source: gnome/master/glib.master.bg.po @ 1815

Last change on this file since 1815 was 1815, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 71.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation for glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2009-03-17 14:06+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-03-17 14:06+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../glib/gbookmarkfile.c:737
20#, c-format
21msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
22msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
23
24#: ../glib/gbookmarkfile.c:748 ../glib/gbookmarkfile.c:819
25#: ../glib/gbookmarkfile.c:829 ../glib/gbookmarkfile.c:936
26#, c-format
27msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
28msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
29
30#: ../glib/gbookmarkfile.c:1106 ../glib/gbookmarkfile.c:1171
31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1235 ../glib/gbookmarkfile.c:1245
32#, c-format
33msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
34msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
35
36#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131 ../glib/gbookmarkfile.c:1145
37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1213 ../glib/gbookmarkfile.c:1265
38#, c-format
39msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
40msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
41
42#: ../glib/gbookmarkfile.c:1793
43msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
44msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
45
46#: ../glib/gbookmarkfile.c:1994
47#, c-format
48msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
49msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
50
51#: ../glib/gbookmarkfile.c:2040 ../glib/gbookmarkfile.c:2198
52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2283 ../glib/gbookmarkfile.c:2363
53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2448 ../glib/gbookmarkfile.c:2531
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2609 ../glib/gbookmarkfile.c:2688
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2730 ../glib/gbookmarkfile.c:2827
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2953 ../glib/gbookmarkfile.c:3143
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:3219 ../glib/gbookmarkfile.c:3384
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3473 ../glib/gbookmarkfile.c:3563
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3691
60#, c-format
61msgid "No bookmark found for URI '%s'"
62msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
63
64#: ../glib/gbookmarkfile.c:2372
65#, c-format
66msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
67msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
68
69#: ../glib/gbookmarkfile.c:2457
70#, c-format
71msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
72msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
73
74#: ../glib/gbookmarkfile.c:2836
75#, c-format
76msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
77msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
78
79#: ../glib/gbookmarkfile.c:3237 ../glib/gbookmarkfile.c:3394
80#, c-format
81msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
82msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
83
84#: ../glib/gbookmarkfile.c:3417
85#, c-format
86msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
87msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
88
89#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1230
90#, c-format
91msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
92msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
93
94#: ../glib/gconvert.c:435 ../glib/gconvert.c:513
95#, c-format
96msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
97msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
98
99#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1402
100#: ../glib/giochannel.c:1444 ../glib/giochannel.c:2288 ../glib/gutf8.c:964
101#: ../glib/gutf8.c:1413
102msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
103msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
104
105#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1409
106#: ../glib/giochannel.c:2300
107#, c-format
108msgid "Error during conversion: %s"
109msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
110
111#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:960 ../glib/gutf8.c:1164
112#: ../glib/gutf8.c:1305 ../glib/gutf8.c:1409
113msgid "Partial character sequence at end of input"
114msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
115
116#: ../glib/gconvert.c:919
117#, c-format
118msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
119msgstr ""
120"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
121
122#: ../glib/gconvert.c:1737
123#, c-format
124msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
125msgstr ""
126"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
127"система)"
128
129#: ../glib/gconvert.c:1747
130#, c-format
131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
132msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
133
134#: ../glib/gconvert.c:1764
135#, c-format
136msgid "The URI '%s' is invalid"
137msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
138
139#: ../glib/gconvert.c:1776
140#, c-format
141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
142msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
143
144#: ../glib/gconvert.c:1792
145#, c-format
146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
147msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
148
149#: ../glib/gconvert.c:1887
150#, c-format
151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
153
154#: ../glib/gconvert.c:1897
155msgid "Invalid hostname"
156msgstr "Неправилно име на хост"
157
158#: ../glib/gdir.c:110 ../glib/gdir.c:130
159#, c-format
160msgid "Error opening directory '%s': %s"
161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
162
163#: ../glib/gfileutils.c:532 ../glib/gfileutils.c:620
164#, c-format
165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
167
168#: ../glib/gfileutils.c:547
169#, c-format
170msgid "Error reading file '%s': %s"
171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
172
173#: ../glib/gfileutils.c:561
174#, c-format
175msgid "File \"%s\" is too large"
176msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
177
178#: ../glib/gfileutils.c:644
179#, c-format
180msgid "Failed to read from file '%s': %s"
181msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
182
183#: ../glib/gfileutils.c:695 ../glib/gfileutils.c:782
184#, c-format
185msgid "Failed to open file '%s': %s"
186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
187
188#: ../glib/gfileutils.c:712 ../glib/gmappedfile.c:133
189#, c-format
190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
191msgstr ""
192"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
193"fstat(): %s"
194
195#: ../glib/gfileutils.c:746
196#, c-format
197msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
198msgstr ""
199"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
200
201#: ../glib/gfileutils.c:854
202#, c-format
203msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
204msgstr ""
205"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
206"g_rename(): %s"
207
208#: ../glib/gfileutils.c:896 ../glib/gfileutils.c:1328
209#, c-format
210msgid "Failed to create file '%s': %s"
211msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
212
213#: ../glib/gfileutils.c:910
214#, c-format
215msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
216msgstr ""
217"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
218"(): %s"
219
220#: ../glib/gfileutils.c:935
221#, c-format
222msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
224
225#: ../glib/gfileutils.c:954
226#, c-format
227msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
228msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
229
230#: ../glib/gfileutils.c:979
231#, c-format
232msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
233msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
234
235#: ../glib/gfileutils.c:997
236#, c-format
237msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
238msgstr ""
239"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
240
241#: ../glib/gfileutils.c:1115
242#, c-format
243msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
244msgstr ""
245"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
246"g_unlink(): %s"
247
248#: ../glib/gfileutils.c:1290
249#, c-format
250msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
251msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
252
253#: ../glib/gfileutils.c:1303
254#, c-format
255msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
256msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
257
258#: ../glib/gfileutils.c:1742
259#, c-format
260msgid "%.1f KB"
261msgstr "%.1f KB"
262
263#: ../glib/gfileutils.c:1747
264#, c-format
265msgid "%.1f MB"
266msgstr "%.1f MB"
267
268#: ../glib/gfileutils.c:1752
269#, c-format
270msgid "%.1f GB"
271msgstr "%.1f GB"
272
273#: ../glib/gfileutils.c:1795
274#, c-format
275msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
276msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
277
278#: ../glib/gfileutils.c:1816
279msgid "Symbolic links not supported"
280msgstr "Символни връзки не се поддържат"
281
282#: ../glib/giochannel.c:1234
283#, c-format
284msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
285msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
286
287#: ../glib/giochannel.c:1579
288msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
289msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
290
291#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1884
292#: ../glib/giochannel.c:1971
293msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
294msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
295
296#: ../glib/giochannel.c:1707 ../glib/giochannel.c:1784
297msgid "Channel terminates in a partial character"
298msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
299
300#: ../glib/giochannel.c:1770
301msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
302msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
303
304#: ../glib/gmappedfile.c:116
305#, c-format
306msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
307msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
308
309#: ../glib/gmappedfile.c:193
310#, c-format
311msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
312msgstr ""
313"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
314"%s"
315
316#: ../glib/gmarkup.c:255 ../glib/gmarkup.c:295
317#, c-format
318msgid "Error on line %d char %d: "
319msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
320
321#: ../glib/gmarkup.c:389
322#, c-format
323msgid "Error on line %d: %s"
324msgstr "Грешка на ред %d: %s"
325
326#: ../glib/gmarkup.c:493
327msgid ""
328"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
329msgstr ""
330"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
331"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
332
333#: ../glib/gmarkup.c:503
334#, c-format
335msgid ""
336"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
337"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
338"it as &amp;"
339msgstr ""
340"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
341"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
342"последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
343
344#: ../glib/gmarkup.c:537
345#, c-format
346msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
347msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
348
349#: ../glib/gmarkup.c:574
350#, c-format
351msgid "Entity name '%s' is not known"
352msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
353
354#: ../glib/gmarkup.c:585
355msgid ""
356"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
357"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
358msgstr ""
359"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
360"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
361"амперсанда чрез „&amp;“"
362
363#: ../glib/gmarkup.c:638
364#, c-format
365msgid ""
366"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
367"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
368msgstr ""
369"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
370"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
371
372#: ../glib/gmarkup.c:660
373#, c-format
374msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
375msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
376
377#: ../glib/gmarkup.c:675
378msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
379msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
380
381#: ../glib/gmarkup.c:685
382msgid ""
383"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
384"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
385"as &amp;"
386msgstr ""
387"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
388"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
389"чрез „&amp;“"
390
391#: ../glib/gmarkup.c:771
392msgid "Unfinished entity reference"
393msgstr "Незавършена заместваща последователност"
394
395#: ../glib/gmarkup.c:777
396msgid "Unfinished character reference"
397msgstr "Незавършен указател на знак"
398
399#: ../glib/gmarkup.c:1063
400msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
401msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
402
403#: ../glib/gmarkup.c:1091
404msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
405msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
406
407#: ../glib/gmarkup.c:1130
408#, c-format
409msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
410msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
411
412#: ../glib/gmarkup.c:1168
413msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
414msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
415
416#: ../glib/gmarkup.c:1208
417#, c-format
418msgid ""
419"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
420"element name"
421msgstr ""
422"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
423
424#: ../glib/gmarkup.c:1276
425#, c-format
426msgid ""
427"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
428"s'"
429msgstr ""
430"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
431"с „>“"
432
433#: ../glib/gmarkup.c:1365
434#, c-format
435msgid ""
436"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
437msgstr ""
438"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
439"s“"
440
441#: ../glib/gmarkup.c:1407
442#, c-format
443msgid ""
444"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
445"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
446"character in an attribute name"
447msgstr ""
448"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
449"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
450"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
451
452#: ../glib/gmarkup.c:1493
453#, c-format
454msgid ""
455"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
456"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
457msgstr ""
458"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
459"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
460
461#: ../glib/gmarkup.c:1635
462#, c-format
463msgid ""
464"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
465"begin an element name"
466msgstr ""
467"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
468
469#: ../glib/gmarkup.c:1675
470#, c-format
471msgid ""
472"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
473"allowed character is '>'"
474msgstr ""
475"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
476"Позволен е знакът „>“"
477
478#: ../glib/gmarkup.c:1686
479#, c-format
480msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
481msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
482
483#: ../glib/gmarkup.c:1695
484#, c-format
485msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
486msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
487
488#: ../glib/gmarkup.c:1858
489msgid "Document was empty or contained only whitespace"
490msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
491
492#: ../glib/gmarkup.c:1872
493msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
494msgstr ""
495"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
496
497#: ../glib/gmarkup.c:1880 ../glib/gmarkup.c:1925
498#, c-format
499msgid ""
500"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
501"element opened"
502msgstr ""
503"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е „%"
504"s“"
505
506#: ../glib/gmarkup.c:1888
507#, c-format
508msgid ""
509"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
510"the tag <%s/>"
511msgstr ""
512"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
513"етикета <%s/>"
514
515#: ../glib/gmarkup.c:1894
516msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
517msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
518
519#: ../glib/gmarkup.c:1900
520msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
521msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
522
523#: ../glib/gmarkup.c:1905
524msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
525msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
526
527#: ../glib/gmarkup.c:1911
528msgid ""
529"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
530"name; no attribute value"
531msgstr ""
532"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
533"атрибута. Атрибутът няма стойност"
534
535#: ../glib/gmarkup.c:1918
536msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
537msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
538
539#: ../glib/gmarkup.c:1934
540#, c-format
541msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
542msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
543
544#: ../glib/gmarkup.c:1940
545msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
546msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
547
548#: ../glib/gregex.c:131
549msgid "corrupted object"
550msgstr "повреден обект"
551
552#: ../glib/gregex.c:133
553msgid "internal error or corrupted object"
554msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
555
556#: ../glib/gregex.c:135
557msgid "out of memory"
558msgstr "недостатъчно памет"
559
560#: ../glib/gregex.c:140
561msgid "backtracking limit reached"
562msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
563
564#: ../glib/gregex.c:152 ../glib/gregex.c:160
565msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
566msgstr ""
567"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
568
569#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:2010
570msgid "internal error"
571msgstr "вътрешна грешка"
572
573#: ../glib/gregex.c:162
574msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
575msgstr ""
576"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
577
578#: ../glib/gregex.c:171
579msgid "recursion limit reached"
580msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
581
582#: ../glib/gregex.c:173
583msgid "workspace limit for empty substrings reached"
584msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
585
586#: ../glib/gregex.c:175
587msgid "invalid combination of newline flags"
588msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
589
590#: ../glib/gregex.c:179
591msgid "unknown error"
592msgstr "непозната грешка"
593
594#: ../glib/gregex.c:199
595msgid "\\ at end of pattern"
596msgstr "„\\“ в края на шаблон"
597
598#: ../glib/gregex.c:202
599msgid "\\c at end of pattern"
600msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
601
602#: ../glib/gregex.c:205
603msgid "unrecognized character follows \\"
604msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
605
606#: ../glib/gregex.c:212
607msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
608msgstr ""
609"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
610"„\\u“, „\\U“)"
611
612#: ../glib/gregex.c:215
613msgid "numbers out of order in {} quantifier"
614msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
615
616#: ../glib/gregex.c:218
617msgid "number too big in {} quantifier"
618msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
619
620#: ../glib/gregex.c:221
621msgid "missing terminating ] for character class"
622msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
623
624#: ../glib/gregex.c:224
625msgid "invalid escape sequence in character class"
626msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
627
628#: ../glib/gregex.c:227
629msgid "range out of order in character class"
630msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
631
632#: ../glib/gregex.c:230
633msgid "nothing to repeat"
634msgstr "няма какво да се повтори"
635
636#: ../glib/gregex.c:233
637msgid "unrecognized character after (?"
638msgstr "непознат знак след „(?“"
639
640#: ../glib/gregex.c:237
641msgid "unrecognized character after (?<"
642msgstr "непознат знак след „(?<“"
643
644#: ../glib/gregex.c:241
645msgid "unrecognized character after (?P"
646msgstr "непознат знак след „(?P“"
647
648#: ../glib/gregex.c:244
649msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
650msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
651
652#: ../glib/gregex.c:247
653msgid "missing terminating )"
654msgstr "липсва завършваща „)“"
655
656#: ../glib/gregex.c:251
657msgid ") without opening ("
658msgstr "„)“ без отваряща „(“"
659
660#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
661#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
662#.
663#: ../glib/gregex.c:258
664msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
665msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
666
667#: ../glib/gregex.c:261
668msgid "reference to non-existent subpattern"
669msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
670
671#: ../glib/gregex.c:264
672msgid "missing ) after comment"
673msgstr "липсваща „)“ след коментар"
674
675#: ../glib/gregex.c:267
676msgid "regular expression too large"
677msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
678
679#: ../glib/gregex.c:270
680msgid "failed to get memory"
681msgstr "неуспех при получаването на памет"
682
683#: ../glib/gregex.c:273
684msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
685msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
686
687#: ../glib/gregex.c:276
688msgid "malformed number or name after (?("
689msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
690
691#: ../glib/gregex.c:279
692msgid "conditional group contains more than two branches"
693msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
694
695#: ../glib/gregex.c:282
696msgid "assertion expected after (?("
697msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
698
699#: ../glib/gregex.c:285
700msgid "unknown POSIX class name"
701msgstr "непознато име на клас по POSIX"
702
703#: ../glib/gregex.c:288
704msgid "POSIX collating elements are not supported"
705msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
706
707#: ../glib/gregex.c:291
708msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
709msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
710
711#: ../glib/gregex.c:294
712msgid "invalid condition (?(0)"
713msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
714
715#: ../glib/gregex.c:297
716msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
717msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
718
719#: ../glib/gregex.c:300
720msgid "recursive call could loop indefinitely"
721msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
722
723#: ../glib/gregex.c:303
724msgid "missing terminator in subpattern name"
725msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
726
727#: ../glib/gregex.c:306
728msgid "two named subpatterns have the same name"
729msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
730
731#: ../glib/gregex.c:309
732msgid "malformed \\P or \\p sequence"
733msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
734
735#: ../glib/gregex.c:312
736msgid "unknown property name after \\P or \\p"
737msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
738
739#: ../glib/gregex.c:315
740msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
741msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
742
743#: ../glib/gregex.c:318
744msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
745msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
746
747#: ../glib/gregex.c:321
748msgid "octal value is greater than \\377"
749msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
750
751#: ../glib/gregex.c:324
752msgid "DEFINE group contains more than one branch"
753msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
754
755#: ../glib/gregex.c:327
756msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
757msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
758
759#: ../glib/gregex.c:330
760msgid "inconsistent NEWLINE options"
761msgstr "несъвместими опции за нов ред"
762
763#: ../glib/gregex.c:333
764msgid ""
765"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
766msgstr ""
767"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
768"евентуално във фигурни скоби"
769
770#: ../glib/gregex.c:338
771msgid "unexpected repeat"
772msgstr "неочаквано повторение"
773
774#: ../glib/gregex.c:342
775msgid "code overflow"
776msgstr "препълване на кода"
777
778#: ../glib/gregex.c:346
779msgid "overran compiling workspace"
780msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
781
782#: ../glib/gregex.c:350
783msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
784msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
785
786#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1605
787#, c-format
788msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
789msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
790
791#: ../glib/gregex.c:1098
792msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
793msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
794
795#: ../glib/gregex.c:1107
796msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
797msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
798
799#: ../glib/gregex.c:1161
800#, c-format
801msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
802msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
803
804#: ../glib/gregex.c:1197
805#, c-format
806msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
807msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
808
809#: ../glib/gregex.c:2033
810msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
811msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
812
813#: ../glib/gregex.c:2049
814msgid "hexadecimal digit expected"
815msgstr "очаква се шестнайсетично число"
816
817#: ../glib/gregex.c:2089
818msgid "missing '<' in symbolic reference"
819msgstr "в символния указател липсва „<“"
820
821#: ../glib/gregex.c:2098
822msgid "unfinished symbolic reference"
823msgstr "незавършен символен указател"
824
825#: ../glib/gregex.c:2105
826msgid "zero-length symbolic reference"
827msgstr "символен указател с нулева дължина"
828
829#: ../glib/gregex.c:2116
830msgid "digit expected"
831msgstr "очаква се цифра"
832
833#: ../glib/gregex.c:2134
834msgid "illegal symbolic reference"
835msgstr "неправилен символен указател"
836
837#: ../glib/gregex.c:2196
838msgid "stray final '\\'"
839msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
840
841#: ../glib/gregex.c:2200
842msgid "unknown escape sequence"
843msgstr "непозната екранираща последователност"
844
845#: ../glib/gregex.c:2210
846#, c-format
847msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
848msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
849
850#: ../glib/gshell.c:70
851msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
852msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
853
854#: ../glib/gshell.c:160
855msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
856msgstr ""
857"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
858
859#: ../glib/gshell.c:538
860#, c-format
861msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
862msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
863
864#: ../glib/gshell.c:545
865#, c-format
866msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
867msgstr ""
868"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
869
870#: ../glib/gshell.c:557
871msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
872msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
873
874#: ../glib/gspawn-win32.c:283
875msgid "Failed to read data from child process"
876msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
877
878#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1468
879#, c-format
880msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
881msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
882
883#: ../glib/gspawn-win32.c:336 ../glib/gspawn-win32.c:344 ../glib/gspawn.c:1132
884#, c-format
885msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
886msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
887
888#: ../glib/gspawn-win32.c:367 ../glib/gspawn.c:1337
889#, c-format
890msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
891msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
892
893#: ../glib/gspawn-win32.c:373 ../glib/gspawn-win32.c:492
894#, c-format
895msgid "Failed to execute child process (%s)"
896msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
897
898#: ../glib/gspawn-win32.c:442
899#, c-format
900msgid "Invalid program name: %s"
901msgstr "Неправилно име на програма: %s"
902
903#: ../glib/gspawn-win32.c:452 ../glib/gspawn-win32.c:720
904#: ../glib/gspawn-win32.c:1276
905#, c-format
906msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
907msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
908
909#: ../glib/gspawn-win32.c:463 ../glib/gspawn-win32.c:735
910#: ../glib/gspawn-win32.c:1309
911#, c-format
912msgid "Invalid string in environment: %s"
913msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
914
915#: ../glib/gspawn-win32.c:716 ../glib/gspawn-win32.c:1257
916#, c-format
917msgid "Invalid working directory: %s"
918msgstr "Неправилна работна папка: %s"
919
920#: ../glib/gspawn-win32.c:781
921#, c-format
922msgid "Failed to execute helper program (%s)"
923msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
924
925#: ../glib/gspawn-win32.c:995
926msgid ""
927"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
928"process"
929msgstr ""
930"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
931"процес"
932
933#: ../glib/gspawn.c:188
934#, c-format
935msgid "Failed to read data from child process (%s)"
936msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
937
938#: ../glib/gspawn.c:325
939#, c-format
940msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
941msgstr ""
942"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
943
944#: ../glib/gspawn.c:408
945#, c-format
946msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
947msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
948
949#: ../glib/gspawn.c:1197
950#, c-format
951msgid "Failed to fork (%s)"
952msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
953
954#: ../glib/gspawn.c:1347
955#, c-format
956msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
957msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
958
959#: ../glib/gspawn.c:1357
960#, c-format
961msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
962msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
963
964#: ../glib/gspawn.c:1366
965#, c-format
966msgid "Failed to fork child process (%s)"
967msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
968
969#: ../glib/gspawn.c:1374
970#, c-format
971msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
972msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
973
974#: ../glib/gspawn.c:1396
975#, c-format
976msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
977msgstr ""
978"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
979"идентификатор %s)"
980
981#: ../glib/gutf8.c:1038
982msgid "Character out of range for UTF-8"
983msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
984
985#: ../glib/gutf8.c:1132 ../glib/gutf8.c:1141 ../glib/gutf8.c:1273
986#: ../glib/gutf8.c:1282 ../glib/gutf8.c:1423 ../glib/gutf8.c:1519
987msgid "Invalid sequence in conversion input"
988msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
989
990#: ../glib/gutf8.c:1434 ../glib/gutf8.c:1530
991msgid "Character out of range for UTF-16"
992msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
993
994#: ../glib/goption.c:615
995msgid "Usage:"
996msgstr "Употреба:"
997
998#: ../glib/goption.c:615
999msgid "[OPTION...]"
1000msgstr "[ОПЦИЯ…]"
1001
1002#: ../glib/goption.c:719
1003msgid "Help Options:"
1004msgstr "Настройки на помощта:"
1005
1006#: ../glib/goption.c:720
1007msgid "Show help options"
1008msgstr "Показване на настройките на помощта"
1009
1010#: ../glib/goption.c:726
1011msgid "Show all help options"
1012msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
1013
1014#: ../glib/goption.c:788
1015msgid "Application Options:"
1016msgstr "Настройки на приложението:"
1017
1018#: ../glib/goption.c:850 ../glib/goption.c:920
1019#, c-format
1020msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
1021msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
1022
1023#: ../glib/goption.c:860 ../glib/goption.c:928
1024#, c-format
1025msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1026msgstr ""
1027"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1028
1029#: ../glib/goption.c:885
1030#, c-format
1031msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1032msgstr ""
1033"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1034
1035#: ../glib/goption.c:893
1036#, c-format
1037msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1038msgstr ""
1039"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1040"допустимите стойности"
1041
1042#: ../glib/goption.c:1156 ../glib/goption.c:1235
1043#, c-format
1044msgid "Error parsing option %s"
1045msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1046
1047#: ../glib/goption.c:1266 ../glib/goption.c:1380
1048#, c-format
1049msgid "Missing argument for %s"
1050msgstr "Липсва аргумент за %s"
1051
1052#: ../glib/goption.c:1773
1053#, c-format
1054msgid "Unknown option %s"
1055msgstr "Непозната опция %s"
1056
1057#: ../glib/gkeyfile.c:358
1058msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1059msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1060
1061#: ../glib/gkeyfile.c:393
1062msgid "Not a regular file"
1063msgstr "Не е обикновен файл"
1064
1065#: ../glib/gkeyfile.c:401
1066msgid "File is empty"
1067msgstr "Файлът е празен"
1068
1069#: ../glib/gkeyfile.c:761
1070#, c-format
1071msgid ""
1072"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1073msgstr ""
1074"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1075"група, нито коментар"
1076
1077#: ../glib/gkeyfile.c:821
1078#, c-format
1079msgid "Invalid group name: %s"
1080msgstr "Неправилно име на група: %s"
1081
1082#: ../glib/gkeyfile.c:843
1083msgid "Key file does not start with a group"
1084msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1085
1086#: ../glib/gkeyfile.c:869
1087#, c-format
1088msgid "Invalid key name: %s"
1089msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1090
1091#: ../glib/gkeyfile.c:896
1092#, c-format
1093msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1094msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1095
1096#: ../glib/gkeyfile.c:1112 ../glib/gkeyfile.c:1274 ../glib/gkeyfile.c:2503
1097#: ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704 ../glib/gkeyfile.c:2837
1098#: ../glib/gkeyfile.c:2990 ../glib/gkeyfile.c:3177 ../glib/gkeyfile.c:3238
1099#, c-format
1100msgid "Key file does not have group '%s'"
1101msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1102
1103#: ../glib/gkeyfile.c:1286
1104#, c-format
1105msgid "Key file does not have key '%s'"
1106msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1107
1108#: ../glib/gkeyfile.c:1393 ../glib/gkeyfile.c:1508
1109#, c-format
1110msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1111msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1112
1113#: ../glib/gkeyfile.c:1413 ../glib/gkeyfile.c:1528 ../glib/gkeyfile.c:1907
1114#, c-format
1115msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1116msgstr ""
1117"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1118"анализирана."
1119
1120#: ../glib/gkeyfile.c:2122 ../glib/gkeyfile.c:2334
1121#, c-format
1122msgid ""
1123"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1124"interpreted."
1125msgstr ""
1126"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1127"бъде анализирана."
1128
1129#: ../glib/gkeyfile.c:2518 ../glib/gkeyfile.c:2719 ../glib/gkeyfile.c:3249
1130#, c-format
1131msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1132msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1133
1134#: ../glib/gkeyfile.c:3483
1135msgid "Key file contains escape character at end of line"
1136msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1137
1138#: ../glib/gkeyfile.c:3505
1139#, c-format
1140msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1141msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1142
1143#: ../glib/gkeyfile.c:3647
1144#, c-format
1145msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1146msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1147
1148#: ../glib/gkeyfile.c:3661
1149#, c-format
1150msgid "Integer value '%s' out of range"
1151msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1152
1153#: ../glib/gkeyfile.c:3694
1154#, c-format
1155msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1156msgstr ""
1157"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1158
1159#: ../glib/gkeyfile.c:3718
1160#, c-format
1161msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1162msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1163
1164#: ../gio/gbufferedinputstream.c:417 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
1165#: ../gio/ginputstream.c:193 ../gio/ginputstream.c:325
1166#: ../gio/ginputstream.c:566 ../gio/ginputstream.c:691
1167#: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:656
1168#, c-format
1169msgid "Too large count value passed to %s"
1170msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1171
1172#: ../gio/gbufferedinputstream.c:885 ../gio/ginputstream.c:901
1173#: ../gio/goutputstream.c:1085
1174msgid "Stream is already closed"
1175msgstr "Потокът вече е затворен"
1176
1177#: ../gio/gcancellable.c:366 ../gio/glocalfile.c:2003
1178#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:627 ../gio/gsimpleasyncresult.c:654
1179msgid "Operation was cancelled"
1180msgstr "Действието е прекратено"
1181
1182#: ../gio/gcontenttype.c:180
1183msgid "Unknown type"
1184msgstr "Непознат вид"
1185
1186#: ../gio/gcontenttype.c:181
1187#, c-format
1188msgid "%s filetype"
1189msgstr "Вид на файла %s"
1190
1191#: ../gio/gcontenttype.c:678
1192#, c-format
1193msgid "%s type"
1194msgstr "Вид на %s"
1195
1196#: ../gio/gdatainputstream.c:313
1197msgid "Unexpected early end-of-stream"
1198msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1199
1200#: ../gio/gdesktopappinfo.c:462 ../gio/gwin32appinfo.c:222
1201msgid "Unnamed"
1202msgstr "Без име"
1203
1204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:709
1205msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
1206msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
1207
1208#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1003
1209msgid "Unable to find terminal required for application"
1210msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
1211
1212#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1235
1213#, c-format
1214msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
1215msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
1216
1217#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1239
1218#, c-format
1219msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
1220msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
1221
1222#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1643
1223#, c-format
1224msgid "Can't create user desktop file %s"
1225msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
1226
1227#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1755
1228#, c-format
1229msgid "Custom definition for %s"
1230msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
1231
1232#: ../gio/gdrive.c:381
1233msgid "drive doesn't implement eject"
1234msgstr "устройството не поддържа изваждане"
1235
1236#: ../gio/gdrive.c:451
1237msgid "drive doesn't implement polling for media"
1238msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
1239
1240#: ../gio/gemblem.c:325
1241#, c-format
1242msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
1243msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
1244
1245#: ../gio/gemblem.c:335
1246#, c-format
1247msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
1248msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
1249
1250#: ../gio/gemblemedicon.c:296
1251#, c-format
1252msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
1253msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
1254
1255#: ../gio/gemblemedicon.c:306
1256#, c-format
1257msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
1258msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
1259
1260#: ../gio/gemblemedicon.c:329
1261msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
1262msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
1263
1264#: ../gio/gfile.c:827 ../gio/gfile.c:1057 ../gio/gfile.c:1192
1265#: ../gio/gfile.c:1428 ../gio/gfile.c:1482 ../gio/gfile.c:1539
1266#: ../gio/gfile.c:1622 ../gio/gfile.c:2712 ../gio/gfile.c:2766
1267#: ../gio/gfile.c:2897 ../gio/gfile.c:2937 ../gio/gfile.c:3264
1268#: ../gio/gfile.c:3666 ../gio/gfile.c:3750 ../gio/gfile.c:3833
1269#: ../gio/gfile.c:3913 ../gio/gfile.c:4243 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:428
1270msgid "Operation not supported"
1271msgstr "Действието не се поддържа"
1272
1273#. Translators: This is an error message when trying to find the
1274#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1275#. Translators: This is an error message when trying to
1276#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1277#. * none exists.
1278#. Translators: This is an error message when trying to find
1279#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1280#. * exists.
1281#: ../gio/gfile.c:1313 ../gio/glocalfile.c:1082 ../gio/glocalfile.c:1093
1282#: ../gio/glocalfile.c:1106
1283msgid "Containing mount does not exist"
1284msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1285
1286#: ../gio/gfile.c:1965 ../gio/glocalfile.c:2153
1287msgid "Can't copy over directory"
1288msgstr "Не може да се копира върху папка"
1289
1290#: ../gio/gfile.c:2025
1291msgid "Can't copy directory over directory"
1292msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1293
1294#: ../gio/gfile.c:2033 ../gio/glocalfile.c:2162
1295msgid "Target file exists"
1296msgstr "Целевият файл съществува"
1297
1298#: ../gio/gfile.c:2051
1299msgid "Can't recursively copy directory"
1300msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1301
1302#: ../gio/gfile.c:2346
1303msgid "Can't copy special file"
1304msgstr "Не може да се копира специален файл"
1305
1306#: ../gio/gfile.c:2887
1307msgid "Invalid symlink value given"
1308msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1309
1310#: ../gio/gfile.c:2980
1311msgid "Trash not supported"
1312msgstr "Не се поддържа кошче"
1313
1314#: ../gio/gfile.c:3029
1315#, c-format
1316msgid "File names cannot contain '%c'"
1317msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1318
1319#: ../gio/gfile.c:5011 ../gio/gvolume.c:370
1320msgid "volume doesn't implement mount"
1321msgstr "томът не поддържа монтиране"
1322
1323#: ../gio/gfile.c:5119
1324msgid "No application is registered as handling this file"
1325msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1326
1327#: ../gio/gfileenumerator.c:206
1328msgid "Enumerator is closed"
1329msgstr "Броячът е затворен"
1330
1331#: ../gio/gfileenumerator.c:213 ../gio/gfileenumerator.c:272
1332#: ../gio/gfileenumerator.c:372 ../gio/gfileenumerator.c:481
1333msgid "File enumerator has outstanding operation"
1334msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1335
1336#: ../gio/gfileenumerator.c:362 ../gio/gfileenumerator.c:471
1337msgid "File enumerator is already closed"
1338msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1339
1340#: ../gio/gfileicon.c:145
1341msgid "file"
1342msgstr "файл"
1343
1344#: ../gio/gfileicon.c:146
1345msgid "The file containing the icon"
1346msgstr "Файлът съдържащ иконата"
1347
1348#: ../gio/gfileicon.c:237
1349#, c-format
1350msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1351msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1352
1353#: ../gio/gfileicon.c:247
1354msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1355msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1356
1357#: ../gio/gfileinputstream.c:157 ../gio/gfileinputstream.c:424
1358#: ../gio/gfileoutputstream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:526
1359msgid "Stream doesn't support query_info"
1360msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
1361
1362#: ../gio/gfileinputstream.c:339 ../gio/gfileoutputstream.c:384
1363msgid "Seek not supported on stream"
1364msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1365
1366#: ../gio/gfileinputstream.c:383
1367msgid "Truncate not allowed on input stream"
1368msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1369
1370#: ../gio/gfileoutputstream.c:460
1371msgid "Truncate not supported on stream"
1372msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1373
1374#: ../gio/gicon.c:324
1375#, c-format
1376msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1377msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1378
1379#: ../gio/gicon.c:344
1380#, c-format
1381msgid "No type for class name %s"
1382msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1383
1384#: ../gio/gicon.c:354
1385#, c-format
1386msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1387msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1388
1389#: ../gio/gicon.c:365
1390#, c-format
1391msgid "Type %s is not classed"
1392msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1393
1394#: ../gio/gicon.c:379
1395#, c-format
1396msgid "Malformed version number: %s"
1397msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1398
1399#: ../gio/gicon.c:393
1400#, c-format
1401msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1402msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1403
1404#: ../gio/gicon.c:469
1405msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1406msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1407
1408#: ../gio/ginputstream.c:202
1409msgid "Input stream doesn't implement read"
1410msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1411
1412#. Translators: This is an error you get if there is already an
1413#. * operation running against this stream when you try to start
1414#. * one
1415#. Translators: This is an error you get if there is
1416#. * already an operation running against this stream when
1417#. * you try to start one
1418#: ../gio/ginputstream.c:911 ../gio/goutputstream.c:1095
1419msgid "Stream has outstanding operation"
1420msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1421
1422#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:274
1423msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1424msgstr ""
1425"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
1426
1427#: ../gio/glocalfile.c:617 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:411
1428#, c-format
1429msgid "Invalid filename %s"
1430msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1431
1432#: ../gio/glocalfile.c:990
1433#, c-format
1434msgid "Error getting filesystem info: %s"
1435msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1436
1437#: ../gio/glocalfile.c:1126
1438msgid "Can't rename root directory"
1439msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1440
1441#: ../gio/glocalfile.c:1146 ../gio/glocalfile.c:1172
1442#, c-format
1443msgid "Error renaming file: %s"
1444msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1445
1446#: ../gio/glocalfile.c:1155
1447msgid "Can't rename file, filename already exist"
1448msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1449
1450#: ../gio/glocalfile.c:1168 ../gio/glocalfile.c:2032 ../gio/glocalfile.c:2061
1451#: ../gio/glocalfile.c:2215 ../gio/glocalfileoutputstream.c:520
1452#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:565 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1034
1453msgid "Invalid filename"
1454msgstr "Неправилно име на файл"
1455
1456#: ../gio/glocalfile.c:1291
1457#, c-format
1458msgid "Error opening file: %s"
1459msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1460
1461#: ../gio/glocalfile.c:1301
1462msgid "Can't open directory"
1463msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1464
1465#: ../gio/glocalfile.c:1361
1466#, c-format
1467msgid "Error removing file: %s"
1468msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1469
1470#: ../gio/glocalfile.c:1725
1471#, c-format
1472msgid "Error trashing file: %s"
1473msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1474
1475#: ../gio/glocalfile.c:1748
1476#, c-format
1477msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1478msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1479
1480#: ../gio/glocalfile.c:1769
1481msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1482msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1483
1484#: ../gio/glocalfile.c:1848 ../gio/glocalfile.c:1868
1485msgid "Unable to find or create trash directory"
1486msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1487
1488#: ../gio/glocalfile.c:1902
1489#, c-format
1490msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1491msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1492
1493#: ../gio/glocalfile.c:1927 ../gio/glocalfile.c:2002 ../gio/glocalfile.c:2009
1494#, c-format
1495msgid "Unable to trash file: %s"
1496msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
1497
1498#: ../gio/glocalfile.c:2036
1499#, c-format
1500msgid "Error creating directory: %s"
1501msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1502
1503#: ../gio/glocalfile.c:2065
1504#, c-format
1505msgid "Error making symbolic link: %s"
1506msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1507
1508#: ../gio/glocalfile.c:2125 ../gio/glocalfile.c:2219
1509#, c-format
1510msgid "Error moving file: %s"
1511msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1512
1513#: ../gio/glocalfile.c:2148
1514msgid "Can't move directory over directory"
1515msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1516
1517#: ../gio/glocalfile.c:2175 ../gio/glocalfileoutputstream.c:844
1518#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:858 ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
1519#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:889 ../gio/glocalfileoutputstream.c:903
1520msgid "Backup file creation failed"
1521msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1522
1523#: ../gio/glocalfile.c:2194
1524#, c-format
1525msgid "Error removing target file: %s"
1526msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1527
1528#: ../gio/glocalfile.c:2208
1529msgid "Move between mounts not supported"
1530msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1531
1532#: ../gio/glocalfileinfo.c:719
1533msgid "Attribute value must be non-NULL"
1534msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1535
1536#: ../gio/glocalfileinfo.c:726
1537msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1538msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1539
1540#: ../gio/glocalfileinfo.c:733
1541msgid "Invalid extended attribute name"
1542msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1543
1544#: ../gio/glocalfileinfo.c:773
1545#, c-format
1546msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1547msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1548
1549#: ../gio/glocalfileinfo.c:1466 ../gio/glocalfileoutputstream.c:728
1550#, c-format
1551msgid "Error stating file '%s': %s"
1552msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
1553
1554#: ../gio/glocalfileinfo.c:1536
1555msgid " (invalid encoding)"
1556msgstr " (неправилно кодиране)"
1557
1558#: ../gio/glocalfileinfo.c:1704
1559#, c-format
1560msgid "Error stating file descriptor: %s"
1561msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
1562
1563#: ../gio/glocalfileinfo.c:1749
1564msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1565msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1566
1567#: ../gio/glocalfileinfo.c:1767
1568msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1569msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1570
1571#: ../gio/glocalfileinfo.c:1786 ../gio/glocalfileinfo.c:1805
1572msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1573msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1574
1575#: ../gio/glocalfileinfo.c:1831
1576#, c-format
1577msgid "Error setting permissions: %s"
1578msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1579
1580#: ../gio/glocalfileinfo.c:1882 ../gio/glocalfileinfo.c:2050
1581#, c-format
1582msgid "Error setting owner: %s"
1583msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1584
1585#: ../gio/glocalfileinfo.c:1905
1586msgid "symlink must be non-NULL"
1587msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1588
1589#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915 ../gio/glocalfileinfo.c:1934
1590#: ../gio/glocalfileinfo.c:1945
1591#, c-format
1592msgid "Error setting symlink: %s"
1593msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1594
1595#: ../gio/glocalfileinfo.c:1924
1596msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1597msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1598
1599#: ../gio/glocalfileinfo.c:2073
1600msgid "SELinux context must be non-NULL"
1601msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1602
1603#: ../gio/glocalfileinfo.c:2088
1604#, c-format
1605msgid "Error setting SELinux context: %s"
1606msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1607
1608#: ../gio/glocalfileinfo.c:2095
1609msgid "SELinux is not enabled on this system"
1610msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1611
1612#: ../gio/glocalfileinfo.c:2156
1613#, c-format
1614msgid "Setting attribute %s not supported"
1615msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1616
1617#: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:618
1618#, c-format
1619msgid "Error reading from file: %s"
1620msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1621
1622#: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
1623#: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:420
1624#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:921
1625#, c-format
1626msgid "Error seeking in file: %s"
1627msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1628
1629#: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:223
1630#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:318
1631#, c-format
1632msgid "Error closing file: %s"
1633msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1634
1635#: ../gio/glocalfilemonitor.c:198
1636msgid "Unable to find default local file monitor type"
1637msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
1638
1639#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:173 ../gio/glocalfileoutputstream.c:202
1640#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:639
1641#, c-format
1642msgid "Error writing to file: %s"
1643msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1644
1645#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:250
1646#, c-format
1647msgid "Error removing old backup link: %s"
1648msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1649
1650#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:264 ../gio/glocalfileoutputstream.c:277
1651#, c-format
1652msgid "Error creating backup copy: %s"
1653msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1654
1655#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:295
1656#, c-format
1657msgid "Error renaming temporary file: %s"
1658msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1659
1660#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:466 ../gio/glocalfileoutputstream.c:968
1661#, c-format
1662msgid "Error truncating file: %s"
1663msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1664
1665#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:526 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
1666#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:710 ../gio/glocalfileoutputstream.c:949
1667#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1040
1668#, c-format
1669msgid "Error opening file '%s': %s"
1670msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1671
1672#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:741
1673msgid "Target file is a directory"
1674msgstr "Целевият файл е папка"
1675
1676#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:746
1677msgid "Target file is not a regular file"
1678msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1679
1680#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:758
1681msgid "The file was externally modified"
1682msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1683
1684#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:937
1685#, c-format
1686msgid "Error removing old file: %s"
1687msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
1688
1689#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:553
1690msgid "Invalid GSeekType supplied"
1691msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1692
1693#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:563
1694msgid "Invalid seek request"
1695msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1696
1697#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
1698msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1699msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1700
1701#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:290
1702msgid "Reached maximum data array limit"
1703msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
1704
1705#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:325
1706msgid "Memory output stream not resizable"
1707msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1708
1709#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:341
1710msgid "Failed to resize memory output stream"
1711msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
1712
1713#. Translators: This is an error
1714#. * message for mount objects that
1715#. * don't implement unmount.
1716#: ../gio/gmount.c:360
1717msgid "mount doesn't implement unmount"
1718msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1719
1720#. Translators: This is an error
1721#. * message for mount objects that
1722#. * don't implement eject.
1723#: ../gio/gmount.c:435
1724msgid "mount doesn't implement eject"
1725msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1726
1727#. Translators: This is an error
1728#. * message for mount objects that
1729#. * don't implement remount.
1730#: ../gio/gmount.c:517
1731msgid "mount doesn't implement remount"
1732msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1733
1734#. Translators: This is an error
1735#. * message for mount objects that
1736#. * don't implement content type guessing.
1737#: ../gio/gmount.c:601
1738msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1739msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1740
1741#. Translators: This is an error
1742#. * message for mount objects that
1743#. * don't implement content type guessing.
1744#: ../gio/gmount.c:690
1745msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1746msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1747
1748#: ../gio/goutputstream.c:211 ../gio/goutputstream.c:412
1749msgid "Output stream doesn't implement write"
1750msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1751
1752#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:780
1753msgid "Source stream is already closed"
1754msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1755
1756#: ../gio/gthemedicon.c:211
1757msgid "name"
1758msgstr "име"
1759
1760#: ../gio/gthemedicon.c:212
1761msgid "The name of the icon"
1762msgstr "Името на иконата"
1763
1764#: ../gio/gthemedicon.c:223
1765msgid "names"
1766msgstr "имена"
1767
1768#: ../gio/gthemedicon.c:224
1769msgid "An array containing the icon names"
1770msgstr "Масив с имена на икони"
1771
1772#: ../gio/gthemedicon.c:249
1773msgid "use default fallbacks"
1774msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
1775
1776#: ../gio/gthemedicon.c:250
1777msgid ""
1778"Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
1779"characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
1780msgstr ""
1781"Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
1782"съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
1783"взема само първото."
1784
1785#: ../gio/gthemedicon.c:499
1786#, c-format
1787msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
1788msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
1789
1790#: ../gio/gunixinputstream.c:161 ../gio/gunixoutputstream.c:147
1791msgid "File descriptor"
1792msgstr "Файлов дескриптор"
1793
1794#: ../gio/gunixinputstream.c:162
1795msgid "The file descriptor to read from"
1796msgstr "Файловият дескриптор от който да се чете"
1797
1798#: ../gio/gunixinputstream.c:176 ../gio/gunixoutputstream.c:162
1799msgid "Close file descriptor"
1800msgstr "Затваряне на файловия дескриптор"
1801
1802#: ../gio/gunixinputstream.c:177 ../gio/gunixoutputstream.c:163
1803msgid "Whether to close the file descriptor when the stream is closed"
1804msgstr "Дали файловият дескриптор да се затваря със затварянето на потока"
1805
1806#: ../gio/gunixinputstream.c:358 ../gio/gunixinputstream.c:378
1807#: ../gio/gunixinputstream.c:456 ../gio/gunixoutputstream.c:443
1808#, c-format
1809msgid "Error reading from unix: %s"
1810msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
1811
1812#: ../gio/gunixinputstream.c:411 ../gio/gunixinputstream.c:593
1813#: ../gio/gunixoutputstream.c:398 ../gio/gunixoutputstream.c:549
1814#, c-format
1815msgid "Error closing unix: %s"
1816msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
1817
1818#: ../gio/gunixmounts.c:1846 ../gio/gunixmounts.c:1883
1819msgid "Filesystem root"
1820msgstr "Коренова папка на файловата система"
1821
1822#: ../gio/gunixoutputstream.c:148
1823msgid "The file descriptor to write to"
1824msgstr "Дескрипторът на файла, в който да се записва"
1825
1826#: ../gio/gunixoutputstream.c:344 ../gio/gunixoutputstream.c:365
1827#, c-format
1828msgid "Error writing to unix: %s"
1829msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
1830
1831#: ../gio/gvolume.c:444
1832msgid "volume doesn't implement eject"
1833msgstr "томът не поддържа изваждане"
1834
1835#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
1836msgid "Can't find application"
1837msgstr "Приложението не може да бъде открито"
1838
1839#: ../gio/gwin32appinfo.c:300
1840#, c-format
1841msgid "Error launching application: %s"
1842msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
1843
1844#: ../gio/gwin32appinfo.c:336
1845msgid "URIs not supported"
1846msgstr "Не се поддържат такива адреси"
1847
1848#: ../gio/gwin32appinfo.c:358
1849msgid "association changes not supported on win32"
1850msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
1851
1852#: ../gio/gwin32appinfo.c:370
1853msgid "Association creation not supported on win32"
1854msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
1855
1856#: ../tests/gio-ls.c:27
1857msgid "do not hide entries"
1858msgstr "елементите да не се скриват"
1859
1860#: ../tests/gio-ls.c:29
1861msgid "use a long listing format"
1862msgstr "ползване на дълъг формат"
1863
1864#: ../tests/gio-ls.c:37
1865msgid "[FILE...]"
1866msgstr "[ФАЙЛ…]"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.