source: gnome/master/gnome-session.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1843, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

libgweather, sound-juicer, gnome-system-monitor, libgnomekbd, gnome-user-share, gnome-session, gnome-terminal, metacity: подадени в master

File size: 21.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009.
6# Vladimir  Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004
7# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
8# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10#
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2009-08-14 08:19+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2009-08-14 08:19+0300\n"
18"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
26msgid "Select Command"
27msgstr "Избор на команда"
28
29#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:194
30msgid "Add Startup Program"
31msgstr "Добавяне на програма стартираща при влизане"
32
33#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:198
34msgid "Edit Startup Program"
35msgstr "Редактиране на програмите стартиращи при влизане"
36
37#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:486
38msgid "The startup command cannot be empty"
39msgstr "Командата за програма стартираща при влизане не може да е празна"
40
41#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:492
42msgid "The startup command is not valid"
43msgstr "Командата за програма стартираща при влизане е неправилна"
44
45#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:555
46msgid "Enabled"
47msgstr "Включена"
48
49#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:567
50msgid "Icon"
51msgstr "Икона"
52
53#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:579
54msgid "Program"
55msgstr "Програма"
56
57#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:792
58msgid "Startup Applications Preferences"
59msgstr "Настройки за автоматично стартиране на програми"
60
61#: ../capplet/gsp-app.c:269
62msgid "No name"
63msgstr "Без име"
64
65#: ../capplet/gsp-app.c:275
66msgid "No description"
67msgstr "Без описание"
68
69#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:437
70msgid "Version of this application"
71msgstr "Версията на тази програма"
72
73#: ../capplet/main.c:63
74msgid "Could not display help document"
75msgstr "Документът от помощта не може да бъде показан"
76
77#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:47
78msgid ""
79"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
80"accessibility registry was not found. Please ensure that the AT-SPI package "
81"is installed. Your session has been started without assistive technology "
82"support."
83msgstr ""
84"За тази сесия са поискани помощни технологии, но не е открит регистър за "
85"тях. Проверете дали пакетът AT-SPI е инсталиран. Сесията ви е стартирана без "
86"поддръжка на помощни технологии."
87
88#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.desktop.in.in.in.h:1
89msgid "AT SPI Registry Wrapper"
90msgstr "Обвивка на регистъра на AT SPI"
91
92#: ../compat/gnome-settings-daemon-helper.desktop.in.in.in.h:1
93msgid "GNOME Settings Daemon Helper"
94msgstr "Помощна програма за демона на настройките на GNOME"
95
96#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
97msgid "GNOME"
98msgstr "GNOME"
99
100#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
101msgid "This session logs you into GNOME"
102msgstr "Влизане в GNOME"
103
104#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:1
105msgid "Default session"
106msgstr "Стандартна сесия"
107
108#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:2
109msgid "File Manager"
110msgstr "Файлов мениджър"
111
112#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:3
113msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
114msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
115
116#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:4
117msgid ""
118"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
119"the logout dialog will have an option to save the session."
120msgstr ""
121"Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
122"случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за запазване на "
123"сесията."
124
125#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:5
126msgid "List of applications that are part of the default session."
127msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
128
129#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:6
130msgid ""
131"List of components that are required as part of the session. (Each element "
132"names a key under \"/desktop/gnome/session/required_components\"). The "
133"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
134"remove a required component from the session, and the session manager will "
135"automatically add the required components back to the session at login time "
136"if they do get removed."
137msgstr ""
138"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
139"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required_components“.) "
140"Обикновено програмата за настройване на сесиите не позволява потребител да "
141"премахва необходими компоненти от сесията — управлението на сесии "
142"автоматично ще добави липсващите компоненти, ако те бъдат премахнати."
143
144#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:7
145msgid "Logout prompt"
146msgstr "Питане при изход"
147
148#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:8
149msgid "Panel"
150msgstr "Панел"
151
152#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:9
153msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
154msgstr ""
155"Предпочитаното изображение, което да се показва при зареждането на GNOME."
156
157#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:10
158msgid "Required session components"
159msgstr "Необходими компоненти на сесията"
160
161#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:11
162msgid "Save sessions"
163msgstr "Запазване на сесиите"
164
165#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:12
166msgid "Show the splash screen"
167msgstr "Показване на изображение по време на зареждането на GNOME"
168
169#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:13
170msgid "Show the splash screen when the session starts up"
171msgstr "Показване на прозореца при зареждането в началото на сесията"
172
173#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:14
174msgid ""
175"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
176"your saved files."
177msgstr ""
178"Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
179"взаимодействате със запазените файлове."
180
181#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:15
182msgid ""
183"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
184msgstr ""
185"Време на бездействие в минути, след което цялата сесията се счита за "
186"бездействаща."
187
188#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:16
189msgid ""
190"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
191"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
192msgstr ""
193"Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
194"списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
195
196#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:17
197msgid ""
198"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
199"around windows, and allows you to move and resize windows."
200msgstr ""
201"Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
202"около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
203
204#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:18
205msgid ""
206"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
207"directories and image names are valid values. Changing this value will "
208"effect the next session login."
209msgstr ""
210"Това е относителен път на базата на папката $datadir/pixmaps/. Валидни имена "
211"са подпапки и имена на изображения. Промяната на тази стойност ще е валидна "
212"за следващото влизане в системата."
213
214#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:19
215msgid "Time before session is considered idle"
216msgstr "Време за обявяване на сесия за бездействаща"
217
218#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:20 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
219msgid "Window Manager"
220msgstr "Мениджър на прозорци"
221
222#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
223msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
224msgstr "<b>Някои програми все още работят:</b>"
225
226#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:667
227msgid ""
228"Waiting for program to finish.  Interrupting program may cause you to lose "
229"work."
230msgstr ""
231"Изчакване на програмата да завърши. Прекъсването ѝ може да доведе до загуба "
232"на информация."
233
234#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
235msgid "Choose what applications to start when you log in"
236msgstr ""
237"Изберете програмите, които да се стартират при влизането ви в системата"
238
239#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
240msgid "Startup Applications"
241msgstr "Автоматично стартирани програми"
242
243#: ../data/session-properties.ui.h:1
244msgid "Additional startup _programs:"
245msgstr "_Допълнителни програми стартиращи при влизане:"
246
247#: ../data/session-properties.ui.h:2
248msgid "Browse..."
249msgstr "Избор…"
250
251#: ../data/session-properties.ui.h:3
252msgid "Co_mmand:"
253msgstr "_Команда:"
254
255#: ../data/session-properties.ui.h:4
256msgid "Comm_ent:"
257msgstr "Ко_ментар:"
258
259#: ../data/session-properties.ui.h:5
260msgid "Options"
261msgstr "Опции"
262
263#: ../data/session-properties.ui.h:6
264msgid "Startup Programs"
265msgstr "Програми стартиращи при влизане"
266
267#: ../data/session-properties.ui.h:7
268msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
269msgstr "_Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от системата"
270
271#: ../data/session-properties.ui.h:8
272msgid "_Name:"
273msgstr "_Име:"
274
275#: ../data/session-properties.ui.h:9
276msgid "_Remember Currently Running Application"
277msgstr "_Запомняне на стартираните програми при изход от системата"
278
279#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
280#, c-format
281msgid "File is not a valid .desktop file"
282msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
283
284#: ../egg/eggdesktopfile.c:188
285#, c-format
286msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
287msgstr "Непозната версия на файла: %s"
288
289#: ../egg/eggdesktopfile.c:958
290#, c-format
291msgid "Starting %s"
292msgstr "Стартиране на %s"
293
294#: ../egg/eggdesktopfile.c:1100
295#, c-format
296msgid "Application does not accept documents on command line"
297msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
298
299#: ../egg/eggdesktopfile.c:1168
300#, c-format
301msgid "Unrecognized launch option: %d"
302msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
303
304#: ../egg/eggdesktopfile.c:1373
305#, c-format
306msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
307msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
308
309#: ../egg/eggdesktopfile.c:1394
310#, c-format
311msgid "Not a launchable item"
312msgstr "Не е обект за стартиране"
313
314#: ../egg/eggsmclient.c:225
315msgid "Disable connection to session manager"
316msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
317
318#: ../egg/eggsmclient.c:228
319msgid "Specify file containing saved configuration"
320msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
321
322#: ../egg/eggsmclient.c:228
323msgid "FILE"
324msgstr "ФАЙЛ"
325
326#: ../egg/eggsmclient.c:231
327msgid "Specify session management ID"
328msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
329
330#: ../egg/eggsmclient.c:231
331msgid "ID"
332msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
333
334#: ../egg/eggsmclient.c:252
335msgid "Session management options:"
336msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
337
338#: ../egg/eggsmclient.c:253
339msgid "Show session management options"
340msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
341
342#: ../gnome-session/gsm-gconf.c:106
343#, c-format
344msgid ""
345"There is a problem with the configuration server.\n"
346"(%s exited with status %d)"
347msgstr ""
348"Възникна проблем със сървъра за настройки.\n"
349"(%s спря със състояние %d)"
350
351#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:255
352#, c-format
353msgid "Icon '%s' not found"
354msgstr "Иконата „%s“ не е открита"
355
356#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:615
357msgid "Unknown"
358msgstr "Непозната"
359
360#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:666
361msgid "A program is still running:"
362msgstr "Все още работи програмата:"
363
364#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:670
365msgid "Some programs are still running:"
366msgstr "Все още работят програмите:"
367
368#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:671
369msgid ""
370"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
371"to lose work."
372msgstr ""
373"Изчакване на програмите да завършат. Прекъсването им може да доведе до "
374"загуба на информация."
375
376#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:901
377msgid "Switch User Anyway"
378msgstr "Смяна на потребител"
379
380#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:904
381msgid "Logout Anyway"
382msgstr "Изход"
383
384#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:907
385msgid "Suspend Anyway"
386msgstr "Приспиване"
387
388#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:910
389msgid "Hibernate Anyway"
390msgstr "Дълбоко приспиване"
391
392#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:913
393msgid "Shutdown Anyway"
394msgstr "Спиране на компютъра"
395
396#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:916
397msgid "Reboot Anyway"
398msgstr "Рестартиране на компютъра"
399
400#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:924
401msgid "Lock Screen"
402msgstr "Заключване на екрана"
403
404#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:927
405msgid "Cancel"
406msgstr "Отказ"
407
408#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:274
409#, c-format
410msgid "You will be automatically logged out in %d second."
411msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
412msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
413msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
414
415#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:282
416#, c-format
417msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
418msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
419msgstr[0] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунда."
420msgstr[1] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
421
422#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:314
423#, c-format
424msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
425msgstr "В момента сте влезли като „%s“."
426
427#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:380
428msgid "Log out of this system now?"
429msgstr "Излизане от системата?"
430
431#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:386
432msgid "_Switch User"
433msgstr "_Смяна на потребител"
434
435#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:395
436msgid "_Log Out"
437msgstr "_Изход"
438
439#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:401
440msgid "Shut down this system now?"
441msgstr "Изключване на системата?"
442
443#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:407
444msgid "S_uspend"
445msgstr "_Приспиване"
446
447#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:413
448msgid "_Hibernate"
449msgstr "_Дълбоко приспиване"
450
451#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:419
452msgid "_Restart"
453msgstr "_Рестартиране"
454
455#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:429
456msgid "_Shut Down"
457msgstr "Изключване на _компютъра"
458
459#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1158 ../gnome-session/gsm-manager.c:1850
460msgid "Not responding"
461msgstr "Не отговаря"
462
463#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1206
464msgid "This program is blocking log out."
465msgstr "Тази програма блокира излизането."
466
467#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:234
468msgid ""
469"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
470"down\n"
471msgstr ""
472"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
473"затваря\n"
474
475#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:489
476#, c-format
477msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
478msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
479
480#. Oh well, no X for you!
481#: ../gnome-session/gsm-util.c:354
482#, c-format
483msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
484msgstr ""
485"Неуспех при стартирането на входната сесия (и неуспех при свързването с X "
486"сървъра)"
487
488#: ../gnome-session/main.c:433
489msgid "Override standard autostart directories"
490msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
491
492#: ../gnome-session/main.c:434
493msgid "GConf key used to lookup default session"
494msgstr "Ключ на GConf за стандартната сесия"
495
496#: ../gnome-session/main.c:435
497msgid "Enable debugging code"
498msgstr "Включване на изчистването на грешки"
499
500#: ../gnome-session/main.c:436
501msgid "Do not load user-specified applications"
502msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
503
504#: ../gnome-session/main.c:457
505msgid " - the GNOME session manager"
506msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
507
508#: ../splash/gnome-session-splash.c:315
509msgid "- GNOME Splash Screen"
510msgstr "— изображение по време на зареждане на GNOME"
511
512#: ../splash/gnome-session-splash.desktop.in.in.in.h:1
513msgid "GNOME Splash Screen"
514msgstr "Изображение по време на зареждане на GNOME"
515
516#: ../tools/gnome-session-save.c:65
517msgid "Log out"
518msgstr "Изход"
519
520#: ../tools/gnome-session-save.c:66
521msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
522msgstr "Изход въпреки блокиращите програми"
523
524#: ../tools/gnome-session-save.c:67
525msgid "Show logout dialog"
526msgstr "Показване на диалога за изход"
527
528#: ../tools/gnome-session-save.c:68
529msgid "Show shutdown dialog"
530msgstr "Показване на диалога за изключване"
531
532#: ../tools/gnome-session-save.c:69
533msgid "Use dialog boxes for errors"
534msgstr "Да се ползват диалогови кутии за грешките"
535
536#. deprecated options
537#: ../tools/gnome-session-save.c:71
538msgid "Set the current session name"
539msgstr "Задаване на име на текущата  сесия"
540
541#: ../tools/gnome-session-save.c:71
542msgid "NAME"
543msgstr "ИМЕ"
544
545#: ../tools/gnome-session-save.c:72
546msgid "Kill session"
547msgstr "Убиване на сесия"
548
549#: ../tools/gnome-session-save.c:73
550msgid "Do not require confirmation"
551msgstr "Без потвърждаване"
552
553#: ../tools/gnome-session-save.c:120 ../tools/gnome-session-save.c:130
554msgid "Could not connect to the session manager"
555msgstr "Не може да се изгради връзка към управлението на сесии"
556
557#: ../tools/gnome-session-save.c:273
558msgid "Program called with conflicting options"
559msgstr "Програмата е стартирана с противоречащи си опции"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.