source: gnome/master/gcalctool.master.bg.po @ 2255

Last change on this file since 2255 was 2255, checked in by ivalkov, 12 years ago

gcalctool: Частичен превод. Беше напълно обновен, но при източника настъпиха промени. Имам да превеждам още 30неясни + 76 непреведени. Ако открия и докладвам още някоя дурга грешка, може пак да се променят (в неизвестна посока).

File size: 57.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gcalctool po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Rostislav Raikov <zbrox@dir.bg>, 2004.
5# Atanas Kosharov <webcrusader@gmail.com>, 2005.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008, 2009.
8# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: gaclctool master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2011-01-24 11:56+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2011-01-26 20:20+0200\n"
16"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Language: bg\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#. The label on the memory button
25#: ../data/buttons-advanced.ui.h:2 ../data/buttons-financial.ui.h:4
26msgid "<i>x</i>"
27msgstr "<i>памет</i>"
28
29#. Label on the solve button (clicking this solves the displayed calculation)
30#: ../data/buttons-advanced.ui.h:4 ../data/buttons-basic.ui.h:2
31#: ../data/buttons-financial.ui.h:6 ../data/buttons-programming.ui.h:2
32msgid "="
33msgstr "="
34
35#. Accessible name for the absolute value button
36#: ../data/buttons-advanced.ui.h:6 ../data/buttons-programming.ui.h:4
37msgid "Absolute Value"
38msgstr "Абсолютна стойност"
39
40#. Accessible name for the exponentiation (x to the power of y) button
41#: ../data/buttons-advanced.ui.h:8 ../data/buttons-basic.ui.h:4
42#: ../data/buttons-financial.ui.h:40 ../data/buttons-programming.ui.h:8
43msgid "Exponent"
44msgstr "Степен"
45
46#. Accessible name for the factorial button
47#: ../data/buttons-advanced.ui.h:10 ../data/buttons-programming.ui.h:10
48msgid "Factorial"
49msgstr "Факториел"
50
51#. Accessible name for the factorize button
52#: ../data/buttons-advanced.ui.h:12 ../data/buttons-programming.ui.h:12
53msgid "Factorize"
54msgstr "Разлагане на прости множители"
55
56#. Accessible name for the inverse button
57#: ../data/buttons-advanced.ui.h:14 ../data/buttons-programming.ui.h:18
58msgid "Inverse"
59msgstr "Обратна функция"
60
61#. Accessible name for the memory button
62#. Accessible name for the memory value button
63#. Tooltip for the memory button
64#: ../data/buttons-advanced.ui.h:16 ../data/buttons-financial.ui.h:52
65#: ../src/math-buttons.c:237
66msgid "Memory"
67msgstr "Памет"
68
69#. Accessible name for the scientific exponent button
70#: ../data/buttons-advanced.ui.h:18
71msgid "Scientific Exponent"
72msgstr "Експоненциален запис"
73
74#. Accessible name for the store value button
75#: ../data/buttons-advanced.ui.h:20 ../data/buttons-programming.ui.h:24
76msgid "Store"
77msgstr "Запазване на стойност в паметта"
78
79#. Accessible name for the subscript mode button
80#: ../data/buttons-advanced.ui.h:22 ../data/buttons-programming.ui.h:26
81msgid "Subscript"
82msgstr "Долен индекс"
83
84#. Accessible name for the superscript mode button
85#: ../data/buttons-advanced.ui.h:24 ../data/buttons-programming.ui.h:28
86msgid "Superscript"
87msgstr "Горен индекс"
88
89#. This is between the currency selector dropdowns, for example: [USD] in [EUR]
90#: ../data/buttons-financial.ui.h:2
91msgid " in "
92msgstr "  в  "
93
94#. Compounding Term Dialog: Calculate button
95#: ../data/buttons-financial.ui.h:8
96msgid "C_alculate"
97msgstr "_Изчисляване"
98
99#. Double-Declining Depreciation Dialog: Label before cost input
100#: ../data/buttons-financial.ui.h:10
101msgid "C_ost:"
102msgstr "_Разход:"
103
104#. Periodic Payment Dialog: Description of calculation
105#: ../data/buttons-financial.ui.h:12
106msgid ""
107"Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are "
108"made at the end of each payment period. "
109msgstr ""
110"Изчисляване на размера на периодично изплащане на заем, като плащанията се "
111"извършват в края на всеки период."
112
113#. Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation Dialog: Description of calculation
114#: ../data/buttons-financial.ui.h:14
115msgid ""
116"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
117"time, using the Sum-of-the-Years'-Digits method. This method of depreciation "
118"accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense "
119"occurs in earlier periods than in later ones. The useful life is the number "
120"of periods, typically years, over which an asset is depreciated. "
121msgstr ""
122"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
123"метода на увеличаващата се сума на числата. При този метод увеличението на "
124"амортизационните отчисления се засилва. По-голямата част от амортизацията се "
125"начислява в по-ранните периоди. Срокът на годност е броят периоди, най-често "
126"години, през които активът се амортизира."
127
128#. Double-Declining Depreciation Dialog: Description of calculation
129#: ../data/buttons-financial.ui.h:16
130msgid ""
131"Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of "
132"time, using the double-declining balance method."
133msgstr ""
134"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
135"метода на намаляващия се остатък."
136
137#. Future Value Dialog: Description of calculation
138#: ../data/buttons-financial.ui.h:18
139msgid ""
140"Calculates the future value of an investment based on a series of equal "
141"payments at a periodic interest rate over the number of payment periods in "
142"the term."
143msgstr ""
144"Изчисляване на бъдещата стойност на инвестиция от еднакви суми с лихвен "
145"процент на период на база периодите в срока."
146
147#. Compounding Term Dialog: Description of calculation
148#: ../data/buttons-financial.ui.h:20
149msgid ""
150"Calculates the number of compounding periods necessary to increase an "
151"investment of present value to a future value, at a fixed interest rate per "
152"compounding period."
153msgstr ""
154"Изчисляване на времето в брой периоди, необходимо за увеличаването на "
155"днешната стойност на инвестиция в бъдеща при фиксиран лихвен процент на "
156"период и сложна лихва."
157
158#. Payment Period Dialog: Description of calculation
159#: ../data/buttons-financial.ui.h:22
160msgid ""
161"Calculates the number of payment periods that are necessary during the term "
162"of an ordinary annuity, to accumulate a future value, at a periodic interest "
163"rate."
164msgstr ""
165"Изчисляване на броя периодични плащания, които са необходими при плащане на "
166"анюитетни вноски за натрупване на бъдеща стойност при периодично начислявана "
167"лихва."
168
169#. Periodic Interest Rate Dialog: Description of calculation
170#: ../data/buttons-financial.ui.h:24
171msgid ""
172"Calculates the periodic interest necessary to increase an investment to a "
173"future value, over the number of compounding periods. "
174msgstr ""
175"Изчисляване на лихвеният процент, който ще увеличи сегашната стойност на "
176"инвестиция до бъдеща при периодично сложно олихвяване."
177
178#. Present Value Dialog: Description of calculation
179#: ../data/buttons-financial.ui.h:26
180msgid ""
181"Calculates the present value of an investment based on a series of equal "
182"payments discounted at a periodic interest rate over the number of payment "
183"periods in the term. "
184msgstr ""
185"Изчисляване на текущата стойност на инвестиция на равни вноски, които се "
186"сконтират с лихвен процент на период, и броя периоди за плащане в срока."
187
188#. Gross Profit Margin Dialog: Description of calculation
189#: ../data/buttons-financial.ui.h:28
190msgid ""
191"Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the "
192"wanted gross profit margin."
193msgstr ""
194"Изчисляване на цената за препродажба на продукт на база разход и търсена "
195"норма на печалба."
196
197#. Straight-Line Depreciation Dialog: Description of calculation
198#: ../data/buttons-financial.ui.h:30
199msgid ""
200"Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The "
201"straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly "
202"over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, "
203"typically years, over which an asset is depreciated. "
204msgstr ""
205"Изчисляване на амортизацията на актив за определен период, като се полза "
206"линейния метод. При този метод амортизационната норма е постоянна, "
207"амортизируемата стойност се разпределя равномерно през срока на годност. "
208"Срокът на годност е броят периоди, най-често години, през които активът се "
209"амортизира."
210
211#. Title of Compounding Term dialog
212#. Tooltip for the compounding term button
213#: ../data/buttons-financial.ui.h:32 ../src/math-buttons.c:261
214msgid "Compounding Term"
215msgstr "Сложна лихва"
216
217#. Calculates the number of compounding periods necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, at a fixed interest rate of int per compounding period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Compound_interest
218#: ../data/buttons-financial.ui.h:34
219msgid "Ctrm"
220msgstr "СрПг"
221
222#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the double-declining balance method. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
223#: ../data/buttons-financial.ui.h:36
224msgid "Ddb"
225msgstr "ДПО"
226
227#. Title of Double-Declining Depreciation dialog
228#: ../data/buttons-financial.ui.h:38
229msgid "Double-Declining Depreciation"
230msgstr "Намаляващ остатък"
231
232#. Title of Future Value dialog
233#. Tooltip for the future value button
234#: ../data/buttons-financial.ui.h:42 ../src/math-buttons.c:267
235msgid "Future Value"
236msgstr "Бъдеща стойност"
237
238#. Payment Period Dialog: Label before future value input
239#: ../data/buttons-financial.ui.h:44
240msgid "Future _Value:"
241msgstr "_Бъдеща стойност:"
242
243#. Calculates the future value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Future_value
244#: ../data/buttons-financial.ui.h:46
245msgid "Fv"
246msgstr "БСт"
247
248#. Calculates the resale price of a product, based on the product cost and the wanted gross profit margin. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Gross_profit_margin
249#: ../data/buttons-financial.ui.h:48
250msgid "Gpm"
251msgstr "БНП"
252
253#. Title of Gross Profit Margin dialog
254#. Tooltip for the gross profit margin button
255#: ../data/buttons-financial.ui.h:50 ../src/math-buttons.c:288
256msgid "Gross Profit Margin"
257msgstr "Брутна норма на печалба"
258
259#. Title of Payment Period dialog
260#: ../data/buttons-financial.ui.h:54
261msgid "Payment Period"
262msgstr "Период на плащане"
263
264#. Title of Periodic Interest Rate dialog
265#. Tooltip for the periodic interest rate button
266#: ../data/buttons-financial.ui.h:56 ../src/math-buttons.c:279
267msgid "Periodic Interest Rate"
268msgstr "Лихвен процент на период"
269
270#. Compounding Term Dialog: Label before periodic interest rate input
271#: ../data/buttons-financial.ui.h:58
272msgid "Periodic Interest _Rate:"
273msgstr "_Лихвен процент на период:"
274
275#. Title of Periodic Payment dialog
276#. Tooltip for the periodic payment button
277#: ../data/buttons-financial.ui.h:60 ../src/math-buttons.c:285
278msgid "Periodic Payment"
279msgstr "Периодично плащане"
280
281#. Calculates the amount of the periodic payment of a loan, where payments are made at the end of each payment period. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Amortization_schedule
282#: ../data/buttons-financial.ui.h:62
283msgid "Pmt"
284msgstr "ППл"
285
286#. Title of Present Value dialog
287#. Tooltip for the present value button
288#: ../data/buttons-financial.ui.h:64 ../src/math-buttons.c:282
289msgid "Present Value"
290msgstr "Текуща стойност"
291
292#. Compounding Term Dialog: Label before present value input
293#: ../data/buttons-financial.ui.h:66
294msgid "Present _Value:"
295msgstr "_Текуща стойност:"
296
297#. Calculates the present value of an investment based on a series of equal payments, each of amount pmt, discounted at a periodic interest rate of int, over the number of payment periods in the term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Present_value
298#: ../data/buttons-financial.ui.h:68
299msgid "Pv"
300msgstr "ТСт"
301
302#. Calculates the periodic interest necessary to increase an investment of present value pv to a future value of fv, over the number of compounding periods in term. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Interest
303#: ../data/buttons-financial.ui.h:70
304msgid "Rate"
305msgstr "Лихва"
306
307#. Calculates the straight-line depreciation of an asset for one period. The depreciable cost is cost - salvage. The straight-line method of depreciation divides the depreciable cost evenly over the useful life of an asset. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
308#: ../data/buttons-financial.ui.h:72
309msgid "Sln"
310msgstr "ЛнАм"
311
312#. Title of Straight-Line Depreciation dialog
313#: ../data/buttons-financial.ui.h:74
314msgid "Straight-Line Depreciation"
315msgstr "Линейна амортизация"
316
317#. Title of Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation dialog
318#: ../data/buttons-financial.ui.h:76
319msgid "Sum-of-the-Years'-Digits Depreciation"
320msgstr "Увеличаваща се сума на числата"
321
322#. Calculates the depreciation allowance on an asset for a specified period of time, using the Sum-Of-The-Years'-Digits method. This method of depreciation accelerates the rate of depreciation, so that more depreciation expense occurs in earlier periods than in later ones. The depreciable cost is cost - salvage. The useful life is the number of periods, typically years, over which an asset is depreciated. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Depreciation
323#: ../data/buttons-financial.ui.h:78
324msgid "Syd"
325msgstr "ПлнА"
326
327#. Calculates the number of payment periods that are necessary during the term of an ordinary annuity, to accumulate a future value of fv, at a periodic interest rate of int. Each payment is equal to amount pmt. See also: http://en.wikipedia.org/wiki/Annuity_(finance_theory)
328#: ../data/buttons-financial.ui.h:80
329msgid "Term"
330msgstr "Период"
331
332#. Straight-Line Depreciation Dialog: Label before cost input
333#: ../data/buttons-financial.ui.h:82
334msgid "_Cost:"
335msgstr "_Разходи:"
336
337#. Compounding Term Dialog: Label before future value input
338#: ../data/buttons-financial.ui.h:84
339msgid "_Future Value:"
340msgstr "_Бъдеща стойност:"
341
342#. Double-Declining Depreciation Dialog: Label before life input
343#: ../data/buttons-financial.ui.h:86
344msgid "_Life:"
345msgstr "_Срок:"
346
347#. Gross Profit Margin Dialog: Label before margin input
348#: ../data/buttons-financial.ui.h:88
349msgid "_Margin:"
350msgstr "_Норма:"
351
352#. Future Value Dialog: Label before number of periods input
353#: ../data/buttons-financial.ui.h:90
354msgid "_Number of Periods:"
355msgstr "_Брой периоди:"
356
357#. Double-Declining Depreciation Dialog: Label before period input
358#: ../data/buttons-financial.ui.h:92
359msgid "_Period:"
360msgstr "_Период:"
361
362#. Future Value Dialog: Label before periodic payment input
363#: ../data/buttons-financial.ui.h:94
364msgid "_Periodic Payment:"
365msgstr "_Периодично плащане:"
366
367#. Periodic Payment Dialog: Label before principal input
368#: ../data/buttons-financial.ui.h:96
369msgid "_Principal:"
370msgstr "_Главница:"
371
372#. Straight-Line Depreciation Dialog: Label before salvage input
373#: ../data/buttons-financial.ui.h:98
374msgid "_Salvage:"
375msgstr "_Остатъчна стойност"
376
377#. Periodic Payment Dialog: Label before term input
378#: ../data/buttons-financial.ui.h:100
379msgid "_Term:"
380msgstr "_Период:"
381
382#. Insert ASCII dialog: Label before character entry
383#: ../data/buttons-programming.ui.h:6
384msgid "Ch_aracter:"
385msgstr "_Знак:"
386
387#. Accessible name for the insert character button
388#: ../data/buttons-programming.ui.h:14
389msgid "Insert Character"
390msgstr "Вмъкване на знак"
391
392#. Title of insert character code dialog
393#. Tooltip for the insert character code button
394#: ../data/buttons-programming.ui.h:16 ../src/math-buttons.c:240
395msgid "Insert Character Code"
396msgstr "Вмъкване на код на знак"
397
398#. Accessible name for the shift left button
399#. Tooltip for the shift left button
400#: ../data/buttons-programming.ui.h:20 ../src/math-buttons.c:255
401msgid "Shift Left"
402msgstr "Отместване наляво"
403
404#. Accessible name for the shift right button
405#. Tooltip for the shift right button
406#: ../data/buttons-programming.ui.h:22 ../src/math-buttons.c:258
407msgid "Shift Right"
408msgstr "Отместване надясно"
409
410#. Insert ASCII dialog: Button to insert selected character
411#: ../data/buttons-programming.ui.h:30
412msgid "_Insert"
413msgstr "_Вмъкване"
414
415#. The label on the memory button
416#: ../data/buttons-programming.ui.h:32
417msgid "x"
418msgstr "памет"
419
420#. Word size combo: 16 bits
421#: ../data/preferences.ui.h:2
422msgid "16-bit"
423msgstr "16 бита"
424
425#. Word size combo: 32 bits
426#: ../data/preferences.ui.h:4
427msgid "32-bit"
428msgstr "32 бита"
429
430#. Word size combo: 64 bits
431#: ../data/preferences.ui.h:6
432msgid "64-bit"
433msgstr "64 бита"
434
435#. Word size combo: 8 bits
436#: ../data/preferences.ui.h:8
437msgid "8-bit"
438msgstr "8 бита"
439
440#. Preferences dialog: Label for display format combo box
441#: ../data/preferences.ui.h:10
442msgid "Number _Format:"
443msgstr "_Формат на числата:"
444
445#. Title of preferences dialog
446#: ../data/preferences.ui.h:11 ../src/math-preferences.c:239
447msgid "Preferences"
448msgstr "Настройки"
449
450#. Preferences dialog: label for show thousands separator check button
451#: ../data/preferences.ui.h:13
452msgid "Show _thousands separators"
453msgstr "Показване на разделителя за _хилядите"
454
455#. Preferences dialog: label for show trailing zeroes check button
456#: ../data/preferences.ui.h:15
457msgid "Show trailing _zeroes"
458msgstr "Показване на _крайните нули"
459
460#. Preferences dialog: label for word size combo box
461#: ../data/preferences.ui.h:17
462msgid "Word _size:"
463msgstr "_Размер на думите:"
464
465#. Preferences dialog: Label for angle unit combo box
466#: ../data/preferences.ui.h:19
467msgid "_Angle units:"
468msgstr "Мерна единица за _ъгъл:"
469
470#. Title of main window
471#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:1 ../src/math-window.c:522
472msgid "Calculator"
473msgstr "Калкулатор"
474
475#: ../data/gcalctool.desktop.in.h:2
476msgid "Perform arithmetic, scientific or financial calculations"
477msgstr "Извършване на аритметични, научни или финансови изчисления"
478
479#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:1
480msgid "Accuracy value"
481msgstr "Стойност на точността"
482
483#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:2
484msgid "Angle units"
485msgstr "Мерна единица за ъгъл"
486
487#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:3
488msgid "Button mode"
489msgstr "Режим за бутоните"
490
491#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:4
492msgid "Currency of the current calculation"
493msgstr "Валута, в която е текущото изчисление"
494
495#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:5
496msgid "Currency to convert the current calculation into"
497msgstr "Валута, в която да се обърне текущото изчисление"
498
499#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:6
500msgid ""
501"Indicates whether any trailing zeroes after the numeric point should be "
502"shown in the display value."
503msgstr ""
504"Показва дали в изобразяваната стойност да бъдат показвани и крайните нули "
505"след десетичната запетая."
506
507#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:7
508msgid "Indicates whether thousands separators are shown in large numbers."
509msgstr ""
510"Показва дали да се изобразяват разделители на хилядите при големи числа."
511
512#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:8
513msgid "Number format"
514msgstr "Формат на числата"
515
516#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:9
517msgid "Numeric Base"
518msgstr "Бройна система"
519
520#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:10
521msgid "Show Thousands Separators"
522msgstr "Показване на разделителя за хилядите"
523
524#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:11
525msgid "Show Trailing Zeroes"
526msgstr "Показване на крайните нули"
527
528#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:12
529msgid "Source currency"
530msgstr "От валута"
531
532#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:13
533msgid "Source units"
534msgstr "От мерна единица"
535
536#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:14
537msgid "Target currency"
538msgstr "Към валута"
539
540#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:15
541msgid "Target units"
542msgstr "Към мерна единица"
543
544#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:16
545msgid "The angle units to use"
546msgstr "Мерната единица за ъгъл, която да се използва"
547
548#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:17
549msgid "The button mode"
550msgstr "Режимът на бутоните"
551
552#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:18
553msgid "The format to display numbers in"
554msgstr "Форматът, в който да се показват числата"
555
556#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:19
557msgid "The number of digits displayed after the numeric point"
558msgstr "Броят на изобразените цифри след десетичната запетая."
559
560#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:20
561msgid "The numeric base"
562msgstr "Бройната система"
563
564#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:21
565msgid "The size of the words used in bitwise operations"
566msgstr "Размерът на думите, използван в побитови операции."
567
568#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:22
569msgid "Units of the current calculation"
570msgstr "Мерна единица, в която е текущото изчисление"
571
572#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:23
573msgid "Units to convert the current calculation into"
574msgstr "Мерна единица, в която да се обърне текущото изчисление"
575
576#: ../data/org.gnome.gcalctool.gschema.xml.in.h:24
577msgid "Word size"
578msgstr "Размер на думите"
579
580#: ../src/currency.h:14
581msgid "United Arab Emirates dirham"
582msgstr "Дирхам на OAE"
583
584#: ../src/currency.h:15
585msgid "Australian dollar"
586msgstr "Австралийски долар"
587
588#: ../src/currency.h:16
589msgid "Bulgarian lev"
590msgstr "Български лев"
591
592#: ../src/currency.h:17
593msgid "Bahraini dinar"
594msgstr "Бахрейнски динар"
595
596#: ../src/currency.h:18
597msgid "Brunei dollar"
598msgstr "Брунейски долар"
599
600#: ../src/currency.h:19
601msgid "Brazilian real"
602msgstr "Бразилски реал"
603
604#: ../src/currency.h:20
605msgid "Botswana pula"
606msgstr "Ботсванска пула"
607
608#: ../src/currency.h:21
609msgid "Canadian dollar"
610msgstr "Канадски долар"
611
612#: ../src/currency.h:22
613msgid "Swiss franc"
614msgstr "Швейцарски франк"
615
616#: ../src/currency.h:23
617msgid "Chilean peso"
618msgstr "Чилийско песо"
619
620#: ../src/currency.h:24
621msgid "Chinese yuan renminbi"
622msgstr "Китайски юан"
623
624#: ../src/currency.h:25
625msgid "Colombian peso"
626msgstr "Колумбийско песо"
627
628#: ../src/currency.h:26
629msgid "Czech koruna"
630msgstr "Чешка крона"
631
632#: ../src/currency.h:27
633msgid "Danish krone"
634msgstr "Датска крона"
635
636#: ../src/currency.h:28
637msgid "Algerian dinar"
638msgstr "Алжирски динар"
639
640#: ../src/currency.h:29
641msgid "Estonian kroon"
642msgstr "Естонска крона"
643
644#: ../src/currency.h:30
645msgid "Euro"
646msgstr "Евро"
647
648#: ../src/currency.h:31
649msgid "Pound sterling"
650msgstr "Британска лира"
651
652#: ../src/currency.h:32
653msgid "Hong Kong dollar"
654msgstr "Хонгконгски долар"
655
656#: ../src/currency.h:33
657msgid "Croatian kuna"
658msgstr "Хърватска куна"
659
660#: ../src/currency.h:34
661msgid "Hungarian forint"
662msgstr "Унгарски форинт"
663
664#: ../src/currency.h:35
665msgid "Indonesian rupiah"
666msgstr "Индонезийска рупия"
667
668#: ../src/currency.h:36
669msgid "Israeli new shekel"
670msgstr "Израелски шекел"
671
672#: ../src/currency.h:37
673msgid "Indian rupee"
674msgstr "Индийска рупия"
675
676#: ../src/currency.h:38
677msgid "Iranian rial"
678msgstr "Ирански риал"
679
680#: ../src/currency.h:39
681msgid "Icelandic krona"
682msgstr "Исландска крона"
683
684#: ../src/currency.h:40
685msgid "Japanese yen"
686msgstr "Японска йена"
687
688#: ../src/currency.h:41
689msgid "South Korean won"
690msgstr "Южнокорейски вон"
691
692#: ../src/currency.h:42
693msgid "Kuwaiti dinar"
694msgstr "Кувейтски динар"
695
696#: ../src/currency.h:43
697msgid "Kazakhstani tenge"
698msgstr "Казахстанско тенге"
699
700#: ../src/currency.h:44
701msgid "Sri Lankan rupee"
702msgstr "Шриланкийска  рупия"
703
704#: ../src/currency.h:45
705msgid "Lithuanian litas"
706msgstr "Литвийски литас"
707
708#: ../src/currency.h:46
709msgid "Latvian lats"
710msgstr "Латвийски лат"
711
712#: ../src/currency.h:47
713msgid "Libyan dinar"
714msgstr "Либийски динар"
715
716#: ../src/currency.h:48
717msgid "Mauritian rupee"
718msgstr "Маврицийска рупия"
719
720#: ../src/currency.h:49
721msgid "Mexican peso"
722msgstr "Мексиканско песо"
723
724#: ../src/currency.h:50
725msgid "Malaysian ringgit"
726msgstr "Малайзийски рингит"
727
728#: ../src/currency.h:51
729msgid "Norwegian krone"
730msgstr "Норвежка крона"
731
732#: ../src/currency.h:52
733msgid "Nepalese rupee"
734msgstr "Непалска рупия"
735
736#: ../src/currency.h:53
737msgid "New Zealand dollar"
738msgstr "Новозеландски долар"
739
740#: ../src/currency.h:54
741msgid "Omani rial"
742msgstr "Омански риал"
743
744#: ../src/currency.h:55
745msgid "Peruvian nuevo sol"
746msgstr "Перуански нов сол"
747
748#: ../src/currency.h:56
749msgid "Philippine peso"
750msgstr "Филипинско песо"
751
752#: ../src/currency.h:57
753msgid "Pakistani rupee"
754msgstr "Пакистанска рупия"
755
756#: ../src/currency.h:58
757msgid "Polish zloty"
758msgstr "Полска злота"
759
760#: ../src/currency.h:59
761msgid "Qatari riyal"
762msgstr "Катарски риал"
763
764#: ../src/currency.h:60
765msgid "New Romanian leu"
766msgstr "Нова румънска лея"
767
768#: ../src/currency.h:61
769msgid "Russian rouble"
770msgstr "Руска рубла"
771
772#: ../src/currency.h:62
773msgid "Saudi riyal"
774msgstr "Саудитски риал"
775
776#: ../src/currency.h:63
777msgid "Swedish krona"
778msgstr "Шведска крона"
779
780#: ../src/currency.h:64
781msgid "Singapore dollar"
782msgstr "Сингапурски долар"
783
784#: ../src/currency.h:65
785msgid "Thai baht"
786msgstr "Тайландски бат"
787
788#: ../src/currency.h:66
789msgid "Tunisian dinar"
790msgstr "Тунизийски динар"
791
792#: ../src/currency.h:67
793msgid "New Turkish lira"
794msgstr "Нова турска лира"
795
796#: ../src/currency.h:68
797msgid "Trinidad and Tobago dollar"
798msgstr "Тринидадски долар"
799
800#: ../src/currency.h:69
801msgid "US dollar"
802msgstr "Щатски долар"
803
804#: ../src/currency.h:70
805msgid "Uruguayan peso"
806msgstr "Уругвайско песо"
807
808#: ../src/currency.h:71
809msgid "Venezuelan bolívar"
810msgstr "Венецуелски боливар"
811
812#: ../src/currency.h:72
813msgid "South African rand"
814msgstr "Южноафрикански ранд"
815
816# Евала!  Една програма, която да не ползва нечестивия GOption.
817# Какво е нечестивото на GOption?
818#. Description on how to use gcalctool displayed on command-line
819#: ../src/gcalctool.c:77
820#, c-format
821msgid ""
822"Usage:\n"
823"  %s — Perform mathematical calculations"
824msgstr ""
825"Употреба:\n"
826"  %s — Извършване на математически изчисления"
827
828# Превод съгласно останалите програми.
829#. Description on gcalctool command-line help options displayed on command-line
830#: ../src/gcalctool.c:85
831#, c-format
832msgid ""
833"Help Options:\n"
834"  -v, --version                   Show release version\n"
835"  -h, -?, --help                  Show help options\n"
836"  --help-all                      Show all help options\n"
837"  --help-gtk                      Show GTK+ options"
838msgstr ""
839"Настройки на помощта:\n"
840"  -v, --version                   Показване на версията\n"
841"  -h, -?, --help                  Показване на настройките на помощта\n"
842"  --help-all                      Показване на всички настройки на помощта\n"
843"  --help-gtk                      Показване на опциите за GTK+"
844
845#. Description on gcalctool command-line GTK+ options displayed on command-line
846#: ../src/gcalctool.c:96
847#, c-format
848msgid ""
849"GTK+ Options:\n"
850"  --class=CLASS                   Program class as used by the window "
851"manager\n"
852"  --name=NAME                     Program name as used by the window "
853"manager\n"
854"  --screen=SCREEN                 X screen to use\n"
855"  --sync                          Make X calls synchronous\n"
856"  --gtk-module=MODULES            Load additional GTK+ modules\n"
857"  --g-fatal-warnings              Make all warnings fatal"
858msgstr ""
859"Настройки на GTK+:\n"
860"  --class=КЛАС                    Класът на програмата, използван от "
861"мениджъра\n"
862"                                  на прозорци\n"
863"  --name=ИМЕ                      Името на програмата, използвано от "
864"мениджъра\n"
865"                                  на прозорци\n"
866"  --screen=ДИСПЛЕЙ                Дисплеят на X, който да се ползва\n"
867"  --sync                          Извикванията на X да са синхронни\n"
868"  --gtk-module=МОДУЛИ             Зареждане на допълнителни модули на GTK+\n"
869"  --g-fatal-warnings              Всички предупреждения да се считат за "
870"грешки"
871
872#. Description on gcalctool application options displayed on command-line
873#: ../src/gcalctool.c:110
874#, c-format
875msgid ""
876"Application Options:\n"
877"  -u, --unittest                  Perform unit tests\n"
878"  -s, --solve <equation>          Solve the given equation"
879msgstr ""
880"Настройки на приложението:\n"
881"  -u, --unittest                  Изпълнение на модулни тестове\n"
882"  -s, --solve <уравнение>         Решаване на зададеното уравнение"
883
884#. Error printed to stderr when user uses --solve argument without an equation
885#: ../src/gcalctool.c:155
886#, c-format
887msgid "Argument --solve requires an equation to solve"
888msgstr "Опцията --solve изисква уравнение за изчисляване"
889
890#. Error printed to stderr when user provides an unknown command-line argument
891#: ../src/gcalctool.c:169
892#, c-format
893msgid "Unknown argument '%s'"
894msgstr "Неизвестна опция „%s“"
895
896#. Tooltip for the Pi button
897#: ../src/math-buttons.c:109
898msgid "Pi [Ctrl+P]"
899msgstr "Пи [Ctrl+P]"
900
901#. Tooltip for the Euler's Number button
902#: ../src/math-buttons.c:112
903msgid "Euler’s Number"
904msgstr "Неперово число"
905
906#. Tooltip for the subscript button
907#: ../src/math-buttons.c:117
908msgid "Subscript mode [Alt]"
909msgstr "Режим за добавяне на долен индекс [Alt]"
910
911#. Tooltip for the superscript button
912#: ../src/math-buttons.c:120
913msgid "Superscript mode [Ctrl]"
914msgstr "Режим за добавяне на горен индекс [Crl]"
915
916#. Tooltip for the scientific exponent button
917#: ../src/math-buttons.c:123
918msgid "Scientific exponent [Ctrl+E]"
919msgstr "Експоненциален запис [Ctrl+E]"
920
921#. Tooltip for the add button
922#: ../src/math-buttons.c:126
923msgid "Add [+]"
924msgstr "Събиране [+]"
925
926#. Tooltip for the subtract button
927#: ../src/math-buttons.c:129
928msgid "Subtract [-]"
929msgstr "Изваждане [-]"
930
931#. Tooltip for the multiply button
932#: ../src/math-buttons.c:132
933msgid "Multiply [*]"
934msgstr "Умножение [*]"
935
936#. Tooltip for the divide button
937#: ../src/math-buttons.c:135
938msgid "Divide [/]"
939msgstr "Деление [/]"
940
941#. Tooltip for the modulus divide button
942#: ../src/math-buttons.c:138
943msgid "Modulus divide"
944msgstr "Остатък от делене"
945
946#. Tooltip for the additional functions button
947#: ../src/math-buttons.c:141
948msgid "Additional Functions"
949msgstr "Допълнителни функции"
950
951#. Tooltip for the exponent button
952#: ../src/math-buttons.c:144
953msgid "Exponent [^ or **]"
954msgstr "Степен [^ или **]"
955
956#. Tooltip for the square button
957#: ../src/math-buttons.c:147
958msgid "Square [Ctrl+2]"
959msgstr "Повдигане на квадрат [Ctrl+2]"
960
961#. Tooltip for the percentage button
962#: ../src/math-buttons.c:150
963msgid "Percentage [%]"
964msgstr "Процент [%]"
965
966#. Tooltip for the factorial button
967#: ../src/math-buttons.c:153
968msgid "Factorial [!]"
969msgstr "Факториел [!]"
970
971#. Tooltip for the absolute value button
972#: ../src/math-buttons.c:156
973msgid "Absolute value [|]"
974msgstr "Абсолютна стойност [|]"
975
976#. Tooltip for the complex argument component button
977#: ../src/math-buttons.c:159
978msgid "Complex argument"
979msgstr "Аргумент на комплексно число"
980
981#. Tooltip for the complex conjugate button
982#: ../src/math-buttons.c:162
983msgid "Complex conjugate"
984msgstr "Спрегнато на комплексно число"
985
986#. Tooltip for the root button
987#: ../src/math-buttons.c:165
988msgid "Root [Ctrl+R]"
989msgstr "Корен [Ctrl+R]"
990
991#. Tooltip for the square root button
992#: ../src/math-buttons.c:168
993msgid "Square root [Ctrl+R]"
994msgstr "Корен квадратен [Ctrl+R]"
995
996#. Tooltip for the logarithm button
997#: ../src/math-buttons.c:171
998msgid "Logarithm"
999msgstr "Логаритъм"
1000
1001#. Tooltip for the natural logarithm button
1002#: ../src/math-buttons.c:174
1003msgid "Natural Logarithm"
1004msgstr "Натурален логаритъм"
1005
1006#. Tooltip for the sine button
1007#: ../src/math-buttons.c:177
1008msgid "Sine"
1009msgstr "Синус"
1010
1011#. Tooltip for the cosine button
1012#: ../src/math-buttons.c:180
1013msgid "Cosine"
1014msgstr "Косинус"
1015
1016#. Tooltip for the tangent button
1017#: ../src/math-buttons.c:183
1018msgid "Tangent"
1019msgstr "Тангенс"
1020
1021#. Tooltip for the hyperbolic sine button
1022#: ../src/math-buttons.c:186
1023msgid "Hyperbolic Sine"
1024msgstr "Хиперболичен синус"
1025
1026#. Tooltip for the hyperbolic cosine button
1027#: ../src/math-buttons.c:189
1028msgid "Hyperbolic Cosine"
1029msgstr "Хиперболичен косинус"
1030
1031#. Tooltip for the hyperbolic tangent button
1032#: ../src/math-buttons.c:192
1033msgid "Hyperbolic Tangent"
1034msgstr "Хиперболичен тангенс"
1035
1036#. Tooltip for the inverse button
1037#: ../src/math-buttons.c:195
1038msgid "Inverse [Ctrl+I]"
1039msgstr "Обратна функция [Ctrl+I]"
1040
1041#. Tooltip for the boolean AND button
1042#: ../src/math-buttons.c:198
1043msgid "Boolean AND"
1044msgstr "Булева функция „И“"
1045
1046#. Tooltip for the boolean OR button
1047#: ../src/math-buttons.c:201
1048msgid "Boolean OR"
1049msgstr "Булева функция „ИЛИ“"
1050
1051#. Tooltip for the exclusive OR button
1052#: ../src/math-buttons.c:204
1053msgid "Boolean Exclusive OR"
1054msgstr "Булева функция „изключващо ИЛИ“"
1055
1056#. Tooltip for the boolean NOT button
1057#: ../src/math-buttons.c:207
1058msgid "Boolean NOT"
1059msgstr "Булева функция „НЕ“"
1060
1061#. Tooltip for the integer component button
1062#: ../src/math-buttons.c:210 ../src/math-buttons.c:1187
1063msgid "Integer Component"
1064msgstr "Целочислена част"
1065
1066#. Tooltip for the fractional component button
1067#: ../src/math-buttons.c:213 ../src/math-buttons.c:1189
1068msgid "Fractional Component"
1069msgstr "Дробна част"
1070
1071#. Tooltip for the real component button
1072#: ../src/math-buttons.c:216
1073msgid "Real Component"
1074msgstr "Реална част"
1075
1076#. Tooltip for the imaginary component button
1077#: ../src/math-buttons.c:219
1078msgid "Imaginary Component"
1079msgstr "Имагинерна част"
1080
1081#. Tooltip for the ones complement button
1082#: ../src/math-buttons.c:222
1083msgid "Ones Complement"
1084msgstr "Обратен код"
1085
1086#. Tooltip for the twos complement button
1087#: ../src/math-buttons.c:225
1088msgid "Twos Complement"
1089msgstr "Допълнителен код"
1090
1091#. Tooltip for the truncate button
1092#: ../src/math-buttons.c:228
1093msgid "Truncate"
1094msgstr "Отрязване на стройността"
1095
1096#. Tooltip for the start group button
1097#: ../src/math-buttons.c:231
1098msgid "Start Group [(]"
1099msgstr "Отваряне на скоба [(]"
1100
1101#. Tooltip for the end group button
1102#: ../src/math-buttons.c:234
1103msgid "End Group [)]"
1104msgstr "Затваряне на скоба [)]"
1105
1106#. Tooltip for the solve button
1107#: ../src/math-buttons.c:243
1108msgid "Calculate Result"
1109msgstr "Смятане на резултат"
1110
1111#. Tooltip for the factor button
1112#: ../src/math-buttons.c:246
1113msgid "Factorize [Ctrl+F]"
1114msgstr "Разлагане на прости множители [Ctrl+F]"
1115
1116#. Tooltip for the clear button
1117#: ../src/math-buttons.c:249
1118msgid "Clear Display [Escape]"
1119msgstr "Изчистване на района за преглед [Escape]"
1120
1121#. Tooltip for the undo button
1122#: ../src/math-buttons.c:252
1123msgid "Undo [Ctrl+Z]"
1124msgstr "Отмяна [Ctrl+Z]"
1125
1126#. Tooltip for the double declining depreciation button
1127#: ../src/math-buttons.c:264
1128msgid "Double Declining Depreciation"
1129msgstr "Намаляващ остатък"
1130
1131#. Tooltip for the financial term button
1132#: ../src/math-buttons.c:270
1133msgid "Financial Term"
1134msgstr "Финансов период"
1135
1136#. Tooltip for the sum of the years digits depreciation button
1137#: ../src/math-buttons.c:273
1138msgid "Sum of the Years Digits Depreciation"
1139msgstr "Увеличаваща се сума на числата"
1140
1141#. Tooltip for the straight line depreciation button
1142#: ../src/math-buttons.c:276
1143msgid "Straight Line Depreciation"
1144msgstr "Линейна амортизация"
1145
1146#. Translators: first and third %s are currency symbols, second and fourth are amounts in these currencies, you may want to change the order of these, example: $100 = €100
1147#: ../src/math-buttons.c:485
1148#, c-format
1149msgid "%s%s = %s%s"
1150msgstr "%2$s %1$s = %4$s %3$s"
1151
1152#. Number display mode combo: Binary, e.g. 10011010010₂
1153#: ../src/math-buttons.c:808
1154msgid "Binary"
1155msgstr "двоичен"
1156
1157#. Number display mode combo: Octal, e.g. 2322₈
1158#: ../src/math-buttons.c:812
1159msgid "Octal"
1160msgstr "осмичен"
1161
1162#. Number display mode combo: Decimal, e.g. 1234
1163#: ../src/math-buttons.c:816
1164msgid "Decimal"
1165msgstr "десетичен"
1166
1167#. Number display mode combo: Hexadecimal, e.g. 4D2₁₆
1168#: ../src/math-buttons.c:820
1169msgid "Hexadecimal"
1170msgstr "шестнадесетичен"
1171
1172#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n < 10)
1173#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n < 10)
1174#: ../src/math-buttons.c:1097 ../src/math-buttons.c:1141
1175#, c-format
1176msgid "_%d place"
1177msgid_plural "_%d places"
1178msgstr[0] "_%d бит"
1179msgstr[1] "_%d бита"
1180
1181#. Left Shift Popup: Menu item to shift left by n places (n >= 10)
1182#. Right Shift Popup: Menu item to shift right by n places (n >= 10)
1183#: ../src/math-buttons.c:1101 ../src/math-buttons.c:1145
1184#, c-format
1185msgid "%d place"
1186msgid_plural "%d places"
1187msgstr[0] "_%d бит"
1188msgstr[1] "_%d бита"
1189
1190#. Tooltip for the round button
1191#: ../src/math-buttons.c:1191
1192msgid "Round"
1193msgstr "Закръгляне до целочислено"
1194
1195#. Tooltip for the floor button
1196#: ../src/math-buttons.c:1193
1197msgid "Floor"
1198msgstr "Закръгляне надолу до целочислено"
1199
1200#. Tooltip for the ceiling button
1201#: ../src/math-buttons.c:1195
1202msgid "Ceiling"
1203msgstr "Закръгляне нагоре до целочислено"
1204
1205#. Tooltip for the ceiling button
1206#: ../src/math-buttons.c:1197
1207msgid "Sign"
1208msgstr "Знак"
1209
1210#: ../src/math-converter.c:54
1211msgid "Angle"
1212msgstr "ъгъл"
1213
1214#. Angle unit
1215#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use degrees for trigonometric calculations
1216#: ../src/math-converter.c:56 ../src/math-preferences.c:254
1217msgid "Degrees"
1218msgstr "градуси"
1219
1220#. Angle unit
1221#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use radians for trigonometric calculations
1222#: ../src/math-converter.c:58 ../src/math-preferences.c:258
1223msgid "Radians"
1224msgstr "радиани"
1225
1226#. Angle unit
1227#. Preferences dialog: Angle unit combo box: Use gradians for trigonometric calculations
1228#: ../src/math-converter.c:60 ../src/math-preferences.c:262
1229msgid "Gradians"
1230msgstr "градиани"
1231
1232#: ../src/math-converter.c:62
1233msgid "Length"
1234msgstr "дължина"
1235
1236#. Length unit
1237#: ../src/math-converter.c:64
1238msgid "Parsecs"
1239msgstr "парсеци"
1240
1241#. Length unit
1242#: ../src/math-converter.c:66
1243msgid "Light Years"
1244msgstr "светлинни години"
1245
1246#. Length unit
1247#: ../src/math-converter.c:68
1248msgid "Astronomical Units"
1249msgstr "астрономически единици"
1250
1251#. Length unit
1252#: ../src/math-converter.c:70
1253msgid "Nautical Miles"
1254msgstr "морски мили"
1255
1256#. Length unit
1257#: ../src/math-converter.c:72
1258msgid "Miles"
1259msgstr "мили"
1260
1261#. Length unit
1262#: ../src/math-converter.c:74
1263msgid "Kilometers"
1264msgstr "километри"
1265
1266#. Length unit
1267#: ../src/math-converter.c:76
1268msgid "Cables"
1269msgstr "кабелти"
1270
1271#. Length unit
1272#: ../src/math-converter.c:78
1273msgid "Fathoms"
1274msgstr "фатоми"
1275
1276#. Length unit
1277#: ../src/math-converter.c:80
1278msgid "Meters"
1279msgstr "метри"
1280
1281#. Length unit
1282#: ../src/math-converter.c:82
1283msgid "Yards"
1284msgstr "ярдове"
1285
1286#. Length unit
1287#: ../src/math-converter.c:84
1288msgid "Feet"
1289msgstr "футове"
1290
1291#. Length unit
1292#: ../src/math-converter.c:86
1293msgid "Inches"
1294msgstr "инчове"
1295
1296#. Length unit
1297#: ../src/math-converter.c:88
1298msgid "Centimeters"
1299msgstr "сантиметри"
1300
1301#. Length unit
1302#: ../src/math-converter.c:90
1303msgid "Millimeters"
1304msgstr "милиметри"
1305
1306#. Length unit
1307#: ../src/math-converter.c:92
1308msgid "Micrometers"
1309msgstr "микрометри"
1310
1311#. Length unit
1312#: ../src/math-converter.c:94
1313msgid "Nanometers"
1314msgstr "нанометри"
1315
1316#: ../src/math-converter.c:96
1317msgid "Area"
1318msgstr "площ"
1319
1320#. Area unit
1321#: ../src/math-converter.c:98
1322msgid "Hectares"
1323msgstr "хектари"
1324
1325#. Area unit
1326#: ../src/math-converter.c:100
1327msgid "Acres"
1328msgstr "акри"
1329
1330#. Area unit
1331#: ../src/math-converter.c:102
1332msgid "m²"
1333msgstr "м²"
1334
1335#. Area unit
1336#: ../src/math-converter.c:104
1337msgid "cm²"
1338msgstr "см²"
1339
1340#. Area unit
1341#: ../src/math-converter.c:106
1342msgid "mm²"
1343msgstr "мм²"
1344
1345#: ../src/math-converter.c:108
1346msgid "Volume"
1347msgstr "обем"
1348
1349#. Volume unit
1350#: ../src/math-converter.c:110
1351msgid "m³"
1352msgstr "м³"
1353
1354#. Volume unit
1355#: ../src/math-converter.c:112
1356msgid "Gallons"
1357msgstr "галони"
1358
1359#. Volume unit
1360#: ../src/math-converter.c:114
1361msgid "Liters"
1362msgstr "литри"
1363
1364#. Volume unit
1365#: ../src/math-converter.c:116
1366msgid "Quarts"
1367msgstr "кварти"
1368
1369#. Volume unit
1370#: ../src/math-converter.c:118
1371msgid "Pints"
1372msgstr "пинти"
1373
1374#. Volume unit
1375#: ../src/math-converter.c:120
1376msgid "Milliliters"
1377msgstr "милиметри"
1378
1379#. Volume unit
1380#: ../src/math-converter.c:122
1381msgid "cm³"
1382msgstr "см³"
1383
1384#. Volume unit
1385#: ../src/math-converter.c:124
1386msgid "mm³"
1387msgstr "мм³"
1388
1389#: ../src/math-converter.c:126
1390msgid "Weight"
1391msgstr "тегло"
1392
1393#. Weight unit
1394#: ../src/math-converter.c:128
1395msgid "Tonnes"
1396msgstr "тонове"
1397
1398#. Weight unit
1399#: ../src/math-converter.c:130
1400msgid "Kilograms"
1401msgstr "килограми"
1402
1403#. Weight unit
1404#: ../src/math-converter.c:132
1405msgid "Pounds"
1406msgstr "паундове"
1407
1408#. Weight unit
1409#: ../src/math-converter.c:134
1410msgid "Ounces"
1411msgstr "унции"
1412
1413#. Weight unit
1414#: ../src/math-converter.c:136
1415msgid "Grams"
1416msgstr "грамове"
1417
1418#: ../src/math-converter.c:138
1419msgid "Duration"
1420msgstr "време"
1421
1422#. Time unit
1423#: ../src/math-converter.c:140
1424msgid "Years"
1425msgstr "години"
1426
1427#. Time unit
1428#: ../src/math-converter.c:142
1429msgid "Days"
1430msgstr "денонощия"
1431
1432#. Time unit
1433#: ../src/math-converter.c:144
1434msgid "Hours"
1435msgstr "часове"
1436
1437#. Time unit
1438#: ../src/math-converter.c:146
1439msgid "Minutes"
1440msgstr "минути"
1441
1442#. Time unit
1443#: ../src/math-converter.c:148
1444msgid "Seconds"
1445msgstr "секунди"
1446
1447#. Time unit
1448#: ../src/math-converter.c:150
1449msgid "Milliseconds"
1450msgstr "милисекунди"
1451
1452#. Time unit
1453#: ../src/math-converter.c:152
1454msgid "Microseconds"
1455msgstr "микросекунди"
1456
1457#: ../src/math-converter.c:449
1458msgid "Currency"
1459msgstr "валута"
1460
1461#. Error shown when trying to undo with no undo history
1462#: ../src/math-equation.c:460
1463msgid "No undo history"
1464msgstr "Няма история за отмяна на действие"
1465
1466#. Error shown when trying to redo with no redo history
1467#: ../src/math-equation.c:485
1468msgid "No redo history"
1469msgstr "Няма история за повтаряне на отменено действие"
1470
1471#: ../src/math-equation.c:882
1472msgid "No sane value to store"
1473msgstr "Тази стойност не може да се запази"
1474
1475#. Error displayed to user when they perform a bitwise operation on numbers greater than the current word
1476#: ../src/math-equation.c:1147
1477msgid "Overflow. Try a bigger word size"
1478msgstr "Препълване. Опитайте с по-голям размер на думата"
1479
1480#. Error displayed to user when they an unknown variable is entered
1481#: ../src/math-equation.c:1152
1482#, c-format
1483msgid "Unknown variable '%s'"
1484msgstr "Неизвестна променлива „%s“"
1485
1486#. Error displayed to user when an unknown function is entered
1487#: ../src/math-equation.c:1157
1488#, c-format
1489msgid "Function '%s' is not defined"
1490msgstr "Функцията „%s“ не е дефинирана"
1491
1492#. Error displayed to user when an conversion with unknown units is attempted
1493#: ../src/math-equation.c:1162
1494msgid "Unknown conversion"
1495msgstr "Неизвестна мерна единица"
1496
1497#. Error displayed to user when they enter an invalid calculation
1498#: ../src/math-equation.c:1171
1499msgid "Malformed expression"
1500msgstr "Неправилен израз"
1501
1502#. Error displayed when trying to factorize a non-integer value
1503#: ../src/math-equation.c:1303
1504msgid "Need an integer to factorize"
1505msgstr "За разлагането на множители е необходимо цяло число"
1506
1507#. This message is displayed in the status bar when a bit
1508#. shift operation is performed and the display does not contain a number
1509#: ../src/math-equation.c:1370
1510msgid "No sane value to bitwise shift"
1511msgstr "Тази стойност не може да се отмести побитово"
1512
1513#. Message displayed when cannot toggle bit in display
1514#: ../src/math-equation.c:1399
1515msgid "Displayed value not an integer"
1516msgstr "Показваната стойност не е цяло число"
1517
1518#. Digits localized for the given language
1519#: ../src/math-equation.c:1822
1520msgid "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
1521msgstr "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F"
1522
1523#. Label on close button in preferences dialog
1524#: ../src/math-preferences.c:244
1525msgid "_Close"
1526msgstr "_Затваряне"
1527
1528#. Number display mode combo: Automatic, e.g. 1234 (or scientific for large number 1.234×10^99)
1529#: ../src/math-preferences.c:272
1530msgid "Automatic"
1531msgstr "автоматично разпознаване"
1532
1533#. Number display mode combo: Fixed, e.g. 1234
1534#: ../src/math-preferences.c:276
1535msgid "Fixed"
1536msgstr "фиксирана запетая"
1537
1538#. Number display mode combo: Scientific, e.g. 1.234×10^3
1539#: ../src/math-preferences.c:280
1540msgid "Scientific"
1541msgstr "научен"
1542
1543#. Number display mode combo: Engineering, e.g. 1.234k
1544#: ../src/math-preferences.c:284
1545msgid "Engineering"
1546msgstr "инженерен"
1547
1548#. Label used in preferences dialog.  The %d is replaced by a spinbutton
1549#: ../src/math-preferences.c:295
1550#, c-format
1551msgid "Show %d decimal _places"
1552msgstr "%d _знака след запетаята"
1553
1554#. Translators: Error message displayed when unable to launch help browser
1555#: ../src/math-window.c:171
1556msgid "Unable to open help file"
1557msgstr "Файлът с помощта не може да бъде отворен"
1558
1559#. The translator credits. Please translate this with your name(s).
1560#: ../src/math-window.c:203
1561msgid "translator-credits"
1562msgstr ""
1563"Атанас Кошаров <webcrusader@gmail.com>\n"
1564"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1565"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1566"Ивайло Вълков <ivaylo@e-valkov.org>\n"
1567"\n"
1568"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1569"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1570"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1571
1572#. The license this software is under (GPL2+)
1573#: ../src/math-window.c:206
1574msgid ""
1575"Gcalctool is free software; you can redistribute it and/or modify\n"
1576"it under the terms of the GNU General Public License as published by\n"
1577"the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or\n"
1578"(at your option) any later version.\n"
1579"\n"
1580"Gcalctool is distributed in the hope that it will be useful,\n"
1581"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
1582"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
1583"GNU General Public License for more details.\n"
1584"\n"
1585"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
1586"along with Gcalctool; if not, write to the Free Software Foundation, Inc.,\n"
1587"51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA"
1588msgstr ""
1589"Тази програма (gcalctool) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате\n"
1590"и/или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), "
1591"както\n"
1592"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или "
1593"(по\n"
1594"ваше решение) по-късна версия.\n"
1595"\n"
1596"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ\n"
1597"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И\n"
1598"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
1599"\n"
1600"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL)\n"
1601"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation,\n"
1602"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
1603
1604#. Program name in the about dialog
1605#: ../src/math-window.c:223
1606msgid "Gcalctool"
1607msgstr "Gcalctool"
1608
1609#. Copyright notice in the about dialog
1610#: ../src/math-window.c:227
1611msgid "© 1986–2010 The Gcalctool authors"
1612msgstr "Авторски права © 1986-2010 Авторите на Gcalctool"
1613
1614#. Short description in the about dialog
1615#: ../src/math-window.c:231
1616msgid "Calculator with financial and scientific modes."
1617msgstr "Калкулатор с финансов и научен режим"
1618
1619#. Calculator menu
1620#: ../src/math-window.c:357
1621msgid "_Calculator"
1622msgstr "_Калкулатор"
1623
1624#. Mode menu
1625#: ../src/math-window.c:359
1626msgid "_Mode"
1627msgstr "_Режим"
1628
1629#. Help menu label
1630#: ../src/math-window.c:361
1631msgid "_Help"
1632msgstr "Помо_щ"
1633
1634#. Basic menu label
1635#: ../src/math-window.c:363
1636msgid "_Basic"
1637msgstr "_Основен режим"
1638
1639#. Advanced menu label
1640#: ../src/math-window.c:365
1641msgid "_Advanced"
1642msgstr "_Разширен режим"
1643
1644#. Financial menu label
1645#: ../src/math-window.c:367
1646msgid "_Financial"
1647msgstr "_Финансов режим"
1648
1649#. Programming menu label
1650#: ../src/math-window.c:369
1651msgid "_Programming"
1652msgstr "Ре_жим за програмиране"
1653
1654#. Help>Contents menu label
1655#: ../src/math-window.c:371
1656msgid "_Contents"
1657msgstr "_Ръководство"
1658
1659#. Translators: Error displayed when boolean AND attempted on non-integer values
1660#: ../src/mp-binary.c:122
1661msgid "Boolean AND is only defined for positive integers"
1662msgstr "Булевата функция „ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1663
1664#. Translators: Error displayed when boolean OR attempted on non-integer values
1665#: ../src/mp-binary.c:135
1666msgid "Boolean OR is only defined for positive integers"
1667msgstr "Булевата функция „ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1668
1669#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
1670#: ../src/mp-binary.c:148
1671msgid "Boolean XOR is only defined for positive integers"
1672msgstr ""
1673"Булевата функция „изключващо ИЛИ“ е определена само за положителни цели числа"
1674
1675#. Translators: Error displayed when boolean XOR attempted on non-integer values
1676#: ../src/mp-binary.c:163
1677msgid "Boolean NOT is only defined for positive integers"
1678msgstr "Булевата функция „НЕ“ е определена само за положителни цели числа"
1679
1680#. Translators: Error displayed when bit shift attempted on non-integer values
1681#: ../src/mp-binary.c:194
1682msgid "Shift is only possible on integer values"
1683msgstr "Преместването е възможно само за цели числа"
1684
1685#. Translators: Error display when attempting to take argument of zero
1686#: ../src/mp.c:149
1687msgid "Argument not defined for zero"
1688msgstr "Аргументът е неопределен при нула"
1689
1690#: ../src/mp.c:300
1691msgid "Overflow: the result couldn't be calculated"
1692msgstr "Препълване: резултатът не може да бъде изчислен"
1693
1694#. Translators: Error displayed attempted to divide by zero
1695#: ../src/mp.c:645 ../src/mp.c:677 ../src/mp.c:1611
1696msgid "Division by zero is undefined"
1697msgstr "Деленето на нула е неопределено"
1698
1699#. Translators: Error displayed when attempting to take logarithm of zero
1700#: ../src/mp.c:1282 ../src/mp.c:1319
1701msgid "Logarithm of zero is undefined"
1702msgstr "Логаритъм от нула е неопределен"
1703
1704#. Translators: Error displayed when attempted to raise 0 to a negative exponent
1705#: ../src/mp.c:1684 ../src/mp.c:1999
1706msgid "The power of zero is undefined for a negative exponent"
1707msgstr "Степен с основа нула и отрицателен степенен показател е неопределена"
1708
1709#: ../src/mp.c:1709
1710msgid "Reciprocal of zero is undefined"
1711msgstr "Реципрочната стойност на нула е неопределена"
1712
1713#: ../src/mp.c:1794
1714msgid "Root must be non-zero"
1715msgstr "Коренът трябва да е различен от нула"
1716
1717#: ../src/mp.c:1812
1718msgid "Negative root of zero is undefined"
1719msgstr "Отрицателен корен от нула е неопределен"
1720
1721#: ../src/mp.c:1818
1722msgid "nth root of negative number is undefined for even n"
1723msgstr "Корен n-ти от отрицателно число е неопределен за четни стойности на n"
1724
1725#. Translators: Error displayed when attempted take the factorial of a fractional number
1726#: ../src/mp.c:1939
1727msgid "Factorial is only defined for natural numbers"
1728msgstr "Факториелът е определен само за естествени числа"
1729
1730#. Translators: Error displayed when attemping to do a modulus division on non-integer numbers
1731#: ../src/mp.c:1959
1732msgid "Modulus division is only defined for integers"
1733msgstr "Остатъкът от делене е определен само за цели числа"
1734
1735#. Translators: Error displayed when tangent value is undefined
1736#: ../src/mp-trigonometric.c:311
1737msgid ""
1738"Tangent is undefined for angles that are multiples of π (180°) from π∕2 (90°)"
1739msgstr ""
1740"Функцията тангенс е неопределена за ъгли от вида π∕2 + kπ (или 90° + "
1741"k.180°), k ∈ ℤ"
1742
1743#. Translators: Error displayed when inverse sine value is undefined
1744#: ../src/mp-trigonometric.c:356
1745msgid "Inverse sine is undefined for values outside [-1, 1]"
1746msgstr ""
1747"Функцията обратен синус е неопределена за стойности извън интервала [-1, 1]"
1748
1749#. Translators: Error displayed when inverse cosine value is undefined
1750#: ../src/mp-trigonometric.c:373
1751msgid "Inverse cosine is undefined for values outside [-1, 1]"
1752msgstr ""
1753"Функцията обратен косинус е неопределена за стойности извън интервала [-1, 1]"
1754
1755#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic cosine value is undefined
1756#: ../src/mp-trigonometric.c:592
1757msgid "Inverse hyperbolic cosine is undefined for values less than one"
1758msgstr ""
1759"Функцията обратен хиперболичен косинус е неопределена за стойности по-малки "
1760"от единица"
1761
1762#. Translators: Error displayed when inverse hyperbolic tangent value is undefined
1763#: ../src/mp-trigonometric.c:616
1764msgid "Inverse hyperbolic tangent is undefined for values outside [-1, 1]"
1765msgstr ""
1766"Функцията обратен хиперболичен тангенс е неопределена за стойности извън "
1767"интервала [-1, 1]"
1768
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.