source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 177.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gedit package.
4# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
5# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org> 2004, 2005, 2007.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2009.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gedit trunk\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2009-02-11 13:38+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2009-02-11 13:37+0200\n"
17"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
25msgid "Edit text files"
26msgstr "Редактиране на текстови файлове"
27
28#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:755
29msgid "Text Editor"
30msgstr "Текстов редактор"
31
32#: ../data/gedit.schemas.in.h:1
33msgid ""
34"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
35"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
36msgstr ""
37"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
38"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
39
40#: ../data/gedit.schemas.in.h:2 ../gedit/gedit-plugin-manager.c:804
41msgid "Active plugins"
42msgstr "Включени приставки"
43
44#: ../data/gedit.schemas.in.h:3
45msgid "Auto Detected Encodings"
46msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
47
48#: ../data/gedit.schemas.in.h:4
49msgid "Auto Save"
50msgstr "Автоматично запазване"
51
52#: ../data/gedit.schemas.in.h:5
53msgid "Auto Save Interval"
54msgstr "Интервал за автоматично запазване"
55
56#: ../data/gedit.schemas.in.h:6
57msgid "Auto indent"
58msgstr "Автоматичен отстъп"
59
60#: ../data/gedit.schemas.in.h:7
61msgid "Backup Copy Extension"
62msgstr "Разширение на резервните копия"
63
64#: ../data/gedit.schemas.in.h:8
65msgid "Body Font for Printing"
66msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
67
68#: ../data/gedit.schemas.in.h:9
69msgid "Bottom Panel is Visible"
70msgstr "Долният панел е видим"
71
72#: ../data/gedit.schemas.in.h:10
73msgid "Create Backup Copies"
74msgstr "Създаване на резервни копия"
75
76#: ../data/gedit.schemas.in.h:11
77msgid "Display Line Numbers"
78msgstr "Показване на номера на редовете"
79
80#: ../data/gedit.schemas.in.h:12
81msgid "Display Right Margin"
82msgstr "Показване на дясна граница"
83
84#: ../data/gedit.schemas.in.h:13
85msgid "Editor Font"
86msgstr "Шрифт на редактора"
87
88#: ../data/gedit.schemas.in.h:14
89msgid "Enable Search Highlighting"
90msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
91
92#: ../data/gedit.schemas.in.h:15
93msgid "Enable Syntax Highlighting"
94msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
95
96#: ../data/gedit.schemas.in.h:16
97msgid "Encodings shown in menu"
98msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
99
100#: ../data/gedit.schemas.in.h:17
101msgid ""
102"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
103"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
104msgstr ""
105"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
106"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
107
108#: ../data/gedit.schemas.in.h:18
109msgid "Header Font for Printing"
110msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
111
112#: ../data/gedit.schemas.in.h:19
113msgid "Highlight Current Line"
114msgstr "Осветяване на текущия ред"
115
116#: ../data/gedit.schemas.in.h:20
117msgid "Highlight Matching Bracket"
118msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
119
120#: ../data/gedit.schemas.in.h:21
121msgid ""
122"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
123"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
124"lines."
125msgstr ""
126"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
127"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.h:22
130msgid "Insert spaces"
131msgstr "Вмъкване на интервали"
132
133#: ../data/gedit.schemas.in.h:23
134msgid "Line Number Font for Printing"
135msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
136
137#: ../data/gedit.schemas.in.h:24
138msgid "Line Wrapping Mode"
139msgstr "Режим с пренасяне"
140
141#: ../data/gedit.schemas.in.h:25
142msgid ""
143"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
144"writable by default."
145msgstr ""
146"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
147"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
148
149#: ../data/gedit.schemas.in.h:26
150msgid ""
151"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
152"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
153msgstr ""
154"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
155"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
156"на дадена приставка."
157
158#: ../data/gedit.schemas.in.h:27
159msgid ""
160"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
161"Only recognized encodings are used."
162msgstr ""
163"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
164"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
165"кодирания на знаци."
166
167#: ../data/gedit.schemas.in.h:28
168msgid "Max Number of Undo Actions"
169msgstr "Максимален брой връщания назад"
170
171#: ../data/gedit.schemas.in.h:29
172msgid "Maximum Recent Files"
173msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
174
175#: ../data/gedit.schemas.in.h:30
176msgid ""
177"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
178"\" for unlimited number of actions."
179msgstr ""
180"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
181"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
182
183#: ../data/gedit.schemas.in.h:31
184msgid ""
185"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
186"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
187msgstr ""
188"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
189"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
190"нататък"
191
192#. Translators: This is the Editor Font.
193#. This is a Pango font
194#: ../data/gedit.schemas.in.h:34
195msgid "Monospace 12"
196msgstr "Monospace 12"
197
198#. Translators: This is the Body font for printing.
199#. This is a Pango font.
200#: ../data/gedit.schemas.in.h:37
201msgid "Monospace 9"
202msgstr "Monospace 9"
203
204#: ../data/gedit.schemas.in.h:38
205msgid ""
206"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
207"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
208msgstr ""
209"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
210"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
211
212#: ../data/gedit.schemas.in.h:39
213msgid "Print Header"
214msgstr "Печатане на горен колонтитул"
215
216#: ../data/gedit.schemas.in.h:40
217msgid "Print Line Numbers"
218msgstr "Печатане на номера на редове"
219
220#: ../data/gedit.schemas.in.h:41
221msgid "Print Syntax Highlighting"
222msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
223
224#: ../data/gedit.schemas.in.h:42
225msgid "Printing Line Wrapping Mode"
226msgstr "Режим с пренасяне при печат"
227
228#: ../data/gedit.schemas.in.h:43
229msgid "Restore Previous Cursor Position"
230msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
231
232#: ../data/gedit.schemas.in.h:44
233msgid "Right Margin Position"
234msgstr "Позиция на дясната граница"
235
236#. Translators: This is the Header font for printing.
237#. This is a Pango font.
238#: ../data/gedit.schemas.in.h:47
239msgid "Sans 11"
240msgstr "Sans 11"
241
242#. Translators: This is the Line Number font for printing.
243#. This is a Pango font.
244#: ../data/gedit.schemas.in.h:50
245msgid "Sans 8"
246msgstr "Sans 8"
247
248#: ../data/gedit.schemas.in.h:51
249msgid "Side Pane is Visible"
250msgstr "Страничният панел е видим."
251
252#: ../data/gedit.schemas.in.h:52
253msgid "Smart Home End"
254msgstr "Умни „Home“ и „End“"
255
256#: ../data/gedit.schemas.in.h:53
257msgid ""
258"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
259"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
260"encodings are used."
261msgstr ""
262"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
263"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
264"Използват се само познати кодирания на знаци."
265
266#: ../data/gedit.schemas.in.h:54
267msgid ""
268"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
269"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
270"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
271"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
272"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
273"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
274"the text instead of the start/end of the line."
275msgstr ""
276"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
277"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
278"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
279"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
280"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
281"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
282"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
283
284#: ../data/gedit.schemas.in.h:55
285msgid ""
286"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
287"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
288"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
289"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
290"here."
291msgstr ""
292"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
293"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
294"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
295"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
296"изписани точно, както ги виждате тук."
297
298#: ../data/gedit.schemas.in.h:56
299msgid ""
300"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
301"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
302"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
303"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
304"here."
305msgstr ""
306"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
307"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
308"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
309"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
310"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
311
312#: ../data/gedit.schemas.in.h:57
313msgid ""
314"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
315msgstr ""
316"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
317
318#: ../data/gedit.schemas.in.h:58
319msgid ""
320"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
321"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
322msgstr ""
323"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
324"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
325
326#: ../data/gedit.schemas.in.h:59
327msgid ""
328"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
329"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
330msgstr ""
331"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
332"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
333
334#: ../data/gedit.schemas.in.h:60
335msgid ""
336"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
337"in the \"Recent Files\" submenu."
338msgstr ""
339"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
340"подменюто „Последни файлове“."
341
342#: ../data/gedit.schemas.in.h:61
343msgid ""
344"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
345"characters."
346msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
347
348#: ../data/gedit.schemas.in.h:62
349msgid "Specifies the position of the right margin."
350msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
351
352#: ../data/gedit.schemas.in.h:63
353msgid "Status Bar is Visible"
354msgstr "Лентата на състоянието е видима"
355
356#: ../data/gedit.schemas.in.h:64
357msgid "Style Scheme"
358msgstr "Стилови схеми"
359
360#: ../data/gedit.schemas.in.h:65
361msgid ""
362"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
363"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
364"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
365"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
366"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
367"mentioned here."
368msgstr ""
369"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
370"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
371"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
372"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
373"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
374"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
375
376#: ../data/gedit.schemas.in.h:66
377msgid "Tab Size"
378msgstr "Размер на табулатора"
379
380#: ../data/gedit.schemas.in.h:67
381msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
382msgstr ""
383"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
384"оцветяване на текста."
385
386#: ../data/gedit.schemas.in.h:68
387msgid "Toolbar Buttons Style"
388msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
389
390#: ../data/gedit.schemas.in.h:69
391msgid "Toolbar is Visible"
392msgstr "Лентата с инструменти е видима"
393
394#: ../data/gedit.schemas.in.h:70
395msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
396msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
397
398#: ../data/gedit.schemas.in.h:71
399msgid "Use Default Font"
400msgstr "Използване на стандартния шрифт"
401
402#: ../data/gedit.schemas.in.h:72
403msgid ""
404"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
405"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
406"option."
407msgstr ""
408"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
409"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
410
411#: ../data/gedit.schemas.in.h:73
412msgid ""
413"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
414"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
415msgstr ""
416"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
417"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
418
419#: ../data/gedit.schemas.in.h:74
420msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
421msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
422
423#: ../data/gedit.schemas.in.h:75
424msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
425msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
426
427#: ../data/gedit.schemas.in.h:76
428msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
429msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
430
431#: ../data/gedit.schemas.in.h:77
432msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
433msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
434
435#: ../data/gedit.schemas.in.h:78
436msgid ""
437"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
438msgstr ""
439"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
440
441#: ../data/gedit.schemas.in.h:79
442msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
443msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
444
445#: ../data/gedit.schemas.in.h:80
446msgid "Whether gedit should highlight the current line."
447msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
448
449#: ../data/gedit.schemas.in.h:81
450msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
451msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
452
453#: ../data/gedit.schemas.in.h:82
454msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
455msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
456
457#: ../data/gedit.schemas.in.h:83
458msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
459msgstr ""
460"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
461
462#: ../data/gedit.schemas.in.h:84
463msgid ""
464"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
465"loaded."
466msgstr ""
467"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
468"файл."
469
470#: ../data/gedit.schemas.in.h:85
471msgid ""
472"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
473msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
474
475#: ../data/gedit.schemas.in.h:86
476msgid ""
477"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
478msgstr ""
479"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
480
481#: ../data/gedit.schemas.in.h:87
482msgid ""
483"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
484msgstr ""
485"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
486"видима."
487
488#: ../data/gedit.schemas.in.h:88
489msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
490msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
491
492#: ../data/gedit.schemas.in.h:89
493msgid ""
494"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
495"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
496"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
497"font."
498msgstr ""
499"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
500"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
501"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
502
503#: ../data/gedit.schemas.in.h:90
504msgid "Writable VFS schemes"
505msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
506
507#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
508#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
509#: ../data/gedit.schemas.in.h:93
510msgid "[ISO-8859-15]"
511msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
512
513#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
514#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
515#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
516#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
517#. (covering English and most Western European languages) if you think people
518#. in you country will rarely use it.
519#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
520#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
521#. Only recognized encodings are used.
522#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
523#. a list of supported encodings
524#: ../data/gedit.schemas.in.h:105
525msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
526msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
527
528#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
529msgid "Logout _without Saving"
530msgstr "Изход _без запазване"
531
532#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
533msgid "_Cancel Logout"
534msgstr "_Отказване на изход"
535
536#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
537msgid "Close _without Saving"
538msgstr "_Без запазване"
539
540#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:211
541msgid "Question"
542msgstr "Въпрос"
543
544#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:411
545#, c-format
546msgid ""
547"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
548msgid_plural ""
549"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
550"lost."
551msgstr[0] ""
552"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
553"загубени безвъзвратно."
554msgstr[1] ""
555"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
556"загубени безвъзвратно."
557
558#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:420
559msgid ""
560"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
561msgstr ""
562"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
563"загубени безвъзвратно."
564
565#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:426
566#, c-format
567msgid ""
568"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
569"permanently lost."
570msgid_plural ""
571"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
572"permanently lost."
573msgstr[0] ""
574"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
575"бъдат загубени безвъзвратно."
576msgstr[1] ""
577"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
578"бъдат загубени безвъзвратно."
579
580#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:436
581#, c-format
582msgid ""
583"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
584msgid_plural ""
585"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
586"lost."
587msgstr[0] ""
588"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
589"загубени безвъзвратно."
590msgstr[1] ""
591"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
592"загубени безвъзвратно."
593
594#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:451
595msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
596msgstr ""
597"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
598"безвъзвратно."
599
600#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:457
601#, c-format
602msgid ""
603"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
604"permanently lost."
605msgid_plural ""
606"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
607"permanently lost."
608msgstr[0] ""
609"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
610"загубени безвъзвратно."
611msgstr[1] ""
612"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
613"загубени безвъзвратно."
614
615#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:472
616#, c-format
617msgid ""
618"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
619msgid_plural ""
620"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
621msgstr[0] ""
622"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
623"безвъзвратно."
624msgstr[1] ""
625"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
626"загубени безвъзвратно."
627
628#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:515
629#, c-format
630msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
631msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
632
633#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:520
634#, c-format
635msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
636msgstr ""
637"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
638
639#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:534
640#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:745
641msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
642msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
643
644#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:700
645#, c-format
646msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
647msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
648msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
649msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
650
651#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
652#, c-format
653msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
654msgid_plural ""
655"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
656msgstr[0] ""
657"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
658msgstr[1] ""
659"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
660"затварянето?"
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:724
663msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
664msgstr "Документи с _незапазени промени:"
665
666#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:726
667msgid "S_elect the documents you want to save:"
668msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
669
670#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:747
671msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
672msgstr ""
673"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
674"безвъзвратно."
675
676#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:321
677msgid "Character Codings"
678msgstr "Кодиране на знаците"
679
680#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:382
681#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:443
682msgid "_Description"
683msgstr "_Описание"
684
685#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:391
686#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:452
687msgid "_Encoding"
688msgstr "_Кодиране"
689
690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
691msgid "A_vailable encodings:"
692msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
693
694#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
695msgid "Character codings"
696msgstr "Кодиране на знаците"
697
698#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
699msgid "E_ncodings shown in menu:"
700msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.c:138
703#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:3
704msgid "Open Location"
705msgstr "Отваряне на местоположение"
706
707#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:1
708msgid "Ch_aracter coding:"
709msgstr "Кодиране на _знаците:"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-open-location-dialog.ui.h:2
712msgid "Enter the _location (URI) of the file you would like to open:"
713msgstr "Въведете местопо_ложението (адреса) на файла:"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
716msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
717msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:581
720#, c-format
721msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
722msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:784
725msgid "The selected color scheme cannot be installed."
726msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:809
729msgid "Add Scheme"
730msgstr "Добавяне на схема"
731
732#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:816
733msgid "A_dd Scheme"
734msgstr "_Добавяне на схема"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:824
737msgid "Color Scheme Files"
738msgstr "Файлове на цветова схема"
739
740#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:831
741#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:51
742msgid "All Files"
743msgstr "Всички файлове"
744
745#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:876
746#, c-format
747msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
748msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
749
750#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1086
751msgid "gedit Preferences"
752msgstr "Настройки на gedit"
753
754#. ex:ts=4:et:
755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
756#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
757#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
758#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:1
759msgid "    "
760msgstr "    "
761
762#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
763msgid "<b>Automatic Indentation</b>"
764msgstr "<b>Автоматичен отстъп</b>"
765
766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
767msgid "<b>Bracket Matching</b>"
768msgstr "<b>Съответстващи скоби</b>"
769
770#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
771msgid "<b>Current Line</b>"
772msgstr "<b>Текущ ред</b>"
773
774#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
775msgid "<b>File Saving</b>"
776msgstr "<b>Запазване на файлове</b>"
777
778#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
779msgid "<b>Font</b>"
780msgstr "<b>Шрифт</b>"
781
782#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
783#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
784msgid "<b>Line Numbers</b>"
785msgstr "<b>Номера на редовете</b>"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
788msgid "<b>Right Margin</b>"
789msgstr "<b>Дясна граница</b>"
790
791#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
792msgid "<b>Tab Stops</b>"
793msgstr "<b>Табулатори</b>"
794
795#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
796#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
797msgid "<b>Text Wrapping</b>"
798msgstr "<b>Режим с пренасяне</b>"
799
800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
801msgid "<span weight=\"bold\">Color Scheme</span>"
802msgstr "<span weight=\"bold\">Цветова схема</span>"
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
805msgid "Create a _backup copy of files before saving"
806msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
809msgid "Display right _margin"
810msgstr "Показване на _дясна граница"
811
812#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
813#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
814msgid "Do not _split words over two lines"
815msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
816
817#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
818msgid "Editor"
819msgstr "Редактор"
820
821#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
822msgid "Editor _font: "
823msgstr "_Шрифт на редактора:"
824
825#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
826#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
827msgid "Enable text _wrapping"
828msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
831msgid "Font & Colors"
832msgstr "Шрифт и цветове"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
835msgid "Highlight current _line"
836msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
837
838#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
839msgid "Highlight matching _bracket"
840msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
841
842#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
843msgid "Insert _spaces instead of tabs"
844msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
845
846#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
847msgid "Pick the editor font"
848msgstr "Избор на шрифт за редактора"
849
850#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
851msgid "Plugins"
852msgstr "Приставки"
853
854#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
855msgid "Preferences"
856msgstr "Предпочитани настройки"
857
858#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
859msgid "View"
860msgstr "Изглед"
861
862#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
863msgid "_Add..."
864msgstr "_Добавяне…"
865
866#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
867msgid "_Autosave files every"
868msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
869
870#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
871#: ../gedit/gedit-view.c:1994
872msgid "_Display line numbers"
873msgstr "Показване на _номера на редовете"
874
875#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
876msgid "_Enable automatic indentation"
877msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
878
879#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
880msgid "_Right margin at column:"
881msgstr "Дясна _граница при колона:"
882
883#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
884msgid "_Tab width:"
885msgstr "_Широчина на табулатора:"
886
887#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
888msgid "_minutes"
889msgstr "_минути"
890
891#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:302
892#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1459
893msgid "Replace"
894msgstr "Замяна"
895
896#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:313 ../gedit/gedit-window.c:1457
897msgid "Find"
898msgstr "Търсене"
899
900#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:412
901msgid "Replace _All"
902msgstr "Замяна на _всички"
903
904#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:413
905#: ../gedit/gedit-commands-file.c:657
906msgid "_Replace"
907msgstr "_Замяна"
908
909#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:1
910msgid "Match _entire word only"
911msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
912
913#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:3
914msgid "Replace All"
915msgstr "Замяна на всички"
916
917#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:4
918msgid "Replace _with: "
919msgstr "_Замяна с:"
920
921#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:5
922msgid "Search _backwards"
923msgstr "Търсене наза_д"
924
925#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:6
926msgid "_Match case"
927msgstr "Зачитане на главни/_малки"
928
929#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:7
930msgid "_Search for: "
931msgstr "_Търсене за: "
932
933#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:8
934msgid "_Wrap around"
935msgstr "_След края — от началото"
936
937#: ../gedit/gedit.c:99
938msgid "Show the application's version"
939msgstr "Извеждане на версията приложението"
940
941#: ../gedit/gedit.c:102
942msgid ""
943"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
944"command line"
945msgstr ""
946"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
947"                                    използвано при отварянето на файлове "
948"чрез\n"
949"                                    командния ред"
950
951#: ../gedit/gedit.c:102
952msgid "ENCODING"
953msgstr "КОДИРАНЕ"
954
955#: ../gedit/gedit.c:105
956msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
957msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
958
959#: ../gedit/gedit.c:108
960msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
961msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
962
963#: ../gedit/gedit.c:111
964msgid "[FILE...]"
965msgstr "[ФАЙЛ…]"
966
967#: ../gedit/gedit.c:143
968#, c-format
969msgid "%s: malformed file name or URI.\n"
970msgstr "%s: невалидно зададено файлово име или адрес.\n"
971
972#: ../gedit/gedit.c:155
973#, c-format
974msgid "%s: invalid encoding.\n"
975msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
976
977#. Setup command line options
978#: ../gedit/gedit.c:535
979msgid "- Edit text files"
980msgstr "— редактиране на текстови файлове"
981
982#: ../gedit/gedit.c:548
983#, c-format
984msgid ""
985"%s\n"
986"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
987msgstr ""
988"%s\n"
989"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
990
991#: ../gedit/gedit-commands-file.c:257
992#, c-format
993msgid "Loading file '%s'…"
994msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
995
996#: ../gedit/gedit-commands-file.c:266
997#, c-format
998msgid "Loading %d file…"
999msgid_plural "Loading %d files…"
1000msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
1001msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
1002
1003#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
1004#: ../gedit/gedit-commands-file.c:438
1005msgid "Open Files"
1006msgstr "Отваряне на файлове"
1007
1008#: ../gedit/gedit-commands-file.c:644
1009#, c-format
1010msgid "The file \"%s\" is read-only."
1011msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1012
1013#: ../gedit/gedit-commands-file.c:649
1014msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1015msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1016
1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:715 ../gedit/gedit-commands-file.c:921
1018#, c-format
1019msgid "Saving file '%s'…"
1020msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1021
1022#: ../gedit/gedit-commands-file.c:819
1023msgid "Save As…"
1024msgstr "Запазване като…"
1025
1026#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1112
1027#, c-format
1028msgid "Reverting the document '%s'…"
1029msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1030
1031#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1157
1032#, c-format
1033msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1034msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1035
1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1166
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1040msgid_plural ""
1041"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1042"lost."
1043msgstr[0] ""
1044"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1045"безвъзвратно."
1046msgstr[1] ""
1047"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1048"безвъзвратно."
1049
1050#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
1051msgid ""
1052"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1053msgstr ""
1054"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1055"безвъзвратно."
1056
1057#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1181
1058#, c-format
1059msgid ""
1060"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1061"permanently lost."
1062msgid_plural ""
1063"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1064"permanently lost."
1065msgstr[0] ""
1066"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1067"загубени безвъзвратно."
1068msgstr[1] ""
1069"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1070"загубени безвъзвратно."
1071
1072#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1191
1073#, c-format
1074msgid ""
1075"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1076msgid_plural ""
1077"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1078"lost."
1079msgstr[0] ""
1080"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1081"безвъзвратно."
1082msgstr[1] ""
1083"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1084"безвъзвратно."
1085
1086#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1206
1087msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1088msgstr ""
1089"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1090"безвъзвратно."
1091
1092#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1212
1093#, c-format
1094msgid ""
1095"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1096"permanently lost."
1097msgid_plural ""
1098"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1099"permanently lost."
1100msgstr[0] ""
1101"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1102"загубени безвъзвратно."
1103msgstr[1] ""
1104"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1105"загубени безвъзвратно."
1106
1107#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1227
1108#, c-format
1109msgid ""
1110"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1111msgid_plural ""
1112"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1113msgstr[0] ""
1114"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1115"безвъзвратно."
1116msgstr[1] ""
1117"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1118"безвъзвратно."
1119
1120#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1253
1121msgid "_Revert"
1122msgstr "_Възстановяване"
1123
1124#: ../gedit/gedit-commands-help.c:81
1125msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1126msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1127
1128#: ../gedit/gedit-commands-help.c:106
1129msgid "translator-credits"
1130msgstr ""
1131"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1132"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1133"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1134"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1135"\n"
1136"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1137"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1138"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1139
1140#: ../gedit/gedit-commands-search.c:165
1141#, c-format
1142msgid "Found and replaced %d occurrence"
1143msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1144msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1145msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1146
1147#: ../gedit/gedit-commands-search.c:175
1148msgid "Found and replaced one occurrence"
1149msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1150
1151#: ../gedit/gedit-commands-search.c:188
1152msgid "Phrase not found"
1153msgstr "Фразата не е открита"
1154
1155#: ../gedit/gedit-document.c:889 ../gedit/gedit-document.c:902
1156#, c-format
1157msgid "Unsaved Document %d"
1158msgstr "Незапазен документ %d"
1159
1160#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
1161#: ../gedit/gedit-window.c:2164 ../gedit/gedit-window.c:2169
1162msgid "Read Only"
1163msgstr "(само за четене)"
1164
1165#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:774 ../gedit/gedit-window.c:3524
1166msgid "Documents"
1167msgstr "Документи"
1168
1169#: ../gedit/gedit-encodings.c:140 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1170#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1173msgid "Unicode"
1174msgstr "Уникод"
1175
1176#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1177#: ../gedit/gedit-encodings.c:231 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1178msgid "Western"
1179msgstr "Западно"
1180
1181#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1182#: ../gedit/gedit-encodings.c:270
1183msgid "Central European"
1184msgstr "Централно европейско"
1185
1186#: ../gedit/gedit-encodings.c:157
1187msgid "South European"
1188msgstr "Южно европейско"
1189
1190#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1192msgid "Baltic"
1193msgstr "Балтийско"
1194
1195#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:252
1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:254 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1198msgid "Cyrillic"
1199msgstr "Кирилица"
1200
1201#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:241
1202#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1203msgid "Arabic"
1204msgstr "Арабско"
1205
1206#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:276
1207msgid "Greek"
1208msgstr "Гръцко"
1209
1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:167
1211msgid "Hebrew Visual"
1212msgstr "Иврит видим"
1213
1214#: ../gedit/gedit-encodings.c:169 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1215#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1216msgid "Hebrew"
1217msgstr "Иврит"
1218
1219#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:237
1220#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1221msgid "Turkish"
1222msgstr "Турско"
1223
1224#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1225msgid "Nordic"
1226msgstr "Скандинавско"
1227
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1229msgid "Celtic"
1230msgstr "Келтско"
1231
1232#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1233msgid "Romanian"
1234msgstr "Румънско"
1235
1236#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1237msgid "Armenian"
1238msgstr "Арменско"
1239
1240#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1242msgid "Chinese Traditional"
1243msgstr "Китайско — традиционно"
1244
1245#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1246msgid "Cyrillic/Russian"
1247msgstr "Кирилица/Руска"
1248
1249#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1250#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1251#: ../gedit/gedit-encodings.c:259
1252msgid "Japanese"
1253msgstr "Японско"
1254
1255#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1256#: ../gedit/gedit-encodings.c:250 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1257msgid "Korean"
1258msgstr "Корейско"
1259
1260#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1261#: ../gedit/gedit-encodings.c:224 ../gedit/gedit-encodings.c:228
1262msgid "Chinese Simplified"
1263msgstr "Китайско — опростено"
1264
1265#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1266msgid "Georgian"
1267msgstr "Грузинско"
1268
1269#: ../gedit/gedit-encodings.c:256
1270msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1271msgstr "Кирилица/Украинска"
1272
1273#: ../gedit/gedit-encodings.c:261 ../gedit/gedit-encodings.c:267
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:286
1275msgid "Vietnamese"
1276msgstr "Виетнамско"
1277
1278#: ../gedit/gedit-encodings.c:263
1279msgid "Thai"
1280msgstr "Тайско"
1281
1282#: ../gedit/gedit-encodings.c:437
1283msgid "Unknown"
1284msgstr "Неизвестно"
1285
1286#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:220
1287msgid "Auto Detected"
1288msgstr "Автоматично открито"
1289
1290#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:240
1291#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:262
1292#, c-format
1293msgid "Current Locale (%s)"
1294msgstr "Текущ локал (%s)"
1295
1296#: ../gedit/gedit-encodings-option-menu.c:323
1297msgid "Add or _Remove..."
1298msgstr "Добавяне или п_ремахване…"
1299
1300#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
1301msgid "All Text Files"
1302msgstr "Всички текстови файлове"
1303
1304#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:78
1305msgid "C_haracter Coding:"
1306msgstr "Кодиране на з_наците:"
1307
1308#: ../gedit/gedit-help.c:81
1309msgid "There was an error displaying help."
1310msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
1311
1312#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:170
1313#, c-format
1314msgid "Could not find the file %s."
1315msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1316
1317#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:172
1318#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:211
1319#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:218
1320msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1321msgstr ""
1322"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1323
1324#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1325#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:187
1326#, c-format
1327msgid "gedit cannot handle %s locations."
1328msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1329
1330#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:193
1331msgid "gedit cannot handle this location."
1332msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1333
1334#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:201
1335msgid "The location of the file cannot be mounted."
1336msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1337
1338#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:205
1339msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1340msgstr ""
1341"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1342"монтирано."
1343
1344#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:209
1345#, c-format
1346msgid "%s is a directory."
1347msgstr "„%s“ е папка."
1348
1349#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:216
1350#, c-format
1351msgid "%s is not a valid location."
1352msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1353
1354#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:243
1355#, c-format
1356msgid ""
1357"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1358"correct and try again."
1359msgstr ""
1360"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1361"опитайте отново."
1362
1363#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
1364#, c-format
1365msgid ""
1366"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
1367"and try again."
1368msgstr ""
1369"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1370"опитайте отново."
1371
1372#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
1373#, c-format
1374msgid "%s is not a regular file."
1375msgstr "%s не е редовен файл."
1376
1377#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:269
1378msgid "Connection timed out. Please try again."
1379msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1380
1381#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:292
1382msgid "The file is too big."
1383msgstr "Файлът е прекалено голям."
1384
1385#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:333
1386#, c-format
1387msgid "Unexpected error: %s"
1388msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1389
1390#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:369
1391msgid ""
1392"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1393"found within this limit."
1394msgstr ""
1395"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1396"файлът не бе открит."
1397
1398#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:373
1399msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1400msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1401
1402#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:381
1403#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:602
1404#, c-format
1405msgid "Could not open the file %s."
1406msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1407
1408#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:390
1409#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:509
1410msgid "_Retry"
1411msgstr "_Опитване отново"
1412
1413#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:433
1414msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1415msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1416
1417#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:442
1418#, c-format
1419msgid "Could not revert the file %s."
1420msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1421
1422#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:466
1423msgid "Ch_aracter Coding:"
1424msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1425
1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:604
1427msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1428msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1429
1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:606
1431#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:615
1432msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1433msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1434
1435#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:607
1436msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1437msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1438
1439#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:612
1440#, c-format
1441msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1442msgstr ""
1443"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1444"s."
1445
1446#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:616
1447#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:668
1448msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1449msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1450
1451#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:663
1452#, c-format
1453msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1454msgstr ""
1455"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1456"s."
1457
1458#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:666
1459msgid ""
1460"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1461"the specified character coding."
1462msgstr ""
1463"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1464"чрез определеното кодиране на знаците."
1465
1466#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:729
1467msgid "_Edit Anyway"
1468msgstr "_Редактиране въпреки това"
1469
1470#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:732
1471msgid "_Don't Edit"
1472msgstr "_Отказване на редактирането"
1473
1474#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:747
1475#, c-format
1476msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1477msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1478
1479#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:762
1480msgid ""
1481"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1482"edit it anyway?"
1483msgstr ""
1484"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1485"да го редактирате?"
1486
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:915
1489msgid "S_ave Anyway"
1490msgstr "_Запазване въпреки това"
1491
1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:824
1493#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:919
1494msgid "D_on't Save"
1495msgstr "_Отказване на запазването"
1496
1497#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1498#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1499#. not accurate (since last load/save)
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:842
1501#, c-format
1502msgid "The file %s has been modified since reading it."
1503msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1504
1505#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:858
1506msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1507msgstr ""
1508"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1509"се запази ли въпреки това?"
1510
1511#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:937
1512#, c-format
1513msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1514msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1515
1516#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:940
1517#, c-format
1518msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1519msgstr ""
1520"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1521
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:957
1523msgid ""
1524"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1525"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1526"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1527msgstr ""
1528"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1529"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1530"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1531"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1532
1533#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1534#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1018
1535#, c-format
1536msgid ""
1537"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1538"the location correctly and try again."
1539msgstr ""
1540"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1541"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1542
1543#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1026
1544msgid ""
1545"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1546"the location correctly and try again."
1547msgstr ""
1548"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1549"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1550
1551#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1035
1552#, c-format
1553msgid ""
1554"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1555"correctly and try again."
1556msgstr ""
1557"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1558"правилно и опитайте отново."
1559
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1041
1561msgid ""
1562"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1563"that you typed the location correctly and try again."
1564msgstr ""
1565"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1566"правилно местоположението и опитайте отново."
1567
1568#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1047
1569msgid ""
1570"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1571"and try again."
1572msgstr ""
1573"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1574"опитайте отново."
1575
1576#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1052
1577msgid ""
1578"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1579"typed the location correctly and try again."
1580msgstr ""
1581"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1582"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1583
1584#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1058
1585msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1586msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1587
1588#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1063
1589msgid ""
1590"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1591"the file names. Please use a shorter name."
1592msgstr ""
1593"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1594"файловете. Използвайте по-кратко име."
1595
1596#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1070
1597msgid ""
1598"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1599"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1600"not have this limitation."
1601msgstr ""
1602"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1603"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1604
1605#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1085
1606#, c-format
1607msgid "Could not save the file %s."
1608msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1609
1610#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1611#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1612#. not accurate (since last load/save)
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1127
1614#, c-format
1615msgid "The file %s changed on disk."
1616msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1617
1618#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1132
1619msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1620msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1134
1623msgid "Do you want to reload the file?"
1624msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1625
1626#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1144
1627msgid "_Reload"
1628msgstr "П_резареждане"
1629
1630#. bad bad luck...
1631#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:360
1632msgid "Could not obtain backup filename"
1633msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1634
1635#: ../gedit/gedit-notebook.c:854
1636msgid "Close document"
1637msgstr "Затваряне на документ"
1638
1639#: ../gedit/gedit-panel.c:364 ../gedit/gedit-panel.c:572
1640msgid "Empty"
1641msgstr "Празен"
1642
1643#: ../gedit/gedit-panel.c:517 ../gedit/gedit-panel.c:591
1644msgid "Hide panel"
1645msgstr "Скриване на панел"
1646
1647#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:54
1648msgid "Plugin"
1649msgstr "Приставка"
1650
1651#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1652msgid "Enabled"
1653msgstr "Включена"
1654
1655#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:504
1656msgid "_About"
1657msgstr "_Относно"
1658
1659#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:512
1660msgid "C_onfigure"
1661msgstr "Настр_ойване"
1662
1663#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:521
1664msgid "A_ctivate"
1665msgstr "_Включване"
1666
1667#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
1668msgid "Ac_tivate All"
1669msgstr "Вкл_ючване на всички"
1670
1671#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:537
1672msgid "_Deactivate All"
1673msgstr "_Изключване на всички"
1674
1675#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:833
1676msgid "_About Plugin"
1677msgstr "_Относно приставката"
1678
1679#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:837
1680msgid "C_onfigure Plugin"
1681msgstr "_Настройване на приставката"
1682
1683#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
1684msgid "Cannot initialize preferences manager."
1685msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1686
1687#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1148
1688#, c-format
1689msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1690msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1691
1692#: ../gedit/gedit-print-job.c:541
1693#, c-format
1694msgid "File: %s"
1695msgstr "Файл: %s"
1696
1697#: ../gedit/gedit-print-job.c:550
1698msgid "Page %N of %Q"
1699msgstr "Страница %N от %Q"
1700
1701#: ../gedit/gedit-print-job.c:805
1702msgid "Preparing..."
1703msgstr "Подготовка…"
1704
1705#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
1706msgid "<b>Fonts</b>"
1707msgstr "<b>Шрифтове</b>"
1708
1709#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1710msgid "<b>Page header</b>"
1711msgstr "<b>Горен колонтитул</b>"
1712
1713#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1714msgid "<b>Syntax Highlighting</b>"
1715msgstr "<b>Оцветяване на синтаксиса</b>"
1716
1717#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1718msgid "He_aders and footers:"
1719msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1720
1721#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1722msgid "Print line nu_mbers"
1723msgstr "Печатане на _номера на редове"
1724
1725#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1726msgid "Print page _headers"
1727msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1728
1729#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
1730msgid "Print synta_x highlighting"
1731msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1732
1733#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1734msgid "_Body:"
1735msgstr "_Тяло:"
1736
1737#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1738msgid "_Line numbers:"
1739msgstr "Номера на _редове:"
1740
1741#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
1742msgid "_Number every"
1743msgstr "_Номериране на всеки"
1744
1745#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1746msgid "_Restore Default Fonts"
1747msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1748
1749#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1750msgid "lines"
1751msgstr "реда"
1752
1753#: ../gedit/gedit-print-preview.c:561
1754msgid "Show the previous page"
1755msgstr "Показване на предишната страница"
1756
1757#: ../gedit/gedit-print-preview.c:573
1758msgid "Show the next page"
1759msgstr "Показване на следващата страница"
1760
1761#: ../gedit/gedit-print-preview.c:589
1762msgid "Current page (Alt+P)"
1763msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1764
1765#: ../gedit/gedit-print-preview.c:611
1766msgid "of"
1767msgstr "от"
1768
1769#: ../gedit/gedit-print-preview.c:619
1770msgid "Page total"
1771msgstr "Общо страници"
1772
1773#: ../gedit/gedit-print-preview.c:620
1774msgid "The total number of pages in the document"
1775msgstr "Общия брой страници в документа"
1776
1777#: ../gedit/gedit-print-preview.c:637
1778msgid "Show multiple pages"
1779msgstr "Показване на множество страници"
1780
1781#: ../gedit/gedit-print-preview.c:650
1782msgid "Zoom 1:1"
1783msgstr "Мащаб 1:1"
1784
1785#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1786msgid "Zoom to fit the whole page"
1787msgstr "Пасване на цялата страница"
1788
1789#: ../gedit/gedit-print-preview.c:668
1790msgid "Zoom the page in"
1791msgstr "Увеличаване на страницата"
1792
1793#: ../gedit/gedit-print-preview.c:677
1794msgid "Zoom the page out"
1795msgstr "Намаляване на страницата"
1796
1797#: ../gedit/gedit-print-preview.c:689
1798msgid "_Close Preview"
1799msgstr "_Затваряне на мострата"
1800
1801#: ../gedit/gedit-print-preview.c:692
1802msgid "Close print preview"
1803msgstr "Затваряне на мострата"
1804
1805#: ../gedit/gedit-print-preview.c:758
1806#, c-format
1807msgid "Page %d of %d"
1808msgstr "Страница %d от %d"
1809
1810#: ../gedit/gedit-print-preview.c:942
1811msgid "Page Preview"
1812msgstr "Преглед на страница"
1813
1814#: ../gedit/gedit-print-preview.c:943
1815msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1816msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1817
1818#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1819msgid "OVR"
1820msgstr "ВРХУ"
1821
1822#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1823msgid "INS"
1824msgstr "ВМКВ"
1825
1826#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1827#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1828#: ../gedit/gedit-statusbar.c:330
1829#, c-format
1830msgid "  Ln %d, Col %d"
1831msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1832
1833#: ../gedit/gedit-statusbar.c:429
1834#, c-format
1835msgid "There is a tab with errors"
1836msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1837msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1838msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1839
1840#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:207
1841#, c-format
1842msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1843msgstr ""
1844"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1845"g_mkdir_with_parents(): %s"
1846
1847#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1848#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1849#: ../gedit/gedit-tab.c:665
1850#, c-format
1851msgid "Reverting %s from %s"
1852msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1853
1854#: ../gedit/gedit-tab.c:672
1855#, c-format
1856msgid "Reverting %s"
1857msgstr "Възстановяване на %s"
1858
1859#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1860#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1861#: ../gedit/gedit-tab.c:688
1862#, c-format
1863msgid "Loading %s from %s"
1864msgstr "Зареждане на %s от %s"
1865
1866#: ../gedit/gedit-tab.c:695
1867#, c-format
1868msgid "Loading %s"
1869msgstr "Зареждане на %s"
1870
1871#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1872#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1873#: ../gedit/gedit-tab.c:778
1874#, c-format
1875msgid "Saving %s to %s"
1876msgstr "Запазване на %s в %s"
1877
1878#: ../gedit/gedit-tab.c:785
1879#, c-format
1880msgid "Saving %s"
1881msgstr "Запазване на %s"
1882
1883#. Read only
1884#: ../gedit/gedit-tab.c:1682
1885msgid "RO"
1886msgstr "Четене"
1887
1888#: ../gedit/gedit-tab.c:1729
1889#, c-format
1890msgid "Error opening file %s"
1891msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1892
1893#: ../gedit/gedit-tab.c:1734
1894#, c-format
1895msgid "Error reverting file %s"
1896msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1897
1898#: ../gedit/gedit-tab.c:1739
1899#, c-format
1900msgid "Error saving file %s"
1901msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1902
1903#: ../gedit/gedit-tab.c:1760
1904msgid "Unicode (UTF-8)"
1905msgstr "Уникод (UTF-8)"
1906
1907#: ../gedit/gedit-tab.c:1767
1908msgid "Name:"
1909msgstr "Име:"
1910
1911#: ../gedit/gedit-tab.c:1768
1912msgid "MIME Type:"
1913msgstr "Вид MIME:"
1914
1915#: ../gedit/gedit-tab.c:1769
1916msgid "Encoding:"
1917msgstr "Кодиране на знаците:"
1918
1919#. Toplevel
1920#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1921msgid "_File"
1922msgstr "_Файл"
1923
1924#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1925msgid "_Edit"
1926msgstr "_Редактиране"
1927
1928#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1929msgid "_View"
1930msgstr "_Изглед"
1931
1932#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1933msgid "_Search"
1934msgstr "_Търсене"
1935
1936#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1937msgid "_Tools"
1938msgstr "И_нструменти"
1939
1940#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1941msgid "_Documents"
1942msgstr "_Документи"
1943
1944#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1945msgid "_Help"
1946msgstr "Помо_щ"
1947
1948#: ../gedit/gedit-ui.h:57
1949msgid "Create a new document"
1950msgstr "Създаване на нов документ"
1951
1952#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1953msgid "_Open..."
1954msgstr "_Отваряне…"
1955
1956#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1383
1957msgid "Open a file"
1958msgstr "Отваряне на файл"
1959
1960#: ../gedit/gedit-ui.h:60
1961msgid "Open _Location..."
1962msgstr "Отваряне на _местоположение…"
1963
1964#: ../gedit/gedit-ui.h:61
1965msgid "Open a file from a specified location"
1966msgstr "Отваряне на файл от конкретно местоположение"
1967
1968#. Edit menu
1969#: ../gedit/gedit-ui.h:64
1970msgid "Pr_eferences"
1971msgstr "Н_астройки"
1972
1973#: ../gedit/gedit-ui.h:65
1974msgid "Configure the application"
1975msgstr "Настройки на приложението"
1976
1977#. Help menu
1978#: ../gedit/gedit-ui.h:68
1979msgid "_Contents"
1980msgstr "_Ръководство"
1981
1982#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1983msgid "Open the gedit manual"
1984msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1985
1986#: ../gedit/gedit-ui.h:71
1987msgid "About this application"
1988msgstr "Относно приложението"
1989
1990#: ../gedit/gedit-ui.h:75
1991msgid "Leave fullscreen mode"
1992msgstr "Изход от цял екран"
1993
1994#: ../gedit/gedit-ui.h:83
1995msgid "Save the current file"
1996msgstr "Запазване на текущия файл"
1997
1998#: ../gedit/gedit-ui.h:84
1999msgid "Save _As..."
2000msgstr "Запазване _като…"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2003msgid "Save the current file with a different name"
2004msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2005
2006#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2007msgid "Revert to a saved version of the file"
2008msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2009
2010#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2011msgid "Page Set_up..."
2012msgstr "Н_астройки на страницата…"
2013
2014#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2015msgid "Setup the page settings"
2016msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2017
2018#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2019msgid "Print Previe_w"
2020msgstr "П_реглед за печат"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.h:91
2023msgid "Print preview"
2024msgstr "Преглед за печат"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2027msgid "_Print..."
2028msgstr "_Печат…"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2031msgid "Print the current page"
2032msgstr "Печат на текущата страница"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.h:95
2035msgid "Close the current file"
2036msgstr "Затваряне на текущия файл"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2039msgid "Undo the last action"
2040msgstr "Отменяне на последното действие"
2041
2042#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2043msgid "Redo the last undone action"
2044msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2045
2046#: ../gedit/gedit-ui.h:103
2047msgid "Cut the selection"
2048msgstr "Изрязване на избраната част"
2049
2050#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2051msgid "Copy the selection"
2052msgstr "Копиране на избраната част"
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2055msgid "Paste the clipboard"
2056msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2057
2058#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2059msgid "Delete the selected text"
2060msgstr "Изтриване на избрания текст"
2061
2062#: ../gedit/gedit-ui.h:110
2063msgid "Select _All"
2064msgstr "Избор на вси_чко"
2065
2066#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2067msgid "Select the entire document"
2068msgstr "Избор на целия документ"
2069
2070#. View menu
2071#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2072msgid "_Highlight Mode"
2073msgstr "_Режим на осветяване"
2074
2075#. Search menu
2076#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2077msgid "_Find..."
2078msgstr "_Търсене…"
2079
2080#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2081msgid "Search for text"
2082msgstr "Търсене за текст"
2083
2084#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2085msgid "Find Ne_xt"
2086msgstr "_Следваща поява"
2087
2088#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2089msgid "Search forwards for the same text"
2090msgstr "Търсене напред за същия текст"
2091
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:121
2093msgid "Find Pre_vious"
2094msgstr "_Предишна поява"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:122
2097msgid "Search backwards for the same text"
2098msgstr "Търсене назад за същия текст"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:123
2101msgid "_Replace..."
2102msgstr "_Замяна…"
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2105msgid "Search for and replace text"
2106msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2109msgid "_Clear Highlight"
2110msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2113msgid "Clear highlighting of search matches"
2114msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2117msgid "Go to _Line..."
2118msgstr "Отиване на _ред…"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2121msgid "Go to a specific line"
2122msgstr "Отиване на конкретен ред"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2125msgid "_Incremental Search..."
2126msgstr "_Интерактивно търсене…"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2129msgid "Incrementally search for text"
2130msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2131
2132#. Documents menu
2133#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2134msgid "_Save All"
2135msgstr "_Запазване на всички"
2136
2137#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2138msgid "Save all open files"
2139msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2140
2141#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2142msgid "_Close All"
2143msgstr "Зат_варяне на всички"
2144
2145#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2146msgid "Close all open files"
2147msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2148
2149#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2150msgid "_Previous Document"
2151msgstr "_Предишен документ"
2152
2153#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2154msgid "Activate previous document"
2155msgstr "Отваряне на предишен документ"
2156
2157#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2158msgid "_Next Document"
2159msgstr "_Следващ документ"
2160
2161#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2162msgid "Activate next document"
2163msgstr "Отваряне на следващ документ"
2164
2165#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2166msgid "_Move to New Window"
2167msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2168
2169#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2170msgid "Move the current document to a new window"
2171msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2172
2173#: ../gedit/gedit-ui.h:149
2174msgid "Quit the program"
2175msgstr "Спиране на програмата"
2176
2177#: ../gedit/gedit-ui.h:154
2178msgid "_Toolbar"
2179msgstr "Лента с _инструменти"
2180
2181#: ../gedit/gedit-ui.h:155
2182msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2183msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2184
2185#: ../gedit/gedit-ui.h:157
2186msgid "_Statusbar"
2187msgstr "Лента на _състоянието"
2188
2189#: ../gedit/gedit-ui.h:158
2190msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2191msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2192
2193#: ../gedit/gedit-ui.h:160
2194msgid "Side _Pane"
2195msgstr "Страничен _панел"
2196
2197#: ../gedit/gedit-ui.h:161
2198msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2199msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2200
2201#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2202msgid "Edit text at fullscreen"
2203msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2204
2205#: ../gedit/gedit-ui.h:170
2206msgid "_Bottom Pane"
2207msgstr "_Долен панел"
2208
2209#: ../gedit/gedit-ui.h:171
2210msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2211msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2212
2213#: ../gedit/gedit-utils.c:964
2214msgid "Please check your installation."
2215msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2216
2217#: ../gedit/gedit-utils.c:1030
2218#, c-format
2219msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
2220msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2221
2222#: ../gedit/gedit-utils.c:1049
2223#, c-format
2224msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2225msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2226
2227#. Translators: '/ on <remote-share>'
2228#: ../gedit/gedit-utils.c:1204
2229#, c-format
2230msgid "/ on %s"
2231msgstr "/ на „%s“"
2232
2233#. create "Wrap Around" menu item.
2234#: ../gedit/gedit-view.c:1248
2235msgid "_Wrap Around"
2236msgstr "_След края — от началото"
2237
2238#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2239#: ../gedit/gedit-view.c:1258
2240msgid "Match _Entire Word Only"
2241msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2242
2243#. create "Match Case" menu item.
2244#: ../gedit/gedit-view.c:1268
2245msgid "_Match Case"
2246msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2247
2248#: ../gedit/gedit-view.c:1372 ../gedit/gedit-view.c:1397
2249msgid "String you want to search for"
2250msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2251
2252#: ../gedit/gedit-view.c:1380 ../gedit/gedit-view.c:1406
2253msgid "Line you want to move the cursor to"
2254msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2255
2256#: ../gedit/gedit-window.c:936
2257#, c-format
2258msgid "Use %s highlight mode"
2259msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2260
2261#. add the "Plain Text" item before all the others
2262#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2263#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2264#: ../gedit/gedit-window.c:993 ../gedit/gedit-window.c:1870
2265msgid "Plain Text"
2266msgstr "Обикновен текст"
2267
2268#: ../gedit/gedit-window.c:994
2269msgid "Disable syntax highlighting"
2270msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2271
2272#. Translators: %s is a URI
2273#: ../gedit/gedit-window.c:1280
2274#, c-format
2275msgid "Open '%s'"
2276msgstr "Отваряне на „%s“"
2277
2278#: ../gedit/gedit-window.c:1385
2279msgid "Open a recently used file"
2280msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2281
2282#: ../gedit/gedit-window.c:1391
2283msgid "Open"
2284msgstr "Отваряне"
2285
2286#: ../gedit/gedit-window.c:1455
2287msgid "Save"
2288msgstr "Запазване"
2289
2290#. Translators: %s is a URI
2291#: ../gedit/gedit-window.c:1595
2292#, c-format
2293msgid "Activate '%s'"
2294msgstr "Отваряне на „%s“"
2295
2296#: ../gedit/gedit-window.c:1848
2297msgid "Use Spaces"
2298msgstr "Използване на интервали"
2299
2300#: ../gedit/gedit-window.c:1919
2301msgid "Tab Width"
2302msgstr "Широчина на табулатора"
2303
2304#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2305msgid "Change Case"
2306msgstr "Смяна на регистъра"
2307
2308#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2309msgid "Changes the case of selected text."
2310msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2311
2312#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2313msgid "C_hange Case"
2314msgstr "См_яна на регистъра"
2315
2316#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2317msgid "All _Upper Case"
2318msgstr "Само _главни букви"
2319
2320#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2321msgid "Change selected text to upper case"
2322msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2323
2324#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2325msgid "All _Lower Case"
2326msgstr "Само _малки букви"
2327
2328#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2329msgid "Change selected text to lower case"
2330msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2331
2332#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2333msgid "_Invert Case"
2334msgstr "Обръщане на _регистъра"
2335
2336#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2337msgid "Invert the case of selected text"
2338msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2339
2340#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2341msgid "_Title Case"
2342msgstr "_Регистър за заглавие"
2343
2344#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2345msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2346msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2347
2348#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2349msgid ""
2350"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2351"characters and non-space characters in it."
2352msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2353
2354#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2355#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:8
2356msgid "Document Statistics"
2357msgstr "Статистика за документа"
2358
2359#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:2
2360msgid "0"
2361msgstr "0"
2362
2363#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:3
2364msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2365msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2366
2367#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:4
2368msgid "Bytes"
2369msgstr "Байтове"
2370
2371#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:5
2372msgid "Characters (no spaces)"
2373msgstr "Знаци (без интервали)"
2374
2375#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:6
2376msgid "Characters (with spaces)"
2377msgstr "Знаци (с интервали)"
2378
2379#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
2380msgid "Document"
2381msgstr "Документ"
2382
2383#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:9
2384msgid "Lines"
2385msgstr "Редове"
2386
2387#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:10
2388msgid "Selection"
2389msgstr "Избрано"
2390
2391#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:11
2392msgid "Words"
2393msgstr "Думи"
2394
2395#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:12
2396msgid "_Update"
2397msgstr "_Подновяване"
2398
2399#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:422
2400msgid "_Document Statistics"
2401msgstr "_Статистика за документа"
2402
2403#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:424
2404msgid "Get statistic info on current document"
2405msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2406
2407#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2408msgid "Execute external commands and shell scripts."
2409msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2410
2411#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2412msgid "External Tools"
2413msgstr "Външни инструменти"
2414
2415#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:126
2416msgid "_External Tools..."
2417msgstr "_Външни инструменти…"
2418
2419#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:128
2420msgid "Opens the External Tools Manager"
2421msgstr "Управление на външните инструменти"
2422
2423#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:158
2424msgid "Shell Output"
2425msgstr "Изход от обвивка"
2426
2427#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:110
2428msgid "You must be inside a word to run this command"
2429msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2430
2431#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:167
2432msgid "Running tool:"
2433msgstr "Стартиран инструмент:"
2434
2435#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:190
2436msgid "Done."
2437msgstr "Готово."
2438
2439#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:192
2440msgid "Exited"
2441msgstr "Завърши работа."
2442
2443#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:175
2444#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:204
2445#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:252
2446#, python-format
2447msgid "Edit tool <i>%s</i>:"
2448msgstr "Редактиране на инструмента <i>%s</i>:"
2449
2450#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:179
2451msgid "A Brand New Tool"
2452msgstr "Чисто нов инструмент"
2453
2454#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:213
2455msgid "New tool"
2456msgstr "Нов инструмент"
2457
2458#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:289
2459#, python-format
2460msgid "This accelerator is already bound to %s"
2461msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2462
2463#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:335
2464msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2465msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2466
2467#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:337
2468msgid "Type a new accelerator"
2469msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2470
2471#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:76
2472msgid "Stopped."
2473msgstr "Спрян."
2474
2475#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2476msgid "All documents"
2477msgstr "Всички документи"
2478
2479#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2480msgid "All documents except untitled ones"
2481msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2482
2483#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2484msgid "Append to current document"
2485msgstr "Добавяне към текущия документ"
2486
2487#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2488msgid "Co_mmand(s):"
2489msgstr "Ко_манда(и):"
2490
2491#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2492msgid "Create new document"
2493msgstr "Създаване на нов документ"
2494
2495#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2496msgid "Current document"
2497msgstr "Текущия документ"
2498
2499#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2500msgid "Current line"
2501msgstr "Текущия ред"
2502
2503#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2504msgid "Current selection"
2505msgstr "Текущо избраната част"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2508msgid "Current word"
2509msgstr "Текущата дума"
2510
2511#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2512msgid "Display in bottom pane"
2513msgstr "Показване в долния панел"
2514
2515#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2516msgid "Edit tool <i>make</i>:"
2517msgstr "Редактиране на инструмента <i>make</i>:"
2518
2519#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2520msgid "External Tools Manager"
2521msgstr "Управление на външните инструменти"
2522
2523#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2524msgid "Insert at cursor position"
2525msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2526
2527#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2528msgid "Local files only"
2529msgstr "Само локални файлове"
2530
2531#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2532msgid "Nothing"
2533msgstr "Нищо"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2536msgid "Remote files only"
2537msgstr "Само отдалечени файлове"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2540msgid "Replace current document"
2541msgstr "Замяна на целия документ"
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2544msgid "Replace current selection"
2545msgstr "Замяна на избраната част"
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2548msgid "Untitled documents only"
2549msgstr "Само ненаименованите документи"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2552msgid "_Applicability:"
2553msgstr "Прило_жимост:"
2554
2555#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2556msgid "_Description:"
2557msgstr "_Описание:"
2558
2559#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2560msgid "_Input:"
2561msgstr "_Вход:"
2562
2563#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2564msgid "_Output:"
2565msgstr "_Изход:"
2566
2567#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2568msgid "_Save:"
2569msgstr "_Запазване:"
2570
2571#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2572msgid "_Shortcut Key:"
2573msgstr "_Бърз клавиш:"
2574
2575#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2576msgid "_Tools:"
2577msgstr "Инс_трументи:"
2578
2579#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2580msgid "Build"
2581msgstr "Компилиране"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2584msgid "Run \"make\" in the document directory"
2585msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2588msgid "Open a terminal in the document location"
2589msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2590
2591#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2592msgid "Open terminal here"
2593msgstr "Отваряне на терминал тук"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2596msgid "Remove trailing spaces"
2597msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2598
2599#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2600msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2601msgstr ""
2602"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2603
2604#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2605msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2606msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2607
2608#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2609msgid "Run command"
2610msgstr "Стартиране на команда"
2611
2612#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2613msgid "Easy file access from the side pane"
2614msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2615
2616#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2617msgid "File Browser Pane"
2618msgstr "Панел на файловия браузър"
2619
2620#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:230
2621msgid "File System"
2622msgstr "Файлова система"
2623
2624#. ex:ts=8:noet:
2625#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2626msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2627msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2628
2629#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2630msgid "File Browser Filter Mode"
2631msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2632
2633#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2634msgid "File Browser Filter Pattern"
2635msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2636
2637#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2638msgid "File Browser Root Directory"
2639msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2640
2641#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2642msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2643msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2644
2645#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2646msgid ""
2647"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2648"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2649"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2650"with nautilus etc)"
2651msgstr ""
2652"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2653"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2654"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2655"Nautilus, и т.н.)"
2656
2657#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2658msgid "Open With Tree View"
2659msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2660
2661#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2662msgid ""
2663"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2664"bookmarks view"
2665msgstr ""
2666"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2667"вместо изгледа на отметките"
2668
2669#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2670msgid "Set Location To First Document"
2671msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2672
2673#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2674msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2675msgstr ""
2676"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2677
2678#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2679msgid ""
2680"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2681"and onload/tree_view is TRUE."
2682msgstr ""
2683"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2684"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2685
2686#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2687msgid ""
2688"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2689"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2690"the actual root."
2691msgstr ""
2692"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2693"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2694"да е под истинската основна папка."
2695
2696#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2697msgid ""
2698"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2699"of the filter_mode."
2700msgstr ""
2701"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2702"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2703
2704#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2705msgid ""
2706"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2707"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2708"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2709"files)."
2710msgstr ""
2711"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2712"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2713"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2714"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2715"на двоичните файлове)."
2716
2717#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
2718msgid "_Set root to active document"
2719msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2720
2721#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:594
2722msgid "Set the root to the active document location"
2723msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2724
2725#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
2726msgid "_Open terminal here"
2727msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2728
2729#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:601
2730msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2731msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2732
2733#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:737
2734msgid "File Browser"
2735msgstr "Файлов браузър"
2736
2737#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:868
2738msgid "An error occurred while creating a new directory"
2739msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2740
2741#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:871
2742msgid "An error occurred while creating a new file"
2743msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2744
2745#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
2746msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2747msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2748
2749#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
2750msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2751msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2752
2753#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2754msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2755msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2756
2757#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
2758msgid "An error occurred while setting a root directory"
2759msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2760
2761#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:894
2762msgid "An error occurred while loading a directory"
2763msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2764
2765#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:897
2766msgid "An error occurred"
2767msgstr "Възникна грешка"
2768
2769#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1192
2770msgid ""
2771"Cannot move file to trash, do you\n"
2772"want to delete permanently?"
2773msgstr ""
2774"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2775"искате ли окончателно да го изтриете?"
2776
2777#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1196
2778#, c-format
2779msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2780msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2781
2782#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1199
2783msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2784msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2785
2786#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1232
2787#, c-format
2788msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2789msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2790
2791#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1235
2792msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2793msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2794
2795#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1238
2796msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2797msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2798
2799#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1664
2800msgid "(Empty)"
2801msgstr "(Празен)"
2802
2803#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3296
2804msgid ""
2805"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2806"settings to make the file visible"
2807msgstr ""
2808"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2809"видим, трябва да промените филтъра си"
2810
2811#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3534
2812msgid "file"
2813msgstr "файл"
2814
2815#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3558
2816msgid ""
2817"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2818"settings to make the file visible"
2819msgstr ""
2820"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2821"трябва да промените филтъра си"
2822
2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3586
2824msgid "directory"
2825msgstr "папка"
2826
2827#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3606
2828msgid ""
2829"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2830"settings to make the directory visible"
2831msgstr ""
2832"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2833"трябва да промените филтъра си"
2834
2835#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:698
2836msgid "Bookmarks"
2837msgstr "Отметки"
2838
2839#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:779
2840msgid "_Filter"
2841msgstr "_Филтър"
2842
2843#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:784
2844msgid "_Move To Trash"
2845msgstr "Преместване в _кошчето"
2846
2847#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:785
2848msgid "Move selected file or folder to trash"
2849msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2850
2851#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
2852msgid "_Delete"
2853msgstr "_Изтриване"
2854
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
2856msgid "Delete selected file or folder"
2857msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2858
2859#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:794
2860msgid "Up"
2861msgstr "Нагоре"
2862
2863#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:795
2864msgid "Open the parent folder"
2865msgstr "Отваряне на горната папка"
2866
2867#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:800
2868msgid "_New Folder"
2869msgstr "_Нова папка"
2870
2871#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
2872msgid "Add new empty folder"
2873msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
2876msgid "New F_ile"
2877msgstr "Нов _файл"
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:804
2880msgid "Add new empty file"
2881msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2882
2883#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:809
2884msgid "_Rename"
2885msgstr "_Преименуване"
2886
2887#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:810
2888msgid "Rename selected file or folder"
2889msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2890
2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:816
2892msgid "_Previous Location"
2893msgstr "_Предишно местоположение"
2894
2895#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:818
2896msgid "Go to the previous visited location"
2897msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2898
2899#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:820
2900msgid "_Next Location"
2901msgstr "_Следващо местоположение"
2902
2903#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
2904msgid "Go to the next visited location"
2905msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2906
2907#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
2908msgid "Re_fresh View"
2909msgstr "_Обновяване на изгледа"
2910
2911#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
2912msgid "Refresh the view"
2913msgstr "Обновяване на изгледа"
2914
2915#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:824
2916msgid "_View Folder"
2917msgstr "_Преглед на папка"
2918
2919#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
2920msgid "View folder in file manager"
2921msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2922
2923#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:832
2924msgid "Show _Hidden"
2925msgstr "Показване на _скритите"
2926
2927#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
2928msgid "Show hidden files and folders"
2929msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2930
2931#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
2932msgid "Show _Binary"
2933msgstr "Показване на _двоичните"
2934
2935#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
2936msgid "Show binary files"
2937msgstr "Показване на двоичните файлове"
2938
2939#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:944
2940#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:953
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:974
2942msgid "Previous location"
2943msgstr "Предишно местоположение"
2944
2945#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:946
2946msgid "Go to previous location"
2947msgstr "Отиване на предишното местоположение"
2948
2949#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:948
2950#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:969
2951msgid "Go to a previously opened location"
2952msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
2953
2954#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:965
2955msgid "Next location"
2956msgstr "Следващо местоположение"
2957
2958#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:967
2959msgid "Go to next location"
2960msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
2961
2962#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1178
2963msgid "_Match Filename"
2964msgstr "_Зачитане на главни/малки"
2965
2966#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2044
2967#, c-format
2968msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2969msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2970
2971#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2124
2972#, c-format
2973msgid "Could not open media: %s"
2974msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2171
2977#, c-format
2978msgid "Could not mount volume: %s"
2979msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2980
2981#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:56
2982msgid "_Indent"
2983msgstr "Отстъп на_дясно"
2984
2985#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:58
2986msgid "Indent selected lines"
2987msgstr "Отместване навътре на избрани редове (оформяне на абзац)"
2988
2989#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:63
2990msgid "U_nindent"
2991msgstr "Отстъп на_ляво"
2992
2993#: ../plugins/indent/gedit-indent-plugin.c:65
2994msgid "Unindent selected lines"
2995msgstr "Отместване навън за избрани редове (премахване на абзац)"
2996
2997#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2998msgid "Indent Lines"
2999msgstr "Отстъп надясно"
3000
3001#: ../plugins/indent/indent.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3002msgid "Indents or un-indents selected lines."
3003msgstr "Отместване или премахване на отместването на избраните редове."
3004
3005#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3006msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3007msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3008
3009#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3010msgid "Modelines"
3011msgstr "Линии за режима"
3012
3013#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3014msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
3015msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел."
3016
3017#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3018#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:48
3019msgid "Python Console"
3020msgstr "Конзола на Питон"
3021
3022#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3023msgid "C_ommand color:"
3024msgstr "Цвят на _командите:"
3025
3026#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3027msgid "_Error color:"
3028msgstr "Цвят на _грешките:"
3029
3030#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:63
3031msgid "Insert User Na_me"
3032msgstr "Вмъкване на и_ме на потребител"
3033
3034#: ../plugins/sample/gedit-sample-plugin.c:65
3035msgid "Insert the user name at the cursor position"
3036msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор"
3037
3038#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3039msgid "Inserts the user name at the cursor position."
3040msgstr "Вмъкване на име на потребител на позицията на текущия курсор."
3041
3042#: ../plugins/sample/sample.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3043msgid "User name"
3044msgstr "Име на потребител"
3045
3046#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3047msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
3048msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3049
3050#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3051msgid "Snippets"
3052msgstr "Изрезки"
3053
3054#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3055msgid "<b>Activation</b>"
3056msgstr "<b>Задействане</b>"
3057
3058#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3059msgid "Create new snippet"
3060msgstr "Създаване на нова изрезка"
3061
3062#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3063#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:421
3064msgid "Delete selected snippet"
3065msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3066
3067#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3068msgid "Export selected snippets"
3069msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3070
3071#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3072#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
3073msgid "Import snippets"
3074msgstr "Внасяне на на изрезки"
3075
3076#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3077msgid "S_hortcut key:"
3078msgstr "Б_ърз клавиш:"
3079
3080#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3081msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3082msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3083
3084#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3085#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3086#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:695
3087msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
3088msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3089
3090#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3091msgid "Snippets Manager"
3092msgstr "Управление на изрезки"
3093
3094#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3095msgid "_Drop targets:"
3096msgstr "_Цели на влачене:"
3097
3098#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3099msgid "_Edit:"
3100msgstr "_Редактиране:"
3101
3102#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3103msgid "_Snippets:"
3104msgstr "_Изрезки:"
3105
3106#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3107msgid "_Tab trigger:"
3108msgstr "_Спусък за табулатора:"
3109
3110#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:74
3111msgid "Manage _Snippets..."
3112msgstr "Управление на _изрезки…"
3113
3114#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:75
3115msgid "Manage snippets"
3116msgstr "Управление на изрезки"
3117
3118#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:45
3119msgid "Snippets archive"
3120msgstr "Архив с изрезки"
3121
3122#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:71
3123msgid "Add a new snippet..."
3124msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3125
3126#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:121
3127msgid "Global"
3128msgstr "Глобално"
3129
3130#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:418
3131msgid "Revert selected snippet"
3132msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3133
3134#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3135#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:688
3136msgid ""
3137"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3138"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
3139msgstr ""
3140"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3141"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3142
3143#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:785
3144#, python-format
3145msgid "The following error occurred while importing: %s"
3146msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3147
3148#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:792
3149msgid "Import successfully completed"
3150msgstr "Внасянето завърши успешно"
3151
3152#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:811
3153#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:897
3154#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:960
3155msgid "All supported archives"
3156msgstr "Всички поддържани архиви"
3157
3158#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:812
3159#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:898
3160#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:961
3161msgid "Gzip compressed archive"
3162msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3163
3164#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:813
3165#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:899
3166#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:962
3167msgid "Bzip2 compressed archive"
3168msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3169
3170#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:814
3171msgid "Single snippets file"
3172msgstr "Единичен файл с изрезки"
3173
3174#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:815
3175#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:901
3176#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:964
3177msgid "All files"
3178msgstr "Всички файлове"
3179
3180#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:827
3181#, python-format
3182msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3183msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3184
3185#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:831
3186msgid "Export successfully completed"
3187msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3188
3189#. Ask if system snippets should also be exported
3190#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:871
3191#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:938
3192msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3193msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3194
3195#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:886
3196#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:956
3197msgid "There are no snippets selected to be exported"
3198msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3199
3200#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:891
3201#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
3202msgid "Export snippets"
3203msgstr "Изнасяне на изрезки"
3204
3205#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1068
3206msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3207msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3208
3209#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1070
3210msgid "Type a new shortcut"
3211msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3212
3213#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3214#, python-format
3215msgid "The archive `%s` could not be created"
3216msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3217
3218#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3219#, python-format
3220msgid "Target directory `%s` does not exist"
3221msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3222
3223#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3224#, python-format
3225msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
3226msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3227
3228#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3229#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3230#, python-format
3231msgid "File `%s` does not exist"
3232msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3233
3234#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3235#, python-format
3236msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
3237msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3238
3239#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3240#, python-format
3241msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
3242msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3243
3244#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3245#, python-format
3246msgid "The archive `%s` could not be extracted"
3247msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3248
3249#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3250#, python-format
3251msgid "The following files could not be imported: %s"
3252msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3255#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3256#, python-format
3257msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
3258msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3259
3260#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:571
3261#, python-format
3262msgid ""
3263"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3264"aborted."
3265msgstr ""
3266"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3267"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3268
3269#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:579
3270#, python-format
3271msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
3272msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3273
3274#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:86
3275msgid "S_ort..."
3276msgstr "Подре_ждане…"
3277
3278#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3279msgid "Sort the current document or selection"
3280msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3281
3282#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3283#: ../plugins/sort/sort.ui.h:3
3284msgid "Sort"
3285msgstr "Подреждане"
3286
3287#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3288msgid "Sorts a document or selected text."
3289msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3290
3291#: ../plugins/sort/sort.ui.h:1
3292msgid "R_emove duplicates"
3293msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3294
3295#: ../plugins/sort/sort.ui.h:2
3296msgid "S_tart at column:"
3297msgstr "_Започване от колона:"
3298
3299#: ../plugins/sort/sort.ui.h:4
3300msgid "You cannot undo a sort operation"
3301msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3302
3303#: ../plugins/sort/sort.ui.h:5
3304msgid "_Ignore case"
3305msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3306
3307#: ../plugins/sort/sort.ui.h:6
3308msgid "_Reverse order"
3309msgstr "Обратен _ред"
3310
3311#: ../plugins/sort/sort.ui.h:7
3312msgid "_Sort"
3313msgstr "Подре_ждане"
3314
3315#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:418
3316#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:493
3317msgid "(no suggested words)"
3318msgstr "(няма предположения)"
3319
3320#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:442
3321msgid "_More..."
3322msgstr "_Още…"
3323
3324#. Ignore all
3325#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:497
3326msgid "_Ignore All"
3327msgstr "И_гнориране на всички"
3328
3329#. + Add to Dictionary
3330#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:512
3331msgid "_Add"
3332msgstr "_Добавяне"
3333
3334#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:551
3335msgid "_Spelling Suggestions..."
3336msgstr "Предло_жения за правопис…"
3337
3338#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:283
3339msgid "Check Spelling"
3340msgstr "Проверка на правописа"
3341
3342#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:294
3343msgid "Suggestions"
3344msgstr "Предложения"
3345
3346#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:599
3347msgid "(correct spelling)"
3348msgstr "(няма правописни грешки)"
3349
3350#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:742
3351msgid "Completed spell checking"
3352msgstr "Проверката на правописа приключи"
3353
3354#. Translators: the first %s is the language name, and
3355#. * the second %s is the locale name. Example:
3356#. * "French (France)"
3357#.
3358#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
3359#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
3360#, c-format
3361msgctxt "language"
3362msgid "%s (%s)"
3363msgstr "%s (%s)"
3364
3365#. Translators: this refers to an unknown language code
3366#. * (one which isn't in our built-in list).
3367#.
3368#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
3369#, c-format
3370msgctxt "language"
3371msgid "Unknown (%s)"
3372msgstr "Неизвестен (%s)"
3373
3374#. Translators: this refers the Default language used by the
3375#. * spell checker
3376#.
3377#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
3378msgctxt "language"
3379msgid "Default"
3380msgstr "Стандартен език"
3381
3382#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:141
3383#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3384msgid "Set language"
3385msgstr "Избор на език"
3386
3387#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:192
3388msgid "Languages"
3389msgstr "Езици"
3390
3391#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:75
3392msgid "_Check Spelling..."
3393msgstr "_Проверка на правописа…"
3394
3395#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:77
3396msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3397msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3398
3399#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:83
3400msgid "Set _Language..."
3401msgstr "Избор на _език…"
3402
3403#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:85
3404msgid "Set the language of the current document"
3405msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3406
3407#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:94
3408msgid "_Autocheck Spelling"
3409msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3410
3411#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:96
3412msgid "Automatically spell-check the current document"
3413msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3414
3415#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:761
3416msgid "The document is empty."
3417msgstr "Документът не съдържа текст."
3418
3419#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:794
3420msgid "No misspelled words"
3421msgstr "Няма сгрешени думи"
3422
3423#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3424msgid "Select the _language of the current document."
3425msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3426
3427#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1 ../plugins/time/time.ui.h:2
3428msgid "*"
3429msgstr "*"
3430
3431#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3432msgid "<b>Language</b>"
3433msgstr "<b>Език</b>"
3434
3435#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3436msgid "<b>word</b>"
3437msgstr "<b>дума</b>"
3438
3439#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3440msgid "Add w_ord"
3441msgstr "_Добавяне на дума"
3442
3443#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3444msgid "Cha_nge"
3445msgstr "_Заменяне"
3446
3447#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3448msgid "Change A_ll"
3449msgstr "Заменяне на вси_чки"
3450
3451#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3452msgid "Change _to:"
3453msgstr "Замяна _с:"
3454
3455#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3456msgid "Check _Word"
3457msgstr "_Проверка на дума"
3458
3459#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3460msgid "Check spelling"
3461msgstr "Проверка на правописа"
3462
3463#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3464msgid "Ignore _All"
3465msgstr "И_гнориране на всички"
3466
3467#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3468msgid "Language:"
3469msgstr "Език:"
3470
3471#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3472msgid "Misspelled word:"
3473msgstr "Сгрешена дума:"
3474
3475#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3476msgid "User dictionary:"
3477msgstr "Потребителски речник:"
3478
3479#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3480msgid "_Ignore"
3481msgstr "_Игнориране"
3482
3483#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:15
3484msgid "_Suggestions:"
3485msgstr "_Предложения:"
3486
3487#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3488msgid "Checks the spelling of the current document."
3489msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3490
3491#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3492msgid "Spell Checker"
3493msgstr "Проверка на правописа"
3494
3495#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:98
3496#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:694
3497#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:710
3498msgid "Tags"
3499msgstr "Етикети"
3500
3501#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:605
3502msgid "Select the group of tags you want to use"
3503msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3504
3505#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:624
3506msgid "_Preview"
3507msgstr "_Преглед"
3508
3509#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:691
3510msgid "Available Tag Lists"
3511msgstr "Списък с наличните етикети"
3512
3513#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3514msgid "Abbreviated form"
3515msgstr "Съкратена форма"
3516
3517#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3518msgid "Abbreviation"
3519msgstr "Съкращение"
3520
3521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3522msgid "Above"
3523msgstr "Отгоре"
3524
3525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3526msgid "Accessibility key character"
3527msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3528
3529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3530msgid "Acronym"
3531msgstr "Акроним"
3532
3533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3534msgid "Align"
3535msgstr "Подравняване"
3536
3537#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3538msgid "Alignment character"
3539msgstr "Подравняващ знак"
3540
3541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3542msgid "Alternative"
3543msgstr "Алтернативен"
3544
3545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3546msgid "Anchor"
3547msgstr "Котва"
3548
3549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3550msgid "Anchor URI"
3551msgstr "Адрес на котва"
3552
3553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3554msgid "Applet class file code"
3555msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3556
3557#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3559msgid "Applet class file code (deprecated)"
3560msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3561
3562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3563msgid "Array"
3564msgstr "Масив"
3565
3566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3567msgid "Associated information"
3568msgstr "Свързана информация"
3569
3570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3571msgid "Author info"
3572msgstr "Информация за автора"
3573
3574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3575msgid "Axis related headers"
3576msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3577
3578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3579msgid "Background color"
3580msgstr "Фонов цвят"
3581
3582#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3584msgid "Background color (deprecated)"
3585msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3586
3587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3588msgid "Background texture tile"
3589msgstr "Текстурна плочка за фон"
3590
3591#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3593msgid "Background texture tile (deprecated)"
3594msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3595
3596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3597msgid "Base URI"
3598msgstr "Базов адрес"
3599
3600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3601msgid "Base font"
3602msgstr "Базов шрифт"
3603
3604#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3605#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3606msgid "Base font (deprecated)"
3607msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3608
3609#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3610msgid "Bold"
3611msgstr "Получерно"
3612
3613#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3614msgid "Border"
3615msgstr "Граница"
3616
3617#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3618#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3619msgid "Border (deprecated)"
3620msgstr "Граница (да не се ползва)"
3621
3622#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3623msgid "Border color"
3624msgstr "Цвят на границата"
3625
3626#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3627msgid "Cell rowspan"
3628msgstr "Разпростиране по редове"
3629
3630#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3631msgid "Center"
3632msgstr "Центриран раздел"
3633
3634#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3635#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3636msgid "Center (deprecated)"
3637msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3638
3639#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3640msgid "Character encoding of linked resource"
3641msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3642
3643#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3644msgid "Checked (state)"
3645msgstr "Отбелязано (състояние)"
3646
3647#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3648msgid "Checked state"
3649msgstr "Отбелязано състояние"
3650
3651#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3652msgid "Citation"
3653msgstr "Цитат"
3654
3655#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3656msgid "Cite reason for change"
3657msgstr "Даване на причина за промяната"
3658
3659#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3660msgid "Class implementation ID"
3661msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3662
3663#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3664msgid "Class list"
3665msgstr "Списък с класове"
3666
3667#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3668msgid "Clear text flow control"
3669msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3670
3671#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3672msgid "Code content type"
3673msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3674
3675#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3676msgid "Color of selected links"
3677msgstr "Цвят на избраните препратки"
3678
3679#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3681msgid "Color of selected links (deprecated)"
3682msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3683
3684#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3685msgid "Column span"
3686msgstr "Разпростиране по колони"
3687
3688#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3689msgid "Columns"
3690msgstr "Колони"
3691
3692#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3693msgid "Comment"
3694msgstr "Коментар"
3695
3696#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3697msgid "Computer code fragment"
3698msgstr "Раздел с компютърен код"
3699
3700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3701msgid "Content scheme"
3702msgstr "Схема на съдържанието"
3703
3704#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3705msgid "Content type"
3706msgstr "Вид на съдържанието"
3707
3708#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3709#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3710#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3711msgid "Content type (deprecated)"
3712msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3713
3714#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3715msgid "Coordinates"
3716msgstr "Координати"
3717
3718#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3719msgid "DIV Style container"
3720msgstr "Контейнер на стил — div"
3721
3722#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3723msgid "DIV container"
3724msgstr "Контейнер div"
3725
3726#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3727msgid "Date and time of change"
3728msgstr "Дата и време на промяна"
3729
3730#. NOTE: used in "object" tag
3731#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3732msgid "Declare flag"
3733msgstr "Обявяване на флаг"
3734
3735#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3736#. It indicates that the script is not going to generate any document
3737#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3738#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3739msgid "Defer attribute"
3740msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3741
3742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3743msgid "Definition description"
3744msgstr "Описание на определение"
3745
3746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3747msgid "Definition list"
3748msgstr "Списък с определения"
3749
3750#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3751msgid "Definition term"
3752msgstr "Дефиниция"
3753
3754#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3755msgid "Deleted text"
3756msgstr "Изтрит текст"
3757
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3759msgid "Direction"
3760msgstr "Посока"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3763msgid "Directionality"
3764msgstr "Посока"
3765
3766#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3767#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3768msgid "Directionality (deprecated)"
3769msgstr "Посока (да не се ползва)"
3770
3771#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3772msgid "Directory list"
3773msgstr "Списък с папки"
3774
3775#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3776msgid "Disabled"
3777msgstr "Изключено"
3778
3779#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3780msgid "Document base"
3781msgstr "База на документа"
3782
3783#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3784msgid "Document body"
3785msgstr "Тялото на документа"
3786
3787#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3788msgid "Document head"
3789msgstr "Главница на документа"
3790
3791#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3792msgid "Document title"
3793msgstr "Заглавие на документа"
3794
3795#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3796msgid "Document type"
3797msgstr "Вид на документа"
3798
3799#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3800msgid "Element ID"
3801msgstr "Идентификатор на елемента"
3802
3803#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3804msgid "Embedded object"
3805msgstr "Вграден обект"
3806
3807#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3808#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3809msgid "Emphasis"
3810msgstr "Наблягане"
3811
3812#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3813msgid "Encode type"
3814msgstr "Тип кодиране"
3815
3816#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3817msgid "Figure"
3818msgstr "Фигура"
3819
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3821msgid "Font face"
3822msgstr "Име на шрифт"
3823
3824#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3825#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3826msgid "Font face (deprecated)"
3827msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3828
3829#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3830msgid "For label"
3831msgstr "За етикет"
3832
3833#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3834msgid "Forced line break"
3835msgstr "Изричен край на ред"
3836
3837#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3838msgid "Form"
3839msgstr "Формуляр"
3840
3841#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3842msgid "Form action handler"
3843msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3844
3845#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3846msgid "Form control group"
3847msgstr "Контролна група на формуляр"
3848
3849#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3850msgid "Form field label text"
3851msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3852
3853#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3854msgid "Form input"
3855msgstr "Поле във формуляр"
3856
3857#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3858msgid "Form input type"
3859msgstr "Вид на входа на формуляра"
3860
3861#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3862msgid "Form method"
3863msgstr "Метод на формуляра"
3864
3865#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3866msgid "Forward link"
3867msgstr "Препращане на връзка"
3868
3869#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3870msgid "Frame"
3871msgstr "Рамка"
3872
3873#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3874msgid "Frame render parts"
3875msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3876
3877#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3878msgid "Frame source"
3879msgstr "Източник на рамка"
3880
3881#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3882msgid "Frame target"
3883msgstr "Цел на рамката"
3884
3885#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3886msgid "Frameborder"
3887msgstr "Граница на рамката"
3888
3889#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3890msgid "Frameset"
3891msgstr "Набор от рамки"
3892
3893#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3894msgid "Frameset columns"
3895msgstr "Колони на набора от рамки"
3896
3897#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3898msgid "Frameset rows"
3899msgstr "Редове на набора от рамки"
3900
3901#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3902msgid "Framespacing"
3903msgstr "Пространство между рамките"
3904
3905#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3906msgid "Generic embedded object"
3907msgstr "Общ вграден обект"
3908
3909#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3910msgid "Generic metainformation"
3911msgstr "Обща мета-информация"
3912
3913#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3914msgid "Generic span"
3915msgstr "Общ елемент span"
3916
3917#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3918msgid "HREF URI"
3919msgstr "Адрес за HREF"
3920
3921#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
3922msgid "HTML - Special Characters"
3923msgstr "HTML — Специални знаци"
3924
3925#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
3926msgid "HTML - Tags"
3927msgstr "HTML — Етикети"
3928
3929#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
3930msgid "HTML root element"
3931msgstr "Коренов елемент HTML"
3932
3933#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
3934msgid "HTML version"
3935msgstr "Версия на HTML"
3936
3937#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
3938msgid "HTTP header name"
3939msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
3940
3941#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
3942msgid "Header cell ID's"
3943msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
3944
3945#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
3946msgid "Heading"
3947msgstr "Заглавие"
3948
3949#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
3950msgid "Heading 1"
3951msgstr "Заглавие 1"
3952
3953#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
3954msgid "Heading 2"
3955msgstr "Заглавие 2"
3956
3957#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
3958msgid "Heading 3"
3959msgstr "Заглавие 3"
3960
3961#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
3962msgid "Heading 4"
3963msgstr "Заглавие 4"
3964
3965#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
3966msgid "Heading 5"
3967msgstr "Заглавие 5"
3968
3969#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
3970msgid "Heading 6"
3971msgstr "Заглавие 6"
3972
3973#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
3974msgid "Height"
3975msgstr "Височина"
3976
3977#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
3978msgid "Horizontal rule"
3979msgstr "Хоризонтална линия"
3980
3981#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
3982msgid "Horizontal space"
3983msgstr "Хоризонтално пространство"
3984
3985#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3986#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
3987msgid "Horizontal space (deprecated)"
3988msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
3989
3990#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
3991msgid "HttP header name"
3992msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
3993
3994#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
3995msgid "I18N BiDi over-ride"
3996msgstr "Промяна на посоката на текста"
3997
3998#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
3999msgid "Image"
4000msgstr "Изображение"
4001
4002#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
4003msgid "Image map"
4004msgstr "Разграфено изображение"
4005
4006#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
4007msgid "Image map area"
4008msgstr "Район на разграфеното изображение"
4009
4010#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
4011msgid "Image map name"
4012msgstr "Име на разграфеното изображение"
4013
4014#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
4015msgid "Image source"
4016msgstr "Източник на изображението"
4017
4018#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
4019msgid "Inline frame"
4020msgstr "Вътрешна рамка"
4021
4022#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
4023msgid "Inline layer"
4024msgstr "Вътрешен слой"
4025
4026#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
4027msgid "Inserted text"
4028msgstr "Вмъкнат текст"
4029
4030#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
4031msgid "Instance definition"
4032msgstr "Дефиниция"
4033
4034#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
4035msgid "Italic text"
4036msgstr "Курсивен текст"
4037
4038#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
4039msgid "Java applet"
4040msgstr "Аплет на Джава"
4041
4042#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4043#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
4044msgid "Java applet (deprecated)"
4045msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
4046
4047#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
4048msgid "Label"
4049msgstr "Етикет"
4050
4051#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
4052msgid "Language code"
4053msgstr "Езиков код"
4054
4055#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
4056msgid "Large text style"
4057msgstr "Едър текст"
4058
4059#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
4060msgid "Layer"
4061msgstr "Слой"
4062
4063#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
4064msgid "Link color"
4065msgstr "Цвят на препратката"
4066
4067#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4068#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
4069msgid "Link color (deprecated)"
4070msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4071
4072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
4073msgid "List item"
4074msgstr "Елемент от списък"
4075
4076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
4077msgid "List of MIME types for file upload"
4078msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4079
4080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
4081msgid "List of supported character sets"
4082msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4083
4084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
4085msgid "Listing"
4086msgstr "Изходен код"
4087
4088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4089msgid "Local change to font"
4090msgstr "Локална промяна на шрифта"
4091
4092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4093msgid "Long description link"
4094msgstr "Връзка с дълго описание"
4095
4096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4097msgid "Long quotation"
4098msgstr "Дълъг цитат"
4099
4100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4101msgid "Mail link"
4102msgstr "Препратка към е-поща"
4103
4104#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4105#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
4106msgid "Margin pixel height"
4107msgstr "Височина на границата в пиксели"
4108
4109#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4110#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
4111msgid "Margin pixel width"
4112msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4113
4114#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4115msgid "Marquee"
4116msgstr "Мигащ текст"
4117
4118#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4119msgid "Maximum length of text field"
4120msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4121
4122#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4123#. but those are most common, and will likely be used.
4124#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
4125msgid "Media-independent link"
4126msgstr "Връзка независeща от средата"
4127
4128#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4129msgid "Menu list"
4130msgstr "Меню-списък"
4131
4132#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4133#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
4134msgid "Menu list (deprecated)"
4135msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4136
4137#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4138msgid "Multi-line text field"
4139msgstr "Текстово поле с много редове"
4140
4141#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4142msgid "Multicolumn"
4143msgstr "Многоколонно"
4144
4145#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4146msgid "Multiple"
4147msgstr "Множество"
4148
4149#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4150msgid "Name"
4151msgstr "Име"
4152
4153#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4154msgid "Named property value"
4155msgstr "Именувана стойност на свойство"
4156
4157#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4158msgid "Next ID"
4159msgstr "Следващ идентификатор"
4160
4161#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4162msgid "No URI"
4163msgstr "Без адрес"
4164
4165#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4166msgid "No embedded objects"
4167msgstr "Без вградени обекти"
4168
4169#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4170msgid "No frames"
4171msgstr "Без рамки"
4172
4173#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4174msgid "No layers"
4175msgstr "Без слоеве"
4176
4177#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4178msgid "No line break"
4179msgstr "Без минаване на нов ред"
4180
4181#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4182msgid "No resize"
4183msgstr "Без оразмеряване"
4184
4185#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4186msgid "No script"
4187msgstr "Без скрипт"
4188
4189#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4190msgid "No shade"
4191msgstr "Без сянка"
4192
4193#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4194#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4195msgid "No shade (deprecated)"
4196msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4197
4198#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4199msgid "No word wrap"
4200msgstr "Без пренасяне на текста"
4201
4202#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4203#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4204msgid "No word wrap (deprecated)"
4205msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4206
4207#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4208msgid "Non-breaking space"
4209msgstr "Шпация, която не се пренася"
4210
4211#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4212msgid "Note"
4213msgstr "Бележка"
4214
4215#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4216msgid "Object applet file"
4217msgstr "Файл за обектите на аплет"
4218
4219#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4220#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4221msgid "Object applet file (deprecated)"
4222msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4223
4224#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4225msgid "Object data reference"
4226msgstr "Указател към данните на обект"
4227
4228#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4229msgid "Offset for alignment character"
4230msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4231
4232#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4233msgid "OnBlur event"
4234msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4235
4236#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4237msgid "OnChange event"
4238msgstr "Събитие при промяна"
4239
4240#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4241msgid "OnClick event"
4242msgstr "Събитието при натискане"
4243
4244#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4245msgid "OnDblClick event"
4246msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4247
4248#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4249msgid "OnFocus event"
4250msgstr "Събитието при фокусиране"
4251
4252#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4253msgid "OnKeyDown event"
4254msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4255
4256#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4257msgid "OnKeyPress event"
4258msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4259
4260#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4261msgid "OnKeyUp event"
4262msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4263
4264#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4265msgid "OnLoad event"
4266msgstr "Събитието при зареждане"
4267
4268#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4269msgid "OnMouseDown event"
4270msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4271
4272#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4273msgid "OnMouseMove event"
4274msgstr "Събитието при движение на мишката"
4275
4276#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4277msgid "OnMouseOut event"
4278msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4279
4280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4281msgid "OnMouseOver event"
4282msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4283
4284#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4285msgid "OnMouseUp event"
4286msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4287
4288#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4289msgid "OnReset event"
4290msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4291
4292#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4293msgid "OnSelect event"
4294msgstr "Събитието при избиране"
4295
4296#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4297msgid "OnSubmit event"
4298msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4299
4300#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4301msgid "OnUnload event"
4302msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4303
4304#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4305msgid "Option group"
4306msgstr "Група за избор"
4307
4308#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4309msgid "Option selector"
4310msgstr "Избор на опция"
4311
4312#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4313msgid "Ordered list"
4314msgstr "Подреден списък"
4315
4316#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4317msgid "Output media"
4318msgstr "Изходна медия"
4319
4320#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4321msgid "Paragraph"
4322msgstr "Абзац"
4323
4324#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4325msgid "Paragraph class"
4326msgstr "Клас на абзаца"
4327
4328#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4329msgid "Paragraph style"
4330msgstr "Стил на абзаца"
4331
4332#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4333msgid "Preformatted listing"
4334msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4335
4336#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4337msgid "Preformatted text"
4338msgstr "Предварително форматиран текст"
4339
4340#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4341msgid "Profile metainfo dictionary"
4342msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4343
4344#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4345msgid "Prompt message"
4346msgstr "Подсказващо съобщение"
4347
4348#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4349msgid "Push button"
4350msgstr "Бутон"
4351
4352#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4353msgid "Quote"
4354msgstr "Цитат"
4355
4356#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4357msgid "Range"
4358msgstr "Диапазон"
4359
4360#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4361msgid "ReadOnly text and password"
4362msgstr "Текст и парола само за четене"
4363
4364#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4365msgid "Reduced spacing"
4366msgstr "Намалена разредка"
4367
4368#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4369#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4370msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4371msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4372
4373#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4374msgid "Reverse link"
4375msgstr "Обратна връзка"
4376
4377#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4378msgid "Root"
4379msgstr "Корен"
4380
4381#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4382msgid "Rows"
4383msgstr "Редове"
4384
4385#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4386msgid "Rulings between rows and columns"
4387msgstr "Разстояние между редове и колони"
4388
4389#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4390msgid "Sample program output, scripts"
4391msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4392
4393#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4394msgid "Scope covered by header cells"
4395msgstr "Обхват, покриващ от колонтитулните клетки"
4396
4397#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4399msgid "Script language name"
4400msgstr "Име на скриптовия език"
4401
4402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4403msgid "Script statements"
4404msgstr "Изрази на скрипта"
4405
4406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4407msgid "Scrollbar"
4408msgstr "Лента за навигация"
4409
4410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4411msgid "Selectable option"
4412msgstr "Опция с възможност за избор"
4413
4414#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4415msgid "Selected"
4416msgstr "Избрано"
4417
4418#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4419msgid "Server-side image map"
4420msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4421
4422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4423msgid "Shape"
4424msgstr "Форма"
4425
4426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4427msgid "Short inline quotation"
4428msgstr "Къс вътрешен цитат"
4429
4430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4431msgid "Single line prompt"
4432msgstr "Подсказка на единичен ред"
4433
4434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4435msgid "Size"
4436msgstr "Размер"
4437
4438#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4439#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4440msgid "Size (deprecated)"
4441msgstr "Размер (да не се ползва)"
4442
4443#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4444msgid "Small text style"
4445msgstr "Малък текст"
4446
4447#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4448msgid "Soft line break"
4449msgstr "Незадължителен край на ред"
4450
4451#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4452msgid "Sound"
4453msgstr "Звук"
4454
4455#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4456msgid "Source"
4457msgstr "Източник"
4458
4459#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4460msgid "Space separated archive list"
4461msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4462
4463#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4464msgid "Spacer"
4465msgstr "Отстояние"
4466
4467#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4468msgid "Spacing between cells"
4469msgstr "Разстояние между клетките"
4470
4471#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4472msgid "Spacing within cells"
4473msgstr "Разстоянието между клетките"
4474
4475#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4476msgid "Span"
4477msgstr "Елемент span"
4478
4479#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4480msgid "Square root"
4481msgstr "Корен квадратен"
4482
4483#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4484msgid "Standby load msg"
4485msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4486
4487#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4488msgid "Starting sequence number"
4489msgstr "Начално число на поредицата"
4490
4491#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
4493msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4494msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4495
4496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4497msgid "Strike-through text"
4498msgstr "Зачеркнат текст"
4499
4500#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4501#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
4502msgid "Strike-through text (deprecated)"
4503msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4504
4505#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4506msgid "Strike-through text style"
4507msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4508
4509#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4510#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
4511msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4512msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4513
4514#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4515msgid "Strong emphasis"
4516msgstr "Силно наблягане"
4517
4518#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4519msgid "Style info"
4520msgstr "Информация за стила"
4521
4522#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4523msgid "Subscript"
4524msgstr "Долен индекс"
4525
4526#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4527msgid "Superscript"
4528msgstr "Горен индекс"
4529
4530#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4531msgid "Tab order position"
4532msgstr "Подредба чрез табулатори"
4533
4534#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4535msgid "Table"
4536msgstr "Таблица"
4537
4538#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4539msgid "Table body"
4540msgstr "Тяло на таблица"
4541
4542#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4543msgid "Table caption"
4544msgstr "Заглавие на таблицата"
4545
4546#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4547msgid "Table column group properties"
4548msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4549
4550#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4551msgid "Table column properties"
4552msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4553
4554#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4555msgid "Table data cell"
4556msgstr "Таблична клетка с информация"
4557
4558#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4559msgid "Table footer"
4560msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4561
4562#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4563msgid "Table header"
4564msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4565
4566#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4567msgid "Table header cell"
4568msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4569
4570#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4571msgid "Table row"
4572msgstr "Ред на таблица"
4573
4574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4575msgid "Table summary"
4576msgstr "Обобщение на таблицата"
4577
4578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4579msgid "Target - Blank"
4580msgstr "Цел — нов празен прозорец"
4581
4582#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4583msgid "Target - Parent"
4584msgstr "Цел — родителския прозорец"
4585
4586#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4587msgid "Target - Self"
4588msgstr "Цел — същия прозорец"
4589
4590#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4591msgid "Target - Top"
4592msgstr "Цел — най-горния прозорец"
4593
4594#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4595msgid "Teletype or monospace text style"
4596msgstr "Равноширок текст"
4597
4598#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4599msgid "Text"
4600msgstr "Текст"
4601
4602#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4603msgid "Text color"
4604msgstr "Цвят на текста"
4605
4606#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4607#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
4608msgid "Text color (deprecated)"
4609msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4610
4611#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4612msgid "Text entered by user"
4613msgstr "Текст въведен от потребителя"
4614
4615#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4616msgid "Title"
4617msgstr "Заглавие"
4618
4619#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4620msgid "Topmargin in pixels"
4621msgstr "Горната граница в пиксели"
4622
4623#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4624msgid "URL"
4625msgstr "Адрес"
4626
4627#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4628msgid "Underlined text style"
4629msgstr "Подчертан текстов стил"
4630
4631#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4632msgid "Unordered list"
4633msgstr "Неподреден списък"
4634
4635#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4636msgid "Use image map"
4637msgstr "Използване на разграфено изображение"
4638
4639#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4640msgid "Value"
4641msgstr "Стойност"
4642
4643#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4644msgid "Value interpretation"
4645msgstr "Интерпретация на стойности"
4646
4647#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4648msgid "Variable or program argument"
4649msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4650
4651#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4652msgid "Vertical cell alignment"
4653msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4654
4655#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4656msgid "Vertical space"
4657msgstr "Вертикално пространство"
4658
4659#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
4661msgid "Vertical space (deprecated)"
4662msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4663
4664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4665msgid "Visited link color"
4666msgstr "Цвят на посетените препратки"
4667
4668#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4669#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
4670msgid "Visited link color (deprecated)"
4671msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4672
4673#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4674msgid "Width"
4675msgstr "Широчина"
4676
4677#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4678msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4679msgstr "XHTML 1.0 — Етикети"
4680
4681#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4682msgid "Bibliography (cite)"
4683msgstr "Библиография (цитат)"
4684
4685#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4686msgid "Bibliography (item)"
4687msgstr "Библиография (елемент)"
4688
4689#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4690msgid "Bibliography (shortcite)"
4691msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4692
4693#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4694msgid "Bibliography (thebibliography)"
4695msgstr "Библиография (библиографията)"
4696
4697#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4698msgid "Brackets ()"
4699msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4700
4701#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4702msgid "Brackets <>"
4703msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4704
4705#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4706msgid "Brackets []"
4707msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4708
4709#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4710msgid "Brackets {}"
4711msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4712
4713#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4714msgid "File input"
4715msgstr "Въвеждане на файл"
4716
4717#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4718msgid "Footnote"
4719msgstr "Бележка под линия"
4720
4721#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4722msgid "Function cosin"
4723msgstr "Функция косинус"
4724
4725#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4726msgid "Function e^"
4727msgstr "Функция e^"
4728
4729#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4730msgid "Function exp"
4731msgstr "Функция „степенуване“"
4732
4733#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4734msgid "Function log"
4735msgstr "Функция „логаритъм“"
4736
4737#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4738msgid "Function log10"
4739msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4740
4741#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4742msgid "Function sine"
4743msgstr "Функция „синус“"
4744
4745#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4746msgid "Greek alpha"
4747msgstr "Гръцката буква алфа"
4748
4749#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4750msgid "Greek beta"
4751msgstr "Гръцката буква бета"
4752
4753#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4754msgid "Greek epsilon"
4755msgstr "Гръцката буква епсилон"
4756
4757#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4758msgid "Greek gamma"
4759msgstr "Гръцката буква гама"
4760
4761#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4762msgid "Greek lambda"
4763msgstr "Гръцката буква ламбда"
4764
4765#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4766msgid "Greek rho"
4767msgstr "Гръцката буква ро"
4768
4769#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4770msgid "Greek tau"
4771msgstr "Гръцката буква тау"
4772
4773#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4774msgid "Header 0 (chapter)"
4775msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4776
4777#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4778msgid "Header 0 (chapter*)"
4779msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4780
4781#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4782msgid "Header 1 (section)"
4783msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4784
4785#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4786msgid "Header 1 (section*)"
4787msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4788
4789#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4790msgid "Header 2 (subsection)"
4791msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4792
4793#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4794msgid "Header 2 (subsection*)"
4795msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4796
4797#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4798msgid "Header 3 (subsubsection)"
4799msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4800
4801#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4802msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4803msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4804
4805#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4806msgid "Header 4 (paragraph)"
4807msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4808
4809#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4810msgid "Header appendix"
4811msgstr "Заглавие на притурка"
4812
4813#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4814msgid "Item"
4815msgstr "Елемент"
4816
4817#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4818msgid "Item with label"
4819msgstr "Елемент с етикет"
4820
4821#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4822msgid "Latex - Tags"
4823msgstr "Latex — Етикети"
4824
4825#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4826msgid "List description"
4827msgstr "Описание на списъка"
4828
4829#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4830msgid "List enumerate"
4831msgstr "Номериран списък"
4832
4833#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4834msgid "List itemize"
4835msgstr "Отделяне на точки в списък"
4836
4837#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4838msgid "Maths (display)"
4839msgstr "Математика (за показване)"
4840
4841#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4842msgid "Maths (inline)"
4843msgstr "Математика (вътрешна)"
4844
4845#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4846msgid "Operator fraction"
4847msgstr "Оператор „дроб“"
4848
4849#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4850msgid "Operator integral (display)"
4851msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4852
4853#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4854msgid "Operator integral (inline)"
4855msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4856
4857#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4858msgid "Operator sum (display)"
4859msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4860
4861#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4862msgid "Operator sum (inline)"
4863msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4864
4865#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4866msgid "Reference label"
4867msgstr "Етикет за указател"
4868
4869#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4870msgid "Reference ref"
4871msgstr "Етикет за указател"
4872
4873#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4874msgid "Symbol <<"
4875msgstr "Знакът „«“"
4876
4877#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4878msgid "Symbol <="
4879msgstr "Знакът „<=“"
4880
4881#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4882msgid "Symbol >="
4883msgstr "Знакът „>=“"
4884
4885#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4886msgid "Symbol >>"
4887msgstr "Знакът „»“"
4888
4889#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4890msgid "Symbol and"
4891msgstr "Знакът „И“"
4892
4893#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4894msgid "Symbol const"
4895msgstr "Знакът const"
4896
4897#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4898msgid "Symbol d-by-dt"
4899msgstr "Знакът d-by-dt"
4900
4901#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4902msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4903msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4904
4905#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4906msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4907msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4908
4909#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4910msgid "Symbol dagger"
4911msgstr "Знакът dagger"
4912
4913#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4914msgid "Symbol equiv"
4915msgstr "Знакът equiv"
4916
4917#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
4918msgid "Symbol hyphen --"
4919msgstr "Знакът hyphen --"
4920
4921#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
4922msgid "Symbol hyphen ---"
4923msgstr "Знакът hyphen ---"
4924
4925#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
4926msgid "Symbol infinity"
4927msgstr "Знакът infinity"
4928
4929#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
4930msgid "Symbol mathspace ,"
4931msgstr "Знакът mathspace ,"
4932
4933#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
4934msgid "Symbol mathspace ."
4935msgstr "Знакът mathspace ."
4936
4937#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
4938msgid "Symbol mathspace _"
4939msgstr "Знакът mathspace _"
4940
4941#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
4942msgid "Symbol mathspace __"
4943msgstr "Знакът mathspace __"
4944
4945#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
4946msgid "Symbol simeq"
4947msgstr "Знакът simeq"
4948
4949#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
4950msgid "Symbol star"
4951msgstr "Знакът звезда"
4952
4953#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
4954msgid "Typeface bold"
4955msgstr "Получерно"
4956
4957#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
4958msgid "Typeface italic"
4959msgstr "Курсивно"
4960
4961#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
4962msgid "Typeface slanted"
4963msgstr "Зачеркнато"
4964
4965#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
4966msgid "Typeface type"
4967msgstr "Шрифт"
4968
4969#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
4970msgid "Unbreakable text"
4971msgstr "Неразделим текст"
4972
4973#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
4974msgid ""
4975"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
4976"strings without having to type them."
4977msgstr ""
4978"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
4979"низове без нужда да се въвеждат отново."
4980
4981#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
4982msgid "Tag list"
4983msgstr "Списък с етикети"
4984
4985#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
4986msgid "XSLT - Axes"
4987msgstr "XSLT — оси"
4988
4989#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
4990msgid "XSLT - Elements"
4991msgstr "XSLT — елементи"
4992
4993#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
4994msgid "XSLT - Functions"
4995msgstr "XSLT — функции"
4996
4997#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
4998msgid "ancestor"
4999msgstr "родител"
5000
5001#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
5002msgid "ancestor-or-self"
5003msgstr "родител-или-себе-си"
5004
5005#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
5006msgid "attribute"
5007msgstr "атрибут"
5008
5009#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
5010msgid "child"
5011msgstr "дете"
5012
5013#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
5014msgid "descendant"
5015msgstr "наследник"
5016
5017#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
5018msgid "descendant-or-self"
5019msgstr "наследник-или-себе-си"
5020
5021#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
5022msgid "following"
5023msgstr "следващ"
5024
5025#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
5026msgid "following-sibling"
5027msgstr "следващ-брат"
5028
5029#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
5030msgid "namespace"
5031msgstr "пространство от имена"
5032
5033#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
5034msgid "parent"
5035msgstr "родител"
5036
5037#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
5038msgid "preceding"
5039msgstr "предхождащ"
5040
5041#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
5042msgid "preceding-sibling"
5043msgstr "предхождащ-брат"
5044
5045#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
5046msgid "self"
5047msgstr "себе-си"
5048
5049#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
5050msgid "XUL - Tags"
5051msgstr "XUL — Етикети"
5052
5053#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:182
5054msgid "In_sert Date and Time..."
5055msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
5056
5057#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:184
5058msgid "Insert current date and time at the cursor position"
5059msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5060
5061#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:613
5062msgid "Available formats"
5063msgstr "Налични формати"
5064
5065#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:763
5066msgid "Configure insert date/time plugin..."
5067msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
5068
5069#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5070msgid "Insert Date/Time"
5071msgstr "Вмъкване дата/време"
5072
5073#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5074msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
5075msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5076
5077#: ../plugins/time/time.ui.h:3
5078msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5079msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5080
5081#: ../plugins/time/time.ui.h:4
5082msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
5083msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
5084
5085#: ../plugins/time/time.ui.h:5
5086msgid "Configure date/time plugin"
5087msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5088
5089#: ../plugins/time/time.ui.h:6
5090msgid "Insert Date and Time"
5091msgstr "Вмъкване на дата/време"
5092
5093#: ../plugins/time/time.ui.h:7
5094msgid "Use the _selected format"
5095msgstr "Използване на _избрания формат"
5096
5097#: ../plugins/time/time.ui.h:8
5098msgid "_Insert"
5099msgstr "_Вмъкване"
5100
5101#: ../plugins/time/time.ui.h:9
5102msgid "_Prompt for a format"
5103msgstr "Посочване на _формат"
5104
5105#: ../plugins/time/time.ui.h:10
5106msgid "_Use custom format"
5107msgstr "Използване на потре_бителски формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.