source: gnome/master/glib.master.bg.po @ 2582

Last change on this file since 2582 was 2582, checked in by Александър Шопов, 9 years ago

glib: подаден в master

File size: 156.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010, 2011, 2012 Free Software Foundation, Inc.
4# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: glib master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2012-04-22 09:06+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2012-04-22 09:06+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
21
22#: ../gio/gbufferedinputstream.c:399 ../gio/gbufferedinputstream.c:480
23#: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
24#: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:680
25#: ../gio/goutputstream.c:203 ../gio/goutputstream.c:753
26#: ../gio/gpollableinputstream.c:207 ../gio/gpollableoutputstream.c:208
27#, c-format
28msgid "Too large count value passed to %s"
29msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
30
31#: ../gio/gbufferedinputstream.c:870 ../gio/ginputstream.c:888
32#: ../gio/giostream.c:292 ../gio/goutputstream.c:1228
33msgid "Stream is already closed"
34msgstr "Потокът вече е затворен"
35
36#: ../gio/gcancellable.c:318 ../gio/gdbusconnection.c:1836
37#: ../gio/gdbusconnection.c:1928 ../gio/gdbusprivate.c:1414
38#: ../gio/glocalfile.c:2133 ../gio/gsimpleasyncresult.c:833
39#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:859
40#, c-format
41msgid "Operation was cancelled"
42msgstr "Действието е прекратено"
43
44#: ../gio/gcharsetconverter.c:263
45msgid "Invalid object, not initialized"
46msgstr "Неправилен обект, не е инициализирано"
47
48#: ../gio/gcharsetconverter.c:284 ../gio/gcharsetconverter.c:312
49msgid "Incomplete multibyte sequence in input"
50msgstr "Непълна байтова последователност на входа"
51
52#: ../gio/gcharsetconverter.c:318 ../gio/gcharsetconverter.c:327
53msgid "Not enough space in destination"
54msgstr "Няма достатъчно място в целта"
55
56#: ../gio/gcharsetconverter.c:345 ../gio/gdatainputstream.c:854
57#: ../gio/gdatainputstream.c:1294 ../glib/gconvert.c:768
58#: ../glib/gconvert.c:1160 ../glib/giochannel.c:1583 ../glib/giochannel.c:1625
59#: ../glib/giochannel.c:2468 ../glib/gutf8.c:841 ../glib/gutf8.c:1292
60msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
61msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
62
63#: ../gio/gcharsetconverter.c:350 ../glib/gconvert.c:776
64#: ../glib/gconvert.c:1085 ../glib/giochannel.c:1590 ../glib/giochannel.c:2480
65#, c-format
66msgid "Error during conversion: %s"
67msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
68
69#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:961
70msgid "Cancellable initialization not supported"
71msgstr "Не се поддържа отменима инициализация"
72
73#: ../gio/gcharsetconverter.c:458 ../glib/gconvert.c:568
74#: ../glib/gconvert.c:646 ../glib/giochannel.c:1411
75#, c-format
76msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
77msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
78
79#: ../gio/gcharsetconverter.c:462 ../glib/gconvert.c:572
80#: ../glib/gconvert.c:650
81#, c-format
82msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
83msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
84
85#: ../gio/gcontenttype.c:180
86msgid "Unknown type"
87msgstr "Непознат вид"
88
89#: ../gio/gcontenttype.c:181
90#, c-format
91msgid "%s filetype"
92msgstr "Вид на файла %s"
93
94#: ../gio/gcontenttype.c:680
95#, c-format
96msgid "%s type"
97msgstr "Вид на %s"
98
99#: ../gio/gcredentials.c:273 ../gio/gcredentials.c:495
100msgid "GCredentials is not implemented on this OS"
101msgstr "Операционната система няма реализация на GCredentials"
102
103#: ../gio/gcredentials.c:447
104msgid "There is no GCredentials support for your platform"
105msgstr "Платформата не поддържа GCredentials"
106
107#: ../gio/gdatainputstream.c:311
108msgid "Unexpected early end-of-stream"
109msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
110
111#: ../gio/gdbusaddress.c:150 ../gio/gdbusaddress.c:238
112#: ../gio/gdbusaddress.c:319
113#, c-format
114msgid "Unsupported key `%s' in address entry `%s'"
115msgstr "Неподдържан ключ „%s“ в адрес „%s“"
116
117#: ../gio/gdbusaddress.c:177
118#, c-format
119msgid ""
120"Address `%s' is invalid (need exactly one of path, tmpdir or abstract keys)"
121msgstr ""
122"Адресът „%s“ е грешен (трябва да съдържа само едно от следните: път, "
123"временна директория или абстрактни ключове)"
124
125#: ../gio/gdbusaddress.c:190
126#, c-format
127msgid "Meaningless key/value pair combination in address entry `%s'"
128msgstr "Безсмислена комбинация от ключ и стойност в адреса „%s“"
129
130#: ../gio/gdbusaddress.c:253 ../gio/gdbusaddress.c:334
131#, c-format
132msgid "Error in address `%s' - the port attribute is malformed"
133msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът е неправилен"
134
135#: ../gio/gdbusaddress.c:264 ../gio/gdbusaddress.c:345
136#, c-format
137msgid "Error in address `%s' - the family attribute is malformed"
138msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „family“ е неправилен"
139
140#: ../gio/gdbusaddress.c:454
141#, c-format
142msgid "Address element `%s', does not contain a colon (:)"
143msgstr "Елементът на адреса „%s“ не съдържа двоеточие"
144
145#: ../gio/gdbusaddress.c:475
146#, c-format
147msgid ""
148"Key/Value pair %d, `%s', in address element `%s', does not contain an equal "
149"sign"
150msgstr ""
151"Двойката ключ/стойност %d, „%s“ в адресния елемент „%s“ не съдържа знак за "
152"равенство"
153
154#: ../gio/gdbusaddress.c:489
155#, c-format
156msgid ""
157"Error unescaping key or value in Key/Value pair %d, `%s', in address element "
158"`%s'"
159msgstr ""
160"Грешка при декодиране на ключа или стойността в двойката %d, „%s“ в адресния "
161"елемент „%s“"
162
163#: ../gio/gdbusaddress.c:567
164#, c-format
165msgid ""
166"Error in address `%s' - the unix transport requires exactly one of the keys "
167"`path' or `abstract' to be set"
168msgstr ""
169"Грешка в адреса „%s“ — транспортът „unix“ изисква точно един от ключовете "
170"„path“ или „abstract“"
171
172#: ../gio/gdbusaddress.c:603
173#, c-format
174msgid "Error in address `%s' - the host attribute is missing or malformed"
175msgstr "Грешка в адреса „%s“ — името на хост липсва или е грешен"
176
177#: ../gio/gdbusaddress.c:617
178#, c-format
179msgid "Error in address `%s' - the port attribute is missing or malformed"
180msgstr "Грешка в адреса „%s“ — портът липсва или е грешен"
181
182#: ../gio/gdbusaddress.c:631
183#, c-format
184msgid "Error in address `%s' - the noncefile attribute is missing or malformed"
185msgstr "Грешка в адреса „%s“ — атрибутът „noncefile“ липсва или е грешен"
186
187#: ../gio/gdbusaddress.c:652
188msgid "Error auto-launching: "
189msgstr "Грешка при автоматично стартиране: "
190
191#: ../gio/gdbusaddress.c:660
192#, c-format
193msgid "Unknown or unsupported transport `%s' for address `%s'"
194msgstr "Непознат или неподдържан транспорт „%s“ за адрес „%s“"
195
196#: ../gio/gdbusaddress.c:696
197#, c-format
198msgid "Error opening nonce file `%s': %s"
199msgstr "Грешка при отваряне на моментен файл „%s“: %s"
200
201#: ../gio/gdbusaddress.c:714
202#, c-format
203msgid "Error reading from nonce file `%s': %s"
204msgstr "Грешка при четене на моментен файл „%s“: %s"
205
206#: ../gio/gdbusaddress.c:723
207#, c-format
208msgid "Error reading from nonce file `%s', expected 16 bytes, got %d"
209msgstr ""
210"Грешка при четене на моментен файл „%s“, очакват се 16 байта, а са получени "
211"%d"
212
213#: ../gio/gdbusaddress.c:741
214#, c-format
215msgid "Error writing contents of nonce file `%s' to stream:"
216msgstr "Грешка при запис на съдържанието на моментен файл „%s“ в поток:"
217
218#: ../gio/gdbusaddress.c:960
219msgid "The given address is empty"
220msgstr "Даденият адрес е празен"
221
222#: ../gio/gdbusaddress.c:1029
223msgid "Cannot spawn a message bus without a machine-id: "
224msgstr ""
225"Създаването на шина за обмен на съобщения не е възможно без идентификатор на "
226"машина: "
227
228#: ../gio/gdbusaddress.c:1066
229#, c-format
230msgid "Error spawning command line `%s': "
231msgstr "Грешка при изпълняване на външна команда „%s“: "
232
233#: ../gio/gdbusaddress.c:1077
234#, c-format
235msgid "Abnormal program termination spawning command line `%s': %s"
236msgstr "Аварийно прекъсване при изпълняване на външна команда „%s“: %s"
237
238#: ../gio/gdbusaddress.c:1091
239#, c-format
240msgid "Command line `%s' exited with non-zero exit status %d: %s"
241msgstr "Командата „%s“ завърши с ненулев резултат %d: %s"
242
243#: ../gio/gdbusaddress.c:1312
244#, c-format
245msgid "(Type any character to close this window)\n"
246msgstr "(Въведете произволен знак, за да затворите този прозорец)\n"
247
248#: ../gio/gdbusaddress.c:1437
249#, c-format
250msgid "Session dbus not running, and autolaunch failed"
251msgstr ""
252"Шината на сесията dbus не е стартирана. Автоматичното ѝ стартиране бе също "
253"неуспешно"
254
255#: ../gio/gdbusaddress.c:1458
256#, c-format
257msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
258msgstr ""
259"Адресът на шината на сесията не може да се определи (липсва реализация за "
260"тази операционна система)"
261
262#: ../gio/gdbusaddress.c:1557 ../gio/gdbusconnection.c:6706
263#, c-format
264msgid ""
265"Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
266"- unknown value `%s'"
267msgstr ""
268"Адресът на шината не може да се определи от променливата на обкръжението "
269"DBUS_STARTER_BUS_TYPE — непозната стойност „%s“"
270
271#: ../gio/gdbusaddress.c:1566 ../gio/gdbusconnection.c:6715
272msgid ""
273"Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
274"variable is not set"
275msgstr ""
276"Адресът на шината не може да се определи, защото променливата "
277"DBUS_STARTER_BUS_TYPE липсва в обкръжението"
278
279#: ../gio/gdbusaddress.c:1576
280#, c-format
281msgid "Unknown bus type %d"
282msgstr "Непознат вид шина %d"
283
284#: ../gio/gdbusauth.c:298
285msgid "Unexpected lack of content trying to read a line"
286msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за четене на ред"
287
288#: ../gio/gdbusauth.c:342
289msgid "Unexpected lack of content trying to (safely) read a line"
290msgstr "Неочаквана липса на съдържание при опит за (безопасно) четене на ред"
291
292#: ../gio/gdbusauth.c:513
293#, c-format
294msgid ""
295"Exhausted all available authentication mechanisms (tried: %s) (available: %s)"
296msgstr ""
297"Изчерпване на наличните механизми за идентификация (пробвани: %s) (налични: "
298"%s)"
299
300#: ../gio/gdbusauth.c:1174
301msgid "Cancelled via GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
302msgstr "Прекъсване чрез GDBusAuthObserver::authorize-authenticated-peer"
303
304#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:266
305#, c-format
306msgid "Error when getting information for directory `%s': %s"
307msgstr "Грешка при получаване на информация за папка „%s“: %s"
308
309#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:278
310#, c-format
311msgid ""
312"Permissions on directory `%s' are malformed. Expected mode 0700, got 0%o"
313msgstr ""
314"Правата за достъп до папката „%s“ са повредени. Очакван режим 0700, получен "
315"0%o"
316
317#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:299
318#, c-format
319msgid "Error creating directory `%s': %s"
320msgstr "Грешка при създаване на папка „%s“: %s"
321
322#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:382
323#, c-format
324msgid "Error opening keyring `%s' for reading: "
325msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за четене: "
326
327#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:406 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:718
328#, c-format
329msgid "Line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
330msgstr "Ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
331
332#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:420 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:732
333#, c-format
334msgid ""
335"First token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
336msgstr ""
337"Първата лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
338
339#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:435 ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:746
340#, c-format
341msgid ""
342"Second token of line %d of the keyring at `%s' with content `%s' is malformed"
343msgstr ""
344"Втората лексема на ред %d на ключодържателя „%s“, съдържащ „%s“, е повреден"
345
346#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:459
347#, c-format
348msgid "Didn't find cookie with id %d in the keyring at `%s'"
349msgstr "Не е намерена бисквитка с идентификатор %d в ключодържателя в „%s“"
350
351#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:536
352#, c-format
353msgid "Error deleting stale lock file `%s': %s"
354msgstr "Грешка при изтриване на остарелия файл за синхронизация „%s“: %s"
355
356#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:568
357#, c-format
358msgid "Error creating lock file `%s': %s"
359msgstr "Грешка при създаване на файла за синхронизация „%s“: %s"
360
361#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:598
362#, c-format
363msgid "Error closing (unlinked) lock file `%s': %s"
364msgstr "Грешка при затваряне на изтрития файл за синхронизация „%s“: %s"
365
366#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:608
367#, c-format
368msgid "Error unlinking lock file `%s': %s"
369msgstr "Грешка при изтриване на файла за синхронизация „%s“: %s"
370
371#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:685
372#, c-format
373msgid "Error opening keyring `%s' for writing: "
374msgstr "Грешка при отваряне на ключодържателя „%s“ за запис: "
375
376#: ../gio/gdbusauthmechanismsha1.c:882
377#, c-format
378msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
379msgstr "(Допълнително, отключването на „%s“ бе също неуспешно: %s) "
380
381#: ../gio/gdbusconnection.c:594 ../gio/gdbusconnection.c:2391
382msgid "The connection is closed"
383msgstr "Връзката е прекъсната"
384
385#: ../gio/gdbusconnection.c:1881
386msgid "Timeout was reached"
387msgstr "Времето за изчакване е просрочено"
388
389#: ../gio/gdbusconnection.c:2513
390msgid ""
391"Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
392msgstr "Неподдържани флагове при създаване на изходяща връзка"
393
394#: ../gio/gdbusconnection.c:4016 ../gio/gdbusconnection.c:4332
395#, c-format
396msgid ""
397"No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
398msgstr "Обектът в %s няма интерфейс „org.freedesktop.DBus.Properties“"
399
400#: ../gio/gdbusconnection.c:4087
401#, c-format
402msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
403msgstr ""
404"Грешка при промяна на свойството „%s“: Очакван е вид „%s“, а е получен „%s“"
405
406#: ../gio/gdbusconnection.c:4182
407#, c-format
408msgid "No such property `%s'"
409msgstr "Липсва свойство „%s“"
410
411#: ../gio/gdbusconnection.c:4194
412#, c-format
413msgid "Property `%s' is not readable"
414msgstr "Свойството „%s“ не поддържа четене"
415
416#: ../gio/gdbusconnection.c:4205
417#, c-format
418msgid "Property `%s' is not writable"
419msgstr "Свойството „%s“ не поддържа запис"
420
421#: ../gio/gdbusconnection.c:4275 ../gio/gdbusconnection.c:6149
422#, c-format
423msgid "No such interface `%s'"
424msgstr "Липсва интерфейс „%s“"
425
426#: ../gio/gdbusconnection.c:4459
427msgid "No such interface"
428msgstr "Липсва такъв интерфейс"
429
430#: ../gio/gdbusconnection.c:4677 ../gio/gdbusconnection.c:6655
431#, c-format
432msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
433msgstr "Липсва интерфейс „%s“ към обекта в %s"
434
435#: ../gio/gdbusconnection.c:4732
436#, c-format
437msgid "No such method `%s'"
438msgstr "Липсва метод „%s“"
439
440#: ../gio/gdbusconnection.c:4763
441#, c-format
442msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
443msgstr "Видът на съобщението („%s“) не съвпада с очаквания („%s“)"
444
445#: ../gio/gdbusconnection.c:4983
446#, c-format
447msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
448msgstr "Вече е наличен обект за интерфейса %s в %s"
449
450#: ../gio/gdbusconnection.c:5181
451#, c-format
452msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
453msgstr "Методът „%s“ върна тип „%s“, а се очаква „%s“"
454
455#: ../gio/gdbusconnection.c:6260
456#, c-format
457msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
458msgstr "Не съществува метод „%s“ на интерфейса „%s“ със сигнатура „%s“"
459
460#: ../gio/gdbusconnection.c:6379
461#, c-format
462msgid "A subtree is already exported for %s"
463msgstr "Вече има поддърво за %s"
464
465#: ../gio/gdbusmessage.c:859
466msgid "type is INVALID"
467msgstr "видът е INVALID"
468
469#: ../gio/gdbusmessage.c:870
470msgid "METHOD_CALL message: PATH or MEMBER header field is missing"
471msgstr ""
472"Съобщение METHOD_CALL: в заглавната част липсват полета PATH или MEMBER"
473
474#: ../gio/gdbusmessage.c:881
475msgid "METHOD_RETURN message: REPLY_SERIAL header field is missing"
476msgstr "Съобщение METHOD_RETURN: в заглавната част липсва поле REPLY_SERIAL"
477
478#: ../gio/gdbusmessage.c:893
479msgid "ERROR message: REPLY_SERIAL or ERROR_NAME header field is missing"
480msgstr ""
481"Съобщение ERROR: в заглавната част липсват полета REPLY_SERIAL или ERROR_NAME"
482
483#: ../gio/gdbusmessage.c:906
484msgid "SIGNAL message: PATH, INTERFACE or MEMBER header field is missing"
485msgstr ""
486"Съобщение SIGNAL: в заглавната част липсват полета PATH, INTERFACE или MEMBER"
487
488#: ../gio/gdbusmessage.c:914
489msgid ""
490"SIGNAL message: The PATH header field is using the reserved value /org/"
491"freedesktop/DBus/Local"
492msgstr ""
493"Съобщение SIGNAL: Полето PATH в заглавната част използва запазената "
494"стойност /org/freedesktop/DBus/Local"
495
496#: ../gio/gdbusmessage.c:922
497msgid ""
498"SIGNAL message: The INTERFACE header field is using the reserved value org."
499"freedesktop.DBus.Local"
500msgstr ""
501"Съобщение SIGNAL: Полето INTERFACE в заглавната част използва запазената "
502"стойност org.freedesktop.DBus.Local"
503
504#: ../gio/gdbusmessage.c:998
505#, c-format
506msgid "Wanted to read %lu byte but got EOF"
507msgid_plural "Wanted to read %lu bytes but got EOF"
508msgstr[0] "Достигнат е край на файл при опит за четене на %lu байт"
509msgstr[1] "Достигнат е край на файл при опит за четене на %lu байта"
510
511#: ../gio/gdbusmessage.c:1025
512#, c-format
513msgid ""
514"Expected valid UTF-8 string but found invalid bytes at byte offset %d "
515"(length of string is %d). The valid UTF-8 string up until that point was `%s'"
516msgstr ""
517"Очаква се низ, кодиран в UTF-8, а са получени неправилни байтове при "
518"отместване %d (дължината на низа е %d). Декодираният от UTF-8 низ до тази "
519"позиция е „%s“"
520
521#: ../gio/gdbusmessage.c:1038
522#, c-format
523msgid "Expected NUL byte after the string `%s' but found byte %d"
524msgstr "След низа „%s“ се очаква байт NUL, а не %d"
525
526#: ../gio/gdbusmessage.c:1242
527#, c-format
528msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus object path"
529msgstr "Запазената стойност „%s“ не е допустим път до обект в D-Bus"
530
531#: ../gio/gdbusmessage.c:1268
532#, c-format
533msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature"
534msgstr "Прочетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
535
536#: ../gio/gdbusmessage.c:1325
537#, c-format
538msgid ""
539"Encountered array of length %u byte. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
540msgid_plural ""
541"Encountered array of length %u bytes. Maximum length is 2<<26 bytes (64 MiB)."
542msgstr[0] ""
543"Срещнат е масив с дължина %u байт. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
544msgstr[1] ""
545"Срещнат е масив с дължина %u байта. Максималната дължина е 2²⁶ (64МБ)"
546
547#: ../gio/gdbusmessage.c:1483
548#, c-format
549msgid "Parsed value `%s' for variant is not a valid D-Bus signature"
550msgstr "Прочетената вариантна стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus"
551
552#: ../gio/gdbusmessage.c:1510
553#, c-format
554msgid ""
555"Error deserializing GVariant with type string `%s' from the D-Bus wire format"
556msgstr ""
557"Грешка при разчитане на GVariant от вид „%s“ от машинния формат на D-Bus"
558
559#: ../gio/gdbusmessage.c:1698
560#, c-format
561msgid ""
562"Invalid endianness value. Expected 0x6c ('l') or 0x42 ('B') but found value "
563"0x%02x"
564msgstr ""
565"Недопустима стойност на индикатора за подреждане на байтовете в думи. Очаква "
566"се или 0x6c („l“), или 0x42 („B“), а е открита стойност 0x%02x"
567
568#: ../gio/gdbusmessage.c:1712
569#, c-format
570msgid "Invalid major protocol version. Expected 1 but found %d"
571msgstr "Недопустима главна версия на протокола. Очаква се 1, а е открита %d"
572
573#: ../gio/gdbusmessage.c:1769
574#, c-format
575msgid "Signature header with signature `%s' found but message body is empty"
576msgstr ""
577"Открита е сигнатурна заглавна част със сигнатура „%s“, обаче тялото на "
578"съобщението е празно"
579
580#: ../gio/gdbusmessage.c:1783
581#, c-format
582msgid "Parsed value `%s' is not a valid D-Bus signature (for body)"
583msgstr "Разчетената стойност „%s“ не е допустима сигнатура в D-Bus (за тяло)"
584
585#: ../gio/gdbusmessage.c:1814
586#, c-format
587msgid "No signature header in message but the message body is %u byte"
588msgid_plural "No signature header in message but the message body is %u bytes"
589msgstr[0] "В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байт"
590msgstr[1] ""
591"В заглавната част на съобщението няма сигнатура, а тялото е %u байта"
592
593#: ../gio/gdbusmessage.c:1824
594msgid "Cannot deserialize message: "
595msgstr "Неуспешно декодиране на съобщение: "
596
597#: ../gio/gdbusmessage.c:2156
598#, c-format
599msgid ""
600"Error serializing GVariant with type string `%s' to the D-Bus wire format"
601msgstr "Грешка при кодиране на GVariant от вид „%s“ в машинния формат на D-Bus"
602
603#: ../gio/gdbusmessage.c:2297
604#, c-format
605msgid ""
606"Message has %d file descriptors but the header field indicates %d file "
607"descriptors"
608msgstr ""
609"Съобщението има %d файлови дескриптора, а в заглавната част са обявени %d"
610
611#: ../gio/gdbusmessage.c:2305
612msgid "Cannot serialize message: "
613msgstr "Неуспешно кодиране на съобщението:"
614
615#: ../gio/gdbusmessage.c:2349
616#, c-format
617msgid "Message body has signature `%s' but there is no signature header"
618msgstr ""
619"Тялото на съобщението има сигнатура „%s“, но няма заглавна част със сигнатури"
620
621#: ../gio/gdbusmessage.c:2359
622#, c-format
623msgid ""
624"Message body has type signature `%s' but signature in the header field is `"
625"%s'"
626msgstr ""
627"Тялото на съобщението има сигнатура за тип „%s“, но полето в заглавната част "
628"за сигнатури е „%s“"
629
630#: ../gio/gdbusmessage.c:2375
631#, c-format
632msgid "Message body is empty but signature in the header field is `(%s)'"
633msgstr ""
634"Тялото на съобщението е празно, а сигнатурата в полето на заглавната част е "
635"„(%s)“"
636
637#: ../gio/gdbusmessage.c:2932
638#, c-format
639msgid "Error return with body of type `%s'"
640msgstr "Връщане на грешка с тяло от вид „%s“"
641
642#: ../gio/gdbusmessage.c:2940
643msgid "Error return with empty body"
644msgstr "Връщане на грешка с празно тяло на съобщението"
645
646#: ../gio/gdbusprivate.c:2062
647#, c-format
648msgid "Unable to get Hardware profile: %s"
649msgstr "Неуспешно определяне на хардуерния профил: %s"
650
651#: ../gio/gdbusprivate.c:2107
652msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id or /etc/machine-id: "
653msgstr "Неуспешно зареждане на /var/lib/dbus/machine-id или /etc/machine-id: "
654
655#: ../gio/gdbusproxy.c:1624
656#, c-format
657msgid "Error calling StartServiceByName for %s: "
658msgstr "Грешка при извикване на StartServiceByName за %s:"
659
660#: ../gio/gdbusproxy.c:1645
661#, c-format
662msgid "Unexpected reply %d from StartServiceByName(\"%s\") method"
663msgstr "Неочакван отговор „%d“ от метода StartServicebyName(„%s“)"
664
665#: ../gio/gdbusproxy.c:2745 ../gio/gdbusproxy.c:2882
666msgid ""
667"Cannot invoke method; proxy is for a well-known name without an owner and "
668"proxy was constructed with the G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START flag"
669msgstr ""
670"Не може да се направи обръщение към метода. Посредникът е за предварително "
671"дефинирано име без собственик, а е създаден с флага "
672"G_DBUS_PROXY_FLAGS_DO_NOT_AUTO_START"
673
674#: ../gio/gdbusserver.c:708
675msgid "Abstract name space not supported"
676msgstr "Не се поддържа абстрактно пространство за имена"
677
678#: ../gio/gdbusserver.c:795
679msgid "Cannot specify nonce file when creating a server"
680msgstr "Не може да се задава моментен файл при създаване на сървър"
681
682#: ../gio/gdbusserver.c:873
683#, c-format
684msgid "Error writing nonce file at `%s': %s"
685msgstr "Грешка при запис в моментен файл „%s“: %s"
686
687#: ../gio/gdbusserver.c:1041
688#, c-format
689msgid "The string `%s' is not a valid D-Bus GUID"
690msgstr "Низът „%s“ не е допустим глобален идентификатор в D-Bus"
691
692#: ../gio/gdbusserver.c:1081
693#, c-format
694msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
695msgstr "Невъзможно е да се чака за връзки по неподдържан транспорт „%s“"
696
697#: ../gio/gdbus-tool.c:88
698msgid "COMMAND"
699msgstr "КОМАНДА"
700
701#: ../gio/gdbus-tool.c:93
702#, c-format
703msgid ""
704"Commands:\n"
705"  help         Shows this information\n"
706"  introspect   Introspect a remote object\n"
707"  monitor      Monitor a remote object\n"
708"  call         Invoke a method on a remote object\n"
709"  emit         Emit a signal\n"
710"\n"
711"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
712msgstr ""
713"Команди:\n"
714"  help         Показва този текст\n"
715"  introspect   Анализ на отдалечен обект\n"
716"  monitor      Наблюдение на отдалечен обект\n"
717"  call         Обръщане към метод на отдалечен обект\n"
718"  emit         Издаване на сигнал\n"
719"\n"
720"Използвайте „%s КОМАНДА --help“ за допълнителна информация за всяка "
721"команда.\n"
722
723#: ../gio/gdbus-tool.c:162 ../gio/gdbus-tool.c:218 ../gio/gdbus-tool.c:290
724#: ../gio/gdbus-tool.c:314 ../gio/gdbus-tool.c:691 ../gio/gdbus-tool.c:1010
725#: ../gio/gdbus-tool.c:1443
726#, c-format
727msgid "Error: %s\n"
728msgstr "Грешка: %s\n"
729
730#: ../gio/gdbus-tool.c:173 ../gio/gdbus-tool.c:231 ../gio/gdbus-tool.c:1459
731#, c-format
732msgid "Error parsing introspection XML: %s\n"
733msgstr "Грешка при разчитане на XML с аналитична информация: %s\n"
734
735#: ../gio/gdbus-tool.c:348
736msgid "Connect to the system bus"
737msgstr "Свързване към системната шина"
738
739#: ../gio/gdbus-tool.c:349
740msgid "Connect to the session bus"
741msgstr "Свързване към шината на сесията"
742
743#: ../gio/gdbus-tool.c:350
744msgid "Connect to given D-Bus address"
745msgstr "Свързване към даден адрес на D-Bus"
746
747#: ../gio/gdbus-tool.c:360
748msgid "Connection Endpoint Options:"
749msgstr "Варианти за връзка:"
750
751#: ../gio/gdbus-tool.c:361
752msgid "Options specifying the connection endpoint"
753msgstr "Опции, указващи точката за връзка"
754
755#: ../gio/gdbus-tool.c:383
756#, c-format
757msgid "No connection endpoint specified"
758msgstr "Не е указана точка за връзка"
759
760#: ../gio/gdbus-tool.c:393
761#, c-format
762msgid "Multiple connection endpoints specified"
763msgstr "Указани са множество точки за връзка"
764
765#: ../gio/gdbus-tool.c:463
766#, c-format
767msgid ""
768"Warning: According to introspection data, interface `%s' does not exist\n"
769msgstr "Предупреждение: Според анализа интерфейсът „%s“ не съществува\n"
770
771#: ../gio/gdbus-tool.c:472
772#, c-format
773msgid ""
774"Warning: According to introspection data, method `%s' does not exist on "
775"interface `%s'\n"
776msgstr ""
777"Предупреждение: Според анализа методът „%s“ не се предлага от интерфейса "
778"„%s“\n"
779
780#: ../gio/gdbus-tool.c:534
781msgid "Optional destination for signal (unique name)"
782msgstr "Незадължителен получател на сигнала (уникално име)"
783
784#: ../gio/gdbus-tool.c:535
785msgid "Object path to emit signal on"
786msgstr "Път до обекта, към който да се излъчи сигнал"
787
788#: ../gio/gdbus-tool.c:536
789msgid "Signal and interface name"
790msgstr "Име на сигнал и интерфейс"
791
792#: ../gio/gdbus-tool.c:568
793msgid "Emit a signal."
794msgstr "Издаване на сигнал."
795
796#: ../gio/gdbus-tool.c:602 ../gio/gdbus-tool.c:822 ../gio/gdbus-tool.c:1549
797#: ../gio/gdbus-tool.c:1781
798#, c-format
799msgid "Error connecting: %s\n"
800msgstr "Грешка при свързване: %s\n"
801
802#: ../gio/gdbus-tool.c:614
803#, c-format
804msgid "Error: object path not specified.\n"
805msgstr "Грешка: не е указан път до обект\n"
806
807#: ../gio/gdbus-tool.c:619 ../gio/gdbus-tool.c:883 ../gio/gdbus-tool.c:1607
808#: ../gio/gdbus-tool.c:1840
809#, c-format
810msgid "Error: %s is not a valid object path\n"
811msgstr "Грешка: „%s“ не е допустим път до обект\n"
812
813#: ../gio/gdbus-tool.c:625
814#, c-format
815msgid "Error: signal not specified.\n"
816msgstr "Грешка: не е указан сигнал\n"
817
818#: ../gio/gdbus-tool.c:634
819#, c-format
820msgid "Error: %s is not a valid interface name\n"
821msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на интерфейс\n"
822
823#: ../gio/gdbus-tool.c:640
824#, c-format
825msgid "Error: %s is not a valid member name\n"
826msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно име на член\n"
827
828#: ../gio/gdbus-tool.c:646
829#, c-format
830msgid "Error: %s is not a valid unique bus name.\n"
831msgstr "Грешка: „%s“ не е вярно, уникално име на шина\n"
832
833#: ../gio/gdbus-tool.c:669 ../gio/gdbus-tool.c:982
834#, c-format
835msgid "Error parsing parameter %d: %s\n"
836msgstr "Грешка при анализ на параметър %d: %s\n"
837
838#: ../gio/gdbus-tool.c:698
839#, c-format
840msgid "Error flushing connection: %s\n"
841msgstr "Грешка при завършване на предаването на данните на връзка: %s\n"
842
843#: ../gio/gdbus-tool.c:725
844msgid "Destination name to invoke method on"
845msgstr "Целево име, към чийто метод да се направи обръщение"
846
847#: ../gio/gdbus-tool.c:726
848msgid "Object path to invoke method on"
849msgstr "Път до обект, към чийто метод да се направи обръщение"
850
851#: ../gio/gdbus-tool.c:727
852msgid "Method and interface name"
853msgstr "Име на метод и интерфейс"
854
855#: ../gio/gdbus-tool.c:728
856msgid "Timeout in seconds"
857msgstr "Време за изчакване в секунди"
858
859#: ../gio/gdbus-tool.c:767
860msgid "Invoke a method on a remote object."
861msgstr "Обръщение към метод на отдалечен обект"
862
863#: ../gio/gdbus-tool.c:842 ../gio/gdbus-tool.c:1568 ../gio/gdbus-tool.c:1800
864#, c-format
865msgid "Error: Destination is not specified\n"
866msgstr "Грешка: не е указана цел\n"
867
868#: ../gio/gdbus-tool.c:863 ../gio/gdbus-tool.c:1587
869#, c-format
870msgid "Error: Object path is not specified\n"
871msgstr "Грешка: Не е указан път до обект\n"
872
873#: ../gio/gdbus-tool.c:898
874#, c-format
875msgid "Error: Method name is not specified\n"
876msgstr "Грешка: Не е указано име на метод\n"
877
878#: ../gio/gdbus-tool.c:909
879#, c-format
880msgid "Error: Method name `%s' is invalid\n"
881msgstr "Грешка: „%s“ не е допустимо име на метод\n"
882
883#: ../gio/gdbus-tool.c:974
884#, c-format
885msgid "Error parsing parameter %d of type `%s': %s\n"
886msgstr "Грешка при анализ на параметър %d от вид „%s“: %s\n"
887
888#: ../gio/gdbus-tool.c:1406
889msgid "Destination name to introspect"
890msgstr "Име на целта за анализ"
891
892#: ../gio/gdbus-tool.c:1407
893msgid "Object path to introspect"
894msgstr "Път до обекта за анализ"
895
896#: ../gio/gdbus-tool.c:1408
897msgid "Print XML"
898msgstr "Извеждане на XML"
899
900#: ../gio/gdbus-tool.c:1409
901msgid "Introspect children"
902msgstr "Анализ на наследниците"
903
904#: ../gio/gdbus-tool.c:1410
905msgid "Only print properties"
906msgstr "Извеждане само на свойствата"
907
908#: ../gio/gdbus-tool.c:1501
909msgid "Introspect a remote object."
910msgstr "Анализ на отдалечен обект."
911
912#: ../gio/gdbus-tool.c:1699
913msgid "Destination name to monitor"
914msgstr "Име на целта за наблюдение"
915
916#: ../gio/gdbus-tool.c:1700
917msgid "Object path to monitor"
918msgstr "Път до обекта за наблюдение"
919
920#: ../gio/gdbus-tool.c:1733
921msgid "Monitor a remote object."
922msgstr "Наблюдение на отдалечен обект."
923
924#: ../gio/gdesktopappinfo.c:578 ../gio/gwin32appinfo.c:221
925msgid "Unnamed"
926msgstr "Без име"
927
928#: ../gio/gdesktopappinfo.c:991
929msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
930msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
931
932#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1279
933msgid "Unable to find terminal required for application"
934msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
935
936#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1566
937#, c-format
938msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
939msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
940
941#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1570
942#, c-format
943msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
944msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
945
946#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1810 ../gio/gdesktopappinfo.c:1834
947msgid "Application information lacks an identifier"
948msgstr "В информацията за програма липсва идентификатор"
949
950#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2058
951#, c-format
952msgid "Can't create user desktop file %s"
953msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
954
955#: ../gio/gdesktopappinfo.c:2174
956#, c-format
957msgid "Custom definition for %s"
958msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
959
960#: ../gio/gdrive.c:363
961msgid "drive doesn't implement eject"
962msgstr "устройството не поддържа изваждане"
963
964#. Translators: This is an error
965#. * message for drive objects that
966#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
967#: ../gio/gdrive.c:444
968msgid "drive doesn't implement eject or eject_with_operation"
969msgstr "устройството не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
970
971#: ../gio/gdrive.c:521
972msgid "drive doesn't implement polling for media"
973msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
974
975#: ../gio/gdrive.c:728
976msgid "drive doesn't implement start"
977msgstr "устройството не поддържа стартиране"
978
979#: ../gio/gdrive.c:831
980msgid "drive doesn't implement stop"
981msgstr "устройството не поддържа спиране"
982
983#: ../gio/gdummytlsbackend.c:168 ../gio/gdummytlsbackend.c:288
984#: ../gio/gdummytlsbackend.c:378
985msgid "TLS support is not available"
986msgstr "Липсва поддръжка на TLS"
987
988#: ../gio/gemblem.c:324
989#, c-format
990msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
991msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
992
993#: ../gio/gemblem.c:334
994#, c-format
995msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
996msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
997
998#: ../gio/gemblemedicon.c:367
999#, c-format
1000msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
1001msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
1002
1003#: ../gio/gemblemedicon.c:377
1004#, c-format
1005msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
1006msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
1007
1008#: ../gio/gemblemedicon.c:400
1009msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
1010msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
1011
1012#: ../gio/gfile.c:874 ../gio/gfile.c:1105 ../gio/gfile.c:1240
1013#: ../gio/gfile.c:1477 ../gio/gfile.c:1531 ../gio/gfile.c:1588
1014#: ../gio/gfile.c:1671 ../gio/gfile.c:1726 ../gio/gfile.c:1786
1015#: ../gio/gfile.c:1840 ../gio/gfile.c:3312 ../gio/gfile.c:3366
1016#: ../gio/gfile.c:3500 ../gio/gfile.c:3541 ../gio/gfile.c:3871
1017#: ../gio/gfile.c:4273 ../gio/gfile.c:4359 ../gio/gfile.c:4448
1018#: ../gio/gfile.c:4546 ../gio/gfile.c:4633 ../gio/gfile.c:4727
1019#: ../gio/gfile.c:5048 ../gio/gfile.c:5315 ../gio/gfile.c:5380
1020#: ../gio/gfile.c:7008 ../gio/gfile.c:7098 ../gio/gfile.c:7184
1021#: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
1022msgid "Operation not supported"
1023msgstr "Действието не се поддържа"
1024
1025#. Translators: This is an error message when trying to find the
1026#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1027#. Translators: This is an error message when trying to
1028#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1029#. * none exists.
1030#. Translators: This is an error message when trying to find
1031#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1032#. * exists.
1033#: ../gio/gfile.c:1361 ../gio/glocalfile.c:1070 ../gio/glocalfile.c:1081
1034#: ../gio/glocalfile.c:1094
1035msgid "Containing mount does not exist"
1036msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1037
1038#: ../gio/gfile.c:2414 ../gio/glocalfile.c:2289
1039msgid "Can't copy over directory"
1040msgstr "Не може да се копира върху папка"
1041
1042#: ../gio/gfile.c:2475
1043msgid "Can't copy directory over directory"
1044msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1045
1046#: ../gio/gfile.c:2483 ../gio/glocalfile.c:2298
1047msgid "Target file exists"
1048msgstr "Целевият файл съществува"
1049
1050#: ../gio/gfile.c:2501
1051msgid "Can't recursively copy directory"
1052msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1053
1054#: ../gio/gfile.c:2761
1055msgid "Splice not supported"
1056msgstr "Не се поддържа разделяне"
1057
1058#: ../gio/gfile.c:2765
1059#, c-format
1060msgid "Error splicing file: %s"
1061msgstr "Грешка при разделяне на файл: %s"
1062
1063#: ../gio/gfile.c:2912
1064msgid "Can't copy special file"
1065msgstr "Не може да се копира специален файл"
1066
1067#: ../gio/gfile.c:3490
1068msgid "Invalid symlink value given"
1069msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1070
1071#: ../gio/gfile.c:3584
1072msgid "Trash not supported"
1073msgstr "Не се поддържа кошче"
1074
1075#: ../gio/gfile.c:3633
1076#, c-format
1077msgid "File names cannot contain '%c'"
1078msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1079
1080#: ../gio/gfile.c:6067 ../gio/gvolume.c:332
1081msgid "volume doesn't implement mount"
1082msgstr "томът не поддържа монтиране"
1083
1084#: ../gio/gfile.c:6178
1085msgid "No application is registered as handling this file"
1086msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1087
1088#: ../gio/gfileenumerator.c:205
1089msgid "Enumerator is closed"
1090msgstr "Броячът е затворен"
1091
1092#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
1093#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
1094msgid "File enumerator has outstanding operation"
1095msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1096
1097#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
1098msgid "File enumerator is already closed"
1099msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1100
1101#: ../gio/gfileicon.c:237
1102#, c-format
1103msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1104msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1105
1106#: ../gio/gfileicon.c:247
1107msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1108msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1109
1110#: ../gio/gfileinputstream.c:154 ../gio/gfileinputstream.c:420
1111#: ../gio/gfileiostream.c:170 ../gio/gfileoutputstream.c:169
1112#: ../gio/gfileoutputstream.c:523
1113msgid "Stream doesn't support query_info"
1114msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация (query_info)"
1115
1116#: ../gio/gfileinputstream.c:335 ../gio/gfileiostream.c:387
1117#: ../gio/gfileoutputstream.c:381
1118msgid "Seek not supported on stream"
1119msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1120
1121#: ../gio/gfileinputstream.c:379
1122msgid "Truncate not allowed on input stream"
1123msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1124
1125#: ../gio/gfileiostream.c:463 ../gio/gfileoutputstream.c:457
1126msgid "Truncate not supported on stream"
1127msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1128
1129#: ../gio/gicon.c:284
1130#, c-format
1131msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1132msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1133
1134#: ../gio/gicon.c:304
1135#, c-format
1136msgid "No type for class name %s"
1137msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1138
1139#: ../gio/gicon.c:314
1140#, c-format
1141msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1142msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1143
1144#: ../gio/gicon.c:325
1145#, c-format
1146msgid "Type %s is not classed"
1147msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1148
1149#: ../gio/gicon.c:339
1150#, c-format
1151msgid "Malformed version number: %s"
1152msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1153
1154#: ../gio/gicon.c:353
1155#, c-format
1156msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1157msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1158
1159#: ../gio/gicon.c:430
1160msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1161msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1162
1163#: ../gio/ginetaddressmask.c:184
1164msgid "No address specified"
1165msgstr "Не е указан адрес"
1166
1167#: ../gio/ginetaddressmask.c:192
1168#, c-format
1169msgid "Length %u is too long for address"
1170msgstr "Дължината на адреса %u е прекалено голяма"
1171
1172#: ../gio/ginetaddressmask.c:225
1173msgid "Address has bits set beyond prefix length"
1174msgstr "В адреса са зададени битове след префикса му"
1175
1176#: ../gio/ginetaddressmask.c:304
1177#, c-format
1178msgid "Could not parse '%s' as IP address mask"
1179msgstr "„%s“ не е на маска за адреси на IP"
1180
1181#: ../gio/ginetsocketaddress.c:206 ../gio/ginetsocketaddress.c:223
1182#: ../gio/gunixsocketaddress.c:221
1183msgid "Not enough space for socket address"
1184msgstr "Няма достатъчно място за адреса на гнездо"
1185
1186#: ../gio/ginetsocketaddress.c:238
1187msgid "Unsupported socket address"
1188msgstr "Неподдържан адрес на гнездо"
1189
1190#: ../gio/ginputstream.c:194
1191msgid "Input stream doesn't implement read"
1192msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1193
1194#. Translators: This is an error you get if there is already an
1195#. * operation running against this stream when you try to start
1196#. * one
1197#. Translators: This is an error you get if there is
1198#. * already an operation running against this stream when
1199#. * you try to start one
1200#: ../gio/ginputstream.c:898 ../gio/giostream.c:302
1201#: ../gio/goutputstream.c:1238
1202msgid "Stream has outstanding operation"
1203msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1204
1205#: ../gio/glib-compile-resources.c:144 ../gio/glib-compile-schemas.c:1455
1206#, c-format
1207msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
1208msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <%s>"
1209
1210#: ../gio/glib-compile-resources.c:148 ../gio/glib-compile-schemas.c:1459
1211#, c-format
1212msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
1213msgstr "Елементът <%s> не е позволен на най-горно ниво"
1214
1215#: ../gio/glib-compile-resources.c:238
1216#, c-format
1217msgid "File %s appears multiple times in the resource"
1218msgstr "Файлът „%s“ присъства многократно в ресурса"
1219
1220#: ../gio/glib-compile-resources.c:251
1221#, c-format
1222msgid "Failed to locate '%s' in any source directory"
1223msgstr "„%s“ липсва във всички папки за ресурси"
1224
1225#: ../gio/glib-compile-resources.c:262
1226#, c-format
1227msgid "Failed to locate '%s' in current directory"
1228msgstr "„%s“ липсва в текущата папка"
1229
1230#: ../gio/glib-compile-resources.c:290
1231#, c-format
1232msgid "Unknown processing option \"%s\""
1233msgstr "Непозната опция за обработка „%s“"
1234
1235#: ../gio/glib-compile-resources.c:308 ../gio/glib-compile-resources.c:366
1236#, c-format
1237msgid "Failed to create temp file: %s"
1238msgstr "Неуспешно създаване на временен файл: %s"
1239
1240#: ../gio/glib-compile-resources.c:338
1241msgid "Error processing input file with xmllint"
1242msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с xmllint"
1243
1244#: ../gio/glib-compile-resources.c:393
1245msgid "Error processing input file with to-pixdata"
1246msgstr "Грешка при обработка на входящия файл с to-pixdata"
1247
1248#: ../gio/glib-compile-resources.c:406
1249#, c-format
1250msgid "Error reading file %s: %s"
1251msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
1252
1253#: ../gio/glib-compile-resources.c:426
1254#, c-format
1255msgid "Error compressing file %s"
1256msgstr "Грешка при компресиране на файл: %s"
1257
1258#: ../gio/glib-compile-resources.c:490 ../gio/glib-compile-schemas.c:1567
1259#, c-format
1260msgid "text may not appear inside <%s>"
1261msgstr "в <%s> не е позволен текст"
1262
1263#: ../gio/glib-compile-resources.c:613
1264msgid "name of the output file"
1265msgstr "име на изходният файл"
1266
1267#: ../gio/glib-compile-resources.c:613 ../gio/glib-compile-resources.c:646
1268#: ../gio/gresource-tool.c:477 ../gio/gresource-tool.c:543
1269msgid "FILE"
1270msgstr "ФАЙЛ"
1271
1272#: ../gio/glib-compile-resources.c:614
1273msgid ""
1274"The directories where files are to be read from (default to current "
1275"directory)"
1276msgstr "Папката откъдето да се четат файловете (стандартно е текущата)"
1277
1278#: ../gio/glib-compile-resources.c:614 ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
1279#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2025
1280msgid "DIRECTORY"
1281msgstr "ПАПКА"
1282
1283#: ../gio/glib-compile-resources.c:615
1284msgid ""
1285"Generate output in the format selected for by the target filename extension"
1286msgstr "Формат на изхода според разширението на изходния файл"
1287
1288#: ../gio/glib-compile-resources.c:616
1289msgid "Generate source header"
1290msgstr "Заглавни части"
1291
1292#: ../gio/glib-compile-resources.c:617
1293msgid "Generate sourcecode used to link in the resource file into your code"
1294msgstr "Генериране на изходния код за свързване на ресурса в кода"
1295
1296#: ../gio/glib-compile-resources.c:618
1297msgid "Generate dependency list"
1298msgstr "Списък със зависимостите"
1299
1300#: ../gio/glib-compile-resources.c:619
1301msgid "Don't automatically create and register resource"
1302msgstr "Без автоматично генериране и регистриране на ресурси"
1303
1304#: ../gio/glib-compile-resources.c:620
1305msgid "C identifier name used for the generated source code"
1306msgstr "Идентификатор на C за генерирания изходен код"
1307
1308#: ../gio/glib-compile-resources.c:649
1309msgid ""
1310"Compile a resource specification into a resource file.\n"
1311"Resource specification files have the extension .gresource.xml,\n"
1312"and the resource file have the extension called .gresource."
1313msgstr ""
1314"Компилиране на файловете с указания за ресурси в ресурсен файл.\n"
1315"Файловете за указване на ресурси трябва да завършват на „.gresource.xml“,\n"
1316"а ресурсният файл на „.gresource“."
1317
1318#: ../gio/glib-compile-resources.c:665
1319#, c-format
1320msgid "You should give exactly one file name\n"
1321msgstr "Изисква се точно едно име на файл\n"
1322
1323#: ../gio/glib-compile-schemas.c:774
1324msgid "empty names are not permitted"
1325msgstr "не се позволяват празни имена"
1326
1327#: ../gio/glib-compile-schemas.c:784
1328#, c-format
1329msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
1330msgstr "неправилно име „%s“: имената трябва да започват с малка буква"
1331
1332#: ../gio/glib-compile-schemas.c:796
1333#, c-format
1334msgid ""
1335"invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
1336"and dash ('-') are permitted."
1337msgstr ""
1338"неправилно име „%s“: неправилен знак „%c“; позволени са само малки букви, "
1339"цифри и тире („-“)."
1340
1341#: ../gio/glib-compile-schemas.c:805
1342#, c-format
1343msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
1344msgstr "неправилно име „%s“: не са позволени две последователни тирета(„--“)."
1345
1346#: ../gio/glib-compile-schemas.c:814
1347#, c-format
1348msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
1349msgstr "неправилно име „%s“: последният знак не може да е тире („-“)."
1350
1351#: ../gio/glib-compile-schemas.c:822
1352#, c-format
1353msgid "invalid name '%s': maximum length is 1024"
1354msgstr "неправилно име „%s“: максималната дължина е 1024"
1355
1356#: ../gio/glib-compile-schemas.c:891
1357#, c-format
1358msgid "<child name='%s'> already specified"
1359msgstr "<child name='%s'> вече е указано"
1360
1361#: ../gio/glib-compile-schemas.c:917
1362msgid "cannot add keys to a 'list-of' schema"
1363msgstr "към схема „list-of“ не могат да се добавят ключове"
1364
1365#: ../gio/glib-compile-schemas.c:928
1366#, c-format
1367msgid "<key name='%s'> already specified"
1368msgstr "<key name='%s'> вече е указано"
1369
1370#: ../gio/glib-compile-schemas.c:946
1371#, c-format
1372msgid ""
1373"<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
1374"to modify value"
1375msgstr ""
1376"<key name='%s'> покрива <key name='%s'> в <schema id='%s'>; използвайте "
1377"<override>, за да промените стойността"
1378
1379#: ../gio/glib-compile-schemas.c:957
1380#, c-format
1381msgid ""
1382"exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
1383"to <key>"
1384msgstr ""
1385"като атрибут на <key> трябва да присъства точно едно от „type“, „enum“ или "
1386"„flags“"
1387
1388#: ../gio/glib-compile-schemas.c:976
1389#, c-format
1390msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
1391msgstr "<%s id='%s'> не е дефинирано (все още)."
1392
1393#: ../gio/glib-compile-schemas.c:991
1394#, c-format
1395msgid "invalid GVariant type string '%s'"
1396msgstr "неправилен низ за вид на GVariant: „%s“"
1397
1398#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1021
1399msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
1400msgstr "използвано е <override>, но схемата не разширява нищо"
1401
1402#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1034
1403#, c-format
1404msgid "no <key name='%s'> to override"
1405msgstr "липсва <key name='%s'> за предефиниране"
1406
1407#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1042
1408#, c-format
1409msgid "<override name='%s'> already specified"
1410msgstr "вече е указано <override name='%s'>"
1411
1412#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1113
1413#, c-format
1414msgid "<schema id='%s'> already specified"
1415msgstr "вече е указано <schema id='%s'>"
1416
1417#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1125
1418#, c-format
1419msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
1420msgstr "<schema id='%s'> добавя към схема „%s“, която още не съществува"
1421
1422#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1141
1423#, c-format
1424msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
1425msgstr "<schema id='%s'> е списък на схема „%s“, която още не съществува"
1426
1427#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1149
1428#, c-format
1429msgid "Can not be a list of a schema with a path"
1430msgstr "Не може да е списък от схема с път"
1431
1432#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1159
1433#, c-format
1434msgid "Can not extend a schema with a path"
1435msgstr "Схема не може да се разширява с път"
1436
1437#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1169
1438#, c-format
1439msgid ""
1440"<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
1441msgstr ""
1442"<schema id='%s'> е списък, разширяващ <schema id='%s'>, която не е списък"
1443
1444#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1179
1445#, c-format
1446msgid ""
1447"<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
1448"does not extend '%s'"
1449msgstr ""
1450"<schema id='%s' list-of='%s'> разширява <schema id='%s' list-of='%s'>, но "
1451"„%s“ не разширява „%s“"
1452
1453#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1196
1454#, c-format
1455msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
1456msgstr "всеки път трябва да започва и да завършва с наклонена черта („/“)"
1457
1458#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1203
1459#, c-format
1460msgid "the path of a list must end with ':/'"
1461msgstr "пътят на списък трябва да завършва с „:/“"
1462
1463#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1235
1464#, c-format
1465msgid "<%s id='%s'> already specified"
1466msgstr "вече е указано <%s id='%s'>"
1467
1468#. Translators: Do not translate "--strict".
1469#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1753 ../gio/glib-compile-schemas.c:1824
1470#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1900
1471#, c-format
1472msgid "--strict was specified; exiting.\n"
1473msgstr "Указано е „--strict“, излизане.\n"
1474
1475#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1761
1476#, c-format
1477msgid "This entire file has been ignored.\n"
1478msgstr "Целият файл е пренебрегнат.\n"
1479
1480#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1820
1481#, c-format
1482msgid "Ignoring this file.\n"
1483msgstr "Пренебрегване на файла.\n"
1484
1485#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1860
1486#, c-format
1487msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
1488msgstr ""
1489"Липсва ключ „%s“ в схемата „%s“, указан във файла за предефиниране „%s“"
1490
1491#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1866 ../gio/glib-compile-schemas.c:1924
1492#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1952
1493#, c-format
1494msgid "; ignoring override for this key.\n"
1495msgstr "; пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
1496
1497#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870 ../gio/glib-compile-schemas.c:1928
1498#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1956
1499#, c-format
1500msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
1501msgstr "и е указано „--strict“, излизане.\n"
1502
1503#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1886
1504#, c-format
1505msgid ""
1506"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': "
1507"%s.  "
1508msgstr ""
1509"грешка при анализиране на ключа „%s“ от схемата „%s“, указан във файла за "
1510"предефиниране „%s“ — %s."
1511
1512#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
1513#, c-format
1514msgid "Ignoring override for this key.\n"
1515msgstr "Пренебрегване на предефинирането на ключа.\n"
1516
1517#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1914
1518#, c-format
1519msgid ""
1520"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
1521"range given in the schema"
1522msgstr ""
1523"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
1524"е извън обсега, даден в схемата"
1525
1526#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1942
1527#, c-format
1528msgid ""
1529"override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
1530"list of valid choices"
1531msgstr ""
1532"предефинирането на ключа „%s“ в схемата „%s“ във файла за предефиниране „%s“ "
1533"не е в списъка с позволени стойности"
1534
1535#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1995
1536msgid "where to store the gschemas.compiled file"
1537msgstr "място за съхраняване на файла gschemas.compiled"
1538
1539# Явно става дума за обясняване на --strict
1540#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1996
1541msgid "Abort on any errors in schemas"
1542msgstr "Прекъсване на работа при всякакви грешки в схемите"
1543
1544#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1997
1545msgid "Do not write the gschema.compiled file"
1546msgstr "Без запис на файл gschema.compiled"
1547
1548#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1998
1549msgid "Do not enforce key name restrictions"
1550msgstr "Без налагане на ограниченията за имена на ключове"
1551
1552#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2028
1553msgid ""
1554"Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
1555"Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
1556"and the cache file is called gschemas.compiled."
1557msgstr ""
1558"Компилиране на всички файлове със схеми за GSettings в кеш.\n"
1559"Файловете със схемите трябва да завършват на .gschema.xml,\n"
1560"а файлът с кеша се нарича gschemas.compiled."
1561
1562#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2044
1563#, c-format
1564msgid "You should give exactly one directory name\n"
1565msgstr "Изисква се точно едно име на папка\n"
1566
1567#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2083
1568#, c-format
1569msgid "No schema files found: "
1570msgstr "Не са открити файлове със схеми: "
1571
1572#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2086
1573#, c-format
1574msgid "doing nothing.\n"
1575msgstr "без обработка.\n"
1576
1577#: ../gio/glib-compile-schemas.c:2089
1578#, c-format
1579msgid "removed existing output file.\n"
1580msgstr "съществуващият резултатен файл е премахнат.\n"
1581
1582#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:287
1583msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1584msgstr ""
1585"Стандартната функционалност за наблюдение на локални папки не може да бъде "
1586"открита"
1587
1588#: ../gio/glocalfile.c:571 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:422
1589#, c-format
1590msgid "Invalid filename %s"
1591msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1592
1593#: ../gio/glocalfile.c:948
1594#, c-format
1595msgid "Error getting filesystem info: %s"
1596msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1597
1598#: ../gio/glocalfile.c:1116
1599msgid "Can't rename root directory"
1600msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1601
1602#: ../gio/glocalfile.c:1136 ../gio/glocalfile.c:1162
1603#, c-format
1604msgid "Error renaming file: %s"
1605msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1606
1607#: ../gio/glocalfile.c:1145
1608msgid "Can't rename file, filename already exists"
1609msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1610
1611#: ../gio/glocalfile.c:1158 ../gio/glocalfile.c:2162 ../gio/glocalfile.c:2191
1612#: ../gio/glocalfile.c:2351 ../gio/glocalfileoutputstream.c:581
1613#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:634 ../gio/glocalfileoutputstream.c:679
1614#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1167
1615msgid "Invalid filename"
1616msgstr "Неправилно име на файл"
1617
1618#: ../gio/glocalfile.c:1325 ../gio/glocalfile.c:1349
1619msgid "Can't open directory"
1620msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1621
1622#: ../gio/glocalfile.c:1333
1623#, c-format
1624msgid "Error opening file: %s"
1625msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1626
1627#: ../gio/glocalfile.c:1474
1628#, c-format
1629msgid "Error removing file: %s"
1630msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1631
1632#: ../gio/glocalfile.c:1841
1633#, c-format
1634msgid "Error trashing file: %s"
1635msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1636
1637#: ../gio/glocalfile.c:1864
1638#, c-format
1639msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1640msgstr "Неуспешно създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1641
1642#: ../gio/glocalfile.c:1885
1643msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1644msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1645
1646#: ../gio/glocalfile.c:1964 ../gio/glocalfile.c:1984
1647msgid "Unable to find or create trash directory"
1648msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1649
1650#: ../gio/glocalfile.c:2018
1651#, c-format
1652msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1653msgstr "Неуспешно създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1654
1655#: ../gio/glocalfile.c:2047 ../gio/glocalfile.c:2052 ../gio/glocalfile.c:2132
1656#: ../gio/glocalfile.c:2139
1657#, c-format
1658msgid "Unable to trash file: %s"
1659msgstr "Неуспешно преместване на файл в кошчето: %s"
1660
1661#: ../gio/glocalfile.c:2140 ../glib/gregex.c:213
1662msgid "internal error"
1663msgstr "вътрешна грешка"
1664
1665#: ../gio/glocalfile.c:2166
1666#, c-format
1667msgid "Error creating directory: %s"
1668msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1669
1670#: ../gio/glocalfile.c:2195
1671#, c-format
1672msgid "Filesystem does not support symbolic links"
1673msgstr "Файловата система не поддържа символни връзки"
1674
1675#: ../gio/glocalfile.c:2199
1676#, c-format
1677msgid "Error making symbolic link: %s"
1678msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1679
1680#: ../gio/glocalfile.c:2261 ../gio/glocalfile.c:2355
1681#, c-format
1682msgid "Error moving file: %s"
1683msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1684
1685#: ../gio/glocalfile.c:2284
1686msgid "Can't move directory over directory"
1687msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1688
1689#: ../gio/glocalfile.c:2311 ../gio/glocalfileoutputstream.c:965
1690#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:979 ../gio/glocalfileoutputstream.c:994
1691#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1010 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1024
1692msgid "Backup file creation failed"
1693msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1694
1695#: ../gio/glocalfile.c:2330
1696#, c-format
1697msgid "Error removing target file: %s"
1698msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1699
1700#: ../gio/glocalfile.c:2344
1701msgid "Move between mounts not supported"
1702msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1703
1704#: ../gio/glocalfileinfo.c:719
1705msgid "Attribute value must be non-NULL"
1706msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1707
1708#: ../gio/glocalfileinfo.c:726
1709msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1710msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1711
1712#: ../gio/glocalfileinfo.c:733
1713msgid "Invalid extended attribute name"
1714msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1715
1716#: ../gio/glocalfileinfo.c:773
1717#, c-format
1718msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1719msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1720
1721#: ../gio/glocalfileinfo.c:1426
1722msgid " (invalid encoding)"
1723msgstr " (неправилно кодиране)"
1724
1725#: ../gio/glocalfileinfo.c:1527 ../gio/glocalfileoutputstream.c:843
1726#, c-format
1727msgid "Error when getting information for file '%s': %s"
1728msgstr "Грешка при получаване на информация за файла „%s“: %s"
1729
1730#: ../gio/glocalfileinfo.c:1779
1731#, c-format
1732msgid "Error when getting information for file descriptor: %s"
1733msgstr "Грешка при получаване на информация за файловия дескриптор: %s"
1734
1735#: ../gio/glocalfileinfo.c:1824
1736msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1737msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1738
1739#: ../gio/glocalfileinfo.c:1842
1740msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1741msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1742
1743#: ../gio/glocalfileinfo.c:1861 ../gio/glocalfileinfo.c:1880
1744msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1745msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1746
1747#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
1748msgid "Cannot set permissions on symlinks"
1749msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп на символната връзка"
1750
1751#: ../gio/glocalfileinfo.c:1931
1752#, c-format
1753msgid "Error setting permissions: %s"
1754msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1755
1756#: ../gio/glocalfileinfo.c:1982
1757#, c-format
1758msgid "Error setting owner: %s"
1759msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1760
1761#: ../gio/glocalfileinfo.c:2005
1762msgid "symlink must be non-NULL"
1763msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1764
1765#: ../gio/glocalfileinfo.c:2015 ../gio/glocalfileinfo.c:2034
1766#: ../gio/glocalfileinfo.c:2045
1767#, c-format
1768msgid "Error setting symlink: %s"
1769msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1770
1771#: ../gio/glocalfileinfo.c:2024
1772msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1773msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1774
1775#: ../gio/glocalfileinfo.c:2150
1776#, c-format
1777msgid "Error setting modification or access time: %s"
1778msgstr "Грешка при задаване на времето на промяна или достъп: %s"
1779
1780#: ../gio/glocalfileinfo.c:2173
1781msgid "SELinux context must be non-NULL"
1782msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1783
1784#: ../gio/glocalfileinfo.c:2188
1785#, c-format
1786msgid "Error setting SELinux context: %s"
1787msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1788
1789#: ../gio/glocalfileinfo.c:2195
1790msgid "SELinux is not enabled on this system"
1791msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1792
1793#: ../gio/glocalfileinfo.c:2287
1794#, c-format
1795msgid "Setting attribute %s not supported"
1796msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1797
1798#: ../gio/glocalfileinputstream.c:185 ../gio/glocalfileoutputstream.c:732
1799#, c-format
1800msgid "Error reading from file: %s"
1801msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1802
1803#: ../gio/glocalfileinputstream.c:216 ../gio/glocalfileinputstream.c:228
1804#: ../gio/glocalfileinputstream.c:340 ../gio/glocalfileoutputstream.c:470
1805#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1042
1806#, c-format
1807msgid "Error seeking in file: %s"
1808msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1809
1810#: ../gio/glocalfileinputstream.c:261 ../gio/glocalfileoutputstream.c:256
1811#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:351
1812#, c-format
1813msgid "Error closing file: %s"
1814msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1815
1816#: ../gio/glocalfilemonitor.c:212
1817msgid "Unable to find default local file monitor type"
1818msgstr ""
1819"Стандартната функционалност за наблюдение на локални файлове не може да бъде "
1820"открита"
1821
1822#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:202 ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
1823#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:753
1824#, c-format
1825msgid "Error writing to file: %s"
1826msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1827
1828#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:283
1829#, c-format
1830msgid "Error removing old backup link: %s"
1831msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1832
1833#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:297 ../gio/glocalfileoutputstream.c:310
1834#, c-format
1835msgid "Error creating backup copy: %s"
1836msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1837
1838#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:328
1839#, c-format
1840msgid "Error renaming temporary file: %s"
1841msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1842
1843#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:516 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1093
1844#, c-format
1845msgid "Error truncating file: %s"
1846msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1847
1848#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:587 ../gio/glocalfileoutputstream.c:640
1849#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:685 ../gio/glocalfileoutputstream.c:825
1850#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1074 ../gio/glocalfileoutputstream.c:1173
1851#, c-format
1852msgid "Error opening file '%s': %s"
1853msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1854
1855#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:856
1856msgid "Target file is a directory"
1857msgstr "Целевият файл е папка"
1858
1859#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:861
1860msgid "Target file is not a regular file"
1861msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1862
1863#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:873
1864msgid "The file was externally modified"
1865msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1866
1867#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:1058
1868#, c-format
1869msgid "Error removing old file: %s"
1870msgstr "Грешка при изтриване на стар файл: %s"
1871
1872#: ../gio/gmemoryinputstream.c:454 ../gio/gmemoryoutputstream.c:706
1873msgid "Invalid GSeekType supplied"
1874msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1875
1876#: ../gio/gmemoryinputstream.c:464
1877msgid "Invalid seek request"
1878msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1879
1880#: ../gio/gmemoryinputstream.c:488
1881msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1882msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1883
1884#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:502
1885msgid "Memory output stream not resizable"
1886msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1887
1888#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:518
1889msgid "Failed to resize memory output stream"
1890msgstr "Неуспешно преоразмеряване на изходящия поток в паметта"
1891
1892#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:606
1893msgid ""
1894"Amount of memory required to process the write is larger than available "
1895"address space"
1896msgstr ""
1897"Количеството памет, необходимо за обработката на записа, е по-голямо от "
1898"наличното адресно пространство."
1899
1900#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:716
1901msgid "Requested seek before the beginning of the stream"
1902msgstr "Заявеното търсене е преди началото на потока"
1903
1904#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:725
1905msgid "Requested seek beyond the end of the stream"
1906msgstr "Заявеното търсене е след края на потока"
1907
1908#. Translators: This is an error
1909#. * message for mount objects that
1910#. * don't implement unmount.
1911#: ../gio/gmount.c:363
1912msgid "mount doesn't implement \"unmount\""
1913msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1914
1915#. Translators: This is an error
1916#. * message for mount objects that
1917#. * don't implement eject.
1918#: ../gio/gmount.c:442
1919msgid "mount doesn't implement \"eject\""
1920msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1921
1922#. Translators: This is an error
1923#. * message for mount objects that
1924#. * don't implement any of unmount or unmount_with_operation.
1925#: ../gio/gmount.c:523
1926msgid "mount doesn't implement \"unmount\" or \"unmount_with_operation\""
1927msgstr ""
1928"монтираният обект не поддържа нито демонтиране, нито демонтиране с действие"
1929
1930#. Translators: This is an error
1931#. * message for mount objects that
1932#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
1933#: ../gio/gmount.c:611
1934msgid "mount doesn't implement \"eject\" or \"eject_with_operation\""
1935msgstr ""
1936"монтираният обект не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
1937
1938#. Translators: This is an error
1939#. * message for mount objects that
1940#. * don't implement remount.
1941#: ../gio/gmount.c:701
1942msgid "mount doesn't implement \"remount\""
1943msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1944
1945#. Translators: This is an error
1946#. * message for mount objects that
1947#. * don't implement content type guessing.
1948#: ../gio/gmount.c:785
1949msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1950msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1951
1952#. Translators: This is an error
1953#. * message for mount objects that
1954#. * don't implement content type guessing.
1955#: ../gio/gmount.c:874
1956msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1957msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1958
1959#: ../gio/gnetworkaddress.c:322
1960#, c-format
1961msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
1962msgstr "Името на хоста „%s“ съдържа „[“, но липсва „]“"
1963
1964#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:178
1965msgid "Network unreachable"
1966msgstr "Мрежата е недостъпна"
1967
1968#: ../gio/gnetworkmonitorbase.c:218
1969msgid "Host unreachable"
1970msgstr "Хостът е недостъпен"
1971
1972#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:97 ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:109
1973#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:120
1974#, c-format
1975msgid "Could not create network monitor: %s"
1976msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: %s"
1977
1978#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:129
1979msgid "Could not create network monitor: "
1980msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде наблюдавано: "
1981
1982#: ../gio/gnetworkmonitornetlink.c:177
1983msgid "Could not get network status: "
1984msgstr "Състоянието на мрежата не може да бъде получено: "
1985
1986#: ../gio/goutputstream.c:212 ../gio/goutputstream.c:417
1987msgid "Output stream doesn't implement write"
1988msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1989
1990#: ../gio/goutputstream.c:378 ../gio/goutputstream.c:876
1991msgid "Source stream is already closed"
1992msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1993
1994#: ../gio/gresolver.c:940
1995#, c-format
1996msgid "Error resolving '%s': %s"
1997msgstr "Грешка при откриване по адрес на „%s“: %s"
1998
1999#: ../gio/gresolver.c:990
2000#, c-format
2001msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
2002msgstr "Грешка при обратно откриване по адрес на „%s“: %s"
2003
2004#: ../gio/gresolver.c:1149 ../gio/gresolver.c:1323
2005#, c-format
2006msgid "No DNS record of the requested type for '%s'"
2007msgstr "Няма запис в DNS от указания вид за „%s“"
2008
2009#: ../gio/gresolver.c:1154 ../gio/gresolver.c:1328
2010#, c-format
2011msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
2012msgstr "Временно е невъзможно „%s“ да бъде открит по адрес"
2013
2014#: ../gio/gresolver.c:1159 ../gio/gresolver.c:1333
2015#, c-format
2016msgid "Error resolving '%s'"
2017msgstr "Грешка при откриване по адрес на %s"
2018
2019#: ../gio/gresource.c:295 ../gio/gresource.c:543 ../gio/gresource.c:560
2020#: ../gio/gresource.c:681 ../gio/gresource.c:750 ../gio/gresource.c:811
2021#: ../gio/gresource.c:891 ../gio/gresourcefile.c:452
2022#: ../gio/gresourcefile.c:553 ../gio/gresourcefile.c:655
2023#, c-format
2024msgid "The resource at '%s' does not exist"
2025msgstr "Ресурсът „%s“ липсва"
2026
2027#: ../gio/gresource.c:460
2028#, c-format
2029msgid "The resource at '%s' failed to decompress"
2030msgstr "Ресурсът „%s“  не може да се декомпресира"
2031
2032#: ../gio/gresourcefile.c:651
2033#, c-format
2034msgid "The resource at '%s' is not a directory"
2035msgstr "Ресурсът „%s“ не е папка"
2036
2037#: ../gio/gresourcefile.c:859
2038msgid "Input stream doesn't implement seek"
2039msgstr "Входният поток не поддържа търсене"
2040
2041#: ../gio/gresource-tool.c:470 ../gio/gsettings-tool.c:530
2042msgid "Print help"
2043msgstr "Извеждане на помощта"
2044
2045#: ../gio/gresource-tool.c:471 ../gio/gresource-tool.c:539
2046msgid "[COMMAND]"
2047msgstr "[КОМАНДА]"
2048
2049#: ../gio/gresource-tool.c:476
2050msgid "List sections containing resources in an elf FILE"
2051msgstr "Изброяване на разделите с ресурси във ФАЙЛа във формат elf"
2052
2053#: ../gio/gresource-tool.c:482
2054msgid ""
2055"List resources\n"
2056"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
2057"If PATH is given, only list matching resources"
2058msgstr ""
2059"Изброяване на ресурсите\n"
2060"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
2061"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси"
2062
2063#: ../gio/gresource-tool.c:485 ../gio/gresource-tool.c:495
2064msgid "FILE [PATH]"
2065msgstr "ФАЙЛ [ПЪТ]"
2066
2067#: ../gio/gresource-tool.c:486 ../gio/gresource-tool.c:496
2068#: ../gio/gresource-tool.c:503
2069msgid "SECTION"
2070msgstr "РАЗДЕЛ"
2071
2072#: ../gio/gresource-tool.c:491
2073msgid ""
2074"List resources with details\n"
2075"If SECTION is given, only list resources in this section\n"
2076"If PATH is given, only list matching resources\n"
2077"Details include the section, size and compression"
2078msgstr ""
2079"Подробно изброяване на ресурсите\n"
2080"Ако е даден РАЗДЕЛ, се изброяват само ресурсите в него\n"
2081"Ако е даден ПЪТ, се изброяват само съвпадащите ресурси\n"
2082"Подробностите включват раздел, размер и компресия"
2083
2084#: ../gio/gresource-tool.c:501
2085msgid "Extract a resource file to stdout"
2086msgstr "Разархивиране на ресурс към стандартния изход"
2087
2088#: ../gio/gresource-tool.c:502
2089msgid "FILE PATH"
2090msgstr "ПЪТ ДО ФАЙЛ"
2091
2092#: ../gio/gresource-tool.c:508 ../gio/gsettings-tool.c:610
2093#, c-format
2094msgid ""
2095"Unknown command %s\n"
2096"\n"
2097msgstr ""
2098"Непозната команда „%s“\n"
2099"\n"
2100
2101#: ../gio/gresource-tool.c:516
2102msgid ""
2103"Usage:\n"
2104"  gresource [--section SECTION] COMMAND [ARGS...]\n"
2105"\n"
2106"Commands:\n"
2107"  help                      Show this information\n"
2108"  sections                  List resource sections\n"
2109"  list                      List resources\n"
2110"  details                   List resources with details\n"
2111"  extract                   Extract a resource\n"
2112"\n"
2113"Use 'gresource help COMMAND' to get detailed help.\n"
2114"\n"
2115msgstr ""
2116"Употреба:\n"
2117"  gresource [--section РАЗДЕЛ] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
2118"\n"
2119"Команда:\n"
2120"  help                      Тази информация\n"
2121"  sections                  Списък с разделите ресурси\n"
2122"  list                      Списък с ресурсите\n"
2123"  details                   Подробен списък с ресурси\n"
2124"  extract                   Разархивиране на ресурс\n"
2125"\n"
2126"За подробна информация стартирайте „gresource help КОМАНДА“\n"
2127"\n"
2128
2129#: ../gio/gresource-tool.c:530
2130#, c-format
2131msgid ""
2132"Usage:\n"
2133"  gresource %s%s%s %s\n"
2134"\n"
2135"%s\n"
2136"\n"
2137msgstr ""
2138"Употреба:\n"
2139"  gresource %s%s%s %s\n"
2140"\n"
2141"%s\n"
2142"\n"
2143
2144#: ../gio/gresource-tool.c:533 ../gio/gsettings-tool.c:643
2145msgid "Arguments:\n"
2146msgstr "Аргументи:\n"
2147
2148#: ../gio/gresource-tool.c:537
2149msgid "  SECTION   An (optional) elf section name\n"
2150msgstr "  РАЗДЕЛ    (Незадължително) име на раздел в elf\n"
2151
2152#: ../gio/gresource-tool.c:541 ../gio/gsettings-tool.c:650
2153msgid "  COMMAND   The (optional) command to explain\n"
2154msgstr "  КОМАНДА   Помощ за командата или обща помощ, ако не е указано име\n"
2155
2156#: ../gio/gresource-tool.c:547
2157msgid "  FILE      An elf file (a binary or a shared library)\n"
2158msgstr "  ФАЙЛ      Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
2159
2160#: ../gio/gresource-tool.c:550
2161msgid ""
2162"  FILE      An elf file (a binary or a shared library)\n"
2163"            or a compiled resource file\n"
2164msgstr ""
2165"  ФАЙЛ      Файл във формат elf (изпълним или споделена библиотека)\n"
2166"            или компилиран файл с ресурси\n"
2167
2168#: ../gio/gresource-tool.c:554
2169msgid "[PATH]"
2170msgstr "[ПЪТ]"
2171
2172#: ../gio/gresource-tool.c:556
2173msgid "  PATH      An (optional) resource path (may be partial)\n"
2174msgstr "  ПЪТ       (Незадължителен) (непълен) път до ресурс\n"
2175
2176#: ../gio/gresource-tool.c:557
2177msgid "PATH"
2178msgstr "ПЪТ"
2179
2180#: ../gio/gresource-tool.c:559
2181msgid "  PATH      A resource path\n"
2182msgstr "  ПЪТ       Път до ресурс\n"
2183
2184#: ../gio/gsettings-tool.c:53 ../gio/gsettings-tool.c:74
2185#, c-format
2186msgid "No such schema '%s'\n"
2187msgstr "Липсва схема „%s“\n"
2188
2189#: ../gio/gsettings-tool.c:59
2190#, c-format
2191msgid "Schema '%s' is not relocatable (path must not be specified)\n"
2192msgstr "Схемата „%s“ не може да се мести (не трябва да указвате път)\n"
2193
2194#: ../gio/gsettings-tool.c:80
2195#, c-format
2196msgid "Schema '%s' is relocatable (path must be specified)\n"
2197msgstr "Схемата „%s“ може да се мести (трябва да укажете път)\n"
2198
2199#: ../gio/gsettings-tool.c:94
2200#, c-format
2201msgid "Empty path given.\n"
2202msgstr "Даден е празен път.\n"
2203
2204#: ../gio/gsettings-tool.c:100
2205#, c-format
2206msgid "Path must begin with a slash (/)\n"
2207msgstr "Пътят трябва да започва с наклонена черта („/“)\n"
2208
2209#: ../gio/gsettings-tool.c:106
2210#, c-format
2211msgid "Path must end with a slash (/)\n"
2212msgstr "Пътят трябва да завършва с наклонена черта („/“)\n"
2213
2214#: ../gio/gsettings-tool.c:112
2215#, c-format
2216msgid "Path must not contain two adjacent slashes (//)\n"
2217msgstr "Пътят не трябва да съдържа две последователни наклонени черти („//“)\n"
2218
2219#: ../gio/gsettings-tool.c:133
2220#, c-format
2221msgid "No such key '%s'\n"
2222msgstr "Липсва ключ „%s“\n"
2223
2224#: ../gio/gsettings-tool.c:503
2225#, c-format
2226msgid "The provided value is outside of the valid range\n"
2227msgstr "Стойността е извън интервала на допустимите стойности\n"
2228
2229#: ../gio/gsettings-tool.c:536
2230msgid "List the installed (non-relocatable) schemas"
2231msgstr "Извеждане на инсталираните схеми (които не се местят)"
2232
2233#: ../gio/gsettings-tool.c:542
2234msgid "List the installed relocatable schemas"
2235msgstr "Извеждане на инсталираните схеми, които могат да се местят"
2236
2237#: ../gio/gsettings-tool.c:548
2238msgid "List the keys in SCHEMA"
2239msgstr "Извеждане на ключовете в СХЕМАта"
2240
2241#: ../gio/gsettings-tool.c:549 ../gio/gsettings-tool.c:555
2242#: ../gio/gsettings-tool.c:592
2243msgid "SCHEMA[:PATH]"
2244msgstr "СХЕМА[:ПЪТ]"
2245
2246#: ../gio/gsettings-tool.c:554
2247msgid "List the children of SCHEMA"
2248msgstr "Извеждане на наследниците на СХЕМАта"
2249
2250#: ../gio/gsettings-tool.c:560
2251msgid ""
2252"List keys and values, recursively\n"
2253"If no SCHEMA is given, list all keys\n"
2254msgstr ""
2255"Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите им\n"
2256"Ако липсва СХЕМА, се извеждат всички ключове\n"
2257
2258#: ../gio/gsettings-tool.c:562
2259msgid "[SCHEMA[:PATH]]"
2260msgstr "[СХЕМА[:ПЪТ]]"
2261
2262#: ../gio/gsettings-tool.c:567
2263msgid "Get the value of KEY"
2264msgstr "Получаване на стойността на КЛЮЧ"
2265
2266#: ../gio/gsettings-tool.c:568 ../gio/gsettings-tool.c:574
2267#: ../gio/gsettings-tool.c:586 ../gio/gsettings-tool.c:598
2268msgid "SCHEMA[:PATH] KEY"
2269msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ"
2270
2271#: ../gio/gsettings-tool.c:573
2272msgid "Query the range of valid values for KEY"
2273msgstr "Запитване за интервала от допустими стойности за КЛЮЧа"
2274
2275#: ../gio/gsettings-tool.c:579
2276msgid "Set the value of KEY to VALUE"
2277msgstr "Задаване на СТОЙНОСТта на КЛЮЧ"
2278
2279#: ../gio/gsettings-tool.c:580
2280msgid "SCHEMA[:PATH] KEY VALUE"
2281msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] КЛЮЧ СТОЙНОСТ"
2282
2283#: ../gio/gsettings-tool.c:585
2284msgid "Reset KEY to its default value"
2285msgstr "Връща стандартната стойност на КЛЮЧ"
2286
2287#: ../gio/gsettings-tool.c:591
2288msgid "Reset all keys in SCHEMA to their defaults"
2289msgstr "Връщане на стандартната стойност на всички ключове в СХЕМАта"
2290
2291#: ../gio/gsettings-tool.c:597
2292msgid "Check if KEY is writable"
2293msgstr "Проверка дали стойността на КЛЮЧ може да се променя"
2294
2295#: ../gio/gsettings-tool.c:603
2296msgid ""
2297"Monitor KEY for changes.\n"
2298"If no KEY is specified, monitor all keys in SCHEMA.\n"
2299"Use ^C to stop monitoring.\n"
2300msgstr ""
2301"Наблюдение на КЛЮЧа за промени.\n"
2302"Ако не е указан определен КЛЮЧ, се следят всички във СХЕМАта.\n"
2303"Наблюдението се спира с „^C“.\n"
2304
2305#: ../gio/gsettings-tool.c:606
2306msgid "SCHEMA[:PATH] [KEY]"
2307msgstr "СХЕМА[:ПЪТ] [КЛЮЧ]"
2308
2309#: ../gio/gsettings-tool.c:618
2310msgid ""
2311"Usage:\n"
2312"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] COMMAND [ARGS...]\n"
2313"\n"
2314"Commands:\n"
2315"  help                      Show this information\n"
2316"  list-schemas              List installed schemas\n"
2317"  list-relocatable-schemas  List relocatable schemas\n"
2318"  list-keys                 List keys in a schema\n"
2319"  list-children             List children of a schema\n"
2320"  list-recursively          List keys and values, recursively\n"
2321"  range                     Queries the range of a key\n"
2322"  get                       Get the value of a key\n"
2323"  set                       Set the value of a key\n"
2324"  reset                     Reset the value of a key\n"
2325"  reset-recursively         Reset all values in a given schema\n"
2326"  writable                  Check if a key is writable\n"
2327"  monitor                   Watch for changes\n"
2328"\n"
2329"Use 'gsettings help COMMAND' to get detailed help.\n"
2330"\n"
2331msgstr ""
2332"Употреба:\n"
2333"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] КОМАНДА [АРГУМЕНТИ…]\n"
2334"\n"
2335"Команди:\n"
2336"  help                      Показване на този текст\n"
2337"  list-schemas              Извеждане на инсталираните схеми\n"
2338"  list-relocatable-schemas  Извеждане на схемите, които могат да се местят\n"
2339"  list-keys                 Извеждане на ключовете в схема\n"
2340"  list-children             Извеждане на наследниците на схема\n"
2341"  list-recursively          Рекурсивно извеждане на ключовете и стойностите "
2342"им\n"
2343"  range                     Какъв е интервала от допустими стойности за "
2344"ключ\n"
2345"  get                       Получаване на стойността на даден ключ\n"
2346"  set                       Промяна на стойността на даден ключ\n"
2347"  reset                     Връщане на стандартната стойност на даден ключ\n"
2348"  reset-recursively         Връщане на стойностите на всички ключове в "
2349"схема\n"
2350"  writable                  Проверка дали даден ключ може да се променя\n"
2351"  monitor                   Наблюдение на даден ключ за промени\n"
2352"\n"
2353"Използвайте „gsettings help КОМАНДА“ за допълнителна информация.\n"
2354"\n"
2355
2356#: ../gio/gsettings-tool.c:640
2357#, c-format
2358msgid ""
2359"Usage:\n"
2360"  gsettings [--schemadir SCHEMADIR] %s %s\n"
2361"\n"
2362"%s\n"
2363"\n"
2364msgstr ""
2365"Уореба:\n"
2366"  gsettings [--schemadir ПАПКА_НА_СХЕМА] %s %s\n"
2367"\n"
2368"%s\n"
2369"\n"
2370
2371#: ../gio/gsettings-tool.c:646
2372msgid "  SCHEMADIR A directory to search for additional schemas\n"
2373msgstr "  ПАПКА_НА_СХЕМА     Папка, в която да се търсят допълнителни схеми\n"
2374
2375#: ../gio/gsettings-tool.c:654
2376msgid ""
2377"  SCHEMA    The name of the schema\n"
2378"  PATH      The path, for relocatable schemas\n"
2379msgstr ""
2380"Аргументи:\n"
2381"  СХЕМА       Името на схемата\n"
2382"  ПЪТ         Път (за схеми, които могат да се местят)\n"
2383
2384#: ../gio/gsettings-tool.c:659
2385msgid "  KEY       The (optional) key within the schema\n"
2386msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата (незадължителен)\n"
2387
2388#: ../gio/gsettings-tool.c:663
2389msgid "  KEY       The key within the schema\n"
2390msgstr "  КЛЮЧ        Ключ в схемата\n"
2391
2392#: ../gio/gsettings-tool.c:667
2393msgid "  VALUE     The value to set\n"
2394msgstr "  СТОЙНОСТ    Стойност, която да бъде зададена\n"
2395
2396#: ../gio/gsettings-tool.c:788
2397#, c-format
2398msgid "Empty schema name given\n"
2399msgstr "Подадено е празно име за схема\n"
2400
2401#: ../gio/gsocket.c:282
2402msgid "Invalid socket, not initialized"
2403msgstr "Неправилно гнездо, не е инициализирано"
2404
2405#: ../gio/gsocket.c:289
2406#, c-format
2407msgid "Invalid socket, initialization failed due to: %s"
2408msgstr "Неправилно гнездо, неуспешна инициализация понеже: %s"
2409
2410#: ../gio/gsocket.c:297
2411msgid "Socket is already closed"
2412msgstr "Гнездото вече е затворено"
2413
2414#: ../gio/gsocket.c:305 ../gio/gsocket.c:3527 ../gio/gsocket.c:3582
2415msgid "Socket I/O timed out"
2416msgstr "Просрочено време за отговор при входни-изходна операция с гнездото"
2417
2418#: ../gio/gsocket.c:472
2419#, c-format
2420msgid "creating GSocket from fd: %s"
2421msgstr "създаване на GSocket от файлов дескриптор: %s"
2422
2423#: ../gio/gsocket.c:506 ../gio/gsocket.c:513 ../gio/gsocket.c:529
2424#, c-format
2425msgid "Unable to create socket: %s"
2426msgstr "Неуспешно създаване на гнездо: %s"
2427
2428#: ../gio/gsocket.c:506
2429msgid "Unknown family was specified"
2430msgstr "Указан е непознат вид версия на протокол"
2431
2432#: ../gio/gsocket.c:513
2433msgid "Unknown protocol was specified"
2434msgstr "Указан е непознат протокол"
2435
2436#: ../gio/gsocket.c:1720
2437#, c-format
2438msgid "could not get local address: %s"
2439msgstr "локалният адрес не може да бъде получен :%s"
2440
2441#: ../gio/gsocket.c:1763
2442#, c-format
2443msgid "could not get remote address: %s"
2444msgstr "отдалеченият адрес не може да бъде получен :%s"
2445
2446#: ../gio/gsocket.c:1824
2447#, c-format
2448msgid "could not listen: %s"
2449msgstr "не може да се слуша: %s"
2450
2451#: ../gio/gsocket.c:1898
2452#, c-format
2453msgid "Error binding to address: %s"
2454msgstr "Грешка при свързване към адрес: %s"
2455
2456#: ../gio/gsocket.c:1951 ../gio/gsocket.c:1987
2457#, c-format
2458msgid "Error joining multicast group: %s"
2459msgstr "Грешка при включване към група за разпръскване: %s"
2460
2461#: ../gio/gsocket.c:1952 ../gio/gsocket.c:1988
2462#, c-format
2463msgid "Error leaving multicast group: %s"
2464msgstr "Грешка при напускане на група за разпръскване: %s"
2465
2466#: ../gio/gsocket.c:1953
2467msgid "No support for source-specific multicast"
2468msgstr "Липсва поддръжка за насочено разпръскване"
2469
2470#: ../gio/gsocket.c:2172
2471#, c-format
2472msgid "Error accepting connection: %s"
2473msgstr "Грешка при приемане на връзка: %s"
2474
2475#: ../gio/gsocket.c:2293
2476msgid "Connection in progress"
2477msgstr "В момента се осъществява връзка"
2478
2479#: ../gio/gsocket.c:2345 ../gio/gsocket.c:4324
2480#, c-format
2481msgid "Unable to get pending error: %s"
2482msgstr "Неуспешно получаване на текущата грешка: %s"
2483
2484#: ../gio/gsocket.c:2515
2485#, c-format
2486msgid "Error receiving data: %s"
2487msgstr "Грешка при получаване на данни: %s"
2488
2489#: ../gio/gsocket.c:2693
2490#, c-format
2491msgid "Error sending data: %s"
2492msgstr "Грешка при изпращане на данни: %s"
2493
2494#: ../gio/gsocket.c:2807
2495#, c-format
2496msgid "Unable to shutdown socket: %s"
2497msgstr "Неуспешно изключване на гнездо: %s"
2498
2499#: ../gio/gsocket.c:2886
2500#, c-format
2501msgid "Error closing socket: %s"
2502msgstr "Грешка при затваряне на гнездо: %s"
2503
2504#: ../gio/gsocket.c:3520
2505#, c-format
2506msgid "Waiting for socket condition: %s"
2507msgstr "Изчакване за състояние на гнездо: %s"
2508
2509#: ../gio/gsocket.c:3798 ../gio/gsocket.c:3879
2510#, c-format
2511msgid "Error sending message: %s"
2512msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
2513
2514#: ../gio/gsocket.c:3823
2515msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
2516msgstr "GSocketControlMessage не се поддържа под Уиндоус"
2517
2518#: ../gio/gsocket.c:4103 ../gio/gsocket.c:4239
2519#, c-format
2520msgid "Error receiving message: %s"
2521msgstr "Грешка при изпращане на съобщение: %s"
2522
2523#: ../gio/gsocket.c:4343
2524msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
2525msgstr "g_socket_get_credentials не е реализирана на тази операционна система"
2526
2527#: ../gio/gsocketclient.c:174
2528#, c-format
2529msgid "Could not connect to proxy server %s: "
2530msgstr "Неуспешно свързване към сървъра-посредник %s: "
2531
2532#: ../gio/gsocketclient.c:188
2533#, c-format
2534msgid "Could not connect to %s: "
2535msgstr "Неуспешно свързване към „%s“: "
2536
2537#: ../gio/gsocketclient.c:190
2538msgid "Could not connect: "
2539msgstr "Неуспешно свързване: "
2540
2541#: ../gio/gsocketclient.c:976 ../gio/gsocketclient.c:1547
2542msgid "Unknown error on connect"
2543msgstr "Непозната грешка при свързване"
2544
2545#: ../gio/gsocketclient.c:1029 ../gio/gsocketclient.c:1486
2546msgid "Trying to proxy over non-TCP connection is not supported."
2547msgstr "Не се поддържа посредничество без използването на TCP."
2548
2549#: ../gio/gsocketclient.c:1055 ../gio/gsocketclient.c:1507
2550#, c-format
2551msgid "Proxy protocol '%s' is not supported."
2552msgstr "Не се поддържа протоколът за посредничество „%s“."
2553
2554#: ../gio/gsocketlistener.c:191
2555msgid "Listener is already closed"
2556msgstr "Функцията за слушане вече е затворена"
2557
2558#: ../gio/gsocketlistener.c:232
2559msgid "Added socket is closed"
2560msgstr "Добавеното гнездо е затворено"
2561
2562#: ../gio/gsocks4aproxy.c:121
2563#, c-format
2564msgid "SOCKSv4 does not support IPv6 address '%s'"
2565msgstr "SOCKSv4 не поддържа адреса IPv6 „%s“"
2566
2567#: ../gio/gsocks4aproxy.c:139
2568msgid "Username is too long for SOCKSv4 protocol"
2569msgstr "Потребителското име е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
2570
2571#: ../gio/gsocks4aproxy.c:156
2572#, c-format
2573msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv4 protocol"
2574msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv4"
2575
2576#: ../gio/gsocks4aproxy.c:182
2577msgid "The server is not a SOCKSv4 proxy server."
2578msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv4."
2579
2580#: ../gio/gsocks4aproxy.c:189
2581msgid "Connection through SOCKSv4 server was rejected"
2582msgstr "Връзката през сървъра SOCKSv4 беше отхвърлена"
2583
2584#: ../gio/gsocks5proxy.c:155 ../gio/gsocks5proxy.c:326
2585#: ../gio/gsocks5proxy.c:336
2586msgid "The server is not a SOCKSv5 proxy server."
2587msgstr "Този сървър не предоставя посредничество чрез SOCKSv5."
2588
2589#: ../gio/gsocks5proxy.c:169
2590msgid "The SOCKSv5 proxy requires authentication."
2591msgstr "Посредникът чрез SOCKSv5 изисква идентификация."
2592
2593#: ../gio/gsocks5proxy.c:179
2594msgid ""
2595"The SOCKSv5 proxy requires an authentication method that is not supported by "
2596"GLib."
2597msgstr ""
2598"Посредникът чрез SOCKSv5 изисква механизъм за идентификация, който не се "
2599"поддържа от GLib."
2600
2601#: ../gio/gsocks5proxy.c:208
2602msgid "Username or password is too long for SOCKSv5 protocol."
2603msgstr "Потребителското име или паролата са твърде дълги за протокола SOCKSv5."
2604
2605#: ../gio/gsocks5proxy.c:238
2606msgid "SOCKSv5 authentication failed due to wrong username or password."
2607msgstr ""
2608"Идентифицирането за SOCKSv4 не успя поради грешно потребителско име или "
2609"парола."
2610
2611#: ../gio/gsocks5proxy.c:288
2612#, c-format
2613msgid "Hostname '%s' is too long for SOCKSv5 protocol"
2614msgstr "Името на хоста „%s“ е твърде дълго за протокола SOCKSv5."
2615
2616#: ../gio/gsocks5proxy.c:350
2617msgid "The SOCKSv5 proxy server uses unknown address type."
2618msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 използва непознат вид адрес."
2619
2620#: ../gio/gsocks5proxy.c:357
2621msgid "Internal SOCKSv5 proxy server error."
2622msgstr "Вътрешна грешка на сървъра посредник за SOCKSv5."
2623
2624#: ../gio/gsocks5proxy.c:363
2625msgid "SOCKSv5 connection not allowed by ruleset."
2626msgstr "Правилата не позволяват свързването по SOCKSv5."
2627
2628#: ../gio/gsocks5proxy.c:370
2629msgid "Host unreachable through SOCKSv5 server."
2630msgstr "Хостът не е достижим през сървъра за SOCKSv5."
2631
2632#: ../gio/gsocks5proxy.c:376
2633msgid "Network unreachable through SOCKSv5 proxy."
2634msgstr "Мрежата не е достижима през сървъра посредник за SOCKSv5."
2635
2636#: ../gio/gsocks5proxy.c:382
2637msgid "Connection refused through SOCKSv5 proxy."
2638msgstr "Връзката сървъра посредник за SOCKSv5 е отказана."
2639
2640#: ../gio/gsocks5proxy.c:388
2641msgid "SOCKSv5 proxy does not support 'connect' command."
2642msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа командата „connect“."
2643
2644#: ../gio/gsocks5proxy.c:394
2645msgid "SOCKSv5 proxy does not support provided address type."
2646msgstr "Сървърът посредник за SOCKSv5 не поддържа предоставения вид адрес."
2647
2648#: ../gio/gsocks5proxy.c:400
2649msgid "Unknown SOCKSv5 proxy error."
2650msgstr "Неизвестна грешка със сървъра посредник за SOCKSv5."
2651
2652#: ../gio/gthemedicon.c:498
2653#, c-format
2654msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
2655msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
2656
2657#: ../gio/gtlscertificate.c:249
2658msgid "Cannot decrypt PEM-encoded private key"
2659msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде дешифриран"
2660
2661#: ../gio/gtlscertificate.c:254
2662msgid "No PEM-encoded private key found"
2663msgstr "Липсва частен ключ, шифриран с PEM"
2664
2665#: ../gio/gtlscertificate.c:264
2666msgid "Could not parse PEM-encoded private key"
2667msgstr "Частният ключ, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
2668
2669#: ../gio/gtlscertificate.c:289
2670msgid "No PEM-encoded certificate found"
2671msgstr "Липсва сертификат, шифриран с PEM"
2672
2673#: ../gio/gtlscertificate.c:298
2674msgid "Could not parse PEM-encoded certificate"
2675msgstr "Сертификатът, шифриран с PEM, не може да бъде анализиран"
2676
2677#: ../gio/gtlspassword.c:114
2678msgid ""
2679"This is the last chance to enter the password correctly before your access "
2680"is locked out."
2681msgstr ""
2682"Това е последният ви шанс да въведете правилна парола, преди машината да се "
2683"заключи."
2684
2685#: ../gio/gtlspassword.c:116
2686msgid ""
2687"Several password entered have been incorrect, and your access will be locked "
2688"out after further failures."
2689msgstr ""
2690"Няколко пъти сте въвели неправилна парола. Ако отново сгрешите, машината ще "
2691"се заключи за достъп."
2692
2693#: ../gio/gtlspassword.c:118
2694msgid "The password entered is incorrect."
2695msgstr "Въведената парола е неправилна."
2696
2697#: ../gio/gunixconnection.c:164 ../gio/gunixconnection.c:582
2698#, c-format
2699msgid "Expecting 1 control message, got %d"
2700msgstr "Очакваше се 1 контролно съобщение, а бяха получени %d"
2701
2702#: ../gio/gunixconnection.c:177 ../gio/gunixconnection.c:592
2703msgid "Unexpected type of ancillary data"
2704msgstr "Неочакван вид на помощните данни"
2705
2706#: ../gio/gunixconnection.c:195
2707#, c-format
2708msgid "Expecting one fd, but got %d\n"
2709msgstr "Очакваше се един файлов дескриптор, а бяха получени %d\n"
2710
2711#: ../gio/gunixconnection.c:211
2712msgid "Received invalid fd"
2713msgstr "Получен е неправилен файлов дескриптор"
2714
2715#: ../gio/gunixconnection.c:347
2716msgid "Error sending credentials: "
2717msgstr "Грешка при изпращане на самоличност: "
2718
2719#: ../gio/gunixconnection.c:511
2720#, c-format
2721msgid "Error checking if SO_PASSCRED is enabled for socket: %s"
2722msgstr "Грешка при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за гнездото: %s"
2723
2724#: ../gio/gunixconnection.c:520
2725#, c-format
2726msgid ""
2727"Unexpected option length while checking if SO_PASSCRED is enabled for "
2728"socket. Expected %d bytes, got %d"
2729msgstr ""
2730"Неочаквана дължина на опциите при проверка дали SO_PASSCRED е позволено за "
2731"гнездото. Очаквани са %d байта, а са получени %d"
2732
2733#: ../gio/gunixconnection.c:537
2734#, c-format
2735msgid "Error enabling SO_PASSCRED: %s"
2736msgstr "Грешка при разрешаване на SO_PASSCRED: %s"
2737
2738#: ../gio/gunixconnection.c:568
2739msgid ""
2740"Expecting to read a single byte for receiving credentials but read zero bytes"
2741msgstr ""
2742"Очаква се един байт за получаване на самоличност, но са прочетени 0 байта."
2743
2744#: ../gio/gunixconnection.c:606
2745#, c-format
2746msgid "Not expecting control message, but got %d"
2747msgstr "Не се очакваше контролно съобщение, а бяха получени %d"
2748
2749#: ../gio/gunixconnection.c:632
2750#, c-format
2751msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
2752msgstr "Грешка при забраняване на SO_PASSCRED: %s"
2753
2754#: ../gio/gunixinputstream.c:382 ../gio/gunixinputstream.c:403
2755#, c-format
2756msgid "Error reading from file descriptor: %s"
2757msgstr "Грешка при четене от файловия дескриптор: %s"
2758
2759#: ../gio/gunixinputstream.c:438 ../gio/gunixinputstream.c:510
2760#: ../gio/gunixoutputstream.c:422 ../gio/gunixoutputstream.c:463
2761#, c-format
2762msgid "Error closing file descriptor: %s"
2763msgstr "Грешка при затваряне на файловия дескриптор: %s"
2764
2765#: ../gio/gunixmounts.c:1983 ../gio/gunixmounts.c:2020
2766msgid "Filesystem root"
2767msgstr "Коренова папка на файловата система"
2768
2769#: ../gio/gunixoutputstream.c:366 ../gio/gunixoutputstream.c:387
2770#, c-format
2771msgid "Error writing to file descriptor: %s"
2772msgstr "Грешка при запис във файловия дескриптор: %s"
2773
2774#: ../gio/gunixsocketaddress.c:244
2775msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
2776msgstr ""
2777"Тази система не поддържа абстрактни адреси на гнезда за домейни в ЮНИКС"
2778
2779#: ../gio/gvolume.c:408
2780msgid "volume doesn't implement eject"
2781msgstr "томът не поддържа изваждане"
2782
2783#. Translators: This is an error
2784#. * message for volume objects that
2785#. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
2786#: ../gio/gvolume.c:488
2787msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
2788msgstr "томът не поддържа нито изваждане, нито изваждане с действие"
2789
2790#: ../gio/gwin32appinfo.c:276
2791msgid "Can't find application"
2792msgstr "Приложението не може да бъде открито"
2793
2794#: ../gio/gwin32appinfo.c:308
2795#, c-format
2796msgid "Error launching application: %s"
2797msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
2798
2799#: ../gio/gwin32appinfo.c:344
2800msgid "URIs not supported"
2801msgstr "Не се поддържат такива адреси"
2802
2803#: ../gio/gwin32appinfo.c:366
2804msgid "association changes not supported on win32"
2805msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
2806
2807#: ../gio/gwin32appinfo.c:378
2808msgid "Association creation not supported on win32"
2809msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
2810
2811#: ../gio/gwin32inputstream.c:318
2812#, c-format
2813msgid "Error reading from handle: %s"
2814msgstr "Грешка при четене от манипулатор: %s"
2815
2816#: ../gio/gwin32inputstream.c:348 ../gio/gwin32outputstream.c:348
2817#, c-format
2818msgid "Error closing handle: %s"
2819msgstr "Грешка при затваряне на манипулатор: %s"
2820
2821#: ../gio/gwin32outputstream.c:318
2822#, c-format
2823msgid "Error writing to handle: %s"
2824msgstr "Грешка при запис в манипулатор: %s"
2825
2826#: ../gio/gzlibcompressor.c:396 ../gio/gzlibdecompressor.c:349
2827msgid "Not enough memory"
2828msgstr "недостатъчно памет"
2829
2830#: ../gio/gzlibcompressor.c:403 ../gio/gzlibdecompressor.c:356
2831#, c-format
2832msgid "Internal error: %s"
2833msgstr "Вътрешна грешка: %s"
2834
2835#: ../gio/gzlibcompressor.c:416 ../gio/gzlibdecompressor.c:370
2836msgid "Need more input"
2837msgstr "Необходими са още данни от входа"
2838
2839#: ../gio/gzlibdecompressor.c:342
2840msgid "Invalid compressed data"
2841msgstr "Неправилни, компресирани данни"
2842
2843#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:18
2844msgid "Address to listen on"
2845msgstr "Адрес, на който да се слуша"
2846
2847#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:19
2848msgid "Ignored, for compat with GTestDbus"
2849msgstr "Стойността няма значение, просто осигурява съвместимост с GTestDbus"
2850
2851#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:20
2852msgid "Print address"
2853msgstr "Извеждане на адреса"
2854
2855#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:21
2856msgid "Print address in shell mode"
2857msgstr "Извеждане на адреса в режим за обвивката"
2858
2859#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:30
2860msgid "Run a dbus service"
2861msgstr "Стартиране на сесийна шина dbus"
2862
2863#: ../gio/tests/gdbus-daemon.c:44
2864#, c-format
2865msgid "Wrong args\n"
2866msgstr "Неправилни аргументи\n"
2867
2868#: ../glib/gbookmarkfile.c:760
2869#, c-format
2870msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
2871msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
2872
2873#: ../glib/gbookmarkfile.c:771 ../glib/gbookmarkfile.c:842
2874#: ../glib/gbookmarkfile.c:852 ../glib/gbookmarkfile.c:959
2875#, c-format
2876msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
2877msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
2878
2879#: ../glib/gbookmarkfile.c:1129 ../glib/gbookmarkfile.c:1194
2880#: ../glib/gbookmarkfile.c:1258 ../glib/gbookmarkfile.c:1268
2881#, c-format
2882msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
2883msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
2884
2885#: ../glib/gbookmarkfile.c:1154 ../glib/gbookmarkfile.c:1168
2886#: ../glib/gbookmarkfile.c:1236 ../glib/gbookmarkfile.c:1288
2887#, c-format
2888msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
2889msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
2890
2891#: ../glib/gbookmarkfile.c:1806
2892msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
2893msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
2894
2895#: ../glib/gbookmarkfile.c:2007
2896#, c-format
2897msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
2898msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
2899
2900#: ../glib/gbookmarkfile.c:2053 ../glib/gbookmarkfile.c:2211
2901#: ../glib/gbookmarkfile.c:2296 ../glib/gbookmarkfile.c:2376
2902#: ../glib/gbookmarkfile.c:2461 ../glib/gbookmarkfile.c:2544
2903#: ../glib/gbookmarkfile.c:2622 ../glib/gbookmarkfile.c:2701
2904#: ../glib/gbookmarkfile.c:2743 ../glib/gbookmarkfile.c:2840
2905#: ../glib/gbookmarkfile.c:2960 ../glib/gbookmarkfile.c:3150
2906#: ../glib/gbookmarkfile.c:3226 ../glib/gbookmarkfile.c:3391
2907#: ../glib/gbookmarkfile.c:3480 ../glib/gbookmarkfile.c:3570
2908#: ../glib/gbookmarkfile.c:3698
2909#, c-format
2910msgid "No bookmark found for URI '%s'"
2911msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
2912
2913#: ../glib/gbookmarkfile.c:2385
2914#, c-format
2915msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
2916msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
2917
2918#: ../glib/gbookmarkfile.c:2470
2919#, c-format
2920msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
2921msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
2922
2923#: ../glib/gbookmarkfile.c:2849
2924#, c-format
2925msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
2926msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
2927
2928#: ../glib/gbookmarkfile.c:3244 ../glib/gbookmarkfile.c:3401
2929#, c-format
2930msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
2931msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
2932
2933#: ../glib/gbookmarkfile.c:3424
2934#, c-format
2935msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
2936msgstr "Неуспешно дописване на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
2937
2938#: ../glib/gconvert.c:807 ../glib/gutf8.c:837 ../glib/gutf8.c:1047
2939#: ../glib/gutf8.c:1184 ../glib/gutf8.c:1288
2940msgid "Partial character sequence at end of input"
2941msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
2942
2943#: ../glib/gconvert.c:1057
2944#, c-format
2945msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
2946msgstr ""
2947"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
2948
2949#: ../glib/gconvert.c:1874
2950#, c-format
2951msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
2952msgstr ""
2953"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
2954"система)"
2955
2956#: ../glib/gconvert.c:1884
2957#, c-format
2958msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
2959msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
2960
2961#: ../glib/gconvert.c:1901
2962#, c-format
2963msgid "The URI '%s' is invalid"
2964msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
2965
2966#: ../glib/gconvert.c:1913
2967#, c-format
2968msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
2969msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
2970
2971#: ../glib/gconvert.c:1929
2972#, c-format
2973msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
2974msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
2975
2976#: ../glib/gconvert.c:2024
2977#, c-format
2978msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
2979msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
2980
2981#: ../glib/gconvert.c:2034
2982msgid "Invalid hostname"
2983msgstr "Неправилно име на хост"
2984
2985#. Translators: 'before midday' indicator
2986#: ../glib/gdatetime.c:205
2987msgctxt "GDateTime"
2988msgid "AM"
2989msgstr "пр. об."
2990
2991#. Translators: 'after midday' indicator
2992#: ../glib/gdatetime.c:207
2993msgctxt "GDateTime"
2994msgid "PM"
2995msgstr "сл. об."
2996
2997#. Translators: this is the preferred format for expressing the date and the time
2998#: ../glib/gdatetime.c:210
2999msgctxt "GDateTime"
3000msgid "%a %b %e %H:%M:%S %Y"
3001msgstr "%x (%a) %X %Z"
3002
3003#. Translators: this is the preferred format for expressing the date
3004#: ../glib/gdatetime.c:213
3005msgctxt "GDateTime"
3006msgid "%m/%d/%y"
3007msgstr "%d.%m.%y"
3008
3009#. Translators: this is the preferred format for expressing the time
3010#: ../glib/gdatetime.c:216
3011msgctxt "GDateTime"
3012msgid "%H:%M:%S"
3013msgstr "%H:%M:%S"
3014
3015#. Translators: this is the preferred format for expressing 12 hour time
3016#: ../glib/gdatetime.c:219
3017msgctxt "GDateTime"
3018msgid "%I:%M:%S %p"
3019msgstr "%l,%M,%S"
3020
3021#: ../glib/gdatetime.c:232
3022msgctxt "full month name"
3023msgid "January"
3024msgstr "януари"
3025
3026#: ../glib/gdatetime.c:234
3027msgctxt "full month name"
3028msgid "February"
3029msgstr "февруари"
3030
3031#: ../glib/gdatetime.c:236
3032msgctxt "full month name"
3033msgid "March"
3034msgstr "март"
3035
3036#: ../glib/gdatetime.c:238
3037msgctxt "full month name"
3038msgid "April"
3039msgstr "април"
3040
3041#: ../glib/gdatetime.c:240
3042msgctxt "full month name"
3043msgid "May"
3044msgstr "май"
3045
3046#: ../glib/gdatetime.c:242
3047msgctxt "full month name"
3048msgid "June"
3049msgstr "юни"
3050
3051#: ../glib/gdatetime.c:244
3052msgctxt "full month name"
3053msgid "July"
3054msgstr "юли"
3055
3056#: ../glib/gdatetime.c:246
3057msgctxt "full month name"
3058msgid "August"
3059msgstr "август"
3060
3061#: ../glib/gdatetime.c:248
3062msgctxt "full month name"
3063msgid "September"
3064msgstr "септември"
3065
3066#: ../glib/gdatetime.c:250
3067msgctxt "full month name"
3068msgid "October"
3069msgstr "октомври"
3070
3071#: ../glib/gdatetime.c:252
3072msgctxt "full month name"
3073msgid "November"
3074msgstr "ноември"
3075
3076#: ../glib/gdatetime.c:254
3077msgctxt "full month name"
3078msgid "December"
3079msgstr "декември"
3080
3081#: ../glib/gdatetime.c:269
3082msgctxt "abbreviated month name"
3083msgid "Jan"
3084msgstr "яну"
3085
3086#: ../glib/gdatetime.c:271
3087msgctxt "abbreviated month name"
3088msgid "Feb"
3089msgstr "фев"
3090
3091#: ../glib/gdatetime.c:273
3092msgctxt "abbreviated month name"
3093msgid "Mar"
3094msgstr "мар"
3095
3096#: ../glib/gdatetime.c:275
3097msgctxt "abbreviated month name"
3098msgid "Apr"
3099msgstr "апр"
3100
3101#: ../glib/gdatetime.c:277
3102msgctxt "abbreviated month name"
3103msgid "May"
3104msgstr "май"
3105
3106#: ../glib/gdatetime.c:279
3107msgctxt "abbreviated month name"
3108msgid "Jun"
3109msgstr "юни"
3110
3111#: ../glib/gdatetime.c:281
3112msgctxt "abbreviated month name"
3113msgid "Jul"
3114msgstr "юли"
3115
3116#: ../glib/gdatetime.c:283
3117msgctxt "abbreviated month name"
3118msgid "Aug"
3119msgstr "авг"
3120
3121#: ../glib/gdatetime.c:285
3122msgctxt "abbreviated month name"
3123msgid "Sep"
3124msgstr "сеп"
3125
3126#: ../glib/gdatetime.c:287
3127msgctxt "abbreviated month name"
3128msgid "Oct"
3129msgstr "окт"
3130
3131#: ../glib/gdatetime.c:289
3132msgctxt "abbreviated month name"
3133msgid "Nov"
3134msgstr "ное"
3135
3136#: ../glib/gdatetime.c:291
3137msgctxt "abbreviated month name"
3138msgid "Dec"
3139msgstr "дек"
3140
3141#: ../glib/gdatetime.c:306
3142msgctxt "full weekday name"
3143msgid "Monday"
3144msgstr "понеделник"
3145
3146#: ../glib/gdatetime.c:308
3147msgctxt "full weekday name"
3148msgid "Tuesday"
3149msgstr "вторник"
3150
3151#: ../glib/gdatetime.c:310
3152msgctxt "full weekday name"
3153msgid "Wednesday"
3154msgstr "сряда"
3155
3156#: ../glib/gdatetime.c:312
3157msgctxt "full weekday name"
3158msgid "Thursday"
3159msgstr "четвъртък"
3160
3161#: ../glib/gdatetime.c:314
3162msgctxt "full weekday name"
3163msgid "Friday"
3164msgstr "петък"
3165
3166#: ../glib/gdatetime.c:316
3167msgctxt "full weekday name"
3168msgid "Saturday"
3169msgstr "събота"
3170
3171#: ../glib/gdatetime.c:318
3172msgctxt "full weekday name"
3173msgid "Sunday"
3174msgstr "неделя"
3175
3176#: ../glib/gdatetime.c:333
3177msgctxt "abbreviated weekday name"
3178msgid "Mon"
3179msgstr "пн"
3180
3181#: ../glib/gdatetime.c:335
3182msgctxt "abbreviated weekday name"
3183msgid "Tue"
3184msgstr "вт"
3185
3186#: ../glib/gdatetime.c:337
3187msgctxt "abbreviated weekday name"
3188msgid "Wed"
3189msgstr "ср"
3190
3191#: ../glib/gdatetime.c:339
3192msgctxt "abbreviated weekday name"
3193msgid "Thu"
3194msgstr "чт"
3195
3196#: ../glib/gdatetime.c:341
3197msgctxt "abbreviated weekday name"
3198msgid "Fri"
3199msgstr "пт"
3200
3201#: ../glib/gdatetime.c:343
3202msgctxt "abbreviated weekday name"
3203msgid "Sat"
3204msgstr "сб"
3205
3206#: ../glib/gdatetime.c:345
3207msgctxt "abbreviated weekday name"
3208msgid "Sun"
3209msgstr "нд"
3210
3211#: ../glib/gdir.c:121 ../glib/gdir.c:144
3212#, c-format
3213msgid "Error opening directory '%s': %s"
3214msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
3215
3216#: ../glib/gfileutils.c:675 ../glib/gfileutils.c:763
3217#, c-format
3218msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
3219msgstr "Неуспешно заделяне на %lu байта за четене на файла „%s“"
3220
3221#: ../glib/gfileutils.c:690
3222#, c-format
3223msgid "Error reading file '%s': %s"
3224msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
3225
3226#: ../glib/gfileutils.c:704
3227#, c-format
3228msgid "File \"%s\" is too large"
3229msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
3230
3231#: ../glib/gfileutils.c:787
3232#, c-format
3233msgid "Failed to read from file '%s': %s"
3234msgstr "Неуспешно четене от файл „%s“: %s"
3235
3236#: ../glib/gfileutils.c:838 ../glib/gfileutils.c:925
3237#, c-format
3238msgid "Failed to open file '%s': %s"
3239msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: %s"
3240
3241#: ../glib/gfileutils.c:855
3242#, c-format
3243msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
3244msgstr ""
3245"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
3246"fstat(): %s"
3247
3248#: ../glib/gfileutils.c:889
3249#, c-format
3250msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
3251msgstr ""
3252"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
3253
3254#: ../glib/gfileutils.c:997
3255#, c-format
3256msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
3257msgstr ""
3258"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
3259"g_rename(): %s"
3260
3261#: ../glib/gfileutils.c:1039 ../glib/gfileutils.c:1584
3262#, c-format
3263msgid "Failed to create file '%s': %s"
3264msgstr "Неуспешно създаване на файл „%s“: %s"
3265
3266#: ../glib/gfileutils.c:1053
3267#, c-format
3268msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
3269msgstr ""
3270"Неуспешно отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen(): "
3271"%s"
3272
3273#: ../glib/gfileutils.c:1078
3274#, c-format
3275msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
3276msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
3277
3278#: ../glib/gfileutils.c:1097
3279#, c-format
3280msgid "Failed to write file '%s': fflush() failed: %s"
3281msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fflush(): %s"
3282
3283#: ../glib/gfileutils.c:1141
3284#, c-format
3285msgid "Failed to write file '%s': fsync() failed: %s"
3286msgstr "Неуспешен запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fsync(): %s"
3287
3288#: ../glib/gfileutils.c:1165
3289#, c-format
3290msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
3291msgstr "Неуспешно затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
3292
3293#: ../glib/gfileutils.c:1287
3294#, c-format
3295msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
3296msgstr ""
3297"Неуспешно изтриване на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
3298"g_unlink(): %s"
3299
3300#: ../glib/gfileutils.c:1547
3301#, c-format
3302msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
3303msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
3304
3305#: ../glib/gfileutils.c:1560
3306#, c-format
3307msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
3308msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
3309
3310#: ../glib/gfileutils.c:2088
3311#, c-format
3312msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
3313msgstr "Неуспешно четене на символната връзка „%s“: %s"
3314
3315#: ../glib/gfileutils.c:2109
3316msgid "Symbolic links not supported"
3317msgstr "Символни връзки не се поддържат"
3318
3319#: ../glib/giochannel.c:1415
3320#, c-format
3321msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
3322msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
3323
3324#: ../glib/giochannel.c:1760
3325msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
3326msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
3327
3328#: ../glib/giochannel.c:1807 ../glib/giochannel.c:2064
3329#: ../glib/giochannel.c:2151
3330msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
3331msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
3332
3333#: ../glib/giochannel.c:1888 ../glib/giochannel.c:1965
3334msgid "Channel terminates in a partial character"
3335msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
3336
3337#: ../glib/giochannel.c:1951
3338msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
3339msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
3340
3341#: ../glib/gkeyfile.c:726
3342msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
3343msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
3344
3345#: ../glib/gkeyfile.c:762
3346msgid "Not a regular file"
3347msgstr "Не е обикновен файл"
3348
3349#: ../glib/gkeyfile.c:1162
3350#, c-format
3351msgid ""
3352"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
3353msgstr ""
3354"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
3355"група, нито коментар"
3356
3357#: ../glib/gkeyfile.c:1222
3358#, c-format
3359msgid "Invalid group name: %s"
3360msgstr "Неправилно име на група: %s"
3361
3362#: ../glib/gkeyfile.c:1244
3363msgid "Key file does not start with a group"
3364msgstr "Ключовият файл не започва с група"
3365
3366#: ../glib/gkeyfile.c:1270
3367#, c-format
3368msgid "Invalid key name: %s"
3369msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
3370
3371#: ../glib/gkeyfile.c:1297
3372#, c-format
3373msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
3374msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
3375
3376#: ../glib/gkeyfile.c:1541 ../glib/gkeyfile.c:1703 ../glib/gkeyfile.c:3081
3377#: ../glib/gkeyfile.c:3147 ../glib/gkeyfile.c:3273 ../glib/gkeyfile.c:3406
3378#: ../glib/gkeyfile.c:3548 ../glib/gkeyfile.c:3778 ../glib/gkeyfile.c:3846
3379#, c-format
3380msgid "Key file does not have group '%s'"
3381msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
3382
3383#: ../glib/gkeyfile.c:1715
3384#, c-format
3385msgid "Key file does not have key '%s'"
3386msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
3387
3388#: ../glib/gkeyfile.c:1822 ../glib/gkeyfile.c:1938
3389#, c-format
3390msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
3391msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
3392
3393#: ../glib/gkeyfile.c:1842 ../glib/gkeyfile.c:1958 ../glib/gkeyfile.c:2327
3394#, c-format
3395msgid ""
3396"Key file contains key '%s' which has a value that cannot be interpreted."
3397msgstr ""
3398"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
3399"анализирана."
3400
3401#: ../glib/gkeyfile.c:2544 ../glib/gkeyfile.c:2910
3402#, c-format
3403msgid ""
3404"Key file contains key '%s' in group '%s' which has a value that cannot be "
3405"interpreted."
3406msgstr ""
3407"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
3408"бъде анализирана."
3409
3410#: ../glib/gkeyfile.c:2622 ../glib/gkeyfile.c:2698
3411#, c-format
3412msgid "Key '%s' in group '%s' has value '%s' where %s was expected"
3413msgstr "Ключът „%s“ в групата „%s“ има стойност „%s“, а се очакваше „%s“."
3414
3415#: ../glib/gkeyfile.c:3096 ../glib/gkeyfile.c:3288 ../glib/gkeyfile.c:3857
3416#, c-format
3417msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
3418msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
3419
3420#: ../glib/gkeyfile.c:4089
3421msgid "Key file contains escape character at end of line"
3422msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
3423
3424#: ../glib/gkeyfile.c:4111
3425#, c-format
3426msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
3427msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
3428
3429#: ../glib/gkeyfile.c:4253
3430#, c-format
3431msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
3432msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
3433
3434#: ../glib/gkeyfile.c:4267
3435#, c-format
3436msgid "Integer value '%s' out of range"
3437msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
3438
3439#: ../glib/gkeyfile.c:4300
3440#, c-format
3441msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
3442msgstr ""
3443"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
3444
3445#: ../glib/gkeyfile.c:4324
3446#, c-format
3447msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
3448msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
3449
3450#: ../glib/gmappedfile.c:128
3451#, c-format
3452msgid "Failed to get attributes of file '%s%s%s%s': fstat() failed: %s"
3453msgstr ""
3454"Неуспешно получаване на атрибутите на файла „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение "
3455"на fstat(): %s"
3456
3457#: ../glib/gmappedfile.c:194
3458#, c-format
3459msgid "Failed to map %s%s%s%s: mmap() failed: %s"
3460msgstr ""
3461"Неуспешно отваряне на файл в паметта „%s%s%s%s“: неуспешно изпълнение на mmap"
3462"(): %s"
3463
3464#: ../glib/gmappedfile.c:260
3465#, c-format
3466msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
3467msgstr "Неуспешно отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
3468
3469#: ../glib/gmarkup.c:356 ../glib/gmarkup.c:397
3470#, c-format
3471msgid "Error on line %d char %d: "
3472msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
3473
3474#: ../glib/gmarkup.c:419 ../glib/gmarkup.c:502
3475#, c-format
3476msgid "Invalid UTF-8 encoded text in name - not valid '%s'"
3477msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
3478
3479#: ../glib/gmarkup.c:430
3480#, c-format
3481msgid "'%s' is not a valid name "
3482msgstr "„%s“ е неправилно име "
3483
3484#: ../glib/gmarkup.c:446
3485#, c-format
3486msgid "'%s' is not a valid name: '%c' "
3487msgstr "„%s“ е неправилно име „%c“"
3488
3489#: ../glib/gmarkup.c:555
3490#, c-format
3491msgid "Error on line %d: %s"
3492msgstr "Грешка на ред %d: %s"
3493
3494#: ../glib/gmarkup.c:639
3495#, c-format
3496msgid ""
3497"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
3498"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
3499msgstr ""
3500"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
3501"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
3502
3503#: ../glib/gmarkup.c:651
3504msgid ""
3505"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
3506"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
3507"as &amp;"
3508msgstr ""
3509"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
3510"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
3511"чрез „&amp;“"
3512
3513#: ../glib/gmarkup.c:677
3514#, c-format
3515msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
3516msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
3517
3518#: ../glib/gmarkup.c:715
3519msgid ""
3520"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
3521msgstr ""
3522"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
3523"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
3524
3525#: ../glib/gmarkup.c:723
3526#, c-format
3527msgid "Entity name '%-.*s' is not known"
3528msgstr "Името на заместващата последователност „%-.*s“ е неизвестно"
3529
3530#: ../glib/gmarkup.c:728
3531msgid ""
3532"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
3533"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
3534msgstr ""
3535"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
3536"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
3537"амперсанда чрез „&amp;“"
3538
3539#: ../glib/gmarkup.c:1076
3540msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
3541msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
3542
3543#: ../glib/gmarkup.c:1116
3544#, c-format
3545msgid ""
3546"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
3547"element name"
3548msgstr ""
3549"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
3550
3551#: ../glib/gmarkup.c:1184
3552#, c-format
3553msgid ""
3554"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag "
3555"'%s'"
3556msgstr ""
3557"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
3558"с „>“"
3559
3560#: ../glib/gmarkup.c:1268
3561#, c-format
3562msgid ""
3563"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
3564msgstr ""
3565"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент "
3566"„%s“"
3567
3568#: ../glib/gmarkup.c:1309
3569#, c-format
3570msgid ""
3571"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
3572"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
3573"character in an attribute name"
3574msgstr ""
3575"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
3576"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
3577"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
3578
3579#: ../glib/gmarkup.c:1353
3580#, c-format
3581msgid ""
3582"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
3583"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
3584msgstr ""
3585"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
3586"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
3587
3588#: ../glib/gmarkup.c:1486
3589#, c-format
3590msgid ""
3591"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
3592"begin an element name"
3593msgstr ""
3594"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
3595
3596#: ../glib/gmarkup.c:1522
3597#, c-format
3598msgid ""
3599"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
3600"allowed character is '>'"
3601msgstr ""
3602"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
3603"Позволен е знакът „>“"
3604
3605#: ../glib/gmarkup.c:1533
3606#, c-format
3607msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
3608msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
3609
3610#: ../glib/gmarkup.c:1542
3611#, c-format
3612msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
3613msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
3614
3615#: ../glib/gmarkup.c:1710
3616msgid "Document was empty or contained only whitespace"
3617msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
3618
3619#: ../glib/gmarkup.c:1724
3620msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
3621msgstr ""
3622"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
3623
3624#: ../glib/gmarkup.c:1732 ../glib/gmarkup.c:1777
3625#, c-format
3626msgid ""
3627"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
3628"element opened"
3629msgstr ""
3630"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е "
3631"„%s“"
3632
3633#: ../glib/gmarkup.c:1740
3634#, c-format
3635msgid ""
3636"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
3637"the tag <%s/>"
3638msgstr ""
3639"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
3640"етикета <%s/>"
3641
3642#: ../glib/gmarkup.c:1746
3643msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
3644msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
3645
3646#: ../glib/gmarkup.c:1752
3647msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
3648msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
3649
3650#: ../glib/gmarkup.c:1757
3651msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
3652msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
3653
3654#: ../glib/gmarkup.c:1763
3655msgid ""
3656"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
3657"name; no attribute value"
3658msgstr ""
3659"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
3660"атрибута. Атрибутът няма стойност"
3661
3662#: ../glib/gmarkup.c:1770
3663msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
3664msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
3665
3666#: ../glib/gmarkup.c:1786
3667#, c-format
3668msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
3669msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
3670
3671#: ../glib/gmarkup.c:1792
3672msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
3673msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
3674
3675#: ../glib/goption.c:746
3676msgid "Usage:"
3677msgstr "Употреба:"
3678
3679#: ../glib/goption.c:746
3680msgid "[OPTION...]"
3681msgstr "[ОПЦИЯ…]"
3682
3683#: ../glib/goption.c:852
3684msgid "Help Options:"
3685msgstr "Настройки на помощта:"
3686
3687#: ../glib/goption.c:853
3688msgid "Show help options"
3689msgstr "Показване на настройките на помощта"
3690
3691#: ../glib/goption.c:859
3692msgid "Show all help options"
3693msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
3694
3695#: ../glib/goption.c:921
3696msgid "Application Options:"
3697msgstr "Настройки на приложението:"
3698
3699#: ../glib/goption.c:983 ../glib/goption.c:1053
3700#, c-format
3701msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
3702msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
3703
3704#: ../glib/goption.c:993 ../glib/goption.c:1061
3705#, c-format
3706msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
3707msgstr ""
3708"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
3709
3710#: ../glib/goption.c:1018
3711#, c-format
3712msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
3713msgstr ""
3714"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
3715
3716#: ../glib/goption.c:1026
3717#, c-format
3718msgid "Double value '%s' for %s out of range"
3719msgstr ""
3720"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
3721"допустимите стойности"
3722
3723#: ../glib/goption.c:1289 ../glib/goption.c:1368
3724#, c-format
3725msgid "Error parsing option %s"
3726msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
3727
3728#: ../glib/goption.c:1399 ../glib/goption.c:1512
3729#, c-format
3730msgid "Missing argument for %s"
3731msgstr "Липсва аргумент за %s"
3732
3733#: ../glib/goption.c:1965
3734#, c-format
3735msgid "Unknown option %s"
3736msgstr "Непозната опция %s"
3737
3738#: ../glib/gregex.c:190
3739msgid "corrupted object"
3740msgstr "повреден обект"
3741
3742#: ../glib/gregex.c:192
3743msgid "internal error or corrupted object"
3744msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
3745
3746#: ../glib/gregex.c:194
3747msgid "out of memory"
3748msgstr "недостатъчно памет"
3749
3750#: ../glib/gregex.c:199
3751msgid "backtracking limit reached"
3752msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
3753
3754#: ../glib/gregex.c:211 ../glib/gregex.c:219
3755msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
3756msgstr ""
3757"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
3758
3759#: ../glib/gregex.c:221
3760msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
3761msgstr ""
3762"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
3763
3764#: ../glib/gregex.c:230
3765msgid "recursion limit reached"
3766msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
3767
3768#: ../glib/gregex.c:232
3769msgid "workspace limit for empty substrings reached"
3770msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
3771
3772#: ../glib/gregex.c:234
3773msgid "invalid combination of newline flags"
3774msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
3775
3776#: ../glib/gregex.c:236
3777msgid "bad offset"
3778msgstr "неправилно отместване"
3779
3780#: ../glib/gregex.c:238
3781msgid "short utf8"
3782msgstr "прекалено къс utf8"
3783
3784#: ../glib/gregex.c:242
3785msgid "unknown error"
3786msgstr "непозната грешка"
3787
3788#: ../glib/gregex.c:262
3789msgid "\\ at end of pattern"
3790msgstr "„\\“ в края на шаблон"
3791
3792#: ../glib/gregex.c:265
3793msgid "\\c at end of pattern"
3794msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
3795
3796#: ../glib/gregex.c:268
3797msgid "unrecognized character follows \\"
3798msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
3799
3800#: ../glib/gregex.c:275
3801msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
3802msgstr ""
3803"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
3804"„\\u“, „\\U“)"
3805
3806#: ../glib/gregex.c:278
3807msgid "numbers out of order in {} quantifier"
3808msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
3809
3810#: ../glib/gregex.c:281
3811msgid "number too big in {} quantifier"
3812msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
3813
3814#: ../glib/gregex.c:284
3815msgid "missing terminating ] for character class"
3816msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
3817
3818#: ../glib/gregex.c:287
3819msgid "invalid escape sequence in character class"
3820msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
3821
3822#: ../glib/gregex.c:290
3823msgid "range out of order in character class"
3824msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
3825
3826#: ../glib/gregex.c:293
3827msgid "nothing to repeat"
3828msgstr "няма какво да се повтори"
3829
3830#: ../glib/gregex.c:296
3831msgid "unrecognized character after (?"
3832msgstr "непознат знак след „(?“"
3833
3834#: ../glib/gregex.c:300
3835msgid "unrecognized character after (?<"
3836msgstr "непознат знак след „(?<“"
3837
3838#: ../glib/gregex.c:304
3839msgid "unrecognized character after (?P"
3840msgstr "непознат знак след „(?P“"
3841
3842#: ../glib/gregex.c:307
3843msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
3844msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
3845
3846#: ../glib/gregex.c:310
3847msgid "missing terminating )"
3848msgstr "липсва завършваща „)“"
3849
3850#: ../glib/gregex.c:314
3851msgid ") without opening ("
3852msgstr "„)“ без отваряща „(“"
3853
3854#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
3855#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
3856#.
3857#: ../glib/gregex.c:321
3858msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
3859msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
3860
3861#: ../glib/gregex.c:324
3862msgid "reference to non-existent subpattern"
3863msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
3864
3865#: ../glib/gregex.c:327
3866msgid "missing ) after comment"
3867msgstr "липсва „)“ след коментар"
3868
3869#: ../glib/gregex.c:330
3870msgid "regular expression too large"
3871msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
3872
3873#: ../glib/gregex.c:333
3874msgid "failed to get memory"
3875msgstr "неуспешно получаване на памет"
3876
3877#: ../glib/gregex.c:336
3878msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
3879msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
3880
3881#: ../glib/gregex.c:339
3882msgid "malformed number or name after (?("
3883msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
3884
3885#: ../glib/gregex.c:342
3886msgid "conditional group contains more than two branches"
3887msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
3888
3889#: ../glib/gregex.c:345
3890msgid "assertion expected after (?("
3891msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
3892
3893#: ../glib/gregex.c:348
3894msgid "unknown POSIX class name"
3895msgstr "непознато име на клас по POSIX"
3896
3897#: ../glib/gregex.c:351
3898msgid "POSIX collating elements are not supported"
3899msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
3900
3901#: ../glib/gregex.c:354
3902msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
3903msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
3904
3905#: ../glib/gregex.c:357
3906msgid "invalid condition (?(0)"
3907msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
3908
3909#: ../glib/gregex.c:360
3910msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
3911msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
3912
3913#: ../glib/gregex.c:363
3914msgid "recursive call could loop indefinitely"
3915msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
3916
3917#: ../glib/gregex.c:366
3918msgid "missing terminator in subpattern name"
3919msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
3920
3921#: ../glib/gregex.c:369
3922msgid "two named subpatterns have the same name"
3923msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
3924
3925#: ../glib/gregex.c:372
3926msgid "malformed \\P or \\p sequence"
3927msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
3928
3929#: ../glib/gregex.c:375
3930msgid "unknown property name after \\P or \\p"
3931msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
3932
3933#: ../glib/gregex.c:378
3934msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
3935msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
3936
3937#: ../glib/gregex.c:381
3938msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
3939msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
3940
3941#: ../glib/gregex.c:384
3942msgid "octal value is greater than \\377"
3943msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
3944
3945#: ../glib/gregex.c:387
3946msgid "DEFINE group contains more than one branch"
3947msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
3948
3949#: ../glib/gregex.c:390
3950msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
3951msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
3952
3953#: ../glib/gregex.c:393
3954msgid "inconsistent NEWLINE options"
3955msgstr "несъвместими опции за нов ред"
3956
3957#: ../glib/gregex.c:396
3958msgid ""
3959"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
3960msgstr ""
3961"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
3962"евентуално във фигурни скоби"
3963
3964#: ../glib/gregex.c:401
3965msgid "unexpected repeat"
3966msgstr "неочаквано повторение"
3967
3968#: ../glib/gregex.c:405
3969msgid "code overflow"
3970msgstr "препълване на кода"
3971
3972#: ../glib/gregex.c:409
3973msgid "overran compiling workspace"
3974msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
3975
3976#: ../glib/gregex.c:413
3977msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
3978msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
3979
3980#: ../glib/gregex.c:631 ../glib/gregex.c:1753
3981#, c-format
3982msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
3983msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
3984
3985#: ../glib/gregex.c:1206
3986msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
3987msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
3988
3989#: ../glib/gregex.c:1215
3990msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
3991msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
3992
3993#: ../glib/gregex.c:1271
3994#, c-format
3995msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
3996msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
3997
3998#: ../glib/gregex.c:1307
3999#, c-format
4000msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
4001msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
4002
4003#: ../glib/gregex.c:2182
4004msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
4005msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
4006
4007#: ../glib/gregex.c:2198
4008msgid "hexadecimal digit expected"
4009msgstr "очаква се шестнайсетично число"
4010
4011#: ../glib/gregex.c:2238
4012msgid "missing '<' in symbolic reference"
4013msgstr "в символния указател липсва „<“"
4014
4015#: ../glib/gregex.c:2247
4016msgid "unfinished symbolic reference"
4017msgstr "незавършен символен указател"
4018
4019#: ../glib/gregex.c:2254
4020msgid "zero-length symbolic reference"
4021msgstr "символен указател с нулева дължина"
4022
4023#: ../glib/gregex.c:2265
4024msgid "digit expected"
4025msgstr "очаква се цифра"
4026
4027#: ../glib/gregex.c:2283
4028msgid "illegal symbolic reference"
4029msgstr "неправилен символен указател"
4030
4031#: ../glib/gregex.c:2345
4032msgid "stray final '\\'"
4033msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
4034
4035#: ../glib/gregex.c:2349
4036msgid "unknown escape sequence"
4037msgstr "непозната екранираща последователност"
4038
4039#: ../glib/gregex.c:2359
4040#, c-format
4041msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
4042msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
4043
4044#: ../glib/gshell.c:91
4045msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
4046msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
4047
4048#: ../glib/gshell.c:181
4049msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
4050msgstr ""
4051"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
4052
4053#: ../glib/gshell.c:559
4054#, c-format
4055msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
4056msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
4057
4058#: ../glib/gshell.c:566
4059#, c-format
4060msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
4061msgstr ""
4062"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
4063
4064#: ../glib/gshell.c:578
4065msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
4066msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
4067
4068#: ../glib/gspawn.c:208
4069#, c-format
4070msgid "Failed to read data from child process (%s)"
4071msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес (%s)"
4072
4073#: ../glib/gspawn.c:348
4074#, c-format
4075msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
4076msgstr ""
4077"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
4078
4079#: ../glib/gspawn.c:433
4080#, c-format
4081msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
4082msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
4083
4084#: ../glib/gspawn.c:1174 ../glib/gspawn-win32.c:338 ../glib/gspawn-win32.c:346
4085#, c-format
4086msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
4087msgstr "Неуспешно четене от дъщерен канал (%s)"
4088
4089#: ../glib/gspawn.c:1241
4090#, c-format
4091msgid "Failed to fork (%s)"
4092msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
4093
4094#: ../glib/gspawn.c:1387 ../glib/gspawn-win32.c:369
4095#, c-format
4096msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
4097msgstr "Неуспешна промяна към папка „%s“ (%s)"
4098
4099#: ../glib/gspawn.c:1397
4100#, c-format
4101msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
4102msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
4103
4104#: ../glib/gspawn.c:1407
4105#, c-format
4106msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
4107msgstr "Неуспешно пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
4108
4109#: ../glib/gspawn.c:1416
4110#, c-format
4111msgid "Failed to fork child process (%s)"
4112msgstr "Неуспешно разклоняване на дъщерен процес (%s)"
4113
4114#: ../glib/gspawn.c:1424
4115#, c-format
4116msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
4117msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
4118
4119#: ../glib/gspawn.c:1448
4120#, c-format
4121msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
4122msgstr ""
4123"Неуспешно четене на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
4124"идентификатор %s)"
4125
4126#: ../glib/gspawn.c:1521 ../glib/gspawn-win32.c:299
4127#, c-format
4128msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
4129msgstr "Неуспешно създаване на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
4130
4131#: ../glib/gspawn-win32.c:282
4132msgid "Failed to read data from child process"
4133msgstr "Неуспешно четене на данни от дъщерен процес"
4134
4135#: ../glib/gspawn-win32.c:375 ../glib/gspawn-win32.c:494
4136#, c-format
4137msgid "Failed to execute child process (%s)"
4138msgstr "Неуспешно изпълнение на дъщерен процес (%s)"
4139
4140#: ../glib/gspawn-win32.c:444
4141#, c-format
4142msgid "Invalid program name: %s"
4143msgstr "Неправилно име на програма: %s"
4144
4145#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:722
4146#: ../glib/gspawn-win32.c:1278
4147#, c-format
4148msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
4149msgstr "Неправилен низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
4150
4151#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:737
4152#: ../glib/gspawn-win32.c:1311
4153#, c-format
4154msgid "Invalid string in environment: %s"
4155msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
4156
4157#: ../glib/gspawn-win32.c:718 ../glib/gspawn-win32.c:1259
4158#, c-format
4159msgid "Invalid working directory: %s"
4160msgstr "Неправилна работна папка: %s"
4161
4162#: ../glib/gspawn-win32.c:783
4163#, c-format
4164msgid "Failed to execute helper program (%s)"
4165msgstr "Неуспешно изпълнение на програмата за помощта (%s)"
4166
4167#: ../glib/gspawn-win32.c:997
4168msgid ""
4169"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
4170"process"
4171msgstr ""
4172"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
4173"процес"
4174
4175#: ../glib/gutf8.c:915
4176msgid "Character out of range for UTF-8"
4177msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
4178
4179#: ../glib/gutf8.c:1015 ../glib/gutf8.c:1024 ../glib/gutf8.c:1154
4180#: ../glib/gutf8.c:1163 ../glib/gutf8.c:1302 ../glib/gutf8.c:1398
4181msgid "Invalid sequence in conversion input"
4182msgstr "Неправилна последователност на входа"
4183
4184#: ../glib/gutf8.c:1313 ../glib/gutf8.c:1409
4185msgid "Character out of range for UTF-16"
4186msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
4187
4188#: ../glib/gutils.c:2166 ../glib/gutils.c:2193 ../glib/gutils.c:2297
4189#, c-format
4190msgid "%u byte"
4191msgid_plural "%u bytes"
4192msgstr[0] "%u B"
4193msgstr[1] "%u B"
4194
4195#: ../glib/gutils.c:2172
4196#, c-format
4197msgid "%.1f KiB"
4198msgstr "%.1f KiB"
4199
4200#: ../glib/gutils.c:2174
4201#, c-format
4202msgid "%.1f MiB"
4203msgstr "%.1f MiB"
4204
4205#: ../glib/gutils.c:2177
4206#, c-format
4207msgid "%.1f GiB"
4208msgstr "%.1f GiB"
4209
4210#: ../glib/gutils.c:2180
4211#, c-format
4212msgid "%.1f TiB"
4213msgstr "%.1f TiB"
4214
4215#: ../glib/gutils.c:2183
4216#, c-format
4217msgid "%.1f PiB"
4218msgstr "%.1f PiB"
4219
4220#: ../glib/gutils.c:2186
4221#, c-format
4222msgid "%.1f EiB"
4223msgstr "%.1f EiB"
4224
4225#: ../glib/gutils.c:2199
4226#, c-format
4227msgid "%.1f kB"
4228msgstr "%.1f kb"
4229
4230#: ../glib/gutils.c:2202 ../glib/gutils.c:2310
4231#, c-format
4232msgid "%.1f MB"
4233msgstr "%.1f MB"
4234
4235#: ../glib/gutils.c:2205 ../glib/gutils.c:2315
4236#, c-format
4237msgid "%.1f GB"
4238msgstr "%.1f GB"
4239
4240#: ../glib/gutils.c:2207 ../glib/gutils.c:2320
4241#, c-format
4242msgid "%.1f TB"
4243msgstr "%.1f TB"
4244
4245#: ../glib/gutils.c:2210 ../glib/gutils.c:2325
4246#, c-format
4247msgid "%.1f PB"
4248msgstr "%.1f PB"
4249
4250#: ../glib/gutils.c:2213 ../glib/gutils.c:2330
4251#, c-format
4252msgid "%.1f EB"
4253msgstr "%.1f EB"
4254
4255#. Translators: the %s in "%s bytes" will always be replaced by a number.
4256#: ../glib/gutils.c:2250
4257#, c-format
4258msgid "%s byte"
4259msgid_plural "%s bytes"
4260msgstr[0] "%s байт"
4261msgstr[1] "%s байта"
4262
4263#: ../glib/gutils.c:2305
4264#, c-format
4265msgid "%.1f KB"
4266msgstr "%.1f KB"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.