source: gnome/master/gconf.master.bg.po @ 2106

Last change on this file since 2106 was 2106, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

vte, zenity, gconf, libbonobo, gdl, vinagre: обновени и подадени в master

File size: 109.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007  Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gconf master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2010-08-22 22:49+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-08-22 23:12+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../backends/evoldap-backend.c:162
23#, c-format
24msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
25msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
26
27#: ../backends/evoldap-backend.c:173
28#, c-format
29msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
30msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
31
32#: ../backends/evoldap-backend.c:447
33#, c-format
34msgid "Unable to parse XML file '%s'"
35msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
36
37#: ../backends/evoldap-backend.c:456
38#, c-format
39msgid "Config file '%s' is empty"
40msgstr "Документът „%s“ е празен"
41
42#: ../backends/evoldap-backend.c:467
43#, c-format
44msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
45msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
46
47#: ../backends/evoldap-backend.c:505
48#, c-format
49msgid "No <template> specified in '%s'"
50msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
51
52#: ../backends/evoldap-backend.c:512
53#, c-format
54msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
55msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
56
57#: ../backends/evoldap-backend.c:574
58#, c-format
59msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
60msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
61
62#: ../backends/evoldap-backend.c:580
63#, c-format
64msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
65msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
66
67#: ../backends/evoldap-backend.c:587
68#, c-format
69msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
70msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
71
72#: ../backends/evoldap-backend.c:675
73#, c-format
74msgid "Searching for entries using filter: %s"
75msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
76
77#: ../backends/evoldap-backend.c:689
78#, c-format
79msgid "Error querying LDAP server: %s"
80msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
81
82#: ../backends/evoldap-backend.c:699
83#, c-format
84msgid "Got %d entries using filter: %s"
85msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
86
87#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
88#, c-format
89msgid "Cannot find directory %s\n"
90msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
91
92#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
93#, c-format
94msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
95msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
96
97#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
98#, c-format
99msgid "Usage: %s <dir>\n"
100msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
101
102#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
103#, c-format
104msgid ""
105"Usage: %s <dir>\n"
106"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
107"    dir/%%gconf.xml\n"
108"        subdir1/%%gconf.xml\n"
109"        subdir2/%%gconf.xml\n"
110"  to:\n"
111"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
112msgstr ""
113"Употреба: %s <папка>\n"
114"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
115"    папка/%%gconf.xml\n"
116"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
117"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
118"  в:\n"
119"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
120
121#: ../backends/markup-backend.c:163
122msgid "Unloading text markup backend module."
123msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
124
125#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
126#, c-format
127msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
128msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
129
130#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
131#, c-format
132msgid "Could not make directory `%s': %s"
133msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
134
135#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
136#, c-format
137msgid ""
138"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
139msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
140
141#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
142#, c-format
143msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
144msgstr ""
145"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
146
147#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
148#, c-format
149msgid ""
150"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
151"values in the directory"
152msgstr ""
153"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
154"всички стойности в папката"
155
156#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
157#, c-format
158msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
159msgstr ""
160"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
161"заключванията: %s\n"
162
163#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
164#, c-format
165msgid "Could not remove file %s: %s\n"
166msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
167
168#: ../backends/markup-backend.c:860
169msgid "Initializing Markup backend module"
170msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
171
172#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
173#, c-format
174msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
175msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
176
177#: ../backends/markup-tree.c:437
178#, c-format
179msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
180msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
181
182#: ../backends/markup-tree.c:960 ../backends/xml-dir.c:1267
183#, c-format
184msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
185msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
186
187#: ../backends/markup-tree.c:1000 ../backends/markup-tree.c:1007
188#, c-format
189msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
190msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
191
192#: ../backends/markup-tree.c:1208
193#, c-format
194msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
195msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
196
197#: ../backends/markup-tree.c:1416
198#, c-format
199msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
200msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
201
202#: ../backends/markup-tree.c:2006
203#, c-format
204msgid "Line %d character %d: %s"
205msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
206
207#: ../backends/markup-tree.c:2234 ../backends/markup-tree.c:2255
208#, c-format
209msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
210msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
211
212#: ../backends/markup-tree.c:2280 ../gconf/gconf-value.c:111
213#, c-format
214msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
215msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
216
217#: ../backends/markup-tree.c:2287 ../gconf/gconf-value.c:121
218#, c-format
219msgid "Integer `%s' is too large or small"
220msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
221
222#: ../backends/markup-tree.c:2319 ../gconf/gconf-value.c:186
223#, c-format
224msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
225msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
226
227#: ../backends/markup-tree.c:2343 ../gconf/gconf-value.c:142
228#, c-format
229msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
230msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
231
232#: ../backends/markup-tree.c:2423
233#, c-format
234msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
235msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
236
237#: ../backends/markup-tree.c:2443 ../backends/markup-tree.c:2483
238#: ../backends/markup-tree.c:2507 ../backends/markup-tree.c:2515
239#: ../backends/markup-tree.c:2570 ../backends/markup-tree.c:2635
240#: ../backends/markup-tree.c:2747 ../backends/markup-tree.c:2815
241#: ../backends/markup-tree.c:2873 ../backends/markup-tree.c:3023
242#, c-format
243msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
244msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
245
246#: ../backends/markup-tree.c:2457
247#, c-format
248msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
249msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
250
251#: ../backends/markup-tree.c:2537
252#, c-format
253msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
254msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
255
256#: ../backends/markup-tree.c:2551
257#, c-format
258msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
259msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
260
261#: ../backends/markup-tree.c:2587
262#, c-format
263msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
264msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
265
266#: ../backends/markup-tree.c:2954
267msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
268msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
269
270#: ../backends/markup-tree.c:2969
271msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
272msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
273
274#: ../backends/markup-tree.c:2976
275#, c-format
276msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
277msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
278
279#: ../backends/markup-tree.c:3001 ../backends/markup-tree.c:3106
280#: ../backends/markup-tree.c:3160 ../backends/markup-tree.c:3211
281#, c-format
282msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
283msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
284
285#: ../backends/markup-tree.c:3084
286msgid "Two <car> elements given for same pair"
287msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
288
289#: ../backends/markup-tree.c:3098
290msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
291msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
292
293#: ../backends/markup-tree.c:3152
294#, c-format
295msgid "<li> has wrong type %s"
296msgstr "<li> е от грешен вид %s"
297
298#: ../backends/markup-tree.c:3183
299#, c-format
300msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
301msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
302
303#: ../backends/markup-tree.c:3224 ../backends/markup-tree.c:3247
304#: ../backends/markup-tree.c:3269 ../backends/markup-tree.c:3286
305#, c-format
306msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
307msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
308
309#: ../backends/markup-tree.c:3318
310#, c-format
311msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
312msgstr ""
313"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
314
315#: ../backends/markup-tree.c:3338 ../backends/markup-tree.c:3360
316#: ../backends/markup-tree.c:3365
317#, c-format
318msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
319msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
320
321#: ../backends/markup-tree.c:3509
322#, c-format
323msgid "No text is allowed inside element <%s>"
324msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
325
326#: ../backends/markup-tree.c:3625 ../backends/markup-tree.c:4391
327#: ../backends/markup-tree.c:4410
328#, c-format
329msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
330msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
331
332#: ../backends/markup-tree.c:3655
333#, c-format
334msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
335msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
336
337#: ../backends/markup-tree.c:4485
338#, c-format
339msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
340msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
341
342#: ../backends/markup-tree.c:4504
343#, c-format
344msgid "Error writing file \"%s\": %s"
345msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
346
347#: ../backends/markup-tree.c:4533
348#, c-format
349msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
350msgstr ""
351"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение "
352"„%s“: %s"
353
354#: ../backends/xml-backend.c:239
355msgid "Unloading XML backend module."
356msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
357
358#: ../backends/xml-backend.c:618
359#, c-format
360msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
361msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
362
363#: ../backends/xml-backend.c:809
364msgid "Initializing XML backend module"
365msgstr "Модулът за XML се инициализира"
366
367#: ../backends/xml-cache.c:288
368msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
369msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
370
371#: ../backends/xml-cache.c:318
372#, c-format
373msgid ""
374"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
375"not been successfully synced to disk"
376msgstr ""
377"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
378"успешно към диска"
379
380#: ../backends/xml-dir.c:170
381#, c-format
382msgid "Could not stat `%s': %s"
383msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
384
385#: ../backends/xml-dir.c:180
386#, c-format
387msgid "XML filename `%s' is a directory"
388msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
389
390#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
391#, c-format
392msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
393msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
394
395#: ../backends/xml-dir.c:472
396#, c-format
397msgid "Failed to write file `%s': %s"
398msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
399
400#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
401#, c-format
402msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
403msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
404
405#: ../backends/xml-dir.c:497
406#, c-format
407msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
408msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
409
410#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
411#, c-format
412msgid "Failed to close file `%s': %s"
413msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
414
415#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
416#, c-format
417msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
418msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
419
420#: ../backends/xml-dir.c:553
421#, c-format
422msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
423msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
424
425#: ../backends/xml-dir.c:565
426#, c-format
427msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
428msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
429
430#. These are all fatal errors
431#: ../backends/xml-dir.c:991
432#, c-format
433msgid "Failed to stat `%s': %s"
434msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
435
436#: ../backends/xml-dir.c:1165
437#, c-format
438msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
439msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
440
441#: ../backends/xml-dir.c:1187
442#, c-format
443msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
444msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
445
446#: ../backends/xml-dir.c:1195
447#, c-format
448msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
449msgstr ""
450"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
451
452#: ../backends/xml-dir.c:1283
453#, c-format
454msgid "Failed to create file `%s': %s"
455msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
456
457#: ../backends/xml-dir.c:1382
458#, c-format
459msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
460msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
461
462#. There was an error
463#: ../backends/xml-entry.c:153
464#, c-format
465msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
466msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
467
468#: ../backends/xml-entry.c:329
469#, c-format
470msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
471msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
472
473#: ../backends/xml-entry.c:377
474#, c-format
475msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
476msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
477
478#: ../backends/xml-entry.c:730
479#, c-format
480msgid "Failed reading default value for schema: %s"
481msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
482
483#: ../backends/xml-entry.c:950
484#, c-format
485msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
486msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
487
488#: ../backends/xml-entry.c:964
489#, c-format
490msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
491msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
492
493#: ../backends/xml-entry.c:979
494msgid "No \"value\" attribute for node"
495msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
496
497#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
498#, c-format
499msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
500msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
501
502#: ../backends/xml-entry.c:1061
503msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
504msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
505
506#: ../backends/xml-entry.c:1084
507#, c-format
508msgid "Bad XML node: %s"
509msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
510
511#: ../backends/xml-entry.c:1092
512#, c-format
513msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
514msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
515
516#: ../backends/xml-entry.c:1144
517#, c-format
518msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
519msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
520
521#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
522msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
523msgstr ""
524"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
525
526#: ../backends/xml-entry.c:1166
527#, c-format
528msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
529msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
530
531#: ../backends/xml-entry.c:1185
532#, c-format
533msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
534msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
535
536#: ../backends/xml-entry.c:1203
537msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
538msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
539
540#: ../backends/xml-entry.c:1209
541msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
542msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
543
544#: ../backends/xml-entry.c:1216
545msgid "Missing car from pair of values in XML file"
546msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
547
548#: ../backends/xml-entry.c:1221
549msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
550msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
551
552#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
553msgid "Change GConf mandatory values"
554msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
555
556#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
557msgid "Change GConf system values"
558msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
559
560#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
561msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
562msgstr ""
563"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
564"стойности на GConf"
565
566#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
567msgid "Privileges are required to change GConf system values"
568msgstr ""
569"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
570"на GConf"
571
572#: ../gconf/gconf-backend.c:62
573#, c-format
574msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
575msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
576
577#. -- end debug only
578#: ../gconf/gconf-backend.c:216
579#, c-format
580msgid "No such file `%s'\n"
581msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
582
583#: ../gconf/gconf-backend.c:261
584#, c-format
585msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
586msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
587
588#: ../gconf/gconf-backend.c:276
589#, c-format
590msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
591msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
592
593#: ../gconf/gconf-backend.c:302
594#, c-format
595msgid "Bad address `%s': %s"
596msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
597
598#: ../gconf/gconf-backend.c:312
599#, c-format
600msgid "Bad address `%s'"
601msgstr "Лош адрес „%s“"
602
603#: ../gconf/gconf-backend.c:337
604msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
605msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
606
607#: ../gconf/gconf-backend.c:346
608#, c-format
609msgid "Error opening module `%s': %s\n"
610msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
611
612#: ../gconf/gconf-backend.c:357
613#, c-format
614msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
615msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
616
617#: ../gconf/gconf-backend.c:388
618#, c-format
619msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
620msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
621
622#: ../gconf/gconf-backend.c:425
623msgid "Failed to shut down backend"
624msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
625
626#: ../gconf/gconf-client.c:346 ../gconf/gconf-client.c:364
627#, c-format
628msgid "GConf Error: %s\n"
629msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
630
631#: ../gconf/gconf-client.c:940
632#, c-format
633msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
634msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
635
636#: ../gconf/gconf-client.c:1244
637#, c-format
638msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
639msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
640
641#: ../gconf/gconf-database.c:212
642msgid "Received invalid value in set request"
643msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
644
645#: ../gconf/gconf-database.c:220
646#, c-format
647msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
648msgstr ""
649"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
650"на ключа „%s“"
651
652#: ../gconf/gconf-database.c:503
653msgid "Received request to drop all cached data"
654msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
655
656#: ../gconf/gconf-database.c:520
657msgid "Received request to sync synchronously"
658msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
659
660#: ../gconf/gconf-database.c:808
661msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
662msgstr ""
663"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
664"ConfigDatabase"
665
666#: ../gconf/gconf-database.c:974
667#, c-format
668msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
669msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
670
671#: ../gconf/gconf-database.c:1047
672#, c-format
673msgid ""
674"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `"
675"%s': %s"
676msgstr ""
677"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
678"от модула „%s“: %s"
679
680#: ../gconf/gconf-database.c:1120
681#, c-format
682msgid ""
683"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
684"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
685"configuration changes."
686msgstr ""
687"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
688"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
689"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
690"настройките."
691
692#: ../gconf/gconf-database.c:1154
693#, c-format
694msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
695msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
696
697#: ../gconf/gconf-database.c:1168
698#, c-format
699msgid ""
700"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
701"result in a notification weirdly reappearing): %s"
702msgstr ""
703"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
704"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
705"уведомяването): %s"
706
707#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1737
708#, c-format
709msgid "Error getting value for `%s': %s"
710msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
711
712#: ../gconf/gconf-database.c:1351
713#, c-format
714msgid "Error setting value for `%s': %s"
715msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
716
717#: ../gconf/gconf-database.c:1399
718#, c-format
719msgid "Error unsetting `%s': %s"
720msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
721
722#: ../gconf/gconf-database.c:1428
723#, c-format
724msgid "Error getting default value for `%s': %s"
725msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
726
727#: ../gconf/gconf-database.c:1486
728#, c-format
729msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
730msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
731
732#: ../gconf/gconf-database.c:1517
733#, c-format
734msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
735msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
736
737#: ../gconf/gconf-database.c:1572
738#, c-format
739msgid "Error checking existence of `%s': %s"
740msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
741
742#: ../gconf/gconf-database.c:1596
743#, c-format
744msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
745msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
746
747#: ../gconf/gconf-database.c:1623
748#, c-format
749msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
750msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
751
752#: ../gconf/gconf-database.c:1649
753#, c-format
754msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
755msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
756
757#: ../gconf/gconf-database.c:1670
758#, c-format
759msgid "Error setting schema for `%s': %s"
760msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
761
762#: ../gconf/gconf-error.c:26
763msgid "Success"
764msgstr "Успех"
765
766#: ../gconf/gconf-error.c:27
767msgid "Failed"
768msgstr "Неуспех"
769
770#: ../gconf/gconf-error.c:28
771msgid "Configuration server couldn't be contacted"
772msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
773
774#: ../gconf/gconf-error.c:29
775msgid "Permission denied"
776msgstr "Достъпът е отказан!"
777
778#: ../gconf/gconf-error.c:30
779msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
780msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
781
782#: ../gconf/gconf-error.c:31
783msgid "Bad key or directory name"
784msgstr "Лош ключ или име на папка"
785
786#: ../gconf/gconf-error.c:32
787msgid "Parse error"
788msgstr "Грешка при анализ"
789
790#: ../gconf/gconf-error.c:33
791msgid "Corrupt data in configuration source database"
792msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
793
794#: ../gconf/gconf-error.c:34
795msgid "Type mismatch"
796msgstr "Несъответствие на вида"
797
798#: ../gconf/gconf-error.c:35
799msgid "Key operation on directory"
800msgstr "Операция за ключове върху папка"
801
802#: ../gconf/gconf-error.c:36
803msgid "Directory operation on key"
804msgstr "Операция за папки върху ключ"
805
806#: ../gconf/gconf-error.c:37
807msgid "Can't overwrite existing read-only value"
808msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
809
810#: ../gconf/gconf-error.c:38
811msgid "Object Activation Framework error"
812msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
813
814#: ../gconf/gconf-error.c:39
815msgid "Operation not allowed without configuration server"
816msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
817
818#: ../gconf/gconf-error.c:40
819msgid "Failed to get a lock"
820msgstr "Неуспех при заключване"
821
822#: ../gconf/gconf-error.c:41
823msgid "No database available to save your configuration"
824msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
825
826#: ../gconf/gconf-internals.c:94
827#, c-format
828msgid "No '/' in key \"%s\""
829msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
830
831#: ../gconf/gconf-internals.c:182
832#, c-format
833msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
834msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
835
836#: ../gconf/gconf-internals.c:241
837msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
838msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
839
840#: ../gconf/gconf-internals.c:243
841#, c-format
842msgid "Incorrect type for list element in %s"
843msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
844
845#: ../gconf/gconf-internals.c:256
846msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
847msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
848
849#: ../gconf/gconf-internals.c:437
850msgid "Failed to convert object to IOR"
851msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
852
853#: ../gconf/gconf-internals.c:574
854msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
855msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
856
857#: ../gconf/gconf-internals.c:582
858msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
859msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
860
861#: ../gconf/gconf-internals.c:590
862msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
863msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
864
865#: ../gconf/gconf-internals.c:598
866msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
867msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
868
869#: ../gconf/gconf-internals.c:843
870#, c-format
871msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
872msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
873
874#: ../gconf/gconf-internals.c:899
875#, c-format
876msgid "Adding source `%s'\n"
877msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
878
879#: ../gconf/gconf-internals.c:914
880#, c-format
881msgid "Read error on file `%s': %s\n"
882msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
883
884#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
885#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
886#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1692
887#, c-format
888msgid "Text contains invalid UTF-8"
889msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
890
891#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
892#, c-format
893msgid "Expected list, got %s"
894msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
895
896#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
897#, c-format
898msgid "Expected list of %s, got list of %s"
899msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
900
901#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
902#, c-format
903msgid "Expected pair, got %s"
904msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
905
906#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
907#, c-format
908msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
909msgstr ""
910"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
911"стойности"
912
913#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
914#, c-format
915msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
916msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
917
918#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
919msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
920msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
921
922#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
923msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
924msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
925
926#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
927msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
928msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
929
930#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
931#, c-format
932msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
933msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
934
935#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
936#, c-format
937msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
938msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
939
940#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
941#, c-format
942msgid "Failed to create or open '%s'"
943msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
944
945#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
946#, c-format
947msgid ""
948"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
949"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
950msgstr ""
951"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
952"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
953"(%s)"
954
955#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
956#, c-format
957msgid "Failed to remove '%s': %s"
958msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
959
960#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
961#, c-format
962msgid "Not running within active session"
963msgstr "Работа извън активна сесия"
964
965#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
966#, c-format
967msgid "Failed to get connection to session: %s"
968msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
969
970#: ../gconf/gconf-internals.c:2472
971#, c-format
972msgid "GetIOR failed: %s"
973msgstr "Неуспех при изпълнението на GetIOR: %s"
974
975#: ../gconf/gconf-internals.c:2509
976#, c-format
977msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
978msgstr ""
979"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
980"към обект gconfd"
981
982#: ../gconf/gconf-internals.c:2521
983#, c-format
984msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
985msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
986
987#: ../gconf/gconf-internals.c:2548
988#, c-format
989msgid "couldn't create directory `%s': %s"
990msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
991
992#: ../gconf/gconf-internals.c:2605
993#, c-format
994msgid "Can't write to file `%s': %s"
995msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
996
997#: ../gconf/gconf-internals.c:2646
998#, c-format
999msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1000msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1001
1002#: ../gconf/gconf-internals.c:2669
1003#, c-format
1004msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1005msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1006
1007#: ../gconf/gconf-internals.c:2681
1008#, c-format
1009msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1010msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1011
1012#: ../gconf/gconf-internals.c:2704
1013#, c-format
1014msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1015msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1016
1017#: ../gconf/gconf-internals.c:2720
1018#, c-format
1019msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1020msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1021
1022#: ../gconf/gconf-internals.c:2858
1023#, c-format
1024msgid "Server ping error: %s"
1025msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1026
1027#: ../gconf/gconf-internals.c:2877
1028#, c-format
1029msgid ""
1030"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1031"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1032"to a system crash. See http://projects.gnome.org/gconf/ for information. "
1033"(Details - %s)"
1034msgstr ""
1035"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1036"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS "
1037"поради сривове в работата. За повече информация: http://www.gnome.org/"
1038"projects/gconf/. (Подробности — %s)"
1039
1040#: ../gconf/gconf-internals.c:2878
1041msgid "none"
1042msgstr "няма"
1043
1044#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1045msgid "- Sanity checks for GConf"
1046msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1047
1048#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:639
1049#, c-format
1050msgid ""
1051"Error while parsing options: %s.\n"
1052"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1053msgstr ""
1054"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1055"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1056"опции на командата.\n"
1057
1058#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1062"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1063"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1064"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1065msgstr ""
1066"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1067"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1068"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1069"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1070
1071#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1072#, c-format
1073msgid ""
1074"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1075"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1076"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1077"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1078"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1079"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1080"%d)."
1081msgstr ""
1082"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1083"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1084"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1085"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1086"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1087"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1088
1089#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1090#, c-format
1091msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1092msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1093
1094#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1095#, c-format
1096msgid ""
1097"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1098"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1099"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1100msgstr ""
1101"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1102"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1103"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1104
1105#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1106msgid "Error reading the file: "
1107msgstr "Грешка при четене на файла:"
1108
1109#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1110#, c-format
1111msgid ""
1112"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1113"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1114msgstr ""
1115"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1116"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1117
1118#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1119msgid ""
1120"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1121"\n"
1122"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1123"login session is using your preference settings files.\n"
1124"\n"
1125"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1126"problems with the preference settings in the other session.\n"
1127"\n"
1128"Do you want to continue?"
1129msgstr ""
1130"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1131"\n"
1132"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1133"тези файлове.\n"
1134"\n"
1135"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1136"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1137"\n"
1138"Желаете ли да продължите?"
1139
1140#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1141msgid "_Log Out"
1142msgstr "_Излизане"
1143
1144#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1145msgid "_Continue"
1146msgstr "_Продължаване"
1147
1148#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1149#, c-format
1150msgid "%s Continue (y/n)?"
1151msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1152
1153#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1154#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1155#, c-format
1156msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1157msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1158
1159#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1160#, c-format
1161msgid ""
1162"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1163msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1164
1165#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1166#, c-format
1167msgid ""
1168"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1169"elements"
1170msgstr ""
1171"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1172"cdr)"
1173
1174#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1175#, c-format
1176msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1177msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1178
1179#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1180#, c-format
1181msgid ""
1182"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1183msgstr ""
1184"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1185"право на запис"
1186
1187#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1188#, c-format
1189msgid ""
1190"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1191msgstr ""
1192"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1193"право на запис"
1194
1195#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1196#, c-format
1197msgid ""
1198"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1199"position %d"
1200msgstr ""
1201"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1202"непълно право на запис"
1203
1204#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1205msgid ""
1206"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1207"will not be possible"
1208msgstr ""
1209"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1210"да могат да се запазват"
1211
1212#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1213#, c-format
1214msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1215msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1216
1217#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1218msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1219msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1220
1221#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1222#, c-format
1223msgid ""
1224"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1225"path"
1226msgstr ""
1227"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1228"настройките"
1229
1230#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1231#, c-format
1232msgid ""
1233"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1234"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1235"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1236"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1237"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1238"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1239"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1240"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1241"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1242"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1243"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1244"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1245"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1246"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1247"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1248"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1249msgstr ""
1250"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1251"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1252"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1253"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1254"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1255"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1256"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1257"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1258"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1259"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1260"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1261"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1262"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1263"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1264"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1265"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1266
1267#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1268#, c-format
1269msgid "Error finding metainfo: %s"
1270msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1271
1272#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1273#, c-format
1274msgid "Error getting metainfo: %s"
1275msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1276
1277#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1278#, c-format
1279msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1280msgstr ""
1281"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1282"„%s“"
1283
1284#: ../gconf/gconf-value.c:262
1285#, c-format
1286msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1287msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1288
1289#: ../gconf/gconf-value.c:275
1290#, c-format
1291msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1292msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1293
1294#: ../gconf/gconf-value.c:326
1295#, c-format
1296msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1297msgstr ""
1298"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1299
1300#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1301#, c-format
1302msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1303msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1304
1305#: ../gconf/gconf-value.c:404
1306#, c-format
1307msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1308msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1309
1310#: ../gconf/gconf-value.c:417
1311#, c-format
1312msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1313msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1314
1315#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1316#, c-format
1317msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1318msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1319
1320#: ../gconf/gconf-value.c:487
1321#, c-format
1322msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1323msgstr ""
1324"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1325
1326#: ../gconf/gconf.c:95
1327msgid "Key is NULL"
1328msgstr "Ключът е NULL"
1329
1330#: ../gconf/gconf.c:102
1331#, c-format
1332msgid "\"%s\": %s"
1333msgstr "„%s“: %s"
1334
1335#: ../gconf/gconf.c:418
1336#, c-format
1337msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1338msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
1339
1340#: ../gconf/gconf.c:819
1341msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1342msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1343
1344#: ../gconf/gconf.c:2269
1345#, c-format
1346msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1347msgstr ""
1348"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1349
1350#: ../gconf/gconf.c:2641
1351msgid "Must begin with a slash '/'"
1352msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1353
1354#: ../gconf/gconf.c:2663
1355msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1356msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1357
1358#: ../gconf/gconf.c:2665
1359msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1360msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1361
1362#: ../gconf/gconf.c:2685
1363#, c-format
1364msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1365msgstr ""
1366"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1367
1368#: ../gconf/gconf.c:2695
1369#, c-format
1370msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1371msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1372
1373#: ../gconf/gconf.c:2709
1374msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1375msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1376
1377#: ../gconf/gconf.c:3080
1378#, c-format
1379msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1380msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1381
1382#: ../gconf/gconf.c:3141
1383#, c-format
1384msgid "Expected float, got %s"
1385msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1386
1387#: ../gconf/gconf.c:3176
1388#, c-format
1389msgid "Expected int, got %s"
1390msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1391
1392#: ../gconf/gconf.c:3211
1393#, c-format
1394msgid "Expected string, got %s"
1395msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1396
1397#: ../gconf/gconf.c:3245
1398#, c-format
1399msgid "Expected bool, got %s"
1400msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1401
1402#: ../gconf/gconf.c:3278
1403#, c-format
1404msgid "Expected schema, got %s"
1405msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1406
1407#: ../gconf/gconf.c:3617
1408#, c-format
1409msgid "CORBA error: %s"
1410msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1411
1412#: ../gconf/gconfd.c:336
1413msgid "Shutdown request received"
1414msgstr "Получена е заявка за спиране"
1415
1416#: ../gconf/gconfd.c:368
1417msgid ""
1418"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1419"directory"
1420msgstr ""
1421"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1422"gconf.path от папката с изходен код"
1423
1424#: ../gconf/gconfd.c:388
1425#, c-format
1426msgid ""
1427"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1428"`%s'"
1429msgstr ""
1430"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1431
1432#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1433#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1434#.
1435#: ../gconf/gconfd.c:396
1436#, c-format
1437msgid ""
1438"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1439"edit %s%s"
1440msgstr ""
1441"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1442"Редактирайте %s%s"
1443
1444#: ../gconf/gconfd.c:409
1445#, c-format
1446msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1447msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1448
1449#: ../gconf/gconfd.c:421
1450msgid ""
1451"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1452"configuration data"
1453msgstr ""
1454"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1455"не могат да се заредят или запазят."
1456
1457#: ../gconf/gconfd.c:438
1458msgid ""
1459"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1460"save some configuration changes"
1461msgstr ""
1462"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1463"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1464
1465#: ../gconf/gconfd.c:603
1466#, c-format
1467msgid "Could not connect to session bus: %s"
1468msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1469
1470#: ../gconf/gconfd.c:625
1471#, c-format
1472msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1473msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1474
1475#: ../gconf/gconfd.c:706
1476#, c-format
1477msgid "Could not connect to system bus: %s"
1478msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1479
1480#: ../gconf/gconfd.c:842
1481#, c-format
1482msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1483msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1484
1485#: ../gconf/gconfd.c:890
1486msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1487msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:919
1490#, c-format
1491msgid ""
1492"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: "
1493"%s"
1494msgstr ""
1495"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1496"клиентската програма може да забие: %s"
1497
1498#: ../gconf/gconfd.c:965
1499#, c-format
1500msgid "Error releasing lockfile: %s"
1501msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1502
1503#: ../gconf/gconfd.c:973
1504msgid "Exiting"
1505msgstr "Приключва се"
1506
1507#: ../gconf/gconfd.c:991
1508msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1509msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1510
1511#: ../gconf/gconfd.c:1008
1512msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1513msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1514
1515#: ../gconf/gconfd.c:1334
1516#, c-format
1517msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1518msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1519
1520#: ../gconf/gconfd.c:1478
1521#, c-format
1522msgid "Returning exception: %s"
1523msgstr "Върнато изключение: %s"
1524
1525#: ../gconf/gconfd.c:1584
1526#, c-format
1527msgid ""
1528"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1529"gconfd shutdown (%s)"
1530msgstr ""
1531"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1532"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1533
1534#: ../gconf/gconfd.c:1619
1535#, c-format
1536msgid ""
1537"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1538msgstr ""
1539"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1540"запазени успешно (%s)"
1541
1542#: ../gconf/gconfd.c:1681
1543#, c-format
1544msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1545msgstr ""
1546"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1547
1548#: ../gconf/gconfd.c:1695
1549#, c-format
1550msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1551msgstr ""
1552"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1553
1554#: ../gconf/gconfd.c:1704
1555#, c-format
1556msgid "Could not flush saved state file '%s' to disk: %s"
1557msgstr ""
1558"Не може да се гарантира, че файлът за запазване на състоянието „%s“ е "
1559"записан на диска: %s"
1560
1561#: ../gconf/gconfd.c:1711
1562#, c-format
1563msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1564msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1565
1566#: ../gconf/gconfd.c:1725
1567#, c-format
1568msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1569msgstr ""
1570"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1571
1572#: ../gconf/gconfd.c:1735
1573#, c-format
1574msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1575msgstr ""
1576"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1577"мястото му: %s"
1578
1579#: ../gconf/gconfd.c:1744
1580#, c-format
1581msgid ""
1582"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1583msgstr ""
1584"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1585"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1586
1587#: ../gconf/gconfd.c:2223
1588#, c-format
1589msgid ""
1590"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1591msgstr ""
1592"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1593"може да се открие"
1594
1595#: ../gconf/gconfd.c:2259
1596#, c-format
1597msgid "Error reading saved state file: %s"
1598msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1599
1600#: ../gconf/gconfd.c:2309
1601#, c-format
1602msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1603msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1604
1605#: ../gconf/gconfd.c:2428
1606#, c-format
1607msgid ""
1608"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1609"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1610msgstr ""
1611"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1612"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1613
1614#: ../gconf/gconfd.c:2433
1615#, c-format
1616msgid ""
1617"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1618"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1619msgstr ""
1620"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1621"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd "
1622"(%s)"
1623
1624#: ../gconf/gconfd.c:2456 ../gconf/gconfd.c:2630
1625#, c-format
1626msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1627msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1628
1629#: ../gconf/gconfd.c:2471
1630#, c-format
1631msgid "Failed to open saved state file: %s"
1632msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1633
1634#: ../gconf/gconfd.c:2484
1635#, c-format
1636msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1637msgstr ""
1638"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1639"състоянието: %s"
1640
1641#: ../gconf/gconfd.c:2492
1642#, c-format
1643msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1644msgstr ""
1645"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1646"състоянието: %s"
1647
1648#: ../gconf/gconfd.c:2591
1649msgid ""
1650"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1651msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1652
1653#: ../gconf/gconftool.c:93
1654msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1655msgstr ""
1656"Задаване на стойност на клавиш\n"
1657"                                        и записване върху диска. Използва се "
1658"с\n"
1659"                                        --type"
1660
1661#: ../gconf/gconftool.c:102
1662msgid "Print the value of a key to standard output."
1663msgstr ""
1664"Отпечатване на стойността на\n"
1665"                                        ключ на стандартния изход"
1666
1667#: ../gconf/gconftool.c:112
1668msgid "Unset the keys on the command line"
1669msgstr ""
1670"Премахване на стойностите на\n"
1671"                                        ключовете на командния ред"
1672
1673#: ../gconf/gconftool.c:121
1674msgid ""
1675"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1676"command line"
1677msgstr ""
1678"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1679"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1680"пап-\n"
1681"                                        ката на командния ред"
1682
1683#: ../gconf/gconftool.c:130
1684msgid "Toggles a boolean key."
1685msgstr ""
1686"Превключване на булев\n"
1687"                                        ключ."
1688
1689#: ../gconf/gconftool.c:139
1690msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1691msgstr ""
1692"Показване на всички двойки\n"
1693"                                        ключ/стойност в папка"
1694
1695#: ../gconf/gconftool.c:148
1696msgid "Print all subdirectories in a directory."
1697msgstr ""
1698"Показване на всички подпапки в\n"
1699"                                        папка"
1700
1701#: ../gconf/gconftool.c:157
1702msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1703msgstr ""
1704"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1705"                                        писи в папка"
1706
1707#: ../gconf/gconftool.c:166 ../gconf/gconftool.c:175
1708msgid "Search for a key, recursively."
1709msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1710
1711#: ../gconf/gconftool.c:184
1712msgid "Get the short doc string for a key"
1713msgstr ""
1714"Получаване на кратка информация\n"
1715"                                        за ключа"
1716
1717#: ../gconf/gconftool.c:193
1718msgid "Get the long doc string for a key"
1719msgstr ""
1720"Получаване на подробна информа-\n"
1721"                                        ция за ключа"
1722
1723#: ../gconf/gconftool.c:202
1724msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1725msgstr ""
1726"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1727"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1728
1729#: ../gconf/gconftool.c:211
1730msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1731msgstr ""
1732"Игнориране на стандартните нас-\n"
1733"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1734"стой-\n"
1735"                                        ностите"
1736
1737#: ../gconf/gconftool.c:226
1738msgid ""
1739"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1740"recursively."
1741msgstr ""
1742"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1743"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1744"на\n"
1745"                                        XML"
1746
1747#: ../gconf/gconftool.c:235
1748msgid ""
1749"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1750"relative to a directory."
1751msgstr ""
1752"Зареждане от избрания файл на\n"
1753"                                        описание във вид на XML на "
1754"стойностите\n"
1755"                                        и настройване относително към папка"
1756
1757#: ../gconf/gconftool.c:244
1758msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1759msgstr ""
1760"Махане на набор от стойности\n"
1761"                                        описани във файл на XML"
1762
1763#: ../gconf/gconftool.c:259
1764msgid "Get the name of the default source"
1765msgstr ""
1766"Получаване на името на стан-\n"
1767"                                        дартния източник"
1768
1769#: ../gconf/gconftool.c:268
1770msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1771msgstr ""
1772"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1773"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1774
1775#: ../gconf/gconftool.c:277
1776msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1777msgstr ""
1778"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1779"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1780"из-\n"
1781"                                        пълнява"
1782
1783#: ../gconf/gconftool.c:286
1784msgid ""
1785"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1786"when needed.)"
1787msgstr ""
1788"Стартиране на конфигурационен\n"
1789"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1790"стартирането\n"
1791"                                        е автоматично — при необходимост)"
1792
1793#: ../gconf/gconftool.c:301
1794msgid ""
1795"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1796"describes. Unique abbreviations OK."
1797msgstr ""
1798"Указване на вида, който се за-\n"
1799"                                        дава, или вида на стойностите, "
1800"които\n"
1801"                                        схемата описва. Уникалните "
1802"съкращения са\n"
1803"                                        позволени"
1804
1805#: ../gconf/gconftool.c:302
1806msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1807msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1808
1809#: ../gconf/gconftool.c:310
1810msgid "Print the data type of a key to standard output."
1811msgstr ""
1812"Отпечатване на вида данни на\n"
1813"                                        ключ на стандартния изход"
1814
1815#: ../gconf/gconftool.c:319
1816msgid "Get the number of elements in a list key."
1817msgstr ""
1818"Взимане номера на елементите в\n"
1819"                                        ключ-списък"
1820
1821#: ../gconf/gconftool.c:328
1822msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1823msgstr ""
1824"Взимане на специфичен елемент\n"
1825"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1826
1827#: ../gconf/gconftool.c:337
1828msgid ""
1829"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1830"schema describes. Unique abbreviations OK."
1831msgstr ""
1832"Указване на вида на стойността\n"
1833"                                        на списъка, която се задава, или "
1834"вида на\n"
1835"                                        стойностите, които схемата описва. "
1836"Уни-\n"
1837"                                        калните съкращения са позволени"
1838
1839#: ../gconf/gconftool.c:338 ../gconf/gconftool.c:347 ../gconf/gconftool.c:356
1840msgid "int|bool|float|string"
1841msgstr "int|bool|float|string"
1842
1843#: ../gconf/gconftool.c:346
1844msgid ""
1845"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1846"schema describes. Unique abbreviations OK."
1847msgstr ""
1848"Указване на вида на главата\n"
1849"                                        (car) от двойката, който се задава "
1850"или\n"
1851"                                        вида на стойностите, които схемата "
1852"опис-\n"
1853"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1854"позволени"
1855
1856#: ../gconf/gconftool.c:355
1857msgid ""
1858"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1859"schema describes. Unique abbreviations OK."
1860msgstr ""
1861"Указване на вида на опашката\n"
1862"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1863"или\n"
1864"                                        вида на стойностите, които схемата "
1865"опис-\n"
1866"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1867"позволени"
1868
1869#: ../gconf/gconftool.c:370
1870msgid "Specify a schema file to be installed"
1871msgstr ""
1872"Указване на файл-схема за ин-\n"
1873"                                        сталиране"
1874
1875#: ../gconf/gconftool.c:371
1876msgid "FILENAME"
1877msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1878
1879#: ../gconf/gconftool.c:379
1880msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1881msgstr ""
1882"Указване на източник на наст-\n"
1883"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1884"                                        стандартния път"
1885
1886#: ../gconf/gconftool.c:380
1887msgid "SOURCE"
1888msgstr "ИЗТОЧНИК"
1889
1890#: ../gconf/gconftool.c:388
1891msgid ""
1892"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1893"gconfd is not running."
1894msgstr ""
1895"Директен достъп до базата от\n"
1896"                                        данни с настройки като сървърът се "
1897"прес-\n"
1898"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1899"процес\n"
1900"                                        gconfd"
1901
1902#: ../gconf/gconftool.c:397
1903msgid ""
1904"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1905"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1906"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1907"configuration source."
1908msgstr ""
1909"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1910"                                        от командния ред в базата от данни. "
1911"За\n"
1912"                                        да се ползва различен от стандартния "
1913"из-\n"
1914"                                        точник на настройки, той трябва да "
1915"е\n"
1916"                                        посочен в променливата на средата\n"
1917"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1918"празна,\n"
1919"                                        се използва стандартният източник"
1920
1921#: ../gconf/gconftool.c:406
1922msgid ""
1923"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1924"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1925"configuration source or set to the empty string to use the default."
1926msgstr ""
1927"Деинсталиране на файловете-\n"
1928"                                        схеми от командния ред от базата от "
1929"дан-\n"
1930"                                        ни. За да се ползва различен от "
1931"стан-\n"
1932"                                        дартния източник на настройки, той "
1933"тряб-\n"
1934"                                        ва да е посочен в променливата на "
1935"среда-\n"
1936"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1937"празна,\n"
1938"                                        се използва стандартният източник"
1939
1940#: ../gconf/gconftool.c:421
1941msgid ""
1942"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1943"different types for keys on the command line."
1944msgstr ""
1945"Стресово изпитване на приложе-\n"
1946"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1947"раз-\n"
1948"                                        лични видове стойности на ключовете "
1949"на\n"
1950"                                        командния ред"
1951
1952#: ../gconf/gconftool.c:430
1953msgid ""
1954"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1955"the directories on the command line."
1956msgstr ""
1957"Стресово изпитване на приложе-\n"
1958"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1959"стой-\n"
1960"                                        ности на ключове в папките на "
1961"командния\n"
1962"                                        ред"
1963
1964#: ../gconf/gconftool.c:445
1965msgid ""
1966"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1967"type."
1968msgstr ""
1969"Задаване на схема и записване\n"
1970"                                        върху диска. Използва се със\n"
1971"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
1972"и\n"
1973"                                        --type"
1974
1975#: ../gconf/gconftool.c:454
1976msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1977msgstr ""
1978"Указване на кратко описание на\n"
1979"                                        схема"
1980
1981#: ../gconf/gconftool.c:455 ../gconf/gconftool.c:464
1982msgid "DESCRIPTION"
1983msgstr "ОПИСАНИЕ"
1984
1985#: ../gconf/gconftool.c:463
1986msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1987msgstr ""
1988"Указване на подробно описание\n"
1989"                                        на схема"
1990
1991#: ../gconf/gconftool.c:472
1992msgid "Specify the owner of a schema"
1993msgstr "Указване на собственик на схема"
1994
1995#: ../gconf/gconftool.c:473
1996msgid "OWNER"
1997msgstr "СОБСТВЕНИК"
1998
1999#: ../gconf/gconftool.c:481
2000msgid "Get the name of the schema applied to this key"
2001msgstr ""
2002"Получаване на името на схемата\n"
2003"                                        присвоена на този ключ"
2004
2005#: ../gconf/gconftool.c:490
2006msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
2007msgstr ""
2008"Указване на името на схемата,\n"
2009"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2010"                                        присвои схемата"
2011
2012#: ../gconf/gconftool.c:499
2013msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2014msgstr ""
2015"Премахване на всяко име на схе-\n"
2016"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2017
2018#: ../gconf/gconftool.c:514
2019msgid "Print version"
2020msgstr "Показване на версията"
2021
2022#: ../gconf/gconftool.c:523
2023msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2024msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2025
2026#: ../gconf/gconftool.c:585
2027msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2028msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2029
2030#: ../gconf/gconftool.c:590
2031msgid "Client options:"
2032msgstr "Опции за клиента:"
2033
2034#: ../gconf/gconftool.c:590
2035msgid "Show client options"
2036msgstr ""
2037"Показване на опциите за\n"
2038"                                        клиента"
2039
2040#: ../gconf/gconftool.c:595
2041msgid "Key type options:"
2042msgstr "Опции за вида на ключа:"
2043
2044#: ../gconf/gconftool.c:595
2045msgid "Show key type options"
2046msgstr ""
2047"Показване на опциите за\n"
2048"                                        вида на ключа"
2049
2050#: ../gconf/gconftool.c:600
2051msgid "Load/Save options:"
2052msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2053
2054#: ../gconf/gconftool.c:600
2055msgid "Show load/save options"
2056msgstr ""
2057"Показване на опциите за\n"
2058"                                        зареждането/запазването"
2059
2060#: ../gconf/gconftool.c:605
2061msgid "Server options:"
2062msgstr "Опции за сървъра:"
2063
2064#: ../gconf/gconftool.c:605
2065msgid "Show server options"
2066msgstr ""
2067"Показване на опциите за\n"
2068"                                        сървъра"
2069
2070#: ../gconf/gconftool.c:610
2071msgid "Installation options:"
2072msgstr "Настройки за инсталация:"
2073
2074#: ../gconf/gconftool.c:610
2075msgid "Show installation options"
2076msgstr ""
2077"Показване на опциите за\n"
2078"                                        инсталация"
2079
2080#: ../gconf/gconftool.c:615
2081msgid "Test options:"
2082msgstr "Настройки за тестване:"
2083
2084#: ../gconf/gconftool.c:615
2085msgid "Show test options"
2086msgstr ""
2087"Показване на опциите за\n"
2088"                                        тестване"
2089
2090#: ../gconf/gconftool.c:620
2091msgid "Schema options:"
2092msgstr "Настройки за схема:"
2093
2094#: ../gconf/gconftool.c:620
2095msgid "Show schema options"
2096msgstr ""
2097"Показване на опциите за\n"
2098"                                        схема"
2099
2100#: ../gconf/gconftool.c:629
2101#, c-format
2102msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2103msgstr ""
2104"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2105"командата.\n"
2106
2107#: ../gconf/gconftool.c:657
2108#, c-format
2109msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2110msgstr ""
2111"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2112
2113#: ../gconf/gconftool.c:667
2114#, c-format
2115msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2116msgstr ""
2117"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2118
2119#: ../gconf/gconftool.c:674
2120#, c-format
2121msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2122msgstr ""
2123"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2124
2125#: ../gconf/gconftool.c:682
2126#, c-format
2127msgid "Can't toggle and get/set/unset simultaneously\n"
2128msgstr ""
2129"Не може едновременно да се превключва и да се получава/задава/премахва "
2130"информация\n"
2131
2132#: ../gconf/gconftool.c:693
2133#, c-format
2134msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2135msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2136
2137#: ../gconf/gconftool.c:704
2138#, c-format
2139msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2140msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2141
2142#: ../gconf/gconftool.c:718
2143#, c-format
2144msgid ""
2145"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2146"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2147msgstr ""
2148"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2149"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2150
2151#: ../gconf/gconftool.c:732
2152#, c-format
2153msgid ""
2154"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2155"all-dirs, or --search-key\n"
2156msgstr ""
2157"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2158"--all-dirs или --search-key\n"
2159
2160#: ../gconf/gconftool.c:738
2161#, c-format
2162msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2163msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2164
2165#: ../gconf/gconftool.c:744
2166#, c-format
2167msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2168msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2169
2170#: ../gconf/gconftool.c:752
2171#, c-format
2172msgid ""
2173"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2174"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2175msgstr ""
2176"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2177"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2178
2179#: ../gconf/gconftool.c:764 ../gconf/gconftool.c:777 ../gconf/gconftool.c:790
2180#: ../gconf/gconftool.c:804 ../gconf/gconftool.c:817 ../gconf/gconftool.c:830
2181#: ../gconf/gconftool.c:844
2182#, c-format
2183msgid "%s option must be used by itself.\n"
2184msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2185
2186#: ../gconf/gconftool.c:853
2187#, c-format
2188msgid ""
2189"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2190"direct\n"
2191msgstr ""
2192"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2193"--direct\n"
2194
2195#: ../gconf/gconftool.c:859
2196#, c-format
2197msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2198msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2199
2200#: ../gconf/gconftool.c:887
2201#, c-format
2202msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2203msgstr ""
2204"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2205
2206#: ../gconf/gconftool.c:894
2207#, c-format
2208msgid ""
2209"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2210msgstr ""
2211"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2212"схеми\n"
2213
2214#: ../gconf/gconftool.c:907
2215#, c-format
2216msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2217msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2218
2219#: ../gconf/gconftool.c:962
2220#, c-format
2221msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2222msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2223
2224#: ../gconf/gconftool.c:1267
2225#, c-format
2226msgid "Shutdown error: %s\n"
2227msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2228
2229#: ../gconf/gconftool.c:1310
2230#, c-format
2231msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2232msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2233
2234#: ../gconf/gconftool.c:1355 ../gconf/gconftool.c:1549
2235#: ../gconf/gconftool.c:1815
2236#, c-format
2237msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2238msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2239
2240#: ../gconf/gconftool.c:1375 ../gconf/gconftool.c:1568
2241msgid "(no value set)"
2242msgstr "(няма зададена стойност)"
2243
2244#: ../gconf/gconftool.c:1438
2245#, c-format
2246msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2247msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:1457
2250#, c-format
2251msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
2252msgstr "Трябва да укажете регулярен израз на PCRE, който да се търси.\n"
2253
2254#: ../gconf/gconftool.c:1464
2255#, c-format
2256msgid "Error compiling regex: %s\n"
2257msgstr "Грешка при компилиране на регулярен израз: %s\n"
2258
2259#: ../gconf/gconftool.c:1507
2260#, c-format
2261msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2262msgstr ""
2263"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2264
2265#: ../gconf/gconftool.c:1874
2266#, c-format
2267msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2268msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2269
2270#: ../gconf/gconftool.c:1903
2271#, c-format
2272msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2273msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2274
2275#: ../gconf/gconftool.c:1938
2276#, c-format
2277msgid "Type: %s\n"
2278msgstr "Вид: %s\n"
2279
2280#: ../gconf/gconftool.c:1939
2281#, c-format
2282msgid "List Type: %s\n"
2283msgstr "Вид на списък: %s\n"
2284
2285#: ../gconf/gconftool.c:1940
2286#, c-format
2287msgid "Car Type: %s\n"
2288msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2289
2290#: ../gconf/gconftool.c:1941
2291#, c-format
2292msgid "Cdr Type: %s\n"
2293msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2294
2295#: ../gconf/gconftool.c:1946
2296#, c-format
2297msgid "Default Value: %s\n"
2298msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2299
2300#: ../gconf/gconftool.c:1946 ../gconf/gconftool.c:1948
2301#: ../gconf/gconftool.c:1949 ../gconf/gconftool.c:1950
2302msgid "Unset"
2303msgstr "Без стойност"
2304
2305#: ../gconf/gconftool.c:1948
2306#, c-format
2307msgid "Owner: %s\n"
2308msgstr "Собственик: %s\n"
2309
2310#: ../gconf/gconftool.c:1949
2311#, c-format
2312msgid "Short Desc: %s\n"
2313msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2314
2315#: ../gconf/gconftool.c:1950
2316#, c-format
2317msgid "Long Desc: %s\n"
2318msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2319
2320#: ../gconf/gconftool.c:1959 ../gconf/gconftool.c:2236
2321#: ../gconf/gconftool.c:2270 ../gconf/gconftool.c:2315
2322#: ../gconf/gconftool.c:2460
2323#, c-format
2324msgid "No value set for `%s'\n"
2325msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2326
2327#: ../gconf/gconftool.c:1963 ../gconf/gconftool.c:2240
2328#: ../gconf/gconftool.c:2274 ../gconf/gconftool.c:2319
2329#: ../gconf/gconftool.c:2464
2330#, c-format
2331msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2332msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2333
2334#: ../gconf/gconftool.c:2006 ../gconf/gconftool.c:2018
2335#, c-format
2336msgid "Don't understand type `%s'\n"
2337msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2338
2339#: ../gconf/gconftool.c:2030
2340#, c-format
2341msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2342msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2343
2344#: ../gconf/gconftool.c:2050
2345#, c-format
2346msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2347msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2348
2349#: ../gconf/gconftool.c:2078
2350#, c-format
2351msgid "Cannot set schema as value\n"
2352msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2353
2354#: ../gconf/gconftool.c:2088
2355#, c-format
2356msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2357msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2358
2359#: ../gconf/gconftool.c:2102
2360#, c-format
2361msgid ""
2362"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2363msgstr ""
2364"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2365"(car и cdr)\n"
2366
2367#: ../gconf/gconftool.c:2117
2368#, c-format
2369msgid "Error: %s\n"
2370msgstr "Грешка: %s\n"
2371
2372#: ../gconf/gconftool.c:2130 ../gconf/gconftool.c:2195
2373#: ../gconf/gconftool.c:3215
2374#, c-format
2375msgid "Error setting value: %s\n"
2376msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2377
2378#: ../gconf/gconftool.c:2148
2379#, c-format
2380msgid "Error syncing: %s\n"
2381msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2382
2383#: ../gconf/gconftool.c:2163
2384#, c-format
2385msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
2386msgstr "Трябва да укажете един или повече ключове като аргументи.\n"
2387
2388#: ../gconf/gconftool.c:2179
2389#, c-format
2390msgid "No value found for key %s\n"
2391msgstr "Не е открита стойност на ключа: „%s“\n"
2392
2393#: ../gconf/gconftool.c:2185
2394#, c-format
2395msgid "Not a boolean value: %s\n"
2396msgstr "Следното не е булева стойност: „%s“\n"
2397
2398#: ../gconf/gconftool.c:2216
2399#, c-format
2400msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2401msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2402
2403#: ../gconf/gconftool.c:2260
2404#, c-format
2405msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2406msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2407
2408#: ../gconf/gconftool.c:2285 ../gconf/gconftool.c:2330
2409#, c-format
2410msgid "Key %s is not a list.\n"
2411msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2412
2413#: ../gconf/gconftool.c:2305
2414#, c-format
2415msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2416msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2417
2418#: ../gconf/gconftool.c:2336
2419#, c-format
2420msgid "Must specify list index.\n"
2421msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2422
2423#: ../gconf/gconftool.c:2343
2424#, c-format
2425msgid "List index must be non-negative.\n"
2426msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2427
2428#: ../gconf/gconftool.c:2352
2429#, c-format
2430msgid "List index is out of bounds.\n"
2431msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2432
2433#: ../gconf/gconftool.c:2378
2434#, c-format
2435msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2436msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2437
2438#: ../gconf/gconftool.c:2398
2439#, c-format
2440msgid "No schema known for `%s'\n"
2441msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2442
2443#: ../gconf/gconftool.c:2431
2444#, c-format
2445msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2446msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2447
2448#: ../gconf/gconftool.c:2436
2449#, c-format
2450msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2451msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2452
2453#: ../gconf/gconftool.c:2443
2454#, c-format
2455msgid "No schema stored at '%s'\n"
2456msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2457
2458#: ../gconf/gconftool.c:2446
2459#, c-format
2460msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2461msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2462
2463#: ../gconf/gconftool.c:2502
2464#, c-format
2465msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2466msgstr ""
2467"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2468"присвои схемата\n"
2469
2470#: ../gconf/gconftool.c:2509
2471#, c-format
2472msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2473msgstr ""
2474"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2475
2476#: ../gconf/gconftool.c:2527
2477#, c-format
2478msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2479msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2480
2481#: ../gconf/gconftool.c:2537
2482#, c-format
2483msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2484msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2485
2486#: ../gconf/gconftool.c:2562
2487#, c-format
2488msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2489msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2490
2491#: ../gconf/gconftool.c:2604
2492#, c-format
2493msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2494msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2495
2496#: ../gconf/gconftool.c:2624
2497#, c-format
2498msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2499msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2500
2501#: ../gconf/gconftool.c:2644
2502#, c-format
2503msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2504msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2505
2506#: ../gconf/gconftool.c:2659
2507#, c-format
2508msgid "Error setting value: %s"
2509msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2510
2511#: ../gconf/gconftool.c:2673
2512#, c-format
2513msgid "Error syncing: %s"
2514msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2515
2516#: ../gconf/gconftool.c:2688
2517#, c-format
2518msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2519msgstr ""
2520"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2521"ключ/стойност.\n"
2522
2523#: ../gconf/gconftool.c:2702
2524#, c-format
2525msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2526msgstr ""
2527"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2528
2529#: ../gconf/gconftool.c:2713
2530#, c-format
2531msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2532msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2533
2534#: ../gconf/gconftool.c:2733
2535#, c-format
2536msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2537msgstr ""
2538"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2539"премахнат.\n"
2540
2541#: ../gconf/gconftool.c:2747
2542#, c-format
2543msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2544msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2545
2546#: ../gconf/gconftool.c:2767
2547#, c-format
2548msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2549msgstr ""
2550"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2551
2552#: ../gconf/gconftool.c:2801
2553#, c-format
2554msgid "Error listing dirs: %s\n"
2555msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2556
2557#: ../gconf/gconftool.c:2937
2558#, c-format
2559msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2560msgstr ""
2561"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2562"в двойка (<pair>)\n"
2563
2564#: ../gconf/gconftool.c:2964
2565#, c-format
2566msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2567msgstr ""
2568"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2569"игнорира се\n"
2570
2571#: ../gconf/gconftool.c:2997
2572#, c-format
2573msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2574msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2575
2576#: ../gconf/gconftool.c:3003
2577#, c-format
2578msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2579msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2580
2581#: ../gconf/gconftool.c:3021
2582#, c-format
2583msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2584msgstr ""
2585"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2586
2587#: ../gconf/gconftool.c:3042
2588#, c-format
2589msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2590msgstr ""
2591"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая "
2592"„%s“\n"
2593
2594#: ../gconf/gconftool.c:3064
2595#, c-format
2596msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2597msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2598
2599#: ../gconf/gconftool.c:3085
2600#, c-format
2601msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2602msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2603
2604#: ../gconf/gconftool.c:3194 ../gconf/gconftool.c:3736
2605#, c-format
2606msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2607msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2608
2609#: ../gconf/gconftool.c:3309
2610#, c-format
2611msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2612msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2613
2614#: ../gconf/gconftool.c:3318
2615#, c-format
2616msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2617msgstr ""
2618"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема "
2619"(%s)\n"
2620
2621#: ../gconf/gconftool.c:3329 ../gconf/gconftool.c:3359
2622#: ../gconf/gconftool.c:3388
2623#, c-format
2624msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2625msgstr ""
2626"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2627"схемата (%s)\n"
2628
2629#: ../gconf/gconftool.c:3347
2630#, c-format
2631msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2632msgstr ""
2633"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2634"или cdr) за схема (%s)\n"
2635
2636#: ../gconf/gconftool.c:3372
2637#, c-format
2638msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2639msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2640
2641#: ../gconf/gconftool.c:3401
2642#, c-format
2643msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2644msgstr ""
2645"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2646
2647#: ../gconf/gconftool.c:3449 ../gconf/gconftool.c:3470
2648#: ../gconf/gconftool.c:3491 ../gconf/gconftool.c:3512
2649#, c-format
2650msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2651msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2652
2653#: ../gconf/gconftool.c:3466
2654#, c-format
2655msgid ""
2656"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2657msgstr ""
2658"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2659"string или bool, а не „%s“\n"
2660
2661#: ../gconf/gconftool.c:3487
2662#, c-format
2663msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2664msgstr ""
2665"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2666"string или bool, а не „%s“\n"
2667
2668#: ../gconf/gconftool.c:3508
2669#, c-format
2670msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2671msgstr ""
2672"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2673"string или bool, а не „%s“\n"
2674
2675#: ../gconf/gconftool.c:3548
2676#, c-format
2677msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2678msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2679
2680#: ../gconf/gconftool.c:3551 ../gconf/gconftool.c:3809
2681#, c-format
2682msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2683msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2684
2685#: ../gconf/gconftool.c:3562
2686#, c-format
2687msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2688msgstr ""
2689"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2690
2691#: ../gconf/gconftool.c:3568
2692#, c-format
2693msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2694msgstr ""
2695"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2696
2697#: ../gconf/gconftool.c:3574
2698#, c-format
2699msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2700msgstr ""
2701"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2702
2703#: ../gconf/gconftool.c:3603
2704#, c-format
2705msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2706msgstr ""
2707"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2708
2709#: ../gconf/gconftool.c:3609
2710#, c-format
2711msgid ""
2712"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2713msgstr ""
2714"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2715"се игнорират\n"
2716
2717#: ../gconf/gconftool.c:3707
2718#, c-format
2719msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2720msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2721
2722#: ../gconf/gconftool.c:3744
2723#, c-format
2724msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2725msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2726
2727#: ../gconf/gconftool.c:3818
2728#, c-format
2729msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2730msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2731
2732#: ../gconf/gconftool.c:3853
2733#, c-format
2734msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2735msgstr ""
2736"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2737
2738#: ../gconf/gconftool.c:3861
2739#, c-format
2740msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2741msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2742
2743#: ../gconf/gconftool.c:3871
2744#, c-format
2745msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2746msgstr ""
2747"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2748
2749#: ../gconf/gconftool.c:3879
2750#, c-format
2751msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2752msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2753
2754#: ../gconf/gconftool.c:3917
2755#, c-format
2756msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2757msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2758
2759#: ../gconf/gconftool.c:3958
2760#, c-format
2761msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2762msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2763
2764#: ../gconf/gconftool.c:3990
2765#, c-format
2766msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2767msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2768
2769#: ../gconf/gconftool.c:3997
2770#, c-format
2771msgid "Document `%s' is empty?\n"
2772msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2773
2774#: ../gconf/gconftool.c:4009
2775#, c-format
2776msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2777msgstr ""
2778"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2779
2780#: ../gconf/gconftool.c:4022
2781#, c-format
2782msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2783msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2784
2785#: ../gconf/gconftool.c:4036
2786#, c-format
2787msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2788msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2789
2790#: ../gconf/gconftool.c:4057
2791#, c-format
2792msgid "Error syncing configuration data: %s"
2793msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2794
2795#: ../gconf/gconftool.c:4073
2796#, c-format
2797msgid "Must specify some schema files to install\n"
2798msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2799
2800#: ../gconf/gconftool.c:4101
2801#, c-format
2802msgid ""
2803"\n"
2804"%s\n"
2805msgstr ""
2806"\n"
2807"%s\n"
2808
2809#: ../gconf/gconftool.c:4121
2810#, c-format
2811msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2812msgstr ""
2813"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2814
2815#: ../gconf/gconftool.c:4247
2816#, c-format
2817msgid "Must specify some keys to break\n"
2818msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2819
2820#: ../gconf/gconftool.c:4253
2821#, c-format
2822msgid ""
2823"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2824"  %s\n"
2825msgstr ""
2826"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2827"ключа:\n"
2828"  %s\n"
2829
2830#: ../gconf/gconftool.c:4271
2831#, c-format
2832msgid "Must specify some directories to break\n"
2833msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2834
2835#: ../gconf/gconftool.c:4290
2836#, c-format
2837msgid ""
2838"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2839"directory:\n"
2840"  %s\n"
2841msgstr ""
2842"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2843"ключовете в папка\n"
2844"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.