source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2276

Last change on this file since 2276 was 2276, checked in by bfaf, 12 years ago

Готов превод на gedit на 96.59%

File size: 174.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gedit master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?"
16"product=gedit&component=general\n"
17"POT-Creation-Date: 2011-02-13 17:26+0000\n"
18"PO-Revision-Date: 2011-03-13 14:12+0200\n"
19"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
20"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
27msgid "Edit text files"
28msgstr "Редактиране на текстови файлове"
29
30#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:805
31msgid "Text Editor"
32msgstr "Текстов редактор"
33
34#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
35msgid "gedit"
36msgstr "gedit"
37
38#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
39msgid "gedit Text Editor"
40msgstr "Текстов редактор (gedit)"
41
42#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
43msgid ""
44"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
45"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
46msgstr ""
47"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
48"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
49
50#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
51msgid "Active plugins"
52msgstr "Включени приставки"
53
54#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
55msgid "Automatic indent"
56msgstr "Автоматичен отстъп"
57
58#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
59msgid "Automatically Detected Encodings"
60msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
61
62#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
63msgid "Autosave"
64msgstr "Автоматично запазване"
65
66#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
67msgid "Autosave Interval"
68msgstr "Интервал за автоматично запазване"
69
70#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
71msgid "Body Font for Printing"
72msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
73
74#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
75msgid "Create Backup Copies"
76msgstr "Създаване на резервни копия"
77
78#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
79msgid "Display Line Numbers"
80msgstr "Показване на номера на редовете"
81
82#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
83msgid "Display Right Margin"
84msgstr "Показване на дясна граница"
85
86#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
87msgid "Editor Font"
88msgstr "Шрифт на редактора"
89
90#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
91msgid "Enable Search Highlighting"
92msgstr "Включване на отбелязването при търсене"
93
94#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
95msgid "Enable Syntax Highlighting"
96msgstr "Включване на отбелязването на синтаксиса"
97
98#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
99msgid "Encodings shown in menu"
100msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
101
102#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
103msgid "Header Font for Printing"
104msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
105
106#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
107msgid "Highlight Current Line"
108msgstr "Осветяване на текущия ред"
109
110#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
111#| msgid "Highlight Matching Bracket"
112msgid "Highlight Matching Brackets"
113msgstr "Осветяване на съответстващите скоби"
114
115#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
116msgid ""
117"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
118"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
119"lines."
120msgstr ""
121"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
122"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
123
124#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
125msgid "Insert spaces"
126msgstr "Вмъкване на интервали"
127
128#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
129msgid "Line Number Font for Printing"
130msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
131
132#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
133msgid "Line Wrapping Mode"
134msgstr "Режим с пренасяне"
135
136#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
137msgid ""
138"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
139"writable by default."
140msgstr ""
141"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
142"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
143
144#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
145msgid ""
146"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
147"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
148msgstr ""
149"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
150"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
151"на дадена приставка."
152
153#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
154msgid ""
155"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
156"selector. Only recognized encodings are used."
157msgstr ""
158"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
159"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
160"кодирания на знаци."
161
162#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
163msgid "Maximum Number of Undo Actions"
164msgstr "Максимален брой връщания назад"
165
166#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
167msgid "Maximum Recent Files"
168msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
169
170#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
171msgid ""
172"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
173"\"-1\" for unlimited number of actions."
174msgstr ""
175"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
176"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
177
178#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
179msgid ""
180"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
181"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
182msgstr ""
183"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
184"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
185"нататък"
186
187#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
188msgid "Notebook Show Tabs Mode"
189msgstr "Показване на раздели в режим за преносими компютри"
190
191#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
192msgid ""
193"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
194"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
195msgstr ""
196"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
197"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
198
199#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
200msgid "Print Header"
201msgstr "Печатане на горен колонтитул"
202
203#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
204msgid "Print Line Numbers"
205msgstr "Печатане на номера на редове"
206
207#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
208msgid "Print Syntax Highlighting"
209msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
210
211#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
212msgid "Printing Line Wrapping Mode"
213msgstr "Режим с пренасяне при печат"
214
215#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
216msgid "Restore Previous Cursor Position"
217msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
218
219#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
220msgid "Right Margin Position"
221msgstr "Позиция на дясната граница"
222
223#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
224#| msgid "Side Pane is Visible"
225msgid "Side panel is Visible"
226msgstr "Страничният панел е видим "
227
228#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
229msgid "Smart Home End"
230msgstr "Умни „Home“ и „End“"
231
232#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
233msgid ""
234"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
235"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
236"recognized encodings are used."
237msgstr ""
238"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
239"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
240"Използват се само познати кодирания на знаци."
241
242#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
243#| msgid ""
244#| "Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. "
245#| "Use \"DISABLED\" to always move at the start/end of the line, \"AFTER\" "
246#| "to move to the start/end of the line the first time the keys are pressed "
247#| "and to the start/end of the text ignoring whitespaces the second time the "
248#| "keys are pressed, \"BEFORE\" to move to the start/end of the text before "
249#| "moving to the start/end of the line and \"ALWAYS\" to always move to the "
250#| "start/end of the text instead of the start/end of the line."
251msgid ""
252"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
253"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
254"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
255"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
256"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
257"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
258"the text instead of the start/end of the line."
259msgstr ""
260"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
261"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
262"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
263"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
264"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
265"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
266
267#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
268#| msgid ""
269#| "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for "
270#| "no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
271#| "\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note "
272#| "that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
273#| "mentioned here."
274msgid ""
275"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
276"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
277"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
278"make sure they appear exactly as mentioned here."
279msgstr ""
280"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
281"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи, и „char“ за пренос "
282"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
283"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
284
285#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
286#| msgid ""
287#| "Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"GTK_WRAP_NONE"
288#| "\" for no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, "
289#| "and \"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. "
290#| "Note that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly "
291#| "as mentioned here."
292msgid ""
293"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
294"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
295"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
296"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
297msgstr ""
298"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
299"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
300"думи, и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
301"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
302"както ги виждате тук."
303
304#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
305msgid ""
306"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
307msgstr ""
308"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
309
310#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
311msgid ""
312"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
313"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
314msgstr ""
315"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
316"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
317
318#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
319msgid ""
320"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
321"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
322msgstr ""
323"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
324"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
325
326#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
327msgid ""
328"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
329"in the \"Recent Files\" submenu."
330msgstr ""
331"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
332"подменюто „Последни файлове“."
333
334#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
335msgid ""
336"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
337"characters."
338msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
339
340#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
341msgid "Specifies the position of the right margin."
342msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
343
344#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
345#| msgid ""
346#| "Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"GTK_WRAP_NONE\" for "
347#| "no wrapping, \"GTK_WRAP_WORD\" for wrapping at word boundaries, and "
348#| "\"GTK_WRAP_CHAR\" for wrapping at individual character boundaries. Note "
349#| "that the values are case-sensitive, so make sure they appear exactly as "
350#| "mentioned here."
351msgid ""
352"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
353"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
354"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
355"make sure they appear exactly as mentioned here."
356msgstr ""
357"Указване кога да се показват разделите за преносими компютри. Използвайте "
358"„never“, за да не се показват разделите, „always“ за постоянно показване на "
359"разделите, и „auto“ за показване на разделите само, когато има повече от "
360"един раздел. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
361"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
362
363#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
364msgid "Status Bar is Visible"
365msgstr "Лентата на състоянието е видима"
366
367#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
368msgid "Style Scheme"
369msgstr "Стилови схеми"
370
371#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
372msgid "Tab Size"
373msgstr "Размер на табулатора"
374
375#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
376msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
377msgstr ""
378"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
379"оцветяване на текста."
380
381#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
382msgid "Toolbar is Visible"
383msgstr "Лентата с инструменти е видима"
384
385#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
386msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
387msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
388
389#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
390msgid "Use Default Font"
391msgstr "Използване на стандартния шрифт"
392
393#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
394msgid ""
395"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
396"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
397"option."
398msgstr ""
399"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
400"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
401
402#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
403msgid ""
404"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
405"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
406msgstr ""
407"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
408"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
409
410#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
411msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
412msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
413
414#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
415msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
416msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
417
418#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
419msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
420msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
421
422#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
423msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
424msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
425
426#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
427msgid ""
428"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
429msgstr ""
430"Дали gedit да отбелязва осветявайки всички съвпадения на търсения текст."
431
432#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
433#| msgid "Whether gedit should highlight the current line."
434msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
435msgstr "Дали gedit да отбелязва съответстващите скоби."
436
437#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
438msgid "Whether gedit should highlight the current line."
439msgstr "Дали gedit да отбелязва текущия ред."
440
441#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
442msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
443msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
444
445#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
446msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
447msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
448
449#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
450msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
451msgstr ""
452"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
453
454#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
455msgid ""
456"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
457"loaded."
458msgstr ""
459"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
460"файл."
461
462#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
463#| msgid ""
464#| "Whether the side pane at the left of editing windows should be visible."
465msgid ""
466"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
467msgstr ""
468"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
469
470#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
471msgid ""
472"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
473msgstr ""
474"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
475"видима."
476
477#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
478msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
479msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
480
481#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
482msgid ""
483"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
484"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
485"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
486"font."
487msgstr ""
488"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
489"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
490"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
491
492#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
493msgid "Writable VFS schemes"
494msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
495
496#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
497msgid "Log Out _without Saving"
498msgstr "Изход _без запазване"
499
500#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
501msgid "_Cancel Logout"
502msgstr "_Отказване на изход"
503
504#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
505msgid "Close _without Saving"
506msgstr "_Без запазване"
507
508#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
509msgid "Question"
510msgstr "Въпрос"
511
512#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
513#, c-format
514msgid ""
515"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
516msgid_plural ""
517"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
518"lost."
519msgstr[0] ""
520"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
521"загубени безвъзвратно."
522msgstr[1] ""
523"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
524"загубени безвъзвратно."
525
526#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
527msgid ""
528"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
529msgstr ""
530"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
531"загубени безвъзвратно."
532
533#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
534#, c-format
535msgid ""
536"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
537"permanently lost."
538msgid_plural ""
539"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
540"permanently lost."
541msgstr[0] ""
542"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
543"бъдат загубени безвъзвратно."
544msgstr[1] ""
545"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
546"бъдат загубени безвъзвратно."
547
548#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
549#, c-format
550msgid ""
551"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
552msgid_plural ""
553"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
554"lost."
555msgstr[0] ""
556"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
557"загубени безвъзвратно."
558msgstr[1] ""
559"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
560"загубени безвъзвратно."
561
562#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
563msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
564msgstr ""
565"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
566"безвъзвратно."
567
568#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
569#, c-format
570msgid ""
571"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
572"permanently lost."
573msgid_plural ""
574"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
575"permanently lost."
576msgstr[0] ""
577"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
578"загубени безвъзвратно."
579msgstr[1] ""
580"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
581"загубени безвъзвратно."
582
583#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
584#, c-format
585msgid ""
586"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
587msgid_plural ""
588"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
589msgstr[0] ""
590"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
591"безвъзвратно."
592msgstr[1] ""
593"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
594"загубени безвъзвратно."
595
596#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
597#, c-format
598msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
599msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
600
601#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
602#, c-format
603msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
604msgstr ""
605"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
606
607#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
608#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
609msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
610msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
611
612#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
613#, c-format
614msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
615msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
616msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
617msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
618
619#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
620#, c-format
621msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
622msgid_plural ""
623"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
624msgstr[0] ""
625"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
626msgstr[1] ""
627"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
628"затварянето?"
629
630#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
631msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
632msgstr "Документи с _незапазени промени:"
633
634#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
635msgid "S_elect the documents you want to save:"
636msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
637
638#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
639msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
640msgstr ""
641"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
642"безвъзвратно."
643
644#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:351
645msgid "Character Encodings"
646msgstr "Кодиране на знаците"
647
648#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:414
649#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:475
650msgid "_Description"
651msgstr "_Описание"
652
653#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
654#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:484
655msgid "_Encoding"
656msgstr "_Кодиране"
657
658#. ex:set ts=8 noet:
659#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
660msgid "A_vailable encodings:"
661msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
662
663#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
664msgid "Character encodings"
665msgstr "Кодиране на знаците"
666
667#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
668msgid "E_ncodings shown in menu:"
669msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
670
671#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
672msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
673msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
674
675#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
676#, c-format
677msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
678msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
679
680#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:634
681msgid "The selected color scheme cannot be installed."
682msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
683
684#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:661
685msgid "Add Scheme"
686msgstr "Добавяне на схема"
687
688#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:668
689msgid "A_dd Scheme"
690msgstr "_Добавяне на схема"
691
692#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
693msgid "Color Scheme Files"
694msgstr "Файлове на цветова схема"
695
696#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:683
697#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
698msgid "All Files"
699msgstr "Всички файлове"
700
701#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:728
702#, c-format
703msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
704msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
705
706#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:947
707msgid "gedit Preferences"
708msgstr "Настройки на gedit"
709
710#. ex:set ts=8 noet:
711#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
712msgid "Color Scheme"
713msgstr "Цветова схема"
714
715#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
716msgid "Create a _backup copy of files before saving"
717msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
718
719#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
720#| msgid "Display right _margin"
721msgid "Display right _margin at column:"
722msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
723
724#. ex:set ts=8 noet:
725#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
726#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
727msgid "Do not _split words over two lines"
728msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
729
730#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
731msgid "Editor"
732msgstr "Редактор"
733
734#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
735msgid "Editor _font: "
736msgstr "_Шрифт на редактора:"
737
738#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
739#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
740msgid "Enable text _wrapping"
741msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
742
743#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
744msgid "File Saving"
745msgstr "Запазване на файлове"
746
747#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
748#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
749#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
750msgid "Font"
751msgstr "Шрифт"
752
753#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
754msgid "Font & Colors"
755msgstr "Шрифт и цветове"
756
757#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
758msgid "Highlight current _line"
759msgstr "Отбелязване на _текущия ред"
760
761#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
762#| msgid "Highlight matching _bracket"
763msgid "Highlight matching _brackets"
764msgstr "Осветяване на съответства_щите скоби"
765
766#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
767#| msgid "Syntax Highlighting"
768msgid "Highlighting"
769msgstr "Осветяване"
770
771#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
772msgid "Insert _spaces instead of tabs"
773msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
774
775#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
776msgid "Pick the editor font"
777msgstr "Избор на шрифт за редактора"
778
779#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
780msgid "Plugins"
781msgstr "Приставки"
782
783#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
784msgid "Preferences"
785msgstr "Предпочитани настройки"
786
787#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
788msgid "Tab Stops"
789msgstr "Табулатори"
790
791#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
792#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
793msgid "Text Wrapping"
794msgstr "Режим с пренасяне"
795
796#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
797msgid "View"
798msgstr "Изглед"
799
800#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
801msgid "_Add..."
802msgstr "_Добавяне…"
803
804#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
805msgid "_Autosave files every"
806msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:599
809msgid "_Display line numbers"
810msgstr "Показване на _номера на редовете"
811
812#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
813msgid "_Enable automatic indentation"
814msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
815
816#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
817msgid "_Tab width:"
818msgstr "_Широчина на табулатора:"
819
820#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
821msgid "_minutes"
822msgstr "_минути"
823
824#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
825#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1590
826msgid "Replace"
827msgstr "Замяна"
828
829#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:291
830msgid "Replace _All"
831msgstr "Замяна на _всички"
832
833#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:292
834#: ../gedit/gedit-commands-file.c:572
835msgid "_Replace"
836msgstr "_Замяна"
837
838#. ex:set ts=8 noet:
839#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
840msgid "Match _entire word only"
841msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
842
843#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
844msgid "Replace All"
845msgstr "Замяна на всички"
846
847#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
848msgid "Replace _with: "
849msgstr "_Замяна с:"
850
851#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
852msgid "Search _backwards"
853msgstr "Търсене наза_д"
854
855#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
856msgid "_Match case"
857msgstr "Зачитане на главни/_малки"
858
859#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
860msgid "_Search for: "
861msgstr "_Търсене за: "
862
863#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
864msgid "_Wrap around"
865msgstr "_След края — от началото"
866
867#: ../gedit/gedit-app.c:233
868msgid "There was an error displaying the help."
869msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
870
871#: ../gedit/gedit-command-line.c:231
872#, c-format
873msgid "%s: invalid encoding.\n"
874msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
875
876#: ../gedit/gedit-command-line.c:255
877msgid "Show the application's version"
878msgstr "Извеждане на версията приложението"
879
880#: ../gedit/gedit-command-line.c:261
881msgid "Display list of possible values for the encoding option"
882msgstr ""
883"Показване на възможните стойности\n"
884"                                    за кодирането"
885
886#: ../gedit/gedit-command-line.c:269
887msgid ""
888"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
889"command line"
890msgstr ""
891"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
892"                                    използвано при отварянето на файлове "
893"чрез\n"
894"                                    командния ред"
895
896#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
897msgid "ENCODING"
898msgstr "КОДИРАНЕ"
899
900#: ../gedit/gedit-command-line.c:277
901msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
902msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
903
904#: ../gedit/gedit-command-line.c:285
905msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
906msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
907
908#: ../gedit/gedit-command-line.c:293
909msgid "Set the X geometry window size (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
910msgstr ""
911
912#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
913msgid "GEOMETRY"
914msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
915
916#: ../gedit/gedit-command-line.c:301
917msgid "Open files and block process until files are closed"
918msgstr ""
919"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
920"затворят"
921
922#: ../gedit/gedit-command-line.c:309
923msgid "Run gedit in the background"
924msgstr "Изпълнение във фонов режим"
925
926#: ../gedit/gedit-command-line.c:317
927msgid "Run gedit in standalone mode"
928msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
929
930#: ../gedit/gedit-command-line.c:326
931msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
932msgstr "[ФАЙЛ...] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
933
934#. Setup command line options
935#: ../gedit/gedit-command-line.c:333
936msgid "- Edit text files"
937msgstr "— редактиране на текстови файлове"
938
939#: ../gedit/gedit-command-line.c:344
940#, c-format
941msgid ""
942"%s\n"
943"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
944msgstr ""
945"%s\n"
946"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
947
948#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
949#, c-format
950msgid "Loading file '%s'…"
951msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
952
953#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
954#, c-format
955msgid "Loading %d file…"
956msgid_plural "Loading %d files…"
957msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
958msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
959
960#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
961#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
962msgid "Open Files"
963msgstr "Отваряне на файлове"
964
965#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
966#, c-format
967msgid "The file \"%s\" is read-only."
968msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
969
970#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564
971msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
972msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
973
974#: ../gedit/gedit-commands-file.c:614
975msgid "Save the file using compression?"
976msgstr "Запазване с компресия?"
977
978#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
979#, c-format
980msgid ""
981"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
982"using compression."
983msgstr ""
984"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
985"компресия."
986
987#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617
988msgid "_Save Using Compression"
989msgstr "_С компресия"
990
991#: ../gedit/gedit-commands-file.c:621
992msgid "Save the file as plain text?"
993msgstr "Запазване като обикновен текст?"
994
995#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
996#, c-format
997msgid ""
998"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
999"as plain text."
1000msgstr ""
1001"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
1002"текст."
1003
1004#: ../gedit/gedit-commands-file.c:624
1005#| msgid "Plain Text"
1006msgid "_Save As Plain Text"
1007msgstr "_Обикновен текст"
1008
1009#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:961
1010#, c-format
1011msgid "Saving file '%s'…"
1012msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
1013
1014#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
1015#| msgid "Save As…"
1016msgid "Save As"
1017msgstr "Запазване като"
1018
1019#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
1020#, c-format
1021msgid "Reverting the document '%s'…"
1022msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
1023
1024#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1220
1025#, c-format
1026msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
1027msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
1028
1029#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1229
1030#, c-format
1031msgid ""
1032"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
1033msgid_plural ""
1034"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
1035"lost."
1036msgstr[0] ""
1037"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1038"безвъзвратно."
1039msgstr[1] ""
1040"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1041"безвъзвратно."
1042
1043#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1238
1044msgid ""
1045"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1046msgstr ""
1047"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1048"безвъзвратно."
1049
1050#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1244
1051#, c-format
1052msgid ""
1053"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1054"permanently lost."
1055msgid_plural ""
1056"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1057"permanently lost."
1058msgstr[0] ""
1059"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1060"загубени безвъзвратно."
1061msgstr[1] ""
1062"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1063"загубени безвъзвратно."
1064
1065#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1254
1066#, c-format
1067msgid ""
1068"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1069msgid_plural ""
1070"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1071"lost."
1072msgstr[0] ""
1073"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1074"безвъзвратно."
1075msgstr[1] ""
1076"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1077"безвъзвратно."
1078
1079#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1269
1080msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1081msgstr ""
1082"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1083"безвъзвратно."
1084
1085#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1275
1086#, c-format
1087msgid ""
1088"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1089"permanently lost."
1090msgid_plural ""
1091"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1092"permanently lost."
1093msgstr[0] ""
1094"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1095"загубени безвъзвратно."
1096msgstr[1] ""
1097"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1098"загубени безвъзвратно."
1099
1100#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1290
1101#, c-format
1102msgid ""
1103"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1104msgid_plural ""
1105"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1106msgstr[0] ""
1107"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1108"безвъзвратно."
1109msgstr[1] ""
1110"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1111"безвъзвратно."
1112
1113#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1316
1114msgid "_Revert"
1115msgstr "_Възстановяване"
1116
1117#: ../gedit/gedit-commands-help.c:86
1118msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1119msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1120
1121#: ../gedit/gedit-commands-help.c:111
1122msgid "translator-credits"
1123msgstr ""
1124"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1125"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1126"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1127"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1128"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1129"\n"
1130"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1131"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1132"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1133
1134#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
1135#, c-format
1136msgid "Found and replaced %d occurrence"
1137msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1138msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1139msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1140
1141#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
1142msgid "Found and replaced one occurrence"
1143msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1144
1145#. Translators: %s is replaced by the text
1146#. entered by the user in the search box
1147#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
1148#, c-format
1149msgid "\"%s\" not found"
1150msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1151
1152#: ../gedit/gedit-document.c:1241 ../gedit/gedit-document.c:1267
1153#, c-format
1154msgid "Unsaved Document %d"
1155msgstr "Незапазен документ %d"
1156
1157#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:118 ../gedit/gedit-documents-panel.c:132
1158#: ../gedit/gedit-window.c:2403 ../gedit/gedit-window.c:2410
1159msgid "Read-Only"
1160msgstr "(само за четене)"
1161
1162#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1089 ../gedit/gedit-window.c:3835
1163msgid "Documents"
1164msgstr "Документи"
1165
1166#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1167#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1168#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1169#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1170msgid "Unicode"
1171msgstr "Уникод"
1172
1173#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1174#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1175msgid "Western"
1176msgstr "Западно"
1177
1178#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
1180msgid "Central European"
1181msgstr "Централно европейско"
1182
1183#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1184msgid "South European"
1185msgstr "Южно европейско"
1186
1187#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1188#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1189msgid "Baltic"
1190msgstr "Балтийско"
1191
1192#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1193#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1194#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1195msgid "Cyrillic"
1196msgstr "Кирилица"
1197
1198#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1199#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1200msgid "Arabic"
1201msgstr "Арабско"
1202
1203#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1204msgid "Greek"
1205msgstr "Гръцко"
1206
1207#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1208msgid "Hebrew Visual"
1209msgstr "Иврит видим"
1210
1211#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1212#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1213msgid "Turkish"
1214msgstr "Турско"
1215
1216#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1217msgid "Nordic"
1218msgstr "Скандинавско"
1219
1220#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1221msgid "Celtic"
1222msgstr "Келтско"
1223
1224#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1225msgid "Romanian"
1226msgstr "Румънско"
1227
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1229msgid "Armenian"
1230msgstr "Арменско"
1231
1232#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1233#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1234msgid "Chinese Traditional"
1235msgstr "Китайско — традиционно"
1236
1237#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1238msgid "Cyrillic/Russian"
1239msgstr "Кирилица/Руска"
1240
1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1242#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1243#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1244msgid "Japanese"
1245msgstr "Японско"
1246
1247#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1248#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1249msgid "Korean"
1250msgstr "Корейско"
1251
1252#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1253#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1254msgid "Chinese Simplified"
1255msgstr "Китайско — опростено"
1256
1257#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1258msgid "Georgian"
1259msgstr "Грузинско"
1260
1261#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1262msgid "Hebrew"
1263msgstr "Иврит"
1264
1265#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1266msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1267msgstr "Кирилица/Украинска"
1268
1269#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1270#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1271msgid "Vietnamese"
1272msgstr "Виетнамско"
1273
1274#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1275msgid "Thai"
1276msgstr "Тайско"
1277
1278#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1279msgid "Unknown"
1280msgstr "Неизвестно"
1281
1282#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:310
1283msgid "Automatically Detected"
1284msgstr "Автоматично открито"
1285
1286#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:329
1287#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:345
1288#, c-format
1289msgid "Current Locale (%s)"
1290msgstr "Текущ локал (%s)"
1291
1292#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:397
1293msgid "Add or Remove..."
1294msgstr "Добавяне или премахване…"
1295
1296#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1297msgid "All Text Files"
1298msgstr "Всички текстови файлове"
1299
1300#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:99
1301msgid "C_haracter Encoding:"
1302msgstr "Кодиране на з_наците:"
1303
1304#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:158
1305msgid "L_ine Ending:"
1306msgstr "Край на _ред:"
1307
1308#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:177
1309msgid "Unix/Linux"
1310msgstr "Юникс/Линукс"
1311
1312#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:183
1313msgid "Mac OS Classic"
1314msgstr "Класически Мак ОС"
1315
1316#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:189
1317msgid "Windows"
1318msgstr "Уиндоус"
1319
1320#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1321#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1322msgid "_Retry"
1323msgstr "_Опитване отново"
1324
1325#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1326#, c-format
1327msgid "Could not find the file %s."
1328msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1329
1330#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1331#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1332#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1333msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1334msgstr ""
1335"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1336
1337#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1338#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1339#, c-format
1340msgid "gedit cannot handle %s locations."
1341msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1342
1343#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1344msgid "gedit cannot handle this location."
1345msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1346
1347#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1348msgid "The location of the file cannot be mounted."
1349msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1350
1351#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1352msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1353msgstr ""
1354"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1355"монтирано."
1356
1357#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1358#, c-format
1359msgid "%s is a directory."
1360msgstr "„%s“ е папка."
1361
1362#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1363#, c-format
1364msgid "%s is not a valid location."
1365msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1366
1367#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1368#, c-format
1369msgid ""
1370"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1371"correct and try again."
1372msgstr ""
1373"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1374"опитайте отново."
1375
1376#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1377#, c-format
1378msgid ""
1379"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1380"try again."
1381msgstr ""
1382"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1383"опитайте отново."
1384
1385#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1386#, c-format
1387msgid "%s is not a regular file."
1388msgstr "%s не е редовен файл."
1389
1390#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1391msgid "Connection timed out. Please try again."
1392msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1393
1394#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1395msgid "The file is too big."
1396msgstr "Файлът е прекалено голям."
1397
1398#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1399#, c-format
1400msgid "Unexpected error: %s"
1401msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1402
1403#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1404msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1405msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1406
1407#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1408#, c-format
1409msgid "Could not revert the file %s."
1410msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1411
1412#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1413msgid "Ch_aracter Encoding:"
1414msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1415
1416#. Translators: the access key chosen for this string should be
1417#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1418#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1419#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1420msgid "Edit Any_way"
1421msgstr "_Редактиране въпреки това"
1422
1423#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1424msgid ""
1425"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1426"found within this limit."
1427msgstr ""
1428"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1429"файлът не бе открит."
1430
1431#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1432msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1433msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1434
1435#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1436msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1437msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1438
1439#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1440#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1441msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1442msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1443
1444#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1445msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1446msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1447
1448#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1449#, c-format
1450msgid "There was a problem opening the file %s."
1451msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1452
1453#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1454#| msgid ""
1455#| "The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1456#| "this file you could make this document useless."
1457msgid ""
1458"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1459"this file you could corrupt this document."
1460msgstr ""
1461"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1462"редактирате, можете да го повредите."
1463
1464#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1465msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1466msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1467
1468#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1469#, c-format
1470msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1471msgstr ""
1472"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1473"%s."
1474
1475#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1476#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1477msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1478msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1479
1480#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1481#, c-format
1482msgid "Could not open the file %s."
1483msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1484
1485#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1486#, c-format
1487msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1488msgstr ""
1489"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1490"%s."
1491
1492#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1493msgid ""
1494"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1495"the specified character encoding."
1496msgstr ""
1497"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1498"чрез определеното кодиране на знаците."
1499
1500#. Translators: the access key chosen for this string should be
1501#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1502#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1503msgid "D_on't Edit"
1504msgstr "_Отказване на редактирането"
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1507#, c-format
1508msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1509msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1510
1511#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1512msgid ""
1513"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1514"edit it anyway?"
1515msgstr ""
1516"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1517"да го редактирате?"
1518
1519#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1520#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1521#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1259
1522msgid "S_ave Anyway"
1523msgstr "_Запазване въпреки това"
1524
1525#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1526#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1527#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1263
1528msgid "D_on't Save"
1529msgstr "_Отказване на запазването"
1530
1531#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1532#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1533#. * not accurate (since last load/save)
1534#.
1535#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1536#, c-format
1537msgid "The file %s has been modified since reading it."
1538msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1539
1540#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1541msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1542msgstr ""
1543"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1544"се запази ли въпреки това?"
1545
1546#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1547#, c-format
1548msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1549msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1550
1551#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1552#, c-format
1553msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1554msgstr ""
1555"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1556
1557#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1558msgid ""
1559"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1560"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1561"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1562msgstr ""
1563"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1564"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1565"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1566"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1567
1568#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1569#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1570#, c-format
1571msgid ""
1572"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1573"the location correctly and try again."
1574msgstr ""
1575"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1576"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1577
1578#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1579msgid ""
1580"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1581"the location correctly and try again."
1582msgstr ""
1583"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1584"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1585
1586#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1587#, c-format
1588msgid ""
1589"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1590"correctly and try again."
1591msgstr ""
1592"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1593"правилно и опитайте отново."
1594
1595#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1103
1596msgid ""
1597"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1598"that you typed the location correctly and try again."
1599msgstr ""
1600"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1601"правилно местоположението и опитайте отново."
1602
1603#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1109
1604msgid ""
1605"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1606"and try again."
1607msgstr ""
1608"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1609"опитайте отново."
1610
1611#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1114
1612msgid ""
1613"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1614"typed the location correctly and try again."
1615msgstr ""
1616"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1617"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1618
1619#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1120
1620msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1621msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1622
1623#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1125
1624msgid ""
1625"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1626"the file names. Please use a shorter name."
1627msgstr ""
1628"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1629"файловете. Използвайте по-кратко име."
1630
1631#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1132
1632msgid ""
1633"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1634"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1635"have this limitation."
1636msgstr ""
1637"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1638"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1639
1640#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1148
1641#, c-format
1642msgid "Could not save the file %s."
1643msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1644
1645#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1646#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1647#. * not accurate (since last load/save)
1648#.
1649#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1193
1650#, c-format
1651msgid "The file %s changed on disk."
1652msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1653
1654#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1198
1655msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1656msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1657
1658#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1200
1659msgid "Do you want to reload the file?"
1660msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1661
1662#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1205
1663msgid "_Reload"
1664msgstr "П_резареждане"
1665
1666#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1277
1667#, c-format
1668msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1669msgstr "При запазването на %s бяха открити някои невалидни знаци"
1670
1671#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1293
1672msgid ""
1673"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1674msgstr ""
1675"Ако продължите със запазването на този файл, документа може да се повреди. "
1676"Искате ли да продължите?"
1677
1678#: ../gedit/gedit-panel.c:339 ../gedit/gedit-panel.c:511
1679msgid "Empty"
1680msgstr "Празен"
1681
1682#: ../gedit/gedit-panel.c:401
1683msgid "Hide panel"
1684msgstr "Скриване на панел"
1685
1686#: ../gedit/gedit-print-job.c:586
1687#, c-format
1688msgid "File: %s"
1689msgstr "Файл: %s"
1690
1691#: ../gedit/gedit-print-job.c:595
1692msgid "Page %N of %Q"
1693msgstr "Страница %N от %Q"
1694
1695#: ../gedit/gedit-print-job.c:857
1696msgid "Preparing..."
1697msgstr "Подготовка…"
1698
1699#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1700msgid "Fonts"
1701msgstr "Шрифтове"
1702
1703#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1704msgid "He_aders and footers:"
1705msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1706
1707#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1708msgid "Line Numbers"
1709msgstr "Номера на редове"
1710
1711#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1712msgid "Page header"
1713msgstr "Колонтитул на страници"
1714
1715#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1716msgid "Print line nu_mbers"
1717msgstr "Печатане на _номера на редове"
1718
1719#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1720msgid "Print page _headers"
1721msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1722
1723#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1724msgid "Print synta_x highlighting"
1725msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1726
1727#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1728msgid "Syntax Highlighting"
1729msgstr "Синтактично оцветен текст"
1730
1731#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1732msgid "_Body:"
1733msgstr "_Тяло:"
1734
1735#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1736msgid "_Line numbers:"
1737msgstr "Номера на _редове:"
1738
1739#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1740#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1741msgid "_Number every"
1742msgstr "_Номериране на всеки"
1743
1744#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1745msgid "_Restore Default Fonts"
1746msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1747
1748#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1749#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1750msgid "lines"
1751msgstr "реда"
1752
1753#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
1754msgid "Show the previous page"
1755msgstr "Показване на предишната страница"
1756
1757#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1758msgid "Show the next page"
1759msgstr "Показване на следващата страница"
1760
1761#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
1762msgid "Current page (Alt+P)"
1763msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1764
1765#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1766#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
1767msgid "of"
1768msgstr "от"
1769
1770#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1771msgid "Page total"
1772msgstr "Общо страници"
1773
1774#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1775msgid "The total number of pages in the document"
1776msgstr "Общия брой страници в документа"
1777
1778#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1779msgid "Show multiple pages"
1780msgstr "Показване на множество страници"
1781
1782#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1783msgid "Zoom 1:1"
1784msgstr "Мащаб 1:1"
1785
1786#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1787msgid "Zoom to fit the whole page"
1788msgstr "Пасване на цялата страница"
1789
1790#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
1791msgid "Zoom the page in"
1792msgstr "Увеличаване на страницата"
1793
1794#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
1795msgid "Zoom the page out"
1796msgstr "Намаляване на страницата"
1797
1798#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
1799msgid "_Close Preview"
1800msgstr "_Затваряне на мострата"
1801
1802#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
1803msgid "Close print preview"
1804msgstr "Затваряне на мострата"
1805
1806#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
1807#, c-format
1808msgid "Page %d of %d"
1809msgstr "Страница %d от %d"
1810
1811#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
1812msgid "Page Preview"
1813msgstr "Преглед на страница"
1814
1815#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
1816msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1817msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1818
1819#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
1820msgid "OVR"
1821msgstr "ВРХУ"
1822
1823#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
1824msgid "INS"
1825msgstr "ВМКВ"
1826
1827#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1828#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1829#: ../gedit/gedit-statusbar.c:247
1830#, c-format
1831msgid "  Ln %d, Col %d"
1832msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1833
1834#: ../gedit/gedit-statusbar.c:346
1835#, c-format
1836msgid "There is a tab with errors"
1837msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1838msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1839msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1840
1841#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:206
1842#, c-format
1843msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1844msgstr ""
1845"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1846"g_mkdir_with_parents(): %s"
1847
1848#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1849#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1850#: ../gedit/gedit-tab.c:744
1851#, c-format
1852msgid "Reverting %s from %s"
1853msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1854
1855#: ../gedit/gedit-tab.c:751
1856#, c-format
1857msgid "Reverting %s"
1858msgstr "Възстановяване на %s"
1859
1860#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1861#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1862#: ../gedit/gedit-tab.c:767
1863#, c-format
1864msgid "Loading %s from %s"
1865msgstr "Зареждане на %s от %s"
1866
1867#: ../gedit/gedit-tab.c:774
1868#, c-format
1869msgid "Loading %s"
1870msgstr "Зареждане на %s"
1871
1872#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1873#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1874#: ../gedit/gedit-tab.c:855
1875#, c-format
1876msgid "Saving %s to %s"
1877msgstr "Запазване на %s в %s"
1878
1879#: ../gedit/gedit-tab.c:862
1880#, c-format
1881msgid "Saving %s"
1882msgstr "Запазване на %s"
1883
1884#. Read only
1885#: ../gedit/gedit-tab.c:1827
1886msgid "RO"
1887msgstr "Четене"
1888
1889#: ../gedit/gedit-tab.c:1874
1890#, c-format
1891msgid "Error opening file %s"
1892msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1893
1894#: ../gedit/gedit-tab.c:1879
1895#, c-format
1896msgid "Error reverting file %s"
1897msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1898
1899#: ../gedit/gedit-tab.c:1884
1900#, c-format
1901msgid "Error saving file %s"
1902msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1903
1904#: ../gedit/gedit-tab.c:1905
1905msgid "Unicode (UTF-8)"
1906msgstr "Уникод (UTF-8)"
1907
1908#: ../gedit/gedit-tab.c:1912
1909msgid "Name:"
1910msgstr "Име:"
1911
1912#: ../gedit/gedit-tab.c:1913
1913msgid "MIME Type:"
1914msgstr "Вид MIME:"
1915
1916#: ../gedit/gedit-tab.c:1914
1917msgid "Encoding:"
1918msgstr "Кодиране на знаците:"
1919
1920#: ../gedit/gedit-tab-label.c:280
1921msgid "Close document"
1922msgstr "Затваряне на документ"
1923
1924#. Toplevel
1925#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1926msgid "_File"
1927msgstr "_Файл"
1928
1929#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1930msgid "_Edit"
1931msgstr "_Редактиране"
1932
1933#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1934msgid "_View"
1935msgstr "_Изглед"
1936
1937#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1938msgid "_Search"
1939msgstr "_Търсене"
1940
1941#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1942msgid "_Tools"
1943msgstr "И_нструменти"
1944
1945#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1946msgid "_Documents"
1947msgstr "_Документи"
1948
1949#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1950msgid "_Help"
1951msgstr "Помо_щ"
1952
1953#: ../gedit/gedit-ui.h:57
1954msgid "Create a new document"
1955msgstr "Създаване на нов документ"
1956
1957#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1958msgid "_Open..."
1959msgstr "_Отваряне…"
1960
1961#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1518
1962msgid "Open a file"
1963msgstr "Отваряне на файл"
1964
1965#. Edit menu
1966#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1967msgid "Pr_eferences"
1968msgstr "Н_астройки"
1969
1970#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1971msgid "Configure the application"
1972msgstr "Настройки на приложението"
1973
1974#. Help menu
1975#: ../gedit/gedit-ui.h:66
1976msgid "_Contents"
1977msgstr "_Ръководство"
1978
1979#: ../gedit/gedit-ui.h:67
1980msgid "Open the gedit manual"
1981msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1982
1983#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1984msgid "About this application"
1985msgstr "Относно приложението"
1986
1987#: ../gedit/gedit-ui.h:73
1988msgid "Leave fullscreen mode"
1989msgstr "Изход от цял екран"
1990
1991#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1992msgid "Save the current file"
1993msgstr "Запазване на текущия файл"
1994
1995#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1996msgid "Save _As..."
1997msgstr "Запазване _като…"
1998
1999#: ../gedit/gedit-ui.h:83
2000msgid "Save the current file with a different name"
2001msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
2002
2003#: ../gedit/gedit-ui.h:85
2004msgid "Revert to a saved version of the file"
2005msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
2006
2007#: ../gedit/gedit-ui.h:86
2008msgid "Print Previe_w"
2009msgstr "П_реглед за печат"
2010
2011#: ../gedit/gedit-ui.h:87
2012msgid "Print preview"
2013msgstr "Преглед за печат"
2014
2015#: ../gedit/gedit-ui.h:88
2016msgid "_Print..."
2017msgstr "_Печат…"
2018
2019#: ../gedit/gedit-ui.h:89
2020msgid "Print the current page"
2021msgstr "Печат на текущата страница"
2022
2023#: ../gedit/gedit-ui.h:93
2024msgid "Undo the last action"
2025msgstr "Отменяне на последното действие"
2026
2027#: ../gedit/gedit-ui.h:95
2028msgid "Redo the last undone action"
2029msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
2030
2031#: ../gedit/gedit-ui.h:97
2032msgid "Cut the selection"
2033msgstr "Изрязване на избраната част"
2034
2035#: ../gedit/gedit-ui.h:99
2036msgid "Copy the selection"
2037msgstr "Копиране на избраната част"
2038
2039#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2040msgid "Paste the clipboard"
2041msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2042
2043#: ../gedit/gedit-ui.h:103
2044msgid "Delete the selected text"
2045msgstr "Изтриване на избрания текст"
2046
2047#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2048msgid "Select _All"
2049msgstr "Избор на вси_чко"
2050
2051#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2052msgid "Select the entire document"
2053msgstr "Избор на целия документ"
2054
2055#. View menu
2056#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2057msgid "_Highlight Mode"
2058msgstr "_Режим на осветяване"
2059
2060#. Search menu
2061#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2062msgid "_Find..."
2063msgstr "_Търсене…"
2064
2065#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2066msgid "Search for text"
2067msgstr "Търсене за текст"
2068
2069#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2070msgid "Find Ne_xt"
2071msgstr "_Следваща поява"
2072
2073#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2074msgid "Search forwards for the same text"
2075msgstr "Търсене напред за същия текст"
2076
2077#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2078msgid "Find Pre_vious"
2079msgstr "_Предишна поява"
2080
2081#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2082msgid "Search backwards for the same text"
2083msgstr "Търсене назад за същия текст"
2084
2085#: ../gedit/gedit-ui.h:118 ../gedit/gedit-ui.h:121
2086msgid "_Replace..."
2087msgstr "_Замяна…"
2088
2089#: ../gedit/gedit-ui.h:119 ../gedit/gedit-ui.h:122
2090msgid "Search for and replace text"
2091msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2092
2093#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2094msgid "_Clear Highlight"
2095msgstr "Из_чистване на отбелязването"
2096
2097#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2098msgid "Clear highlighting of search matches"
2099msgstr "Изчистване на отбелязването на съвпадения при търсенето"
2100
2101#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2102msgid "Go to _Line..."
2103msgstr "Отиване на _ред…"
2104
2105#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2106msgid "Go to a specific line"
2107msgstr "Отиване на конкретен ред"
2108
2109#. Documents menu
2110#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2111msgid "_Save All"
2112msgstr "_Запазване на всички"
2113
2114#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2115msgid "Save all open files"
2116msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2117
2118#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2119msgid "_Close All"
2120msgstr "Зат_варяне на всички"
2121
2122#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2123msgid "Close all open files"
2124msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2125
2126#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2127msgid "_New Tab Group"
2128msgstr "_Нова група с раздели"
2129
2130#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2131#| msgid "Create a new document"
2132msgid "Create a new tab group"
2133msgstr "Създаване на нова група с раздели"
2134
2135#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2136#| msgid "Previous location"
2137msgid "P_revious Tab Group"
2138msgstr "Предишна _група с раздели"
2139
2140#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2141#| msgid "Show the previous page"
2142msgid "Switch to the previous tab group"
2143msgstr "Показване на предишната група раздели"
2144
2145#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2146msgid "Nex_t Tab Group"
2147msgstr "_Следваща група с раздели"
2148
2149#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2150#| msgid "Show the next page"
2151msgid "Switch to the next tab group"
2152msgstr "Показване на следващата група раздели"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2155msgid "_Previous Document"
2156msgstr "_Предишен документ"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2159msgid "Activate previous document"
2160msgstr "Отваряне на предишен документ"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2163#| msgid "_Next Document"
2164msgid "N_ext Document"
2165msgstr "С_ледващ документ"
2166
2167#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2168msgid "Activate next document"
2169msgstr "Отваряне на следващ документ"
2170
2171#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2172msgid "_Move to New Window"
2173msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2174
2175#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2176msgid "Move the current document to a new window"
2177msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2178
2179#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2180msgid "Close the current file"
2181msgstr "Затваряне на текущия файл"
2182
2183#: ../gedit/gedit-ui.h:159
2184msgid "Quit the program"
2185msgstr "Спиране на програмата"
2186
2187#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2188msgid "_Toolbar"
2189msgstr "Лента с _инструменти"
2190
2191#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2192msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2193msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2194
2195#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2196msgid "_Statusbar"
2197msgstr "Лента на _състоянието"
2198
2199#: ../gedit/gedit-ui.h:168
2200msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2201msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2202
2203#: ../gedit/gedit-ui.h:171
2204msgid "Edit text in fullscreen"
2205msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2206
2207#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2208#| msgid "Side _Pane"
2209msgid "Side _Panel"
2210msgstr "Страничен _панел"
2211
2212#: ../gedit/gedit-ui.h:179
2213#| msgid "Show or hide the side pane in the current window"
2214msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2215msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2216
2217#: ../gedit/gedit-ui.h:181
2218#| msgid "_Bottom Pane"
2219msgid "_Bottom Panel"
2220msgstr "_Долен панел"
2221
2222#: ../gedit/gedit-ui.h:182
2223#| msgid "Show or hide the bottom pane in the current window"
2224msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2225msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2226
2227#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
2228msgid "Please check your installation."
2229msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2230
2231#: ../gedit/gedit-utils.c:1087
2232#, c-format
2233msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2234msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2235
2236#: ../gedit/gedit-utils.c:1107
2237#, c-format
2238msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2239msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2240
2241#. Translators: '/ on <remote-share>'
2242#: ../gedit/gedit-utils.c:1252
2243#, c-format
2244msgid "/ on %s"
2245msgstr "/ на „%s“"
2246
2247#. create "Wrap Around" menu item.
2248#: ../gedit/gedit-view-frame.c:610
2249msgid "_Wrap Around"
2250msgstr "_След края — от началото"
2251
2252#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2253#: ../gedit/gedit-view-frame.c:620
2254msgid "Match _Entire Word Only"
2255msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2256
2257#. create "Match Case" menu item.
2258#: ../gedit/gedit-view-frame.c:630
2259msgid "_Match Case"
2260msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2261
2262#: ../gedit/gedit-view-frame.c:889
2263msgid "String you want to search for"
2264msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2265
2266#: ../gedit/gedit-view-frame.c:898
2267msgid "Line you want to move the cursor to"
2268msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2269
2270#: ../gedit/gedit-window.c:1021
2271#, c-format
2272msgid "Use %s highlight mode"
2273msgstr "Използване на режим на осветяване „%s“"
2274
2275#. add the "Plain Text" item before all the others
2276#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2277#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2278#: ../gedit/gedit-window.c:1088 ../gedit/gedit-window.c:2100
2279#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:120
2280#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:416
2281#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:527
2282#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:846
2283msgid "Plain Text"
2284msgstr "Обикновен текст"
2285
2286#: ../gedit/gedit-window.c:1089
2287msgid "Disable syntax highlighting"
2288msgstr "Изключване на отбелязването на синтаксиса"
2289
2290#. Translators: %s is a URI
2291#: ../gedit/gedit-window.c:1411
2292#, c-format
2293msgid "Open '%s'"
2294msgstr "Отваряне на „%s“"
2295
2296#: ../gedit/gedit-window.c:1520
2297msgid "Open a recently used file"
2298msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2299
2300#: ../gedit/gedit-window.c:1526
2301msgid "Open"
2302msgstr "Отваряне"
2303
2304#: ../gedit/gedit-window.c:1584
2305msgid "Save"
2306msgstr "Запазване"
2307
2308#: ../gedit/gedit-window.c:1586
2309msgid "Print"
2310msgstr "Печат"
2311
2312#: ../gedit/gedit-window.c:1588
2313msgid "Find"
2314msgstr "Търсене"
2315
2316#. Translators: %s is a URI
2317#: ../gedit/gedit-window.c:1745
2318#, c-format
2319msgid "Activate '%s'"
2320msgstr "Отваряне на „%s“"
2321
2322#: ../gedit/gedit-window.c:2078
2323msgid "Use Spaces"
2324msgstr "Използване на интервали"
2325
2326#: ../gedit/gedit-window.c:2151
2327msgid "Tab Width"
2328msgstr "Широчина на табулатора"
2329
2330#: ../gedit/gedit-window.c:2260
2331#| msgid "Bracket Matching"
2332msgid "Bracket match is out of range"
2333msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2334
2335#: ../gedit/gedit-window.c:2265
2336#| msgid "Bracket Matching"
2337msgid "Bracket match not found"
2338msgstr "Няма съответстваща скоба"
2339
2340#: ../gedit/gedit-window.c:2270
2341#, c-format
2342msgid "Bracket match found on line: %d"
2343msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2344
2345#: ../gedit/gedit-window.c:4041
2346msgid "About gedit"
2347msgstr "Относно gedit"
2348
2349#. ex:set ts=8 noet:
2350#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2351msgid "Change Case"
2352msgstr "Смяна на регистъра"
2353
2354#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2355msgid "Changes the case of selected text."
2356msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2357
2358#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2359msgid "C_hange Case"
2360msgstr "См_яна на регистъра"
2361
2362#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2363msgid "All _Upper Case"
2364msgstr "Само _главни букви"
2365
2366#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2367msgid "Change selected text to upper case"
2368msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2369
2370#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2371msgid "All _Lower Case"
2372msgstr "Само _малки букви"
2373
2374#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2375msgid "Change selected text to lower case"
2376msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2377
2378#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2379msgid "_Invert Case"
2380msgstr "Обръщане на _регистъра"
2381
2382#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2383msgid "Invert the case of selected text"
2384msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2385
2386#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2387msgid "_Title Case"
2388msgstr "_Регистър за заглавие"
2389
2390#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2391msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2392msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2393
2394#. ex:set ts=8 noet:
2395#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2396msgid "Check for latest version of gedit"
2397msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2398
2399#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2400msgid "Check update"
2401msgstr "Проверка за обновления"
2402
2403#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:270
2404msgid "There was an error displaying the URI."
2405msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2406
2407#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:307
2408msgid "_Download"
2409msgstr "_Изтегляне"
2410
2411#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:315
2412msgid "_Ignore Version"
2413msgstr "_Игнориране на версията"
2414
2415#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:330
2416msgid "There is a new version of gedit"
2417msgstr "Има нова версия на gedit"
2418
2419#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:334
2420msgid ""
2421"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2422"or ignore that version and wait for a new one"
2423msgstr ""
2424"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2425
2426#. ex:set ts=8 noet:
2427#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2428msgid "Version to Ignore"
2429msgstr "Игнорирана версия"
2430
2431#. This is releated to the next gedit version to be released
2432#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2433#| msgid "Version to ignore until the next version is released"
2434msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2435msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2436
2437#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2438msgid ""
2439"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2440"characters and non-space characters in it."
2441msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2442
2443#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2444#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2445msgid "Document Statistics"
2446msgstr "Статистика за документа"
2447
2448#. ex:ts=4:et:
2449#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2450#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2451#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2452#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
2453#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2454msgid "    "
2455msgstr "    "
2456
2457#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2458msgid "Bytes"
2459msgstr "Байтове"
2460
2461#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2462msgid "Characters (no spaces)"
2463msgstr "Знаци (без интервали)"
2464
2465#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2466msgid "Characters (with spaces)"
2467msgstr "Знаци (с интервали)"
2468
2469#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2470msgid "Document"
2471msgstr "Документ"
2472
2473#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2474msgid "File Name"
2475msgstr "Файл"
2476
2477#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2478msgid "Lines"
2479msgstr "Редове"
2480
2481#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2482msgid "Selection"
2483msgstr "Избрано"
2484
2485#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2486msgid "Words"
2487msgstr "Думи"
2488
2489#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2490msgid "_Update"
2491msgstr "_Подновяване"
2492
2493#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2494msgid "_Document Statistics"
2495msgstr "_Статистика за документа"
2496
2497#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2498msgid "Get statistical information on the current document"
2499msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2500
2501#. ex:set ts=8 noet:
2502#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2503#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2504msgid "Open a terminal in the document location"
2505msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2506
2507#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2508#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2509msgid "Open terminal here"
2510msgstr "Отваряне на терминал тук"
2511
2512#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2513msgid "Execute external commands and shell scripts."
2514msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2515
2516#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2517msgid "External Tools"
2518msgstr "Външни инструменти"
2519
2520#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2521#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2522msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2523msgstr ""
2524"Име на шрифт във формат Pango. Примери: \"Sans 12\" или \"Monospace Bold "
2525"14\"."
2526
2527#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2528msgid ""
2529"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2530"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2531msgstr ""
2532"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2533"стандартен шрифт, ако е monospace (може да се използва и подобен шрифт)."
2534
2535#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2536#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2537msgid "Whether to use the system font"
2538msgstr "Използване на системния шрифт"
2539
2540#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2541#, python-format
2542msgid "Could not execute command: %s"
2543msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2544
2545#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
2546msgid "You must be inside a word to run this command"
2547msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2548
2549#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
2550msgid "Running tool:"
2551msgstr "Стартиран инструмент:"
2552
2553#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2554msgid "Done."
2555msgstr "Готово."
2556
2557#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
2558msgid "Exited"
2559msgstr "Завърши работа."
2560
2561#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:118
2562msgid "All languages"
2563msgstr "Всички езици"
2564
2565#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:516
2566#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:520
2567#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
2568#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2569msgid "All Languages"
2570msgstr "Всички езици"
2571
2572#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:627
2573msgid "New tool"
2574msgstr "Нов инструмент"
2575
2576#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:758
2577#, python-format
2578msgid "This accelerator is already bound to %s"
2579msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2580
2581#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:809
2582msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2583msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2584
2585#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:811
2586msgid "Type a new accelerator"
2587msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2588
2589#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2590msgid "Stopped."
2591msgstr "Спрян."
2592
2593#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2594msgid "All documents"
2595msgstr "Всички документи"
2596
2597#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2598msgid "All documents except untitled ones"
2599msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2600
2601#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2602msgid "Append to current document"
2603msgstr "Добавяне към текущия документ"
2604
2605#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2606msgid "Create new document"
2607msgstr "Създаване на нов документ"
2608
2609#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2610msgid "Current document"
2611msgstr "Текущия документ"
2612
2613#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2614msgid "Current line"
2615msgstr "Текущия ред"
2616
2617#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2618msgid "Current selection"
2619msgstr "Текущо избраната част"
2620
2621#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2622msgid "Current selection (default to document)"
2623msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2624
2625#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2626msgid "Current word"
2627msgstr "Текущата дума"
2628
2629#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2630msgid "Display in bottom pane"
2631msgstr "Показване в долния панел"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2634msgid "External Tools Manager"
2635msgstr "Управление на външните инструменти"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2638msgid "Insert at cursor position"
2639msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2642msgid "Local files only"
2643msgstr "Само локални файлове"
2644
2645#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2646msgid "Nothing"
2647msgstr "Нищо"
2648
2649#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2650msgid "Remote files only"
2651msgstr "Само отдалечени файлове"
2652
2653#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2654msgid "Replace current document"
2655msgstr "Замяна на целия документ"
2656
2657#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2658msgid "Replace current selection"
2659msgstr "Замяна на избраната част"
2660
2661#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2662msgid "Untitled documents only"
2663msgstr "Само ненаименованите документи"
2664
2665#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2666msgid "_Applicability:"
2667msgstr "Прило_жимост:"
2668
2669#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2670#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
2671msgid "_Edit:"
2672msgstr "_Редактиране:"
2673
2674#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2675msgid "_Input:"
2676msgstr "_Вход:"
2677
2678#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2679msgid "_Output:"
2680msgstr "_Изход:"
2681
2682#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2683msgid "_Save:"
2684msgstr "_Запазване:"
2685
2686#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2687msgid "_Shortcut Key:"
2688msgstr "_Бърз клавиш:"
2689
2690#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2691msgid "_Tools:"
2692msgstr "Инс_трументи:"
2693
2694#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:175
2695msgid "Manage _External Tools..."
2696msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2697
2698#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:176
2699msgid "Opens the External Tools Manager"
2700msgstr "Управление на външните инструменти"
2701
2702#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
2703msgid "External _Tools"
2704msgstr "_Външни инструменти"
2705
2706#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
2707msgid "External tools"
2708msgstr "Външни инструменти"
2709
2710#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:214
2711msgid "Shell Output"
2712msgstr "Изход от обвивка"
2713
2714#. ex:ts=4:et:
2715#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2716msgid "Build"
2717msgstr "Компилиране"
2718
2719#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2720msgid "Run \"make\" in the document directory"
2721msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2722
2723#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2724msgid "Remove trailing spaces"
2725msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2726
2727#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2728msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2729msgstr ""
2730"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2731
2732#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2733msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2734msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2735
2736#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2737msgid "Run command"
2738msgstr "Стартиране на команда"
2739
2740#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2741#| msgid "Easy file access from the side pane"
2742msgid "Easy file access from the side panel"
2743msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2744
2745#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2746#| msgid "File Browser Pane"
2747msgid "File Browser Panel"
2748msgstr "Панел на файловия браузър"
2749
2750#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:243
2751msgid "File System"
2752msgstr "Файлова система"
2753
2754#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:585
2755msgid "_Set root to active document"
2756msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2757
2758#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:587
2759msgid "Set the root to the active document location"
2760msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2761
2762#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:592
2763msgid "_Open terminal here"
2764msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2765
2766#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:594
2767msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2768msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2769
2770#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:732
2771msgid "File Browser"
2772msgstr "Файлов браузър"
2773
2774#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:875
2775msgid "An error occurred while creating a new directory"
2776msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2777
2778#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:878
2779msgid "An error occurred while creating a new file"
2780msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2781
2782#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:881
2783msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2784msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2785
2786#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:884
2787msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2788msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2789
2790#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:887
2791msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2792msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2793
2794#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:890
2795msgid "An error occurred while setting a root directory"
2796msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2797
2798#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:893
2799msgid "An error occurred while loading a directory"
2800msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2801
2802#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:896
2803msgid "An error occurred"
2804msgstr "Възникна грешка"
2805
2806#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1105
2807msgid ""
2808"Cannot move file to trash, do you\n"
2809"want to delete permanently?"
2810msgstr ""
2811"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2812"искате ли окончателно да го изтриете?"
2813
2814#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1110
2815#, c-format
2816msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2817msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2818
2819#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1115
2820msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2821msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2822
2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1147
2824#, c-format
2825msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2826msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2827
2828#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1152
2829msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2830msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2831
2832#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1155
2833msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2834msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2835
2836#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1728
2837msgid "(Empty)"
2838msgstr "(Празен)"
2839
2840#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3474
2841#| msgid ""
2842#| "The renamed file is currently filtered out. You need to adjust your "
2843#| "filter settings to make the file visible"
2844msgid ""
2845"The renamed file is currently filtered out.You need to adjust your filter "
2846"settings to make the file visible"
2847msgstr ""
2848"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2849"видим, трябва да промените филтъра си"
2850
2851#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2852#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3718
2853msgid "file"
2854msgstr "файл"
2855
2856#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3746
2857msgid ""
2858"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2859"settings to make the file visible"
2860msgstr ""
2861"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2862"трябва да промените филтъра си"
2863
2864#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2865#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3777
2866msgid "directory"
2867msgstr "папка"
2868
2869#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3802
2870msgid ""
2871"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2872"settings to make the directory visible"
2873msgstr ""
2874"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2875"трябва да промените филтъра си"
2876
2877#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:743
2878msgid "Bookmarks"
2879msgstr "Отметки"
2880
2881#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2882msgid "_Filter"
2883msgstr "_Филтър"
2884
2885#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
2886msgid "_Move to Trash"
2887msgstr "Преместване в _кошчето"
2888
2889#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
2890msgid "Move selected file or folder to trash"
2891msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2892
2893#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
2894msgid "_Delete"
2895msgstr "_Изтриване"
2896
2897#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:840
2898msgid "Delete selected file or folder"
2899msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2900
2901#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:847
2902msgid "Open selected file"
2903msgstr "Отваряне на файла"
2904
2905#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2906msgid "Up"
2907msgstr "Нагоре"
2908
2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
2910msgid "Open the parent folder"
2911msgstr "Отваряне на горната папка"
2912
2913#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2914msgid "_New Folder"
2915msgstr "_Нова папка"
2916
2917#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
2918msgid "Add new empty folder"
2919msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2920
2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:862
2922msgid "New F_ile"
2923msgstr "Нов _файл"
2924
2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:863
2926msgid "Add new empty file"
2927msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2930msgid "_Rename"
2931msgstr "_Преименуване"
2932
2933#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
2934msgid "Rename selected file or folder"
2935msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2936
2937#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2938msgid "_Previous Location"
2939msgstr "_Предишно местоположение"
2940
2941#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:877
2942msgid "Go to the previous visited location"
2943msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2944
2945#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:879
2946msgid "_Next Location"
2947msgstr "_Следващо местоположение"
2948
2949#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:880
2950msgid "Go to the next visited location"
2951msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2952
2953#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
2954msgid "Re_fresh View"
2955msgstr "_Обновяване на изгледа"
2956
2957#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2958msgid "Refresh the view"
2959msgstr "Обновяване на изгледа"
2960
2961#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2962#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:901
2963msgid "_View Folder"
2964msgstr "_Преглед на папка"
2965
2966#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
2967#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:902
2968msgid "View folder in file manager"
2969msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2970
2971#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:891
2972msgid "Show _Hidden"
2973msgstr "Показване на _скритите"
2974
2975#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2976msgid "Show hidden files and folders"
2977msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2978
2979#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:894
2980msgid "Show _Binary"
2981msgstr "Показване на _двоичните"
2982
2983#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:895
2984msgid "Show binary files"
2985msgstr "Показване на двоичните файлове"
2986
2987#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1028
2988#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1037
2989#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1058
2990msgid "Previous location"
2991msgstr "Предишно местоположение"
2992
2993#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1030
2994msgid "Go to previous location"
2995msgstr "Отиване на предишното местоположение"
2996
2997#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1032
2998#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1053
2999msgid "Go to a previously opened location"
3000msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
3001
3002#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1049
3003msgid "Next location"
3004msgstr "Следващо местоположение"
3005
3006#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1051
3007msgid "Go to next location"
3008msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
3009
3010#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1261
3011msgid "_Match Filename"
3012msgstr "_Зачитане на главни/малки"
3013
3014#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2185
3015#, c-format
3016msgid "No mount object for mounted volume: %s"
3017msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
3018
3019#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2262
3020#, c-format
3021msgid "Could not open media: %s"
3022msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
3023
3024#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2309
3025#, c-format
3026msgid "Could not mount volume: %s"
3027msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
3028
3029#. ex:ts=8:noet:
3030#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
3031msgid "Enable Restore of Remote Locations"
3032msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
3033
3034#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
3035msgid "File Browser Filter Mode"
3036msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
3037
3038#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
3039msgid "File Browser Filter Pattern"
3040msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
3041
3042#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
3043msgid "File Browser Root Directory"
3044msgstr "Основна папка на файловия браузър"
3045
3046#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
3047msgid "File Browser Virtual Root Directory"
3048msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
3049
3050#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
3051msgid ""
3052"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
3053"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
3054"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
3055"with Nautilus, etc.)"
3056msgstr ""
3057"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3058"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3059"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3060"Nautilus, и т.н.)"
3061
3062#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3063msgid "Open With Tree View"
3064msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3065
3066#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3067msgid ""
3068"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3069"bookmarks view"
3070msgstr ""
3071"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3072"вместо изгледа на отметките"
3073
3074#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3075msgid "Set Location to First Document"
3076msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3077
3078#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3079msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3080msgstr ""
3081"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3082
3083#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3084msgid ""
3085"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3086"and onload/tree_view is TRUE."
3087msgstr ""
3088"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3089"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3090
3091#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3092msgid ""
3093"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3094"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3095"the actual root."
3096msgstr ""
3097"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3098"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3099"да е под истинската основна папка."
3100
3101#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3102msgid ""
3103"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3104"of the filter_mode."
3105msgstr ""
3106"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3107"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3108
3109#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3110#| msgid ""
3111#| "This value determines what files get filtered from the file browser. "
3112#| "Valid values are: none (filter nothing), hidden (filter hidden files), "
3113#| "binary (filter binary files) and hidden_and_binary (filter both hidden "
3114#| "and binary files)."
3115msgid ""
3116"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3117"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3118"hide-binary (filter binary files)."
3119msgstr ""
3120"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3121"браузър. Валидните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3122"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3123"двоичните файлове от изгледа)."
3124
3125#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3126msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3127msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3128
3129#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3130msgid "Modelines"
3131msgstr "Линии за режима"
3132
3133#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3134#| msgid "C_ommand color:"
3135msgid "Command Color Text"
3136msgstr "Цвят на командите"
3137
3138#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3139#| msgid "_Error color:"
3140msgid "Error Color Text"
3141msgstr "Цвят на грешките"
3142
3143#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3144msgid ""
3145"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3146"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3147msgstr ""
3148"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
3149"стандартен шрифт, ако е monospace или подобен."
3150
3151#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3152#| msgid "C_ommand color:"
3153msgid "The command color text"
3154msgstr "Цвят на командата"
3155
3156#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3157#| msgid "_Error color:"
3158msgid "The error color text"
3159msgstr "Цвят на грешките"
3160
3161#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3162msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3163msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3164
3165#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3166#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3167msgid "Python Console"
3168msgstr "Конзола на Питон"
3169
3170#. ex:et:ts=4:
3171#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3172msgid "C_ommand color:"
3173msgstr "Цвят на _командите:"
3174
3175#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3176msgid "_Error color:"
3177msgstr "Цвят на _грешките:"
3178
3179#. ex:ts=8:et:
3180#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
3181#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3182msgid "Quick Open"
3183msgstr "Бързо отваряне"
3184
3185#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3186msgid "Quickly open files"
3187msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3188
3189#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3190msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3191msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3192
3193#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3194#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:54
3195msgid "Snippets"
3196msgstr "Изрезки"
3197
3198#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3199msgid "Activation"
3200msgstr "Задействане"
3201
3202#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3203msgid "Create new snippet"
3204msgstr "Създаване на нова изрезка"
3205
3206#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3207#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:398
3208msgid "Delete selected snippet"
3209msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3210
3211#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3212msgid "Export selected snippets"
3213msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3214
3215#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3216#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:769
3217msgid "Import snippets"
3218msgstr "Внасяне на на изрезки"
3219
3220#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3221msgid "S_hortcut key:"
3222msgstr "Б_ърз клавиш:"
3223
3224#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3225msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3226msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3227
3228#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3229#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3230#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:657
3231msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3232msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3233
3234#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3235msgid "_Drop targets:"
3236msgstr "_Цели на влачене:"
3237
3238#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3239msgid "_Snippets:"
3240msgstr "_Изрезки:"
3241
3242#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3243msgid "_Tab trigger:"
3244msgstr "_Спусък за табулатора:"
3245
3246#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:141
3247msgid "Manage _Snippets..."
3248msgstr "Управление на _изрезки…"
3249
3250#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:142
3251msgid "Manage snippets"
3252msgstr "Управление на изрезки"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3255msgid "Snippets archive"
3256msgstr "Архив с изрезки"
3257
3258#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:65
3259msgid "Add a new snippet..."
3260msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3261
3262#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:118
3263msgid "Global"
3264msgstr "Глобално"
3265
3266#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:395
3267msgid "Revert selected snippet"
3268msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3269
3270#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3271#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:650
3272msgid ""
3273"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3274"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3275msgstr ""
3276"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3277"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3278
3279#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:748
3280#, python-format
3281msgid "The following error occurred while importing: %s"
3282msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3283
3284#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:755
3285msgid "Import successfully completed"
3286msgstr "Внасянето завърши успешно"
3287
3288#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:774
3289#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:860
3290#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:923
3291msgid "All supported archives"
3292msgstr "Всички поддържани архиви"
3293
3294#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:775
3295#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:861
3296#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:924
3297msgid "Gzip compressed archive"
3298msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3299
3300#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
3301#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:862
3302#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:925
3303msgid "Bzip2 compressed archive"
3304msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3305
3306#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:777
3307msgid "Single snippets file"
3308msgstr "Единичен файл с изрезки"
3309
3310#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
3311#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:864
3312#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:927
3313msgid "All files"
3314msgstr "Всички файлове"
3315
3316#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:790
3317#, python-format
3318msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3319msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3320
3321#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:794
3322msgid "Export successfully completed"
3323msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3324
3325#. Ask if system snippets should also be exported
3326#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:834
3327#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:901
3328msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3329msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3330
3331#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:849
3332#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:919
3333msgid "There are no snippets selected to be exported"
3334msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3335
3336#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:854
3337#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:892
3338msgid "Export snippets"
3339msgstr "Изнасяне на изрезки"
3340
3341#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1031
3342msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3343msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3344
3345#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1033
3346msgid "Type a new shortcut"
3347msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3348
3349#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3350#, python-format
3351msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3352msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3353
3354#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3355#, python-format
3356msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3357msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3358
3359#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3360#, python-format
3361msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3362msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3363
3364#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:46
3365#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:100
3366#, python-format
3367msgid "File \"%s\" does not exist"
3368msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3369
3370#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:49
3371#, python-format
3372msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3373msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3374
3375#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:59
3376#, python-format
3377msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3378msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3379
3380#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:69
3381#, python-format
3382msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3383msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3384
3385#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:87
3386#, python-format
3387msgid "The following files could not be imported: %s"
3388msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3389
3390#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:103
3391#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:116
3392#, python-format
3393msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3394msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3395
3396#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
3397#, python-format
3398msgid ""
3399"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3400"aborted."
3401msgstr ""
3402"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3403"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3404
3405#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
3406#, python-format
3407msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3408msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3409
3410#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3411msgid "S_ort..."
3412msgstr "Подре_ждане…"
3413
3414#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3415msgid "Sort the current document or selection"
3416msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3417
3418#. ex:ts=8:noet:
3419#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3420msgid "R_emove duplicates"
3421msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3422
3423#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3424msgid "S_tart at column:"
3425msgstr "_Започване от колона:"
3426
3427#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3428#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3429msgid "Sort"
3430msgstr "Подреждане"
3431
3432#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3433msgid "You cannot undo a sort operation"
3434msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3435
3436#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3437msgid "_Ignore case"
3438msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3439
3440#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3441msgid "_Reverse order"
3442msgstr "Обратен _ред"
3443
3444#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3445msgid "_Sort"
3446msgstr "Подре_ждане"
3447
3448#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3449msgid "Sorts a document or selected text."
3450msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3451
3452#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3453#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3454#. * for the current misspelled word
3455#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3456#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:451
3457msgid "(no suggested words)"
3458msgstr "(няма предположения)"
3459
3460#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3461msgid "_More..."
3462msgstr "_Още…"
3463
3464#. Ignore all
3465#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3466msgid "_Ignore All"
3467msgstr "И_гнориране на всички"
3468
3469#. + Add to Dictionary
3470#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3471msgid "_Add"
3472msgstr "_Добавяне"
3473
3474#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3475msgid "_Spelling Suggestions..."
3476msgstr "Предло_жения за правопис…"
3477
3478#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:271
3479msgid "Check Spelling"
3480msgstr "Проверка на правописа"
3481
3482#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:282
3483msgid "Suggestions"
3484msgstr "Предложения"
3485
3486#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3487#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:558
3488msgid "(correct spelling)"
3489msgstr "(няма правописни грешки)"
3490
3491#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:699
3492msgid "Completed spell checking"
3493msgstr "Проверката на правописа приключи"
3494
3495#. Translators: the first %s is the language name, and
3496#. * the second %s is the locale name. Example:
3497#. * "French (France)"
3498#.
3499#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
3500#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
3501#, c-format
3502msgctxt "language"
3503msgid "%s (%s)"
3504msgstr "%s (%s)"
3505
3506#. Translators: this refers to an unknown language code
3507#. * (one which isn't in our built-in list).
3508#.
3509#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
3510#, c-format
3511msgctxt "language"
3512msgid "Unknown (%s)"
3513msgstr "Неизвестен (%s)"
3514
3515#. Translators: this refers the Default language used by the
3516#. * spell checker
3517#.
3518#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
3519msgctxt "language"
3520msgid "Default"
3521msgstr "Стандартен език"
3522
3523#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
3524#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3525msgid "Set language"
3526msgstr "Избор на език"
3527
3528#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3529msgid "Languages"
3530msgstr "Езици"
3531
3532#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:105
3533msgid "_Check Spelling..."
3534msgstr "_Проверка на правописа…"
3535
3536#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3537msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3538msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3539
3540#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:113
3541msgid "Set _Language..."
3542msgstr "Избор на _език…"
3543
3544#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3545msgid "Set the language of the current document"
3546msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3547
3548#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:124
3549#| msgid "_Highlight Mode"
3550msgid "_Highlight Misspelled Words"
3551msgstr "_Осветяване на сгрешените думи"
3552
3553#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3554msgid "Automatically spell-check the current document"
3555msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3556
3557#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:817
3558msgid "The document is empty."
3559msgstr "Документът не съдържа текст."
3560
3561#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:842
3562msgid "No misspelled words"
3563msgstr "Няма сгрешени думи"
3564
3565#. ex:ts=8:noet:
3566#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3567msgid "Select the _language of the current document."
3568msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3569
3570#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3571msgid "Add w_ord"
3572msgstr "_Добавяне на дума"
3573
3574#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3575msgid "Cha_nge"
3576msgstr "_Заменяне"
3577
3578#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3579msgid "Change A_ll"
3580msgstr "Заменяне на вси_чки"
3581
3582#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3583msgid "Change _to:"
3584msgstr "Замяна _с:"
3585
3586#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3587msgid "Check _Word"
3588msgstr "_Проверка на дума"
3589
3590#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3591msgid "Check spelling"
3592msgstr "Проверка на правописа"
3593
3594#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3595msgid "Ignore _All"
3596msgstr "И_гнориране на всички"
3597
3598#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3599msgid "Language"
3600msgstr "Език"
3601
3602#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3603msgid "Language:"
3604msgstr "Език:"
3605
3606#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3607msgid "Misspelled word:"
3608msgstr "Сгрешена дума:"
3609
3610#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3611msgid "User dictionary:"
3612msgstr "Потребителски речник:"
3613
3614#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3615msgid "_Ignore"
3616msgstr "_Игнориране"
3617
3618#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3619msgid "_Suggestions:"
3620msgstr "_Предложения:"
3621
3622#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3623msgid "word"
3624msgstr "дума"
3625
3626#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3627msgid "Checks the spelling of the current document."
3628msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3629
3630#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3631msgid "Spell Checker"
3632msgstr "Проверка на правописа"
3633
3634#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
3635msgid "In_sert Date and Time..."
3636msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3637
3638#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
3639msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3640msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3641
3642#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:551
3643msgid "Available formats"
3644msgstr "Налични формати"
3645
3646#. ex:ts=8:noet:
3647#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3648msgid "Insert Date/Time"
3649msgstr "Вмъкване дата/време"
3650
3651#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3652msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3653msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3654
3655#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3656#| msgid "_Use custom format"
3657msgid "Custom Format"
3658msgstr "Използване на потребителски формат"
3659
3660#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3661msgid ""
3662"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3663"format should be used."
3664msgstr ""
3665"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3666"или използване на потребителско форматиране."
3667
3668#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3669#| msgid "Prompt message"
3670msgid "Prompt Type"
3671msgstr "Запитващо съобщение"
3672
3673#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3674#| msgid "Selected"
3675msgid "Selected Format"
3676msgstr "Избран формат"
3677
3678#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3679#| msgid "When inserting date/time..."
3680msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3681msgstr "При вмъкване на дата/време."
3682
3683#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3684msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3685msgstr ""
3686
3687#. Translators: Use the more common date format in your locale
3688#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3689#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3690#, no-c-format
3691msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3692msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3693
3694#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3695#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3696#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3697msgid "01/11/2009 17:52:00"
3698msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3699
3700#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3701msgid "Insert Date and Time"
3702msgstr "Вмъкване на дата/време"
3703
3704#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3705#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3706msgid "Use the _selected format"
3707msgstr "Използване на _избрания формат"
3708
3709#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3710msgid "_Insert"
3711msgstr "_Вмъкване"
3712
3713#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:8
3714#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
3715msgid "_Use custom format"
3716msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3717
3718#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
3719msgid "Configure date/time plugin"
3720msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3721
3722#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
3723msgid "When inserting date/time..."
3724msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3725
3726#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3727msgid "_Prompt for a format"
3728msgstr "Посочване на _формат"
3729
3730#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3731msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3732msgstr ""
3733"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с Текстов "
3734"редактор (gedit)"
3735
3736#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3737msgid "Zeitgeist dataprovider"
3738msgstr ""
3739
3740#~ msgid "Bottom Panel is Visible"
3741#~ msgstr "Долният панел е видим"
3742
3743#~ msgid "Monospace 12"
3744#~ msgstr "Monospace 12"
3745
3746#~ msgid "Monospace 9"
3747#~ msgstr "Monospace 9"
3748
3749#~ msgid "Sans 11"
3750#~ msgstr "Sans 11"
3751
3752#~ msgid "Sans 8"
3753#~ msgstr "Sans 8"
3754
3755#~ msgid ""
3756#~ "Style for the toolbar buttons. Possible values are \"GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM"
3757#~ "\" to use the system's default style, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS\" to display "
3758#~ "icons only, \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT\" to display both icons and "
3759#~ "text, and \"GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ\" to display prioritized text "
3760#~ "beside icons. Note that the values are case-sensitive, so make sure they "
3761#~ "appear exactly as mentioned here."
3762#~ msgstr ""
3763#~ "Вид на бутоните от лентата с инструменти. Възможни стойности са "
3764#~ "„GEDIT_TOOLBAR_SYSTEM“ за използване на стандартния стил на системата, "
3765#~ "„GEDIT_TOOLBAR_ICONS“ за икони без текст, „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_AND_TEXT“ "
3766#~ "за икони с текст и „GEDIT_TOOLBAR_ICONS_BOTH_HORIZ“ за икони с "
3767#~ "приоритетен текст отстрани. Имайте предвид, че стойностите са зависими от "
3768#~ "регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги "
3769#~ "виждате тук."
3770
3771#~ msgid "Toolbar Buttons Style"
3772#~ msgstr "Вид на бутоните от лентата с инструменти"
3773
3774#~ msgid ""
3775#~ "Whether gedit should highlight the bracket matching the selected one."
3776#~ msgstr "Дали gedit да отбелязва скобата отговаряща на избраната в момента."
3777
3778#~ msgid ""
3779#~ "Whether the bottom panel at the bottom of editing windows should be "
3780#~ "visible."
3781#~ msgstr "Дали долния панел да бъде видим."
3782
3783#~ msgid "[ISO-8859-15]"
3784#~ msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,ISO-8859-15,UTF-16]"
3785
3786#~ msgid "[UTF-8,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
3787#~ msgstr "[UTF-8,WINDOWS-1251,CURRENT,ISO-8859-15,UTF-16]"
3788
3789#~ msgid "Automatic Indentation"
3790#~ msgstr "Автоматичен отстъп"
3791
3792#~ msgid "Current Line"
3793#~ msgstr "Текущия ред"
3794
3795#~ msgid "Right Margin"
3796#~ msgstr "Дясна граница"
3797
3798#~ msgid "_Right margin at column:"
3799#~ msgstr "Дясна _граница при колона:"
3800
3801#~ msgid "[FILE...]"
3802#~ msgstr "[ФАЙЛ…]"
3803
3804#~ msgid "Plugin"
3805#~ msgstr "Приставка"
3806
3807#~ msgid "Enabled"
3808#~ msgstr "Включена"
3809
3810#~ msgid "_About"
3811#~ msgstr "_Относно"
3812
3813#~ msgid "C_onfigure"
3814#~ msgstr "Настр_ойване"
3815
3816#~ msgid "A_ctivate"
3817#~ msgstr "_Включване"
3818
3819#~ msgid "Ac_tivate All"
3820#~ msgstr "Вкл_ючване на всички"
3821
3822#~ msgid "_Deactivate All"
3823#~ msgstr "_Изключване на всички"
3824
3825#~ msgid "Active _Plugins:"
3826#~ msgstr "_Включени приставки:"
3827
3828#~ msgid "_About Plugin"
3829#~ msgstr "_Относно приставката"
3830
3831#~ msgid "C_onfigure Plugin"
3832#~ msgstr "_Настройване на приставката"
3833
3834#~ msgid "Cannot initialize preferences manager."
3835#~ msgstr "Управлението на настройки не може да бъде инициализирано"
3836
3837#~ msgid "Expected `%s', got `%s' for key %s"
3838#~ msgstr "Очаквано „%s“, получено „%s“ за ключ %s"
3839
3840#~ msgid "It is not possible to detect the encoding automatically"
3841#~ msgstr "Кодирането не може да се открие автоматично."
3842
3843#~ msgid "Page Set_up..."
3844#~ msgstr "Н_астройки на страницата…"
3845
3846#~ msgid "Set up the page settings"
3847#~ msgstr "Настройки на параметрите на страницата"
3848
3849#~ msgid "_Incremental Search..."
3850#~ msgstr "_Интерактивно търсене…"
3851
3852#~ msgid "Incrementally search for text"
3853#~ msgstr "Интерактивно търсене на текст"
3854
3855#~ msgid "Quick open"
3856#~ msgstr "Бързо отваряне"
3857
3858#~ msgid "Quickly open documents"
3859#~ msgstr "Бързо отваряне на документ"
3860
3861#~ msgid "Snippets Manager"
3862#~ msgstr "Управление на изрезки"
3863
3864#~ msgid "_Autocheck Spelling"
3865#~ msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
3866
3867#~ msgid "Tags"
3868#~ msgstr "Етикети"
3869
3870#~ msgid "Select the group of tags you want to use"
3871#~ msgstr "Избор на групата с етикети, която искате да използвате"
3872
3873#~ msgid "_Preview"
3874#~ msgstr "_Преглед"
3875
3876#~ msgid "Available Tag Lists"
3877#~ msgstr "Списък с наличните етикети"
3878
3879#~ msgid "Abbreviated form"
3880#~ msgstr "Съкратена форма"
3881
3882#~ msgid "Abbreviation"
3883#~ msgstr "Съкращение"
3884
3885#~ msgid "Above"
3886#~ msgstr "Отгоре"
3887
3888#~ msgid "Accessibility key character"
3889#~ msgstr "Знак за ключ за достъпност"
3890
3891#~ msgid "Acronym"
3892#~ msgstr "Акроним"
3893
3894#~ msgid "Align"
3895#~ msgstr "Подравняване"
3896
3897#~ msgid "Alignment character"
3898#~ msgstr "Подравняващ знак"
3899
3900#~ msgid "Alternative"
3901#~ msgstr "Алтернативен"
3902
3903#~ msgid "Anchor"
3904#~ msgstr "Котва"
3905
3906#~ msgid "Anchor URI"
3907#~ msgstr "Адрес на котва"
3908
3909#~ msgid "Applet class file code"
3910#~ msgstr "Файлов код на класовете на аплета"
3911
3912#~ msgid "Applet class file code (deprecated)"
3913#~ msgstr "Файлов код на класовете на аплета (да не се ползва)"
3914
3915#~ msgid "Array"
3916#~ msgstr "Масив"
3917
3918#~ msgid "Associated information"
3919#~ msgstr "Свързана информация"
3920
3921#~ msgid "Author info"
3922#~ msgstr "Информация за автора"
3923
3924#~ msgid "Axis related headers"
3925#~ msgstr "Колонтитули свързани с оста"
3926
3927#~ msgid "Background color"
3928#~ msgstr "Фонов цвят"
3929
3930#~ msgid "Background color (deprecated)"
3931#~ msgstr "Фонов цвят (да не се ползва)"
3932
3933#~ msgid "Background texture tile"
3934#~ msgstr "Текстурна плочка за фон"
3935
3936#~ msgid "Background texture tile (deprecated)"
3937#~ msgstr "Текстурна плочка за фон (да не се ползва)"
3938
3939#~ msgid "Base URI"
3940#~ msgstr "Базов адрес"
3941
3942#~ msgid "Base font"
3943#~ msgstr "Базов шрифт"
3944
3945#~ msgid "Base font (deprecated)"
3946#~ msgstr "Основен шрифт (да не се ползва)"
3947
3948#~ msgid "Bold"
3949#~ msgstr "Получерно"
3950
3951#~ msgid "Border"
3952#~ msgstr "Граница"
3953
3954#~ msgid "Border (deprecated)"
3955#~ msgstr "Граница (да не се ползва)"
3956
3957#~ msgid "Border color"
3958#~ msgstr "Цвят на границата"
3959
3960#~ msgid "Cell rowspan"
3961#~ msgstr "Разпростиране по редове"
3962
3963#~ msgid "Center"
3964#~ msgstr "Центриран раздел"
3965
3966#~ msgid "Center (deprecated)"
3967#~ msgstr "Центриран раздел (да не се ползва)"
3968
3969#~ msgid "Character encoding of linked resource"
3970#~ msgstr "Кодиране на знаците на свързания ресурс"
3971
3972#~ msgid "Checked (state)"
3973#~ msgstr "Отбелязано (състояние)"
3974
3975#~ msgid "Checked state"
3976#~ msgstr "Отбелязано състояние"
3977
3978#~ msgid "Citation"
3979#~ msgstr "Цитат"
3980
3981#~ msgid "Cite reason for change"
3982#~ msgstr "Даване на причина за промяната"
3983
3984#~ msgid "Class implementation ID"
3985#~ msgstr "Идентификатор на класа на реализацията"
3986
3987#~ msgid "Class list"
3988#~ msgstr "Списък с класове"
3989
3990#~ msgid "Clear text flow control"
3991#~ msgstr "Свободен контрол на потока на текста"
3992
3993#~ msgid "Code content type"
3994#~ msgstr "Вид на съдържанието на кода"
3995
3996#~ msgid "Color of selected links"
3997#~ msgstr "Цвят на избраните препратки"
3998
3999#~ msgid "Color of selected links (deprecated)"
4000#~ msgstr "Цвят на избраните препратки (да не се ползва)"
4001
4002#~ msgid "Column span"
4003#~ msgstr "Разпростиране по колони"
4004
4005#~ msgid "Columns"
4006#~ msgstr "Колони"
4007
4008#~ msgid "Comment"
4009#~ msgstr "Коментар"
4010
4011#~ msgid "Computer code fragment"
4012#~ msgstr "Раздел с компютърен код"
4013
4014#~ msgid "Content scheme"
4015#~ msgstr "Схема на съдържанието"
4016
4017#~ msgid "Content type"
4018#~ msgstr "Вид на съдържанието"
4019
4020#~ msgid "Content type (deprecated)"
4021#~ msgstr "Вид на съдържанието (да не се ползва)"
4022
4023#~ msgid "Coordinates"
4024#~ msgstr "Координати"
4025
4026#~ msgid "DIV Style container"
4027#~ msgstr "Контейнер на стил — div"
4028
4029#~ msgid "DIV container"
4030#~ msgstr "Контейнер div"
4031
4032#~ msgid "Date and time of change"
4033#~ msgstr "Дата и време на промяна"
4034
4035#~ msgid "Declare flag"
4036#~ msgstr "Обявяване на флаг"
4037
4038#~ msgid "Defer attribute"
4039#~ msgstr "Атрибут за отлагане на изпълнението"
4040
4041#~ msgid "Definition description"
4042#~ msgstr "Описание на определение"
4043
4044#~ msgid "Definition list"
4045#~ msgstr "Списък с определения"
4046
4047#~ msgid "Definition term"
4048#~ msgstr "Дефиниция"
4049
4050#~ msgid "Deleted text"
4051#~ msgstr "Изтрит текст"
4052
4053#~ msgid "Direction"
4054#~ msgstr "Посока"
4055
4056#~ msgid "Directionality"
4057#~ msgstr "Посока"
4058
4059#~ msgid "Directionality (deprecated)"
4060#~ msgstr "Посока (да не се ползва)"
4061
4062#~ msgid "Directory list"
4063#~ msgstr "Списък с папки"
4064
4065#~ msgid "Disabled"
4066#~ msgstr "Изключено"
4067
4068#~ msgid "Document base"
4069#~ msgstr "База на документа"
4070
4071#~ msgid "Document body"
4072#~ msgstr "Тялото на документа"
4073
4074#~ msgid "Document head"
4075#~ msgstr "Главница на документа"
4076
4077#~ msgid "Document title"
4078#~ msgstr "Заглавие на документа"
4079
4080#~ msgid "Document type"
4081#~ msgstr "Вид на документа"
4082
4083#~ msgid "Element ID"
4084#~ msgstr "Идентификатор на елемента"
4085
4086#~ msgid "Embedded object"
4087#~ msgstr "Вграден обект"
4088
4089#~ msgid "Emphasis"
4090#~ msgstr "Наблягане"
4091
4092#~ msgid "Encode type"
4093#~ msgstr "Тип кодиране"
4094
4095#~ msgid "Figure"
4096#~ msgstr "Фигура"
4097
4098#~ msgid "Font face"
4099#~ msgstr "Име на шрифт"
4100
4101#~ msgid "Font face (deprecated)"
4102#~ msgstr "Име на шрифт (да не се ползва)"
4103
4104#~ msgid "For label"
4105#~ msgstr "За етикет"
4106
4107#~ msgid "Forced line break"
4108#~ msgstr "Изричен край на ред"
4109
4110#~ msgid "Form"
4111#~ msgstr "Формуляр"
4112
4113#~ msgid "Form action handler"
4114#~ msgstr "Функция за обработка на формуляр"
4115
4116#~ msgid "Form control group"
4117#~ msgstr "Контролна група на формуляр"
4118
4119#~ msgid "Form field label text"
4120#~ msgstr "Текст на етикета на поле във формуляр"
4121
4122#~ msgid "Form input"
4123#~ msgstr "Поле във формуляр"
4124
4125#~ msgid "Form input type"
4126#~ msgstr "Вид на входа на формуляра"
4127
4128#~ msgid "Form method"
4129#~ msgstr "Метод на формуляра"
4130
4131#~ msgid "Forward link"
4132#~ msgstr "Препращане на връзка"
4133
4134#~ msgid "Frame"
4135#~ msgstr "Рамка"
4136
4137#~ msgid "Frame border"
4138#~ msgstr "Граница на рамката"
4139
4140#~ msgid "Frame render parts"
4141#~ msgstr "Части за изобразяване на рамка"
4142
4143#~ msgid "Frame source"
4144#~ msgstr "Източник на рамка"
4145
4146#~ msgid "Frame spacing"
4147#~ msgstr "Пространство между рамките"
4148
4149#~ msgid "Frame target"
4150#~ msgstr "Цел на рамката"
4151
4152#~ msgid "Frameborder"
4153#~ msgstr "Граница на рамката"
4154
4155#~ msgid "Frameset"
4156#~ msgstr "Набор от рамки"
4157
4158#~ msgid "Frameset columns"
4159#~ msgstr "Колони на набора от рамки"
4160
4161#~ msgid "Frameset rows"
4162#~ msgstr "Редове на набора от рамки"
4163
4164#~ msgid "Framespacing"
4165#~ msgstr "Пространство между рамките"
4166
4167#~ msgid "Generic embedded object"
4168#~ msgstr "Общ вграден обект"
4169
4170#~ msgid "Generic metainformation"
4171#~ msgstr "Обща мета-информация"
4172
4173#~ msgid "Generic span"
4174#~ msgstr "Общ елемент span"
4175
4176#~ msgid "HREF URI"
4177#~ msgstr "Адрес за HREF"
4178
4179#~ msgid "HTML - Special Characters"
4180#~ msgstr "HTML — Специални знаци"
4181
4182#~ msgid "HTML - Tags"
4183#~ msgstr "HTML — Етикети"
4184
4185#~ msgid "HTML root element"
4186#~ msgstr "Коренов елемент HTML"
4187
4188#~ msgid "HTML version"
4189#~ msgstr "Версия на HTML"
4190
4191#~ msgid "HTTP header name"
4192#~ msgstr "Име на заглавна част в HTTP"
4193
4194#~ msgid "Header cell IDs"
4195#~ msgstr "Идентификатор на клетка в заглавието"
4196
4197#~ msgid "Heading"
4198#~ msgstr "Заглавие"
4199
4200#~ msgid "Heading 1"
4201#~ msgstr "Заглавие 1"
4202
4203#~ msgid "Heading 2"
4204#~ msgstr "Заглавие 2"
4205
4206#~ msgid "Heading 3"
4207#~ msgstr "Заглавие 3"
4208
4209#~ msgid "Heading 4"
4210#~ msgstr "Заглавие 4"
4211
4212#~ msgid "Heading 5"
4213#~ msgstr "Заглавие 5"
4214
4215#~ msgid "Heading 6"
4216#~ msgstr "Заглавие 6"
4217
4218#~ msgid "Height"
4219#~ msgstr "Височина"
4220
4221#~ msgid "Horizontal rule"
4222#~ msgstr "Хоризонтална линия"
4223
4224#~ msgid "Horizontal space"
4225#~ msgstr "Хоризонтално пространство"
4226
4227#~ msgid "Horizontal space (deprecated)"
4228#~ msgstr "Хоризонтално пространство (да не се ползва)"
4229
4230#~ msgid "I18N BiDi override"
4231#~ msgstr "Промяна на посоката на текста"
4232
4233#~ msgid "Image"
4234#~ msgstr "Изображение"
4235
4236#~ msgid "Image map"
4237#~ msgstr "Разграфено изображение"
4238
4239#~ msgid "Image map area"
4240#~ msgstr "Район на разграфеното изображение"
4241
4242#~ msgid "Image map name"
4243#~ msgstr "Име на разграфеното изображение"
4244
4245#~ msgid "Image source"
4246#~ msgstr "Източник на изображението"
4247
4248#~ msgid "Inline frame"
4249#~ msgstr "Вътрешна рамка"
4250
4251#~ msgid "Inline layer"
4252#~ msgstr "Вътрешен слой"
4253
4254#~ msgid "Inserted text"
4255#~ msgstr "Вмъкнат текст"
4256
4257#~ msgid "Instance definition"
4258#~ msgstr "Дефиниция"
4259
4260#~ msgid "Italic text"
4261#~ msgstr "Курсивен текст"
4262
4263#~ msgid "Java applet"
4264#~ msgstr "Аплет на Джава"
4265
4266#~ msgid "Java applet (deprecated)"
4267#~ msgstr "Аплет на Джава (да не се ползва)"
4268
4269#~ msgid "Label"
4270#~ msgstr "Етикет"
4271
4272#~ msgid "Language code"
4273#~ msgstr "Езиков код"
4274
4275#~ msgid "Large text style"
4276#~ msgstr "Едър текст"
4277
4278#~ msgid "Layer"
4279#~ msgstr "Слой"
4280
4281#~ msgid "Link color"
4282#~ msgstr "Цвят на препратката"
4283
4284#~ msgid "Link color (deprecated)"
4285#~ msgstr "Цвят на препратката (да не се ползва)"
4286
4287#~ msgid "List item"
4288#~ msgstr "Елемент от списък"
4289
4290#~ msgid "List of MIME types for file upload"
4291#~ msgstr "Списък с видове MIME за качване на файлове"
4292
4293#~ msgid "List of supported character sets"
4294#~ msgstr "Списък с поддържаните кодирания на знаци"
4295
4296#~ msgid "Listing"
4297#~ msgstr "Изходен код"
4298
4299#~ msgid "Local change to font"
4300#~ msgstr "Локална промяна на шрифта"
4301
4302#~ msgid "Long description link"
4303#~ msgstr "Връзка с дълго описание"
4304
4305#~ msgid "Long quotation"
4306#~ msgstr "Дълъг цитат"
4307
4308#~ msgid "Mail link"
4309#~ msgstr "Препратка към е-поща"
4310
4311#~ msgid "Margin pixel height"
4312#~ msgstr "Височина на границата в пиксели"
4313
4314#~ msgid "Margin pixel width"
4315#~ msgstr "Широчина на границата в пиксели"
4316
4317#~ msgid "Marquee"
4318#~ msgstr "Мигащ текст"
4319
4320#~ msgid "Maximum length of text field"
4321#~ msgstr "Максимална дължина на текстово поле"
4322
4323#~ msgid "Media-independent link"
4324#~ msgstr "Връзка независeща от средата"
4325
4326#~ msgid "Menu list"
4327#~ msgstr "Меню-списък"
4328
4329#~ msgid "Menu list (deprecated)"
4330#~ msgstr "Меню-списък (да не се ползва)"
4331
4332#~ msgid "Multi-line text field"
4333#~ msgstr "Текстово поле с много редове"
4334
4335#~ msgid "Multicolumn"
4336#~ msgstr "Многоколонно"
4337
4338#~ msgid "Multiple"
4339#~ msgstr "Множество"
4340
4341#~ msgid "Name"
4342#~ msgstr "Име"
4343
4344#~ msgid "Named property value"
4345#~ msgstr "Именувана стойност на свойство"
4346
4347#~ msgid "Next ID"
4348#~ msgstr "Следващ идентификатор"
4349
4350#~ msgid "No URI"
4351#~ msgstr "Без адрес"
4352
4353#~ msgid "No embedded objects"
4354#~ msgstr "Без вградени обекти"
4355
4356#~ msgid "No frames"
4357#~ msgstr "Без рамки"
4358
4359#~ msgid "No layers"
4360#~ msgstr "Без слоеве"
4361
4362#~ msgid "No line break"
4363#~ msgstr "Без минаване на нов ред"
4364
4365#~ msgid "No resize"
4366#~ msgstr "Без оразмеряване"
4367
4368#~ msgid "No script"
4369#~ msgstr "Без скрипт"
4370
4371#~ msgid "No shade"
4372#~ msgstr "Без сянка"
4373
4374#~ msgid "No shade (deprecated)"
4375#~ msgstr "Без сянка (да не се ползва)"
4376
4377#~ msgid "No word wrap"
4378#~ msgstr "Без пренасяне на текста"
4379
4380#~ msgid "No word wrap (deprecated)"
4381#~ msgstr "Без пренасяне на текста (да не се ползва)"
4382
4383#~ msgid "Non-breaking space"
4384#~ msgstr "Шпация, която не се пренася"
4385
4386#~ msgid "Note"
4387#~ msgstr "Бележка"
4388
4389#~ msgid "Object applet file"
4390#~ msgstr "Файл за обектите на аплет"
4391
4392#~ msgid "Object applet file (deprecated)"
4393#~ msgstr "Файл за обектите на аплет (да не се ползва)"
4394
4395#~ msgid "Object data reference"
4396#~ msgstr "Указател към данните на обект"
4397
4398#~ msgid "Offset for alignment character"
4399#~ msgstr "Отместване на знака за подравняване"
4400
4401#~ msgid "OnBlur event"
4402#~ msgstr "Събитието при махане на фокуса"
4403
4404#~ msgid "OnChange event"
4405#~ msgstr "Събитие при промяна"
4406
4407#~ msgid "OnClick event"
4408#~ msgstr "Събитието при натискане"
4409
4410#~ msgid "OnDblClick event"
4411#~ msgstr "Събитието при двукратно натискане"
4412
4413#~ msgid "OnFocus event"
4414#~ msgstr "Събитието при фокусиране"
4415
4416#~ msgid "OnKeyDown event"
4417#~ msgstr "Събитието при натискане и задържане на клавиш"
4418
4419#~ msgid "OnKeyPress event"
4420#~ msgstr "Събитието при натискане на клавиш"
4421
4422#~ msgid "OnKeyUp event"
4423#~ msgstr "Събитието при отпускане на клавиш"
4424
4425#~ msgid "OnLoad event"
4426#~ msgstr "Събитието при зареждане"
4427
4428#~ msgid "OnMouseDown event"
4429#~ msgstr "Събитието при натискане на бутон на мишката"
4430
4431#~ msgid "OnMouseMove event"
4432#~ msgstr "Събитието при движение на мишката"
4433
4434#~ msgid "OnMouseOut event"
4435#~ msgstr "Събитието при излизане на мишката"
4436
4437#~ msgid "OnMouseOver event"
4438#~ msgstr "Събитието при мишката отгоре"
4439
4440#~ msgid "OnMouseUp event"
4441#~ msgstr "Събитието при отпускане на бутон на мишката"
4442
4443#~ msgid "OnReset event"
4444#~ msgstr "Събитието при изчистване на формуляр"
4445
4446#~ msgid "OnSelect event"
4447#~ msgstr "Събитието при избиране"
4448
4449#~ msgid "OnSubmit event"
4450#~ msgstr "Събитието при подаване на формуляр"
4451
4452#~ msgid "OnUnload event"
4453#~ msgstr "Събитието при напускане на страницата"
4454
4455#~ msgid "Option group"
4456#~ msgstr "Група за избор"
4457
4458#~ msgid "Option selector"
4459#~ msgstr "Избор на опция"
4460
4461#~ msgid "Ordered list"
4462#~ msgstr "Подреден списък"
4463
4464#~ msgid "Output media"
4465#~ msgstr "Изходна медия"
4466
4467#~ msgid "Paragraph"
4468#~ msgstr "Абзац"
4469
4470#~ msgid "Paragraph class"
4471#~ msgstr "Клас на абзаца"
4472
4473#~ msgid "Paragraph style"
4474#~ msgstr "Стил на абзаца"
4475
4476#~ msgid "Preformatted listing"
4477#~ msgstr "Предварително форматиран изходен код"
4478
4479#~ msgid "Preformatted text"
4480#~ msgstr "Предварително форматиран текст"
4481
4482#~ msgid "Profile metainfo dictionary"
4483#~ msgstr "Речник за мета-информация на профила"
4484
4485#~ msgid "Push button"
4486#~ msgstr "Бутон"
4487
4488#~ msgid "Quote"
4489#~ msgstr "Цитат"
4490
4491#~ msgid "Range"
4492#~ msgstr "Диапазон"
4493
4494#~ msgid "ReadOnly text and password"
4495#~ msgstr "Текст и парола само за четене"
4496
4497#~ msgid "Reduced spacing"
4498#~ msgstr "Намалена разредка"
4499
4500#~ msgid "Reduced spacing (deprecated)"
4501#~ msgstr "Намалена разредка (да не се ползва)"
4502
4503#~ msgid "Reverse link"
4504#~ msgstr "Обратна връзка"
4505
4506#~ msgid "Root"
4507#~ msgstr "Корен"
4508
4509#~ msgid "Rows"
4510#~ msgstr "Редове"
4511
4512#~ msgid "Rulings between rows and columns"
4513#~ msgstr "Разстояние между редове и колони"
4514
4515#~ msgid "Sample program output, scripts"
4516#~ msgstr "Примерен изход на програмата, скриптове"
4517
4518#~ msgid "Scope covered by header cells"
4519#~ msgstr "Обхват, покрит от колонтитулните клетки"
4520
4521#~ msgid "Script language name"
4522#~ msgstr "Име на скриптовия език"
4523
4524#~ msgid "Script statements"
4525#~ msgstr "Изрази на скрипта"
4526
4527#~ msgid "Scrollbar"
4528#~ msgstr "Лента за навигация"
4529
4530#~ msgid "Selectable option"
4531#~ msgstr "Опция с възможност за избор"
4532
4533#~ msgid "Server-side image map"
4534#~ msgstr "Разграфено изображение към сървър"
4535
4536#~ msgid "Shape"
4537#~ msgstr "Форма"
4538
4539#~ msgid "Short inline quotation"
4540#~ msgstr "Къс вътрешен цитат"
4541
4542#~ msgid "Single line prompt"
4543#~ msgstr "Подсказка на единичен ред"
4544
4545#~ msgid "Size"
4546#~ msgstr "Размер"
4547
4548#~ msgid "Size (deprecated)"
4549#~ msgstr "Размер (да не се ползва)"
4550
4551#~ msgid "Small text style"
4552#~ msgstr "Малък текст"
4553
4554#~ msgid "Soft line break"
4555#~ msgstr "Незадължителен край на ред"
4556
4557#~ msgid "Sound"
4558#~ msgstr "Звук"
4559
4560#~ msgid "Source"
4561#~ msgstr "Източник"
4562
4563#~ msgid "Space-separated archive list"
4564#~ msgstr "Списък с архиви разделени с пространство"
4565
4566#~ msgid "Spacer"
4567#~ msgstr "Отстояние"
4568
4569#~ msgid "Spacing between cells"
4570#~ msgstr "Разстояние между клетките"
4571
4572#~ msgid "Spacing within cells"
4573#~ msgstr "Разстоянието между клетките"
4574
4575#~ msgid "Span"
4576#~ msgstr "Елемент span"
4577
4578#~ msgid "Square root"
4579#~ msgstr "Корен квадратен"
4580
4581#~ msgid "Standby load message"
4582#~ msgstr "Съобщение при изчакване за зареждане"
4583
4584#~ msgid "Starting sequence number"
4585#~ msgstr "Начално число на поредицата"
4586
4587#~ msgid "Starting sequence number (deprecated)"
4588#~ msgstr "Начално число на поредицата (да не се ползва)"
4589
4590#~ msgid "Strike-through text"
4591#~ msgstr "Зачеркнат текст"
4592
4593#~ msgid "Strike-through text (deprecated)"
4594#~ msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4595
4596#~ msgid "Strike-through text style"
4597#~ msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4598
4599#~ msgid "Strike-through text style (deprecated)"
4600#~ msgstr "Зачеркнат текст (да не се ползва)"
4601
4602#~ msgid "Strong emphasis"
4603#~ msgstr "Силно наблягане"
4604
4605#~ msgid "Style info"
4606#~ msgstr "Информация за стила"
4607
4608#~ msgid "Subscript"
4609#~ msgstr "Долен индекс"
4610
4611#~ msgid "Superscript"
4612#~ msgstr "Горен индекс"
4613
4614#~ msgid "Tab order position"
4615#~ msgstr "Подредба чрез табулатори"
4616
4617#~ msgid "Table"
4618#~ msgstr "Таблица"
4619
4620#~ msgid "Table body"
4621#~ msgstr "Тяло на таблица"
4622
4623#~ msgid "Table caption"
4624#~ msgstr "Заглавие на таблицата"
4625
4626#~ msgid "Table column group properties"
4627#~ msgstr "Свойства на група на колони от таблица"
4628
4629#~ msgid "Table column properties"
4630#~ msgstr "Настройки на колоните на таблица"
4631
4632#~ msgid "Table data cell"
4633#~ msgstr "Таблична клетка с информация"
4634
4635#~ msgid "Table footer"
4636#~ msgstr "Долен колонтитул на таблица"
4637
4638#~ msgid "Table header"
4639#~ msgstr "Горен колонтитул на таблицата"
4640
4641#~ msgid "Table header cell"
4642#~ msgstr "Клетка с колонтитул на таблицата"
4643
4644#~ msgid "Table row"
4645#~ msgstr "Ред на таблица"
4646
4647#~ msgid "Table summary"
4648#~ msgstr "Обобщение на таблицата"
4649
4650#~ msgid "Target - Blank"
4651#~ msgstr "Цел — нов празен прозорец"
4652
4653#~ msgid "Target - Parent"
4654#~ msgstr "Цел — родителския прозорец"
4655
4656#~ msgid "Target - Self"
4657#~ msgstr "Цел — същия прозорец"
4658
4659#~ msgid "Target - Top"
4660#~ msgstr "Цел — най-горния прозорец"
4661
4662#~ msgid "Teletype or monospace text style"
4663#~ msgstr "Равноширок текст"
4664
4665#~ msgid "Text"
4666#~ msgstr "Текст"
4667
4668#~ msgid "Text color"
4669#~ msgstr "Цвят на текста"
4670
4671#~ msgid "Text color (deprecated)"
4672#~ msgstr "Цвят на текста (да не се ползва)"
4673
4674#~ msgid "Text entered by user"
4675#~ msgstr "Текст въведен от потребителя"
4676
4677#~ msgid "Title"
4678#~ msgstr "Заглавие"
4679
4680#~ msgid "Top margin in pixels"
4681#~ msgstr "Горната граница в пиксели"
4682
4683#~ msgid "URL"
4684#~ msgstr "Адрес"
4685
4686#~ msgid "Underlined text style"
4687#~ msgstr "Подчертан текстов стил"
4688
4689#~ msgid "Unordered list"
4690#~ msgstr "Неподреден списък"
4691
4692#~ msgid "Use image map"
4693#~ msgstr "Използване на разграфено изображение"
4694
4695#~ msgid "Value"
4696#~ msgstr "Стойност"
4697
4698#~ msgid "Value interpretation"
4699#~ msgstr "Интерпретация на стойности"
4700
4701#~ msgid "Variable or program argument"
4702#~ msgstr "Аргумент на променлива или програма"
4703
4704#~ msgid "Vertical cell alignment"
4705#~ msgstr "Вертикално подравняване на клетките"
4706
4707#~ msgid "Vertical space"
4708#~ msgstr "Вертикално пространство"
4709
4710#~ msgid "Vertical space (deprecated)"
4711#~ msgstr "Вертикално пространство (да не се ползва)"
4712
4713#~ msgid "Visited link color"
4714#~ msgstr "Цвят на посетените препратки"
4715
4716#~ msgid "Visited link color (deprecated)"
4717#~ msgstr "Цвят на посетените препратки (да не се ползва)"
4718
4719#~ msgid "Width"
4720#~ msgstr "Широчина"
4721
4722#~ msgid "XHTML 1.0 - Tags"
4723#~ msgstr "XHTML 1.0 — Етикети"
4724
4725#~ msgid "Bibliography (cite)"
4726#~ msgstr "Библиография (цитат)"
4727
4728#~ msgid "Bibliography (item)"
4729#~ msgstr "Библиография (елемент)"
4730
4731#~ msgid "Bibliography (shortcite)"
4732#~ msgstr "Библиография (кратък цитат)"
4733
4734#~ msgid "Bibliography (thebibliography)"
4735#~ msgstr "Библиография (библиографията)"
4736
4737#~ msgid "Brackets ()"
4738#~ msgstr "Кръгли скоби „(“ „)“"
4739
4740#~ msgid "Brackets <>"
4741#~ msgstr "Счупени скоби „<“ „>“"
4742
4743#~ msgid "Brackets []"
4744#~ msgstr "Квадратни скоби „[“ „]“"
4745
4746#~ msgid "Brackets {}"
4747#~ msgstr "Фигурни скоби „{“ „}“"
4748
4749#~ msgid "File input"
4750#~ msgstr "Въвеждане на файл"
4751
4752#~ msgid "Footnote"
4753#~ msgstr "Бележка под линия"
4754
4755#~ msgid "Function cosine"
4756#~ msgstr "Функция косинус"
4757
4758#~ msgid "Function e^"
4759#~ msgstr "Функция e^"
4760
4761#~ msgid "Function exp"
4762#~ msgstr "Функция „степенуване“"
4763
4764#~ msgid "Function log"
4765#~ msgstr "Функция „логаритъм“"
4766
4767#~ msgid "Function log10"
4768#~ msgstr "Функция „десетичен логаритъм“"
4769
4770#~ msgid "Function sine"
4771#~ msgstr "Функция „синус“"
4772
4773#~ msgid "Greek alpha"
4774#~ msgstr "Гръцката буква алфа"
4775
4776#~ msgid "Greek beta"
4777#~ msgstr "Гръцката буква бета"
4778
4779#~ msgid "Greek epsilon"
4780#~ msgstr "Гръцката буква епсилон"
4781
4782#~ msgid "Greek gamma"
4783#~ msgstr "Гръцката буква гама"
4784
4785#~ msgid "Greek lambda"
4786#~ msgstr "Гръцката буква ламбда"
4787
4788#~ msgid "Greek rho"
4789#~ msgstr "Гръцката буква ро"
4790
4791#~ msgid "Greek tau"
4792#~ msgstr "Гръцката буква тау"
4793
4794#~ msgid "Header 0 (chapter)"
4795#~ msgstr "Подразделение 0 (глава)"
4796
4797#~ msgid "Header 0 (chapter*)"
4798#~ msgstr "Подразделение 0 (глава*)"
4799
4800#~ msgid "Header 1 (section)"
4801#~ msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава)"
4802
4803#~ msgid "Header 1 (section*)"
4804#~ msgstr "Подразделение 1 (подразделение на глава*)"
4805
4806#~ msgid "Header 2 (subsection)"
4807#~ msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава)"
4808
4809#~ msgid "Header 2 (subsection*)"
4810#~ msgstr "Подразделение 2 (подразделение на глава*)"
4811
4812#~ msgid "Header 3 (subsubsection)"
4813#~ msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава)"
4814
4815#~ msgid "Header 3 (subsubsection*)"
4816#~ msgstr "Подразделение 3 (подразделение на глава*)"
4817
4818#~ msgid "Header 4 (paragraph)"
4819#~ msgstr "Подразделение 4 (параграф)"
4820
4821#~ msgid "Header appendix"
4822#~ msgstr "Заглавие на притурка"
4823
4824#~ msgid "Item"
4825#~ msgstr "Елемент"
4826
4827#~ msgid "Item with label"
4828#~ msgstr "Елемент с етикет"
4829
4830#~ msgid "Latex - Tags"
4831#~ msgstr "Latex — Етикети"
4832
4833#~ msgid "List description"
4834#~ msgstr "Описание на списъка"
4835
4836#~ msgid "List enumerate"
4837#~ msgstr "Номериран списък"
4838
4839#~ msgid "List itemize"
4840#~ msgstr "Отделяне на точки в списък"
4841
4842#~ msgid "Maths (display)"
4843#~ msgstr "Математика (за показване)"
4844
4845#~ msgid "Maths (inline)"
4846#~ msgstr "Математика (вътрешна)"
4847
4848#~ msgid "Operator fraction"
4849#~ msgstr "Оператор „дроб“"
4850
4851#~ msgid "Operator integral (display)"
4852#~ msgstr "Оператор „интеграл“ (за показване)"
4853
4854#~ msgid "Operator integral (inline)"
4855#~ msgstr "Оператор „интеграл“ (вътрешен)"
4856
4857#~ msgid "Operator sum (display)"
4858#~ msgstr "Оператор „сума“ (за показване)"
4859
4860#~ msgid "Operator sum (inline)"
4861#~ msgstr "Оператор „сума“ (вътрешен)"
4862
4863#~ msgid "Reference label"
4864#~ msgstr "Етикет за указател"
4865
4866#~ msgid "Reference ref"
4867#~ msgstr "Етикет за указател"
4868
4869#~ msgid "Symbol <<"
4870#~ msgstr "Знакът „«“"
4871
4872#~ msgid "Symbol <="
4873#~ msgstr "Знакът „<=“"
4874
4875#~ msgid "Symbol >="
4876#~ msgstr "Знакът „>=“"
4877
4878#~ msgid "Symbol >>"
4879#~ msgstr "Знакът „»“"
4880
4881#~ msgid "Symbol and"
4882#~ msgstr "Знакът „И“"
4883
4884#~ msgid "Symbol const"
4885#~ msgstr "Знакът const"
4886
4887#~ msgid "Symbol d-by-dt"
4888#~ msgstr "Знакът d-by-dt"
4889
4890#~ msgid "Symbol d-by-dt-partial"
4891#~ msgstr "Знакът d-by-dt-partial"
4892
4893#~ msgid "Symbol d2-by-dt2-partial"
4894#~ msgstr "Знакът d2-by-dt2-partial"
4895
4896#~ msgid "Symbol dagger"
4897#~ msgstr "Знакът dagger"
4898
4899#~ msgid "Symbol em-dash ---"
4900#~ msgstr "Знакът em-dash ---"
4901
4902#~ msgid "Symbol en-dash --"
4903#~ msgstr "Знакът en-dash --"
4904
4905#~ msgid "Symbol equiv"
4906#~ msgstr "Знакът equiv"
4907
4908#~ msgid "Symbol infinity"
4909#~ msgstr "Знакът infinity"
4910
4911#~ msgid "Symbol mathspace ,"
4912#~ msgstr "Знакът mathspace ,"
4913
4914#~ msgid "Symbol mathspace ."
4915#~ msgstr "Знакът mathspace ."
4916
4917#~ msgid "Symbol mathspace _"
4918#~ msgstr "Знакът mathspace _"
4919
4920#~ msgid "Symbol mathspace __"
4921#~ msgstr "Знакът mathspace __"
4922
4923#~ msgid "Symbol simeq"
4924#~ msgstr "Знакът simeq"
4925
4926#~ msgid "Symbol star"
4927#~ msgstr "Знакът звезда"
4928
4929#~ msgid "Typeface bold"
4930#~ msgstr "Получерно"
4931
4932#~ msgid "Typeface italic"
4933#~ msgstr "Курсивно"
4934
4935#~ msgid "Typeface slanted"
4936#~ msgstr "Зачеркнато"
4937
4938#~ msgid "Typeface type"
4939#~ msgstr "Шрифт"
4940
4941#~ msgid "Unbreakable text"
4942#~ msgstr "Неразделим текст"
4943
4944#~ msgid ""
4945#~ "Provides a method to easily insert commonly used tags/strings into a "
4946#~ "document without having to type them."
4947#~ msgstr ""
4948#~ "Предоставя метод за лесно вкарване в документа на често използвани "
4949#~ "етикети/низове без нужда да се въвеждат отново."
4950
4951#~ msgid "Tag list"
4952#~ msgstr "Списък с етикети"
4953
4954#~ msgid "XSLT - Axes"
4955#~ msgstr "XSLT — оси"
4956
4957#~ msgid "XSLT - Elements"
4958#~ msgstr "XSLT — елементи"
4959
4960#~ msgid "XSLT - Functions"
4961#~ msgstr "XSLT — функции"
4962
4963#~ msgid "ancestor"
4964#~ msgstr "родител"
4965
4966#~ msgid "ancestor-or-self"
4967#~ msgstr "родител-или-себе-си"
4968
4969#~ msgid "attribute"
4970#~ msgstr "атрибут"
4971
4972#~ msgid "child"
4973#~ msgstr "дете"
4974
4975#~ msgid "descendant"
4976#~ msgstr "наследник"
4977
4978#~ msgid "descendant-or-self"
4979#~ msgstr "наследник-или-себе-си"
4980
4981#~ msgid "following"
4982#~ msgstr "следващ"
4983
4984#~ msgid "following-sibling"
4985#~ msgstr "следващ-брат"
4986
4987#~ msgid "namespace"
4988#~ msgstr "пространство от имена"
4989
4990#~ msgid "parent"
4991#~ msgstr "родител"
4992
4993#~ msgid "preceding"
4994#~ msgstr "предхождащ"
4995
4996#~ msgid "preceding-sibling"
4997#~ msgstr "предхождащ-брат"
4998
4999#~ msgid "self"
5000#~ msgstr "себе-си"
5001
5002#~ msgid "XUL - Tags"
5003#~ msgstr "XUL — Етикети"
5004
5005#~ msgid "Configure insert date/time plugin..."
5006#~ msgstr "Настройване на приставката дата/време…"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.