source: gnome/master/gnome-control-center.master.bg.po @ 2222

Last change on this file since 2222 was 2114, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

gnome-games, gnome-control-center: подадени в master и gnome-2-32

File size: 124.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-control-center po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2009 Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>.
5# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
6# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
7# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
8# Vladimir Petkov <kaladan@gmial.com>, 2004, 2005, 2006.
9# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2009.
10# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2007, 2008.
11# Krasimir "Bfaf" Chonov <mk2616@abv.bg>, 2009.
12#
13#
14msgid ""
15msgstr ""
16"Project-Id-Version: gnome-control-center master\n"
17"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
18"POT-Creation-Date: 2010-08-28 10:14+0300\n"
19"PO-Revision-Date: 2010-08-28 10:14+0300\n"
20"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
21"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
22"Language: bg\n"
23"MIME-Version: 1.0\n"
24"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
25"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
26"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
27
28#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:1
29msgid "Current network location"
30msgstr "Текущо местоположение"
31
32#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:2
33msgid "More backgrounds URL"
34msgstr "Адрес за допълнителни фонове"
35
36#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:3
37msgid "More themes URL"
38msgstr "Адрес за допълнителни теми"
39
40#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:4
41msgid ""
42"Set this to your current location name. This is used to determine the "
43"appropriate network proxy configuration."
44msgstr ""
45"Задайте да е текущото ви местоположение. Използва се за определянето на "
46"подходящ сървър-посредник."
47
48#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:5
49msgid ""
50"URL for where to get more desktop backgrounds. If set to an empty string the "
51"link will not appear."
52msgstr ""
53"Адрес, от който могат да се изтеглят допълнителни фонове за работното място. "
54"Ако този ключ е празен низ, връзката няма да се показва."
55
56#: ../gnome-control-center.schemas.in.h:6
57msgid ""
58"URL for where to get more desktop themes. If set to an empty string the link "
59"will not appear."
60msgstr ""
61"Адрес, от който могат да се изтеглят допълнителни теми за работното място. "
62"Ако този ключ е празен низ, връзката няма да се показва."
63
64#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:134
65msgid "Key"
66msgstr "Ключ"
67
68#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:135
69msgid "GConf key to which this property editor is attached"
70msgstr "Ключ на GConf, за който е прикачен съответния редактор"
71
72#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:141
73msgid "Callback"
74msgstr "Обратно извикване"
75
76#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:142
77msgid "Issue this callback when the value associated with key gets changed"
78msgstr ""
79"Изпълнение на това обратно извикване, когато стойността свързана с този "
80"клавиш е променена"
81
82#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:147
83msgid "Change set"
84msgstr "Комплект промени"
85
86#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:148
87msgid ""
88"GConf change set containing data to be forwarded to the gconf client on apply"
89msgstr ""
90"Комплект промени за GConf, който съдържа данните за препредаване на "
91"клиентите за използване при натискането на „Прилагане“"
92
93#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:153
94msgid "Conversion to widget callback"
95msgstr "Преобразуване към обратно извикване на графичен обект"
96
97#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:154
98msgid ""
99"Callback to be issued when data are to be converted from GConf to the widget"
100msgstr ""
101"Извеждане на обратно извикване, когато данните се конвертират от GConf в "
102"графичния обект"
103
104#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:159
105msgid "Conversion from widget callback"
106msgstr "Преобразуване от обратно извикване на графичен обект"
107
108#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:160
109msgid ""
110"Callback to be issued when data are to be converted to GConf from the widget"
111msgstr ""
112"Извеждане на обратно извикване, когато данните се конвертират в GConf от "
113"графичния обект"
114
115#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:165
116msgid "UI Control"
117msgstr "Контрол на потребителския интерфейс"
118
119#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:166
120msgid "Object that controls the property (normally a widget)"
121msgstr "Обект, контролиращ свойствата (обикновено графични обекти)"
122
123#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:181
124msgid "Property editor object data"
125msgstr "Редактор на свойствата на обектни данни"
126
127#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:182
128msgid "Custom data required by the specific property editor"
129msgstr "Потребителски данни изисквани от зададен редактор на свойства"
130
131#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:188
132msgid "Property editor data freeing callback"
133msgstr "Обратно извикване, което освобождава данни на редактора на свойства"
134
135#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:189
136msgid "Callback to be issued when property editor object data is to be freed"
137msgstr ""
138"Обратно извикване, което да се извиква при освобождаване на данни от "
139"редактора на свойства"
140
141#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1406
142#, c-format
143msgid ""
144"Couldn't find the file '%s'.\n"
145"\n"
146"Please make sure it exists and try again, or choose a different background "
147"picture."
148msgstr ""
149"Файлът „%s“ не може да бъде намерен.\n"
150"\n"
151"Проверете дали съществува и опитайте отново или изберете друго изображение "
152"за фон."
153
154#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1414
155#, c-format
156msgid ""
157"I don't know how to open the file '%s'.\n"
158"Perhaps it's a kind of picture that is not yet supported.\n"
159"\n"
160"Please select a different picture instead."
161msgstr ""
162"Няма програма, с която да се отвори файла „%s“.\n"
163"Може би той е изображение, което още не се поддържа.\n"
164"\n"
165"Изберете друго изображение вместо него."
166
167#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1536
168msgid "Please select an image."
169msgstr "Изберете изображение."
170
171#: ../libgnome-control-center/gconf-property-editor.c:1541
172msgid "_Select"
173msgstr "_Избиране"
174
175#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:1
176msgid "Date And Time"
177msgstr ""
178
179#: ../panels/datetime/gnome-datetime-panel.desktop.in.in.h:2
180msgid "Date and Time preferences panel"
181msgstr ""
182
183#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:1
184#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:17
185msgid "Preferred Applications"
186msgstr "Предпочитани програми"
187
188#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-panel.desktop.in.in.h:2
189msgid "Select your default applications"
190msgstr "Избиране на стандартните програми"
191
192#: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:1
193msgid "Start the preferred visual assistive technology"
194msgstr "Стартиране на предпочитаната технология за визуална помощ"
195
196#: ../panels/default-applications/gnome-at-session.desktop.in.in.h:2
197msgid "Visual Assistance"
198msgstr "Визуална помощ"
199
200#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:99
201#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:363
202#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:384
203#, c-format
204msgid "Error saving configuration: %s"
205msgstr "Грешка при запазването на настройките: %s"
206
207#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:692
208msgid "Custom"
209msgstr "Потребителски"
210
211#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:723
212msgid "Could not load the main interface"
213msgstr "Неуспех при зареждането на основния интерфейс"
214
215#: ../panels/default-applications/gnome-da-capplet.c:725
216msgid "Please make sure that the applet is properly installed"
217msgstr "Проверете дали аплетът е инсталиран правилно"
218
219#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:1
220#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:1
221#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:1
222msgid "Accessibility"
223msgstr "Достъпност"
224
225#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:3
226#, no-c-format
227msgid "All %s occurrences will be replaced with actual link"
228msgstr "Всички появи на „%s“ ще бъдат заменени с действащи хипервръзки."
229
230#.
231#. * vim: sw=2 ts=8 cindent noai bs=2
232#.
233#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:4
234#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:1
235msgid "C_ommand:"
236msgstr "_Команда:"
237
238#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:5
239msgid "Co_mmand:"
240msgstr "Ко_манда:"
241
242#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:6
243msgid "E_xecute flag:"
244msgstr "_Флаг за изпълнение:"
245
246#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:7
247msgid "Image Viewer"
248msgstr "Преглед на изображения"
249
250#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:8
251msgid "Instant Messenger"
252msgstr "Бързи съобщения"
253
254#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:9
255msgid "Internet"
256msgstr "Интернет"
257
258#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:10
259msgid "Mail Reader"
260msgstr "Програма за е-поща"
261
262#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:11
263msgid "Mobility"
264msgstr "Двигателна помощ"
265
266#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:12
267msgid "Multimedia"
268msgstr "Мултимедия"
269
270#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:13
271msgid "Multimedia Player"
272msgstr "Програма за мултимедия"
273
274#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:14
275msgid "Open link in new _tab"
276msgstr "Отваряне на връзката в нов по_дпрозорец"
277
278#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:15
279msgid "Open link in new _window"
280msgstr "Отваряне на връзката в _нов прозорец"
281
282#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:16
283msgid "Open link with web browser _default"
284msgstr "Отваряне на връзката, както е _обичайно за браузъра"
285
286#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:18
287msgid "Run at st_art"
288msgstr "Стартиране в _началото на сесията"
289
290#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:19
291msgid "Run in t_erminal"
292msgstr "Стартиране в т_ерминал"
293
294#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:20
295msgid "System"
296msgstr "Система"
297
298#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:21
299msgid "Terminal Emulator"
300msgstr "Терминален емулатор"
301
302#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:22
303msgid "Text Editor"
304msgstr "Текстов редактор"
305
306#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:23
307msgid "Video Player"
308msgstr "Гледане на филми"
309
310#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:24
311msgid "Visual"
312msgstr "Визуална помощ"
313
314#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:25
315msgid "Web Browser"
316msgstr "Интернет браузър"
317
318#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications-properties.ui.h:26
319msgid "_Run at start"
320msgstr "Стартиране в _началото на сесията"
321
322#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:1
323msgid "Balsa"
324msgstr "Balsa"
325
326#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:2
327msgid "Banshee Music Player"
328msgstr "Програма за музика Banshee"
329
330#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:3
331msgid "Claws Mail"
332msgstr "Claws — програма за е-поща"
333
334#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:4
335#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:31
336msgid "Dasher"
337msgstr "Dasher"
338
339#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:5
340msgid "Debian Sensible Browser"
341msgstr "sensible-browser на Дебиан"
342
343#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:6
344msgid "Debian Terminal Emulator"
345msgstr "Терминален емулатор на Дебиан"
346
347#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:7
348msgid "ETerm"
349msgstr "ETerm"
350
351#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:8
352msgid "Encompass"
353msgstr "Encompass"
354
355#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:9
356msgid "Epiphany Web Browser"
357msgstr "Интернет браузър Epiphany"
358
359#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:10
360msgid "Evolution Mail Reader"
361msgstr "Evolution — програма за е-поща"
362
363#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:11
364msgid "Firebird"
365msgstr "Firebird"
366
367#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:12
368msgid "Firefox"
369msgstr "Firefox"
370
371#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:13
372msgid "GNOME Magnifier without Screen Reader"
373msgstr "Лупа на GNOME без екранен четец"
374
375#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:14
376msgid "GNOME OnScreen Keyboard"
377msgstr "Екранна клавиатура на GNOME"
378
379#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:15
380msgid "GNOME Terminal"
381msgstr "Терминал на GNOME"
382
383#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:16
384msgid "Galeon"
385msgstr "Galeon"
386
387#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:17
388msgid "Gnopernicus"
389msgstr "Gnopernicus"
390
391#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:18
392msgid "Gnopernicus with Magnifier"
393msgstr "Gnopernicus с лупа"
394
395#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:19
396msgid "Iceape"
397msgstr "Iceape"
398
399#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:20
400msgid "Iceape Mail"
401msgstr "Програма за е-поща Iceape Mail"
402
403#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:21
404msgid "Icedove"
405msgstr "Icedove"
406
407#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:22
408msgid "Iceweasel"
409msgstr "Iceweasel"
410
411#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:23
412msgid "KDE Magnifier without Screen Reader"
413msgstr "Лупа на KDE без екранен четец"
414
415#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:24
416msgid "KMail"
417msgstr "KMail — програма за е-поща"
418
419#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:25
420msgid "Konqueror"
421msgstr "Konqueror"
422
423#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:26
424msgid "Konsole"
425msgstr "Konsole"
426
427# Това е име на програма.
428#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:27
429msgid "Linux Screen Reader"
430msgstr "Linux Screen Reader"
431
432#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:28
433msgid "Linux Screen Reader with Magnifier"
434msgstr "Linux Screen Reader с лупа"
435
436#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:29
437msgid "Listen"
438msgstr "Listen"
439
440#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:30
441msgid "Midori"
442msgstr "Midori"
443
444#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:31
445msgid "Mozilla"
446msgstr "Mozilla"
447
448#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:32
449msgid "Mozilla 1.6"
450msgstr "Mozilla 1.6"
451
452#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:33
453msgid "Mozilla Mail"
454msgstr "Mozilla — програма за е-поща"
455
456#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:34
457msgid "Mozilla Thunderbird"
458msgstr "Mozilla Thunderbird"
459
460#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:35
461msgid "Muine Music Player"
462msgstr "Програма за музика Muine"
463
464#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:36
465msgid "Mutt"
466msgstr "Mutt"
467
468#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:37
469msgid "NXterm"
470msgstr "NXterm"
471
472#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:38
473msgid "Netscape Communicator"
474msgstr "Netscape Communicator"
475
476#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:39
477msgid "Opera"
478msgstr "Opera"
479
480#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:40
481msgid "Orca"
482msgstr "Orca"
483
484#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:41
485msgid "Orca with Magnifier"
486msgstr "Orca с лупа"
487
488#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:42
489msgid "RXVT"
490msgstr "RXVT"
491
492#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:43
493msgid "Rhythmbox Music Player"
494msgstr "Програма за музика Rhythbox"
495
496#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:44
497msgid "SeaMonkey"
498msgstr "SeaMonkey"
499
500#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:45
501msgid "SeaMonkey Mail"
502msgstr "Програма за е-поща на SeaMonkey"
503
504#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:46
505msgid "Standard XTerminal"
506msgstr "Стандартен XTerminal"
507
508#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:47
509msgid "Sylpheed"
510msgstr "Sylpheed"
511
512#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:48
513msgid "Sylpheed-Claws"
514msgstr "Sylpheed-Claws"
515
516#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:49
517msgid "Terminator"
518msgstr "Terminator"
519
520#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:50
521msgid "Thunderbird"
522msgstr "Thunderbird"
523
524#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:51
525msgid "Totem Movie Player"
526msgstr "Програмата за филми Totem"
527
528#: ../panels/default-applications/gnome-default-applications.xml.in.h:52
529msgid "aterm"
530msgstr "aterm"
531
532#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
533msgid "Include _panel"
534msgstr "_Включване на панела"
535
536#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:2
537#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:320
538msgid "Left"
539msgstr "наляво"
540
541#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:3
542msgid "Make Default"
543msgstr "Да е стандартно"
544
545#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:4
546#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:523
547msgid "Monitor"
548msgstr "Екран"
549
550#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:5
551#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:319
552#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:358
553#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:60
554msgid "Normal"
555msgstr "нормално"
556
557#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:6
558#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:61
559msgid "Off"
560msgstr "Изключен"
561
562#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:7
563#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:62
564msgid "On"
565msgstr "Включен"
566
567#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:8
568msgid "Panel icon"
569msgstr "Икона в панела"
570
571#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:9
572msgid "R_otation:"
573msgstr "_Завъртане:"
574
575#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:10
576msgid "Re_fresh rate:"
577msgstr "_Опресняване:"
578
579#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:11
580#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:321
581msgid "Right"
582msgstr "надясно"
583
584#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:12
585msgid "Sa_me image in all monitors"
586msgstr "_Еднакво изображение на всички екрани"
587
588#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:13
589msgid "Upside-down"
590msgstr "обърнато"
591
592#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:14
593msgid "_Detect monitors"
594msgstr "_Засичане на екрани"
595
596#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:15
597msgid "_Resolution:"
598msgstr "_Разделителна способност:"
599
600#: ../panels/display/display-capplet.ui.h:16
601msgid "_Show monitors in panel"
602msgstr "_Показване на екраните в панела"
603
604#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:1
605msgid "Change resolution and position of monitors"
606msgstr "Промяна на разделителната способност и положението на екраните"
607
608#: ../panels/display/gnome-display-panel.desktop.in.in.h:2
609msgid "Monitors"
610msgstr "Екрани"
611
612#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:44
613#, c-format
614msgid ""
615"Usage: %s SOURCE_FILE DEST_NAME\n"
616"\n"
617"This program installs a RANDR profile for multi-monitor setups into\n"
618"a systemwide location.  The resulting profile will get used when\n"
619"the RANDR plug-in gets run in gnome-settings-daemon.\n"
620"\n"
621"SOURCE_FILE - a full pathname, typically /home/username/.config/monitors."
622"xml\n"
623"\n"
624"DEST_NAME - relative name for the installed file.  This will get put in\n"
625"            the systemwide directory for RANDR configurations,\n"
626"            so the result will typically be %s/DEST_NAME\n"
627msgstr ""
628"Употреба: %s ИЗХОДЕН_ФАЙЛ ЦЕЛЕВИ_ФАЙЛ\n"
629"\n"
630"Програмата инсталира профил на многоекранен профил на RANDR в\n"
631"системните папки.  Така профилът ще се ползва в момента, когато\n"
632"приставката за RANDR се изпълни от gnome-settings-daemon.\n"
633"\n"
634"ИЗХОДЕН_ФАЙЛ — пълен път, вероятно „/home/username/.config/monitors.xml“\n"
635"\n"
636"ЦЕЛЕВИ_ФАЙЛ  — относителен път за инсталирания файл.  Той ще бъде копиран\n"
637"               в системната папка за настройки на RANDR, с други думи в\n"
638"               „%s/DEST_NAME“\n"
639
640#. Translators: only able to install RANDR profiles as root
641#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:151
642msgid "This program can only be used by the root user"
643msgstr "Програмата може да се ползва само от системен администратор"
644
645#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:168
646msgid "The source filename must be absolute"
647msgstr "Името на файла трябва да е абсолютно"
648
649#. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
650#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:179
651#, c-format
652msgid "Could not open %s: %s\n"
653msgstr "Следният файл не може да бъде отворен — „%s“: %s\n"
654
655#. Translators: first %s is a filename; second %s is an error message
656#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:188
657#, c-format
658msgid "Could not get information for %s: %s\n"
659msgstr "Неуспех при получаването на информацията за „%s“: %s\n"
660
661#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:195
662#, c-format
663msgid "%s must be a regular file\n"
664msgstr "Файлът „%s“ трябва да е обикновен\n"
665
666#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:204
667msgid "This program must only be run through pkexec(1)"
668msgstr "Тази програма трябва да се стартира само чрез pkexec(1)"
669
670#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:209
671msgid "PKEXEC_UID must be set to an integer value"
672msgstr "PKEXEC_UID трябва да е цяло число"
673
674#. Translators: we are complaining that a file must be really owned by the user who called this program
675#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:215
676#, c-format
677msgid "%s must be owned by you\n"
678msgstr "Вие трябва да сте собственика на „%s“\n"
679
680#. Translators: here we are saying that a plain filename must look like "filename", not like "some_dir/filename"
681#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:223
682#, c-format
683msgid "%s must not have any directory components\n"
684msgstr "Не трябва да има никакви папки в пътя до файла „%s“\n"
685
686#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:231
687#, c-format
688msgid "%s must be a directory\n"
689msgstr "„%s“ трябва да е папка\n"
690
691#. Translators: the first %s/%s is a directory/filename; the last %s is an error message
692#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:242
693#, c-format
694msgid "Could not open %s/%s: %s\n"
695msgstr "Следният файл е недостъпен — „%s/%s“: %s\n"
696
697#: ../panels/display/gnome-display-properties-install-systemwide.c:262
698#, c-format
699msgid "Could not rename %s to %s: %s\n"
700msgstr "„%s“ не може да се преименува на „%s“: %s\n"
701
702#: ../panels/display/org.gnome.randr.policy.in.h:1
703msgid ""
704"Authentication is required to install multi-monitor settings for all users"
705msgstr ""
706"Необходима е идентификация, за да се инсталират многоекранните настройки за "
707"всички потребители"
708
709#: ../panels/display/org.gnome.randr.policy.in.h:2
710msgid "Install multi-monitor settings for the whole system"
711msgstr "Инсталиране на многоекранни настройки за всички потребители"
712
713#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:322
714msgid "Upside Down"
715msgstr "обърнато"
716
717#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:364
718#, c-format
719msgid "%d Hz"
720msgstr "%d Hz"
721
722#. Translators:  this is the feature where what you see on your laptop's
723#. * screen is the same as your external monitor.  Here, "Mirror" is being
724#. * used as an adjective, not as a verb.  For example, the Spanish
725#. * translation could be "Pantallas en Espejo", *not* "Espejar Pantallas".
726#.
727#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:512
728#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1658
729msgid "Mirror Screens"
730msgstr "Еднакво изображение на екраните"
731
732#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:514
733#, c-format
734msgid "Monitor: %s"
735msgstr "Екран: %s"
736
737#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:592
738#, c-format
739msgid "%d x %d"
740msgstr "%d × %d"
741
742#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:1514
743msgid ""
744"Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
745"placement."
746msgstr ""
747"Изберете екран, за да промените настройките му. С влачене променяте "
748"положението му."
749
750#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2079
751msgid "Could not save the monitor configuration"
752msgstr "Неуспех при запазването на настройките на екрана"
753
754#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2102
755msgid "Could not get session bus while applying display configuration"
756msgstr ""
757"Неуспех при получаването на достъп до сесийната шина при прилагане на "
758"настройките на екрана"
759
760#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2147
761msgid "Could not detect displays"
762msgstr "Неуспех при засичането на екрани"
763
764#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2322
765msgid "The monitor configuration has been saved"
766msgstr "Настройките на екрана са запазвани"
767
768#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2324
769msgid "This configuration will be used the next time someone logs in."
770msgstr "Настройките ще се приложат при следващото влизане на потребител."
771
772#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2358
773msgid "Could not set the default configuration for monitors"
774msgstr "Неуспех при задаването на стандартните на настройки на екраните"
775
776#: ../panels/display/xrandr-capplet.c:2416
777msgid "Could not get screen information"
778msgstr "Неуспех при получаването на информацията за екрана"
779
780#: ../panels/keybindings/00-multimedia-key.xml.in.h:1
781msgid "Sound"
782msgstr "Звук"
783
784#: ../panels/keybindings/01-desktop-key.xml.in.h:1
785msgid "Desktop"
786msgstr "Работен плот"
787
788#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:21
789msgid "New shortcut..."
790msgstr "Нова клавишна комбинация…"
791
792#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:163
793#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:164
794msgid "Accelerator key"
795msgstr "Клавиш на ускорение"
796
797#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:173
798#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:174
799msgid "Accelerator modifiers"
800msgstr "Модификатори за ускорение"
801
802#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:182
803#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:183
804msgid "Accelerator keycode"
805msgstr "Клавиш на ускорение"
806
807#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:193
808msgid "Accel Mode"
809msgstr "Ускорен режим"
810
811#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:194
812msgid "The type of accelerator."
813msgstr "Вид на ускорителя."
814
815#: ../panels/keybindings/eggcellrendererkeys.c:242
816#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:100
817#: ../typing-break/drwright.c:498
818msgid "Disabled"
819msgstr "Без"
820
821#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:181
822msgid "<Unknown Action>"
823msgstr "<Неизвестно действие>"
824
825#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:931
826#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1562
827msgid "Custom Shortcuts"
828msgstr "Потребителски клавишни комбинации"
829
830#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1073
831msgid "Error saving the new shortcut"
832msgstr "Грешка при запазването на новата клавишна комбинация"
833
834#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1152
835#, c-format
836msgid ""
837"The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
838"using this key.\n"
839"Please try with a key such as Control, Alt or Shift at the same time."
840msgstr ""
841"„%s“ не може да се ползва за клавишна комбинация, защото ще стане невъзможно "
842"да бъде въвеждан самостоятелно.\n"
843"Комбинирайте го с някой от клавишите „Control“, „Alt“ или „Shift“."
844
845#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1182
846#, c-format
847msgid ""
848"The shortcut \"%s\" is already used for\n"
849"\"%s\""
850msgstr ""
851"Клавишната комбинация „%s“ вече се използва за:\n"
852"„%s“"
853
854#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1188
855#, c-format
856msgid ""
857"If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
858msgstr ""
859"Ако прехвърлите клавишната комбинация на „%s“, комбинацията „%s“ ще бъде "
860"изключена."
861
862#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1196
863msgid "_Reassign"
864msgstr "_Прехвърляне"
865
866#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1316
867#, c-format
868msgid "Error unsetting accelerator in configuration database: %s"
869msgstr ""
870"Грешка при изтриване на клавишната комбинация в базата от данни с настройки: "
871"%s"
872
873#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1517
874msgid "Too many custom shortcuts"
875msgstr "Прекалено много клавишни комбинации"
876
877#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1849
878msgid "Action"
879msgstr "Действие"
880
881#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.c:1871
882msgid "Shortcut"
883msgstr "Клавишна комбинация"
884
885#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:2
886msgid "Custom Shortcut"
887msgstr "Потребителска клавишна комбинация"
888
889#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:3
890#: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:2
891msgid "Keyboard Shortcuts"
892msgstr "Клавишни комбинации"
893
894#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:4
895msgid ""
896"To edit a shortcut key, click on the corresponding row and type a new key "
897"combination, or press backspace to clear."
898msgstr ""
899"За да редактирате клавишната комбинация, натиснете върху съответния ред и "
900"въведете новата комбинация, или натиснете backspace за изчистване."
901
902#: ../panels/keybindings/gnome-keybinding-properties.ui.h:5
903msgid "_Name:"
904msgstr "_Име:"
905
906#: ../panels/keybindings/gnome-keybindings-panel.desktop.in.in.h:1
907msgid "Assign shortcut keys to commands"
908msgstr "Поставяне на клавишни комбинации за команди"
909
910#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:1
911msgid "Beep when _accessibility features are turned on or off"
912msgstr "Звук при _включване/изключване на функции чрез клавиатурата"
913
914#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:2
915msgid "Beep when a _modifier key is pressed"
916msgstr "Звук при натискане на _модификатор"
917
918#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:3
919msgid "Beep when a _toggle key is pressed"
920msgstr "Звук при натискане на клавиш за превкл_ючване"
921
922#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:4
923msgid "Beep when a key is pr_essed"
924msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
925
926#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:5
927msgid "Beep when a key is reje_cted"
928msgstr "Звук при _отхвърляне на клавиша"
929
930#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:6
931msgid "Beep when key is _accepted"
932msgstr "Звук при п_риемане на клавиша"
933
934#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:7
935msgid "Beep when key is _rejected"
936msgstr "Звук при от_хвърляне на клавиша"
937
938#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:8
939#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:4
940#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:17
941msgid "Bounce Keys"
942msgstr "Подскачащи клавиши"
943
944#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:9
945msgid "Flash _window titlebar"
946msgstr "Проблясване на _заглавната лента на прозореца"
947
948#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:10
949msgid "Flash entire _screen"
950msgstr "Проблясване на _целия екран"
951
952#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:11
953#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:14
954#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:15
955msgid "General"
956msgstr "Общи"
957
958#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:12
959msgid "Keyboard Accessibility Audio Feedback"
960msgstr "Звукови уведомления за достъпност на клавиатурата"
961
962#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:13
963msgid "Show _visual feedback for the alert sound"
964msgstr "_Визуално подсказване при системни звуци"
965
966#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:14
967#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:39
968#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:76
969msgid "Slow Keys"
970msgstr "Бавни клавиши"
971
972#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:15
973#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:40
974#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:80
975msgid "Sticky Keys"
976msgstr "Лепкави клавиши"
977
978#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-a11y-notifications.ui.h:16
979msgid "Visual cues for sounds"
980msgstr "Визуални подсказки за звуци"
981
982#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:2
983msgid "All_ow postponing of breaks"
984msgstr "_Разрешаване на отлагането на почивките"
985
986#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:3
987msgid "Audio _Feedback..."
988msgstr "Звукови _уведомления…"
989
990#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:5
991msgid "Check if breaks are allowed to be postponed"
992msgstr "Проверяване дали е разрешено да се отлагат почивките"
993
994#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:6
995msgid "Cursor Blinking"
996msgstr "Мигащ курсор"
997
998#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:7
999msgid "Cursor _blinks in text fields"
1000msgstr "_Мигащ курсор в текстовите полета"
1001
1002#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:8
1003#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:4
1004#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:29
1005msgid "Cursor blinks speed"
1006msgstr "Скорост на мигане на курсора"
1007
1008#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:9
1009#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
1010#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:30
1011msgid "D_elay:"
1012msgstr "_Закъснение:"
1013
1014#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:10
1015msgid "Disa_ble sticky keys if two keys are pressed together"
1016msgstr "_Изключване при натискането на два клавиша едновременно"
1017
1018#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:11
1019msgid "Duration of the break when typing is disallowed"
1020msgstr "Продължителност на почивката, през която писането е забранено"
1021
1022#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:12
1023msgid "Duration of work before forcing a break"
1024msgstr "Периодът на работа, преди да се пусне почивка"
1025
1026#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:13
1027#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:14
1028msgid "Fast"
1029msgstr "Бърза"
1030
1031#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:15
1032msgid "Key presses _repeat when key is held down"
1033msgstr "_Натискането на бутона се повтаря, ако той бъде задържан"
1034
1035#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:16
1036msgid "Keyboard Preferences"
1037msgstr "Настройки на клавиатурата"
1038
1039#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:17
1040msgid "Keyboard _model:"
1041msgstr "_Модел на клавиатурата:"
1042
1043#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:18
1044msgid "Layouts"
1045msgstr "Подредби"
1046
1047#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:19
1048msgid "List of keyboard layouts selected for usage"
1049msgstr "Списък с избраните за ползване подредби"
1050
1051#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:20
1052msgid ""
1053"Lock screen after a certain duration to help prevent repetitive keyboard use "
1054"injuries"
1055msgstr ""
1056"Заключване на екрана след определено време, за предотвратяването на травми "
1057"при прекалено дълго писане на клавиатурата."
1058
1059#. long delay
1060#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:21
1061#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:19
1062#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:53
1063msgid "Long"
1064msgstr "Дълго"
1065
1066#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:22
1067#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:56
1068msgid "Mouse Keys"
1069msgstr "Клавиши за мишка"
1070
1071#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:23
1072msgid "Move _Down"
1073msgstr "Преместване на_горе"
1074
1075#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:24
1076msgid "Move _Up"
1077msgstr "Преместване на_долу"
1078
1079#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:25
1080msgid "Move the selected keyboard layout down in the list"
1081msgstr "Преместване на избраната подредба надолу в списъка"
1082
1083#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:26
1084msgid "Move the selected keyboard layout up in the list"
1085msgstr "Преместване на избраната подредба нагоре в списъка"
1086
1087#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:27
1088msgid "New windows u_se active window's layout"
1089msgstr "Новите прозорци унаследяват подредбата на прозореца на _фокус"
1090
1091#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:28
1092msgid "Print a diagram of the selected keyboard layout"
1093msgstr "Отпечатване на диаграма на избраната подредба"
1094
1095#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:29
1096msgid "Remove the selected keyboard layout from the list"
1097msgstr "Изваждане на избраната подредба от списъка"
1098
1099#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:30
1100msgid "Repeat Keys"
1101msgstr "Повторни клавиши"
1102
1103#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:31
1104msgid "Repeat keys speed"
1105msgstr "Скорост на повтаряне на клавишите"
1106
1107#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:32
1108msgid ""
1109"Replace the current keyboard layout settings with the\n"
1110"default settings"
1111msgstr ""
1112"Замяна на текущите настройки на подредбата на клавиатурата\n"
1113"със стандартните"
1114
1115#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:34
1116msgid "Reset to De_faults"
1117msgstr "_Стандартни настройки"
1118
1119#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:35
1120msgid "S_peed:"
1121msgstr "С_корост:"
1122
1123#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:36
1124msgid "Select a keyboard layout to be added to the list"
1125msgstr "Избиране на подредба, която да се добави към списъка"
1126
1127#. short delay
1128#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:37
1129#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:27
1130#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:73
1131msgid "Short"
1132msgstr "Късо"
1133
1134#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:38
1135#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:30
1136msgid "Slow"
1137msgstr "Бавна"
1138
1139#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:41
1140msgid "Typing Break"
1141msgstr "Почивки при писане"
1142
1143#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:42
1144msgid "View and edit keyboard layout options"
1145msgstr "Разглеждане и редактиране на настройките на подредбата"
1146
1147#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:43
1148#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:37
1149msgid "_Acceleration:"
1150msgstr "_Ускорение:"
1151
1152#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:44
1153msgid "_Accessibility features can be toggled with keyboard shortcuts"
1154msgstr "В_ключване/изключване на достъпността чрез клавишни комбинации"
1155
1156#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:45
1157msgid "_Add..."
1158msgstr "_Добавяне…"
1159
1160#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:46
1161msgid "_Break interval lasts:"
1162msgstr "Продължителност на по_чивката:"
1163
1164#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:47
1165#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:38
1166msgid "_Delay:"
1167msgstr "З_акъснение:"
1168
1169#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:48
1170msgid "_Ignore fast duplicate keypresses"
1171msgstr "И_гнориране на бързо натискане на еднакви клавиши"
1172
1173#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:49
1174msgid "_Lock screen to enforce typing break"
1175msgstr "За_ключване на екрана за почивка при писане"
1176
1177#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:50
1178msgid "_Only accept long keypresses"
1179msgstr "_Приемане само на задържани клавиши"
1180
1181#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:51
1182msgid "_Options..."
1183msgstr "Настро_йки…"
1184
1185#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:52
1186msgid "_Pointer can be controlled using the keypad"
1187msgstr "П_оказалецът може да се движи чрез клавиатурата"
1188
1189#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:53
1190msgid "_Separate layout for each window"
1191msgstr "_Отделна подредба за всеки прозорец"
1192
1193#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:54
1194msgid "_Simulate simultaneous keypresses"
1195msgstr "Симу_лиране на едновременно натискане"
1196
1197#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:55
1198msgid "_Speed:"
1199msgstr "_Скорост:"
1200
1201#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:56
1202msgid "_Type to test settings:"
1203msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
1204
1205#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:57
1206msgid "_Work interval lasts:"
1207msgstr "Продължителност на ра_ботата:"
1208
1209#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-dialog.ui.h:58
1210msgid "minutes"
1211msgstr "минути"
1212
1213#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:1
1214msgid "By _country"
1215msgstr "По _страна"
1216
1217#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:2
1218msgid "By _language"
1219msgstr "По _език"
1220
1221#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:3
1222msgid "Choose a Layout"
1223msgstr "Избиране на клавиатурна подредба"
1224
1225#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:4
1226msgid "Preview:"
1227msgstr "Предварителен преглед:"
1228
1229#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:5
1230msgid "_Country:"
1231msgstr "_Страна:"
1232
1233#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:6
1234msgid "_Language:"
1235msgstr "_Език:"
1236
1237#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-layout-chooser.ui.h:7
1238msgid "_Variants:"
1239msgstr "_Варианти:"
1240
1241#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:1
1242msgid "Choose a Keyboard Model"
1243msgstr "Избиране на модел клавиатура"
1244
1245#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:2
1246msgid "_Models:"
1247msgstr "_Модели:"
1248
1249#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-model-chooser.ui.h:3
1250msgid "_Vendors:"
1251msgstr "_Производители:"
1252
1253#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-options-dialog.ui.h:1
1254msgid "Keyboard Layout Options"
1255msgstr "Настройки на подредбата"
1256
1257#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkb.c:81
1258msgid "Unknown"
1259msgstr "Неизвестен"
1260
1261#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkblt.c:241
1262msgid "Layout"
1263msgstr "Подредба"
1264
1265#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:166
1266msgid "Vendors"
1267msgstr "Производители"
1268
1269#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbmc.c:232
1270msgid "Models"
1271msgstr "Модели"
1272
1273# На едното място е в женски род — подредба, на другото май е мъжки.
1274# Затова вместо „стандартно“ ползвам „По подразбиране“.
1275#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-properties-xkbot.c:233
1276#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:582
1277msgid "Default"
1278msgstr "По подразбиране"
1279
1280#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
1281msgid "Keyboard"
1282msgstr "Клавиатура"
1283
1284#: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:2
1285msgid "Set your keyboard preferences"
1286msgstr "Настройки на клавиатурата"
1287
1288#: ../panels/mouse/capplet-stock-icons.c:66
1289#, c-format
1290msgid "Unable to load stock icon '%s'\n"
1291msgstr "Стандартната икона „%s“ не може да бъде заредена\n"
1292
1293#. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
1294#. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
1295#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:90
1296msgid "gesture|Move left"
1297msgstr "Движение наляво"
1298
1299#. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
1300#. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
1301#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:95
1302msgid "gesture|Move right"
1303msgstr "Движение надясно"
1304
1305#. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
1306#. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
1307#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:100
1308msgid "gesture|Move up"
1309msgstr "Движение нагоре"
1310
1311#. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
1312#. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
1313#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:105
1314msgid "gesture|Move down"
1315msgstr "Движение надолу"
1316
1317#. Translators: this is the gesture to trigger/choose the click type.
1318#. Don't include the prefix "gesture|" in the translation.
1319#: ../panels/mouse/gnome-mouse-accessibility.c:110
1320msgid "gesture|Disabled"
1321msgstr "Без"
1322
1323#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:2
1324msgid "Choose type of click _beforehand"
1325msgstr "Предварителен из_бор на вида натискане"
1326
1327#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
1328msgid "Choose type of click with mo_use gestures"
1329msgstr "Избор на вида чрез дви_жение на мишката"
1330
1331#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:6
1332msgid "D_ouble click:"
1333msgstr "_Двойно натискане:"
1334
1335#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:7
1336msgid "D_rag click:"
1337msgstr "_Изтегляне:"
1338
1339#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
1340msgid "Disable _touchpad while typing"
1341msgstr "_Изключване на сензорния панел при писане"
1342
1343#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
1344msgid "Double-Click Timeout"
1345msgstr "Пауза между две натискания"
1346
1347#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:10
1348msgid "Drag and Drop"
1349msgstr "Влачене и пускане"
1350
1351#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:11
1352msgid "Dwell Click"
1353msgstr "Натискане без бутон"
1354
1355#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:12
1356msgid "Enable _mouse clicks with touchpad"
1357msgstr "_Натискане на мишката чрез потупване на панела"
1358
1359#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:13
1360msgid "Enable h_orizontal scrolling"
1361msgstr "Включване на _хоризонтално придвижване"
1362
1363#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:16
1364#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:40
1365msgid "High"
1366msgstr "Висока"
1367
1368#. large threshold
1369#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:17
1370#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
1371msgid "Large"
1372msgstr "Голям"
1373
1374#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:18
1375msgid "Locate Pointer"
1376msgstr "Посочване на показалеца"
1377
1378#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:20
1379#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:54
1380msgid "Low"
1381msgstr "Ниска"
1382
1383#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:21
1384msgid "Mouse Orientation"
1385msgstr "Ориентация на мишката"
1386
1387#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:22
1388msgid "Mouse Preferences"
1389msgstr "Настройки на мишката"
1390
1391#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:23
1392msgid "Pointer Speed"
1393msgstr "Скорост на показалеца"
1394
1395#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:24
1396msgid "Scrolling"
1397msgstr "Придвижване"
1398
1399#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:25
1400msgid "Seco_ndary click:"
1401msgstr "Пов_торно натискане:"
1402
1403#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:26
1404msgid "Sh_ow position of pointer when the Control key is pressed"
1405msgstr "П_оказване на позицията на курсора при натискане на клавиша „Control“"
1406
1407#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:28
1408msgid "Show click type _window"
1409msgstr "П_оказване на вида в прозорец"
1410
1411#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:29
1412#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:75
1413msgid "Simulated Secondary Click"
1414msgstr "Симулирано повторно натискане"
1415
1416#. small threshold
1417#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:31
1418#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
1419msgid "Small"
1420msgstr "Малък"
1421
1422#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:32
1423msgid "Thr_eshold:"
1424msgstr "П_раг:"
1425
1426#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:33
1427msgid ""
1428"To test your double-click settings, try to double-click on the light bulb."
1429msgstr ""
1430"За да тествате настройките за двойно натискане, пробвайте с мишката върху "
1431"крушката"
1432
1433#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:34
1434msgid "Touchpad"
1435msgstr "Сензорен панел"
1436
1437#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:35
1438msgid "Two-_finger scrolling"
1439msgstr "Придвижване с _два пръста"
1440
1441#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:36
1442msgid "You can also use the Dwell Click panel applet to choose the click type."
1443msgstr ""
1444"За да изберете вида натискане, може да използвате и аплета „Натискане без "
1445"бутон“"
1446
1447#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:39
1448msgid "_Disabled"
1449msgstr "_Изключен"
1450
1451#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:40
1452msgid "_Edge scrolling"
1453msgstr "_Чрез ръба на панела"
1454
1455#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:41
1456msgid "_Initiate click when stopping pointer movement"
1457msgstr "_Емулиране на натискане при спиране движението на показалеца"
1458
1459#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:42
1460msgid "_Left-handed"
1461msgstr "За _лява ръка"
1462
1463#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:43
1464#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:98
1465msgid "_Motion threshold:"
1466msgstr "П_раг на движение:"
1467
1468#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:44
1469msgid "_Right-handed"
1470msgstr "За _дясна ръка"
1471
1472#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:45
1473msgid "_Sensitivity:"
1474msgstr "_Чувствителност"
1475
1476#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:46
1477msgid "_Single click:"
1478msgstr "Едно_кратно натискане:"
1479
1480#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:47
1481msgid "_Timeout:"
1482msgstr "П_ауза:"
1483
1484#: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:48
1485msgid "_Trigger secondary click by holding down the primary button"
1486msgstr "_Второ натискане при задържане на основния бутон"
1487
1488#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:1
1489msgid "Mouse"
1490msgstr "Мишка"
1491
1492#: ../panels/mouse/gnome-mouse-panel.desktop.in.in.h:2
1493msgid "Set your mouse preferences"
1494msgstr "Настройки на вашата мишка"
1495
1496#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:700
1497#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:851
1498msgid "New Location..."
1499msgstr "Ново местоположение…"
1500
1501#: ../panels/network/gnome-network-properties.c:817
1502msgid "Location already exists"
1503msgstr "Местоположението вече съществува"
1504
1505#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:1
1506msgid "Network Proxy"
1507msgstr "Мрежов сървър-посредник"
1508
1509#: ../panels/network/gnome-network-panel.desktop.in.in.h:2
1510msgid "Set your network proxy preferences"
1511msgstr "Настройки на мрежовия сървър-посредник"
1512
1513#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:1
1514msgid "<b>Di_rect internet connection</b>"
1515msgstr "<b>Дирек_тна връзка към Интернет</b>"
1516
1517#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:2
1518msgid "<b>_Automatic proxy configuration</b>"
1519msgstr "<b>_Автоматична настройка на сървъра-посредник</b>"
1520
1521#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:3
1522msgid "<b>_Manual proxy configuration</b>"
1523msgstr "<b>_Ръчна настройка на сървъра-посредник</b>"
1524
1525#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:4
1526msgid "<b>_Use authentication</b>"
1527msgstr "<b>_Използване на идентификация</b>"
1528
1529#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:5
1530msgid "Autoconfiguration _URL:"
1531msgstr "Адрес за автоматична _настройка:"
1532
1533#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:6
1534msgid "C_reate"
1535msgstr "_Създаване"
1536
1537#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:7
1538msgid "Create New Location"
1539msgstr "Създаване на ново местоположение"
1540
1541#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:8
1542msgid "HTTP Proxy Details"
1543msgstr "Настройка на HTTP сървър-посредник"
1544
1545#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:9
1546msgid "H_TTP proxy:"
1547msgstr "HTTP сървър-_посредник"
1548
1549#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:10
1550msgid "Ignore Host List"
1551msgstr "Списък на хостовете за игнориране"
1552
1553#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:11
1554msgid "Ignored Hosts"
1555msgstr "Игнорирани хостове"
1556
1557#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:12
1558msgid "Location:"
1559msgstr "Местоположение:"
1560
1561#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:13
1562msgid "Network Proxy Preferences"
1563msgstr "Настройки на мрежовия сървър-посредник"
1564
1565#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:14
1566msgid "Port:"
1567msgstr "Порт:"
1568
1569#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:15
1570msgid "Proxy Configuration"
1571msgstr "Настройка на сървър-посредник"
1572
1573#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:16
1574msgid "S_ocks host:"
1575msgstr "_Хост за Socks:"
1576
1577#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:17
1578msgid "The location already exists."
1579msgstr "Местоположението вече съществува."
1580
1581#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:18
1582msgid "U_sername:"
1583msgstr "Потр_ебителско име:"
1584
1585#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:19
1586msgid "_Delete Location"
1587msgstr "_Изтриване на местоположение"
1588
1589#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:20
1590msgid "_Details"
1591msgstr "_Подробности"
1592
1593#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:21
1594msgid "_FTP proxy:"
1595msgstr "_FTP сървър-посредник:"
1596
1597#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:22
1598msgid "_Location name:"
1599msgstr "И_ме на местоположение:"
1600
1601#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:23
1602msgid "_Password:"
1603msgstr "_Парола:"
1604
1605#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:24
1606msgid "_Secure HTTP proxy:"
1607msgstr "_HTTPS сървър-посредник:"
1608
1609#: ../panels/network/gnome-network-properties.ui.h:25
1610msgid "_Use the same proxy for all protocols"
1611msgstr "_Използване на същия посредник за всички протоколи"
1612
1613#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:1
1614msgid "Universal Access"
1615msgstr ""
1616
1617#: ../panels/universal-access/gnome-universal-access-panel.desktop.in.in.h:2
1618#, fuzzy
1619msgid "Universal Access Preferences"
1620msgstr "Настройки на външния вид"
1621
1622#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:2
1623#, no-c-format
1624msgid "100%"
1625msgstr ""
1626
1627#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:4
1628#, no-c-format
1629msgid "125%"
1630msgstr ""
1631
1632#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:6
1633#, no-c-format
1634msgid "150%"
1635msgstr ""
1636
1637#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:7
1638msgid "<span size=\"x-large\">High/Inverse</span>"
1639msgstr ""
1640
1641#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:8
1642msgid "<span size=\"x-large\">High</span>"
1643msgstr ""
1644
1645#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:9
1646msgid "<span size=\"x-large\">Low</span>"
1647msgstr ""
1648
1649#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:10
1650msgid "<span size=\"x-large\">Normal</span>"
1651msgstr ""
1652
1653#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:11
1654msgid "Acceptance delay:"
1655msgstr ""
1656
1657#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:12
1658#, fuzzy
1659msgid "Accessibility features can be turned on or off with keyboard shortcuts"
1660msgstr "В_ключване/изключване на достъпността чрез клавишни комбинации"
1661
1662#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:13
1663#, fuzzy
1664msgid "Beep when Caps and Num Lock are used"
1665msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
1666
1667#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:14
1668#, fuzzy
1669msgid "Beep when a key is"
1670msgstr "Звук при натискане на _клавиш"
1671
1672#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:15
1673#, fuzzy
1674msgid "Beep when a key is rejected"
1675msgstr "Звук при _отхвърляне на клавиша"
1676
1677#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:16
1678#, fuzzy
1679msgid "Beep when a modifer key is pressed"
1680msgstr "Звук при натискане на _модификатор"
1681
1682#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:18
1683msgid "Caribou"
1684msgstr ""
1685
1686#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:19
1687#, fuzzy
1688msgid "Change constrast:"
1689msgstr "Комплект промени"
1690
1691#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:20
1692msgid "Closed Captioning"
1693msgstr ""
1694
1695#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:21
1696msgid "Contrast:"
1697msgstr "Контраст:"
1698
1699#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:22
1700msgid "Control the pointer using the keypad."
1701msgstr "Управление на показалеца чрез клавиатурата."
1702
1703#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
1704msgid "Control the pointer using the video camera."
1705msgstr "Управление на показалеца чрез видеокамера."
1706
1707#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
1708msgid "Ctrl+Alt+-"
1709msgstr "Ctrl+Alt+-"
1710
1711#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:25
1712msgid "Ctrl+Alt+0"
1713msgstr "Ctrl+Alt+0"
1714
1715#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:26
1716msgid "Ctrl+Alt+4"
1717msgstr "Ctrl+Alt+4"
1718
1719#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:27
1720msgid "Ctrl+Alt+8"
1721msgstr "Ctrl+Alt+8"
1722
1723#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:28
1724msgid "Ctrl+Alt+="
1725msgstr "Ctrl+Alt+="
1726
1727#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:32
1728msgid "Decrease size:"
1729msgstr ""
1730
1731#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:33
1732msgid "Disable if two keys are pressed together"
1733msgstr "Изключване при натискането на два клавиша едновременно"
1734
1735#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:34
1736msgid "Display"
1737msgstr "Показване"
1738
1739#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:35
1740msgid "Display a textual description of speech and sounds."
1741msgstr "Показване на текстово описание на речта и звуците."
1742
1743#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
1744msgid "Flash the entire screen"
1745msgstr "Проблясване на целия екран"
1746
1747#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
1748msgid "Flash the window title"
1749msgstr "Проблясване на заглавната лента на прозореца"
1750
1751#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
1752msgid "GOK"
1753msgstr "GOK"
1754
1755#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:39
1756#, fuzzy
1757msgid "Hearing"
1758msgstr "<b>Изписване на шрифтовете</b>"
1759
1760#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:41
1761msgid "High/Inverse"
1762msgstr ""
1763
1764#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:42
1765#, fuzzy
1766msgid "HighContrast"
1767msgstr "Контакт"
1768
1769#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:43
1770msgid "HighContrastInverse"
1771msgstr ""
1772
1773#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:44
1774#, fuzzy
1775msgid "Hover Click"
1776msgstr "Натискане без бутон"
1777
1778#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:45
1779msgid "I need assistance with:"
1780msgstr ""
1781
1782#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:46
1783#, fuzzy
1784msgid "Ignores fast duplicate keypresses"
1785msgstr "И_гнориране на бързо натискане на еднакви клавиши"
1786
1787#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:47
1788msgid "Increase size:"
1789msgstr ""
1790
1791#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
1792#, fuzzy
1793msgid "Keyboard Settings..."
1794msgstr "Клавишни комбинации"
1795
1796#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:51
1797#, fuzzy
1798msgid "Larger"
1799msgstr "Голям"
1800
1801#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:55
1802#, fuzzy
1803msgid "LowContrast"
1804msgstr "Контакт"
1805
1806#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:57
1807#, fuzzy
1808msgid "Mouse Settings..."
1809msgstr "Ориентация на мишката"
1810
1811#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:58
1812msgid "Nomon"
1813msgstr ""
1814
1815#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:59
1816msgid "None"
1817msgstr "нищо не прави"
1818
1819#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:63
1820#, fuzzy
1821msgid "On screen keyboard"
1822msgstr "Екранна клавиатура на GNOME"
1823
1824#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:64
1825msgid "OnBoard"
1826msgstr ""
1827
1828#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:65
1829#, fuzzy
1830msgid "Options..."
1831msgstr "Настро_йки…"
1832
1833#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:66
1834msgid "Pointing and Clicking"
1835msgstr ""
1836
1837#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:67
1838msgid "Puts a delay between when a key is pressed and when it is accepted."
1839msgstr ""
1840
1841# Това е име на програма.
1842#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:68
1843#, fuzzy
1844msgid "Screen Reader"
1845msgstr "Linux Screen Reader"
1846
1847#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:69
1848msgid "Seeing"
1849msgstr ""
1850
1851#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:70
1852msgid "Shift+Ctrl+Alt+-"
1853msgstr ""
1854
1855#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:71
1856msgid "Shift+Ctrl+Alt+="
1857msgstr ""
1858
1859#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:74
1860msgid "Show Universal Access status"
1861msgstr ""
1862
1863#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
1864msgid "Sound Settings..."
1865msgstr ""
1866
1867#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:81
1868msgid "Test flash"
1869msgstr ""
1870
1871#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:82
1872msgid "Test:"
1873msgstr ""
1874
1875#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:83
1876msgid "Text size:"
1877msgstr ""
1878
1879#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:84
1880msgid "Treats a sequence of modifier keys as a key combination."
1881msgstr ""
1882
1883#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:85
1884#, fuzzy
1885msgid "Trigger a click when the pointer hovers."
1886msgstr "_Емулиране на натискане при спиране движението на показалеца"
1887
1888#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:86
1889#, fuzzy
1890msgid "Trigger a secondary click by holding down the primary button."
1891msgstr "_Второ натискане при задържане на основния бутон"
1892
1893#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:87
1894msgid "Turn on or off:"
1895msgstr ""
1896
1897#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:88
1898#, fuzzy
1899msgid "Type here to test settings"
1900msgstr "Пи_шете, за да изпробвате настройките:"
1901
1902#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:89
1903#, fuzzy
1904msgid "Typing"
1905msgstr "Почивки при писане"
1906
1907#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:90
1908#, fuzzy
1909msgid "Typing Assistant"
1910msgstr "_Асистент:"
1911
1912#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:91
1913msgid "Use a visual indication when an alert sound occurs."
1914msgstr ""
1915
1916#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:92
1917msgid "Use an alternative form of text input"
1918msgstr ""
1919
1920#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:93
1921#, fuzzy
1922msgid "Video Mouse"
1923msgstr "Мишка"
1924
1925#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:94
1926#, fuzzy
1927msgid "Visual Alerts"
1928msgstr "Визуална помощ"
1929
1930#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:95
1931msgid "Zoom"
1932msgstr "дисплеят да е вътре"
1933
1934#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:96
1935#, fuzzy
1936msgid "Zoom in:"
1937msgstr "дисплеят да е вътре"
1938
1939#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:97
1940#, fuzzy
1941msgid "Zoom out:"
1942msgstr "дисплеят да е вътре"
1943
1944#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:99
1945msgid "accepted"
1946msgstr ""
1947
1948#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:100
1949msgid "pressed"
1950msgstr ""
1951
1952#: ../panels/universal-access/uap.ui.h:101
1953msgid "rejected"
1954msgstr ""
1955
1956#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1
1957#: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
1958msgid "Control Center"
1959msgstr "Контролен център"
1960
1961#: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:2
1962msgid "The GNOME configuration tool"
1963msgstr "Инструмент за настройки на GNOME"
1964
1965#: ../typing-break/drw-break-window.c:194
1966msgid "_Postpone Break"
1967msgstr "_Отлагане на почивката"
1968
1969#: ../typing-break/drw-break-window.c:250
1970msgid "Take a break!"
1971msgstr "Време е за почивка"
1972
1973#: ../typing-break/drwright.c:136
1974msgid "_Take a Break"
1975msgstr "_Взимане на почивка"
1976
1977#: ../typing-break/drwright.c:507
1978#, c-format
1979msgid "Take a break now (next in %dm)"
1980msgstr "Взимане на почивка сега (следващата е след %d мин.)"
1981
1982#: ../typing-break/drwright.c:509
1983#, c-format
1984msgid "%d minute until the next break"
1985msgid_plural "%d minutes until the next break"
1986msgstr[0] "%d минута до следващата почивка"
1987msgstr[1] "%d минути до следващата почивка"
1988
1989#: ../typing-break/drwright.c:515
1990#, c-format
1991msgid "Take a break now (next in less than one minute)"
1992msgstr "Взимане на почивка сега (следващата е след по-малко от минута)"
1993
1994#: ../typing-break/drwright.c:517
1995#, c-format
1996msgid "Less than one minute until the next break"
1997msgstr "По-малко от минута до следващата почивка"
1998
1999#: ../typing-break/drwright.c:614
2000#, c-format
2001msgid ""
2002"Unable to bring up the typing break properties dialog with the following "
2003"error: %s"
2004msgstr ""
2005"Прозорецът с настройките за почивките при писане не може да се покаже поради "
2006"следната грешка: %s"
2007
2008#: ../typing-break/drwright.c:631
2009msgid "Written by Richard Hult <richard@imendio.com>"
2010msgstr "Написано от Richard Hult <richard@imendio.com>"
2011
2012#: ../typing-break/drwright.c:632
2013msgid "Eye candy added by Anders Carlsson"
2014msgstr "Шаренийките са добавени от Anders Carlsson"
2015
2016#: ../typing-break/drwright.c:641
2017msgid "A computer break reminder."
2018msgstr "Напомняне за почивки."
2019
2020#: ../typing-break/drwright.c:643
2021msgid "translator-credits"
2022msgstr ""
2023"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
2024"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
2025"Владимир Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
2026"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
2027"Янко Канети <yaneti@declera.com>\n"
2028"Борислав Александров <B.Aleksandrov@cnsys.bg>\n"
2029"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
2030"\n"
2031"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
2032"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
2033"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
2034
2035#: ../typing-break/main.c:63
2036msgid "Enable debugging code"
2037msgstr "Включване на кода за изчистване на грешки"
2038
2039#: ../typing-break/main.c:65
2040msgid "Don't check whether the notification area exists"
2041msgstr "Да не се проверява дали областта за уведомяване съществува"
2042
2043#: ../typing-break/main.c:91
2044msgid "Typing Monitor"
2045msgstr "Наблюдение на писането"
2046
2047#: ../typing-break/main.c:108
2048msgid ""
2049"The typing monitor uses the notification area to display information. You "
2050"don't seem to have a notification area on your panel. You can add it by "
2051"right-clicking on your panel and choosing 'Add to panel', selecting "
2052"'Notification area' and clicking 'Add'."
2053msgstr ""
2054"Наблюдението на писането използва областта за уведомяване, за да показва "
2055"информация. Изглежда не сте включили тази област във вашия панел. Може да я "
2056"добавите като щракнете с десния бутон на мишката върху панела и изберете "
2057"„Добавяне към панела“ → „Полезни“ → „Област за уведомяване“."
2058
2059#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:1
2060msgid "If set to true, then OpenType fonts will be thumbnailed."
2061msgstr ""
2062"Ако е истина, шрифтовете във формат OpenType ще се показват с "
2063"миниизображение."
2064
2065#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:2
2066msgid "If set to true, then PCF fonts will be thumbnailed."
2067msgstr ""
2068"Ако е истина, шрифтовете във формат PCF ще се показват с миниизображение."
2069
2070#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:3
2071msgid "If set to true, then TrueType fonts will be thumbnailed."
2072msgstr ""
2073"Ако е истина, шрифтовете във формат TrueType ще се показват с "
2074"миниизображение."
2075
2076#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:4
2077msgid "If set to true, then Type1 fonts will be thumbnailed."
2078msgstr ""
2079"Ако е истина, шрифтовете във формат Type1 ще се показват с миниизображение."
2080
2081#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:5
2082msgid ""
2083"Set this key to the command used to create thumbnails for OpenType fonts."
2084msgstr ""
2085"Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат OpenType."
2086
2087#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:6
2088msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for PCF fonts."
2089msgstr "Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат PCF."
2090
2091#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:7
2092msgid ""
2093"Set this key to the command used to create thumbnails for TrueType fonts."
2094msgstr ""
2095"Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат TrueType."
2096
2097#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:8
2098msgid "Set this key to the command used to create thumbnails for Type1 fonts."
2099msgstr ""
2100"Команда за създаването на миниизображения за шрифтове във формат Type1."
2101
2102#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:9
2103msgid "Thumbnail command for OpenType fonts"
2104msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове OpenType."
2105
2106#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:10
2107msgid "Thumbnail command for PCF fonts"
2108msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове PCF."
2109
2110#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:11
2111msgid "Thumbnail command for TrueType fonts"
2112msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове TrueType."
2113
2114#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:12
2115msgid "Thumbnail command for Type1 fonts"
2116msgstr "Команда за миниизображения за шрифтове Type1."
2117
2118#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:13
2119msgid "Whether to thumbnail OpenType fonts"
2120msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове OpenType"
2121
2122#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:14
2123msgid "Whether to thumbnail PCF fonts"
2124msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове PCF"
2125
2126#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:15
2127msgid "Whether to thumbnail TrueType fonts"
2128msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове TrueType"
2129
2130#: ../font-viewer/fontilus.schemas.in.h:16
2131msgid "Whether to thumbnail Type1 fonts"
2132msgstr "Да има ли миниизображения за шрифтове Type1"
2133
2134#: ../font-viewer/font-view.c:297
2135msgid "Name:"
2136msgstr "Име:"
2137
2138#: ../font-viewer/font-view.c:300
2139msgid "Style:"
2140msgstr "Стил:"
2141
2142#: ../font-viewer/font-view.c:313
2143msgid "Type:"
2144msgstr "Вид:"
2145
2146#: ../font-viewer/font-view.c:317
2147msgid "Size:"
2148msgstr "Размер:"
2149
2150#: ../font-viewer/font-view.c:361 ../font-viewer/font-view.c:374
2151msgid "Version:"
2152msgstr "Версия:"
2153
2154#: ../font-viewer/font-view.c:365 ../font-viewer/font-view.c:376
2155msgid "Copyright:"
2156msgstr "Авторски права:"
2157
2158#: ../font-viewer/font-view.c:369
2159msgid "Description:"
2160msgstr "Описание:"
2161
2162#: ../font-viewer/font-view.c:453
2163msgid "Installed"
2164msgstr "Инсталиран"
2165
2166#: ../font-viewer/font-view.c:456
2167msgid "Install Failed"
2168msgstr "Неуспешно инсталиране"
2169
2170#: ../font-viewer/font-view.c:526
2171#, c-format
2172msgid "usage: %s fontfile\n"
2173msgstr "употреба: %s шрифтов_файл\n"
2174
2175#: ../font-viewer/font-view.c:597
2176msgid "I_nstall Font"
2177msgstr "Инстали_ране на шрифт"
2178
2179#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:1
2180msgid "Font Viewer"
2181msgstr "Преглед на шрифтове"
2182
2183#: ../font-viewer/gnome-font-viewer.desktop.in.in.h:2
2184msgid "Preview fonts"
2185msgstr "Предварителен преглед на шрифтове"
2186
2187#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
2188msgid "Text to thumbnail (default: Aa)"
2189msgstr "Текст в миниизображението (стандартно е „Aa“)"
2190
2191#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:245
2192msgid "TEXT"
2193msgstr "ТЕКСТ"
2194
2195#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
2196msgid "Font size (default: 64)"
2197msgstr "Размер на шрифта (стандартно е 64)"
2198
2199#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:247
2200msgid "SIZE"
2201msgstr "РАЗМЕР"
2202
2203#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:249
2204msgid "FONT-FILE OUTPUT-FILE"
2205msgstr "ШРИФТОВ_ФАЙЛ ИЗХОДЕН_ФАЙЛ"
2206
2207#: ../font-viewer/font-thumbnailer.c:268
2208#, c-format
2209msgid "Error parsing arguments: %s\n"
2210msgstr "Грешка при анализа на аргументите: %s\n"
2211
2212#: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:1
2213msgid "Example Panel"
2214msgstr ""
2215
2216#: ../examples/gnome-example-panel.desktop.in.in.h:2
2217msgid "Example preferences panel"
2218msgstr ""
2219
2220#: ../shell/shell.ui.h:1
2221msgid "System Settings"
2222msgstr ""
2223
2224#: ../shell/shell.ui.h:2
2225msgid "_All Settings"
2226msgstr ""
2227
2228#~ msgid "Image/label border"
2229#~ msgstr "Рамка на изображение/етикет"
2230
2231#~ msgid "Width of border around the label and image in the alert dialog"
2232#~ msgstr "Широчината на рамката около етикет"
2233
2234#~ msgid "Alert Type"
2235#~ msgstr "Вид предупреждение"
2236
2237#~ msgid "The type of alert"
2238#~ msgstr "Вид на предупреждението"
2239
2240#~ msgid "Alert Buttons"
2241#~ msgstr "Бутони при предупреждение"
2242
2243#~ msgid "The buttons shown in the alert dialog"
2244#~ msgstr "Бутоните, които се показват при предупреждение"
2245
2246#~ msgid "Show more _details"
2247#~ msgstr "Показване на пове_че информация"
2248
2249#~ msgid "Place your left thumb on %s"
2250#~ msgstr "Поставете левия си палец върху %s"
2251
2252#~ msgid "Swipe your left thumb on %s"
2253#~ msgstr "Преминете с левия си палец върху %s"
2254
2255#~ msgid "Place your left index finger on %s"
2256#~ msgstr "Поставете левия си показалец върху %s"
2257
2258#~ msgid "Swipe your left index finger on %s"
2259#~ msgstr "Преминете с левия си показалец върху %s"
2260
2261#~ msgid "Place your left middle finger on %s"
2262#~ msgstr "Поставете левия си среден пръст върху %s"
2263
2264#~ msgid "Swipe your left middle finger on %s"
2265#~ msgstr "Преминете с левия си среден пръст върху %s"
2266
2267#~ msgid "Place your left ring finger on %s"
2268#~ msgstr "Поставете левия си безименен пръст върху %s"
2269
2270#~ msgid "Swipe your left ring finger on %s"
2271#~ msgstr "Преминете с левия си безименен пръст върху %s"
2272
2273#~ msgid "Place your left little finger on %s"
2274#~ msgstr "Поставете лявото си кутре върху %s"
2275
2276#~ msgid "Swipe your left little finger on %s"
2277#~ msgstr "Преминете с лявото си кутре върху %s"
2278
2279#~ msgid "Place your right thumb on %s"
2280#~ msgstr "Поставете десния си палец върху %s"
2281
2282#~ msgid "Swipe your right thumb on %s"
2283#~ msgstr "Преминете с десния си палец върху %s"
2284
2285#~ msgid "Place your right index finger on %s"
2286#~ msgstr "Поставете десния си показалец върху %s"
2287
2288#~ msgid "Swipe your right index finger on %s"
2289#~ msgstr "Преминете с десния си показалец върху %s"
2290
2291#~ msgid "Place your right middle finger on %s"
2292#~ msgstr "Поставете десния си среден пръст върху %s"
2293
2294#~ msgid "Swipe your right middle finger on %s"
2295#~ msgstr "Преминете с десния си среден пръст върху %s"
2296
2297#~ msgid "Place your right ring finger on %s"
2298#~ msgstr "Поставете десния си безимен пръст върху %s"
2299
2300#~ msgid "Swipe your right ring finger on %s"
2301#~ msgstr "Преминете с десния си безимен пръст върху %s"
2302
2303#~ msgid "Place your right little finger on %s"
2304#~ msgstr "Поставете дясното си кутре върху %s"
2305
2306#~ msgid "Swipe your right little finger on %s"
2307#~ msgstr "Преминете с дясното си кутре върху %s"
2308
2309#~ msgid "Place your finger on the reader again"
2310#~ msgstr "Поставете пръста си отново върху четеца"
2311
2312#~ msgid "Swipe your finger again"
2313#~ msgstr "Преминете с пръста си отново върху четеца"
2314
2315#~ msgid "Swipe was too short, try again"
2316#~ msgstr "Преминахте твърде бързо, опитайте отново"
2317
2318#~ msgid "Your finger was not centered, try swiping your finger again"
2319#~ msgstr "Пръстът ви не беше поставен правилно, преминете с него отново"
2320
2321#~ msgid "Remove your finger, and try swiping your finger again"
2322#~ msgstr "Махнете пръста си и пробвайте да преминете с него отново"
2323
2324#~ msgid "Select Image"
2325#~ msgstr "Избор на изображение"
2326
2327#~ msgid "No Image"
2328#~ msgstr "Няма изображение"
2329
2330#~ msgid "Images"
2331#~ msgstr "Изображения"
2332
2333#~ msgid "All Files"
2334#~ msgstr "Всички файлове"
2335
2336#~ msgid ""
2337#~ "There was an error while trying to get the addressbook information\n"
2338#~ "Evolution Data Server can't handle the protocol"
2339#~ msgstr ""
2340#~ "Възникна грешка при опита за получаване на информация за адресника\n"
2341#~ "Evolution Data Server не може да обработи протокола"
2342
2343#~ msgid "Unable to open address book"
2344#~ msgstr "Адресникът не може да се отвори."
2345
2346#~ msgid "About %s"
2347#~ msgstr "Относно %s"
2348
2349#~ msgid "A_IM/iChat:"
2350#~ msgstr "_AIM/iChat:"
2351
2352#~ msgid "A_ddress:"
2353#~ msgstr "Адр_ес:"
2354
2355#~ msgid "About Me"
2356#~ msgstr "За мен"
2357
2358#~ msgid "Address"
2359#~ msgstr "Адрес"
2360
2361#~ msgid "C_ity:"
2362#~ msgstr "_Град:"
2363
2364#~ msgid "C_ompany:"
2365#~ msgstr "_Фирма:"
2366
2367#~ msgid "Cale_ndar:"
2368#~ msgstr "_Календар:"
2369
2370#~ msgid "Change Passwo_rd..."
2371#~ msgstr "Смяна на па_ролата…"
2372
2373#~ msgid "Ci_ty:"
2374#~ msgstr "Гра_д:"
2375
2376#~ msgid "Co_untry:"
2377#~ msgstr "_Страна:"
2378
2379#~ msgid "Cou_ntry:"
2380#~ msgstr "С_трана:"
2381
2382#~ msgid "Disable _Fingerprint Login..."
2383#~ msgstr "Изключване на влизането с _отпечатък…"
2384
2385#~ msgid "Email"
2386#~ msgstr "Електронна поща"
2387
2388#~ msgid "Enable _Fingerprint Login..."
2389#~ msgstr "Включване на влизането с _отпечатък…"
2390
2391#~ msgid "Full Name"
2392#~ msgstr "Пълно име"
2393
2394#~ msgid "Hom_e:"
2395#~ msgstr "Д_омашен:"
2396
2397#~ msgid "Home"
2398#~ msgstr "Домашна папка"
2399
2400#~ msgid "IC_Q:"
2401#~ msgstr "IC_Q:"
2402
2403#~ msgid "Instant Messaging"
2404#~ msgstr "Бързи съобщения"
2405
2406#~ msgid "Job"
2407#~ msgstr "Работа"
2408
2409#~ msgid "M_SN:"
2410#~ msgstr "_MSN:"
2411
2412#~ msgid "P.O. _box:"
2413#~ msgstr "По_щ. кут.:"
2414
2415#~ msgid "P._O. box:"
2416#~ msgstr "П_ощ. кут.:"
2417
2418#~ msgid "Personal Info"
2419#~ msgstr "Лична информация"
2420
2421#~ msgid "Select your photo"
2422#~ msgstr "Изберете снимката си"
2423
2424#~ msgid "State/Pro_vince:"
2425#~ msgstr "Щат/провин_ция:"
2426
2427#~ msgid "Telephone"
2428#~ msgstr "Телефон"
2429
2430#~ msgid "User name:"
2431#~ msgstr "Потребителско име:"
2432
2433#~ msgid "Web"
2434#~ msgstr "Интернет"
2435
2436#~ msgid "Web _log:"
2437#~ msgstr "_Блог:"
2438
2439#~ msgid "Wor_k:"
2440#~ msgstr "С_лужебен:"
2441
2442#~ msgid "Work"
2443#~ msgstr "Служебен"
2444
2445#~ msgid "Work _fax:"
2446#~ msgstr "Служебен _факс:"
2447
2448#~ msgid "ZIP/_Postal code:"
2449#~ msgstr "Пощенски к_од:"
2450
2451#~ msgid "_Address:"
2452#~ msgstr "_Адрес:"
2453
2454#~ msgid "_Department:"
2455#~ msgstr "_Отдел:"
2456
2457#~ msgid "_GroupWise:"
2458#~ msgstr "_Groupwise:"
2459
2460#~ msgid "_Home page:"
2461#~ msgstr "_Лична страница:"
2462
2463#~ msgid "_Home:"
2464#~ msgstr "_Домашна:"
2465
2466#~ msgid "_Manager:"
2467#~ msgstr "Р_ъководител:"
2468
2469#~ msgid "_Mobile:"
2470#~ msgstr "_Мобилен телефон:"
2471
2472#~ msgid "_Profession:"
2473#~ msgstr "Проф_есия:"
2474
2475#~ msgid "_State/Province:"
2476#~ msgstr "Щат/прови_нция:"
2477
2478#~ msgid "_Title:"
2479#~ msgstr "_Титла:"
2480
2481#~ msgid "_Work:"
2482#~ msgstr "_Служебна:"
2483
2484#~ msgid "_XMPP:"
2485#~ msgstr "_XMPP:"
2486
2487#~ msgid "_Yahoo:"
2488#~ msgstr "_Yahoo:"
2489
2490#~ msgid "_ZIP/Postal code:"
2491#~ msgstr "Пощенски _код:"
2492
2493#~ msgid "Set your personal information"
2494#~ msgstr "Настройване на личната ви информация"
2495
2496#~ msgid ""
2497#~ "You are not allowed to access the device. Contact your system "
2498#~ "administrator."
2499#~ msgstr ""
2500#~ "Нямате право на достъп до това устройство. Обърнете се към системния си "
2501#~ "администратор."
2502
2503#~ msgid "The device is already in use."
2504#~ msgstr "Устройството вече се ползва."
2505
2506#~ msgid "An internal error occured"
2507#~ msgstr "Получи се вътрешна грешка"
2508
2509#~ msgid "Delete registered fingerprints?"
2510#~ msgstr "Изтриване на въведените отпечатъци?"
2511
2512#~ msgid "_Delete Fingerprints"
2513#~ msgstr "_Изтриване на отпечатъците"
2514
2515#~ msgid ""
2516#~ "Do you want to delete your registered fingerprints so fingerprint login "
2517#~ "is disabled?"
2518#~ msgstr ""
2519#~ "Искате ли да изтриете въведените си отпечатъци и да изключите влизането с "
2520#~ "тях?"
2521
2522#~ msgid "Done!"
2523#~ msgstr "Готово!"
2524
2525#~ msgid "Could not access '%s' device"
2526#~ msgstr "Устройство „%s“ е недостъпно"
2527
2528#~ msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
2529#~ msgstr ""
2530#~ "Устройство „%s“ не може да започне сканирането на пръстовия отпечатък"
2531
2532#~ msgid "Could not access any fingerprint readers"
2533#~ msgstr "Не може да бъде достъпен никакъв четец на пръстови отпечатъци"
2534
2535#~ msgid "Please contact your system administrator for help."
2536#~ msgstr "Обърнете се към системния си администратор за помощ."
2537
2538#~ msgid "Enable Fingerprint Login"
2539#~ msgstr "Включване на влизането с пръстов отпечатък"
2540
2541#~ msgid ""
2542#~ "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
2543#~ "using the '%s' device."
2544#~ msgstr ""
2545#~ "За да включите влизането с пръстови отпечатъци, трябва да запазите "
2546#~ "отпечатък чрез устройството „%s“."
2547
2548#~ msgid "Swipe finger on reader"
2549#~ msgstr "Преминете с пръст върху четеца"
2550
2551#~ msgid "Place finger on reader"
2552#~ msgstr "Поставете пръста си върху четеца"
2553
2554#~ msgid "Left index finger"
2555#~ msgstr "Ляв показалец"
2556
2557#~ msgid "Left little finger"
2558#~ msgstr "Ляво кутре"
2559
2560#~ msgid "Left middle finger"
2561#~ msgstr "Ляв среден пръст"
2562
2563#~ msgid "Left ring finger"
2564#~ msgstr "Ляв безименен пръст"
2565
2566#~ msgid "Left thumb"
2567#~ msgstr "Ляв палец"
2568
2569#~ msgid "Other finger: "
2570#~ msgstr "Друг пръст:"
2571
2572#~ msgid "Right index finger"
2573#~ msgstr "Десен показалец"
2574
2575#~ msgid "Right little finger"
2576#~ msgstr "Дясно кутре"
2577
2578#~ msgid "Right middle finger"
2579#~ msgstr "Десен среден пръст"
2580
2581#~ msgid "Right ring finger"
2582#~ msgstr "Десен безименен пръстен"
2583
2584#~ msgid "Right thumb"
2585#~ msgstr "Десен палец"
2586
2587#~ msgid "Select finger"
2588#~ msgstr "Избор на пръст"
2589
2590#~ msgid ""
2591#~ "Your fingerprint was successfully saved. You should now be able to log in "
2592#~ "using your fingerprint reader."
2593#~ msgstr ""
2594#~ "Пръстовият ви отпечатък е запазен успешно. Вече трябва да можете да "
2595#~ "влезете като ползвате четеца на отпечатъци."
2596
2597#~ msgid "Child exited unexpectedly"
2598#~ msgstr "Дъщерният процес спря неочаквано"
2599
2600#~ msgid "Could not shutdown backend_stdin IO channel: %s"
2601#~ msgstr ""
2602#~ "В/И-ят канал за стандартен вход на ядрото не може да бъде затворен: %s"
2603
2604#~ msgid "Could not shutdown backend_stdout IO channel: %s"
2605#~ msgstr ""
2606#~ "В/И-ят канал за стандартен изход на ядрото не може да бъде затворен: %s"
2607
2608#~ msgid "Authenticated!"
2609#~ msgstr "Идентификацията е успешна!"
2610
2611#~ msgid ""
2612#~ "Your password has been changed since you initially authenticated! Please "
2613#~ "re-authenticate."
2614#~ msgstr ""
2615#~ "Паролата ви е променена откакто се идентифицирахте. Идентифицирайте се "
2616#~ "наново."
2617
2618#~ msgid "That password was incorrect."
2619#~ msgstr "Паролата не е вярна."
2620
2621#~ msgid "Your password has been changed."
2622#~ msgstr "Паролата беше променена."
2623
2624#~ msgid "System error: %s."
2625#~ msgstr "Системна грешка: %s."
2626
2627#~ msgid "The password is too short."
2628#~ msgstr "Паролата е твърде кратка."
2629
2630#~ msgid "The password is too simple."
2631#~ msgstr "Паролата е твърде проста."
2632
2633#~ msgid "The old and new passwords are too similar."
2634#~ msgstr "Старата и новата парола си приличат твърде много."
2635
2636#~ msgid "The new password must contain numeric or special character(s)."
2637#~ msgstr "Новата парола трябва да съдържа цифри или специални знаци."
2638
2639#~ msgid "The old and new passwords are the same."
2640#~ msgstr "Старата и новата парола са еднакви."
2641
2642#~ msgid "The new password has already been used recently."
2643#~ msgstr "Новата парола е ползвана прекалено скоро в миналото."
2644
2645#~ msgid "Unable to launch %s: %s"
2646#~ msgstr "Неуспех при стартирането на %s: %s"
2647
2648#~ msgid "Unable to launch backend"
2649#~ msgstr "Не може да се пусне основната програма"
2650
2651#~ msgid "A system error has occurred"
2652#~ msgstr "Получи се грешка в системата"
2653
2654#~ msgid "Checking password..."
2655#~ msgstr "Проверяване на паролата…"
2656
2657#~ msgid "Click <b>Change password</b> to change your password."
2658#~ msgstr ""
2659#~ "Натиснете бутона <b>Смяна на паролата</b>, за да смените паролата си."
2660
2661#~ msgid "Please type your password in the <b>New password</b> field."
2662#~ msgstr "Въведете паролата си в полето <b>Нова парола</b>."
2663
2664#~ msgid ""
2665#~ "Please type your password again in the <b>Retype new password</b> field."
2666#~ msgstr "Въведете отново паролата си в полето <b>Въведете новата парола</b>."
2667
2668#~ msgid "The two passwords are not equal."
2669#~ msgstr "Двете пароли не съвпадат."
2670
2671#~ msgid "Change pa_ssword"
2672#~ msgstr "Смяна на _паролата"
2673
2674#~ msgid "Change password"
2675#~ msgstr "Смяна на паролата"
2676
2677#~ msgid "Change your password"
2678#~ msgstr "Смяна на паролата ви"
2679
2680#~ msgid "Current _password:"
2681#~ msgstr "_Текуща парола:"
2682
2683#~ msgid ""
2684#~ "To change your password, enter your current password in the field below "
2685#~ "and click <b>Authenticate</b>.\n"
2686#~ "After you have authenticated, enter your new password, retype it for "
2687#~ "verification and click <b>Change password</b>."
2688#~ msgstr ""
2689#~ "За да смените паролата си, въведете текущата си парола в полето отдолу и "
2690#~ "натиснете <b>Идентификация</b>.\n"
2691#~ "След това въведете новата си парола, напишете я пак за потвърждение и "
2692#~ "натиснете <b>Смяна на паролата</b>."
2693
2694#~ msgid "_Authenticate"
2695#~ msgstr "_Идентификация"
2696
2697#~ msgid "_New password:"
2698#~ msgstr "_Нова парола:"
2699
2700#~ msgid "_Retype new password:"
2701#~ msgstr "Напишете _отново новата парола:"
2702
2703#~ msgid "Accessible Lo_gin"
2704#~ msgstr "_Вход с помощ"
2705
2706#~ msgid "Assistive Technologies"
2707#~ msgstr "Помощни технологии"
2708
2709#~ msgid "Assistive Technologies Preferences"
2710#~ msgstr "Настройки на помощните технологии"
2711
2712#~ msgid ""
2713#~ "Changes to enable assistive technologies will not take effect until your "
2714#~ "next log in."
2715#~ msgstr ""
2716#~ "Промените за включването на помощните технологии ще се усетят чак при "
2717#~ "следващото влизане в системата."
2718
2719#~ msgid "Close and _Log Out"
2720#~ msgstr "Затваряне и _излизане"
2721
2722#~ msgid "Jump to Preferred Applications dialog"
2723#~ msgstr "Преминаване към прозореца за предпочитани програми"
2724
2725#~ msgid "Jump to the Accessible Login dialog"
2726#~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпен вход"
2727
2728#~ msgid "Jump to the Keyboard Accessibility dialog"
2729#~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпност на клавиатурата"
2730
2731#~ msgid "Jump to the Mouse Accessibility dialog"
2732#~ msgstr "Преминаване към прозореца за достъпност на мишката"
2733
2734#~ msgid "Preferences"
2735#~ msgstr "Настройки"
2736
2737#~ msgid "_Enable assistive technologies"
2738#~ msgstr "_Включване на помощните технологии"
2739
2740#~ msgid "_Keyboard Accessibility"
2741#~ msgstr "_Достъпност на клавиатурата"
2742
2743#~ msgid "_Mouse Accessibility"
2744#~ msgstr "Достъпност на _мишката"
2745
2746#~ msgid "_Preferred Applications"
2747#~ msgstr "П_редпочитани програми"
2748
2749#~ msgid "Choose which accessibility features to enable when you log in"
2750#~ msgstr "Изберете кои помощни технологии да се включат при влизане"
2751
2752#~ msgid "Add Wallpaper"
2753#~ msgstr "Добавяне на фон"
2754
2755#~ msgid "All files"
2756#~ msgstr "Всички файлове"
2757
2758#~ msgid "Font may be too large"
2759#~ msgstr "Шрифтът вероятно е прекалено голям"
2760
2761#~ msgid ""
2762#~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
2763#~ "effectively use the computer.  It is recommended that you select a size "
2764#~ "smaller than %d."
2765#~ msgid_plural ""
2766#~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
2767#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a size "
2768#~ "smaller than %d."
2769#~ msgstr[0] ""
2770#~ "Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната "
2771#~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от "
2772#~ "%d."
2773#~ msgstr[1] ""
2774#~ "Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната "
2775#~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете размер по-малък от "
2776#~ "%d."
2777
2778#~ msgid ""
2779#~ "The font selected is %d point large, and may make it difficult to "
2780#~ "effectively use the computer.  It is recommended that you select a "
2781#~ "smaller sized font."
2782#~ msgid_plural ""
2783#~ "The font selected is %d points large, and may make it difficult to "
2784#~ "effectively use the computer. It is recommended that you select a smaller "
2785#~ "sized font."
2786#~ msgstr[0] ""
2787#~ "Избраният шрифт е голям %d точка, което може да затрудни ефективната "
2788#~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
2789#~ msgstr[1] ""
2790#~ "Избраният шрифт е голям %d точки, което може да затрудни ефективната "
2791#~ "работа на този компютър. Препоръчително е да изберете по-малък шрифт."
2792
2793#~ msgid "Use previous font"
2794#~ msgstr "Използване на предишния шрифт"
2795
2796#~ msgid "Use selected font"
2797#~ msgstr "Използване на избрания шрифт"
2798
2799#~ msgid "Could not load user interface file: %s"
2800#~ msgstr "Неуспех при зареждането на файл за потребителския интерфейс: %s"
2801
2802#~ msgid "Specify the filename of a theme to install"
2803#~ msgstr ""
2804#~ "Посочете името на файл с тема, който да\n"
2805#~ "                                       се инсталира"
2806
2807#~ msgid "filename"
2808#~ msgstr "име_на_файла"
2809
2810#~ msgid ""
2811#~ "Specify the name of the page to show (theme|background|fonts|interface)"
2812#~ msgstr ""
2813#~ "Указване на страницата, която да се\n"
2814#~ "                                       покаже — „theme“ (тема), "
2815#~ "„background“\n"
2816#~ "                                       (фон), „fonts“ (шрифтове), "
2817#~ "„interface“\n"
2818#~ "                                       (интерфейс)"
2819
2820#~ msgid "page"
2821#~ msgstr "страница"
2822
2823#~ msgid "[WALLPAPER...]"
2824#~ msgstr "[ФОН…]"
2825
2826#~ msgid "Default Pointer"
2827#~ msgstr "Стандартен показалец"
2828
2829#~ msgid "Install"
2830#~ msgstr "Инсталиране"
2831
2832#~ msgid ""
2833#~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme "
2834#~ "engine '%s' is not installed."
2835#~ msgstr ""
2836#~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
2837#~ "необходимото ѝ графично ядро на GTK+ — „%s“ не е инсталирано."
2838
2839#~ msgid "Apply Background"
2840#~ msgstr "Прилагане на фон"
2841
2842#~ msgid "Apply Font"
2843#~ msgstr "Прилагане на шрифт"
2844
2845#~ msgid "Revert Font"
2846#~ msgstr "Отхвърляне на шрифта"
2847
2848#~ msgid ""
2849#~ "The current theme suggests a background and a font. Also, the last "
2850#~ "applied font suggestion can be reverted."
2851#~ msgstr ""
2852#~ "Текущата тема предлага фон и шрифт. Последното предложение за шрифт може "
2853#~ "да бъде отхвърлено."
2854
2855#~ msgid ""
2856#~ "The current theme suggests a background. Also, the last applied font "
2857#~ "suggestion can be reverted."
2858#~ msgstr ""
2859#~ "Текущата тема предлага фон. Последното предложение за шрифт може да бъде "
2860#~ "отхвърлено."
2861
2862#~ msgid "The current theme suggests a background and a font."
2863#~ msgstr "Текущата тема предлага фон и шрифт."
2864
2865#~ msgid ""
2866#~ "The current theme suggests a font. Also, the last applied font suggestion "
2867#~ "can be reverted."
2868#~ msgstr ""
2869#~ "Текущата тема предлага шрифт. Последното предложение за шрифт може да "
2870#~ "бъде отхвърлено."
2871
2872#~ msgid "The current theme suggests a background."
2873#~ msgstr "Текущата тема предлага фон."
2874
2875#~ msgid "The last applied font suggestion can be reverted."
2876#~ msgstr "Последното предложение за шрифт може да бъде отхвърлено."
2877
2878#~ msgid "The current theme suggests a font."
2879#~ msgstr "Текущата тема предлага шрифт."
2880
2881#~ msgid "Background"
2882#~ msgstr "Фон"
2883
2884#~ msgid "Best _shapes"
2885#~ msgstr "Най-добри _форми"
2886
2887#~ msgid "Best co_ntrast"
2888#~ msgstr "Най-добър _контраст"
2889
2890#~ msgid "C_olors:"
2891#~ msgstr "_Цветове:"
2892
2893#~ msgid "C_ustomize..."
2894#~ msgstr "_Потребителски настройки…"
2895
2896#~ msgid "Center"
2897#~ msgstr "в центъра на екрана"
2898
2899#~ msgid "Changing your cursor theme takes effect the next time you log in."
2900#~ msgstr ""
2901#~ "Промяната на темата на показалеца се прилага при следващото влизане в "
2902#~ "системата."
2903
2904#~ msgid "Colors"
2905#~ msgstr "Цветове"
2906
2907#~ msgid "Controls"
2908#~ msgstr "Бутони и декорации"
2909
2910#~ msgid "Customize Theme"
2911#~ msgstr "Промяна на темата"
2912
2913#~ msgid "D_etails..."
2914#~ msgstr "Под_робности…"
2915
2916#~ msgid "Des_ktop font:"
2917#~ msgstr "Шрифт за _работния плот:"
2918
2919#~ msgid "Font Rendering Details"
2920#~ msgstr "Информация за изписването на шрифтовете"
2921
2922#~ msgid "Fonts"
2923#~ msgstr "Шрифтове"
2924
2925#~ msgid "Get more backgrounds online"
2926#~ msgstr "Допълнителни фонове от Интернет"
2927
2928#~ msgid "Get more themes online"
2929#~ msgstr "Допълнителни теми от Интернет"
2930
2931#~ msgid "Gra_yscale"
2932#~ msgstr "С_тепени на сивото"
2933
2934#~ msgid "Hinting"
2935#~ msgstr "Шрифтови подсказки"
2936
2937#~ msgid "Horizontal gradient"
2938#~ msgstr "хоризонтална преливка"
2939
2940#~ msgid "Icons"
2941#~ msgstr "Икони"
2942
2943#~ msgid "Icons only"
2944#~ msgstr "само икони"
2945
2946#~ msgid "N_one"
2947#~ msgstr "Б_ез"
2948
2949#~ msgid "Open a dialog to specify the color"
2950#~ msgstr "Отваряне на прозорец, за да се определи цвета"
2951
2952#~ msgid "Pointer"
2953#~ msgstr "Показалци"
2954
2955#~ msgid "R_esolution:"
2956#~ msgstr "_Разделителна способност:"
2957
2958#~ msgid "Save Theme As..."
2959#~ msgstr "Запазване на темата като…"
2960
2961#~ msgid "Save _As..."
2962#~ msgstr "Запазване _като…"
2963
2964#~ msgid "Save _background image"
2965#~ msgstr "Запазване на _фона"
2966
2967#~ msgid "Scale"
2968#~ msgstr "увеличаване в екрана"
2969
2970#~ msgid "Smoothing"
2971#~ msgstr "Заглаждане"
2972
2973#~ msgid "Solid color"
2974#~ msgstr "плътен цвят"
2975
2976#~ msgid "Span"
2977#~ msgstr "Пренасяне"
2978
2979#~ msgid "Stretch"
2980#~ msgstr "разтегляне по екрана"
2981
2982#~ msgid "Sub_pixel (LCDs)"
2983#~ msgstr "_Подпикселно (за LCD)"
2984
2985#~ msgid "Sub_pixel smoothing (LCDs)"
2986#~ msgstr "Подпикселно за_глаждане (за LCD)"
2987
2988#~ msgid "Subpixel Order"
2989#~ msgstr "Подпикселна подредба"
2990
2991#~ msgid "Text"
2992#~ msgstr "Текст"
2993
2994#~ msgid "Text below items"
2995#~ msgstr "текст под иконите"
2996
2997#~ msgid "Text beside items"
2998#~ msgstr "текст до иконите"
2999
3000#~ msgid "Text only"
3001#~ msgstr "само текст"
3002
3003#~ msgid "The current controls theme does not support color schemes."
3004#~ msgstr "Текущата тема за графични обекти не поддържа цветови схеми."
3005
3006#~ msgid "Theme"
3007#~ msgstr "Тема"
3008
3009#~ msgid "Tile"
3010#~ msgstr "на плочки"
3011
3012#~ msgid "VB_GR"
3013#~ msgstr "VB_GR"
3014
3015#~ msgid "Vertical gradient"
3016#~ msgstr "вертикална преливка"
3017
3018#~ msgid "Window Border"
3019#~ msgstr "Рамки на прозорците"
3020
3021#~ msgid "_Application font:"
3022#~ msgstr "_Шрифт за програмите:"
3023
3024#~ msgid "_BGR"
3025#~ msgstr "_BGR"
3026
3027#~ msgid "_Description:"
3028#~ msgstr "_Описание:"
3029
3030#~ msgid "_Document font:"
3031#~ msgstr "Шрифт за _документите:"
3032
3033#~ msgid "_Fixed width font:"
3034#~ msgstr "Р_авноширок шрифт:"
3035
3036#~ msgid "_Full"
3037#~ msgstr "П_ълни"
3038
3039#~ msgid "_Input boxes:"
3040#~ msgstr "_Кутии за въвеждане:"
3041
3042#~ msgid "_Install..."
3043#~ msgstr "_Инсталиране…"
3044
3045#~ msgid "_Medium"
3046#~ msgstr "_Средни"
3047
3048#~ msgid "_Monochrome"
3049#~ msgstr "_Черно-бяло"
3050
3051#~ msgid "_None"
3052#~ msgstr "_Без"
3053
3054#~ msgid "_RGB"
3055#~ msgstr "_RGB"
3056
3057#~ msgid "_Reset to Defaults"
3058#~ msgstr "_Стандартни настройки"
3059
3060#~ msgid "_Selected items:"
3061#~ msgstr "_Избрани записи:"
3062
3063#~ msgid "_Size:"
3064#~ msgstr "_Размер:"
3065
3066#~ msgid "_Slight"
3067#~ msgstr "_Леки"
3068
3069#~ msgid "_Style:"
3070#~ msgstr "_Стил:"
3071
3072#~ msgid "_Tooltips:"
3073#~ msgstr "_Съвети:"
3074
3075#~ msgid "_VRGB"
3076#~ msgstr "_VRGB"
3077
3078#~ msgid "_Window title font:"
3079#~ msgstr "Шрифт за _заглавието на прозорците"
3080
3081#~ msgid "_Windows:"
3082#~ msgstr "П_розорци:"
3083
3084#~ msgid "dots per inch"
3085#~ msgstr "точки на инч"
3086
3087#~ msgid "Appearance"
3088#~ msgstr "Външен вид"
3089
3090#~ msgid "Customize the look of the desktop"
3091#~ msgstr "Настройване на външния вид на работния плот"
3092
3093#~ msgid "Installs themes packages for various parts of the desktop"
3094#~ msgstr ""
3095#~ "Инсталиране на пакети с теми за различни компоненти на работния плот"
3096
3097#~ msgid "Theme Installer"
3098#~ msgstr "Инсталатор на теми"
3099
3100#~ msgid "Gnome Theme Package"
3101#~ msgstr "Пакет с тема за GNOME"
3102
3103#~ msgid "No Desktop Background"
3104#~ msgstr "Без фон на работния плот"
3105
3106#~ msgid "Slide Show"
3107#~ msgstr "Прожекция"
3108
3109#~ msgid "Image"
3110#~ msgstr "Изображение"
3111
3112#~ msgid "multiple sizes"
3113#~ msgstr "различни размери"
3114
3115#~ msgid "%d %s by %d %s"
3116#~ msgstr "%d %s на %d %s"
3117
3118#~ msgid "pixel"
3119#~ msgid_plural "pixels"
3120#~ msgstr[0] "пиксел"
3121#~ msgstr[1] "пиксела"
3122
3123#~ msgid ""
3124#~ "<b>%s</b>\n"
3125#~ "%s, %s\n"
3126#~ "Folder: %s"
3127#~ msgstr ""
3128#~ "<b>%s</b>\n"
3129#~ "%s, %s\n"
3130#~ "Папка: %s"
3131
3132#~ msgid ""
3133#~ "<b>%s</b>\n"
3134#~ "%s\n"
3135#~ "Folder: %s"
3136#~ msgstr ""
3137#~ "<b>%s</b>\n"
3138#~ "%s\n"
3139#~ "Папка: %s"
3140
3141#~ msgid "Image missing"
3142#~ msgstr "Изображението липсва"
3143
3144#~ msgid "Cannot install theme"
3145#~ msgstr "Неуспех при инсталирането на темата"
3146
3147#~ msgid "The %s utility is not installed."
3148#~ msgstr "Инструментът %s не е инсталиран."
3149
3150#~ msgid "There was a problem while extracting the theme."
3151#~ msgstr "Възникна проблем при разархивирането на темата."
3152
3153#~ msgid "There was an error installing the selected file"
3154#~ msgstr "Възникна грешка при инсталирането на избрания файл"
3155
3156#~ msgid "\"%s\" does not appear to be a valid theme."
3157#~ msgstr "Изглежда „%s“ не е валидна тема."
3158
3159#~ msgid ""
3160#~ "\"%s\" does not appear to be a valid theme. It may be a theme engine "
3161#~ "which you need to compile."
3162#~ msgstr ""
3163#~ "Изглежда „%s“ не е валидна тема. Може да е графично ядро, което трябва да "
3164#~ "компилирате."
3165
3166#~ msgid "Installation for theme \"%s\" failed."
3167#~ msgstr "Инсталацията на темата „%s“ е неуспешна."
3168
3169#~ msgid "The theme \"%s\" has been installed."
3170#~ msgstr "Темата „%s“ беше инсталирана."
3171
3172#~ msgid "Would you like to apply it now, or keep your current theme?"
3173#~ msgstr "Искате ли да я приложите сега или ще задържите текущата тема?"
3174
3175#~ msgid "Keep Current Theme"
3176#~ msgstr "Запазване на текущата тема"
3177
3178#~ msgid "Apply New Theme"
3179#~ msgstr "Прилагане на нова тема"
3180
3181#~ msgid "GNOME Theme %s correctly installed"
3182#~ msgstr "Темата за GNOME %s е инсталирана правилно"
3183
3184#~ msgid "Failed to create temporary directory"
3185#~ msgstr "Неуспех при създаването на временна папка"
3186
3187#~ msgid "New themes have been successfully installed."
3188#~ msgstr "Новите теми  бяха инсталирани успешно."
3189
3190#~ msgid "No theme file location specified to install"
3191#~ msgstr "Не е избран файл с тема, който да се инсталира"
3192
3193#~ msgid ""
3194#~ "Insufficient permissions to install the theme in:\n"
3195#~ "%s"
3196#~ msgstr ""
3197#~ "Няма права за достъп, за да се инсталира темата в:\n"
3198#~ "%s"
3199
3200#~ msgid "Select Theme"
3201#~ msgstr "Избор на тема"
3202
3203#~ msgid "Theme Packages"
3204#~ msgstr "Пакети с теми"
3205
3206#~ msgid "Theme name must be present"
3207#~ msgstr "Трябва да въведете име"
3208
3209#~ msgid "The theme already exists. Would you like to replace it?"
3210#~ msgstr "Темата вече съществува. Искате ли да я замените?"
3211
3212#~ msgid "_Overwrite"
3213#~ msgstr "_Презаписване"
3214
3215#~ msgid "Would you like to delete this theme?"
3216#~ msgstr "Искате ли да изтриете тази тема?"
3217
3218#~ msgid "Theme cannot be deleted"
3219#~ msgstr "Темата не може да бъде изтрита."
3220
3221#~ msgid "Could not install theme engine"
3222#~ msgstr "Неуспех при инсталирането графичното ядро на темата"
3223
3224#~ msgid ""
3225#~ "Unable to start the settings manager 'gnome-settings-daemon'.\n"
3226#~ "Without the GNOME settings manager running, some preferences may not take "
3227#~ "effect. This could indicate a problem with DBus, or a non-GNOME (e.g. "
3228#~ "KDE) settings manager may already be active and conflicting with the "
3229#~ "GNOME settings manager."
3230#~ msgstr ""
3231#~ "„gnome-settings-daemon“ не може да бъде стартиран.\n"
3232#~ "Без него някои настройки няма да имат ефект. Това може да означава "
3233#~ "проблем с DBus или че вече има работещ мениджър на настройки, който не е "
3234#~ "на GNOME (напр. на KDE), и между двата се получава конфликт."
3235
3236#~ msgid "There was an error displaying help: %s"
3237#~ msgstr "Има грешка при показването на помощта за: %s"
3238
3239#~ msgid "Copying file: %u of %u"
3240#~ msgstr "Копиране на файл: %u от %u"
3241
3242#~ msgid "Copying '%s'"
3243#~ msgstr "Копиране на „%s“"
3244
3245#~ msgid "Copying files"
3246#~ msgstr "Копиране на файлове"
3247
3248#~ msgid "Parent Window"
3249#~ msgstr "Родителски прозорец"
3250
3251#~ msgid "Parent window of the dialog"
3252#~ msgstr "Родителски прозорец на диалога"
3253
3254#~ msgid "From URI"
3255#~ msgstr "От адрес"
3256
3257#~ msgid "URI currently transferring from"
3258#~ msgstr "Адрес, от който текущо се прехвърля"
3259
3260#~ msgid "To URI"
3261#~ msgstr "Към адрес"
3262
3263#~ msgid "URI currently transferring to"
3264#~ msgstr "Адрес, към който текущо се прехвърля"
3265
3266#~ msgid "Fraction completed"
3267#~ msgstr "Завършена част"
3268
3269#~ msgid "Fraction of transfer currently completed"
3270#~ msgstr "Завършената част от текущия трансфер"
3271
3272#~ msgid "Current URI index"
3273#~ msgstr "Текущ индекс на адрес"
3274
3275#~ msgid "Current URI index - starts from 1"
3276#~ msgstr "Текущ индекс на адрес — стартира от 1"
3277
3278#~ msgid "Total URIs"
3279#~ msgstr "Общо адреси"
3280
3281#~ msgid "Total number of URIs"
3282#~ msgstr "Общ брой на адресите"
3283
3284#~ msgid "File '%s' already exists. Do you want to overwrite it?"
3285#~ msgstr "Файлът „%s“ вече съществува. Искате ли да го презапишете?"
3286
3287#~ msgid "_Skip"
3288#~ msgstr "Пр_опускане"
3289
3290#~ msgid "Overwrite _All"
3291#~ msgstr "_Презаписване на всички"
3292
3293#~ msgid "Default Pointer - Current"
3294#~ msgstr "Стандартен показалец — текущ"
3295
3296#~ msgid "White Pointer"
3297#~ msgstr "Бял показалец"
3298
3299#~ msgid "White Pointer - Current"
3300#~ msgstr "Бял показалец — текущ"
3301
3302#~ msgid "Large Pointer"
3303#~ msgstr "Голям показалец"
3304
3305#~ msgid "Large Pointer - Current"
3306#~ msgstr "Голям показалец — текущ"
3307
3308#~ msgid "Large White Pointer - Current"
3309#~ msgstr "Голям бял показалец — текущ"
3310
3311#~ msgid "Large White Pointer"
3312#~ msgstr "Голям бял показалец"
3313
3314#~ msgid ""
3315#~ "This theme will not look as intended because the required GTK+ theme '%s' "
3316#~ "is not installed."
3317#~ msgstr ""
3318#~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
3319#~ "необходимата ѝ тема на GTK+ — „%s“ не е инсталирана."
3320
3321#~ msgid ""
3322#~ "This theme will not look as intended because the required window manager "
3323#~ "theme '%s' is not installed."
3324#~ msgstr ""
3325#~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
3326#~ "необходимата ѝ тема на мениджъра на прозорци — „%s“ не е инсталирана."
3327
3328#~ msgid ""
3329#~ "This theme will not look as intended because the required icon theme '%s' "
3330#~ "is not installed."
3331#~ msgstr ""
3332#~ "Тази тема ще изглежда по различен от оригиналния начин, защото "
3333#~ "необходимата ѝ тема с икони — „%s“ не е инсталирана."
3334
3335#~ msgid ""
3336#~ "Specify the name of the page to show (internet|multimedia|system|a11y)"
3337#~ msgstr ""
3338#~ "Указване на страницата, която да се\n"
3339#~ "                                       покаже — „internet“ (Интернет),\n"
3340#~ "                                       „multimedia“ (мултимедия), "
3341#~ "„system“\n"
3342#~ "                                       (система), „a11y“ (достъпност)"
3343
3344#~ msgid "- GNOME Default Applications"
3345#~ msgstr "— стандартни програми на GNOME"
3346
3347#~ msgid "Monitor Preferences"
3348#~ msgstr "Настройки на екрана"
3349
3350#~ msgid ""
3351#~ "Just apply settings and quit (compatibility only; now handled by daemon)"
3352#~ msgstr "Използване само на настройките и излизане"
3353
3354#~ msgid "Start the page with the typing break settings showing"
3355#~ msgstr ""
3356#~ "Показване на подпрозореца „Почивки при\n"
3357#~ "                                    писане“"
3358
3359#~ msgid "Start the page with the accessibility settings showing"
3360#~ msgstr "Показване на подпрозореца „Достъпност“"
3361
3362#~ msgid "- GNOME Keyboard Preferences"
3363#~ msgstr "— Настройки на клавиатурата"
3364
3365#~ msgid "_Show..."
3366#~ msgstr "_Показване…"
3367
3368#~ msgid "Specify the name of the page to show (general|accessibility)"
3369#~ msgstr ""
3370#~ "Указване на страницата, която да се\n"
3371#~ "                                       покаже — „general“ (общи),\n"
3372#~ "                                       „accessibility“ (достъпност)"
3373
3374#~ msgid "- GNOME Mouse Preferences"
3375#~ msgstr "— Настройки за мишката"
3376
3377#~ msgid "Cannot start the preferences application for your window manager"
3378#~ msgstr ""
3379#~ "Неуспех при стартирането на програмата за настройки на мениджъра на "
3380#~ "прозорци"
3381
3382#~ msgid "_Alt"
3383#~ msgstr "_Alt"
3384
3385#~ msgid "H_yper"
3386#~ msgstr "_Hyper"
3387
3388#~ msgid "S_uper (or \"Windows logo\")"
3389#~ msgstr "_Super (или „Логото на Windows“)"
3390
3391#~ msgid "_Meta"
3392#~ msgstr "_Мета"
3393
3394#~ msgid "Movement Key"
3395#~ msgstr "Клавиш за движение"
3396
3397#~ msgid "Titlebar Action"
3398#~ msgstr "Действие на заглавната лента"
3399
3400#~ msgid "To move a window, press-and-hold this key then grab the window:"
3401#~ msgstr ""
3402#~ "Кой клавиш в комбинация с хващане на прозореца води до преместването му."
3403
3404#~ msgid "Window Preferences"
3405#~ msgstr "Предпочитания за прозорец"
3406
3407#~ msgid "Window Selection"
3408#~ msgstr "Избор на прозорец"
3409
3410#~ msgid "_Double-click titlebar to perform this action:"
3411#~ msgstr "_Двукратното натискане върху лентата със заглавието:"
3412
3413#~ msgid "_Interval before raising:"
3414#~ msgstr "_Интервал преди вдигане:"
3415
3416#~ msgid "_Raise selected windows after an interval"
3417#~ msgstr "Пов_дигане на избрания прозорец след определен интервал"
3418
3419#~ msgid "_Select windows when the mouse moves over them"
3420#~ msgstr "_Избиране на прозорците, когато показалецът преминава над тях"
3421
3422#~ msgid "seconds"
3423#~ msgstr "секунди"
3424
3425#~ msgid "Set your window properties"
3426#~ msgstr "Задаване на настройки за прозореца ви"
3427
3428#~ msgid "Windows"
3429#~ msgstr "Прозорци"
3430
3431#~ msgid "Window manager \"%s\" has not registered a configuration tool\n"
3432#~ msgstr ""
3433#~ "Мениджърът на прозорци „%s“ не е регистрирал инструмент за настройки\n"
3434
3435#~ msgid "Maximize"
3436#~ msgstr "максимизира"
3437
3438#~ msgid "Maximize Vertically"
3439#~ msgstr "максимизира вертикално"
3440
3441#~ msgid "Maximize Horizontally"
3442#~ msgstr "максимизира хоризонтално"
3443
3444#~ msgid "Minimize"
3445#~ msgstr "минимизира"
3446
3447#~ msgid "Roll up"
3448#~ msgstr "навива"
3449
3450#~ msgid "key not found [%s]\n"
3451#~ msgstr "ключът не е намерен [%s]\n"
3452
3453#~ msgid "Hide on start (useful to preload the shell)"
3454#~ msgstr "Скриване при стартиране (полезно за презареждане на конзолата)"
3455
3456#~ msgid "Filter"
3457#~ msgstr "Филтър"
3458
3459#~ msgid "Groups"
3460#~ msgstr "Групи"
3461
3462#~ msgid "Common Tasks"
3463#~ msgstr "Обичайни задачи"
3464
3465#~ msgid "Close the control-center when a task is activated"
3466#~ msgstr "Затваряне на контролния център при задействането на задача"
3467
3468#~ msgid "Exit shell on add or remove action performed"
3469#~ msgstr "Изход от обвивката при действие за добавяне или премахване"
3470
3471#~ msgid "Exit shell on help action performed"
3472#~ msgstr "Изход от обвивката при действие за помощта"
3473
3474#~ msgid "Exit shell on start action performed"
3475#~ msgstr "Изход от обвивката при действие за стартиране"
3476
3477#~ msgid "Exit shell on upgrade or uninstall action performed"
3478#~ msgstr "Изход от обвивката при действие за обновяване или деинсталиране"
3479
3480#~ msgid ""
3481#~ "Indicates whether to close the shell when a help action is performed."
3482#~ msgstr "Указва дали обвивката да се затвори при действие за помощта."
3483
3484#~ msgid ""
3485#~ "Indicates whether to close the shell when a start action is performed."
3486#~ msgstr "Указва дали обвивката да се затвори при действие за стартиране."
3487
3488#~ msgid ""
3489#~ "Indicates whether to close the shell when an add or remove action is "
3490#~ "performed."
3491#~ msgstr ""
3492#~ "Указва дали обвивката да се затвори при действие за добавяне или "
3493#~ "премахване."
3494
3495#~ msgid ""
3496#~ "Indicates whether to close the shell when an upgrade or uninstall action "
3497#~ "is performed."
3498#~ msgstr ""
3499#~ "Указва дали обвивката да се затвори при действие за обновяване или "
3500#~ "деинсталиране."
3501
3502#~ msgid "Task names and associated .desktop files"
3503#~ msgstr "Имена на задачи и свързаните с тях файлове, формат .desktop"
3504
3505#~ msgid ""
3506#~ "The task name to be displayed in the control-center followed by a \";\" "
3507#~ "separator then the filename of an associated .desktop file to launch for "
3508#~ "that task."
3509#~ msgstr ""
3510#~ "Името на задачата, което се показва в контролния център, последвано от "
3511#~ "знака „;“ и името на файла, който е във формат .desktop и се използва за "
3512#~ "стартирането на задачата."
3513
3514#~ msgid ""
3515#~ "[Change Theme;gtk-theme-selector.desktop,Set Preferred Applications;"
3516#~ "default-applications.desktop,Add Printer;gnome-cups-manager.desktop]"
3517#~ msgstr ""
3518#~ "[Смяна на темата;gtk-theme-selector.desktop,Предпочитани програми;default-"
3519#~ "applications.desktop,Добавяне на принтер;gnome-cups-manager.desktop]"
3520
3521#~ msgid ""
3522#~ "if true, the control-center will close when a \"Common Task\" is "
3523#~ "activated."
3524#~ msgstr ""
3525#~ "ако е включено, контролният център ще се затвори при изпълнението на "
3526#~ "„Обичайна задача“."
3527
3528#~ msgid "Your filter \"%s\" does not match any items."
3529#~ msgstr "Филтърът ви „%s“ не напасва с никой запис."
3530
3531#~ msgid "No matches found."
3532#~ msgstr "Няма съвпадения."
3533
3534#~ msgid "Other"
3535#~ msgstr "Други"
3536
3537#~ msgid "Start %s"
3538#~ msgstr "Стартиране на %s"
3539
3540#~ msgid "Help"
3541#~ msgstr "Помощ"
3542
3543#~ msgid "Upgrade"
3544#~ msgstr "Обновяване"
3545
3546#~ msgid "Uninstall"
3547#~ msgstr "Премахване"
3548
3549#~ msgid "Remove from Favorites"
3550#~ msgstr "Премахване от любимите"
3551
3552#~ msgid "Add to Favorites"
3553#~ msgstr "Добавяне към любимите"
3554
3555#~ msgid "Remove from Startup Programs"
3556#~ msgstr "Да не се стартира в началото"
3557
3558#~ msgid "Add to Startup Programs"
3559#~ msgstr "Да се стартира в началото"
3560
3561#~ msgid "New Spreadsheet"
3562#~ msgstr "Нова електронна таблица"
3563
3564#~ msgid "New Document"
3565#~ msgstr "Нов документ"
3566
3567#~ msgctxt "Home folder"
3568#~ msgid "Home"
3569#~ msgstr "Домашна папка"
3570
3571#~ msgid "Documents"
3572#~ msgstr "Документи"
3573
3574#~ msgid "File System"
3575#~ msgstr "Файлова система"
3576
3577#~ msgid "Network Servers"
3578#~ msgstr "Мрежови сървъри"
3579
3580#~ msgid "Search"
3581#~ msgstr "Търсене"
3582
3583#~ msgid "<b>Open</b>"
3584#~ msgstr "<b>Отваряне</b>"
3585
3586#~ msgid "Rename..."
3587#~ msgstr "Преименуване…"
3588
3589#~ msgid "Send To..."
3590#~ msgstr "Изпращане до…"
3591
3592#~ msgid "Move to Trash"
3593#~ msgstr "Преместване в кошчето"
3594
3595#~ msgid "Delete"
3596#~ msgstr "Изтриване"
3597
3598#~ msgid "Are you sure you want to permanently delete \"%s\"?"
3599#~ msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете „%s“?"
3600
3601#~ msgid "If you delete an item, it is permanently lost."
3602#~ msgstr "Ако изтриете обект, той бива безвъзвратно загубен."
3603
3604#~ msgid "Open with \"%s\""
3605#~ msgstr "Отваряне с „%s“"
3606
3607#~ msgid "Open with Default Application"
3608#~ msgstr "Отваряне със стандартната програма"
3609
3610#~ msgid "Open in File Manager"
3611#~ msgstr "Отваряне във файловия мениджър"
3612
3613#~ msgid "Remove from recent menu"
3614#~ msgstr "Премахване от менюто на скоро ползваните"
3615
3616#~ msgid "Purge all the recent items"
3617#~ msgstr "Изчистване на всички скоро ползвани обекти"
3618
3619#~ msgid "?"
3620#~ msgstr "?"
3621
3622#~ msgid "%l:%M %p"
3623#~ msgstr "%k:%M"
3624
3625#~ msgid "Today %l:%M %p"
3626#~ msgstr "Днес %k:%M"
3627
3628#~ msgid "Yesterday %l:%M %p"
3629#~ msgstr "Вчера %k:%M"
3630
3631#~ msgid "%a %l:%M %p"
3632#~ msgstr "%a %k:%M"
3633
3634#~ msgid "%b %d %l:%M %p"
3635#~ msgstr "%d %b %k:%M"
3636
3637#~ msgid "%b %d %Y"
3638#~ msgstr "%d %b %Y"
3639
3640#~ msgid "Find Now"
3641#~ msgstr "Намиране сега"
3642
3643#~ msgid "<b>Open %s</b>"
3644#~ msgstr "<b>Отваряне на „%s“</b>"
3645
3646#~ msgid "Remove from System Items"
3647#~ msgstr "Премахване от системните елементи"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.