source: gnome/master/gnome-power-manager.master.bg.po @ 1994

Last change on this file since 1994 was 1994, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gtk+, tomboy, gnome-power-manager: подадени в master. Създадена директория за новия стабилен клон. zenity: подаден в master и gnome-2-30

File size: 88.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-power-manager package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gnome-power-manager master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-02-24 07:21+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-02-24 07:21+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:105
21msgid "Power Manager Brightness Applet"
22msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
23
24#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:106
25msgid "Adjusts laptop panel brightness."
26msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
27
28#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:359
29#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:358
30msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
31msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
32
33#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:361
34msgid "Cannot get laptop panel brightness"
35msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
36
37#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
38#, c-format
39msgid "LCD brightness : %d%%"
40msgstr "Яркост на екрана: %d %%"
41
42#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:748
43#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:427
44msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
45msgstr "Лиценз — ОПЛ на GNU (GNU General Public License), версия 2"
46
47#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:749
48#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:428
49msgid ""
50"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
51"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
52"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
53"of the License, or (at your option) any later version."
54msgstr ""
55"Тази програма (Управление на захранването на GNOME) е свободен\n"
56"софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под\n"
57"условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е\n"
58"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на\n"
59"лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
60
61#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
62#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
63msgid ""
64"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
65"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
66"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
67"GNU General Public License for more details."
68msgstr ""
69"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
70"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
71"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
72"Общия публичен лиценз на GNU."
73
74#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:757
75#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
76msgid ""
77"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
78"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
79"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
80"02110-1301, USA."
81msgstr ""
82"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
83"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
84"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
85"USA."
86
87#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:771
88msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
89msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
90
91#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:1
92msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
93msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
94
95#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:2
96msgid "Brightness Applet"
97msgstr "Аплет за яркостта"
98
99#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:3
100msgid "Brightness Applet Factory"
101msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
102
103#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.server.in.in.h:4
104msgid "Factory for Brightness Applet"
105msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
106
107#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:91
108msgid "Power Manager Inhibit Applet"
109msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
110
111#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:92
112msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
113msgstr ""
114"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
115
116#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:361
117msgid "Automatic sleep inhibited"
118msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
119
120#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:363
121msgid "Automatic sleep enabled"
122msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
123
124#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:391
125msgid "Manual inhibit"
126msgstr "Ръчно предотвратяване"
127
128#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:450
129msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
130msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
131
132#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:1
133msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
134msgstr "Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване"
135
136#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:2
137msgid "Factory for Inhibit Applet"
138msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
139
140#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:3
141msgid "Inhibit Applet"
142msgstr "Аплет за предотвратяване"
143
144#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.server.in.in.h:4
145msgid "Inhibit Applet Factory"
146msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
147
148#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
149msgid "Power Manager"
150msgstr "Управление на захранването"
151
152#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
153msgid "Power management daemon"
154msgstr "Демон за управление на захранването"
155
156#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:1
157msgid "Allow backlight brightness adjustment"
158msgstr "Разрешаване на управлението на яркостта на екрана"
159
160#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:2
161msgid "Battery critical low action"
162msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
163
164#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:3
165msgid "Check CPU load before sleeping"
166msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
167
168#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:4
169msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
170msgstr ""
171"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
172
173#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:5
174msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
175msgstr ""
176"Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
177
178#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:6
179msgid ""
180"Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", \"low"
181"\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
182msgstr ""
183"Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са „never“ (никога), "
184"„low“ (при ниско ниво), „critical“ (при критично ниско ниво), „charge“ (при "
185"зареждане), „present“ (при наличие) и „always“ (винаги)."
186
187#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:7
188msgid "Hibernate button action"
189msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
190
191#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:8
192msgid ""
193"If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
194"failed."
195msgstr ""
196"Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се приспи "
197"компютъра."
198
199#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:9
200msgid ""
201"If a notification message should be displayed when the battery is fully "
202"charged."
203msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
204
205#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:10
206msgid ""
207"If a notification message should be displayed when the battery is getting "
208"low."
209msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
210
211#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:11
212msgid "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
213msgstr ""
214"Дали елементите за настройките и статистиката да се показват в контекстното "
215"меню"
216
217#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:12
218msgid "If sounds should be used"
219msgstr "Дали да се използват звуци"
220
221#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:13
222msgid ""
223"If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
224"requests have stopped the policy action."
225msgstr ""
226"Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
227"мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
228"действие по политиката."
229
230#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:14
231msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
232msgstr ""
233"Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
234"състоянието на бездействие."
235
236#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:15
237msgid ""
238"If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
239"disconnected"
240msgstr ""
241"Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен и "
242"се прекъсне връзката с ел. мрежа"
243
244#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:16
245msgid ""
246"If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when lid "
247"closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
248"disconnected at a later time."
249msgstr ""
250"Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. „Приспиване "
251"при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато първо се затваря "
252"екрана, а захранването от ел. мрежа след това се прекъсне."
253
254#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:17
255msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
256msgstr ""
257"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
258
259#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:18
260msgid ""
261"If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. Only "
262"turn this off for debugging."
263msgstr ""
264"Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. Да "
265"се изключва само при изчистване на грешки."
266
267#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:19
268msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
269msgstr ""
270"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
271
272#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:20
273msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
274msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
275
276#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:21
277msgid ""
278"If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
279"battery power."
280msgstr ""
281"Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
282"захранване от ел. мрежа към батерии и обратно."
283
284#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:22
285msgid ""
286"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
287"on AC power."
288msgstr ""
289"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
290"компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
291
292#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:23
293msgid ""
294"If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle when "
295"on battery power."
296msgstr ""
297"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, когато "
298"компютърът бездейства и се захранва от батерии."
299
300#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:24
301msgid ""
302"If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
303"battery power."
304msgstr ""
305"Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, когато компютърът се захранва от "
306"батерии."
307
308#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:25
309msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
310msgstr ""
311"Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
312
313#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:26
314msgid ""
315"If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery power."
316msgstr "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
317
318#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:27
319msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
320msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
321
322#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:28
323msgid ""
324"If time based notifications should be used. If set to false, then the "
325"percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
326msgstr ""
327"Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е лъжа, ще се ползва "
328"процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с ACPI."
329
330#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:29
331msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
332msgstr ""
333"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
334
335#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:30
336msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
337msgstr ""
338"Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
339
340#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:31
341msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
342msgstr ""
343"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
344"за връщане."
345
346#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:32
347msgid ""
348"If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
349"this to false only if you know your battery is okay."
350msgstr ""
351"Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии обявени "
352"за връщане. Задайте това да е лъжа, само ако сте сигурни, че батерията ви е "
353"наред."
354
355#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:33
356msgid "LCD brightness when on AC"
357msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
358
359#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:34
360msgid "LCD dimming amount when on battery"
361msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
362
363#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:35
364msgid "Laptop lid close action on battery"
365msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
366
367#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:36
368msgid "Laptop lid close action when on AC"
369msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
370
371#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:37
372msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
373msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
374
375#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:38
376msgid "Lock screen on hibernate"
377msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
378
379#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:39
380msgid "Lock screen on suspend"
381msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
382
383#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:40
384msgid "Lock screen when blanked"
385msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
386
387#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:41
388msgid "Method used to blank screen on AC"
389msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
390
391#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:42
392msgid "Method used to blank screen on battery"
393msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
394
395#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:43
396msgid "Notify on a low power"
397msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
398
399#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:44
400msgid "Notify on a sleep failure"
401msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
402
403#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:45
404msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
405msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
406
407#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:46
408msgid "Notify when fully charged"
409msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
410
411#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:47
412msgid "Percentage action is taken"
413msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
414
415#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:48
416msgid "Percentage considered critical"
417msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
418
419#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:49
420msgid "Percentage considered low"
421msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
422
423#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:50
424msgid "Power button action"
425msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
426
427#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:51
428msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
429msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
430
431#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:52
432msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
433msgstr ""
434"Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от ел. мрежа"
435
436#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:53
437msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
438msgstr ""
439"Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от батерии"
440
441#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:54
442msgid "Sleep timeout computer when on AC"
443msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
444
445#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:55
446msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
447msgstr ""
448"Време за предотвратяване на приспиването при захранване от непрекъсваемо "
449"токозахранване"
450
451#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:56
452msgid "Sleep timeout computer when on battery"
453msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
454
455#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:57
456msgid "Sleep timeout display when on AC"
457msgstr ""
458"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
459"мрежа"
460
461#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:58
462msgid "Sleep timeout display when on UPS"
463msgstr ""
464"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
465"непрекъсваемо токозахранване"
466
467#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:59
468msgid "Sleep timeout display when on battery"
469msgstr ""
470"Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от батерии"
471
472#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:60
473msgid "Suspend button action"
474msgstr "Действие на бутона за приспиване"
475
476#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:61
477msgid ""
478"The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible values "
479"are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
480msgstr ""
481"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
482"захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
483"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
484
485#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:62
486msgid ""
487"The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
488"values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
489msgstr ""
490"Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
491"захранване от батерии. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
492"готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
493
494#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:63
495msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
496msgstr "Адресът, който да се покаже след неуспешно приспиване"
497
498#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:64
499msgid ""
500"The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
501"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
502msgstr ""
503"Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
504"Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
505"„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
506
507#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:65
508msgid ""
509"The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate\", "
510"\"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
511msgstr ""
512"Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
513"стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
514"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
515
516#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:66
517msgid ""
518"The action to take when the battery is critically low. Possible values are "
519"\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
520msgstr ""
521"Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
522"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
523"„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
524
525#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:67
526msgid ""
527"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
528"power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
529"\"nothing\"."
530msgstr ""
531"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
532"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
533"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
534
535#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:68
536msgid ""
537"The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
538"battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
539"and \"nothing\"."
540msgstr ""
541"Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
542"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
543"приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
544
545#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:69
546msgid ""
547"The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
548"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
549"\"nothing\"."
550msgstr ""
551"Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
552"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
553"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
554"„nothing“ (нищо)."
555
556#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:70
557msgid ""
558"The action to take when the system power button is pressed. Possible values "
559"are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and \"nothing"
560"\"."
561msgstr ""
562"Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
563"Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
564"приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
565"„nothing“ (нищо)."
566
567#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:71
568msgid ""
569"The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
570"values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
571"\"nothing\"."
572msgstr ""
573"Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
574"стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
575"„interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
576
577#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:72
578msgid ""
579"The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
580"computer is on AC power."
581msgstr ""
582"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
583"захранва от ел. мрежа."
584
585#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:73
586msgid ""
587"The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be inactive "
588"before it goes to sleep."
589msgstr ""
590"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
591"се захранва от ел. мрежа и бездейства."
592
593#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:74
594msgid ""
595"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
596"before it goes to sleep."
597msgstr ""
598"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
599"се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
600
601#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:75
602msgid ""
603"The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be inactive "
604"before the display goes to sleep."
605msgstr ""
606"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
607"захранва от непрекъсваемо токозахранване."
608
609#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:76
610msgid ""
611"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
612"inactive before it goes to sleep."
613msgstr ""
614"Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато компютърът "
615"се захранва от батерии и бездейства."
616
617#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:77
618msgid ""
619"The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
620"inactive before the display goes to sleep."
621msgstr ""
622"Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът се "
623"захранва от батерии."
624
625#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:78
626msgid ""
627"The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
628"Possible values are between 0 and 100."
629msgstr ""
630"Затъмняване на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са "
631"между 0 и 100."
632
633#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:79
634msgid ""
635"The brightness of the display when on AC power. Possible values are between "
636"0 and 100."
637msgstr ""
638"Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са между "
639"0 и 100."
640
641#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:80
642msgid "The brightness of the screen when idle"
643msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
644
645#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:81
646msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
647msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
648
649#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:82
650msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
651msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
652
653#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:83
654msgid "The default configuration version."
655msgstr "Стандартната конфигурирана версия."
656
657#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:84
658msgid "The default graph type to show in the statistics window"
659msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика"
660
661#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:85
662msgid "The default graph type to show in the statistics window."
663msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика."
664
665#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:86
666msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
667msgstr "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
668
669#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:87
670msgid "The maximum time displayed on the graph"
671msgstr "Максималното време показвано на графиката"
672
673#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:88
674msgid ""
675"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC power."
676msgstr ""
677"Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване от "
678"ел. мрежа."
679
680#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:89
681msgid ""
682"The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on battery "
683"power."
684msgstr ""
685"Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване от "
686"батерии."
687
688#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:90
689msgid ""
690"The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
691"when use_time_for_policy is false."
692msgstr ""
693"Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
694"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
695
696#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:91
697msgid ""
698"The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
699"use_time_for_policy is false."
700msgstr ""
701"Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
702"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
703
704#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:92
705msgid ""
706"The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
707"valid when use_time_for_policy is false."
708msgstr ""
709"Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за критично "
710"нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
711
712#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:93
713msgid ""
714"The time remaining in seconds of the battery when critical action is taken. "
715"Only valid when use_time_for_policy is true."
716msgstr ""
717"Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
718"критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
719"„use_time_for_policy“ е лъжа."
720
721#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:94
722msgid ""
723"The time remaining in seconds of the battery when it is considered critical. "
724"Only valid when use_time_for_policy is true."
725msgstr ""
726"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично ниско. "
727"Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
728
729#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:95
730msgid ""
731"The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. Only "
732"valid when use_time_for_policy is true."
733msgstr ""
734"Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
735"стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
736
737#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:96
738msgid "The time remaining when action is taken"
739msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
740
741#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:97
742msgid "The time remaining when critical"
743msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
744
745#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:98
746msgid "The time remaining when low"
747msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
748
749#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:99
750msgid ""
751"The type of sleeping that should be performed when the computer is inactive. "
752"Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
753msgstr ""
754"Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности са "
755"„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и „nothing“ (нищо)."
756
757#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:100
758msgid ""
759"The version of the installed version of the schema. Do not edit this value, "
760"it is used so that configure changes between versions can be detected."
761msgstr ""
762"Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
763"използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
764
765#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:101
766msgid ""
767"This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
768"Only valid when use_time_for_policy is true."
769msgstr ""
770"Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
771"валидна, само ако „use_time_for_policy“ е истина."
772
773#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:102
774msgid "UPS critical low action"
775msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
776
777#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:103
778msgid "UPS low power action"
779msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
780
781#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:104
782msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
783msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
784
785#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:105
786msgid ""
787"When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
788"Leave this blank if the button should not be shown."
789msgstr ""
790"При неуспешно приспиване на потребителя може да бъде показан бутон към помощ "
791"за справяне със ситуацията. Ако нищо не е попълнено тук, няма да се показва "
792"бутон."
793
794#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:106
795msgid "When to show the notification icon"
796msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
797
798#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:107
799msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep."
800msgstr ""
801"Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките и наново да ги "
802"установява при приспиване."
803
804#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:108
805msgid ""
806"Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
807"and connect on resume."
808msgstr ""
809"Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
810"или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
811
812#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:109
813msgid ""
814"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
815"This means the keyring will have to be unlocked on resume."
816msgstr ""
817"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
818"компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
819"бъде отключен."
820
821#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:110
822msgid ""
823"Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. This "
824"means the keyring will have to be unlocked on resume."
825msgstr ""
826"Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. Това "
827"означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде отключен."
828
829#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:111
830msgid ""
831"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
832"Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
833msgstr ""
834"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
835"приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
836
837#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:112
838msgid ""
839"Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. Only "
840"used if lock_use_screensaver_settings is false."
841msgstr ""
842"Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
843"Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
844
845#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:113
846msgid ""
847"Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
848"lock_use_screensaver_settings is false."
849msgstr ""
850"Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
851"„lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
852
853#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:114
854msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
855msgstr ""
856"Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
857"прави, когато компютърът бездейства"
858
859#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:115
860msgid ""
861"Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if the "
862"screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
863msgstr ""
864"Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
865"екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра или "
866"изчистване на екрана."
867
868#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:116
869msgid "Whether to use time-based notifications"
870msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
871
872#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:117
873msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
874msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
875
876#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:118
877msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
878msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
879
880#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:119
881msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
882msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
883
884#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:120
885msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
886msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
887
888#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:121
889msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
890msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
891
892#: ../data/gnome-power-manager.schemas.in.h:122
893msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
894msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката."
895
896#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
897msgid "Configure power management"
898msgstr "Настройки на управлението на захранването"
899
900#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
901msgid "Power Management"
902msgstr "Управление на захранването"
903
904#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:1
905msgid "Observe power management"
906msgstr "Спазване на управлението на захранването"
907
908#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
909#. TRANSLATORS: the program name
910#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
911#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1035
912#: ../src/gpm-statistics.c:1508
913msgid "Power Statistics"
914msgstr "Статистика на захранването"
915
916#: ../data/gpm-feedback-widget.ui.h:1
917msgid "Brightness"
918msgstr "Яркост"
919
920#: ../data/gpm-statistics.ui.h:1
921msgid "0"
922msgstr "0"
923
924#: ../data/gpm-statistics.ui.h:2
925msgid "Data length:"
926msgstr "Период с данни:"
927
928#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:206
929msgid "Details"
930msgstr "Подробности"
931
932#: ../data/gpm-statistics.ui.h:4
933msgid "Graph type:"
934msgstr "Вид графика:"
935
936#: ../data/gpm-statistics.ui.h:5
937msgid "History"
938msgstr "История"
939
940#: ../data/gpm-statistics.ui.h:7
941msgid "Processor wakeups per second:"
942msgstr "Събуждания на процесора в секунда"
943
944#: ../data/gpm-statistics.ui.h:8
945msgid "Show data points"
946msgstr "Показване на точките с данни"
947
948#: ../data/gpm-statistics.ui.h:9
949msgid "Statistics"
950msgstr "Статистика"
951
952#: ../data/gpm-statistics.ui.h:10
953msgid "There is no data to display."
954msgstr "Няма данни за показване."
955
956#: ../data/gpm-statistics.ui.h:11
957msgid "Use smoothed line"
958msgstr "Използване на загладена линия"
959
960#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:192
961msgid "Wakeups"
962msgstr "Събуждания"
963
964#: ../data/gpm-prefs.ui.h:1
965msgid "<b>Actions</b>"
966msgstr "<b>Действия</b>"
967
968#: ../data/gpm-prefs.ui.h:2
969msgid "<b>Display</b>"
970msgstr "<b>Визуализация</b>"
971
972#: ../data/gpm-prefs.ui.h:3
973msgid "<b>Notification Area</b>"
974msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
975
976#: ../data/gpm-prefs.ui.h:4
977msgid "Closes the program"
978msgstr "Спира програмата"
979
980#: ../data/gpm-prefs.ui.h:5
981msgid "Di_m display when idle"
982msgstr "За_тъмняване на екрана при бездействие"
983
984#: ../data/gpm-prefs.ui.h:6
985msgid "General"
986msgstr "Общи"
987
988#: ../data/gpm-prefs.ui.h:7
989msgid "Make Default"
990msgstr "Да е стандартно"
991
992#: ../data/gpm-prefs.ui.h:8
993msgid "On AC Power"
994msgstr "От ел. мрежа"
995
996#: ../data/gpm-prefs.ui.h:9
997msgid "On Battery Power"
998msgstr "От батерии"
999
1000#: ../data/gpm-prefs.ui.h:10
1001msgid "On UPS Power"
1002msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
1003
1004#: ../data/gpm-prefs.ui.h:11
1005msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
1006msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
1007
1008#: ../data/gpm-prefs.ui.h:12
1009msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
1010msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
1011
1012#: ../data/gpm-prefs.ui.h:13
1013msgid "Power Management Preferences"
1014msgstr "Настройки на управлението на захранването"
1015
1016#: ../data/gpm-prefs.ui.h:14
1017msgid "Provides help about this program"
1018msgstr "Показва помощта на програмата"
1019
1020#: ../data/gpm-prefs.ui.h:15
1021msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
1022msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
1023
1024#: ../data/gpm-prefs.ui.h:16
1025msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
1026msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
1027
1028#: ../data/gpm-prefs.ui.h:17
1029msgid "Set display _brightness to:"
1030msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
1031
1032#: ../data/gpm-prefs.ui.h:18
1033msgid "Sets this policy to be used by all users"
1034msgstr "Задаване на тази политика за всички потребители"
1035
1036#: ../data/gpm-prefs.ui.h:19
1037msgid "Sp_in down hard disks when possible"
1038msgstr "_Изключване на твърдите дискове при възможност"
1039
1040#: ../data/gpm-prefs.ui.h:20
1041msgid "When UPS power is _critically low:"
1042msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1043
1044#: ../data/gpm-prefs.ui.h:21
1045msgid "When UPS power is l_ow:"
1046msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
1047
1048#: ../data/gpm-prefs.ui.h:22
1049msgid "When battery po_wer is critically low:"
1050msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
1051
1052#: ../data/gpm-prefs.ui.h:23
1053msgid "When laptop lid is cl_osed:"
1054msgstr "При _затваряне на екрана:"
1055
1056#: ../data/gpm-prefs.ui.h:24
1057msgid "When the _suspend button is pressed:"
1058msgstr "При н_атискане на бутона за приспиване:"
1059
1060#: ../data/gpm-prefs.ui.h:25
1061msgid "When the power _button is pressed:"
1062msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
1063
1064#: ../data/gpm-prefs.ui.h:26
1065msgid "_Always display an icon"
1066msgstr "В_инаги да се показва икона"
1067
1068#: ../data/gpm-prefs.ui.h:27
1069msgid "_Never display an icon"
1070msgstr "_Никога да не се показва икона"
1071
1072#: ../data/gpm-prefs.ui.h:28
1073msgid "_Only display an icon when battery power is low"
1074msgstr "Показване само при _ниско ниво на батериите"
1075
1076#: ../data/gpm-prefs.ui.h:29
1077msgid "_Reduce backlight brightness"
1078msgstr "_Затъмняване на екрана"
1079
1080#: ../src/gpm-common.c:53
1081msgid "Unknown time"
1082msgstr "Неизвестно време"
1083
1084#: ../src/gpm-common.c:58
1085#, c-format
1086msgid "%i minute"
1087msgid_plural "%i minutes"
1088msgstr[0] "%i минута"
1089msgstr[1] "%i минути"
1090
1091#: ../src/gpm-common.c:69
1092#, c-format
1093msgid "%i hour"
1094msgid_plural "%i hours"
1095msgstr[0] "%i час"
1096msgstr[1] "%i часа"
1097
1098#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
1099#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
1100#: ../src/gpm-common.c:75
1101#, c-format
1102msgid "%i %s %i %s"
1103msgstr "%i %s и %i %s"
1104
1105#: ../src/gpm-common.c:76
1106msgid "hour"
1107msgid_plural "hours"
1108msgstr[0] "час"
1109msgstr[1] "часа"
1110
1111#: ../src/gpm-common.c:77
1112msgid "minute"
1113msgid_plural "minutes"
1114msgstr[0] "минута"
1115msgstr[1] "минути"
1116
1117#. Translators: This is %i days
1118#: ../src/gpm-graph-widget.c:434
1119#, c-format
1120msgid "%id"
1121msgstr "%i д."
1122
1123#. Translators: This is %i days %02i hours
1124#: ../src/gpm-graph-widget.c:437
1125#, c-format
1126msgid "%id%02ih"
1127msgstr "%i д. и %02i ч."
1128
1129#. Translators: This is %i hours
1130#: ../src/gpm-graph-widget.c:442
1131#, c-format
1132msgid "%ih"
1133msgstr "%i ч."
1134
1135#. Translators: This is %i hours %02i minutes
1136#: ../src/gpm-graph-widget.c:445
1137#, c-format
1138msgid "%ih%02im"
1139msgstr "%i ч. и %02i мин."
1140
1141#. Translators: This is %2i minutes
1142#: ../src/gpm-graph-widget.c:450
1143#, c-format
1144msgid "%2im"
1145msgstr "%2i мин."
1146
1147#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
1148#: ../src/gpm-graph-widget.c:453
1149#, c-format
1150msgid "%2im%02i"
1151msgstr "%2i мин. и %02i сек."
1152
1153#. Translators: This is %2i seconds
1154#: ../src/gpm-graph-widget.c:457
1155#, c-format
1156msgid "%2is"
1157msgstr "%2i сек."
1158
1159#. Translators: This is %i Percentage
1160#: ../src/gpm-graph-widget.c:461
1161#, c-format
1162msgid "%i%%"
1163msgstr "%i %%"
1164
1165#. Translators: This is %.1f Watts
1166#: ../src/gpm-graph-widget.c:464
1167#, c-format
1168msgid "%.1fW"
1169msgstr "%.1f W"
1170
1171#. Translators: This is %.1f Volts
1172#: ../src/gpm-graph-widget.c:469
1173#, c-format
1174msgid "%.1fV"
1175msgstr "%.1f V"
1176
1177#. TRANSLATORS: this is what the user should read for more information about the blanking problem (%s is a URL)
1178#: ../src/gpm-idle.c:218
1179#, c-format
1180msgid "Please see %s for more information."
1181msgstr "За повече информация погледнете %s."
1182
1183#. TRANSLATORS: this is telling the user that thier X server is broken, and needs to be fixed
1184#: ../src/gpm-idle.c:222
1185msgid ""
1186"If you can see this text, your display server is broken and you should "
1187"notify your distributor."
1188msgstr ""
1189"Ако виждате този текст, вашият X сървър е повреден. Уведомете за това "
1190"дистрибутора си."
1191
1192#. TRANSLATORS: this is for debugging, if the session is idle
1193#: ../src/gpm-idle.c:228
1194msgid "Session idle"
1195msgstr "Бездействие в сесията"
1196
1197#: ../src/gpm-idle.c:228
1198msgid "Session active"
1199msgstr "Активност в сесията"
1200
1201#. TRANSLATORS: has something inhibited the session from going idle
1202#: ../src/gpm-idle.c:230
1203msgid "idle inhibited"
1204msgstr "бездействието е предотвратено"
1205
1206#: ../src/gpm-idle.c:230
1207msgid "idle not inhibited"
1208msgstr "бездействието не е предотвратено"
1209
1210#. TRANSLATORS: has something inhibited the system from being suspended
1211#: ../src/gpm-idle.c:232
1212msgid "suspend inhibited"
1213msgstr "приспиването е предотвратено"
1214
1215#: ../src/gpm-idle.c:232
1216msgid "suspend not inhibited"
1217msgstr "приспиването не е предотвратено"
1218
1219#. TRANSLATORS: is the screen idle or awake
1220#: ../src/gpm-idle.c:234
1221msgid "screen idle"
1222msgstr "бездействие на екрана"
1223
1224#: ../src/gpm-idle.c:234
1225msgid "screen awake"
1226msgstr "работа на екрана"
1227
1228#. TRANSLATORS: show verbose debugging
1229#: ../src/gpm-main.c:171 ../src/gpm-prefs.c:90 ../src/gpm-statistics.c:1488
1230msgid "Show extra debugging information"
1231msgstr ""
1232"Допълнителна информация за изчистване на\n"
1233"                                    грешки"
1234
1235#: ../src/gpm-main.c:173
1236msgid "Show version of installed program and exit"
1237msgstr ""
1238"Показване на версията на инсталираната\n"
1239"                                    програма и спиране на програмата"
1240
1241#: ../src/gpm-main.c:175
1242msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
1243msgstr ""
1244"Изход след малко забавяне (за изчистване на\n"
1245"                                    грешки)"
1246
1247#: ../src/gpm-main.c:177
1248msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
1249msgstr ""
1250"Изход след зареждане на управлението (за\n"
1251"                                    изчистване на грешки)"
1252
1253#: ../src/gpm-main.c:191 ../src/gpm-main.c:195
1254msgid "GNOME Power Manager"
1255msgstr "Управление на захранването на GNOME"
1256
1257#. TRANSLATORS: this is the sound description
1258#: ../src/gpm-manager.c:172
1259msgid "Power plugged in"
1260msgstr "Включване на електрическото захранване"
1261
1262#. TRANSLATORS: this is the sound description
1263#: ../src/gpm-manager.c:176
1264msgid "Power unplugged"
1265msgstr "Изключване на електрическото захранване"
1266
1267#. TRANSLATORS: this is the sound description
1268#: ../src/gpm-manager.c:180
1269msgid "Lid has opened"
1270msgstr "Отваряне на екрана"
1271
1272#. TRANSLATORS: this is the sound description
1273#: ../src/gpm-manager.c:184
1274msgid "Lid has closed"
1275msgstr "Затваряне на екрана"
1276
1277#. TRANSLATORS: this is the sound description
1278#: ../src/gpm-manager.c:188
1279msgid "Battery is low"
1280msgstr "Ниско ниво на батерията"
1281
1282#. TRANSLATORS: this is the sound description
1283#: ../src/gpm-manager.c:192
1284msgid "Battery is very low"
1285msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1286
1287#. TRANSLATORS: this is the sound description
1288#: ../src/gpm-manager.c:196
1289msgid "Battery is full"
1290msgstr "Батерията е заредена"
1291
1292#. TRANSLATORS: this is the sound description
1293#: ../src/gpm-manager.c:200
1294msgid "Suspend started"
1295msgstr "Начало на приспиване"
1296
1297#. TRANSLATORS: this is the sound description
1298#: ../src/gpm-manager.c:204
1299msgid "Resumed"
1300msgstr "Събуждане"
1301
1302#. TRANSLATORS: this is the sound description
1303#: ../src/gpm-manager.c:208
1304msgid "Suspend failed"
1305msgstr "Неуспешно приспиване"
1306
1307#. TRANSLATORS: message text
1308#: ../src/gpm-manager.c:476
1309msgid "Your computer failed to suspend."
1310msgstr "Компютърът не може да бъде приспан."
1311
1312#. TRANSLATORS: title text
1313#: ../src/gpm-manager.c:478
1314msgid "Failed to suspend"
1315msgstr "Неуспешно приспиване"
1316
1317#. TRANSLATORS: message text
1318#: ../src/gpm-manager.c:482
1319msgid "Your computer failed to hibernate."
1320msgstr "Компютърът не може да бъде дълбоко приспан."
1321
1322#. TRANSLATORS: title text
1323#: ../src/gpm-manager.c:484
1324msgid "Failed to hibernate"
1325msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
1326
1327#. TRANSLATORS: message text
1328#: ../src/gpm-manager.c:489
1329msgid "The failure was reported as:"
1330msgstr "Докладваната грешка е:"
1331
1332#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
1333#: ../src/gpm-manager.c:502
1334msgid "Visit help page"
1335msgstr "Погледнете страницата с помощта"
1336
1337#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
1338#: ../src/gpm-manager.c:765
1339msgid "Display DPMS activated"
1340msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
1341
1342#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
1343#: ../src/gpm-manager.c:784
1344msgid "On battery power"
1345msgstr "От батерии"
1346
1347#: ../src/gpm-manager.c:802
1348msgid "Laptop lid is closed"
1349msgstr "Екранът е затворен"
1350
1351#: ../src/gpm-manager.c:840
1352msgid "Power Information"
1353msgstr "Информация за заряда"
1354
1355#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
1356#: ../src/gpm-manager.c:1077
1357msgid "Battery may be recalled"
1358msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
1359
1360#: ../src/gpm-manager.c:1078
1361#, c-format
1362msgid ""
1363"The battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
1364"risk.\n"
1365"\n"
1366"For more information visit the battery recall website."
1367msgstr ""
1368"Батерията на преносимия ви компютър е обявена за връщане от %s, може да сте "
1369"изложени на риск.\n"
1370"\n"
1371"За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
1372
1373#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
1374#: ../src/gpm-manager.c:1088
1375msgid "Visit recall website"
1376msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
1377
1378#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
1379#: ../src/gpm-manager.c:1091
1380msgid "Do not show me this again"
1381msgstr "Това да не се показва отново"
1382
1383#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
1384#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
1385#. * the design capacity. (#326740)
1386#. TRANSLATORS: battery is old or broken
1387#: ../src/gpm-manager.c:1176
1388msgid "Battery may be broken"
1389msgstr "Батериите ви може да са повредени"
1390
1391#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
1392#: ../src/gpm-manager.c:1179
1393#, c-format
1394msgid ""
1395"Your battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be "
1396"old or broken."
1397msgstr ""
1398"Батерията ви има много нисък капацитет (%1.1f %%), което означава, че е "
1399"остаряла или е развалена."
1400
1401#. TRANSLATORS: show the fully charged notification
1402#: ../src/gpm-manager.c:1227
1403msgid "Battery Fully Charged"
1404msgid_plural "Batteries Fully Charged"
1405msgstr[0] "Батерията е напълно заредена"
1406msgstr[1] "Батериите са напълно заредени"
1407
1408#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
1409#: ../src/gpm-manager.c:1273
1410msgid "Battery Discharging"
1411msgstr "Батериите се разреждат"
1412
1413#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1414#: ../src/gpm-manager.c:1277
1415#, c-format
1416msgid "%s of battery power remaining (%.1f%%)"
1417msgstr "Остават %s работа от батерии (%.1f %%)"
1418
1419#. TRANSLATORS: the device is discharging, but we only have a percentage
1420#: ../src/gpm-manager.c:1280 ../src/gpm-manager.c:1292 ../src/gpm-upower.c:284
1421#, c-format
1422msgid "%s discharging (%.1f%%)"
1423msgstr "%s се разрежда (%.1f %%)"
1424
1425#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
1426#: ../src/gpm-manager.c:1285
1427msgid "UPS Discharging"
1428msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
1429
1430#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1431#: ../src/gpm-manager.c:1289
1432#, c-format
1433msgid "%s of UPS backup power remaining (%.1f%%)"
1434msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване (%.1f %%)"
1435
1436#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
1437#: ../src/gpm-manager.c:1373
1438msgid "Battery low"
1439msgstr "Ниско ниво на батерията"
1440
1441#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one type of battery
1442#: ../src/gpm-manager.c:1376
1443msgid "Laptop battery low"
1444msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1445
1446#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1447#: ../src/gpm-manager.c:1382
1448#, c-format
1449msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.1f%%)"
1450msgstr "Остава ви приблизително <b>%s</b> (%.1f %%)"
1451
1452#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
1453#: ../src/gpm-manager.c:1386
1454msgid "UPS low"
1455msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1456
1457#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
1458#: ../src/gpm-manager.c:1390
1459#, c-format
1460msgid "You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.1f%%)"
1461msgstr ""
1462"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване "
1463"(%.1f %%)"
1464
1465#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
1466#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
1467#: ../src/gpm-manager.c:1394 ../src/gpm-manager.c:1510
1468msgid "Mouse battery low"
1469msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
1470
1471#. TRANSLATORS: tell user more details
1472#: ../src/gpm-manager.c:1397
1473#, c-format
1474msgid "The wireless mouse attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1475msgstr ""
1476"Зарядът на батерията на безжичната мишка, която е свързана с компютъра, е "
1477"нисък (%.1f %%)"
1478
1479#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
1480#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
1481#: ../src/gpm-manager.c:1401 ../src/gpm-manager.c:1518
1482msgid "Keyboard battery low"
1483msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
1484
1485#. TRANSLATORS: tell user more details
1486#: ../src/gpm-manager.c:1404
1487#, c-format
1488msgid ""
1489"The wireless keyboard attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1490msgstr ""
1491"Зарядът на батерията на безжичната клавиатура, която е свързана с компютъра, "
1492"е нисък (%.1f %%)"
1493
1494#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
1495#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
1496#: ../src/gpm-manager.c:1408 ../src/gpm-manager.c:1527
1497msgid "PDA battery low"
1498msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
1499
1500#. TRANSLATORS: tell user more details
1501#: ../src/gpm-manager.c:1411
1502#, c-format
1503msgid "The PDA attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1504msgstr ""
1505"Зарядът на батерията на цифровия помощник, който е свързан с компютъра, е "
1506"нисък (%.1f %%)"
1507
1508#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
1509#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
1510#: ../src/gpm-manager.c:1415 ../src/gpm-manager.c:1536
1511msgid "Cell phone battery low"
1512msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
1513
1514#. TRANSLATORS: tell user more details
1515#: ../src/gpm-manager.c:1418
1516#, c-format
1517msgid "The cell phone attached to this computer is low in power (%.1f%%)"
1518msgstr ""
1519"Зарядът на батерията на мобилния телефон, който е свързан с компютъра, е "
1520"нисък (%.1f %%)"
1521
1522#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one type of battery
1523#: ../src/gpm-manager.c:1467
1524msgid "Battery critically low"
1525msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1526
1527#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
1528#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
1529#: ../src/gpm-manager.c:1470 ../src/gpm-manager.c:1582
1530msgid "Laptop battery critically low"
1531msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1532
1533#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
1534#: ../src/gpm-manager.c:1480
1535msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
1536msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
1537
1538#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1539#: ../src/gpm-manager.c:1484
1540#, c-format
1541msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
1542msgstr ""
1543"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
1544"електрическата мрежа."
1545
1546#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1547#: ../src/gpm-manager.c:1488
1548#, c-format
1549msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
1550msgstr ""
1551"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
1552"електрическата мрежа."
1553
1554#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1555#: ../src/gpm-manager.c:1492
1556#, c-format
1557msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
1558msgstr ""
1559"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
1560"електрическата мрежа."
1561
1562#. TRANSLATORS: the UPS is very low
1563#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
1564#: ../src/gpm-manager.c:1500 ../src/gpm-manager.c:1620
1565msgid "UPS critically low"
1566msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
1567
1568#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
1569#: ../src/gpm-manager.c:1504
1570#, c-format
1571msgid ""
1572"You have approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.1f%%). Restore AC "
1573"power to your computer to avoid losing data."
1574msgstr ""
1575"Остава ви приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване "
1576"(%.1f %%). Включете се към захранването от електрическата мрежа, за да не "
1577"загубите данни."
1578
1579#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1580#: ../src/gpm-manager.c:1513
1581#, c-format
1582msgid ""
1583"The wireless mouse attached to this computer is very low in power (%.1f%%). "
1584"This device will soon stop functioning if not charged."
1585msgstr ""
1586"Безжичната мишка свързана с този компютър е с много нисък заряд (%.1f %%). "
1587"Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1588
1589#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1590#: ../src/gpm-manager.c:1521
1591#, c-format
1592msgid ""
1593"The wireless keyboard attached to this computer is very low in power (%.1f%"
1594"%). This device will soon stop functioning if not charged."
1595msgstr ""
1596"Безжичната клавиатура свързана с този компютър е с много нисък заряд (%.1f%"
1597"%). Ако не я презаредите, тя ще спре да функционира."
1598
1599#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1600#: ../src/gpm-manager.c:1530
1601#, c-format
1602msgid ""
1603"The PDA attached to this computer is very low in power (%.1f%%). This device "
1604"will soon stop functioning if not charged."
1605msgstr ""
1606"Цифровият помощник свързан с този компютър е с много нисък заряд (%.1f %%). "
1607"Ако не го презаредите, той ще спре да функционира."
1608
1609#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
1610#: ../src/gpm-manager.c:1539
1611#, c-format
1612msgid ""
1613"Your cell phone is very low in power (%.1f%%). This device will soon stop "
1614"functioning if not charged."
1615msgstr ""
1616"Мобилният ви телефон е с много нисък заряд (%.1f %%). Ако не го презаредите, "
1617"той ще спре да функционира."
1618
1619#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1620#: ../src/gpm-manager.c:1591
1621msgid ""
1622"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
1623"b> when the battery becomes completely empty."
1624msgstr ""
1625"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1626"когато батерията напълно се изчерпи."
1627
1628#. TRANSLATORS: computer will suspend
1629#: ../src/gpm-manager.c:1597
1630msgid ""
1631"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1632"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
1633"computer in a suspended state."
1634msgstr ""
1635"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
1636"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
1637"необходим малък заряд на батерията."
1638
1639#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1640#: ../src/gpm-manager.c:1604
1641msgid ""
1642"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1643"hibernate."
1644msgstr ""
1645"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
1646
1647#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1648#: ../src/gpm-manager.c:1609
1649msgid ""
1650"The battery is below the critical level and this computer is about to "
1651"shutdown."
1652msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
1653
1654#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
1655#: ../src/gpm-manager.c:1629
1656msgid ""
1657"The UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> "
1658"when the UPS becomes completely empty."
1659msgstr ""
1660"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
1661"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
1662
1663#. TRANSLATORS: computer will hibernate
1664#: ../src/gpm-manager.c:1635
1665msgid ""
1666"The UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
1667msgstr ""
1668"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
1669
1670#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
1671#: ../src/gpm-manager.c:1640
1672msgid ""
1673"The UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
1674msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
1675
1676#. TRANSLATORS: there was in install problem
1677#: ../src/gpm-manager.c:1841
1678msgid "Install problem!"
1679msgstr "Проблем при инсталацията!"
1680
1681#. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
1682#: ../src/gpm-manager.c:1843
1683msgid ""
1684"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
1685"correctly.\n"
1686"Please contact your computer administrator."
1687msgstr ""
1688"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
1689"инсталирани правилно.\n"
1690"Свържете се със системния си администратор."
1691
1692#: ../src/gpm-prefs.c:94
1693msgid "GNOME Power Preferences"
1694msgstr "Настройки на захранването"
1695
1696#: ../src/gpm-prefs-core.c:363
1697msgid "Shutdown"
1698msgstr "Изключване"
1699
1700#: ../src/gpm-prefs-core.c:370
1701msgid "Suspend"
1702msgstr "Приспиване"
1703
1704#: ../src/gpm-prefs-core.c:373
1705msgid "Hibernate"
1706msgstr "Дълбоко приспиване"
1707
1708#: ../src/gpm-prefs-core.c:376
1709msgid "Blank screen"
1710msgstr "Изчистване на екрана"
1711
1712#: ../src/gpm-prefs-core.c:379
1713msgid "Ask me"
1714msgstr "Запитване към потребителя"
1715
1716#: ../src/gpm-prefs-core.c:384
1717msgid "Do nothing"
1718msgstr "Да не се прави нищо"
1719
1720#: ../src/gpm-prefs-core.c:448
1721msgid "Never"
1722msgstr "Никога"
1723
1724#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:437
1725msgid "Rate"
1726msgstr "Скорост"
1727
1728#: ../src/gpm-statistics.c:81
1729msgid "Charge"
1730msgstr "Заряд"
1731
1732#: ../src/gpm-statistics.c:82 ../src/gpm-statistics.c:451
1733msgid "Time to full"
1734msgstr "Време за зареждане"
1735
1736#: ../src/gpm-statistics.c:83 ../src/gpm-statistics.c:456
1737msgid "Time to empty"
1738msgstr "Време за разреждане"
1739
1740#: ../src/gpm-statistics.c:90
1741msgid "10 minutes"
1742msgstr "10 минути"
1743
1744#: ../src/gpm-statistics.c:91
1745msgid "2 hours"
1746msgstr "2 часа"
1747
1748#: ../src/gpm-statistics.c:92
1749msgid "1 day"
1750msgstr "1 ден"
1751
1752#: ../src/gpm-statistics.c:93
1753msgid "1 week"
1754msgstr "1 седмица"
1755
1756#: ../src/gpm-statistics.c:100
1757msgid "Charge profile"
1758msgstr "Профил на зареждането"
1759
1760#: ../src/gpm-statistics.c:101
1761msgid "Charge accuracy"
1762msgstr "Точност спрямо зареждането"
1763
1764#: ../src/gpm-statistics.c:102
1765msgid "Discharge profile"
1766msgstr "Профил на разреждането"
1767
1768#: ../src/gpm-statistics.c:103
1769msgid "Discharge accuracy"
1770msgstr "Точност спрямо разреждането"
1771
1772#: ../src/gpm-statistics.c:130
1773msgid "Attribute"
1774msgstr "Атрибут"
1775
1776#: ../src/gpm-statistics.c:137
1777msgid "Value"
1778msgstr "Стойност"
1779
1780#: ../src/gpm-statistics.c:154
1781msgid "Image"
1782msgstr "Изображение"
1783
1784#: ../src/gpm-statistics.c:160
1785msgid "Description"
1786msgstr "Описание"
1787
1788#: ../src/gpm-statistics.c:179 ../src/gpm-statistics.c:393
1789msgid "Type"
1790msgstr "Вид"
1791
1792#: ../src/gpm-statistics.c:185
1793msgid "ID"
1794msgstr "Идентификатор"
1795
1796#: ../src/gpm-statistics.c:199
1797msgid "Command"
1798msgstr "Команда"
1799
1800#: ../src/gpm-statistics.c:302
1801msgid "Yes"
1802msgstr "Да"
1803
1804#: ../src/gpm-statistics.c:302
1805msgid "No"
1806msgstr "Не"
1807
1808#: ../src/gpm-statistics.c:390
1809msgid "Device"
1810msgstr "Устройство"
1811
1812#: ../src/gpm-statistics.c:395
1813msgid "Vendor"
1814msgstr "Производител"
1815
1816#: ../src/gpm-statistics.c:397
1817msgid "Model"
1818msgstr "Модел"
1819
1820#: ../src/gpm-statistics.c:399
1821msgid "Serial number"
1822msgstr "Сериен номер"
1823
1824#: ../src/gpm-statistics.c:400
1825msgid "Supply"
1826msgstr "Предлагане"
1827
1828#: ../src/gpm-statistics.c:403
1829#, c-format
1830msgid "%d second"
1831msgid_plural "%d seconds"
1832msgstr[0] "%d секунда"
1833msgstr[1] "%d секунди"
1834
1835#: ../src/gpm-statistics.c:404
1836msgid "Refreshed"
1837msgstr "Опреснена"
1838
1839#: ../src/gpm-statistics.c:411
1840msgid "Present"
1841msgstr "Налична"
1842
1843#: ../src/gpm-statistics.c:415
1844msgid "Rechargeable"
1845msgstr "Презареждаща"
1846
1847#: ../src/gpm-statistics.c:419
1848msgid "State"
1849msgstr "Състояние"
1850
1851#: ../src/gpm-statistics.c:422
1852msgid "Energy"
1853msgstr "Енергия"
1854
1855#: ../src/gpm-statistics.c:425
1856msgid "Energy when empty"
1857msgstr "Енергия след разреждане"
1858
1859#: ../src/gpm-statistics.c:428
1860msgid "Energy when full"
1861msgstr "Енергия след зареждане"
1862
1863#: ../src/gpm-statistics.c:431
1864msgid "Energy (design)"
1865msgstr "Енергия (проектна)"
1866
1867#: ../src/gpm-statistics.c:444
1868msgid "Voltage"
1869msgstr "Напрежение"
1870
1871#: ../src/gpm-statistics.c:465
1872msgid "Percentage"
1873msgstr "Процент"
1874
1875#: ../src/gpm-statistics.c:470
1876msgid "Capacity"
1877msgstr "Капацитет"
1878
1879#: ../src/gpm-statistics.c:474
1880msgid "Technology"
1881msgstr "Технология"
1882
1883#: ../src/gpm-statistics.c:476
1884msgid "Online"
1885msgstr "На линия"
1886
1887#. TRANSLATORS: the command line was not provided
1888#: ../src/gpm-statistics.c:787
1889msgid "No data"
1890msgstr "Липсват данни"
1891
1892#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
1893#: ../src/gpm-statistics.c:794 ../src/gpm-statistics.c:799
1894msgid "Kernel module"
1895msgstr "Модул на ядрото"
1896
1897#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
1898#: ../src/gpm-statistics.c:804
1899msgid "Kernel core"
1900msgstr "Самото ядро"
1901
1902#. TRANSLATORS: interrupt between processors
1903#: ../src/gpm-statistics.c:809
1904msgid "Interprocessor interrupt"
1905msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
1906
1907#. TRANSLATORS: unknown interrupt
1908#: ../src/gpm-statistics.c:814
1909msgid "Interrupt"
1910msgstr "Прекъсване"
1911
1912#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
1913#: ../src/gpm-statistics.c:857
1914msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
1915msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
1916
1917#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
1918#: ../src/gpm-statistics.c:860
1919msgid "ACPI"
1920msgstr "ACPI"
1921
1922#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
1923#: ../src/gpm-statistics.c:863
1924msgid "Serial ATA"
1925msgstr "Серийна ATA"
1926
1927#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
1928#: ../src/gpm-statistics.c:866
1929msgid "ATA host controller"
1930msgstr "Контролер за паралелен ATA"
1931
1932#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
1933#: ../src/gpm-statistics.c:869
1934msgid "Intel wireless adaptor"
1935msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
1936
1937#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically
1938#: ../src/gpm-statistics.c:874 ../src/gpm-statistics.c:877
1939#: ../src/gpm-statistics.c:880 ../src/gpm-statistics.c:883
1940#: ../src/gpm-statistics.c:886
1941#, c-format
1942msgid "Timer %s"
1943msgstr "Таймер %s"
1944
1945#. TRANSLATORS: this is a task that's woken up from sleeping
1946#: ../src/gpm-statistics.c:889
1947#, c-format
1948msgid "Sleep %s"
1949msgstr "Спяща задача %s"
1950
1951#. TRANSLATORS: this is a new realtime task
1952#: ../src/gpm-statistics.c:892
1953#, c-format
1954msgid "New task %s"
1955msgstr "Нова задача %s"
1956
1957#. TRANSLATORS: this is a task thats woken to check state
1958#: ../src/gpm-statistics.c:895
1959#, c-format
1960msgid "Wait %s"
1961msgstr "Изчакваща задача %s"
1962
1963#. TRANSLATORS: a work queue is a list of work that has to be done
1964#: ../src/gpm-statistics.c:898 ../src/gpm-statistics.c:901
1965#, c-format
1966msgid "Work queue %s"
1967msgstr "Работна опашка %s"
1968
1969#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
1970#: ../src/gpm-statistics.c:904
1971#, c-format
1972msgid "Network route flush %s"
1973msgstr "Изчистване на мрежовите пакети %s"
1974
1975#. TRANSLATORS: activity on the USB bus
1976#: ../src/gpm-statistics.c:907
1977#, c-format
1978msgid "USB activity %s"
1979msgstr "Активност по USB от %s"
1980
1981#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer
1982#: ../src/gpm-statistics.c:910
1983#, c-format
1984msgid "Wakeup %s"
1985msgstr "Събудена задача %s"
1986
1987#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
1988#: ../src/gpm-statistics.c:913
1989msgid "Local interrupts"
1990msgstr "Логически прекъсвания"
1991
1992#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
1993#: ../src/gpm-statistics.c:916
1994msgid "Rescheduling interrupts"
1995msgstr "Прекъсвания за изместване"
1996
1997#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1998#: ../src/gpm-statistics.c:1025
1999msgid "Device Information"
2000msgstr "Информация за устройството"
2001
2002#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2003#: ../src/gpm-statistics.c:1027
2004msgid "Device History"
2005msgstr "История на устройството"
2006
2007#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2008#: ../src/gpm-statistics.c:1029
2009msgid "Device Profile"
2010msgstr "Профил на устройството"
2011
2012#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
2013#: ../src/gpm-statistics.c:1031
2014msgid "Processor Wakeups"
2015msgstr "Събуждания на процесора"
2016
2017#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
2018#: ../src/gpm-statistics.c:1237 ../src/gpm-statistics.c:1243
2019#: ../src/gpm-statistics.c:1249 ../src/gpm-statistics.c:1255
2020msgid "Time elapsed"
2021msgstr "Изминало време"
2022
2023#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2024#: ../src/gpm-statistics.c:1239
2025msgid "Power"
2026msgstr "Заряд"
2027
2028#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2029#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
2030#: ../src/gpm-statistics.c:1245 ../src/gpm-statistics.c:1288
2031#: ../src/gpm-statistics.c:1294 ../src/gpm-statistics.c:1300
2032#: ../src/gpm-statistics.c:1306
2033msgid "Cell charge"
2034msgstr "Заряд на клетката"
2035
2036#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2037#: ../src/gpm-statistics.c:1251 ../src/gpm-statistics.c:1257
2038msgid "Predicted time"
2039msgstr "Прогнозирано време"
2040
2041#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2042#: ../src/gpm-statistics.c:1290 ../src/gpm-statistics.c:1302
2043msgid "Correction factor"
2044msgstr "Фактор за корекция"
2045
2046#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
2047#: ../src/gpm-statistics.c:1296 ../src/gpm-statistics.c:1308
2048msgid "Prediction accuracy"
2049msgstr "Точност на прогнозата"
2050
2051#. TRANSLATORS: show a device by default
2052#: ../src/gpm-statistics.c:1491
2053msgid "Select this device at startup"
2054msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
2055
2056#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
2057#: ../src/gpm-statistics.c:1767
2058msgid "Processor"
2059msgstr "Процесор"
2060
2061#. preferences
2062#: ../src/gpm-tray-icon.c:292
2063msgid "_Preferences"
2064msgstr "_Настройки"
2065
2066#. TRANSLATORS: a phone is charging
2067#. TRANSLATORS: device is charging, but we only have a percentage
2068#: ../src/gpm-upower.c:251 ../src/gpm-upower.c:315
2069#, c-format
2070msgid "%s charging (%.1f%%)"
2071msgstr "%s се зарежда (%.1f %%)"
2072
2073#. TRANSLATORS: The laptop battery is fully charged, and we know a time
2074#: ../src/gpm-upower.c:266
2075#, c-format
2076msgid ""
2077"Battery is fully charged.\n"
2078"Provides %s laptop runtime"
2079msgstr ""
2080"Батерията е напълно заредена.\n"
2081"Осигурява %s работа на компютъра"
2082
2083#. TRANSLATORS: the device is fully charged
2084#: ../src/gpm-upower.c:271
2085#, c-format
2086msgid "%s is fully charged"
2087msgstr "%s е напълно заредена"
2088
2089#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
2090#: ../src/gpm-upower.c:279
2091#, c-format
2092msgid "%s %s remaining (%.1f%%)"
2093msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
2094
2095#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty
2096#: ../src/gpm-upower.c:298
2097#, c-format
2098msgid ""
2099"%s %s until charged (%.1f%%)\n"
2100"Provides %s battery runtime"
2101msgstr ""
2102"%s %s до зареждане (%.1f %%)\n"
2103"Осигурява %s работа на батерии"
2104
2105#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
2106#: ../src/gpm-upower.c:309
2107#, c-format
2108msgid "%s %s until charged (%.1f%%)"
2109msgstr "%s %s до зареждане (%.1f %%)"
2110
2111#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
2112#: ../src/gpm-upower.c:323
2113#, c-format
2114msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
2115msgstr "%s изчаква разреждане (%.1f %%)"
2116
2117#. TRANSLATORS: this is only shown for laptops with multiple batteries
2118#: ../src/gpm-upower.c:329
2119#, c-format
2120msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
2121msgstr "%s изчаква зареждане (%.1f %%)"
2122
2123#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
2124#: ../src/gpm-upower.c:389
2125msgid "Product:"
2126msgstr "Продукт:"
2127
2128#. TRANSLATORS: device is missing
2129#. TRANSLATORS: device is charged
2130#. TRANSLATORS: device is charging
2131#. TRANSLATORS: device is discharging
2132#: ../src/gpm-upower.c:393 ../src/gpm-upower.c:396 ../src/gpm-upower.c:399
2133#: ../src/gpm-upower.c:402
2134msgid "Status:"
2135msgstr "Състояние:"
2136
2137#: ../src/gpm-upower.c:393
2138msgid "Missing"
2139msgstr "Липсва"
2140
2141#: ../src/gpm-upower.c:396
2142msgid "Charged"
2143msgstr "Заредени"
2144
2145#: ../src/gpm-upower.c:399
2146msgid "Charging"
2147msgstr "Зареждане"
2148
2149#: ../src/gpm-upower.c:402
2150msgid "Discharging"
2151msgstr "Разреждане"
2152
2153#. TRANSLATORS: percentage
2154#: ../src/gpm-upower.c:407
2155msgid "Percentage charge:"
2156msgstr "Процент заряд:"
2157
2158#. TRANSLATORS: manufacturer
2159#: ../src/gpm-upower.c:411
2160msgid "Vendor:"
2161msgstr "Производител:"
2162
2163#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
2164#: ../src/gpm-upower.c:416
2165msgid "Technology:"
2166msgstr "Технология:"
2167
2168#. TRANSLATORS: serial number of the battery
2169#: ../src/gpm-upower.c:420
2170msgid "Serial number:"
2171msgstr "Сериен номер:"
2172
2173#. TRANSLATORS: model number of the battery
2174#: ../src/gpm-upower.c:424
2175msgid "Model:"
2176msgstr "Модел:"
2177
2178#. TRANSLATORS: time to fully charged
2179#: ../src/gpm-upower.c:429
2180msgid "Charge time:"
2181msgstr "Време за зареждане:"
2182
2183#. TRANSLATORS: time to empty
2184#: ../src/gpm-upower.c:435
2185msgid "Discharge time:"
2186msgstr "Време за разреждане:"
2187
2188#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
2189#: ../src/gpm-upower.c:442
2190msgid "Excellent"
2191msgstr "Отлично"
2192
2193#: ../src/gpm-upower.c:444
2194msgid "Good"
2195msgstr "Чудесно"
2196
2197#: ../src/gpm-upower.c:446
2198msgid "Fair"
2199msgstr "Приемливо"
2200
2201#: ../src/gpm-upower.c:448
2202msgid "Poor"
2203msgstr "Лошо"
2204
2205#: ../src/gpm-upower.c:452
2206msgid "Capacity:"
2207msgstr "Капацитет:"
2208
2209#: ../src/gpm-upower.c:458 ../src/gpm-upower.c:483
2210msgid "Current charge:"
2211msgstr "Текущ заряд:"
2212
2213#: ../src/gpm-upower.c:464
2214msgid "Last full charge:"
2215msgstr "Последно пълно зареждане:"
2216
2217#: ../src/gpm-upower.c:470 ../src/gpm-upower.c:488
2218msgid "Design charge:"
2219msgstr "Проектен заряд:"
2220
2221#: ../src/gpm-upower.c:475
2222msgid "Charge rate:"
2223msgstr "Скорост на зареждане:"
2224
2225#. TRANSLATORS: system power cord
2226#: ../src/gpm-upower.c:510
2227msgid "AC adapter"
2228msgid_plural "AC adapters"
2229msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
2230msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
2231
2232#. TRANSLATORS: laptop primary battery
2233#: ../src/gpm-upower.c:514
2234msgid "Laptop battery"
2235msgid_plural "Laptop batteries"
2236msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
2237msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
2238
2239#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
2240#: ../src/gpm-upower.c:518
2241msgid "UPS"
2242msgid_plural "UPSs"
2243msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
2244msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания<"
2245
2246#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
2247#: ../src/gpm-upower.c:522
2248msgid "Monitor"
2249msgid_plural "Monitors"
2250msgstr[0] "Монитор"
2251msgstr[1] "Монитори"
2252
2253#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
2254#: ../src/gpm-upower.c:526
2255msgid "Wireless mouse"
2256msgid_plural "Wireless mice"
2257msgstr[0] "Безжични мишки"
2258msgstr[1] "Безжична мишка"
2259
2260#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
2261#: ../src/gpm-upower.c:530
2262msgid "Wireless keyboard"
2263msgid_plural "Wireless keyboards"
2264msgstr[0] "Безжична клавиатура"
2265msgstr[1] "Безжични клавиатури"
2266
2267#. TRANSLATORS: portable device
2268#: ../src/gpm-upower.c:534
2269msgid "PDA"
2270msgid_plural "PDAs"
2271msgstr[0] "Цифров помощник"
2272msgstr[1] "Цифрови помощници"
2273
2274#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
2275#: ../src/gpm-upower.c:538
2276msgid "Cell phone"
2277msgid_plural "Cell phones"
2278msgstr[0] "Мобилни телефони"
2279msgstr[1] "Мобилен телефон"
2280
2281#. TRANSLATORS: battery technology
2282#: ../src/gpm-upower.c:596
2283msgid "Lithium Ion"
2284msgstr "Литиево-йонна"
2285
2286#. TRANSLATORS: battery technology
2287#: ../src/gpm-upower.c:600
2288msgid "Lithium Polymer"
2289msgstr "Литиево-полимерна"
2290
2291#. TRANSLATORS: battery technology
2292#: ../src/gpm-upower.c:604
2293msgid "Lithium Iron Phosphate"
2294msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
2295
2296#. TRANSLATORS: battery technology
2297#: ../src/gpm-upower.c:608
2298msgid "Lead acid"
2299msgstr "Оловна"
2300
2301#. TRANSLATORS: battery technology
2302#: ../src/gpm-upower.c:612
2303msgid "Nickel Cadmium"
2304msgstr "Никелово-кадмиева"
2305
2306#. TRANSLATORS: battery technology
2307#: ../src/gpm-upower.c:616
2308msgid "Nickel metal hydride"
2309msgstr "Никелово-метално-хидридна"
2310
2311#. TRANSLATORS: battery technology
2312#: ../src/gpm-upower.c:620
2313msgid "Unknown technology"
2314msgstr "Неизвестна технология"
2315
2316#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:1
2317#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:1
2318msgid "_About"
2319msgstr "_Относно"
2320
2321#: ../applets/brightness/GNOME_BrightnessApplet.xml.h:2
2322#: ../applets/inhibit/GNOME_InhibitApplet.xml.h:2
2323msgid "_Help"
2324msgstr "Помо_щ"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.