source: gnome/master/gnome-power-manager.master.bg.po @ 2187

Last change on this file since 2187 was 2187, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

nautilus, gnome-settings-daemon, gnome-power-manager: подадени в master и gnome-2-32

File size: 96.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for gnome-power-manager po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-power-manager package.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
5# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
6# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gnome-power-manager master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2010-09-27 11:32+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-09-27 11:32+0300\n"
14"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:109
23msgid "Power Manager Brightness Applet"
24msgstr "Аплет за захранването за управление на яркостта"
25
26#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:110
27msgid "Adjusts laptop panel brightness."
28msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
29
30#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:363
31#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:362
32msgid "Cannot connect to gnome-power-manager"
33msgstr "Неуспех при свързването с управлението на захранването на GNOME"
34
35#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:365
36msgid "Cannot get laptop panel brightness"
37msgstr "Не може да се определи яркостта на екрана"
38
39#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:367
40#, c-format
41msgid "LCD brightness : %d%%"
42msgstr "Яркост на екрана: %d %%"
43
44#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:752
45#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:431
46msgid "Licensed under the GNU General Public License Version 2"
47msgstr "Лиценз — ОПЛ на GNU (GNU General Public License), версия 2"
48
49#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:753
50#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:432
51msgid ""
52"Power Manager is free software; you can redistribute it and/or\n"
53"modify it under the terms of the GNU General Public License\n"
54"as published by the Free Software Foundation; either version 2\n"
55"of the License, or (at your option) any later version."
56msgstr ""
57"Тази програма (Управление на захранването на GNOME) е свободен\n"
58"софтуер. Можете да я разпространявате и/или променяте под\n"
59"условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както е\n"
60"публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на\n"
61"лиценза или (по ваше решение) по-късна версия."
62
63#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:757
64#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:436
65msgid ""
66"Power Manager is distributed in the hope that it will be useful,\n"
67"but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of\n"
68"MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the\n"
69"GNU General Public License for more details."
70msgstr ""
71"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна,\n"
72"но БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или\n"
73"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете\n"
74"Общия публичен лиценз на GNU."
75
76#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:761
77#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:440
78msgid ""
79"You should have received a copy of the GNU General Public License\n"
80"along with this program; if not, write to the Free Software\n"
81"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
82"02110-1301, USA."
83msgstr ""
84"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU\n"
85"GPL) заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software\n"
86"Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,\n"
87"USA."
88
89#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:775
90msgid "Copyright © 2006 Benjamin Canou"
91msgstr "Авторски права © 2006 Benjamin Canou"
92
93#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:1010
94#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:661
95msgid "_About"
96msgstr "_Относно"
97
98#: ../applets/brightness/brightness-applet.c:1013
99#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:664
100msgid "_Help"
101msgstr "Помо_щ"
102
103#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:95
104msgid "Power Manager Inhibit Applet"
105msgstr "Аплет за предотвратяването на автоматичното енергоспестяване"
106
107#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:96
108msgid "Allows user to inhibit automatic power saving."
109msgstr ""
110"Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване."
111
112#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:365
113msgid "Automatic sleep inhibited"
114msgstr "Автоматичното приспиване е изключено"
115
116#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:367
117msgid "Automatic sleep enabled"
118msgstr "Автоматичното приспиване е включено"
119
120#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:395
121msgid "Manual inhibit"
122msgstr "Ръчно предотвратяване"
123
124#: ../applets/inhibit/inhibit-applet.c:454
125msgid "Copyright © 2006-2007 Richard Hughes"
126msgstr "Авторски права © 2006-2007 Richard Hughes"
127
128#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:1
129msgid "Power Manager"
130msgstr "Управление на захранването"
131
132#: ../data/gnome-power-manager.desktop.in.in.h:2
133msgid "Power management daemon"
134msgstr "Демон за управление на захранването"
135
136#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:1
137msgid "Configure power management"
138msgstr "Настройки на управлението на захранването"
139
140#: ../data/gnome-power-preferences.desktop.in.in.h:2
141msgid "Power Management"
142msgstr "Управление на захранването"
143
144#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:1
145msgid "Observe power management"
146msgstr "Спазване на управлението на захранването"
147
148#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
149#. TRANSLATORS: the program name
150#: ../data/gnome-power-statistics.desktop.in.in.h:2
151#: ../data/gpm-statistics.ui.h:6 ../src/gpm-statistics.c:1090
152#: ../src/gpm-statistics.c:1574
153msgid "Power Statistics"
154msgstr "Статистика на захранването"
155
156#: ../data/gpm-feedback-widget.ui.h:1
157msgid "Brightness"
158msgstr "Яркост"
159
160#: ../data/gpm-statistics.ui.h:1
161msgid "0"
162msgstr "0"
163
164#: ../data/gpm-statistics.ui.h:2
165msgid "Data length:"
166msgstr "Период с данни:"
167
168#: ../data/gpm-statistics.ui.h:3 ../src/gpm-statistics.c:208
169msgid "Details"
170msgstr "Подробности"
171
172#: ../data/gpm-statistics.ui.h:4
173msgid "Graph type:"
174msgstr "Вид графика:"
175
176#: ../data/gpm-statistics.ui.h:5
177msgid "History"
178msgstr "История"
179
180#: ../data/gpm-statistics.ui.h:7
181msgid "Processor wakeups per second:"
182msgstr "Събуждания на процесора в секунда"
183
184#: ../data/gpm-statistics.ui.h:8
185msgid "Show data points"
186msgstr "Показване на точките с данни"
187
188#: ../data/gpm-statistics.ui.h:9
189msgid "Statistics"
190msgstr "Статистика"
191
192#: ../data/gpm-statistics.ui.h:10
193msgid "There is no data to display."
194msgstr "Няма данни за показване."
195
196#: ../data/gpm-statistics.ui.h:11
197msgid "Use smoothed line"
198msgstr "Използване на загладена линия"
199
200#: ../data/gpm-statistics.ui.h:12 ../src/gpm-statistics.c:194
201msgid "Wakeups"
202msgstr "Събуждания"
203
204#: ../data/gpm-prefs.ui.h:1
205msgid "<b>Actions</b>"
206msgstr "<b>Действия</b>"
207
208#: ../data/gpm-prefs.ui.h:2
209msgid "<b>Display</b>"
210msgstr "<b>Визуализация</b>"
211
212#: ../data/gpm-prefs.ui.h:3
213msgid "<b>Notification Area</b>"
214msgstr "<b>Област за уведомяване</b>"
215
216#: ../data/gpm-prefs.ui.h:4
217msgid "Di_m display when idle"
218msgstr "За_тъмняване на екрана при бездействие"
219
220#: ../data/gpm-prefs.ui.h:5
221msgid "General"
222msgstr "Общи"
223
224#: ../data/gpm-prefs.ui.h:6
225msgid "Make Default"
226msgstr "Да е стандартно"
227
228#: ../data/gpm-prefs.ui.h:7
229msgid "On AC Power"
230msgstr "От ел. мрежа"
231
232#: ../data/gpm-prefs.ui.h:8
233msgid "On Battery Power"
234msgstr "От батерии"
235
236#: ../data/gpm-prefs.ui.h:9
237msgid "On UPS Power"
238msgstr "От непрекъсваемото токозахранване"
239
240#: ../data/gpm-prefs.ui.h:10
241msgid "Only display an icon when a battery is p_resent"
242msgstr "Показване на икона само при _наличие на батерии"
243
244#: ../data/gpm-prefs.ui.h:11
245msgid "Only display an icon when charging or _discharging"
246msgstr "Показване на икона само при зареждане или _разреждане"
247
248#: ../data/gpm-prefs.ui.h:12
249msgid "Power Management Preferences"
250msgstr "Настройки на управлението на захранването"
251
252#: ../data/gpm-prefs.ui.h:13
253msgid "Provides help about this program"
254msgstr "Показва помощта на програмата"
255
256#: ../data/gpm-prefs.ui.h:14
257msgid "Put _display to sleep when inactive for:"
258msgstr "Изгасяне на _екрана след бездействие от:"
259
260#: ../data/gpm-prefs.ui.h:15
261msgid "Put computer to _sleep when inactive for:"
262msgstr "Приспиване на _компютъра след бездействие от:"
263
264#: ../data/gpm-prefs.ui.h:16
265msgid "Set display _brightness to:"
266msgstr "_Задаване на яркостта на екрана:"
267
268#: ../data/gpm-prefs.ui.h:17
269msgid "Sets this policy to be used by all users"
270msgstr "Задаване на тази политика за всички потребители"
271
272#: ../data/gpm-prefs.ui.h:18
273msgid "Sp_in down hard disks when possible"
274msgstr "_Изключване на твърдите дискове при възможност"
275
276#: ../data/gpm-prefs.ui.h:19
277msgid "When UPS power is _critically low:"
278msgstr "При _критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
279
280#: ../data/gpm-prefs.ui.h:20
281msgid "When UPS power is l_ow:"
282msgstr "При _ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване:"
283
284#: ../data/gpm-prefs.ui.h:21
285msgid "When battery po_wer is critically low:"
286msgstr "При критично ниско ниво на _батериите:"
287
288#: ../data/gpm-prefs.ui.h:22
289msgid "When laptop lid is cl_osed:"
290msgstr "При _затваряне на екрана:"
291
292#: ../data/gpm-prefs.ui.h:23
293msgid "When the _suspend button is pressed:"
294msgstr "При н_атискане на бутона за приспиване:"
295
296#: ../data/gpm-prefs.ui.h:24
297msgid "When the power _button is pressed:"
298msgstr "При натискане на _бутона за включване/изключване:"
299
300#: ../data/gpm-prefs.ui.h:25
301msgid "_Never display an icon"
302msgstr "_Никога да не се показва икона"
303
304#: ../data/gpm-prefs.ui.h:26
305msgid "_Only display an icon when battery power is low"
306msgstr "Показване само при _ниско ниво на батериите"
307
308#: ../data/gpm-prefs.ui.h:27
309msgid "_Reduce backlight brightness"
310msgstr "_Затъмняване на екрана"
311
312#: ../src/cc-power-panel.c:190
313msgid "Shutdown"
314msgstr "Изключване"
315
316#: ../src/cc-power-panel.c:197
317msgid "Suspend"
318msgstr "Приспиване"
319
320#: ../src/cc-power-panel.c:200
321msgid "Hibernate"
322msgstr "Дълбоко приспиване"
323
324#: ../src/cc-power-panel.c:203
325msgid "Blank screen"
326msgstr "Изчистване на екрана"
327
328#: ../src/cc-power-panel.c:206
329msgid "Ask me"
330msgstr "Запитване към потребителя"
331
332#: ../src/cc-power-panel.c:209
333msgid "Do nothing"
334msgstr "Да не се прави нищо"
335
336#: ../src/cc-power-panel.c:302
337msgid "Never"
338msgstr "Никога"
339
340#. command line argument
341#: ../src/gpm-backlight-helper.c:161
342msgid "Set the current brightness"
343msgstr "Промяна на осветеността на екрана"
344
345#. command line argument
346#: ../src/gpm-backlight-helper.c:164
347msgid "Get the current brightness"
348msgstr "Получаване на осветеността на екрана"
349
350#. command line argument
351#: ../src/gpm-backlight-helper.c:167
352msgid "Get the number of brightness levels supported"
353msgstr "Получаване на броя на възможните нива на осветеност"
354
355#. TRANSLATORS: tool that is used when copying profiles system-wide
356#: ../src/gpm-backlight-helper.c:182
357msgid "GNOME Power Manager Backlight Helper"
358msgstr "Помощник за подсветката към управлението на захранването на GNOME"
359
360#. TRANSLATORS: user did not specify valid options
361#: ../src/gpm-backlight-helper.c:190
362msgid "No valid option was specified"
363msgstr "Не е указана правилна настройка"
364
365#. TRANSLATORS: no backlights found
366#: ../src/gpm-backlight-helper.c:199
367msgid "No backlights were found on your system"
368msgstr "В системата не са открити устройства с подсветка"
369
370#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
371#: ../src/gpm-backlight-helper.c:210
372msgid "Could not get the value of the backlight"
373msgstr "Неуспех при получаване на степента на осветеност"
374
375#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
376#: ../src/gpm-backlight-helper.c:228
377msgid "Could not get the maximum value of the backlight"
378msgstr "Неуспех при получаване на максималната стойност за осветеността"
379
380#. TRANSLATORS: only able to install profiles as root
381#: ../src/gpm-backlight-helper.c:245
382msgid "This program can only be used by the root user"
383msgstr "Тази програма може да се използва само от системния администратор"
384
385#. TRANSLATORS: the program must never be directly run
386#: ../src/gpm-backlight-helper.c:254
387msgid "This program must only be run through pkexec"
388msgstr "Тази програма трябва да се изпълнява само чрез pkexec"
389
390#. TRANSLATORS: failed to access backlight file
391#: ../src/gpm-backlight-helper.c:265
392msgid "Could not set the value of the backlight"
393msgstr "Неуспешна промяна на осветеността"
394
395#: ../src/gpm-common.c:56
396msgid "Unknown time"
397msgstr "Неизвестно време"
398
399#: ../src/gpm-common.c:61
400#, c-format
401msgid "%i minute"
402msgid_plural "%i minutes"
403msgstr[0] "%i минута"
404msgstr[1] "%i минути"
405
406#: ../src/gpm-common.c:72
407#, c-format
408msgid "%i hour"
409msgid_plural "%i hours"
410msgstr[0] "%i час"
411msgstr[1] "%i часа"
412
413#. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
414#. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
415#: ../src/gpm-common.c:78
416#, c-format
417msgid "%i %s %i %s"
418msgstr "%i %s и %i %s"
419
420#: ../src/gpm-common.c:79
421msgid "hour"
422msgid_plural "hours"
423msgstr[0] "час"
424msgstr[1] "часа"
425
426#: ../src/gpm-common.c:80
427msgid "minute"
428msgid_plural "minutes"
429msgstr[0] "минута"
430msgstr[1] "минути"
431
432#. Translators: This is %i days
433#: ../src/gpm-graph-widget.c:432
434#, c-format
435msgid "%id"
436msgstr "%i д."
437
438#. Translators: This is %i days %02i hours
439#: ../src/gpm-graph-widget.c:435
440#, c-format
441msgid "%id%02ih"
442msgstr "%i д. и %02i ч."
443
444#. Translators: This is %i hours
445#: ../src/gpm-graph-widget.c:440
446#, c-format
447msgid "%ih"
448msgstr "%i ч."
449
450#. Translators: This is %i hours %02i minutes
451#: ../src/gpm-graph-widget.c:443
452#, c-format
453msgid "%ih%02im"
454msgstr "%i ч. и %02i мин."
455
456#. Translators: This is %2i minutes
457#: ../src/gpm-graph-widget.c:448
458#, c-format
459msgid "%2im"
460msgstr "%2i мин."
461
462#. Translators: This is %2i minutes %02i seconds
463#: ../src/gpm-graph-widget.c:451
464#, c-format
465msgid "%2im%02i"
466msgstr "%2i мин. и %02i сек."
467
468#. Translators: This is %2i seconds
469#: ../src/gpm-graph-widget.c:455
470#, c-format
471msgid "%2is"
472msgstr "%2i сек."
473
474#. Translators: This is %i Percentage
475#: ../src/gpm-graph-widget.c:459
476#, c-format
477msgid "%i%%"
478msgstr "%i %%"
479
480#. Translators: This is %.1f Watts
481#: ../src/gpm-graph-widget.c:462
482#, c-format
483msgid "%.1fW"
484msgstr "%.1f W"
485
486#. Translators: This is %.1f Volts
487#: ../src/gpm-graph-widget.c:467
488#, c-format
489msgid "%.1fV"
490msgstr "%.1f V"
491
492#. TRANSLATORS: show verbose debugging
493#: ../src/gpm-main.c:172 ../src/gpm-statistics.c:1554
494msgid "Show extra debugging information"
495msgstr ""
496"Допълнителна информация за изчистване на\n"
497"                                    грешки"
498
499#: ../src/gpm-main.c:174
500msgid "Show version of installed program and exit"
501msgstr ""
502"Показване на версията на инсталираната\n"
503"                                    програма и спиране на програмата"
504
505#: ../src/gpm-main.c:176
506msgid "Exit after a small delay (for debugging)"
507msgstr ""
508"Изход след малко забавяне (за изчистване на\n"
509"                                    грешки)"
510
511#: ../src/gpm-main.c:178
512msgid "Exit after the manager has loaded (for debugging)"
513msgstr ""
514"Изход след зареждане на управлението (за\n"
515"                                    изчистване на грешки)"
516
517#: ../src/gpm-main.c:192 ../src/gpm-main.c:196
518msgid "GNOME Power Manager"
519msgstr "Управление на захранването на GNOME"
520
521#. TRANSLATORS: this is the sound description
522#: ../src/gpm-manager.c:222 ../src/gpm-manager.c:295
523msgid "Battery is very low"
524msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
525
526#. TRANSLATORS: this is the sound description
527#: ../src/gpm-manager.c:275
528msgid "Power plugged in"
529msgstr "Включване на електрическото захранване"
530
531#. TRANSLATORS: this is the sound description
532#: ../src/gpm-manager.c:279
533msgid "Power unplugged"
534msgstr "Изключване на електрическото захранване"
535
536#. TRANSLATORS: this is the sound description
537#: ../src/gpm-manager.c:283
538msgid "Lid has opened"
539msgstr "Отваряне на екрана"
540
541#. TRANSLATORS: this is the sound description
542#: ../src/gpm-manager.c:287
543msgid "Lid has closed"
544msgstr "Затваряне на екрана"
545
546#. TRANSLATORS: this is the sound description
547#: ../src/gpm-manager.c:291
548msgid "Battery is low"
549msgstr "Ниско ниво на батерията"
550
551#. TRANSLATORS: this is the sound description
552#: ../src/gpm-manager.c:299
553msgid "Battery is full"
554msgstr "Батерията е заредена"
555
556#. TRANSLATORS: this is the sound description
557#: ../src/gpm-manager.c:303
558msgid "Suspend started"
559msgstr "Начало на приспиване"
560
561#. TRANSLATORS: this is the sound description
562#: ../src/gpm-manager.c:307
563msgid "Resumed"
564msgstr "Събуждане"
565
566#. TRANSLATORS: this is the sound description
567#: ../src/gpm-manager.c:311
568msgid "Suspend failed"
569msgstr "Неуспешно приспиване"
570
571#. TRANSLATORS: message text
572#: ../src/gpm-manager.c:601
573msgid "Computer failed to suspend."
574msgstr "Неуспех при приспиване на компютъра."
575
576#. TRANSLATORS: title text
577#: ../src/gpm-manager.c:603
578msgid "Failed to suspend"
579msgstr "Неуспешно приспиване"
580
581#. TRANSLATORS: message text
582#: ../src/gpm-manager.c:607
583msgid "Computer failed to hibernate."
584msgstr "Неуспех при дълбоко приспиване на компютъра."
585
586#. TRANSLATORS: title text
587#: ../src/gpm-manager.c:609
588msgid "Failed to hibernate"
589msgstr "Неуспешно дълбоко приспиване"
590
591#. TRANSLATORS: message text
592#: ../src/gpm-manager.c:614
593msgid "Failure was reported as:"
594msgstr "Докладваната грешка е:"
595
596#. TRANSLATORS: button text, visit the suspend help website
597#: ../src/gpm-manager.c:627
598msgid "Visit help page"
599msgstr "Погледнете страницата с помощта"
600
601#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
602#: ../src/gpm-manager.c:891
603msgid "Display DPMS activated"
604msgstr "Управлението на захранването на екрана е включено"
605
606#. TRANSLATORS: this is the gnome-screensaver throttle
607#: ../src/gpm-manager.c:910
608msgid "On battery power"
609msgstr "От батерии"
610
611#: ../src/gpm-manager.c:928
612msgid "Laptop lid is closed"
613msgstr "Екранът е затворен"
614
615#: ../src/gpm-manager.c:966
616msgid "Power Information"
617msgstr "Информация за заряда"
618
619#. TRANSLATORS: the battery may be recalled by it's vendor
620#: ../src/gpm-manager.c:1208
621msgid "Battery may be recalled"
622msgstr "Батериите ви може да са обявени за връщане"
623
624#: ../src/gpm-manager.c:1209
625#, c-format
626msgid ""
627"A battery in your computer may have been recalled by %s and you may be at "
628"risk.\n"
629"\n"
630"For more information visit the battery recall website."
631msgstr ""
632"Батерията на компютъра може да е обявена за връщане от %s, възможно е да сте "
633"изложени на риск.\n"
634"\n"
635"За повече информация посетете сайта за връщане на батерии."
636
637#. TRANSLATORS: button text, visit the manufacturers recall website
638#: ../src/gpm-manager.c:1219
639msgid "Visit recall website"
640msgstr "Посещаване на сайта за връщане на батерии"
641
642#. TRANSLATORS: button text, do not show this bubble again
643#: ../src/gpm-manager.c:1222
644msgid "Do not show me this again"
645msgstr "Това да не се показва отново"
646
647#. We should notify the user if the battery has a low capacity,
648#. * where capacity is the ratio of the last_full capacity with that of
649#. * the design capacity. (#326740)
650#. TRANSLATORS: battery is old or broken
651#: ../src/gpm-manager.c:1312
652msgid "Battery may be broken"
653msgstr "Батериите ви може да са повредени"
654
655#. TRANSLATORS: notify the user that that battery is broken as the capacity is very low
656#: ../src/gpm-manager.c:1315
657#, c-format
658msgid ""
659"Battery has a very low capacity (%1.1f%%), which means that it may be old or "
660"broken."
661msgstr ""
662"Батерията има много нисък капацитет (%1.1f %%), което означава, че може да е "
663"остаряла или повредена."
664
665#. TRANSLATORS: show the charged notification
666#: ../src/gpm-manager.c:1364
667msgid "Battery Charged"
668msgid_plural "Batteries Charged"
669msgstr[0] "Батерията е напълно заредена"
670msgstr[1] "Батериите са напълно заредени"
671
672#. TRANSLATORS: laptop battery is now discharging
673#: ../src/gpm-manager.c:1410
674msgid "Battery Discharging"
675msgstr "Батериите се разреждат"
676
677#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
678#: ../src/gpm-manager.c:1414
679#, c-format
680msgid "%s of battery power remaining (%.0f%%)"
681msgstr "Остават %s работа от батерии (%.0f %%)"
682
683#. TRANSLATORS: UPS is now discharging
684#: ../src/gpm-manager.c:1420
685msgid "UPS Discharging"
686msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
687
688#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
689#: ../src/gpm-manager.c:1424
690#, c-format
691msgid "%s of UPS backup power remaining (%.0f%%)"
692msgstr "Остават %s работа от непрекъсваемо токозахранване (%.0f %%)"
693
694#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we only have one battery
695#: ../src/gpm-manager.c:1508
696msgid "Battery low"
697msgstr "Ниско ниво на батерията"
698
699#. TRANSLATORS: laptop battery low, and we have more than one kind of battery
700#: ../src/gpm-manager.c:1511
701msgid "Laptop battery low"
702msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
703
704#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
705#: ../src/gpm-manager.c:1517
706#, c-format
707msgid "Approximately <b>%s</b> remaining (%.0f%%)"
708msgstr "Остава приблизително <b>%s</b> (%.0f %%)"
709
710#. TRANSLATORS: UPS is starting to get a little low
711#: ../src/gpm-manager.c:1521
712msgid "UPS low"
713msgstr "Ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
714
715#. TRANSLATORS: tell the user how much time they have got
716#: ../src/gpm-manager.c:1525
717#, c-format
718msgid "Approximately <b>%s</b> of remaining UPS backup power (%.0f%%)"
719msgstr ""
720"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
721"%%)"
722
723#. TRANSLATORS: mouse is getting a little low
724#. TRANSLATORS: the mouse battery is very low
725#: ../src/gpm-manager.c:1529 ../src/gpm-manager.c:1667
726msgid "Mouse battery low"
727msgstr "Ниско ниво на батерията на мишката"
728
729#. TRANSLATORS: tell user more details
730#: ../src/gpm-manager.c:1532
731#, c-format
732msgid "Wireless mouse is low in power (%.0f%%)"
733msgstr "Зарядът на безжичната мишка е нисък (%.0f %%)"
734
735#. TRANSLATORS: keyboard is getting a little low
736#. TRANSLATORS: the keyboard battery is very low
737#: ../src/gpm-manager.c:1536 ../src/gpm-manager.c:1675
738msgid "Keyboard battery low"
739msgstr "Ниско ниво на батерията на клавиатурата"
740
741#. TRANSLATORS: tell user more details
742#: ../src/gpm-manager.c:1539
743#, c-format
744msgid "Wireless keyboard is low in power (%.0f%%)"
745msgstr "Зарядът на безжичната клавиатура е нисък (%.0f %%)"
746
747#. TRANSLATORS: PDA is getting a little low
748#. TRANSLATORS: the PDA battery is very low
749#: ../src/gpm-manager.c:1543 ../src/gpm-manager.c:1684
750msgid "PDA battery low"
751msgstr "Ниско ниво на батерията на цифровия помощник"
752
753#. TRANSLATORS: tell user more details
754#: ../src/gpm-manager.c:1546
755#, c-format
756msgid "PDA is low in power (%.0f%%)"
757msgstr "Зарядът на цифровия помощник е нисък (%.0f %%)"
758
759#. TRANSLATORS: cell phone (mobile) is getting a little low
760#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
761#: ../src/gpm-manager.c:1550 ../src/gpm-manager.c:1694
762#: ../src/gpm-manager.c:1705
763msgid "Cell phone battery low"
764msgstr "Ниско ниво на батерията на мобилния телефон"
765
766#. TRANSLATORS: tell user more details
767#: ../src/gpm-manager.c:1553
768#, c-format
769msgid "Cell phone is low in power (%.0f%%)"
770msgstr "Зарядът на мобилния телефон е нисък (%.0f %%)"
771
772#. TRANSLATORS: media player, e.g. mp3 is getting a little low
773#: ../src/gpm-manager.c:1558
774msgid "Media player battery low"
775msgstr "Ниско ниво на батерията на музикалното устройство"
776
777#. TRANSLATORS: tell user more details
778#: ../src/gpm-manager.c:1561
779#, c-format
780msgid "Media player is low in power (%.0f%%)"
781msgstr "Зарядът на музикалното устройство е нисък (%.0f %%)"
782
783#. TRANSLATORS: graphics tablet, e.g. wacom is getting a little low
784#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
785#: ../src/gpm-manager.c:1565 ../src/gpm-manager.c:1714
786msgid "Tablet battery low"
787msgstr "Ниско ниво на батерията на планшетния компютър"
788
789#. TRANSLATORS: tell user more details
790#: ../src/gpm-manager.c:1568
791#, c-format
792msgid "Tablet is low in power (%.0f%%)"
793msgstr "Зарядът на планшетния компютър е нисък (%.0f %%)"
794
795#. TRANSLATORS: computer, e.g. ipad is getting a little low
796#. TRANSLATORS: the cell battery is very low
797#: ../src/gpm-manager.c:1572 ../src/gpm-manager.c:1723
798msgid "Attached computer battery low"
799msgstr "Ниско ниво на батерията на свързания компютър"
800
801#. TRANSLATORS: tell user more details
802#: ../src/gpm-manager.c:1575
803#, c-format
804msgid "Attached computer is low in power (%.0f%%)"
805msgstr "Зарядът на свързания компютър е нисък (%.0f %%)"
806
807#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and only have one kind of battery
808#: ../src/gpm-manager.c:1626
809msgid "Battery critically low"
810msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
811
812#. TRANSLATORS: laptop battery critically low, and we have more than one type of battery
813#. TRANSLATORS: laptop battery is really, really, low
814#: ../src/gpm-manager.c:1629 ../src/gpm-manager.c:1786
815msgid "Laptop battery critically low"
816msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
817
818#. TRANSLATORS: tell the use to insert the plug, as we're not going to do anything
819#: ../src/gpm-manager.c:1638
820msgid "Plug in your AC adapter to avoid losing data."
821msgstr "Включете адаптера за ел. мрежа, за да не загубите данни."
822
823#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
824#: ../src/gpm-manager.c:1642
825#, c-format
826msgid "Computer will suspend very soon unless it is plugged in."
827msgstr ""
828"Съвсем скоро този компютър ще бъде приспан, ако не го включите в "
829"електрическата мрежа."
830
831#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
832#: ../src/gpm-manager.c:1646
833#, c-format
834msgid "Computer will hibernate very soon unless it is plugged in."
835msgstr ""
836"Съвсем скоро този компютър ще бъде дълбоко приспан, ако не го включите в "
837"електрическата мрежа."
838
839#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
840#: ../src/gpm-manager.c:1650
841#, c-format
842msgid "Computer will shutdown very soon unless it is plugged in."
843msgstr ""
844"Съвсем скоро този компютър ще бъде изключен, ако не го включите в "
845"електрическата мрежа."
846
847#. TRANSLATORS: the UPS is very low
848#. TRANSLATORS: UPS is really, really, low
849#: ../src/gpm-manager.c:1657 ../src/gpm-manager.c:1824
850msgid "UPS critically low"
851msgstr "Критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
852
853#. TRANSLATORS: give the user a ultimatum
854#: ../src/gpm-manager.c:1661
855#, c-format
856msgid ""
857"Approximately <b>%s</b> of remaining UPS power (%.0f%%). Restore AC power to "
858"your computer to avoid losing data."
859msgstr ""
860"Остава приблизително <b>%s</b> живот на непрекъсваемото токозахранване (%.0f "
861"%%). Включете компютъра към електрическата мрежа, за да избегнете загуба на "
862"данни."
863
864#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
865#: ../src/gpm-manager.c:1670
866#, c-format
867msgid ""
868"Wireless mouse is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
869"functioning if not charged."
870msgstr ""
871"Безжичната мишка е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, ще "
872"се изключи."
873
874#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
875#: ../src/gpm-manager.c:1678
876#, c-format
877msgid ""
878"Wireless keyboard is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
879"functioning if not charged."
880msgstr ""
881"Безжичната клавиатура е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не я презаредите, "
882"ще се изключи."
883
884#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
885#: ../src/gpm-manager.c:1687
886#, c-format
887msgid ""
888"PDA is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning if "
889"not charged."
890msgstr ""
891"Цифровият помощник е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
892"ще се изключи."
893
894#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
895#: ../src/gpm-manager.c:1697
896#, c-format
897msgid ""
898"Cell phone is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
899"functioning if not charged."
900msgstr ""
901"Мобилният телефон е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, ще "
902"се изключи."
903
904#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
905#: ../src/gpm-manager.c:1708
906#, c-format
907msgid ""
908"Media player is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop "
909"functioning if not charged."
910msgstr ""
911"Музикалното устройство е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го "
912"презаредите, ще се изключи."
913
914#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
915#: ../src/gpm-manager.c:1717
916#, c-format
917msgid ""
918"Tablet is very low in power (%.0f%%). This device will soon stop functioning "
919"if not charged."
920msgstr ""
921"Планшетният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
922"ще се изключи."
923
924#. TRANSLATORS: the device is just going to stop working
925#: ../src/gpm-manager.c:1726
926#, c-format
927msgid ""
928"Attached computer is very low in power (%.0f%%). The device will soon "
929"shutdown if not charged."
930msgstr ""
931"Свързаният компютър е с много нисък заряд (%.0f %%). Ако не го презаредите, "
932"ще се изключи."
933
934#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
935#: ../src/gpm-manager.c:1794
936msgid ""
937"The battery is below the critical level and this computer will <b>power-off</"
938"b> when the battery becomes completely empty."
939msgstr ""
940"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
941"когато батерията напълно се изчерпи."
942
943#. TRANSLATORS: computer will suspend
944#: ../src/gpm-manager.c:1800
945msgid ""
946"The battery is below the critical level and this computer is about to "
947"suspend.<br><b>NOTE:</b> A small amount of power is required to keep your "
948"computer in a suspended state."
949msgstr ""
950"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан. "
951"<br><b>БЕЛЕЖКА:</b> За поддържането на компютъра в това състояние е "
952"необходим малък заряд на батерията."
953
954#. TRANSLATORS: computer will hibernate
955#: ../src/gpm-manager.c:1807
956msgid ""
957"The battery is below the critical level and this computer is about to "
958"hibernate."
959msgstr ""
960"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде приспан дълбоко."
961
962#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
963#: ../src/gpm-manager.c:1812
964msgid ""
965"The battery is below the critical level and this computer is about to "
966"shutdown."
967msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
968
969#. TRANSLATORS: computer will shutdown without saving data
970#: ../src/gpm-manager.c:1832
971#, fuzzy
972msgid ""
973"UPS is below the critical level and this computer will <b>power-off</b> when "
974"the UPS becomes completely empty."
975msgstr ""
976"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде <b>изгасен</b>, "
977"когато непрекъсваемото токозахранване се изтощи."
978
979#. TRANSLATORS: computer will hibernate
980#: ../src/gpm-manager.c:1838
981#, fuzzy
982msgid ""
983"UPS is below the critical level and this computer is about to hibernate."
984msgstr ""
985"Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде дълбоко приспан."
986
987#. TRANSLATORS: computer will just shutdown
988#: ../src/gpm-manager.c:1843
989#, fuzzy
990msgid "UPS is below the critical level and this computer is about to shutdown."
991msgstr "Батерията е под критично ниското ниво. Този компютър ще бъде изключен."
992
993#. TRANSLATORS: there was in install problem
994#: ../src/gpm-manager.c:1979
995msgid "Install problem!"
996msgstr "Проблем при инсталацията!"
997
998#. TRANSLATORS: the GConf schema was not installed properly
999#: ../src/gpm-manager.c:1981
1000msgid ""
1001"The configuration defaults for GNOME Power Manager have not been installed "
1002"correctly.\n"
1003"Please contact your computer administrator."
1004msgstr ""
1005"Стандартните настройки на управлението на захранването на GNOME не са "
1006"инсталирани правилно.\n"
1007"Свържете се със системния си администратор."
1008
1009#. TRANSLATORS: the rate of discharge for the device
1010#: ../src/gpm-statistics.c:78 ../src/gpm-statistics.c:466
1011msgid "Rate"
1012msgstr "Скорост"
1013
1014#: ../src/gpm-statistics.c:79
1015msgid "Charge"
1016msgstr "Заряд"
1017
1018#: ../src/gpm-statistics.c:80 ../src/gpm-statistics.c:480
1019msgid "Time to full"
1020msgstr "Време за зареждане"
1021
1022#: ../src/gpm-statistics.c:81 ../src/gpm-statistics.c:485
1023msgid "Time to empty"
1024msgstr "Време за разреждане"
1025
1026#: ../src/gpm-statistics.c:88
1027msgid "10 minutes"
1028msgstr "10 минути"
1029
1030#: ../src/gpm-statistics.c:89
1031msgid "2 hours"
1032msgstr "2 часа"
1033
1034#: ../src/gpm-statistics.c:90
1035msgid "6 hours"
1036msgstr "6 часа"
1037
1038#: ../src/gpm-statistics.c:91
1039msgid "1 day"
1040msgstr "1 ден"
1041
1042#: ../src/gpm-statistics.c:92
1043msgid "1 week"
1044msgstr "1 седмица"
1045
1046#. TRANSLATORS: what we've observed about the device
1047#: ../src/gpm-statistics.c:101
1048msgid "Charge profile"
1049msgstr "Профил на зареждането"
1050
1051#: ../src/gpm-statistics.c:102
1052msgid "Discharge profile"
1053msgstr "Профил на разреждането"
1054
1055#. TRANSLATORS: how accurately we can predict the time remaining of the battery
1056#: ../src/gpm-statistics.c:104
1057msgid "Charge accuracy"
1058msgstr "Точност спрямо зареждането"
1059
1060#: ../src/gpm-statistics.c:105
1061msgid "Discharge accuracy"
1062msgstr "Точност спрямо разреждането"
1063
1064#: ../src/gpm-statistics.c:132
1065msgid "Attribute"
1066msgstr "Атрибут"
1067
1068#: ../src/gpm-statistics.c:139
1069msgid "Value"
1070msgstr "Стойност"
1071
1072#: ../src/gpm-statistics.c:156
1073msgid "Image"
1074msgstr "Изображение"
1075
1076#: ../src/gpm-statistics.c:162
1077msgid "Description"
1078msgstr "Описание"
1079
1080#: ../src/gpm-statistics.c:181 ../src/gpm-statistics.c:405
1081msgid "Type"
1082msgstr "Вид"
1083
1084#: ../src/gpm-statistics.c:187
1085msgid "ID"
1086msgstr "Идентификатор"
1087
1088#: ../src/gpm-statistics.c:201
1089msgid "Command"
1090msgstr "Команда"
1091
1092#. TRANSLATORS: this is when the stats time is not known
1093#: ../src/gpm-statistics.c:286
1094msgid "Unknown"
1095msgstr "Неизвестно"
1096
1097#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1098#: ../src/gpm-statistics.c:290
1099#, c-format
1100msgid "%.0f second"
1101msgid_plural "%.0f seconds"
1102msgstr[0] "%.0f секунда"
1103msgstr[1] "%.0f секунди"
1104
1105#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1106#: ../src/gpm-statistics.c:295
1107#, c-format
1108msgid "%.1f minute"
1109msgid_plural "%.1f minutes"
1110msgstr[0] "%.1f минута"
1111msgstr[1] "%.1f минути"
1112
1113#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1114#: ../src/gpm-statistics.c:300
1115#, c-format
1116msgid "%.1f hour"
1117msgid_plural "%.1f hours"
1118msgstr[0] "%.1f час"
1119msgstr[1] "%.1f часа"
1120
1121#. TRANSLATORS: this is a time value, usually to show on a graph
1122#: ../src/gpm-statistics.c:304
1123#, c-format
1124msgid "%.1f day"
1125msgid_plural "%.1f days"
1126msgstr[0] "%.1f ден"
1127msgstr[1] "%.1f дена"
1128
1129#: ../src/gpm-statistics.c:313
1130msgid "Yes"
1131msgstr "Да"
1132
1133#: ../src/gpm-statistics.c:313
1134msgid "No"
1135msgstr "Не"
1136
1137#. TRANSLATORS: the device ID of the current device, e.g. "battery0"
1138#: ../src/gpm-statistics.c:402
1139msgid "Device"
1140msgstr "Устройство"
1141
1142#: ../src/gpm-statistics.c:407
1143msgid "Vendor"
1144msgstr "Производител"
1145
1146#: ../src/gpm-statistics.c:409
1147msgid "Model"
1148msgstr "Модел"
1149
1150#: ../src/gpm-statistics.c:411
1151msgid "Serial number"
1152msgstr "Сериен номер"
1153
1154#. TRANSLATORS: a boolean attribute that means if the device is supplying the
1155#. * main power for the computer. For instance, an AC adapter or laptop battery
1156#. * would be TRUE,  but a mobile phone or mouse taking power is FALSE
1157#: ../src/gpm-statistics.c:416
1158msgid "Supply"
1159msgstr "Предлагане"
1160
1161#: ../src/gpm-statistics.c:419
1162#, c-format
1163msgid "%d second"
1164msgid_plural "%d seconds"
1165msgstr[0] "%d секунда"
1166msgstr[1] "%d секунди"
1167
1168#. TRANSLATORS: when the device was last updated with new data. It's
1169#. * usually a few seconds when a device is discharging or charging.
1170#: ../src/gpm-statistics.c:423
1171msgid "Refreshed"
1172msgstr "Опреснена"
1173
1174#. TRANSLATORS: Present is whether the device is currently attached
1175#. * to the computer, as some devices (e.g. laptop batteries) can
1176#. * be removed, but still observed as devices on the system
1177#: ../src/gpm-statistics.c:433
1178msgid "Present"
1179msgstr "Налична"
1180
1181#. TRANSLATORS: If the device can be recharged, e.g. lithium
1182#. * batteries rather than alkaline ones
1183#: ../src/gpm-statistics.c:440
1184msgid "Rechargeable"
1185msgstr "Презареждаща"
1186
1187#. TRANSLATORS: The state of the device, e.g. "Changing" or "Fully charged"
1188#: ../src/gpm-statistics.c:446
1189msgid "State"
1190msgstr "Състояние"
1191
1192#: ../src/gpm-statistics.c:450
1193msgid "Energy"
1194msgstr "Енергия"
1195
1196#: ../src/gpm-statistics.c:453
1197msgid "Energy when empty"
1198msgstr "Енергия след разреждане"
1199
1200#: ../src/gpm-statistics.c:456
1201msgid "Energy when full"
1202msgstr "Енергия след зареждане"
1203
1204#: ../src/gpm-statistics.c:459
1205msgid "Energy (design)"
1206msgstr "Енергия (проектна)"
1207
1208#: ../src/gpm-statistics.c:473
1209msgid "Voltage"
1210msgstr "Напрежение"
1211
1212#. TRANSLATORS: the amount of charge the cell contains
1213#: ../src/gpm-statistics.c:495
1214msgid "Percentage"
1215msgstr "Процент"
1216
1217#. TRANSLATORS: the capacity of the device, which is basically a measure
1218#. * of how full it can get, relative to the design capacity
1219#: ../src/gpm-statistics.c:502
1220msgid "Capacity"
1221msgstr "Капацитет"
1222
1223#. TRANSLATORS: the type of battery, e.g. lithium or nikel metal hydroxide
1224#: ../src/gpm-statistics.c:507
1225msgid "Technology"
1226msgstr "Технология"
1227
1228#. TRANSLATORS: this is when the device is plugged in, typically
1229#. * only shown for the ac adaptor device
1230#: ../src/gpm-statistics.c:512
1231msgid "Online"
1232msgstr "На линия"
1233
1234#. TRANSLATORS: the command line was not provided
1235#: ../src/gpm-statistics.c:824
1236msgid "No data"
1237msgstr "Липсват данни"
1238
1239#. TRANSLATORS: kernel module, usually a device driver
1240#: ../src/gpm-statistics.c:831 ../src/gpm-statistics.c:836
1241msgid "Kernel module"
1242msgstr "Модул на ядрото"
1243
1244#. TRANSLATORS: kernel housekeeping
1245#: ../src/gpm-statistics.c:841
1246msgid "Kernel core"
1247msgstr "Самото ядро"
1248
1249#. TRANSLATORS: interrupt between processors
1250#: ../src/gpm-statistics.c:846
1251msgid "Interprocessor interrupt"
1252msgstr "Междупроцесорно прекъсване"
1253
1254#. TRANSLATORS: unknown interrupt
1255#: ../src/gpm-statistics.c:851
1256msgid "Interrupt"
1257msgstr "Прекъсване"
1258
1259#. TRANSLATORS: the keyboard and mouse device event
1260#: ../src/gpm-statistics.c:898
1261msgid "PS/2 keyboard/mouse/touchpad"
1262msgstr "Клавиатура, мишка, сензорен панел за PS/2"
1263
1264#. TRANSLATORS: ACPI, the Intel power standard on laptops and desktops
1265#: ../src/gpm-statistics.c:901
1266msgid "ACPI"
1267msgstr "ACPI"
1268
1269#. TRANSLATORS: serial ATA is a new style of hard disk interface
1270#: ../src/gpm-statistics.c:904
1271msgid "Serial ATA"
1272msgstr "Серийна ATA"
1273
1274#. TRANSLATORS: this is the old-style ATA interface
1275#: ../src/gpm-statistics.c:907
1276msgid "ATA host controller"
1277msgstr "Контролер за паралелен ATA"
1278
1279#. TRANSLATORS: 802.11 wireless adaptor
1280#: ../src/gpm-statistics.c:910
1281msgid "Intel wireless adaptor"
1282msgstr "Безжичен адаптер на Intel"
1283
1284#. TRANSLATORS: a timer is something that fires periodically.
1285#. * The parameter is a process name, e.g. "firefox-bin".
1286#. * This is shown when the timer wakes up.
1287#: ../src/gpm-statistics.c:917 ../src/gpm-statistics.c:922
1288#: ../src/gpm-statistics.c:927 ../src/gpm-statistics.c:932
1289#: ../src/gpm-statistics.c:937
1290#, c-format
1291msgid "Timer %s"
1292msgstr "Таймер %s"
1293
1294#. TRANSLATORS: the parameter is the name of task that's woken up from sleeping.
1295#. * This is shown when the task wakes up.
1296#: ../src/gpm-statistics.c:941
1297#, c-format
1298msgid "Sleep %s"
1299msgstr "Спяща задача %s"
1300
1301#. TRANSLATORS: this is the name of a new realtime task.
1302#: ../src/gpm-statistics.c:944
1303#, c-format
1304msgid "New task %s"
1305msgstr "Нова задача %s"
1306
1307#. TRANSLATORS: this is the name of a task that's woken to check state.
1308#. * This is shown when the task wakes up.
1309#: ../src/gpm-statistics.c:948
1310#, c-format
1311msgid "Wait %s"
1312msgstr "Изчакваща задача %s"
1313
1314#. TRANSLATORS: this is the name of a work queue.
1315#. * A work queue is a list of work that has to be done.
1316#: ../src/gpm-statistics.c:952 ../src/gpm-statistics.c:956
1317#, c-format
1318msgid "Work queue %s"
1319msgstr "Работна опашка %s"
1320
1321#. TRANSLATORS: this is when the networking subsystem clears out old entries
1322#: ../src/gpm-statistics.c:959
1323#, c-format
1324msgid "Network route flush %s"
1325msgstr "Изчистване на мрежовите пакети %s"
1326
1327#. TRANSLATORS: this is the name of an activity on the USB bus
1328#: ../src/gpm-statistics.c:962
1329#, c-format
1330msgid "USB activity %s"
1331msgstr "Активност по USB от %s"
1332
1333#. TRANSLATORS: we've timed out of an aligned timer, with the name
1334#: ../src/gpm-statistics.c:965
1335#, c-format
1336msgid "Wakeup %s"
1337msgstr "Събудена задача %s"
1338
1339#. TRANSLATORS: interupts on the system required for basic operation
1340#: ../src/gpm-statistics.c:968
1341msgid "Local interrupts"
1342msgstr "Логически прекъсвания"
1343
1344#. TRANSLATORS: interrupts when a task gets moved from one core to another
1345#: ../src/gpm-statistics.c:971
1346msgid "Rescheduling interrupts"
1347msgstr "Прекъсвания за изместване"
1348
1349#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1350#: ../src/gpm-statistics.c:1080
1351msgid "Device Information"
1352msgstr "Информация за устройството"
1353
1354#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1355#: ../src/gpm-statistics.c:1082
1356msgid "Device History"
1357msgstr "История на устройството"
1358
1359#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1360#: ../src/gpm-statistics.c:1084
1361msgid "Device Profile"
1362msgstr "Профил на устройството"
1363
1364#. TRANSLATORS: shown on the titlebar
1365#: ../src/gpm-statistics.c:1086
1366msgid "Processor Wakeups"
1367msgstr "Събуждания на процесора"
1368
1369#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph
1370#: ../src/gpm-statistics.c:1282 ../src/gpm-statistics.c:1288
1371#: ../src/gpm-statistics.c:1294 ../src/gpm-statistics.c:1300
1372msgid "Time elapsed"
1373msgstr "Изминало време"
1374
1375#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1376#: ../src/gpm-statistics.c:1284
1377msgid "Power"
1378msgstr "Заряд"
1379
1380#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph for the whole battery device
1381#. TRANSLATORS: this is the X axis on the graph for the whole battery device
1382#: ../src/gpm-statistics.c:1290 ../src/gpm-statistics.c:1333
1383#: ../src/gpm-statistics.c:1339 ../src/gpm-statistics.c:1345
1384#: ../src/gpm-statistics.c:1351
1385msgid "Cell charge"
1386msgstr "Заряд на клетката"
1387
1388#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1389#: ../src/gpm-statistics.c:1296 ../src/gpm-statistics.c:1302
1390msgid "Predicted time"
1391msgstr "Прогнозирано време"
1392
1393#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1394#: ../src/gpm-statistics.c:1335 ../src/gpm-statistics.c:1347
1395msgid "Correction factor"
1396msgstr "Фактор за корекция"
1397
1398#. TRANSLATORS: this is the Y axis on the graph
1399#: ../src/gpm-statistics.c:1341 ../src/gpm-statistics.c:1353
1400msgid "Prediction accuracy"
1401msgstr "Точност на прогнозата"
1402
1403#. TRANSLATORS: show a device by default
1404#: ../src/gpm-statistics.c:1557
1405msgid "Select this device at startup"
1406msgstr "Избиране на това устройство при стартиране"
1407
1408#. TRANSLATORS: the icon for the CPU
1409#: ../src/gpm-statistics.c:1803
1410msgid "Processor"
1411msgstr "Процесор"
1412
1413#. TRANSLATORS: % is a timestring, e.g. "6 hours 10 minutes"
1414#: ../src/gpm-tray-icon.c:285
1415#, fuzzy, c-format
1416msgid "%s remaining"
1417msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
1418
1419#. preferences
1420#: ../src/gpm-tray-icon.c:341
1421msgid "_Preferences"
1422msgstr "_Настройки"
1423
1424#. TRANSLATORS: The laptop battery is charged, and we know a time.
1425#. * The parameter is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
1426#: ../src/gpm-upower.c:271
1427#, fuzzy, c-format
1428msgid "provides %s laptop runtime"
1429msgstr ""
1430"Батерията е напълно заредена.\n"
1431"Осигурява %s работа на компютъра"
1432
1433#. TRANSLATORS: the device is discharging, and we have a time remaining
1434#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1435#. * the second is the time, e.g. 7 hours 6 minutes
1436#: ../src/gpm-upower.c:282
1437#, fuzzy, c-format
1438msgid "%s %s remaining"
1439msgstr "%s: остават %s (%.1f %%)"
1440
1441#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage
1442#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1443#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
1444#. TRANSLATORS: device is charging, and we have a time to full and a percentage.
1445#. * The first parameter is the device type, e.g. "Laptop battery" and
1446#. * the second is the time, e.g. "7 hours 6 minutes"
1447#: ../src/gpm-upower.c:303 ../src/gpm-upower.c:320
1448#, fuzzy, c-format
1449msgid "%s %s until charged"
1450msgstr "%s %s до зареждане (%.1f %%)"
1451
1452#. TRANSLATORS: the device is charging, and we have a time to full and empty.
1453#. * The parameter is a time string, e.g. "7 hours 6 minutes"
1454#: ../src/gpm-upower.c:310
1455#, fuzzy, c-format
1456msgid "provides %s battery runtime"
1457msgstr ""
1458"%s %s до зареждане (%.1f %%)\n"
1459"Осигурява %s работа на батерии"
1460
1461#. TRANSLATORS: the type of data, e.g. Laptop battery
1462#: ../src/gpm-upower.c:404
1463msgid "Product:"
1464msgstr "Продукт:"
1465
1466#. TRANSLATORS: device is missing
1467#. TRANSLATORS: device is charged
1468#. TRANSLATORS: device is charging
1469#. TRANSLATORS: device is discharging
1470#: ../src/gpm-upower.c:408 ../src/gpm-upower.c:411 ../src/gpm-upower.c:414
1471#: ../src/gpm-upower.c:417
1472msgid "Status:"
1473msgstr "Състояние:"
1474
1475#: ../src/gpm-upower.c:408
1476msgid "Missing"
1477msgstr "Липсва"
1478
1479#. TRANSLATORS: battery state
1480#: ../src/gpm-upower.c:411 ../src/gpm-upower.c:692
1481msgid "Charged"
1482msgstr "Заредени"
1483
1484#. TRANSLATORS: battery state
1485#: ../src/gpm-upower.c:414 ../src/gpm-upower.c:680
1486msgid "Charging"
1487msgstr "Зареждане"
1488
1489#. TRANSLATORS: battery state
1490#: ../src/gpm-upower.c:417 ../src/gpm-upower.c:684
1491msgid "Discharging"
1492msgstr "Разреждане"
1493
1494#. TRANSLATORS: percentage
1495#: ../src/gpm-upower.c:422
1496msgid "Percentage charge:"
1497msgstr "Процент заряд:"
1498
1499#. TRANSLATORS: manufacturer
1500#: ../src/gpm-upower.c:426
1501msgid "Vendor:"
1502msgstr "Производител:"
1503
1504#. TRANSLATORS: how the battery is made, e.g. Lithium Ion
1505#: ../src/gpm-upower.c:431
1506msgid "Technology:"
1507msgstr "Технология:"
1508
1509#. TRANSLATORS: serial number of the battery
1510#: ../src/gpm-upower.c:435
1511msgid "Serial number:"
1512msgstr "Сериен номер:"
1513
1514#. TRANSLATORS: model number of the battery
1515#: ../src/gpm-upower.c:439
1516msgid "Model:"
1517msgstr "Модел:"
1518
1519#. TRANSLATORS: time to fully charged
1520#: ../src/gpm-upower.c:444
1521msgid "Charge time:"
1522msgstr "Време за зареждане:"
1523
1524#. TRANSLATORS: time to empty
1525#: ../src/gpm-upower.c:450
1526msgid "Discharge time:"
1527msgstr "Време за разреждане:"
1528
1529#. TRANSLATORS: Excellent, Good, Fair and Poor are all related to battery Capacity
1530#: ../src/gpm-upower.c:457
1531msgid "Excellent"
1532msgstr "Отлично"
1533
1534#: ../src/gpm-upower.c:459
1535msgid "Good"
1536msgstr "Чудесно"
1537
1538#: ../src/gpm-upower.c:461
1539msgid "Fair"
1540msgstr "Приемливо"
1541
1542#: ../src/gpm-upower.c:463
1543msgid "Poor"
1544msgstr "Лошо"
1545
1546#: ../src/gpm-upower.c:467
1547msgid "Capacity:"
1548msgstr "Капацитет:"
1549
1550#: ../src/gpm-upower.c:473 ../src/gpm-upower.c:498
1551msgid "Current charge:"
1552msgstr "Текущ заряд:"
1553
1554#: ../src/gpm-upower.c:479
1555msgid "Last full charge:"
1556msgstr "Последно пълно зареждане:"
1557
1558#: ../src/gpm-upower.c:485 ../src/gpm-upower.c:503
1559msgid "Design charge:"
1560msgstr "Проектен заряд:"
1561
1562#: ../src/gpm-upower.c:490
1563msgid "Charge rate:"
1564msgstr "Скорост на зареждане:"
1565
1566#. TRANSLATORS: system power cord
1567#: ../src/gpm-upower.c:525 ../src/gpm-upower.c:729
1568msgid "AC adapter"
1569msgid_plural "AC adapters"
1570msgstr[0] "Адаптер за ел. мрежа"
1571msgstr[1] "Адаптери за ел. мрежа"
1572
1573#. TRANSLATORS: laptop primary battery
1574#: ../src/gpm-upower.c:529 ../src/gpm-upower.c:765
1575msgid "Laptop battery"
1576msgid_plural "Laptop batteries"
1577msgstr[0] "Батерия на преносим компютър"
1578msgstr[1] "Батерии на преносим компютър"
1579
1580#. TRANSLATORS: battery-backed AC power source
1581#: ../src/gpm-upower.c:533 ../src/gpm-upower.c:789
1582msgid "UPS"
1583msgid_plural "UPSs"
1584msgstr[0] "Непрекъсваемо токозахранване"
1585msgstr[1] "Непрекъсваеми токозахранвания"
1586
1587#. TRANSLATORS: a monitor is a device to measure voltage and current
1588#: ../src/gpm-upower.c:537 ../src/gpm-upower.c:796
1589msgid "Monitor"
1590msgid_plural "Monitors"
1591msgstr[0] "Монитор"
1592msgstr[1] "Монитори"
1593
1594#. TRANSLATORS: wireless mice with internal batteries
1595#: ../src/gpm-upower.c:541 ../src/gpm-upower.c:820
1596msgid "Mouse"
1597msgid_plural "Mice"
1598msgstr[0] "Мишка"
1599msgstr[1] "Мишки"
1600
1601#. TRANSLATORS: wireless keyboard with internal battery
1602#: ../src/gpm-upower.c:545 ../src/gpm-upower.c:844
1603msgid "Keyboard"
1604msgid_plural "Keyboards"
1605msgstr[0] "Клавиатура"
1606msgstr[1] "Клавиатури"
1607
1608#. TRANSLATORS: portable device
1609#: ../src/gpm-upower.c:549 ../src/gpm-upower.c:868
1610msgid "PDA"
1611msgid_plural "PDAs"
1612msgstr[0] "Цифров помощник"
1613msgstr[1] "Цифрови помощници"
1614
1615#. TRANSLATORS: cell phone (mobile...)
1616#: ../src/gpm-upower.c:553 ../src/gpm-upower.c:892
1617msgid "Cell phone"
1618msgid_plural "Cell phones"
1619msgstr[0] "Мобилен телефон"
1620msgstr[1] "Мобилни телефони"
1621
1622#. TRANSLATORS: media player, mp3 etc
1623#: ../src/gpm-upower.c:558 ../src/gpm-upower.c:917
1624msgid "Media player"
1625msgid_plural "Media players"
1626msgstr[0] "Музикално устройство"
1627msgstr[1] "Музикални устройства"
1628
1629#. TRANSLATORS: tablet device
1630#: ../src/gpm-upower.c:562 ../src/gpm-upower.c:941
1631msgid "Tablet"
1632msgid_plural "Tablets"
1633msgstr[0] "Планшетен компютър"
1634msgstr[1] "Планшетни компютри"
1635
1636#. TRANSLATORS: tablet device
1637#: ../src/gpm-upower.c:566 ../src/gpm-upower.c:965
1638msgid "Computer"
1639msgid_plural "Computers"
1640msgstr[0] "Компютър"
1641msgstr[1] "Компютри"
1642
1643#. TRANSLATORS: battery technology
1644#: ../src/gpm-upower.c:636
1645msgid "Lithium Ion"
1646msgstr "Литиево-йонна"
1647
1648#. TRANSLATORS: battery technology
1649#: ../src/gpm-upower.c:640
1650msgid "Lithium Polymer"
1651msgstr "Литиево-полимерна"
1652
1653#. TRANSLATORS: battery technology
1654#: ../src/gpm-upower.c:644
1655msgid "Lithium Iron Phosphate"
1656msgstr "Литиево-желязно-фосфатна"
1657
1658#. TRANSLATORS: battery technology
1659#: ../src/gpm-upower.c:648
1660msgid "Lead acid"
1661msgstr "Оловна"
1662
1663#. TRANSLATORS: battery technology
1664#: ../src/gpm-upower.c:652
1665msgid "Nickel Cadmium"
1666msgstr "Никелово-кадмиева"
1667
1668#. TRANSLATORS: battery technology
1669#: ../src/gpm-upower.c:656
1670msgid "Nickel metal hydride"
1671msgstr "Никелово-метално-хидридна"
1672
1673#. TRANSLATORS: battery technology
1674#: ../src/gpm-upower.c:660
1675msgid "Unknown technology"
1676msgstr "Неизвестна технология"
1677
1678#. TRANSLATORS: battery state
1679#: ../src/gpm-upower.c:688
1680msgid "Empty"
1681msgstr "Празна"
1682
1683#. TRANSLATORS: battery state
1684#: ../src/gpm-upower.c:696
1685msgid "Waiting to charge"
1686msgstr "Изчаква зареждане"
1687
1688#. TRANSLATORS: battery state
1689#: ../src/gpm-upower.c:700
1690msgid "Waiting to discharge"
1691msgstr "Изчаква разреждане"
1692
1693#. TRANSLATORS: device not present
1694#: ../src/gpm-upower.c:737
1695#, fuzzy
1696msgid "Laptop battery not present"
1697msgstr "Ниско ниво на батерията на преносим компютър"
1698
1699#. TRANSLATORS: battery state
1700#: ../src/gpm-upower.c:741
1701#, fuzzy
1702msgid "Laptop battery is charging"
1703msgstr "Батериите се разреждат"
1704
1705#. TRANSLATORS: battery state
1706#: ../src/gpm-upower.c:745
1707#, fuzzy
1708msgid "Laptop battery is discharging"
1709msgstr "Батериите се разреждат"
1710
1711#. TRANSLATORS: battery state
1712#: ../src/gpm-upower.c:749
1713#, fuzzy
1714msgid "Laptop battery is empty"
1715msgstr "Батерия на преносим компютър"
1716
1717#. TRANSLATORS: battery state
1718#: ../src/gpm-upower.c:753
1719#, fuzzy
1720msgid "Laptop battery is charged"
1721msgstr "Батерия на преносим компютър"
1722
1723#. TRANSLATORS: battery state
1724#: ../src/gpm-upower.c:757
1725#, fuzzy
1726msgid "Laptop battery is waiting to charge"
1727msgstr "Критично ниско ниво на батерията"
1728
1729#. TRANSLATORS: battery state
1730#: ../src/gpm-upower.c:761
1731#, fuzzy
1732msgid "Laptop battery is waiting to discharge"
1733msgstr "Изчаква разреждане"
1734
1735#. TRANSLATORS: battery state
1736#: ../src/gpm-upower.c:773
1737#, fuzzy
1738msgid "UPS is charging"
1739msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
1740
1741#. TRANSLATORS: battery state
1742#: ../src/gpm-upower.c:777
1743#, fuzzy
1744msgid "UPS is discharging"
1745msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
1746
1747#. TRANSLATORS: battery state
1748#: ../src/gpm-upower.c:781
1749msgid "UPS is empty"
1750msgstr ""
1751
1752#. TRANSLATORS: battery state
1753#: ../src/gpm-upower.c:785
1754#, fuzzy
1755msgid "UPS is charged"
1756msgstr "Разреждане на непрекъсваемото токозахранване"
1757
1758#. TRANSLATORS: battery state
1759#: ../src/gpm-upower.c:804
1760#, fuzzy
1761msgid "Mouse is charging"
1762msgstr "Разреждане"
1763
1764#. TRANSLATORS: battery state
1765#: ../src/gpm-upower.c:808
1766#, fuzzy
1767msgid "Mouse is discharging"
1768msgstr "Разреждане"
1769
1770#. TRANSLATORS: battery state
1771#: ../src/gpm-upower.c:812
1772msgid "Mouse is empty"
1773msgstr ""
1774
1775#. TRANSLATORS: battery state
1776#: ../src/gpm-upower.c:816
1777#, fuzzy
1778msgid "Mouse is charged"
1779msgstr "%s е напълно заредена"
1780
1781#. TRANSLATORS: battery state
1782#: ../src/gpm-upower.c:828
1783#, fuzzy
1784msgid "Keyboard is charging"
1785msgstr "Батериите се разреждат"
1786
1787#. TRANSLATORS: battery state
1788#: ../src/gpm-upower.c:832
1789#, fuzzy
1790msgid "Keyboard is discharging"
1791msgstr "Батериите се разреждат"
1792
1793#. TRANSLATORS: battery state
1794#: ../src/gpm-upower.c:836
1795#, fuzzy
1796msgid "Keyboard is empty"
1797msgstr "Клавиатура"
1798
1799#. TRANSLATORS: battery state
1800#: ../src/gpm-upower.c:840
1801msgid "Keyboard is charged"
1802msgstr ""
1803
1804#. TRANSLATORS: battery state
1805#: ../src/gpm-upower.c:852
1806#, fuzzy
1807msgid "PDA is charging"
1808msgstr "Разреждане"
1809
1810#. TRANSLATORS: battery state
1811#: ../src/gpm-upower.c:856
1812#, fuzzy
1813msgid "PDA is discharging"
1814msgstr "Разреждане"
1815
1816#. TRANSLATORS: battery state
1817#: ../src/gpm-upower.c:860
1818msgid "PDA is empty"
1819msgstr ""
1820
1821#. TRANSLATORS: battery state
1822#: ../src/gpm-upower.c:864
1823#, fuzzy
1824msgid "PDA is charged"
1825msgstr "%s е напълно заредена"
1826
1827#. TRANSLATORS: battery state
1828#: ../src/gpm-upower.c:876
1829#, fuzzy
1830msgid "Cell phone is charging"
1831msgstr "Мобилен телефон"
1832
1833#. TRANSLATORS: battery state
1834#: ../src/gpm-upower.c:880
1835msgid "Cell phone is discharging"
1836msgstr ""
1837
1838#. TRANSLATORS: battery state
1839#: ../src/gpm-upower.c:884
1840#, fuzzy
1841msgid "Cell phone is empty"
1842msgstr "Мобилен телефон"
1843
1844#. TRANSLATORS: battery state
1845#: ../src/gpm-upower.c:888
1846#, fuzzy
1847msgid "Cell phone is charged"
1848msgstr "Заряд на клетката"
1849
1850#. TRANSLATORS: battery state
1851#: ../src/gpm-upower.c:901
1852#, fuzzy
1853msgid "Media player is charging"
1854msgstr "Музикално устройство"
1855
1856#. TRANSLATORS: battery state
1857#: ../src/gpm-upower.c:905
1858#, fuzzy
1859msgid "Media player is discharging"
1860msgstr "Музикално устройство"
1861
1862#. TRANSLATORS: battery state
1863#: ../src/gpm-upower.c:909
1864#, fuzzy
1865msgid "Media player is empty"
1866msgstr "Музикално устройство"
1867
1868#. TRANSLATORS: battery state
1869#: ../src/gpm-upower.c:913
1870#, fuzzy
1871msgid "Media player is charged"
1872msgstr "Музикално устройство"
1873
1874#. TRANSLATORS: battery state
1875#: ../src/gpm-upower.c:925
1876#, fuzzy
1877msgid "Tablet is charging"
1878msgstr "Батериите се разреждат"
1879
1880#. TRANSLATORS: battery state
1881#: ../src/gpm-upower.c:929
1882#, fuzzy
1883msgid "Tablet is discharging"
1884msgstr "Батериите се разреждат"
1885
1886#. TRANSLATORS: battery state
1887#: ../src/gpm-upower.c:933
1888#, fuzzy
1889msgid "Tablet is empty"
1890msgstr "Време за разреждане"
1891
1892#. TRANSLATORS: battery state
1893#: ../src/gpm-upower.c:937
1894#, fuzzy
1895msgid "Tablet is charged"
1896msgstr "%s е напълно заредена"
1897
1898#. TRANSLATORS: battery state
1899#: ../src/gpm-upower.c:949
1900#, fuzzy
1901msgid "Computer is charging"
1902msgstr "Батериите се разреждат"
1903
1904#. TRANSLATORS: battery state
1905#: ../src/gpm-upower.c:953
1906#, fuzzy
1907msgid "Computer is discharging"
1908msgstr "Батериите се разреждат"
1909
1910#. TRANSLATORS: battery state
1911#: ../src/gpm-upower.c:957
1912#, fuzzy
1913msgid "Computer is empty"
1914msgstr "Компютър"
1915
1916#. TRANSLATORS: battery state
1917#: ../src/gpm-upower.c:961
1918#, fuzzy
1919msgid "Computer is charged"
1920msgstr "Заряд на клетката"
1921
1922#~ msgid "Adjusts Laptop panel brightness"
1923#~ msgstr "Управление на яркостта на екрана на преносимия компютър"
1924
1925#~ msgid "Brightness Applet"
1926#~ msgstr "Аплет за яркостта"
1927
1928#~ msgid "Brightness Applet Factory"
1929#~ msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
1930
1931#~ msgid "Factory for Brightness Applet"
1932#~ msgstr "Фабрика за аплета за управлението на яркостта"
1933
1934#~ msgid "Allows user to inhibit automatic power saving"
1935#~ msgstr ""
1936#~ "Позволява на потребителя да предотврати автоматичното енергоспестяване"
1937
1938#~ msgid "Factory for Inhibit Applet"
1939#~ msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
1940
1941#~ msgid "Inhibit Applet"
1942#~ msgstr "Аплет за предотвратяване"
1943
1944#~ msgid "Inhibit Applet Factory"
1945#~ msgstr "Фабрика за аплета за предотвратяването"
1946
1947#~ msgid "Allow backlight brightness adjustment"
1948#~ msgstr "Разрешаване на управлението на осветеността на екрана"
1949
1950#~ msgid "Battery critical low action"
1951#~ msgstr "Действие при критично ниско ниво на батерията"
1952
1953#~ msgid "Check CPU load before sleeping"
1954#~ msgstr "Проверка на натоварването на процесора преди приспиване"
1955
1956#~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on AC power"
1957#~ msgstr ""
1958#~ "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от ел. мрежа"
1959
1960#~ msgid "Dim the screen after a period of inactivity when on battery power"
1961#~ msgstr ""
1962#~ "Затъмняване на екрана след период на бездействие и захранване от батерии"
1963
1964#~ msgid ""
1965#~ "Display options for the notification icon. Valid options are \"never\", "
1966#~ "\"low\", \"critical\", \"charge\", \"present\" and \"always\"."
1967#~ msgstr ""
1968#~ "Настройки на иконата за известяване. Възможни стойности са "
1969#~ "„never“ (никога), „low“ (при ниско ниво), „critical“ (при критично ниско "
1970#~ "ниво), „charge“ (при зареждане), „present“ (при наличие) и "
1971#~ "„always“ (винаги)."
1972
1973#~ msgid "Hibernate button action"
1974#~ msgstr "Действие на бутона за дълбоко приспиване"
1975
1976#~ msgid ""
1977#~ "If a notification message should be displayed after suspend or hibernate "
1978#~ "failed."
1979#~ msgstr ""
1980#~ "Дали да се предупреждава след неуспех да се приспи или дълбоко да се "
1981#~ "приспи компютъра."
1982
1983#~ msgid ""
1984#~ "If a notification message should be displayed when the battery is fully "
1985#~ "charged."
1986#~ msgstr "Дали да се предупреждава при пълното зареждане на батерията."
1987
1988#~ msgid ""
1989#~ "If a notification message should be displayed when the battery is getting "
1990#~ "low."
1991#~ msgstr "Дали да се предупреждава при нисък заряд на батерията."
1992
1993#~ msgid ""
1994#~ "If preferences and statistics items should be shown in the context menu"
1995#~ msgstr ""
1996#~ "Дали елементите за настройките и статистиката да се показват в "
1997#~ "контекстното меню"
1998
1999#~ msgid "If sounds should be used"
2000#~ msgstr "Дали да се използват звуци"
2001
2002#~ msgid ""
2003#~ "If sounds should be used when the power is critically low, or inhibit "
2004#~ "requests have stopped the policy action."
2005#~ msgstr ""
2006#~ "Дали да се използват звуци, за да се известява за критично ниско ниво на "
2007#~ "мощността или за случаите, когато заявки за предотвратяване са спрели "
2008#~ "действие по политиката."
2009
2010#~ msgid "If the CPU load should be checked before doing the idle action."
2011#~ msgstr ""
2012#~ "Проверка на натоварването на процесора преди извършване на действие за "
2013#~ "състоянието на бездействие."
2014
2015#~ msgid ""
2016#~ "If the battery event should occur when the lid is shut and the power "
2017#~ "disconnected"
2018#~ msgstr ""
2019#~ "Дали да се подаде събитие свързано с батерията, когато екранът е затворен "
2020#~ "и се прекъсне връзката с ел. мрежа"
2021
2022#~ msgid ""
2023#~ "If the battery lid close event should occur (for example 'Suspend when "
2024#~ "lid closed on battery') when the lid is previously shut and the AC power "
2025#~ "disconnected at a later time."
2026#~ msgstr ""
2027#~ "Дали да се изпълнява действието при затваряне на екрана (напр. "
2028#~ "„Приспиване при затваряне на екрана и захранване от батерии“, когато "
2029#~ "първо се затваря екрана, а захранването от ел. мрежа след това се "
2030#~ "прекъсне."
2031
2032#~ msgid "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining"
2033#~ msgstr ""
2034#~ "Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време"
2035
2036#~ msgid ""
2037#~ "If the learnt profile should be used to calculate the time remaining. "
2038#~ "Only turn this off for debugging."
2039#~ msgstr ""
2040#~ "Дали заученият профил да се използва за изчисляване на оставащото време. "
2041#~ "Да се изключва само при изчистване на грешки."
2042
2043#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on AC"
2044#~ msgstr ""
2045#~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа"
2046
2047#~ msgid "If the low-power mode should be enabled when on battery"
2048#~ msgstr ""
2049#~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии"
2050
2051#~ msgid ""
2052#~ "If the screen brightness should be changed when switching between AC and "
2053#~ "battery power."
2054#~ msgstr ""
2055#~ "Дали яркостта на екрана да се променя, когато компютърът преминава от "
2056#~ "захранване от ел. мрежа към батерии и обратно."
2057
2058#~ msgid ""
2059#~ "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle "
2060#~ "when on AC power."
2061#~ msgstr ""
2062#~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, "
2063#~ "когато компютърът бездейства и се захранва от ел. мрежа."
2064
2065#~ msgid ""
2066#~ "If the screen should be dimmed to save power when the computer is idle "
2067#~ "when on battery power."
2068#~ msgstr ""
2069#~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, за да се спести енергия, "
2070#~ "когато компютърът бездейства и се захранва от батерии."
2071
2072#~ msgid ""
2073#~ "If the screen should be reduced in brightness when the computer is on "
2074#~ "battery power."
2075#~ msgstr ""
2076#~ "Дали екранът на компютъра да бъде затъмнен, когато компютърът се захранва "
2077#~ "от батерии."
2078
2079#~ msgid "If the system low-power mode should be enabled when on AC power."
2080#~ msgstr ""
2081#~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от ел. мрежа."
2082
2083#~ msgid ""
2084#~ "If the system low-power mode should be enabled when on laptop battery "
2085#~ "power."
2086#~ msgstr ""
2087#~ "Дали да се включи режим на енергоспестяване при захранване от батерии."
2088
2089#~ msgid "If the user should be notified when the AC adapter is disconnected."
2090#~ msgstr "Дали да се предупреждава при махането на адаптера за ел. мрежа"
2091
2092#~ msgid ""
2093#~ "If time based notifications should be used. If set to false, then the "
2094#~ "percentage change is used instead, which may fix a broken ACPI BIOS."
2095#~ msgstr ""
2096#~ "Дали да се ползва известяване базирано на време. Ако е лъжа, ще се ползва "
2097#~ "процентът на заряда, което може да помогне при лошо функциониращ BIOS с "
2098#~ "ACPI."
2099
2100#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery"
2101#~ msgstr ""
2102#~ "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии"
2103
2104#~ msgid "If we should show the low capacity warning for a broken battery."
2105#~ msgstr ""
2106#~ "Дали предупреждението за нисък заряд да се показва при повредени батерии."
2107
2108#~ msgid "If we should show the recalled battery warning for a broken battery"
2109#~ msgstr ""
2110#~ "Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии "
2111#~ "обявени за връщане."
2112
2113#~ msgid ""
2114#~ "If we should show the recalled battery warning for a broken battery. Set "
2115#~ "this to false only if you know your battery is okay."
2116#~ msgstr ""
2117#~ "Дали за повредени батерии да се показва предупреждението за батерии "
2118#~ "обявени за връщане. Задайте това да е лъжа, само ако сте сигурни, че "
2119#~ "батерията ви е наред."
2120
2121#~ msgid "LCD brightness when on AC"
2122#~ msgstr "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа"
2123
2124#~ msgid "LCD dimming amount when on battery"
2125#~ msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
2126
2127#~ msgid "Laptop lid close action on battery"
2128#~ msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от батерии"
2129
2130#~ msgid "Laptop lid close action when on AC"
2131#~ msgstr "Действие при затваряне на екрана и захранване от ел. мрежа"
2132
2133#~ msgid "Lock GNOME keyring on sleep"
2134#~ msgstr "Заключване на ключодържателя на GNOME при приспиване"
2135
2136#~ msgid "Lock screen on hibernate"
2137#~ msgstr "Заключване на екрана при дълбоко приспиване"
2138
2139#~ msgid "Lock screen on suspend"
2140#~ msgstr "Заключване на екрана при приспиване"
2141
2142#~ msgid "Lock screen when blanked"
2143#~ msgstr "Заключване на екрана при изчистването му"
2144
2145#~ msgid "Method used to blank screen on AC"
2146#~ msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от ел. мрежа"
2147
2148#~ msgid "Method used to blank screen on battery"
2149#~ msgstr "Метод за изчистване на екрана при захранване от батерии"
2150
2151#~ msgid "Notify on a low power"
2152#~ msgstr "Уведомяване при ниско ниво"
2153
2154#~ msgid "Notify on a sleep failure"
2155#~ msgstr "Уведомяване при неуспех при приспиване"
2156
2157#~ msgid "Notify when AC adapter is disconnected"
2158#~ msgstr "Уведомяване при изключването на адаптера за ел. мрежа"
2159
2160#~ msgid "Notify when fully charged"
2161#~ msgstr "Уведомяване при пълно зареждане на батериите"
2162
2163#~ msgid "Percentage action is taken"
2164#~ msgstr "Предприето е действие при достигане на процент заряд"
2165
2166#~ msgid "Percentage considered critical"
2167#~ msgstr "Зарядът, който се счита за критично нисък"
2168
2169#~ msgid "Percentage considered low"
2170#~ msgstr "Зарядът, който се счита за нисък"
2171
2172#~ msgid "Power button action"
2173#~ msgstr "Действие на бутона за включване/изключване"
2174
2175#~ msgid "Reduce the backlight brightness when on battery power"
2176#~ msgstr "Затъмняване на екрана при захранване от батерии"
2177
2178#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on AC"
2179#~ msgstr ""
2180#~ "Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от ел. "
2181#~ "мрежа"
2182
2183#~ msgid "Seconds of inactivity to spin down when on battery"
2184#~ msgstr ""
2185#~ "Секунди бездействие, след които да се спре диска при захранване от батерии"
2186
2187#~ msgid "Sleep timeout computer when on AC"
2188#~ msgstr ""
2189#~ "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от ел. мрежа"
2190
2191#~ msgid "Sleep timeout computer when on UPS"
2192#~ msgstr ""
2193#~ "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от непрекъсваемо "
2194#~ "токозахранване"
2195
2196#~ msgid "Sleep timeout computer when on battery"
2197#~ msgstr "Време за предотвратяване на приспиването при захранване от батерии"
2198
2199#~ msgid "Sleep timeout display when on AC"
2200#~ msgstr ""
2201#~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от ел. "
2202#~ "мрежа"
2203
2204#~ msgid "Sleep timeout display when on UPS"
2205#~ msgstr ""
2206#~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
2207#~ "непрекъсваемо токозахранване"
2208
2209#~ msgid "Sleep timeout display when on battery"
2210#~ msgstr ""
2211#~ "Време за предотвратяване на изключването на екрана при захранване от "
2212#~ "батерии"
2213
2214#~ msgid "Suspend button action"
2215#~ msgstr "Действие на бутона за приспиване"
2216
2217#~ msgid ""
2218#~ "The DPMS method used to blank the screen when on AC power. Possible "
2219#~ "values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
2220#~ msgstr ""
2221#~ "Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
2222#~ "захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
2223#~ "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
2224
2225#~ msgid ""
2226#~ "The DPMS method used to blank the screen when on battery power. Possible "
2227#~ "values are \"standby\", \"suspend\" and \"off\"."
2228#~ msgstr ""
2229#~ "Методът от управлението на захранването на екрана за изчистването му при "
2230#~ "захранване от батерии. Възможните стойности са „standby“ (в режим "
2231#~ "готовност), „suspend“ (приспиване) и „off“ (изключване)."
2232
2233#~ msgid "The URI to show to the user on sleep failure"
2234#~ msgstr "Адресът, който да се покаже след неуспешно приспиване"
2235
2236#~ msgid ""
2237#~ "The action to take when the UPS is critically low. Possible values are "
2238#~ "\"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
2239#~ msgstr ""
2240#~ "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. "
2241#~ "Възможните стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
2242#~ "„suspend“ (приспиване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
2243
2244#~ msgid ""
2245#~ "The action to take when the UPS is low. Possible values are \"hibernate"
2246#~ "\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
2247#~ msgstr ""
2248#~ "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване. Възможните "
2249#~ "стойности са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
2250#~ "„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
2251
2252#~ msgid ""
2253#~ "The action to take when the battery is critically low. Possible values "
2254#~ "are \"hibernate\", \"suspend\", \"shutdown\" and \"nothing\"."
2255#~ msgstr ""
2256#~ "Действие при критично ниско ниво на батериите. Възможните стойности са "
2257#~ "„hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване), "
2258#~ "„shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
2259
2260#~ msgid ""
2261#~ "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on AC "
2262#~ "power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\" and "
2263#~ "\"nothing\"."
2264#~ msgstr ""
2265#~ "Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от ел. мрежа. "
2266#~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
2267#~ "приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
2268
2269#~ msgid ""
2270#~ "The action to take when the laptop lid is closed and the laptop is on "
2271#~ "battery power. Possible values are \"suspend\", \"hibernate\", \"blank\", "
2272#~ "and \"nothing\"."
2273#~ msgstr ""
2274#~ "Действие при затваряне на екрана и ползване на захранване от батерии. "
2275#~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
2276#~ "приспиване), „blank“ (изчистване) и „nothing“ (нищо)."
2277
2278#~ msgid ""
2279#~ "The action to take when the system hibernate button is pressed. Possible "
2280#~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
2281#~ "\"nothing\"."
2282#~ msgstr ""
2283#~ "Действие при натискане на бутона за дълбоко приспиване на системата. "
2284#~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
2285#~ "приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
2286#~ "„nothing“ (нищо)."
2287
2288#~ msgid ""
2289#~ "The action to take when the system power button is pressed. Possible "
2290#~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
2291#~ "\"nothing\"."
2292#~ msgstr ""
2293#~ "Действие при натискане на бутона за включване/изключване на системата. "
2294#~ "Възможните стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко "
2295#~ "приспиване), „interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и "
2296#~ "„nothing“ (нищо)."
2297
2298#~ msgid ""
2299#~ "The action to take when the system suspend button is pressed. Possible "
2300#~ "values are \"suspend\", \"hibernate\", \"interactive\", \"shutdown\" and "
2301#~ "\"nothing\"."
2302#~ msgstr ""
2303#~ "Действие при натискане на бутона за приспиване на системата. Възможните "
2304#~ "стойности са „suspend“ (приспиване), „hibernate“ (дълбоко приспиване), "
2305#~ "„interactive“ (запитване), „shutdown“ (изключване) и „nothing“ (нищо)."
2306
2307#~ msgid ""
2308#~ "The amount of time in seconds before the display goes to sleep when the "
2309#~ "computer is on AC power."
2310#~ msgstr ""
2311#~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
2312#~ "се захранва от ел. мрежа."
2313
2314#~ msgid ""
2315#~ "The amount of time in seconds the computer on AC power needs to be "
2316#~ "inactive before it goes to sleep."
2317#~ msgstr ""
2318#~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
2319#~ "компютърът се захранва от ел. мрежа и бездейства."
2320
2321#~ msgid ""
2322#~ "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be "
2323#~ "inactive before it goes to sleep."
2324#~ msgstr ""
2325#~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
2326#~ "компютърът се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
2327
2328#~ msgid ""
2329#~ "The amount of time in seconds the computer on UPS power needs to be "
2330#~ "inactive before the display goes to sleep."
2331#~ msgstr ""
2332#~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
2333#~ "се захранва от непрекъсваемо токозахранване."
2334
2335#~ msgid ""
2336#~ "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
2337#~ "inactive before it goes to sleep."
2338#~ msgstr ""
2339#~ "Колко секунди да се изчакат преди приспиване на компютъра, когато "
2340#~ "компютърът се захранва от батерии и бездейства."
2341
2342#~ msgid ""
2343#~ "The amount of time in seconds the computer on battery power needs to be "
2344#~ "inactive before the display goes to sleep."
2345#~ msgstr ""
2346#~ "Колко секунди да се изчакат преди изгасяне на екрана, когато компютърът "
2347#~ "се захранва от батерии."
2348
2349#~ msgid ""
2350#~ "The amount to dim the brightness of the display when on battery power. "
2351#~ "Possible values are between 0 and 100."
2352#~ msgstr ""
2353#~ "Затъмняване на екрана при захранване от батерии. Възможните стойности са "
2354#~ "между 0 и 100."
2355
2356#~ msgid ""
2357#~ "The brightness of the display when on AC power. Possible values are "
2358#~ "between 0 and 100."
2359#~ msgstr ""
2360#~ "Яркост на екрана при захранване от ел. мрежа. Възможните стойности са "
2361#~ "между 0 и 100."
2362
2363#~ msgid "The brightness of the screen when idle"
2364#~ msgstr "Яркост на екрана при бездействие"
2365
2366#~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle"
2367#~ msgstr "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни"
2368
2369#~ msgid "The default amount of time to dim the screen after idle."
2370#~ msgstr ""
2371#~ "Стандартното време за бездействие, след което екранът да се затъмни."
2372
2373#~ msgid "The default configuration version"
2374#~ msgstr "Версията на стандартната конфигурация"
2375
2376#~ msgid "The default graph type to show in the statistics window"
2377#~ msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика"
2378
2379#~ msgid "The default graph type to show in the statistics window."
2380#~ msgstr "Стандартен вид на графиката в прозореца за статистика."
2381
2382#~ msgid "The maximum duration of time displayed on the x-axis of the graph."
2383#~ msgstr ""
2384#~ "Максималната продължителност време показвана на оста X на графиката."
2385
2386#~ msgid "The maximum time displayed on the graph"
2387#~ msgstr "Максималното време показвано на графиката"
2388
2389#~ msgid ""
2390#~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on AC "
2391#~ "power."
2392#~ msgstr ""
2393#~ "Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване "
2394#~ "от ел. мрежа."
2395
2396#~ msgid ""
2397#~ "The number of seconds of inactivity to spin down the disks when on "
2398#~ "battery power."
2399#~ msgstr ""
2400#~ "Брой секунди бездействие за изключване на твърдите дискове при захранване "
2401#~ "от батерии."
2402
2403#~ msgid ""
2404#~ "The percentage of the battery when it is considered critical. Only valid "
2405#~ "when use_time_for_policy is false."
2406#~ msgstr ""
2407#~ "Процентът на заряд на батерията, който се счита за критично нисък. Тази "
2408#~ "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
2409
2410#~ msgid ""
2411#~ "The percentage of the battery when it is considered low. Only valid when "
2412#~ "use_time_for_policy is false."
2413#~ msgstr ""
2414#~ "Процентът на заряд на батерията, който се счита за нисък. Тази стойност е "
2415#~ "валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
2416
2417#~ msgid ""
2418#~ "The percentage of the battery when the critical action is performed. Only "
2419#~ "valid when use_time_for_policy is false."
2420#~ msgstr ""
2421#~ "Процентът на заряд на батерията, когато се предприема действие за "
2422#~ "критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
2423#~ "„use_time_for_policy“ е лъжа."
2424
2425#~ msgid ""
2426#~ "The time remaining in seconds of the battery when critical action is "
2427#~ "taken. Only valid when use_time_for_policy is true."
2428#~ msgstr ""
2429#~ "Оставащото време на батерията в секунди, когато се предприема действие за "
2430#~ "критично нисък заряд. Тази стойност е валидна, само ако "
2431#~ "„use_time_for_policy“ е лъжа."
2432
2433#~ msgid ""
2434#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered "
2435#~ "critical. Only valid when use_time_for_policy is true."
2436#~ msgstr ""
2437#~ "Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за критично "
2438#~ "ниско. Тази стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
2439
2440#~ msgid ""
2441#~ "The time remaining in seconds of the battery when it is considered low. "
2442#~ "Only valid when use_time_for_policy is true."
2443#~ msgstr ""
2444#~ "Оставащото време на батерията в секунди, което се счита за ниско. Тази "
2445#~ "стойност е валидна, само ако „use_time_for_policy“ е лъжа."
2446
2447#~ msgid "The time remaining when action is taken"
2448#~ msgstr "Оставащото време при предприемане на действие"
2449
2450#~ msgid "The time remaining when critical"
2451#~ msgstr "Оставащото време, за да е критично ниско"
2452
2453#~ msgid "The time remaining when low"
2454#~ msgstr "Оставащото време, за да е ниско"
2455
2456#~ msgid ""
2457#~ "The type of sleeping that should be performed when the computer is "
2458#~ "inactive. Possible values are \"hibernate\", \"suspend\" and \"nothing\"."
2459#~ msgstr ""
2460#~ "Видът на приспиването при бездействие на компютъра. Възможните стойности "
2461#~ "са „hibernate“ (дълбоко приспиване), „suspend“ (приспиване) и "
2462#~ "„nothing“ (нищо)."
2463
2464#~ msgid ""
2465#~ "The version of the installed version of the schema. Do not edit this "
2466#~ "value, it is used so that configure changes between versions can be "
2467#~ "detected."
2468#~ msgstr ""
2469#~ "Версията на инсталираната схема. Не редактирайте тази стойност! Тя се "
2470#~ "използва, за да се откриват разликите между версиите на настройките."
2471
2472#~ msgid ""
2473#~ "This is the laptop panel screen brightness used when the session is idle. "
2474#~ "Only valid when use_time_for_policy is true."
2475#~ msgstr ""
2476#~ "Яркост на екрана на преносимия компютър при бездействие. Тази стойност е "
2477#~ "валидна, само ако „use_time_for_policy“ е истина."
2478
2479#~ msgid "UPS critical low action"
2480#~ msgstr "Действие при критично ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
2481
2482#~ msgid "UPS low power action"
2483#~ msgstr "Действие при ниско ниво на непрекъсваемото токозахранване"
2484
2485#~ msgid "Use gnome-screensaver lock setting"
2486#~ msgstr "Използване на настройките на заключването на gnome-screensaver"
2487
2488#~ msgid ""
2489#~ "When sleep fails we can show the user a button to help fix the situation. "
2490#~ "Leave this blank if the button should not be shown."
2491#~ msgstr ""
2492#~ "При неуспешно приспиване на потребителя може да бъде показан бутон към "
2493#~ "помощ за справяне със ситуацията. Ако нищо не е попълнено тук, няма да се "
2494#~ "показва бутон."
2495
2496#~ msgid "When to show the notification icon"
2497#~ msgstr "Кога да се показва иконата за уведомяване"
2498
2499#~ msgid "Whether NetworkManager should be connected and disconnected on sleep"
2500#~ msgstr ""
2501#~ "Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
2502#~ "и да ги възстановява при събуждане."
2503
2504#~ msgid ""
2505#~ "Whether NetworkManager should disconnect before suspending or hibernating "
2506#~ "and connect on resume."
2507#~ msgstr ""
2508#~ "Дали програмата NetworkManager трябва да прекъсва връзките при приспиване "
2509#~ "или дълбоко приспиване и наново да ги установява при събуждане."
2510
2511#~ msgid ""
2512#~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters hibernate. "
2513#~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
2514#~ msgstr ""
2515#~ "Дали ключодържателят на GNOME се заключва при дълбоко приспиване на "
2516#~ "компютъра. Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да "
2517#~ "бъде отключен."
2518
2519#~ msgid ""
2520#~ "Whether the GNOME keyring is locked before the computer enters suspend. "
2521#~ "This means the keyring will have to be unlocked on resume."
2522#~ msgstr ""
2523#~ "Дали ключодържателят на GNOME се заключва при приспиване на компютъра. "
2524#~ "Това означава, че при събуждането ключодържателят ще трябва да бъде "
2525#~ "отключен."
2526
2527#~ msgid ""
2528#~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a hibernate. "
2529#~ "Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
2530#~ msgstr ""
2531#~ "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от дълбоко "
2532#~ "приспиване. Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е "
2533#~ "лъжа."
2534
2535#~ msgid ""
2536#~ "Whether the screen is locked when the computer wakes up from a suspend. "
2537#~ "Only used if lock_use_screensaver_settings is false."
2538#~ msgstr ""
2539#~ "Дали екранът се заключва след като компютърът се събуди от приспиване. "
2540#~ "Използва се, само когато „lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
2541
2542#~ msgid ""
2543#~ "Whether the screen is locked when the screen is turned off. Only used if "
2544#~ "lock_use_screensaver_settings is false."
2545#~ msgstr ""
2546#~ "Дали екранът се заключва след като бъде изгасен. Използва се, само когато "
2547#~ "„lock_use_screensaver_settings“ е лъжа."
2548
2549#~ msgid "Whether to hibernate, suspend or do nothing when inactive"
2550#~ msgstr ""
2551#~ "Дали компютърът да се приспива, дълбоко да се приспива или нищо да не се "
2552#~ "прави, когато компютърът бездейства"
2553
2554#~ msgid ""
2555#~ "Whether to use the screen lock setting of gnome-screensaver to decide if "
2556#~ "the screen is locked after a hibernate, suspend or blank screen."
2557#~ msgstr ""
2558#~ "Дали да се използва настройката в gnome-screensaver, за да се реши дали "
2559#~ "екранът да се заключва след приспиване, дълбоко приспиване на компютъра "
2560#~ "или изчистване на екрана."
2561
2562#~ msgid "Whether to use time-based notifications"
2563#~ msgstr "Дали да се ползва уведомяване по време"
2564
2565#~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window"
2566#~ msgstr "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката"
2567
2568#~ msgid "Whether we should show the axis labels in the statistics window."
2569#~ msgstr ""
2570#~ "Дали етикетите на осите да се показват в прозореца със статистиката."
2571
2572#~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window"
2573#~ msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката"
2574
2575#~ msgid "Whether we should show the events in the statistics window."
2576#~ msgstr "Дали събитията да се показват в прозореца със статистиката."
2577
2578#~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph"
2579#~ msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката"
2580
2581#~ msgid "Whether we should smooth the data in the graph."
2582#~ msgstr "Дали данните да се заглаждат в прозореца със статистиката."
2583
2584#~ msgid "Closes the program"
2585#~ msgstr "Спира програмата"
2586
2587#~ msgid "_Always display an icon"
2588#~ msgstr "В_инаги да се показва икона"
2589
2590#~ msgid "%s discharging (%.0f%%)"
2591#~ msgstr "%s се разрежда (%.0f %%)"
2592
2593#~ msgid "GNOME Power Preferences"
2594#~ msgstr "Настройки на захранването"
2595
2596#~ msgid "%s charging (%.1f%%)"
2597#~ msgstr "%s се зарежда (%.1f %%)"
2598
2599#~ msgid "%s discharging (%.1f%%)"
2600#~ msgstr "%s се разрежда (%.1f %%)"
2601
2602#~ msgid "%s waiting to discharge (%.1f%%)"
2603#~ msgstr "%s изчаква разреждане (%.1f %%)"
2604
2605#~ msgid "%s waiting to charge (%.1f%%)"
2606#~ msgstr "%s изчаква зареждане (%.1f %%)"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.