source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2010

Last change on this file since 2010 was 2010, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gedit: подаден в master

File size: 181.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gedit master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2010-03-06 20:33+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2010-03-06 20:32+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
26msgid "Edit text files"
27msgstr "Редактиране на текстови файлове"
28
29#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:759
30msgid "Text Editor"
31msgstr "Текстов редактор"
32
33#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
34msgid "gedit"
35msgstr "gedit"
36
37#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
38msgid "gedit Text Editor"
39msgstr "Текстов редактор (gedit)"
40
41#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:1
42msgid ""
43"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
44"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
45msgstr ""
46"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
47"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
48
49#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:2
50msgid "Active plugins"
51msgstr "Включени приставки"
52
53#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:3
54msgid "Automatic indent"
55msgstr "Автоматичен отстъп"
56
57#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:4
58msgid "Automatically Detected Encodings"
59msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
60
61#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:5
62msgid "Autosave"
63msgstr "Автоматично запазване"
64
65#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:6
66msgid "Autosave Interval"
67msgstr "Интервал за автоматично запазване"
68
69#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:7
70msgid "Body Font for Printing"
71msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
72
73#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:8
74msgid "Bottom Panel is Visible"
75msgstr "Долният панел е видим"
76
77#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:9
78msgid "Create Backup Copies"
79msgstr "Създаване на резервни копия"
80
81#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:10
82msgid "Display Line Numbers"
83msgstr "Показване на номера на редовете"
84
85#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:11
86msgid "Display Right Margin"
87msgstr "Показване на дясна граница"
88
89#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:12
90msgid "Editor Font"
91msgstr "Шрифт на редактора"
92
93#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:13
94msgid "Enable Search Highlighting"
95msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
96
97#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:14
98msgid "Enable Syntax Highlighting"
99msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
100
101#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:15
102msgid "Encodings shown in menu"
103msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
104
105#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:16
106msgid "Header Font for Printing"
107msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
108
109#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:17
110msgid "Highlight Current Line"
111msgstr "Осветяване на текущия ред"
112
113#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:18
114msgid "Highlight Matching Bracket"
115msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
116
117#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:19
118msgid ""
119"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
120"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
121"lines."
122msgstr ""
123"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
124"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
125
126#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:20
127msgid "Insert spaces"
128msgstr "Вмъкване на интервали"
129
130#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:21
131msgid "Line Number Font for Printing"
132msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
133
134#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:22
135msgid "Line Wrapping Mode"
136msgstr "Режим с пренасяне"
137
138#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:23
139msgid ""
140"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
141"writable by default."
142msgstr ""
143"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
144"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
145
146#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:24
147msgid ""
148"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
149"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
150msgstr ""
151"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
152"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
153"на дадена приставка."
154
155#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:25
156msgid ""
157"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
158"selector. Only recognized encodings are used."
159msgstr ""
160"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
161"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
162"кодирания на знаци."
163
164#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:26
165msgid "Maximum Number of Undo Actions"
166msgstr "Максимален брой връщания назад"
167
168#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:27
169msgid "Maximum Recent Files"
170msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
171
172#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:28
173msgid ""
174"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
175"\" for unlimited number of actions."
176msgstr ""
177"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
178"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
179
180#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:29
181msgid ""
182"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use \"-1"
183"\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
184msgstr ""
185"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
186"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
187"нататък"
188
189#. Translators: This is the Editor Font.
190#. This is a Pango font
191#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:32
192msgid "Monospace 12"
193msgstr "Monospace 12"
194
195#. Translators: This is the Body font for printing.
196#. This is a Pango font.
197#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:35
198msgid "Monospace 9"
199msgstr "Monospace 9"
200
201#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:36
202msgid ""
203"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
204"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
205msgstr ""
206"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
207"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
208
209#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:37
210msgid "Print Header"
211msgstr "Печатане на горен колонтитул"
212
213#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:38
214msgid "Print Line Numbers"
215msgstr "Печатане на номера на редове"
216
217#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:39
218msgid "Print Syntax Highlighting"
219msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
220
221#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:40
222msgid "Printing Line Wrapping Mode"
223msgstr "Режим с пренасяне при печат"
224
225#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:41
226msgid "Restore Previous Cursor Position"
227msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
228
229#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:42
230msgid "Right Margin Position"
231msgstr "Позиция на дясната граница"
232
233#. Translators: This is the Header font for printing.
234#. This is a Pango font.
235#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:45
236msgid "Sans 11"
237msgstr "Sans 11"
238
239#. Translators: This is the Line Number font for printing.
240#. This is a Pango font.
241#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:48
242msgid "Sans 8"
243msgstr "Sans 8"
244
245#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:49
246msgid "Side Pane is Visible"
247msgstr "Страничният панел е видим."
248
249#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:50
250msgid "Smart Home End"
251msgstr "Умни „Home“ и „End“"
252
253#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:51
254msgid ""
255"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
256"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
257"recognized encodings are used."
258msgstr ""
259"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
260"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
261"Използват се само познати кодирания на знаци."
262
263#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:52
264msgid ""
265"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
266"\"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" to move "
267"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
268"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
269"pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before moving to "
270"the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the start/end of "
271"the text instead of the start/end of the line."
272msgstr ""
273"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“ "
274"втори път спрямо началото/края на текста и реда. „DISABLED“ (изключване) "
275"означава курсорът винаги да се придвижва в началото/края на реда, "
276"„AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след отиването в "
277"началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/края на "
278"текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) винаги да "
279"се придвижва в началото на текста, а не на реда."
280
281#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:53
282msgid ""
283"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for no "
284"wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
285"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
286"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
287"here."
288msgstr ""
289"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте "
290"„GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос на границите "
291"на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че "
292"стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са "
293"изписани точно, както ги виждате тук."
294
295#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:54
296msgid ""
297"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE\" "
298"for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
299"\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note that "
300"the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned "
301"here."
302msgstr ""
303"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
304"Използвайте „GTK_WRAP_NONE“ за режим без пренос, „GTK_WRAP_WORD“ за пренос "
305"на границите на думи, и „GTK_WRAP_CHAR“ за пренос при всеки знак. Имайте "
306"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
307"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
308
309#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:55
310msgid ""
311"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
312msgstr ""
313"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
314
315#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:56
316msgid ""
317"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
318"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
319msgstr ""
320"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
321"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
322
323#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:57
324msgid ""
325"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
326"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
327msgstr ""
328"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
329"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
330
331#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:58
332msgid ""
333"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
334"in the \"Recent Files\" submenu."
335msgstr ""
336"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
337"подменюто „Последни файлове“."
338
339#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:59
340msgid ""
341"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
342"characters."
343msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
344
345#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:60
346msgid "Specifies the position of the right margin."
347msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
348
349#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:61
350msgid "Status Bar is Visible"
351msgstr "Лентата на състоянието е видима"
352
353#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:62
354msgid "Style Scheme"
355msgstr "Стилови схеми"
356
357#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:63
358msgid ""
359"Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM\" "
360"to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display icons "
361"only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and text, and "
362"\"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text beside icons. "
363"Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
364"mentioned here."
365msgstr ""
366"Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
367"„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
368"„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ за "
369"икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с приоритетен "
370"текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
371"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
372
373#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:64
374msgid "Tab Size"
375msgstr "Размер на табулатора"
376
377#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:65
378msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
379msgstr ""
380"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
381"оцветяване на текста."
382
383#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:66
384msgid "Toolbar Buttons Style"
385msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
386
387#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:67
388msgid "Toolbar is Visible"
389msgstr "Лентата с инструменти е видима"
390
391#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:68
392msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
393msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
394
395#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:69
396msgid "Use Default Font"
397msgstr "Използване на стандартния шрифт"
398
399#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:70
400msgid ""
401"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
402"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
403"option."
404msgstr ""
405"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
406"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
407
408#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:71
409msgid ""
410"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
411"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
412msgstr ""
413"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
414"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
415
416#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:72
417msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
418msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
419
420#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:73
421msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
422msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
423
424#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:74
425msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
426msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
427
428#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:75
429msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
430msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
431
432#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:76
433msgid ""
434"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
435msgstr ""
436"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
437
438#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:77
439msgid "Whether gedit should highlight the bracket matching the selected one."
440msgstr "Дали gedit да отбелязва скобата отговаряща на избраната в момента."
441
442#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:78
443msgid "Whether gedit should highlight the current line."
444msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
445
446#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:79
447msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
448msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
449
450#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:80
451msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
452msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
453
454#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:81
455msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
456msgstr ""
457"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
458
459#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:82
460msgid ""
461"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
462"loaded."
463msgstr ""
464"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
465"файл."
466
467#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:83
468msgid ""
469"Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be visible."
470msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
471
472#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:84
473msgid "Whether the side pane at the left of editing windows should be visible."
474msgstr ""
475"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
476
477#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:85
478msgid ""
479"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
480msgstr ""
481"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
482"видима."
483
484#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:86
485msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
486msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
487
488#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:87
489msgid ""
490"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
491"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
492"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
493"font."
494msgstr ""
495"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
496"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
497"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
498
499#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:88
500msgid "Writable VFS schemes"
501msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
502
503#. Translators: This is the list of encodings shown by default in the Character Encoding
504#. menu in open/save file selector. Only recognized encodings are displayed.
505#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:91
506msgid "[ISO-8859-15]"
507msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
508
509#. Translators: This is the sorted list of encodings used by gedit
510#. for automatic detection of the file encoding. You may want to customize it adding
511#. encodings that are common in your country, for instance the GB18030 encoding
512#. for the Chinese      translation. You may also want to remove the ISO-8859-15 encoding
513#. (covering English and most Western European languages) if you think people
514#. in you country will rarely use it.
515#. "CURRENT" is a magic value used by gedit and it represents the encoding
516#. for the current locale, so please don't translate the "CURRENT" term.
517#. Only recognized encodings are used.
518#. See http://svn.gnome.org/viewcvs/gedit/trunk/gedit/gedit-encodings.c?view=markup for
519#. a list of supported encodings
520#: ../data/gedit.schemas.in.in.h:103
521msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
522msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
523
524#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:140
525msgid "Log Out _without Saving"
526msgstr "Изход _без запазване"
527
528#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:144
529msgid "_Cancel Logout"
530msgstr "_Отказване на изход"
531
532#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:151
533msgid "Close _without Saving"
534msgstr "_Без запазване"
535
536#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:212
537msgid "Question"
538msgstr "Въпрос"
539
540#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:412
541#, c-format
542msgid ""
543"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
544msgid_plural ""
545"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
546"lost."
547msgstr[0] ""
548"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
549"загубени безвъзвратно."
550msgstr[1] ""
551"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
552"загубени безвъзвратно."
553
554#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:421
555msgid ""
556"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
557msgstr ""
558"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
559"загубени безвъзвратно."
560
561#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:427
562#, c-format
563msgid ""
564"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
565"permanently lost."
566msgid_plural ""
567"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
568"permanently lost."
569msgstr[0] ""
570"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
571"бъдат загубени безвъзвратно."
572msgstr[1] ""
573"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
574"бъдат загубени безвъзвратно."
575
576#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:437
577#, c-format
578msgid ""
579"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
580msgid_plural ""
581"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
582"lost."
583msgstr[0] ""
584"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
585"загубени безвъзвратно."
586msgstr[1] ""
587"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
588"загубени безвъзвратно."
589
590#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:452
591msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
592msgstr ""
593"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
594"безвъзвратно."
595
596#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:458
597#, c-format
598msgid ""
599"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
600"permanently lost."
601msgid_plural ""
602"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
603"permanently lost."
604msgstr[0] ""
605"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
606"загубени безвъзвратно."
607msgstr[1] ""
608"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
609"загубени безвъзвратно."
610
611#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:473
612#, c-format
613msgid ""
614"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
615msgid_plural ""
616"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
617msgstr[0] ""
618"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
619"безвъзвратно."
620msgstr[1] ""
621"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
622"загубени безвъзвратно."
623
624#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:516
625#, c-format
626msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
627msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
628
629#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:521
630#, c-format
631msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
632msgstr ""
633"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
634
635#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:535
636#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:746
637msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
638msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
639
640#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:701
641#, c-format
642msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
643msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
644msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
645msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
646
647#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:707
648#, c-format
649msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
650msgid_plural ""
651"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
652msgstr[0] ""
653"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
654msgstr[1] ""
655"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
656"затварянето?"
657
658#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:725
659msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
660msgstr "Документи с _незапазени промени:"
661
662#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:727
663msgid "S_elect the documents you want to save:"
664msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
665
666#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:748
667msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
668msgstr ""
669"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
670"безвъзвратно."
671
672#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:321
673msgid "Character Encodings"
674msgstr "Кодиране на знаците"
675
676#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:385
677#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:446
678msgid "_Description"
679msgstr "_Описание"
680
681#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:394
682#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:455
683msgid "_Encoding"
684msgstr "_Кодиране"
685
686#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
687msgid "A_vailable encodings:"
688msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
689
690#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
691msgid "Character encodings"
692msgstr "Кодиране на знаците"
693
694#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
695msgid "E_ncodings shown in menu:"
696msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
697
698#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:571
699msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
700msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
701
702#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:581
703#, c-format
704msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
705msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
706
707#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:784
708msgid "The selected color scheme cannot be installed."
709msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
710
711#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:809
712msgid "Add Scheme"
713msgstr "Добавяне на схема"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:816
716msgid "A_dd Scheme"
717msgstr "_Добавяне на схема"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:824
720msgid "Color Scheme Files"
721msgstr "Файлове на цветова схема"
722
723#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:831
724#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
725msgid "All Files"
726msgstr "Всички файлове"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:876
729#, c-format
730msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
731msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
732
733#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:1087
734msgid "gedit Preferences"
735msgstr "Настройки на gedit"
736
737#. ex:ts=4:et:
738#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
739#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:1
740#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
741#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
742#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
743#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
744msgid "    "
745msgstr "    "
746
747#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
748msgid "Automatic Indentation"
749msgstr "Автоматичен отстъп"
750
751#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
752msgid "Bracket Matching"
753msgstr "Съответстващи скоби"
754
755#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
756msgid "Color Scheme"
757msgstr "Цветова схема"
758
759#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
760msgid "Create a _backup copy of files before saving"
761msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
762
763#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
764msgid "Current Line"
765msgstr "Текущия ред"
766
767#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
768msgid "Display right _margin"
769msgstr "Показване на _дясна граница"
770
771#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
772#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
773msgid "Do not _split words over two lines"
774msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
775
776#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
777msgid "Editor"
778msgstr "Редактор"
779
780#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
781msgid "Editor _font: "
782msgstr "_Шрифт на редактора:"
783
784#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
785#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
786msgid "Enable text _wrapping"
787msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
790msgid "File Saving"
791msgstr "Запазване на файлове"
792
793#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
794msgid "Font"
795msgstr "Шрифт"
796
797#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
798msgid "Font & Colors"
799msgstr "Шрифт и цветове"
800
801#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
802msgid "Highlight current _line"
803msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
804
805#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
806msgid "Highlight matching _bracket"
807msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
808
809#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
810msgid "Insert _spaces instead of tabs"
811msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
812
813#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
814#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
815msgid "Line Numbers"
816msgstr "Номера на редове"
817
818#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
819msgid "Pick the editor font"
820msgstr "Избор на шрифт за редактора"
821
822#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
823msgid "Plugins"
824msgstr "Приставки"
825
826#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
827msgid "Preferences"
828msgstr "Предпочитани настройки"
829
830#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
831msgid "Right Margin"
832msgstr "Дясна граница"
833
834#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23
835msgid "Tab Stops"
836msgstr "Табулатори"
837
838#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
839#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
840msgid "Text Wrapping"
841msgstr "Режим с пренасяне"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
844msgid "View"
845msgstr "Изглед"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
848msgid "_Add..."
849msgstr "_Добавяне…"
850
851#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:27
852msgid "_Autosave files every"
853msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
854
855#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:28
856#: ../gedit/gedit-view.c:1968
857msgid "_Display line numbers"
858msgstr "Показване на _номера на редовете"
859
860#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:29
861msgid "_Enable automatic indentation"
862msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
863
864#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:30
865msgid "_Right margin at column:"
866msgstr "Дясна _граница при колона:"
867
868#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:31
869msgid "_Tab width:"
870msgstr "_Широчина на табулатора:"
871
872#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:32
873msgid "_minutes"
874msgstr "_минути"
875
876#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:300
877#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1522
878msgid "Replace"
879msgstr "Замяна"
880
881#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:311 ../gedit/gedit-window.c:1520
882msgid "Find"
883msgstr "Търсене"
884
885#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:415
886msgid "Replace _All"
887msgstr "Замяна на _всички"
888
889#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.c:416
890#: ../gedit/gedit-commands-file.c:582
891msgid "_Replace"
892msgstr "_Замяна"
893
894#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:1
895msgid "Match _entire word only"
896msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
897
898#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:3
899msgid "Replace All"
900msgstr "Замяна на всички"
901
902#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:4
903msgid "Replace _with: "
904msgstr "_Замяна с:"
905
906#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:5
907msgid "Search _backwards"
908msgstr "Търсене наза_д"
909
910#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:6
911msgid "_Match case"
912msgstr "Зачитане на главни/_малки"
913
914#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:7
915msgid "_Search for: "
916msgstr "_Търсене за: "
917
918#: ../gedit/dialogs/gedit-search-dialog.ui.h:8
919msgid "_Wrap around"
920msgstr "_След края — от началото"
921
922#: ../gedit/gedit.c:123
923msgid "Show the application's version"
924msgstr "Извеждане на версията приложението"
925
926#: ../gedit/gedit.c:126
927msgid ""
928"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
929"command line"
930msgstr ""
931"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
932"                                    използвано при отварянето на файлове "
933"чрез\n"
934"                                    командния ред"
935
936#: ../gedit/gedit.c:126
937msgid "ENCODING"
938msgstr "КОДИРАНЕ"
939
940#: ../gedit/gedit.c:129
941msgid "Display list of possible values for the encoding option"
942msgstr ""
943"Показване на възможните стойности\n"
944"                                    за кодирането"
945
946#: ../gedit/gedit.c:132
947msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
948msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
949
950#: ../gedit/gedit.c:135
951msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
952msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
953
954#: ../gedit/gedit.c:138
955msgid "[FILE...]"
956msgstr "[ФАЙЛ…]"
957
958#: ../gedit/gedit.c:193
959#, c-format
960msgid "%s: invalid encoding.\n"
961msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
962
963#. Setup command line options
964#: ../gedit/gedit.c:576
965msgid "- Edit text files"
966msgstr "— редактиране на текстови файлове"
967
968#: ../gedit/gedit.c:612
969#, c-format
970msgid ""
971"%s\n"
972"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
973msgstr ""
974"%s\n"
975"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
976
977#: ../gedit/gedit-commands-file.c:255
978#, c-format
979msgid "Loading file '%s'…"
980msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
981
982#: ../gedit/gedit-commands-file.c:264
983#, c-format
984msgid "Loading %d file…"
985msgid_plural "Loading %d files…"
986msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
987msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
988
989#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
990#: ../gedit/gedit-commands-file.c:458
991msgid "Open Files"
992msgstr "Отваряне на файлове"
993
994#: ../gedit/gedit-commands-file.c:569
995#, c-format
996msgid "The file \"%s\" is read-only."
997msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
998
999#: ../gedit/gedit-commands-file.c:574
1000msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
1001msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
1002
1003#: ../gedit/gedit-commands-file.c:643 ../gedit/gedit-commands-file.c:866
1004#, c-format
1005msgid "Saving file '%s'…"
1006msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1007
1008#: ../gedit/gedit-commands-file.c:751
1009msgid "Save As…"
1010msgstr "Запазване като…"
1011
1012#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1080
1013#, c-format
1014msgid "Reverting the document '%s'…"
1015msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1016
1017#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1125
1018#, c-format
1019msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1020msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1021
1022#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1134
1023#, c-format
1024msgid ""
1025"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1026msgid_plural ""
1027"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1028"lost."
1029msgstr[0] ""
1030"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1031"безвъзвратно."
1032msgstr[1] ""
1033"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1034"безвъзвратно."
1035
1036#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1143
1037msgid ""
1038"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1039msgstr ""
1040"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1041"безвъзвратно."
1042
1043#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1149
1044#, c-format
1045msgid ""
1046"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1047"permanently lost."
1048msgid_plural ""
1049"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1050"permanently lost."
1051msgstr[0] ""
1052"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1053"загубени безвъзвратно."
1054msgstr[1] ""
1055"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1056"загубени безвъзвратно."
1057
1058#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1159
1059#, c-format
1060msgid ""
1061"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1062msgid_plural ""
1063"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1064"lost."
1065msgstr[0] ""
1066"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1067"безвъзвратно."
1068msgstr[1] ""
1069"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1070"безвъзвратно."
1071
1072#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1174
1073msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1074msgstr ""
1075"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1076"безвъзвратно."
1077
1078#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1180
1079#, c-format
1080msgid ""
1081"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1082"permanently lost."
1083msgid_plural ""
1084"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1085"permanently lost."
1086msgstr[0] ""
1087"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1088"загубени безвъзвратно."
1089msgstr[1] ""
1090"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1091"загубени безвъзвратно."
1092
1093#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1195
1094#, c-format
1095msgid ""
1096"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1097msgid_plural ""
1098"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1099msgstr[0] ""
1100"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1101"безвъзвратно."
1102msgstr[1] ""
1103"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1104"безвъзвратно."
1105
1106#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1221
1107msgid "_Revert"
1108msgstr "_Възстановяване"
1109
1110#: ../gedit/gedit-commands-help.c:83
1111msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1112msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1113
1114#: ../gedit/gedit-commands-help.c:108
1115msgid "translator-credits"
1116msgstr ""
1117"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1118"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1119"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1120"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1121"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1122"\n"
1123"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1124"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1125"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1126
1127#: ../gedit/gedit-commands-search.c:114
1128#, c-format
1129msgid "Found and replaced %d occurrence"
1130msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1131msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1132msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1133
1134#: ../gedit/gedit-commands-search.c:124
1135msgid "Found and replaced one occurrence"
1136msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1137
1138#. Translators: %s is replaced by the text
1139#. entered by the user in the search box
1140#: ../gedit/gedit-commands-search.c:145
1141#, c-format
1142msgid "\"%s\" not found"
1143msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1144
1145#: ../gedit/gedit-document.c:1071 ../gedit/gedit-document.c:1086
1146#, c-format
1147msgid "Unsaved Document %d"
1148msgstr "Незапазен документ %d"
1149
1150#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:97 ../gedit/gedit-documents-panel.c:111
1151#: ../gedit/gedit-window.c:2271 ../gedit/gedit-window.c:2276
1152msgid "Read-Only"
1153msgstr "(само за четене)"
1154
1155#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:780 ../gedit/gedit-window.c:3670
1156msgid "Documents"
1157msgstr "Документи"
1158
1159#: ../gedit/gedit-encodings.c:138 ../gedit/gedit-encodings.c:180
1160#: ../gedit/gedit-encodings.c:182 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1161#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1162#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1163msgid "Unicode"
1164msgstr "Уникод"
1165
1166#: ../gedit/gedit-encodings.c:151 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1167#: ../gedit/gedit-encodings.c:225 ../gedit/gedit-encodings.c:268
1168msgid "Western"
1169msgstr "Западно"
1170
1171#: ../gedit/gedit-encodings.c:153 ../gedit/gedit-encodings.c:227
1172#: ../gedit/gedit-encodings.c:264
1173msgid "Central European"
1174msgstr "Централно европейско"
1175
1176#: ../gedit/gedit-encodings.c:155
1177msgid "South European"
1178msgstr "Южно европейско"
1179
1180#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:171
1181#: ../gedit/gedit-encodings.c:278
1182msgid "Baltic"
1183msgstr "Балтийско"
1184
1185#: ../gedit/gedit-encodings.c:159 ../gedit/gedit-encodings.c:229
1186#: ../gedit/gedit-encodings.c:242 ../gedit/gedit-encodings.c:246
1187#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:266
1188msgid "Cyrillic"
1189msgstr "Кирилица"
1190
1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1192#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1193msgid "Arabic"
1194msgstr "Арабско"
1195
1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1197msgid "Greek"
1198msgstr "Гръцко"
1199
1200#: ../gedit/gedit-encodings.c:165
1201msgid "Hebrew Visual"
1202msgstr "Иврит видим"
1203
1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1205#: ../gedit/gedit-encodings.c:272
1206msgid "Turkish"
1207msgstr "Турско"
1208
1209#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1210msgid "Nordic"
1211msgstr "Скандинавско"
1212
1213#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1214msgid "Celtic"
1215msgstr "Келтско"
1216
1217#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1218msgid "Romanian"
1219msgstr "Румънско"
1220
1221#: ../gedit/gedit-encodings.c:195
1222msgid "Armenian"
1223msgstr "Арменско"
1224
1225#: ../gedit/gedit-encodings.c:197 ../gedit/gedit-encodings.c:199
1226#: ../gedit/gedit-encodings.c:213
1227msgid "Chinese Traditional"
1228msgstr "Китайско — традиционно"
1229
1230#: ../gedit/gedit-encodings.c:201
1231msgid "Cyrillic/Russian"
1232msgstr "Кирилица/Руска"
1233
1234#: ../gedit/gedit-encodings.c:204 ../gedit/gedit-encodings.c:206
1235#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:238
1236#: ../gedit/gedit-encodings.c:253
1237msgid "Japanese"
1238msgstr "Японско"
1239
1240#: ../gedit/gedit-encodings.c:211 ../gedit/gedit-encodings.c:240
1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:244 ../gedit/gedit-encodings.c:259
1242msgid "Korean"
1243msgstr "Корейско"
1244
1245#: ../gedit/gedit-encodings.c:216 ../gedit/gedit-encodings.c:218
1246#: ../gedit/gedit-encodings.c:220
1247msgid "Chinese Simplified"
1248msgstr "Китайско — опростено"
1249
1250#: ../gedit/gedit-encodings.c:222
1251msgid "Georgian"
1252msgstr "Грузинско"
1253
1254#: ../gedit/gedit-encodings.c:233 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1255msgid "Hebrew"
1256msgstr "Иврит"
1257
1258#: ../gedit/gedit-encodings.c:250
1259msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1260msgstr "Кирилица/Украинска"
1261
1262#: ../gedit/gedit-encodings.c:255 ../gedit/gedit-encodings.c:261
1263#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1264msgid "Vietnamese"
1265msgstr "Виетнамско"
1266
1267#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1268msgid "Thai"
1269msgstr "Тайско"
1270
1271#: ../gedit/gedit-encodings.c:431
1272msgid "Unknown"
1273msgstr "Неизвестно"
1274
1275#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:272
1276msgid "Automatically Detected"
1277msgstr "Автоматично открито"
1278
1279#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:288
1280#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:303
1281#, c-format
1282msgid "Current Locale (%s)"
1283msgstr "Текущ локал (%s)"
1284
1285#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:353
1286msgid "Add or Remove..."
1287msgstr "Добавяне или премахване…"
1288
1289#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1290msgid "All Text Files"
1291msgstr "Всички текстови файлове"
1292
1293#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:81
1294msgid "C_haracter Encoding:"
1295msgstr "Кодиране на з_наците:"
1296
1297#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:141
1298msgid "L_ine Ending:"
1299msgstr "Край на _ред:"
1300
1301#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:160
1302msgid "Unix/Linux"
1303msgstr "Юникс/Линукс"
1304
1305#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:166
1306msgid "Mac OS Classic"
1307msgstr "Класически Мак ОС"
1308
1309#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:172
1310msgid "Windows"
1311msgstr "Уиндоус"
1312
1313#: ../gedit/gedit-help.c:104
1314msgid "There was an error displaying the help."
1315msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
1316
1317#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:198
1318#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:203
1319#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:505
1320#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:528
1321msgid "_Retry"
1322msgstr "_Опитване отново"
1323
1324#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:225
1325#, c-format
1326msgid "Could not find the file %s."
1327msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1328
1329#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:227
1330#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:266
1331#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:273
1332msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1333msgstr ""
1334"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1335
1336#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1337#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:242
1338#, c-format
1339msgid "gedit cannot handle %s locations."
1340msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1341
1342#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:248
1343msgid "gedit cannot handle this location."
1344msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1345
1346#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:256
1347msgid "The location of the file cannot be mounted."
1348msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1349
1350#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:260
1351msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1352msgstr ""
1353"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1354"монтирано."
1355
1356#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:264
1357#, c-format
1358msgid "%s is a directory."
1359msgstr "„%s“ е папка."
1360
1361#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:271
1362#, c-format
1363msgid "%s is not a valid location."
1364msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1365
1366#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:301
1367#, c-format
1368msgid ""
1369"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1370"correct and try again."
1371msgstr ""
1372"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1373"опитайте отново."
1374
1375#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:314
1376#, c-format
1377msgid ""
1378"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1379"try again."
1380msgstr ""
1381"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1382"опитайте отново."
1383
1384#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:322
1385#, c-format
1386msgid "%s is not a regular file."
1387msgstr "%s не е редовен файл."
1388
1389#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:327
1390msgid "Connection timed out. Please try again."
1391msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1392
1393#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:350
1394msgid "The file is too big."
1395msgstr "Файлът е прекалено голям."
1396
1397#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:391
1398#, c-format
1399msgid "Unexpected error: %s"
1400msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1401
1402#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:427
1403msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1404msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1405
1406#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:436
1407#, c-format
1408msgid "Could not revert the file %s."
1409msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1410
1411#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:461
1412msgid "Ch_aracter Encoding:"
1413msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1414
1415#. Translators: the access key chosen for this string should be
1416#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1417#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:512
1418#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:537
1419#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:810
1420#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:820
1421msgid "Edit Any_way"
1422msgstr "_Редактиране въпреки това"
1423
1424#. Translators: the access key chosen for this string should be
1425#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1426#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:515
1427#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:542
1428#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:813
1429#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:825
1430msgid "D_on't Edit"
1431msgstr "_Отказване на редактирането"
1432
1433#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:638
1434msgid ""
1435"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1436"found within this limit."
1437msgstr ""
1438"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1439"файлът не бе открит."
1440
1441#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:642
1442msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1443msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1444
1445#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:648
1446#, c-format
1447msgid "Could not open the file %s."
1448msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1449
1450#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:650
1451msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1452msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1453
1454#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:652
1455#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:674
1456msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1457msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1458
1459#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:653
1460msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1461msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1462
1463#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:659
1464#, c-format
1465msgid "There was a problem opening the file %s."
1466msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:661
1469msgid ""
1470"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1471"this file you could make this document useless."
1472msgstr ""
1473"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1474"редактирате, можете да го повредите."
1475
1476#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:664
1477msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1478msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1479
1480#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:671
1481#, c-format
1482msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1483msgstr ""
1484"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците %"
1485"s."
1486
1487#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:675
1488#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:743
1489msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1490msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1491
1492#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:738
1493#, c-format
1494msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1495msgstr ""
1496"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците %"
1497"s."
1498
1499#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:741
1500msgid ""
1501"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1502"the specified character encoding."
1503msgstr ""
1504"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1505"чрез определеното кодиране на знаците."
1506
1507#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:840
1508#, c-format
1509msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1510msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1511
1512#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:854
1513msgid ""
1514"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1515"edit it anyway?"
1516msgstr ""
1517"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1518"да го редактирате?"
1519
1520#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:913
1521#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:923
1522#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1019
1523#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1029
1524msgid "S_ave Anyway"
1525msgstr "_Запазване въпреки това"
1526
1527#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:917
1528#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:927
1529#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1023
1530#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1033
1531msgid "D_on't Save"
1532msgstr "_Отказване на запазването"
1533
1534#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1535#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1536#. not accurate (since last load/save)
1537#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:945
1538#, c-format
1539msgid "The file %s has been modified since reading it."
1540msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1541
1542#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:960
1543msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1544msgstr ""
1545"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1546"се запази ли въпреки това?"
1547
1548#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1051
1549#, c-format
1550msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1551msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1552
1553#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1054
1554#, c-format
1555msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1556msgstr ""
1557"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1558
1559#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1070
1560msgid ""
1561"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1562"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1563"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1564msgstr ""
1565"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1566"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1567"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1568"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1569
1570#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1571#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1130
1572#, c-format
1573msgid ""
1574"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1575"the location correctly and try again."
1576msgstr ""
1577"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1578"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1579
1580#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1138
1581msgid ""
1582"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1583"the location correctly and try again."
1584msgstr ""
1585"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1586"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1587
1588#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1147
1589#, c-format
1590msgid ""
1591"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1592"correctly and try again."
1593msgstr ""
1594"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1595"правилно и опитайте отново."
1596
1597#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1153
1598msgid ""
1599"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1600"that you typed the location correctly and try again."
1601msgstr ""
1602"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1603"правилно местоположението и опитайте отново."
1604
1605#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1159
1606msgid ""
1607"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1608"and try again."
1609msgstr ""
1610"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1611"опитайте отново."
1612
1613#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1164
1614msgid ""
1615"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1616"typed the location correctly and try again."
1617msgstr ""
1618"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1619"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1620
1621#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1170
1622msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1623msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1624
1625#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1175
1626msgid ""
1627"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1628"the file names. Please use a shorter name."
1629msgstr ""
1630"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1631"файловете. Използвайте по-кратко име."
1632
1633#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1182
1634msgid ""
1635"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1636"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1637"have this limitation."
1638msgstr ""
1639"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1640"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1641
1642#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1197
1643#, c-format
1644msgid "Could not save the file %s."
1645msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1646
1647#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1648#. could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1649#. not accurate (since last load/save)
1650#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1240
1651#, c-format
1652msgid "The file %s changed on disk."
1653msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1654
1655#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1245
1656msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1657msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1658
1659#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1247
1660msgid "Do you want to reload the file?"
1661msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1662
1663#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1253
1664#: ../gedit/gedit-io-error-message-area.c:1264
1665msgid "_Reload"
1666msgstr "П_резареждане"
1667
1668#: ../gedit/gedit-panel.c:356 ../gedit/gedit-panel.c:528
1669msgid "Empty"
1670msgstr "Празен"
1671
1672#: ../gedit/gedit-panel.c:418
1673msgid "Hide panel"
1674msgstr "Скриване на панел"
1675
1676#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:54
1677msgid "Plugin"
1678msgstr "Приставка"
1679
1680#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:55
1681msgid "Enabled"
1682msgstr "Включена"
1683
1684#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:504
1685msgid "_About"
1686msgstr "_Относно"
1687
1688#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:512
1689msgid "C_onfigure"
1690msgstr "Настр_ойване"
1691
1692#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:521
1693msgid "A_ctivate"
1694msgstr "_Включване"
1695
1696#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:532
1697msgid "Ac_tivate All"
1698msgstr "Вкл_ючване на всички"
1699
1700#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:537
1701msgid "_Deactivate All"
1702msgstr "_Изключване на всички"
1703
1704#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:800
1705msgid "Active _Plugins:"
1706msgstr "_Включени приставки:"
1707
1708#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:825
1709msgid "_About Plugin"
1710msgstr "_Относно приставката"
1711
1712#: ../gedit/gedit-plugin-manager.c:829
1713msgid "C_onfigure Plugin"
1714msgstr "_Настройване на приставката"
1715
1716#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:170
1717msgid "Cannot initialize preferences manager."
1718msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
1719
1720#: ../gedit/gedit-prefs-manager.c:1138
1721#, c-format
1722msgid "Expected `%s', got `%s' for key %s"
1723msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
1724
1725#: ../gedit/gedit-print-job.c:541
1726#, c-format
1727msgid "File: %s"
1728msgstr "Файл: %s"
1729
1730#: ../gedit/gedit-print-job.c:550
1731msgid "Page %N of %Q"
1732msgstr "Страница %N от %Q"
1733
1734#: ../gedit/gedit-print-job.c:809
1735msgid "Preparing..."
1736msgstr "Подготовка…"
1737
1738#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1739msgid "Fonts"
1740msgstr "Шрифтове"
1741
1742#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1743msgid "He_aders and footers:"
1744msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1745
1746#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1747msgid "Page header"
1748msgstr "Колонтитул на страници"
1749
1750#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1751msgid "Print line nu_mbers"
1752msgstr "Печатане на _номера на редове"
1753
1754#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1755msgid "Print page _headers"
1756msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1757
1758#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1759msgid "Print synta_x highlighting"
1760msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1761
1762#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1763msgid "Syntax Highlighting"
1764msgstr "Синтактично оцветен текст"
1765
1766#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1767msgid "_Body:"
1768msgstr "_Тяло:"
1769
1770#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1771msgid "_Line numbers:"
1772msgstr "Номера на _редове:"
1773
1774#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1775#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1776msgid "_Number every"
1777msgstr "_Номериране на всеки"
1778
1779#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1780msgid "_Restore Default Fonts"
1781msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1782
1783#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1784#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1785msgid "lines"
1786msgstr "реда"
1787
1788#: ../gedit/gedit-print-preview.c:565
1789msgid "Show the previous page"
1790msgstr "Показване на предишната страница"
1791
1792#: ../gedit/gedit-print-preview.c:577
1793msgid "Show the next page"
1794msgstr "Показване на следващата страница"
1795
1796#: ../gedit/gedit-print-preview.c:593
1797msgid "Current page (Alt+P)"
1798msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1799
1800#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1801#: ../gedit/gedit-print-preview.c:616
1802msgid "of"
1803msgstr "от"
1804
1805#: ../gedit/gedit-print-preview.c:624
1806msgid "Page total"
1807msgstr "Общо страници"
1808
1809#: ../gedit/gedit-print-preview.c:625
1810msgid "The total number of pages in the document"
1811msgstr "Общия брой страници в документа"
1812
1813#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1814msgid "Show multiple pages"
1815msgstr "Показване на множество страници"
1816
1817#: ../gedit/gedit-print-preview.c:655
1818msgid "Zoom 1:1"
1819msgstr "Мащаб 1:1"
1820
1821#: ../gedit/gedit-print-preview.c:664
1822msgid "Zoom to fit the whole page"
1823msgstr "Пасване на цялата страница"
1824
1825#: ../gedit/gedit-print-preview.c:673
1826msgid "Zoom the page in"
1827msgstr "Увеличаване на страницата"
1828
1829#: ../gedit/gedit-print-preview.c:682
1830msgid "Zoom the page out"
1831msgstr "Намаляване на страницата"
1832
1833#: ../gedit/gedit-print-preview.c:694
1834msgid "_Close Preview"
1835msgstr "_Затваряне на мострата"
1836
1837#: ../gedit/gedit-print-preview.c:697
1838msgid "Close print preview"
1839msgstr "Затваряне на мострата"
1840
1841#: ../gedit/gedit-print-preview.c:767
1842#, c-format
1843msgid "Page %d of %d"
1844msgstr "Страница %d от %d"
1845
1846#: ../gedit/gedit-print-preview.c:951
1847msgid "Page Preview"
1848msgstr "Преглед на страница"
1849
1850#: ../gedit/gedit-print-preview.c:952
1851msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1852msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1853
1854#: ../gedit/gedit-smart-charset-converter.c:308
1855msgid "It is not possible to detect the encoding automatically"
1856msgstr "Кодирането не може да се открие автоматично."
1857
1858#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1859msgid "OVR"
1860msgstr "ВРХУ"
1861
1862#: ../gedit/gedit-statusbar.c:70 ../gedit/gedit-statusbar.c:76
1863msgid "INS"
1864msgstr "ВМКВ"
1865
1866#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1867#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1868#: ../gedit/gedit-statusbar.c:332
1869#, c-format
1870msgid "  Ln %d, Col %d"
1871msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1872
1873#: ../gedit/gedit-statusbar.c:431
1874#, c-format
1875msgid "There is a tab with errors"
1876msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1877msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1878msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1879
1880#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:207
1881#, c-format
1882msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1883msgstr ""
1884"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1885"g_mkdir_with_parents(): %s"
1886
1887#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1888#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1889#: ../gedit/gedit-tab.c:660
1890#, c-format
1891msgid "Reverting %s from %s"
1892msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1893
1894#: ../gedit/gedit-tab.c:667
1895#, c-format
1896msgid "Reverting %s"
1897msgstr "Възстановяване на %s"
1898
1899#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1900#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1901#: ../gedit/gedit-tab.c:683
1902#, c-format
1903msgid "Loading %s from %s"
1904msgstr "Зареждане на %s от %s"
1905
1906#: ../gedit/gedit-tab.c:690
1907#, c-format
1908msgid "Loading %s"
1909msgstr "Зареждане на %s"
1910
1911#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1912#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1913#: ../gedit/gedit-tab.c:773
1914#, c-format
1915msgid "Saving %s to %s"
1916msgstr "Запазване на %s в %s"
1917
1918#: ../gedit/gedit-tab.c:780
1919#, c-format
1920msgid "Saving %s"
1921msgstr "Запазване на %s"
1922
1923#. Read only
1924#: ../gedit/gedit-tab.c:1670
1925msgid "RO"
1926msgstr "Четене"
1927
1928#: ../gedit/gedit-tab.c:1717
1929#, c-format
1930msgid "Error opening file %s"
1931msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1932
1933#: ../gedit/gedit-tab.c:1722
1934#, c-format
1935msgid "Error reverting file %s"
1936msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1937
1938#: ../gedit/gedit-tab.c:1727
1939#, c-format
1940msgid "Error saving file %s"
1941msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1942
1943#: ../gedit/gedit-tab.c:1748
1944msgid "Unicode (UTF-8)"
1945msgstr "Уникод (UTF-8)"
1946
1947#: ../gedit/gedit-tab.c:1755
1948msgid "Name:"
1949msgstr "Име:"
1950
1951#: ../gedit/gedit-tab.c:1756
1952msgid "MIME Type:"
1953msgstr "Вид MIME:"
1954
1955#: ../gedit/gedit-tab.c:1757
1956msgid "Encoding:"
1957msgstr "Кодиране на знаците:"
1958
1959#: ../gedit/gedit-tab-label.c:200
1960msgid "Close document"
1961msgstr "Затваряне на документ"
1962
1963#. Toplevel
1964#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1965msgid "_File"
1966msgstr "_Файл"
1967
1968#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1969msgid "_Edit"
1970msgstr "_Редактиране"
1971
1972#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1973msgid "_View"
1974msgstr "_Изглед"
1975
1976#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1977msgid "_Search"
1978msgstr "_Търсене"
1979
1980#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1981msgid "_Tools"
1982msgstr "И_нструменти"
1983
1984#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1985msgid "_Documents"
1986msgstr "_Документи"
1987
1988#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1989msgid "_Help"
1990msgstr "Помо_щ"
1991
1992#: ../gedit/gedit-ui.h:57
1993msgid "Create a new document"
1994msgstr "Създаване на нов документ"
1995
1996#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1997msgid "_Open..."
1998msgstr "_Отваряне…"
1999
2000#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1450
2001msgid "Open a file"
2002msgstr "Отваряне на файл"
2003
2004#. Edit menu
2005#: ../gedit/gedit-ui.h:62
2006msgid "Pr_eferences"
2007msgstr "Н_астройки"
2008
2009#: ../gedit/gedit-ui.h:63
2010msgid "Configure the application"
2011msgstr "Настройки на приложението"
2012
2013#. Help menu
2014#: ../gedit/gedit-ui.h:66
2015msgid "_Contents"
2016msgstr "_Ръководство"
2017
2018#: ../gedit/gedit-ui.h:67
2019msgid "Open the gedit manual"
2020msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
2021
2022#: ../gedit/gedit-ui.h:69
2023msgid "About this application"
2024msgstr "Относно приложението"
2025
2026#: ../gedit/gedit-ui.h:73
2027msgid "Leave fullscreen mode"
2028msgstr "Изход от цял екран"
2029
2030#: ../gedit/gedit-ui.h:81
2031msgid "Save the current file"
2032msgstr "Запазване на текущия файл"
2033
2034#: ../gedit/gedit-ui.h:82
2035msgid "Save _As..."
2036msgstr "Запазване _като…"
2037
2038#: ../gedit/gedit-ui.h:83
2039msgid "Save the current file with a different name"
2040msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2041
2042#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2043msgid "Revert to a saved version of the file"
2044msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2045
2046#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2047msgid "Page Set_up..."
2048msgstr "Н_астройки на страницата…"
2049
2050#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2051msgid "Set up the page settings"
2052msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
2053
2054#: ../gedit/gedit-ui.h:90
2055msgid "Print Previe_w"
2056msgstr "П_реглед за печат"
2057
2058#: ../gedit/gedit-ui.h:91
2059msgid "Print preview"
2060msgstr "Преглед за печат"
2061
2062#: ../gedit/gedit-ui.h:92
2063msgid "_Print..."
2064msgstr "_Печат…"
2065
2066#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2067msgid "Print the current page"
2068msgstr "Печат на текущата страница"
2069
2070#: ../gedit/gedit-ui.h:97
2071msgid "Undo the last action"
2072msgstr "Отменяне на последното действие"
2073
2074#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2075msgid "Redo the last undone action"
2076msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2077
2078#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2079msgid "Cut the selection"
2080msgstr "Изрязване на избраната част"
2081
2082#: ../gedit/gedit-ui.h:103
2083msgid "Copy the selection"
2084msgstr "Копиране на избраната част"
2085
2086#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2087msgid "Paste the clipboard"
2088msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2089
2090#: ../gedit/gedit-ui.h:107
2091msgid "Delete the selected text"
2092msgstr "Изтриване на избрания текст"
2093
2094#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2095msgid "Select _All"
2096msgstr "Избор на вси_чко"
2097
2098#: ../gedit/gedit-ui.h:109
2099msgid "Select the entire document"
2100msgstr "Избор на целия документ"
2101
2102#. View menu
2103#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2104msgid "_Highlight Mode"
2105msgstr "_Режим на осветяване"
2106
2107#. Search menu
2108#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2109msgid "_Find..."
2110msgstr "_Търсене…"
2111
2112#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2113msgid "Search for text"
2114msgstr "Търсене за текст"
2115
2116#: ../gedit/gedit-ui.h:117
2117msgid "Find Ne_xt"
2118msgstr "_Следваща поява"
2119
2120#: ../gedit/gedit-ui.h:118
2121msgid "Search forwards for the same text"
2122msgstr "Търсене напред за същия текст"
2123
2124#: ../gedit/gedit-ui.h:119
2125msgid "Find Pre_vious"
2126msgstr "_Предишна поява"
2127
2128#: ../gedit/gedit-ui.h:120
2129msgid "Search backwards for the same text"
2130msgstr "Търсене назад за същия текст"
2131
2132#: ../gedit/gedit-ui.h:122 ../gedit/gedit-ui.h:125
2133msgid "_Replace..."
2134msgstr "_Замяна…"
2135
2136#: ../gedit/gedit-ui.h:123 ../gedit/gedit-ui.h:126
2137msgid "Search for and replace text"
2138msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:128
2141msgid "_Clear Highlight"
2142msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2143
2144#: ../gedit/gedit-ui.h:129
2145msgid "Clear highlighting of search matches"
2146msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2147
2148#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2149msgid "Go to _Line..."
2150msgstr "Отиване на _ред…"
2151
2152#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2153msgid "Go to a specific line"
2154msgstr "Отиване на конкретен ред"
2155
2156#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2157msgid "_Incremental Search..."
2158msgstr "_Интерактивно търсене…"
2159
2160#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2161msgid "Incrementally search for text"
2162msgstr "Интерактивно търсене на текст"
2163
2164#. Documents menu
2165#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2166msgid "_Save All"
2167msgstr "_Запазване на всички"
2168
2169#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2170msgid "Save all open files"
2171msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2172
2173#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2174msgid "_Close All"
2175msgstr "Зат_варяне на всички"
2176
2177#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2178msgid "Close all open files"
2179msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2180
2181#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2182msgid "_Previous Document"
2183msgstr "_Предишен документ"
2184
2185#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2186msgid "Activate previous document"
2187msgstr "Отваряне на предишен документ"
2188
2189#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2190msgid "_Next Document"
2191msgstr "_Следващ документ"
2192
2193#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2194msgid "Activate next document"
2195msgstr "Отваряне на следващ документ"
2196
2197#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2198msgid "_Move to New Window"
2199msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2200
2201#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2202msgid "Move the current document to a new window"
2203msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2204
2205#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2206msgid "Close the current file"
2207msgstr "Затваряне на текущия файл"
2208
2209#: ../gedit/gedit-ui.h:159
2210msgid "Quit the program"
2211msgstr "Спиране на програмата"
2212
2213#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2214msgid "_Toolbar"
2215msgstr "Лента с _инструменти"
2216
2217#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2218msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2219msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2220
2221#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2222msgid "_Statusbar"
2223msgstr "Лента на _състоянието"
2224
2225#: ../gedit/gedit-ui.h:168
2226msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2227msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2228
2229#: ../gedit/gedit-ui.h:171
2230msgid "Edit text in fullscreen"
2231msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2232
2233#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2234msgid "Side _Pane"
2235msgstr "Страничен _панел"
2236
2237#: ../gedit/gedit-ui.h:179
2238msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2239msgstr "Показване или скриване на страничния панел на текущия прозорец."
2240
2241#: ../gedit/gedit-ui.h:181
2242msgid "_Bottom Pane"
2243msgstr "_Долен панел"
2244
2245#: ../gedit/gedit-ui.h:182
2246msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2247msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2248
2249#: ../gedit/gedit-utils.c:1071
2250msgid "Please check your installation."
2251msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2252
2253#: ../gedit/gedit-utils.c:1140
2254#, c-format
2255msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2256msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2257
2258#: ../gedit/gedit-utils.c:1160
2259#, c-format
2260msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2261msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2262
2263#. Translators: '/ on <remote-share>'
2264#: ../gedit/gedit-utils.c:1320
2265#, c-format
2266msgid "/ on %s"
2267msgstr "/ на „%s“"
2268
2269#. create "Wrap Around" menu item.
2270#: ../gedit/gedit-view.c:1218
2271msgid "_Wrap Around"
2272msgstr "_След края — от началото"
2273
2274#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2275#: ../gedit/gedit-view.c:1228
2276msgid "Match _Entire Word Only"
2277msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2278
2279#. create "Match Case" menu item.
2280#: ../gedit/gedit-view.c:1238
2281msgid "_Match Case"
2282msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2283
2284#: ../gedit/gedit-view.c:1352
2285msgid "String you want to search for"
2286msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2287
2288#: ../gedit/gedit-view.c:1361
2289msgid "Line you want to move the cursor to"
2290msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2291
2292#: ../gedit/gedit-window.c:1003
2293#, c-format
2294msgid "Use %s highlight mode"
2295msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2296
2297#. add the "Plain Text" item before all the others
2298#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2299#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2300#: ../gedit/gedit-window.c:1060 ../gedit/gedit-window.c:1972
2301#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:121
2302#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:419
2303#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:529
2304#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
2305msgid "Plain Text"
2306msgstr "Обикновен текст"
2307
2308#: ../gedit/gedit-window.c:1061
2309msgid "Disable syntax highlighting"
2310msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2311
2312#. Translators: %s is a URI
2313#: ../gedit/gedit-window.c:1347
2314#, c-format
2315msgid "Open '%s'"
2316msgstr "Отваряне на „%s“"
2317
2318#: ../gedit/gedit-window.c:1452
2319msgid "Open a recently used file"
2320msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2321
2322#: ../gedit/gedit-window.c:1458
2323msgid "Open"
2324msgstr "Отваряне"
2325
2326#: ../gedit/gedit-window.c:1516
2327msgid "Save"
2328msgstr "Запазване"
2329
2330#: ../gedit/gedit-window.c:1518
2331msgid "Print"
2332msgstr "Печат"
2333
2334#. Translators: %s is a URI
2335#: ../gedit/gedit-window.c:1697
2336#, c-format
2337msgid "Activate '%s'"
2338msgstr "Отваряне на „%s“"
2339
2340#: ../gedit/gedit-window.c:1950
2341msgid "Use Spaces"
2342msgstr "Използване на интервали"
2343
2344#: ../gedit/gedit-window.c:2021
2345msgid "Tab Width"
2346msgstr "Широчина на табулатора"
2347
2348#: ../gedit/gedit-window.c:3874
2349msgid "About gedit"
2350msgstr "Относно gedit"
2351
2352#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2353msgid "Change Case"
2354msgstr "Смяна на регистъра"
2355
2356#: ../plugins/changecase/changecase.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2357msgid "Changes the case of selected text."
2358msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2359
2360#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:222
2361msgid "C_hange Case"
2362msgstr "См_яна на регистъра"
2363
2364#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:223
2365msgid "All _Upper Case"
2366msgstr "Само _главни букви"
2367
2368#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:224
2369msgid "Change selected text to upper case"
2370msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2371
2372#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:226
2373msgid "All _Lower Case"
2374msgstr "Само _малки букви"
2375
2376#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:227
2377msgid "Change selected text to lower case"
2378msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2379
2380#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:229
2381msgid "_Invert Case"
2382msgstr "Обръщане на _регистъра"
2383
2384#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:230
2385msgid "Invert the case of selected text"
2386msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2387
2388#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:232
2389msgid "_Title Case"
2390msgstr "_Регистър за заглавие"
2391
2392#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:233
2393msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2394msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2395
2396#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2397msgid "Check for latest version of gedit"
2398msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2399
2400#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2401msgid "Check update"
2402msgstr "Проверка за обновления"
2403
2404#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:246
2405msgid "There was an error displaying the URI."
2406msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2407
2408#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:293
2409#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:308
2410msgid "_Download"
2411msgstr "_Изтегляне"
2412
2413#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:297
2414#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:316
2415msgid "_Ignore Version"
2416msgstr "_Игнориране на версията"
2417
2418#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:332
2419msgid "There is a new version of gedit"
2420msgstr "Има нова версия на gedit"
2421
2422#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:336
2423msgid ""
2424"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2425"or ignore that version and wait for a new one"
2426msgstr ""
2427"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2428
2429#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update.schemas.in.h:1
2430msgid "Version to ignore until the next version is released"
2431msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия"
2432
2433#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2434msgid ""
2435"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2436"characters and non-space characters in it."
2437msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2438
2439#: ../plugins/docinfo/docinfo.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2440#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:6
2441msgid "Document Statistics"
2442msgstr "Статистика за документа"
2443
2444#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:2
2445msgid "Bytes"
2446msgstr "Байтове"
2447
2448#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:3
2449msgid "Characters (no spaces)"
2450msgstr "Знаци (без интервали)"
2451
2452#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:4
2453msgid "Characters (with spaces)"
2454msgstr "Знаци (с интервали)"
2455
2456#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:5
2457msgid "Document"
2458msgstr "Документ"
2459
2460#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:7
2461msgid "File Name"
2462msgstr "Файл"
2463
2464#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:8
2465msgid "Lines"
2466msgstr "Редове"
2467
2468#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:9
2469msgid "Selection"
2470msgstr "Избрано"
2471
2472#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:10
2473msgid "Words"
2474msgstr "Думи"
2475
2476#: ../plugins/docinfo/docinfo.ui.h:11
2477msgid "_Update"
2478msgstr "_Подновяване"
2479
2480#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:422
2481msgid "_Document Statistics"
2482msgstr "_Статистика за документа"
2483
2484#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:424
2485msgid "Get statistical information on the current document"
2486msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2487
2488#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2489#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2490msgid "Open a terminal in the document location"
2491msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2492
2493#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2494#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2495msgid "Open terminal here"
2496msgstr "Отваряне на терминал тук"
2497
2498#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2499msgid "Execute external commands and shell scripts."
2500msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2501
2502#: ../plugins/externaltools/externaltools.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2503msgid "External Tools"
2504msgstr "Външни инструменти"
2505
2506#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:172
2507msgid "Manage _External Tools..."
2508msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2509
2510#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:174
2511msgid "Opens the External Tools Manager"
2512msgstr "Управление на външните инструменти"
2513
2514#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:178
2515msgid "External _Tools"
2516msgstr "_Външни инструменти"
2517
2518#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:180
2519msgid "External tools"
2520msgstr "Външни инструменти"
2521
2522#: ../plugins/externaltools/tools/__init__.py:212
2523msgid "Shell Output"
2524msgstr "Изход от обвивка"
2525
2526#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2527#, python-format
2528msgid "Could not execute command: %s"
2529msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2530
2531#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:162
2532msgid "You must be inside a word to run this command"
2533msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2534
2535#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:267
2536msgid "Running tool:"
2537msgstr "Стартиран инструмент:"
2538
2539#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:292
2540msgid "Done."
2541msgstr "Готово."
2542
2543#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2544msgid "Exited"
2545msgstr "Завърши работа."
2546
2547#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:119
2548msgid "All languages"
2549msgstr "Всички езици"
2550
2551#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:518
2552#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:522
2553#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:842
2554#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2555msgid "All Languages"
2556msgstr "Всички езици"
2557
2558#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:628
2559msgid "New tool"
2560msgstr "Нов инструмент"
2561
2562#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:759
2563#, python-format
2564msgid "This accelerator is already bound to %s"
2565msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2566
2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:810
2568msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2569msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2570
2571#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:812
2572msgid "Type a new accelerator"
2573msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2574
2575#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:105
2576msgid "Stopped."
2577msgstr "Спрян."
2578
2579#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2580msgid "All documents"
2581msgstr "Всички документи"
2582
2583#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2584msgid "All documents except untitled ones"
2585msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2586
2587#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2588msgid "Append to current document"
2589msgstr "Добавяне към текущия документ"
2590
2591#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2592msgid "Create new document"
2593msgstr "Създаване на нов документ"
2594
2595#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2596msgid "Current document"
2597msgstr "Текущия документ"
2598
2599#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2600msgid "Current line"
2601msgstr "Текущия ред"
2602
2603#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2604msgid "Current selection"
2605msgstr "Текущо избраната част"
2606
2607#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2608msgid "Current selection (default to document)"
2609msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2610
2611#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2612msgid "Current word"
2613msgstr "Текущата дума"
2614
2615#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2616msgid "Display in bottom pane"
2617msgstr "Показване в долния панел"
2618
2619#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2620msgid "External Tools Manager"
2621msgstr "Управление на външните инструменти"
2622
2623#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2624msgid "Insert at cursor position"
2625msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2626
2627#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2628msgid "Local files only"
2629msgstr "Само локални файлове"
2630
2631#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2632msgid "Nothing"
2633msgstr "Нищо"
2634
2635#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2636msgid "Remote files only"
2637msgstr "Само отдалечени файлове"
2638
2639#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2640msgid "Replace current document"
2641msgstr "Замяна на целия документ"
2642
2643#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2644msgid "Replace current selection"
2645msgstr "Замяна на избраната част"
2646
2647#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2648msgid "Untitled documents only"
2649msgstr "Само ненаименованите документи"
2650
2651#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2652msgid "_Applicability:"
2653msgstr "Прило_жимост:"
2654
2655#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2656#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
2657msgid "_Edit:"
2658msgstr "_Редактиране:"
2659
2660#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2661msgid "_Input:"
2662msgstr "_Вход:"
2663
2664#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2665msgid "_Output:"
2666msgstr "_Изход:"
2667
2668#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2669msgid "_Save:"
2670msgstr "_Запазване:"
2671
2672#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2673msgid "_Shortcut Key:"
2674msgstr "_Бърз клавиш:"
2675
2676#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2677msgid "_Tools:"
2678msgstr "Инс_трументи:"
2679
2680#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2681msgid "Build"
2682msgstr "Компилиране"
2683
2684#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2685msgid "Run \"make\" in the document directory"
2686msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2687
2688#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2689msgid "Remove trailing spaces"
2690msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2691
2692#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2693msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2694msgstr ""
2695"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2696
2697#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2698msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2699msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2700
2701#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2702msgid "Run command"
2703msgstr "Стартиране на команда"
2704
2705#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:1
2706msgid "Easy file access from the side pane"
2707msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2708
2709#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.gedit-plugin.desktop.in.h:2
2710msgid "File Browser Pane"
2711msgstr "Панел на файловия браузър"
2712
2713#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:235
2714msgid "File System"
2715msgstr "Файлова система"
2716
2717#. ex:ts=8:noet:
2718#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:1
2719msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2720msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2721
2722#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:2
2723msgid "File Browser Filter Mode"
2724msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2725
2726#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:3
2727msgid "File Browser Filter Pattern"
2728msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2729
2730#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:4
2731msgid "File Browser Root Directory"
2732msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2733
2734#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:5
2735msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2736msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2737
2738#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:6
2739msgid ""
2740"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2741"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2742"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2743"with Nautilus, etc.)"
2744msgstr ""
2745"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
2746"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
2747"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
2748"Nautilus, и т.н.)"
2749
2750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:7
2751msgid "Open With Tree View"
2752msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
2753
2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:8
2755msgid ""
2756"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
2757"bookmarks view"
2758msgstr ""
2759"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
2760"вместо изгледа на отметките"
2761
2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:9
2763msgid "Set Location to First Document"
2764msgstr "Местоположението да е на първия документ"
2765
2766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:10
2767msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
2768msgstr ""
2769"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
2770
2771#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:11
2772msgid ""
2773"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
2774"and onload/tree_view is TRUE."
2775msgstr ""
2776"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
2777"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
2778
2779#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:12
2780msgid ""
2781"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
2782"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
2783"the actual root."
2784msgstr ""
2785"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
2786"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
2787"да е под истинската основна папка."
2788
2789#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:13
2790msgid ""
2791"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
2792"of the filter_mode."
2793msgstr ""
2794"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
2795"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
2796
2797#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser.schemas.in.h:14
2798msgid ""
2799"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
2800"values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), binary "
2801"(filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden and binary "
2802"files)."
2803msgstr ""
2804"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
2805"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), "
2806"„hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „binary“ (махане на "
2807"двоичните файлове от изгледа) и „hidden_and_binary“ (махане и на скритите и "
2808"на двоичните файлове)."
2809
2810#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:597
2811msgid "_Set root to active document"
2812msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2813
2814#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:599
2815msgid "Set the root to the active document location"
2816msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2817
2818#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:604
2819msgid "_Open terminal here"
2820msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2821
2822#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:606
2823msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2824msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2825
2826#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:742
2827msgid "File Browser"
2828msgstr "Файлов браузър"
2829
2830#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:873
2831msgid "An error occurred while creating a new directory"
2832msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2833
2834#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:876
2835msgid "An error occurred while creating a new file"
2836msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2837
2838#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
2839msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2840msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2841
2842#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2843msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2844msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2845
2846#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:891
2847msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2848msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2849
2850#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:895
2851msgid "An error occurred while setting a root directory"
2852msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2853
2854#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:899
2855msgid "An error occurred while loading a directory"
2856msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2857
2858#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:902
2859msgid "An error occurred"
2860msgstr "Възникна грешка"
2861
2862#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1194
2863msgid ""
2864"Cannot move file to trash, do you\n"
2865"want to delete permanently?"
2866msgstr ""
2867"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2868"искате ли окончателно да го изтриете?"
2869
2870#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1198
2871#, c-format
2872msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2873msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1201
2876msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2877msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1234
2880#, c-format
2881msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2882msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2883
2884#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1237
2885msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2886msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2887
2888#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1240
2889msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2890msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2891
2892#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1667
2893msgid "(Empty)"
2894msgstr "(Празен)"
2895
2896#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3305
2897msgid ""
2898"The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2899"settings to make the file visible"
2900msgstr ""
2901"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2902"видим, трябва да промените филтъра си"
2903
2904#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2905#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3544
2906msgid "file"
2907msgstr "файл"
2908
2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3568
2910msgid ""
2911"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2912"settings to make the file visible"
2913msgstr ""
2914"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2915"трябва да промените филтъра си"
2916
2917#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2918#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3597
2919msgid "directory"
2920msgstr "папка"
2921
2922#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3617
2923msgid ""
2924"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2925"settings to make the directory visible"
2926msgstr ""
2927"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2928"трябва да промените филтъра си"
2929
2930#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:704
2931msgid "Bookmarks"
2932msgstr "Отметки"
2933
2934#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:785
2935msgid "_Filter"
2936msgstr "_Филтър"
2937
2938#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:790
2939msgid "_Move to Trash"
2940msgstr "Преместване в _кошчето"
2941
2942#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:791
2943msgid "Move selected file or folder to trash"
2944msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2945
2946#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:793
2947msgid "_Delete"
2948msgstr "_Изтриване"
2949
2950#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:794
2951msgid "Delete selected file or folder"
2952msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2953
2954#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:801
2955msgid "Open selected file"
2956msgstr "Отваряне на файла"
2957
2958#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:807
2959msgid "Up"
2960msgstr "Нагоре"
2961
2962#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:808
2963msgid "Open the parent folder"
2964msgstr "Отваряне на горната папка"
2965
2966#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:813
2967msgid "_New Folder"
2968msgstr "_Нова папка"
2969
2970#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:814
2971msgid "Add new empty folder"
2972msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2973
2974#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:816
2975msgid "New F_ile"
2976msgstr "Нов _файл"
2977
2978#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:817
2979msgid "Add new empty file"
2980msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2981
2982#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:822
2983msgid "_Rename"
2984msgstr "_Преименуване"
2985
2986#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:823
2987msgid "Rename selected file or folder"
2988msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2989
2990#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:829
2991msgid "_Previous Location"
2992msgstr "_Предишно местоположение"
2993
2994#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2995msgid "Go to the previous visited location"
2996msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2997
2998#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:833
2999msgid "_Next Location"
3000msgstr "_Следващо местоположение"
3001
3002#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:834
3003msgid "Go to the next visited location"
3004msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
3005
3006#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:835
3007msgid "Re_fresh View"
3008msgstr "_Обновяване на изгледа"
3009
3010#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
3011msgid "Refresh the view"
3012msgstr "Обновяване на изгледа"
3013
3014#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
3015#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:855
3016msgid "_View Folder"
3017msgstr "_Преглед на папка"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:838
3020#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:856
3021msgid "View folder in file manager"
3022msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
3023
3024#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:845
3025msgid "Show _Hidden"
3026msgstr "Показване на _скритите"
3027
3028#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:846
3029msgid "Show hidden files and folders"
3030msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
3031
3032#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:848
3033msgid "Show _Binary"
3034msgstr "Показване на _двоичните"
3035
3036#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:849
3037msgid "Show binary files"
3038msgstr "Показване на двоичните файлове"
3039
3040#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:981
3041#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:990
3042#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1011
3043msgid "Previous location"
3044msgstr "Предишно местоположение"
3045
3046#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:983
3047msgid "Go to previous location"
3048msgstr "Отиване на предишното местоположение"
3049
3050#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:985
3051#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1006
3052msgid "Go to a previously opened location"
3053msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3054
3055#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1002
3056msgid "Next location"
3057msgstr "Следващо местоположение"
3058
3059#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1004
3060msgid "Go to next location"
3061msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
3062
3063#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1216
3064msgid "_Match Filename"
3065msgstr "_Зачитане на главни/малки"
3066
3067#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2118
3068#, c-format
3069msgid "No mount object for mounted volume: %s"
3070msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
3071
3072#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2198
3073#, c-format
3074msgid "Could not open media: %s"
3075msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
3076
3077#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2245
3078#, c-format
3079msgid "Could not mount volume: %s"
3080msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
3081
3082#. ex:ts=8:noet:
3083#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3084msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3085msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3086
3087#: ../plugins/modelines/modelines.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3088msgid "Modelines"
3089msgstr "Линии за режима"
3090
3091#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3092msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3093msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3094
3095#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3096#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:50
3097msgid "Python Console"
3098msgstr "Конзола на Питон"
3099
3100#. ex:et:ts=4:
3101#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3102msgid "C_ommand color:"
3103msgstr "Цвят на _командите:"
3104
3105#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3106msgid "_Error color:"
3107msgstr "Цвят на _грешките:"
3108
3109#. ex:ts=8:et:
3110#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:35
3111#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3112msgid "Quick Open"
3113msgstr "Бързо отваряне"
3114
3115#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:69
3116msgid "Quick open"
3117msgstr "Бързо отваряне"
3118
3119#: ../plugins/quickopen/quickopen/windowhelper.py:70
3120msgid "Quickly open documents"
3121msgstr "Бързо отваряне на документ"
3122
3123#: ../plugins/quickopen/quickopen.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3124msgid "Quickly open files"
3125msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3126
3127#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3128msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3129msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3130
3131#: ../plugins/snippets/snippets.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3132#: ../plugins/snippets/snippets/Document.py:58
3133msgid "Snippets"
3134msgstr "Изрезки"
3135
3136#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3137msgid "Activation"
3138msgstr "Задействане"
3139
3140#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3141msgid "Create new snippet"
3142msgstr "Създаване на нова изрезка"
3143
3144#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3145#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:409
3146msgid "Delete selected snippet"
3147msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3148
3149#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3150msgid "Export selected snippets"
3151msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3152
3153#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3154#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:797
3155msgid "Import snippets"
3156msgstr "Внасяне на на изрезки"
3157
3158#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3159msgid "S_hortcut key:"
3160msgstr "Б_ърз клавиш:"
3161
3162#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3163msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3164msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3165
3166#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3167#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3168#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:686
3169msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3170msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3171
3172#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3173msgid "Snippets Manager"
3174msgstr "Управление на изрезки"
3175
3176#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
3177msgid "_Drop targets:"
3178msgstr "_Цели на влачене:"
3179
3180#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3181msgid "_Snippets:"
3182msgstr "_Изрезки:"
3183
3184#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:14
3185msgid "_Tab trigger:"
3186msgstr "_Спусък за табулатора:"
3187
3188#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:130
3189msgid "Manage _Snippets..."
3190msgstr "Управление на _изрезки…"
3191
3192#: ../plugins/snippets/snippets/WindowHelper.py:131
3193msgid "Manage snippets"
3194msgstr "Управление на изрезки"
3195
3196#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:46
3197msgid "Snippets archive"
3198msgstr "Архив с изрезки"
3199
3200#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:71
3201msgid "Add a new snippet..."
3202msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3203
3204#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:121
3205msgid "Global"
3206msgstr "Глобално"
3207
3208#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:406
3209msgid "Revert selected snippet"
3210msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3211
3212#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3213#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:679
3214msgid ""
3215"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3216"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3217msgstr ""
3218"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3219"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3220
3221#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:776
3222#, python-format
3223msgid "The following error occurred while importing: %s"
3224msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3225
3226#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:783
3227msgid "Import successfully completed"
3228msgstr "Внасянето завърши успешно"
3229
3230#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:802
3231#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:888
3232#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:951
3233msgid "All supported archives"
3234msgstr "Всички поддържани архиви"
3235
3236#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:803
3237#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:889
3238#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:952
3239msgid "Gzip compressed archive"
3240msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3241
3242#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:804
3243#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:890
3244#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:953
3245msgid "Bzip2 compressed archive"
3246msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3247
3248#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:805
3249msgid "Single snippets file"
3250msgstr "Единичен файл с изрезки"
3251
3252#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:806
3253#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:892
3254#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:955
3255msgid "All files"
3256msgstr "Всички файлове"
3257
3258#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:818
3259#, python-format
3260msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3261msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3262
3263#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:822
3264msgid "Export successfully completed"
3265msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3266
3267#. Ask if system snippets should also be exported
3268#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:862
3269#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:929
3270msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3271msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3272
3273#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:877
3274#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:947
3275msgid "There are no snippets selected to be exported"
3276msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3277
3278#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:882
3279#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:920
3280msgid "Export snippets"
3281msgstr "Изнасяне на изрезки"
3282
3283#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1059
3284msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3285msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3286
3287#: ../plugins/snippets/snippets/Manager.py:1061
3288msgid "Type a new shortcut"
3289msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3290
3291#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:65
3292#, python-format
3293msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3294msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3295
3296#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:82
3297#, python-format
3298msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3299msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3300
3301#: ../plugins/snippets/snippets/Exporter.py:85
3302#, python-format
3303msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3304msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3305
3306#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:29
3307#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:83
3308#, python-format
3309msgid "File \"%s\" does not exist"
3310msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3311
3312#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:32
3313#, python-format
3314msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3315msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3316
3317#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:42
3318#, python-format
3319msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3320msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3321
3322#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:52
3323#, python-format
3324msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3325msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3326
3327#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:70
3328#, python-format
3329msgid "The following files could not be imported: %s"
3330msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3331
3332#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:86
3333#: ../plugins/snippets/snippets/Importer.py:99
3334#, python-format
3335msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3336msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3337
3338#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:594
3339#, python-format
3340msgid ""
3341"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3342"aborted."
3343msgstr ""
3344"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3345"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3346
3347#: ../plugins/snippets/snippets/Placeholder.py:602
3348#, python-format
3349msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3350msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3351
3352#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:86
3353msgid "S_ort..."
3354msgstr "Подре_ждане…"
3355
3356#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3357msgid "Sort the current document or selection"
3358msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3359
3360#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3361#: ../plugins/sort/sort.ui.h:3
3362msgid "Sort"
3363msgstr "Подреждане"
3364
3365#: ../plugins/sort/sort.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3366msgid "Sorts a document or selected text."
3367msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3368
3369#: ../plugins/sort/sort.ui.h:1
3370msgid "R_emove duplicates"
3371msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3372
3373#: ../plugins/sort/sort.ui.h:2
3374msgid "S_tart at column:"
3375msgstr "_Започване от колона:"
3376
3377#: ../plugins/sort/sort.ui.h:4
3378msgid "You cannot undo a sort operation"
3379msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3380
3381#: ../plugins/sort/sort.ui.h:5
3382msgid "_Ignore case"
3383msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3384
3385#: ../plugins/sort/sort.ui.h:6
3386msgid "_Reverse order"
3387msgstr "Обратен _ред"
3388
3389#: ../plugins/sort/sort.ui.h:7
3390msgid "_Sort"
3391msgstr "Подре_ждане"
3392
3393#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3394#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3395#. * for the current misspelled word
3396#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3397#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:455
3398msgid "(no suggested words)"
3399msgstr "(няма предположения)"
3400
3401#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3402msgid "_More..."
3403msgstr "_Още…"
3404
3405#. Ignore all
3406#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3407msgid "_Ignore All"
3408msgstr "И_гнориране на всички"
3409
3410#. + Add to Dictionary
3411#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3412msgid "_Add"
3413msgstr "_Добавяне"
3414
3415#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3416msgid "_Spelling Suggestions..."
3417msgstr "Предло_жения за правопис…"
3418
3419#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:270
3420msgid "Check Spelling"
3421msgstr "Проверка на правописа"
3422
3423#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:281
3424msgid "Suggestions"
3425msgstr "Предложения"
3426
3427#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3428#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:562
3429msgid "(correct spelling)"
3430msgstr "(няма правописни грешки)"
3431
3432#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:705
3433msgid "Completed spell checking"
3434msgstr "Проверката на правописа приключи"
3435
3436#. Translators: the first %s is the language name, and
3437#. * the second %s is the locale name. Example:
3438#. * "French (France)"
3439#.
3440#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
3441#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
3442#, c-format
3443msgctxt "language"
3444msgid "%s (%s)"
3445msgstr "%s (%s)"
3446
3447#. Translators: this refers to an unknown language code
3448#. * (one which isn't in our built-in list).
3449#.
3450#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
3451#, c-format
3452msgctxt "language"
3453msgid "Unknown (%s)"
3454msgstr "Неизвестен (%s)"
3455
3456#. Translators: this refers the Default language used by the
3457#. * spell checker
3458#.
3459#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
3460msgctxt "language"
3461msgid "Default"
3462msgstr "Стандартен език"
3463
3464#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:141
3465#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3466msgid "Set language"
3467msgstr "Избор на език"
3468
3469#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3470msgid "Languages"
3471msgstr "Езици"
3472
3473#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:86
3474msgid "_Check Spelling..."
3475msgstr "_Проверка на правописа…"
3476
3477#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:88
3478msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3479msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3480
3481#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:94
3482msgid "Set _Language..."
3483msgstr "Избор на _език…"
3484
3485#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:96
3486msgid "Set the language of the current document"
3487msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3488
3489#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:105
3490msgid "_Autocheck Spelling"
3491msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3492
3493#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3494msgid "Automatically spell-check the current document"
3495msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3496
3497#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:743
3498msgid "The document is empty."
3499msgstr "Документът не съдържа текст."
3500
3501#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:773
3502msgid "No misspelled words"
3503msgstr "Няма сгрешени думи"
3504
3505#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3506msgid "Select the _language of the current document."
3507msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3508
3509#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3510msgid "Add w_ord"
3511msgstr "_Добавяне на дума"
3512
3513#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3514msgid "Cha_nge"
3515msgstr "_Заменяне"
3516
3517#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3518msgid "Change A_ll"
3519msgstr "Заменяне на вси_чки"
3520
3521#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3522msgid "Change _to:"
3523msgstr "Замяна _с:"
3524
3525#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3526msgid "Check _Word"
3527msgstr "_Проверка на дума"
3528
3529#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3530msgid "Check spelling"
3531msgstr "Проверка на правописа"
3532
3533#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3534msgid "Ignore _All"
3535msgstr "И_гнориране на всички"
3536
3537#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3538msgid "Language"
3539msgstr "Език"
3540
3541#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3542msgid "Language:"
3543msgstr "Език:"
3544
3545#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3546msgid "Misspelled word:"
3547msgstr "Сгрешена дума:"
3548
3549#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3550msgid "User dictionary:"
3551msgstr "Потребителски речник:"
3552
3553#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3554msgid "_Ignore"
3555msgstr "_Игнориране"
3556
3557#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3558msgid "_Suggestions:"
3559msgstr "_Предложения:"
3560
3561#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3562msgid "word"
3563msgstr "дума"
3564
3565#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:1
3566msgid "Checks the spelling of the current document."
3567msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3568
3569#: ../plugins/spell/spell.gedit-plugin.desktop.in.h:2
3570msgid "Spell Checker"
3571msgstr "Проверка на правописа"
3572
3573#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin.c:98
3574#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:694
3575#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:710
3576msgid "Tags"
3577msgstr "Етикети"
3578
3579#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:605
3580msgid "Select the group of tags you want to use"
3581msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3582
3583#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:624
3584msgid "_Preview"
3585msgstr "_Преглед"
3586
3587#: ../plugins/taglist/gedit-taglist-plugin-panel.c:691
3588msgid "Available Tag Lists"
3589msgstr "Списък с наличните етикети"
3590
3591#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:1
3592msgid "Abbreviated form"
3593msgstr "Съкратена форма"
3594
3595#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:2
3596msgid "Abbreviation"
3597msgstr "Съкращение"
3598
3599#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:3
3600msgid "Above"
3601msgstr "Отгоре"
3602
3603#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:4
3604msgid "Accessibility key character"
3605msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3606
3607#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:5
3608msgid "Acronym"
3609msgstr "Акроним"
3610
3611#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:6
3612msgid "Align"
3613msgstr "Подравняване"
3614
3615#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:7
3616msgid "Alignment character"
3617msgstr "Подравняващ знак"
3618
3619#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:8
3620msgid "Alternative"
3621msgstr "Алтернативен"
3622
3623#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:9
3624msgid "Anchor"
3625msgstr "Котва"
3626
3627#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:10
3628msgid "Anchor URI"
3629msgstr "Адрес на котва"
3630
3631#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:11
3632msgid "Applet class file code"
3633msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3634
3635#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:13
3637msgid "Applet class file code (deprecated)"
3638msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3639
3640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:14
3641msgid "Array"
3642msgstr "Масив"
3643
3644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:15
3645msgid "Associated information"
3646msgstr "Свързана информация"
3647
3648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:16
3649msgid "Author info"
3650msgstr "Информация за автора"
3651
3652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:17
3653msgid "Axis related headers"
3654msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3655
3656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:18
3657msgid "Background color"
3658msgstr "Фонов цвят"
3659
3660#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3661#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:20
3662msgid "Background color (deprecated)"
3663msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3664
3665#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:21
3666msgid "Background texture tile"
3667msgstr "Текстурна плочка за фон"
3668
3669#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3670#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:23
3671msgid "Background texture tile (deprecated)"
3672msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3673
3674#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:24
3675msgid "Base URI"
3676msgstr "Базов адрес"
3677
3678#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:25
3679msgid "Base font"
3680msgstr "Базов шрифт"
3681
3682#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3683#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:27
3684msgid "Base font (deprecated)"
3685msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3686
3687#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:28
3688msgid "Bold"
3689msgstr "Получерно"
3690
3691#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:29
3692msgid "Border"
3693msgstr "Граница"
3694
3695#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3696#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:31
3697msgid "Border (deprecated)"
3698msgstr "Граница (да не се ползва)"
3699
3700#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:32
3701msgid "Border color"
3702msgstr "Цвят на границата"
3703
3704#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:33
3705msgid "Cell rowspan"
3706msgstr "Разпростиране по редове"
3707
3708#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:34
3709msgid "Center"
3710msgstr "Центриран раздел"
3711
3712#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:36
3714msgid "Center (deprecated)"
3715msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3716
3717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:37
3718msgid "Character encoding of linked resource"
3719msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3720
3721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:38
3722msgid "Checked (state)"
3723msgstr "Отбелязано (състояние)"
3724
3725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:39
3726msgid "Checked state"
3727msgstr "Отбелязано състояние"
3728
3729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:40
3730msgid "Citation"
3731msgstr "Цитат"
3732
3733#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:41
3734msgid "Cite reason for change"
3735msgstr "Даване на причина за промяната"
3736
3737#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:42
3738msgid "Class implementation ID"
3739msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3740
3741#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:43
3742msgid "Class list"
3743msgstr "Списък с класове"
3744
3745#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:44
3746msgid "Clear text flow control"
3747msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3748
3749#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:45
3750msgid "Code content type"
3751msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3752
3753#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:46
3754msgid "Color of selected links"
3755msgstr "Цвят на избраните препратки"
3756
3757#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3758#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:48
3759msgid "Color of selected links (deprecated)"
3760msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
3761
3762#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:49
3763msgid "Column span"
3764msgstr "Разпростиране по колони"
3765
3766#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:50
3767msgid "Columns"
3768msgstr "Колони"
3769
3770#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:51
3771msgid "Comment"
3772msgstr "Коментар"
3773
3774#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:52
3775msgid "Computer code fragment"
3776msgstr "Раздел с компютърен код"
3777
3778#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:53
3779msgid "Content scheme"
3780msgstr "Схема на съдържанието"
3781
3782#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:54
3783msgid "Content type"
3784msgstr "Вид на съдържанието"
3785
3786#. The "type" attribute is deprecated for the "ol" tag only,
3787#. since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3788#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:57
3789msgid "Content type (deprecated)"
3790msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
3791
3792#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:58
3793msgid "Coordinates"
3794msgstr "Координати"
3795
3796#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:59
3797msgid "DIV Style container"
3798msgstr "Контейнер на стил — div"
3799
3800#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:60
3801msgid "DIV container"
3802msgstr "Контейнер div"
3803
3804#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:61
3805msgid "Date and time of change"
3806msgstr "Дата и време на промяна"
3807
3808#. NOTE: used in "object" tag
3809#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:63
3810msgid "Declare flag"
3811msgstr "Обявяване на флаг"
3812
3813#. Translators: DEFER is an optional attribute of the <script> tag.
3814#. It indicates that the script is not going to generate any document
3815#. content. The browser can continue parsing and drawing the page.
3816#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:67
3817msgid "Defer attribute"
3818msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
3819
3820#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:68
3821msgid "Definition description"
3822msgstr "Описание на определение"
3823
3824#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:69
3825msgid "Definition list"
3826msgstr "Списък с определения"
3827
3828#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:70
3829msgid "Definition term"
3830msgstr "Дефиниция"
3831
3832#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:71
3833msgid "Deleted text"
3834msgstr "Изтрит текст"
3835
3836#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:72
3837msgid "Direction"
3838msgstr "Посока"
3839
3840#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:73
3841msgid "Directionality"
3842msgstr "Посока"
3843
3844#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3845#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:75
3846msgid "Directionality (deprecated)"
3847msgstr "Посока (да не се ползва)"
3848
3849#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:76
3850msgid "Directory list"
3851msgstr "Списък с папки"
3852
3853#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:77
3854msgid "Disabled"
3855msgstr "Изключено"
3856
3857#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:78
3858msgid "Document base"
3859msgstr "База на документа"
3860
3861#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:79
3862msgid "Document body"
3863msgstr "Тялото на документа"
3864
3865#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:80
3866msgid "Document head"
3867msgstr "Главница на документа"
3868
3869#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:81
3870msgid "Document title"
3871msgstr "Заглавие на документа"
3872
3873#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:82
3874msgid "Document type"
3875msgstr "Вид на документа"
3876
3877#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:83
3878msgid "Element ID"
3879msgstr "Идентификатор на елемента"
3880
3881#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:84
3882msgid "Embedded object"
3883msgstr "Вграден обект"
3884
3885#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:85
3886#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:9
3887msgid "Emphasis"
3888msgstr "Наблягане"
3889
3890#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:86
3891msgid "Encode type"
3892msgstr "Тип кодиране"
3893
3894#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:87
3895msgid "Figure"
3896msgstr "Фигура"
3897
3898#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:88
3899msgid "Font face"
3900msgstr "Име на шрифт"
3901
3902#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
3903#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:90
3904msgid "Font face (deprecated)"
3905msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
3906
3907#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:91
3908msgid "For label"
3909msgstr "За етикет"
3910
3911#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:92
3912msgid "Forced line break"
3913msgstr "Изричен край на ред"
3914
3915#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:93
3916msgid "Form"
3917msgstr "Формуляр"
3918
3919#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:94
3920msgid "Form action handler"
3921msgstr "Функция за обработка на формуляр"
3922
3923#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:95
3924msgid "Form control group"
3925msgstr "Контролна група на формуляр"
3926
3927#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:96
3928msgid "Form field label text"
3929msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
3930
3931#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:97
3932msgid "Form input"
3933msgstr "Поле във формуляр"
3934
3935#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:98
3936msgid "Form input type"
3937msgstr "Вид на входа на формуляра"
3938
3939#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:99
3940msgid "Form method"
3941msgstr "Метод на формуляра"
3942
3943#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:100
3944msgid "Forward link"
3945msgstr "Препращане на връзка"
3946
3947#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:101
3948msgid "Frame"
3949msgstr "Рамка"
3950
3951#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:102
3952msgid "Frame border"
3953msgstr "Граница на рамката"
3954
3955#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:103
3956msgid "Frame render parts"
3957msgstr "Части за изобразяване на рамка"
3958
3959#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:104
3960msgid "Frame source"
3961msgstr "Източник на рамка"
3962
3963#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:105
3964msgid "Frame spacing"
3965msgstr "Пространство между рамките"
3966
3967#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:106
3968msgid "Frame target"
3969msgstr "Цел на рамката"
3970
3971#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:107
3972msgid "Frameborder"
3973msgstr "Граница на рамката"
3974
3975#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:108
3976msgid "Frameset"
3977msgstr "Набор от рамки"
3978
3979#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:109
3980msgid "Frameset columns"
3981msgstr "Колони на набора от рамки"
3982
3983#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:110
3984msgid "Frameset rows"
3985msgstr "Редове на набора от рамки"
3986
3987#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:111
3988msgid "Framespacing"
3989msgstr "Пространство между рамките"
3990
3991#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:112
3992msgid "Generic embedded object"
3993msgstr "Общ вграден обект"
3994
3995#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:113
3996msgid "Generic metainformation"
3997msgstr "Обща мета-информация"
3998
3999#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:114
4000msgid "Generic span"
4001msgstr "Общ елемент span"
4002
4003#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:115
4004msgid "HREF URI"
4005msgstr "Адрес за HREF"
4006
4007#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:116
4008msgid "HTML - Special Characters"
4009msgstr "HTML — Специални знаци"
4010
4011#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:117
4012msgid "HTML - Tags"
4013msgstr "HTML — Етикети"
4014
4015#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:118
4016msgid "HTML root element"
4017msgstr "Коренов елемент HTML"
4018
4019#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:119
4020msgid "HTML version"
4021msgstr "Версия на HTML"
4022
4023#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:120
4024msgid "HTTP header name"
4025msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
4026
4027#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:121
4028msgid "Header cell IDs"
4029msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
4030
4031#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:122
4032msgid "Heading"
4033msgstr "Заглавие"
4034
4035#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:123
4036msgid "Heading 1"
4037msgstr "Заглавие 1"
4038
4039#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:124
4040msgid "Heading 2"
4041msgstr "Заглавие 2"
4042
4043#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:125
4044msgid "Heading 3"
4045msgstr "Заглавие 3"
4046
4047#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:126
4048msgid "Heading 4"
4049msgstr "Заглавие 4"
4050
4051#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:127
4052msgid "Heading 5"
4053msgstr "Заглавие 5"
4054
4055#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:128
4056msgid "Heading 6"
4057msgstr "Заглавие 6"
4058
4059#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:129
4060msgid "Height"
4061msgstr "Височина"
4062
4063#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:130
4064msgid "Horizontal rule"
4065msgstr "Хоризонтална линия"
4066
4067#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:131
4068msgid "Horizontal space"
4069msgstr "Хоризонтално пространство"
4070
4071#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4072#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:133
4073msgid "Horizontal space (deprecated)"
4074msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
4075
4076#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:134
4077msgid "I18N BiDi override"
4078msgstr "Промяна на посоката на текста"
4079
4080#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:135
4081msgid "Image"
4082msgstr "Изображение"
4083
4084#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:136
4085msgid "Image map"
4086msgstr "Разграфено изображение"
4087
4088#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:137
4089msgid "Image map area"
4090msgstr "Район на разграфеното изображение"
4091
4092#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:138
4093msgid "Image map name"
4094msgstr "Име на разграфеното изображение"
4095
4096#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:139
4097msgid "Image source"
4098msgstr "Източник на изображението"
4099
4100#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:140
4101msgid "Inline frame"
4102msgstr "Вътрешна рамка"
4103
4104#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:141
4105msgid "Inline layer"
4106msgstr "Вътрешен слой"
4107
4108#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:142
4109msgid "Inserted text"
4110msgstr "Вмъкнат текст"
4111
4112#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:143
4113msgid "Instance definition"
4114msgstr "Дефиниция"
4115
4116#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:144
4117msgid "Italic text"
4118msgstr "Курсивен текст"
4119
4120#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:145
4121msgid "Java applet"
4122msgstr "Аплет на Джава"
4123
4124#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4125#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:147
4126msgid "Java applet (deprecated)"
4127msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
4128
4129#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:148
4130msgid "Label"
4131msgstr "Етикет"
4132
4133#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:149
4134msgid "Language code"
4135msgstr "Езиков код"
4136
4137#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:150
4138msgid "Large text style"
4139msgstr "Едър текст"
4140
4141#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:151
4142msgid "Layer"
4143msgstr "Слой"
4144
4145#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:152
4146msgid "Link color"
4147msgstr "Цвят на препратката"
4148
4149#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4150#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:154
4151msgid "Link color (deprecated)"
4152msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4153
4154#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:155
4155msgid "List item"
4156msgstr "Елемент от списък"
4157
4158#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:156
4159msgid "List of MIME types for file upload"
4160msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4161
4162#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:157
4163msgid "List of supported character sets"
4164msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4165
4166#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:158
4167msgid "Listing"
4168msgstr "Изходен код"
4169
4170#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:159
4171msgid "Local change to font"
4172msgstr "Локална промяна на шрифта"
4173
4174#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:160
4175msgid "Long description link"
4176msgstr "Връзка с дълго описание"
4177
4178#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:161
4179msgid "Long quotation"
4180msgstr "Дълъг цитат"
4181
4182#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:162
4183msgid "Mail link"
4184msgstr "Препратка към е-поща"
4185
4186#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4187#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:164
4188msgid "Margin pixel height"
4189msgstr "Височина на границата в пиксели"
4190
4191#. Supported in XHTML 1.0 Frameset DTD only.
4192#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:166
4193msgid "Margin pixel width"
4194msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4195
4196#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:167
4197msgid "Marquee"
4198msgstr "Мигащ текст"
4199
4200#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:168
4201msgid "Maximum length of text field"
4202msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4203
4204#. Here I take some liberties: There's no mandatory attributes,
4205#. but those are most common, and will likely be used.
4206#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:171
4207msgid "Media-independent link"
4208msgstr "Връзка независeща от средата"
4209
4210#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:172
4211msgid "Menu list"
4212msgstr "Меню-списък"
4213
4214#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4215#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:174
4216msgid "Menu list (deprecated)"
4217msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4218
4219#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:175
4220msgid "Multi-line text field"
4221msgstr "Текстово поле с много редове"
4222
4223#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:176
4224msgid "Multicolumn"
4225msgstr "Многоколонно"
4226
4227#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:177
4228msgid "Multiple"
4229msgstr "Множество"
4230
4231#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:178
4232msgid "Name"
4233msgstr "Име"
4234
4235#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:179
4236msgid "Named property value"
4237msgstr "Именувана стойност на свойство"
4238
4239#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:180
4240msgid "Next ID"
4241msgstr "Следващ идентификатор"
4242
4243#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:181
4244msgid "No URI"
4245msgstr "Без адрес"
4246
4247#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:182
4248msgid "No embedded objects"
4249msgstr "Без вградени обекти"
4250
4251#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:183
4252msgid "No frames"
4253msgstr "Без рамки"
4254
4255#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:184
4256msgid "No layers"
4257msgstr "Без слоеве"
4258
4259#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:185
4260msgid "No line break"
4261msgstr "Без минаване на нов ред"
4262
4263#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:186
4264msgid "No resize"
4265msgstr "Без оразмеряване"
4266
4267#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:187
4268msgid "No script"
4269msgstr "Без скрипт"
4270
4271#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:188
4272msgid "No shade"
4273msgstr "Без сянка"
4274
4275#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4276#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:190
4277msgid "No shade (deprecated)"
4278msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4279
4280#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:191
4281msgid "No word wrap"
4282msgstr "Без пренасяне на текста"
4283
4284#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4285#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:193
4286msgid "No word wrap (deprecated)"
4287msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4288
4289#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:194
4290msgid "Non-breaking space"
4291msgstr "Шпация, която не се пренася"
4292
4293#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:195
4294msgid "Note"
4295msgstr "Бележка"
4296
4297#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:196
4298msgid "Object applet file"
4299msgstr "Файл за обектите на аплет"
4300
4301#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4302#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:198
4303msgid "Object applet file (deprecated)"
4304msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4305
4306#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:199
4307msgid "Object data reference"
4308msgstr "Указател към данните на обект"
4309
4310#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:200
4311msgid "Offset for alignment character"
4312msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4313
4314#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:201
4315msgid "OnBlur event"
4316msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4317
4318#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:202
4319msgid "OnChange event"
4320msgstr "Събитие при промяна"
4321
4322#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:203
4323msgid "OnClick event"
4324msgstr "Събитието при натискане"
4325
4326#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:204
4327msgid "OnDblClick event"
4328msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4329
4330#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:205
4331msgid "OnFocus event"
4332msgstr "Събитието при фокусиране"
4333
4334#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:206
4335msgid "OnKeyDown event"
4336msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4337
4338#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:207
4339msgid "OnKeyPress event"
4340msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4341
4342#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:208
4343msgid "OnKeyUp event"
4344msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4345
4346#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:209
4347msgid "OnLoad event"
4348msgstr "Събитието при зареждане"
4349
4350#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:210
4351msgid "OnMouseDown event"
4352msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4353
4354#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:211
4355msgid "OnMouseMove event"
4356msgstr "Събитието при движение на мишката"
4357
4358#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:212
4359msgid "OnMouseOut event"
4360msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4361
4362#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:213
4363msgid "OnMouseOver event"
4364msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4365
4366#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:214
4367msgid "OnMouseUp event"
4368msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4369
4370#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:215
4371msgid "OnReset event"
4372msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4373
4374#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:216
4375msgid "OnSelect event"
4376msgstr "Събитието при избиране"
4377
4378#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:217
4379msgid "OnSubmit event"
4380msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4381
4382#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:218
4383msgid "OnUnload event"
4384msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4385
4386#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:219
4387msgid "Option group"
4388msgstr "Група за избор"
4389
4390#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:220
4391msgid "Option selector"
4392msgstr "Избор на опция"
4393
4394#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:221
4395msgid "Ordered list"
4396msgstr "Подреден списък"
4397
4398#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:222
4399msgid "Output media"
4400msgstr "Изходна медия"
4401
4402#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:223
4403msgid "Paragraph"
4404msgstr "Абзац"
4405
4406#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:224
4407msgid "Paragraph class"
4408msgstr "Клас на абзаца"
4409
4410#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:225
4411msgid "Paragraph style"
4412msgstr "Стил на абзаца"
4413
4414#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:226
4415msgid "Preformatted listing"
4416msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4417
4418#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:227
4419msgid "Preformatted text"
4420msgstr "Предварително форматиран текст"
4421
4422#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:228
4423msgid "Profile metainfo dictionary"
4424msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4425
4426#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:229
4427msgid "Prompt message"
4428msgstr "Подсказващо съобщение"
4429
4430#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:230
4431msgid "Push button"
4432msgstr "Бутон"
4433
4434#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:231
4435msgid "Quote"
4436msgstr "Цитат"
4437
4438#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:232
4439msgid "Range"
4440msgstr "Диапазон"
4441
4442#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:233
4443msgid "ReadOnly text and password"
4444msgstr "Текст и парола само за четене"
4445
4446#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:234
4447msgid "Reduced spacing"
4448msgstr "Намалена разредка"
4449
4450#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4451#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:236
4452msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4453msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4454
4455#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:237
4456msgid "Reverse link"
4457msgstr "Обратна връзка"
4458
4459#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:238
4460msgid "Root"
4461msgstr "Корен"
4462
4463#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:239
4464msgid "Rows"
4465msgstr "Редове"
4466
4467#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:240
4468msgid "Rulings between rows and columns"
4469msgstr "Разстояние между редове и колони"
4470
4471#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:241
4472msgid "Sample program output, scripts"
4473msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4474
4475#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:242
4476msgid "Scope covered by header cells"
4477msgstr "Обхват, покрит от колонтитулните клетки"
4478
4479#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4480#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:244
4481msgid "Script language name"
4482msgstr "Име на скриптовия език"
4483
4484#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:245
4485msgid "Script statements"
4486msgstr "Изрази на скрипта"
4487
4488#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:246
4489msgid "Scrollbar"
4490msgstr "Лента за навигация"
4491
4492#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:247
4493msgid "Selectable option"
4494msgstr "Опция с възможност за избор"
4495
4496#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:248
4497msgid "Selected"
4498msgstr "Избрано"
4499
4500#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:249
4501msgid "Server-side image map"
4502msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4503
4504#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:250
4505msgid "Shape"
4506msgstr "Форма"
4507
4508#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:251
4509msgid "Short inline quotation"
4510msgstr "Къс вътрешен цитат"
4511
4512#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:252
4513msgid "Single line prompt"
4514msgstr "Подсказка на единичен ред"
4515
4516#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:253
4517msgid "Size"
4518msgstr "Размер"
4519
4520#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4521#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:255
4522msgid "Size (deprecated)"
4523msgstr "Размер (да не се ползва)"
4524
4525#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:256
4526msgid "Small text style"
4527msgstr "Малък текст"
4528
4529#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:257
4530msgid "Soft line break"
4531msgstr "Незадължителен край на ред"
4532
4533#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:258
4534msgid "Sound"
4535msgstr "Звук"
4536
4537#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:259
4538msgid "Source"
4539msgstr "Източник"
4540
4541#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:260
4542msgid "Space-separated archive list"
4543msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4544
4545#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:261
4546msgid "Spacer"
4547msgstr "Отстояние"
4548
4549#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:262
4550msgid "Spacing between cells"
4551msgstr "Разстояние между клетките"
4552
4553#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:263
4554msgid "Spacing within cells"
4555msgstr "Разстоянието между клетките"
4556
4557#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:264
4558msgid "Span"
4559msgstr "Елемент span"
4560
4561#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:265
4562msgid "Square root"
4563msgstr "Корен квадратен"
4564
4565#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:266
4566msgid "Standby load message"
4567msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4568
4569#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:267
4570msgid "Starting sequence number"
4571msgstr "Начално число на поредицата"
4572
4573#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4574#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:269
4575msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4576msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4577
4578#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:270
4579msgid "Strike-through text"
4580msgstr "Зачеркнат текст"
4581
4582#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4583#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:272
4584msgid "Strike-through text (deprecated)"
4585msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4586
4587#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:273
4588msgid "Strike-through text style"
4589msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4590
4591#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4592#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:275
4593msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4594msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4595
4596#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:276
4597msgid "Strong emphasis"
4598msgstr "Силно наблягане"
4599
4600#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:277
4601msgid "Style info"
4602msgstr "Информация за стила"
4603
4604#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:278
4605msgid "Subscript"
4606msgstr "Долен индекс"
4607
4608#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:279
4609msgid "Superscript"
4610msgstr "Горен индекс"
4611
4612#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:280
4613msgid "Tab order position"
4614msgstr "Подредба чрез табулатори"
4615
4616#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:281
4617msgid "Table"
4618msgstr "Таблица"
4619
4620#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:282
4621msgid "Table body"
4622msgstr "Тяло на таблица"
4623
4624#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:283
4625msgid "Table caption"
4626msgstr "Заглавие на таблицата"
4627
4628#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:284
4629msgid "Table column group properties"
4630msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4631
4632#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:285
4633msgid "Table column properties"
4634msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4635
4636#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:286
4637msgid "Table data cell"
4638msgstr "Таблична клетка с информация"
4639
4640#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:287
4641msgid "Table footer"
4642msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4643
4644#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:288
4645msgid "Table header"
4646msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4647
4648#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:289
4649msgid "Table header cell"
4650msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4651
4652#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:290
4653msgid "Table row"
4654msgstr "Ред на таблица"
4655
4656#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:291
4657msgid "Table summary"
4658msgstr "Обобщение на таблицата"
4659
4660#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:292
4661msgid "Target - Blank"
4662msgstr "Цел — нов празен прозорец"
4663
4664#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:293
4665msgid "Target - Parent"
4666msgstr "Цел — родителския прозорец"
4667
4668#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:294
4669msgid "Target - Self"
4670msgstr "Цел — същия прозорец"
4671
4672#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:295
4673msgid "Target - Top"
4674msgstr "Цел — най-горния прозорец"
4675
4676#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:296
4677msgid "Teletype or monospace text style"
4678msgstr "Равноширок текст"
4679
4680#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:297
4681msgid "Text"
4682msgstr "Текст"
4683
4684#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:298
4685msgid "Text color"
4686msgstr "Цвят на текста"
4687
4688#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4689#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:300
4690msgid "Text color (deprecated)"
4691msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4692
4693#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:301
4694msgid "Text entered by user"
4695msgstr "Текст въведен от потребителя"
4696
4697#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:302
4698msgid "Title"
4699msgstr "Заглавие"
4700
4701#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:303
4702msgid "Top margin in pixels"
4703msgstr "Горната граница в пиксели"
4704
4705#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:304
4706msgid "URL"
4707msgstr "Адрес"
4708
4709#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:305
4710msgid "Underlined text style"
4711msgstr "Подчертан текстов стил"
4712
4713#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:306
4714msgid "Unordered list"
4715msgstr "Неподреден списък"
4716
4717#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:307
4718msgid "Use image map"
4719msgstr "Използване на разграфено изображение"
4720
4721#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:308
4722msgid "Value"
4723msgstr "Стойност"
4724
4725#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:309
4726msgid "Value interpretation"
4727msgstr "Интерпретация на стойности"
4728
4729#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:310
4730msgid "Variable or program argument"
4731msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4732
4733#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:311
4734msgid "Vertical cell alignment"
4735msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4736
4737#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:312
4738msgid "Vertical space"
4739msgstr "Вертикално пространство"
4740
4741#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4742#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:314
4743msgid "Vertical space (deprecated)"
4744msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4745
4746#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:315
4747msgid "Visited link color"
4748msgstr "Цвят на посетените препратки"
4749
4750#. Deprecated since HTML 4.01, not supported in XHTML 1.0 Strict DTD.
4751#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:317
4752msgid "Visited link color (deprecated)"
4753msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4754
4755#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:318
4756msgid "Width"
4757msgstr "Широчина"
4758
4759#: ../plugins/taglist/HTML.tags.xml.in.h:319
4760msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4761msgstr "XHTML 1.0 — Етикети"
4762
4763#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:1
4764msgid "Bibliography (cite)"
4765msgstr "Библиография (цитат)"
4766
4767#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:2
4768msgid "Bibliography (item)"
4769msgstr "Библиография (елемент)"
4770
4771#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:3
4772msgid "Bibliography (shortcite)"
4773msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4774
4775#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:4
4776msgid "Bibliography (thebibliography)"
4777msgstr "Библиография (библиографията)"
4778
4779#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:5
4780msgid "Brackets ()"
4781msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4782
4783#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:6
4784msgid "Brackets <>"
4785msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4786
4787#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:7
4788msgid "Brackets []"
4789msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4790
4791#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:8
4792msgid "Brackets {}"
4793msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4794
4795#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:10
4796msgid "File input"
4797msgstr "Въвеждане на файл"
4798
4799#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:11
4800msgid "Footnote"
4801msgstr "Бележка под линия"
4802
4803#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:12
4804msgid "Function cosine"
4805msgstr "Функция косинус"
4806
4807#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:13
4808msgid "Function e^"
4809msgstr "Функция e^"
4810
4811#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:14
4812msgid "Function exp"
4813msgstr "Функция „степенуване“"
4814
4815#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:15
4816msgid "Function log"
4817msgstr "Функция „логаритъм“"
4818
4819#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:16
4820msgid "Function log10"
4821msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4822
4823#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:17
4824msgid "Function sine"
4825msgstr "Функция „синус“"
4826
4827#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:18
4828msgid "Greek alpha"
4829msgstr "Гръцката буква алфа"
4830
4831#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:19
4832msgid "Greek beta"
4833msgstr "Гръцката буква бета"
4834
4835#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:20
4836msgid "Greek epsilon"
4837msgstr "Гръцката буква епсилон"
4838
4839#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:21
4840msgid "Greek gamma"
4841msgstr "Гръцката буква гама"
4842
4843#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:22
4844msgid "Greek lambda"
4845msgstr "Гръцката буква ламбда"
4846
4847#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:23
4848msgid "Greek rho"
4849msgstr "Гръцката буква ро"
4850
4851#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:24
4852msgid "Greek tau"
4853msgstr "Гръцката буква тау"
4854
4855#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:25
4856msgid "Header 0 (chapter)"
4857msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4858
4859#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:26
4860msgid "Header 0 (chapter*)"
4861msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4862
4863#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:27
4864msgid "Header 1 (section)"
4865msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4866
4867#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:28
4868msgid "Header 1 (section*)"
4869msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4870
4871#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:29
4872msgid "Header 2 (subsection)"
4873msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4874
4875#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:30
4876msgid "Header 2 (subsection*)"
4877msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4878
4879#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:31
4880msgid "Header 3 (subsubsection)"
4881msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4882
4883#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:32
4884msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4885msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4886
4887#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:33
4888msgid "Header 4 (paragraph)"
4889msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4890
4891#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:34
4892msgid "Header appendix"
4893msgstr "Заглавие на притурка"
4894
4895#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:35
4896msgid "Item"
4897msgstr "Елемент"
4898
4899#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:36
4900msgid "Item with label"
4901msgstr "Елемент с етикет"
4902
4903#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:37
4904msgid "Latex - Tags"
4905msgstr "Latex — Етикети"
4906
4907#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:38
4908msgid "List description"
4909msgstr "Описание на списъка"
4910
4911#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:39
4912msgid "List enumerate"
4913msgstr "Номериран списък"
4914
4915#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:40
4916msgid "List itemize"
4917msgstr "Отделяне на точки в списък"
4918
4919#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:41
4920msgid "Maths (display)"
4921msgstr "Математика (за показване)"
4922
4923#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:42
4924msgid "Maths (inline)"
4925msgstr "Математика (вътрешна)"
4926
4927#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:43
4928msgid "Operator fraction"
4929msgstr "Оператор „дроб“"
4930
4931#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:44
4932msgid "Operator integral (display)"
4933msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4934
4935#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:45
4936msgid "Operator integral (inline)"
4937msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4938
4939#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:46
4940msgid "Operator sum (display)"
4941msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4942
4943#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:47
4944msgid "Operator sum (inline)"
4945msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4946
4947#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:48
4948msgid "Reference label"
4949msgstr "Етикет за указател"
4950
4951#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:49
4952msgid "Reference ref"
4953msgstr "Етикет за указател"
4954
4955#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:50
4956msgid "Symbol <<"
4957msgstr "Знакът „«“"
4958
4959#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:51
4960msgid "Symbol <="
4961msgstr "Знакът „<=“"
4962
4963#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:52
4964msgid "Symbol >="
4965msgstr "Знакът „>=“"
4966
4967#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:53
4968msgid "Symbol >>"
4969msgstr "Знакът „»“"
4970
4971#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:54
4972msgid "Symbol and"
4973msgstr "Знакът „И“"
4974
4975#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:55
4976msgid "Symbol const"
4977msgstr "Знакът const"
4978
4979#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:56
4980msgid "Symbol d-by-dt"
4981msgstr "Знакът d-by-dt"
4982
4983#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:57
4984msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4985msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4986
4987#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:58
4988msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4989msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4990
4991#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:59
4992msgid "Symbol dagger"
4993msgstr "Знакът dagger"
4994
4995#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:60
4996msgid "Symbol em-dash ---"
4997msgstr "Знакът em-dash ---"
4998
4999#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:61
5000msgid "Symbol en-dash --"
5001msgstr "Знакът en-dash --"
5002
5003#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:62
5004msgid "Symbol equiv"
5005msgstr "Знакът equiv"
5006
5007#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:63
5008msgid "Symbol infinity"
5009msgstr "Знакът infinity"
5010
5011#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:64
5012msgid "Symbol mathspace ,"
5013msgstr "Знакът mathspace ,"
5014
5015#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:65
5016msgid "Symbol mathspace ."
5017msgstr "Знакът mathspace ."
5018
5019#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:66
5020msgid "Symbol mathspace _"
5021msgstr "Знакът mathspace _"
5022
5023#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:67
5024msgid "Symbol mathspace __"
5025msgstr "Знакът mathspace __"
5026
5027#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:68
5028msgid "Symbol simeq"
5029msgstr "Знакът simeq"
5030
5031#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:69
5032msgid "Symbol star"
5033msgstr "Знакът звезда"
5034
5035#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:70
5036msgid "Typeface bold"
5037msgstr "Получерно"
5038
5039#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:71
5040msgid "Typeface italic"
5041msgstr "Курсивно"
5042
5043#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:72
5044msgid "Typeface slanted"
5045msgstr "Зачеркнато"
5046
5047#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:73
5048msgid "Typeface type"
5049msgstr "Шрифт"
5050
5051#: ../plugins/taglist/Latex.tags.xml.in.h:74
5052msgid "Unbreakable text"
5053msgstr "Неразделим текст"
5054
5055#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5056msgid ""
5057"Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a "
5058"document without having to type them."
5059msgstr ""
5060"Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани етикети/"
5061"низове без нужда да се въвеждат отново."
5062
5063#: ../plugins/taglist/taglist.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5064msgid "Tag list"
5065msgstr "Списък с етикети"
5066
5067#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:1
5068msgid "XSLT - Axes"
5069msgstr "XSLT — оси"
5070
5071#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:2
5072msgid "XSLT - Elements"
5073msgstr "XSLT — елементи"
5074
5075#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:3
5076msgid "XSLT - Functions"
5077msgstr "XSLT — функции"
5078
5079#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:4
5080msgid "ancestor"
5081msgstr "родител"
5082
5083#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:5
5084msgid "ancestor-or-self"
5085msgstr "родител-или-себе-си"
5086
5087#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:6
5088msgid "attribute"
5089msgstr "атрибут"
5090
5091#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:7
5092msgid "child"
5093msgstr "дете"
5094
5095#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:8
5096msgid "descendant"
5097msgstr "наследник"
5098
5099#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:9
5100msgid "descendant-or-self"
5101msgstr "наследник-или-себе-си"
5102
5103#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:10
5104msgid "following"
5105msgstr "следващ"
5106
5107#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:11
5108msgid "following-sibling"
5109msgstr "следващ-брат"
5110
5111#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:12
5112msgid "namespace"
5113msgstr "пространство от имена"
5114
5115#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:13
5116msgid "parent"
5117msgstr "родител"
5118
5119#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:14
5120msgid "preceding"
5121msgstr "предхождащ"
5122
5123#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:15
5124msgid "preceding-sibling"
5125msgstr "предхождащ-брат"
5126
5127#: ../plugins/taglist/XSLT.tags.xml.in.h:16
5128msgid "self"
5129msgstr "себе-си"
5130
5131#: ../plugins/taglist/XUL.tags.xml.in.h:1
5132msgid "XUL - Tags"
5133msgstr "XUL — Етикети"
5134
5135#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:182
5136msgid "In_sert Date and Time..."
5137msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
5138
5139#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:184
5140msgid "Insert current date and time at the cursor position"
5141msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5142
5143#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:613
5144msgid "Available formats"
5145msgstr "Налични формати"
5146
5147#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:766
5148msgid "Configure insert date/time plugin..."
5149msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
5150
5151#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:1
5152msgid "Insert Date/Time"
5153msgstr "Вмъкване дата/време"
5154
5155#: ../plugins/time/time.gedit-plugin.desktop.in.h:2
5156msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
5157msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
5158
5159#. Translators: Use the more common date format in your locale
5160#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
5161#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
5162#, no-c-format
5163msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
5164msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
5165
5166#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
5167#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
5168#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
5169msgid "01/11/2009 17:52:00"
5170msgstr "01.11.2002 17:52:00"
5171
5172#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
5173msgid "Insert Date and Time"
5174msgstr "Вмъкване на дата/време"
5175
5176#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
5177#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
5178msgid "Use the _selected format"
5179msgstr "Използване на _избрания формат"
5180
5181#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
5182msgid "_Insert"
5183msgstr "_Вмъкване"
5184
5185#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:8
5186#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
5187msgid "_Use custom format"
5188msgstr "Използване на потре_бителски формат"
5189
5190#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
5191msgid "Configure date/time plugin"
5192msgstr "Настройка на приставката дата/време"
5193
5194#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
5195msgid "When inserting date/time..."
5196msgstr "При вмъкване на дата/време…"
5197
5198#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
5199msgid "_Prompt for a format"
5200msgstr "Посочване на _формат"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.