source: gnome/master/empathy.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1961, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

empathy: обновен и подаден в master

File size: 114.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of empathy po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the empathy package.
4# Yasen Pramatarov <yasen@lindeas.com>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009, 2010.
6# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2009.
7#
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: empathy master\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2010-01-29 14:16+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2010-01-29 14:15+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:1
23msgid "Empathy"
24msgstr "Empathy"
25
26#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:2
27msgid "Empathy IM Client"
28msgstr "Моментни съобщения (Empathy)"
29
30#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:3
31msgid "IM Client"
32msgstr "Клиент за моментни съобщения"
33
34#: ../data/empathy.desktop.in.in.h:4
35msgid "Send and receive messages"
36msgstr "Изпращане и получаване на съобщения"
37
38#: ../data/empathy.schemas.in.h:1
39msgid "Always open a separate chat window for new chats."
40msgstr "Новите разговори да се отварят в отделни прозорци."
41
42#: ../data/empathy.schemas.in.h:2
43msgid ""
44"Character to add after nickname when using nick completion (tab) in group "
45"chat."
46msgstr ""
47"Знак, който да се добави след псевдонима при ползване на дописване на "
48"псевдоними (с табулатор) в прозореца за групови разговори."
49
50#: ../data/empathy.schemas.in.h:3
51msgid "Chat window theme"
52msgstr "Графична тема за прозореца за разговори"
53
54#: ../data/empathy.schemas.in.h:4
55msgid ""
56"Comma-separated list of spell checker languages to use (e.g. \"en, fr, nl\")."
57msgstr ""
58"Списък от двубуквените съкращения на езиците с проверка за правопис "
59"разделени със запетая (напр. „bg, en, ru“)."
60
61#: ../data/empathy.schemas.in.h:5
62msgid "Compact contact list"
63msgstr "Стегнат списък с контакти"
64
65#: ../data/empathy.schemas.in.h:6
66msgid "Connection managers should be used"
67msgstr "Да се използва управление на връзката"
68
69#: ../data/empathy.schemas.in.h:7
70msgid "Contact list sort criterion"
71msgstr "Критерий за подредбата на списъка с контактите"
72
73#: ../data/empathy.schemas.in.h:8
74msgid "Default directory to select an avatar image from"
75msgstr "Стандартна папка, в която да се търсят изображения за аватари"
76
77#: ../data/empathy.schemas.in.h:9
78msgid "Disable popup notifications when away"
79msgstr "Без известяване с изскачащи прозорци в състояние „Отсъстващ“"
80
81#: ../data/empathy.schemas.in.h:10
82msgid "Disable sounds when away"
83msgstr "Без звуци звуци в състояние „Отсъстващ“"
84
85#: ../data/empathy.schemas.in.h:11
86msgid "Empathy can publish the user's location"
87msgstr "Empathy може да публикува местоположението на потребителя"
88
89#: ../data/empathy.schemas.in.h:12
90msgid "Empathy can use the GPS to guess the location"
91msgstr "Empathy може да ползва GPS, за да отгатне местоположението"
92
93#: ../data/empathy.schemas.in.h:13
94msgid "Empathy can use the cellular network to guess the location"
95msgstr ""
96"Empathy може да използва мобилна телефонна мрежа, за да отгатне "
97"местоположението"
98
99#: ../data/empathy.schemas.in.h:14
100msgid "Empathy can use the network to guess the location"
101msgstr "Empathy може да ползва мрежата, за да отгатне местоположението"
102
103#: ../data/empathy.schemas.in.h:15
104msgid "Empathy default download folder"
105msgstr "Стандартна папка за получените файлове от Empathy"
106
107#: ../data/empathy.schemas.in.h:16
108msgid "Empathy has asked about importing accounts"
109msgstr "Empathy запита за внасянето на регистрации"
110
111#: ../data/empathy.schemas.in.h:17
112msgid "Empathy should auto-connect on startup"
113msgstr "Автоматично свързване при стартиране"
114
115#: ../data/empathy.schemas.in.h:18
116msgid "Empathy should reduce the location's accuracy"
117msgstr "Намаляване на точността на местоположението"
118
119#: ../data/empathy.schemas.in.h:19
120msgid "Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon"
121msgstr "Иконата на прозореца за разговори да е аватарът на контакта"
122
123#: ../data/empathy.schemas.in.h:20
124msgid "Enable WebKit Developer Tools"
125msgstr "Включване на инструментите за разработка на WebKit"
126
127#: ../data/empathy.schemas.in.h:21
128msgid "Enable popup notifications for new messages"
129msgstr "Известяване с изскачащи прозорци при нови съобщения"
130
131#: ../data/empathy.schemas.in.h:22
132msgid "Enable spell checker"
133msgstr "Да се ползва проверка на правописа"
134
135#: ../data/empathy.schemas.in.h:23
136msgid "Hide main window"
137msgstr "Скриване на основния прозорец"
138
139#: ../data/empathy.schemas.in.h:24
140msgid "Hide the main window."
141msgstr "Скриване на основния прозорец."
142
143#: ../data/empathy.schemas.in.h:25
144msgid "MC 4 accounts have been imported"
145msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4"
146
147#: ../data/empathy.schemas.in.h:26
148msgid "MC 4 accounts have been imported."
149msgstr "Внесени са регистрации тип MC 4."
150
151#: ../data/empathy.schemas.in.h:27
152msgid "Nick completed character"
153msgstr "Знак за дописване на псевдоними"
154
155#: ../data/empathy.schemas.in.h:28
156msgid "Open new chats in separate windows"
157msgstr "Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
158
159#: ../data/empathy.schemas.in.h:29
160msgid "Path of the Adium theme to use"
161msgstr "Път до темата на Adium, която да се ползва"
162
163#: ../data/empathy.schemas.in.h:30
164msgid "Path of the Adium theme to use if the theme used for chat is Adium."
165msgstr ""
166"Път до темата на Adium, която да се ползва, ако темата за разговори е Adium."
167
168#: ../data/empathy.schemas.in.h:31
169msgid "Play a sound for incoming messages"
170msgstr "Известяване със звук при пристигане на съобщение"
171
172#: ../data/empathy.schemas.in.h:32
173msgid "Play a sound for new conversations"
174msgstr "Известяване със звук при нов разговор"
175
176#: ../data/empathy.schemas.in.h:33
177msgid "Play a sound for outgoing messages"
178msgstr "Известяване със звук при изпращане на съобщение"
179
180#: ../data/empathy.schemas.in.h:34
181msgid "Play a sound when a contact logs in"
182msgstr "Известяване със звук при влизане на контакт в мрежата"
183
184#: ../data/empathy.schemas.in.h:35
185msgid "Play a sound when a contact logs out"
186msgstr "Известяване със звук при излизане на контакт от мрежата"
187
188#: ../data/empathy.schemas.in.h:36
189msgid "Play a sound when we log in"
190msgstr "Известяване със звук при влизането ви в мрежата"
191
192#: ../data/empathy.schemas.in.h:37
193msgid "Play a sound when we log out"
194msgstr "Известяване със звук при излизането ви от мрежата"
195
196#: ../data/empathy.schemas.in.h:38
197msgid "Pop up notifications if the chat isn't focused"
198msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато разговорът не е на фокус"
199
200#: ../data/empathy.schemas.in.h:39
201msgid "Pop up notifications when a contact logs in"
202msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт влезе в мрежата"
203
204#: ../data/empathy.schemas.in.h:40
205msgid "Pop up notifications when a contact logs out"
206msgstr "Известяване с изскачащи прозорци, когато контакт излезе извън мрежата"
207
208#: ../data/empathy.schemas.in.h:41
209msgid "Salut account is created"
210msgstr "Създадена е регистрация за Salut"
211
212#: ../data/empathy.schemas.in.h:42
213msgid "Show avatars"
214msgstr "Показване на аватари"
215
216#: ../data/empathy.schemas.in.h:43
217msgid "Show contact list in rooms"
218msgstr "Показване на списъка с контакти в стаите"
219
220#: ../data/empathy.schemas.in.h:44
221msgid "Show hint about closing the main window"
222msgstr "Подсказване за затварянето на основния прозорец"
223
224#: ../data/empathy.schemas.in.h:45
225msgid "Show offline contacts"
226msgstr "Показване на контактите, които не са в мрежата"
227
228#: ../data/empathy.schemas.in.h:46
229msgid "Show protocols"
230msgstr "Показване на протокола"
231
232#: ../data/empathy.schemas.in.h:47
233msgid "Spell checking languages"
234msgstr "Езици с проверка на правописа"
235
236#: ../data/empathy.schemas.in.h:48
237msgid "The default folder to save file transfers in."
238msgstr "Стандартната папка, в която да се запазват получените файлове."
239
240#: ../data/empathy.schemas.in.h:49
241msgid "The last directory that an avatar image was chosen from."
242msgstr "Последната папка, от която е взето изображение за аватар."
243
244#: ../data/empathy.schemas.in.h:50
245msgid "The theme that is used to display the conversation in chat windows."
246msgstr "Графичната тема за прозорците за разговори."
247
248#: ../data/empathy.schemas.in.h:51
249msgid "Use graphical smileys"
250msgstr "Изображения за емотикони"
251
252#: ../data/empathy.schemas.in.h:52
253msgid "Use notification sounds"
254msgstr "Известяване със звуци"
255
256#: ../data/empathy.schemas.in.h:53
257msgid "Use theme for chat rooms"
258msgstr "Графична тема за прозорците за разговори"
259
260#: ../data/empathy.schemas.in.h:54
261msgid "Whether Empathy can publish the user's location to their contacts."
262msgstr ""
263"Дали Empathy да публикува местоположението на потребителя към контактите."
264
265#: ../data/empathy.schemas.in.h:55
266msgid "Whether Empathy can use the GPS to guess the location."
267msgstr "Дали Empathy да използва GPS за изчисляване на местоположението."
268
269#: ../data/empathy.schemas.in.h:56
270msgid "Whether Empathy can use the cellular network to guess the location."
271msgstr ""
272"Дали Empathy да използва мрежа за мобилни телефони за изчисляване на "
273"местоположението."
274
275#: ../data/empathy.schemas.in.h:57
276msgid "Whether Empathy can use the network to guess the location."
277msgstr "Дали Empathy да използва мрежата за изчисляване на местоположението."
278
279#: ../data/empathy.schemas.in.h:58
280msgid "Whether Empathy has asked about importing accounts from other programs."
281msgstr ""
282"Дали програмата Empathy вече е запитвала за внасянето на регистрациите от "
283"другите програми."
284
285#: ../data/empathy.schemas.in.h:59
286msgid "Whether Empathy should automatically log into your accounts on startup."
287msgstr "Дали Empathy автоматично да включва регистрациите ви при стартиране."
288
289#: ../data/empathy.schemas.in.h:60
290msgid ""
291"Whether Empathy should reduce the location's accuracy for privacy reasons."
292msgstr ""
293"Дали Empathy да намалява точността на местоположението, за да защитава "
294"личните данни."
295
296#: ../data/empathy.schemas.in.h:61
297msgid ""
298"Whether Empathy should use the avatar of the contact as the chat window icon."
299msgstr ""
300"Дали Empathy да ползва аватара на контакта за икона на прозореца за "
301"разговори."
302
303#: ../data/empathy.schemas.in.h:62
304msgid ""
305"Whether WebKit developer tools, such as the Web Inspector, should be enabled."
306msgstr ""
307"Дали инструментите към WebKit за разработка (напр. уеб инспекторът) да се "
308"включат."
309
310#: ../data/empathy.schemas.in.h:63
311msgid ""
312"Whether connectivity managers should be used to automatically disconnect/"
313"reconnect."
314msgstr ""
315"Дали да се използват програми за управление на връзките за автоматичното им "
316"прекъсване и възстановяване."
317
318#: ../data/empathy.schemas.in.h:64
319msgid "Whether the Salut account has been created on the first Empathy run."
320msgstr ""
321"Дали при първото стартиране на Empathy е създадена регистрация за Salut."
322
323#: ../data/empathy.schemas.in.h:65
324msgid ""
325"Whether to check words typed against the languages you want to check with."
326msgstr ""
327"Дали да се прави проверка на правописа на въведения текст спрямо избраните "
328"езици."
329
330#: ../data/empathy.schemas.in.h:66
331msgid "Whether to convert smileys into graphical images in conversations."
332msgstr "Дали емотиконите да се преобразуват от ASCII в картинки."
333
334#: ../data/empathy.schemas.in.h:67
335msgid "Whether to play a sound to notify of contacts logging into the network."
336msgstr "Дали влизането на контакти в мрежата да се известява със звук."
337
338#: ../data/empathy.schemas.in.h:68
339msgid ""
340"Whether to play a sound to notify of contacts logging out of the network."
341msgstr "Дали излизането на контакти от мрежата да се известява със звук."
342
343#: ../data/empathy.schemas.in.h:69
344msgid "Whether to play a sound to notify of events."
345msgstr "Дали събитията да се известяват със звук."
346
347#: ../data/empathy.schemas.in.h:70
348msgid "Whether to play a sound to notify of incoming messages."
349msgstr "Дали пристигането на съобщения да се известява със звук."
350
351#: ../data/empathy.schemas.in.h:71
352msgid "Whether to play a sound to notify of new conversations."
353msgstr "Дали новите разговори да се известяват със звук."
354
355#: ../data/empathy.schemas.in.h:72
356msgid "Whether to play a sound to notify of outgoing messages."
357msgstr "Дали изпращането на съобщения да се известява със звук."
358
359#: ../data/empathy.schemas.in.h:73
360msgid "Whether to play a sound when logging into a network."
361msgstr "Дали влизането ви в мрежата да се известява със звук."
362
363#: ../data/empathy.schemas.in.h:74
364msgid "Whether to play a sound when logging out of a network."
365msgstr "Дали излизането ви от мрежата да се известява със звук."
366
367#: ../data/empathy.schemas.in.h:75
368msgid "Whether to play sound notifications when away or busy."
369msgstr "Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява със звук."
370
371#: ../data/empathy.schemas.in.h:76
372msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes offline."
373msgstr ""
374"Дали излизането на контакт извън мрежата да се известява с изскачащи "
375"прозорци."
376
377#: ../data/empathy.schemas.in.h:77
378msgid "Whether to show a popup notification when a contact goes online."
379msgstr ""
380"Дали влизането на контакт в мрежата да се известява с изскачащи прозорци."
381
382#: ../data/empathy.schemas.in.h:78
383msgid ""
384"Whether to show a popup notification when receiving a new message even if "
385"the chat is already opened, but not focused."
386msgstr ""
387"Дали получаването на ново съобщение, когато отвореният прозорец за разговори "
388"не е на фокус, да се известява с изскачащи прозорци."
389
390#: ../data/empathy.schemas.in.h:79
391msgid "Whether to show a popup notification when receiving a new message."
392msgstr ""
393"Дали получаването на ново съобщение да се известява с изскачащи прозорци."
394
395#: ../data/empathy.schemas.in.h:80
396msgid ""
397"Whether to show avatars for contacts in the contact list and chat windows."
398msgstr ""
399"Дали да се показват аватари в списъците за контакти и прозорците за "
400"разговори."
401
402#: ../data/empathy.schemas.in.h:81
403msgid "Whether to show contacts that are offline in the contact list."
404msgstr ""
405"Дали контактите, които в момента не са включени да се показват в списъка."
406
407#: ../data/empathy.schemas.in.h:82
408msgid "Whether to show popup notifications when away or busy."
409msgstr ""
410"Дали в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“ да се известява с изскачащи прозорци."
411
412#: ../data/empathy.schemas.in.h:83
413msgid "Whether to show protocols for contacts in the contact list."
414msgstr "Дали да се показват протоколите в списъците за контакти."
415
416#: ../data/empathy.schemas.in.h:84
417msgid "Whether to show the contact list in chat rooms."
418msgstr "Дали списъкът с контакти да се показва в стаите за разговори."
419
420#: ../data/empathy.schemas.in.h:85
421msgid "Whether to show the contact list in compact mode."
422msgstr "Дали да се ползва стегнат изглед за списъка с контактите."
423
424#: ../data/empathy.schemas.in.h:86
425msgid ""
426"Whether to show the message dialog about closing the main window with the "
427"'x' button in the title bar."
428msgstr ""
429"Дали да се показва съобщение за затварянето на основния прозорец при "
430"натискане на бутона „×“ в заглавната лента."
431
432#: ../data/empathy.schemas.in.h:87
433msgid "Whether to use the theme for chat rooms."
434msgstr "Дали да се ползва графична тема за стаите за разговори."
435
436#: ../data/empathy.schemas.in.h:88
437msgid ""
438"Which criterion to use when sorting the contact list. Default is to sort by "
439"the contact's name with the value \"name\". A value of \"state\" will sort "
440"the contact list by state."
441msgstr ""
442"Кой критерий да се използва за подредбата на списъка с контактите. "
443"Стандартната стойност е „name“ — подредба по име. Стойност „state“ означава "
444"подреждане по състояние."
445
446#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:840
447msgid "The hash of the received file and the sent one do not match"
448msgstr "Извадките от получения и изпратения файл не съвпадат"
449
450#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1100
451msgid "File transfer not supported by remote contact"
452msgstr "Отдалеченият контакт не поддържа прехвърляне на файлове"
453
454#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1158
455msgid "The selected file is not a regular file"
456msgstr "Избраният файл не е обикновен файл"
457
458#: ../libempathy/empathy-ft-handler.c:1167
459msgid "The selected file is empty"
460msgstr "Избраният файл е празен"
461
462# FIXME: Това е връзка чрез mDNS/DNS-SD, сиреч Avahi.  „Хора наблизо“ е
463# доста объркващо, защото контакти от локалната мрежа не е задължително
464# да са наблизо, както и контакти от други мрежи може да са съвсем
465# наблизо.
466#: ../libempathy/empathy-tp-contact-list.c:834
467#: ../src/empathy-auto-salut-account-helper.c:96
468msgid "People nearby"
469msgstr "Хора наблизо"
470
471#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:280
472msgid "Socket type not supported"
473msgstr "Този вид гнездо не се поддържа"
474
475#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:399
476msgid "No reason was specified"
477msgstr "Не е указана причина"
478
479#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:402
480msgid "The change in state was requested"
481msgstr "Заявена бе промяна в състоянието"
482
483#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:405
484msgid "You canceled the file transfer"
485msgstr "Преустановихте прехвърлянето на файл"
486
487#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:408
488msgid "The other participant canceled the file transfer"
489msgstr "Отсрещната страна преустанови прехвърлянето на файл"
490
491#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:411
492msgid "Error while trying to transfer the file"
493msgstr "Грешка по време на прехвърлянето на файл"
494
495#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:414
496msgid "The other participant is unable to transfer the file"
497msgstr "Отсрещната страна не може да прехвърля файл"
498
499#: ../libempathy/empathy-tp-file.c:417 ../libempathy/empathy-utils.c:314
500msgid "Unknown reason"
501msgstr "Неизвестна причина"
502
503#: ../libempathy/empathy-utils.c:238
504msgid "Available"
505msgstr "На линия"
506
507#: ../libempathy/empathy-utils.c:240
508msgid "Busy"
509msgstr "Зает"
510
511#: ../libempathy/empathy-utils.c:243
512msgid "Away"
513msgstr "Отсъстващ"
514
515#: ../libempathy/empathy-utils.c:245
516msgid "Invisible"
517msgstr "Невидим"
518
519#: ../libempathy/empathy-utils.c:247
520msgid "Offline"
521msgstr "Извън мрежата"
522
523#: ../libempathy/empathy-utils.c:286
524msgid "No reason specified"
525msgstr "Не е указана причина"
526
527#: ../libempathy/empathy-utils.c:288
528msgid "Status is set to offline"
529msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
530
531#: ../libempathy/empathy-utils.c:290
532msgid "Network error"
533msgstr "Мрежова грешка"
534
535#: ../libempathy/empathy-utils.c:292
536msgid "Authentication failed"
537msgstr "Неуспешно идентифициране"
538
539#: ../libempathy/empathy-utils.c:294
540msgid "Encryption error"
541msgstr "Грешка в шифрирането"
542
543#: ../libempathy/empathy-utils.c:296
544msgid "Name in use"
545msgstr "Името е заето"
546
547#: ../libempathy/empathy-utils.c:298
548msgid "Certificate not provided"
549msgstr "Не е предоставен сертификат"
550
551#: ../libempathy/empathy-utils.c:300
552msgid "Certificate untrusted"
553msgstr "Сертификатът не е доверен"
554
555#: ../libempathy/empathy-utils.c:302
556msgid "Certificate expired"
557msgstr "Сертификатът е изтекъл"
558
559#: ../libempathy/empathy-utils.c:304
560msgid "Certificate not activated"
561msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
562
563#: ../libempathy/empathy-utils.c:306
564msgid "Certificate hostname mismatch"
565msgstr "Несъвпадение на името с това в сертификата"
566
567#: ../libempathy/empathy-utils.c:308
568msgid "Certificate fingerprint mismatch"
569msgstr "Несъвпадение на отпечатъка на сертификата"
570
571#: ../libempathy/empathy-utils.c:310
572msgid "Certificate self-signed"
573msgstr "Сертификатът е самоподписан"
574
575#: ../libempathy/empathy-utils.c:312
576msgid "Certificate error"
577msgstr "Грешка в сертификата"
578
579#: ../libempathy/empathy-utils.c:424 ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:104
580msgid "People Nearby"
581msgstr "Хора наблизо"
582
583#: ../libempathy/empathy-utils.c:429
584msgid "Yahoo! Japan"
585msgstr "Yahoo! от Япония"
586
587# Би трябвало транслитерирания вариант „Фейсбук“ да е наложен вече
588# според http://www.ivosiromahov.com/2_article/a46.html.
589# Иво Сиромахов като лингвистичен трендсетър, мали, мали!
590#: ../libempathy/empathy-utils.c:430
591msgid "Facebook Chat"
592msgstr "Разговор във Фейсбук"
593
594#: ../libempathy/empathy-time.c:137
595#, c-format
596msgid "%d second ago"
597msgid_plural "%d seconds ago"
598msgstr[0] "преди %d секунда"
599msgstr[1] "преди %d секунди"
600
601#: ../libempathy/empathy-time.c:142
602#, c-format
603msgid "%d minute ago"
604msgid_plural "%d minutes ago"
605msgstr[0] "преди %d минута"
606msgstr[1] "преди %d минути"
607
608#: ../libempathy/empathy-time.c:147
609#, c-format
610msgid "%d hour ago"
611msgid_plural "%d hours ago"
612msgstr[0] "преди %d час"
613msgstr[1] "преди %d часа"
614
615#: ../libempathy/empathy-time.c:152
616#, c-format
617msgid "%d day ago"
618msgid_plural "%d days ago"
619msgstr[0] "преди %d ден"
620msgstr[1] "преди %d дни"
621
622#: ../libempathy/empathy-time.c:157
623#, c-format
624msgid "%d week ago"
625msgid_plural "%d weeks ago"
626msgstr[0] "преди %d седмица"
627msgstr[1] "преди %d седмици"
628
629#: ../libempathy/empathy-time.c:162
630#, c-format
631msgid "%d month ago"
632msgid_plural "%d months ago"
633msgstr[0] "преди %d месец"
634msgstr[1] "преди %d месеца"
635
636#: ../libempathy/empathy-time.c:167
637msgid "in the future"
638msgstr "в бъдеще"
639
640#: ../libempathy-gtk/empathy-account-chooser.c:450
641msgid "All"
642msgstr "Всички"
643
644#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:527
645#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:583
646#, c-format
647msgid "%s:"
648msgstr "%s:"
649
650#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1329
651msgid "L_og in"
652msgstr "_Включване в мрежата"
653
654#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1396
655#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:2
656#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:1
657#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:1
658#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:1
659msgid "Account:"
660msgstr "Регистрация:"
661
662#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1407
663msgid "Enabled"
664msgstr "Включена"
665
666#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1472
667msgid "This account already exists on the server"
668msgstr "Вече има регистрация с такова име на сървъра."
669
670#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1475
671msgid "Create a new account on the server"
672msgstr "Създаване на нова регистрация на сървъра"
673
674#. To translators: The first parameter is the login id and the
675#. * second one is the server. The resulting string will be something
676#. * like: "MyUserName on chat.freenode.net".
677#. * You should reverse the order of these arguments if the
678#. * server should come before the login id in your locale.
679#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1858
680#, c-format
681msgid "%1$s on %2$s"
682msgstr "%1$s на %2$s"
683
684#. To translators: The parameter is the protocol name. The resulting
685#. * string will be something like: "Jabber Account"
686#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1876
687#, c-format
688msgid "%s Account"
689msgstr "Регистрация в %s"
690
691#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget.c:1880
692msgid "New account"
693msgstr "Нова регистрация"
694
695#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:1
696msgid "<b>Example:</b> MyScreenName"
697msgstr "<b>Пример:</b> МоетоИме"
698
699#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:2
700#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-generic.ui.h:1
701#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:2
702#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:2
703#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:3
704#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:2
705#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:1
706#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:2
707#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:2
708msgid "Advanced"
709msgstr "Допълнителни"
710
711#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:3
712#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:4
713#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:4
714#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:6
715#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:4
716#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:14
717#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:3
718msgid "Pass_word:"
719msgstr "П_арола:"
720
721#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:4
722msgid "Screen _Name:"
723msgstr "_Псевдоним:"
724
725#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:5
726msgid "What is your AIM password?"
727msgstr "Каква е паролата ви за AIM?"
728
729#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:6
730msgid "What is your AIM screen name?"
731msgstr "Какво е името ви в мрежата на AIM?"
732
733#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:7
734#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:7
735#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:8
736#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:18
737#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:7
738#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:10
739msgid "_Port:"
740msgstr "_Порт:"
741
742#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-aim.ui.h:8
743#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:8
744#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:9
745#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:19
746#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:8
747#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:12
748#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:9
749msgid "_Server:"
750msgstr "_Сървър:"
751
752#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:1
753#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:1
754msgid "<b>Example:</b> username"
755msgstr "<b>Пример:</b> потребителско_име"
756
757#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:3
758#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:4
759#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:3
760msgid "Login I_D:"
761msgstr "_Идентификатор:"
762
763#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:5
764msgid "What is your GroupWise User ID?"
765msgstr "Какъв е идентификаторът ви в GroupWise?"
766
767#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-groupwise.ui.h:6
768msgid "What is your GroupWise password?"
769msgstr "Каква е паролата ви в GroupWise?"
770
771#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:1
772msgid "<b>Example:</b> 123456789"
773msgstr "<b>Пример:</b> 123456789"
774
775#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:3
776msgid "ICQ _UIN:"
777msgstr "И_дентификатор за ICQ:"
778
779#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:5
780msgid "What is your ICQ UIN?"
781msgstr "Какъв е идентификаторът ви за ICQ?"
782
783#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:6
784msgid "What is your ICQ password?"
785msgstr "Каква е паролата ви за ICQ?"
786
787#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-icq.ui.h:7
788#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:8
789msgid "_Character set:"
790msgstr "_Кодиране:"
791
792#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.c:244
793msgid "New Network"
794msgstr "Нова мрежа"
795
796#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:184
797#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:217
798msgid "Auto"
799msgstr "Автоматично"
800
801#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:187
802msgid "UDP"
803msgstr "UDP"
804
805#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:190
806msgid "TCP"
807msgstr "TCP"
808
809#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:193
810msgid "TLS"
811msgstr "TLS"
812
813#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
814#. * best to keep the English version.
815#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:222
816msgid "Register"
817msgstr "Заявка за регистриране"
818
819#. translators: this string is very specific to SIP's internal; maybe
820#. * best to keep the English version.
821#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:227
822msgid "Options"
823msgstr "Настройки"
824
825#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.c:230
826msgid "None"
827msgstr "Без"
828
829#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:1
830msgid "Character set:"
831msgstr "Кодиране:"
832
833#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:2
834msgid "Network"
835msgstr "Мрежа"
836
837#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:3
838msgid "Network:"
839msgstr "Мрежа:"
840
841#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:4
842msgid "Nickname:"
843msgstr "Псевдоним:"
844
845#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:5
846msgid "Password:"
847msgstr "Парола:"
848
849#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:6
850msgid "Quit message:"
851msgstr "Съобщение при напускане:"
852
853#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:7
854msgid "Real name:"
855msgstr "Истинско име:"
856
857#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-irc.ui.h:8
858msgid "Servers"
859msgstr "Сървъри"
860
861#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:1
862msgid "<b>Example:</b> user@gmail.com"
863msgstr "<b>Пример:</b> потребител@gmail.com"
864
865#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:2
866msgid "<b>Example:</b> user@jabber.org"
867msgstr "<b>Пример:</b> потребител@jabber.org"
868
869#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:5
870msgid "Override server settings"
871msgstr "Използване на собствените настройки"
872
873#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:7
874msgid "Pri_ority:"
875msgstr "_Приоритет:"
876
877#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:8
878msgid "Reso_urce:"
879msgstr "_Ресурс:"
880
881#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:9
882msgid "Use old SS_L"
883msgstr "Използване на _стар SSL"
884
885#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:10
886msgid "What is your Google ID?"
887msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Google?"
888
889#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:11
890msgid "What is your Google password?"
891msgstr "Каква е паролата ви в Google?"
892
893#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:12
894msgid "What is your Jabber ID?"
895msgstr "Какъв е идентификаторът ви за Джабър?"
896
897#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:13
898msgid "What is your Jabber password?"
899msgstr "Каква е паролата ви за Джабър?"
900
901#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:14
902msgid "What is your desired Jabber ID?"
903msgstr "Какъв е желаният от вас идентификатор за Джабър?"
904
905#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:15
906msgid "What is your desired Jabber password?"
907msgstr "Каква е желаната от вас парола за Джабър?"
908
909#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:16
910msgid "_Encryption required (TLS/SSL)"
911msgstr "_Шифрирането е задължително (TLS/SSL)"
912
913#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-jabber.ui.h:17
914msgid "_Ignore SSL certificate errors"
915msgstr "_Пренебрегване на грешките в сертификата"
916
917#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:1
918msgid "<b>Example:</b> user@hotmail.com"
919msgstr "<b>Пример:</b> потребител@hotmail.com"
920
921#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:5
922msgid "What is your Windows Live ID?"
923msgstr "Какъв е идентификаторът ви Windows Live?"
924
925#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-msn.ui.h:6
926msgid "What is your Windows Live password?"
927msgstr "Каква е паролата ви за Windows Live?"
928
929#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:2
930msgid "_E-mail address:"
931msgstr "_Е-поща:"
932
933#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:3
934msgid "_First Name:"
935msgstr "_Лично име:"
936
937#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:4
938msgid "_Jabber ID:"
939msgstr "Ид_ентификатор за Джабър:"
940
941#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:5
942msgid "_Last Name:"
943msgstr "_Фамилно име:"
944
945#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:6
946msgid "_Nickname:"
947msgstr "_Псевдоним:"
948
949#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-local-xmpp.ui.h:7
950msgid "_Published Name:"
951msgstr "Име за п_убликуване:"
952
953#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:1
954msgid "<b>Example:</b> user@my.sip.server"
955msgstr "<b>Пример:</b> потребител@my.sip.server"
956
957#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:3
958msgid "Authentication username:"
959msgstr "Потребителско име:"
960
961#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:4
962msgid "Discover Binding"
963msgstr "Откриване на свързването"
964
965#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:5
966msgid "Discover the STUN server automatically"
967msgstr "Автоматично откриване на сървъра за STUN"
968
969#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:6
970msgid "Hostname of the proxy for outbound requests."
971msgstr "Сървър-посредник за изходящи заявки."
972
973#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:7
974msgid "Interval (seconds)"
975msgstr "Интервал [сек.]"
976
977#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:8
978msgid "Keep-Alive Options"
979msgstr "Настройки на поддържането на връзката"
980
981#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:9
982msgid ""
983"Look up the DNS SRV record at the service's domain for the host name of a "
984"STUN server."
985msgstr ""
986"Проверка на записа „SRV“ за името на сървъра за STUN от DNS в домейна на "
987"услугата."
988
989#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:10
990msgid "Loose Routing"
991msgstr "Свободна маршрутизация"
992
993#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:11
994msgid "Mechanism:"
995msgstr "Механизъм:"
996
997#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:12
998msgid "Miscellaneous Options"
999msgstr "Допълнителни настройки"
1000
1001#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:13
1002msgid "NAT Traversal Options"
1003msgstr "Настройки за преминаването през NAT"
1004
1005#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:15
1006msgid "Port of the proxy for outbound requests."
1007msgstr "Порт на сървъра-посредник за изходящи заявки."
1008
1009#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:16
1010msgid "Port:"
1011msgstr "Порт:"
1012
1013#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:17
1014msgid "Proxy Options"
1015msgstr "Сървър-посредник"
1016
1017#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:18
1018msgid "STUN Server:"
1019msgstr "Сървър за STUN:"
1020
1021#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:19
1022msgid "Server:"
1023msgstr "Сървър:"
1024
1025#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:20
1026msgid ""
1027"The username for SIP authentication, if different from the SIP URI\n"
1028"username."
1029msgstr ""
1030"Потребителското име за идентификация за SIP, ако е различно\n"
1031"от името за адреса на SIP."
1032
1033#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:22
1034msgid "Transport:"
1035msgstr "Транспорт:"
1036
1037#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:23
1038msgid ""
1039"Update the registration binding if the external address for the client is "
1040"discovered to be different from the local binding."
1041msgstr ""
1042"Обновяване на свързването на регистрацията, ако се открие, че външният адрес "
1043"на клиента е различен от този на локалното свързване."
1044
1045#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:24
1046msgid ""
1047"Use the loose routing behavior and the Route header as recommended in RFC "
1048"3261."
1049msgstr ""
1050"Използване на свободна маршрутизация и заглавната част „Route“ както е "
1051"според RFC 3261."
1052
1053#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:25
1054msgid "What is your SIP account password?"
1055msgstr "Каква е паролата ви за SIP?"
1056
1057#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:26
1058msgid "What is your SIP login ID?"
1059msgstr "Какво е потребителското ви име за SIP?"
1060
1061#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-sip.ui.h:27
1062msgid "_Username:"
1063msgstr "Потребителско _име:"
1064
1065#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:4
1066msgid "Use _Yahoo! Japan"
1067msgstr "Ползване на Yahoo от _Япония"
1068
1069#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:5
1070msgid "What is your Yahoo! ID?"
1071msgstr "Какъв е идентификаторът ви в Yahoo?"
1072
1073#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:6
1074msgid "What is your Yahoo! password?"
1075msgstr "Каква е паролата ви в Yahoo?"
1076
1077#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:7
1078msgid "Yahoo! I_D:"
1079msgstr "И_дентификатор на Yahoo:"
1080
1081#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:9
1082msgid "_Ignore conference and chat room invitations"
1083msgstr "_Да не се обръща внимание на поканите за конферентни разговори и стаи"
1084
1085#: ../libempathy-gtk/empathy-account-widget-yahoo.ui.h:11
1086msgid "_Room List locale:"
1087msgstr "_Локал на списъка със стаи:"
1088
1089#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:449
1090#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:525
1091msgid "Couldn't convert image"
1092msgstr "Изображението не може да бъде преобразувано"
1093
1094#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:450
1095msgid "None of the accepted image formats are supported on your system"
1096msgstr "Системата ви не поддържа никой от приетите формати за изображения"
1097
1098#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:915
1099msgid "Select Your Avatar Image"
1100msgstr "Избор на изображение за аватар"
1101
1102#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:918
1103msgid "No Image"
1104msgstr "Без изображение"
1105
1106#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:980
1107msgid "Images"
1108msgstr "Изображения"
1109
1110#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-chooser.c:984
1111msgid "All Files"
1112msgstr "Всички файлове"
1113
1114#: ../libempathy-gtk/empathy-avatar-image.c:327
1115msgid "Click to enlarge"
1116msgstr "Натиснете за увеличаване"
1117
1118#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:201
1119msgid "Failed to reconnect this chat"
1120msgstr "Неуспешно свързване към този разговор"
1121
1122#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:623
1123msgid "Failed to join chat room"
1124msgstr "Неуспешно присъединяване към стая за разговор"
1125
1126#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:641
1127msgid "Failed to open private chat"
1128msgstr "Неуспешно започване на личен разговор"
1129
1130#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:680
1131msgid "Topic not supported on this conversation"
1132msgstr "В този разговор не се поддържа тема"
1133
1134#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:686
1135msgid "You are not allowed to change the topic"
1136msgstr "Нямате право да смените темата"
1137
1138#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:815
1139msgid "/clear: clear all messages from the current conversation"
1140msgstr "/clear: изчистване на всички съобщения в текущия разговор"
1141
1142#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:818
1143msgid "/topic <topic>: set the topic of the current conversation"
1144msgstr "/topic <тема>: задаване на темата на текущия разговор"
1145
1146#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:821
1147msgid "/join <chat room ID>: join a new chat room"
1148msgstr ""
1149"/join <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1150
1151#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:824
1152msgid "/j <chat room ID>: join a new chat room"
1153msgstr ""
1154"/j <идентификатор на стая за разговор>: влизане в нова стая за разговор"
1155
1156#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:827
1157msgid "/query <contact ID> [<message>]: open a private chat"
1158msgstr ""
1159"/query <идентификатор на контакт> [<съобщение>]: започване на личен разговор"
1160
1161#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:830
1162msgid "/msg <contact ID> <message>: open a private chat"
1163msgstr ""
1164"/msg <идентификатор на контакт> <съобщение>: започване на личен разговор"
1165
1166#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:833
1167msgid "/nick <nickname>: change your nickname on the current server"
1168msgstr "/nick <прякор>: смяна на прякора ви за текущия сървър"
1169
1170#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:836
1171msgid "/me <message>: send an ACTION message to the current conversation"
1172msgstr ""
1173"/me <съобщение>: изпращане на съобщение „за действие“ в текущия разговор"
1174
1175#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:839
1176msgid ""
1177"/say <message>: send <message> to the current conversation. This is used to "
1178"send a message starting with a '/'. For example: \"/say /join is used to "
1179"join a new chat room\""
1180msgstr ""
1181"/say <съобщение>: изпращане на <съобщение> в текущия разговор. Използва се "
1182"при съобщения започващи с „/“. Напр.: „/say /join се използва за влизане в "
1183"нова стая за разговор“"
1184
1185#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:844
1186msgid ""
1187"/help [<command>]: show all supported commands. If <command> is defined, "
1188"show its usage."
1189msgstr ""
1190"/help [<команда>]: показване на всички поддържани команди. Ако има такава "
1191"<команда>, се показва нейната употреба."
1192
1193#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:854
1194#, c-format
1195msgid "Usage: %s"
1196msgstr "Употреба: %s"
1197
1198#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:883
1199msgid "Unknown command"
1200msgstr "Неизвестна команда"
1201
1202#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1004
1203msgid "Unknown command; see /help for the available commands"
1204msgstr ""
1205"Неизвестна команда. Пробвайте с „/help“ — ще се изведат поддържаните команди"
1206
1207#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1143
1208msgid "offline"
1209msgstr "изключен"
1210
1211#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1146
1212msgid "invalid contact"
1213msgstr "грешен контакт"
1214
1215#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1149
1216msgid "permission denied"
1217msgstr "липсват права"
1218
1219#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1152
1220msgid "too long message"
1221msgstr "прекалено дълго съобщение"
1222
1223#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1155
1224msgid "not implemented"
1225msgstr "не е реализирано"
1226
1227#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1158
1228msgid "unknown"
1229msgstr "неизвестна грешка"
1230
1231#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1162
1232#, c-format
1233msgid "Error sending message '%s': %s"
1234msgstr "Грешка при изпращането на съобщението „%s“: %s"
1235
1236#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1192
1237#, c-format
1238msgid "Topic set to: %s"
1239msgstr "Темата вече е: „%s“"
1240
1241#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1194
1242msgid "No topic defined"
1243msgstr "Не е зададена тема"
1244
1245#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1593
1246msgid "(No Suggestions)"
1247msgstr "(няма предложения)"
1248
1249#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1647
1250msgid "Insert Smiley"
1251msgstr "Вмъкване на емотикон"
1252
1253#. send button
1254#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1665
1255#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1658
1256msgid "_Send"
1257msgstr "_Изпращане"
1258
1259#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1699
1260msgid "_Spelling Suggestions"
1261msgstr "_Предложения за правопис"
1262
1263#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1814
1264#, c-format
1265msgid "%s has disconnected"
1266msgstr "%s прекъсна връзката"
1267
1268#. translators: reverse the order of these arguments
1269#. * if the kicked should come before the kicker in your locale.
1270#.
1271#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1821
1272#, c-format
1273msgid "%1$s was kicked by %2$s"
1274msgstr "%1$s бе изритан от %2$s"
1275
1276#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1824
1277#, c-format
1278msgid "%s was kicked"
1279msgstr "%s бе изритан"
1280
1281#. translators: reverse the order of these arguments
1282#. * if the banned should come before the banner in your locale.
1283#.
1284#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1832
1285#, c-format
1286msgid "%1$s was banned by %2$s"
1287msgstr "%1$s бе поставен под запрет от %2$s"
1288
1289#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1835
1290#, c-format
1291msgid "%s was banned"
1292msgstr "%s бе поставен под запрет"
1293
1294#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1839
1295#, c-format
1296msgid "%s has left the room"
1297msgstr "%s излезе от стаята"
1298
1299#. Note to translators: this string is appended to
1300#. * notifications like "foo has left the room", with the message
1301#. * given by the user living the room. If this poses a problem,
1302#. * please let us know. :-)
1303#.
1304#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1848
1305#, c-format
1306msgid " (%s)"
1307msgstr " (%s)"
1308
1309#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1873
1310#, c-format
1311msgid "%s has joined the room"
1312msgstr "%s влезе в стаята"
1313
1314#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:1898
1315#, c-format
1316msgid "%s is now known as %s"
1317msgstr "%s в момента е познат като %s"
1318
1319#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2033 ../src/empathy-call-window.c:1531
1320msgid "Disconnected"
1321msgstr "Изключен"
1322
1323#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2568
1324msgid "Wrong password; please try again:"
1325msgstr "Паролата е грешна, пробвайте отново:"
1326
1327#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2569
1328msgid "Retry"
1329msgstr "Нов опит"
1330
1331#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2574
1332msgid "This room is protected by a password:"
1333msgstr "Стаята изисква парола:"
1334
1335#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2575
1336msgid "Join"
1337msgstr "Присъединяване"
1338
1339#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2715
1340msgid "Connected"
1341msgstr "Свързан"
1342
1343#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.c:2768
1344#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:548
1345msgid "Conversation"
1346msgstr "Разговор"
1347
1348#: ../libempathy-gtk/empathy-chat.ui.h:1 ../src/empathy-chat-window.c:681
1349msgid "Topic:"
1350msgstr "Тема:"
1351
1352#. Copy Link Address menu item
1353#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:317
1354#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:823
1355msgid "_Copy Link Address"
1356msgstr "_Копиране на адреса"
1357
1358#. Open Link menu item
1359#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:324
1360#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-adium.c:830
1361msgid "_Open Link"
1362msgstr "_Отваряне на адреса"
1363
1364#. Translators: timestamp displayed between conversations in
1365#. * chat windows (strftime format string)
1366#: ../libempathy-gtk/empathy-chat-text-view.c:422
1367msgid "%A %B %d %Y"
1368msgstr "%d.%m.%Y, %A"
1369
1370#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:238
1371msgid "Edit Contact Information"
1372msgstr "Редактиране на данните за контакта"
1373
1374#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:289
1375msgid "Personal Information"
1376msgstr "Лични данни"
1377
1378#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.c:394
1379msgid "New Contact"
1380msgstr "Нов контакт"
1381
1382#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:1
1383msgid "Decide _Later"
1384msgstr "Отлагане на _решението"
1385
1386#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-dialogs.ui.h:2
1387msgid "Subscription Request"
1388msgstr "Искане за записване"
1389
1390#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1512
1391#, c-format
1392msgid "Do you really want to remove the group '%s'?"
1393msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете групата „%s“?"
1394
1395#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1514
1396msgid "Removing group"
1397msgstr "Изтриване на група"
1398
1399#. Remove
1400#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1561
1401#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1638
1402#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:6
1403msgid "_Remove"
1404msgstr "_Изтриване"
1405
1406#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1591
1407#, c-format
1408msgid "Do you really want to remove the contact '%s'?"
1409msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете контакта „%s“?"
1410
1411#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-list-view.c:1593
1412msgid "Removing contact"
1413msgstr "Изтриване на контакт"
1414
1415#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:195
1416#: ../src/empathy-main-window.ui.h:14
1417msgid "_Add Contact…"
1418msgstr "_Добавяне на контакт…"
1419
1420#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:222
1421#: ../src/empathy-main-window.ui.h:15
1422msgid "_Chat"
1423msgstr "_Разговор"
1424
1425#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:253
1426msgctxt "menu item"
1427msgid "_Audio Call"
1428msgstr "_Аудио разговор"
1429
1430#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:285
1431msgctxt "menu item"
1432msgid "_Video Call"
1433msgstr "_Видео разговор"
1434
1435#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:324
1436#: ../src/empathy-main-window.ui.h:26
1437msgid "_Previous Conversations"
1438msgstr "_Предишни разговори"
1439
1440#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:346
1441msgid "Send file"
1442msgstr "Изпращане на файл"
1443
1444#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:369
1445msgid "Share my desktop"
1446msgstr "Споделяне на работното място"
1447
1448#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:397
1449msgid "Infor_mation"
1450msgstr "_Данни за контакта"
1451
1452#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:441
1453#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:11 ../src/empathy-main-window.ui.h:19
1454msgid "_Edit"
1455msgstr "Р_едактиране"
1456
1457#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:496
1458#: ../src/empathy-chat-window.c:866
1459msgid "Inviting you to this room"
1460msgstr "Получена е покана за тази стая"
1461
1462#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-menu.c:527
1463msgid "_Invite to chat room"
1464msgstr "Изпращане на _покана за стаята"
1465
1466#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector.c:129
1467msgid "Select a contact"
1468msgstr "Избор на контакт"
1469
1470#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:235
1471msgid "Select"
1472msgstr "Избор"
1473
1474#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:244
1475#: ../src/empathy-main-window.c:1042
1476msgid "Group"
1477msgstr "Група"
1478
1479#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:476
1480msgid "Country ISO Code:"
1481msgstr "Код на държавата по ISO:"
1482
1483#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:478
1484msgid "Country:"
1485msgstr "Държава:"
1486
1487#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:480
1488msgid "State:"
1489msgstr "Щат:"
1490
1491#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:482
1492msgid "City:"
1493msgstr "Град:"
1494
1495#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:484
1496msgid "Area:"
1497msgstr "Област:"
1498
1499#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:486
1500msgid "Postal Code:"
1501msgstr "Пощенски код:"
1502
1503#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:488
1504msgid "Street:"
1505msgstr "Улица:"
1506
1507#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:490
1508msgid "Building:"
1509msgstr "Сграда:"
1510
1511#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:492
1512msgid "Floor:"
1513msgstr "Етаж:"
1514
1515#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:494
1516msgid "Room:"
1517msgstr "Стая:"
1518
1519#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:496
1520msgid "Text:"
1521msgstr "Текст:"
1522
1523#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:498
1524msgid "Description:"
1525msgstr "Описание:"
1526
1527#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:500
1528msgid "URI:"
1529msgstr "Адрес в Интернет:"
1530
1531#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:502
1532msgid "Accuracy Level:"
1533msgstr "Ниво на точност:"
1534
1535#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:504
1536msgid "Error:"
1537msgstr "Грешка:"
1538
1539#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:506
1540msgid "Vertical Error (meters):"
1541msgstr "Вертикална грешка (метри):"
1542
1543#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:508
1544msgid "Horizontal Error (meters):"
1545msgstr "Хоризонтална грешка (метри):"
1546
1547#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:510
1548msgid "Speed:"
1549msgstr "Скорост:"
1550
1551# Това е пеленг.  Посока е неточно, защото не е релативно спрямо
1552# дадената позиция.  От друга страна, пеленг може би е прекалено тясно
1553# терминологично в сферата на морската/въздушната навигация.
1554# Пеленг става
1555#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:512
1556msgid "Bearing:"
1557msgstr "Пеленг:"
1558
1559#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:514
1560msgid "Climb Speed:"
1561msgstr "Скорост на изкачване:"
1562
1563#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:516
1564msgid "Last Updated on:"
1565msgstr "Последно обновяване на:"
1566
1567#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:518
1568msgid "Longitude:"
1569msgstr "Дължина:"
1570
1571#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:520
1572msgid "Latitude:"
1573msgstr "Широчина:"
1574
1575#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:522
1576msgid "Altitude:"
1577msgstr "Височина:"
1578
1579#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:584
1580#: ../src/empathy-preferences.ui.h:12
1581msgid "Location"
1582msgstr "Местоположение"
1583
1584#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:600
1585msgid "<b>Location</b>, "
1586msgstr "<b>Местоположение</b>, "
1587
1588#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:650
1589msgid "%B %e, %Y at %R UTC"
1590msgstr "%e %B, %Y в %R UTC"
1591
1592#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:721
1593msgid "Save Avatar"
1594msgstr "Запазване на аватар"
1595
1596#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.c:777
1597msgid "Unable to save avatar"
1598msgstr "Неуспех при запазването на аватар"
1599
1600#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:1
1601msgid "<b>Location</b> at (date)\t"
1602msgstr "<b>Местоположение</b> на (дата)\t"
1603
1604#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:3
1605msgid "Alias:"
1606msgstr "Псевдоним:"
1607
1608#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:4
1609msgid "Birthday:"
1610msgstr "Рожден ден:"
1611
1612#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:5
1613msgid "Client Information"
1614msgstr "Данни за клиента"
1615
1616#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:6
1617msgid "Client:"
1618msgstr "Клиент:"
1619
1620#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:7
1621msgid "Contact Details"
1622msgstr "Подробни данни за контакта"
1623
1624#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:8
1625msgid "E-mail address:"
1626msgstr "Адрес на е-поща:"
1627
1628#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:9
1629msgid "Full name:"
1630msgstr "Пълно име:"
1631
1632#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:10
1633msgid "Groups"
1634msgstr "Групи"
1635
1636#. Identifier to connect to Instant Messaging network
1637#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:12
1638msgid "Identifier:"
1639msgstr "Идентификатор:"
1640
1641#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:13
1642msgid "Information requested&#x2026;"
1643msgstr "Пратена е заявка за информация…"
1644
1645#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:14
1646msgid "OS:"
1647msgstr "ОС:"
1648
1649#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:15
1650msgid ""
1651"Select the groups you want this contact to appear in.  Note that you can "
1652"select more than one group or no groups."
1653msgstr ""
1654"Изберете групите, в които контактът да се появява. Можете да изберете 0 или "
1655"повече групи."
1656
1657#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:16
1658msgid "Version:"
1659msgstr "Версия:"
1660
1661#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:17
1662msgid "Website:"
1663msgstr "Уебсайт:"
1664
1665#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-widget.ui.h:18
1666msgid "_Add Group"
1667msgstr "_Добавяне на група"
1668
1669#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:280
1670msgid "new server"
1671msgstr "нов сървър"
1672
1673#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:507
1674msgid "Server"
1675msgstr "Сървър"
1676
1677#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:522
1678msgid "Port"
1679msgstr "Порт"
1680
1681#: ../libempathy-gtk/empathy-irc-network-dialog.c:535
1682msgid "SSL"
1683msgstr "SSL"
1684
1685#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:541
1686#: ../src/empathy-import-widget.c:310
1687msgid "Account"
1688msgstr "Регистрация"
1689
1690#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.c:558
1691msgid "Date"
1692msgstr "Дата"
1693
1694#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:1
1695msgid "Conversations"
1696msgstr "Разговори"
1697
1698#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:2
1699msgid "Previous Conversations"
1700msgstr "Предишни разговори"
1701
1702#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:3
1703msgid "Search"
1704msgstr "Търсене"
1705
1706#: ../libempathy-gtk/empathy-log-window.ui.h:4
1707msgid "_For:"
1708msgstr "_За:"
1709
1710#: ../libempathy-gtk/empathy-contact-selector-dialog.ui.h:2
1711msgid "Contact ID:"
1712msgstr "Идентификатор:"
1713
1714#. add chat button
1715#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:144
1716msgid "C_hat"
1717msgstr "_Разговор"
1718
1719#. Tweak the dialog
1720#: ../libempathy-gtk/empathy-new-message-dialog.c:154
1721msgid "New Conversation"
1722msgstr "Нов разговор"
1723
1724#. add video toggle
1725#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:188
1726msgid "Send _Video"
1727msgstr "Изпращане на _видео"
1728
1729#. add chat button
1730#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:196
1731#: ../src/empathy-call-window.ui.h:17
1732msgid "_Call"
1733msgstr "_Разговор"
1734
1735#. Tweak the dialog
1736#: ../libempathy-gtk/empathy-new-call-dialog.c:206
1737msgid "New Call"
1738msgstr "Нов разговор"
1739
1740#. COL_STATUS_TEXT
1741#. COL_STATE_ICON_NAME
1742#. COL_STATE
1743#. COL_DISPLAY_MARKUP
1744#. COL_STATUS_CUSTOMISABLE
1745#. COL_TYPE
1746#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:167
1747#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:203
1748msgid "Custom Message…"
1749msgstr "Друго съобщение…"
1750
1751#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:220
1752#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:222
1753msgid "Edit Custom Messages…"
1754msgstr "Редактиране на другите съобщения…"
1755
1756#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:344
1757msgid "Click to remove this status as a favorite"
1758msgstr "Натиснете, за да премахнете това състояние като любимо"
1759
1760#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:353
1761msgid "Click to make this status a favorite"
1762msgstr "Натиснете, за да направите това състояние любимо"
1763
1764#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:387
1765msgid "Set status"
1766msgstr "Задаване на състояние"
1767
1768#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:896
1769msgid "Set your presence and current status"
1770msgstr "Задайте присъствието и текущото си състояние"
1771
1772#. Custom messages
1773#: ../libempathy-gtk/empathy-presence-chooser.c:1083
1774msgid "Custom messages…"
1775msgstr "Други съобщения…"
1776
1777#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:1
1778msgid "Find:"
1779msgstr "Търсене:"
1780
1781#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:2
1782msgid "Match case"
1783msgstr "Зачитане на главни/малки"
1784
1785#: ../libempathy-gtk/empathy-search-bar.ui.h:3
1786msgid "Phrase not found"
1787msgstr "Фразата не е открита"
1788
1789#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:51
1790msgid "Received an instant message"
1791msgstr "Получено е моментно съобщение"
1792
1793#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:53
1794msgid "Sent an instant message"
1795msgstr "Изпратено е моментно съобщение"
1796
1797#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:55
1798msgid "Incoming chat request"
1799msgstr "Входяща заявка за разговор"
1800
1801#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:57
1802msgid "Contact connected"
1803msgstr "Контактът е в мрежата"
1804
1805#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:59
1806msgid "Contact disconnected"
1807msgstr "Контактът не е в мрежата"
1808
1809#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:61
1810msgid "Connected to server"
1811msgstr "Има връзка със сървър"
1812
1813#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:63
1814msgid "Disconnected from server"
1815msgstr "Няма връзка със сървър"
1816
1817#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:65
1818msgid "Incoming voice call"
1819msgstr "Входящ аудио разговор"
1820
1821#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:67
1822msgid "Outgoing voice call"
1823msgstr "Изходящ аудио разговор"
1824
1825#: ../libempathy-gtk/empathy-sound.c:69
1826msgid "Voice call ended"
1827msgstr "Аудио разговорът завърши"
1828
1829#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:364
1830msgid "Enter Custom Message"
1831msgstr "Въвеждане на друго съобщение"
1832
1833#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.c:523
1834msgid "Edit Custom Messages"
1835msgstr "Редактиране на други съобщения"
1836
1837#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:1
1838msgid "Add _New Preset"
1839msgstr "_Добавяне на нова тема"
1840
1841#: ../libempathy-gtk/empathy-status-preset-dialog.ui.h:2
1842msgid "Saved Presets"
1843msgstr "Запазени теми"
1844
1845#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:67
1846msgid "Classic"
1847msgstr "Класическа"
1848
1849#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:68
1850msgid "Simple"
1851msgstr "Опростена"
1852
1853#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:69
1854msgid "Clean"
1855msgstr "Изчистена"
1856
1857#: ../libempathy-gtk/empathy-theme-manager.c:70
1858msgid "Blue"
1859msgstr "Синя"
1860
1861#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1520
1862msgid "Unable to open URI"
1863msgstr "Адресът не може да бъде отворен"
1864
1865#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1650
1866msgid "Select a file"
1867msgstr "Избор на файл"
1868
1869#: ../libempathy-gtk/empathy-ui-utils.c:1710
1870msgid "Select a destination"
1871msgstr "Избор на получател"
1872
1873#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:158
1874msgid "Current Locale"
1875msgstr "текущ локал"
1876
1877#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:161
1878#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:163
1879#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:165
1880#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:167
1881msgid "Arabic"
1882msgstr "арабски"
1883
1884#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:170
1885msgid "Armenian"
1886msgstr "арменски"
1887
1888#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:173
1889#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:175
1890#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:177
1891msgid "Baltic"
1892msgstr "балтийски"
1893
1894#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:180
1895msgid "Celtic"
1896msgstr "келтски"
1897
1898#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:183
1899#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:185
1900#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:187
1901#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:189
1902msgid "Central European"
1903msgstr "централноевропейски"
1904
1905#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:192
1906#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:194
1907#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:196
1908#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:198
1909msgid "Chinese Simplified"
1910msgstr "китайски, опростен"
1911
1912#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:201
1913#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:203
1914#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:205
1915msgid "Chinese Traditional"
1916msgstr "китайски, традиционен"
1917
1918#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:208
1919msgid "Croatian"
1920msgstr "хърватски"
1921
1922#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:211
1923#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:213
1924#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:215
1925#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:217
1926#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:219
1927#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:221
1928msgid "Cyrillic"
1929msgstr "кирилица"
1930
1931#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:224
1932msgid "Cyrillic/Russian"
1933msgstr "кирилица, руска"
1934
1935#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:227
1936#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:229
1937msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1938msgstr "кирилица, украинска"
1939
1940#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:232
1941msgid "Georgian"
1942msgstr "грузински"
1943
1944#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:235
1945#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:237
1946#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:239
1947msgid "Greek"
1948msgstr "гръцки"
1949
1950#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:242
1951msgid "Gujarati"
1952msgstr "гуджарати"
1953
1954#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:245
1955msgid "Gurmukhi"
1956msgstr "гурмуки"
1957
1958#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:248
1959#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:250
1960#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:252
1961#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:254
1962msgid "Hebrew"
1963msgstr "иврит"
1964
1965#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:257
1966msgid "Hebrew Visual"
1967msgstr "иврит, визуален"
1968
1969#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:260
1970msgid "Hindi"
1971msgstr "хинди"
1972
1973#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:263
1974msgid "Icelandic"
1975msgstr "исландски"
1976
1977#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:266
1978#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:268
1979#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:270
1980msgid "Japanese"
1981msgstr "японски"
1982
1983#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:273
1984#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:275
1985#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:277
1986#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:279
1987msgid "Korean"
1988msgstr "корейски"
1989
1990#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:282
1991msgid "Nordic"
1992msgstr "скандинавски"
1993
1994#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:285
1995msgid "Persian"
1996msgstr "персийски"
1997
1998#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:288
1999#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:290
2000msgid "Romanian"
2001msgstr "румънски"
2002
2003#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:293
2004msgid "South European"
2005msgstr "южноевропейски"
2006
2007#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:296
2008msgid "Thai"
2009msgstr "тайски"
2010
2011#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:299
2012#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:301
2013#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:303
2014#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:305
2015msgid "Turkish"
2016msgstr "турски"
2017
2018#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:308
2019#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:310
2020#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:312
2021#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:314
2022#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:316
2023msgid "Unicode"
2024msgstr "Уникод"
2025
2026#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:319
2027#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:321
2028#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:323
2029#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:325
2030#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:327
2031msgid "Western"
2032msgstr "западен"
2033
2034#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:330
2035#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:332
2036#: ../libempathy-gtk/totem-subtitle-encoding.c:334
2037msgid "Vietnamese"
2038msgstr "виетнамски"
2039
2040#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:108
2041msgid "The selected contact cannot receive files."
2042msgstr "Избраният контакт не може да получава файлове."
2043
2044#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:114
2045msgid "The selected contact is offline."
2046msgstr "Избраният контакт е извън мрежата"
2047
2048#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:169
2049msgid "No error message"
2050msgstr "Липсва съобщение за грешка"
2051
2052#: ../nautilus-sendto-plugin/empathy-nautilus-sendto.c:242
2053msgid "Instant Message (Empathy)"
2054msgstr "Моментно съобщение (Empathy)"
2055
2056#: ../src/empathy.c:762
2057msgid "Don't connect on startup"
2058msgstr "Без автоматично свързване при стартиране"
2059
2060#: ../src/empathy.c:766
2061msgid "Don't display the contact list or any other dialogs on startup"
2062msgstr "Без показване на списъка с контакти и други прозорци при стартиране"
2063
2064#: ../src/empathy.c:770
2065msgid "Show the accounts dialog"
2066msgstr "Показване на прозореца за регистрации"
2067
2068#: ../src/empathy.c:782
2069msgid "- Empathy IM Client"
2070msgstr "— моментни съобщения с Empathy"
2071
2072#: ../src/empathy-about-dialog.c:84
2073msgid ""
2074"Empathy is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
2075"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
2076"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
2077"version."
2078msgstr ""
2079"Тази програма (Empathy) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
2080"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
2081"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
2082"ваше решение) по-късна версия."
2083
2084#: ../src/empathy-about-dialog.c:88
2085msgid ""
2086"Empathy is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
2087"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
2088"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
2089"details."
2090msgstr ""
2091"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
2092"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
2093"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
2094
2095#: ../src/empathy-about-dialog.c:92
2096msgid ""
2097"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
2098"Empathy; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin "
2099"Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-130159 USA"
2100msgstr ""
2101"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
2102"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
2103"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
2104
2105#: ../src/empathy-about-dialog.c:120
2106msgid "An Instant Messaging client for GNOME"
2107msgstr "Програма за моментни съобщения за GNOME"
2108
2109#: ../src/empathy-about-dialog.c:126
2110msgid "translator-credits"
2111msgstr ""
2112"Ясен Праматаров <yasen@lindeas.com>\n"
2113"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2114"\n"
2115"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2116"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2117"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2118
2119#: ../src/empathy-account-assistant.c:165
2120msgid "There was an error while importing the accounts."
2121msgstr "Възникна грешка при внасянето на регистрации."
2122
2123#: ../src/empathy-account-assistant.c:168
2124msgid "There was an error while parsing the account details."
2125msgstr "Възникна грешка при анализирането на данните на регистрацията."
2126
2127#: ../src/empathy-account-assistant.c:171
2128msgid "There was an error while creating the account."
2129msgstr "Възникна грешка при създаване на регистрацията."
2130
2131#: ../src/empathy-account-assistant.c:173
2132msgid "There was an error."
2133msgstr "Възникна грешка."
2134
2135#: ../src/empathy-account-assistant.c:177
2136#, c-format
2137msgid "The error message was: %s"
2138msgstr "Съобщението за грешка бе: %s"
2139
2140#: ../src/empathy-account-assistant.c:181
2141msgid ""
2142"You can either go back and try to enter your accounts' details again or quit "
2143"this assistant and add accounts later from the Edit menu."
2144msgstr ""
2145"Може да се върнете назад и да опитате да въведете данните за регистрацията "
2146"наново или да излезете от този помощник и да добавите регистрациите по-късно "
2147"от менюто „Редактиране“."
2148
2149#: ../src/empathy-account-assistant.c:218
2150#: ../src/empathy-account-assistant.c:1241
2151msgid "An error occurred"
2152msgstr "Възникна грешка"
2153
2154#. Create account
2155#. To translator: %s is the protocol name
2156#. Create account
2157#. To translator: %s is the name of the protocol, such as "Google Talk" or
2158#. * "Yahoo!"
2159#.
2160#: ../src/empathy-account-assistant.c:395 ../src/empathy-accounts-dialog.c:552
2161#, c-format
2162msgid "New %s account"
2163msgstr "Нова регистрация в %s"
2164
2165#: ../src/empathy-account-assistant.c:472
2166msgid "What kind of chat account do you have?"
2167msgstr "Какъв вид регистрация имате?"
2168
2169#: ../src/empathy-account-assistant.c:478
2170msgid "Do you have any other chat accounts you want to set up?"
2171msgstr "Имате ли някакви други регистрации, които искате да настроите?"
2172
2173#: ../src/empathy-account-assistant.c:484
2174msgid "Enter your account details"
2175msgstr "Въведете данните за регистрацията ви"
2176
2177#: ../src/empathy-account-assistant.c:489
2178msgid "What kind of chat account do you want to create?"
2179msgstr "Какъв вид регистрация искате да създадете?"
2180
2181#: ../src/empathy-account-assistant.c:495
2182msgid "Do you want to create other chat accounts?"
2183msgstr "Искате ли да създадете друг вид регистрации?"
2184
2185#: ../src/empathy-account-assistant.c:502
2186msgid "Enter the details for the new account"
2187msgstr "Въведете данните за новата регистрация"
2188
2189#: ../src/empathy-account-assistant.c:617
2190msgid ""
2191"With Empathy you can chat with people online nearby and with friends and "
2192"colleagues who use Google Talk, AIM, Windows Live and many other chat "
2193"programs. With a microphone or a webcam you can also have audio or video "
2194"calls."
2195msgstr ""
2196"Чрез Empathy може да разговаряте с хора от локалната ви мрежа, приятели и "
2197"колеги ползващи Google Talk, AIM, Windows Live и много други програми за "
2198"разговор. С микрофон или уеб-камера може да провеждате и аудио/видео "
2199"разговори."
2200
2201#: ../src/empathy-account-assistant.c:634
2202msgid "Do you have an account you've been using with another chat program?"
2203msgstr ""
2204"Имате ли регистрация, която сте ползвали с друга програма за разговори?"
2205
2206#: ../src/empathy-account-assistant.c:657
2207msgid "Yes, import my account details from "
2208msgstr "Да, да се внесат данните за регистрацията ми от "
2209
2210#: ../src/empathy-account-assistant.c:678
2211msgid "Yes, I'll enter my account details now"
2212msgstr "Да, ще въведа данните за регистрацията ми сега"
2213
2214#: ../src/empathy-account-assistant.c:700
2215msgid "No, I want a new account"
2216msgstr "Не, искам нова регистрация"
2217
2218#: ../src/empathy-account-assistant.c:710
2219msgid "No, I just want to see people online nearby for now"
2220msgstr "Не, засега искам просто да виждам хората в локалната мрежа"
2221
2222#: ../src/empathy-account-assistant.c:731
2223msgid "Select the accounts you want to import:"
2224msgstr "Изберете регистрациите за внасяне:"
2225
2226#: ../src/empathy-account-assistant.c:815
2227#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
2228#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
2229msgid "Yes"
2230msgstr "Да"
2231
2232#: ../src/empathy-account-assistant.c:822
2233msgid "No, that's all for now"
2234msgstr "Не, това е всичко засега"
2235
2236#: ../src/empathy-account-assistant.c:1064
2237msgid ""
2238"Empathy can automatically discover and chat with the people connected on the "
2239"same network as you. If you want to use this feature, please check that the "
2240"details below are correct. You can easily change these details later or "
2241"disable this feature by using the 'Accounts' dialog"
2242msgstr ""
2243"Empathy може автоматично да открива и хората, които са свързани в същата "
2244"мрежа като вас, и да започва разговор с тях. Ако искате да ползвате тази "
2245"възможност, проверете дали настройките отдолу са верни. Можете да ги "
2246"промените по-късно, както и да изключите изцяло тази възможност от прозореца "
2247"„Регистрации“."
2248
2249#: ../src/empathy-account-assistant.c:1070
2250#: ../src/empathy-account-assistant.c:1126
2251msgid "Edit->Accounts"
2252msgstr "Редактиране→Регистрации"
2253
2254#: ../src/empathy-account-assistant.c:1086
2255msgid "I don't want to enable this feature for now"
2256msgstr "Не, засега тази възможност да не се включва"
2257
2258#: ../src/empathy-account-assistant.c:1122
2259msgid ""
2260"You won't be able to chat with people connected to your local network, as "
2261"telepathy-salut is not installed.\n"
2262"If you want to enable this feature, please install the telepathy-salut "
2263"package\n"
2264"and create a People Nearby account from the Accounts dialog "
2265msgstr ""
2266"Няма да може да разговаряте с хората свързани към локалната ви мрежа, защото "
2267"пакетът telepathy-salut не е инсталиран.\n"
2268"За да включите тази възможност, инсталирайте пакета и създайте регистрация "
2269"„Хора наблизо“ в прозореца за регистрации."
2270
2271#: ../src/empathy-account-assistant.c:1128
2272msgid "telepathy-salut not installed"
2273msgstr "Пакетът telepathy-salut не е инсталиран"
2274
2275#: ../src/empathy-account-assistant.c:1205
2276msgid "Welcome to Empathy"
2277msgstr "Добре дошли в Empathy"
2278
2279#: ../src/empathy-account-assistant.c:1214
2280msgid "Import your existing accounts"
2281msgstr "Внасяне на съществуващи регистрации"
2282
2283#: ../src/empathy-account-assistant.c:1232
2284msgid "Please enter personal details"
2285msgstr "Въведете още информация"
2286
2287#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2288#. * unsaved changes
2289#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:65
2290#, c-format
2291msgid "There are unsaved modifications to your %s account."
2292msgstr "Има незапазени промени относно регистрацията ви в %s."
2293
2294#. The primary text of the dialog shown to the user when he is about to lose
2295#. * an unsaved new account
2296#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:69
2297msgid "Your new account has not been saved yet."
2298msgstr "Регистрацията ви все още не е запазена."
2299
2300#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:259 ../src/empathy-call-window.c:729
2301msgid "Connecting…"
2302msgstr "Свързване…"
2303
2304#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:286
2305#, c-format
2306msgid "Disconnected — %s"
2307msgstr "Изключен — %s"
2308
2309#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:291
2310#, c-format
2311msgid "Offline — %s"
2312msgstr "Извън мрежата — %s"
2313
2314#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:304
2315msgid "Offline — No Network Connection"
2316msgstr "Извън мрежата — липсва връзка"
2317
2318# FIXME: термини за offine и disconnected
2319#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:312
2320msgid "Unknown Status"
2321msgstr "Неизвестно състояние"
2322
2323#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:323
2324msgid "Offline — Account Disabled"
2325msgstr "Извън мрежата — регистрацията е изключена"
2326
2327#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:720
2328msgid ""
2329"You are about to create a new account, which will discard\n"
2330"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2331msgstr ""
2332"На път сте да създадете нова регистрация, което ще анулира\n"
2333"промените ви. Искате ли да продължите?"
2334
2335#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1054
2336#, c-format
2337msgid "Do you want to remove %s from your computer?"
2338msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете регистрацията „%s“?"
2339
2340#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1058
2341msgid "This will not remove your account on the server."
2342msgstr "Това няма да изтрие регистрацията ви от сървъра."
2343
2344#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1286
2345msgid ""
2346"You are about to select another account, which will discard\n"
2347"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2348msgstr ""
2349"На път сте да изберете друга регистрация, което ще анулира\n"
2350"промените ви. Искате ли да продължите?"
2351
2352#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1829
2353msgid ""
2354"You are about to close the window, which will discard\n"
2355"your changes. Are you sure you want to proceed?"
2356msgstr ""
2357"На път сте да затворите прозореца, което ще анулира\n"
2358"промените ви. Искате ли да продължите?"
2359
2360#. Tweak the dialog
2361#: ../src/empathy-accounts-dialog.c:1956
2362msgid "Accounts"
2363msgstr "Регистрации"
2364
2365#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:1
2366msgid "No protocol installed"
2367msgstr "Не е инсталиран протокол"
2368
2369#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:2
2370msgid "Protocol:"
2371msgstr "Протокол:"
2372
2373#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:3
2374msgid ""
2375"To add a new account, you first have to install a backend for each protocol "
2376"you want to use."
2377msgstr ""
2378"За да добавите нова регистрация, трябва да имате модул, който поддържа "
2379"нейния протокол."
2380
2381#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:4
2382msgid "_Add&#x2026;"
2383msgstr "_Добавяне…"
2384
2385#: ../src/empathy-accounts-dialog.ui.h:5
2386msgid "_Import&#x2026;"
2387msgstr "_Внасяне…"
2388
2389#: ../src/empathy-call-window.c:453
2390msgid "Contrast"
2391msgstr "Контраст"
2392
2393#: ../src/empathy-call-window.c:456
2394msgid "Brightness"
2395msgstr "Яркост"
2396
2397#: ../src/empathy-call-window.c:459
2398msgid "Gamma"
2399msgstr "Гама корекция"
2400
2401#: ../src/empathy-call-window.c:567
2402msgid "Volume"
2403msgstr "Сила на звука"
2404
2405#: ../src/empathy-call-window.c:1022
2406msgid "_Sidebar"
2407msgstr "_Странична лента"
2408
2409#: ../src/empathy-call-window.c:1041
2410msgid "Dialpad"
2411msgstr "Циферблат"
2412
2413#: ../src/empathy-call-window.c:1047
2414msgid "Audio input"
2415msgstr "Аудио вход"
2416
2417#: ../src/empathy-call-window.c:1051
2418msgid "Video input"
2419msgstr "Видео вход"
2420
2421#. translators: Call is a noun and %s is the contact name. This string
2422#. * is used in the window title
2423#: ../src/empathy-call-window.c:1116
2424#, c-format
2425msgid "Call with %s"
2426msgstr "Разговор с %s"
2427
2428#. translators: Call is a noun. This string is used in the window
2429#. * title
2430#: ../src/empathy-call-window.c:1197
2431msgid "Call"
2432msgstr "Разговор"
2433
2434#. Translators: number of minutes:seconds the caller has been connected
2435#: ../src/empathy-call-window.c:1694
2436#, c-format
2437msgid "Connected — %d:%02dm"
2438msgstr "Връзка — %d:%02dm"
2439
2440#: ../src/empathy-call-window.c:1755
2441msgid "Technical Details"
2442msgstr "Технически данни"
2443
2444#: ../src/empathy-call-window.c:1793
2445#, c-format
2446msgid ""
2447"%s's software does not understand any of the audio formats supported by your "
2448"computer"
2449msgstr ""
2450"Софтуерът на %s не поддържа никой от аудио форматите, поддържани на вашия "
2451"компютър"
2452
2453#: ../src/empathy-call-window.c:1798
2454#, c-format
2455msgid ""
2456"%s's software does not understand any of the video formats supported by your "
2457"computer"
2458msgstr ""
2459"Софтуерът на %s не поддържа никой от видео форматите, поддържани на вашия "
2460"компютър"
2461
2462#: ../src/empathy-call-window.c:1804
2463#, c-format
2464msgid ""
2465"Can't establish a connection to %s. One of you might be on a network that "
2466"does not allow direct connections."
2467msgstr ""
2468"Не може да се осъществи връзка с %s, чиято мрежа, вероятно, не поддържа "
2469"преки връзки."
2470
2471#: ../src/empathy-call-window.c:1810
2472msgid "There was a failure on the network"
2473msgstr "Мрежова грешка"
2474
2475#: ../src/empathy-call-window.c:1814
2476msgid ""
2477"The audio formats necessary for this call are not installed on your computer"
2478msgstr ""
2479"Програмите за аудио форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2480"на компютъра ви"
2481
2482#: ../src/empathy-call-window.c:1817
2483msgid ""
2484"The video formats necessary for this call are not installed on your computer"
2485msgstr ""
2486"Програмите за видео форматите, изисквани за този разговор, не са инсталирани "
2487"на компютъра ви"
2488
2489#: ../src/empathy-call-window.c:1827
2490#, c-format
2491msgid ""
2492"Something unexpected happened in a Telepathy component. Please <a href=\"%s"
2493"\">report this bug</a> and attach logs gathered from the 'Debug' window in "
2494"the Help menu."
2495msgstr ""
2496"Случи се нещо неочаквано в компонент на Telepathy. Молим, <a href=\"%s"
2497"\">докладвайте този проблем</a> и прикачете журналните файлове указани в "
2498"прозореца „Изчистване на грешки“ от менюто „Помощ“."
2499
2500#: ../src/empathy-call-window.c:1835
2501msgid "There was a failure in the call engine"
2502msgstr "Грешка в модула за разговори"
2503
2504#: ../src/empathy-call-window.c:1874
2505msgid "Can't establish audio stream"
2506msgstr "Потокът на аудио връзката не може да бъде осъществен"
2507
2508#: ../src/empathy-call-window.c:1884
2509msgid "Can't establish video stream"
2510msgstr "Потокът на видео връзката не може да бъде осъществен"
2511
2512#: ../src/empathy-call-window.ui.h:1
2513msgid "Call the contact again"
2514msgstr "Нов разговор с контакта"
2515
2516#: ../src/empathy-call-window.ui.h:2
2517msgid "Camera Off"
2518msgstr "Включване на камерата"
2519
2520#: ../src/empathy-call-window.ui.h:3
2521msgid "Camera On"
2522msgstr "Изключване на камерата"
2523
2524#: ../src/empathy-call-window.ui.h:4
2525msgid "Disable camera and stop sending video"
2526msgstr "Изключване на камерата и пращането на видео"
2527
2528#: ../src/empathy-call-window.ui.h:5
2529msgid "Enable camera and send video"
2530msgstr "Включване на камерата и пращането на видео"
2531
2532#: ../src/empathy-call-window.ui.h:6
2533msgid "Enable camera but don't send video"
2534msgstr "Включване на камерата без пращане на видео"
2535
2536#: ../src/empathy-call-window.ui.h:7
2537msgid "Hang up"
2538msgstr "Затваряне"
2539
2540#: ../src/empathy-call-window.ui.h:8
2541msgid "Hang up current call"
2542msgstr "Затваряне на текущия разговор"
2543
2544#: ../src/empathy-call-window.ui.h:9
2545msgid "Preview"
2546msgstr "Преглед"
2547
2548#: ../src/empathy-call-window.ui.h:10
2549msgid "Redial"
2550msgstr "Повторно набиране"
2551
2552#: ../src/empathy-call-window.ui.h:11
2553msgid "Send Audio"
2554msgstr "Изпращане на аудио"
2555
2556#: ../src/empathy-call-window.ui.h:12
2557msgid "Toggle audio transmission"
2558msgstr "Превключване на пращането на аудио"
2559
2560#: ../src/empathy-call-window.ui.h:13
2561msgid "V_ideo"
2562msgstr "_Видео"
2563
2564#: ../src/empathy-call-window.ui.h:14
2565msgid "Video Off"
2566msgstr "Изключване на видеото"
2567
2568#: ../src/empathy-call-window.ui.h:15
2569msgid "Video On"
2570msgstr "Включване на видеото"
2571
2572#: ../src/empathy-call-window.ui.h:16
2573msgid "Video Preview"
2574msgstr "Преглед на видеото"
2575
2576#: ../src/empathy-call-window.ui.h:18 ../src/empathy-main-window.ui.h:28
2577msgid "_View"
2578msgstr "_Преглед"
2579
2580#: ../src/empathy-chat-window.c:437 ../src/empathy-chat-window.c:457
2581#, c-format
2582msgid "%s (%d unread)"
2583msgid_plural "%s (%d unread)"
2584msgstr[0] "%s (%d непрочетено)"
2585msgstr[1] "%s (%d непрочетени)"
2586
2587#: ../src/empathy-chat-window.c:449
2588#, c-format
2589msgid "%s (and %u other)"
2590msgid_plural "%s (and %u others)"
2591msgstr[0] "%s (и %u друго)"
2592msgstr[1] "%s (и %u други)"
2593
2594#: ../src/empathy-chat-window.c:465
2595#, c-format
2596msgid "%s (%d unread from others)"
2597msgid_plural "%s (%d unread from others)"
2598msgstr[0] "%s (%d непрочетено от други)"
2599msgstr[1] "%s (%d непрочетени от други)"
2600
2601#: ../src/empathy-chat-window.c:474
2602#, c-format
2603msgid "%s (%d unread from all)"
2604msgid_plural "%s (%d unread from all)"
2605msgstr[0] "%s (%d непрочетено от всички)"
2606msgstr[1] "%s (%d непрочетени от всички)"
2607
2608#: ../src/empathy-chat-window.c:685
2609msgid "Typing a message."
2610msgstr "Пише съобщение."
2611
2612#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:1
2613msgid "C_lear"
2614msgstr "_Изчистване на прозореца"
2615
2616#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:2
2617msgid "C_ontact"
2618msgstr "_Контакт"
2619
2620#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:3
2621msgid "Chat"
2622msgstr "Разговор"
2623
2624#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:4
2625msgid "Insert _Smiley"
2626msgstr "_Вмъкване на емотикон"
2627
2628#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:5
2629msgid "Invite _Participant…"
2630msgstr "Поканване на _участник…"
2631
2632#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:6
2633msgid "Move Tab _Left"
2634msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
2635
2636#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:7
2637msgid "Move Tab _Right"
2638msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
2639
2640#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:8 ../src/empathy-main-window.ui.h:17
2641msgid "_Contents"
2642msgstr "_Ръководство"
2643
2644#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:9
2645msgid "_Conversation"
2646msgstr "_Разговор"
2647
2648#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:10
2649msgid "_Detach Tab"
2650msgstr "_Отделяне на подпрозореца"
2651
2652#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:12
2653msgid "_Favorite Chat Room"
2654msgstr "_Любима стая за разговор"
2655
2656#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:13 ../src/empathy-main-window.ui.h:21
2657msgid "_Help"
2658msgstr "Помо_щ"
2659
2660#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:14
2661msgid "_Next Tab"
2662msgstr "_Следващ подпрозорец"
2663
2664#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:15
2665msgid "_Previous Tab"
2666msgstr "_Предишен подпрозорец"
2667
2668#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:16 ../src/empathy-status-icon.ui.h:5
2669msgid "_Show Contact List"
2670msgstr "_Показване на списъка с контакти"
2671
2672#: ../src/empathy-chat-window.ui.h:17
2673msgid "_Tabs"
2674msgstr "_Подпрозорци"
2675
2676#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:256
2677msgid "Name"
2678msgstr "Име"
2679
2680#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:274
2681msgid "Room"
2682msgstr "Стая"
2683
2684#: ../src/empathy-chatrooms-window.c:282
2685msgid "Auto-Connect"
2686msgstr "Автоматично свързване"
2687
2688#: ../src/empathy-chatrooms-window.ui.h:2
2689msgid "Manage Favorite Rooms"
2690msgstr "Управление на стаите в отметките"
2691
2692#: ../src/empathy-event-manager.c:339
2693msgid "Incoming video call"
2694msgstr "Входящ видео разговор"
2695
2696#: ../src/empathy-event-manager.c:339
2697msgid "Incoming call"
2698msgstr "Входящ разговор"
2699
2700#: ../src/empathy-event-manager.c:343
2701#, c-format
2702msgid "%s is video calling you. Do you want to answer?"
2703msgstr "%s ви търси с видео, искате ли да отговорите?"
2704
2705#: ../src/empathy-event-manager.c:344
2706#, c-format
2707msgid "%s is calling you. Do you want to answer?"
2708msgstr "%s ви търси, искате ли да отговорите?"
2709
2710#: ../src/empathy-event-manager.c:366
2711msgid "_Reject"
2712msgstr "От_казване"
2713
2714#: ../src/empathy-event-manager.c:372
2715msgid "_Answer"
2716msgstr "_Отговаряне"
2717
2718#: ../src/empathy-event-manager.c:489
2719#, c-format
2720msgid "Incoming video call from %s"
2721msgstr "Входящ видео разговор от %s"
2722
2723#: ../src/empathy-event-manager.c:489
2724#, c-format
2725msgid "Incoming call from %s"
2726msgstr "Входящ разговор от %s"
2727
2728#: ../src/empathy-event-manager.c:579
2729msgid "Room invitation"
2730msgstr "Покана за стая"
2731
2732#: ../src/empathy-event-manager.c:582
2733#, c-format
2734msgid "%s is inviting you to join %s"
2735msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
2736
2737#: ../src/empathy-event-manager.c:590
2738msgid "_Decline"
2739msgstr "_Отказване"
2740
2741#: ../src/empathy-event-manager.c:595
2742#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:7
2743msgid "_Join"
2744msgstr "_Присъединяване"
2745
2746#: ../src/empathy-event-manager.c:634
2747#, c-format
2748msgid "%s invited you to join %s"
2749msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
2750
2751#: ../src/empathy-event-manager.c:660
2752#, c-format
2753msgid "Incoming file transfer from %s"
2754msgstr "Входящ файл от %s"
2755
2756#: ../src/empathy-event-manager.c:818
2757#, c-format
2758msgid "Subscription requested by %s"
2759msgstr "Искане за записване от %s"
2760
2761#: ../src/empathy-event-manager.c:822
2762#, c-format
2763msgid ""
2764"\n"
2765"Message: %s"
2766msgstr ""
2767"\n"
2768"Съобщение: %s"
2769
2770#. someone is logging off
2771#: ../src/empathy-event-manager.c:862
2772#, c-format
2773msgid "%s is now offline."
2774msgstr "%s в момента е извън мрежата."
2775
2776#. someone is logging in
2777#: ../src/empathy-event-manager.c:878
2778#, c-format
2779msgid "%s is now online."
2780msgstr "%s в момента е в мрежата."
2781
2782#. Translators: time left, when it is more than one hour
2783#: ../src/empathy-ft-manager.c:100
2784#, c-format
2785msgid "%u:%02u.%02u"
2786msgstr "%u ч., %02u м. и %02u сек."
2787
2788#. Translators: time left, when is is less than one hour
2789#: ../src/empathy-ft-manager.c:103
2790#, c-format
2791msgid "%02u.%02u"
2792msgstr "%02u м. и %02u сек."
2793
2794#: ../src/empathy-ft-manager.c:179
2795msgctxt "file transfer percent"
2796msgid "Unknown"
2797msgstr "Неизвестно"
2798
2799#: ../src/empathy-ft-manager.c:274
2800#, c-format
2801msgid "%s of %s at %s/s"
2802msgstr "%s от общо %s, с %s/сек."
2803
2804#: ../src/empathy-ft-manager.c:275
2805#, c-format
2806msgid "%s of %s"
2807msgstr "%s от общо %s"
2808
2809#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2810#: ../src/empathy-ft-manager.c:306
2811#, c-format
2812msgid "Receiving \"%s\" from %s"
2813msgstr "Получаване на файла „%s“ от %s"
2814
2815#. translators: first %s is filename, second %s is the contact name
2816#: ../src/empathy-ft-manager.c:309
2817#, c-format
2818msgid "Sending \"%s\" to %s"
2819msgstr "Изпращане на файла „%s“ до %s"
2820
2821#. translators: first %s is filename, second %s
2822#. * is the contact name
2823#: ../src/empathy-ft-manager.c:339
2824#, c-format
2825msgid "Error receiving \"%s\" from %s"
2826msgstr "Грешка при получаване на „%s“ от %s"
2827
2828#: ../src/empathy-ft-manager.c:342
2829msgid "Error receiving a file"
2830msgstr "Грешка при получаване на файл"
2831
2832#: ../src/empathy-ft-manager.c:347
2833#, c-format
2834msgid "Error sending \"%s\" to %s"
2835msgstr "Грешка при изпращане на „%s“ до %s"
2836
2837#: ../src/empathy-ft-manager.c:350
2838msgid "Error sending a file"
2839msgstr "Грешка при изпращане на файл"
2840
2841#. translators: first %s is filename, second %s
2842#. * is the contact name
2843#: ../src/empathy-ft-manager.c:489
2844#, c-format
2845msgid "\"%s\" received from %s"
2846msgstr "„%s“ получен от %s"
2847
2848#. translators: first %s is filename, second %s
2849#. * is the contact name
2850#: ../src/empathy-ft-manager.c:494
2851#, c-format
2852msgid "\"%s\" sent to %s"
2853msgstr "„%s“ изпратен до %s"
2854
2855#: ../src/empathy-ft-manager.c:497
2856msgid "File transfer completed"
2857msgstr "Прехвърлянето на файл завърши"
2858
2859#: ../src/empathy-ft-manager.c:616 ../src/empathy-ft-manager.c:783
2860msgid "Waiting for the other participant's response"
2861msgstr "Изчакване на отговора на другия участник"
2862
2863#: ../src/empathy-ft-manager.c:642 ../src/empathy-ft-manager.c:680
2864#, c-format
2865msgid "Checking integrity of \"%s\""
2866msgstr "Проверка на целостта на „%s“"
2867
2868#: ../src/empathy-ft-manager.c:645 ../src/empathy-ft-manager.c:683
2869#, c-format
2870msgid "Hashing \"%s\""
2871msgstr "Изчисляване на извадката на „%s“"
2872
2873#: ../src/empathy-ft-manager.c:991
2874msgid "%"
2875msgstr "%"
2876
2877#: ../src/empathy-ft-manager.c:1003
2878msgid "File"
2879msgstr "Файл"
2880
2881#: ../src/empathy-ft-manager.c:1025
2882msgid "Remaining"
2883msgstr "Остават"
2884
2885#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:1
2886msgid "File Transfers"
2887msgstr "Прехвърляния на файлове"
2888
2889#: ../src/empathy-ft-manager.ui.h:2
2890msgid "Remove completed, canceled and failed file transfers from the list"
2891msgstr ""
2892"Изчистване на завършените, отменените и неуспешните прехвърляния на файлове "
2893"от списъка"
2894
2895#: ../src/empathy-import-dialog.c:84
2896msgid ""
2897"No accounts to import could be found. Empathy currently only supports "
2898"importing accounts from Pidgin."
2899msgstr ""
2900"Не са открити регистрации за внасяне. Empathy поддържа в момента внасяне "
2901"само от Pidgin."
2902
2903#: ../src/empathy-import-dialog.c:199
2904msgid "Import Accounts"
2905msgstr "Внасяне на регистрации"
2906
2907#. Translators: this is the header of a treeview column
2908#: ../src/empathy-import-widget.c:290
2909msgid "Import"
2910msgstr "Внасяне"
2911
2912#: ../src/empathy-import-widget.c:299
2913msgid "Protocol"
2914msgstr "Протокол"
2915
2916#: ../src/empathy-import-widget.c:323
2917msgid "Source"
2918msgstr "Източник"
2919
2920#: ../src/empathy-import-mc4-accounts.c:106
2921#, c-format
2922msgid "%s account"
2923msgstr "Регистрация в %s"
2924
2925#: ../src/empathy-main-window.c:430
2926msgid "Reconnect"
2927msgstr "Ново свързване"
2928
2929#: ../src/empathy-main-window.c:436
2930msgid "Edit Account"
2931msgstr "Редактиране на регистрация"
2932
2933#: ../src/empathy-main-window.c:442
2934msgid "Close"
2935msgstr "Затваряне"
2936
2937#: ../src/empathy-main-window.c:1025
2938msgid "Contact"
2939msgstr "Контакт"
2940
2941#: ../src/empathy-main-window.c:1363
2942msgid "Show and edit accounts"
2943msgstr "Показване и редактиране на регистрации"
2944
2945#: ../src/empathy-main-window.ui.h:1
2946msgid "Contact List"
2947msgstr "Списък с контакти"
2948
2949#: ../src/empathy-main-window.ui.h:2
2950msgid "Contacts on a _Map"
2951msgstr "_Контакти на карта"
2952
2953#: ../src/empathy-main-window.ui.h:3
2954msgid "Context"
2955msgstr "Контекст"
2956
2957#: ../src/empathy-main-window.ui.h:4
2958msgid "Join _Favorites"
2959msgstr "_Добавяне към отметките"
2960
2961#: ../src/empathy-main-window.ui.h:5
2962msgid "Manage Favorites"
2963msgstr "Редактиране на отметките"
2964
2965#: ../src/empathy-main-window.ui.h:6
2966msgid "N_ormal Size"
2967msgstr "_Нормален размер"
2968
2969#: ../src/empathy-main-window.ui.h:7 ../src/empathy-status-icon.ui.h:1
2970msgid "New _Call…"
2971msgstr "Нов _разговор…"
2972
2973#: ../src/empathy-main-window.ui.h:8
2974msgid "Normal Size With _Avatars"
2975msgstr "Нормален размер с _аватари"
2976
2977#: ../src/empathy-main-window.ui.h:9
2978msgid "P_references"
2979msgstr "_Настройки"
2980
2981#: ../src/empathy-main-window.ui.h:10
2982msgid "Show P_rotocols"
2983msgstr "_Показване на протокола"
2984
2985#: ../src/empathy-main-window.ui.h:11
2986msgid "Sort by _Name"
2987msgstr "Подреждане по _име"
2988
2989#: ../src/empathy-main-window.ui.h:12
2990msgid "Sort by _Status"
2991msgstr "Подреждане по _състояние"
2992
2993#: ../src/empathy-main-window.ui.h:13
2994msgid "_Accounts"
2995msgstr "_Регистрации"
2996
2997#: ../src/empathy-main-window.ui.h:16
2998msgid "_Compact Size"
2999msgstr "_Стегнат режим"
3000
3001#: ../src/empathy-main-window.ui.h:18
3002msgid "_Debug"
3003msgstr "_Изчистване на грешки"
3004
3005#: ../src/empathy-main-window.ui.h:20
3006msgid "_File Transfers"
3007msgstr "_Прехвърляния на файлове"
3008
3009#: ../src/empathy-main-window.ui.h:22
3010msgid "_Join…"
3011msgstr "_Присъединяване…"
3012
3013#: ../src/empathy-main-window.ui.h:23 ../src/empathy-status-icon.ui.h:3
3014msgid "_New Conversation…"
3015msgstr "_Нов разговор…"
3016
3017#: ../src/empathy-main-window.ui.h:24
3018msgid "_Offline Contacts"
3019msgstr "_Изключени контакти"
3020
3021#: ../src/empathy-main-window.ui.h:25
3022msgid "_Personal Information"
3023msgstr "_Лични данни"
3024
3025#: ../src/empathy-main-window.ui.h:27
3026msgid "_Room"
3027msgstr "_Стая"
3028
3029#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:338
3030msgid "Chat Room"
3031msgstr "Стая за разговор"
3032
3033#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:354
3034msgid "Members"
3035msgstr "Участници"
3036
3037#. Translators: Room/Join's roomlist tooltip. Parameters are a channel name,
3038#. yes/no, yes/no and a number.
3039#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:539
3040#, c-format
3041msgid ""
3042"<b>%s</b>\n"
3043"Invite required: %s\n"
3044"Password required: %s\n"
3045"Members: %s"
3046msgstr ""
3047"<b>%s</b>\n"
3048"Изискване на покана: %s\n"
3049"Изискване на парола: %s\n"
3050"Брой участници: %s"
3051
3052# Налага се с главни букви, защото „да“ се използва в помощника за нови
3053# регистрации, където има и отговори под формата на пълни изречения като
3054# „Не, това е всичко засега“.
3055#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:541
3056#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:542
3057msgid "No"
3058msgstr "Не"
3059
3060#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:569
3061msgid "Could not start room listing"
3062msgstr "Изброяването на стаите не може да започне"
3063
3064#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.c:579
3065msgid "Could not stop room listing"
3066msgstr "Изброяването на стаите не може да спре"
3067
3068#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:2
3069msgid "Couldn't load room list"
3070msgstr "Списъкът със стаи не може да бъде зареден"
3071
3072#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:3
3073msgid ""
3074"Enter the room name to join here or click on one or more rooms in the list."
3075msgstr ""
3076"Въведете името на стаята, в която да влезете, или натиснете една или повече "
3077"стаи от списъка."
3078
3079#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:4
3080msgid ""
3081"Enter the server which hosts the room, or leave it empty if the room is on "
3082"the current account's server"
3083msgstr ""
3084"Попълнете сървъра, на който е стаята. Ако тя е на сървъра на текущата "
3085"регистрация, оставете полето празно."
3086
3087#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:5
3088msgid "Join Room"
3089msgstr "Влизане в стая"
3090
3091#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:6
3092msgid "Room List"
3093msgstr "Списък със стаи"
3094
3095#: ../src/empathy-new-chatroom-dialog.ui.h:8
3096msgid "_Room:"
3097msgstr "_Стая:"
3098
3099#: ../src/empathy-preferences.c:148
3100msgid "Message received"
3101msgstr "Съобщението е получено"
3102
3103#: ../src/empathy-preferences.c:149
3104msgid "Message sent"
3105msgstr "Съобщението е изпратено"
3106
3107#: ../src/empathy-preferences.c:150
3108msgid "New conversation"
3109msgstr "Нов разговор"
3110
3111#: ../src/empathy-preferences.c:151
3112msgid "Contact goes online"
3113msgstr "Контактът е в мрежата"
3114
3115#: ../src/empathy-preferences.c:152
3116msgid "Contact goes offline"
3117msgstr "Контактът е извън мрежата"
3118
3119#: ../src/empathy-preferences.c:153
3120msgid "Account connected"
3121msgstr "Регистрацията е включена"
3122
3123#: ../src/empathy-preferences.c:154
3124msgid "Account disconnected"
3125msgstr "Регистрацията е изключена"
3126
3127#: ../src/empathy-preferences.c:394
3128msgid "Language"
3129msgstr "Език"
3130
3131#: ../src/empathy-preferences.ui.h:1
3132msgid "Appearance"
3133msgstr "Изглед"
3134
3135#: ../src/empathy-preferences.ui.h:2
3136msgid "Automatically _connect on startup "
3137msgstr "_Автоматично свързване при стартиране"
3138
3139#: ../src/empathy-preferences.ui.h:3
3140msgid "Behavior"
3141msgstr "Поведение"
3142
3143#: ../src/empathy-preferences.ui.h:4
3144msgid "Chat Th_eme:"
3145msgstr "_Тема за прозорците за разговори:"
3146
3147#: ../src/empathy-preferences.ui.h:5
3148msgid "Disable notifications when _away or busy"
3149msgstr "Без _известяване в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3150
3151#: ../src/empathy-preferences.ui.h:6
3152msgid "Disable sounds when _away or busy"
3153msgstr "Без _звуци в състояние „Зает“ или „Отсъстващ“"
3154
3155#: ../src/empathy-preferences.ui.h:7
3156msgid "Enable notifications when a contact comes online"
3157msgstr "Известяване, когато контактът влезе в мрежата"
3158
3159#: ../src/empathy-preferences.ui.h:8
3160msgid "Enable notifications when a contact goes offline"
3161msgstr "Известяване, когато контактът излезе извън мрежата"
3162
3163#: ../src/empathy-preferences.ui.h:9
3164msgid "Enable notifications when the _chat is not focused"
3165msgstr "Известяване, когато прозорецът за разговори не е на _фокус"
3166
3167#: ../src/empathy-preferences.ui.h:10
3168msgid "Enable spell checking for languages:"
3169msgstr "Езици с проверка на правописа:"
3170
3171#: ../src/empathy-preferences.ui.h:11
3172msgid "General"
3173msgstr "Общи"
3174
3175#: ../src/empathy-preferences.ui.h:13
3176msgid "Location sources:"
3177msgstr "Датчик за местоположение:"
3178
3179#: ../src/empathy-preferences.ui.h:14
3180msgid "Notifications"
3181msgstr "Известяване"
3182
3183#: ../src/empathy-preferences.ui.h:15
3184msgid "Play sound for events"
3185msgstr "Звуци при събития"
3186
3187#: ../src/empathy-preferences.ui.h:16
3188msgid "Preferences"
3189msgstr "Настройки"
3190
3191#: ../src/empathy-preferences.ui.h:17
3192msgid "Privacy"
3193msgstr "Лични данни"
3194
3195#: ../src/empathy-preferences.ui.h:18
3196msgid ""
3197"Reduced location accuracy means that nothing more precise than your city, "
3198"state and country will be published.  GPS coordinates will be accurate to 1 "
3199"decimal place."
3200msgstr ""
3201"Намалената точност на местоположението означава, че няма да се публикуват по-"
3202"точни данни от град, щат, държава. Координатите от GPS ще са точни до едно "
3203"място зад десетичната запетая."
3204
3205#: ../src/empathy-preferences.ui.h:19
3206msgid "Show _smileys as images"
3207msgstr "Използване на _картинки за емотикони"
3208
3209#: ../src/empathy-preferences.ui.h:20
3210msgid "Show contact _list in rooms"
3211msgstr "_Показване на контактите в стаите"
3212
3213#: ../src/empathy-preferences.ui.h:21
3214msgid "Sounds"
3215msgstr "Звуци"
3216
3217#: ../src/empathy-preferences.ui.h:22
3218msgid "Spell Checking"
3219msgstr "Проверка на правописа"
3220
3221#: ../src/empathy-preferences.ui.h:23
3222msgid ""
3223"The list of languages reflects only the languages for which you have a "
3224"dictionary installed."
3225msgstr "В списъка са само езиците, за които е инсталиран речник."
3226
3227#: ../src/empathy-preferences.ui.h:24
3228msgid "Themes"
3229msgstr "Графични теми"
3230
3231#: ../src/empathy-preferences.ui.h:25
3232msgid "_Cellphone"
3233msgstr "_Мобилен телефон"
3234
3235#: ../src/empathy-preferences.ui.h:26
3236msgid "_Enable bubble notifications"
3237msgstr "Включване на известяването с _прозорци"
3238
3239#: ../src/empathy-preferences.ui.h:27
3240msgid "_Enable sound notifications"
3241msgstr "Включване на уведомяването със _звук"
3242
3243#: ../src/empathy-preferences.ui.h:28
3244msgid "_GPS"
3245msgstr "_GPS"
3246
3247#: ../src/empathy-preferences.ui.h:29
3248msgid "_Network (IP, Wi-Fi)"
3249msgstr "_Мрежа (IP, Wi-Fi)"
3250
3251#: ../src/empathy-preferences.ui.h:30
3252msgid "_Open new chats in separate windows"
3253msgstr "_Отваряне на разговорите в отделни прозорци"
3254
3255#: ../src/empathy-preferences.ui.h:31
3256msgid "_Publish location to my contacts"
3257msgstr "_Публикуване на местоположението ви към контактите ви"
3258
3259#: ../src/empathy-preferences.ui.h:32
3260msgid "_Reduce location accuracy"
3261msgstr "_Ниска точност на местоположението"
3262
3263#: ../src/empathy-status-icon.c:175
3264msgid "Respond"
3265msgstr "Отговаряне"
3266
3267#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:2
3268msgid "Status"
3269msgstr "Състояние"
3270
3271#: ../src/empathy-status-icon.ui.h:4
3272msgid "_Quit"
3273msgstr "_Спиране на програмата"
3274
3275#: ../src/empathy-map-view.ui.h:1
3276msgid "Contact Map View"
3277msgstr "Карта с контактите"
3278
3279#: ../src/empathy-debug-window.c:1063
3280msgid "Save"
3281msgstr "Запазване"
3282
3283#: ../src/empathy-debug-window.c:1185
3284msgid "Debug Window"
3285msgstr "Прозорец за изчистване на грешки"
3286
3287#: ../src/empathy-debug-window.c:1265
3288msgid "Pause"
3289msgstr "Пауза"
3290
3291#: ../src/empathy-debug-window.c:1277
3292msgid "Level "
3293msgstr "Ниво"
3294
3295#: ../src/empathy-debug-window.c:1297
3296msgid "Debug"
3297msgstr "Подробност"
3298
3299#: ../src/empathy-debug-window.c:1303
3300msgid "Info"
3301msgstr "Информация"
3302
3303#: ../src/empathy-debug-window.c:1309 ../src/empathy-debug-window.c:1358
3304msgid "Message"
3305msgstr "Съобщение"
3306
3307#: ../src/empathy-debug-window.c:1315
3308msgid "Warning"
3309msgstr "Предупреждение"
3310
3311#: ../src/empathy-debug-window.c:1321
3312msgid "Critical"
3313msgstr "Критична"
3314
3315#: ../src/empathy-debug-window.c:1327
3316msgid "Error"
3317msgstr "Грешка"
3318
3319#: ../src/empathy-debug-window.c:1346
3320msgid "Time"
3321msgstr "Време"
3322
3323#: ../src/empathy-debug-window.c:1349
3324msgid "Domain"
3325msgstr "Област"
3326
3327#: ../src/empathy-debug-window.c:1351
3328msgid "Category"
3329msgstr "Категория"
3330
3331#: ../src/empathy-debug-window.c:1353
3332msgid "Level"
3333msgstr "Ниво"
3334
3335#: ../src/empathy-debug-window.c:1385
3336msgid ""
3337"The selected connection manager does not support the remote debugging "
3338"extension."
3339msgstr ""
3340"Избраната програма за управление на връзките не поддържа разширението за "
3341"отдалечено изчистване на грешки."
3342
3343#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:34
3344#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:48
3345msgid "Invite Participant"
3346msgstr "Поканване на участник"
3347
3348#: ../src/empathy-invite-participant-dialog.c:35
3349msgid "Choose a contact to invite into the conversation:"
3350msgstr "Избор на контакт, за поканване в разговора:"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.