source: gnome/master/gnome-session.master.bg.po @ 2184

Last change on this file since 2184 was 2184, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gnome-session, totem, vinagre, gnome-session, gnome-packagekit, gtk+-properties, gnome-keyring, gtk+, gnome-keyring: подадени в master, gnome-2-32 и gtk-2-22

File size: 18.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2007, 2008, 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
5# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
6# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010.
7# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005.
8# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10# Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>, 2010.
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gnome-session master\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2010-09-26 17:52+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2010-09-26 17:51+0300\n"
18"Last-Translator: Damyan Ivanov <dam+gnome@ktnx.net>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"Language: bg\n"
21"MIME-Version: 1.0\n"
22"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
23"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
24"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
25
26#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:120
27msgid "Select Command"
28msgstr "Избор на команда"
29
30#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:193
31msgid "Add Startup Program"
32msgstr "Добавяне на програма стартираща при влизане"
33
34#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:197
35msgid "Edit Startup Program"
36msgstr "Редактиране на програмите стартиращи при влизане"
37
38#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:485
39msgid "The startup command cannot be empty"
40msgstr "Командата за програма стартираща при влизане не може да е празна"
41
42#: ../capplet/gsm-app-dialog.c:491
43msgid "The startup command is not valid"
44msgstr "Командата за програма стартираща при влизане е неправилна"
45
46#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:555
47msgid "Enabled"
48msgstr "Включена"
49
50#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:567
51msgid "Icon"
52msgstr "Икона"
53
54#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:579
55msgid "Program"
56msgstr "Програма"
57
58#: ../capplet/gsm-properties-dialog.c:791
59msgid "Startup Applications Preferences"
60msgstr "Настройки за автоматично стартиране на програми"
61
62#: ../capplet/gsp-app.c:269
63msgid "No name"
64msgstr "Без име"
65
66#: ../capplet/gsp-app.c:275
67msgid "No description"
68msgstr "Без описание"
69
70#: ../capplet/main.c:37 ../gnome-session/main.c:441
71msgid "Version of this application"
72msgstr "Версията на тази програма"
73
74#: ../capplet/main.c:63
75msgid "Could not display help document"
76msgstr "Документът от помощта не може да бъде показан"
77
78#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
79msgid "GNOME"
80msgstr "GNOME"
81
82#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
83msgid "This session logs you into GNOME"
84msgstr "Влизане в GNOME"
85
86#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:1
87msgid "Default session"
88msgstr "Стандартна сесия"
89
90#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:2
91msgid "File Manager"
92msgstr "Файлов мениджър"
93
94#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:3
95msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
96msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
97
98#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:4
99msgid "If enabled, gnome-session will save the session automatically."
100msgstr "Ако е включено, gnome-session автоматично ще запазва сесията."
101
102#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:5
103msgid "List of applications that are part of the default session."
104msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
105
106#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:6
107msgid ""
108"List of components that are required as part of the session. (Each element "
109"names a key under \"/desktop/gnome/session/required_components\"). The "
110"Startup Applications preferences tool will not normally allow users to "
111"remove a required component from the session, and the session manager will "
112"automatically add the required components back to the session at login time "
113"if they do get removed."
114msgstr ""
115"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
116"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required_components“.) "
117"Обикновено програмата за настройване на сесиите не позволява потребител да "
118"премахва необходими компоненти от сесията — управлението на сесии "
119"автоматично ще добави липсващите компоненти, ако те бъдат премахнати."
120
121#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:7
122msgid "Logout prompt"
123msgstr "Питане при изход"
124
125#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:8
126msgid "Panel"
127msgstr "Панел"
128
129#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:9
130msgid "Required session components"
131msgstr "Необходими компоненти на сесията"
132
133#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:10
134msgid "Save sessions"
135msgstr "Запазване на сесиите"
136
137#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:11
138msgid ""
139"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
140"your saved files."
141msgstr ""
142"Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
143"взаимодействате със запазените файлове."
144
145#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:12
146msgid ""
147"The number of minutes of inactivity before the session is considered idle."
148msgstr ""
149"Време на бездействие в минути, след което цялата сесията се счита за "
150"бездействаща."
151
152#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:13
153msgid ""
154"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
155"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
156msgstr ""
157"Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
158"списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
159
160#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:14
161msgid ""
162"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
163"around windows, and allows you to move and resize windows."
164msgstr ""
165"Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
166"около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
167
168#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:15
169msgid "Time before session is considered idle"
170msgstr "Време за обявяване на сесия за бездействаща"
171
172#: ../data/gnome-session.schemas.in.in.h:16 ../data/gnome-wm.desktop.in.in.h:1
173msgid "Window Manager"
174msgstr "Мениджър на прозорци"
175
176#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
177msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
178msgstr "<b>Някои програми все още работят:</b>"
179
180#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:676
181msgid ""
182"Waiting for the program to finish.  Interrupting the program may cause you "
183"to lose work."
184msgstr ""
185"Изчакване на програмата да завърши. Прекъсването ѝ може да доведе до загуба "
186"на информация."
187
188#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
189msgid "Choose what applications to start when you log in"
190msgstr ""
191"Изберете програмите, които да се стартират при влизането ви в системата"
192
193#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
194msgid "Startup Applications"
195msgstr "Автоматично стартирани програми"
196
197#: ../data/session-properties.ui.h:1
198msgid "Additional startup _programs:"
199msgstr "_Допълнителни програми стартиращи при влизане:"
200
201#: ../data/session-properties.ui.h:2
202msgid "Browse…"
203msgstr "Избор…"
204
205#: ../data/session-properties.ui.h:3
206msgid "Co_mmand:"
207msgstr "_Команда:"
208
209#: ../data/session-properties.ui.h:4
210msgid "Comm_ent:"
211msgstr "Ко_ментар:"
212
213#: ../data/session-properties.ui.h:5
214msgid "Options"
215msgstr "Опции"
216
217#: ../data/session-properties.ui.h:6
218msgid "Startup Programs"
219msgstr "Програми стартиращи при влизане"
220
221#: ../data/session-properties.ui.h:7
222msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
223msgstr "_Автоматично запомняне на стартираните програми при изход от системата"
224
225#: ../data/session-properties.ui.h:8
226msgid "_Name:"
227msgstr "_Име:"
228
229#: ../data/session-properties.ui.h:9
230msgid "_Remember Currently Running Application"
231msgstr "_Запомняне на стартираните програми при изход от системата"
232
233#: ../egg/eggdesktopfile.c:165
234#, c-format
235msgid "File is not a valid .desktop file"
236msgstr "Файлът не е във формат .desktop"
237
238#: ../egg/eggdesktopfile.c:188
239#, c-format
240msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
241msgstr "Непозната версия на файла: %s"
242
243#: ../egg/eggdesktopfile.c:958
244#, c-format
245msgid "Starting %s"
246msgstr "Стартиране на %s"
247
248#: ../egg/eggdesktopfile.c:1100
249#, c-format
250msgid "Application does not accept documents on command line"
251msgstr "Програмата не приема документи през командния ред"
252
253#: ../egg/eggdesktopfile.c:1168
254#, c-format
255msgid "Unrecognized launch option: %d"
256msgstr "Непозната опция при стартиране „%d“"
257
258#: ../egg/eggdesktopfile.c:1373
259#, c-format
260msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
261msgstr "В обекти от вида „Type=Link“ не може да се подават адреси на документи"
262
263#: ../egg/eggdesktopfile.c:1394
264#, c-format
265msgid "Not a launchable item"
266msgstr "Не е обект за стартиране"
267
268#: ../egg/eggsmclient.c:225
269msgid "Disable connection to session manager"
270msgstr "Изключване на връзката с управлението на сесиите"
271
272#: ../egg/eggsmclient.c:228
273msgid "Specify file containing saved configuration"
274msgstr "Указване на файла със запазените настройки"
275
276#: ../egg/eggsmclient.c:228
277msgid "FILE"
278msgstr "ФАЙЛ"
279
280#: ../egg/eggsmclient.c:231
281msgid "Specify session management ID"
282msgstr "Указване на идентификатор за управлението на сесиите"
283
284#: ../egg/eggsmclient.c:231
285msgid "ID"
286msgstr "ИДЕНТИФИКАТОР"
287
288#: ../egg/eggsmclient.c:252
289msgid "Session management options:"
290msgstr "Настройки на управлението на сесии:"
291
292#: ../egg/eggsmclient.c:253
293msgid "Show session management options"
294msgstr "Показване на настройките за управлението на сесиите"
295
296#: ../gnome-session/gsm-gconf.c:106
297#, c-format
298msgid ""
299"There is a problem with the configuration server.\n"
300"(%s exited with status %d)"
301msgstr ""
302"Възникна проблем със сървъра за настройки.\n"
303"(%s спря със състояние %d)"
304
305#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:255
306#, c-format
307msgid "Icon '%s' not found"
308msgstr "Иконата „%s“ не е открита"
309
310#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:624
311msgid "Unknown"
312msgstr "Непозната"
313
314#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:675
315msgid "A program is still running:"
316msgstr "Все още работи програмата:"
317
318#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:679
319msgid "Some programs are still running:"
320msgstr "Все още работят програмите:"
321
322#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:680
323msgid ""
324"Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
325"to lose work."
326msgstr ""
327"Изчакване на програмите да завършат. Прекъсването им може да доведе до "
328"загуба на информация."
329
330#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:910
331msgid "Switch User Anyway"
332msgstr "Смяна на потребител"
333
334#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:913
335msgid "Log Out Anyway"
336msgstr "Изход въпреки всичко"
337
338#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:916
339msgid "Suspend Anyway"
340msgstr "Приспиване"
341
342#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:919
343msgid "Hibernate Anyway"
344msgstr "Дълбоко приспиване"
345
346#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:922
347msgid "Shut Down Anyway"
348msgstr "Спиране въпреки всичко"
349
350#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:925
351msgid "Reboot Anyway"
352msgstr "Рестартиране на компютъра"
353
354#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:933
355msgid "Lock Screen"
356msgstr "Заключване на екрана"
357
358#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:936
359msgid "Cancel"
360msgstr "Отказ"
361
362#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:266
363#, c-format
364msgid "You will be automatically logged out in %d second."
365msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
366msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
367msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
368
369#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:274
370#, c-format
371msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
372msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
373msgstr[0] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунда."
374msgstr[1] "Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
375
376#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:306
377#, c-format
378msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
379msgstr "В момента сте влезли като „%s“."
380
381#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:372
382msgid "Log out of this system now?"
383msgstr "Излизане от системата?"
384
385#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:378
386msgid "_Switch User"
387msgstr "_Смяна на потребител"
388
389#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:387
390msgid "_Log Out"
391msgstr "_Изход"
392
393#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:393
394msgid "Shut down this system now?"
395msgstr "Изключване на системата?"
396
397#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:399
398msgid "S_uspend"
399msgstr "_Приспиване"
400
401#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:405
402msgid "_Hibernate"
403msgstr "_Дълбоко приспиване"
404
405#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:411
406msgid "_Restart"
407msgstr "_Рестартиране"
408
409#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:421
410msgid "_Shut Down"
411msgstr "Изключване на _компютъра"
412
413#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1214 ../gnome-session/gsm-manager.c:1906
414msgid "Not responding"
415msgstr "Не отговаря"
416
417#: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:1189
418msgid "This program is blocking logout."
419msgstr "Тази програма блокира излизането."
420
421#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:325
422msgid ""
423"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
424"down\n"
425msgstr ""
426"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
427"затваря\n"
428
429#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:587
430#, c-format
431msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
432msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
433
434#. Oh well, no X for you!
435#: ../gnome-session/gsm-util.c:354
436#, c-format
437msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
438msgstr ""
439"Неуспех при стартирането на входната сесия (и неуспех при свързването с X "
440"сървъра)"
441
442#: ../gnome-session/main.c:437
443msgid "Override standard autostart directories"
444msgstr "Използване на различни от стандартните папки за стартиране при влизане"
445
446#: ../gnome-session/main.c:438
447msgid "GConf key used to look up default session"
448msgstr "Ключ на GConf за стандартната сесия"
449
450#: ../gnome-session/main.c:439
451msgid "Enable debugging code"
452msgstr "Включване на изчистването на грешки"
453
454#: ../gnome-session/main.c:440
455msgid "Do not load user-specified applications"
456msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
457
458#: ../gnome-session/main.c:461
459msgid " - the GNOME session manager"
460msgstr "— управление на сесиите на GNOME"
461
462#: ../tools/gnome-session-save.c:65
463msgid "Log out"
464msgstr "Изход"
465
466#: ../tools/gnome-session-save.c:66
467msgid "Log out, ignoring any existing inhibitors"
468msgstr "Изход въпреки блокиращите програми"
469
470#: ../tools/gnome-session-save.c:67
471msgid "Show logout dialog"
472msgstr "Показване на диалога за изход"
473
474#: ../tools/gnome-session-save.c:68
475msgid "Show shutdown dialog"
476msgstr "Показване на диалога за изключване"
477
478#: ../tools/gnome-session-save.c:69
479msgid "Use dialog boxes for errors"
480msgstr "Да се ползват диалогови кутии за грешките"
481
482#. deprecated options
483#: ../tools/gnome-session-save.c:71
484msgid "Set the current session name"
485msgstr "Задаване на име на текущата  сесия"
486
487#: ../tools/gnome-session-save.c:71
488msgid "NAME"
489msgstr "ИМЕ"
490
491#: ../tools/gnome-session-save.c:72
492msgid "Kill session"
493msgstr "Убиване на сесия"
494
495#: ../tools/gnome-session-save.c:73
496msgid "Do not require confirmation"
497msgstr "Без потвърждаване"
498
499#: ../tools/gnome-session-save.c:120 ../tools/gnome-session-save.c:130
500msgid "Could not connect to the session manager"
501msgstr "Не може да се изгради връзка към управлението на сесии"
502
503#: ../tools/gnome-session-save.c:273
504msgid "Program called with conflicting options"
505msgstr "Програмата е стартирана с противоречащи си опции"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.