source: gnome/master/gedit.master.bg.po @ 2281

Last change on this file since 2281 was 2281, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gedit: подаден в master

File size: 137.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gedit po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gedit package.
5# Evgeni Boevski <linkej@yahoo.com>, 2003.
6# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com> 2004, 2005, 2007.
8# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010, 2011.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gedit master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2011-03-23 08:02+0200\n"
17"PO-Revision-Date: 2011-03-23 08:01+0200\n"
18"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:1
27msgid "Edit text files"
28msgstr "Редактиране на текстови файлове"
29
30#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:2 ../gedit/gedit-print-job.c:805
31msgid "Text Editor"
32msgstr "Текстов редактор"
33
34#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:3
35msgid "gedit"
36msgstr "gedit"
37
38#: ../data/gedit.desktop.in.in.h:4
39msgid "gedit Text Editor"
40msgstr "Текстов редактор (gedit)"
41
42#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:1
43msgid ""
44"A custom font that will be used for the editing area. This will only take "
45"effect if the \"Use Default Font\" option is turned off."
46msgstr ""
47"Шрифт избран от потребителя, който ще бъде използван за текстовата област. "
48"Важи само при изключена опция „Използване на стандартния шрифт“."
49
50#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:2
51msgid "Active plugins"
52msgstr "Включени приставки"
53
54#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:3
55msgid "Automatic indent"
56msgstr "Автоматичен отстъп"
57
58#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:4
59msgid "Automatically Detected Encodings"
60msgstr "Автоматично откриване на кодирането на знаците"
61
62#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:5
63msgid "Autosave"
64msgstr "Автоматично запазване"
65
66#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:6
67msgid "Autosave Interval"
68msgstr "Интервал за автоматично запазване"
69
70#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:7
71msgid "Body Font for Printing"
72msgstr "Шрифт на текста в тялото на документа при печат"
73
74#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:8
75msgid "Create Backup Copies"
76msgstr "Създаване на резервни копия"
77
78#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:9
79msgid "Display Line Numbers"
80msgstr "Показване на номера на редовете"
81
82#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:10
83msgid "Display Right Margin"
84msgstr "Показване на дясна граница"
85
86#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:11
87msgid "Editor Font"
88msgstr "Шрифт на редактора"
89
90#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:12
91msgid "Enable Search Highlighting"
92msgstr "Включване на оцветяването при търсене"
93
94#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:13
95msgid "Enable Syntax Highlighting"
96msgstr "Включване на оцветяването на синтаксиса"
97
98#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:14
99msgid "Encodings shown in menu"
100msgstr "Кодирания на знаци, показвани в менюто"
101
102#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:15
103msgid "Header Font for Printing"
104msgstr "Шрифт на колонтитула при печат"
105
106#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:16
107msgid "Highlight Current Line"
108msgstr "Оцветяване на текущия ред"
109
110#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:17
111msgid "Highlight Matching Brackets"
112msgstr "Оцветяване на съответстващите скоби"
113
114#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:18
115msgid ""
116"If this value is 0, then no line numbers will be inserted when printing a "
117"document. Otherwise, gedit will print line numbers every such number of "
118"lines."
119msgstr ""
120"Ако тази стойност е 0, при печат на документ няма да бъдат разпечатани "
121"номера на редове. Иначе gedit ще печата номера през всеки толкова реда. "
122
123#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:19
124msgid "Insert spaces"
125msgstr "Вмъкване на интервали"
126
127#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:20
128msgid "Line Number Font for Printing"
129msgstr "Шрифт на номера на ред при печат"
130
131#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:21
132msgid "Line Wrapping Mode"
133msgstr "Режим с пренасяне"
134
135#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:22
136msgid ""
137"List of VFS schemes gedit supports in write mode. The 'file' scheme is "
138"writable by default."
139msgstr ""
140"Списък със схеми на VFS, които gedit поддържа с възможност за запис. "
141"Стандартно схемата „file“ позволява запис."
142
143#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:23
144msgid ""
145"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
146"See the .gedit-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given plugin."
147msgstr ""
148"Списък на включените приставки. Съдържа „местоположението“ на включените "
149"приставки. Погледнете файла .gedit-plugin, за да намерите „местоположението“ "
150"на дадена приставка."
151
152#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:24
153msgid ""
154"List of encodings shown in the Character Encoding menu in open/save file "
155"selector. Only recognized encodings are used."
156msgstr ""
157"Списък с кодирания на знаци, показани в меню „Кодиране на знаците“ в "
158"прозореца за отваряне или запазване на файл. Използват се само познати "
159"кодирания на знаци."
160
161#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:25
162msgid "Maximum Number of Undo Actions"
163msgstr "Максимален брой връщания назад"
164
165#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:26
166msgid "Maximum Recent Files"
167msgstr "Максимален брой скоро използвани файлове"
168
169#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:27
170msgid ""
171"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
172"\"-1\" for unlimited number of actions."
173msgstr ""
174"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
175"отново. Използвайте „-1“ за безброй действия."
176
177#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:28
178msgid ""
179"Maximum number of actions that gedit will be able to undo or redo. Use "
180"\"-1\" for unlimited number of actions. Deprecated since 2.12.0"
181msgstr ""
182"Максимален брой на действията, които gedit ще може да отмени или направи "
183"отново. Използвайте „-1“ за неограничен брой действия. Ненужно от 2.12.0 "
184"нататък"
185
186#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:29
187msgid "Notebook Show Tabs Mode"
188msgstr "Показване на подпрозорци в режим за преносими компютри"
189
190#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:30
191msgid ""
192"Number of minutes after which gedit will automatically save modified files. "
193"This will only take effect if the \"Autosave\" option is turned on."
194msgstr ""
195"Брой минути, след които gedit ще запише автоматично променените файлове. "
196"Това е валидно само при включена опция „Автоматично запазване“."
197
198#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:31
199msgid "Print Header"
200msgstr "Печатане на горен колонтитул"
201
202#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:32
203msgid "Print Line Numbers"
204msgstr "Печатане на номера на редове"
205
206#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:33
207msgid "Print Syntax Highlighting"
208msgstr "Печатане на синтактично оцветен текст"
209
210#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:34
211msgid "Printing Line Wrapping Mode"
212msgstr "Режим с пренасяне при печат"
213
214#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:35
215msgid "Restore Previous Cursor Position"
216msgstr "Възстановяване на предишната позиция на курсора"
217
218#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:36
219msgid "Right Margin Position"
220msgstr "Позиция на дясната граница"
221
222#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:37
223msgid "Side panel is Visible"
224msgstr "Страничният панел е видим "
225
226#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:38
227msgid "Smart Home End"
228msgstr "Умни „Home“ и „End“"
229
230#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:39
231msgid ""
232"Sorted list of encodings used by gedit for automatically detecting the "
233"encoding of a file. \"CURRENT\" represents the current locale encoding. Only "
234"recognized encodings are used."
235msgstr ""
236"Подреден списък с кодиранията на знаците, използвани от gedit за автоматично "
237"откриване на кодирането на файл. „CURRENT“ е текущото кодиране на локала. "
238"Използват се само познати кодирания на знаци."
239
240#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:40
241msgid ""
242"Specifies how the cursor moves when the HOME and END keys are pressed. Use "
243"\"disabled\" to always move at the start/end of the line, \"after\" to move "
244"to the start/end of the line the first time the keys are pressed and to the "
245"start/end of the text ignoring whitespaces the second time the keys are "
246"pressed, \"before\" to move to the start/end of the text before moving to "
247"the start/end of the line and \"always\" to always move to the start/end of "
248"the text instead of the start/end of the line."
249msgstr ""
250"Указва как се движи курсорът при натискането на клавишите „HOME“ и „END“. "
251"„DISABLED“ (изключване) означава курсорът винаги да се придвижва в началото/"
252"края на реда, „AFTER“ (след) да се отива в началото/края на текста след "
253"отиването в началото/края на реда, „BEFORE“ (преди) да се отива в началото/"
254"края на текста преди отиването в началото/края на реда и „ALWAYS“ (винаги) "
255"винаги да се придвижва в началото/края на текста, а не на реда."
256
257#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:41
258msgid ""
259"Specifies how to wrap long lines for printing. Use \"none\" for no wrapping, "
260"\"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for wrapping at "
261"individual character boundaries. Note that the values are case-sensitive, so "
262"make sure they appear exactly as mentioned here."
263msgstr ""
264"Указване как да се пренасят дългите редове при печат. Използвайте „none“ за "
265"режим без пренос, „word“ за пренос на границите на думи и „char“ за пренос "
266"при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са зависими от регистъра на "
267"буквите, така че се уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
268
269#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:42
270msgid ""
271"Specifies how to wrap long lines in the editing area. Use \"none\" for no "
272"wrapping, \"word\" for wrapping at word boundaries, and \"char\" for "
273"wrapping at individual character boundaries. Note that the values are case-"
274"sensitive, so make sure they appear exactly as mentioned here."
275msgstr ""
276"Указване как да се пренасят дългите редове в областта за редактиране. "
277"Използвайте „none“ за режим без пренос, „word“ за пренос на границите на "
278"думи и „char“ за пренос при всеки знак. Имайте предвид, че стойностите са "
279"зависими от регистъра на буквите, така че се уверете, че са изписани точно, "
280"както ги виждате тук."
281
282#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:43
283msgid ""
284"Specifies the font to use for a document's body when printing documents."
285msgstr ""
286"Указване на шрифта, който да се използва за тялото на документа при печат."
287
288#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:44
289msgid ""
290"Specifies the font to use for line numbers when printing. This will only "
291"take effect if the \"Print Line Numbers\" option is non-zero."
292msgstr ""
293"Указване на шрифта, който да се използва за номерата на редове при печат. "
294"Важи само, когато опцията „Печатане номера на редове“ е различна от нула."
295
296#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:45
297msgid ""
298"Specifies the font to use for page headers when printing a document. This "
299"will only take effect if the \"Print Header\" option is turned on."
300msgstr ""
301"Указване на шрифта, който да се използва за главницата при печат. Важи само "
302"при включена опция „Печатане на горен колонтитул“."
303
304#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:46
305msgid ""
306"Specifies the maximum number of recently opened files that will be displayed "
307"in the \"Recent Files\" submenu."
308msgstr ""
309"Указване на максималния брой последни файлове, който ще бъде показани в "
310"подменюто „Последни файлове“."
311
312#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:47
313msgid ""
314"Specifies the number of spaces that should be displayed instead of Tab "
315"characters."
316msgstr "Указване на броя интервали, които да се изобразят вместо табулаторите."
317
318#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:48
319msgid "Specifies the position of the right margin."
320msgstr "Определяне на позицията на дясната граница."
321
322#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:49
323msgid ""
324"Specifies when to show the notebook tabs. Use \"never\" to never show the "
325"tabs, \"always\" to always show the tabs, and \"auto\" to show the tabs only "
326"when there is more than one tab. Note that the values are case-sensitive, so "
327"make sure they appear exactly as mentioned here."
328msgstr ""
329"Указване кога да се показват подпрозорците за преносими компютри. "
330"Използвайте „never“, за да не се показват, „always“ за постоянно показван и "
331"„auto“ за показване,  само когато има повече от един подпрозорец. Имайте "
332"предвид, че стойностите са зависими от регистъра на буквите, така че се "
333"уверете, че са изписани точно, както ги виждате тук."
334
335#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:50
336msgid "Status Bar is Visible"
337msgstr "Лентата на състоянието е видима"
338
339#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:51
340msgid "Style Scheme"
341msgstr "Стилови схеми"
342
343#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:52
344msgid "Tab Size"
345msgstr "Размер на табулатора"
346
347#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:53
348msgid "The ID of a GtkSourceView Style Scheme used to color the text."
349msgstr ""
350"Идентификаторът на стилова схема на GtkSourceView, която се ползва за "
351"оцветяване на текста."
352
353#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:54
354msgid "Toolbar is Visible"
355msgstr "Лентата с инструменти е видима"
356
357#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:55
358msgid "Undo Actions Limit (DEPRECATED)"
359msgstr "Брой отмени на команди (НЕНУЖНО В НОВИТЕ ВЕРСИИ)"
360
361#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:56
362msgid "Use Default Font"
363msgstr "Използване на стандартния шрифт"
364
365#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:57
366msgid ""
367"Whether gedit should automatically save modified files after a time "
368"interval. You can set the time interval with the \"Autosave Interval\" "
369"option."
370msgstr ""
371"Дали gedit да записва променените файлове след определен интервал време. "
372"Можете да укажете интервала в опцията „Интервал за автоматичното запазване“."
373
374#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:58
375msgid ""
376"Whether gedit should create backup copies for the files it saves. You can "
377"set the backup file extension with the \"Backup Copy Extension\" option."
378msgstr ""
379"Дали gedit да създава резервни копия на файловете, които записва. Можете да "
380"укажете разширението за копията в опцията „Разширение на резервните копия“."
381
382#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:59
383msgid "Whether gedit should display line numbers in the editing area."
384msgstr "Дали gedit да изобразява номера на редове в областта за редактиране."
385
386#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:60
387msgid "Whether gedit should display the right margin in the editing area."
388msgstr "Дали gedit да изобразява дясната граница в областта за редактиране."
389
390#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:61
391msgid "Whether gedit should enable automatic indentation."
392msgstr "Дали gedit трябва да разрешава автоматично разделяне на абзаци."
393
394#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:62
395msgid "Whether gedit should enable syntax highlighting."
396msgstr "Дали gedit трябва да оцветява синтаксиса."
397
398#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:63
399msgid ""
400"Whether gedit should highlight all the occurrences of the searched text."
401msgstr "Дали gedit да отбелязва оцветено всички съвпадения на търсения текст."
402
403#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:64
404msgid "Whether gedit should highlight matching brackets."
405msgstr "Дали gedit да оцветява съответстващите скоби."
406
407#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:65
408msgid "Whether gedit should highlight the current line."
409msgstr "Дали gedit да оцветява текущия ред."
410
411#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:66
412msgid "Whether gedit should include a document header when printing documents."
413msgstr "Дали gedit да включва горен колонтитул на документа при печат."
414
415#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:67
416msgid "Whether gedit should insert spaces instead of tabs."
417msgstr "Дали gedit да вмъква интервали вместо табулации."
418
419#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:68
420msgid "Whether gedit should print syntax highlighting when printing documents."
421msgstr ""
422"Дали gedit да печата синтактично оцветен текст или да пренебрегва цветовете."
423
424#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:69
425msgid ""
426"Whether gedit should restore the previous cursor position when a file is "
427"loaded."
428msgstr ""
429"Дали gedit да възстановява предишната позиция на курсора, когато се зареди "
430"файл."
431
432#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:70
433msgid ""
434"Whether the side panel at the left of editing windows should be visible."
435msgstr ""
436"Дали страничният панел, който е в лявата част на прозореца, да бъде видим."
437
438#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:71
439msgid ""
440"Whether the status bar at the bottom of editing windows should be visible."
441msgstr ""
442"Дали линията за състояние в долната част на прозореца за редактиране да е "
443"видима."
444
445#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:72
446msgid "Whether the toolbar should be visible in editing windows."
447msgstr "Дали лентата с инструменти да е видима в прозорците за редактиране."
448
449#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:73
450msgid ""
451"Whether to use the system's default fixed width font for editing text "
452"instead of a font specific to gedit. If this option is turned off, then the "
453"font named in the \"Editor Font\" option will be used instead of the system "
454"font."
455msgstr ""
456"Дали да се използва стандартният системен шрифт за текста или шрифт "
457"специфичен за gedit. Ако тази опция е изключена, то ще бъде използван "
458"шрифтът указан в опцията „Шрифт на редактора“."
459
460#: ../data/org.gnome.gedit.gschema.xml.in.in.h:74
461msgid "Writable VFS schemes"
462msgstr "Схеми на VFS позволяващи запис"
463
464#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:141
465msgid "Log Out _without Saving"
466msgstr "Изход _без запазване"
467
468#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:145
469msgid "_Cancel Logout"
470msgstr "_Отказване на изход"
471
472#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:152
473msgid "Close _without Saving"
474msgstr "_Без запазване"
475
476#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:214
477msgid "Question"
478msgstr "Въпрос"
479
480#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:414
481#, c-format
482msgid ""
483"If you don't save, changes from the last %ld second will be permanently lost."
484msgid_plural ""
485"If you don't save, changes from the last %ld seconds will be permanently "
486"lost."
487msgstr[0] ""
488"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld секунда ще бъдат "
489"загубени безвъзвратно."
490msgstr[1] ""
491"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld секунди ще бъдат "
492"загубени безвъзвратно."
493
494#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:423
495msgid ""
496"If you don't save, changes from the last minute will be permanently lost."
497msgstr ""
498"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута ще бъдат "
499"загубени безвъзвратно."
500
501#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:429
502#, c-format
503msgid ""
504"If you don't save, changes from the last minute and %ld second will be "
505"permanently lost."
506msgid_plural ""
507"If you don't save, changes from the last minute and %ld seconds will be "
508"permanently lost."
509msgstr[0] ""
510"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунда ще "
511"бъдат загубени безвъзвратно."
512msgstr[1] ""
513"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната минута и %ld секунди ще "
514"бъдат загубени безвъзвратно."
515
516#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:439
517#, c-format
518msgid ""
519"If you don't save, changes from the last %ld minute will be permanently lost."
520msgid_plural ""
521"If you don't save, changes from the last %ld minutes will be permanently "
522"lost."
523msgstr[0] ""
524"Ако не изберете „Запазване“, промените от последната %ld минута ще бъдат "
525"загубени безвъзвратно."
526msgstr[1] ""
527"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %ld минути ще бъдат "
528"загубени безвъзвратно."
529
530#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:454
531msgid "If you don't save, changes from the last hour will be permanently lost."
532msgstr ""
533"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
534"безвъзвратно."
535
536#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:460
537#, c-format
538msgid ""
539"If you don't save, changes from the last hour and %d minute will be "
540"permanently lost."
541msgid_plural ""
542"If you don't save, changes from the last hour and %d minutes will be "
543"permanently lost."
544msgstr[0] ""
545"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минута ще бъдат "
546"загубени безвъзвратно."
547msgstr[1] ""
548"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час и %d минути ще бъдат "
549"загубени безвъзвратно."
550
551#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:475
552#, c-format
553msgid ""
554"If you don't save, changes from the last %d hour will be permanently lost."
555msgid_plural ""
556"If you don't save, changes from the last %d hours will be permanently lost."
557msgstr[0] ""
558"Ако не изберете „Запазване“, промените от последния час ще бъдат загубени "
559"безвъзвратно."
560msgstr[1] ""
561"Ако не изберете „Запазване“, промените от последните %d часа ще бъдат "
562"загубени безвъзвратно."
563
564#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:519
565#, c-format
566msgid "Changes to document \"%s\" will be permanently lost."
567msgstr "Промените направени по документа „%s“ ще бъдат загубени безвъзвратно."
568
569#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:524
570#, c-format
571msgid "Save changes to document \"%s\" before closing?"
572msgstr ""
573"Искате ли да запазите промените по документа „%s“ преди да бъде затворен?"
574
575#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:538
576#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:755
577msgid "Saving has been disabled by the system administrator."
578msgstr "Запазването е изключено от системния администратор."
579
580#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:706
581#, c-format
582msgid "Changes to %d document will be permanently lost."
583msgid_plural "Changes to %d documents will be permanently lost."
584msgstr[0] "Промените направени по %d документ ще бъдат загубени безвъзвратно."
585msgstr[1] "Промените направени по %d документа ще бъдат загубени безвъзвратно."
586
587#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:714
588#, c-format
589msgid "There is %d document with unsaved changes. Save changes before closing?"
590msgid_plural ""
591"There are %d documents with unsaved changes. Save changes before closing?"
592msgstr[0] ""
593"Има %d документ с незапазени промени. Да бъде ли запазен преди затварянето?"
594msgstr[1] ""
595"Има %d документа с незапазени промени. Да бъдат ли запазени преди "
596"затварянето?"
597
598#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:733
599msgid "Docum_ents with unsaved changes:"
600msgstr "Документи с _незапазени промени:"
601
602#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:735
603msgid "S_elect the documents you want to save:"
604msgstr "Избор докум_ентите, които искате да запазите:"
605
606#: ../gedit/dialogs/gedit-close-confirmation-dialog.c:759
607msgid "If you don't save, all your changes will be permanently lost."
608msgstr ""
609"Ако не изберете „Запазване“, всичките ви промени ще бъдат загубени "
610"безвъзвратно."
611
612#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:351
613msgid "Character Encodings"
614msgstr "Кодиране на знаците"
615
616#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:414
617#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:475
618msgid "_Description"
619msgstr "_Описание"
620
621#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:423
622#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.c:484
623msgid "_Encoding"
624msgstr "_Кодиране"
625
626#. ex:set ts=8 noet:
627#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:1
628msgid "A_vailable encodings:"
629msgstr "На_лични кодирания на знаци:"
630
631#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:2
632msgid "Character encodings"
633msgstr "Кодиране на знаците"
634
635#: ../gedit/dialogs/gedit-encodings-dialog.ui.h:3
636msgid "E_ncodings shown in menu:"
637msgstr "_Кодирания на знаци, показвани в менюто:"
638
639#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:423
640msgid "Click on this button to select the font to be used by the editor"
641msgstr "Натиснете бутона, за да изберете какъв шрифт да използва редакторът"
642
643#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:438
644#, c-format
645msgid "_Use the system fixed width font (%s)"
646msgstr "_Използване на системния шрифт с фиксирана широчина (%s)"
647
648#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:634
649msgid "The selected color scheme cannot be installed."
650msgstr "Избраната цветова схема не може да бъде инсталирана."
651
652#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:661
653msgid "Add Scheme"
654msgstr "Добавяне на схема"
655
656#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:668
657msgid "A_dd Scheme"
658msgstr "_Добавяне на схема"
659
660#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:676
661msgid "Color Scheme Files"
662msgstr "Файлове на цветова схема"
663
664#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:683
665#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:52
666msgid "All Files"
667msgstr "Всички файлове"
668
669#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:728
670#, c-format
671msgid "Could not remove color scheme \"%s\"."
672msgstr "Цветовата схема „%s“ не може да бъде изтрита."
673
674#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.c:947
675msgid "gedit Preferences"
676msgstr "Настройки на gedit"
677
678#. ex:set ts=8 noet:
679#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:1
680msgid "Color Scheme"
681msgstr "Цветова схема"
682
683#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:2
684msgid "Create a _backup copy of files before saving"
685msgstr "Създаване на _резервно копие на файловете преди запазване"
686
687#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:3
688msgid "Display right _margin at column:"
689msgstr "Показване на _дясна граница при колона:"
690
691#. ex:set ts=8 noet:
692#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:4
693#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:1
694msgid "Do not _split words over two lines"
695msgstr "Без разделяне на думите на _два реда"
696
697#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:5
698msgid "Editor"
699msgstr "Редактор"
700
701#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:6
702msgid "Editor _font: "
703msgstr "_Шрифт на редактора:"
704
705#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:7
706#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:2
707msgid "Enable text _wrapping"
708msgstr "Разрешаване на ре_жим с пренасяне"
709
710#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:8
711msgid "File Saving"
712msgstr "Запазване на файлове"
713
714#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:9
715#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:2
716#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:4
717msgid "Font"
718msgstr "Шрифт"
719
720#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:10
721msgid "Font & Colors"
722msgstr "Шрифт и цветове"
723
724#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:11
725msgid "Highlight current _line"
726msgstr "Оцветяване на _текущия ред"
727
728#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:12
729msgid "Highlight matching _brackets"
730msgstr "Оцветяване на съответства_щите скоби"
731
732#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:13
733msgid "Highlighting"
734msgstr "Оцветяване"
735
736#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:14
737msgid "Insert _spaces instead of tabs"
738msgstr "Вмъкване на _интервали вместо табулации"
739
740#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:15
741msgid "Pick the editor font"
742msgstr "Избор на шрифт за редактора"
743
744#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:16
745msgid "Plugins"
746msgstr "Приставки"
747
748#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:17
749msgid "Preferences"
750msgstr "Предпочитани настройки"
751
752#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:18
753msgid "Tab Stops"
754msgstr "Табулатори"
755
756#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:19
757#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:11
758msgid "Text Wrapping"
759msgstr "Режим с пренасяне"
760
761#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:20
762msgid "View"
763msgstr "Изглед"
764
765#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:21
766msgid "_Add..."
767msgstr "_Добавяне…"
768
769#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:22
770msgid "_Autosave files every"
771msgstr "Автоматично запазване на файловете на _всеки"
772
773#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:23 ../gedit/gedit-view.c:588
774msgid "_Display line numbers"
775msgstr "Показване на _номера на редовете"
776
777#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:24
778msgid "_Enable automatic indentation"
779msgstr "Включване на _автоматичния отстъп"
780
781#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:25
782msgid "_Tab width:"
783msgstr "_Широчина на табулатора:"
784
785#: ../gedit/dialogs/gedit-preferences-dialog.ui.h:26
786msgid "_minutes"
787msgstr "_минути"
788
789#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:209
790#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:2 ../gedit/gedit-window.c:1592
791msgid "Replace"
792msgstr "Замяна"
793
794#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:291
795msgid "Replace _All"
796msgstr "Замяна на _всички"
797
798#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.c:292
799#: ../gedit/gedit-commands-file.c:572
800msgid "_Replace"
801msgstr "_Замяна"
802
803#. ex:set ts=8 noet:
804#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:1
805msgid "Match _entire word only"
806msgstr "Ако съвпада само с _цяла дума"
807
808#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:3
809msgid "Replace All"
810msgstr "Замяна на всички"
811
812#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:4
813msgid "Replace _with: "
814msgstr "_Замяна с:"
815
816#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:5
817msgid "Search _backwards"
818msgstr "Търсене наза_д"
819
820#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:6
821msgid "_Match case"
822msgstr "Зачитане на главни/_малки"
823
824#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:7
825msgid "_Search for: "
826msgstr "_Търсене за: "
827
828#: ../gedit/dialogs/gedit-replace-dialog.ui.h:8
829msgid "_Wrap around"
830msgstr "_След края — от началото"
831
832#: ../gedit/gedit-app.c:233
833msgid "There was an error displaying the help."
834msgstr "Грешка при изобразяване на ръководството."
835
836#: ../gedit/gedit-command-line.c:231
837#, c-format
838msgid "%s: invalid encoding.\n"
839msgstr "%s: невалидно кодиране на знаците.\n"
840
841#: ../gedit/gedit-command-line.c:255
842msgid "Show the application's version"
843msgstr "Извеждане на версията приложението"
844
845#: ../gedit/gedit-command-line.c:261
846msgid "Display list of possible values for the encoding option"
847msgstr ""
848"Показване на възможните стойности\n"
849"                                    за кодирането"
850
851#: ../gedit/gedit-command-line.c:269
852msgid ""
853"Set the character encoding to be used to open the files listed on the "
854"command line"
855msgstr ""
856"Кодиране на знаците, което да бъде\n"
857"                                    използвано при отварянето на файлове "
858"чрез\n"
859"                                    командния ред"
860
861#: ../gedit/gedit-command-line.c:270
862msgid "ENCODING"
863msgstr "КОДИРАНЕ"
864
865#: ../gedit/gedit-command-line.c:277
866msgid "Create a new top-level window in an existing instance of gedit"
867msgstr "Създаване на нов прозорец в работещ gedit"
868
869#: ../gedit/gedit-command-line.c:285
870msgid "Create a new document in an existing instance of gedit"
871msgstr "Създаване на нов документ в работещ gedit"
872
873#: ../gedit/gedit-command-line.c:293
874msgid "Set the X geometry window size (WIDTHxHEIGHT+X+Y)"
875msgstr "Геометрия на прозореца за X Window (ВИСОЧИНАxШИРОЧИНА+X+Y)"
876
877#: ../gedit/gedit-command-line.c:294
878msgid "GEOMETRY"
879msgstr "ГЕОМЕТРИЯ"
880
881#: ../gedit/gedit-command-line.c:301
882msgid "Open files and block process until files are closed"
883msgstr ""
884"Отваряне на файловете и заключване на програмата, докато файловете не се "
885"затворят"
886
887#: ../gedit/gedit-command-line.c:309
888msgid "Run gedit in the background"
889msgstr "Изпълнение във фонов режим"
890
891#: ../gedit/gedit-command-line.c:317
892msgid "Run gedit in standalone mode"
893msgstr "Изпълнение в самостоятелен режим"
894
895#: ../gedit/gedit-command-line.c:326
896msgid "[FILE...] [+LINE[:COLUMN]]"
897msgstr "[ФАЙЛ…] [+РЕД[:КОЛОНА]]"
898
899#. Setup command line options
900#: ../gedit/gedit-command-line.c:333
901msgid "- Edit text files"
902msgstr "— редактиране на текстови файлове"
903
904#: ../gedit/gedit-command-line.c:344
905#, c-format
906msgid ""
907"%s\n"
908"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
909msgstr ""
910"%s\n"
911"За пълния списък с опции изпълнете „%s --help“.\n"
912
913#: ../gedit/gedit-commands-file.c:272
914#, c-format
915msgid "Loading file '%s'…"
916msgstr "Файлът „%s“ се зарежда…"
917
918#: ../gedit/gedit-commands-file.c:281
919#, c-format
920msgid "Loading %d file…"
921msgid_plural "Loading %d files…"
922msgstr[0] "Зарежда се %d файл…"
923msgstr[1] "Зареждат се %d файла…"
924
925#. Translators: "Open Files" is the title of the file chooser window
926#: ../gedit/gedit-commands-file.c:446
927msgid "Open Files"
928msgstr "Отваряне на файлове"
929
930#: ../gedit/gedit-commands-file.c:559
931#, c-format
932msgid "The file \"%s\" is read-only."
933msgstr "Файлът „%s“ е само за четене."
934
935#: ../gedit/gedit-commands-file.c:564
936msgid "Do you want to try to replace it with the one you are saving?"
937msgstr "Искате ли да се опитате да го замените с този, който записвате сега?"
938
939#: ../gedit/gedit-commands-file.c:614
940msgid "Save the file using compression?"
941msgstr "Запазване с компресия?"
942
943#: ../gedit/gedit-commands-file.c:615
944#, c-format
945msgid ""
946"The file \"%s\" was previously saved as plain text and will now be saved "
947"using compression."
948msgstr ""
949"Файлът „%s“ е бил запазен като обикновен текст, но сега ще бъде запазен с "
950"компресия."
951
952#: ../gedit/gedit-commands-file.c:617
953msgid "_Save Using Compression"
954msgstr "_С компресия"
955
956#: ../gedit/gedit-commands-file.c:621
957msgid "Save the file as plain text?"
958msgstr "Запазване като обикновен текст?"
959
960#: ../gedit/gedit-commands-file.c:622
961#, c-format
962msgid ""
963"The file \"%s\" was previously saved using compression and will now be saved "
964"as plain text."
965msgstr ""
966"Файлът „%s“ е бил запазен с компресия, а сега ще бъде запазен като обикновен "
967"текст."
968
969#: ../gedit/gedit-commands-file.c:624
970msgid "_Save As Plain Text"
971msgstr "_Обикновен текст"
972
973#: ../gedit/gedit-commands-file.c:742 ../gedit/gedit-commands-file.c:961
974#, c-format
975msgid "Saving file '%s'…"
976msgstr "Файлът „%s“ се запазва…"
977
978#: ../gedit/gedit-commands-file.c:847
979msgid "Save As"
980msgstr "Запазване като"
981
982#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1175
983#, c-format
984msgid "Reverting the document '%s'…"
985msgstr "Възстановяване на документа „%s“…"
986
987#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1220
988#, c-format
989msgid "Revert unsaved changes to document '%s'?"
990msgstr "Възвръщане на незапазените промени на документа „%s“?"
991
992#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1229
993#, c-format
994msgid ""
995"Changes made to the document in the last %ld second will be permanently lost."
996msgid_plural ""
997"Changes made to the document in the last %ld seconds will be permanently "
998"lost."
999msgstr[0] ""
1000"Промените направени по документа в последната %ld секунда ще бъдат загубени "
1001"безвъзвратно."
1002msgstr[1] ""
1003"Промените направени по документа в последните %ld секунди ще бъдат загубени "
1004"безвъзвратно."
1005
1006#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1238
1007msgid ""
1008"Changes made to the document in the last minute will be permanently lost."
1009msgstr ""
1010"Промените направени по документа в последната минута ще бъдат загубени "
1011"безвъзвратно."
1012
1013#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1244
1014#, c-format
1015msgid ""
1016"Changes made to the document in the last minute and %ld second will be "
1017"permanently lost."
1018msgid_plural ""
1019"Changes made to the document in the last minute and %ld seconds will be "
1020"permanently lost."
1021msgstr[0] ""
1022"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунда ще бъдат "
1023"загубени безвъзвратно."
1024msgstr[1] ""
1025"Промените направени по документа в последната минута и %ld секунди ще бъдат "
1026"загубени безвъзвратно."
1027
1028#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1254
1029#, c-format
1030msgid ""
1031"Changes made to the document in the last %ld minute will be permanently lost."
1032msgid_plural ""
1033"Changes made to the document in the last %ld minutes will be permanently "
1034"lost."
1035msgstr[0] ""
1036"Промените направени по документа в последната %ld минута ще бъдат загубени "
1037"безвъзвратно."
1038msgstr[1] ""
1039"Промените направени по документа в последните %ld минути ще бъдат загубени "
1040"безвъзвратно."
1041
1042#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1269
1043msgid "Changes made to the document in the last hour will be permanently lost."
1044msgstr ""
1045"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1046"безвъзвратно."
1047
1048#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1275
1049#, c-format
1050msgid ""
1051"Changes made to the document in the last hour and %d minute will be "
1052"permanently lost."
1053msgid_plural ""
1054"Changes made to the document in the last hour and %d minutes will be "
1055"permanently lost."
1056msgstr[0] ""
1057"Промените направени по документа в последния час и %d минута ще бъдат "
1058"загубени безвъзвратно."
1059msgstr[1] ""
1060"Промените направени по документа в последния час и %d минути ще бъдат "
1061"загубени безвъзвратно."
1062
1063#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1290
1064#, c-format
1065msgid ""
1066"Changes made to the document in the last %d hour will be permanently lost."
1067msgid_plural ""
1068"Changes made to the document in the last %d hours will be permanently lost."
1069msgstr[0] ""
1070"Промените направени по документа в последния час ще бъдат загубени "
1071"безвъзвратно."
1072msgstr[1] ""
1073"Промените направени по документа в последните %d часа ще бъдат загубени "
1074"безвъзвратно."
1075
1076#: ../gedit/gedit-commands-file.c:1316
1077msgid "_Revert"
1078msgstr "_Възстановяване"
1079
1080#: ../gedit/gedit-commands-help.c:86
1081msgid "gedit is a small and lightweight text editor for the GNOME Desktop"
1082msgstr "gedit е малък и лек текстов редактор за работната среда GNOME"
1083
1084#: ../gedit/gedit-commands-help.c:111
1085msgid "translator-credits"
1086msgstr ""
1087"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1088"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1089"Евгени Боевски <linkej@yahoo.com>\n"
1090"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1091"Красимир Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1092"\n"
1093"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1094"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1095"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1096
1097#: ../gedit/gedit-commands-search.c:112
1098#, c-format
1099msgid "Found and replaced %d occurrence"
1100msgid_plural "Found and replaced %d occurrences"
1101msgstr[0] "Намерено и заменено %d съвпадение."
1102msgstr[1] "Намерени и заменени %d съвпадения."
1103
1104#: ../gedit/gedit-commands-search.c:121
1105msgid "Found and replaced one occurrence"
1106msgstr "Намерено и заменено едно съвпадение."
1107
1108#. Translators: %s is replaced by the text
1109#. entered by the user in the search box
1110#: ../gedit/gedit-commands-search.c:144
1111#, c-format
1112msgid "\"%s\" not found"
1113msgstr "Низът „%s“ не е открит"
1114
1115#: ../gedit/gedit-document.c:1241 ../gedit/gedit-document.c:1267
1116#, c-format
1117msgid "Unsaved Document %d"
1118msgstr "Незапазен документ %d"
1119
1120#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:119 ../gedit/gedit-documents-panel.c:133
1121#: ../gedit/gedit-window.c:2408 ../gedit/gedit-window.c:2415
1122msgid "Read-Only"
1123msgstr "(само за четене)"
1124
1125#: ../gedit/gedit-documents-panel.c:1124 ../gedit/gedit-window.c:3840
1126msgid "Documents"
1127msgstr "Документи"
1128
1129#: ../gedit/gedit-encodings.c:142 ../gedit/gedit-encodings.c:184
1130#: ../gedit/gedit-encodings.c:186 ../gedit/gedit-encodings.c:188
1131#: ../gedit/gedit-encodings.c:190 ../gedit/gedit-encodings.c:192
1132#: ../gedit/gedit-encodings.c:194 ../gedit/gedit-encodings.c:196
1133msgid "Unicode"
1134msgstr "Уникод"
1135
1136#: ../gedit/gedit-encodings.c:155 ../gedit/gedit-encodings.c:179
1137#: ../gedit/gedit-encodings.c:229 ../gedit/gedit-encodings.c:272
1138msgid "Western"
1139msgstr "Западно"
1140
1141#: ../gedit/gedit-encodings.c:157 ../gedit/gedit-encodings.c:231
1142#: ../gedit/gedit-encodings.c:268
1143msgid "Central European"
1144msgstr "Централно европейско"
1145
1146#: ../gedit/gedit-encodings.c:159
1147msgid "South European"
1148msgstr "Южно европейско"
1149
1150#: ../gedit/gedit-encodings.c:161 ../gedit/gedit-encodings.c:175
1151#: ../gedit/gedit-encodings.c:282
1152msgid "Baltic"
1153msgstr "Балтийско"
1154
1155#: ../gedit/gedit-encodings.c:163 ../gedit/gedit-encodings.c:233
1156#: ../gedit/gedit-encodings.c:246 ../gedit/gedit-encodings.c:250
1157#: ../gedit/gedit-encodings.c:252 ../gedit/gedit-encodings.c:270
1158msgid "Cyrillic"
1159msgstr "Кирилица"
1160
1161#: ../gedit/gedit-encodings.c:165 ../gedit/gedit-encodings.c:239
1162#: ../gedit/gedit-encodings.c:280
1163msgid "Arabic"
1164msgstr "Арабско"
1165
1166#: ../gedit/gedit-encodings.c:167 ../gedit/gedit-encodings.c:274
1167msgid "Greek"
1168msgstr "Гръцко"
1169
1170#: ../gedit/gedit-encodings.c:169
1171msgid "Hebrew Visual"
1172msgstr "Иврит видим"
1173
1174#: ../gedit/gedit-encodings.c:171 ../gedit/gedit-encodings.c:235
1175#: ../gedit/gedit-encodings.c:276
1176msgid "Turkish"
1177msgstr "Турско"
1178
1179#: ../gedit/gedit-encodings.c:173
1180msgid "Nordic"
1181msgstr "Скандинавско"
1182
1183#: ../gedit/gedit-encodings.c:177
1184msgid "Celtic"
1185msgstr "Келтско"
1186
1187#: ../gedit/gedit-encodings.c:181
1188msgid "Romanian"
1189msgstr "Румънско"
1190
1191#: ../gedit/gedit-encodings.c:199
1192msgid "Armenian"
1193msgstr "Арменско"
1194
1195#: ../gedit/gedit-encodings.c:201 ../gedit/gedit-encodings.c:203
1196#: ../gedit/gedit-encodings.c:217
1197msgid "Chinese Traditional"
1198msgstr "Китайско — традиционно"
1199
1200#: ../gedit/gedit-encodings.c:205
1201msgid "Cyrillic/Russian"
1202msgstr "Кирилица/Руска"
1203
1204#: ../gedit/gedit-encodings.c:208 ../gedit/gedit-encodings.c:210
1205#: ../gedit/gedit-encodings.c:212 ../gedit/gedit-encodings.c:242
1206#: ../gedit/gedit-encodings.c:257
1207msgid "Japanese"
1208msgstr "Японско"
1209
1210#: ../gedit/gedit-encodings.c:215 ../gedit/gedit-encodings.c:244
1211#: ../gedit/gedit-encodings.c:248 ../gedit/gedit-encodings.c:263
1212msgid "Korean"
1213msgstr "Корейско"
1214
1215#: ../gedit/gedit-encodings.c:220 ../gedit/gedit-encodings.c:222
1216#: ../gedit/gedit-encodings.c:224
1217msgid "Chinese Simplified"
1218msgstr "Китайско — опростено"
1219
1220#: ../gedit/gedit-encodings.c:226
1221msgid "Georgian"
1222msgstr "Грузинско"
1223
1224#: ../gedit/gedit-encodings.c:237 ../gedit/gedit-encodings.c:278
1225msgid "Hebrew"
1226msgstr "Иврит"
1227
1228#: ../gedit/gedit-encodings.c:254
1229msgid "Cyrillic/Ukrainian"
1230msgstr "Кирилица/Украинска"
1231
1232#: ../gedit/gedit-encodings.c:259 ../gedit/gedit-encodings.c:265
1233#: ../gedit/gedit-encodings.c:284
1234msgid "Vietnamese"
1235msgstr "Виетнамско"
1236
1237#: ../gedit/gedit-encodings.c:261
1238msgid "Thai"
1239msgstr "Тайско"
1240
1241#: ../gedit/gedit-encodings.c:435
1242msgid "Unknown"
1243msgstr "Неизвестно"
1244
1245#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:310
1246msgid "Automatically Detected"
1247msgstr "Автоматично открито"
1248
1249#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:329
1250#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:345
1251#, c-format
1252msgid "Current Locale (%s)"
1253msgstr "Текущ локал (%s)"
1254
1255#: ../gedit/gedit-encodings-combo-box.c:397
1256msgid "Add or Remove..."
1257msgstr "Добавяне или премахване…"
1258
1259#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:53
1260msgid "All Text Files"
1261msgstr "Всички текстови файлове"
1262
1263#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:99
1264msgid "C_haracter Encoding:"
1265msgstr "Кодиране на з_наците:"
1266
1267#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:158
1268msgid "L_ine Ending:"
1269msgstr "Край на _ред:"
1270
1271#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:177
1272msgid "Unix/Linux"
1273msgstr "Юникс/Линукс"
1274
1275#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:183
1276msgid "Mac OS Classic"
1277msgstr "Класически Мак ОС"
1278
1279#: ../gedit/gedit-file-chooser-dialog.c:189
1280msgid "Windows"
1281msgstr "Уиндоус"
1282
1283#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:182
1284#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:497
1285msgid "_Retry"
1286msgstr "_Опитване отново"
1287
1288#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:203
1289#, c-format
1290msgid "Could not find the file %s."
1291msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде открит."
1292
1293#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:205
1294#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:248
1295#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:255
1296msgid "Please check that you typed the location correctly and try again."
1297msgstr ""
1298"Проверете дали сте написали местоположението правилно и опитайте отново."
1299
1300#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1301#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:224
1302#, c-format
1303msgid "gedit cannot handle %s locations."
1304msgstr "gedit не може да използва местоположение тип „%s“."
1305
1306#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:230
1307msgid "gedit cannot handle this location."
1308msgstr "gedit не може да използва това местоположение."
1309
1310#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:238
1311msgid "The location of the file cannot be mounted."
1312msgstr "Местоположението на файла не може да се монтира."
1313
1314#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:242
1315msgid "The location of the file cannot be accessed because it is not mounted."
1316msgstr ""
1317"Местоположението, където се намира файлът, е недостъпно, защото не е "
1318"монтирано."
1319
1320#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:246
1321#, c-format
1322msgid "%s is a directory."
1323msgstr "„%s“ е папка."
1324
1325#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:253
1326#, c-format
1327msgid "%s is not a valid location."
1328msgstr "„%s“ не е валидно местоположение."
1329
1330#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:289
1331#, c-format
1332msgid ""
1333"Host %s could not be found. Please check that your proxy settings are "
1334"correct and try again."
1335msgstr ""
1336"Хостът %s не е намерен. Проверете настройките на сървъра посредник и "
1337"опитайте отново."
1338
1339#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:304
1340#, c-format
1341msgid ""
1342"Hostname was invalid. Please check that you typed the location correctly and "
1343"try again."
1344msgstr ""
1345"Името на хоста е невалидно. Уверете се, че сте написали адреса правилно и "
1346"опитайте отново."
1347
1348#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:312
1349#, c-format
1350msgid "%s is not a regular file."
1351msgstr "%s не е редовен файл."
1352
1353#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:317
1354msgid "Connection timed out. Please try again."
1355msgstr "Връзката изтече. Опитайте отново."
1356
1357#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:340
1358msgid "The file is too big."
1359msgstr "Файлът е прекалено голям."
1360
1361#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:381
1362#, c-format
1363msgid "Unexpected error: %s"
1364msgstr "Неочаквана грешка: %s"
1365
1366#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:417
1367msgid "gedit cannot find the file. Perhaps it has recently been deleted."
1368msgstr "gedit не намира файла. Вероятно е бил изтрит наскоро."
1369
1370#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:427
1371#, c-format
1372msgid "Could not revert the file %s."
1373msgstr "Файлът „%s“ не може да се възстанови."
1374
1375#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:454
1376msgid "Ch_aracter Encoding:"
1377msgstr "Кодир_ане на знаците:"
1378
1379#. Translators: the access key chosen for this string should be
1380#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1381#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:506
1382#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:782
1383msgid "Edit Any_way"
1384msgstr "_Редактиране въпреки това"
1385
1386#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:608
1387msgid ""
1388"The number of followed links is limited and the actual file could not be "
1389"found within this limit."
1390msgstr ""
1391"При проследяване на връзки има ограничение в броя им. В неговите рамки "
1392"файлът не бе открит."
1393
1394#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:612
1395msgid "You do not have the permissions necessary to open the file."
1396msgstr "Нямате нужните разрешения, за да отворите този файл."
1397
1398#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:618
1399msgid "gedit has not been able to detect the character encoding."
1400msgstr "gedit не успя да открие кодирането на знаците."
1401
1402#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:620
1403#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:642
1404msgid "Please check that you are not trying to open a binary file."
1405msgstr "Проверете дали не се опитвате да отворите двоичен файл."
1406
1407#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:621
1408msgid "Select a character encoding from the menu and try again."
1409msgstr "Изберете кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1410
1411#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:627
1412#, c-format
1413msgid "There was a problem opening the file %s."
1414msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“."
1415
1416#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:629
1417msgid ""
1418"The file you opened has some invalid characters. If you continue editing "
1419"this file you could corrupt this document."
1420msgstr ""
1421"Файлът, който отворихте, съдържа неправилни знаци. Ако продължите и го "
1422"редактирате, можете да го повредите."
1423
1424#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:632
1425msgid "You can also choose another character encoding and try again."
1426msgstr "Изберете друго кодиране на знаците от менюто и опитвайте отново."
1427
1428#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:639
1429#, c-format
1430msgid "Could not open the file %s using the %s character encoding."
1431msgstr ""
1432"Файлът „%s“ не може да се отвори при използването на кодирането на знаците "
1433"%s."
1434
1435#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:643
1436#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:717
1437msgid "Select a different character encoding from the menu and try again."
1438msgstr "Изберете различно кодиране на знаците от менюто и опитайте отново."
1439
1440#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:653
1441#, c-format
1442msgid "Could not open the file %s."
1443msgstr "Не може да се отвори файла „%s“."
1444
1445#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:712
1446#, c-format
1447msgid "Could not save the file %s using the %s character encoding."
1448msgstr ""
1449"Файлът „%s“ не може да се запази при използването на кодирането на знаците "
1450"%s."
1451
1452#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:715
1453msgid ""
1454"The document contains one or more characters that cannot be encoded using "
1455"the specified character encoding."
1456msgstr ""
1457"Документът съдържа един или повече знаци, които не могат да бъдат записани "
1458"чрез определеното кодиране на знаците."
1459
1460#. Translators: the access key chosen for this string should be
1461#. different from other main menu access keys (Open, Edit, View...)
1462#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:787
1463msgid "D_on't Edit"
1464msgstr "_Отказване на редактирането"
1465
1466#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:801
1467#, c-format
1468msgid "This file (%s) is already open in another gedit window."
1469msgstr "Файлът (%s) вече е отворен в друг прозорец на gedit."
1470
1471#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:815
1472msgid ""
1473"gedit opened this instance of the file in a non-editable way. Do you want to "
1474"edit it anyway?"
1475msgstr ""
1476"gedit отвори файла по начин непозволяващ редактиране. Искате ли въпреки това "
1477"да го редактирате?"
1478
1479#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:873
1480#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:971
1481#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1260
1482msgid "S_ave Anyway"
1483msgstr "_Запазване въпреки това"
1484
1485#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:877
1486#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:975
1487#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1264
1488msgid "D_on't Save"
1489msgstr "_Отказване на запазването"
1490
1491#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1492#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1493#. * not accurate (since last load/save)
1494#.
1495#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:895
1496#, c-format
1497msgid "The file %s has been modified since reading it."
1498msgstr "Файлът %s е променян откакто е прочетен."
1499
1500#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:910
1501msgid "If you save it, all the external changes could be lost. Save it anyway?"
1502msgstr ""
1503"Ако изберете „Запазване“, всички външни промени могат да бъдат изгубени. Да "
1504"се запази ли въпреки това?"
1505
1506#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:998
1507#, c-format
1508msgid "Could not create a backup file while saving %s"
1509msgstr "Неуспех при създаването на резервно копие докато се запазваше %s."
1510
1511#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1003
1512#, c-format
1513msgid "Could not create a temporary backup file while saving %s"
1514msgstr ""
1515"Неуспех при създаването на временно резервно копие, докато се запазваше %s."
1516
1517#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1020
1518msgid ""
1519"gedit could not back up the old copy of the file before saving the new one. "
1520"You can ignore this warning and save the file anyway, but if an error occurs "
1521"while saving, you could lose the old copy of the file. Save anyway?"
1522msgstr ""
1523"gedit не успя да запази резервно копие на старата версия на файла, преди да "
1524"запази новата. Можете да пренебрегнете тази грешка и да запазите файла, но "
1525"ако се появи грешка докато файлът се запазва, може да загубите старата му "
1526"версия. Да се запази ли файла въпреки това?"
1527
1528#. Translators: %s is a URI scheme (like for example http:, ftp:, etc.)
1529#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1080
1530#, c-format
1531msgid ""
1532"gedit cannot handle %s locations in write mode. Please check that you typed "
1533"the location correctly and try again."
1534msgstr ""
1535"gedit не може да обработи местоположението %s в режим позволяващ запис. "
1536"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1537
1538#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1088
1539msgid ""
1540"gedit cannot handle this location in write mode. Please check that you typed "
1541"the location correctly and try again."
1542msgstr ""
1543"gedit не може да обработи това местоположение в режим позволяващ запис. "
1544"Проверете дали сте написали правилно адреса и опитайте отново."
1545
1546#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1097
1547#, c-format
1548msgid ""
1549"%s is not a valid location. Please check that you typed the location "
1550"correctly and try again."
1551msgstr ""
1552"%s не е валидно местоположение. Проверете, че сте въвели местоположението "
1553"правилно и опитайте отново."
1554
1555#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1104
1556msgid ""
1557"You do not have the permissions necessary to save the file. Please check "
1558"that you typed the location correctly and try again."
1559msgstr ""
1560"Нямате нужните права, за да запазите файла. Проверете дали сте написали "
1561"правилно местоположението и опитайте отново."
1562
1563#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1110
1564msgid ""
1565"There is not enough disk space to save the file. Please free some disk space "
1566"and try again."
1567msgstr ""
1568"На твърдия диск няма достатъчно място за запис на файла. Освободете място и "
1569"опитайте отново."
1570
1571#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1115
1572msgid ""
1573"You are trying to save the file on a read-only disk. Please check that you "
1574"typed the location correctly and try again."
1575msgstr ""
1576"Опитвате се да запазите файл върху устройство, което позволява само четене. "
1577"Проверете дали сте въвели местоположението правилно и опитайте отново."
1578
1579#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1121
1580msgid "A file with the same name already exists. Please use a different name."
1581msgstr "Файл със същото име вече съществува. Използвайте друго име."
1582
1583#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1126
1584msgid ""
1585"The disk where you are trying to save the file has a limitation on length of "
1586"the file names. Please use a shorter name."
1587msgstr ""
1588"Дискът, на който записвате има ограничение за размера на имената на "
1589"файловете. Използвайте по-кратко име."
1590
1591#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1133
1592msgid ""
1593"The disk where you are trying to save the file has a limitation on file "
1594"sizes. Please try saving a smaller file or saving it to a disk that does not "
1595"have this limitation."
1596msgstr ""
1597"Дискът, на който записвате, има ограничение за размера на файловете. "
1598"Пробвайте да запазите по-малък файл или използвайте диск без ограничения."
1599
1600#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1149
1601#, c-format
1602msgid "Could not save the file %s."
1603msgstr "Файлът „%s“ не може да се запази."
1604
1605#. FIXME: review this message, it's not clear since for the user the "modification"
1606#. * could be interpreted as the changes he made in the document. beside "reading" is
1607#. * not accurate (since last load/save)
1608#.
1609#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1194
1610#, c-format
1611msgid "The file %s changed on disk."
1612msgstr "Файлът %s се промени на диска."
1613
1614#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1199
1615msgid "Do you want to drop your changes and reload the file?"
1616msgstr "Искате ли да се откажете от промените и да презаредите файла?"
1617
1618#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1201
1619msgid "Do you want to reload the file?"
1620msgstr "Искате ли да презаредите файла."
1621
1622#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1206
1623msgid "_Reload"
1624msgstr "П_резареждане"
1625
1626#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1278
1627#, c-format
1628msgid "Some invalid chars have been detected while saving %s"
1629msgstr "При запазването на „%s“ бяха открити някои невалидни знаци"
1630
1631#: ../gedit/gedit-io-error-info-bar.c:1294
1632msgid ""
1633"If you continue saving this file you can corrupt the document.  Save anyway?"
1634msgstr ""
1635"Ако продължите със запазването на този файл, документът може да се повреди. "
1636"Искате ли да продължите?"
1637
1638#: ../gedit/gedit-panel.c:339 ../gedit/gedit-panel.c:511
1639msgid "Empty"
1640msgstr "Празен"
1641
1642#: ../gedit/gedit-panel.c:401
1643msgid "Hide panel"
1644msgstr "Скриване на панел"
1645
1646#: ../gedit/gedit-print-job.c:586
1647#, c-format
1648msgid "File: %s"
1649msgstr "Файл: %s"
1650
1651#: ../gedit/gedit-print-job.c:595
1652msgid "Page %N of %Q"
1653msgstr "Страница %N от %Q"
1654
1655#: ../gedit/gedit-print-job.c:857
1656msgid "Preparing..."
1657msgstr "Подготовка…"
1658
1659#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:3
1660msgid "Fonts"
1661msgstr "Шрифтове"
1662
1663#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:4
1664msgid "He_aders and footers:"
1665msgstr "Горен и долен _колонтитул:"
1666
1667#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:5
1668msgid "Line Numbers"
1669msgstr "Номера на редове"
1670
1671#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:6
1672msgid "Page header"
1673msgstr "Колонтитул на страници"
1674
1675#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:7
1676msgid "Print line nu_mbers"
1677msgstr "Печатане на _номера на редове"
1678
1679#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:8
1680msgid "Print page _headers"
1681msgstr "Печатане на _горните колонтитули"
1682
1683#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:9
1684msgid "Print synta_x highlighting"
1685msgstr "Печат с оцветяване на _синтаксиса"
1686
1687#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:10
1688msgid "Syntax Highlighting"
1689msgstr "Синтактично оцветен текст"
1690
1691#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:12
1692msgid "_Body:"
1693msgstr "_Тяло:"
1694
1695#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:13
1696msgid "_Line numbers:"
1697msgstr "Номера на _редове:"
1698
1699#. 'Number every' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1700#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:15
1701msgid "_Number every"
1702msgstr "_Номериране на всеки"
1703
1704#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:16
1705msgid "_Restore Default Fonts"
1706msgstr "_Възстановяване на стандартните шрифтове"
1707
1708#. 'lines' from 'Number every 3 lines' in the 'Text Editor' tab of the print preferences.
1709#: ../gedit/gedit-print-preferences.ui.h:18
1710msgid "lines"
1711msgstr "реда"
1712
1713#: ../gedit/gedit-print-preview.c:582
1714msgid "Show the previous page"
1715msgstr "Показване на предишната страница"
1716
1717#: ../gedit/gedit-print-preview.c:594
1718msgid "Show the next page"
1719msgstr "Показване на следващата страница"
1720
1721#: ../gedit/gedit-print-preview.c:610
1722msgid "Current page (Alt+P)"
1723msgstr "Текуща страница (Alt+P)"
1724
1725#. Translators: the "of" from "1 of 19" in print preview.
1726#: ../gedit/gedit-print-preview.c:633
1727msgid "of"
1728msgstr "от"
1729
1730#: ../gedit/gedit-print-preview.c:641
1731msgid "Page total"
1732msgstr "Общо страници"
1733
1734#: ../gedit/gedit-print-preview.c:642
1735msgid "The total number of pages in the document"
1736msgstr "Общия брой страници в документа"
1737
1738#: ../gedit/gedit-print-preview.c:659
1739msgid "Show multiple pages"
1740msgstr "Показване на множество страници"
1741
1742#: ../gedit/gedit-print-preview.c:672
1743msgid "Zoom 1:1"
1744msgstr "Мащаб 1:1"
1745
1746#: ../gedit/gedit-print-preview.c:681
1747msgid "Zoom to fit the whole page"
1748msgstr "Пасване на цялата страница"
1749
1750#: ../gedit/gedit-print-preview.c:690
1751msgid "Zoom the page in"
1752msgstr "Увеличаване на страницата"
1753
1754#: ../gedit/gedit-print-preview.c:699
1755msgid "Zoom the page out"
1756msgstr "Намаляване на страницата"
1757
1758#: ../gedit/gedit-print-preview.c:711
1759msgid "_Close Preview"
1760msgstr "_Затваряне на мострата"
1761
1762#: ../gedit/gedit-print-preview.c:714
1763msgid "Close print preview"
1764msgstr "Затваряне на мострата"
1765
1766#: ../gedit/gedit-print-preview.c:783
1767#, c-format
1768msgid "Page %d of %d"
1769msgstr "Страница %d от %d"
1770
1771#: ../gedit/gedit-print-preview.c:967
1772msgid "Page Preview"
1773msgstr "Преглед на страница"
1774
1775#: ../gedit/gedit-print-preview.c:968
1776msgid "The preview of a page in the document to be printed"
1777msgstr "Преглед как ще изглежда отпечатана страницата от документа"
1778
1779#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
1780msgid "OVR"
1781msgstr "ВРХУ"
1782
1783#: ../gedit/gedit-statusbar.c:69 ../gedit/gedit-statusbar.c:75
1784msgid "INS"
1785msgstr "ВМКВ"
1786
1787#. Translators: "Ln" is an abbreviation for "Line", Col is an abbreviation for "Column". Please,
1788#. use abbreviations if possible to avoid space problems.
1789#: ../gedit/gedit-statusbar.c:247
1790#, c-format
1791msgid "  Ln %d, Col %d"
1792msgstr "  Ред %d, Кол. %d"
1793
1794#: ../gedit/gedit-statusbar.c:346
1795#, c-format
1796msgid "There is a tab with errors"
1797msgid_plural "There are %d tabs with errors"
1798msgstr[0] "Има подпрозорец с грешки."
1799msgstr[1] "Има %d подпрозореца с грешки."
1800
1801#: ../gedit/gedit-style-scheme-manager.c:206
1802#, c-format
1803msgid "Directory '%s' could not be created: g_mkdir_with_parents() failed: %s"
1804msgstr ""
1805"Папката „%s“ не може да бъде създадена: неуспешно изпълнение на "
1806"g_mkdir_with_parents(): %s"
1807
1808#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1809#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1810#: ../gedit/gedit-tab.c:744
1811#, c-format
1812msgid "Reverting %s from %s"
1813msgstr "Възстановяване на %s от %s"
1814
1815#: ../gedit/gedit-tab.c:751
1816#, c-format
1817msgid "Reverting %s"
1818msgstr "Възстановяване на %s"
1819
1820#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1821#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1822#: ../gedit/gedit-tab.c:767
1823#, c-format
1824msgid "Loading %s from %s"
1825msgstr "Зареждане на %s от %s"
1826
1827#: ../gedit/gedit-tab.c:774
1828#, c-format
1829msgid "Loading %s"
1830msgstr "Зареждане на %s"
1831
1832#. Translators: the first %s is a file name (e.g. test.txt) the second one
1833#. is a directory (e.g. ssh://master.gnome.org/home/users/paolo)
1834#: ../gedit/gedit-tab.c:855
1835#, c-format
1836msgid "Saving %s to %s"
1837msgstr "Запазване на %s в %s"
1838
1839#: ../gedit/gedit-tab.c:862
1840#, c-format
1841msgid "Saving %s"
1842msgstr "Запазване на %s"
1843
1844#. Read only
1845#: ../gedit/gedit-tab.c:1832
1846msgid "RO"
1847msgstr "Четене"
1848
1849#: ../gedit/gedit-tab.c:1879
1850#, c-format
1851msgid "Error opening file %s"
1852msgstr "Грешка при отваряне на файла %s"
1853
1854#: ../gedit/gedit-tab.c:1884
1855#, c-format
1856msgid "Error reverting file %s"
1857msgstr "Грешка при възстановяването на файла %s"
1858
1859#: ../gedit/gedit-tab.c:1889
1860#, c-format
1861msgid "Error saving file %s"
1862msgstr "Грешка при запазване на файла %s"
1863
1864#: ../gedit/gedit-tab.c:1910
1865msgid "Unicode (UTF-8)"
1866msgstr "Уникод (UTF-8)"
1867
1868#: ../gedit/gedit-tab.c:1917
1869msgid "Name:"
1870msgstr "Име:"
1871
1872#: ../gedit/gedit-tab.c:1918
1873msgid "MIME Type:"
1874msgstr "Вид MIME:"
1875
1876#: ../gedit/gedit-tab.c:1919
1877msgid "Encoding:"
1878msgstr "Кодиране на знаците:"
1879
1880#: ../gedit/gedit-tab-label.c:280
1881msgid "Close document"
1882msgstr "Затваряне на документ"
1883
1884#. Toplevel
1885#: ../gedit/gedit-ui.h:47
1886msgid "_File"
1887msgstr "_Файл"
1888
1889#: ../gedit/gedit-ui.h:48
1890msgid "_Edit"
1891msgstr "_Редактиране"
1892
1893#: ../gedit/gedit-ui.h:49
1894msgid "_View"
1895msgstr "_Изглед"
1896
1897#: ../gedit/gedit-ui.h:50
1898msgid "_Search"
1899msgstr "_Търсене"
1900
1901#: ../gedit/gedit-ui.h:51
1902msgid "_Tools"
1903msgstr "И_нструменти"
1904
1905#: ../gedit/gedit-ui.h:52
1906msgid "_Documents"
1907msgstr "_Документи"
1908
1909#: ../gedit/gedit-ui.h:53
1910msgid "_Help"
1911msgstr "Помо_щ"
1912
1913#: ../gedit/gedit-ui.h:57
1914msgid "Create a new document"
1915msgstr "Създаване на нов документ"
1916
1917#: ../gedit/gedit-ui.h:58
1918msgid "_Open..."
1919msgstr "_Отваряне…"
1920
1921#: ../gedit/gedit-ui.h:59 ../gedit/gedit-window.c:1520
1922msgid "Open a file"
1923msgstr "Отваряне на файл"
1924
1925#. Edit menu
1926#: ../gedit/gedit-ui.h:62
1927msgid "Pr_eferences"
1928msgstr "Н_астройки"
1929
1930#: ../gedit/gedit-ui.h:63
1931msgid "Configure the application"
1932msgstr "Настройки на приложението"
1933
1934#. Help menu
1935#: ../gedit/gedit-ui.h:66
1936msgid "_Contents"
1937msgstr "_Ръководство"
1938
1939#: ../gedit/gedit-ui.h:67
1940msgid "Open the gedit manual"
1941msgstr "Отваряне на ръководството на gedit"
1942
1943#: ../gedit/gedit-ui.h:69
1944msgid "About this application"
1945msgstr "Относно приложението"
1946
1947#: ../gedit/gedit-ui.h:73
1948msgid "Leave fullscreen mode"
1949msgstr "Изход от цял екран"
1950
1951#: ../gedit/gedit-ui.h:81
1952msgid "Save the current file"
1953msgstr "Запазване на текущия файл"
1954
1955#: ../gedit/gedit-ui.h:82
1956msgid "Save _As..."
1957msgstr "Запазване _като…"
1958
1959#: ../gedit/gedit-ui.h:83
1960msgid "Save the current file with a different name"
1961msgstr "Запазване на текущия файл под ново име"
1962
1963#: ../gedit/gedit-ui.h:85
1964msgid "Revert to a saved version of the file"
1965msgstr "Възстановяване до записана версия на файла"
1966
1967#: ../gedit/gedit-ui.h:86
1968msgid "Print Previe_w"
1969msgstr "П_реглед за печат"
1970
1971#: ../gedit/gedit-ui.h:87
1972msgid "Print preview"
1973msgstr "Преглед за печат"
1974
1975#: ../gedit/gedit-ui.h:88
1976msgid "_Print..."
1977msgstr "_Печат…"
1978
1979#: ../gedit/gedit-ui.h:89
1980msgid "Print the current page"
1981msgstr "Печат на текущата страница"
1982
1983#: ../gedit/gedit-ui.h:93
1984msgid "Undo the last action"
1985msgstr "Отменяне на последното действие"
1986
1987#: ../gedit/gedit-ui.h:95
1988msgid "Redo the last undone action"
1989msgstr "Повтаряне на последното отменено действие"
1990
1991#: ../gedit/gedit-ui.h:97
1992msgid "Cut the selection"
1993msgstr "Изрязване на избраната част"
1994
1995#: ../gedit/gedit-ui.h:99
1996msgid "Copy the selection"
1997msgstr "Копиране на избраната част"
1998
1999#: ../gedit/gedit-ui.h:101
2000msgid "Paste the clipboard"
2001msgstr "Поставяне на съдържанието на системния буфер"
2002
2003#: ../gedit/gedit-ui.h:103
2004msgid "Delete the selected text"
2005msgstr "Изтриване на избрания текст"
2006
2007#: ../gedit/gedit-ui.h:104
2008msgid "Select _All"
2009msgstr "Избор на вси_чко"
2010
2011#: ../gedit/gedit-ui.h:105
2012msgid "Select the entire document"
2013msgstr "Избор на целия документ"
2014
2015#. View menu
2016#: ../gedit/gedit-ui.h:108
2017msgid "_Highlight Mode"
2018msgstr "_Режим на оцветяване"
2019
2020#. Search menu
2021#: ../gedit/gedit-ui.h:111
2022msgid "_Find..."
2023msgstr "_Търсене…"
2024
2025#: ../gedit/gedit-ui.h:112
2026msgid "Search for text"
2027msgstr "Търсене за текст"
2028
2029#: ../gedit/gedit-ui.h:113
2030msgid "Find Ne_xt"
2031msgstr "_Следваща поява"
2032
2033#: ../gedit/gedit-ui.h:114
2034msgid "Search forwards for the same text"
2035msgstr "Търсене напред за същия текст"
2036
2037#: ../gedit/gedit-ui.h:115
2038msgid "Find Pre_vious"
2039msgstr "_Предишна поява"
2040
2041#: ../gedit/gedit-ui.h:116
2042msgid "Search backwards for the same text"
2043msgstr "Търсене назад за същия текст"
2044
2045#: ../gedit/gedit-ui.h:118 ../gedit/gedit-ui.h:121
2046msgid "_Replace..."
2047msgstr "_Замяна…"
2048
2049#: ../gedit/gedit-ui.h:119 ../gedit/gedit-ui.h:122
2050msgid "Search for and replace text"
2051msgstr "Търсене и заменяне на текст"
2052
2053#: ../gedit/gedit-ui.h:124
2054msgid "_Clear Highlight"
2055msgstr "Из_чистване на оцветяването"
2056
2057#: ../gedit/gedit-ui.h:125
2058msgid "Clear highlighting of search matches"
2059msgstr "Изчистване на оцветяването на съвпадения при търсенето"
2060
2061#: ../gedit/gedit-ui.h:126
2062msgid "Go to _Line..."
2063msgstr "Отиване на _ред…"
2064
2065#: ../gedit/gedit-ui.h:127
2066msgid "Go to a specific line"
2067msgstr "Отиване на конкретен ред"
2068
2069#. Documents menu
2070#: ../gedit/gedit-ui.h:130
2071msgid "_Save All"
2072msgstr "_Запазване на всички"
2073
2074#: ../gedit/gedit-ui.h:131
2075msgid "Save all open files"
2076msgstr "Запазване на всички отворени файлове"
2077
2078#: ../gedit/gedit-ui.h:132
2079msgid "_Close All"
2080msgstr "Зат_варяне на всички"
2081
2082#: ../gedit/gedit-ui.h:133
2083msgid "Close all open files"
2084msgstr "Затваряне на всички отворени файлове"
2085
2086#: ../gedit/gedit-ui.h:134
2087msgid "_New Tab Group"
2088msgstr "_Нова група подпрозорци"
2089
2090#: ../gedit/gedit-ui.h:135
2091msgid "Create a new tab group"
2092msgstr "Създаване на нова група подпрозорци"
2093
2094#: ../gedit/gedit-ui.h:136
2095msgid "P_revious Tab Group"
2096msgstr "Предишна _група подпрозорци"
2097
2098#: ../gedit/gedit-ui.h:137
2099msgid "Switch to the previous tab group"
2100msgstr "Показване на предишната група подпрозорци"
2101
2102#: ../gedit/gedit-ui.h:138
2103msgid "Nex_t Tab Group"
2104msgstr "_Следваща група подпрозорци"
2105
2106#: ../gedit/gedit-ui.h:139
2107msgid "Switch to the next tab group"
2108msgstr "Показване на следващата група подпрозорци"
2109
2110#: ../gedit/gedit-ui.h:140
2111msgid "_Previous Document"
2112msgstr "_Предишен документ"
2113
2114#: ../gedit/gedit-ui.h:141
2115msgid "Activate previous document"
2116msgstr "Отваряне на предишен документ"
2117
2118#: ../gedit/gedit-ui.h:142
2119msgid "N_ext Document"
2120msgstr "С_ледващ документ"
2121
2122#: ../gedit/gedit-ui.h:143
2123msgid "Activate next document"
2124msgstr "Отваряне на следващ документ"
2125
2126#: ../gedit/gedit-ui.h:144
2127msgid "_Move to New Window"
2128msgstr "Пре_местване в нов прозорец"
2129
2130#: ../gedit/gedit-ui.h:145
2131msgid "Move the current document to a new window"
2132msgstr "Премества текущия документ в нов прозорец"
2133
2134#: ../gedit/gedit-ui.h:152
2135msgid "Close the current file"
2136msgstr "Затваряне на текущия файл"
2137
2138#: ../gedit/gedit-ui.h:159
2139msgid "Quit the program"
2140msgstr "Спиране на програмата"
2141
2142#: ../gedit/gedit-ui.h:164
2143msgid "_Toolbar"
2144msgstr "Лента с _инструменти"
2145
2146#: ../gedit/gedit-ui.h:165
2147msgid "Show or hide the toolbar in the current window"
2148msgstr "Показване или скриване на лентата с инструменти в текущия прозорец"
2149
2150#: ../gedit/gedit-ui.h:167
2151msgid "_Statusbar"
2152msgstr "Лента на _състоянието"
2153
2154#: ../gedit/gedit-ui.h:168
2155msgid "Show or hide the statusbar in the current window"
2156msgstr "Показване или скриване на лентата за състоянието в текущия прозорец"
2157
2158#: ../gedit/gedit-ui.h:171
2159msgid "Edit text in fullscreen"
2160msgstr "Редактиране на текста на цял екран"
2161
2162#: ../gedit/gedit-ui.h:178
2163msgid "Side _Panel"
2164msgstr "Страничен _панел"
2165
2166#: ../gedit/gedit-ui.h:179
2167msgid "Show or hide the side panel in the current window"
2168msgstr "Показване или скриване на страничния панел в текущия прозорец"
2169
2170#: ../gedit/gedit-ui.h:181
2171msgid "_Bottom Panel"
2172msgstr "_Долен панел"
2173
2174#: ../gedit/gedit-ui.h:182
2175msgid "Show or hide the bottom panel in the current window"
2176msgstr "Показване или скриване на долния панел в текущия прозорец"
2177
2178#: ../gedit/gedit-utils.c:1017
2179msgid "Please check your installation."
2180msgstr "Проверете дали сте инсталирали правилно програмата."
2181
2182#: ../gedit/gedit-utils.c:1087
2183#, c-format
2184msgid "Unable to open UI file %s. Error: %s"
2185msgstr "Неуспех при намирането на файла с ГПИ — %s. Грешка: %s"
2186
2187#: ../gedit/gedit-utils.c:1107
2188#, c-format
2189msgid "Unable to find the object '%s' inside file %s."
2190msgstr "Неуспех при намирането обекта „%s“ във файла %s."
2191
2192#. Translators: '/ on <remote-share>'
2193#: ../gedit/gedit-utils.c:1252
2194#, c-format
2195msgid "/ on %s"
2196msgstr "/ на „%s“"
2197
2198#. create "Wrap Around" menu item.
2199#: ../gedit/gedit-view-frame.c:596
2200msgid "_Wrap Around"
2201msgstr "_След края — от началото"
2202
2203#. create "Match Entire Word Only" menu item.
2204#: ../gedit/gedit-view-frame.c:606
2205msgid "Match _Entire Word Only"
2206msgstr "Само съвпадения на _цяла дума"
2207
2208#. create "Match Case" menu item.
2209#: ../gedit/gedit-view-frame.c:616
2210msgid "_Match Case"
2211msgstr "Зачитане на р_егистъра"
2212
2213#: ../gedit/gedit-view-frame.c:875
2214msgid "String you want to search for"
2215msgstr "Низ, който да бъде търсен"
2216
2217#: ../gedit/gedit-view-frame.c:884
2218msgid "Line you want to move the cursor to"
2219msgstr "Ред, на който искате да преместите курсора"
2220
2221#: ../gedit/gedit-window.c:1023
2222#, c-format
2223msgid "Use %s highlight mode"
2224msgstr "Използване на режим на оцветяване „%s“"
2225
2226#. add the "Plain Text" item before all the others
2227#. Translators: "Plain Text" means that no highlight mode is selected in the
2228#. * "View->Highlight Mode" submenu and so syntax highlighting is disabled
2229#: ../gedit/gedit-window.c:1090 ../gedit/gedit-window.c:2105
2230#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:120
2231#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:416
2232#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:527
2233#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:846
2234msgid "Plain Text"
2235msgstr "Обикновен текст"
2236
2237#: ../gedit/gedit-window.c:1091
2238msgid "Disable syntax highlighting"
2239msgstr "Изключване на оцветяването на синтаксиса"
2240
2241#. Translators: %s is a URI
2242#: ../gedit/gedit-window.c:1413
2243#, c-format
2244msgid "Open '%s'"
2245msgstr "Отваряне на „%s“"
2246
2247#: ../gedit/gedit-window.c:1522
2248msgid "Open a recently used file"
2249msgstr "Отваряне на скоро използван файл"
2250
2251#: ../gedit/gedit-window.c:1528
2252msgid "Open"
2253msgstr "Отваряне"
2254
2255#: ../gedit/gedit-window.c:1586
2256msgid "Save"
2257msgstr "Запазване"
2258
2259#: ../gedit/gedit-window.c:1588
2260msgid "Print"
2261msgstr "Печат"
2262
2263#: ../gedit/gedit-window.c:1590
2264msgid "Find"
2265msgstr "Търсене"
2266
2267#. Translators: %s is a URI
2268#: ../gedit/gedit-window.c:1750
2269#, c-format
2270msgid "Activate '%s'"
2271msgstr "Отваряне на „%s“"
2272
2273#: ../gedit/gedit-window.c:2083
2274msgid "Use Spaces"
2275msgstr "Използване на интервали"
2276
2277#: ../gedit/gedit-window.c:2156
2278msgid "Tab Width"
2279msgstr "Широчина на табулатора"
2280
2281#: ../gedit/gedit-window.c:2265
2282msgid "Bracket match is out of range"
2283msgstr "Съответстващата скоба е извън обхвата"
2284
2285#: ../gedit/gedit-window.c:2270
2286msgid "Bracket match not found"
2287msgstr "Няма съответстваща скоба"
2288
2289#: ../gedit/gedit-window.c:2275
2290#, c-format
2291msgid "Bracket match found on line: %d"
2292msgstr "Открита е скоба на ред: %d"
2293
2294#: ../gedit/gedit-window.c:4046
2295msgid "About gedit"
2296msgstr "Относно gedit"
2297
2298#. ex:set ts=8 noet:
2299#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:1
2300msgid "Change Case"
2301msgstr "Смяна на регистъра"
2302
2303#: ../plugins/changecase/changecase.plugin.desktop.in.h:2
2304msgid "Changes the case of selected text."
2305msgstr "Смяна на регистъра на избрания текст."
2306
2307#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:242
2308msgid "C_hange Case"
2309msgstr "См_яна на регистъра"
2310
2311#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:243
2312msgid "All _Upper Case"
2313msgstr "Само _главни букви"
2314
2315#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:244
2316msgid "Change selected text to upper case"
2317msgstr "Промяна на избрания текст към главни букви"
2318
2319#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:246
2320msgid "All _Lower Case"
2321msgstr "Само _малки букви"
2322
2323#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:247
2324msgid "Change selected text to lower case"
2325msgstr "Промяна на избрания текст към малки букви"
2326
2327#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:249
2328msgid "_Invert Case"
2329msgstr "Обръщане на _регистъра"
2330
2331#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:250
2332msgid "Invert the case of selected text"
2333msgstr "Обръщане регистъра на избрания текст"
2334
2335#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:252
2336msgid "_Title Case"
2337msgstr "_Регистър за заглавие"
2338
2339#: ../plugins/changecase/gedit-changecase-plugin.c:253
2340msgid "Capitalize the first letter of each selected word"
2341msgstr "Първата буква на всяка избрана дума да е главна"
2342
2343#. ex:set ts=8 noet:
2344#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:1
2345msgid "Check for latest version of gedit"
2346msgstr "Проверка за последната версия на gedit"
2347
2348#: ../plugins/checkupdate/checkupdate.plugin.desktop.in.h:2
2349msgid "Check update"
2350msgstr "Проверка за обновления"
2351
2352#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:270
2353msgid "There was an error displaying the URI."
2354msgstr "Грешка при изобразяване на връзката."
2355
2356#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:307
2357msgid "_Download"
2358msgstr "_Изтегляне"
2359
2360#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:315
2361msgid "_Ignore Version"
2362msgstr "_Игнориране на версията"
2363
2364#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:330
2365msgid "There is a new version of gedit"
2366msgstr "Има нова версия на gedit"
2367
2368#: ../plugins/checkupdate/gedit-check-update-plugin.c:334
2369msgid ""
2370"You can download the new version of gedit by clicking on the download button "
2371"or ignore that version and wait for a new one"
2372msgstr ""
2373"Можете да изтеглите новата версия на gedit като натиснете бутона за изтегляне"
2374
2375#. ex:set ts=8 noet:
2376#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:1
2377msgid "Version to Ignore"
2378msgstr "Игнорирана версия"
2379
2380#. This is releated to the next gedit version to be released
2381#: ../plugins/checkupdate/org.gnome.gedit.plugins.checkupdate.gschema.xml.in.in.h:3
2382msgid "Version to ignore until a newer version is released."
2383msgstr "Игнорирана версия до следващата издадена версия."
2384
2385#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:1
2386msgid ""
2387"Analyzes the current document and reports the number of words, lines, "
2388"characters and non-space characters in it."
2389msgstr "Анализира текущия документ и определя броя думи, редове, знаци в него."
2390
2391#: ../plugins/docinfo/docinfo.plugin.desktop.in.h:2
2392#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:6
2393msgid "Document Statistics"
2394msgstr "Статистика за документа"
2395
2396#. ex:ts=4:et:
2397#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:1
2398#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:1
2399#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:1
2400#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:1
2401#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:1
2402msgid "    "
2403msgstr "    "
2404
2405#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:2
2406msgid "Bytes"
2407msgstr "Байтове"
2408
2409#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:3
2410msgid "Characters (no spaces)"
2411msgstr "Знаци (без интервали)"
2412
2413#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:4
2414msgid "Characters (with spaces)"
2415msgstr "Знаци (с интервали)"
2416
2417#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:5
2418msgid "Document"
2419msgstr "Документ"
2420
2421#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:7
2422msgid "File Name"
2423msgstr "Файл"
2424
2425#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:8
2426msgid "Lines"
2427msgstr "Редове"
2428
2429#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:9
2430msgid "Selection"
2431msgstr "Избрано"
2432
2433#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:10
2434msgid "Words"
2435msgstr "Думи"
2436
2437#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.ui.h:11
2438msgid "_Update"
2439msgstr "_Подновяване"
2440
2441#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:451
2442msgid "_Document Statistics"
2443msgstr "_Статистика за документа"
2444
2445#: ../plugins/docinfo/gedit-docinfo-plugin.c:453
2446msgid "Get statistical information on the current document"
2447msgstr "Статистическа информация за текущия документ"
2448
2449#. ex:set ts=8 noet:
2450#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:1
2451#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:1
2452msgid "Open a terminal in the document location"
2453msgstr "Отваряне на терминал в местоположението на документа"
2454
2455#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here-osx.desktop.in.h:2
2456#: ../plugins/externaltools/data/open-terminal-here.desktop.in.h:2
2457msgid "Open terminal here"
2458msgstr "Отваряне на терминал тук"
2459
2460#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:1
2461msgid "Execute external commands and shell scripts."
2462msgstr "Изпълняване на външни команди и скриптове."
2463
2464#: ../plugins/externaltools/externaltools.plugin.desktop.in.h:2
2465msgid "External Tools"
2466msgstr "Външни инструменти"
2467
2468#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:1
2469#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:1
2470msgid "A Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
2471msgstr ""
2472"Име на шрифт във формат Pango. Примери: „Sans 12“ или „Monospace Bold 14“."
2473
2474#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:3
2475msgid ""
2476"If true, the external tools will use the desktop-global standard font if "
2477"it's monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
2478msgstr ""
2479"Ако опцията е включена, външните инструменти ще използват глобалния "
2480"стандартен шрифт, ако е равноширок (може да се използва и подобен шрифт)."
2481
2482#: ../plugins/externaltools/org.gnome.gedit.plugins.externaltools.gschema.xml.in.in.h:4
2483#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:8
2484msgid "Whether to use the system font"
2485msgstr "Използване на системния шрифт"
2486
2487#: ../plugins/externaltools/tools/capture.py:92
2488#, python-format
2489msgid "Could not execute command: %s"
2490msgstr "Командата не може да бъде изпълнена: %s"
2491
2492#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:159
2493msgid "You must be inside a word to run this command"
2494msgstr "Трябва да сте в дума, за да използвате тази команда"
2495
2496#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:265
2497msgid "Running tool:"
2498msgstr "Стартиран инструмент:"
2499
2500#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:294
2501msgid "Done."
2502msgstr "Готово."
2503
2504#: ../plugins/externaltools/tools/functions.py:296
2505msgid "Exited"
2506msgstr "Завърши работа."
2507
2508#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:118
2509msgid "All languages"
2510msgstr "Всички езици"
2511
2512#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:516
2513#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:520
2514#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:844
2515#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:2
2516msgid "All Languages"
2517msgstr "Всички езици"
2518
2519#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:627
2520msgid "New tool"
2521msgstr "Нов инструмент"
2522
2523#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:758
2524#, python-format
2525msgid "This accelerator is already bound to %s"
2526msgstr "Този бърз клавиш е вече свързан с %s."
2527
2528#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:809
2529msgid "Type a new accelerator, or press Backspace to clear"
2530msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
2531
2532#: ../plugins/externaltools/tools/manager.py:811
2533msgid "Type a new accelerator"
2534msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
2535
2536#: ../plugins/externaltools/tools/outputpanel.py:120
2537msgid "Stopped."
2538msgstr "Спрян."
2539
2540#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:3
2541msgid "All documents"
2542msgstr "Всички документи"
2543
2544#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:4
2545msgid "All documents except untitled ones"
2546msgstr "Всички документи без ненаименованите"
2547
2548#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:5
2549msgid "Append to current document"
2550msgstr "Добавяне към текущия документ"
2551
2552#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:6
2553msgid "Create new document"
2554msgstr "Създаване на нов документ"
2555
2556#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:7
2557msgid "Current document"
2558msgstr "Текущия документ"
2559
2560#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:8
2561msgid "Current line"
2562msgstr "Текущия ред"
2563
2564#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:9
2565msgid "Current selection"
2566msgstr "Текущо избраната част"
2567
2568#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:10
2569msgid "Current selection (default to document)"
2570msgstr "Текущо избраната част (стандартно е целият документ)"
2571
2572#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:11
2573msgid "Current word"
2574msgstr "Текущата дума"
2575
2576#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:12
2577msgid "Display in bottom pane"
2578msgstr "Показване в долния панел"
2579
2580#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:13
2581msgid "External Tools Manager"
2582msgstr "Управление на външните инструменти"
2583
2584#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:14
2585msgid "Insert at cursor position"
2586msgstr "Вмъкване на позицията на курсора"
2587
2588#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:15
2589msgid "Local files only"
2590msgstr "Само локални файлове"
2591
2592#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:16
2593msgid "Nothing"
2594msgstr "Нищо"
2595
2596#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:17
2597msgid "Remote files only"
2598msgstr "Само отдалечени файлове"
2599
2600#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:18
2601msgid "Replace current document"
2602msgstr "Замяна на целия документ"
2603
2604#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:19
2605msgid "Replace current selection"
2606msgstr "Замяна на избраната част"
2607
2608#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:20
2609msgid "Untitled documents only"
2610msgstr "Само ненаименованите документи"
2611
2612#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:21
2613msgid "_Applicability:"
2614msgstr "Прило_жимост:"
2615
2616#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:22
2617#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:11
2618msgid "_Edit:"
2619msgstr "_Редактиране:"
2620
2621#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:23
2622msgid "_Input:"
2623msgstr "_Вход:"
2624
2625#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:24
2626msgid "_Output:"
2627msgstr "_Изход:"
2628
2629#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:25
2630msgid "_Save:"
2631msgstr "_Запазване:"
2632
2633#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:26
2634msgid "_Shortcut Key:"
2635msgstr "_Бърз клавиш:"
2636
2637#: ../plugins/externaltools/tools/tools.ui.h:27
2638msgid "_Tools:"
2639msgstr "Инс_трументи:"
2640
2641#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:175
2642msgid "Manage _External Tools..."
2643msgstr "_Управление на външните инструменти…"
2644
2645#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:176
2646msgid "Opens the External Tools Manager"
2647msgstr "Управление на външните инструменти"
2648
2649#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:179
2650msgid "External _Tools"
2651msgstr "_Външни инструменти"
2652
2653#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:180
2654msgid "External tools"
2655msgstr "Външни инструменти"
2656
2657#: ../plugins/externaltools/tools/windowactivatable.py:214
2658msgid "Shell Output"
2659msgstr "Изход от обвивка"
2660
2661#. ex:ts=4:et:
2662#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:1
2663msgid "Build"
2664msgstr "Компилиране"
2665
2666#: ../plugins/externaltools/data/build.desktop.in.h:2
2667msgid "Run \"make\" in the document directory"
2668msgstr "Стартиране на „make“ в папката на документа"
2669
2670#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:1
2671msgid "Remove trailing spaces"
2672msgstr "Изтриване на празните знаци в краищата на редовете"
2673
2674#: ../plugins/externaltools/data/remove-trailing-spaces.desktop.in.h:2
2675msgid "Remove useless trailing spaces in your file"
2676msgstr ""
2677"Изтриване на безполезните празни знаци в краищата на редовете във файла"
2678
2679#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:1
2680msgid "Execute a custom command and put its output in a new document"
2681msgstr "Изпълнение на команда и пренасочване на изхода ѝ в нов документ"
2682
2683#: ../plugins/externaltools/data/run-command.desktop.in.h:2
2684msgid "Run command"
2685msgstr "Стартиране на команда"
2686
2687#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:1
2688msgid "Easy file access from the side panel"
2689msgstr "Лесен файлов достъп от страничния панел"
2690
2691#: ../plugins/filebrowser/filebrowser.plugin.desktop.in.h:2
2692msgid "File Browser Panel"
2693msgstr "Панел на файловия браузър"
2694
2695#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-bookmarks-store.c:243
2696msgid "File System"
2697msgstr "Файлова система"
2698
2699#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:596
2700msgid "_Set root to active document"
2701msgstr "_Основната папка да е на активния документ"
2702
2703#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:598
2704msgid "Set the root to the active document location"
2705msgstr "Задаване на основната папка да е на активния документ"
2706
2707#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:603
2708msgid "_Open terminal here"
2709msgstr "_Отваряне на терминал тук"
2710
2711#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:605
2712msgid "Open a terminal at the currently opened directory"
2713msgstr "Отваряне на терминал в текущо отворената папка"
2714
2715#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:743
2716msgid "File Browser"
2717msgstr "Файлов браузър"
2718
2719#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:886
2720msgid "An error occurred while creating a new directory"
2721msgstr "Възникна грешка при създаването на нова папка"
2722
2723#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:889
2724msgid "An error occurred while creating a new file"
2725msgstr "Възникна грешка при създаването на нов файл"
2726
2727#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:892
2728msgid "An error occurred while renaming a file or directory"
2729msgstr "Възникна грешка при преименуването на файл или папка"
2730
2731#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:895
2732msgid "An error occurred while deleting a file or directory"
2733msgstr "Възникна грешка при изтриването на файл или папка"
2734
2735#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:898
2736msgid "An error occurred while opening a directory in the file manager"
2737msgstr "Възникна грешка при отварянето на папка в мениджъра за файлове"
2738
2739#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:901
2740msgid "An error occurred while setting a root directory"
2741msgstr "Възникна грешка при задаването на главната папка"
2742
2743#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:904
2744msgid "An error occurred while loading a directory"
2745msgstr "Възникна грешка при зареждането на папка"
2746
2747#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:907
2748msgid "An error occurred"
2749msgstr "Възникна грешка"
2750
2751#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1123
2752msgid ""
2753"Cannot move file to trash, do you\n"
2754"want to delete permanently?"
2755msgstr ""
2756"Файлът не може да бъде преместен в кошчето,\n"
2757"искате ли окончателно да го изтриете?"
2758
2759#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1128
2760#, c-format
2761msgid "The file \"%s\" cannot be moved to the trash."
2762msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде преместен в кошчето."
2763
2764#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1133
2765msgid "The selected files cannot be moved to the trash."
2766msgstr "Избраните файлове не могат да бъдат преместени в кошчето."
2767
2768#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1165
2769#, c-format
2770msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
2771msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2772
2773#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1170
2774msgid "Are you sure you want to permanently delete the selected files?"
2775msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете избраните файлове?"
2776
2777#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-plugin.c:1173
2778msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
2779msgstr "Изтритите неща биват окончателно унищожени."
2780
2781#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:1722
2782msgid "(Empty)"
2783msgstr "(Празен)"
2784
2785#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3467
2786msgid ""
2787"The renamed file is currently filtered out.You need to adjust your filter "
2788"settings to make the file visible"
2789msgstr ""
2790"Преименуваният файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите "
2791"видим, трябва да промените филтъра си"
2792
2793#. Translators: This is the default name of new files created by the file browser pane.
2794#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3711
2795msgid "file"
2796msgstr "файл"
2797
2798#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3739
2799msgid ""
2800"The new file is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2801"settings to make the file visible"
2802msgstr ""
2803"Новият файл в момента не преминава през филтъра. За да го направите видим, "
2804"трябва да промените филтъра си"
2805
2806#. Translators: This is the default name of new directories created by the file browser pane.
2807#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3770
2808msgid "directory"
2809msgstr "папка"
2810
2811#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-store.c:3795
2812msgid ""
2813"The new directory is currently filtered out. You need to adjust your filter "
2814"settings to make the directory visible"
2815msgstr ""
2816"Новата папка в момента не преминава през филтъра. За да я направите видима, "
2817"трябва да промените филтъра си"
2818
2819#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:743
2820msgid "Bookmarks"
2821msgstr "Отметки"
2822
2823#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:831
2824msgid "_Filter"
2825msgstr "_Филтър"
2826
2827#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:836
2828msgid "_Move to Trash"
2829msgstr "Преместване в _кошчето"
2830
2831#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:837
2832msgid "Move selected file or folder to trash"
2833msgstr "Преместване на избрания файл или папка в кошчето"
2834
2835#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:839
2836msgid "_Delete"
2837msgstr "_Изтриване"
2838
2839#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:840
2840msgid "Delete selected file or folder"
2841msgstr "Изтриване на избрания файл или папка"
2842
2843#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:847
2844msgid "Open selected file"
2845msgstr "Отваряне на файла"
2846
2847#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:853
2848msgid "Up"
2849msgstr "Нагоре"
2850
2851#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:854
2852msgid "Open the parent folder"
2853msgstr "Отваряне на горната папка"
2854
2855#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:859
2856msgid "_New Folder"
2857msgstr "_Нова папка"
2858
2859#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:860
2860msgid "Add new empty folder"
2861msgstr "Добавяне на нова, празна папка"
2862
2863#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:862
2864msgid "New F_ile"
2865msgstr "Нов _файл"
2866
2867#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:863
2868msgid "Add new empty file"
2869msgstr "Добавяне на нов, празен файл"
2870
2871#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:868
2872msgid "_Rename"
2873msgstr "_Преименуване"
2874
2875#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:869
2876msgid "Rename selected file or folder"
2877msgstr "Преименуване на избрания файл или папка"
2878
2879#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:875
2880msgid "_Previous Location"
2881msgstr "_Предишно местоположение"
2882
2883#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:877
2884msgid "Go to the previous visited location"
2885msgstr "Отиване на предишното посетено местоположение"
2886
2887#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:879
2888msgid "_Next Location"
2889msgstr "_Следващо местоположение"
2890
2891#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:880
2892msgid "Go to the next visited location"
2893msgstr "Отиване на следващото посетено местоположение"
2894
2895#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:881
2896msgid "Re_fresh View"
2897msgstr "_Обновяване на изгледа"
2898
2899#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:882
2900msgid "Refresh the view"
2901msgstr "Обновяване на изгледа"
2902
2903#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:883
2904#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:901
2905msgid "_View Folder"
2906msgstr "_Преглед на папка"
2907
2908#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:884
2909#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:902
2910msgid "View folder in file manager"
2911msgstr "Преглед на папка във файловия мениджър"
2912
2913#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:891
2914msgid "Show _Hidden"
2915msgstr "Показване на _скритите"
2916
2917#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:892
2918msgid "Show hidden files and folders"
2919msgstr "Показване на скритите файлове и папки"
2920
2921#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:894
2922msgid "Show _Binary"
2923msgstr "Показване на _двоичните"
2924
2925#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:895
2926msgid "Show binary files"
2927msgstr "Показване на двоичните файлове"
2928
2929#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1028
2930#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1037
2931#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1058
2932msgid "Previous location"
2933msgstr "Предишно местоположение"
2934
2935#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1030
2936msgid "Go to previous location"
2937msgstr "Отиване на предишното местоположение"
2938
2939#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1032
2940#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1053
2941msgid "Go to a previously opened location"
2942msgstr "Отиване на предишното отворено местоположение"
2943
2944#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1049
2945msgid "Next location"
2946msgstr "Следващо местоположение"
2947
2948#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1051
2949msgid "Go to next location"
2950msgstr "Отиване на следващото отворено местоположение"
2951
2952#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:1261
2953msgid "_Match Filename"
2954msgstr "_Зачитане на главни/малки"
2955
2956#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2185
2957#, c-format
2958msgid "No mount object for mounted volume: %s"
2959msgstr "Липсва обект представляващ монтирания том: %s"
2960
2961#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2262
2962#, c-format
2963msgid "Could not open media: %s"
2964msgstr "Носителят не може да се отвори: %s"
2965
2966#: ../plugins/filebrowser/gedit-file-browser-widget.c:2309
2967#, c-format
2968msgid "Could not mount volume: %s"
2969msgstr "Томът не може да се монтира: %s"
2970
2971#. ex:ts=8:noet:
2972#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:1
2973msgid "Enable Restore of Remote Locations"
2974msgstr "Включване на възстановяването на отдалеченото местоположение"
2975
2976#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:2
2977msgid "File Browser Filter Mode"
2978msgstr "Режим на филтриране във файловия браузър"
2979
2980#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:3
2981msgid "File Browser Filter Pattern"
2982msgstr "Шаблон на филтъра за файловия браузър"
2983
2984#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:4
2985msgid "File Browser Root Directory"
2986msgstr "Основна папка на файловия браузър"
2987
2988#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:5
2989msgid "File Browser Virtual Root Directory"
2990msgstr "Виртуална основна папка на файловия браузър"
2991
2992#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:6
2993msgid ""
2994"If TRUE the file browser plugin will view the directory of the first opened "
2995"document given that the file browser hasn't been used yet. (Thus this "
2996"generally applies to opening a document from the command line or opening it "
2997"with Nautilus, etc.)"
2998msgstr ""
2999"Ако е ИСТИНА, приставката за мениджъра ще стартира с папката на първия "
3000"отворен документ, стига да не е използван файловия браузър. (Това обикновено "
3001"е така при отваряне на документ от командния ред или при отварянето му през "
3002"Nautilus, и т.н.)"
3003
3004#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:7
3005msgid "Open With Tree View"
3006msgstr "Отваряне в дървовидния изглед"
3007
3008#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:8
3009msgid ""
3010"Open the tree view when the file browser plugin gets loaded instead of the "
3011"bookmarks view"
3012msgstr ""
3013"Отваряне на дървовидния изглед, когато приставката за браузъра се зареди "
3014"вместо изгледа на отметките"
3015
3016#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:9
3017msgid "Set Location to First Document"
3018msgstr "Местоположението да е на първия документ"
3019
3020#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:10
3021msgid "Sets whether to enable restoring of remote locations."
3022msgstr ""
3023"Задаване на включването на възстановяването на отдалечени местоположения."
3024
3025#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:11
3026msgid ""
3027"The file browser root directory to use when loading the file browser plugin "
3028"and onload/tree_view is TRUE."
3029msgstr ""
3030"Основната папка на файловия браузър, когато се зареди приставката за "
3031"файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА."
3032
3033#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:12
3034msgid ""
3035"The file browser virtual root directory to use when loading the file browser "
3036"plugin when onload/tree_view is TRUE. The virtual root must always be below "
3037"the actual root."
3038msgstr ""
3039"Виртуалната основна папка на файловия браузър, когато се зареди приставката "
3040"за файловия браузър и „onload/tree_view“ е ИСТИНА. Виртуалната папка трябва "
3041"да е под истинската основна папка."
3042
3043#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:13
3044msgid ""
3045"The filter pattern to filter the file browser with. This filter works on top "
3046"of the filter_mode."
3047msgstr ""
3048"Шаблонът за филтри, който да се ползва във файловия браузър. Той работи в "
3049"режима на филтриране посочен във „filter_mode“."
3050
3051#: ../plugins/filebrowser/org.gnome.gedit.plugins.filebrowser.gschema.xml.in.in.h:14
3052msgid ""
3053"This value determines what files get filtered from the file browser. Valid "
3054"values are: none (filter nothing), hide-hidden (filter hidden files) and "
3055"hide-binary (filter binary files)."
3056msgstr ""
3057"Тази стойност определя кои файлове не преминават през филтъра на файловия "
3058"браузър. Възможните стойности са „none“ (нищо да не се филтрира), „hide-"
3059"hidden“ (махане на скритите файлове от изгледа), „hide-binary“ (махане на "
3060"двоичните файлове от изгледа)."
3061
3062#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:1
3063msgid "Emacs, Kate and Vim-style modelines support for gedit."
3064msgstr "Поддръжка в gedit на линиите за режима на Emacs, Kate и Vim."
3065
3066#: ../plugins/modelines/modelines.plugin.desktop.in.h:2
3067msgid "Modelines"
3068msgstr "Линии за режима"
3069
3070#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:2
3071msgid "Command Color Text"
3072msgstr "Цвят на командите"
3073
3074#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:3
3075msgid "Error Color Text"
3076msgstr "Цвят на грешките"
3077
3078#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:5
3079msgid ""
3080"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
3081"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
3082msgstr ""
3083"Ако е истина, външните инструменти ще използват глобалния стандартен шрифт, "
3084"ако е равноширок, или подобен."
3085
3086#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:6
3087msgid "The command color text"
3088msgstr "Цвят на командата"
3089
3090#: ../plugins/pythonconsole/org.gnome.gedit.plugins.pythonconsole.gschema.xml.in.in.h:7
3091msgid "The error color text"
3092msgstr "Цвят на грешките"
3093
3094#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:1
3095msgid "Interactive Python console standing in the bottom panel"
3096msgstr "Интерактивна конзола на Питон в долния панел"
3097
3098#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole.plugin.desktop.in.h:2
3099#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/__init__.py:52
3100msgid "Python Console"
3101msgstr "Конзола на Питон"
3102
3103#. ex:et:ts=4:
3104#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:1
3105msgid "C_ommand color:"
3106msgstr "Цвят на _командите:"
3107
3108#: ../plugins/pythonconsole/pythonconsole/config.ui.h:2
3109msgid "_Error color:"
3110msgstr "Цвят на _грешките:"
3111
3112#. ex:ts=4:et:
3113#: ../plugins/quickopen/quickopen/popup.py:31
3114#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:1
3115msgid "Quick Open"
3116msgstr "Бързо отваряне"
3117
3118#: ../plugins/quickopen/quickopen.plugin.desktop.in.h:2
3119msgid "Quickly open files"
3120msgstr "Бързо отваряне на файлове"
3121
3122#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:1
3123msgid "Insert often-used pieces of text in a fast way"
3124msgstr "Вмъкване на често използвани части текст, по бърз начин"
3125
3126#: ../plugins/snippets/snippets.plugin.desktop.in.h:2
3127#: ../plugins/snippets/snippets/document.py:54
3128msgid "Snippets"
3129msgstr "Изрезки"
3130
3131#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:2
3132msgid "Activation"
3133msgstr "Задействане"
3134
3135#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:3
3136msgid "Create new snippet"
3137msgstr "Създаване на нова изрезка"
3138
3139#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:4
3140#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:400
3141msgid "Delete selected snippet"
3142msgstr "Изтриване на избраната изрезка"
3143
3144#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:5
3145msgid "Export selected snippets"
3146msgstr "Изнасяне на избраните изрезки"
3147
3148#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:6
3149#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:771
3150msgid "Import snippets"
3151msgstr "Внасяне на на изрезки"
3152
3153#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:7
3154msgid "S_hortcut key:"
3155msgstr "Б_ърз клавиш:"
3156
3157#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:8
3158msgid "Shortcut key with which the snippet is activated"
3159msgstr "Бърз клавиш, с който се поставя изрезката"
3160
3161#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(0)
3162#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:9
3163#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:659
3164msgid "Single word the snippet is activated with after pressing Tab"
3165msgstr "Дума, с която изрезката се поставя след натискане на табулатор"
3166
3167#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:10
3168msgid "_Drop targets:"
3169msgstr "_Цели на влачене:"
3170
3171#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:12
3172msgid "_Snippets:"
3173msgstr "_Изрезки:"
3174
3175#: ../plugins/snippets/snippets/snippets.ui.h:13
3176msgid "_Tab trigger:"
3177msgstr "_Спусък за табулатора:"
3178
3179#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:141
3180msgid "Manage _Snippets..."
3181msgstr "Управление на _изрезки…"
3182
3183#: ../plugins/snippets/snippets/windowactivatable.py:142
3184msgid "Manage snippets"
3185msgstr "Управление на изрезки"
3186
3187#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:43
3188msgid "Snippets archive"
3189msgstr "Архив с изрезки"
3190
3191#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:65
3192msgid "Add a new snippet..."
3193msgstr "Добавяне на нова изрезка…"
3194
3195#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:118
3196msgid "Global"
3197msgstr "Глобално"
3198
3199#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:397
3200msgid "Revert selected snippet"
3201msgstr "Възстановяване на избраната изрезка"
3202
3203#. self['hbox_tab_trigger'].set_spacing(3)
3204#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:652
3205msgid ""
3206"This is not a valid Tab trigger. Triggers can either contain letters or a "
3207"single (non-alphanumeric) character like: {, [, etc."
3208msgstr ""
3209"Това не е валиден спусък за табулатора. Валидните спусъци съдържат букви или "
3210"единичен знак, който не е буква или цифра — например „{“, „[“ и т.н."
3211
3212#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:750
3213#, python-format
3214msgid "The following error occurred while importing: %s"
3215msgstr "Възникна следната грешка при внасяне: %s"
3216
3217#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:757
3218msgid "Import successfully completed"
3219msgstr "Внасянето завърши успешно"
3220
3221#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:776
3222#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:862
3223#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:925
3224msgid "All supported archives"
3225msgstr "Всички поддържани архиви"
3226
3227#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:777
3228#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:863
3229#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:926
3230msgid "Gzip compressed archive"
3231msgstr "Архив, компресиран с gzip"
3232
3233#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:778
3234#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:864
3235#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:927
3236msgid "Bzip2 compressed archive"
3237msgstr "Архив, компресиран с bzip2"
3238
3239#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:779
3240msgid "Single snippets file"
3241msgstr "Единичен файл с изрезки"
3242
3243#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:780
3244#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:866
3245#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:929
3246msgid "All files"
3247msgstr "Всички файлове"
3248
3249#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:792
3250#, python-format
3251msgid "The following error occurred while exporting: %s"
3252msgstr "Възникна следната грешка при изнасяне: %s"
3253
3254#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:796
3255msgid "Export successfully completed"
3256msgstr "Изнасянето завърши успешно"
3257
3258#. Ask if system snippets should also be exported
3259#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:836
3260#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:903
3261msgid "Do you want to include selected <b>system</b> snippets in your export?"
3262msgstr "Искате ли да изнесете и избраните <b>системни</b> изрезки?"
3263
3264#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:851
3265#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:921
3266msgid "There are no snippets selected to be exported"
3267msgstr "Не са избрани изрезки за изнасяне"
3268
3269#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:856
3270#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:894
3271msgid "Export snippets"
3272msgstr "Изнасяне на изрезки"
3273
3274#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1033
3275msgid "Type a new shortcut, or press Backspace to clear"
3276msgstr "Въведете нов бърз клавиш или натиснете „Backspace“ за изчистване"
3277
3278#: ../plugins/snippets/snippets/manager.py:1035
3279msgid "Type a new shortcut"
3280msgstr "Въведете нов бърз клавиш"
3281
3282#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:82
3283#, python-format
3284msgid "The archive \"%s\" could not be created"
3285msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде създаден"
3286
3287#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:99
3288#, python-format
3289msgid "Target directory \"%s\" does not exist"
3290msgstr "Целевата папка „%s“ не съществува"
3291
3292#: ../plugins/snippets/snippets/exporter.py:102
3293#, python-format
3294msgid "Target directory \"%s\" is not a valid directory"
3295msgstr "Целевата папка „%s“ е невалидна папка"
3296
3297#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:46
3298#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:100
3299#, python-format
3300msgid "File \"%s\" does not exist"
3301msgstr "Файлът „%s“ не съществува"
3302
3303#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:49
3304#, python-format
3305msgid "File \"%s\" is not a valid snippets file"
3306msgstr "„%s“ не е валиден файл с изрезки"
3307
3308#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:59
3309#, python-format
3310msgid "Imported file \"%s\" is not a valid snippets file"
3311msgstr "Внесеният файл „%s“ не е валиден файл с изрезки"
3312
3313#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:69
3314#, python-format
3315msgid "The archive \"%s\" could not be extracted"
3316msgstr "Архивът „%s“ не може да бъде разархивиран"
3317
3318#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:87
3319#, python-format
3320msgid "The following files could not be imported: %s"
3321msgstr "Следните файлове не могат да бъдат внесени: %s"
3322
3323#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:103
3324#: ../plugins/snippets/snippets/importer.py:116
3325#, python-format
3326msgid "File \"%s\" is not a valid snippets archive"
3327msgstr "Файлът „%s“ не е валиден архив с изрезки"
3328
3329#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:594
3330#, python-format
3331msgid ""
3332"Execution of the Python command (%s) exceeds the maximum time, execution "
3333"aborted."
3334msgstr ""
3335"Изпълнението на командата на Питон (%s) надвиши максималното разрешено "
3336"време. Изпълнението ѝ се преустановява."
3337
3338#: ../plugins/snippets/snippets/placeholder.py:602
3339#, python-format
3340msgid "Execution of the Python command (%s) failed: %s"
3341msgstr "Изпълнението на командата на Питон (%s) е неуспешно: %s"
3342
3343#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:88
3344msgid "S_ort..."
3345msgstr "Подре_ждане…"
3346
3347#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.c:90
3348msgid "Sort the current document or selection"
3349msgstr "Подреждане на текущия документ или избран текст"
3350
3351#. ex:ts=8:noet:
3352#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:1
3353msgid "R_emove duplicates"
3354msgstr "Пр_емахване на повтарящите се"
3355
3356#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:2
3357msgid "S_tart at column:"
3358msgstr "_Започване от колона:"
3359
3360#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:3
3361#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:1
3362msgid "Sort"
3363msgstr "Подреждане"
3364
3365#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:4
3366msgid "You cannot undo a sort operation"
3367msgstr "Подреждането не може да се отменя"
3368
3369#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:5
3370msgid "_Ignore case"
3371msgstr "_Игнориране на главни/малки"
3372
3373#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:6
3374msgid "_Reverse order"
3375msgstr "Обратен _ред"
3376
3377#: ../plugins/sort/gedit-sort-plugin.ui.h:7
3378msgid "_Sort"
3379msgstr "Подре_ждане"
3380
3381#: ../plugins/sort/sort.plugin.desktop.in.h:2
3382msgid "Sorts a document or selected text."
3383msgstr "Подреждане на документ или избран текст."
3384
3385#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions for the current misspelled word
3386#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if there are no suggestions
3387#. * for the current misspelled word
3388#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:420
3389#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:451
3390msgid "(no suggested words)"
3391msgstr "(няма предположения)"
3392
3393#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:444
3394msgid "_More..."
3395msgstr "_Още…"
3396
3397#. Ignore all
3398#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:499
3399msgid "_Ignore All"
3400msgstr "И_гнориране на всички"
3401
3402#. + Add to Dictionary
3403#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:514
3404msgid "_Add"
3405msgstr "_Добавяне"
3406
3407#: ../plugins/spell/gedit-automatic-spell-checker.c:553
3408msgid "_Spelling Suggestions..."
3409msgstr "Предло_жения за правопис…"
3410
3411#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:271
3412msgid "Check Spelling"
3413msgstr "Проверка на правописа"
3414
3415#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:282
3416msgid "Suggestions"
3417msgstr "Предложения"
3418
3419#. Translators: Displayed in the "Check Spelling" dialog if the current word isn't misspelled
3420#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:558
3421msgid "(correct spelling)"
3422msgstr "(няма правописни грешки)"
3423
3424#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-dialog.c:699
3425msgid "Completed spell checking"
3426msgstr "Проверката на правописа приключи"
3427
3428#. Translators: the first %s is the language name, and
3429#. * the second %s is the locale name. Example:
3430#. * "French (France)"
3431#.
3432#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:285
3433#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:291
3434#, c-format
3435msgctxt "language"
3436msgid "%s (%s)"
3437msgstr "%s (%s)"
3438
3439#. Translators: this refers to an unknown language code
3440#. * (one which isn't in our built-in list).
3441#.
3442#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:300
3443#, c-format
3444msgctxt "language"
3445msgid "Unknown (%s)"
3446msgstr "Неизвестен (%s)"
3447
3448#. Translators: this refers the Default language used by the
3449#. * spell checker
3450#.
3451#: ../plugins/spell/gedit-spell-checker-language.c:406
3452msgctxt "language"
3453msgid "Default"
3454msgstr "Стандартен език"
3455
3456#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:142
3457#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:2
3458msgid "Set language"
3459msgstr "Избор на език"
3460
3461#: ../plugins/spell/gedit-spell-language-dialog.c:196
3462msgid "Languages"
3463msgstr "Езици"
3464
3465#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:105
3466msgid "_Check Spelling..."
3467msgstr "_Проверка на правописа…"
3468
3469#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:107
3470msgid "Check the current document for incorrect spelling"
3471msgstr "Проверка на текущия документ за некоректен правопис"
3472
3473#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:113
3474msgid "Set _Language..."
3475msgstr "Избор на _език…"
3476
3477#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:115
3478msgid "Set the language of the current document"
3479msgstr "Задаване на езика на текущия документ"
3480
3481#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:124
3482msgid "_Highlight Misspelled Words"
3483msgstr "_Оцветяване на сгрешените думи"
3484
3485#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:126
3486msgid "Automatically spell-check the current document"
3487msgstr "Автоматична проверка на текущия документ за правописни грешки"
3488
3489#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:817
3490msgid "The document is empty."
3491msgstr "Документът не съдържа текст."
3492
3493#: ../plugins/spell/gedit-spell-plugin.c:842
3494msgid "No misspelled words"
3495msgstr "Няма сгрешени думи"
3496
3497#. ex:ts=8:noet:
3498#: ../plugins/spell/languages-dialog.ui.h:1
3499msgid "Select the _language of the current document."
3500msgstr "Избор на _езика на текущия документ."
3501
3502#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:1
3503msgid "Add w_ord"
3504msgstr "_Добавяне на дума"
3505
3506#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:2
3507msgid "Cha_nge"
3508msgstr "_Заменяне"
3509
3510#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:3
3511msgid "Change A_ll"
3512msgstr "Заменяне на вси_чки"
3513
3514#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:4
3515msgid "Change _to:"
3516msgstr "Замяна _с:"
3517
3518#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:5
3519msgid "Check _Word"
3520msgstr "_Проверка на дума"
3521
3522#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:6
3523msgid "Check spelling"
3524msgstr "Проверка на правописа"
3525
3526#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:7
3527msgid "Ignore _All"
3528msgstr "И_гнориране на всички"
3529
3530#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:8
3531msgid "Language"
3532msgstr "Език"
3533
3534#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:9
3535msgid "Language:"
3536msgstr "Език:"
3537
3538#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:10
3539msgid "Misspelled word:"
3540msgstr "Сгрешена дума:"
3541
3542#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:11
3543msgid "User dictionary:"
3544msgstr "Потребителски речник:"
3545
3546#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:12
3547msgid "_Ignore"
3548msgstr "_Игнориране"
3549
3550#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:13
3551msgid "_Suggestions:"
3552msgstr "_Предложения:"
3553
3554#: ../plugins/spell/spell-checker.ui.h:14
3555msgid "word"
3556msgstr "дума"
3557
3558#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:1
3559msgid "Checks the spelling of the current document."
3560msgstr "Проверка на правописа на текущия документ."
3561
3562#: ../plugins/spell/spell.plugin.desktop.in.h:2
3563msgid "Spell Checker"
3564msgstr "Проверка на правописа"
3565
3566#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:188
3567msgid "In_sert Date and Time..."
3568msgstr "Вм_ъкване на дата/време…"
3569
3570#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:190
3571msgid "Insert current date and time at the cursor position"
3572msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3573
3574#: ../plugins/time/gedit-time-plugin.c:551
3575msgid "Available formats"
3576msgstr "Налични формати"
3577
3578#. ex:ts=8:noet:
3579#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:1
3580msgid "Insert Date/Time"
3581msgstr "Вмъкване дата/време"
3582
3583#: ../plugins/time/time.plugin.desktop.in.h:2
3584msgid "Inserts current date and time at the cursor position."
3585msgstr "Вмъкване на текущите дата и час на позицията на курсора."
3586
3587#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:1
3588msgid "Custom Format"
3589msgstr "Използване на потребителски формат"
3590
3591#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:2
3592msgid ""
3593"If the user should be prompted for a format or if the selected or custom "
3594"format should be used."
3595msgstr ""
3596"Запитване на потребителя за форматиране, използване на избраното форматиране "
3597"или използване на потребителско форматиране."
3598
3599#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:3
3600msgid "Prompt Type"
3601msgstr "Запитващо съобщение"
3602
3603#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:4
3604msgid "Selected Format"
3605msgstr "Избран формат"
3606
3607#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:5
3608msgid "The custom format used when inserting the date/time."
3609msgstr "Потребителският формат при вмъкване на дата/време."
3610
3611#: ../plugins/time/org.gnome.gedit.plugins.time.gschema.xml.in.in.h:6
3612msgid "The selected format used when inserting the date/time."
3613msgstr "Избраният формат при вмъкване на дата/време."
3614
3615#. Translators: Use the more common date format in your locale
3616#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:3
3617#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:4
3618#, no-c-format
3619msgid "%d/%m/%Y %H:%M:%S"
3620msgstr "%d.%m.%Y %H:%M:%S"
3621
3622#. Translators: This example should follow the date format defined in the entry above
3623#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:4
3624#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:6
3625msgid "01/11/2009 17:52:00"
3626msgstr "01.11.2002 17:52:00"
3627
3628#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:5
3629msgid "Insert Date and Time"
3630msgstr "Вмъкване на дата/време"
3631
3632#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:6
3633#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:8
3634msgid "Use the _selected format"
3635msgstr "Използване на _избрания формат"
3636
3637#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:7
3638msgid "_Insert"
3639msgstr "_Вмъкване"
3640
3641#: ../plugins/time/gedit-time-dialog.ui.h:8
3642#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:11
3643msgid "_Use custom format"
3644msgstr "Използване на потре_бителски формат"
3645
3646#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:7
3647msgid "Configure date/time plugin"
3648msgstr "Настройка на приставката дата/време"
3649
3650#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:9
3651msgid "When inserting date/time..."
3652msgstr "При вмъкване на дата/време…"
3653
3654#: ../plugins/time/gedit-time-setup-dialog.ui.h:10
3655msgid "_Prompt for a format"
3656msgstr "Посочване на _формат"
3657
3658#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:1
3659msgid "Logs access and leave event for documents used with gedit"
3660msgstr ""
3661"Регистрира събития за достъп и затваряне на документи при работа с редактора "
3662"gedit"
3663
3664#: ../plugins/zeitgeist/zeitgeist.plugin.desktop.in.h:2
3665msgid "Zeitgeist dataprovider"
3666msgstr "Предаване на данни към Zeitgeist"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.