source: gnome/master/gconf.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 109.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2009-03-16 12:52+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2009-03-16 12:52+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:571
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:577
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:672
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:686
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:696
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:163
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
146#, c-format
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:860
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:400
176#, c-format
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:923 ../backends/xml-dir.c:1267
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:963 ../backends/markup-tree.c:970
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1171
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1379
196#, c-format
197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
198msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1969
201#, c-format
202msgid "Line %d character %d: %s"
203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:2188
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
208msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:2205 ../backends/markup-tree.c:2229
211#, c-format
212msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
213msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:2254 ../gconf/gconf-value.c:111
216#, c-format
217msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
218msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2261 ../gconf/gconf-value.c:121
221#, c-format
222msgid "Integer `%s' is too large or small"
223msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2293 ../gconf/gconf-value.c:186
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2317 ../gconf/gconf-value.c:142
231#, c-format
232msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
233msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
234
235#: ../backends/markup-tree.c:2397
236#, c-format
237msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
238msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
239
240#: ../backends/markup-tree.c:2417 ../backends/markup-tree.c:2457
241#: ../backends/markup-tree.c:2481 ../backends/markup-tree.c:2489
242#: ../backends/markup-tree.c:2544 ../backends/markup-tree.c:2609
243#: ../backends/markup-tree.c:2721 ../backends/markup-tree.c:2789
244#: ../backends/markup-tree.c:2847 ../backends/markup-tree.c:2997
245#, c-format
246msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
247msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
248
249#: ../backends/markup-tree.c:2431
250#, c-format
251msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
252msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
253
254#: ../backends/markup-tree.c:2511
255#, c-format
256msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
257msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
258
259#: ../backends/markup-tree.c:2525
260#, c-format
261msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
262msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
263
264#: ../backends/markup-tree.c:2561
265#, c-format
266msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
267msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
268
269#: ../backends/markup-tree.c:2928
270msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
271msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
272
273#: ../backends/markup-tree.c:2943
274msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
275msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
276
277#: ../backends/markup-tree.c:2950
278#, c-format
279msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
280msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
281
282#: ../backends/markup-tree.c:2975 ../backends/markup-tree.c:3080
283#: ../backends/markup-tree.c:3134 ../backends/markup-tree.c:3185
284#, c-format
285msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
286msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
287
288#: ../backends/markup-tree.c:3058
289msgid "Two <car> elements given for same pair"
290msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
291
292#: ../backends/markup-tree.c:3072
293msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
294msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
295
296#: ../backends/markup-tree.c:3126
297#, c-format
298msgid "<li> has wrong type %s"
299msgstr "<li> е от грешен вид %s"
300
301#: ../backends/markup-tree.c:3157
302#, c-format
303msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
304msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
305
306#: ../backends/markup-tree.c:3198 ../backends/markup-tree.c:3221
307#: ../backends/markup-tree.c:3243 ../backends/markup-tree.c:3260
308#, c-format
309msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
310msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
311
312#: ../backends/markup-tree.c:3292
313#, c-format
314msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
315msgstr ""
316"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
317
318#: ../backends/markup-tree.c:3312 ../backends/markup-tree.c:3334
319#: ../backends/markup-tree.c:3339
320#, c-format
321msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
322msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
323
324#: ../backends/markup-tree.c:3483
325#, c-format
326msgid "No text is allowed inside element <%s>"
327msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
328
329#: ../backends/markup-tree.c:3600 ../backends/markup-tree.c:4366
330#: ../backends/markup-tree.c:4385
331#, c-format
332msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
333msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
334
335#: ../backends/markup-tree.c:3630
336#, c-format
337msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
338msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
339
340#: ../backends/markup-tree.c:4460
341#, c-format
342msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
343msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
344
345#: ../backends/markup-tree.c:4479
346#, c-format
347msgid "Error writing file \"%s\": %s"
348msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
349
350#: ../backends/markup-tree.c:4508
351#, c-format
352msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
353msgstr ""
354"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
355"s“: %s"
356
357#: ../backends/xml-backend.c:239
358msgid "Unloading XML backend module."
359msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
360
361#: ../backends/xml-backend.c:618
362#, c-format
363msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
364msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
365
366#: ../backends/xml-backend.c:809
367msgid "Initializing XML backend module"
368msgstr "Модулът за XML се инициализира"
369
370#: ../backends/xml-cache.c:288
371msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
372msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
373
374#: ../backends/xml-cache.c:318
375#, c-format
376msgid ""
377"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
378"not been successfully synced to disk"
379msgstr ""
380"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
381"успешно към диска"
382
383#: ../backends/xml-dir.c:170
384#, c-format
385msgid "Could not stat `%s': %s"
386msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
387
388#: ../backends/xml-dir.c:180
389#, c-format
390msgid "XML filename `%s' is a directory"
391msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
392
393#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
394#, c-format
395msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
396msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
397
398#: ../backends/xml-dir.c:472
399#, c-format
400msgid "Failed to write file `%s': %s"
401msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
402
403#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
404#, c-format
405msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
406msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
407
408#: ../backends/xml-dir.c:497
409#, c-format
410msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
411msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
412
413#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
414#, c-format
415msgid "Failed to close file `%s': %s"
416msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
417
418#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
419#, c-format
420msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
421msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
422
423#: ../backends/xml-dir.c:553
424#, c-format
425msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
426msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
427
428#: ../backends/xml-dir.c:565
429#, c-format
430msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
431msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
432
433#. These are all fatal errors
434#: ../backends/xml-dir.c:991
435#, c-format
436msgid "Failed to stat `%s': %s"
437msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
438
439#: ../backends/xml-dir.c:1165
440#, c-format
441msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
442msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
443
444#: ../backends/xml-dir.c:1187
445#, c-format
446msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
447msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
448
449#: ../backends/xml-dir.c:1195
450#, c-format
451msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
452msgstr ""
453"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
454
455#: ../backends/xml-dir.c:1283
456#, c-format
457msgid "Failed to create file `%s': %s"
458msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
459
460#: ../backends/xml-dir.c:1382
461#, c-format
462msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
463msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
464
465#. There was an error
466#: ../backends/xml-entry.c:153
467#, c-format
468msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
469msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
470
471#: ../backends/xml-entry.c:329
472#, c-format
473msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
474msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
475
476#: ../backends/xml-entry.c:377
477#, c-format
478msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
479msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
480
481#: ../backends/xml-entry.c:730
482#, c-format
483msgid "Failed reading default value for schema: %s"
484msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
485
486#: ../backends/xml-entry.c:950
487#, c-format
488msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
489msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
490
491#: ../backends/xml-entry.c:964
492#, c-format
493msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
494msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
495
496#: ../backends/xml-entry.c:979
497msgid "No \"value\" attribute for node"
498msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
499
500#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
501#, c-format
502msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
503msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
504
505#: ../backends/xml-entry.c:1061
506msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
507msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
508
509#: ../backends/xml-entry.c:1084
510#, c-format
511msgid "Bad XML node: %s"
512msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
513
514#: ../backends/xml-entry.c:1092
515#, c-format
516msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
517msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
518
519#: ../backends/xml-entry.c:1144
520#, c-format
521msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
522msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
523
524#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
525msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
526msgstr ""
527"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
528
529#: ../backends/xml-entry.c:1166
530#, c-format
531msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
532msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
533
534#: ../backends/xml-entry.c:1185
535#, c-format
536msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
537msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
538
539#: ../backends/xml-entry.c:1203
540msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
541msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
542
543#: ../backends/xml-entry.c:1209
544msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
545msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
546
547#: ../backends/xml-entry.c:1216
548msgid "Missing car from pair of values in XML file"
549msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
550
551#: ../backends/xml-entry.c:1221
552msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
553msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
554
555#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
556msgid "Change GConf mandatory values"
557msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
558
559#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
560msgid "Change GConf system values"
561msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
562
563#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
564msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
565msgstr ""
566"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
567"стойности на GConf"
568
569#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
570msgid "Privileges are required to change GConf system values"
571msgstr ""
572"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
573"на GConf"
574
575#: ../gconf/gconf-backend.c:62
576#, c-format
577msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
578msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
579
580#. -- end debug only
581#: ../gconf/gconf-backend.c:216
582#, c-format
583msgid "No such file `%s'\n"
584msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
585
586#: ../gconf/gconf-backend.c:261
587#, c-format
588msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
589msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
590
591#: ../gconf/gconf-backend.c:276
592#, c-format
593msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
594msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
595
596#: ../gconf/gconf-backend.c:302
597#, c-format
598msgid "Bad address `%s': %s"
599msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
600
601#: ../gconf/gconf-backend.c:312
602#, c-format
603msgid "Bad address `%s'"
604msgstr "Лош адрес „%s“"
605
606#: ../gconf/gconf-backend.c:337
607msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
608msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
609
610#: ../gconf/gconf-backend.c:346
611#, c-format
612msgid "Error opening module `%s': %s\n"
613msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
614
615#: ../gconf/gconf-backend.c:357
616#, c-format
617msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
618msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
619
620#: ../gconf/gconf-backend.c:388
621#, c-format
622msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
623msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
624
625#: ../gconf/gconf-backend.c:425
626msgid "Failed to shut down backend"
627msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
628
629#: ../gconf/gconf-client.c:345 ../gconf/gconf-client.c:363
630#, c-format
631msgid "GConf Error: %s\n"
632msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
633
634#: ../gconf/gconf-client.c:913
635#, c-format
636msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
637msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
638
639#: ../gconf/gconf-client.c:1198
640#, c-format
641msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
642msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
643
644#: ../gconf/gconf-database.c:212
645msgid "Received invalid value in set request"
646msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
647
648#: ../gconf/gconf-database.c:220
649#, c-format
650msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
651msgstr ""
652"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
653"на ключа „%s“"
654
655#: ../gconf/gconf-database.c:503
656msgid "Received request to drop all cached data"
657msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
658
659#: ../gconf/gconf-database.c:520
660msgid "Received request to sync synchronously"
661msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
662
663#: ../gconf/gconf-database.c:808
664msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
665msgstr ""
666"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
667"ConfigDatabase"
668
669#: ../gconf/gconf-database.c:974
670#, c-format
671msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
672msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
673
674#: ../gconf/gconf-database.c:1047
675#, c-format
676msgid ""
677"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
678"s': %s"
679msgstr ""
680"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
681"от модула „%s“: %s"
682
683#: ../gconf/gconf-database.c:1120
684#, c-format
685msgid ""
686"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
687"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
688"configuration changes."
689msgstr ""
690"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
691"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
692"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
693"настройките."
694
695#: ../gconf/gconf-database.c:1154
696#, c-format
697msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
698msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
699
700#: ../gconf/gconf-database.c:1168
701#, c-format
702msgid ""
703"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
704"result in a notification weirdly reappearing): %s"
705msgstr ""
706"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
707"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
708"уведомяването): %s"
709
710#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1737
711#, c-format
712msgid "Error getting value for `%s': %s"
713msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
714
715#: ../gconf/gconf-database.c:1351
716#, c-format
717msgid "Error setting value for `%s': %s"
718msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
719
720#: ../gconf/gconf-database.c:1399
721#, c-format
722msgid "Error unsetting `%s': %s"
723msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
724
725#: ../gconf/gconf-database.c:1428
726#, c-format
727msgid "Error getting default value for `%s': %s"
728msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
729
730#: ../gconf/gconf-database.c:1486
731#, c-format
732msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
733msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
734
735#: ../gconf/gconf-database.c:1517
736#, c-format
737msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
738msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
739
740#: ../gconf/gconf-database.c:1572
741#, c-format
742msgid "Error checking existence of `%s': %s"
743msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
744
745#: ../gconf/gconf-database.c:1596
746#, c-format
747msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
748msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
749
750#: ../gconf/gconf-database.c:1623
751#, c-format
752msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
753msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
754
755#: ../gconf/gconf-database.c:1649
756#, c-format
757msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
758msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
759
760#: ../gconf/gconf-database.c:1670
761#, c-format
762msgid "Error setting schema for `%s': %s"
763msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
764
765#: ../gconf/gconf-error.c:26
766msgid "Success"
767msgstr "Успех"
768
769#: ../gconf/gconf-error.c:27
770msgid "Failed"
771msgstr "Неуспех"
772
773#: ../gconf/gconf-error.c:28
774msgid "Configuration server couldn't be contacted"
775msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
776
777#: ../gconf/gconf-error.c:29
778msgid "Permission denied"
779msgstr "Достъпът е отказан!"
780
781#: ../gconf/gconf-error.c:30
782msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
783msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
784
785#: ../gconf/gconf-error.c:31
786msgid "Bad key or directory name"
787msgstr "Лош ключ или име на папка"
788
789#: ../gconf/gconf-error.c:32
790msgid "Parse error"
791msgstr "Грешка при анализ"
792
793#: ../gconf/gconf-error.c:33
794msgid "Corrupt data in configuration source database"
795msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
796
797#: ../gconf/gconf-error.c:34
798msgid "Type mismatch"
799msgstr "Несъответствие на вида"
800
801#: ../gconf/gconf-error.c:35
802msgid "Key operation on directory"
803msgstr "Операция за ключове върху папка"
804
805#: ../gconf/gconf-error.c:36
806msgid "Directory operation on key"
807msgstr "Операция за папки върху ключ"
808
809#: ../gconf/gconf-error.c:37
810msgid "Can't overwrite existing read-only value"
811msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
812
813#: ../gconf/gconf-error.c:38
814msgid "Object Activation Framework error"
815msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
816
817#: ../gconf/gconf-error.c:39
818msgid "Operation not allowed without configuration server"
819msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
820
821#: ../gconf/gconf-error.c:40
822msgid "Failed to get a lock"
823msgstr "Неуспех при заключване"
824
825#: ../gconf/gconf-error.c:41
826msgid "No database available to save your configuration"
827msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
828
829#: ../gconf/gconf-internals.c:94
830#, c-format
831msgid "No '/' in key \"%s\""
832msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
833
834#: ../gconf/gconf-internals.c:182
835#, c-format
836msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
837msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
838
839#: ../gconf/gconf-internals.c:241
840msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
841msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
842
843#: ../gconf/gconf-internals.c:243
844#, c-format
845msgid "Incorrect type for list element in %s"
846msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
847
848#: ../gconf/gconf-internals.c:256
849msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
850msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
851
852#: ../gconf/gconf-internals.c:437
853msgid "Failed to convert object to IOR"
854msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
855
856#: ../gconf/gconf-internals.c:574
857msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
858msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
859
860#: ../gconf/gconf-internals.c:582
861msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
862msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
863
864#: ../gconf/gconf-internals.c:590
865msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
866msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
867
868#: ../gconf/gconf-internals.c:598
869msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
870msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
871
872#: ../gconf/gconf-internals.c:843
873#, c-format
874msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
875msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
876
877#: ../gconf/gconf-internals.c:899
878#, c-format
879msgid "Adding source `%s'\n"
880msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
881
882#: ../gconf/gconf-internals.c:914
883#, c-format
884msgid "Read error on file `%s': %s\n"
885msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
886
887#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
888#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
889#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1668
890#, c-format
891msgid "Text contains invalid UTF-8"
892msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
893
894#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
895#, c-format
896msgid "Expected list, got %s"
897msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
898
899#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
900#, c-format
901msgid "Expected list of %s, got list of %s"
902msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
903
904#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
905#, c-format
906msgid "Expected pair, got %s"
907msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
908
909#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
910#, c-format
911msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
912msgstr ""
913"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
914"стойности"
915
916#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
917#, c-format
918msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
919msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
920
921#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
922msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
923msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
924
925#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
926msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
927msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
928
929#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
930msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
931msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
932
933#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
934#, c-format
935msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
936msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
937
938#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
939#, c-format
940msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
941msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
942
943#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
944#, c-format
945msgid "Failed to create or open '%s'"
946msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
947
948#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
949#, c-format
950msgid ""
951"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
952"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
953msgstr ""
954"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
955"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
956"(%s)"
957
958#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
959#, c-format
960msgid "Failed to remove '%s': %s"
961msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
962
963#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
964#, c-format
965msgid "Not running within active session"
966msgstr "Работа извън активна сесия"
967
968#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
969#, c-format
970msgid "Failed to get connection to session: %s"
971msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
972
973#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
974#, c-format
975msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
976msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на gconf: %s"
977
978#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
979#, c-format
980msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
981msgstr "демонът върна грешен отговор: %s"
982
983#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
984#, c-format
985msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
986msgstr ""
987"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
988"към обект gconfd"
989
990#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
991#, c-format
992msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
993msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
994
995#: ../gconf/gconf-internals.c:2554
996#, c-format
997msgid "couldn't create directory `%s': %s"
998msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
999
1000#: ../gconf/gconf-internals.c:2611
1001#, c-format
1002msgid "Can't write to file `%s': %s"
1003msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
1004
1005#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
1006#, c-format
1007msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1008msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1009
1010#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
1011#, c-format
1012msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1013msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1014
1015#: ../gconf/gconf-internals.c:2687
1016#, c-format
1017msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1018msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1019
1020#: ../gconf/gconf-internals.c:2710
1021#, c-format
1022msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1023msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1024
1025#: ../gconf/gconf-internals.c:2726
1026#, c-format
1027msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1028msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1029
1030#: ../gconf/gconf-internals.c:2864
1031#, c-format
1032msgid "Server ping error: %s"
1033msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1034
1035#: ../gconf/gconf-internals.c:2883
1036#, c-format
1037msgid ""
1038"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1039"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1040"to a system crash. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. "
1041"(Details - %s)"
1042msgstr ""
1043"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1044"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS "
1045"поради сривове в работата. За повече информация: http://www.gnome.org/"
1046"projects/gconf/. (Подробности — %s)"
1047
1048#: ../gconf/gconf-internals.c:2884
1049msgid "none"
1050msgstr "няма"
1051
1052#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1053msgid "- Sanity checks for GConf"
1054msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1055
1056#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:639
1057#, c-format
1058msgid ""
1059"Error while parsing options: %s.\n"
1060"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1061msgstr ""
1062"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1063"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1064"опции на командата.\n"
1065
1066#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1067#, c-format
1068msgid ""
1069"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1070"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1071"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1072"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1073msgstr ""
1074"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1075"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1076"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1077"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1078
1079#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1080#, c-format
1081msgid ""
1082"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1083"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1084"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1085"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1086"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1087"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1088"%d)."
1089msgstr ""
1090"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1091"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1092"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1093"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1094"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1095"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1096
1097#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1098#, c-format
1099msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1100msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1101
1102#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1103#, c-format
1104msgid ""
1105"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1106"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1107"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1108msgstr ""
1109"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1110"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1111"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1112
1113#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1114msgid "Error reading the file: "
1115msgstr "Грешка при четене на файла:"
1116
1117#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1118#, c-format
1119msgid ""
1120"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1121"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1122msgstr ""
1123"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1124"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1125
1126#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1127msgid ""
1128"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1129"\n"
1130"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1131"login session is using your preference settings files.\n"
1132"\n"
1133"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1134"problems with the preference settings in the other session.\n"
1135"\n"
1136"Do you want to continue?"
1137msgstr ""
1138"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1139"\n"
1140"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1141"тези файлове.\n"
1142"\n"
1143"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1144"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1145"\n"
1146"Желаете ли да продължите?"
1147
1148#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1149msgid "_Log Out"
1150msgstr "_Излизане"
1151
1152#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1153msgid "_Continue"
1154msgstr "_Продължаване"
1155
1156#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1157#, c-format
1158msgid "%s Continue (y/n)?"
1159msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1160
1161#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1162#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1163#, c-format
1164msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1165msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1166
1167#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1168#, c-format
1169msgid ""
1170"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1171msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1172
1173#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1174#, c-format
1175msgid ""
1176"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1177"elements"
1178msgstr ""
1179"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1180"cdr)"
1181
1182#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1183#, c-format
1184msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1185msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1186
1187#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1188#, c-format
1189msgid ""
1190"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1191msgstr ""
1192"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1193"право на запис"
1194
1195#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1196#, c-format
1197msgid ""
1198"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1199msgstr ""
1200"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1201"право на запис"
1202
1203#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1204#, c-format
1205msgid ""
1206"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1207"position %d"
1208msgstr ""
1209"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1210"непълно право на запис"
1211
1212#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1213msgid ""
1214"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1215"will not be possible"
1216msgstr ""
1217"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1218"да могат да се запазват"
1219
1220#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1221#, c-format
1222msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1223msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1224
1225#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1226msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1227msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1228
1229#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1230#, c-format
1231msgid ""
1232"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1233"path"
1234msgstr ""
1235"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1236"настройките"
1237
1238#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1239#, c-format
1240msgid ""
1241"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1242"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1243"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1244"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1245"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1246"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1247"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1248"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1249"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1250"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1251"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1252"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1253"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1254"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1255"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1256"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1257msgstr ""
1258"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1259"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1260"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1261"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1262"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1263"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1264"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1265"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1266"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1267"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1268"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1269"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1270"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1271"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1272"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1273"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1274
1275#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1276#, c-format
1277msgid "Error finding metainfo: %s"
1278msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1279
1280#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1281#, c-format
1282msgid "Error getting metainfo: %s"
1283msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1284
1285#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1286#, c-format
1287msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1288msgstr ""
1289"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1290"„%s“"
1291
1292#: ../gconf/gconf-value.c:262
1293#, c-format
1294msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1295msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1296
1297#: ../gconf/gconf-value.c:275
1298#, c-format
1299msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1300msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1301
1302#: ../gconf/gconf-value.c:326
1303#, c-format
1304msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1305msgstr ""
1306"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1307
1308#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1309#, c-format
1310msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1311msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1312
1313#: ../gconf/gconf-value.c:404
1314#, c-format
1315msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1316msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1317
1318#: ../gconf/gconf-value.c:417
1319#, c-format
1320msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1321msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1322
1323#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1324#, c-format
1325msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1326msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1327
1328#: ../gconf/gconf-value.c:487
1329#, c-format
1330msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1331msgstr ""
1332"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1333
1334#: ../gconf/gconf.c:95
1335msgid "Key is NULL"
1336msgstr "Ключът е NULL"
1337
1338#: ../gconf/gconf.c:102
1339#, c-format
1340msgid "\"%s\": %s"
1341msgstr "„%s“: %s"
1342
1343#: ../gconf/gconf.c:423
1344#, c-format
1345msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1346msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
1347
1348#: ../gconf/gconf.c:801
1349msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1350msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1351
1352#: ../gconf/gconf.c:2251
1353#, c-format
1354msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1355msgstr ""
1356"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1357
1358#: ../gconf/gconf.c:2623
1359msgid "Must begin with a slash '/'"
1360msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1361
1362#: ../gconf/gconf.c:2645
1363msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1364msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1365
1366#: ../gconf/gconf.c:2647
1367msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1368msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1369
1370#: ../gconf/gconf.c:2667
1371#, c-format
1372msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1373msgstr ""
1374"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1375
1376#: ../gconf/gconf.c:2677
1377#, c-format
1378msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1379msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1380
1381#: ../gconf/gconf.c:2691
1382msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1383msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1384
1385#: ../gconf/gconf.c:3062
1386#, c-format
1387msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1388msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1389
1390#: ../gconf/gconf.c:3123
1391#, c-format
1392msgid "Expected float, got %s"
1393msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1394
1395#: ../gconf/gconf.c:3158
1396#, c-format
1397msgid "Expected int, got %s"
1398msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1399
1400#: ../gconf/gconf.c:3193
1401#, c-format
1402msgid "Expected string, got %s"
1403msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1404
1405#: ../gconf/gconf.c:3227
1406#, c-format
1407msgid "Expected bool, got %s"
1408msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1409
1410#: ../gconf/gconf.c:3260
1411#, c-format
1412msgid "Expected schema, got %s"
1413msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1414
1415#: ../gconf/gconf.c:3599
1416#, c-format
1417msgid "CORBA error: %s"
1418msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1419
1420#: ../gconf/gconfd.c:308
1421msgid "Shutdown request received"
1422msgstr "Получена е заявка за спиране"
1423
1424#: ../gconf/gconfd.c:340
1425msgid ""
1426"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1427"directory"
1428msgstr ""
1429"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1430"gconf.path от папката с изходен код"
1431
1432#: ../gconf/gconfd.c:360
1433#, c-format
1434msgid ""
1435"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1436"`%s'"
1437msgstr ""
1438"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1439
1440#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1441#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1442#.
1443#: ../gconf/gconfd.c:368
1444#, c-format
1445msgid ""
1446"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1447"edit %s%s"
1448msgstr ""
1449"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1450"Редактирайте %s%s"
1451
1452#: ../gconf/gconfd.c:381
1453#, c-format
1454msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1455msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1456
1457#: ../gconf/gconfd.c:393
1458msgid ""
1459"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1460"configuration data"
1461msgstr ""
1462"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1463"не могат да се заредят или запазят."
1464
1465#: ../gconf/gconfd.c:410
1466msgid ""
1467"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1468"save some configuration changes"
1469msgstr ""
1470"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1471"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1472
1473#: ../gconf/gconfd.c:591
1474#, c-format
1475msgid "Could not connect to session bus: %s"
1476msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1477
1478#: ../gconf/gconfd.c:613
1479#, c-format
1480msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1481msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1482
1483#: ../gconf/gconfd.c:694
1484#, c-format
1485msgid "Could not connect to system bus: %s"
1486msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1487
1488#: ../gconf/gconfd.c:830
1489#, c-format
1490msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1491msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1492
1493#: ../gconf/gconfd.c:890
1494msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1495msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1496
1497#: ../gconf/gconfd.c:919
1498#, c-format
1499msgid ""
1500"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1501"s"
1502msgstr ""
1503"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1504"клиентската програма може да забие: %s"
1505
1506#: ../gconf/gconfd.c:965
1507#, c-format
1508msgid "Error releasing lockfile: %s"
1509msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1510
1511#: ../gconf/gconfd.c:973
1512msgid "Exiting"
1513msgstr "Приключва се"
1514
1515#: ../gconf/gconfd.c:991
1516msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1517msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1518
1519#: ../gconf/gconfd.c:1008
1520msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1521msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1522
1523#: ../gconf/gconfd.c:1334
1524#, c-format
1525msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1526msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1527
1528#: ../gconf/gconfd.c:1478
1529#, c-format
1530msgid "Returning exception: %s"
1531msgstr "Върнато изключение: %s"
1532
1533#: ../gconf/gconfd.c:1584
1534#, c-format
1535msgid ""
1536"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1537"gconfd shutdown (%s)"
1538msgstr ""
1539"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1540"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1541
1542#: ../gconf/gconfd.c:1619
1543#, c-format
1544msgid ""
1545"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1546msgstr ""
1547"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1548"запазени успешно (%s)"
1549
1550#: ../gconf/gconfd.c:1681
1551#, c-format
1552msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1553msgstr ""
1554"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1555
1556#: ../gconf/gconfd.c:1695
1557#, c-format
1558msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1559msgstr ""
1560"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1561
1562#: ../gconf/gconfd.c:1704
1563#, c-format
1564msgid "Could not flush saved state file '%s' to disk: %s"
1565msgstr ""
1566"Не може да се гарантира, че файлът за запазване на състоянието „%s“ е "
1567"записан на диска: %s"
1568
1569#: ../gconf/gconfd.c:1711
1570#, c-format
1571msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1572msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1573
1574#: ../gconf/gconfd.c:1725
1575#, c-format
1576msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1577msgstr ""
1578"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1579
1580#: ../gconf/gconfd.c:1735
1581#, c-format
1582msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1583msgstr ""
1584"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1585"мястото му: %s"
1586
1587#: ../gconf/gconfd.c:1744
1588#, c-format
1589msgid ""
1590"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1591msgstr ""
1592"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1593"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1594
1595#: ../gconf/gconfd.c:2223
1596#, c-format
1597msgid ""
1598"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1599msgstr ""
1600"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1601"може да се открие"
1602
1603#: ../gconf/gconfd.c:2259
1604#, c-format
1605msgid "Error reading saved state file: %s"
1606msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1607
1608#: ../gconf/gconfd.c:2309
1609#, c-format
1610msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1611msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1612
1613#: ../gconf/gconfd.c:2428
1614#, c-format
1615msgid ""
1616"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1617"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1618msgstr ""
1619"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1620"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1621
1622#: ../gconf/gconfd.c:2433
1623#, c-format
1624msgid ""
1625"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1626"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1627msgstr ""
1628"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1629"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1630"s)"
1631
1632#: ../gconf/gconfd.c:2456 ../gconf/gconfd.c:2630
1633#, c-format
1634msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1635msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1636
1637#: ../gconf/gconfd.c:2471
1638#, c-format
1639msgid "Failed to open saved state file: %s"
1640msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1641
1642#: ../gconf/gconfd.c:2484
1643#, c-format
1644msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1645msgstr ""
1646"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1647"състоянието: %s"
1648
1649#: ../gconf/gconfd.c:2492
1650#, c-format
1651msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1652msgstr ""
1653"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1654"състоянието: %s"
1655
1656#: ../gconf/gconfd.c:2591
1657msgid ""
1658"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1659msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1660
1661#: ../gconf/gconftool.c:93
1662msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1663msgstr ""
1664"Задаване на стойност на клавиш\n"
1665"                                        и записване върху диска. Използва се "
1666"с\n"
1667"                                        --type"
1668
1669#: ../gconf/gconftool.c:102
1670msgid "Print the value of a key to standard output."
1671msgstr ""
1672"Отпечатване на стойността на\n"
1673"                                        ключ на стандартния изход"
1674
1675#: ../gconf/gconftool.c:112
1676msgid "Unset the keys on the command line"
1677msgstr ""
1678"Премахване на стойностите на\n"
1679"                                        ключовете на командния ред"
1680
1681#: ../gconf/gconftool.c:121
1682msgid ""
1683"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1684"command line"
1685msgstr ""
1686"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1687"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1688"пап-\n"
1689"                                        ката на командния ред"
1690
1691#: ../gconf/gconftool.c:130
1692msgid "Toggles a boolean key."
1693msgstr ""
1694"Превключване на булев\n"
1695"                                        ключ."
1696
1697#: ../gconf/gconftool.c:139
1698msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1699msgstr ""
1700"Показване на всички двойки\n"
1701"                                        ключ/стойност в папка"
1702
1703#: ../gconf/gconftool.c:148
1704msgid "Print all subdirectories in a directory."
1705msgstr ""
1706"Показване на всички подпапки в\n"
1707"                                        папка"
1708
1709#: ../gconf/gconftool.c:157
1710msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1711msgstr ""
1712"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1713"                                        писи в папка"
1714
1715#: ../gconf/gconftool.c:166 ../gconf/gconftool.c:175
1716msgid "Search for a key, recursively."
1717msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1718
1719#: ../gconf/gconftool.c:184
1720msgid "Get the short doc string for a key"
1721msgstr ""
1722"Получаване на кратка информация\n"
1723"                                        за ключа"
1724
1725#: ../gconf/gconftool.c:193
1726msgid "Get the long doc string for a key"
1727msgstr ""
1728"Получаване на подробна информа-\n"
1729"                                        ция за ключа"
1730
1731#: ../gconf/gconftool.c:202
1732msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1733msgstr ""
1734"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1735"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1736
1737#: ../gconf/gconftool.c:211
1738msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1739msgstr ""
1740"Игнориране на стандартните нас-\n"
1741"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1742"стой-\n"
1743"                                        ностите"
1744
1745#: ../gconf/gconftool.c:226
1746msgid ""
1747"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1748"recursively."
1749msgstr ""
1750"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1751"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1752"на\n"
1753"                                        XML"
1754
1755#: ../gconf/gconftool.c:235
1756msgid ""
1757"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1758"relative to a directory."
1759msgstr ""
1760"Зареждане от избрания файл на\n"
1761"                                        описание във вид на XML на "
1762"стойностите\n"
1763"                                        и настройване относително към папка"
1764
1765#: ../gconf/gconftool.c:244
1766msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1767msgstr ""
1768"Махане на набор от стойности\n"
1769"                                        описани във файл на XML"
1770
1771#: ../gconf/gconftool.c:259
1772msgid "Get the name of the default source"
1773msgstr ""
1774"Получаване на името на стан-\n"
1775"                                        дартния източник"
1776
1777#: ../gconf/gconftool.c:268
1778msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1779msgstr ""
1780"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1781"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1782
1783#: ../gconf/gconftool.c:277
1784msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1785msgstr ""
1786"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1787"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1788"из-\n"
1789"                                        пълнява"
1790
1791#: ../gconf/gconftool.c:286
1792msgid ""
1793"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1794"when needed.)"
1795msgstr ""
1796"Стартиране на конфигурационен\n"
1797"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1798"стартирането\n"
1799"                                        е автоматично — при необходимост)"
1800
1801#: ../gconf/gconftool.c:301
1802msgid ""
1803"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1804"describes. Unique abbreviations OK."
1805msgstr ""
1806"Указване на вида, който се за-\n"
1807"                                        дава, или вида на стойностите, "
1808"които\n"
1809"                                        схемата описва. Уникалните "
1810"съкращения са\n"
1811"                                        позволени"
1812
1813#: ../gconf/gconftool.c:302
1814msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1815msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1816
1817#: ../gconf/gconftool.c:310
1818msgid "Print the data type of a key to standard output."
1819msgstr ""
1820"Отпечатване на вида данни на\n"
1821"                                        ключ на стандартния изход"
1822
1823#: ../gconf/gconftool.c:319
1824msgid "Get the number of elements in a list key."
1825msgstr ""
1826"Взимане номера на елементите в\n"
1827"                                        ключ-списък"
1828
1829#: ../gconf/gconftool.c:328
1830msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1831msgstr ""
1832"Взимане на специфичен елемент\n"
1833"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1834
1835#: ../gconf/gconftool.c:337
1836msgid ""
1837"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1838"schema describes. Unique abbreviations OK."
1839msgstr ""
1840"Указване на вида на стойността\n"
1841"                                        на списъка, която се задава, или "
1842"вида на\n"
1843"                                        стойностите, които схемата описва. "
1844"Уни-\n"
1845"                                        калните съкращения са позволени"
1846
1847#: ../gconf/gconftool.c:338 ../gconf/gconftool.c:347 ../gconf/gconftool.c:356
1848msgid "int|bool|float|string"
1849msgstr "int|bool|float|string"
1850
1851#: ../gconf/gconftool.c:346
1852msgid ""
1853"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1854"schema describes. Unique abbreviations OK."
1855msgstr ""
1856"Указване на вида на главата\n"
1857"                                        (car) от двойката, който се задава "
1858"или\n"
1859"                                        вида на стойностите, които схемата "
1860"опис-\n"
1861"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1862"позволени"
1863
1864#: ../gconf/gconftool.c:355
1865msgid ""
1866"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1867"schema describes. Unique abbreviations OK."
1868msgstr ""
1869"Указване на вида на опашката\n"
1870"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1871"или\n"
1872"                                        вида на стойностите, които схемата "
1873"опис-\n"
1874"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1875"позволени"
1876
1877#: ../gconf/gconftool.c:370
1878msgid "Specify a schema file to be installed"
1879msgstr ""
1880"Указване на файл-схема за ин-\n"
1881"                                        сталиране"
1882
1883#: ../gconf/gconftool.c:371
1884msgid "FILENAME"
1885msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1886
1887#: ../gconf/gconftool.c:379
1888msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1889msgstr ""
1890"Указване на източник на наст-\n"
1891"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1892"                                        стандартния път"
1893
1894#: ../gconf/gconftool.c:380
1895msgid "SOURCE"
1896msgstr "ИЗТОЧНИК"
1897
1898#: ../gconf/gconftool.c:388
1899msgid ""
1900"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1901"gconfd is not running."
1902msgstr ""
1903"Директен достъп до базата от\n"
1904"                                        данни с настройки като сървърът се "
1905"прес-\n"
1906"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1907"процес\n"
1908"                                        gconfd"
1909
1910#: ../gconf/gconftool.c:397
1911msgid ""
1912"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1913"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1914"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1915"configuration source."
1916msgstr ""
1917"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1918"                                        от командния ред в базата от данни. "
1919"За\n"
1920"                                        да се ползва различен от стандартния "
1921"из-\n"
1922"                                        точник на настройки, той трябва да "
1923"е\n"
1924"                                        посочен в променливата на средата\n"
1925"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1926"празна,\n"
1927"                                        се използва стандартният източник"
1928
1929#: ../gconf/gconftool.c:406
1930msgid ""
1931"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1932"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1933"configuration source or set to the empty string to use the default."
1934msgstr ""
1935"Деинсталиране на файловете-\n"
1936"                                        схеми от командния ред от базата от "
1937"дан-\n"
1938"                                        ни. За да се ползва различен от "
1939"стан-\n"
1940"                                        дартния източник на настройки, той "
1941"тряб-\n"
1942"                                        ва да е посочен в променливата на "
1943"среда-\n"
1944"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1945"празна,\n"
1946"                                        се използва стандартният източник"
1947
1948#: ../gconf/gconftool.c:421
1949msgid ""
1950"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1951"different types for keys on the command line."
1952msgstr ""
1953"Стресово изпитване на приложе-\n"
1954"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1955"раз-\n"
1956"                                        лични видове стойности на ключовете "
1957"на\n"
1958"                                        командния ред"
1959
1960#: ../gconf/gconftool.c:430
1961msgid ""
1962"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1963"the directories on the command line."
1964msgstr ""
1965"Стресово изпитване на приложе-\n"
1966"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1967"стой-\n"
1968"                                        ности на ключове в папките на "
1969"командния\n"
1970"                                        ред"
1971
1972#: ../gconf/gconftool.c:445
1973msgid ""
1974"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1975"type."
1976msgstr ""
1977"Задаване на схема и записване\n"
1978"                                        върху диска. Използва се със\n"
1979"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
1980"и\n"
1981"                                        --type"
1982
1983#: ../gconf/gconftool.c:454
1984msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1985msgstr ""
1986"Указване на кратко описание на\n"
1987"                                        схема"
1988
1989#: ../gconf/gconftool.c:455 ../gconf/gconftool.c:464
1990msgid "DESCRIPTION"
1991msgstr "ОПИСАНИЕ"
1992
1993#: ../gconf/gconftool.c:463
1994msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1995msgstr ""
1996"Указване на подробно описание\n"
1997"                                        на схема"
1998
1999#: ../gconf/gconftool.c:472
2000msgid "Specify the owner of a schema"
2001msgstr "Указване на собственик на схема"
2002
2003#: ../gconf/gconftool.c:473
2004msgid "OWNER"
2005msgstr "СОБСТВЕНИК"
2006
2007#: ../gconf/gconftool.c:481
2008msgid "Get the name of the schema applied to this key"
2009msgstr ""
2010"Получаване на името на схемата\n"
2011"                                        присвоена на този ключ"
2012
2013#: ../gconf/gconftool.c:490
2014msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
2015msgstr ""
2016"Указване на името на схемата,\n"
2017"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2018"                                        присвои схемата"
2019
2020#: ../gconf/gconftool.c:499
2021msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2022msgstr ""
2023"Премахване на всяко име на схе-\n"
2024"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2025
2026#: ../gconf/gconftool.c:514
2027msgid "Print version"
2028msgstr "Показване на версията"
2029
2030#: ../gconf/gconftool.c:523
2031msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2032msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2033
2034#: ../gconf/gconftool.c:585
2035msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2036msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2037
2038#: ../gconf/gconftool.c:590
2039msgid "Client options:"
2040msgstr "Опции за клиента:"
2041
2042#: ../gconf/gconftool.c:590
2043msgid "Show client options"
2044msgstr ""
2045"Показване на опциите за\n"
2046"                                        клиента"
2047
2048#: ../gconf/gconftool.c:595
2049msgid "Key type options:"
2050msgstr "Опции за вида на ключа:"
2051
2052#: ../gconf/gconftool.c:595
2053msgid "Show key type options"
2054msgstr ""
2055"Показване на опциите за\n"
2056"                                        вида на ключа"
2057
2058#: ../gconf/gconftool.c:600
2059msgid "Load/Save options:"
2060msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2061
2062#: ../gconf/gconftool.c:600
2063msgid "Show load/save options"
2064msgstr ""
2065"Показване на опциите за\n"
2066"                                        зареждането/запазването"
2067
2068#: ../gconf/gconftool.c:605
2069msgid "Server options:"
2070msgstr "Опции за сървъра:"
2071
2072#: ../gconf/gconftool.c:605
2073msgid "Show server options"
2074msgstr ""
2075"Показване на опциите за\n"
2076"                                        сървъра"
2077
2078#: ../gconf/gconftool.c:610
2079msgid "Installation options:"
2080msgstr "Настройки за инсталация:"
2081
2082#: ../gconf/gconftool.c:610
2083msgid "Show installation options"
2084msgstr ""
2085"Показване на опциите за\n"
2086"                                        инсталация"
2087
2088#: ../gconf/gconftool.c:615
2089msgid "Test options:"
2090msgstr "Настройки за тестване:"
2091
2092#: ../gconf/gconftool.c:615
2093msgid "Show test options"
2094msgstr ""
2095"Показване на опциите за\n"
2096"                                        тестване"
2097
2098#: ../gconf/gconftool.c:620
2099msgid "Schema options:"
2100msgstr "Настройки за схема:"
2101
2102#: ../gconf/gconftool.c:620
2103msgid "Show schema options"
2104msgstr ""
2105"Показване на опциите за\n"
2106"                                        схема"
2107
2108#: ../gconf/gconftool.c:629
2109#, c-format
2110msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2111msgstr ""
2112"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2113"командата.\n"
2114
2115#: ../gconf/gconftool.c:657
2116#, c-format
2117msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2118msgstr ""
2119"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2120
2121#: ../gconf/gconftool.c:667
2122#, c-format
2123msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2124msgstr ""
2125"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2126
2127#: ../gconf/gconftool.c:674
2128#, c-format
2129msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2130msgstr ""
2131"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2132
2133#: ../gconf/gconftool.c:682
2134#, c-format
2135msgid "Can't toggle and get/set/unset simultaneously\n"
2136msgstr ""
2137"Не може едновременно да се превключва и да се получава/задава/премахва "
2138"информация\n"
2139
2140#: ../gconf/gconftool.c:693
2141#, c-format
2142msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2143msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2144
2145#: ../gconf/gconftool.c:704
2146#, c-format
2147msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2148msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2149
2150#: ../gconf/gconftool.c:718
2151#, c-format
2152msgid ""
2153"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2154"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2155msgstr ""
2156"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2157"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2158
2159#: ../gconf/gconftool.c:732
2160#, c-format
2161msgid ""
2162"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2163"all-dirs, or --search-key\n"
2164msgstr ""
2165"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2166"--all-dirs или --search-key\n"
2167
2168#: ../gconf/gconftool.c:738
2169#, c-format
2170msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2171msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2172
2173#: ../gconf/gconftool.c:744
2174#, c-format
2175msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2176msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2177
2178#: ../gconf/gconftool.c:752
2179#, c-format
2180msgid ""
2181"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2182"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2183msgstr ""
2184"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2185"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2186
2187#: ../gconf/gconftool.c:764 ../gconf/gconftool.c:777 ../gconf/gconftool.c:790
2188#: ../gconf/gconftool.c:804 ../gconf/gconftool.c:817 ../gconf/gconftool.c:830
2189#: ../gconf/gconftool.c:844
2190#, c-format
2191msgid "%s option must be used by itself.\n"
2192msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2193
2194#: ../gconf/gconftool.c:853
2195#, c-format
2196msgid ""
2197"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2198"direct\n"
2199msgstr ""
2200"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2201"--direct\n"
2202
2203#: ../gconf/gconftool.c:859
2204#, c-format
2205msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2206msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2207
2208#: ../gconf/gconftool.c:887
2209#, c-format
2210msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2211msgstr ""
2212"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2213
2214#: ../gconf/gconftool.c:894
2215#, c-format
2216msgid ""
2217"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2218msgstr ""
2219"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2220"схеми\n"
2221
2222#: ../gconf/gconftool.c:907
2223#, c-format
2224msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2225msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2226
2227#: ../gconf/gconftool.c:962
2228#, c-format
2229msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2230msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2231
2232#: ../gconf/gconftool.c:1267
2233#, c-format
2234msgid "Shutdown error: %s\n"
2235msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2236
2237#: ../gconf/gconftool.c:1310
2238#, c-format
2239msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2240msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2241
2242#: ../gconf/gconftool.c:1355 ../gconf/gconftool.c:1549
2243#: ../gconf/gconftool.c:1815
2244#, c-format
2245msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2246msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2247
2248#: ../gconf/gconftool.c:1375 ../gconf/gconftool.c:1568
2249msgid "(no value set)"
2250msgstr "(няма зададена стойност)"
2251
2252#: ../gconf/gconftool.c:1438
2253#, c-format
2254msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2255msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2256
2257#: ../gconf/gconftool.c:1457
2258#, c-format
2259msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
2260msgstr "Трябва да укажете регулярен израз на PCRE, който да се търси.\n"
2261
2262#: ../gconf/gconftool.c:1464
2263#, c-format
2264msgid "Error compiling regex: %s\n"
2265msgstr "Грешка при компилиране на регулярен израз: %s\n"
2266
2267#: ../gconf/gconftool.c:1507
2268#, c-format
2269msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2270msgstr ""
2271"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2272
2273#: ../gconf/gconftool.c:1874
2274#, c-format
2275msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2276msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2277
2278#: ../gconf/gconftool.c:1903
2279#, c-format
2280msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2281msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2282
2283#: ../gconf/gconftool.c:1938
2284#, c-format
2285msgid "Type: %s\n"
2286msgstr "Вид: %s\n"
2287
2288#: ../gconf/gconftool.c:1939
2289#, c-format
2290msgid "List Type: %s\n"
2291msgstr "Вид на списък: %s\n"
2292
2293#: ../gconf/gconftool.c:1940
2294#, c-format
2295msgid "Car Type: %s\n"
2296msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2297
2298#: ../gconf/gconftool.c:1941
2299#, c-format
2300msgid "Cdr Type: %s\n"
2301msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2302
2303#: ../gconf/gconftool.c:1946
2304#, c-format
2305msgid "Default Value: %s\n"
2306msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2307
2308#: ../gconf/gconftool.c:1946 ../gconf/gconftool.c:1948
2309#: ../gconf/gconftool.c:1949 ../gconf/gconftool.c:1950
2310msgid "Unset"
2311msgstr "Без стойност"
2312
2313#: ../gconf/gconftool.c:1948
2314#, c-format
2315msgid "Owner: %s\n"
2316msgstr "Собственик: %s\n"
2317
2318#: ../gconf/gconftool.c:1949
2319#, c-format
2320msgid "Short Desc: %s\n"
2321msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2322
2323#: ../gconf/gconftool.c:1950
2324#, c-format
2325msgid "Long Desc: %s\n"
2326msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2327
2328#: ../gconf/gconftool.c:1959 ../gconf/gconftool.c:2236
2329#: ../gconf/gconftool.c:2270 ../gconf/gconftool.c:2315
2330#: ../gconf/gconftool.c:2460
2331#, c-format
2332msgid "No value set for `%s'\n"
2333msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2334
2335#: ../gconf/gconftool.c:1963 ../gconf/gconftool.c:2240
2336#: ../gconf/gconftool.c:2274 ../gconf/gconftool.c:2319
2337#: ../gconf/gconftool.c:2464
2338#, c-format
2339msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2340msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2341
2342#: ../gconf/gconftool.c:2006 ../gconf/gconftool.c:2018
2343#, c-format
2344msgid "Don't understand type `%s'\n"
2345msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2346
2347#: ../gconf/gconftool.c:2030
2348#, c-format
2349msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2350msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2351
2352#: ../gconf/gconftool.c:2050
2353#, c-format
2354msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2355msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2356
2357#: ../gconf/gconftool.c:2078
2358#, c-format
2359msgid "Cannot set schema as value\n"
2360msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2361
2362#: ../gconf/gconftool.c:2088
2363#, c-format
2364msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2365msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2366
2367#: ../gconf/gconftool.c:2102
2368#, c-format
2369msgid ""
2370"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2371msgstr ""
2372"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2373"(car и cdr)\n"
2374
2375#: ../gconf/gconftool.c:2117
2376#, c-format
2377msgid "Error: %s\n"
2378msgstr "Грешка: %s\n"
2379
2380#: ../gconf/gconftool.c:2130 ../gconf/gconftool.c:2195
2381#: ../gconf/gconftool.c:3215
2382#, c-format
2383msgid "Error setting value: %s\n"
2384msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2385
2386#: ../gconf/gconftool.c:2148
2387#, c-format
2388msgid "Error syncing: %s\n"
2389msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2390
2391#: ../gconf/gconftool.c:2163
2392#, c-format
2393msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
2394msgstr "Трябва да укажете един или повече ключове като аргументи.\n"
2395
2396#: ../gconf/gconftool.c:2179
2397#, c-format
2398msgid "No value found for key %s\n"
2399msgstr "Не е открита стойност на ключа: „%s“\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:2185
2402#, c-format
2403msgid "Not a boolean value: %s\n"
2404msgstr "Следното не е булева стойност: „%s“\n"
2405
2406#: ../gconf/gconftool.c:2216
2407#, c-format
2408msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2409msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:2260
2412#, c-format
2413msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2414msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:2285 ../gconf/gconftool.c:2330
2417#, c-format
2418msgid "Key %s is not a list.\n"
2419msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2420
2421#: ../gconf/gconftool.c:2305
2422#, c-format
2423msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2424msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2425
2426#: ../gconf/gconftool.c:2336
2427#, c-format
2428msgid "Must specify list index.\n"
2429msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2430
2431#: ../gconf/gconftool.c:2343
2432#, c-format
2433msgid "List index must be non-negative.\n"
2434msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2435
2436#: ../gconf/gconftool.c:2352
2437#, c-format
2438msgid "List index is out of bounds.\n"
2439msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2440
2441#: ../gconf/gconftool.c:2378
2442#, c-format
2443msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2444msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2445
2446#: ../gconf/gconftool.c:2398
2447#, c-format
2448msgid "No schema known for `%s'\n"
2449msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2450
2451#: ../gconf/gconftool.c:2431
2452#, c-format
2453msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2454msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2455
2456#: ../gconf/gconftool.c:2436
2457#, c-format
2458msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2459msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2460
2461#: ../gconf/gconftool.c:2443
2462#, c-format
2463msgid "No schema stored at '%s'\n"
2464msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2465
2466#: ../gconf/gconftool.c:2446
2467#, c-format
2468msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2469msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2470
2471#: ../gconf/gconftool.c:2502
2472#, c-format
2473msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2474msgstr ""
2475"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2476"присвои схемата\n"
2477
2478#: ../gconf/gconftool.c:2509
2479#, c-format
2480msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2481msgstr ""
2482"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2483
2484#: ../gconf/gconftool.c:2527
2485#, c-format
2486msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2487msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2488
2489#: ../gconf/gconftool.c:2537
2490#, c-format
2491msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2492msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2493
2494#: ../gconf/gconftool.c:2562
2495#, c-format
2496msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2497msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2498
2499#: ../gconf/gconftool.c:2604
2500#, c-format
2501msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2502msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2503
2504#: ../gconf/gconftool.c:2624
2505#, c-format
2506msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2507msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2508
2509#: ../gconf/gconftool.c:2644
2510#, c-format
2511msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2512msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2513
2514#: ../gconf/gconftool.c:2659
2515#, c-format
2516msgid "Error setting value: %s"
2517msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2518
2519#: ../gconf/gconftool.c:2673
2520#, c-format
2521msgid "Error syncing: %s"
2522msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2523
2524#: ../gconf/gconftool.c:2688
2525#, c-format
2526msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2527msgstr ""
2528"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2529"ключ/стойност.\n"
2530
2531#: ../gconf/gconftool.c:2702
2532#, c-format
2533msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2534msgstr ""
2535"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2536
2537#: ../gconf/gconftool.c:2713
2538#, c-format
2539msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2540msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2541
2542#: ../gconf/gconftool.c:2733
2543#, c-format
2544msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2545msgstr ""
2546"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2547"премахнат.\n"
2548
2549#: ../gconf/gconftool.c:2747
2550#, c-format
2551msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2552msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2553
2554#: ../gconf/gconftool.c:2767
2555#, c-format
2556msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2557msgstr ""
2558"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2559
2560#: ../gconf/gconftool.c:2801
2561#, c-format
2562msgid "Error listing dirs: %s\n"
2563msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2564
2565#: ../gconf/gconftool.c:2937
2566#, c-format
2567msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2568msgstr ""
2569"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2570"в двойка (<pair>)\n"
2571
2572#: ../gconf/gconftool.c:2964
2573#, c-format
2574msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2575msgstr ""
2576"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2577"игнорира се\n"
2578
2579#: ../gconf/gconftool.c:2997
2580#, c-format
2581msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2582msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2583
2584#: ../gconf/gconftool.c:3003
2585#, c-format
2586msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2587msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2588
2589#: ../gconf/gconftool.c:3021
2590#, c-format
2591msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2592msgstr ""
2593"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2594
2595#: ../gconf/gconftool.c:3042
2596#, c-format
2597msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2598msgstr ""
2599"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2600"s“\n"
2601
2602#: ../gconf/gconftool.c:3064
2603#, c-format
2604msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2605msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2606
2607#: ../gconf/gconftool.c:3085
2608#, c-format
2609msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2610msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2611
2612#: ../gconf/gconftool.c:3194 ../gconf/gconftool.c:3736
2613#, c-format
2614msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2615msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2616
2617#: ../gconf/gconftool.c:3309
2618#, c-format
2619msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2620msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2621
2622#: ../gconf/gconftool.c:3318
2623#, c-format
2624msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2625msgstr ""
2626"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2627"s)\n"
2628
2629#: ../gconf/gconftool.c:3329 ../gconf/gconftool.c:3359
2630#: ../gconf/gconftool.c:3388
2631#, c-format
2632msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2633msgstr ""
2634"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2635"схемата (%s)\n"
2636
2637#: ../gconf/gconftool.c:3347
2638#, c-format
2639msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2640msgstr ""
2641"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2642"или cdr) за схема (%s)\n"
2643
2644#: ../gconf/gconftool.c:3372
2645#, c-format
2646msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2647msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2648
2649#: ../gconf/gconftool.c:3401
2650#, c-format
2651msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2652msgstr ""
2653"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2654
2655#: ../gconf/gconftool.c:3449 ../gconf/gconftool.c:3470
2656#: ../gconf/gconftool.c:3491 ../gconf/gconftool.c:3512
2657#, c-format
2658msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2659msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2660
2661#: ../gconf/gconftool.c:3466
2662#, c-format
2663msgid ""
2664"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2665msgstr ""
2666"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2667"string или bool, а не „%s“\n"
2668
2669#: ../gconf/gconftool.c:3487
2670#, c-format
2671msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2672msgstr ""
2673"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2674"string или bool, а не „%s“\n"
2675
2676#: ../gconf/gconftool.c:3508
2677#, c-format
2678msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2679msgstr ""
2680"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2681"string или bool, а не „%s“\n"
2682
2683#: ../gconf/gconftool.c:3548
2684#, c-format
2685msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2686msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2687
2688#: ../gconf/gconftool.c:3551 ../gconf/gconftool.c:3809
2689#, c-format
2690msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2691msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2692
2693#: ../gconf/gconftool.c:3562
2694#, c-format
2695msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2696msgstr ""
2697"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2698
2699#: ../gconf/gconftool.c:3568
2700#, c-format
2701msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2702msgstr ""
2703"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2704
2705#: ../gconf/gconftool.c:3574
2706#, c-format
2707msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2708msgstr ""
2709"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2710
2711#: ../gconf/gconftool.c:3603
2712#, c-format
2713msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2714msgstr ""
2715"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2716
2717#: ../gconf/gconftool.c:3609
2718#, c-format
2719msgid ""
2720"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2721msgstr ""
2722"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2723"се игнорират\n"
2724
2725#: ../gconf/gconftool.c:3707
2726#, c-format
2727msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2728msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2729
2730#: ../gconf/gconftool.c:3744
2731#, c-format
2732msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2733msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2734
2735#: ../gconf/gconftool.c:3818
2736#, c-format
2737msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2738msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2739
2740#: ../gconf/gconftool.c:3853
2741#, c-format
2742msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2743msgstr ""
2744"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2745
2746#: ../gconf/gconftool.c:3861
2747#, c-format
2748msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2749msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2750
2751#: ../gconf/gconftool.c:3871
2752#, c-format
2753msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2754msgstr ""
2755"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2756
2757#: ../gconf/gconftool.c:3879
2758#, c-format
2759msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2760msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2761
2762#: ../gconf/gconftool.c:3917
2763#, c-format
2764msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2765msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2766
2767#: ../gconf/gconftool.c:3958
2768#, c-format
2769msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2770msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2771
2772#: ../gconf/gconftool.c:3990
2773#, c-format
2774msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2775msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2776
2777#: ../gconf/gconftool.c:3997
2778#, c-format
2779msgid "Document `%s' is empty?\n"
2780msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2781
2782#: ../gconf/gconftool.c:4009
2783#, c-format
2784msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2785msgstr ""
2786"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2787
2788#: ../gconf/gconftool.c:4022
2789#, c-format
2790msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2791msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2792
2793#: ../gconf/gconftool.c:4036
2794#, c-format
2795msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2796msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2797
2798#: ../gconf/gconftool.c:4057
2799#, c-format
2800msgid "Error syncing configuration data: %s"
2801msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2802
2803#: ../gconf/gconftool.c:4073
2804#, c-format
2805msgid "Must specify some schema files to install\n"
2806msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2807
2808#: ../gconf/gconftool.c:4101
2809#, c-format
2810msgid ""
2811"\n"
2812"%s\n"
2813msgstr ""
2814"\n"
2815"%s\n"
2816
2817#: ../gconf/gconftool.c:4121
2818#, c-format
2819msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2820msgstr ""
2821"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2822
2823#: ../gconf/gconftool.c:4247
2824#, c-format
2825msgid "Must specify some keys to break\n"
2826msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2827
2828#: ../gconf/gconftool.c:4253
2829#, c-format
2830msgid ""
2831"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2832"  %s\n"
2833msgstr ""
2834"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2835"ключа:\n"
2836"  %s\n"
2837
2838#: ../gconf/gconftool.c:4271
2839#, c-format
2840msgid "Must specify some directories to break\n"
2841msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2842
2843#: ../gconf/gconftool.c:4290
2844#, c-format
2845msgid ""
2846"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2847"directory:\n"
2848"  %s\n"
2849msgstr ""
2850"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2851"ключовете в папка\n"
2852"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.