source: gnome/master/gconf.master.bg.po @ 1839

Last change on this file since 1839 was 1839, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gtk+, glib, gconf: подадени в master

File size: 109.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2009-08-12 09:17+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2009-08-12 09:17+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:162
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:173
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:447
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:456
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:467
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:505
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:512
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:574
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:580
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:587
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:675
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:689
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:699
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:163
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
146#, c-format
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:860
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:400
176#, c-format
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:923 ../backends/xml-dir.c:1267
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:963 ../backends/markup-tree.c:970
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1171
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1379
196#, c-format
197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
198msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1969
201#, c-format
202msgid "Line %d character %d: %s"
203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:2197 ../backends/markup-tree.c:2218
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
208msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:2243 ../gconf/gconf-value.c:111
211#, c-format
212msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
213msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:2250 ../gconf/gconf-value.c:121
216#, c-format
217msgid "Integer `%s' is too large or small"
218msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2282 ../gconf/gconf-value.c:186
221#, c-format
222msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
223msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2306 ../gconf/gconf-value.c:142
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2386
231#, c-format
232msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
233msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
234
235#: ../backends/markup-tree.c:2406 ../backends/markup-tree.c:2446
236#: ../backends/markup-tree.c:2470 ../backends/markup-tree.c:2478
237#: ../backends/markup-tree.c:2533 ../backends/markup-tree.c:2598
238#: ../backends/markup-tree.c:2710 ../backends/markup-tree.c:2778
239#: ../backends/markup-tree.c:2836 ../backends/markup-tree.c:2986
240#, c-format
241msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
242msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
243
244#: ../backends/markup-tree.c:2420
245#, c-format
246msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
247msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
248
249#: ../backends/markup-tree.c:2500
250#, c-format
251msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
252msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
253
254#: ../backends/markup-tree.c:2514
255#, c-format
256msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
257msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
258
259#: ../backends/markup-tree.c:2550
260#, c-format
261msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
262msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
263
264#: ../backends/markup-tree.c:2917
265msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
266msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
267
268#: ../backends/markup-tree.c:2932
269msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
270msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
271
272#: ../backends/markup-tree.c:2939
273#, c-format
274msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
275msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
276
277#: ../backends/markup-tree.c:2964 ../backends/markup-tree.c:3069
278#: ../backends/markup-tree.c:3123 ../backends/markup-tree.c:3174
279#, c-format
280msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
281msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
282
283#: ../backends/markup-tree.c:3047
284msgid "Two <car> elements given for same pair"
285msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
286
287#: ../backends/markup-tree.c:3061
288msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
289msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
290
291#: ../backends/markup-tree.c:3115
292#, c-format
293msgid "<li> has wrong type %s"
294msgstr "<li> е от грешен вид %s"
295
296#: ../backends/markup-tree.c:3146
297#, c-format
298msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
299msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
300
301#: ../backends/markup-tree.c:3187 ../backends/markup-tree.c:3210
302#: ../backends/markup-tree.c:3232 ../backends/markup-tree.c:3249
303#, c-format
304msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
305msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
306
307#: ../backends/markup-tree.c:3281
308#, c-format
309msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
310msgstr ""
311"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
312
313#: ../backends/markup-tree.c:3301 ../backends/markup-tree.c:3323
314#: ../backends/markup-tree.c:3328
315#, c-format
316msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
317msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
318
319#: ../backends/markup-tree.c:3472
320#, c-format
321msgid "No text is allowed inside element <%s>"
322msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
323
324#: ../backends/markup-tree.c:3588 ../backends/markup-tree.c:4354
325#: ../backends/markup-tree.c:4373
326#, c-format
327msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
328msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
329
330#: ../backends/markup-tree.c:3618
331#, c-format
332msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
333msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
334
335#: ../backends/markup-tree.c:4448
336#, c-format
337msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
338msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
339
340#: ../backends/markup-tree.c:4467
341#, c-format
342msgid "Error writing file \"%s\": %s"
343msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
344
345#: ../backends/markup-tree.c:4496
346#, c-format
347msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
348msgstr ""
349"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
350"s“: %s"
351
352#: ../backends/xml-backend.c:239
353msgid "Unloading XML backend module."
354msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
355
356#: ../backends/xml-backend.c:618
357#, c-format
358msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
359msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
360
361#: ../backends/xml-backend.c:809
362msgid "Initializing XML backend module"
363msgstr "Модулът за XML се инициализира"
364
365#: ../backends/xml-cache.c:288
366msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
367msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
368
369#: ../backends/xml-cache.c:318
370#, c-format
371msgid ""
372"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
373"not been successfully synced to disk"
374msgstr ""
375"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
376"успешно към диска"
377
378#: ../backends/xml-dir.c:170
379#, c-format
380msgid "Could not stat `%s': %s"
381msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
382
383#: ../backends/xml-dir.c:180
384#, c-format
385msgid "XML filename `%s' is a directory"
386msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
387
388#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
389#, c-format
390msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
391msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
392
393#: ../backends/xml-dir.c:472
394#, c-format
395msgid "Failed to write file `%s': %s"
396msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
397
398#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
399#, c-format
400msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
401msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
402
403#: ../backends/xml-dir.c:497
404#, c-format
405msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
406msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
407
408#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
409#, c-format
410msgid "Failed to close file `%s': %s"
411msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
412
413#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
414#, c-format
415msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
416msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
417
418#: ../backends/xml-dir.c:553
419#, c-format
420msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
421msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
422
423#: ../backends/xml-dir.c:565
424#, c-format
425msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
426msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
427
428#. These are all fatal errors
429#: ../backends/xml-dir.c:991
430#, c-format
431msgid "Failed to stat `%s': %s"
432msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
433
434#: ../backends/xml-dir.c:1165
435#, c-format
436msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
437msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
438
439#: ../backends/xml-dir.c:1187
440#, c-format
441msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
442msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
443
444#: ../backends/xml-dir.c:1195
445#, c-format
446msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
447msgstr ""
448"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
449
450#: ../backends/xml-dir.c:1283
451#, c-format
452msgid "Failed to create file `%s': %s"
453msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
454
455#: ../backends/xml-dir.c:1382
456#, c-format
457msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
458msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
459
460#. There was an error
461#: ../backends/xml-entry.c:153
462#, c-format
463msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
464msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
465
466#: ../backends/xml-entry.c:329
467#, c-format
468msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
469msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
470
471#: ../backends/xml-entry.c:377
472#, c-format
473msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
474msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
475
476#: ../backends/xml-entry.c:730
477#, c-format
478msgid "Failed reading default value for schema: %s"
479msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
480
481#: ../backends/xml-entry.c:950
482#, c-format
483msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
484msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
485
486#: ../backends/xml-entry.c:964
487#, c-format
488msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
489msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
490
491#: ../backends/xml-entry.c:979
492msgid "No \"value\" attribute for node"
493msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
494
495#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
496#, c-format
497msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
498msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
499
500#: ../backends/xml-entry.c:1061
501msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
502msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
503
504#: ../backends/xml-entry.c:1084
505#, c-format
506msgid "Bad XML node: %s"
507msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
508
509#: ../backends/xml-entry.c:1092
510#, c-format
511msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
512msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
513
514#: ../backends/xml-entry.c:1144
515#, c-format
516msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
517msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
518
519#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
520msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
521msgstr ""
522"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
523
524#: ../backends/xml-entry.c:1166
525#, c-format
526msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
527msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
528
529#: ../backends/xml-entry.c:1185
530#, c-format
531msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
532msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
533
534#: ../backends/xml-entry.c:1203
535msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
536msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
537
538#: ../backends/xml-entry.c:1209
539msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
540msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
541
542#: ../backends/xml-entry.c:1216
543msgid "Missing car from pair of values in XML file"
544msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
545
546#: ../backends/xml-entry.c:1221
547msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
548msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
549
550#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
551msgid "Change GConf mandatory values"
552msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
553
554#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
555msgid "Change GConf system values"
556msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
557
558#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
559msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
560msgstr ""
561"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
562"стойности на GConf"
563
564#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
565msgid "Privileges are required to change GConf system values"
566msgstr ""
567"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
568"на GConf"
569
570#: ../gconf/gconf-backend.c:62
571#, c-format
572msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
573msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
574
575#. -- end debug only
576#: ../gconf/gconf-backend.c:216
577#, c-format
578msgid "No such file `%s'\n"
579msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
580
581#: ../gconf/gconf-backend.c:261
582#, c-format
583msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
584msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
585
586#: ../gconf/gconf-backend.c:276
587#, c-format
588msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
589msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
590
591#: ../gconf/gconf-backend.c:302
592#, c-format
593msgid "Bad address `%s': %s"
594msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
595
596#: ../gconf/gconf-backend.c:312
597#, c-format
598msgid "Bad address `%s'"
599msgstr "Лош адрес „%s“"
600
601#: ../gconf/gconf-backend.c:337
602msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
603msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
604
605#: ../gconf/gconf-backend.c:346
606#, c-format
607msgid "Error opening module `%s': %s\n"
608msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
609
610#: ../gconf/gconf-backend.c:357
611#, c-format
612msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
613msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
614
615#: ../gconf/gconf-backend.c:388
616#, c-format
617msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
618msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
619
620#: ../gconf/gconf-backend.c:425
621msgid "Failed to shut down backend"
622msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
623
624#: ../gconf/gconf-client.c:346 ../gconf/gconf-client.c:364
625#, c-format
626msgid "GConf Error: %s\n"
627msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
628
629#: ../gconf/gconf-client.c:932
630#, c-format
631msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
632msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
633
634#: ../gconf/gconf-client.c:1236
635#, c-format
636msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
637msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
638
639#: ../gconf/gconf-database.c:212
640msgid "Received invalid value in set request"
641msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
642
643#: ../gconf/gconf-database.c:220
644#, c-format
645msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
646msgstr ""
647"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
648"на ключа „%s“"
649
650#: ../gconf/gconf-database.c:503
651msgid "Received request to drop all cached data"
652msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
653
654#: ../gconf/gconf-database.c:520
655msgid "Received request to sync synchronously"
656msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
657
658#: ../gconf/gconf-database.c:808
659msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
660msgstr ""
661"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
662"ConfigDatabase"
663
664#: ../gconf/gconf-database.c:974
665#, c-format
666msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
667msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
668
669#: ../gconf/gconf-database.c:1047
670#, c-format
671msgid ""
672"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
673"s': %s"
674msgstr ""
675"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
676"от модула „%s“: %s"
677
678#: ../gconf/gconf-database.c:1120
679#, c-format
680msgid ""
681"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
682"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
683"configuration changes."
684msgstr ""
685"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
686"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
687"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
688"настройките."
689
690#: ../gconf/gconf-database.c:1154
691#, c-format
692msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
693msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
694
695#: ../gconf/gconf-database.c:1168
696#, c-format
697msgid ""
698"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
699"result in a notification weirdly reappearing): %s"
700msgstr ""
701"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
702"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
703"уведомяването): %s"
704
705#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1737
706#, c-format
707msgid "Error getting value for `%s': %s"
708msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
709
710#: ../gconf/gconf-database.c:1351
711#, c-format
712msgid "Error setting value for `%s': %s"
713msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
714
715#: ../gconf/gconf-database.c:1399
716#, c-format
717msgid "Error unsetting `%s': %s"
718msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
719
720#: ../gconf/gconf-database.c:1428
721#, c-format
722msgid "Error getting default value for `%s': %s"
723msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
724
725#: ../gconf/gconf-database.c:1486
726#, c-format
727msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
728msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
729
730#: ../gconf/gconf-database.c:1517
731#, c-format
732msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
733msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
734
735#: ../gconf/gconf-database.c:1572
736#, c-format
737msgid "Error checking existence of `%s': %s"
738msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
739
740#: ../gconf/gconf-database.c:1596
741#, c-format
742msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
743msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
744
745#: ../gconf/gconf-database.c:1623
746#, c-format
747msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
748msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
749
750#: ../gconf/gconf-database.c:1649
751#, c-format
752msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
753msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
754
755#: ../gconf/gconf-database.c:1670
756#, c-format
757msgid "Error setting schema for `%s': %s"
758msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
759
760#: ../gconf/gconf-error.c:26
761msgid "Success"
762msgstr "Успех"
763
764#: ../gconf/gconf-error.c:27
765msgid "Failed"
766msgstr "Неуспех"
767
768#: ../gconf/gconf-error.c:28
769msgid "Configuration server couldn't be contacted"
770msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
771
772#: ../gconf/gconf-error.c:29
773msgid "Permission denied"
774msgstr "Достъпът е отказан!"
775
776#: ../gconf/gconf-error.c:30
777msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
778msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
779
780#: ../gconf/gconf-error.c:31
781msgid "Bad key or directory name"
782msgstr "Лош ключ или име на папка"
783
784#: ../gconf/gconf-error.c:32
785msgid "Parse error"
786msgstr "Грешка при анализ"
787
788#: ../gconf/gconf-error.c:33
789msgid "Corrupt data in configuration source database"
790msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
791
792#: ../gconf/gconf-error.c:34
793msgid "Type mismatch"
794msgstr "Несъответствие на вида"
795
796#: ../gconf/gconf-error.c:35
797msgid "Key operation on directory"
798msgstr "Операция за ключове върху папка"
799
800#: ../gconf/gconf-error.c:36
801msgid "Directory operation on key"
802msgstr "Операция за папки върху ключ"
803
804#: ../gconf/gconf-error.c:37
805msgid "Can't overwrite existing read-only value"
806msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
807
808#: ../gconf/gconf-error.c:38
809msgid "Object Activation Framework error"
810msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
811
812#: ../gconf/gconf-error.c:39
813msgid "Operation not allowed without configuration server"
814msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
815
816#: ../gconf/gconf-error.c:40
817msgid "Failed to get a lock"
818msgstr "Неуспех при заключване"
819
820#: ../gconf/gconf-error.c:41
821msgid "No database available to save your configuration"
822msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
823
824#: ../gconf/gconf-internals.c:94
825#, c-format
826msgid "No '/' in key \"%s\""
827msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
828
829#: ../gconf/gconf-internals.c:182
830#, c-format
831msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
832msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
833
834#: ../gconf/gconf-internals.c:241
835msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
836msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
837
838#: ../gconf/gconf-internals.c:243
839#, c-format
840msgid "Incorrect type for list element in %s"
841msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
842
843#: ../gconf/gconf-internals.c:256
844msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
845msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
846
847#: ../gconf/gconf-internals.c:437
848msgid "Failed to convert object to IOR"
849msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
850
851#: ../gconf/gconf-internals.c:574
852msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
853msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
854
855#: ../gconf/gconf-internals.c:582
856msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
857msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
858
859#: ../gconf/gconf-internals.c:590
860msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
861msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
862
863#: ../gconf/gconf-internals.c:598
864msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
865msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
866
867#: ../gconf/gconf-internals.c:843
868#, c-format
869msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
870msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
871
872#: ../gconf/gconf-internals.c:899
873#, c-format
874msgid "Adding source `%s'\n"
875msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
876
877#: ../gconf/gconf-internals.c:914
878#, c-format
879msgid "Read error on file `%s': %s\n"
880msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
881
882#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
883#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
884#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1668
885#, c-format
886msgid "Text contains invalid UTF-8"
887msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
888
889#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
890#, c-format
891msgid "Expected list, got %s"
892msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
893
894#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
895#, c-format
896msgid "Expected list of %s, got list of %s"
897msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
898
899#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
900#, c-format
901msgid "Expected pair, got %s"
902msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
903
904#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
905#, c-format
906msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
907msgstr ""
908"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
909"стойности"
910
911#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
912#, c-format
913msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
914msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
915
916#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
917msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
918msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
919
920#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
921msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
922msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
923
924#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
925msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
926msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
927
928#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
929#, c-format
930msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
931msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
932
933#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
934#, c-format
935msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
936msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
937
938#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
939#, c-format
940msgid "Failed to create or open '%s'"
941msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
942
943#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
944#, c-format
945msgid ""
946"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
947"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
948msgstr ""
949"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
950"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
951"(%s)"
952
953#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
954#, c-format
955msgid "Failed to remove '%s': %s"
956msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
957
958#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
959#, c-format
960msgid "Not running within active session"
961msgstr "Работа извън активна сесия"
962
963#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
964#, c-format
965msgid "Failed to get connection to session: %s"
966msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
967
968#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
969#, c-format
970msgid "Could not send message to GConf daemon: %s"
971msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на GConf: %s"
972
973#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
974#, c-format
975msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
976msgstr "демонът върна грешен отговор: %s"
977
978#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
979#, c-format
980msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
981msgstr ""
982"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
983"към обект gconfd"
984
985#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
986#, c-format
987msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
988msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
989
990#: ../gconf/gconf-internals.c:2556
991#, c-format
992msgid "couldn't create directory `%s': %s"
993msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
994
995#: ../gconf/gconf-internals.c:2613
996#, c-format
997msgid "Can't write to file `%s': %s"
998msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
999
1000#: ../gconf/gconf-internals.c:2654
1001#, c-format
1002msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1003msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1004
1005#: ../gconf/gconf-internals.c:2677
1006#, c-format
1007msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1008msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1009
1010#: ../gconf/gconf-internals.c:2689
1011#, c-format
1012msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1013msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1014
1015#: ../gconf/gconf-internals.c:2712
1016#, c-format
1017msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1018msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1019
1020#: ../gconf/gconf-internals.c:2728
1021#, c-format
1022msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1023msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1024
1025#: ../gconf/gconf-internals.c:2866
1026#, c-format
1027msgid "Server ping error: %s"
1028msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1029
1030#: ../gconf/gconf-internals.c:2885
1031#, c-format
1032msgid ""
1033"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1034"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1035"to a system crash. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. "
1036"(Details - %s)"
1037msgstr ""
1038"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1039"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS "
1040"поради сривове в работата. За повече информация: http://www.gnome.org/"
1041"projects/gconf/. (Подробности — %s)"
1042
1043#: ../gconf/gconf-internals.c:2886
1044msgid "none"
1045msgstr "няма"
1046
1047#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1048msgid "- Sanity checks for GConf"
1049msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1050
1051#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:639
1052#, c-format
1053msgid ""
1054"Error while parsing options: %s.\n"
1055"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1056msgstr ""
1057"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1058"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1059"опции на командата.\n"
1060
1061#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1062#, c-format
1063msgid ""
1064"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1065"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1066"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1067"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1068msgstr ""
1069"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1070"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1071"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1072"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1073
1074#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1075#, c-format
1076msgid ""
1077"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1078"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1079"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1080"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1081"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1082"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1083"%d)."
1084msgstr ""
1085"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1086"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1087"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1088"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1089"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1090"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1091
1092#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1093#, c-format
1094msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1095msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1096
1097#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1098#, c-format
1099msgid ""
1100"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1101"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1102"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1103msgstr ""
1104"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1105"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1106"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1107
1108#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1109msgid "Error reading the file: "
1110msgstr "Грешка при четене на файла:"
1111
1112#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1113#, c-format
1114msgid ""
1115"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1116"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1117msgstr ""
1118"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1119"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1120
1121#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1122msgid ""
1123"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1124"\n"
1125"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1126"login session is using your preference settings files.\n"
1127"\n"
1128"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1129"problems with the preference settings in the other session.\n"
1130"\n"
1131"Do you want to continue?"
1132msgstr ""
1133"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1134"\n"
1135"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1136"тези файлове.\n"
1137"\n"
1138"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1139"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1140"\n"
1141"Желаете ли да продължите?"
1142
1143#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1144msgid "_Log Out"
1145msgstr "_Излизане"
1146
1147#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1148msgid "_Continue"
1149msgstr "_Продължаване"
1150
1151#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1152#, c-format
1153msgid "%s Continue (y/n)?"
1154msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1155
1156#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1157#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1158#, c-format
1159msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1160msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1161
1162#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1163#, c-format
1164msgid ""
1165"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1166msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1167
1168#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1169#, c-format
1170msgid ""
1171"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1172"elements"
1173msgstr ""
1174"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1175"cdr)"
1176
1177#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1178#, c-format
1179msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1180msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1181
1182#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1183#, c-format
1184msgid ""
1185"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1186msgstr ""
1187"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1188"право на запис"
1189
1190#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1191#, c-format
1192msgid ""
1193"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1194msgstr ""
1195"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1196"право на запис"
1197
1198#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1199#, c-format
1200msgid ""
1201"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1202"position %d"
1203msgstr ""
1204"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1205"непълно право на запис"
1206
1207#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1208msgid ""
1209"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1210"will not be possible"
1211msgstr ""
1212"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1213"да могат да се запазват"
1214
1215#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1216#, c-format
1217msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1218msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1219
1220#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1221msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1222msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1223
1224#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1225#, c-format
1226msgid ""
1227"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1228"path"
1229msgstr ""
1230"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1231"настройките"
1232
1233#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1234#, c-format
1235msgid ""
1236"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1237"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1238"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1239"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1240"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1241"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1242"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1243"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1244"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1245"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1246"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1247"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1248"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1249"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1250"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1251"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1252msgstr ""
1253"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1254"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1255"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1256"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1257"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1258"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1259"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1260"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1261"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1262"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1263"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1264"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1265"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1266"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1267"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1268"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1269
1270#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1271#, c-format
1272msgid "Error finding metainfo: %s"
1273msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1274
1275#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1276#, c-format
1277msgid "Error getting metainfo: %s"
1278msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1279
1280#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1281#, c-format
1282msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1283msgstr ""
1284"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1285"„%s“"
1286
1287#: ../gconf/gconf-value.c:262
1288#, c-format
1289msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1290msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1291
1292#: ../gconf/gconf-value.c:275
1293#, c-format
1294msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1295msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1296
1297#: ../gconf/gconf-value.c:326
1298#, c-format
1299msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1300msgstr ""
1301"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1302
1303#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1304#, c-format
1305msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1306msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1307
1308#: ../gconf/gconf-value.c:404
1309#, c-format
1310msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1311msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1312
1313#: ../gconf/gconf-value.c:417
1314#, c-format
1315msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1316msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1317
1318#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1319#, c-format
1320msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1321msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1322
1323#: ../gconf/gconf-value.c:487
1324#, c-format
1325msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1326msgstr ""
1327"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1328
1329#: ../gconf/gconf.c:95
1330msgid "Key is NULL"
1331msgstr "Ключът е NULL"
1332
1333#: ../gconf/gconf.c:102
1334#, c-format
1335msgid "\"%s\": %s"
1336msgstr "„%s“: %s"
1337
1338#: ../gconf/gconf.c:418
1339#, c-format
1340msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1341msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
1342
1343#: ../gconf/gconf.c:808
1344msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1345msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1346
1347#: ../gconf/gconf.c:2258
1348#, c-format
1349msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1350msgstr ""
1351"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1352
1353#: ../gconf/gconf.c:2630
1354msgid "Must begin with a slash '/'"
1355msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1356
1357#: ../gconf/gconf.c:2652
1358msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1359msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1360
1361#: ../gconf/gconf.c:2654
1362msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1363msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1364
1365#: ../gconf/gconf.c:2674
1366#, c-format
1367msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1368msgstr ""
1369"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1370
1371#: ../gconf/gconf.c:2684
1372#, c-format
1373msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1374msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1375
1376#: ../gconf/gconf.c:2698
1377msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1378msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1379
1380#: ../gconf/gconf.c:3069
1381#, c-format
1382msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1383msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1384
1385#: ../gconf/gconf.c:3130
1386#, c-format
1387msgid "Expected float, got %s"
1388msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1389
1390#: ../gconf/gconf.c:3165
1391#, c-format
1392msgid "Expected int, got %s"
1393msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1394
1395#: ../gconf/gconf.c:3200
1396#, c-format
1397msgid "Expected string, got %s"
1398msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1399
1400#: ../gconf/gconf.c:3234
1401#, c-format
1402msgid "Expected bool, got %s"
1403msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1404
1405#: ../gconf/gconf.c:3267
1406#, c-format
1407msgid "Expected schema, got %s"
1408msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1409
1410#: ../gconf/gconf.c:3606
1411#, c-format
1412msgid "CORBA error: %s"
1413msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1414
1415#: ../gconf/gconfd.c:308
1416msgid "Shutdown request received"
1417msgstr "Получена е заявка за спиране"
1418
1419#: ../gconf/gconfd.c:340
1420msgid ""
1421"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1422"directory"
1423msgstr ""
1424"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1425"gconf.path от папката с изходен код"
1426
1427#: ../gconf/gconfd.c:360
1428#, c-format
1429msgid ""
1430"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1431"`%s'"
1432msgstr ""
1433"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1434
1435#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1436#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1437#.
1438#: ../gconf/gconfd.c:368
1439#, c-format
1440msgid ""
1441"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1442"edit %s%s"
1443msgstr ""
1444"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1445"Редактирайте %s%s"
1446
1447#: ../gconf/gconfd.c:381
1448#, c-format
1449msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1450msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1451
1452#: ../gconf/gconfd.c:393
1453msgid ""
1454"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1455"configuration data"
1456msgstr ""
1457"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1458"не могат да се заредят или запазят."
1459
1460#: ../gconf/gconfd.c:410
1461msgid ""
1462"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1463"save some configuration changes"
1464msgstr ""
1465"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1466"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1467
1468#: ../gconf/gconfd.c:591
1469#, c-format
1470msgid "Could not connect to session bus: %s"
1471msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1472
1473#: ../gconf/gconfd.c:613
1474#, c-format
1475msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1476msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1477
1478#: ../gconf/gconfd.c:694
1479#, c-format
1480msgid "Could not connect to system bus: %s"
1481msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1482
1483#: ../gconf/gconfd.c:830
1484#, c-format
1485msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1486msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1487
1488#: ../gconf/gconfd.c:890
1489msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1490msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1491
1492#: ../gconf/gconfd.c:919
1493#, c-format
1494msgid ""
1495"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1496"s"
1497msgstr ""
1498"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1499"клиентската програма може да забие: %s"
1500
1501#: ../gconf/gconfd.c:965
1502#, c-format
1503msgid "Error releasing lockfile: %s"
1504msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1505
1506#: ../gconf/gconfd.c:973
1507msgid "Exiting"
1508msgstr "Приключва се"
1509
1510#: ../gconf/gconfd.c:991
1511msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1512msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1513
1514#: ../gconf/gconfd.c:1008
1515msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1516msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1517
1518#: ../gconf/gconfd.c:1334
1519#, c-format
1520msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1521msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1522
1523#: ../gconf/gconfd.c:1478
1524#, c-format
1525msgid "Returning exception: %s"
1526msgstr "Върнато изключение: %s"
1527
1528#: ../gconf/gconfd.c:1584
1529#, c-format
1530msgid ""
1531"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1532"gconfd shutdown (%s)"
1533msgstr ""
1534"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1535"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1536
1537#: ../gconf/gconfd.c:1619
1538#, c-format
1539msgid ""
1540"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1541msgstr ""
1542"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1543"запазени успешно (%s)"
1544
1545#: ../gconf/gconfd.c:1681
1546#, c-format
1547msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1548msgstr ""
1549"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1550
1551#: ../gconf/gconfd.c:1695
1552#, c-format
1553msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1554msgstr ""
1555"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1556
1557#: ../gconf/gconfd.c:1704
1558#, c-format
1559msgid "Could not flush saved state file '%s' to disk: %s"
1560msgstr ""
1561"Не може да се гарантира, че файлът за запазване на състоянието „%s“ е "
1562"записан на диска: %s"
1563
1564#: ../gconf/gconfd.c:1711
1565#, c-format
1566msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1567msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1568
1569#: ../gconf/gconfd.c:1725
1570#, c-format
1571msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1572msgstr ""
1573"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1574
1575#: ../gconf/gconfd.c:1735
1576#, c-format
1577msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1578msgstr ""
1579"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1580"мястото му: %s"
1581
1582#: ../gconf/gconfd.c:1744
1583#, c-format
1584msgid ""
1585"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1586msgstr ""
1587"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1588"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1589
1590#: ../gconf/gconfd.c:2223
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1594msgstr ""
1595"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1596"може да се открие"
1597
1598#: ../gconf/gconfd.c:2259
1599#, c-format
1600msgid "Error reading saved state file: %s"
1601msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1602
1603#: ../gconf/gconfd.c:2309
1604#, c-format
1605msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1606msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1607
1608#: ../gconf/gconfd.c:2428
1609#, c-format
1610msgid ""
1611"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1612"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1613msgstr ""
1614"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1615"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1616
1617#: ../gconf/gconfd.c:2433
1618#, c-format
1619msgid ""
1620"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1621"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1622msgstr ""
1623"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1624"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1625"s)"
1626
1627#: ../gconf/gconfd.c:2456 ../gconf/gconfd.c:2630
1628#, c-format
1629msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1630msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1631
1632#: ../gconf/gconfd.c:2471
1633#, c-format
1634msgid "Failed to open saved state file: %s"
1635msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1636
1637#: ../gconf/gconfd.c:2484
1638#, c-format
1639msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1640msgstr ""
1641"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1642"състоянието: %s"
1643
1644#: ../gconf/gconfd.c:2492
1645#, c-format
1646msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1647msgstr ""
1648"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1649"състоянието: %s"
1650
1651#: ../gconf/gconfd.c:2591
1652msgid ""
1653"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1654msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1655
1656#: ../gconf/gconftool.c:93
1657msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1658msgstr ""
1659"Задаване на стойност на клавиш\n"
1660"                                        и записване върху диска. Използва се "
1661"с\n"
1662"                                        --type"
1663
1664#: ../gconf/gconftool.c:102
1665msgid "Print the value of a key to standard output."
1666msgstr ""
1667"Отпечатване на стойността на\n"
1668"                                        ключ на стандартния изход"
1669
1670#: ../gconf/gconftool.c:112
1671msgid "Unset the keys on the command line"
1672msgstr ""
1673"Премахване на стойностите на\n"
1674"                                        ключовете на командния ред"
1675
1676#: ../gconf/gconftool.c:121
1677msgid ""
1678"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1679"command line"
1680msgstr ""
1681"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1682"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1683"пап-\n"
1684"                                        ката на командния ред"
1685
1686#: ../gconf/gconftool.c:130
1687msgid "Toggles a boolean key."
1688msgstr ""
1689"Превключване на булев\n"
1690"                                        ключ."
1691
1692#: ../gconf/gconftool.c:139
1693msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1694msgstr ""
1695"Показване на всички двойки\n"
1696"                                        ключ/стойност в папка"
1697
1698#: ../gconf/gconftool.c:148
1699msgid "Print all subdirectories in a directory."
1700msgstr ""
1701"Показване на всички подпапки в\n"
1702"                                        папка"
1703
1704#: ../gconf/gconftool.c:157
1705msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1706msgstr ""
1707"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1708"                                        писи в папка"
1709
1710#: ../gconf/gconftool.c:166 ../gconf/gconftool.c:175
1711msgid "Search for a key, recursively."
1712msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1713
1714#: ../gconf/gconftool.c:184
1715msgid "Get the short doc string for a key"
1716msgstr ""
1717"Получаване на кратка информация\n"
1718"                                        за ключа"
1719
1720#: ../gconf/gconftool.c:193
1721msgid "Get the long doc string for a key"
1722msgstr ""
1723"Получаване на подробна информа-\n"
1724"                                        ция за ключа"
1725
1726#: ../gconf/gconftool.c:202
1727msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1728msgstr ""
1729"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1730"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1731
1732#: ../gconf/gconftool.c:211
1733msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1734msgstr ""
1735"Игнориране на стандартните нас-\n"
1736"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1737"стой-\n"
1738"                                        ностите"
1739
1740#: ../gconf/gconftool.c:226
1741msgid ""
1742"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1743"recursively."
1744msgstr ""
1745"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1746"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1747"на\n"
1748"                                        XML"
1749
1750#: ../gconf/gconftool.c:235
1751msgid ""
1752"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1753"relative to a directory."
1754msgstr ""
1755"Зареждане от избрания файл на\n"
1756"                                        описание във вид на XML на "
1757"стойностите\n"
1758"                                        и настройване относително към папка"
1759
1760#: ../gconf/gconftool.c:244
1761msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1762msgstr ""
1763"Махане на набор от стойности\n"
1764"                                        описани във файл на XML"
1765
1766#: ../gconf/gconftool.c:259
1767msgid "Get the name of the default source"
1768msgstr ""
1769"Получаване на името на стан-\n"
1770"                                        дартния източник"
1771
1772#: ../gconf/gconftool.c:268
1773msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1774msgstr ""
1775"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1776"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1777
1778#: ../gconf/gconftool.c:277
1779msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1780msgstr ""
1781"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1782"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1783"из-\n"
1784"                                        пълнява"
1785
1786#: ../gconf/gconftool.c:286
1787msgid ""
1788"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1789"when needed.)"
1790msgstr ""
1791"Стартиране на конфигурационен\n"
1792"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1793"стартирането\n"
1794"                                        е автоматично — при необходимост)"
1795
1796#: ../gconf/gconftool.c:301
1797msgid ""
1798"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1799"describes. Unique abbreviations OK."
1800msgstr ""
1801"Указване на вида, който се за-\n"
1802"                                        дава, или вида на стойностите, "
1803"които\n"
1804"                                        схемата описва. Уникалните "
1805"съкращения са\n"
1806"                                        позволени"
1807
1808#: ../gconf/gconftool.c:302
1809msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1810msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1811
1812#: ../gconf/gconftool.c:310
1813msgid "Print the data type of a key to standard output."
1814msgstr ""
1815"Отпечатване на вида данни на\n"
1816"                                        ключ на стандартния изход"
1817
1818#: ../gconf/gconftool.c:319
1819msgid "Get the number of elements in a list key."
1820msgstr ""
1821"Взимане номера на елементите в\n"
1822"                                        ключ-списък"
1823
1824#: ../gconf/gconftool.c:328
1825msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1826msgstr ""
1827"Взимане на специфичен елемент\n"
1828"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1829
1830#: ../gconf/gconftool.c:337
1831msgid ""
1832"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1833"schema describes. Unique abbreviations OK."
1834msgstr ""
1835"Указване на вида на стойността\n"
1836"                                        на списъка, която се задава, или "
1837"вида на\n"
1838"                                        стойностите, които схемата описва. "
1839"Уни-\n"
1840"                                        калните съкращения са позволени"
1841
1842#: ../gconf/gconftool.c:338 ../gconf/gconftool.c:347 ../gconf/gconftool.c:356
1843msgid "int|bool|float|string"
1844msgstr "int|bool|float|string"
1845
1846#: ../gconf/gconftool.c:346
1847msgid ""
1848"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1849"schema describes. Unique abbreviations OK."
1850msgstr ""
1851"Указване на вида на главата\n"
1852"                                        (car) от двойката, който се задава "
1853"или\n"
1854"                                        вида на стойностите, които схемата "
1855"опис-\n"
1856"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1857"позволени"
1858
1859#: ../gconf/gconftool.c:355
1860msgid ""
1861"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1862"schema describes. Unique abbreviations OK."
1863msgstr ""
1864"Указване на вида на опашката\n"
1865"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1866"или\n"
1867"                                        вида на стойностите, които схемата "
1868"опис-\n"
1869"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1870"позволени"
1871
1872#: ../gconf/gconftool.c:370
1873msgid "Specify a schema file to be installed"
1874msgstr ""
1875"Указване на файл-схема за ин-\n"
1876"                                        сталиране"
1877
1878#: ../gconf/gconftool.c:371
1879msgid "FILENAME"
1880msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1881
1882#: ../gconf/gconftool.c:379
1883msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1884msgstr ""
1885"Указване на източник на наст-\n"
1886"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1887"                                        стандартния път"
1888
1889#: ../gconf/gconftool.c:380
1890msgid "SOURCE"
1891msgstr "ИЗТОЧНИК"
1892
1893#: ../gconf/gconftool.c:388
1894msgid ""
1895"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1896"gconfd is not running."
1897msgstr ""
1898"Директен достъп до базата от\n"
1899"                                        данни с настройки като сървърът се "
1900"прес-\n"
1901"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1902"процес\n"
1903"                                        gconfd"
1904
1905#: ../gconf/gconftool.c:397
1906msgid ""
1907"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1908"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1909"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1910"configuration source."
1911msgstr ""
1912"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1913"                                        от командния ред в базата от данни. "
1914"За\n"
1915"                                        да се ползва различен от стандартния "
1916"из-\n"
1917"                                        точник на настройки, той трябва да "
1918"е\n"
1919"                                        посочен в променливата на средата\n"
1920"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1921"празна,\n"
1922"                                        се използва стандартният източник"
1923
1924#: ../gconf/gconftool.c:406
1925msgid ""
1926"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1927"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1928"configuration source or set to the empty string to use the default."
1929msgstr ""
1930"Деинсталиране на файловете-\n"
1931"                                        схеми от командния ред от базата от "
1932"дан-\n"
1933"                                        ни. За да се ползва различен от "
1934"стан-\n"
1935"                                        дартния източник на настройки, той "
1936"тряб-\n"
1937"                                        ва да е посочен в променливата на "
1938"среда-\n"
1939"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1940"празна,\n"
1941"                                        се използва стандартният източник"
1942
1943#: ../gconf/gconftool.c:421
1944msgid ""
1945"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1946"different types for keys on the command line."
1947msgstr ""
1948"Стресово изпитване на приложе-\n"
1949"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1950"раз-\n"
1951"                                        лични видове стойности на ключовете "
1952"на\n"
1953"                                        командния ред"
1954
1955#: ../gconf/gconftool.c:430
1956msgid ""
1957"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1958"the directories on the command line."
1959msgstr ""
1960"Стресово изпитване на приложе-\n"
1961"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1962"стой-\n"
1963"                                        ности на ключове в папките на "
1964"командния\n"
1965"                                        ред"
1966
1967#: ../gconf/gconftool.c:445
1968msgid ""
1969"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1970"type."
1971msgstr ""
1972"Задаване на схема и записване\n"
1973"                                        върху диска. Използва се със\n"
1974"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
1975"и\n"
1976"                                        --type"
1977
1978#: ../gconf/gconftool.c:454
1979msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1980msgstr ""
1981"Указване на кратко описание на\n"
1982"                                        схема"
1983
1984#: ../gconf/gconftool.c:455 ../gconf/gconftool.c:464
1985msgid "DESCRIPTION"
1986msgstr "ОПИСАНИЕ"
1987
1988#: ../gconf/gconftool.c:463
1989msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1990msgstr ""
1991"Указване на подробно описание\n"
1992"                                        на схема"
1993
1994#: ../gconf/gconftool.c:472
1995msgid "Specify the owner of a schema"
1996msgstr "Указване на собственик на схема"
1997
1998#: ../gconf/gconftool.c:473
1999msgid "OWNER"
2000msgstr "СОБСТВЕНИК"
2001
2002#: ../gconf/gconftool.c:481
2003msgid "Get the name of the schema applied to this key"
2004msgstr ""
2005"Получаване на името на схемата\n"
2006"                                        присвоена на този ключ"
2007
2008#: ../gconf/gconftool.c:490
2009msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
2010msgstr ""
2011"Указване на името на схемата,\n"
2012"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2013"                                        присвои схемата"
2014
2015#: ../gconf/gconftool.c:499
2016msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2017msgstr ""
2018"Премахване на всяко име на схе-\n"
2019"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2020
2021#: ../gconf/gconftool.c:514
2022msgid "Print version"
2023msgstr "Показване на версията"
2024
2025#: ../gconf/gconftool.c:523
2026msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2027msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2028
2029#: ../gconf/gconftool.c:585
2030msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2031msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2032
2033#: ../gconf/gconftool.c:590
2034msgid "Client options:"
2035msgstr "Опции за клиента:"
2036
2037#: ../gconf/gconftool.c:590
2038msgid "Show client options"
2039msgstr ""
2040"Показване на опциите за\n"
2041"                                        клиента"
2042
2043#: ../gconf/gconftool.c:595
2044msgid "Key type options:"
2045msgstr "Опции за вида на ключа:"
2046
2047#: ../gconf/gconftool.c:595
2048msgid "Show key type options"
2049msgstr ""
2050"Показване на опциите за\n"
2051"                                        вида на ключа"
2052
2053#: ../gconf/gconftool.c:600
2054msgid "Load/Save options:"
2055msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2056
2057#: ../gconf/gconftool.c:600
2058msgid "Show load/save options"
2059msgstr ""
2060"Показване на опциите за\n"
2061"                                        зареждането/запазването"
2062
2063#: ../gconf/gconftool.c:605
2064msgid "Server options:"
2065msgstr "Опции за сървъра:"
2066
2067#: ../gconf/gconftool.c:605
2068msgid "Show server options"
2069msgstr ""
2070"Показване на опциите за\n"
2071"                                        сървъра"
2072
2073#: ../gconf/gconftool.c:610
2074msgid "Installation options:"
2075msgstr "Настройки за инсталация:"
2076
2077#: ../gconf/gconftool.c:610
2078msgid "Show installation options"
2079msgstr ""
2080"Показване на опциите за\n"
2081"                                        инсталация"
2082
2083#: ../gconf/gconftool.c:615
2084msgid "Test options:"
2085msgstr "Настройки за тестване:"
2086
2087#: ../gconf/gconftool.c:615
2088msgid "Show test options"
2089msgstr ""
2090"Показване на опциите за\n"
2091"                                        тестване"
2092
2093#: ../gconf/gconftool.c:620
2094msgid "Schema options:"
2095msgstr "Настройки за схема:"
2096
2097#: ../gconf/gconftool.c:620
2098msgid "Show schema options"
2099msgstr ""
2100"Показване на опциите за\n"
2101"                                        схема"
2102
2103#: ../gconf/gconftool.c:629
2104#, c-format
2105msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2106msgstr ""
2107"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2108"командата.\n"
2109
2110#: ../gconf/gconftool.c:657
2111#, c-format
2112msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2113msgstr ""
2114"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2115
2116#: ../gconf/gconftool.c:667
2117#, c-format
2118msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2119msgstr ""
2120"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2121
2122#: ../gconf/gconftool.c:674
2123#, c-format
2124msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2125msgstr ""
2126"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2127
2128#: ../gconf/gconftool.c:682
2129#, c-format
2130msgid "Can't toggle and get/set/unset simultaneously\n"
2131msgstr ""
2132"Не може едновременно да се превключва и да се получава/задава/премахва "
2133"информация\n"
2134
2135#: ../gconf/gconftool.c:693
2136#, c-format
2137msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2138msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2139
2140#: ../gconf/gconftool.c:704
2141#, c-format
2142msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2143msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2144
2145#: ../gconf/gconftool.c:718
2146#, c-format
2147msgid ""
2148"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2149"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2150msgstr ""
2151"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2152"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2153
2154#: ../gconf/gconftool.c:732
2155#, c-format
2156msgid ""
2157"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2158"all-dirs, or --search-key\n"
2159msgstr ""
2160"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2161"--all-dirs или --search-key\n"
2162
2163#: ../gconf/gconftool.c:738
2164#, c-format
2165msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2166msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2167
2168#: ../gconf/gconftool.c:744
2169#, c-format
2170msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2171msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2172
2173#: ../gconf/gconftool.c:752
2174#, c-format
2175msgid ""
2176"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2177"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2178msgstr ""
2179"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2180"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2181
2182#: ../gconf/gconftool.c:764 ../gconf/gconftool.c:777 ../gconf/gconftool.c:790
2183#: ../gconf/gconftool.c:804 ../gconf/gconftool.c:817 ../gconf/gconftool.c:830
2184#: ../gconf/gconftool.c:844
2185#, c-format
2186msgid "%s option must be used by itself.\n"
2187msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2188
2189#: ../gconf/gconftool.c:853
2190#, c-format
2191msgid ""
2192"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2193"direct\n"
2194msgstr ""
2195"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2196"--direct\n"
2197
2198#: ../gconf/gconftool.c:859
2199#, c-format
2200msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2201msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2202
2203#: ../gconf/gconftool.c:887
2204#, c-format
2205msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2206msgstr ""
2207"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2208
2209#: ../gconf/gconftool.c:894
2210#, c-format
2211msgid ""
2212"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2213msgstr ""
2214"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2215"схеми\n"
2216
2217#: ../gconf/gconftool.c:907
2218#, c-format
2219msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2220msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2221
2222#: ../gconf/gconftool.c:962
2223#, c-format
2224msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2225msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2226
2227#: ../gconf/gconftool.c:1267
2228#, c-format
2229msgid "Shutdown error: %s\n"
2230msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2231
2232#: ../gconf/gconftool.c:1310
2233#, c-format
2234msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2235msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2236
2237#: ../gconf/gconftool.c:1355 ../gconf/gconftool.c:1549
2238#: ../gconf/gconftool.c:1815
2239#, c-format
2240msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2241msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2242
2243#: ../gconf/gconftool.c:1375 ../gconf/gconftool.c:1568
2244msgid "(no value set)"
2245msgstr "(няма зададена стойност)"
2246
2247#: ../gconf/gconftool.c:1438
2248#, c-format
2249msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2250msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2251
2252#: ../gconf/gconftool.c:1457
2253#, c-format
2254msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
2255msgstr "Трябва да укажете регулярен израз на PCRE, който да се търси.\n"
2256
2257#: ../gconf/gconftool.c:1464
2258#, c-format
2259msgid "Error compiling regex: %s\n"
2260msgstr "Грешка при компилиране на регулярен израз: %s\n"
2261
2262#: ../gconf/gconftool.c:1507
2263#, c-format
2264msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2265msgstr ""
2266"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2267
2268#: ../gconf/gconftool.c:1874
2269#, c-format
2270msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2271msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2272
2273#: ../gconf/gconftool.c:1903
2274#, c-format
2275msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2276msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2277
2278#: ../gconf/gconftool.c:1938
2279#, c-format
2280msgid "Type: %s\n"
2281msgstr "Вид: %s\n"
2282
2283#: ../gconf/gconftool.c:1939
2284#, c-format
2285msgid "List Type: %s\n"
2286msgstr "Вид на списък: %s\n"
2287
2288#: ../gconf/gconftool.c:1940
2289#, c-format
2290msgid "Car Type: %s\n"
2291msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2292
2293#: ../gconf/gconftool.c:1941
2294#, c-format
2295msgid "Cdr Type: %s\n"
2296msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2297
2298#: ../gconf/gconftool.c:1946
2299#, c-format
2300msgid "Default Value: %s\n"
2301msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2302
2303#: ../gconf/gconftool.c:1946 ../gconf/gconftool.c:1948
2304#: ../gconf/gconftool.c:1949 ../gconf/gconftool.c:1950
2305msgid "Unset"
2306msgstr "Без стойност"
2307
2308#: ../gconf/gconftool.c:1948
2309#, c-format
2310msgid "Owner: %s\n"
2311msgstr "Собственик: %s\n"
2312
2313#: ../gconf/gconftool.c:1949
2314#, c-format
2315msgid "Short Desc: %s\n"
2316msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2317
2318#: ../gconf/gconftool.c:1950
2319#, c-format
2320msgid "Long Desc: %s\n"
2321msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2322
2323#: ../gconf/gconftool.c:1959 ../gconf/gconftool.c:2236
2324#: ../gconf/gconftool.c:2270 ../gconf/gconftool.c:2315
2325#: ../gconf/gconftool.c:2460
2326#, c-format
2327msgid "No value set for `%s'\n"
2328msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2329
2330#: ../gconf/gconftool.c:1963 ../gconf/gconftool.c:2240
2331#: ../gconf/gconftool.c:2274 ../gconf/gconftool.c:2319
2332#: ../gconf/gconftool.c:2464
2333#, c-format
2334msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2335msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2336
2337#: ../gconf/gconftool.c:2006 ../gconf/gconftool.c:2018
2338#, c-format
2339msgid "Don't understand type `%s'\n"
2340msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2341
2342#: ../gconf/gconftool.c:2030
2343#, c-format
2344msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2345msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2346
2347#: ../gconf/gconftool.c:2050
2348#, c-format
2349msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2350msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2351
2352#: ../gconf/gconftool.c:2078
2353#, c-format
2354msgid "Cannot set schema as value\n"
2355msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2356
2357#: ../gconf/gconftool.c:2088
2358#, c-format
2359msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2360msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2361
2362#: ../gconf/gconftool.c:2102
2363#, c-format
2364msgid ""
2365"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2366msgstr ""
2367"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2368"(car и cdr)\n"
2369
2370#: ../gconf/gconftool.c:2117
2371#, c-format
2372msgid "Error: %s\n"
2373msgstr "Грешка: %s\n"
2374
2375#: ../gconf/gconftool.c:2130 ../gconf/gconftool.c:2195
2376#: ../gconf/gconftool.c:3215
2377#, c-format
2378msgid "Error setting value: %s\n"
2379msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2380
2381#: ../gconf/gconftool.c:2148
2382#, c-format
2383msgid "Error syncing: %s\n"
2384msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2385
2386#: ../gconf/gconftool.c:2163
2387#, c-format
2388msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
2389msgstr "Трябва да укажете един или повече ключове като аргументи.\n"
2390
2391#: ../gconf/gconftool.c:2179
2392#, c-format
2393msgid "No value found for key %s\n"
2394msgstr "Не е открита стойност на ключа: „%s“\n"
2395
2396#: ../gconf/gconftool.c:2185
2397#, c-format
2398msgid "Not a boolean value: %s\n"
2399msgstr "Следното не е булева стойност: „%s“\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:2216
2402#, c-format
2403msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2404msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2405
2406#: ../gconf/gconftool.c:2260
2407#, c-format
2408msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2409msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:2285 ../gconf/gconftool.c:2330
2412#, c-format
2413msgid "Key %s is not a list.\n"
2414msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:2305
2417#, c-format
2418msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2419msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2420
2421#: ../gconf/gconftool.c:2336
2422#, c-format
2423msgid "Must specify list index.\n"
2424msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2425
2426#: ../gconf/gconftool.c:2343
2427#, c-format
2428msgid "List index must be non-negative.\n"
2429msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2430
2431#: ../gconf/gconftool.c:2352
2432#, c-format
2433msgid "List index is out of bounds.\n"
2434msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2435
2436#: ../gconf/gconftool.c:2378
2437#, c-format
2438msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2439msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2440
2441#: ../gconf/gconftool.c:2398
2442#, c-format
2443msgid "No schema known for `%s'\n"
2444msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2445
2446#: ../gconf/gconftool.c:2431
2447#, c-format
2448msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2449msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2450
2451#: ../gconf/gconftool.c:2436
2452#, c-format
2453msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2454msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2455
2456#: ../gconf/gconftool.c:2443
2457#, c-format
2458msgid "No schema stored at '%s'\n"
2459msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2460
2461#: ../gconf/gconftool.c:2446
2462#, c-format
2463msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2464msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2465
2466#: ../gconf/gconftool.c:2502
2467#, c-format
2468msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2469msgstr ""
2470"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2471"присвои схемата\n"
2472
2473#: ../gconf/gconftool.c:2509
2474#, c-format
2475msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2476msgstr ""
2477"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2478
2479#: ../gconf/gconftool.c:2527
2480#, c-format
2481msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2482msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2483
2484#: ../gconf/gconftool.c:2537
2485#, c-format
2486msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2487msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2488
2489#: ../gconf/gconftool.c:2562
2490#, c-format
2491msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2492msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2493
2494#: ../gconf/gconftool.c:2604
2495#, c-format
2496msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2497msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2498
2499#: ../gconf/gconftool.c:2624
2500#, c-format
2501msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2502msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2503
2504#: ../gconf/gconftool.c:2644
2505#, c-format
2506msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2507msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2508
2509#: ../gconf/gconftool.c:2659
2510#, c-format
2511msgid "Error setting value: %s"
2512msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2513
2514#: ../gconf/gconftool.c:2673
2515#, c-format
2516msgid "Error syncing: %s"
2517msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2518
2519#: ../gconf/gconftool.c:2688
2520#, c-format
2521msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2522msgstr ""
2523"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2524"ключ/стойност.\n"
2525
2526#: ../gconf/gconftool.c:2702
2527#, c-format
2528msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2529msgstr ""
2530"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2531
2532#: ../gconf/gconftool.c:2713
2533#, c-format
2534msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2535msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2536
2537#: ../gconf/gconftool.c:2733
2538#, c-format
2539msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2540msgstr ""
2541"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2542"премахнат.\n"
2543
2544#: ../gconf/gconftool.c:2747
2545#, c-format
2546msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2547msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2548
2549#: ../gconf/gconftool.c:2767
2550#, c-format
2551msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2552msgstr ""
2553"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2554
2555#: ../gconf/gconftool.c:2801
2556#, c-format
2557msgid "Error listing dirs: %s\n"
2558msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2559
2560#: ../gconf/gconftool.c:2937
2561#, c-format
2562msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2563msgstr ""
2564"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2565"в двойка (<pair>)\n"
2566
2567#: ../gconf/gconftool.c:2964
2568#, c-format
2569msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2570msgstr ""
2571"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2572"игнорира се\n"
2573
2574#: ../gconf/gconftool.c:2997
2575#, c-format
2576msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2577msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2578
2579#: ../gconf/gconftool.c:3003
2580#, c-format
2581msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2582msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2583
2584#: ../gconf/gconftool.c:3021
2585#, c-format
2586msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2587msgstr ""
2588"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2589
2590#: ../gconf/gconftool.c:3042
2591#, c-format
2592msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2593msgstr ""
2594"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2595"s“\n"
2596
2597#: ../gconf/gconftool.c:3064
2598#, c-format
2599msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2600msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2601
2602#: ../gconf/gconftool.c:3085
2603#, c-format
2604msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2605msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2606
2607#: ../gconf/gconftool.c:3194 ../gconf/gconftool.c:3736
2608#, c-format
2609msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2610msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2611
2612#: ../gconf/gconftool.c:3309
2613#, c-format
2614msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2615msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2616
2617#: ../gconf/gconftool.c:3318
2618#, c-format
2619msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2620msgstr ""
2621"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2622"s)\n"
2623
2624#: ../gconf/gconftool.c:3329 ../gconf/gconftool.c:3359
2625#: ../gconf/gconftool.c:3388
2626#, c-format
2627msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2628msgstr ""
2629"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2630"схемата (%s)\n"
2631
2632#: ../gconf/gconftool.c:3347
2633#, c-format
2634msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2635msgstr ""
2636"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2637"или cdr) за схема (%s)\n"
2638
2639#: ../gconf/gconftool.c:3372
2640#, c-format
2641msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2642msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2643
2644#: ../gconf/gconftool.c:3401
2645#, c-format
2646msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2647msgstr ""
2648"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2649
2650#: ../gconf/gconftool.c:3449 ../gconf/gconftool.c:3470
2651#: ../gconf/gconftool.c:3491 ../gconf/gconftool.c:3512
2652#, c-format
2653msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2654msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2655
2656#: ../gconf/gconftool.c:3466
2657#, c-format
2658msgid ""
2659"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2660msgstr ""
2661"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2662"string или bool, а не „%s“\n"
2663
2664#: ../gconf/gconftool.c:3487
2665#, c-format
2666msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2667msgstr ""
2668"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2669"string или bool, а не „%s“\n"
2670
2671#: ../gconf/gconftool.c:3508
2672#, c-format
2673msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2674msgstr ""
2675"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2676"string или bool, а не „%s“\n"
2677
2678#: ../gconf/gconftool.c:3548
2679#, c-format
2680msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2681msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2682
2683#: ../gconf/gconftool.c:3551 ../gconf/gconftool.c:3809
2684#, c-format
2685msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2686msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2687
2688#: ../gconf/gconftool.c:3562
2689#, c-format
2690msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2691msgstr ""
2692"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2693
2694#: ../gconf/gconftool.c:3568
2695#, c-format
2696msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2697msgstr ""
2698"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2699
2700#: ../gconf/gconftool.c:3574
2701#, c-format
2702msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2703msgstr ""
2704"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2705
2706#: ../gconf/gconftool.c:3603
2707#, c-format
2708msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2709msgstr ""
2710"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2711
2712#: ../gconf/gconftool.c:3609
2713#, c-format
2714msgid ""
2715"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2716msgstr ""
2717"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2718"се игнорират\n"
2719
2720#: ../gconf/gconftool.c:3707
2721#, c-format
2722msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2723msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2724
2725#: ../gconf/gconftool.c:3744
2726#, c-format
2727msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2728msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2729
2730#: ../gconf/gconftool.c:3818
2731#, c-format
2732msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2733msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2734
2735#: ../gconf/gconftool.c:3853
2736#, c-format
2737msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2738msgstr ""
2739"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2740
2741#: ../gconf/gconftool.c:3861
2742#, c-format
2743msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2744msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2745
2746#: ../gconf/gconftool.c:3871
2747#, c-format
2748msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2749msgstr ""
2750"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2751
2752#: ../gconf/gconftool.c:3879
2753#, c-format
2754msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2755msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2756
2757#: ../gconf/gconftool.c:3917
2758#, c-format
2759msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2760msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2761
2762#: ../gconf/gconftool.c:3958
2763#, c-format
2764msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2765msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2766
2767#: ../gconf/gconftool.c:3990
2768#, c-format
2769msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2770msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2771
2772#: ../gconf/gconftool.c:3997
2773#, c-format
2774msgid "Document `%s' is empty?\n"
2775msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2776
2777#: ../gconf/gconftool.c:4009
2778#, c-format
2779msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2780msgstr ""
2781"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2782
2783#: ../gconf/gconftool.c:4022
2784#, c-format
2785msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2786msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2787
2788#: ../gconf/gconftool.c:4036
2789#, c-format
2790msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2791msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2792
2793#: ../gconf/gconftool.c:4057
2794#, c-format
2795msgid "Error syncing configuration data: %s"
2796msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2797
2798#: ../gconf/gconftool.c:4073
2799#, c-format
2800msgid "Must specify some schema files to install\n"
2801msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2802
2803#: ../gconf/gconftool.c:4101
2804#, c-format
2805msgid ""
2806"\n"
2807"%s\n"
2808msgstr ""
2809"\n"
2810"%s\n"
2811
2812#: ../gconf/gconftool.c:4121
2813#, c-format
2814msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2815msgstr ""
2816"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2817
2818#: ../gconf/gconftool.c:4247
2819#, c-format
2820msgid "Must specify some keys to break\n"
2821msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2822
2823#: ../gconf/gconftool.c:4253
2824#, c-format
2825msgid ""
2826"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2827"  %s\n"
2828msgstr ""
2829"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2830"ключа:\n"
2831"  %s\n"
2832
2833#: ../gconf/gconftool.c:4271
2834#, c-format
2835msgid "Must specify some directories to break\n"
2836msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2837
2838#: ../gconf/gconftool.c:4290
2839#, c-format
2840msgid ""
2841"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2842"directory:\n"
2843"  %s\n"
2844msgstr ""
2845"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2846"ключовете в папка\n"
2847"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.