source: gnome/master/glib.master.bg.po @ 1839

Last change on this file since 1839 was 1839, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gtk+, glib, gconf: подадени в master

File size: 76.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2009-08-13 07:14+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-08-13 07:14+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../glib/gbookmarkfile.c:737
20#, c-format
21msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
22msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
23
24#: ../glib/gbookmarkfile.c:748 ../glib/gbookmarkfile.c:819
25#: ../glib/gbookmarkfile.c:829 ../glib/gbookmarkfile.c:936
26#, c-format
27msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
28msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
29
30#: ../glib/gbookmarkfile.c:1106 ../glib/gbookmarkfile.c:1171
31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1235 ../glib/gbookmarkfile.c:1245
32#, c-format
33msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
34msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
35
36#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131 ../glib/gbookmarkfile.c:1145
37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1213 ../glib/gbookmarkfile.c:1265
38#, c-format
39msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
40msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
41
42#: ../glib/gbookmarkfile.c:1793
43msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
44msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
45
46#: ../glib/gbookmarkfile.c:1994
47#, c-format
48msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
49msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
50
51#: ../glib/gbookmarkfile.c:2040 ../glib/gbookmarkfile.c:2198
52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2283 ../glib/gbookmarkfile.c:2363
53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2448 ../glib/gbookmarkfile.c:2531
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2609 ../glib/gbookmarkfile.c:2688
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2730 ../glib/gbookmarkfile.c:2827
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2953 ../glib/gbookmarkfile.c:3143
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:3219 ../glib/gbookmarkfile.c:3384
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3473 ../glib/gbookmarkfile.c:3563
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3691
60#, c-format
61msgid "No bookmark found for URI '%s'"
62msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
63
64#: ../glib/gbookmarkfile.c:2372
65#, c-format
66msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
67msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
68
69#: ../glib/gbookmarkfile.c:2457
70#, c-format
71msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
72msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
73
74#: ../glib/gbookmarkfile.c:2836
75#, c-format
76msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
77msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
78
79#: ../glib/gbookmarkfile.c:3237 ../glib/gbookmarkfile.c:3394
80#, c-format
81msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
82msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
83
84#: ../glib/gbookmarkfile.c:3417
85#, c-format
86msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
87msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
88
89#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1230
90#, c-format
91msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
92msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
93
94#: ../glib/gconvert.c:435 ../glib/gconvert.c:513
95#, c-format
96msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
97msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
98
99#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1402
100#: ../glib/giochannel.c:1444 ../glib/giochannel.c:2288 ../glib/gutf8.c:964
101#: ../glib/gutf8.c:1413
102msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
103msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
104
105#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1409
106#: ../glib/giochannel.c:2300
107#, c-format
108msgid "Error during conversion: %s"
109msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
110
111#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:960 ../glib/gutf8.c:1164
112#: ../glib/gutf8.c:1305 ../glib/gutf8.c:1409
113msgid "Partial character sequence at end of input"
114msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
115
116#: ../glib/gconvert.c:919
117#, c-format
118msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
119msgstr ""
120"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
121
122#: ../glib/gconvert.c:1737
123#, c-format
124msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
125msgstr ""
126"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
127"система)"
128
129#: ../glib/gconvert.c:1747
130#, c-format
131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
132msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
133
134#: ../glib/gconvert.c:1764
135#, c-format
136msgid "The URI '%s' is invalid"
137msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
138
139#: ../glib/gconvert.c:1776
140#, c-format
141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
142msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
143
144#: ../glib/gconvert.c:1792
145#, c-format
146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
147msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
148
149#: ../glib/gconvert.c:1887
150#, c-format
151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
153
154#: ../glib/gconvert.c:1897
155msgid "Invalid hostname"
156msgstr "Неправилно име на хост"
157
158#: ../glib/gdir.c:110 ../glib/gdir.c:130
159#, c-format
160msgid "Error opening directory '%s': %s"
161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
162
163#: ../glib/gfileutils.c:532 ../glib/gfileutils.c:620
164#, c-format
165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
167
168#: ../glib/gfileutils.c:547
169#, c-format
170msgid "Error reading file '%s': %s"
171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
172
173#: ../glib/gfileutils.c:561
174#, c-format
175msgid "File \"%s\" is too large"
176msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
177
178#: ../glib/gfileutils.c:644
179#, c-format
180msgid "Failed to read from file '%s': %s"
181msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
182
183#: ../glib/gfileutils.c:695 ../glib/gfileutils.c:782
184#, c-format
185msgid "Failed to open file '%s': %s"
186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
187
188#: ../glib/gfileutils.c:712 ../glib/gmappedfile.c:141
189#, c-format
190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
191msgstr ""
192"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
193"fstat(): %s"
194
195#: ../glib/gfileutils.c:746
196#, c-format
197msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
198msgstr ""
199"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
200
201#: ../glib/gfileutils.c:854
202#, c-format
203msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
204msgstr ""
205"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
206"g_rename(): %s"
207
208#: ../glib/gfileutils.c:896 ../glib/gfileutils.c:1333
209#, c-format
210msgid "Failed to create file '%s': %s"
211msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
212
213#: ../glib/gfileutils.c:910
214#, c-format
215msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
216msgstr ""
217"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
218"(): %s"
219
220#: ../glib/gfileutils.c:935
221#, c-format
222msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
224
225#: ../glib/gfileutils.c:954
226#, c-format
227msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
228msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
229
230#: ../glib/gfileutils.c:983
231#, c-format
232msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
233msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
234
235#: ../glib/gfileutils.c:1002
236#, c-format
237msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
238msgstr ""
239"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
240
241#: ../glib/gfileutils.c:1120
242#, c-format
243msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
244msgstr ""
245"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
246"g_unlink(): %s"
247
248#: ../glib/gfileutils.c:1295
249#, c-format
250msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
251msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
252
253#: ../glib/gfileutils.c:1308
254#, c-format
255msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
256msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
257
258#: ../glib/gfileutils.c:1747
259#, c-format
260msgid "%.1f KB"
261msgstr "%.1f KB"
262
263#: ../glib/gfileutils.c:1752
264#, c-format
265msgid "%.1f MB"
266msgstr "%.1f MB"
267
268#: ../glib/gfileutils.c:1757
269#, c-format
270msgid "%.1f GB"
271msgstr "%.1f GB"
272
273#: ../glib/gfileutils.c:1800
274#, c-format
275msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
276msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
277
278#: ../glib/gfileutils.c:1821
279msgid "Symbolic links not supported"
280msgstr "Символни връзки не се поддържат"
281
282#: ../glib/giochannel.c:1234
283#, c-format
284msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
285msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
286
287#: ../glib/giochannel.c:1579
288msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
289msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
290
291#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1884
292#: ../glib/giochannel.c:1971
293msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
294msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
295
296#: ../glib/giochannel.c:1707 ../glib/giochannel.c:1784
297msgid "Channel terminates in a partial character"
298msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
299
300#: ../glib/giochannel.c:1770
301msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
302msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
303
304#: ../glib/gmappedfile.c:123
305#, c-format
306msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
307msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
308
309#: ../glib/gmappedfile.c:201
310#, c-format
311msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
312msgstr ""
313"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
314"%s"
315
316#: ../glib/gmarkup.c:303 ../glib/gmarkup.c:343
317#, c-format
318msgid "Error on line %d char %d: "
319msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
320
321#: ../glib/gmarkup.c:363 ../glib/gmarkup.c:441
322#, c-format
323msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
324msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
325
326#: ../glib/gmarkup.c:374
327#, c-format
328msgid "'%s' is not a valid name "
329msgstr "„%s“ е неправилно име "
330
331#: ../glib/gmarkup.c:390
332#, c-format
333msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
334msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
335
336#: ../glib/gmarkup.c:494
337#, c-format
338msgid "Error on line %d: %s"
339msgstr "Грешка на ред %d: %s"
340
341#: ../glib/gmarkup.c:578
342#, c-format
343msgid ""
344"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
345"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
346msgstr ""
347"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
348"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
349
350#: ../glib/gmarkup.c:590
351msgid ""
352"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
353"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
354"as &amp;"
355msgstr ""
356"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
357"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
358"чрез „&amp;“"
359
360#: ../glib/gmarkup.c:616
361#, c-format
362msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
363msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
364
365#: ../glib/gmarkup.c:654
366msgid ""
367"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
368msgstr ""
369"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
370"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
371
372#: ../glib/gmarkup.c:662
373#, c-format
374msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
375msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
376
377#: ../glib/gmarkup.c:667
378msgid ""
379"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
380"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
381msgstr ""
382"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
383"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
384"амперсанда чрез „&amp;“"
385
386#: ../glib/gmarkup.c:1014
387msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
388msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
389
390#: ../glib/gmarkup.c:1054
391#, c-format
392msgid ""
393"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
394"element name"
395msgstr ""
396"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
397
398#: ../glib/gmarkup.c:1122
399#, c-format
400msgid ""
401"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
402"s'"
403msgstr ""
404"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
405"с „>“"
406
407#: ../glib/gmarkup.c:1206
408#, c-format
409msgid ""
410"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
411msgstr ""
412"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
413"s“"
414
415#: ../glib/gmarkup.c:1247
416#, c-format
417msgid ""
418"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
419"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
420"character in an attribute name"
421msgstr ""
422"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
423"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
424"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
425
426#: ../glib/gmarkup.c:1291
427#, c-format
428msgid ""
429"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
430"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
431msgstr ""
432"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
433"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
434
435#: ../glib/gmarkup.c:1425
436#, c-format
437msgid ""
438"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
439"begin an element name"
440msgstr ""
441"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
442
443#: ../glib/gmarkup.c:1461
444#, c-format
445msgid ""
446"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
447"allowed character is '>'"
448msgstr ""
449"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
450"Позволен е знакът „>“"
451
452#: ../glib/gmarkup.c:1472
453#, c-format
454msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
455msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
456
457#: ../glib/gmarkup.c:1481
458#, c-format
459msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
460msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
461
462#: ../glib/gmarkup.c:1648
463msgid "Document was empty or contained only whitespace"
464msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
465
466#: ../glib/gmarkup.c:1662
467msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
468msgstr ""
469"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
470
471#: ../glib/gmarkup.c:1670 ../glib/gmarkup.c:1715
472#, c-format
473msgid ""
474"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
475"element opened"
476msgstr ""
477"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е „%"
478"s“"
479
480#: ../glib/gmarkup.c:1678
481#, c-format
482msgid ""
483"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
484"the tag <%s/>"
485msgstr ""
486"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
487"етикета <%s/>"
488
489#: ../glib/gmarkup.c:1684
490msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
491msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
492
493#: ../glib/gmarkup.c:1690
494msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
495msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
496
497#: ../glib/gmarkup.c:1695
498msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
499msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
500
501#: ../glib/gmarkup.c:1701
502msgid ""
503"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
504"name; no attribute value"
505msgstr ""
506"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
507"атрибута. Атрибутът няма стойност"
508
509#: ../glib/gmarkup.c:1708
510msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
511msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
512
513#: ../glib/gmarkup.c:1724
514#, c-format
515msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
516msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
517
518#: ../glib/gmarkup.c:1730
519msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
520msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
521
522#: ../glib/gregex.c:131
523msgid "corrupted object"
524msgstr "повреден обект"
525
526#: ../glib/gregex.c:133
527msgid "internal error or corrupted object"
528msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
529
530#: ../glib/gregex.c:135
531msgid "out of memory"
532msgstr "недостатъчно памет"
533
534#: ../glib/gregex.c:140
535msgid "backtracking limit reached"
536msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
537
538#: ../glib/gregex.c:152 ../glib/gregex.c:160
539msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
540msgstr ""
541"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
542
543#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:2105
544msgid "internal error"
545msgstr "вътрешна грешка"
546
547#: ../glib/gregex.c:162
548msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
549msgstr ""
550"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
551
552#: ../glib/gregex.c:171
553msgid "recursion limit reached"
554msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
555
556#: ../glib/gregex.c:173
557msgid "workspace limit for empty substrings reached"
558msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
559
560#: ../glib/gregex.c:175
561msgid "invalid combination of newline flags"
562msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
563
564#: ../glib/gregex.c:179
565msgid "unknown error"
566msgstr "непозната грешка"
567
568#: ../glib/gregex.c:199
569msgid "\\ at end of pattern"
570msgstr "„\\“ в края на шаблон"
571
572#: ../glib/gregex.c:202
573msgid "\\c at end of pattern"
574msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
575
576#: ../glib/gregex.c:205
577msgid "unrecognized character follows \\"
578msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
579
580#: ../glib/gregex.c:212
581msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
582msgstr ""
583"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
584"„\\u“, „\\U“)"
585
586#: ../glib/gregex.c:215
587msgid "numbers out of order in {} quantifier"
588msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
589
590#: ../glib/gregex.c:218
591msgid "number too big in {} quantifier"
592msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
593
594#: ../glib/gregex.c:221
595msgid "missing terminating ] for character class"
596msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
597
598#: ../glib/gregex.c:224
599msgid "invalid escape sequence in character class"
600msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
601
602#: ../glib/gregex.c:227
603msgid "range out of order in character class"
604msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
605
606#: ../glib/gregex.c:230
607msgid "nothing to repeat"
608msgstr "няма какво да се повтори"
609
610#: ../glib/gregex.c:233
611msgid "unrecognized character after (?"
612msgstr "непознат знак след „(?“"
613
614#: ../glib/gregex.c:237
615msgid "unrecognized character after (?<"
616msgstr "непознат знак след „(?<“"
617
618#: ../glib/gregex.c:241
619msgid "unrecognized character after (?P"
620msgstr "непознат знак след „(?P“"
621
622#: ../glib/gregex.c:244
623msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
624msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
625
626#: ../glib/gregex.c:247
627msgid "missing terminating )"
628msgstr "липсва завършваща „)“"
629
630#: ../glib/gregex.c:251
631msgid ") without opening ("
632msgstr "„)“ без отваряща „(“"
633
634#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
635#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
636#.
637#: ../glib/gregex.c:258
638msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
639msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
640
641#: ../glib/gregex.c:261
642msgid "reference to non-existent subpattern"
643msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
644
645#: ../glib/gregex.c:264
646msgid "missing ) after comment"
647msgstr "липсваща „)“ след коментар"
648
649#: ../glib/gregex.c:267
650msgid "regular expression too large"
651msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
652
653#: ../glib/gregex.c:270
654msgid "failed to get memory"
655msgstr "неуспех при получаването на памет"
656
657#: ../glib/gregex.c:273
658msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
659msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
660
661#: ../glib/gregex.c:276
662msgid "malformed number or name after (?("
663msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
664
665#: ../glib/gregex.c:279
666msgid "conditional group contains more than two branches"
667msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
668
669#: ../glib/gregex.c:282
670msgid "assertion expected after (?("
671msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
672
673#: ../glib/gregex.c:285
674msgid "unknown POSIX class name"
675msgstr "непознато име на клас по POSIX"
676
677#: ../glib/gregex.c:288
678msgid "POSIX collating elements are not supported"
679msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
680
681#: ../glib/gregex.c:291
682msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
683msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
684
685#: ../glib/gregex.c:294
686msgid "invalid condition (?(0)"
687msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
688
689#: ../glib/gregex.c:297
690msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
691msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
692
693#: ../glib/gregex.c:300
694msgid "recursive call could loop indefinitely"
695msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
696
697#: ../glib/gregex.c:303
698msgid "missing terminator in subpattern name"
699msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
700
701#: ../glib/gregex.c:306
702msgid "two named subpatterns have the same name"
703msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
704
705#: ../glib/gregex.c:309
706msgid "malformed \\P or \\p sequence"
707msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
708
709#: ../glib/gregex.c:312
710msgid "unknown property name after \\P or \\p"
711msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
712
713#: ../glib/gregex.c:315
714msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
715msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
716
717#: ../glib/gregex.c:318
718msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
719msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
720
721#: ../glib/gregex.c:321
722msgid "octal value is greater than \\377"
723msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
724
725#: ../glib/gregex.c:324
726msgid "DEFINE group contains more than one branch"
727msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
728
729#: ../glib/gregex.c:327
730msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
731msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
732
733#: ../glib/gregex.c:330
734msgid "inconsistent NEWLINE options"
735msgstr "несъвместими опции за нов ред"
736
737#: ../glib/gregex.c:333
738msgid ""
739"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
740msgstr ""
741"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
742"евентуално във фигурни скоби"
743
744#: ../glib/gregex.c:338
745msgid "unexpected repeat"
746msgstr "неочаквано повторение"
747
748#: ../glib/gregex.c:342
749msgid "code overflow"
750msgstr "препълване на кода"
751
752#: ../glib/gregex.c:346
753msgid "overran compiling workspace"
754msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
755
756#: ../glib/gregex.c:350
757msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
758msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
759
760#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1607
761#, c-format
762msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
763msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
764
765#: ../glib/gregex.c:1098
766msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
767msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
768
769#: ../glib/gregex.c:1107
770msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
771msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
772
773#: ../glib/gregex.c:1161
774#, c-format
775msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
776msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
777
778#: ../glib/gregex.c:1197
779#, c-format
780msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
781msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
782
783#: ../glib/gregex.c:2035
784msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
785msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
786
787#: ../glib/gregex.c:2051
788msgid "hexadecimal digit expected"
789msgstr "очаква се шестнайсетично число"
790
791#: ../glib/gregex.c:2091
792msgid "missing '<' in symbolic reference"
793msgstr "в символния указател липсва „<“"
794
795#: ../glib/gregex.c:2100
796msgid "unfinished symbolic reference"
797msgstr "незавършен символен указател"
798
799#: ../glib/gregex.c:2107
800msgid "zero-length symbolic reference"
801msgstr "символен указател с нулева дължина"
802
803#: ../glib/gregex.c:2118
804msgid "digit expected"
805msgstr "очаква се цифра"
806
807#: ../glib/gregex.c:2136
808msgid "illegal symbolic reference"
809msgstr "неправилен символен указател"
810
811#: ../glib/gregex.c:2198
812msgid "stray final '\\'"
813msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
814
815#: ../glib/gregex.c:2202
816msgid "unknown escape sequence"
817msgstr "непозната екранираща последователност"
818
819#: ../glib/gregex.c:2212
820#, c-format
821msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
822msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
823
824#: ../glib/gshell.c:70
825msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
826msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
827
828#: ../glib/gshell.c:160
829msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
830msgstr ""
831"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
832
833#: ../glib/gshell.c:538
834#, c-format
835msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
836msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
837
838#: ../glib/gshell.c:545
839#, c-format
840msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
841msgstr ""
842"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
843
844#: ../glib/gshell.c:557
845msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
846msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
847
848#: ../glib/gspawn-win32.c:283
849msgid "Failed to read data from child process"
850msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
851
852#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1469
853#, c-format
854msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
855msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
856
857#: ../glib/gspawn-win32.c:336 ../glib/gspawn-win32.c:344 ../glib/gspawn.c:1132
858#, c-format
859msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
860msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
861
862#: ../glib/gspawn-win32.c:367 ../glib/gspawn.c:1337
863#, c-format
864msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
865msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
866
867#: ../glib/gspawn-win32.c:373 ../glib/gspawn-win32.c:492
868#, c-format
869msgid "Failed to execute child process (%s)"
870msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
871
872#: ../glib/gspawn-win32.c:442
873#, c-format
874msgid "Invalid program name: %s"
875msgstr "Неправилно име на програма: %s"
876
877#: ../glib/gspawn-win32.c:452 ../glib/gspawn-win32.c:720
878#: ../glib/gspawn-win32.c:1276
879#, c-format
880msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
881msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
882
883#: ../glib/gspawn-win32.c:463 ../glib/gspawn-win32.c:735
884#: ../glib/gspawn-win32.c:1309
885#, c-format
886msgid "Invalid string in environment: %s"
887msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
888
889#: ../glib/gspawn-win32.c:716 ../glib/gspawn-win32.c:1257
890#, c-format
891msgid "Invalid working directory: %s"
892msgstr "Неправилна работна папка: %s"
893
894#: ../glib/gspawn-win32.c:781
895#, c-format
896msgid "Failed to execute helper program (%s)"
897msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
898
899#: ../glib/gspawn-win32.c:995
900msgid ""
901"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
902"process"
903msgstr ""
904"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
905"процес"
906
907#: ../glib/gspawn.c:188
908#, c-format
909msgid "Failed to read data from child process (%s)"
910msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
911
912#: ../glib/gspawn.c:325
913#, c-format
914msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
915msgstr ""
916"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
917
918#: ../glib/gspawn.c:408
919#, c-format
920msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
921msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
922
923#: ../glib/gspawn.c:1197
924#, c-format
925msgid "Failed to fork (%s)"
926msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
927
928#: ../glib/gspawn.c:1347
929#, c-format
930msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
931msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
932
933#: ../glib/gspawn.c:1357
934#, c-format
935msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
936msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
937
938#: ../glib/gspawn.c:1366
939#, c-format
940msgid "Failed to fork child process (%s)"
941msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
942
943#: ../glib/gspawn.c:1374
944#, c-format
945msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
946msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
947
948#: ../glib/gspawn.c:1396
949#, c-format
950msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
951msgstr ""
952"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
953"идентификатор %s)"
954
955#: ../glib/gutf8.c:1038
956msgid "Character out of range for UTF-8"
957msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
958
959#: ../glib/gutf8.c:1132 ../glib/gutf8.c:1141 ../glib/gutf8.c:1273
960#: ../glib/gutf8.c:1282 ../glib/gutf8.c:1423 ../glib/gutf8.c:1519
961msgid "Invalid sequence in conversion input"
962msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
963
964#: ../glib/gutf8.c:1434 ../glib/gutf8.c:1530
965msgid "Character out of range for UTF-16"
966msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
967
968#: ../glib/goption.c:755
969msgid "Usage:"
970msgstr "Употреба:"
971
972#: ../glib/goption.c:755
973msgid "[OPTION...]"
974msgstr "[ОПЦИЯ…]"
975
976#: ../glib/goption.c:861
977msgid "Help Options:"
978msgstr "Настройки на помощта:"
979
980#: ../glib/goption.c:862
981msgid "Show help options"
982msgstr "Показване на настройките на помощта"
983
984#: ../glib/goption.c:868
985msgid "Show all help options"
986msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
987
988#: ../glib/goption.c:930
989msgid "Application Options:"
990msgstr "Настройки на приложението:"
991
992#: ../glib/goption.c:992 ../glib/goption.c:1062
993#, c-format
994msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
995msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
996
997#: ../glib/goption.c:1002 ../glib/goption.c:1070
998#, c-format
999msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1000msgstr ""
1001"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1002
1003#: ../glib/goption.c:1027
1004#, c-format
1005msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1006msgstr ""
1007"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1008
1009#: ../glib/goption.c:1035
1010#, c-format
1011msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1012msgstr ""
1013"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1014"допустимите стойности"
1015
1016#: ../glib/goption.c:1298 ../glib/goption.c:1377
1017#, c-format
1018msgid "Error parsing option %s"
1019msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1020
1021#: ../glib/goption.c:1408 ../glib/goption.c:1522
1022#, c-format
1023msgid "Missing argument for %s"
1024msgstr "Липсва аргумент за %s"
1025
1026#: ../glib/goption.c:1917
1027#, c-format
1028msgid "Unknown option %s"
1029msgstr "Непозната опция %s"
1030
1031#: ../glib/gkeyfile.c:362
1032msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1033msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1034
1035#: ../glib/gkeyfile.c:397
1036msgid "Not a regular file"
1037msgstr "Не е обикновен файл"
1038
1039#: ../glib/gkeyfile.c:405
1040msgid "File is empty"
1041msgstr "Файлът е празен"
1042
1043#: ../glib/gkeyfile.c:765
1044#, c-format
1045msgid ""
1046"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1047msgstr ""
1048"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1049"група, нито коментар"
1050
1051#: ../glib/gkeyfile.c:825
1052#, c-format
1053msgid "Invalid group name: %s"
1054msgstr "Неправилно име на група: %s"
1055
1056#: ../glib/gkeyfile.c:847
1057msgid "Key file does not start with a group"
1058msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1059
1060#: ../glib/gkeyfile.c:873
1061#, c-format
1062msgid "Invalid key name: %s"
1063msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1064
1065#: ../glib/gkeyfile.c:900
1066#, c-format
1067msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1068msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1069
1070#: ../glib/gkeyfile.c:1116 ../glib/gkeyfile.c:1278 ../glib/gkeyfile.c:2507
1071#: ../glib/gkeyfile.c:2573 ../glib/gkeyfile.c:2708 ../glib/gkeyfile.c:2841
1072#: ../glib/gkeyfile.c:2994 ../glib/gkeyfile.c:3181 ../glib/gkeyfile.c:3242
1073#, c-format
1074msgid "Key file does not have group '%s'"
1075msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1076
1077#: ../glib/gkeyfile.c:1290
1078#, c-format
1079msgid "Key file does not have key '%s'"
1080msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1081
1082#: ../glib/gkeyfile.c:1397 ../glib/gkeyfile.c:1512
1083#, c-format
1084msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1085msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1086
1087#: ../glib/gkeyfile.c:1417 ../glib/gkeyfile.c:1911
1088#, c-format
1089msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1090msgstr ""
1091"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1092"анализирана."
1093
1094#: ../glib/gkeyfile.c:1532
1095#, c-format
1096msgid ""
1097"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
1098msgstr ""
1099"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1100"анализирана."
1101
1102#: ../glib/gkeyfile.c:2126 ../glib/gkeyfile.c:2338
1103#, c-format
1104msgid ""
1105"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1106"interpreted."
1107msgstr ""
1108"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1109"бъде анализирана."
1110
1111#: ../glib/gkeyfile.c:2522 ../glib/gkeyfile.c:2723 ../glib/gkeyfile.c:3253
1112#, c-format
1113msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1114msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1115
1116#: ../glib/gkeyfile.c:3487
1117msgid "Key file contains escape character at end of line"
1118msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1119
1120#: ../glib/gkeyfile.c:3509
1121#, c-format
1122msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1123msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1124
1125#: ../glib/gkeyfile.c:3651
1126#, c-format
1127msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1128msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1129
1130#: ../glib/gkeyfile.c:3665
1131#, c-format
1132msgid "Integer value '%s' out of range"
1133msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1134
1135#: ../glib/gkeyfile.c:3698
1136#, c-format
1137msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1138msgstr ""
1139"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1140
1141#: ../glib/gkeyfile.c:3722
1142#, c-format
1143msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1144msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1145
1146#: ../gio/gbufferedinputstream.c:417 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
1147#: ../gio/ginputstream.c:190 ../gio/ginputstream.c:322
1148#: ../gio/ginputstream.c:563 ../gio/ginputstream.c:688
1149#: ../gio/goutputstream.c:201 ../gio/goutputstream.c:656
1150#, c-format
1151msgid "Too large count value passed to %s"
1152msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1153
1154#: ../gio/gbufferedinputstream.c:885 ../gio/ginputstream.c:898
1155#: ../gio/giostream.c:309 ../gio/goutputstream.c:1085
1156msgid "Stream is already closed"
1157msgstr "Потокът вече е затворен"
1158
1159#: ../gio/gcancellable.c:404 ../gio/glocalfile.c:2098
1160#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:650 ../gio/gsimpleasyncresult.c:676
1161msgid "Operation was cancelled"
1162msgstr "Действието е прекратено"
1163
1164#: ../gio/gcontenttype.c:180
1165msgid "Unknown type"
1166msgstr "Непознат вид"
1167
1168#: ../gio/gcontenttype.c:181
1169#, c-format
1170msgid "%s filetype"
1171msgstr "Вид на файла %s"
1172
1173#: ../gio/gcontenttype.c:678
1174#, c-format
1175msgid "%s type"
1176msgstr "Вид на %s"
1177
1178#: ../gio/gdatainputstream.c:313
1179msgid "Unexpected early end-of-stream"
1180msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1181
1182#: ../gio/gdesktopappinfo.c:463 ../gio/gwin32appinfo.c:222
1183msgid "Unnamed"
1184msgstr "Без име"
1185
1186#: ../gio/gdesktopappinfo.c:710
1187msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
1188msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
1189
1190#: ../gio/gdesktopappinfo.c:890
1191msgid "Unable to find terminal required for application"
1192msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
1193
1194#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1098
1195#, c-format
1196msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
1197msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
1198
1199#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1102
1200#, c-format
1201msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
1202msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
1203
1204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1506
1205#, c-format
1206msgid "Can't create user desktop file %s"
1207msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
1208
1209#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1618
1210#, c-format
1211msgid "Custom definition for %s"
1212msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
1213
1214#: ../gio/gdrive.c:409
1215msgid "drive doesn't implement eject"
1216msgstr "устройството не поддържа изваждане"
1217
1218#. Translators: This is an error
1219#. * message for drive objects that
1220#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
1221#: ../gio/gdrive.c:489
1222msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
1223msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
1224
1225#: ../gio/gdrive.c:566
1226msgid "drive doesn't implement polling for media"
1227msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
1228
1229#: ../gio/gdrive.c:771
1230msgid "drive doesn't implement start"
1231msgstr "устройството не поддържа стартиране"
1232
1233#: ../gio/gdrive.c:873
1234msgid "drive doesn't implement stop"
1235msgstr "устройството не поддържа спиране"
1236
1237#: ../gio/gemblem.c:325
1238#, c-format
1239msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
1240msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
1241
1242#: ../gio/gemblem.c:335
1243#, c-format
1244msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
1245msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
1246
1247#: ../gio/gemblemedicon.c:296
1248#, c-format
1249msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
1250msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
1251
1252#: ../gio/gemblemedicon.c:306
1253#, c-format
1254msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
1255msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
1256
1257#: ../gio/gemblemedicon.c:329
1258msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
1259msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
1260
1261#: ../gio/gfile.c:861 ../gio/gfile.c:1091 ../gio/gfile.c:1226
1262#: ../gio/gfile.c:1462 ../gio/gfile.c:1516 ../gio/gfile.c:1573
1263#: ../gio/gfile.c:1656 ../gio/gfile.c:1711 ../gio/gfile.c:1771
1264#: ../gio/gfile.c:1825 ../gio/gfile.c:3150 ../gio/gfile.c:3204
1265#: ../gio/gfile.c:3335 ../gio/gfile.c:3375 ../gio/gfile.c:3702
1266#: ../gio/gfile.c:4104 ../gio/gfile.c:4190 ../gio/gfile.c:4279
1267#: ../gio/gfile.c:4377 ../gio/gfile.c:4464 ../gio/gfile.c:4557
1268#: ../gio/gfile.c:4887 ../gio/gfile.c:5167 ../gio/gfile.c:5236
1269#: ../gio/gfile.c:6824 ../gio/gfile.c:6914 ../gio/gfile.c:7000
1270#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:431
1271msgid "Operation not supported"
1272msgstr "Действието не се поддържа"
1273
1274#. Translators: This is an error message when trying to find the
1275#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1276#. Translators: This is an error message when trying to
1277#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1278#. * none exists.
1279#. Translators: This is an error message when trying to find
1280#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1281#. * exists.
1282#: ../gio/gfile.c:1347 ../gio/glocalfile.c:1065 ../gio/glocalfile.c:1076
1283#: ../gio/glocalfile.c:1089
1284msgid "Containing mount does not exist"
1285msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1286
1287#: ../gio/gfile.c:2399 ../gio/glocalfile.c:2250
1288msgid "Can't copy over directory"
1289msgstr "Не може да се копира върху папка"
1290
1291#: ../gio/gfile.c:2459
1292msgid "Can't copy directory over directory"
1293msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1294
1295#: ../gio/gfile.c:2467 ../gio/glocalfile.c:2259
1296msgid "Target file exists"
1297msgstr "Целевият файл съществува"
1298
1299#: ../gio/gfile.c:2485
1300msgid "Can't recursively copy directory"
1301msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1302
1303#: ../gio/gfile.c:2784
1304msgid "Can't copy special file"
1305msgstr "Не може да се копира специален файл"
1306
1307#: ../gio/gfile.c:3325
1308msgid "Invalid symlink value given"
1309msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1310
1311#: ../gio/gfile.c:3418
1312msgid "Trash not supported"
1313msgstr "Не се поддържа кошче"
1314
1315#: ../gio/gfile.c:3467
1316#, c-format
1317msgid "File names cannot contain '%c'"
1318msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1319
1320#: ../gio/gfile.c:5884 ../gio/gvolume.c:376
1321msgid "volume doesn't implement mount"
1322msgstr "томът не поддържа монтиране"
1323
1324#: ../gio/gfile.c:5992
1325msgid "No application is registered as handling this file"
1326msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1327
1328#: ../gio/gfileenumerator.c:206
1329msgid "Enumerator is closed"
1330msgstr "Броячът е затворен"
1331
1332#: ../gio/gfileenumerator.c:213 ../gio/gfileenumerator.c:272
1333#: ../gio/gfileenumerator.c:372 ../gio/gfileenumerator.c:481
1334msgid "File enumerator has outstanding operation"
1335msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1336
1337#: ../gio/gfileenumerator.c:362 ../gio/gfileenumerator.c:471
1338msgid "File enumerator is already closed"
1339msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1340
1341#: ../gio/gfileicon.c:237
1342#, c-format
1343msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1344msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1345
1346#: ../gio/gfileicon.c:247
1347msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1348msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1349
1350#: ../gio/gfileinputstream.c:155 ../gio/gfileinputstream.c:422
1351#: ../gio/gfileiostream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:170
1352#: ../gio/gfileoutputstream.c:525
1353msgid "Stream doesn't support query_info"
1354msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
1355
1356#: ../gio/gfileinputstream.c:337 ../gio/gfileiostream.c:389
1357#: ../gio/gfileoutputstream.c:383
1358msgid "Seek not supported on stream"
1359msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1360
1361#: ../gio/gfileinputstream.c:381
1362msgid "Truncate not allowed on input stream"
1363msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1364
1365#: ../gio/gfileiostream.c:465 ../gio/gfileoutputstream.c:459
1366msgid "Truncate not supported on stream"
1367msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1368
1369#: ../gio/gicon.c:324
1370#, c-format
1371msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1372msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1373
1374#: ../gio/gicon.c:344
1375#, c-format
1376msgid "No type for class name %s"
1377msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1378
1379#: ../gio/gicon.c:354
1380#, c-format
1381msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1382msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1383
1384#: ../gio/gicon.c:365
1385#, c-format
1386msgid "Type %s is not classed"
1387msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1388
1389#: ../gio/gicon.c:379
1390#, c-format
1391msgid "Malformed version number: %s"
1392msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1393
1394#: ../gio/gicon.c:393
1395#, c-format
1396msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1397msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1398
1399#: ../gio/gicon.c:469
1400msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1401msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1402
1403#: ../gio/ginputstream.c:199
1404msgid "Input stream doesn't implement read"
1405msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1406
1407#. Translators: This is an error you get if there is already an
1408#. * operation running against this stream when you try to start
1409#. * one
1410#. Translators: This is an error you get if there is
1411#. * already an operation running against this stream when
1412#. * you try to start one
1413#: ../gio/ginputstream.c:908 ../gio/giostream.c:319
1414#: ../gio/goutputstream.c:1095
1415msgid "Stream has outstanding operation"
1416msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1417
1418#: ../gio/ginetsocketaddress.c:182 ../gio/ginetsocketaddress.c:199
1419#: ../gio/gunixsocketaddress.c:174
1420msgid "Not enough space for socket address"
1421msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
1422
1423#: ../gio/ginetsocketaddress.c:212
1424msgid "Unsupported socket address"
1425msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
1426
1427#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:295
1428msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1429msgstr ""
1430"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
1431
1432#: ../gio/glocalfile.c:600 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:414
1433#, c-format
1434msgid "Invalid filename %s"
1435msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1436
1437#: ../gio/glocalfile.c:973
1438#, c-format
1439msgid "Error getting filesystem info: %s"
1440msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1441
1442#: ../gio/glocalfile.c:1109
1443msgid "Can't rename root directory"
1444msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1445
1446#: ../gio/glocalfile.c:1129 ../gio/glocalfile.c:1155
1447#, c-format
1448msgid "Error renaming file: %s"
1449msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1450
1451#: ../gio/glocalfile.c:1138
1452msgid "Can't rename file, filename already exist"
1453msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1454
1455#: ../gio/glocalfile.c:1151 ../gio/glocalfile.c:2127 ../gio/glocalfile.c:2156
1456#: ../gio/glocalfile.c:2312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:550
1457#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:603 ../gio/glocalfileoutputstream.c:648
1458#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1130
1459msgid "Invalid filename"
1460msgstr "Неправилно име на файл"
1461
1462#: ../gio/glocalfile.c:1307
1463#, c-format
1464msgid "Error opening file: %s"
1465msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1466
1467#: ../gio/glocalfile.c:1317
1468msgid "Can't open directory"
1469msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1470
1471#: ../gio/glocalfile.c:1442
1472#, c-format
1473msgid "Error removing file: %s"
1474msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1475
1476#: ../gio/glocalfile.c:1811
1477#, c-format
1478msgid "Error trashing file: %s"
1479msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1480
1481#: ../gio/glocalfile.c:1834
1482#, c-format
1483msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1484msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1485
1486#: ../gio/glocalfile.c:1855
1487msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1488msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1489
1490#: ../gio/glocalfile.c:1934 ../gio/glocalfile.c:1954
1491msgid "Unable to find or create trash directory"
1492msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1493
1494#: ../gio/glocalfile.c:1988
1495#, c-format
1496msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1497msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1498
1499#: ../gio/glocalfile.c:2017 ../gio/glocalfile.c:2022 ../gio/glocalfile.c:2097
1500#: ../gio/glocalfile.c:2104
1501#, c-format
1502msgid "Unable to trash file: %s"
1503msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
1504
1505#: ../gio/glocalfile.c:2131
1506#, c-format
1507msgid "Error creating directory: %s"
1508msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1509
1510#: ../gio/glocalfile.c:2160
1511#, c-format
1512msgid "Error making symbolic link: %s"
1513msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1514
1515#: ../gio/glocalfile.c:2222 ../gio/glocalfile.c:2316
1516#, c-format
1517msgid "Error moving file: %s"
1518msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1519
1520#: ../gio/glocalfile.c:2245
1521msgid "Can't move directory over directory"
1522msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1523
1524#: ../gio/glocalfile.c:2272 ../gio/glocalfileoutputstream.c:928
1525#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:942 ../gio/glocalfileoutputstream.c:957
1526#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:973 ../gio/glocalfileoutputstream.c:987
1527msgid "Backup file creation failed"
1528msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1529
1530#: ../gio/glocalfile.c:2291
1531#, c-format
1532msgid "Error removing target file: %s"
1533msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1534
1535#: ../gio/glocalfile.c:2305
1536msgid "Move between mounts not supported"
1537msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1538
1539#: ../gio/glocalfileinfo.c:721
1540msgid "Attribute value must be non-NULL"
1541msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1542
1543#: ../gio/glocalfileinfo.c:728
1544msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1545msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1546
1547#: ../gio/glocalfileinfo.c:735
1548msgid "Invalid extended attribute name"
1549msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1550
1551#: ../gio/glocalfileinfo.c:775
1552#, c-format
1553msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1554msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1555
1556#: ../gio/glocalfileinfo.c:1481 ../gio/glocalfileoutputstream.c:812
1557#, c-format
1558msgid "Error stating file '%s': %s"
1559msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
1560
1561#: ../gio/glocalfileinfo.c:1552
1562msgid " (invalid encoding)"
1563msgstr " (неправилно кодиране)"
1564
1565#: ../gio/glocalfileinfo.c:1759
1566#, c-format
1567msgid "Error stating file descriptor: %s"
1568msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
1569
1570#: ../gio/glocalfileinfo.c:1804
1571msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1572msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1573
1574#: ../gio/glocalfileinfo.c:1822
1575msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1576msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1577
1578#: ../gio/glocalfileinfo.c:1841 ../gio/glocalfileinfo.c:1860
1579msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1580msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1581
1582#: ../gio/glocalfileinfo.c:1886
1583#, c-format
1584msgid "Error setting permissions: %s"
1585msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1586
1587#: ../gio/glocalfileinfo.c:1937
1588#, c-format
1589msgid "Error setting owner: %s"
1590msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1591
1592#: ../gio/glocalfileinfo.c:1960
1593msgid "symlink must be non-NULL"
1594msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1595
1596#: ../gio/glocalfileinfo.c:1970 ../gio/glocalfileinfo.c:1989
1597#: ../gio/glocalfileinfo.c:2000
1598#, c-format
1599msgid "Error setting symlink: %s"
1600msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1601
1602#: ../gio/glocalfileinfo.c:1979
1603msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1604msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1605
1606#: ../gio/glocalfileinfo.c:2105
1607#, c-format
1608msgid "Error setting modification or access time: %s"
1609msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
1610
1611#: ../gio/glocalfileinfo.c:2128
1612msgid "SELinux context must be non-NULL"
1613msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1614
1615#: ../gio/glocalfileinfo.c:2143
1616#, c-format
1617msgid "Error setting SELinux context: %s"
1618msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1619
1620#: ../gio/glocalfileinfo.c:2150
1621msgid "SELinux is not enabled on this system"
1622msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1623
1624#: ../gio/glocalfileinfo.c:2242
1625#, c-format
1626msgid "Setting attribute %s not supported"
1627msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1628
1629#: ../gio/glocalfileinputstream.c:169 ../gio/glocalfileoutputstream.c:701
1630#, c-format
1631msgid "Error reading from file: %s"
1632msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1633
1634#: ../gio/glocalfileinputstream.c:200 ../gio/glocalfileinputstream.c:212
1635#: ../gio/glocalfileinputstream.c:324 ../gio/glocalfileoutputstream.c:449
1636#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1005
1637#, c-format
1638msgid "Error seeking in file: %s"
1639msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1640
1641#: ../gio/glocalfileinputstream.c:245 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
1642#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:330
1643#, c-format
1644msgid "Error closing file: %s"
1645msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1646
1647#: ../gio/glocalfilemonitor.c:198
1648msgid "Unable to find default local file monitor type"
1649msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
1650
1651#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:181 ../gio/glocalfileoutputstream.c:214
1652#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
1653#, c-format
1654msgid "Error writing to file: %s"
1655msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1656
1657#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:262
1658#, c-format
1659msgid "Error removing old backup link: %s"
1660msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1661
1662#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:276 ../gio/glocalfileoutputstream.c:289
1663#, c-format
1664msgid "Error creating backup copy: %s"
1665msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1666
1667#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:307
1668#, c-format
1669msgid "Error renaming temporary file: %s"
1670msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1671
1672#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:495 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1056
1673#, c-format
1674msgid "Error truncating file: %s"
1675msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1676
1677#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:556 ../gio/glocalfileoutputstream.c:609
1678#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:654 ../gio/glocalfileoutputstream.c:794
1679#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1037 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1136
1680#, c-format
1681msgid "Error opening file '%s': %s"
1682msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1683
1684#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
1685msgid "Target file is a directory"
1686msgstr "Целевият файл е папка"
1687
1688#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:830
1689msgid "Target file is not a regular file"
1690msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1691
1692#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:842
1693msgid "The file was externally modified"
1694msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1695
1696#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1021
1697#, c-format
1698msgid "Error removing old file: %s"
1699msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
1700
1701#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:553
1702msgid "Invalid GSeekType supplied"
1703msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1704
1705#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:563
1706msgid "Invalid seek request"
1707msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1708
1709#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
1710msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1711msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1712
1713#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:290
1714msgid "Reached maximum data array limit"
1715msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
1716
1717#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:325
1718msgid "Memory output stream not resizable"
1719msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1720
1721#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:341
1722msgid "Failed to resize memory output stream"
1723msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
1724
1725#. Translators: This is an error
1726#. * message for mount objects that
1727#. * don't implement unmount.
1728#: ../gio/gmount.c:378
1729msgid "mount doesn't implement unmount"
1730msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1731
1732#. Translators: This is an error
1733#. * message for mount objects that
1734#. * don't implement eject.
1735#: ../gio/gmount.c:457
1736msgid "mount doesn't implement eject"
1737msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1738
1739#. Translators: This is an error
1740#. * message for mount objects that
1741#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
1742#: ../gio/gmount.c:537
1743msgid "mount doesn't implement unmount or unmount_with_operation"
1744msgstr ""
1745"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
1746
1747#. Translators: This is an error
1748#. * message for mount objects that
1749#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
1750#: ../gio/gmount.c:624
1751msgid "mount doesn't implement eject or eject_with_operation"
1752msgstr ""
1753"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
1754
1755#. Translators: This is an error
1756#. * message for mount objects that
1757#. * don't implement remount.
1758#: ../gio/gmount.c:713
1759msgid "mount doesn't implement remount"
1760msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1761
1762#. Translators: This is an error
1763#. * message for mount objects that
1764#. * don't implement content type guessing.
1765#: ../gio/gmount.c:797
1766msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1767msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1768
1769#. Translators: This is an error
1770#. * message for mount objects that
1771#. * don't implement content type guessing.
1772#: ../gio/gmount.c:886
1773msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1774msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1775
1776#: ../gio/gnetworkaddress.c:295
1777#, c-format
1778msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
1779msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
1780
1781#: ../gio/goutputstream.c:210 ../gio/goutputstream.c:411
1782msgid "Output stream doesn't implement write"
1783msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1784
1785#: ../gio/goutputstream.c:371 ../gio/goutputstream.c:780
1786msgid "Source stream is already closed"
1787msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1788
1789#: ../gio/gresolver.c:668
1790#, c-format
1791msgid "Error resolving '%s': %s"
1792msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
1793
1794#: ../gio/gresolver.c:718
1795#, c-format
1796msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
1797msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
1798
1799#: ../gio/gresolver.c:753 ../gio/gresolver.c:831
1800#, c-format
1801msgid "No service record for '%s'"
1802msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
1803
1804#: ../gio/gresolver.c:758 ../gio/gresolver.c:836
1805#, c-format
1806msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
1807msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
1808
1809#: ../gio/gresolver.c:763 ../gio/gresolver.c:841
1810#, c-format
1811msgid "Error resolving '%s'"
1812msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
1813
1814#: ../gio/gsocket.c:277
1815msgid "Invalid socket, not initialized"
1816msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
1817
1818#: ../gio/gsocket.c:284
1819#, c-format
1820msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
1821msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
1822
1823#: ../gio/gsocket.c:292
1824msgid "Socket is already closed"
1825msgstr "Гнездото вече е затворено"
1826
1827#: ../gio/gsocket.c:405
1828#, c-format
1829msgid "creating GSocket from fd: %s"
1830msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
1831
1832#: ../gio/gsocket.c:439 ../gio/gsocket.c:453 ../gio/gsocket.c:1901
1833#, c-format
1834msgid "Unable to create socket: %s"
1835msgstr "Неуспех при създаване на гнездо: %s"
1836
1837#: ../gio/gsocket.c:439
1838msgid "Unknown protocol was specified"
1839msgstr "Указан е непознат протокол"
1840
1841#: ../gio/gsocket.c:758
1842msgid "Cancellable initialization not supported"
1843msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
1844
1845#: ../gio/gsocket.c:1112
1846#, c-format
1847msgid "could not get local address: %s"
1848msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
1849
1850#: ../gio/gsocket.c:1145
1851#, c-format
1852msgid "could not get remote address: %s"
1853msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
1854
1855#: ../gio/gsocket.c:1203
1856#, c-format
1857msgid "could not listen: %s"
1858msgstr "не може да се слуша: %s"
1859
1860#: ../gio/gsocket.c:1277
1861#, c-format
1862msgid "Error binding to address: %s"
1863msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
1864
1865#: ../gio/gsocket.c:1397
1866#, c-format
1867msgid "Error accepting connection: %s"
1868msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
1869
1870#: ../gio/gsocket.c:1510
1871msgid "Error connecting: "
1872msgstr "Грешка при свързване: "
1873
1874#: ../gio/gsocket.c:1514
1875msgid "Connection in progress"
1876msgstr "В момента се осъществява връзка"
1877
1878#: ../gio/gsocket.c:1519
1879#, c-format
1880msgid "Error connecting: %s"
1881msgstr "Грешка при свързване: %s"
1882
1883#: ../gio/gsocket.c:1559
1884#, c-format
1885msgid "Unable to get pending error: %s"
1886msgstr "Неуспех при получаване на текущата грешка: %s"
1887
1888#: ../gio/gsocket.c:1655
1889#, c-format
1890msgid "Error receiving data: %s"
1891msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
1892
1893#: ../gio/gsocket.c:1788
1894#, c-format
1895msgid "Error sending data: %s"
1896msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
1897
1898#: ../gio/gsocket.c:1980
1899#, c-format
1900msgid "Error closing socket: %s"
1901msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
1902
1903#: ../gio/gsocket.c:2466
1904#, c-format
1905msgid "Waiting for socket condition: %s"
1906msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
1907
1908#: ../gio/gsocket.c:2698 ../gio/gsocket.c:2779
1909#, c-format
1910msgid "Error sending message: %s"
1911msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
1912
1913#: ../gio/gsocket.c:2723
1914msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
1915msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
1916
1917#: ../gio/gsocket.c:2981 ../gio/gsocket.c:3120
1918#, c-format
1919msgid "Error receiving message: %s"
1920msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
1921
1922#: ../gio/gsocketclient.c:521 ../gio/gsocketclient.c:770
1923msgid "Unknown error on connect"
1924msgstr "Непозната грешка при свързване"
1925
1926#: ../gio/gsocketlistener.c:192
1927msgid "Listener is already closed"
1928msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
1929
1930#: ../gio/gsocketlistener.c:233
1931msgid "Added socket is closed"
1932msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
1933
1934#: ../gio/gthemedicon.c:499
1935#, c-format
1936msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
1937msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
1938
1939#: ../gio/gunixconnection.c:151
1940#, c-format
1941msgid "Expecting 1 control message, got %d"
1942msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
1943
1944#: ../gio/gunixconnection.c:164
1945msgid "Unexpected type of ancillary data"
1946msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
1947
1948#: ../gio/gunixconnection.c:182
1949#, c-format
1950msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
1951msgstr "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
1952
1953#: ../gio/gunixconnection.c:198
1954msgid "Received invalid fd"
1955msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
1956
1957#: ../gio/gunixinputstream.c:358 ../gio/gunixinputstream.c:378
1958#: ../gio/gunixinputstream.c:456 ../gio/gunixoutputstream.c:443
1959#, c-format
1960msgid "Error reading from unix: %s"
1961msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
1962
1963#: ../gio/gunixinputstream.c:411 ../gio/gunixinputstream.c:593
1964#: ../gio/gunixoutputstream.c:398 ../gio/gunixoutputstream.c:549
1965#, c-format
1966msgid "Error closing unix: %s"
1967msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
1968
1969#: ../gio/gunixmounts.c:1846 ../gio/gunixmounts.c:1883
1970msgid "Filesystem root"
1971msgstr "Коренова папка на файловата система"
1972
1973#: ../gio/gunixoutputstream.c:344 ../gio/gunixoutputstream.c:365
1974#, c-format
1975msgid "Error writing to unix: %s"
1976msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
1977
1978#: ../gio/gunixsocketaddress.c:182
1979msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
1980msgstr ""
1981"Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в ЮНИКС"
1982
1983#: ../gio/gvolume.c:452
1984msgid "volume doesn't implement eject"
1985msgstr "томът не поддържа изваждане"
1986
1987#. Translators: This is an error
1988#. * message for volume objects that
1989#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
1990#: ../gio/gvolume.c:531
1991msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
1992msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
1993
1994#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
1995msgid "Can't find application"
1996msgstr "Приложението не може да бъде открито"
1997
1998#: ../gio/gwin32appinfo.c:300
1999#, c-format
2000msgid "Error launching application: %s"
2001msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
2002
2003#: ../gio/gwin32appinfo.c:336
2004msgid "URIs not supported"
2005msgstr "Не се поддържат такива адреси"
2006
2007#: ../gio/gwin32appinfo.c:358
2008msgid "association changes not supported on win32"
2009msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
2010
2011#: ../gio/gwin32appinfo.c:370
2012msgid "Association creation not supported on win32"
2013msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
2014
2015#: ../tests/gio-ls.c:27
2016msgid "do not hide entries"
2017msgstr "елементите да не се скриват"
2018
2019#: ../tests/gio-ls.c:29
2020msgid "use a long listing format"
2021msgstr "ползване на дълъг формат"
2022
2023#: ../tests/gio-ls.c:37
2024msgid "[FILE...]"
2025msgstr "[ФАЙЛ…]"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.