source: gnome/master/glib.master.bg.po @ 2222

Last change on this file since 2222 was 2208, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

devhelp, glib, orca: подадени в master; devhelp, orca: подадени в gnome-2-32; glib: подаден в glib-2-22

File size: 133.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: glib master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2010-10-02 08:56+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-10-02 08:56+0300\n"
14"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../glib/gbookmarkfile.c:780
23#, c-format
24msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
25msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
26
27#: ../glib/gbookmarkfile.c:791 ../glib/gbookmarkfile.c:862
28#: ../glib/gbookmarkfile.c:872 ../glib/gbookmarkfile.c:979
29#, c-format
30msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
31msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
32
33#: ../glib/gbookmarkfile.c:1149 ../glib/gbookmarkfile.c:1214
34#: ../glib/gbookmarkfile.c:1278 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
35#, c-format
36msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
37msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
38
39#: ../glib/gbookmarkfile.c:1174 ../glib/gbookmarkfile.c:1188
40#: ../glib/gbookmarkfile.c:1256 ../glib/gbookmarkfile.c:1308
41#, c-format
42msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
43msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
44
45#: ../glib/gbookmarkfile.c:1834
46msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
47msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
48
49#: ../glib/gbookmarkfile.c:2035
50#, c-format
51msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
52msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
53
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2081 ../glib/gbookmarkfile.c:2239
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2324 ../glib/gbookmarkfile.c:2404
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2489 ../glib/gbookmarkfile.c:2572
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:2650 ../glib/gbookmarkfile.c:2729
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:2771 ../glib/gbookmarkfile.c:2868
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:2994 ../glib/gbookmarkfile.c:3184
60#: ../glib/gbookmarkfile.c:3260 ../glib/gbookmarkfile.c:3425
61#: ../glib/gbookmarkfile.c:3514 ../glib/gbookmarkfile.c:3604
62#: ../glib/gbookmarkfile.c:3732
63#, c-format
64msgid "No bookmark found for URI '%s'"
65msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
66
67#: ../glib/gbookmarkfile.c:2413
68#, c-format
69msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
70msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
71
72#: ../glib/gbookmarkfile.c:2498
73#, c-format
74msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
75msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
76
77#: ../glib/gbookmarkfile.c:2877
78#, c-format
79msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
80msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
81
82#: ../glib/gbookmarkfile.c:3278 ../glib/gbookmarkfile.c:3435
83#, c-format
84msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
85msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
86
87#: ../glib/gbookmarkfile.c:3458
88#, c-format
89msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
90msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
91
92#: ../glib/gconvert.c:567 ../glib/gconvert.c:645 ../glib/giochannel.c:1403
93#: ../gio/gcharsetconverter.c:458
94#, c-format
95msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
96msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
97
98#: ../glib/gconvert.c:571 ../glib/gconvert.c:649
99#: ../gio/gcharsetconverter.c:462
100#, c-format
101msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
102msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
103
104#: ../glib/gconvert.c:768 ../glib/gconvert.c:1161 ../glib/giochannel.c:1575
105#: ../glib/giochannel.c:1617 ../glib/giochannel.c:2461 ../glib/gutf8.c:992
106#: ../glib/gutf8.c:1447 ../gio/gcharsetconverter.c:345
107msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
108msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
109
110#: ../glib/gconvert.c:776 ../glib/gconvert.c:1086 ../glib/giochannel.c:1582
111#: ../glib/giochannel.c:2473 ../gio/gcharsetconverter.c:350
112#, c-format
113msgid "Error during conversion: %s"
114msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
115
116#: ../glib/gconvert.c:808 ../glib/gutf8.c:988 ../glib/gutf8.c:1198
117#: ../glib/gutf8.c:1339 ../glib/gutf8.c:1443
118msgid "Partial character sequence at end of input"
119msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
120
121#: ../glib/gconvert.c:1058
122#, c-format
123msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
124msgstr ""
125"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
126
127#: ../glib/gconvert.c:1881
128#, c-format
129msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
130msgstr ""
131"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
132"система)"
133
134#: ../glib/gconvert.c:1891
135#, c-format
136msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
137msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
138
139#: ../glib/gconvert.c:1908
140#, c-format
141msgid "The URI '%s' is invalid"
142msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
143
144#: ../glib/gconvert.c:1920
145#, c-format
146msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
147msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
148
149#: ../glib/gconvert.c:1936
150#, c-format
151msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
152msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
153
154#: ../glib/gconvert.c:2031
155#, c-format
156msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
157msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
158
159#: ../glib/gconvert.c:2041
160msgid "Invalid hostname"
161msgstr "Неправилно име на хост"
162
163#. Translators: 'before midday' indicator
164#: ../glib/gdatetime.c:149
165msgctxt "GDateTime"
166msgid "am"
167msgstr "пр. об."
168
169#. Translators: 'before midday' indicator
170#: ../glib/gdatetime.c:151
171msgctxt "GDateTime"
172msgid "AM"
173msgstr "пр. об."
174
175#. Translators: 'after midday' indicator
176#: ../glib/gdatetime.c:153
177msgctxt "GDateTime"
178msgid "pm"
179msgstr "сл. об."
180
181#. Translators: 'after midday' indicator
182#: ../glib/gdatetime.c:155
183msgctxt "GDateTime"
184msgid "PM"
185msgstr "сл. об."
186
187#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
188#: ../glib/gdatetime.c:164
189msgctxt "GDateTime"
190msgid "%m/%d/%y"
191msgstr "%d.%m.%y"
192
193#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
194#: ../glib/gdatetime.c:167
195msgctxt "GDateTime"
196msgid "%H:%M:%S"
197msgstr "%H:%M:%S"
198
199#: ../glib/gdatetime.c:193
200msgctxt "full month name"
201msgid "January"
202msgstr "януари"
203
204#: ../glib/gdatetime.c:195
205msgctxt "full month name"
206msgid "February"
207msgstr "февруари"
208
209#: ../glib/gdatetime.c:197
210msgctxt "full month name"
211msgid "March"
212msgstr "март"
213
214#: ../glib/gdatetime.c:199
215msgctxt "full month name"
216msgid "April"
217msgstr "април"
218
219#: ../glib/gdatetime.c:201
220msgctxt "full month name"
221msgid "May"
222msgstr "май"
223
224#: ../glib/gdatetime.c:203
225msgctxt "full month name"
226msgid "June"
227msgstr "юни"
228
229#: ../glib/gdatetime.c:205
230msgctxt "full month name"
231msgid "July"
232msgstr "юли"
233
234#: ../glib/gdatetime.c:207
235msgctxt "full month name"
236msgid "August"
237msgstr "август"
238
239#: ../glib/gdatetime.c:209
240msgctxt "full month name"
241msgid "September"
242msgstr "септември"
243
244#: ../glib/gdatetime.c:211
245msgctxt "full month name"
246msgid "October"
247msgstr "октомври"
248
249#: ../glib/gdatetime.c:213
250msgctxt "full month name"
251msgid "November"
252msgstr "ноември"
253
254#: ../glib/gdatetime.c:215
255msgctxt "full month name"
256msgid "December"
257msgstr "декември"
258
259#: ../glib/gdatetime.c:230
260msgctxt "abbreviated month name"
261msgid "Jan"
262msgstr "яну"
263
264#: ../glib/gdatetime.c:232
265msgctxt "abbreviated month name"
266msgid "Feb"
267msgstr "фев"
268
269#: ../glib/gdatetime.c:234
270msgctxt "abbreviated month name"
271msgid "Mar"
272msgstr "мар"
273
274#: ../glib/gdatetime.c:236
275msgctxt "abbreviated month name"
276msgid "Apr"
277msgstr "апр"
278
279#: ../glib/gdatetime.c:238
280msgctxt "abbreviated month name"
281msgid "May"
282msgstr "май"
283
284#: ../glib/gdatetime.c:240
285msgctxt "abbreviated month name"
286msgid "Jun"
287msgstr "юни"
288
289#: ../glib/gdatetime.c:242
290msgctxt "abbreviated month name"
291msgid "Jul"
292msgstr "юли"
293
294#: ../glib/gdatetime.c:244
295msgctxt "abbreviated month name"
296msgid "Aug"
297msgstr "авг"
298
299#: ../glib/gdatetime.c:246
300msgctxt "abbreviated month name"
301msgid "Sep"
302msgstr "сеп"
303
304#: ../glib/gdatetime.c:248
305msgctxt "abbreviated month name"
306msgid "Oct"
307msgstr "окт"
308
309#: ../glib/gdatetime.c:250
310msgctxt "abbreviated month name"
311msgid "Nov"
312msgstr "ное"
313
314#: ../glib/gdatetime.c:252
315msgctxt "abbreviated month name"
316msgid "Dec"
317msgstr "дек"
318
319#: ../glib/gdatetime.c:267
320msgctxt "full weekday name"
321msgid "Monday"
322msgstr "понеделник"
323
324#: ../glib/gdatetime.c:269
325msgctxt "full weekday name"
326msgid "Tuesday"
327msgstr "вторник"
328
329#: ../glib/gdatetime.c:271
330msgctxt "full weekday name"
331msgid "Wednesday"
332msgstr "сряда"
333
334#: ../glib/gdatetime.c:273
335msgctxt "full weekday name"
336msgid "Thursday"
337msgstr "четвъртък"
338
339#: ../glib/gdatetime.c:275
340msgctxt "full weekday name"
341msgid "Friday"
342msgstr "петък"
343
344#: ../glib/gdatetime.c:277
345msgctxt "full weekday name"
346msgid "Saturday"
347msgstr "събота"
348
349#: ../glib/gdatetime.c:279
350msgctxt "full weekday name"
351msgid "Sunday"
352msgstr "неделя"
353
354#: ../glib/gdatetime.c:294
355msgctxt "abbreviated weekday name"
356msgid "Mon"
357msgstr "пн"
358
359#: ../glib/gdatetime.c:296
360msgctxt "abbreviated weekday name"
361msgid "Tue"
362msgstr "вт"
363
364#: ../glib/gdatetime.c:298
365msgctxt "abbreviated weekday name"
366msgid "Wed"
367msgstr "ср"
368
369#: ../glib/gdatetime.c:300
370msgctxt "abbreviated weekday name"
371msgid "Thu"
372msgstr "чт"
373
374#: ../glib/gdatetime.c:302
375msgctxt "abbreviated weekday name"
376msgid "Fri"
377msgstr "пт"
378
379#: ../glib/gdatetime.c:304
380msgctxt "abbreviated weekday name"
381msgid "Sat"
382msgstr "сб"
383
384#: ../glib/gdatetime.c:306
385msgctxt "abbreviated weekday name"
386msgid "Sun"
387msgstr "нд"
388
389#: ../glib/gdir.c:115 ../glib/gdir.c:138
390#, c-format
391msgid "Error opening directory '%s': %s"
392msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
393
394#: ../glib/gfileutils.c:536 ../glib/gfileutils.c:624
395#, c-format
396msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
397msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
398
399#: ../glib/gfileutils.c:551
400#, c-format
401msgid "Error reading file '%s': %s"
402msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
403
404#: ../glib/gfileutils.c:565
405#, c-format
406msgid "File \"%s\" is too large"
407msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
408
409#: ../glib/gfileutils.c:648
410#, c-format
411msgid "Failed to read from file '%s': %s"
412msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
413
414#: ../glib/gfileutils.c:699 ../glib/gfileutils.c:786
415#, c-format
416msgid "Failed to open file '%s': %s"
417msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
418
419#: ../glib/gfileutils.c:716 ../glib/gmappedfile.c:169
420#, c-format
421msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
422msgstr ""
423"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
424"fstat(): %s"
425
426#: ../glib/gfileutils.c:750
427#, c-format
428msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
429msgstr ""
430"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
431
432#: ../glib/gfileutils.c:858
433#, c-format
434msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
435msgstr ""
436"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
437"g_rename(): %s"
438
439#: ../glib/gfileutils.c:900 ../glib/gfileutils.c:1369
440#, c-format
441msgid "Failed to create file '%s': %s"
442msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
443
444#: ../glib/gfileutils.c:914
445#, c-format
446msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
447msgstr ""
448"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
449"(): %s"
450
451#: ../glib/gfileutils.c:939
452#, c-format
453msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
454msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
455
456#: ../glib/gfileutils.c:958
457#, c-format
458msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
459msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
460
461#: ../glib/gfileutils.c:987
462#, c-format
463msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
464msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
465
466#: ../glib/gfileutils.c:1006
467#, c-format
468msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
469msgstr ""
470"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
471
472#: ../glib/gfileutils.c:1127
473#, c-format
474msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
475msgstr ""
476"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
477"g_unlink(): %s"
478
479#: ../glib/gfileutils.c:1331
480#, c-format
481msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
482msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
483
484#: ../glib/gfileutils.c:1344
485#, c-format
486msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
487msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
488
489#: ../glib/gfileutils.c:1777
490#, c-format
491msgid "%u byte"
492msgid_plural "%u bytes"
493msgstr[0] "%u B"
494msgstr[1] "%u B"
495
496#: ../glib/gfileutils.c:1785
497#, c-format
498msgid "%.1f KB"
499msgstr "%.1f KB"
500
501#: ../glib/gfileutils.c:1790
502#, c-format
503msgid "%.1f MB"
504msgstr "%.1f MB"
505
506#: ../glib/gfileutils.c:1795
507#, c-format
508msgid "%.1f GB"
509msgstr "%.1f GB"
510
511#: ../glib/gfileutils.c:1800
512#, c-format
513msgid "%.1f TB"
514msgstr "%.1f TB"
515
516#: ../glib/gfileutils.c:1805
517#, c-format
518msgid "%.1f PB"
519msgstr "%.1f PB"
520
521#: ../glib/gfileutils.c:1810
522#, c-format
523msgid "%.1f EB"
524msgstr "%.1f EB"
525
526#: ../glib/gfileutils.c:1853
527#, c-format
528msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
529msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
530
531#: ../glib/gfileutils.c:1874
532msgid "Symbolic links not supported"
533msgstr "Символни връзки не се поддържат"
534
535#: ../glib/giochannel.c:1407
536#, c-format
537msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
538msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
539
540#: ../glib/giochannel.c:1752
541msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
542msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
543
544#: ../glib/giochannel.c:1799 ../glib/giochannel.c:2057
545#: ../glib/giochannel.c:2144
546msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
547msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
548
549#: ../glib/giochannel.c:1880 ../glib/giochannel.c:1957
550msgid "Channel terminates in a partial character"
551msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
552
553#: ../glib/giochannel.c:1943
554msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
555msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
556
557#: ../glib/gmappedfile.c:150
558#, c-format
559msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
560msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
561
562#: ../glib/gmappedfile.c:229
563#, c-format
564msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
565msgstr ""
566"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
567"%s"
568
569#: ../glib/gmarkup.c:307 ../glib/gmarkup.c:347
570#, c-format
571msgid "Error on line %d char %d: "
572msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
573
574#: ../glib/gmarkup.c:367 ../glib/gmarkup.c:445
575#, c-format
576msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
577msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
578
579#: ../glib/gmarkup.c:378
580#, c-format
581msgid "'%s' is not a valid name "
582msgstr "„%s“ е неправилно име "
583
584#: ../glib/gmarkup.c:394
585#, c-format
586msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
587msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
588
589#: ../glib/gmarkup.c:498
590#, c-format
591msgid "Error on line %d: %s"
592msgstr "Грешка на ред %d: %s"
593
594#: ../glib/gmarkup.c:582
595#, c-format
596msgid ""
597"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
598"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
599msgstr ""
600"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
601"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
602
603#: ../glib/gmarkup.c:594
604msgid ""
605"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
606"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
607"as &amp;"
608msgstr ""
609"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
610"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
611"чрез „&amp;“"
612
613#: ../glib/gmarkup.c:620
614#, c-format
615msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
616msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
617
618#: ../glib/gmarkup.c:658
619msgid ""
620"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
621msgstr ""
622"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
623"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
624
625#: ../glib/gmarkup.c:666
626#, c-format
627msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
628msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
629
630#: ../glib/gmarkup.c:671
631msgid ""
632"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
633"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
634msgstr ""
635"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
636"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
637"амперсанда чрез „&amp;“"
638
639#: ../glib/gmarkup.c:1018
640msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
641msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
642
643#: ../glib/gmarkup.c:1058
644#, c-format
645msgid ""
646"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
647"element name"
648msgstr ""
649"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
650
651#: ../glib/gmarkup.c:1126
652#, c-format
653msgid ""
654"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
655"'%s'"
656msgstr ""
657"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
658"с „>“"
659
660#: ../glib/gmarkup.c:1210
661#, c-format
662msgid ""
663"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
664msgstr ""
665"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
666"„%s“"
667
668#: ../glib/gmarkup.c:1251
669#, c-format
670msgid ""
671"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
672"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
673"character in an attribute name"
674msgstr ""
675"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
676"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
677"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
678
679#: ../glib/gmarkup.c:1295
680#, c-format
681msgid ""
682"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
683"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
684msgstr ""
685"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
686"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
687
688#: ../glib/gmarkup.c:1429
689#, c-format
690msgid ""
691"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
692"begin an element name"
693msgstr ""
694"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
695
696#: ../glib/gmarkup.c:1465
697#, c-format
698msgid ""
699"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
700"allowed character is '>'"
701msgstr ""
702"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
703"Позволен е знакът „>“"
704
705#: ../glib/gmarkup.c:1476
706#, c-format
707msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
708msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
709
710#: ../glib/gmarkup.c:1485
711#, c-format
712msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
713msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
714
715#: ../glib/gmarkup.c:1652
716msgid "Document was empty or contained only whitespace"
717msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
718
719#: ../glib/gmarkup.c:1666
720msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
721msgstr ""
722"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
723
724#: ../glib/gmarkup.c:1674 ../glib/gmarkup.c:1719
725#, c-format
726msgid ""
727"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
728"element opened"
729msgstr ""
730"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е "
731"„%s“"
732
733#: ../glib/gmarkup.c:1682
734#, c-format
735msgid ""
736"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
737"the tag <%s/>"
738msgstr ""
739"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
740"етикета <%s/>"
741
742#: ../glib/gmarkup.c:1688
743msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
744msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
745
746#: ../glib/gmarkup.c:1694
747msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
748msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
749
750#: ../glib/gmarkup.c:1699
751msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
752msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
753
754#: ../glib/gmarkup.c:1705
755msgid ""
756"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
757"name; no attribute value"
758msgstr ""
759"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
760"атрибута. Атрибутът няма стойност"
761
762#: ../glib/gmarkup.c:1712
763msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
764msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
765
766#: ../glib/gmarkup.c:1728
767#, c-format
768msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
769msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
770
771#: ../glib/gmarkup.c:1734
772msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
773msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
774
775#: ../glib/gregex.c:188
776msgid "corrupted object"
777msgstr "повреден обект"
778
779#: ../glib/gregex.c:190
780msgid "internal error or corrupted object"
781msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
782
783#: ../glib/gregex.c:192
784msgid "out of memory"
785msgstr "недостатъчно памет"
786
787#: ../glib/gregex.c:197
788msgid "backtracking limit reached"
789msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
790
791#: ../glib/gregex.c:209 ../glib/gregex.c:217
792msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
793msgstr ""
794"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
795
796#: ../glib/gregex.c:211 ../gio/glocalfile.c:2109
797msgid "internal error"
798msgstr "вътрешна грешка"
799
800#: ../glib/gregex.c:219
801msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
802msgstr ""
803"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
804
805#: ../glib/gregex.c:228
806msgid "recursion limit reached"
807msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
808
809#: ../glib/gregex.c:230
810msgid "workspace limit for empty substrings reached"
811msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
812
813#: ../glib/gregex.c:232
814msgid "invalid combination of newline flags"
815msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
816
817#: ../glib/gregex.c:236
818msgid "unknown error"
819msgstr "непозната грешка"
820
821#: ../glib/gregex.c:256
822msgid "\\ at end of pattern"
823msgstr "„\\“ в края на шаблон"
824
825#: ../glib/gregex.c:259
826msgid "\\c at end of pattern"
827msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
828
829#: ../glib/gregex.c:262
830msgid "unrecognized character follows \\"
831msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
832
833#: ../glib/gregex.c:269
834msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
835msgstr ""
836"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
837"„\\u“, „\\U“)"
838
839#: ../glib/gregex.c:272
840msgid "numbers out of order in {} quantifier"
841msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
842
843#: ../glib/gregex.c:275
844msgid "number too big in {} quantifier"
845msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
846
847#: ../glib/gregex.c:278
848msgid "missing terminating ] for character class"
849msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
850
851#: ../glib/gregex.c:281
852msgid "invalid escape sequence in character class"
853msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
854
855#: ../glib/gregex.c:284
856msgid "range out of order in character class"
857msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
858
859#: ../glib/gregex.c:287
860msgid "nothing to repeat"
861msgstr "няма какво да се повтори"
862
863#: ../glib/gregex.c:290
864msgid "unrecognized character after (?"
865msgstr "непознат знак след „(?“"
866
867#: ../glib/gregex.c:294
868msgid "unrecognized character after (?<"
869msgstr "непознат знак след „(?<“"
870
871#: ../glib/gregex.c:298
872msgid "unrecognized character after (?P"
873msgstr "непознат знак след „(?P“"
874
875#: ../glib/gregex.c:301
876msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
877msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
878
879#: ../glib/gregex.c:304
880msgid "missing terminating )"
881msgstr "липсва завършваща „)“"
882
883#: ../glib/gregex.c:308
884msgid ") without opening ("
885msgstr "„)“ без отваряща „(“"
886
887#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
888#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
889#.
890#: ../glib/gregex.c:315
891msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
892msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
893
894#: ../glib/gregex.c:318
895msgid "reference to non-existent subpattern"
896msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
897
898#: ../glib/gregex.c:321
899msgid "missing ) after comment"
900msgstr "липсваща „)“ след коментар"
901
902#: ../glib/gregex.c:324
903msgid "regular expression too large"
904msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
905
906#: ../glib/gregex.c:327
907msgid "failed to get memory"
908msgstr "неуспех при получаването на памет"
909
910#: ../glib/gregex.c:330
911msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
912msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
913
914#: ../glib/gregex.c:333
915msgid "malformed number or name after (?("
916msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
917
918#: ../glib/gregex.c:336
919msgid "conditional group contains more than two branches"
920msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
921
922#: ../glib/gregex.c:339
923msgid "assertion expected after (?("
924msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
925
926#: ../glib/gregex.c:342
927msgid "unknown POSIX class name"
928msgstr "непознато име на клас по POSIX"
929
930#: ../glib/gregex.c:345
931msgid "POSIX collating elements are not supported"
932msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
933
934#: ../glib/gregex.c:348
935msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
936msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
937
938#: ../glib/gregex.c:351
939msgid "invalid condition (?(0)"
940msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
941
942#: ../glib/gregex.c:354
943msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
944msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
945
946#: ../glib/gregex.c:357
947msgid "recursive call could loop indefinitely"
948msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
949
950#: ../glib/gregex.c:360
951msgid "missing terminator in subpattern name"
952msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
953
954#: ../glib/gregex.c:363
955msgid "two named subpatterns have the same name"
956msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
957
958#: ../glib/gregex.c:366
959msgid "malformed \\P or \\p sequence"
960msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
961
962#: ../glib/gregex.c:369
963msgid "unknown property name after \\P or \\p"
964msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
965
966#: ../glib/gregex.c:372
967msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
968msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
969
970#: ../glib/gregex.c:375
971msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
972msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
973
974#: ../glib/gregex.c:378
975msgid "octal value is greater than \\377"
976msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
977
978#: ../glib/gregex.c:381
979msgid "DEFINE group contains more than one branch"
980msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
981
982#: ../glib/gregex.c:384
983msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
984msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
985
986#: ../glib/gregex.c:387
987msgid "inconsistent NEWLINE options"
988msgstr "несъвместими опции за нов ред"
989
990#: ../glib/gregex.c:390
991msgid ""
992"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
993msgstr ""
994"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
995"евентуално във фигурни скоби"
996
997#: ../glib/gregex.c:395
998msgid "unexpected repeat"
999msgstr "неочаквано повторение"
1000
1001#: ../glib/gregex.c:399
1002msgid "code overflow"
1003msgstr "препълване на кода"
1004
1005#: ../glib/gregex.c:403
1006msgid "overran compiling workspace"
1007msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
1008
1009#: ../glib/gregex.c:407
1010msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
1011msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
1012
1013#: ../glib/gregex.c:579 ../glib/gregex.c:1700
1014#, c-format
1015msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
1016msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
1017
1018#: ../glib/gregex.c:1155
1019msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
1020msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
1021
1022#: ../glib/gregex.c:1164
1023msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
1024msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
1025
1026#: ../glib/gregex.c:1218
1027#, c-format
1028msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
1029msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
1030
1031#: ../glib/gregex.c:1254
1032#, c-format
1033msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
1034msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
1035
1036#: ../glib/gregex.c:2128
1037msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
1038msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
1039
1040#: ../glib/gregex.c:2144
1041msgid "hexadecimal digit expected"
1042msgstr "очаква се шестнайсетично число"
1043
1044#: ../glib/gregex.c:2184
1045msgid "missing '<' in symbolic reference"
1046msgstr "в символния указател липсва „<“"
1047
1048#: ../glib/gregex.c:2193
1049msgid "unfinished symbolic reference"
1050msgstr "незавършен символен указател"
1051
1052#: ../glib/gregex.c:2200
1053msgid "zero-length symbolic reference"
1054msgstr "символен указател с нулева дължина"
1055
1056#: ../glib/gregex.c:2211
1057msgid "digit expected"
1058msgstr "очаква се цифра"
1059
1060#: ../glib/gregex.c:2229
1061msgid "illegal symbolic reference"
1062msgstr "неправилен символен указател"
1063
1064#: ../glib/gregex.c:2291
1065msgid "stray final '\\'"
1066msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
1067
1068#: ../glib/gregex.c:2295
1069msgid "unknown escape sequence"
1070msgstr "непозната екранираща последователност"
1071
1072#: ../glib/gregex.c:2305
1073#, c-format
1074msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
1075msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
1076
1077#: ../glib/gshell.c:91
1078msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
1079msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
1080
1081#: ../glib/gshell.c:181
1082msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
1083msgstr ""
1084"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
1085
1086#: ../glib/gshell.c:559
1087#, c-format
1088msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
1089msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
1090
1091#: ../glib/gshell.c:566
1092#, c-format
1093msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
1094msgstr ""
1095"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
1096
1097#: ../glib/gshell.c:578
1098msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
1099msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
1100
1101#: ../glib/gspawn-win32.c:282
1102msgid "Failed to read data from child process"
1103msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
1104
1105#: ../glib/gspawn-win32.c:299 ../glib/gspawn.c:1486
1106#, c-format
1107msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
1108msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
1109
1110#: ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346 ../glib/gspawn.c:1145
1111#, c-format
1112msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
1113msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
1114
1115#: ../glib/gspawn-win32.c:369 ../glib/gspawn.c:1352
1116#, c-format
1117msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
1118msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
1119
1120#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
1121#, c-format
1122msgid "Failed to execute child process (%s)"
1123msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
1124
1125#: ../glib/gspawn-win32.c:444
1126#, c-format
1127msgid "Invalid program name: %s"
1128msgstr "Неправилно име на програма: %s"
1129
1130#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
1131#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
1132#, c-format
1133msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
1134msgstr "Неправилен низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
1135
1136#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
1137#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
1138#, c-format
1139msgid "Invalid string in environment: %s"
1140msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
1141
1142#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
1143#, c-format
1144msgid "Invalid working directory: %s"
1145msgstr "Неправилна работна папка: %s"
1146
1147#: ../glib/gspawn-win32.c:783
1148#, c-format
1149msgid "Failed to execute helper program (%s)"
1150msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
1151
1152#: ../glib/gspawn-win32.c:997
1153msgid ""
1154"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
1155"process"
1156msgstr ""
1157"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
1158"процес"
1159
1160#: ../glib/gspawn.c:196
1161#, c-format
1162msgid "Failed to read data from child process (%s)"
1163msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
1164
1165#: ../glib/gspawn.c:335
1166#, c-format
1167msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
1168msgstr ""
1169"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
1170
1171#: ../glib/gspawn.c:420
1172#, c-format
1173msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
1174msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
1175
1176#: ../glib/gspawn.c:1212
1177#, c-format
1178msgid "Failed to fork (%s)"
1179msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
1180
1181#: ../glib/gspawn.c:1362
1182#, c-format
1183msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
1184msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
1185
1186#: ../glib/gspawn.c:1372
1187#, c-format
1188msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
1189msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
1190
1191#: ../glib/gspawn.c:1381
1192#, c-format
1193msgid "Failed to fork child process (%s)"
1194msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
1195
1196#: ../glib/gspawn.c:1389
1197#, c-format
1198msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
1199msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
1200
1201#: ../glib/gspawn.c:1413
1202#, c-format
1203msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
1204msgstr ""
1205"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
1206"идентификатор %s)"
1207
1208#: ../glib/gutf8.c:1066
1209msgid "Character out of range for UTF-8"
1210msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
1211
1212#: ../glib/gutf8.c:1166 ../glib/gutf8.c:1175 ../glib/gutf8.c:1307
1213#: ../glib/gutf8.c:1316 ../glib/gutf8.c:1457 ../glib/gutf8.c:1553
1214msgid "Invalid sequence in conversion input"
1215msgstr "Неправилна последователност на входа"
1216
1217#: ../glib/gutf8.c:1468 ../glib/gutf8.c:1564
1218msgid "Character out of range for UTF-16"
1219msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
1220
1221#: ../glib/goption.c:760
1222msgid "Usage:"
1223msgstr "Употреба:"
1224
1225#: ../glib/goption.c:760
1226msgid "[OPTION...]"
1227msgstr "[ОПЦИЯ…]"
1228
1229#: ../glib/goption.c:866
1230msgid "Help Options:"
1231msgstr "Настройки на помощта:"
1232
1233#: ../glib/goption.c:867
1234msgid "Show help options"
1235msgstr "Показване на настройките на помощта"
1236
1237#: ../glib/goption.c:873
1238msgid "Show all help options"
1239msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
1240
1241#: ../glib/goption.c:935
1242msgid "Application Options:"
1243msgstr "Настройки на приложението:"
1244
1245#: ../glib/goption.c:997 ../glib/goption.c:1067
1246#, c-format
1247msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
1248msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
1249
1250#: ../glib/goption.c:1007 ../glib/goption.c:1075
1251#, c-format
1252msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1253msgstr ""
1254"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1255
1256#: ../glib/goption.c:1032
1257#, c-format
1258msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1259msgstr ""
1260"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1261
1262#: ../glib/goption.c:1040
1263#, c-format
1264msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1265msgstr ""
1266"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1267"допустимите стойности"
1268
1269#: ../glib/goption.c:1303 ../glib/goption.c:1382
1270#, c-format
1271msgid "Error parsing option %s"
1272msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1273
1274#: ../glib/goption.c:1413 ../glib/goption.c:1527
1275#, c-format
1276msgid "Missing argument for %s"
1277msgstr "Липсва аргумент за %s"
1278
1279#: ../glib/goption.c:1922
1280#, c-format
1281msgid "Unknown option %s"
1282msgstr "Непозната опция %s"
1283
1284#: ../glib/gkeyfile.c:362
1285msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1286msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1287
1288#: ../glib/gkeyfile.c:397
1289msgid "Not a regular file"
1290msgstr "Не е обикновен файл"
1291
1292#: ../glib/gkeyfile.c:405
1293msgid "File is empty"
1294msgstr "Файлът е празен"
1295
1296#: ../glib/gkeyfile.c:764
1297#, c-format
1298msgid ""
1299"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1300msgstr ""
1301"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1302"група, нито коментар"
1303
1304#: ../glib/gkeyfile.c:824
1305#, c-format
1306msgid "Invalid group name: %s"
1307msgstr "Неправилно име на група: %s"
1308
1309#: ../glib/gkeyfile.c:846
1310msgid "Key file does not start with a group"
1311msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1312
1313#: ../glib/gkeyfile.c:872
1314#, c-format
1315msgid "Invalid key name: %s"
1316msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1317
1318#: ../glib/gkeyfile.c:899
1319#, c-format
1320msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1321msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1322
1323#: ../glib/gkeyfile.c:1115 ../glib/gkeyfile.c:1277 ../glib/gkeyfile.c:2656
1324#: ../glib/gkeyfile.c:2722 ../glib/gkeyfile.c:2857 ../glib/gkeyfile.c:2990
1325#: ../glib/gkeyfile.c:3143 ../glib/gkeyfile.c:3330 ../glib/gkeyfile.c:3391
1326#, c-format
1327msgid "Key file does not have group '%s'"
1328msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1329
1330#: ../glib/gkeyfile.c:1289
1331#, c-format
1332msgid "Key file does not have key '%s'"
1333msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1334
1335#: ../glib/gkeyfile.c:1396 ../glib/gkeyfile.c:1511
1336#, c-format
1337msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1338msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1339
1340#: ../glib/gkeyfile.c:1416 ../glib/gkeyfile.c:1910
1341#, c-format
1342msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1343msgstr ""
1344"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1345"анализирана."
1346
1347#: ../glib/gkeyfile.c:1531
1348#, c-format
1349msgid ""
1350"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
1351msgstr ""
1352"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1353"анализирана."
1354
1355#: ../glib/gkeyfile.c:2125 ../glib/gkeyfile.c:2487
1356#, c-format
1357msgid ""
1358"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1359"interpreted."
1360msgstr ""
1361"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1362"бъде анализирана."
1363
1364#: ../glib/gkeyfile.c:2671 ../glib/gkeyfile.c:2872 ../glib/gkeyfile.c:3402
1365#, c-format
1366msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1367msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1368
1369#: ../glib/gkeyfile.c:3636
1370msgid "Key file contains escape character at end of line"
1371msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1372
1373#: ../glib/gkeyfile.c:3658
1374#, c-format
1375msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1376msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1377
1378#: ../glib/gkeyfile.c:3800
1379#, c-format
1380msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1381msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1382
1383#: ../glib/gkeyfile.c:3814
1384#, c-format
1385msgid "Integer value '%s' out of range"
1386msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1387
1388#: ../glib/gkeyfile.c:3847
1389#, c-format
1390msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1391msgstr ""
1392"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1393
1394#: ../glib/gkeyfile.c:3871
1395#, c-format
1396msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1397msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1398
1399#: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
1400#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
1401#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:681
1402#: ../gio/goutputstream.c:198 ../gio/goutputstream.c:725
1403#, c-format
1404msgid "Too large count value passed to %s"
1405msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1406
1407#: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:891
1408#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1200
1409msgid "Stream is already closed"
1410msgstr "Потокът вече е затворен"
1411
1412#: ../gio/gcancellable.c:432 ../gio/gdbusconnection.c:1642
1413#: ../gio/gdbusconnection.c:1731 ../gio/gdbusconnection.c:1913
1414#: ../gio/glocalfile.c:2102 ../gio/gsimpleasyncresult.c:755
1415#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:781
1416msgid "Operation was cancelled"
1417msgstr "Действието е прекратено"
1418
1419#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
1420msgid "Invalid object, not initialized"
1421msgstr "Неправилен обект, не е инициализирано"
1422
1423#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
1424msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
1425msgstr "Непълна байтова последователност на входа"
1426
1427#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
1428msgid "Not enough space in destination"
1429msgstr "Няма достатъчно място в целта"
1430
1431#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:810
1432msgid "Cancellable initialization not supported"
1433msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
1434
1435#: ../gio/gcontenttype.c:179
1436msgid "Unknown type"
1437msgstr "Непознат вид"
1438
1439#: ../gio/gcontenttype.c:180
1440#, c-format
1441msgid "%s filetype"
1442msgstr "Вид на файла %s"
1443
1444#: ../gio/gcontenttype.c:679
1445#, c-format
1446msgid "%s type"
1447msgstr "Вид на %s"
1448
1449#: ../gio/gcredentials.c:246 ../gio/gcredentials.c:441
1450msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
1451msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"
1452
1453#: ../gio/gcredentials.c:396
1454msgid "There is no GCredentials support for your platform"
1455msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"
1456
1457#: ../gio/gdatainputstream.c:311
1458msgid "Unexpected early end-of-stream"
1459msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1460
1461#: ../gio/gdbusaddress.c:142 ../gio/gdbusaddress.c:230
1462#: ../gio/gdbusaddress.c:304
1463#, c-format
1464msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
1465msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
1466
1467#: ../gio/gdbusaddress.c:169
1468#, c-format
1469msgid ""
1470"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
1471msgstr ""
1472"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
1473"временна директория или абстрактни ключове)"
1474
1475#: ../gio/gdbusaddress.c:182
1476#, c-format
1477msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
1478msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
1479
1480#: ../gio/gdbusaddress.c:245 ../gio/gdbusaddress.c:319
1481#, c-format
1482msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
1483msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът е неправилен"
1484
1485#: ../gio/gdbusaddress.c:256 ../gio/gdbusaddress.c:330
1486#, c-format
1487msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
1488msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „family“ е неправилен"
1489
1490#: ../gio/gdbusaddress.c:434
1491#, c-format
1492msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
1493msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие"
1494
1495#: ../gio/gdbusaddress.c:455
1496#, c-format
1497msgid ""
1498"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
1499"sign"
1500msgstr ""
1501"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
1502"равенство"
1503
1504#: ../gio/gdbusaddress.c:469
1505#, c-format
1506msgid ""
1507"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
1508"`%s'"
1509msgstr ""
1510"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
1511"елемент „%s“"
1512
1513#: ../gio/gdbusaddress.c:547
1514#, c-format
1515msgid ""
1516"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
1517"`path' or `abstract' to be set"
1518msgstr ""
1519"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
1520"„path“ или „abstract“"
1521
1522#: ../gio/gdbusaddress.c:583
1523#, c-format
1524msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
1525msgstr "Грешка в адреса „%s“ — липсващо или неправилно име на хост"
1526
1527#: ../gio/gdbusaddress.c:597
1528#, c-format
1529msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
1530msgstr "Грешка в адреса „%s“ — липсващ или неправилен порт"
1531
1532#: ../gio/gdbusaddress.c:611
1533#, c-format
1534msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
1535msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „noncefile“ липсва или е грешен"
1536
1537#: ../gio/gdbusaddress.c:632
1538msgid "Error auto-launching: "
1539msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
1540
1541#: ../gio/gdbusaddress.c:640
1542#, c-format
1543msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
1544msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
1545
1546#: ../gio/gdbusaddress.c:676
1547#, c-format
1548msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
1549msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
1550
1551#: ../gio/gdbusaddress.c:694
1552#, c-format
1553msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
1554msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
1555
1556#: ../gio/gdbusaddress.c:703
1557#, c-format
1558msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
1559msgstr ""
1560"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
1561"%d"
1562
1563#: ../gio/gdbusaddress.c:721
1564#, c-format
1565msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
1566msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
1567
1568#: ../gio/gdbusaddress.c:942
1569msgid "The given address is empty"
1570msgstr "Даденият адрес е празен"
1571
1572#: ../gio/gdbusaddress.c:1011
1573msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
1574msgstr ""
1575"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
1576"машина: "
1577
1578#: ../gio/gdbusaddress.c:1048
1579#, c-format
1580msgid "Error spawning command line `%s': "
1581msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
1582
1583#: ../gio/gdbusaddress.c:1059
1584#, c-format
1585msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
1586msgstr "Аварийно прекъсване при изпълняване на външна команда „%s“: %s"
1587
1588#: ../gio/gdbusaddress.c:1073
1589#, c-format
1590msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
1591msgstr "Командата „%s“ завърши с ненулев резултат %d: %s"
1592
1593#: ../gio/gdbusaddress.c:1146
1594#, c-format
1595msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
1596msgstr ""
1597"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
1598"тази операционна система)"
1599
1600#: ../gio/gdbusaddress.c:1245 ../gio/gdbusconnection.c:6151
1601#, c-format
1602msgid ""
1603"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
1604"- unknown value `%s'"
1605msgstr ""
1606"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
1607"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
1608
1609#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6160
1610msgid ""
1611"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
1612"variable is not set"
1613msgstr ""
1614"Адресът на шината не може да се определи поради липсваща променлива "
1615"DBUS_STARTER_BUS_TYPE в обкръжението"
1616
1617#: ../gio/gdbusaddress.c:1264
1618#, c-format
1619msgid "Unknown bus type %d"
1620msgstr "Непознат вид шина %d"
1621
1622#: ../gio/gdbusauth.c:288
1623msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
1624msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
1625
1626#: ../gio/gdbusauth.c:332
1627msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
1628msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
1629
1630#: ../gio/gdbusauth.c:503
1631#, c-format
1632msgid ""
1633"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
1634msgstr ""
1635"Изчерпване на наличните механизми за идентификация (пробвани: %s) (налични: "
1636"%s)"
1637
1638#: ../gio/gdbusauth.c:1150
1639msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
1640msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
1641
1642#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
1643#, c-format
1644msgid "Error statting directory `%s': %s"
1645msgstr "Грешка при получаване на информация за папка „%s“: %s"
1646
1647#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
1648#, c-format
1649msgid ""
1650"Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
1651msgstr ""
1652"Правата за достъп до папката „%s“ са повредени. Очакван режим 0700, получен "
1653"0%o"
1654
1655#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
1656#, c-format
1657msgid "Error creating directory `%s': %s"
1658msgstr "Грешка при създаване на папка „%s“: %s"
1659
1660#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
1661#, c-format
1662msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
1663msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за четене: "
1664
1665#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:715
1666#, c-format
1667msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
1668msgstr "Ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
1669
1670#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:729
1671#, c-format
1672msgid ""
1673"First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
1674msgstr ""
1675"Първата лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
1676
1677#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:434 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:743
1678#, c-format
1679msgid ""
1680"Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
1681msgstr ""
1682"Втората лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
1683
1684#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:458
1685#, c-format
1686msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
1687msgstr "Не е намерена бисквитка с идентификатор %d в ключодържателя в „%s“"
1688
1689#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:535
1690#, c-format
1691msgid "Error deleting stale lock file `%s': %s"
1692msgstr "Грешка при изтриване на остарелия файл за синхронизация „%s“: %s"
1693
1694#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:566
1695#, c-format
1696msgid "Error creating lock file `%s': %s"
1697msgstr "Грешка при създаване на файла за синхронизация „%s“: %s"
1698
1699#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:596
1700#, c-format
1701msgid "Error closing (unlinked) lock file `%s': %s"
1702msgstr "Грешка при затваряне на изтрития файл за синхронизация „%s“: %s"
1703
1704#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:606
1705#, c-format
1706msgid "Error unlinking lock file `%s': %s"
1707msgstr "Грешка при изтриване на файла за синхронизация „%s“: %s"
1708
1709#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:682
1710#, c-format
1711msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
1712msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за запис: "
1713
1714#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:877
1715#, c-format
1716msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
1717msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
1718
1719#: ../gio/gdbusconnection.c:1151 ../gio/gdbusconnection.c:1380
1720#: ../gio/gdbusconnection.c:1419 ../gio/gdbusconnection.c:1742
1721msgid "The connection is closed"
1722msgstr "Връзката е прекъсната"
1723
1724#: ../gio/gdbusconnection.c:1686
1725msgid "Timeout was reached"
1726msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
1727
1728#: ../gio/gdbusconnection.c:2300
1729msgid ""
1730"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
1731msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
1732
1733#: ../gio/gdbusconnection.c:3734 ../gio/gdbusconnection.c:4052
1734#, c-format
1735msgid ""
1736"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
1737msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
1738
1739#: ../gio/gdbusconnection.c:3806
1740#, c-format
1741msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
1742msgstr ""
1743"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
1744
1745#: ../gio/gdbusconnection.c:3901
1746#, c-format
1747msgid "No such property `%s'"
1748msgstr "Липсва свойство „%s“"
1749
1750#: ../gio/gdbusconnection.c:3913
1751#, c-format
1752msgid "Property `%s' is not readable"
1753msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
1754
1755#: ../gio/gdbusconnection.c:3924
1756#, c-format
1757msgid "Property `%s' is not writable"
1758msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
1759
1760#: ../gio/gdbusconnection.c:3994 ../gio/gdbusconnection.c:5585
1761#, c-format
1762msgid "No such interface `%s'"
1763msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
1764
1765#: ../gio/gdbusconnection.c:4182
1766msgid "No such interface"
1767msgstr "Липсва такъв интерфейс"
1768
1769#: ../gio/gdbusconnection.c:4398 ../gio/gdbusconnection.c:6101
1770#, c-format
1771msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
1772msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
1773
1774#: ../gio/gdbusconnection.c:4450
1775#, c-format
1776msgid "No such method `%s'"
1777msgstr "Липсва метод „%s“"
1778
1779#: ../gio/gdbusconnection.c:4481
1780#, c-format
1781msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
1782msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
1783
1784#: ../gio/gdbusconnection.c:4700
1785#, c-format
1786msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
1787msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
1788
1789#: ../gio/gdbusconnection.c:4894
1790#, c-format
1791msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
1792msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
1793
1794#: ../gio/gdbusconnection.c:5696
1795#, c-format
1796msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
1797msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
1798
1799#: ../gio/gdbusconnection.c:5814
1800#, c-format
1801msgid "A subtree is already exported for %s"
1802msgstr "Вече има поддърво за %s"
1803
1804#: ../gio/gdbusmessage.c:856
1805msgid "type is INVALID"
1806msgstr "видът е INVALID"
1807
1808#: ../gio/gdbusmessage.c:867
1809msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
1810msgstr ""
1811"Съобщение METHOD_CALL: в заглавната част липсват полета PATH или MEMBER"
1812
1813#: ../gio/gdbusmessage.c:878
1814msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
1815msgstr "Съобщение METHOD_RETURN: в заглавната част липсва поле REPLY_SERIAL"
1816
1817#: ../gio/gdbusmessage.c:890
1818msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
1819msgstr ""
1820"Съобщение ERROR: в заглавната част липсват полета REPLY_SERIAL или ERROR_NAME"
1821
1822#: ../gio/gdbusmessage.c:903
1823msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
1824msgstr ""
1825"Съобщение SIGNAL: в заглавната част липсват полета PATH, INTERFACE или MEMBER"
1826
1827#: ../gio/gdbusmessage.c:911
1828msgid ""
1829"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
1830"freedesktop/DBus/Local"
1831msgstr ""
1832"Съобщение SIGNAL: Полето PATH в заглавната част използва запазената "
1833"стойност /org/freedesktop/DBus/Local"
1834
1835#: ../gio/gdbusmessage.c:919
1836msgid ""
1837"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
1838"freedesktop.DBus.Local"
1839msgstr ""
1840"Съобщение SIGNAL: Полето INTERFACE в заглавната част използва запазената "
1841"стойност org.freedesktop.DBus.Local"
1842
1843#: ../gio/gdbusmessage.c:994
1844#, c-format
1845msgid "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
1846msgstr "Достигнат е край на файл при опит за четене на %lu байта"
1847
1848#: ../gio/gdbusmessage.c:1019
1849#, c-format
1850msgid ""
1851"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
1852"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was `%s'"
1853msgstr ""
1854"Очаква се низ, кодиран в UTF-8, а са получени неправилни байтове при "
1855"отместване %d (дължината на низа е %d). Декодираният от UTF-8 низ до тази "
1856"позиция е „%s“"
1857
1858#: ../gio/gdbusmessage.c:1032
1859#, c-format
1860msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
1861msgstr "След низа „%s“ се очаква байт NUL, а не %d"
1862
1863#: ../gio/gdbusmessage.c:1231
1864#, c-format
1865msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
1866msgstr "Запазената стойност „%s“ не е допустим път до обект в D-Bus"
1867
1868#: ../gio/gdbusmessage.c:1257
1869#, c-format
1870msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
1871msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
1872
1873#: ../gio/gdbusmessage.c:1311
1874#, c-format
1875msgid ""
1876"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
1877msgstr "Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
1878
1879#: ../gio/gdbusmessage.c:1472
1880#, c-format
1881msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
1882msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
1883
1884#: ../gio/gdbusmessage.c:1499
1885#, c-format
1886msgid ""
1887"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
1888msgstr ""
1889"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
1890
1891#: ../gio/gdbusmessage.c:1683
1892#, c-format
1893msgid ""
1894"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
1895"0x%02x"
1896msgstr ""
1897"Недопустима стойност на индикатора за подреждане на байтовете в думи. Очаква "
1898"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
1899
1900#: ../gio/gdbusmessage.c:1697
1901#, c-format
1902msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
1903msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
1904
1905#: ../gio/gdbusmessage.c:1754
1906#, c-format
1907msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
1908msgstr ""
1909"Открита е сигнатурна заглавна част със сигнатура „%s“, обаче тялото на "
1910"съобщението е празно"
1911
1912#: ../gio/gdbusmessage.c:1768
1913#, c-format
1914msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
1915msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
1916
1917#: ../gio/gdbusmessage.c:1798
1918#, c-format
1919msgid "No signature header in message but the message body is %u bytes"
1920msgstr "В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
1921
1922#: ../gio/gdbusmessage.c:1806
1923msgid "Cannot deserialize message: "
1924msgstr "Неуспех при декодиране на съобщение: "
1925
1926#: ../gio/gdbusmessage.c:2131
1927#, c-format
1928msgid ""
1929"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
1930msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
1931
1932#: ../gio/gdbusmessage.c:2272
1933#, c-format
1934msgid "Message has %d fds but the header field indicates %d fds"
1935msgstr ""
1936"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
1937
1938#: ../gio/gdbusmessage.c:2280
1939msgid "Cannot serialize message: "
1940msgstr "Неуспех при кодиране на съобщението:"
1941
1942#: ../gio/gdbusmessage.c:2324
1943#, c-format
1944msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
1945msgstr ""
1946"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
1947
1948#: ../gio/gdbusmessage.c:2334
1949#, c-format
1950msgid ""
1951"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
1952"%s'"
1953msgstr ""
1954"Тялото на съобщението има сигнатура за тип „%s“, но полето в заглавната част "
1955"за сигнатури е „%s“"
1956
1957#: ../gio/gdbusmessage.c:2350
1958#, c-format
1959msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
1960msgstr ""
1961"Тялото на съобщението е празно, а сигнатурата в полето на заглавната част е "
1962"„(%s)“"
1963
1964#: ../gio/gdbusmessage.c:2907
1965#, c-format
1966msgid "Error return with body of type `%s'"
1967msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
1968
1969#: ../gio/gdbusmessage.c:2915
1970msgid "Error return with empty body"
1971msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
1972
1973#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:375
1974#, c-format
1975msgid "Type of return value is incorrect, got `%s', expected `%s'"
1976msgstr ""
1977"Видът на върнатата стойност е неправилен — получен е „%s“, а се очаква „%s“"
1978
1979#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:406 ../gio/gsocket.c:2974
1980#: ../gio/gsocket.c:3055
1981#, c-format
1982msgid "Error sending message: %s"
1983msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
1984
1985#: ../gio/gdbusprivate.c:1759
1986msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
1987msgstr "Неуспех при зареждане на /var/lib/dbus/machine-id: "
1988
1989#: ../gio/gdbusproxy.c:714
1990#, c-format
1991msgid ""
1992"Trying to set property %s of type %s but according to the expected interface "
1993"the type is %s"
1994msgstr ""
1995"Опит за промяна на свойството „%s“ от вид „%s“, а според очаквания интерфейс "
1996"видът е „%s“"
1997
1998#: ../gio/gdbusproxy.c:1235
1999#, c-format
2000msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
2001msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
2002
2003#: ../gio/gdbusproxy.c:1256
2004#, c-format
2005msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
2006msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
2007
2008#: ../gio/gdbusproxy.c:2315 ../gio/gdbusproxy.c:2472
2009msgid ""
2010"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
2011"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
2012msgstr ""
2013"Не може да се направи обръщение към метода. Посредникът е за предварително "
2014"дефинирано име без собственик, а е създаден с флага "
2015"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
2016
2017#: ../gio/gdbusserver.c:715
2018msgid "Abstract name space not supported"
2019msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
2020
2021#: ../gio/gdbusserver.c:805
2022msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
2023msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
2024
2025#: ../gio/gdbusserver.c:882
2026#, c-format
2027msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
2028msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
2029
2030#: ../gio/gdbusserver.c:1044
2031#, c-format
2032msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
2033msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
2034
2035#: ../gio/gdbusserver.c:1084
2036#, c-format
2037msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
2038msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"
2039
2040#: ../gio/gdbus-tool.c:87 ../gio/gsettings-tool.c:76
2041msgid "COMMAND"
2042msgstr "КОМАНДА"
2043
2044#: ../gio/gdbus-tool.c:92
2045#, c-format
2046msgid ""
2047"Commands:\n"
2048"  help         Shows this information\n"
2049"  introspect   Introspect a remote object\n"
2050"  monitor      Monitor a remote object\n"
2051"  call         Invoke a method on a remote object\n"
2052"\n"
2053"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
2054msgstr ""
2055"Команди:\n"
2056"  help         Показва този текст\n"
2057"  introspect   Анализ на отдалечен обект\n"
2058"  monitor      Наблюдаване на отдалечен обект\n"
2059"  call         Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
2060"\n"
2061"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
2062"команда.\n"
2063
2064#: ../gio/gdbus-tool.c:160 ../gio/gdbus-tool.c:216 ../gio/gdbus-tool.c:288
2065#: ../gio/gdbus-tool.c:312 ../gio/gdbus-tool.c:814 ../gio/gdbus-tool.c:1324
2066#, c-format
2067msgid "Error: %s\n"
2068msgstr "Грешка: %s\n"
2069
2070#: ../gio/gdbus-tool.c:171 ../gio/gdbus-tool.c:229 ../gio/gdbus-tool.c:1340
2071#, c-format
2072msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
2073msgstr "Грешка при разчитане на XML с аналитична информация: %s\n"
2074
2075#: ../gio/gdbus-tool.c:346
2076msgid "Connect to the system bus"
2077msgstr "Свързване към системната шина"
2078
2079#: ../gio/gdbus-tool.c:347
2080msgid "Connect to the session bus"
2081msgstr "Свързване към шината на сесията"
2082
2083#: ../gio/gdbus-tool.c:348
2084msgid "Connect to given D-Bus address"
2085msgstr "Свързване към даден адрес на D-Bus"
2086
2087#: ../gio/gdbus-tool.c:358
2088msgid "Connection Endpoint Options:"
2089msgstr "Варианти за връзка:"
2090
2091#: ../gio/gdbus-tool.c:359
2092msgid "Options specifying the connection endpoint"
2093msgstr "Опции, указващи точката за връзка"
2094
2095#: ../gio/gdbus-tool.c:379
2096#, c-format
2097msgid "No connection endpoint specified"
2098msgstr "Не е указана точка за връзка"
2099
2100#: ../gio/gdbus-tool.c:389
2101#, c-format
2102msgid "Multiple connection endpoints specified"
2103msgstr "Указани са множество точки за връзка"
2104
2105#: ../gio/gdbus-tool.c:459
2106#, c-format
2107msgid ""
2108"Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
2109msgstr "Предупреждение: Според анализа интерфейсът „%s“ не съществува\n"
2110
2111#: ../gio/gdbus-tool.c:468
2112#, c-format
2113msgid ""
2114"Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
2115"interface `%s'\n"
2116msgstr ""
2117"Предупреждение: Според анализа методът „%s“ не се предлага от интерфейса "
2118"„%s“\n"
2119
2120#: ../gio/gdbus-tool.c:530
2121msgid "Destination name to invoke method on"
2122msgstr "Целево име, към чийто метод да се направи обръщение"
2123
2124#: ../gio/gdbus-tool.c:531
2125msgid "Object path to invoke method on"
2126msgstr "Път до обект, към чийто метод да се направи обръщение"
2127
2128#: ../gio/gdbus-tool.c:532
2129msgid "Method and interface name"
2130msgstr "Име на метод и интерфейс"
2131
2132#: ../gio/gdbus-tool.c:571
2133msgid "Invoke a method on a remote object."
2134msgstr "Обръщение към метод на отдалечен обект"
2135
2136#: ../gio/gdbus-tool.c:626 ../gio/gdbus-tool.c:1245 ../gio/gdbus-tool.c:1505
2137#, c-format
2138msgid "Error connecting: %s\n"
2139msgstr "Грешка при свързване: %s\n"
2140
2141#: ../gio/gdbus-tool.c:646 ../gio/gdbus-tool.c:1264 ../gio/gdbus-tool.c:1524
2142#, c-format
2143msgid "Error: Destination is not specified\n"
2144msgstr "Грешка: не е указана цел\n"
2145
2146#: ../gio/gdbus-tool.c:667 ../gio/gdbus-tool.c:1283
2147#, c-format
2148msgid "Error: Object path is not specified\n"
2149msgstr "Грешка: Не е указан път до обект\n"
2150
2151#: ../gio/gdbus-tool.c:687 ../gio/gdbus-tool.c:1303 ../gio/gdbus-tool.c:1564
2152#, c-format
2153msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
2154msgstr "Грешка: „%s“ не е допустим път до обект\n"
2155
2156#: ../gio/gdbus-tool.c:702
2157#, c-format
2158msgid "Error: Method name is not specified\n"
2159msgstr "Грешка: Не е указано име на метод\n"
2160
2161#: ../gio/gdbus-tool.c:713
2162#, c-format
2163msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
2164msgstr "Грешка: „%s“ не е допустимо име на метод\n"
2165
2166#: ../gio/gdbus-tool.c:778
2167#, c-format
2168msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
2169msgstr "Грешка при анализ на параметър %d от вид „%s“: %s\n"
2170
2171#: ../gio/gdbus-tool.c:786
2172#, c-format
2173msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
2174msgstr "Грешка при анализ на параметър %d: %s\n"
2175
2176#: ../gio/gdbus-tool.c:1162
2177msgid "Destination name to introspect"
2178msgstr "Име на целта за анализ"
2179
2180#: ../gio/gdbus-tool.c:1163
2181msgid "Object path to introspect"
2182msgstr "Път до обекта за анализ"
2183
2184#: ../gio/gdbus-tool.c:1164
2185msgid "Print XML"
2186msgstr "Извеждане на XML"
2187
2188#: ../gio/gdbus-tool.c:1197
2189msgid "Introspect a remote object."
2190msgstr "Анализ на отдалечен обект."
2191
2192#: ../gio/gdbus-tool.c:1423
2193msgid "Destination name to monitor"
2194msgstr "Име на целта за наблюдение"
2195
2196#: ../gio/gdbus-tool.c:1424
2197msgid "Object path to monitor"
2198msgstr "Път до обекта за наблюдение"
2199
2200#: ../gio/gdbus-tool.c:1457
2201msgid "Monitor a remote object."
2202msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
2203
2204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:467 ../gio/gwin32appinfo.c:221
2205msgid "Unnamed"
2206msgstr "Без име"
2207
2208#: ../gio/gdesktopappinfo.c:751
2209msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
2210msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
2211
2212#: ../gio/gdesktopappinfo.c:944
2213msgid "Unable to find terminal required for application"
2214msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
2215
2216#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1153
2217#, c-format
2218msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
2219msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
2220
2221#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1157
2222#, c-format
2223msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
2224msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
2225
2226#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1565
2227#, c-format
2228msgid "Can't create user desktop file %s"
2229msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
2230
2231#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1679
2232#, c-format
2233msgid "Custom definition for %s"
2234msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
2235
2236#: ../gio/gdrive.c:363
2237msgid "drive doesn't implement eject"
2238msgstr "устройството не поддържа изваждане"
2239
2240#. Translators: This is an error
2241#. * message for drive objects that
2242#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
2243#: ../gio/gdrive.c:443
2244msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
2245msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
2246
2247#: ../gio/gdrive.c:520
2248msgid "drive doesn't implement polling for media"
2249msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
2250
2251#: ../gio/gdrive.c:725
2252msgid "drive doesn't implement start"
2253msgstr "устройството не поддържа стартиране"
2254
2255#: ../gio/gdrive.c:827
2256msgid "drive doesn't implement stop"
2257msgstr "устройството не поддържа спиране"
2258
2259#: ../gio/gemblem.c:324
2260#, c-format
2261msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
2262msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
2263
2264#: ../gio/gemblem.c:334
2265#, c-format
2266msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
2267msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
2268
2269#: ../gio/gemblemedicon.c:293
2270#, c-format
2271msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
2272msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
2273
2274#: ../gio/gemblemedicon.c:303
2275#, c-format
2276msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
2277msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
2278
2279#: ../gio/gemblemedicon.c:326
2280msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
2281msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
2282
2283#: ../gio/gfile.c:872 ../gio/gfile.c:1102 ../gio/gfile.c:1237
2284#: ../gio/gfile.c:1474 ../gio/gfile.c:1528 ../gio/gfile.c:1585
2285#: ../gio/gfile.c:1668 ../gio/gfile.c:1723 ../gio/gfile.c:1783
2286#: ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:3307 ../gio/gfile.c:3361
2287#: ../gio/gfile.c:3493 ../gio/gfile.c:3534 ../gio/gfile.c:3861
2288#: ../gio/gfile.c:4263 ../gio/gfile.c:4349 ../gio/gfile.c:4438
2289#: ../gio/gfile.c:4536 ../gio/gfile.c:4623 ../gio/gfile.c:4717
2290#: ../gio/gfile.c:5047 ../gio/gfile.c:5327 ../gio/gfile.c:5396
2291#: ../gio/gfile.c:6988 ../gio/gfile.c:7078 ../gio/gfile.c:7164
2292#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
2293msgid "Operation not supported"
2294msgstr "Действието не се поддържа"
2295
2296#. Translators: This is an error message when trying to find the
2297#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
2298#. Translators: This is an error message when trying to
2299#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
2300#. * none exists.
2301#. Translators: This is an error message when trying to find
2302#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
2303#. * exists.
2304#: ../gio/gfile.c:1358 ../gio/glocalfile.c:1059 ../gio/glocalfile.c:1070
2305#: ../gio/glocalfile.c:1083
2306msgid "Containing mount does not exist"
2307msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
2308
2309#: ../gio/gfile.c:2411 ../gio/glocalfile.c:2258
2310msgid "Can't copy over directory"
2311msgstr "Не може да се копира върху папка"
2312
2313#: ../gio/gfile.c:2472
2314msgid "Can't copy directory over directory"
2315msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
2316
2317#: ../gio/gfile.c:2480 ../gio/glocalfile.c:2267
2318msgid "Target file exists"
2319msgstr "Целевият файл съществува"
2320
2321#: ../gio/gfile.c:2498
2322msgid "Can't recursively copy directory"
2323msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
2324
2325#: ../gio/gfile.c:2758
2326msgid "Splice not supported"
2327msgstr "Не се поддържа разделяне"
2328
2329#: ../gio/gfile.c:2762
2330#, c-format
2331msgid "Error splicing file: %s"
2332msgstr "Грешка при разделяне на файл: %s"
2333
2334#: ../gio/gfile.c:2909
2335msgid "Can't copy special file"
2336msgstr "Не може да се копира специален файл"
2337
2338#: ../gio/gfile.c:3483
2339msgid "Invalid symlink value given"
2340msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
2341
2342#: ../gio/gfile.c:3577
2343msgid "Trash not supported"
2344msgstr "Не се поддържа кошче"
2345
2346#: ../gio/gfile.c:3626
2347#, c-format
2348msgid "File names cannot contain '%c'"
2349msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
2350
2351#: ../gio/gfile.c:6045 ../gio/gvolume.c:332
2352msgid "volume doesn't implement mount"
2353msgstr "томът не поддържа монтиране"
2354
2355#: ../gio/gfile.c:6156
2356msgid "No application is registered as handling this file"
2357msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
2358
2359#: ../gio/gfileenumerator.c:205
2360msgid "Enumerator is closed"
2361msgstr "Броячът е затворен"
2362
2363#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
2364#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
2365msgid "File enumerator has outstanding operation"
2366msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
2367
2368#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
2369msgid "File enumerator is already closed"
2370msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
2371
2372#: ../gio/gfileicon.c:236
2373#, c-format
2374msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
2375msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
2376
2377#: ../gio/gfileicon.c:246
2378msgid "Malformed input data for GFileIcon"
2379msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
2380
2381#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:421
2382#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
2383#: ../gio/gfileoutputstream.c:524
2384msgid "Stream doesn't support query_info"
2385msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация (query_info)"
2386
2387#: ../gio/gfileinputstream.c:336 ../gio/gfileiostream.c:388
2388#: ../gio/gfileoutputstream.c:382
2389msgid "Seek not supported on stream"
2390msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
2391
2392#: ../gio/gfileinputstream.c:380
2393msgid "Truncate not allowed on input stream"
2394msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
2395
2396#: ../gio/gfileiostream.c:464 ../gio/gfileoutputstream.c:458
2397msgid "Truncate not supported on stream"
2398msgstr "Потокът не може да се съкращава"
2399
2400#: ../gio/gicon.c:287
2401#, c-format
2402msgid "Wrong number of tokens (%d)"
2403msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
2404
2405#: ../gio/gicon.c:307
2406#, c-format
2407msgid "No type for class name %s"
2408msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
2409
2410#: ../gio/gicon.c:317
2411#, c-format
2412msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
2413msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
2414
2415#: ../gio/gicon.c:328
2416#, c-format
2417msgid "Type %s is not classed"
2418msgstr "Типът „%s“ не е класов"
2419
2420#: ../gio/gicon.c:342
2421#, c-format
2422msgid "Malformed version number: %s"
2423msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
2424
2425#: ../gio/gicon.c:356
2426#, c-format
2427msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
2428msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
2429
2430#: ../gio/gicon.c:432
2431msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
2432msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
2433
2434#: ../gio/ginputstream.c:194
2435msgid "Input stream doesn't implement read"
2436msgstr "Входният поток не поддържа четене"
2437
2438#. Translators: This is an error you get if there is already an
2439#. * operation running against this stream when you try to start
2440#. * one
2441#. Translators: This is an error you get if there is
2442#. * already an operation running against this stream when
2443#. * you try to start one
2444#: ../gio/ginputstream.c:901 ../gio/giostream.c:316
2445#: ../gio/goutputstream.c:1210
2446msgid "Stream has outstanding operation"
2447msgstr "Действията върху потока не са привършили"
2448
2449#: ../gio/ginetsocketaddress.c:181 ../gio/ginetsocketaddress.c:198
2450#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
2451msgid "Not enough space for socket address"
2452msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
2453
2454#: ../gio/ginetsocketaddress.c:211
2455msgid "Unsupported socket address"
2456msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
2457
2458#: ../gio/glib-compile-schemas.c:703
2459msgid "empty names are not permitted"
2460msgstr "не се позволяват празни имена"
2461
2462#: ../gio/glib-compile-schemas.c:713
2463#, c-format
2464msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
2465msgstr "неправилно име „%s“: имената трябва да започват с малка буква"
2466
2467#: ../gio/glib-compile-schemas.c:725
2468#, c-format
2469msgid ""
2470"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
2471"and dash ('-') are permitted."
2472msgstr ""
2473"неправилно име „%s“: неправилен знак „%c“; позволени са само малки букви, "
2474"цифри и тире („-“)."
2475
2476#: ../gio/glib-compile-schemas.c:734
2477#, c-format
2478msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
2479msgstr "неправилно име „%s“: не са позволени две последователни тирета(„--“)."
2480
2481#: ../gio/glib-compile-schemas.c:743
2482#, c-format
2483msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
2484msgstr "неправилно име „%s“: последният знак не може да е тире („-“)."
2485
2486#: ../gio/glib-compile-schemas.c:751
2487#, c-format
2488msgid "invalid name '%s': maximum length is 32"
2489msgstr "неправилно име „%s“: максималната дължина е 32"
2490
2491#: ../gio/glib-compile-schemas.c:820
2492#, c-format
2493msgid "<child name='%s'> already specified"
2494msgstr "<child name='%s'> вече е указано"
2495
2496#: ../gio/glib-compile-schemas.c:846
2497msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
2498msgstr "към схема „list-of“ не могат да се добавят ключове"
2499
2500#: ../gio/glib-compile-schemas.c:857
2501#, c-format
2502msgid "<key name='%s'> already specified"
2503msgstr "<key name='%s'> вече е указано"
2504
2505#: ../gio/glib-compile-schemas.c:875
2506#, c-format
2507msgid ""
2508"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
2509"to modify value"
2510msgstr ""
2511"<key name='%s'> покрива <key name='%s'> в <schema id='%s'>; използвайте "
2512"<override>, за да промените стойността"
2513
2514#: ../gio/glib-compile-schemas.c:886
2515#, c-format
2516msgid ""
2517"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
2518"to <key>"
2519msgstr ""
2520"като атрибут на <key> трябва да присъства точно едно от „type“, „enum“ или "
2521"„flags“"
2522
2523#: ../gio/glib-compile-schemas.c:905
2524#, c-format
2525msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
2526msgstr "<%s id='%s'> не е дефинирано (все още)."
2527
2528#: ../gio/glib-compile-schemas.c:920
2529#, c-format
2530msgid "invalid GVariant type string '%s'"
2531msgstr "неправилен низ за вид на GVariant: „%s“"
2532
2533#: ../gio/glib-compile-schemas.c:950
2534msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
2535msgstr "използвано е <override>, но схемата не разширява нищо"
2536
2537#: ../gio/glib-compile-schemas.c:963
2538#, c-format
2539msgid "no <key name='%s'> to override"
2540msgstr "липсва <key name='%s'> за предефиниране"
2541
2542#: ../gio/glib-compile-schemas.c:971
2543#, c-format
2544msgid "<override name='%s'> already specified"
2545msgstr "вече е указано <override name='%s'>"
2546
2547#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1042
2548#, c-format
2549msgid "<schema id='%s'> already specified"
2550msgstr "вече е указано <schema id='%s'>"
2551
2552#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1054
2553#, c-format
2554msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
2555msgstr "<schema id='%s'> добавя към схема „%s“, която още не съществува"
2556
2557#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1070
2558#, c-format
2559msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
2560msgstr "<schema id='%s'> е списък на схема „%s“, която още не съществува"
2561
2562#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1078
2563#, c-format
2564msgid "Can not be a list of a schema with a path"
2565msgstr "Не може да е списък от схема с път"
2566
2567#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1088
2568#, c-format
2569msgid "Can not extend a schema with a path"
2570msgstr "Схема не може да се разширява с път"
2571
2572#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1098
2573#, c-format
2574msgid ""
2575"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
2576msgstr ""
2577"<schema id='%s'> е списък, разширяващ <schema id='%s'>, която не е списък"
2578
2579#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
2580#, c-format
2581msgid ""
2582"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
2583"does not extend '%s'"
2584msgstr ""
2585"<schema id='%s' list-of='%s'> разширява <schema id='%s' list-of='%s'>, но "
2586"„%s“ не разширява „%s“"
2587
2588#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
2589#, c-format
2590msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
2591msgstr "всеки път трябва да започва и да завършва с наклонена черта („/“)"
2592
2593#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1132
2594#, c-format
2595msgid "the path of a list must end with ':/'"
2596msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
2597
2598#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1158
2599#, c-format
2600msgid "<%s id='%s'> already specified"
2601msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
2602
2603#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1375
2604#, c-format
2605msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
2606msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
2607
2608#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1379
2609#, c-format
2610msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
2611msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
2612
2613#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1473
2614#, c-format
2615msgid "text may not appear inside <%s>"
2616msgstr "в <%s> не е позволен текст"
2617
2618#. Translators: Do not translate "--strict".
2619#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1641 ../gio/glib-compile-schemas.c:1712
2620#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1788
2621#, c-format
2622msgid "--strict was specified; exiting.\n"
2623msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
2624
2625#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1649
2626#, c-format
2627msgid "This entire file has been ignored.\n"
2628msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
2629
2630#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1708
2631#, c-format
2632msgid "Ignoring this file.\n"
2633msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
2634
2635#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1748
2636#, c-format
2637msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
2638msgstr ""
2639"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
2640
2641#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1754 ../gio/glib-compile-schemas.c:1812
2642#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1840
2643#, c-format
2644msgid "; ignoring override for this key.\n"
2645msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
2646
2647#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1758 ../gio/glib-compile-schemas.c:1816
2648#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1844
2649#, c-format
2650msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
2651msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
2652
2653#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1774
2654#, c-format
2655msgid ""
2656"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
2657"%s.  "
2658msgstr ""
2659"грешка при анализиране на ключа „%s“ от схемата „%s“, указан във файла за "
2660"предефиниране „%s“ — %s."
2661
2662#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1784
2663#, c-format
2664msgid "Ignoring override for this key.\n"
2665msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
2666
2667#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1802
2668#, c-format
2669msgid ""
2670"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
2671"range given in the schema"
2672msgstr ""
2673"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
2674"е извън обсега, даден в схемата"
2675
2676#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1830
2677#, c-format
2678msgid ""
2679"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
2680"list of valid choices"
2681msgstr ""
2682"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
2683"не е в списъка с позволени стойности"
2684
2685#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1884
2686msgid "where to store the gschemas.compiled file"
2687msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
2688
2689#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1884 ../gio/glib-compile-schemas.c:1897
2690msgid "DIRECTORY"
2691msgstr "ПАПКА"
2692
2693# Явно става дума за обясняване на --strict
2694#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1885
2695msgid "Abort on any errors in schemas"
2696msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
2697
2698#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
2699msgid "Do not write the gschema.compiled file"
2700msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
2701
2702#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1887
2703msgid "This option will be removed soon."
2704msgstr "Тази опция скоро ще бъде премахната"
2705
2706#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1888
2707msgid "Do not enforce key name restrictions"
2708msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
2709
2710#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
2711msgid ""
2712"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
2713"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
2714"and the cache file is called gschemas.compiled."
2715msgstr ""
2716"Компилиране на всички файлове със схеми за GSettings в кеш.\n"
2717"Файловете със схемите трябва да завършват на .gschema.xml,\n"
2718"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
2719
2720#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1916
2721#, c-format
2722msgid "You should give exactly one directory name\n"
2723msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
2724
2725#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1955
2726#, c-format
2727msgid "No schema files found: "
2728msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
2729
2730#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1958
2731#, c-format
2732msgid "doing nothing.\n"
2733msgstr "без обработка.\n"
2734
2735#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1961
2736#, c-format
2737msgid "removed existing output file.\n"
2738msgstr "съществуващият резултатен файл е премахнат.\n"
2739
2740#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
2741msgid "Unable to find default local directory monitor type"
2742msgstr ""
2743"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
2744
2745#: ../gio/glocalfile.c:593 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
2746#, c-format
2747msgid "Invalid filename %s"
2748msgstr "Неправилно име на файл: %s"
2749
2750#: ../gio/glocalfile.c:967
2751#, c-format
2752msgid "Error getting filesystem info: %s"
2753msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
2754
2755#: ../gio/glocalfile.c:1105
2756msgid "Can't rename root directory"
2757msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
2758
2759#: ../gio/glocalfile.c:1125 ../gio/glocalfile.c:1151
2760#, c-format
2761msgid "Error renaming file: %s"
2762msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
2763
2764#: ../gio/glocalfile.c:1134
2765msgid "Can't rename file, filename already exist"
2766msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
2767
2768#: ../gio/glocalfile.c:1147 ../gio/glocalfile.c:2131 ../gio/glocalfile.c:2160
2769#: ../gio/glocalfile.c:2320 ../gio/glocalfileoutputstream.c:571
2770#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:624 ../gio/glocalfileoutputstream.c:669
2771#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1151
2772msgid "Invalid filename"
2773msgstr "Неправилно име на файл"
2774
2775#: ../gio/glocalfile.c:1308
2776#, c-format
2777msgid "Error opening file: %s"
2778msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
2779
2780#: ../gio/glocalfile.c:1318
2781msgid "Can't open directory"
2782msgstr "Папката не може да бъде отворена"
2783
2784#: ../gio/glocalfile.c:1443
2785#, c-format
2786msgid "Error removing file: %s"
2787msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
2788
2789#: ../gio/glocalfile.c:1810
2790#, c-format
2791msgid "Error trashing file: %s"
2792msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
2793
2794#: ../gio/glocalfile.c:1833
2795#, c-format
2796msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
2797msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
2798
2799#: ../gio/glocalfile.c:1854
2800msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
2801msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
2802
2803#: ../gio/glocalfile.c:1933 ../gio/glocalfile.c:1953
2804msgid "Unable to find or create trash directory"
2805msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
2806
2807#: ../gio/glocalfile.c:1987
2808#, c-format
2809msgid "Unable to create trashing info file: %s"
2810msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
2811
2812#: ../gio/glocalfile.c:2016 ../gio/glocalfile.c:2021 ../gio/glocalfile.c:2101
2813#: ../gio/glocalfile.c:2108
2814#, c-format
2815msgid "Unable to trash file: %s"
2816msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
2817
2818#: ../gio/glocalfile.c:2135
2819#, c-format
2820msgid "Error creating directory: %s"
2821msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
2822
2823#: ../gio/glocalfile.c:2164
2824#, c-format
2825msgid "Filesystem does not support symbolic links"
2826msgstr "Файловата система не поддържа символни връзки"
2827
2828#: ../gio/glocalfile.c:2168
2829#, c-format
2830msgid "Error making symbolic link: %s"
2831msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
2832
2833#: ../gio/glocalfile.c:2230 ../gio/glocalfile.c:2324
2834#, c-format
2835msgid "Error moving file: %s"
2836msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
2837
2838#: ../gio/glocalfile.c:2253
2839msgid "Can't move directory over directory"
2840msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
2841
2842#: ../gio/glocalfile.c:2280 ../gio/glocalfileoutputstream.c:949
2843#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:963 ../gio/glocalfileoutputstream.c:978
2844#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:994 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1008
2845msgid "Backup file creation failed"
2846msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
2847
2848#: ../gio/glocalfile.c:2299
2849#, c-format
2850msgid "Error removing target file: %s"
2851msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
2852
2853#: ../gio/glocalfile.c:2313
2854msgid "Move between mounts not supported"
2855msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
2856
2857#: ../gio/glocalfileinfo.c:720
2858msgid "Attribute value must be non-NULL"
2859msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
2860
2861#: ../gio/glocalfileinfo.c:727
2862msgid "Invalid attribute type (string expected)"
2863msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
2864
2865#: ../gio/glocalfileinfo.c:734
2866msgid "Invalid extended attribute name"
2867msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
2868
2869#: ../gio/glocalfileinfo.c:774
2870#, c-format
2871msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
2872msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
2873
2874#: ../gio/glocalfileinfo.c:1483 ../gio/glocalfileoutputstream.c:833
2875#, c-format
2876msgid "Error stating file '%s': %s"
2877msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
2878
2879#: ../gio/glocalfileinfo.c:1567
2880msgid " (invalid encoding)"
2881msgstr " (неправилно кодиране)"
2882
2883#: ../gio/glocalfileinfo.c:1769
2884#, c-format
2885msgid "Error stating file descriptor: %s"
2886msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
2887
2888#: ../gio/glocalfileinfo.c:1814
2889msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
2890msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
2891
2892#: ../gio/glocalfileinfo.c:1832
2893msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
2894msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
2895
2896#: ../gio/glocalfileinfo.c:1851 ../gio/glocalfileinfo.c:1870
2897msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
2898msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
2899
2900#: ../gio/glocalfileinfo.c:1905
2901msgid "Cannot set permissions on symlinks"
2902msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп на символната връзка"
2903
2904#: ../gio/glocalfileinfo.c:1921
2905#, c-format
2906msgid "Error setting permissions: %s"
2907msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
2908
2909#: ../gio/glocalfileinfo.c:1972
2910#, c-format
2911msgid "Error setting owner: %s"
2912msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
2913
2914#: ../gio/glocalfileinfo.c:1995
2915msgid "symlink must be non-NULL"
2916msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
2917
2918#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005 ../gio/glocalfileinfo.c:2024
2919#: ../gio/glocalfileinfo.c:2035
2920#, c-format
2921msgid "Error setting symlink: %s"
2922msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
2923
2924#: ../gio/glocalfileinfo.c:2014
2925msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
2926msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
2927
2928#: ../gio/glocalfileinfo.c:2140
2929#, c-format
2930msgid "Error setting modification or access time: %s"
2931msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
2932
2933#: ../gio/glocalfileinfo.c:2163
2934msgid "SELinux context must be non-NULL"
2935msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
2936
2937#: ../gio/glocalfileinfo.c:2178
2938#, c-format
2939msgid "Error setting SELinux context: %s"
2940msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
2941
2942#: ../gio/glocalfileinfo.c:2185
2943msgid "SELinux is not enabled on this system"
2944msgstr "SELinux не е включен на тази система"
2945
2946#: ../gio/glocalfileinfo.c:2277
2947#, c-format
2948msgid "Setting attribute %s not supported"
2949msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
2950
2951#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:722
2952#, c-format
2953msgid "Error reading from file: %s"
2954msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
2955
2956#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
2957#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
2958#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1026
2959#, c-format
2960msgid "Error seeking in file: %s"
2961msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
2962
2963#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
2964#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
2965#, c-format
2966msgid "Error closing file: %s"
2967msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
2968
2969#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
2970msgid "Unable to find default local file monitor type"
2971msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
2972
2973#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
2974#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:743
2975#, c-format
2976msgid "Error writing to file: %s"
2977msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
2978
2979#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
2980#, c-format
2981msgid "Error removing old backup link: %s"
2982msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
2983
2984#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
2985#, c-format
2986msgid "Error creating backup copy: %s"
2987msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
2988
2989#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
2990#, c-format
2991msgid "Error renaming temporary file: %s"
2992msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
2993
2994#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1077
2995#, c-format
2996msgid "Error truncating file: %s"
2997msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
2998
2999#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:577 ../gio/glocalfileoutputstream.c:630
3000#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:675 ../gio/glocalfileoutputstream.c:815
3001#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1157
3002#, c-format
3003msgid "Error opening file '%s': %s"
3004msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
3005
3006#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:846
3007msgid "Target file is a directory"
3008msgstr "Целевият файл е папка"
3009
3010#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:851
3011msgid "Target file is not a regular file"
3012msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
3013
3014#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:863
3015msgid "The file was externally modified"
3016msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
3017
3018#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
3019#, c-format
3020msgid "Error removing old file: %s"
3021msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
3022
3023#: ../gio/gmemoryinputstream.c:486 ../gio/gmemoryoutputstream.c:746
3024msgid "Invalid GSeekType supplied"
3025msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
3026
3027#: ../gio/gmemoryinputstream.c:496
3028msgid "Invalid seek request"
3029msgstr "Неправилна заявка за търсене"
3030
3031#: ../gio/gmemoryinputstream.c:520
3032msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
3033msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
3034
3035#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:496
3036msgid "Memory output stream not resizable"
3037msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
3038
3039#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:512
3040msgid "Failed to resize memory output stream"
3041msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
3042
3043#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:600
3044msgid ""
3045"Amount of memory required to process the write is larger than available "
3046"address space"
3047msgstr ""
3048"Количеството памет, необходимо за обработката на записа, е по-голямо от "
3049"наличното адресно пространство."
3050
3051#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:756
3052msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
3053msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
3054
3055#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:765
3056msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
3057msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
3058
3059#. Translators: This is an error
3060#. * message for mount objects that
3061#. * don't implement unmount.
3062#: ../gio/gmount.c:363
3063msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
3064msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
3065
3066#. Translators: This is an error
3067#. * message for mount objects that
3068#. * don't implement eject.
3069#: ../gio/gmount.c:442
3070msgid "mount doesn't implement \"eject\""
3071msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
3072
3073#. Translators: This is an error
3074#. * message for mount objects that
3075#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
3076#: ../gio/gmount.c:522
3077msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
3078msgstr ""
3079"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
3080
3081#. Translators: This is an error
3082#. * message for mount objects that
3083#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
3084#: ../gio/gmount.c:609
3085msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
3086msgstr ""
3087"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
3088
3089#. Translators: This is an error
3090#. * message for mount objects that
3091#. * don't implement remount.
3092#: ../gio/gmount.c:698
3093msgid "mount doesn't implement \"remount\""
3094msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
3095
3096#. Translators: This is an error
3097#. * message for mount objects that
3098#. * don't implement content type guessing.
3099#: ../gio/gmount.c:782
3100msgid "mount doesn't implement content type guessing"
3101msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
3102
3103#. Translators: This is an error
3104#. * message for mount objects that
3105#. * don't implement content type guessing.
3106#: ../gio/gmount.c:871
3107msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
3108msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
3109
3110#: ../gio/gnetworkaddress.c:318
3111#, c-format
3112msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
3113msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
3114
3115#: ../gio/goutputstream.c:207 ../gio/goutputstream.c:408
3116msgid "Output stream doesn't implement write"
3117msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
3118
3119#: ../gio/goutputstream.c:369 ../gio/goutputstream.c:849
3120msgid "Source stream is already closed"
3121msgstr "Изходният поток вече е затворен"
3122
3123#: ../gio/gresolver.c:737
3124#, c-format
3125msgid "Error resolving '%s': %s"
3126msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
3127
3128#: ../gio/gresolver.c:787
3129#, c-format
3130msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
3131msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
3132
3133#: ../gio/gresolver.c:822 ../gio/gresolver.c:900
3134#, c-format
3135msgid "No service record for '%s'"
3136msgstr "Няма запис за услугата „%s“"
3137
3138#: ../gio/gresolver.c:827 ../gio/gresolver.c:905
3139#, c-format
3140msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
3141msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
3142
3143#: ../gio/gresolver.c:832 ../gio/gresolver.c:910
3144#, c-format
3145msgid "Error resolving '%s'"
3146msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
3147
3148#: ../gio/gsettings-tool.c:79
3149#, c-format
3150msgid ""
3151"Commands:\n"
3152"  help        Show this information\n"
3153"  get         Get the value of a key\n"
3154"  set         Set the value of a key\n"
3155"  reset       Reset the value of a key\n"
3156"  monitor     Monitor a key for changes\n"
3157"  writable    Check if a key is writable\n"
3158"\n"
3159"Use '%s COMMAND --help' to get help for individual commands.\n"
3160msgstr ""
3161"Команди:\n"
3162"  help        Показване на този текст\n"
3163"  get         Получаване на стойността на даден ключ\n"
3164"  set         Промяна на стойността на даден ключ\n"
3165"  reset       Връщане на стойността по подразбиране на даден ключ\n"
3166"  monitor     Наблюдаване на промените в даден ключ\n"
3167"  writable    Проверка дали даден ключ може да се променя\n"
3168"\n"
3169"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
3170"команда.\n"
3171
3172#: ../gio/gsettings-tool.c:220 ../gio/gsettings-tool.c:320
3173#: ../gio/gsettings-tool.c:437 ../gio/gsettings-tool.c:532
3174#: ../gio/gsettings-tool.c:646
3175msgid "Specify the path for the schema"
3176msgstr "Указване на пътя до схемата"
3177
3178#: ../gio/gsettings-tool.c:220 ../gio/gsettings-tool.c:320
3179#: ../gio/gsettings-tool.c:437 ../gio/gsettings-tool.c:532
3180#: ../gio/gsettings-tool.c:646
3181msgid "PATH"
3182msgstr "ПЪТ"
3183
3184#. Translators: Please keep order of words (command parameters)
3185#: ../gio/gsettings-tool.c:228 ../gio/gsettings-tool.c:541
3186#: ../gio/gsettings-tool.c:654
3187msgid "SCHEMA KEY"
3188msgstr "СХЕМА КЛЮЧ"
3189
3190#: ../gio/gsettings-tool.c:230
3191msgid "Get the value of KEY"
3192msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
3193
3194#: ../gio/gsettings-tool.c:232 ../gio/gsettings-tool.c:449
3195#: ../gio/gsettings-tool.c:545 ../gio/gsettings-tool.c:661
3196msgid ""
3197"Arguments:\n"
3198"  SCHEMA      The id of the schema\n"
3199"  KEY         The name of the key\n"
3200msgstr ""
3201"Аргументи:\n"
3202"  СХЕМА       Идентификатор на схемата\n"
3203"  КЛЮЧ        Име на ключа\n"
3204
3205#. Translators: Please keep order of words (command parameters)
3206#: ../gio/gsettings-tool.c:329 ../gio/gsettings-tool.c:445
3207msgid "SCHEMA KEY VALUE"
3208msgstr "СХЕМА КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
3209
3210#: ../gio/gsettings-tool.c:331
3211msgid "Set the value of KEY"
3212msgstr "Промяна на стойността на КЛЮЧ"
3213
3214#: ../gio/gsettings-tool.c:333
3215msgid ""
3216"Arguments:\n"
3217"  SCHEMA      The id of the schema\n"
3218"  KEY         The name of the key\n"
3219"  VALUE       The value to set key to, as a serialized GVariant\n"
3220msgstr ""
3221"Аргументи:\n"
3222"  СХЕМА       Идентификатор на схемата\n"
3223"  КЛЮЧ        Име на ключа\n"
3224"  СТОЙНОСТ    Нова стойност за ключа, във вид на кодиран GVariant\n"
3225
3226#: ../gio/gsettings-tool.c:406
3227#, c-format
3228msgid "Key %s is not writable\n"
3229msgstr "Ключът „%s“ не може да се променя\n"
3230
3231#: ../gio/gsettings-tool.c:447
3232msgid "Sets KEY to its default value"
3233msgstr "Връща стандартната стойност на КЛЮЧ"
3234
3235#: ../gio/gsettings-tool.c:543
3236msgid "Find out whether KEY is writable"
3237msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
3238
3239#: ../gio/gsettings-tool.c:657
3240msgid ""
3241"Monitor KEY for changes and print the changed values.\n"
3242"Monitoring will continue until the process is terminated."
3243msgstr ""
3244"Наблюдаване на КЛЮЧ за промени и извеждане на променените стойности.\n"
3245"Наблюдаването продължава до прекъсване на процеса."
3246
3247#: ../gio/gsettings-tool.c:833
3248#, c-format
3249msgid "Unknown command '%s'\n"
3250msgstr "Непозната команда „%s“\n"
3251
3252#: ../gio/gsocket.c:276
3253msgid "Invalid socket, not initialized"
3254msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
3255
3256#: ../gio/gsocket.c:283
3257#, c-format
3258msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
3259msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
3260
3261#: ../gio/gsocket.c:291
3262msgid "Socket is already closed"
3263msgstr "Гнездото вече е затворено"
3264
3265#: ../gio/gsocket.c:299 ../gio/gsocket.c:2716 ../gio/gsocket.c:2760
3266msgid "Socket I/O timed out"
3267msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
3268
3269#: ../gio/gsocket.c:421
3270#, c-format
3271msgid "creating GSocket from fd: %s"
3272msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
3273
3274#: ../gio/gsocket.c:455 ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:2113
3275#, c-format
3276msgid "Unable to create socket: %s"
3277msgstr "Неуспех при създаване на гнездо: %s"
3278
3279#: ../gio/gsocket.c:455
3280msgid "Unknown protocol was specified"
3281msgstr "Указан е непознат протокол"
3282
3283#: ../gio/gsocket.c:1224
3284#, c-format
3285msgid "could not get local address: %s"
3286msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
3287
3288#: ../gio/gsocket.c:1267
3289#, c-format
3290msgid "could not get remote address: %s"
3291msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
3292
3293#: ../gio/gsocket.c:1328
3294#, c-format
3295msgid "could not listen: %s"
3296msgstr "не може да се слуша: %s"
3297
3298#: ../gio/gsocket.c:1402
3299#, c-format
3300msgid "Error binding to address: %s"
3301msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
3302
3303#: ../gio/gsocket.c:1522
3304#, c-format
3305msgid "Error accepting connection: %s"
3306msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
3307
3308#: ../gio/gsocket.c:1639
3309msgid "Error connecting: "
3310msgstr "Грешка при свързване: "
3311
3312#: ../gio/gsocket.c:1644
3313msgid "Connection in progress"
3314msgstr "В момента се осъществява връзка"
3315
3316#: ../gio/gsocket.c:1651
3317#, c-format
3318msgid "Error connecting: %s"
3319msgstr "Грешка при свързване: %s"
3320
3321#: ../gio/gsocket.c:1694 ../gio/gsocket.c:3479
3322#, c-format
3323msgid "Unable to get pending error: %s"
3324msgstr "Неуспех при получаване на текущата грешка: %s"
3325
3326#: ../gio/gsocket.c:1826
3327#, c-format
3328msgid "Error receiving data: %s"
3329msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
3330
3331#: ../gio/gsocket.c:2000
3332#, c-format
3333msgid "Error sending data: %s"
3334msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
3335
3336#: ../gio/gsocket.c:2192
3337#, c-format
3338msgid "Error closing socket: %s"
3339msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
3340
3341#: ../gio/gsocket.c:2709
3342#, c-format
3343msgid "Waiting for socket condition: %s"
3344msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
3345
3346#: ../gio/gsocket.c:2999
3347msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
3348msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
3349
3350#: ../gio/gsocket.c:3258 ../gio/gsocket.c:3399
3351#, c-format
3352msgid "Error receiving message: %s"
3353msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
3354
3355#: ../gio/gsocket.c:3494
3356msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
3357msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
3358
3359#: ../gio/gsocketclient.c:674 ../gio/gsocketclient.c:1153
3360msgid "Unknown error on connect"
3361msgstr "Непозната грешка при свързване"
3362
3363#: ../gio/gsocketclient.c:711 ../gio/gsocketclient.c:1038
3364msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
3365msgstr "Не се поддържа посредничество без използването на TCP."
3366
3367#: ../gio/gsocketclient.c:749 ../gio/gsocketclient.c:1061
3368#, c-format
3369msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
3370msgstr "Не се поддържа протоколът за посредничество „%s“."
3371
3372#: ../gio/gsocketlistener.c:191
3373msgid "Listener is already closed"
3374msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
3375
3376#: ../gio/gsocketlistener.c:232
3377msgid "Added socket is closed"
3378msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
3379
3380#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
3381#, c-format
3382msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
3383msgstr "SOCKSv4 не поддържа адреса IPv6 „%s“"
3384
3385#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
3386#, c-format
3387msgid "SOCKSv4 implementation limits username to %i characters"
3388msgstr "Реализацията на SOCKSv4 ограничава потребителското име до %i знака"
3389
3390#: ../gio/gsocks4aproxy.c:157
3391#, c-format
3392msgid "SOCKSv4a implementation limits hostname to %i characters"
3393msgstr "Реализацията на SOCKSv4a ограничава името на хоста до %i знака"
3394
3395#: ../gio/gsocks4aproxy.c:183
3396msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
3397msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv4."
3398
3399#: ../gio/gsocks4aproxy.c:190
3400msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
3401msgstr "Връзката през сървъра SOCKSv4 беше отхвърлена"
3402
3403#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:328
3404#: ../gio/gsocks5proxy.c:338
3405msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
3406msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv5."
3407
3408#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
3409msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
3410msgstr "Посредникът чрез SOCKSv5 изисква идентификация."
3411
3412#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
3413msgid ""
3414"The SOCKSv5 require an authentication method that is not supported by GLib."
3415msgstr ""
3416"Посредникът чрез SOCKSv5 изисква механизъм за идентификация, който не се "
3417"поддържа от GLib."
3418
3419#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
3420#, c-format
3421msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol (max. is %i)."
3422msgstr ""
3423"Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5 "
3424"(ограничението е %i знака)."
3425
3426#: ../gio/gsocks5proxy.c:239
3427msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
3428msgstr ""
3429"Идентифицирането за SOCKSv4 не успя поради грешно потребителско име или "
3430"парола."
3431
3432#: ../gio/gsocks5proxy.c:289
3433#, c-format
3434msgid "Hostname '%s' too long for SOCKSv5 protocol (maximum is %i bytes)"
3435msgstr ""
3436"Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5 (допустимата дължина "
3437"е %i байта)"
3438
3439#: ../gio/gsocks5proxy.c:352
3440msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unkown address type."
3441msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 използва непознат вид адрес."
3442
3443#: ../gio/gsocks5proxy.c:359
3444msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
3445msgstr "Вътрешна грешка на сървъра посредник за SOCKSv5."
3446
3447#: ../gio/gsocks5proxy.c:365
3448msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
3449msgstr "Правилата не позволяват свързването по SOCKSv5."
3450
3451#: ../gio/gsocks5proxy.c:372
3452msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
3453msgstr "Хостът не е достижим през сървъра за SOCKSv5."
3454
3455#: ../gio/gsocks5proxy.c:378
3456msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
3457msgstr "Мрежата не е достижима през сървъра посредник за SOCKSv5."
3458
3459#: ../gio/gsocks5proxy.c:384
3460msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
3461msgstr "Връзката сървъра посредник за SOCKSv5 е отказана."
3462
3463#: ../gio/gsocks5proxy.c:390
3464msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
3465msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа командата „connect“."
3466
3467#: ../gio/gsocks5proxy.c:396
3468msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
3469msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа предоставения вид адрес."
3470
3471#: ../gio/gsocks5proxy.c:402
3472msgid "Unkown SOCKSv5 proxy error."
3473msgstr "Неизвестна грешка със сървъра посредник за SOCKSv5."
3474
3475#: ../gio/gthemedicon.c:498
3476#, c-format
3477msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
3478msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
3479
3480#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:505
3481#, c-format
3482msgid "Expecting 1 control message, got %d"
3483msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
3484
3485#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:515
3486msgid "Unexpected type of ancillary data"
3487msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
3488
3489#: ../gio/gunixconnection.c:195
3490#, c-format
3491msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
3492msgstr "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
3493
3494#: ../gio/gunixconnection.c:211
3495msgid "Received invalid fd"
3496msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
3497
3498#: ../gio/gunixconnection.c:359
3499msgid "Error sending credentials: "
3500msgstr "Грешка при изпращане на самоличност: "
3501
3502#: ../gio/gunixconnection.c:439
3503#, c-format
3504msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
3505msgstr "Грешка при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за гнездото: %s"
3506
3507#: ../gio/gunixconnection.c:448
3508#, c-format
3509msgid ""
3510"Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
3511"socket. Expected %d bytes, got %d"
3512msgstr ""
3513"Неочаквана дължина на опциите при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за "
3514"гнездото. Очаквани са %d байта, а са получени %d"
3515
3516#: ../gio/gunixconnection.c:465
3517#, c-format
3518msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
3519msgstr "Грешка при разрешаване на SO_PASSCRED: %s"
3520
3521#: ../gio/gunixconnection.c:495
3522msgid ""
3523"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
3524msgstr ""
3525"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
3526
3527#: ../gio/gunixconnection.c:538
3528#, c-format
3529msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
3530msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
3531
3532#: ../gio/gunixinputstream.c:353 ../gio/gunixinputstream.c:373
3533#: ../gio/gunixinputstream.c:451
3534#, c-format
3535msgid "Error reading from unix: %s"
3536msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
3537
3538#: ../gio/gunixinputstream.c:406 ../gio/gunixinputstream.c:589
3539#: ../gio/gunixoutputstream.c:393 ../gio/gunixoutputstream.c:545
3540#, c-format
3541msgid "Error closing unix: %s"
3542msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
3543
3544#: ../gio/gunixmounts.c:1846 ../gio/gunixmounts.c:1883
3545msgid "Filesystem root"
3546msgstr "Коренова папка на файловата система"
3547
3548#: ../gio/gunixoutputstream.c:339 ../gio/gunixoutputstream.c:360
3549#: ../gio/gunixoutputstream.c:438
3550#, c-format
3551msgid "Error writing to unix: %s"
3552msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
3553
3554#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
3555msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
3556msgstr ""
3557"Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в ЮНИКС"
3558
3559#: ../gio/gvolume.c:408
3560msgid "volume doesn't implement eject"
3561msgstr "томът не поддържа изваждане"
3562
3563#. Translators: This is an error
3564#. * message for volume objects that
3565#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
3566#: ../gio/gvolume.c:487
3567msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
3568msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
3569
3570#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
3571msgid "Can't find application"
3572msgstr "Приложението не може да бъде открито"
3573
3574#: ../gio/gwin32appinfo.c:299
3575#, c-format
3576msgid "Error launching application: %s"
3577msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
3578
3579#: ../gio/gwin32appinfo.c:335
3580msgid "URIs not supported"
3581msgstr "Не се поддържат такива адреси"
3582
3583#: ../gio/gwin32appinfo.c:357
3584msgid "association changes not supported on win32"
3585msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
3586
3587#: ../gio/gwin32appinfo.c:369
3588msgid "Association creation not supported on win32"
3589msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
3590
3591#: ../gio/gwin32inputstream.c:318
3592#, c-format
3593msgid "Error reading from handle: %s"
3594msgstr "Грешка при четене от манипулатор: %s"
3595
3596#: ../gio/gwin32inputstream.c:348 ../gio/gwin32outputstream.c:348
3597#, c-format
3598msgid "Error closing handle: %s"
3599msgstr "Грешка при затваряне на манипулатор: %s"
3600
3601#: ../gio/gwin32outputstream.c:318
3602#, c-format
3603msgid "Error writing to handle: %s"
3604msgstr "Грешка при запис в манипулатор: %s"
3605
3606#: ../gio/gzlibcompressor.c:396 ../gio/gzlibdecompressor.c:349
3607msgid "Not enough memory"
3608msgstr "недостатъчно памет"
3609
3610#: ../gio/gzlibcompressor.c:403 ../gio/gzlibdecompressor.c:356
3611#, c-format
3612msgid "Internal error: %s"
3613msgstr "Вътрешна грешка: %s"
3614
3615#: ../gio/gzlibcompressor.c:416 ../gio/gzlibdecompressor.c:370
3616msgid "Need more input"
3617msgstr "Необходими са още данни от входа"
3618
3619#: ../gio/gzlibdecompressor.c:342
3620msgid "Invalid compressed data"
3621msgstr "Неправилни, компресирани данни"
3622
3623#~ msgid "No such schema `%s' specified in override file `%s'"
3624#~ msgstr ""
3625#~ "Схемата „%s“, указана във файла за предефиниране „%s“, не съществува"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.