source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1950, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

evince, gedit, nautilus, orca, devhelp, gvfs, gnome-terminal, gnome-media, gnome-panel, gnome-utils: обновени и подадени в master

File size: 180.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10#
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gedit master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2010-01-26 09:37+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2010-01-26 09:37+0200\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
26msgid "Edit text files"
27msgstr "Редактиране на текстови файлове"
28
29#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:759
30msgid "Text Editor"
31msgstr "Текстов редактор"
32
33#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
34msgid "gedit"
35msgstr "gedit"
36
37#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
38msgid "gedit Text Editor"
39msgstr "Текстов редактор (gedit)"
40
41#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:1
42msgid ""
43"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
44"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
45msgstr ""
46"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
47"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
48
49#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:2
50msgid "Active plugins"
51msgstr "Включени приставки"
52
53#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:3
54msgid "Auto Detected Encodings"
55msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:4
58msgid "Auto Save"
59msgstr "Автоматично запазване"
60
61#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:5
62msgid "Auto Save Interval"
63msgstr "Интервал за автоматично запазване"
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:6
66msgid "Auto indent"
67msgstr "Автоматичен отстъп"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:7
70msgid "Backup Copy Extension"
71msgstr "Разширение на резервните копия"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:8
74msgid "Body Font for Printing"
75msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:9
78msgid "Bottom Panel is Visible"
79msgstr "Долният панел е видим"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:10
82msgid "Create Backup Copies"
83msgstr "Създаване на резервни копия"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:11
86msgid "Display Line Numbers"
87msgstr "Показване на номера на редовете"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:12
90msgid "Display Right Margin"
91msgstr "Показване на дясна граница"
92
93#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:13
94msgid "Editor Font"
95msgstr "Шрифт на редактора"
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:14
98msgid "Enable Search Highlighting"
99msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
100
101#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:15
102msgid "Enable Syntax Highlighting"
103msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
104
105#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:16
106msgid "Encodings shown in menu"
107msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:17
110msgid ""
111"Extension or suffix to use for backup file names. This will only take effect "
112"if the \"Create Backup Copies\" option is turned on."
113msgstr ""
114"Файлово разширение, което да се използва при създаването на резервни копия. "
115"Важи само при включена опция „Създаване на резервни копия“."
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:18
118msgid "Header Font for Printing"
119msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
120
121#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:19
122msgid "Highlight Current Line"
123msgstr "Осветяване на текущия ред"
124
125#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:20
126msgid "Highlight Matching Bracket"
127msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
128
129#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:21
130msgid ""
131"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
132"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
133"lines."
134msgstr ""
135"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
136"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
137
138#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:22
139msgid "Insert spaces"
140msgstr "Вмъкване на интервали"
141
142#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
143msgid "Line Number Font for Printing"
144msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
145
146#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:24
147msgid "Line Wrapping Mode"
148msgstr "Режим с пренасяне"
149
150#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:25
151msgid ""
152"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
153"writable by default."
154msgstr ""
155"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
156"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
157
158#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:26
159msgid ""
160"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
161"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
162msgstr ""
163"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
164"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
165"на дадена приставка."
166
167#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:27
168msgid ""
169"List of encodings shown in Character Coding menu in open/save file selector. "
170"Only recognized encodings are used."
171msgstr ""
172"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
173"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
174"кодирания на знаци."
175
176#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:28
177msgid "Max Number of Undo Actions"
178msgstr "Максимален брой връщания назад"
179
180#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:29
181msgid "Maximum Recent Files"
182msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
183
184#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:30
185msgid ""
186"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
187"\" for unlimited number of actions."
188msgstr ""
189"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
190"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
191
192#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:31
193msgid ""
194"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
195"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
196msgstr ""
197"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
198"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
199"нататък"
200
201#. Translators: This is the Editor Font.
202#. This is a Pango font
203#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:34
204msgid "Monospace 12"
205msgstr "Monospace 12"
206
207#. Translators: This is the Body font for printing.
208#. This is a Pango font.
209#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:37
210msgid "Monospace 9"
211msgstr "Monospace 9"
212
213#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:38
214msgid ""
215"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
216"This will only take effect if the \"Auto Save\" option is turned on."
217msgstr ""
218"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
219"Важи ефект само при включена опция „Автоматично запазване“."
220
221#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:39
222msgid "Print Header"
223msgstr "Печатане на горен колонтитул"
224
225#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:40
226msgid "Print Line Numbers"
227msgstr "Печатане на номера на редове"
228
229#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:41
230msgid "Print Syntax Highlighting"
231msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
232
233#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:42
234msgid "Printing Line Wrapping Mode"
235msgstr "Режим с пренасяне при печат"
236
237#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:43
238msgid "Restore Previous Cursor Position"
239msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
240
241#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:44
242msgid "Right Margin Position"
243msgstr "Позиция на дясната граница"
244
245#. Translators: This is the Header font for printing.
246#. This is a Pango font.
247#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:47
248msgid "Sans 11"
249msgstr "Sans 11"
250
251#. Translators: This is the Line Number font for printing.
252#. This is a Pango font.
253#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:50
254msgid "Sans 8"
255msgstr "Sans 8"
256
257#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:51
258msgid "Side Pane is Visible"
259msgstr "Страничният панел е видим."
260
261#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:52
262msgid "Smart Home End"
263msgstr "Умни „Home“ и „End“"
264
265#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
266msgid ""
267"Sorted list of encodings used by gedit for auto-detecting the encoding of a "
268"file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only recognized "
269"encodings are used."
270msgstr ""
271"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
272"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
273"Използват се само познати кодирания на знаци."
274
275#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
276msgid ""
277"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
278"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
279"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
280"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
281"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
282"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
283"the text instead of the start/end of the line."
284msgstr ""
285"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
286"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
287"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
288"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
289"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
290"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
291"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
292
293#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:55
294msgid ""
295"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
296"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
297"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
298"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
299"here."
300msgstr ""
301"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
302"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
303"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
304"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
305"изписани точно, както ги виждате тук."
306
307#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:56
308msgid ""
309"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
310"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
311"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
312"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
313"here."
314msgstr ""
315"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
316"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
317"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
318"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
319"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
320
321#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:57
322msgid ""
323"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
324msgstr ""
325"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
326
327#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:58
328msgid ""
329"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
330"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
331msgstr ""
332"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
333"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
334
335#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:59
336msgid ""
337"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
338"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
339msgstr ""
340"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
341"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
342
343#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:60
344msgid ""
345"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
346"in the \"Recent Files\" submenu."
347msgstr ""
348"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
349"подменюто „Последни файлове“."
350
351#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:61
352msgid ""
353"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
354"characters."
355msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
356
357#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:62
358msgid "Specifies the position of the right margin."
359msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
360
361#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:63
362msgid "Status Bar is Visible"
363msgstr "Лентата на състоянието е видима"
364
365#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:64
366msgid "Style Scheme"
367msgstr "Стилови схеми"
368
369#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:65
370msgid ""
371"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
372"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
373"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
374"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
375"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
376"mentioned here."
377msgstr ""
378"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
379"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
380"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
381"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
382"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
383"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
384
385#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:66
386msgid "Tab Size"
387msgstr "Размер на табулатора"
388
389#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:67
390msgid "The id of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
391msgstr ""
392"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
393"оцветяване на текста."
394
395#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:68
396msgid "Toolbar Buttons Style"
397msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
398
399#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:69
400msgid "Toolbar is Visible"
401msgstr "Лентата с инструменти е видима"
402
403#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:70
404msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
405msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
406
407#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:71
408msgid "Use Default Font"
409msgstr "Използване на стандартния шрифт"
410
411#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:72
412msgid ""
413"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
414"interval. You can set the time interval with the \"Auto Save Interval\" "
415"option."
416msgstr ""
417"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
418"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
419
420#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:73
421msgid ""
422"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
423"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
424msgstr ""
425"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
426"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
427
428#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:74
429msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
430msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
431
432#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:75
433msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
434msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
435
436#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:76
437msgid "Whether gedit should enable auto indentation."
438msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
439
440#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:77
441msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
442msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
443
444#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:78
445msgid ""
446"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
447msgstr ""
448"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
449
450#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:79
451msgid "Whether gedit should highlight matching bracket."
452msgstr "Дали gedit трябва да осветява съответстващата скоба."
453
454#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:80
455msgid "Whether gedit should highlight the current line."
456msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
457
458#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:81
459msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
460msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
461
462#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:82
463msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
464msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
465
466#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:83
467msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
468msgstr ""
469"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
470
471#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:84
472msgid ""
473"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
474"loaded."
475msgstr ""
476"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
477"файл."
478
479#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:85
480msgid ""
481"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
482msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
483
484#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:86
485msgid ""
486"Whether the side pane at the left of the editing window should be visible."
487msgstr ""
488"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
489
490#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:87
491msgid ""
492"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
493msgstr ""
494"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
495"видима."
496
497#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:88
498msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
499msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
500
501#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:89
502msgid ""
503"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
504"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
505"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
506"font."
507msgstr ""
508"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
509"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
510"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
511
512#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:90
513msgid "Writable VFS schemes"
514msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
515
516#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Coding
517#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
518#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:93
519msgid "[ISO-8859-15]"
520msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
521
522#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
523#. for auto-detecting the encoding of a file. You may want to customize it adding
524#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
525#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
526#. (covering English and most Western European languages) if you think people
527#. in you country will rarely use it.
528#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
529#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
530#. Only recognized encodings are used.
531#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
532#. a list of supported encodings
533#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:105
534msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
535msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
536
537#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
538msgid "Logout _without Saving"
539msgstr "Изход _без запазване"
540
541#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
542msgid "_Cancel Logout"
543msgstr "_Отказване на изход"
544
545#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
546msgid "Close _without Saving"
547msgstr "_Без запазване"
548
549#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:212
550msgid "Question"
551msgstr "Въпрос"
552
553#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
554#, c-format
555msgid ""
556"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
557msgid_plural ""
558"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
559"lost."
560msgstr[0] ""
561"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
562"загубени безвъзвратно."
563msgstr[1] ""
564"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
565"загубени безвъзвратно."
566
567#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:421
568msgid ""
569"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
570msgstr ""
571"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
572"загубени безвъзвратно."
573
574#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:427
575#, c-format
576msgid ""
577"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
578"permanently lost."
579msgid_plural ""
580"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
581"permanently lost."
582msgstr[0] ""
583"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
584"бъдат загубени безвъзвратно."
585msgstr[1] ""
586"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
587"бъдат загубени безвъзвратно."
588
589#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:437
590#, c-format
591msgid ""
592"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
593msgid_plural ""
594"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
595"lost."
596msgstr[0] ""
597"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
598"загубени безвъзвратно."
599msgstr[1] ""
600"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
601"загубени безвъзвратно."
602
603#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:452
604msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
605msgstr ""
606"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
607"безвъзвратно."
608
609#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:458
610#, c-format
611msgid ""
612"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
613"permanently lost."
614msgid_plural ""
615"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
616"permanently lost."
617msgstr[0] ""
618"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
619"загубени безвъзвратно."
620msgstr[1] ""
621"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
622"загубени безвъзвратно."
623
624#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:473
625#, c-format
626msgid ""
627"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
628msgid_plural ""
629"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
630msgstr[0] ""
631"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
632"безвъзвратно."
633msgstr[1] ""
634"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
635"загубени безвъзвратно."
636
637#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:516
638#, c-format
639msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
640msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
641
642#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:521
643#, c-format
644msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
645msgstr ""
646"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
647
648#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:535
649#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:746
650msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
651msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
652
653#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:701
654#, c-format
655msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
656msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
657msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
658msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
659
660#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:707
661#, c-format
662msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
663msgid_plural ""
664"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
665msgstr[0] ""
666"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
667msgstr[1] ""
668"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
669"затварянето?"
670
671#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:725
672msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
673msgstr "Документи с _незапазени промени:"
674
675#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:727
676msgid "S_elect the documents you want to save:"
677msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
678
679#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:748
680msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
681msgstr ""
682"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
683"безвъзвратно."
684
685#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:321
686msgid "Character Codings"
687msgstr "Кодиране на знаците"
688
689#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:385
690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:446
691msgid "_Description"
692msgstr "_Описание"
693
694#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:394
695#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:455
696msgid "_Encoding"
697msgstr "_Кодиране"
698
699#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
700msgid "A_vailable encodings:"
701msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
702
703#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
704msgid "Character codings"
705msgstr "Кодиране на знаците"
706
707#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
708msgid "E_ncodings shown in menu:"
709msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
712msgid "Push this button to select the font to be used by the editor"
713msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт използва редактора"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:581
716#, c-format
717msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
718msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
719
720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:784
721msgid "The selected color scheme cannot be installed."
722msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:809
725msgid "Add Scheme"
726msgstr "Добавяне на схема"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:816
729msgid "A_dd Scheme"
730msgstr "_Добавяне на схема"
731
732#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:824
733msgid "Color Scheme Files"
734msgstr "Файлове на цветова схема"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:831
737#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
738msgid "All Files"
739msgstr "Всички файлове"
740
741#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:876
742#, c-format
743msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
744msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
745
746#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1087
747msgid "gedit Preferences"
748msgstr "Настройки на gedit"
749
750#. ex:ts=4:et:
751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
752#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
753#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
754#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
755#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
756#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
757msgid "    "
758msgstr "    "
759
760#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
761msgid "Automatic Indentation"
762msgstr "Автоматичен отстъп"
763
764#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
765msgid "Bracket Matching"
766msgstr "Съответстващи скоби"
767
768#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
769msgid "Color Scheme"
770msgstr "Цветова схема"
771
772#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
773msgid "Create a _backup copy of files before saving"
774msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
775
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
777msgid "Current Line"
778msgstr "Текущия ред"
779
780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
781msgid "Display right _margin"
782msgstr "Показване на _дясна граница"
783
784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
785#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
786msgid "Do not _split words over two lines"
787msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
790msgid "Editor"
791msgstr "Редактор"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
794msgid "Editor _font: "
795msgstr "_Шрифт на редактора:"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
798#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
799msgid "Enable text _wrapping"
800msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
801
802#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
803msgid "File Saving"
804msgstr "Запазване на файлове"
805
806#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
807msgid "Font"
808msgstr "Шрифт"
809
810#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
811msgid "Font & Colors"
812msgstr "Шрифт и цветове"
813
814#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
815msgid "Highlight current _line"
816msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
817
818#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
819msgid "Highlight matching _bracket"
820msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
821
822#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
823msgid "Insert _spaces instead of tabs"
824msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
825
826#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
827#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
828msgid "Line Numbers"
829msgstr "Номера на редове"
830
831#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
832msgid "Pick the editor font"
833msgstr "Избор на шрифт за редактора"
834
835#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
836msgid "Plugins"
837msgstr "Приставки"
838
839#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
840msgid "Preferences"
841msgstr "Предпочитани настройки"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
844msgid "Right Margin"
845msgstr "Дясна граница"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
848msgid "Tab Stops"
849msgstr "Табулатори"
850
851#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
852#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
853msgid "Text Wrapping"
854msgstr "Режим с пренасяне"
855
856#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
857msgid "View"
858msgstr "Изглед"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
861msgid "_Add..."
862msgstr "_Добавяне…"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
865msgid "_Autosave files every"
866msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
869#: ../gedit/gedit-view.c:1968
870msgid "_Display line numbers"
871msgstr "Показване на _номера на редовете"
872
873#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
874msgid "_Enable automatic indentation"
875msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
876
877#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
878msgid "_Right margin at column:"
879msgstr "Дясна _граница при колона:"
880
881#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
882msgid "_Tab width:"
883msgstr "_Широчина на табулатора:"
884
885#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
886msgid "_minutes"
887msgstr "_минути"
888
889#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
890#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1522
891msgid "Replace"
892msgstr "Замяна"
893
894#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311 ../gedit/gedit-window.c:1520
895msgid "Find"
896msgstr "Търсене"
897
898#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:415
899msgid "Replace _All"
900msgstr "Замяна на _всички"
901
902#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:416
903#: ../gedit/gedit-commands-file.c:582
904msgid "_Replace"
905msgstr "_Замяна"
906
907#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:1
908msgid "Match _entire word only"
909msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
910
911#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:3
912msgid "Replace All"
913msgstr "Замяна на всички"
914
915#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:4
916msgid "Replace _with: "
917msgstr "_Замяна с:"
918
919#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:5
920msgid "Search _backwards"
921msgstr "Търсене наза_д"
922
923#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:6
924msgid "_Match case"
925msgstr "Зачитане на главни/_малки"
926
927#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:7
928msgid "_Search for: "
929msgstr "_Търсене за: "
930
931#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:8
932msgid "_Wrap around"
933msgstr "_След края — от началото"
934
935#: ../gedit/gedit.c:123
936msgid "Show the application's version"
937msgstr "Извеждане на версията приложението"
938
939#: ../gedit/gedit.c:126
940msgid ""
941"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
942"command line"
943msgstr ""
944"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
945"                                    използвано при отварянето на файлове "
946"чрез\n"
947"                                    командния ред"
948
949#: ../gedit/gedit.c:126
950msgid "ENCODING"
951msgstr "КОДИРАНЕ"
952
953#: ../gedit/gedit.c:129
954msgid "Display list of possible values for the encoding option"
955msgstr ""
956"Показване на възможните стойности\n"
957"                                    за кодирането"
958
959#: ../gedit/gedit.c:132
960msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of gedit"
961msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
962
963#: ../gedit/gedit.c:135
964msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
965msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
966
967#: ../gedit/gedit.c:138
968msgid "[FILE...]"
969msgstr "[ФАЙЛ…]"
970
971#: ../gedit/gedit.c:193
972#, c-format
973msgid "%s: invalid encoding.\n"
974msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
975
976#. Setup command line options
977#: ../gedit/gedit.c:576
978msgid "- Edit text files"
979msgstr "— редактиране на текстови файлове"
980
981#: ../gedit/gedit.c:612
982#, c-format
983msgid ""
984"%s\n"
985"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
986msgstr ""
987"%s\n"
988"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
989
990#: ../gedit/gedit-commands-file.c:255
991#, c-format
992msgid "Loading file '%s'…"
993msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
994
995#: ../gedit/gedit-commands-file.c:264
996#, c-format
997msgid "Loading %d file…"
998msgid_plural "Loading %d files…"
999msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
1000msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
1001
1002#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:458
1004msgid "Open Files"
1005msgstr "Отваряне на файлове"
1006
1007#: ../gedit/gedit-commands-file.c:569
1008#, c-format
1009msgid "The file \"%s\" is read-only."
1010msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
1011
1012#: ../gedit/gedit-commands-file.c:574
1013msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1014msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1015
1016#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:866
1017#, c-format
1018msgid "Saving file '%s'…"
1019msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1020
1021#: ../gedit/gedit-commands-file.c:751
1022msgid "Save As…"
1023msgstr "Запазване като…"
1024
1025#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1080
1026#, c-format
1027msgid "Reverting the document '%s'…"
1028msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1029
1030#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1125
1031#, c-format
1032msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1033msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1034
1035#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1134
1036#, c-format
1037msgid ""
1038"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1039msgid_plural ""
1040"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1041"lost."
1042msgstr[0] ""
1043"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1044"безвъзвратно."
1045msgstr[1] ""
1046"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1047"безвъзвратно."
1048
1049#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1143
1050msgid ""
1051"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1052msgstr ""
1053"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1054"безвъзвратно."
1055
1056#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1149
1057#, c-format
1058msgid ""
1059"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1060"permanently lost."
1061msgid_plural ""
1062"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1063"permanently lost."
1064msgstr[0] ""
1065"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1066"загубени безвъзвратно."
1067msgstr[1] ""
1068"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1069"загубени безвъзвратно."
1070
1071#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1159
1072#, c-format
1073msgid ""
1074"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1075msgid_plural ""
1076"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1077"lost."
1078msgstr[0] ""
1079"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1080"безвъзвратно."
1081msgstr[1] ""
1082"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1083"безвъзвратно."
1084
1085#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1174
1086msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1087msgstr ""
1088"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1089"безвъзвратно."
1090
1091#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1180
1092#, c-format
1093msgid ""
1094"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1095"permanently lost."
1096msgid_plural ""
1097"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1098"permanently lost."
1099msgstr[0] ""
1100"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1101"загубени безвъзвратно."
1102msgstr[1] ""
1103"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1104"загубени безвъзвратно."
1105
1106#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1195
1107#, c-format
1108msgid ""
1109"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1110msgid_plural ""
1111"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1112msgstr[0] ""
1113"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1114"безвъзвратно."
1115msgstr[1] ""
1116"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1117"безвъзвратно."
1118
1119#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1221
1120msgid "_Revert"
1121msgstr "_Възстановяване"
1122
1123#: ../gedit/gedit-commands-help.c:83
1124msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1125msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1126
1127#: ../gedit/gedit-commands-help.c:108
1128msgid "translator-credits"
1129msgstr ""
1130"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1131"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1132"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1133"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1134"\n"
1135"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1136"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1137"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1138
1139#: ../gedit/gedit-commands-search.c:114
1140#, c-format
1141msgid "Found and replaced %d occurrence"
1142msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1143msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1144msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1145
1146#: ../gedit/gedit-commands-search.c:124
1147msgid "Found and replaced one occurrence"
1148msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1149
1150#. Translators: %s is replaced by the text
1151#. entered by the user in the search box
1152#: ../gedit/gedit-commands-search.c:145
1153#, c-format
1154msgid "\"%s\" not found"
1155msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1156
1157#: ../gedit/gedit-document.c:1018 ../gedit/gedit-document.c:1031
1158#, c-format
1159msgid "Unsaved Document %d"
1160msgstr "Незапазен документ %d"
1161
1162#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:89 ../gedit/gedit-documents-panel.c:103
1163#: ../gedit/gedit-window.c:2271 ../gedit/gedit-window.c:2276
1164msgid "Read Only"
1165msgstr "(само за четене)"
1166
1167#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:771 ../gedit/gedit-window.c:3670
1168msgid "Documents"
1169msgstr "Документи"
1170
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:138 ../gedit/gedit-encodings.c:180
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:182 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1173#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1174#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1175msgid "Unicode"
1176msgstr "Уникод"
1177
1178#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:225 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1180msgid "Western"
1181msgstr "Западно"
1182
1183#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1184#: ../gedit/gedit-encodings.c:264
1185msgid "Central European"
1186msgstr "Централно европейско"
1187
1188#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1189msgid "South European"
1190msgstr "Южно европейско"
1191
1192#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:171
1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1194msgid "Baltic"
1195msgstr "Балтийско"
1196
1197#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1198#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1199#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1200msgid "Cyrillic"
1201msgstr "Кирилица"
1202
1203#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1205msgid "Arabic"
1206msgstr "Арабско"
1207
1208#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1209msgid "Greek"
1210msgstr "Гръцко"
1211
1212#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1213msgid "Hebrew Visual"
1214msgstr "Иврит видим"
1215
1216#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1217#: ../gedit/gedit-encodings.c:272
1218msgid "Turkish"
1219msgstr "Турско"
1220
1221#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1222msgid "Nordic"
1223msgstr "Скандинавско"
1224
1225#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1226msgid "Celtic"
1227msgstr "Келтско"
1228
1229#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1230msgid "Romanian"
1231msgstr "Румънско"
1232
1233#: ../gedit/gedit-encodings.c:195
1234msgid "Armenian"
1235msgstr "Арменско"
1236
1237#: ../gedit/gedit-encodings.c:197 ../gedit/gedit-encodings.c:199
1238#: ../gedit/gedit-encodings.c:213
1239msgid "Chinese Traditional"
1240msgstr "Китайско — традиционно"
1241
1242#: ../gedit/gedit-encodings.c:201
1243msgid "Cyrillic/Russian"
1244msgstr "Кирилица/Руска"
1245
1246#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:206
1247#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1248#: ../gedit/gedit-encodings.c:253
1249msgid "Japanese"
1250msgstr "Японско"
1251
1252#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:240
1253#: ../gedit/gedit-encodings.c:244 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1254msgid "Korean"
1255msgstr "Корейско"
1256
1257#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:218
1258#: ../gedit/gedit-encodings.c:220
1259msgid "Chinese Simplified"
1260msgstr "Китайско — опростено"
1261
1262#: ../gedit/gedit-encodings.c:222
1263msgid "Georgian"
1264msgstr "Грузинско"
1265
1266#: ../gedit/gedit-encodings.c:233 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1267msgid "Hebrew"
1268msgstr "Иврит"
1269
1270#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
1271msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1272msgstr "Кирилица/Украинска"
1273
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:255 ../gedit/gedit-encodings.c:261
1275#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1276msgid "Vietnamese"
1277msgstr "Виетнамско"
1278
1279#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1280msgid "Thai"
1281msgstr "Тайско"
1282
1283#: ../gedit/gedit-encodings.c:431
1284msgid "Unknown"
1285msgstr "Неизвестно"
1286
1287#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:272
1288msgid "Auto Detected"
1289msgstr "Автоматично открито"
1290
1291#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:288
1292#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:303
1293#, c-format
1294msgid "Current Locale (%s)"
1295msgstr "Текущ локал (%s)"
1296
1297#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:353
1298msgid "Add or Remove..."
1299msgstr "Добавяне или премахване…"
1300
1301#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1302msgid "All Text Files"
1303msgstr "Всички текстови файлове"
1304
1305#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:81
1306msgid "C_haracter Coding:"
1307msgstr "Кодиране на з_наците:"
1308
1309#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:141
1310msgid "L_ine Ending:"
1311msgstr "Край на _ред:"
1312
1313#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:160
1314msgid "Unix/Linux"
1315msgstr "Юникс/Линукс"
1316
1317#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:166
1318msgid "Mac OS Classic"
1319msgstr "Класически Мак ОС"
1320
1321#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:172
1322msgid "Windows"
1323msgstr "Уиндоус"
1324
1325#: ../gedit/gedit-help.c:104
1326msgid "There was an error displaying help."
1327msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
1328
1329#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:199
1330#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:204
1331#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:505
1332#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:528
1333msgid "_Retry"
1334msgstr "_Опитване отново"
1335
1336#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:225
1337#, c-format
1338msgid "Could not find the file %s."
1339msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1340
1341#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:227
1342#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:266
1343#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:273
1344msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1345msgstr ""
1346"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1347
1348#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1349#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
1350#, c-format
1351msgid "gedit cannot handle %s locations."
1352msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1353
1354#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:248
1355msgid "gedit cannot handle this location."
1356msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1357
1358#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
1359msgid "The location of the file cannot be mounted."
1360msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1361
1362#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
1363msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1364msgstr ""
1365"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1366"монтирано."
1367
1368#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
1369#, c-format
1370msgid "%s is a directory."
1371msgstr "„%s“ е папка."
1372
1373#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:271
1374#, c-format
1375msgid "%s is not a valid location."
1376msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1377
1378#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:301
1379#, c-format
1380msgid ""
1381"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1382"correct and try again."
1383msgstr ""
1384"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1385"опитайте отново."
1386
1387#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:314
1388#, c-format
1389msgid ""
1390"Host name was invalid. Please check that you typed the location correctly "
1391"and try again."
1392msgstr ""
1393"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1394"опитайте отново."
1395
1396#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:322
1397#, c-format
1398msgid "%s is not a regular file."
1399msgstr "%s не е редовен файл."
1400
1401#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
1402msgid "Connection timed out. Please try again."
1403msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1404
1405#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:350
1406msgid "The file is too big."
1407msgstr "Файлът е прекалено голям."
1408
1409#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
1410#, c-format
1411msgid "Unexpected error: %s"
1412msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1413
1414#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
1415msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1416msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1417
1418#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
1419#, c-format
1420msgid "Could not revert the file %s."
1421msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1422
1423#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:461
1424msgid "Ch_aracter Coding:"
1425msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1426
1427#. Translators: the access key chosen for this string should be
1428#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1429#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:512
1430#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
1431#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:811
1432#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:821
1433msgid "Edit Any_way"
1434msgstr "_Редактиране въпреки това"
1435
1436#. Translators: the access key chosen for this string should be
1437#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1438#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
1439#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:542
1440#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:814
1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:826
1442msgid "D_on't Edit"
1443msgstr "_Отказване на редактирането"
1444
1445#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:639
1446msgid ""
1447"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1448"found within this limit."
1449msgstr ""
1450"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1451"файлът не бе открит."
1452
1453#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:643
1454msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1455msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1456
1457#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:649
1458#, c-format
1459msgid "Could not open the file %s."
1460msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1461
1462#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:651
1463msgid "gedit has not been able to detect the character coding."
1464msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1465
1466#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:653
1467#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:675
1468msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1469msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1470
1471#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:654
1472msgid "Select a character coding from the menu and try again."
1473msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1474
1475#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:660
1476#, c-format
1477msgid "There was a problem opening the file %s."
1478msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1479
1480#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:662
1481msgid ""
1482"The file you opened has some invalid characters, if you continue editing "
1483"this file you could make this document useless."
1484msgstr ""
1485"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1486"редактирате, можете да го повредите."
1487
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:665
1489msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1490msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1491
1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:672
1493#, c-format
1494msgid "Could not open the file %s using the %s character coding."
1495msgstr ""
1496"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1497"s."
1498
1499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:676
1500#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:744
1501msgid "Select a different character coding from the menu and try again."
1502msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1503
1504#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:739
1505#, c-format
1506msgid "Could not save the file %s using the %s character coding."
1507msgstr ""
1508"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1509"s."
1510
1511#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:742
1512msgid ""
1513"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1514"the specified character coding."
1515msgstr ""
1516"Документът съдържа един или повече знаци, който не могат да бъдат записани "
1517"чрез определеното кодиране на знаците."
1518
1519#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:841
1520#, c-format
1521msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1522msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1523
1524#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:855
1525msgid ""
1526"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1527"edit it anyway?"
1528msgstr ""
1529"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1530"да го редактирате?"
1531
1532#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:914
1533#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:924
1534#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1020
1535#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1030
1536msgid "S_ave Anyway"
1537msgstr "_Запазване въпреки това"
1538
1539#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:918
1540#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:928
1541#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1024
1542#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1034
1543msgid "D_on't Save"
1544msgstr "_Отказване на запазването"
1545
1546#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1547#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1548#. not accurate (since last load/save)
1549#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:946
1550#, c-format
1551msgid "The file %s has been modified since reading it."
1552msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1553
1554#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:961
1555msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1556msgstr ""
1557"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1558"се запази ли въпреки това?"
1559
1560#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1052
1561#, c-format
1562msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1563msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1564
1565#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1055
1566#, c-format
1567msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1568msgstr ""
1569"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1570
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1071
1572msgid ""
1573"gedit could not backup the old copy of the file before saving the new one. "
1574"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1575"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1576msgstr ""
1577"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1578"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1579"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1580"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1581
1582#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1583#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1131
1584#, c-format
1585msgid ""
1586"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1587"the location correctly and try again."
1588msgstr ""
1589"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1590"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1591
1592#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1139
1593msgid ""
1594"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1595"the location correctly and try again."
1596msgstr ""
1597"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1598"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1599
1600#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1148
1601#, c-format
1602msgid ""
1603"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1604"correctly and try again."
1605msgstr ""
1606"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1607"правилно и опитайте отново."
1608
1609#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1154
1610msgid ""
1611"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1612"that you typed the location correctly and try again."
1613msgstr ""
1614"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1615"правилно местоположението и опитайте отново."
1616
1617#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1160
1618msgid ""
1619"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1620"and try again."
1621msgstr ""
1622"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1623"опитайте отново."
1624
1625#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1165
1626msgid ""
1627"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1628"typed the location correctly and try again."
1629msgstr ""
1630"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1631"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1632
1633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1171
1634msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1635msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1636
1637#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1176
1638msgid ""
1639"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1640"the file names. Please use a shorter name."
1641msgstr ""
1642"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1643"файловете. Използвайте по-кратко име."
1644
1645#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1183
1646msgid ""
1647"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1648"sizes.  Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does "
1649"not have this limitation."
1650msgstr ""
1651"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на файловете. "
1652"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1653
1654#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1198
1655#, c-format
1656msgid "Could not save the file %s."
1657msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1658
1659#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1660#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1661#. not accurate (since last load/save)
1662#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1241
1663#, c-format
1664msgid "The file %s changed on disk."
1665msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1666
1667#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1246
1668msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1669msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1670
1671#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1248
1672msgid "Do you want to reload the file?"
1673msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1674
1675#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1254
1676#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1265
1677msgid "_Reload"
1678msgstr "П_резареждане"
1679
1680#. bad bad luck...
1681#: ../gedit/gedit-local-document-saver.c:390
1682msgid "Could not obtain backup filename"
1683msgstr "Не може да се получи файловото име на резервното копие."
1684
1685#: ../gedit/gedit-panel.c:356 ../gedit/gedit-panel.c:528
1686msgid "Empty"
1687msgstr "Празен"
1688
1689#: ../gedit/gedit-panel.c:418
1690msgid "Hide panel"
1691msgstr "Скриване на панел"
1692
1693#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:54
1694msgid "Plugin"
1695msgstr "Приставка"
1696
1697#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1698msgid "Enabled"
1699msgstr "Включена"
1700
1701#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:504
1702msgid "_About"
1703msgstr "_Относно"
1704
1705#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:512
1706msgid "C_onfigure"
1707msgstr "Настр_ойване"
1708
1709#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:521
1710msgid "A_ctivate"
1711msgstr "_Включване"
1712
1713#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
1714msgid "Ac_tivate All"
1715msgstr "Вкл_ючване на всички"
1716
1717#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:537
1718msgid "_Deactivate All"
1719msgstr "_Изключване на всички"
1720
1721#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:800
1722msgid "Active _Plugins:"
1723msgstr "_Включени приставки:"
1724
1725#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:825
1726msgid "_About Plugin"
1727msgstr "_Относно приставката"
1728
1729#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:829
1730msgid "C_onfigure Plugin"
1731msgstr "_Настройване на приставката"
1732
1733#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
1734msgid "Cannot initialize preferences manager."
1735msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1736
1737#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1148
1738#, c-format
1739msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
1740msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1741
1742#: ../gedit/gedit-print-job.c:541
1743#, c-format
1744msgid "File: %s"
1745msgstr "Файл: %s"
1746
1747#: ../gedit/gedit-print-job.c:550
1748msgid "Page %N of %Q"
1749msgstr "Страница %N от %Q"
1750
1751#: ../gedit/gedit-print-job.c:809
1752msgid "Preparing..."
1753msgstr "Подготовка…"
1754
1755#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1756msgid "Fonts"
1757msgstr "Шрифтове"
1758
1759#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1760msgid "He_aders and footers:"
1761msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1762
1763#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1764msgid "Page header"
1765msgstr "Колонтитул на страници"
1766
1767#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1768msgid "Print line nu_mbers"
1769msgstr "Печатане на _номера на редове"
1770
1771#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1772msgid "Print page _headers"
1773msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1774
1775#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1776msgid "Print synta_x highlighting"
1777msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1778
1779#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1780msgid "Syntax Highlighting"
1781msgstr "Синтактично оцветен текст"
1782
1783#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1784msgid "_Body:"
1785msgstr "_Тяло:"
1786
1787#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1788msgid "_Line numbers:"
1789msgstr "Номера на _редове:"
1790
1791#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:14
1792msgid "_Number every"
1793msgstr "_Номериране на всеки"
1794
1795#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1796msgid "_Restore Default Fonts"
1797msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1798
1799#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1800msgid "lines"
1801msgstr "реда"
1802
1803#: ../gedit/gedit-print-preview.c:565
1804msgid "Show the previous page"
1805msgstr "Показване на предишната страница"
1806
1807#: ../gedit/gedit-print-preview.c:577
1808msgid "Show the next page"
1809msgstr "Показване на следващата страница"
1810
1811#: ../gedit/gedit-print-preview.c:593
1812msgid "Current page (Alt+P)"
1813msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1814
1815#: ../gedit/gedit-print-preview.c:615
1816msgid "of"
1817msgstr "от"
1818
1819#: ../gedit/gedit-print-preview.c:623
1820msgid "Page total"
1821msgstr "Общо страници"
1822
1823#: ../gedit/gedit-print-preview.c:624
1824msgid "The total number of pages in the document"
1825msgstr "Общия брой страници в документа"
1826
1827#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1828msgid "Show multiple pages"
1829msgstr "Показване на множество страници"
1830
1831#: ../gedit/gedit-print-preview.c:654
1832msgid "Zoom 1:1"
1833msgstr "Мащаб 1:1"
1834
1835#: ../gedit/gedit-print-preview.c:663
1836msgid "Zoom to fit the whole page"
1837msgstr "Пасване на цялата страница"
1838
1839#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1840msgid "Zoom the page in"
1841msgstr "Увеличаване на страницата"
1842
1843#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1844msgid "Zoom the page out"
1845msgstr "Намаляване на страницата"
1846
1847#: ../gedit/gedit-print-preview.c:693
1848msgid "_Close Preview"
1849msgstr "_Затваряне на мострата"
1850
1851#: ../gedit/gedit-print-preview.c:696
1852msgid "Close print preview"
1853msgstr "Затваряне на мострата"
1854
1855#: ../gedit/gedit-print-preview.c:766
1856#, c-format
1857msgid "Page %d of %d"
1858msgstr "Страница %d от %d"
1859
1860#: ../gedit/gedit-print-preview.c:950
1861msgid "Page Preview"
1862msgstr "Преглед на страница"
1863
1864#: ../gedit/gedit-print-preview.c:951
1865msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1866msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1867
1868#: ../gedit/gedit-smart-charset-converter.c:308
1869msgid "It is not possible to detect the encoding automatically"
1870msgstr "Кодирането не може да се открие автоматично."
1871
1872#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1873msgid "OVR"
1874msgstr "ВРХУ"
1875
1876#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1877msgid "INS"
1878msgstr "ВМКВ"
1879
1880#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1881#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1882#: ../gedit/gedit-statusbar.c:332
1883#, c-format
1884msgid "  Ln %d, Col %d"
1885msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1886
1887#: ../gedit/gedit-statusbar.c:431
1888#, c-format
1889msgid "There is a tab with errors"
1890msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1891msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1892msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1893
1894#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:207
1895#, c-format
1896msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1897msgstr ""
1898"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1899"g_mkdir_with_parents(): %s"
1900
1901#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1902#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1903#: ../gedit/gedit-tab.c:650
1904#, c-format
1905msgid "Reverting %s from %s"
1906msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1907
1908#: ../gedit/gedit-tab.c:657
1909#, c-format
1910msgid "Reverting %s"
1911msgstr "Възстановяване на %s"
1912
1913#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1914#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1915#: ../gedit/gedit-tab.c:673
1916#, c-format
1917msgid "Loading %s from %s"
1918msgstr "Зареждане на %s от %s"
1919
1920#: ../gedit/gedit-tab.c:680
1921#, c-format
1922msgid "Loading %s"
1923msgstr "Зареждане на %s"
1924
1925#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1926#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1927#: ../gedit/gedit-tab.c:763
1928#, c-format
1929msgid "Saving %s to %s"
1930msgstr "Запазване на %s в %s"
1931
1932#: ../gedit/gedit-tab.c:770
1933#, c-format
1934msgid "Saving %s"
1935msgstr "Запазване на %s"
1936
1937#. Read only
1938#: ../gedit/gedit-tab.c:1697
1939msgid "RO"
1940msgstr "Четене"
1941
1942#: ../gedit/gedit-tab.c:1744
1943#, c-format
1944msgid "Error opening file %s"
1945msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1946
1947#: ../gedit/gedit-tab.c:1749
1948#, c-format
1949msgid "Error reverting file %s"
1950msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1951
1952#: ../gedit/gedit-tab.c:1754
1953#, c-format
1954msgid "Error saving file %s"
1955msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1956
1957#: ../gedit/gedit-tab.c:1775
1958msgid "Unicode (UTF-8)"
1959msgstr "Уникод (UTF-8)"
1960
1961#: ../gedit/gedit-tab.c:1782
1962msgid "Name:"
1963msgstr "Име:"
1964
1965#: ../gedit/gedit-tab.c:1783
1966msgid "MIME Type:"
1967msgstr "Вид MIME:"
1968
1969#: ../gedit/gedit-tab.c:1784
1970msgid "Encoding:"
1971msgstr "Кодиране на знаците:"
1972
1973#: ../gedit/gedit-tab-label.c:200
1974msgid "Close document"
1975msgstr "Затваряне на документ"
1976
1977#. Toplevel
1978#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1979msgid "_File"
1980msgstr "_Файл"
1981
1982#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1983msgid "_Edit"
1984msgstr "_Редактиране"
1985
1986#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1987msgid "_View"
1988msgstr "_Изглед"
1989
1990#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1991msgid "_Search"
1992msgstr "_Търсене"
1993
1994#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1995msgid "_Tools"
1996msgstr "И_нструменти"
1997
1998#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1999msgid "_Documents"
2000msgstr "_Документи"
2001
2002#: ../gedit/gedit-ui.h:53
2003msgid "_Help"
2004msgstr "Помо_щ"
2005
2006#: ../gedit/gedit-ui.h:57
2007msgid "Create a new document"
2008msgstr "Създаване на нов документ"
2009
2010#: ../gedit/gedit-ui.h:58
2011msgid "_Open..."
2012msgstr "_Отваряне…"
2013
2014#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1450
2015msgid "Open a file"
2016msgstr "Отваряне на файл"
2017
2018#. Edit menu
2019#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2020msgid "Pr_eferences"
2021msgstr "Н_астройки"
2022
2023#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2024msgid "Configure the application"
2025msgstr "Настройки на приложението"
2026
2027#. Help menu
2028#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2029msgid "_Contents"
2030msgstr "_Ръководство"
2031
2032#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2033msgid "Open the gedit manual"
2034msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
2035
2036#: ../gedit/gedit-ui.h:69
2037msgid "About this application"
2038msgstr "Относно приложението"
2039
2040#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2041msgid "Leave fullscreen mode"
2042msgstr "Изход от цял екран"
2043
2044#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2045msgid "Save the current file"
2046msgstr "Запазване на текущия файл"
2047
2048#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2049msgid "Save _As..."
2050msgstr "Запазване _като…"
2051
2052#: ../gedit/gedit-ui.h:83
2053msgid "Save the current file with a different name"
2054msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2055
2056#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2057msgid "Revert to a saved version of the file"
2058msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2059
2060#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2061msgid "Page Set_up..."
2062msgstr "Н_астройки на страницата…"
2063
2064#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2065msgid "Setup the page settings"
2066msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2067
2068#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2069msgid "Print Previe_w"
2070msgstr "П_реглед за печат"
2071
2072#: ../gedit/gedit-ui.h:91
2073msgid "Print preview"
2074msgstr "Преглед за печат"
2075
2076#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2077msgid "_Print..."
2078msgstr "_Печат…"
2079
2080#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2081msgid "Print the current page"
2082msgstr "Печат на текущата страница"
2083
2084#: ../gedit/gedit-ui.h:97
2085msgid "Undo the last action"
2086msgstr "Отменяне на последното действие"
2087
2088#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2089msgid "Redo the last undone action"
2090msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2091
2092#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2093msgid "Cut the selection"
2094msgstr "Изрязване на избраната част"
2095
2096#: ../gedit/gedit-ui.h:103
2097msgid "Copy the selection"
2098msgstr "Копиране на избраната част"
2099
2100#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2101msgid "Paste the clipboard"
2102msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2103
2104#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2105msgid "Delete the selected text"
2106msgstr "Изтриване на избрания текст"
2107
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2109msgid "Select _All"
2110msgstr "Избор на вси_чко"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2113msgid "Select the entire document"
2114msgstr "Избор на целия документ"
2115
2116#. View menu
2117#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2118msgid "_Highlight Mode"
2119msgstr "_Режим на осветяване"
2120
2121#. Search menu
2122#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2123msgid "_Find..."
2124msgstr "_Търсене…"
2125
2126#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2127msgid "Search for text"
2128msgstr "Търсене за текст"
2129
2130#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2131msgid "Find Ne_xt"
2132msgstr "_Следваща поява"
2133
2134#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2135msgid "Search forwards for the same text"
2136msgstr "Търсене напред за същия текст"
2137
2138#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2139msgid "Find Pre_vious"
2140msgstr "_Предишна поява"
2141
2142#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2143msgid "Search backwards for the same text"
2144msgstr "Търсене назад за същия текст"
2145
2146#: ../gedit/gedit-ui.h:122 ../gedit/gedit-ui.h:125
2147msgid "_Replace..."
2148msgstr "_Замяна…"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.h:123 ../gedit/gedit-ui.h:126
2151msgid "Search for and replace text"
2152msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2155msgid "_Clear Highlight"
2156msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2159msgid "Clear highlighting of search matches"
2160msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2163msgid "Go to _Line..."
2164msgstr "Отиване на _ред…"
2165
2166#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2167msgid "Go to a specific line"
2168msgstr "Отиване на конкретен ред"
2169
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2171msgid "_Incremental Search..."
2172msgstr "_Интерактивно търсене…"
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2175msgid "Incrementally search for text"
2176msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2177
2178#. Documents menu
2179#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2180msgid "_Save All"
2181msgstr "_Запазване на всички"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2184msgid "Save all open files"
2185msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2188msgid "_Close All"
2189msgstr "Зат_варяне на всички"
2190
2191#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2192msgid "Close all open files"
2193msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2194
2195#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2196msgid "_Previous Document"
2197msgstr "_Предишен документ"
2198
2199#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2200msgid "Activate previous document"
2201msgstr "Отваряне на предишен документ"
2202
2203#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2204msgid "_Next Document"
2205msgstr "_Следващ документ"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2208msgid "Activate next document"
2209msgstr "Отваряне на следващ документ"
2210
2211#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2212msgid "_Move to New Window"
2213msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2214
2215#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2216msgid "Move the current document to a new window"
2217msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2218
2219#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2220msgid "Close the current file"
2221msgstr "Затваряне на текущия файл"
2222
2223#: ../gedit/gedit-ui.h:159
2224msgid "Quit the program"
2225msgstr "Спиране на програмата"
2226
2227#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2228msgid "_Toolbar"
2229msgstr "Лента с _инструменти"
2230
2231#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2232msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2233msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2234
2235#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2236msgid "_Statusbar"
2237msgstr "Лента на _състоянието"
2238
2239#: ../gedit/gedit-ui.h:168
2240msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2241msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2242
2243#: ../gedit/gedit-ui.h:171
2244msgid "Edit text at fullscreen"
2245msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2246
2247#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2248msgid "Side _Pane"
2249msgstr "Страничен _панел"
2250
2251#: ../gedit/gedit-ui.h:179
2252msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2253msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2254
2255#: ../gedit/gedit-ui.h:181
2256msgid "_Bottom Pane"
2257msgstr "_Долен панел"
2258
2259#: ../gedit/gedit-ui.h:182
2260msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2261msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2262
2263#: ../gedit/gedit-utils.c:1072
2264msgid "Please check your installation."
2265msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2266
2267#: ../gedit/gedit-utils.c:1141
2268#, c-format
2269msgid "Unable to open ui file %s. Error: %s"
2270msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2271
2272#: ../gedit/gedit-utils.c:1161
2273#, c-format
2274msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2275msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2276
2277#. Translators: '/ on <remote-share>'
2278#: ../gedit/gedit-utils.c:1321
2279#, c-format
2280msgid "/ on %s"
2281msgstr "/ на „%s“"
2282
2283#. create "Wrap Around" menu item.
2284#: ../gedit/gedit-view.c:1218
2285msgid "_Wrap Around"
2286msgstr "_След края — от началото"
2287
2288#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2289#: ../gedit/gedit-view.c:1228
2290msgid "Match _Entire Word Only"
2291msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2292
2293#. create "Match Case" menu item.
2294#: ../gedit/gedit-view.c:1238
2295msgid "_Match Case"
2296msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2297
2298#: ../gedit/gedit-view.c:1352
2299msgid "String you want to search for"
2300msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2301
2302#: ../gedit/gedit-view.c:1361
2303msgid "Line you want to move the cursor to"
2304msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2305
2306#: ../gedit/gedit-window.c:1003
2307#, c-format
2308msgid "Use %s highlight mode"
2309msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2310
2311#. add the "Plain Text" item before all the others
2312#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2313#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2314#: ../gedit/gedit-window.c:1060 ../gedit/gedit-window.c:1972
2315#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
2316#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:419
2317#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:529
2318#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
2319msgid "Plain Text"
2320msgstr "Обикновен текст"
2321
2322#: ../gedit/gedit-window.c:1061
2323msgid "Disable syntax highlighting"
2324msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2325
2326#. Translators: %s is a URI
2327#: ../gedit/gedit-window.c:1347
2328#, c-format
2329msgid "Open '%s'"
2330msgstr "Отваряне на „%s“"
2331
2332#: ../gedit/gedit-window.c:1452
2333msgid "Open a recently used file"
2334msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2335
2336#: ../gedit/gedit-window.c:1458
2337msgid "Open"
2338msgstr "Отваряне"
2339
2340#: ../gedit/gedit-window.c:1516
2341msgid "Save"
2342msgstr "Запазване"
2343
2344#: ../gedit/gedit-window.c:1518
2345msgid "Print"
2346msgstr "Печат"
2347
2348#. Translators: %s is a URI
2349#: ../gedit/gedit-window.c:1697
2350#, c-format
2351msgid "Activate '%s'"
2352msgstr "Отваряне на „%s“"
2353
2354#: ../gedit/gedit-window.c:1950
2355msgid "Use Spaces"
2356msgstr "Използване на интервали"
2357
2358#: ../gedit/gedit-window.c:2021
2359msgid "Tab Width"
2360msgstr "Широчина на табулатора"
2361
2362#: ../gedit/gedit-window.c:3874
2363msgid "About gedit"
2364msgstr "Относно gedit"
2365
2366#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2367msgid "Change Case"
2368msgstr "Смяна на регистъра"
2369
2370#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2371msgid "Changes the case of selected text."
2372msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2373
2374#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2375msgid "C_hange Case"
2376msgstr "См_яна на регистъра"
2377
2378#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2379msgid "All _Upper Case"
2380msgstr "Само _главни букви"
2381
2382#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2383msgid "Change selected text to upper case"
2384msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2385
2386#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2387msgid "All _Lower Case"
2388msgstr "Само _малки букви"
2389
2390#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2391msgid "Change selected text to lower case"
2392msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2393
2394#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2395msgid "_Invert Case"
2396msgstr "Обръщане на _регистъра"
2397
2398#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2399msgid "Invert the case of selected text"
2400msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2401
2402#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2403msgid "_Title Case"
2404msgstr "_Регистър за заглавие"
2405
2406#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2407msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2408msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2409
2410#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2411msgid "Check for latest version of gedit"
2412msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2413
2414#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2415msgid "Check update"
2416msgstr "Проверка за обновления"
2417
2418#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:199
2419msgid "There was an error displaying the url."
2420msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2421
2422#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:231
2423#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:242
2424msgid "_Download"
2425msgstr "_Изтегляне"
2426
2427#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:257
2428msgid "There is a new version of gedit"
2429msgstr "Има нова версия на gedit"
2430
2431#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:261
2432msgid ""
2433"You can download the new version of gedit by pressing on the download button"
2434msgstr ""
2435"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2436
2437#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2438msgid ""
2439"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2440"characters and non-space characters in it."
2441msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2442
2443#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2444#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:8
2445msgid "Document Statistics"
2446msgstr "Статистика за документа"
2447
2448#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:2
2449msgid "0"
2450msgstr "0"
2451
2452#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:3
2453msgid "<span weight=\"bold\">File Name</span>"
2454msgstr "<span weight=\"bold\">Име на файл</span>"
2455
2456#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:4
2457msgid "Bytes"
2458msgstr "Байтове"
2459
2460#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:5
2461msgid "Characters (no spaces)"
2462msgstr "Знаци (без интервали)"
2463
2464#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:6
2465msgid "Characters (with spaces)"
2466msgstr "Знаци (с интервали)"
2467
2468#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
2469msgid "Document"
2470msgstr "Документ"
2471
2472#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:9
2473msgid "Lines"
2474msgstr "Редове"
2475
2476#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:10
2477msgid "Selection"
2478msgstr "Избрано"
2479
2480#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:11
2481msgid "Words"
2482msgstr "Думи"
2483
2484#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:12
2485msgid "_Update"
2486msgstr "_Подновяване"
2487
2488#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:422
2489msgid "_Document Statistics"
2490msgstr "_Статистика за документа"
2491
2492#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:424
2493msgid "Get statistic info on current document"
2494msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2495
2496#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2497#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2498msgid "Open a terminal in the document location"
2499msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2500
2501#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2502#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2503msgid "Open terminal here"
2504msgstr "Отваряне на терминал тук"
2505
2506#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2507msgid "Execute external commands and shell scripts."
2508msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2509
2510#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2511msgid "External Tools"
2512msgstr "Външни инструменти"
2513
2514#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:172
2515msgid "Manage _External Tools..."
2516msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2517
2518#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:174
2519msgid "Opens the External Tools Manager"
2520msgstr "Управление на външните инструменти"
2521
2522#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:178
2523msgid "External _Tools"
2524msgstr "_Външни инструменти"
2525
2526#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:180
2527msgid "External tools"
2528msgstr "Външни инструменти"
2529
2530#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:212
2531msgid "Shell Output"
2532msgstr "Изход от обвивка"
2533
2534#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2535#, python-format
2536msgid "Could not execute command: %s"
2537msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:162
2540msgid "You must be inside a word to run this command"
2541msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:267
2544msgid "Running tool:"
2545msgstr "Стартиран инструмент:"
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:292
2548msgid "Done."
2549msgstr "Готово."
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2552msgid "Exited"
2553msgstr "Завърши работа."
2554
2555#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:119
2556msgid "All languages"
2557msgstr "Всички езици"
2558
2559#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:518
2560#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:522
2561#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
2562#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2563msgid "All Languages"
2564msgstr "Всички езици"
2565
2566#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:628
2567msgid "New tool"
2568msgstr "Нов инструмент"
2569
2570#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:759
2571#, python-format
2572msgid "This accelerator is already bound to %s"
2573msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2574
2575#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:810
2576msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2577msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2578
2579#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:812
2580msgid "Type a new accelerator"
2581msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:105
2584msgid "Stopped."
2585msgstr "Спрян."
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2588msgid "All documents"
2589msgstr "Всички документи"
2590
2591#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2592msgid "All documents except untitled ones"
2593msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2596msgid "Append to current document"
2597msgstr "Добавяне към текущия документ"
2598
2599#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2600msgid "Create new document"
2601msgstr "Създаване на нов документ"
2602
2603#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2604msgid "Current document"
2605msgstr "Текущия документ"
2606
2607#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2608msgid "Current line"
2609msgstr "Текущия ред"
2610
2611#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2612msgid "Current selection"
2613msgstr "Текущо избраната част"
2614
2615#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2616msgid "Current selection (default to document)"
2617msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2618
2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2620msgid "Current word"
2621msgstr "Текущата дума"
2622
2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2624msgid "Display in bottom pane"
2625msgstr "Показване в долния панел"
2626
2627#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2628msgid "External Tools Manager"
2629msgstr "Управление на външните инструменти"
2630
2631#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2632msgid "Insert at cursor position"
2633msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2634
2635#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2636msgid "Local files only"
2637msgstr "Само локални файлове"
2638
2639#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2640msgid "Nothing"
2641msgstr "Нищо"
2642
2643#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2644msgid "Remote files only"
2645msgstr "Само отдалечени файлове"
2646
2647#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2648msgid "Replace current document"
2649msgstr "Замяна на целия документ"
2650
2651#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2652msgid "Replace current selection"
2653msgstr "Замяна на избраната част"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2656msgid "Untitled documents only"
2657msgstr "Само ненаименованите документи"
2658
2659#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2660msgid "_Applicability:"
2661msgstr "Прило_жимост:"
2662
2663#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2664#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
2665msgid "_Edit:"
2666msgstr "_Редактиране:"
2667
2668#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2669msgid "_Input:"
2670msgstr "_Вход:"
2671
2672#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2673msgid "_Output:"
2674msgstr "_Изход:"
2675
2676#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2677msgid "_Save:"
2678msgstr "_Запазване:"
2679
2680#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2681msgid "_Shortcut Key:"
2682msgstr "_Бърз клавиш:"
2683
2684#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2685msgid "_Tools:"
2686msgstr "Инс_трументи:"
2687
2688#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2689msgid "Build"
2690msgstr "Компилиране"
2691
2692#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2693msgid "Run \"make\" in the document directory"
2694msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2695
2696#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2697msgid "Remove trailing spaces"
2698msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2699
2700#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2701msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2702msgstr ""
2703"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2704
2705#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2706msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2707msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2708
2709#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2710msgid "Run command"
2711msgstr "Стартиране на команда"
2712
2713#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2714msgid "Easy file access from the side pane"
2715msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2716
2717#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2718msgid "File Browser Pane"
2719msgstr "Панел на файловия браузър"
2720
2721#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:235
2722msgid "File System"
2723msgstr "Файлова система"
2724
2725#. ex:ts=8:noet:
2726#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2727msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2728msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2729
2730#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2731msgid "File Browser Filter Mode"
2732msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2733
2734#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2735msgid "File Browser Filter Pattern"
2736msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2737
2738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2739msgid "File Browser Root Directory"
2740msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2741
2742#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2743msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2744msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2745
2746#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2747msgid ""
2748"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2749"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2750"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2751"with nautilus etc)"
2752msgstr ""
2753"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2754"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2755"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2756"Nautilus, и т.н.)"
2757
2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2759msgid "Open With Tree View"
2760msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2761
2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2763msgid ""
2764"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2765"bookmarks view"
2766msgstr ""
2767"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2768"вместо изгледа на отметките"
2769
2770#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2771msgid "Set Location To First Document"
2772msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2773
2774#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2775msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2776msgstr ""
2777"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2778
2779#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2780msgid ""
2781"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2782"and onload/tree_view is TRUE."
2783msgstr ""
2784"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2785"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2786
2787#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2788msgid ""
2789"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2790"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2791"the actual root."
2792msgstr ""
2793"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2794"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2795"да е под истинската основна папка."
2796
2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2798msgid ""
2799"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2800"of the filter_mode."
2801msgstr ""
2802"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2803"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2804
2805#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2806msgid ""
2807"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2808"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2809"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2810"files)."
2811msgstr ""
2812"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2813"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2814"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2815"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2816"на двоичните файлове)."
2817
2818#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:597
2819msgid "_Set root to active document"
2820msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2821
2822#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
2823msgid "Set the root to the active document location"
2824msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2825
2826#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:604
2827msgid "_Open terminal here"
2828msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2829
2830#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:606
2831msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2832msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2833
2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:742
2835msgid "File Browser"
2836msgstr "Файлов браузър"
2837
2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
2839msgid "An error occurred while creating a new directory"
2840msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
2843msgid "An error occurred while creating a new file"
2844msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2845
2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
2847msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2848msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2849
2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2851msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2852msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2853
2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:891
2855msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2856msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2857
2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:895
2859msgid "An error occurred while setting a root directory"
2860msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2861
2862#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:899
2863msgid "An error occurred while loading a directory"
2864msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2865
2866#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:902
2867msgid "An error occurred"
2868msgstr "Възникна грешка"
2869
2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1194
2871msgid ""
2872"Cannot move file to trash, do you\n"
2873"want to delete permanently?"
2874msgstr ""
2875"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2876"искате ли окончателно да го изтриете?"
2877
2878#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1198
2879#, c-format
2880msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2881msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2882
2883#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1201
2884msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2885msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2886
2887#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1234
2888#, c-format
2889msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2890msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2891
2892#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1237
2893msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2894msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2895
2896#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1240
2897msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2898msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2899
2900#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1667
2901msgid "(Empty)"
2902msgstr "(Празен)"
2903
2904#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3305
2905msgid ""
2906"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2907"settings to make the file visible"
2908msgstr ""
2909"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2910"видим, трябва да промените филтъра си"
2911
2912#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3543
2913msgid "file"
2914msgstr "файл"
2915
2916#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3567
2917msgid ""
2918"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2919"settings to make the file visible"
2920msgstr ""
2921"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2922"трябва да промените филтъра си"
2923
2924#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3595
2925msgid "directory"
2926msgstr "папка"
2927
2928#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3615
2929msgid ""
2930"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2931"settings to make the directory visible"
2932msgstr ""
2933"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2934"трябва да промените филтъра си"
2935
2936#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:701
2937msgid "Bookmarks"
2938msgstr "Отметки"
2939
2940#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:782
2941msgid "_Filter"
2942msgstr "_Филтър"
2943
2944#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:787
2945msgid "_Move To Trash"
2946msgstr "Преместване в _кошчето"
2947
2948#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:788
2949msgid "Move selected file or folder to trash"
2950msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2951
2952#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
2953msgid "_Delete"
2954msgstr "_Изтриване"
2955
2956#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
2957msgid "Delete selected file or folder"
2958msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2959
2960#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:797
2961msgid "Up"
2962msgstr "Нагоре"
2963
2964#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:798
2965msgid "Open the parent folder"
2966msgstr "Отваряне на горната папка"
2967
2968#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:803
2969msgid "_New Folder"
2970msgstr "_Нова папка"
2971
2972#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:804
2973msgid "Add new empty folder"
2974msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:806
2977msgid "New F_ile"
2978msgstr "Нов _файл"
2979
2980#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
2981msgid "Add new empty file"
2982msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2983
2984#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:812
2985msgid "_Rename"
2986msgstr "_Преименуване"
2987
2988#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:813
2989msgid "Rename selected file or folder"
2990msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2991
2992#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:819
2993msgid "_Previous Location"
2994msgstr "_Предишно местоположение"
2995
2996#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:821
2997msgid "Go to the previous visited location"
2998msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2999
3000#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
3001msgid "_Next Location"
3002msgstr "_Следващо местоположение"
3003
3004#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:824
3005msgid "Go to the next visited location"
3006msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
3007
3008#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:825
3009msgid "Re_fresh View"
3010msgstr "_Обновяване на изгледа"
3011
3012#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:826
3013msgid "Refresh the view"
3014msgstr "Обновяване на изгледа"
3015
3016#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:827
3017#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
3018msgid "_View Folder"
3019msgstr "_Преглед на папка"
3020
3021#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:828
3022#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:846
3023msgid "View folder in file manager"
3024msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
3025
3026#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
3027msgid "Show _Hidden"
3028msgstr "Показване на _скритите"
3029
3030#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
3031msgid "Show hidden files and folders"
3032msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
3033
3034#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
3035msgid "Show _Binary"
3036msgstr "Показване на _двоичните"
3037
3038#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
3039msgid "Show binary files"
3040msgstr "Показване на двоичните файлове"
3041
3042#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:962
3043#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:971
3044#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:992
3045msgid "Previous location"
3046msgstr "Предишно местоположение"
3047
3048#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:964
3049msgid "Go to previous location"
3050msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3051
3052#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:966
3053#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:987
3054msgid "Go to a previously opened location"
3055msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3056
3057#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:983
3058msgid "Next location"
3059msgstr "Следващо местоположение"
3060
3061#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:985
3062msgid "Go to next location"
3063msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
3064
3065#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1197
3066msgid "_Match Filename"
3067msgstr "_Зачитане на главни/малки"
3068
3069#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2088
3070#, c-format
3071msgid "No mount object for mounted volume: %s"
3072msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
3073
3074#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2168
3075#, c-format
3076msgid "Could not open media: %s"
3077msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
3078
3079#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2215
3080#, c-format
3081msgid "Could not mount volume: %s"
3082msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
3083
3084#. ex:ts=8:noet:
3085#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3086msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3087msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3088
3089#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3090msgid "Modelines"
3091msgstr "Линии за режима"
3092
3093#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3094msgid "Interactive python console standing in the bottom panel"
3095msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел."
3096
3097#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3098#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:50
3099msgid "Python Console"
3100msgstr "Конзола на Питон"
3101
3102#. ex:et:ts=4:
3103#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3104msgid "C_ommand color:"
3105msgstr "Цвят на _командите:"
3106
3107#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3108msgid "_Error color:"
3109msgstr "Цвят на _грешките:"
3110
3111#. ex:ts=8:et:
3112#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:35
3113#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3114msgid "Quick Open"
3115msgstr "Бързо отваряне"
3116
3117#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:69
3118msgid "Quick open"
3119msgstr "Бързо отваряне"
3120
3121#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:70
3122msgid "Quickly open documents"
3123msgstr "Бързо отваряне на документ"
3124
3125#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3126msgid "Quickly open files"
3127msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3128
3129#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3130msgid "Insert often used pieces of text in a fast way"
3131msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3132
3133#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3134#: ../plugins/snippets/snippets/Document.py:58
3135msgid "Snippets"
3136msgstr "Изрезки"
3137
3138#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3139msgid "<b>Activation</b>"
3140msgstr "<b>Задействане</b>"
3141
3142#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3143msgid "Create new snippet"
3144msgstr "Създаване на нова изрезка"
3145
3146#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3147#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:409
3148msgid "Delete selected snippet"
3149msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3150
3151#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3152msgid "Export selected snippets"
3153msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3154
3155#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3156#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:797
3157msgid "Import snippets"
3158msgstr "Внасяне на на изрезки"
3159
3160#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3161msgid "S_hortcut key:"
3162msgstr "Б_ърз клавиш:"
3163
3164#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3165msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3166msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3167
3168#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3169#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3170#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:686
3171msgid "Single word with which the snippet is activated after pressing tab"
3172msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3173
3174#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3175msgid "Snippets Manager"
3176msgstr "Управление на изрезки"
3177
3178#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3179msgid "_Drop targets:"
3180msgstr "_Цели на влачене:"
3181
3182#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3183msgid "_Snippets:"
3184msgstr "_Изрезки:"
3185
3186#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3187msgid "_Tab trigger:"
3188msgstr "_Спусък за табулатора:"
3189
3190#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:130
3191msgid "Manage _Snippets..."
3192msgstr "Управление на _изрезки…"
3193
3194#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:131
3195msgid "Manage snippets"
3196msgstr "Управление на изрезки"
3197
3198#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:46
3199msgid "Snippets archive"
3200msgstr "Архив с изрезки"
3201
3202#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:71
3203msgid "Add a new snippet..."
3204msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3205
3206#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:121
3207msgid "Global"
3208msgstr "Глобално"
3209
3210#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:406
3211msgid "Revert selected snippet"
3212msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3213
3214#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3215#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:679
3216msgid ""
3217"This is not a valid tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3218"single, non alphanumeric, character like {, [, etcetera."
3219msgstr ""
3220"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3221"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3222
3223#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:776
3224#, python-format
3225msgid "The following error occurred while importing: %s"
3226msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3227
3228#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:783
3229msgid "Import successfully completed"
3230msgstr "Внасянето завърши успешно"
3231
3232#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:802
3233#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:888
3234#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:951
3235msgid "All supported archives"
3236msgstr "Всички поддържани архиви"
3237
3238#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:803
3239#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:889
3240#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:952
3241msgid "Gzip compressed archive"
3242msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3243
3244#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:804
3245#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:890
3246#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:953
3247msgid "Bzip2 compressed archive"
3248msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3249
3250#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:805
3251msgid "Single snippets file"
3252msgstr "Единичен файл с изрезки"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
3255#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:892
3256#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:955
3257msgid "All files"
3258msgstr "Всички файлове"
3259
3260#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:818
3261#, python-format
3262msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3263msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3264
3265#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:822
3266msgid "Export successfully completed"
3267msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3268
3269#. Ask if system snippets should also be exported
3270#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:862
3271#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
3272msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3273msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3274
3275#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:877
3276#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:947
3277msgid "There are no snippets selected to be exported"
3278msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3279
3280#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:882
3281#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:920
3282msgid "Export snippets"
3283msgstr "Изнасяне на изрезки"
3284
3285#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1059
3286msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3287msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3288
3289#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1061
3290msgid "Type a new shortcut"
3291msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3292
3293#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3294#, python-format
3295msgid "The archive `%s` could not be created"
3296msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3297
3298#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3299#, python-format
3300msgid "Target directory `%s` does not exist"
3301msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3302
3303#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3304#, python-format
3305msgid "Target directory `%s` is not a valid directory"
3306msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3307
3308#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3309#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3310#, python-format
3311msgid "File `%s` does not exist"
3312msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3313
3314#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3315#, python-format
3316msgid "File `%s` is not a valid snippets file"
3317msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3318
3319#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3320#, python-format
3321msgid "Imported file `%s` is not a valid snippets file"
3322msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3323
3324#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3325#, python-format
3326msgid "The archive `%s` could not be extracted"
3327msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3328
3329#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3330#, python-format
3331msgid "The following files could not be imported: %s"
3332msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3333
3334#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3335#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3336#, python-format
3337msgid "File `%s` is not a valid snippets archive"
3338msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3339
3340#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:594
3341#, python-format
3342msgid ""
3343"Execution of the python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3344"aborted."
3345msgstr ""
3346"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3347"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3348
3349#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:602
3350#, python-format
3351msgid "Execution of the python command (%s) failed: %s"
3352msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3353
3354#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:86
3355msgid "S_ort..."
3356msgstr "Подре_ждане…"
3357
3358#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3359msgid "Sort the current document or selection"
3360msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3361
3362#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3363#: ../plugins/sort/sort.ui.h:3
3364msgid "Sort"
3365msgstr "Подреждане"
3366
3367#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3368msgid "Sorts a document or selected text."
3369msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3370
3371#: ../plugins/sort/sort.ui.h:1
3372msgid "R_emove duplicates"
3373msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3374
3375#: ../plugins/sort/sort.ui.h:2
3376msgid "S_tart at column:"
3377msgstr "_Започване от колона:"
3378
3379#: ../plugins/sort/sort.ui.h:4
3380msgid "You cannot undo a sort operation"
3381msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3382
3383#: ../plugins/sort/sort.ui.h:5
3384msgid "_Ignore case"
3385msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3386
3387#: ../plugins/sort/sort.ui.h:6
3388msgid "_Reverse order"
3389msgstr "Обратен _ред"
3390
3391#: ../plugins/sort/sort.ui.h:7
3392msgid "_Sort"
3393msgstr "Подре_ждане"
3394
3395#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:419
3396#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:453
3397msgid "(no suggested words)"
3398msgstr "(няма предположения)"
3399
3400#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:443
3401msgid "_More..."
3402msgstr "_Още…"
3403
3404#. Ignore all
3405#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:498
3406msgid "_Ignore All"
3407msgstr "И_гнориране на всички"
3408
3409#. + Add to Dictionary
3410#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:513
3411msgid "_Add"
3412msgstr "_Добавяне"
3413
3414#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:552
3415msgid "_Spelling Suggestions..."
3416msgstr "Предло_жения за правопис…"
3417
3418#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:270
3419msgid "Check Spelling"
3420msgstr "Проверка на правописа"
3421
3422#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:281
3423msgid "Suggestions"
3424msgstr "Предложения"
3425
3426#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:559
3427msgid "(correct spelling)"
3428msgstr "(няма правописни грешки)"
3429
3430#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:702
3431msgid "Completed spell checking"
3432msgstr "Проверката на правописа приключи"
3433
3434#. Translators: the first %s is the language name, and
3435#. * the second %s is the locale name. Example:
3436#. * "French (France)"
3437#.
3438#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
3439#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
3440#, c-format
3441msgctxt "language"
3442msgid "%s (%s)"
3443msgstr "%s (%s)"
3444
3445#. Translators: this refers to an unknown language code
3446#. * (one which isn't in our built-in list).
3447#.
3448#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
3449#, c-format
3450msgctxt "language"
3451msgid "Unknown (%s)"
3452msgstr "Неизвестен (%s)"
3453
3454#. Translators: this refers the Default language used by the
3455#. * spell checker
3456#.
3457#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
3458msgctxt "language"
3459msgid "Default"
3460msgstr "Стандартен език"
3461
3462#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:141
3463#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3464msgid "Set language"
3465msgstr "Избор на език"
3466
3467#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3468msgid "Languages"
3469msgstr "Езици"
3470
3471#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:86
3472msgid "_Check Spelling..."
3473msgstr "_Проверка на правописа…"
3474
3475#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:88
3476msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3477msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3478
3479#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:94
3480msgid "Set _Language..."
3481msgstr "Избор на _език…"
3482
3483#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:96
3484msgid "Set the language of the current document"
3485msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3486
3487#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:105
3488msgid "_Autocheck Spelling"
3489msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3490
3491#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3492msgid "Automatically spell-check the current document"
3493msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3494
3495#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:743
3496msgid "The document is empty."
3497msgstr "Документът не съдържа текст."
3498
3499#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:773
3500msgid "No misspelled words"
3501msgstr "Няма сгрешени думи"
3502
3503#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3504msgid "Select the _language of the current document."
3505msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3506
3507#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3508#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:2
3509#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:2
3510msgid "*"
3511msgstr "*"
3512
3513#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3514msgid "<b>Language</b>"
3515msgstr "<b>Език</b>"
3516
3517#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3518msgid "<b>word</b>"
3519msgstr "<b>дума</b>"
3520
3521#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3522msgid "Add w_ord"
3523msgstr "_Добавяне на дума"
3524
3525#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3526msgid "Cha_nge"
3527msgstr "_Заменяне"
3528
3529#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3530msgid "Change A_ll"
3531msgstr "Заменяне на вси_чки"
3532
3533#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3534msgid "Change _to:"
3535msgstr "Замяна _с:"
3536
3537#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3538msgid "Check _Word"
3539msgstr "_Проверка на дума"
3540
3541#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3542msgid "Check spelling"
3543msgstr "Проверка на правописа"
3544
3545#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3546msgid "Ignore _All"
3547msgstr "И_гнориране на всички"
3548
3549#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3550msgid "Language:"
3551msgstr "Език:"
3552
3553#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3554msgid "Misspelled word:"
3555msgstr "Сгрешена дума:"
3556
3557#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3558msgid "User dictionary:"
3559msgstr "Потребителски речник:"
3560
3561#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3562msgid "_Ignore"
3563msgstr "_Игнориране"
3564
3565#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:15
3566msgid "_Suggestions:"
3567msgstr "_Предложения:"
3568
3569#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3570msgid "Checks the spelling of the current document."
3571msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3572
3573#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3574msgid "Spell Checker"
3575msgstr "Проверка на правописа"
3576
3577#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:98
3578#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:694
3579#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:710
3580msgid "Tags"
3581msgstr "Етикети"
3582
3583#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:605
3584msgid "Select the group of tags you want to use"
3585msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3586
3587#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:624
3588msgid "_Preview"
3589msgstr "_Преглед"
3590
3591#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:691
3592msgid "Available Tag Lists"
3593msgstr "Списък с наличните етикети"
3594
3595#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3596msgid "Abbreviated form"
3597msgstr "Съкратена форма"
3598
3599#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3600msgid "Abbreviation"
3601msgstr "Съкращение"
3602
3603#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3604msgid "Above"
3605msgstr "Отгоре"
3606
3607#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3608msgid "Accessibility key character"
3609msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3610
3611#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3612msgid "Acronym"
3613msgstr "Акроним"
3614
3615#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3616msgid "Align"
3617msgstr "Подравняване"
3618
3619#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3620msgid "Alignment character"
3621msgstr "Подравняващ знак"
3622
3623#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3624msgid "Alternative"
3625msgstr "Алтернативен"
3626
3627#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3628msgid "Anchor"
3629msgstr "Котва"
3630
3631#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3632msgid "Anchor URI"
3633msgstr "Адрес на котва"
3634
3635#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3636msgid "Applet class file code"
3637msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3638
3639#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3641msgid "Applet class file code (deprecated)"
3642msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3643
3644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3645msgid "Array"
3646msgstr "Масив"
3647
3648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3649msgid "Associated information"
3650msgstr "Свързана информация"
3651
3652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3653msgid "Author info"
3654msgstr "Информация за автора"
3655
3656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3657msgid "Axis related headers"
3658msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3659
3660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3661msgid "Background color"
3662msgstr "Фонов цвят"
3663
3664#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3665#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3666msgid "Background color (deprecated)"
3667msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3668
3669#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3670msgid "Background texture tile"
3671msgstr "Текстурна плочка за фон"
3672
3673#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3675msgid "Background texture tile (deprecated)"
3676msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3679msgid "Base URI"
3680msgstr "Базов адрес"
3681
3682#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3683msgid "Base font"
3684msgstr "Базов шрифт"
3685
3686#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3687#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3688msgid "Base font (deprecated)"
3689msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3690
3691#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3692msgid "Bold"
3693msgstr "Получерно"
3694
3695#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3696msgid "Border"
3697msgstr "Граница"
3698
3699#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3701msgid "Border (deprecated)"
3702msgstr "Граница (да не се ползва)"
3703
3704#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3705msgid "Border color"
3706msgstr "Цвят на границата"
3707
3708#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3709msgid "Cell rowspan"
3710msgstr "Разпростиране по редове"
3711
3712#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3713msgid "Center"
3714msgstr "Центриран раздел"
3715
3716#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3718msgid "Center (deprecated)"
3719msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3720
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3722msgid "Character encoding of linked resource"
3723msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3724
3725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3726msgid "Checked (state)"
3727msgstr "Отбелязано (състояние)"
3728
3729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3730msgid "Checked state"
3731msgstr "Отбелязано състояние"
3732
3733#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3734msgid "Citation"
3735msgstr "Цитат"
3736
3737#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3738msgid "Cite reason for change"
3739msgstr "Даване на причина за промяната"
3740
3741#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3742msgid "Class implementation ID"
3743msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3744
3745#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3746msgid "Class list"
3747msgstr "Списък с класове"
3748
3749#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3750msgid "Clear text flow control"
3751msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3752
3753#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3754msgid "Code content type"
3755msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3756
3757#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3758msgid "Color of selected links"
3759msgstr "Цвят на избраните препратки"
3760
3761#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3763msgid "Color of selected links (deprecated)"
3764msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3767msgid "Column span"
3768msgstr "Разпростиране по колони"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3771msgid "Columns"
3772msgstr "Колони"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3775msgid "Comment"
3776msgstr "Коментар"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3779msgid "Computer code fragment"
3780msgstr "Раздел с компютърен код"
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3783msgid "Content scheme"
3784msgstr "Схема на съдържанието"
3785
3786#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3787msgid "Content type"
3788msgstr "Вид на съдържанието"
3789
3790#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3791#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3792#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3793msgid "Content type (deprecated)"
3794msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3795
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3797msgid "Coordinates"
3798msgstr "Координати"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3801msgid "DIV Style container"
3802msgstr "Контейнер на стил — div"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3805msgid "DIV container"
3806msgstr "Контейнер div"
3807
3808#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3809msgid "Date and time of change"
3810msgstr "Дата и време на промяна"
3811
3812#. NOTE: used in "object" tag
3813#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3814msgid "Declare flag"
3815msgstr "Обявяване на флаг"
3816
3817#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3818#. It indicates that the script is not going to generate any document
3819#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3821msgid "Defer attribute"
3822msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3823
3824#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3825msgid "Definition description"
3826msgstr "Описание на определение"
3827
3828#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3829msgid "Definition list"
3830msgstr "Списък с определения"
3831
3832#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3833msgid "Definition term"
3834msgstr "Дефиниция"
3835
3836#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3837msgid "Deleted text"
3838msgstr "Изтрит текст"
3839
3840#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3841msgid "Direction"
3842msgstr "Посока"
3843
3844#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3845msgid "Directionality"
3846msgstr "Посока"
3847
3848#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3849#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3850msgid "Directionality (deprecated)"
3851msgstr "Посока (да не се ползва)"
3852
3853#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3854msgid "Directory list"
3855msgstr "Списък с папки"
3856
3857#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3858msgid "Disabled"
3859msgstr "Изключено"
3860
3861#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3862msgid "Document base"
3863msgstr "База на документа"
3864
3865#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3866msgid "Document body"
3867msgstr "Тялото на документа"
3868
3869#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3870msgid "Document head"
3871msgstr "Главница на документа"
3872
3873#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3874msgid "Document title"
3875msgstr "Заглавие на документа"
3876
3877#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3878msgid "Document type"
3879msgstr "Вид на документа"
3880
3881#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3882msgid "Element ID"
3883msgstr "Идентификатор на елемента"
3884
3885#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3886msgid "Embedded object"
3887msgstr "Вграден обект"
3888
3889#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3890#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3891msgid "Emphasis"
3892msgstr "Наблягане"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3895msgid "Encode type"
3896msgstr "Тип кодиране"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3899msgid "Figure"
3900msgstr "Фигура"
3901
3902#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3903msgid "Font face"
3904msgstr "Име на шрифт"
3905
3906#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3907#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3908msgid "Font face (deprecated)"
3909msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3910
3911#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3912msgid "For label"
3913msgstr "За етикет"
3914
3915#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3916msgid "Forced line break"
3917msgstr "Изричен край на ред"
3918
3919#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3920msgid "Form"
3921msgstr "Формуляр"
3922
3923#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3924msgid "Form action handler"
3925msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3926
3927#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3928msgid "Form control group"
3929msgstr "Контролна група на формуляр"
3930
3931#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3932msgid "Form field label text"
3933msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3934
3935#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3936msgid "Form input"
3937msgstr "Поле във формуляр"
3938
3939#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3940msgid "Form input type"
3941msgstr "Вид на входа на формуляра"
3942
3943#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3944msgid "Form method"
3945msgstr "Метод на формуляра"
3946
3947#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3948msgid "Forward link"
3949msgstr "Препращане на връзка"
3950
3951#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3952msgid "Frame"
3953msgstr "Рамка"
3954
3955#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3956msgid "Frame render parts"
3957msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3958
3959#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3960msgid "Frame source"
3961msgstr "Източник на рамка"
3962
3963#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3964msgid "Frame target"
3965msgstr "Цел на рамката"
3966
3967#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3968msgid "Frameborder"
3969msgstr "Граница на рамката"
3970
3971#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3972msgid "Frameset"
3973msgstr "Набор от рамки"
3974
3975#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3976msgid "Frameset columns"
3977msgstr "Колони на набора от рамки"
3978
3979#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3980msgid "Frameset rows"
3981msgstr "Редове на набора от рамки"
3982
3983#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3984msgid "Framespacing"
3985msgstr "Пространство между рамките"
3986
3987#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3988msgid "Generic embedded object"
3989msgstr "Общ вграден обект"
3990
3991#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3992msgid "Generic metainformation"
3993msgstr "Обща мета-информация"
3994
3995#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3996msgid "Generic span"
3997msgstr "Общ елемент span"
3998
3999#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
4000msgid "HREF URI"
4001msgstr "Адрес за HREF"
4002
4003#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
4004msgid "HTML - Special Characters"
4005msgstr "HTML — Специални знаци"
4006
4007#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
4008msgid "HTML - Tags"
4009msgstr "HTML — Етикети"
4010
4011#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
4012msgid "HTML root element"
4013msgstr "Коренов елемент HTML"
4014
4015#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
4016msgid "HTML version"
4017msgstr "Версия на HTML"
4018
4019#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
4020msgid "HTTP header name"
4021msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
4022
4023#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
4024msgid "Header cell ID's"
4025msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
4026
4027#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
4028msgid "Heading"
4029msgstr "Заглавие"
4030
4031#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
4032msgid "Heading 1"
4033msgstr "Заглавие 1"
4034
4035#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
4036msgid "Heading 2"
4037msgstr "Заглавие 2"
4038
4039#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
4040msgid "Heading 3"
4041msgstr "Заглавие 3"
4042
4043#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
4044msgid "Heading 4"
4045msgstr "Заглавие 4"
4046
4047#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
4048msgid "Heading 5"
4049msgstr "Заглавие 5"
4050
4051#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
4052msgid "Heading 6"
4053msgstr "Заглавие 6"
4054
4055#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
4056msgid "Height"
4057msgstr "Височина"
4058
4059#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
4060msgid "Horizontal rule"
4061msgstr "Хоризонтална линия"
4062
4063#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
4064msgid "Horizontal space"
4065msgstr "Хоризонтално пространство"
4066
4067#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4068#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
4069msgid "Horizontal space (deprecated)"
4070msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
4071
4072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:132
4073msgid "HttP header name"
4074msgstr "Име на заглавна част в HTTP (да не се ползва)"
4075
4076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
4077msgid "I18N BiDi over-ride"
4078msgstr "Промяна на посоката на текста"
4079
4080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
4081msgid "Image"
4082msgstr "Изображение"
4083
4084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
4085msgid "Image map"
4086msgstr "Разграфено изображение"
4087
4088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
4089msgid "Image map area"
4090msgstr "Район на разграфеното изображение"
4091
4092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
4093msgid "Image map name"
4094msgstr "Име на разграфеното изображение"
4095
4096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
4097msgid "Image source"
4098msgstr "Източник на изображението"
4099
4100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
4101msgid "Inline frame"
4102msgstr "Вътрешна рамка"
4103
4104#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
4105msgid "Inline layer"
4106msgstr "Вътрешен слой"
4107
4108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
4109msgid "Inserted text"
4110msgstr "Вмъкнат текст"
4111
4112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
4113msgid "Instance definition"
4114msgstr "Дефиниция"
4115
4116#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
4117msgid "Italic text"
4118msgstr "Курсивен текст"
4119
4120#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
4121msgid "Java applet"
4122msgstr "Аплет на Джава"
4123
4124#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4125#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:146
4126msgid "Java applet (deprecated)"
4127msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
4128
4129#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
4130msgid "Label"
4131msgstr "Етикет"
4132
4133#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
4134msgid "Language code"
4135msgstr "Езиков код"
4136
4137#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
4138msgid "Large text style"
4139msgstr "Едър текст"
4140
4141#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
4142msgid "Layer"
4143msgstr "Слой"
4144
4145#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
4146msgid "Link color"
4147msgstr "Цвят на препратката"
4148
4149#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:153
4151msgid "Link color (deprecated)"
4152msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
4155msgid "List item"
4156msgstr "Елемент от списък"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
4159msgid "List of MIME types for file upload"
4160msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
4163msgid "List of supported character sets"
4164msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
4167msgid "Listing"
4168msgstr "Изходен код"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4171msgid "Local change to font"
4172msgstr "Локална промяна на шрифта"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4175msgid "Long description link"
4176msgstr "Връзка с дълго описание"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4179msgid "Long quotation"
4180msgstr "Дълъг цитат"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4183msgid "Mail link"
4184msgstr "Препратка към е-поща"
4185
4186#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4187#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:163
4188msgid "Margin pixel height"
4189msgstr "Височина на границата в пиксели"
4190
4191#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4192#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:165
4193msgid "Margin pixel width"
4194msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4195
4196#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4197msgid "Marquee"
4198msgstr "Мигащ текст"
4199
4200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4201msgid "Maximum length of text field"
4202msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4203
4204#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4205#. but those are most common, and will likely be used.
4206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:170
4207msgid "Media-independent link"
4208msgstr "Връзка независeща от средата"
4209
4210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4211msgid "Menu list"
4212msgstr "Меню-списък"
4213
4214#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4215#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:173
4216msgid "Menu list (deprecated)"
4217msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4218
4219#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4220msgid "Multi-line text field"
4221msgstr "Текстово поле с много редове"
4222
4223#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4224msgid "Multicolumn"
4225msgstr "Многоколонно"
4226
4227#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4228msgid "Multiple"
4229msgstr "Множество"
4230
4231#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4232msgid "Name"
4233msgstr "Име"
4234
4235#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4236msgid "Named property value"
4237msgstr "Именувана стойност на свойство"
4238
4239#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4240msgid "Next ID"
4241msgstr "Следващ идентификатор"
4242
4243#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4244msgid "No URI"
4245msgstr "Без адрес"
4246
4247#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4248msgid "No embedded objects"
4249msgstr "Без вградени обекти"
4250
4251#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4252msgid "No frames"
4253msgstr "Без рамки"
4254
4255#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4256msgid "No layers"
4257msgstr "Без слоеве"
4258
4259#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4260msgid "No line break"
4261msgstr "Без минаване на нов ред"
4262
4263#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4264msgid "No resize"
4265msgstr "Без оразмеряване"
4266
4267#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4268msgid "No script"
4269msgstr "Без скрипт"
4270
4271#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4272msgid "No shade"
4273msgstr "Без сянка"
4274
4275#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4276#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:189
4277msgid "No shade (deprecated)"
4278msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4279
4280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4281msgid "No word wrap"
4282msgstr "Без пренасяне на текста"
4283
4284#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:192
4286msgid "No word wrap (deprecated)"
4287msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4288
4289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4290msgid "Non-breaking space"
4291msgstr "Шпация, която не се пренася"
4292
4293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4294msgid "Note"
4295msgstr "Бележка"
4296
4297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4298msgid "Object applet file"
4299msgstr "Файл за обектите на аплет"
4300
4301#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:197
4303msgid "Object applet file (deprecated)"
4304msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4305
4306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4307msgid "Object data reference"
4308msgstr "Указател към данните на обект"
4309
4310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4311msgid "Offset for alignment character"
4312msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4313
4314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4315msgid "OnBlur event"
4316msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4317
4318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4319msgid "OnChange event"
4320msgstr "Събитие при промяна"
4321
4322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4323msgid "OnClick event"
4324msgstr "Събитието при натискане"
4325
4326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4327msgid "OnDblClick event"
4328msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4329
4330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4331msgid "OnFocus event"
4332msgstr "Събитието при фокусиране"
4333
4334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4335msgid "OnKeyDown event"
4336msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4337
4338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4339msgid "OnKeyPress event"
4340msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4341
4342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4343msgid "OnKeyUp event"
4344msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4345
4346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4347msgid "OnLoad event"
4348msgstr "Събитието при зареждане"
4349
4350#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4351msgid "OnMouseDown event"
4352msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4353
4354#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4355msgid "OnMouseMove event"
4356msgstr "Събитието при движение на мишката"
4357
4358#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4359msgid "OnMouseOut event"
4360msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4361
4362#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4363msgid "OnMouseOver event"
4364msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4365
4366#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4367msgid "OnMouseUp event"
4368msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4369
4370#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4371msgid "OnReset event"
4372msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4373
4374#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4375msgid "OnSelect event"
4376msgstr "Събитието при избиране"
4377
4378#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4379msgid "OnSubmit event"
4380msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4381
4382#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4383msgid "OnUnload event"
4384msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4385
4386#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4387msgid "Option group"
4388msgstr "Група за избор"
4389
4390#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4391msgid "Option selector"
4392msgstr "Избор на опция"
4393
4394#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4395msgid "Ordered list"
4396msgstr "Подреден списък"
4397
4398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4399msgid "Output media"
4400msgstr "Изходна медия"
4401
4402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4403msgid "Paragraph"
4404msgstr "Абзац"
4405
4406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4407msgid "Paragraph class"
4408msgstr "Клас на абзаца"
4409
4410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4411msgid "Paragraph style"
4412msgstr "Стил на абзаца"
4413
4414#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4415msgid "Preformatted listing"
4416msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4417
4418#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4419msgid "Preformatted text"
4420msgstr "Предварително форматиран текст"
4421
4422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4423msgid "Profile metainfo dictionary"
4424msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4425
4426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4427msgid "Prompt message"
4428msgstr "Подсказващо съобщение"
4429
4430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4431msgid "Push button"
4432msgstr "Бутон"
4433
4434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4435msgid "Quote"
4436msgstr "Цитат"
4437
4438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4439msgid "Range"
4440msgstr "Диапазон"
4441
4442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4443msgid "ReadOnly text and password"
4444msgstr "Текст и парола само за четене"
4445
4446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4447msgid "Reduced spacing"
4448msgstr "Намалена разредка"
4449
4450#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4451#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:235
4452msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4453msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4454
4455#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4456msgid "Reverse link"
4457msgstr "Обратна връзка"
4458
4459#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4460msgid "Root"
4461msgstr "Корен"
4462
4463#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4464msgid "Rows"
4465msgstr "Редове"
4466
4467#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4468msgid "Rulings between rows and columns"
4469msgstr "Разстояние между редове и колони"
4470
4471#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4472msgid "Sample program output, scripts"
4473msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4474
4475#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4476msgid "Scope covered by header cells"
4477msgstr "Обхват, покрит от колонтитулните клетки"
4478
4479#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:243
4481msgid "Script language name"
4482msgstr "Име на скриптовия език"
4483
4484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4485msgid "Script statements"
4486msgstr "Изрази на скрипта"
4487
4488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4489msgid "Scrollbar"
4490msgstr "Лента за навигация"
4491
4492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4493msgid "Selectable option"
4494msgstr "Опция с възможност за избор"
4495
4496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4497msgid "Selected"
4498msgstr "Избрано"
4499
4500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4501msgid "Server-side image map"
4502msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4503
4504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4505msgid "Shape"
4506msgstr "Форма"
4507
4508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4509msgid "Short inline quotation"
4510msgstr "Къс вътрешен цитат"
4511
4512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4513msgid "Single line prompt"
4514msgstr "Подсказка на единичен ред"
4515
4516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4517msgid "Size"
4518msgstr "Размер"
4519
4520#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:254
4522msgid "Size (deprecated)"
4523msgstr "Размер (да не се ползва)"
4524
4525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4526msgid "Small text style"
4527msgstr "Малък текст"
4528
4529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4530msgid "Soft line break"
4531msgstr "Незадължителен край на ред"
4532
4533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4534msgid "Sound"
4535msgstr "Звук"
4536
4537#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4538msgid "Source"
4539msgstr "Източник"
4540
4541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4542msgid "Space separated archive list"
4543msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4544
4545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4546msgid "Spacer"
4547msgstr "Отстояние"
4548
4549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4550msgid "Spacing between cells"
4551msgstr "Разстояние между клетките"
4552
4553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4554msgid "Spacing within cells"
4555msgstr "Разстоянието между клетките"
4556
4557#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4558msgid "Span"
4559msgstr "Елемент span"
4560
4561#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4562msgid "Square root"
4563msgstr "Корен квадратен"
4564
4565#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4566msgid "Standby load msg"
4567msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4568
4569#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4570msgid "Starting sequence number"
4571msgstr "Начално число на поредицата"
4572
4573#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:268
4575msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4576msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4577
4578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4579msgid "Strike-through text"
4580msgstr "Зачеркнат текст"
4581
4582#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:271
4584msgid "Strike-through text (deprecated)"
4585msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4586
4587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4588msgid "Strike-through text style"
4589msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4590
4591#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:274
4593msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4594msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4595
4596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4597msgid "Strong emphasis"
4598msgstr "Силно наблягане"
4599
4600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4601msgid "Style info"
4602msgstr "Информация за стила"
4603
4604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4605msgid "Subscript"
4606msgstr "Долен индекс"
4607
4608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4609msgid "Superscript"
4610msgstr "Горен индекс"
4611
4612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4613msgid "Tab order position"
4614msgstr "Подредба чрез табулатори"
4615
4616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4617msgid "Table"
4618msgstr "Таблица"
4619
4620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4621msgid "Table body"
4622msgstr "Тяло на таблица"
4623
4624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4625msgid "Table caption"
4626msgstr "Заглавие на таблицата"
4627
4628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4629msgid "Table column group properties"
4630msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4631
4632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4633msgid "Table column properties"
4634msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4635
4636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4637msgid "Table data cell"
4638msgstr "Таблична клетка с информация"
4639
4640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4641msgid "Table footer"
4642msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4643
4644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4645msgid "Table header"
4646msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4647
4648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4649msgid "Table header cell"
4650msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4651
4652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4653msgid "Table row"
4654msgstr "Ред на таблица"
4655
4656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4657msgid "Table summary"
4658msgstr "Обобщение на таблицата"
4659
4660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4661msgid "Target - Blank"
4662msgstr "Цел — нов празен прозорец"
4663
4664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4665msgid "Target - Parent"
4666msgstr "Цел — родителския прозорец"
4667
4668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4669msgid "Target - Self"
4670msgstr "Цел — същия прозорец"
4671
4672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4673msgid "Target - Top"
4674msgstr "Цел — най-горния прозорец"
4675
4676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4677msgid "Teletype or monospace text style"
4678msgstr "Равноширок текст"
4679
4680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4681msgid "Text"
4682msgstr "Текст"
4683
4684#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4685msgid "Text color"
4686msgstr "Цвят на текста"
4687
4688#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:299
4690msgid "Text color (deprecated)"
4691msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4692
4693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4694msgid "Text entered by user"
4695msgstr "Текст въведен от потребителя"
4696
4697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4698msgid "Title"
4699msgstr "Заглавие"
4700
4701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4702msgid "Topmargin in pixels"
4703msgstr "Горната граница в пиксели"
4704
4705#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4706msgid "URL"
4707msgstr "Адрес"
4708
4709#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4710msgid "Underlined text style"
4711msgstr "Подчертан текстов стил"
4712
4713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4714msgid "Unordered list"
4715msgstr "Неподреден списък"
4716
4717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4718msgid "Use image map"
4719msgstr "Използване на разграфено изображение"
4720
4721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4722msgid "Value"
4723msgstr "Стойност"
4724
4725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4726msgid "Value interpretation"
4727msgstr "Интерпретация на стойности"
4728
4729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4730msgid "Variable or program argument"
4731msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4732
4733#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4734msgid "Vertical cell alignment"
4735msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4736
4737#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4738msgid "Vertical space"
4739msgstr "Вертикално пространство"
4740
4741#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:313
4743msgid "Vertical space (deprecated)"
4744msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4745
4746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4747msgid "Visited link color"
4748msgstr "Цвят на посетените препратки"
4749
4750#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:316
4752msgid "Visited link color (deprecated)"
4753msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4754
4755#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4756msgid "Width"
4757msgstr "Широчина"
4758
4759#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4760msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4761msgstr "XHTML 1.0 — Етикети"
4762
4763#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4764msgid "Bibliography (cite)"
4765msgstr "Библиография (цитат)"
4766
4767#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4768msgid "Bibliography (item)"
4769msgstr "Библиография (елемент)"
4770
4771#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4772msgid "Bibliography (shortcite)"
4773msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4774
4775#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4776msgid "Bibliography (thebibliography)"
4777msgstr "Библиография (библиографията)"
4778
4779#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4780msgid "Brackets ()"
4781msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4782
4783#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4784msgid "Brackets <>"
4785msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4786
4787#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4788msgid "Brackets []"
4789msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4790
4791#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4792msgid "Brackets {}"
4793msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4794
4795#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4796msgid "File input"
4797msgstr "Въвеждане на файл"
4798
4799#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4800msgid "Footnote"
4801msgstr "Бележка под линия"
4802
4803#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4804msgid "Function cosin"
4805msgstr "Функция косинус"
4806
4807#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4808msgid "Function e^"
4809msgstr "Функция e^"
4810
4811#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4812msgid "Function exp"
4813msgstr "Функция „степенуване“"
4814
4815#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4816msgid "Function log"
4817msgstr "Функция „логаритъм“"
4818
4819#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4820msgid "Function log10"
4821msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4822
4823#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4824msgid "Function sine"
4825msgstr "Функция „синус“"
4826
4827#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4828msgid "Greek alpha"
4829msgstr "Гръцката буква алфа"
4830
4831#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4832msgid "Greek beta"
4833msgstr "Гръцката буква бета"
4834
4835#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4836msgid "Greek epsilon"
4837msgstr "Гръцката буква епсилон"
4838
4839#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4840msgid "Greek gamma"
4841msgstr "Гръцката буква гама"
4842
4843#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4844msgid "Greek lambda"
4845msgstr "Гръцката буква ламбда"
4846
4847#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4848msgid "Greek rho"
4849msgstr "Гръцката буква ро"
4850
4851#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4852msgid "Greek tau"
4853msgstr "Гръцката буква тау"
4854
4855#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4856msgid "Header 0 (chapter)"
4857msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4858
4859#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4860msgid "Header 0 (chapter*)"
4861msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4862
4863#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4864msgid "Header 1 (section)"
4865msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4866
4867#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4868msgid "Header 1 (section*)"
4869msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4870
4871#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4872msgid "Header 2 (subsection)"
4873msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4874
4875#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4876msgid "Header 2 (subsection*)"
4877msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4878
4879#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4880msgid "Header 3 (subsubsection)"
4881msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4882
4883#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4884msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4885msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4886
4887#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4888msgid "Header 4 (paragraph)"
4889msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4890
4891#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4892msgid "Header appendix"
4893msgstr "Заглавие на притурка"
4894
4895#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4896msgid "Item"
4897msgstr "Елемент"
4898
4899#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4900msgid "Item with label"
4901msgstr "Елемент с етикет"
4902
4903#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4904msgid "Latex - Tags"
4905msgstr "Latex — Етикети"
4906
4907#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4908msgid "List description"
4909msgstr "Описание на списъка"
4910
4911#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4912msgid "List enumerate"
4913msgstr "Номериран списък"
4914
4915#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4916msgid "List itemize"
4917msgstr "Отделяне на точки в списък"
4918
4919#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4920msgid "Maths (display)"
4921msgstr "Математика (за показване)"
4922
4923#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4924msgid "Maths (inline)"
4925msgstr "Математика (вътрешна)"
4926
4927#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4928msgid "Operator fraction"
4929msgstr "Оператор „дроб“"
4930
4931#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4932msgid "Operator integral (display)"
4933msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4934
4935#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4936msgid "Operator integral (inline)"
4937msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4938
4939#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4940msgid "Operator sum (display)"
4941msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4942
4943#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4944msgid "Operator sum (inline)"
4945msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4946
4947#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4948msgid "Reference label"
4949msgstr "Етикет за указател"
4950
4951#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4952msgid "Reference ref"
4953msgstr "Етикет за указател"
4954
4955#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4956msgid "Symbol <<"
4957msgstr "Знакът „«“"
4958
4959#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4960msgid "Symbol <="
4961msgstr "Знакът „<=“"
4962
4963#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4964msgid "Symbol >="
4965msgstr "Знакът „>=“"
4966
4967#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4968msgid "Symbol >>"
4969msgstr "Знакът „»“"
4970
4971#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4972msgid "Symbol and"
4973msgstr "Знакът „И“"
4974
4975#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4976msgid "Symbol const"
4977msgstr "Знакът const"
4978
4979#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4980msgid "Symbol d-by-dt"
4981msgstr "Знакът d-by-dt"
4982
4983#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4984msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4985msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4986
4987#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4988msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4989msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4990
4991#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4992msgid "Symbol dagger"
4993msgstr "Знакът dagger"
4994
4995#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4996msgid "Symbol equiv"
4997msgstr "Знакът equiv"
4998
4999#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
5000msgid "Symbol hyphen --"
5001msgstr "Знакът hyphen --"
5002
5003#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
5004msgid "Symbol hyphen ---"
5005msgstr "Знакът hyphen ---"
5006
5007#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
5008msgid "Symbol infinity"
5009msgstr "Знакът infinity"
5010
5011#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
5012msgid "Symbol mathspace ,"
5013msgstr "Знакът mathspace ,"
5014
5015#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
5016msgid "Symbol mathspace ."
5017msgstr "Знакът mathspace ."
5018
5019#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
5020msgid "Symbol mathspace _"
5021msgstr "Знакът mathspace _"
5022
5023#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
5024msgid "Symbol mathspace __"
5025msgstr "Знакът mathspace __"
5026
5027#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
5028msgid "Symbol simeq"
5029msgstr "Знакът simeq"
5030
5031#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
5032msgid "Symbol star"
5033msgstr "Знакът звезда"
5034
5035#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
5036msgid "Typeface bold"
5037msgstr "Получерно"
5038
5039#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
5040msgid "Typeface italic"
5041msgstr "Курсивно"
5042
5043#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
5044msgid "Typeface slanted"
5045msgstr "Зачеркнато"
5046
5047#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
5048msgid "Typeface type"
5049msgstr "Шрифт"
5050
5051#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
5052msgid "Unbreakable text"
5053msgstr "Неразделим текст"
5054
5055#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5056msgid ""
5057"Provides a method to easily insert into a document commonly used tags/"
5058"strings without having to type them."
5059msgstr ""
5060"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
5061"низове без нужда да се въвеждат отново."
5062
5063#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5064msgid "Tag list"
5065msgstr "Списък с етикети"
5066
5067#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
5068msgid "XSLT - Axes"
5069msgstr "XSLT — оси"
5070
5071#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
5072msgid "XSLT - Elements"
5073msgstr "XSLT — елементи"
5074
5075#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
5076msgid "XSLT - Functions"
5077msgstr "XSLT — функции"
5078
5079#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
5080msgid "ancestor"
5081msgstr "родител"
5082
5083#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
5084msgid "ancestor-or-self"
5085msgstr "родител-или-себе-си"
5086
5087#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
5088msgid "attribute"
5089msgstr "атрибут"
5090
5091#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
5092msgid "child"
5093msgstr "дете"
5094
5095#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
5096msgid "descendant"
5097msgstr "наследник"
5098
5099#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
5100msgid "descendant-or-self"
5101msgstr "наследник-или-себе-си"
5102
5103#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
5104msgid "following"
5105msgstr "следващ"
5106
5107#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
5108msgid "following-sibling"
5109msgstr "следващ-брат"
5110
5111#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
5112msgid "namespace"
5113msgstr "пространство от имена"
5114
5115#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
5116msgid "parent"
5117msgstr "родител"
5118
5119#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
5120msgid "preceding"
5121msgstr "предхождащ"
5122
5123#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
5124msgid "preceding-sibling"
5125msgstr "предхождащ-брат"
5126
5127#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
5128msgid "self"
5129msgstr "себе-си"
5130
5131#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
5132msgid "XUL - Tags"
5133msgstr "XUL — Етикети"
5134
5135#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:182
5136msgid "In_sert Date and Time..."
5137msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
5138
5139#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:184
5140msgid "Insert current date and time at the cursor position"
5141msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5142
5143#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:613
5144msgid "Available formats"
5145msgstr "Налични формати"
5146
5147#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:766
5148msgid "Configure insert date/time plugin..."
5149msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
5150
5151#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5152msgid "Insert Date/Time"
5153msgstr "Вмъкване дата/време"
5154
5155#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5156msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
5157msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5158
5159#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
5160#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:3
5161msgid "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5162msgstr "<span size=\"small\">01/11/2002 17:52:00</span>"
5163
5164#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
5165msgid "Insert Date and Time"
5166msgstr "Вмъкване на дата/време"
5167
5168#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
5169#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
5170msgid "Use the _selected format"
5171msgstr "Използване на _избрания формат"
5172
5173#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
5174msgid "_Insert"
5175msgstr "_Вмъкване"
5176
5177#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
5178#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
5179msgid "_Use custom format"
5180msgstr "Използване на потре_бителски формат"
5181
5182#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
5183msgid "<span weight=\"bold\"> When inserting date/time...</span>"
5184msgstr "<span weight=\"bold\"> При вмъкване на дата/време…</span>"
5185
5186#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:5
5187msgid "Configure date/time plugin"
5188msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5189
5190#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
5191msgid "_Prompt for a format"
5192msgstr "Посочване на _формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.