source: gnome/master/gnome-settings-daemon.master.bg.po @ 1853

Last change on this file since 1853 was 1853, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

totem, epiphany, nautilus, gnome-settings-daemon, gnome-games, gvfs: подадени в master

File size: 51.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-settings-daemon po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005.
6# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
7# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008, 2009.
8# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2007, 2008.
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: gnome-settings-daemon master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2009-08-22 17:57+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2009-08-22 17:57+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../data/50-accessibility.xml.in.h:1
25msgid "Accessibility"
26msgstr "Достъпност"
27
28#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:1
29msgid "Free percentage notify threshold"
30msgstr "Праг на свободното място, при който да се предупреждава"
31
32#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:2
33msgid "Free space no notify threshold"
34msgstr "Праг на свободното място, при който да не се предупреждава"
35
36#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:3
37msgid "Minimum notify period for repeated warnings"
38msgstr "Минимален интервал между предупрежденията"
39
40#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:4
41msgid "Mount paths to ignore"
42msgstr "Монтирани пътища, които да се пренебрегват"
43
44#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:5
45msgid ""
46"Percentage free space threshold for initial warning of low disk space. If "
47"the percentage free space drops below this, a warning will be shown"
48msgstr ""
49"Процент свободно място, за начално предупреждение за липса на място. Ако "
50"свободното място падне под този процент, ще се покаже предупреждение."
51
52#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:6
53msgid "Specify a list of mount paths to ignore when they run low on space."
54msgstr ""
55"Списък с монтирани пътища, които да не се взимат под внимание за "
56"предупрежденията за свободното място."
57
58#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:7
59msgid ""
60"Specify a time in minutes. Subsequent warnings for a volume will not appear "
61"more often than this period."
62msgstr ""
63"Интервал в минути. Повторните предупреждения за файловата система ще се "
64"появяват не по-често от този период."
65
66#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:8
67msgid ""
68"Specify an amount in GB. If the amount of free space is more than this, no "
69"warning will be shown"
70msgstr ""
71"Обем в GB. Ако има толкова налично свободно място, няма да се показва "
72"предупреждение."
73
74#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:9
75msgid ""
76"Specify the percentage that the free disk space should reduce by before "
77"issuing a subsequent warning"
78msgstr ""
79"Процент, с който трябва да намалее свободното пространство на диска, преди "
80"да се покаже ново предупреждение"
81
82#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_housekeeping.schemas.in.h:10
83msgid "Subsequent free percentage notify threshold"
84msgstr "Праг за повторно предупреждение за свободното дисково пространство"
85
86#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:1
87msgid "Binding to eject an optical disk."
88msgstr "Клавишна комбинация за изваждане на оптичен диск."
89
90#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:2
91msgid "Binding to launch the calculator."
92msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на калкулатора."
93
94#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:3
95msgid "Binding to launch the email client."
96msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за е-поща."
97
98#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:4
99msgid "Binding to launch the help browser."
100msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за помощ."
101
102#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:5
103msgid "Binding to launch the media player."
104msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на програмата за мултимедия."
105
106#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:6
107msgid "Binding to launch the search tool."
108msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на инструмента за търсене."
109
110#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:7
111msgid "Binding to launch the web browser."
112msgstr "Клавишна комбинация за стартиране на Интернет браузъра."
113
114#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:8
115msgid "Binding to lock the screen."
116msgstr "Клавишна комбинация за заключване на екрана."
117
118#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:9
119msgid "Binding to log out."
120msgstr "Клавишна комбинация за излизане от системата."
121
122#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:10
123msgid "Binding to lower the system volume."
124msgstr "Клавишна комбинация за намаляване на нивото на звука."
125
126#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:11
127msgid "Binding to mute the system volume."
128msgstr "Клавишна комбинация за заглушаване на звука."
129
130#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:12
131msgid "Binding to open the Home folder."
132msgstr "Клавишна комбинация за отваряне на домашната папка."
133
134#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:13
135msgid "Binding to pause playback."
136msgstr "Клавишна комбинация за пауза при изпълнение на музика."
137
138#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:14
139msgid "Binding to raise the system volume."
140msgstr "Клавишна комбинация за увеличаване на нивото на звука."
141
142#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:15
143msgid "Binding to skip to next track."
144msgstr "Клавишна комбинация за отиване на следваща песен."
145
146#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:16
147msgid "Binding to skip to previous track."
148msgstr "Клавишна комбинация за отиване на предходна песен."
149
150#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:17
151msgid "Binding to start playback (or toggle play/pause)."
152msgstr ""
153"Клавишна комбинация за изпълнение на музика (или превключване изпълнение/"
154"пауза)."
155
156#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:18
157msgid "Binding to stop playback."
158msgstr "Клавишна комбинация за спиране на изпълнението."
159
160#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:19
161msgid "Binding to suspend the computer."
162msgstr "Клавишна комбинация за приспиване на компютъра."
163
164#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:20
165msgid "Eject"
166msgstr "Изваждане"
167
168#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:21
169msgid "Home folder"
170msgstr "Домашна папка"
171
172#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:22
173msgid "Launch calculator"
174msgstr "Стартиране на калкулатор"
175
176#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:23
177msgid "Launch email client"
178msgstr "Стартиране на програма за е-поща"
179
180#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:24
181msgid "Launch help browser"
182msgstr "Стартиране на програмата за помощ"
183
184#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:25
185msgid "Launch media player"
186msgstr "Стартиране на програмата за мултимедия"
187
188#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:26
189msgid "Launch web browser"
190msgstr "Стартиране на Интернет браузъра"
191
192#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:27
193msgid "Lock screen"
194msgstr "Заключване на екрана"
195
196#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:28
197msgid "Log out"
198msgstr "Излизане от системата"
199
200#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:29
201msgid "Next track"
202msgstr "Следваща песен"
203
204#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:30
205msgid "Pause playback"
206msgstr "Пауза при изпълнение на музика"
207
208#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:31
209msgid "Play (or play/pause)"
210msgstr "Изпълнение (или изпълнение/пауза)"
211
212#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:32
213msgid "Previous track"
214msgstr "Предишна песен"
215
216#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:33
217msgid "Search"
218msgstr "Търсене"
219
220#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:34
221msgid "Stop playback"
222msgstr "Спиране на изпълнението"
223
224#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:35
225msgid "Suspend"
226msgstr "Приспиване"
227
228#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:36
229msgid "Volume down"
230msgstr "Намаляване на звука"
231
232#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:37
233msgid "Volume mute"
234msgstr "Заглушаване на звука"
235
236#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:38
237msgid "Volume step"
238msgstr "Стъпка при изменение на звука"
239
240#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:39
241msgid "Volume step as percentage of volume."
242msgstr "Стъпка при увеличаване на звука като процент."
243
244#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_keybindings.schemas.in.h:40
245msgid "Volume up"
246msgstr "Увеличаване на звука"
247
248#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_xrandr.schemas.in.h:1
249msgid ""
250"If a notification icon with display related things should be shown in the "
251"panel."
252msgstr "Дали в панела да се показва уведомителна икона за екрана."
253
254#: ../data/apps_gnome_settings_daemon_xrandr.schemas.in.h:2
255msgid "Show Displays in Notification Area"
256msgstr "Показване на екраните в областта за уведомяване"
257
258#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:1
259msgid "Antialiasing"
260msgstr "Заглаждане"
261
262#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:2
263msgid "DPI"
264msgstr "DPI"
265
266#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:3
267msgid "Hinting"
268msgstr "Шрифтови подсказки"
269
270#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:4
271msgid "RGBA order"
272msgstr "Ред на RGBA"
273
274#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:5
275msgid ""
276"The order of subpixel elements on an LCD screen; only used when antialiasing "
277"is set to \"rgba\". Possible values are: \"rgb\" for red on left (most "
278"common), \"bgr\" for blue on left, \"vrgb\" for red on top, \"vbgr\" for red "
279"on bottom."
280msgstr ""
281"Редът на подпикселните елементи при екран тип LCD — използва се, само когато "
282"заглаждането е зададено на „rgba“. Възможни стойности са „rgb“ (за червено "
283"отляво — най-често срещано), „bgr“ (за синьо отляво), „vrgb“ (за червено "
284"отгоре) и „vbgr“ (за червено отдолу)."
285
286#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:6
287msgid ""
288"The resolution used for converting font sizes to pixel sizes, in dots per "
289"inch."
290msgstr ""
291"Разделителната способност при преобразуване на размери на шрифтове в размери "
292"на пиксели, в точки на инч."
293
294#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:7
295msgid ""
296"The type of antialiasing to use when rendering fonts. Possible values are: "
297"\"none\" for no antialiasing, \"grayscale\" for standard grayscale "
298"antialiasing, and \"rgba\" for subpixel antialiasing (LCD screens only)."
299msgstr ""
300"Видът на заглаждане при изобразяване на шрифтове. Възможни стойности са "
301"„none“ (без заглаждане), „grayscale“ (стандартно за степени на сивото) и "
302"„rgba“ (за подпикселно заглаждане — само за екрани тип LCD)."
303
304#: ../data/desktop_gnome_font_rendering.schemas.in.h:8
305msgid ""
306"The type of hinting to use when rendering fonts. Possible values are: \"none"
307"\" for no hinting, \"slight\" for basic, \"medium\" for moderate, and \"full"
308"\" for maximum hinting (may cause distortion of letter forms)."
309msgstr ""
310"Видът на шрифтовите подсказки при изобразяване на шрифтове. Възможни "
311"стойности са „none“ (без подсказки), „slight“ (леки), „medium“ (средни) и "
312"„full“ (за пълни подсказки — възможно е да причини изкривяване на някои "
313"букви)."
314
315#: ../data/desktop_gnome_keybindings.schemas.in.h:1
316msgid "Allowed keys"
317msgstr "Позволени клавиши"
318
319#: ../data/desktop_gnome_keybindings.schemas.in.h:2
320msgid ""
321"If non-empty, keybindings will be ignored unless their GConf directory is in "
322"the list. This is useful for lockdown."
323msgstr ""
324"Ако не е празен, клавишните комбинации няма да се вземат предвид, освен ако "
325"папката им за GConf е в списъка. Ползва се за ограничаване на достъпа и "
326"възможностите за промени."
327
328#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:1
329msgid "Disable touchpad while typing"
330msgstr "Изключване на сензорния панел по време на писане"
331
332#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:2
333msgid "Enable horizontal scrolling"
334msgstr "Включване на хоризонталното предвижване"
335
336#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:3
337msgid "Enable mouse clicks with touchpad"
338msgstr "Включване на натискане на бутоните на мишката чрез сензорния панел"
339
340#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:4
341msgid "Select the touchpad scroll method"
342msgstr "Избор на вида придвижване чрез сензорния панел"
343
344#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:5
345msgid ""
346"Select the touchpad scroll method. Supported values are: 0 - disabled, 1 - "
347"edge scrolling, 2 - two-finger scrolling"
348msgstr ""
349"Избор на метода на предвижване чрез сензорния панел. Възможни стойности са "
350"„0“ (изключено), „1“ (чрез ръба на панела), „2“ (с два пръста)"
351
352#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:6
353msgid ""
354"Set this to TRUE if you have problems with accidentally hitting the touchpad "
355"while typing."
356msgstr ""
357"Задайте да е истина, ако имате проблем със случайно докосване на сензорния "
358"панел по време на писане."
359
360#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:7
361msgid ""
362"Set this to TRUE to allow horizontal scrolling by the same method selected "
363"with the scroll_method key."
364msgstr ""
365"Задайте да е истина, за да позволите хоризонтално придвижване по начина "
366"указан в ключа „scroll_method“."
367
368#: ../data/desktop_gnome_peripherals_touchpad.schemas.in.h:8
369msgid ""
370"Set this to TRUE to be able to send mouse clicks by tapping on the touchpad."
371msgstr ""
372"Задайте да е истина, за да подавате натискания на бутоните на мишката чрез "
373"потупване по сензорния панел."
374
375#: ../data/gnome-settings-daemon.desktop.in.in.h:1
376msgid "GNOME Settings Daemon"
377msgstr "Сървър за настройките на GNOME"
378
379#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:1
380msgid "Binding to toggle the magnifier."
381msgstr "Клавишна комбинация за превключване на лупата."
382
383#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:2
384msgid "Binding to toggle the on-screen keyboard."
385msgstr "Клавишна комбинация за превключване на екранната клавиатура."
386
387#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:3
388msgid "Binding to toggle the screen reader."
389msgstr "Клавишна комбинация за превключване на екранния четец."
390
391#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:4
392msgid "Bounce keys"
393msgstr "Подскачащи клавиши"
394
395#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:5
396msgid "Command used to turn the magnifier on or off."
397msgstr "Команда за превключването на лупата."
398
399#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:6
400msgid "Command used to turn the on-screen keyboard on or off."
401msgstr "Команда за превключването на екранната клавиатура."
402
403#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:7
404msgid "Command used to turn the screen reader on or off."
405msgstr "Команда за превключването на екранния четец."
406
407#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:8
408msgid "Enable accessibility keyboard plugin"
409msgstr "Включване на приставката за достъпност на клавиатурата"
410
411#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:9
412msgid "Enable background plugin"
413msgstr "Включване на приставката за фон"
414
415#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:10
416msgid "Enable clipboard plugin"
417msgstr "Включване на приставката за буфера за обмен"
418
419#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:11
420msgid "Enable font plugin"
421msgstr "Включване на приставката за шрифтове"
422
423#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:12
424msgid "Enable housekeeping plugin"
425msgstr "Включване на приставката-домакиня"
426
427#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:13
428msgid "Enable keybindings plugin"
429msgstr "Включване на приставката за бързи клавиши"
430
431#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:14
432msgid "Enable keyboard plugin"
433msgstr "Включване на приставката за клавиатура"
434
435#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:15
436msgid "Enable media keys plugin"
437msgstr "Включване на приставката за мултимедийни клавиши"
438
439#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:16
440msgid "Enable mouse plugin"
441msgstr "Включване на приставката за мишка"
442
443#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:17
444msgid "Enable sound plugin"
445msgstr "Включване на приставката за звук"
446
447#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:18
448msgid "Enable typing breaks plugin"
449msgstr "Включване на приставката за почивки при писане"
450
451#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:19
452msgid "Enable xrandr plugin"
453msgstr "Включване на приставката „xrandr“"
454
455#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:20
456msgid "Enable xrdb plugin"
457msgstr "Включване на приставката „xrdb“"
458
459#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:21
460msgid "Enable xsettings plugin"
461msgstr "Включване на приставката за настройки на X"
462
463#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:22
464msgid "Mouse keys"
465msgstr "Клавиши за мишка"
466
467#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:23
468msgid "On-screen keyboard"
469msgstr "Екранна клавиатура"
470
471#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:24
472msgid "Screen magnifier"
473msgstr "Лупа"
474
475#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:25
476msgid "Screen reader"
477msgstr "Екранен четец"
478
479#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:26
480msgid ""
481"Set to True to enable the housekeeping plugin, to prune transient file "
482"caches."
483msgstr ""
484"Включване на приставката-домакиня, която да изчиства кешираните временни "
485"файлове."
486
487#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:27
488msgid "Set to True to enable the plugin to manage clipboard settings."
489msgstr ""
490"Включване на приставката за управление на настройките на буфера за обмен."
491
492#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:28
493msgid "Set to True to enable the plugin to manage desktop background settings."
494msgstr ""
495"Включване на приставката за управление на настройките за фон на работния "
496"плот."
497
498#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:29
499msgid "Set to True to enable the plugin to manage font settings."
500msgstr "Включване на приставката за управление на настройките за шрифтове."
501
502#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:30
503msgid "Set to True to enable the plugin to manage keyboard settings."
504msgstr "Включване на приставката за управление на настройките за клавиатурата."
505
506#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:31
507msgid "Set to True to enable the plugin to manage mouse settings."
508msgstr "Включване на приставката за управление на настройките на мишката."
509
510#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:32
511msgid "Set to True to enable the plugin to manage multimedia keys settings."
512msgstr ""
513"Включване на приставката за управление на настройките за мултимедийни "
514"клавиши."
515
516#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:33
517msgid "Set to True to enable the plugin to manage sound sample caches."
518msgstr ""
519"Включване на приставката за управление на кеширането на системните звуци."
520
521#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:34
522msgid ""
523"Set to True to enable the plugin to manage the accessibility keyboard "
524"settings."
525msgstr ""
526"Включване на приставката за управление на настройките за достъпност на "
527"клавиатурата."
528
529#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:35
530msgid "Set to True to enable the plugin to manage the keybindings."
531msgstr "Включване на приставката за управление на бързите клавиши."
532
533#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:36
534msgid "Set to True to enable the plugin to manage typing breaks."
535msgstr "Включване на приставката за управление на почивките при писане."
536
537#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:37
538msgid "Set to True to enable the plugin to manage xrandr settings."
539msgstr "Включване на приставката за управление на настройките на „xrandr“."
540
541#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:38
542msgid "Set to True to enable the plugin to manage xrdb settings."
543msgstr "Включване на приставката за управление на настройките на „xrdb“."
544
545#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:39
546msgid "Set to True to enable the plugin to manage xsettings."
547msgstr "Включване на приставката за управление на настройките на X."
548
549#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:40
550msgid "Slow keys"
551msgstr "Бавни клавиши"
552
553#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:41
554msgid "Sticky keys"
555msgstr "Лепкави клавиши"
556
557#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:42
558msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier"
559msgstr "Клавишната комбинация за включване и изключване на лупата"
560
561#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:43
562msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard"
563msgstr ""
564"Клавишната комбинация за включване и изключване на екранната клавиатура"
565
566#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:44
567msgid "The name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader"
568msgstr "Клавишната комбинация за включване и изключване на екранния четец"
569
570#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:45
571msgid ""
572"This is the name of the keyboard shortcut to toggle the magnifier. This name "
573"will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
574msgstr ""
575"Клавишната комбинация за включване и изключване на лупата. Тя се показва в "
576"прозореца за настройки на клавишните комбинации."
577
578#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:46
579msgid ""
580"This is the name of the keyboard shortcut to toggle the on-screen keyboard. "
581"This name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
582msgstr ""
583"Клавишната комбинация за включване и изключване на екранната клавиатура. Тя "
584"се показва в прозореца за настройки на клавишните комбинации."
585
586#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:47
587msgid ""
588"This is the name of the keyboard shortcut to toggle the screen reader. This "
589"name will be shown in the keyboard shortcut preferences dialog."
590msgstr ""
591"Клавишната комбинация за включване и изключване на екранния четец. Тя се "
592"показва в прозореца за настройки на клавишните комбинации."
593
594#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:48
595msgid "Toggle magnifier"
596msgstr "Превключване на лупата"
597
598#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:49
599msgid "Toggle on-screen keyboard"
600msgstr "Превключване на екранната клавиатура"
601
602#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:50
603msgid "Toggle screen reader"
604msgstr "Превключване на екранния четец"
605
606#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:51
607msgid "Whether the bounce keys keyboard accessibility feature is turned on."
608msgstr "Дали достъпността на клавиатурата чрез подскачащи клавиши е включена."
609
610#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:52
611msgid "Whether the mouse keys keyboard accessibility feature is turned on."
612msgstr "Дали достъпността на клавиатурата чрез клавиши за мишка е включена."
613
614#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:53
615msgid "Whether the on-screen keyboard is turned on."
616msgstr "Дали екранната клавиатура е включена."
617
618#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:54
619msgid "Whether the screen magnifier is turned on."
620msgstr "Дали лупата е включена."
621
622#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:55
623msgid "Whether the screen reader is turned on."
624msgstr "Дали екранният четец е включен."
625
626#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:56
627msgid "Whether the slow keys keyboard accessibility feature is turned on."
628msgstr "Дали достъпността на клавиатурата чрез бавни клавиши е включена."
629
630#: ../data/gnome-settings-daemon.schemas.in.h:57
631msgid "Whether the sticky keys keyboard accessibility feature is turned on."
632msgstr "Дали достъпността на клавиатурата чрез лепкави клавиши е включена."
633
634#: ../gnome-settings-daemon/main.c:54
635msgid "Enable debugging code"
636msgstr "Включване на код за изчистване на грешки"
637
638#: ../gnome-settings-daemon/main.c:55
639msgid "Don't become a daemon"
640msgstr "Да не се преминава в режим на демон"
641
642# Това е описание на опция, което трябва да се пренесе на нов ред.
643#: ../gnome-settings-daemon/main.c:56
644msgid "GConf prefix from which to load plugin settings"
645msgstr "Представка на GConf, откъдето да се заредят настройките на приставките"
646
647#: ../plugins/a11y-keyboard/a11y-keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
648msgid "Accessibility Keyboard"
649msgstr "Достъпност на клавиатурата"
650
651#: ../plugins/a11y-keyboard/a11y-keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
652msgid "Accessibility keyboard plugin"
653msgstr "Приставка за достъпност на клавиатурата"
654
655#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:388
656#, c-format
657msgid "There was an error displaying help: %s"
658msgstr "Възникна грешка при показването на помощта: %s"
659
660#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:519
661#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:585
662msgid "Do you want to activate Slow Keys?"
663msgstr "Искате ли да включите функцията „Бавни клавиши“?"
664
665#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:520
666#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:586
667msgid "Do you want to deactivate Slow Keys?"
668msgstr "Искате ли да изключите функцията „Бавни клавиши“?"
669
670#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:521
671#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:587
672msgid ""
673"You just held down the Shift key for 8 seconds.  This is the shortcut for "
674"the Slow Keys feature, which affects the way your keyboard works."
675msgstr ""
676"Току що задържахте клавиша Shift за 8 секунди. Това е бърз клавиш за "
677"функцията „Бавни клавиши“, която влияе върху работата на клавиатурата ви."
678
679#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:546
680#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:685
681msgid "Don't activate"
682msgstr "Да не се активира"
683
684#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:546
685#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:685
686msgid "Don't deactivate"
687msgstr "Да не се деактивира"
688
689#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:552
690#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:691
691msgid "Activate"
692msgstr "Активиране"
693
694#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:552
695#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:691
696msgid "Deactivate"
697msgstr "Деактивиране"
698
699#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:608
700#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:749
701msgid "Do_n't activate"
702msgstr "Да н_е се активира"
703
704#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:608
705#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:749
706msgid "Do_n't deactivate"
707msgstr "Да н_е се деактивира"
708
709#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:611
710#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:752
711msgid "_Activate"
712msgstr "_Активиране"
713
714#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:611
715#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:752
716msgid "_Deactivate"
717msgstr "_Деактивиране"
718
719#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:615
720msgid "Slow Keys Alert"
721msgstr "Сигнал за бавни клавиши"
722
723#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:655
724#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:723
725msgid "Do you want to activate Sticky Keys?"
726msgstr "Искате ли да включите функцията „Лепкави клавиши“?"
727
728#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:656
729#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:724
730msgid "Do you want to deactivate Sticky Keys?"
731msgstr "Искате ли да изключите функцията „Лепкави клавиши“?"
732
733#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:658
734#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:726
735msgid ""
736"You just pressed the Shift key 5 times in a row.  This is the shortcut for "
737"the Sticky Keys feature, which affects the way your keyboard works."
738msgstr ""
739"Току що натиснахте клавиша Shift 5 пъти последователно. Това е бързият "
740"клавиш за функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху работата на "
741"клавиатурата ви."
742
743#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:660
744#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:728
745msgid ""
746"You just pressed two keys at once, or pressed the Shift key 5 times in a "
747"row.  This turns off the Sticky Keys feature, which affects the way your "
748"keyboard works."
749msgstr ""
750"Току що натиснахте два клавиша едновременно, или клавиша Shift 5 пъти "
751"подред. Това изключва функцията „Лепкави клавиши“, която влияе върху "
752"работата на клавиатурата ви."
753
754#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-keyboard-manager.c:756
755msgid "Sticky Keys Alert"
756msgstr "Сигнал за лепкави клавиши"
757
758#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.c:920
759#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:4
760msgid "Universal Access Preferences"
761msgstr "Настройки за универсален достъп"
762
763#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:1
764msgid "Enhance _contrast in colors"
765msgstr "_Увеличен цветови контраст"
766
767#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:2
768msgid "Make _text larger and easier to read"
769msgstr "_Едър и лесен за четене шрифт"
770
771#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:3
772msgid "Press and _hold keys to accept them (Slow Keys)"
773msgstr "_Задържане на клавишите след натискане (бавни клавиши)"
774
775#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:5
776msgid "Use on-screen _keyboard"
777msgstr "Ползване на _екранна клавиатура"
778
779#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:6
780msgid "Use screen _magnifier"
781msgstr "Ползване на _лупа"
782
783#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:7
784msgid "Use screen _reader"
785msgstr "Ползване на екранен _четец"
786
787#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:8
788msgid "_Ignore duplicate keypresses (Bounce Keys)"
789msgstr ""
790"_Пренебрегване на повторните натискания на клавиши (подскачащи клавиши)"
791
792#: ../plugins/a11y-keyboard/gsd-a11y-preferences-dialog.ui.h:9
793msgid "_Press keyboard shortcuts one key at a time (Sticky Keys)"
794msgstr ""
795"_Клавишните комбинации да са клавишни последователности (лепкави клавиши)"
796
797#: ../plugins/background/background.gnome-settings-plugin.in.h:1
798msgid "Background"
799msgstr "Фон"
800
801#: ../plugins/background/background.gnome-settings-plugin.in.h:2
802msgid "Background plugin"
803msgstr "Приставка за фон"
804
805#: ../plugins/clipboard/clipboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
806msgid "Clipboard"
807msgstr "Буфер за обмен"
808
809#: ../plugins/clipboard/clipboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
810msgid "Clipboard plugin"
811msgstr "Приставка за буфера за обмен"
812
813#: ../plugins/dummy/dummy.gnome-settings-plugin.in.h:1
814msgid "Dummy"
815msgstr "Фиктивна"
816
817#: ../plugins/dummy/dummy.gnome-settings-plugin.in.h:2
818msgid "Dummy plugin"
819msgstr "Фиктивна приставка (за тестване)"
820
821#: ../plugins/font/font.gnome-settings-plugin.in.h:1
822msgid "Font"
823msgstr "Шрифтове"
824
825#: ../plugins/font/font.gnome-settings-plugin.in.h:2
826msgid "Font plugin"
827msgstr "Приставка за шрифтове"
828
829#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:64
830msgid "Don't show any warnings again for this filesystem"
831msgstr ""
832"Повече да не се показват никакви предупреждения за тази файлова система"
833
834#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:66
835msgid "Don't show any warnings again"
836msgstr "Повече да не се показват никакви предупреждения"
837
838#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:79
839#, c-format
840msgid "The volume \"%s\" has only %s disk space remaining."
841msgstr "Останали са само %s свободни върху файловата система „%s“."
842
843#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:82
844#, c-format
845msgid "This computer has only %s disk space remaining."
846msgstr "Останали са само %s свободни на компютъра."
847
848#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:98
849msgid ""
850"You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
851"or files, or moving files to another disk or partition."
852msgstr ""
853"Можете да освободите място като изчистите кошчето, като изтриете "
854"неизползваните програми и файлове или като преместите част от нещата на друг "
855"диск или дял."
856
857#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:101
858msgid ""
859"You can free up disk space by removing unused programs or files, or by "
860"moving files to another disk or partition."
861msgstr ""
862"Можете да освободите място като изтриете неизползваните програми и файлове "
863"или като преместите част от нещата на друг диск или дял.<"
864
865#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:106
866msgid ""
867"You can free up disk space by emptying the Trash, removing unused programs "
868"or files, or moving files to an external disk."
869msgstr ""
870"Можете да освободите място като изчистите кошчето, като изтриете "
871"неизползваните програми и файлове или като преместите част от нещата на "
872"външен диск."
873
874#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:109
875msgid ""
876"You can free up disk space by removing unused programs or files, or by "
877"moving files to an external disk."
878msgstr ""
879"Можете да освободите място като изтриете неизползваните програми и файлове "
880"или като преместите част от нещата на външен диск."
881
882#. Set up all the window stuff here
883#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:204
884msgid "Low Disk Space"
885msgstr "Дисковото пространство привършва"
886
887#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:439
888msgid "Empty Trash"
889msgstr "Изчистване на кошчето"
890
891#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:447
892msgid "Examine..."
893msgstr "Проверка…"
894
895#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-dialog.c:454
896msgid "Ignore"
897msgstr "Пренебрегване"
898
899#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:96
900#, c-format
901msgid "Removing item %lu of %lu"
902msgstr "Изтриване на обект %lu от общо %lu"
903
904#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:116
905#, c-format
906msgid "<i>Removing: %s</i>"
907msgstr "<i>Изтриване: %s</i>"
908
909#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:244
910#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:293
911msgid "Emptying the trash"
912msgstr "Изчистване на кошчето"
913
914#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:269
915msgid "Preparing to empty trash..."
916msgstr "Подготовка за изчистване на кошчето…"
917
918#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:295
919msgid "From: "
920msgstr "От:"
921
922#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:356
923msgid "Empty all of the items from the trash?"
924msgstr "Да се изтрият ли всички обекти в кошчето?"
925
926#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:359
927msgid ""
928"If you choose to empty the trash, all items in it will be permanently lost. "
929"Please note that you can also delete them separately."
930msgstr ""
931"Ако решите за изчистите кошчето, всички обекти в него ще бъдат безвъзвратно "
932"изтрити. Можете да изтривате обекти и поотделно."
933
934#: ../plugins/housekeeping/gsd-ldsm-trash-empty.c:366
935msgid "_Empty Trash"
936msgstr "_Изчистване на кошчето"
937
938#: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:139
939#, c-format
940msgid "Key binding (%s) is invalid"
941msgstr "Клавишната комбинация (%s) е грешна"
942
943#: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:197
944#, c-format
945msgid "Key binding (%s) is incomplete"
946msgstr "Клавишната комбинация (%s) е непълна"
947
948#: ../plugins/keybindings/gsd-keybindings-manager.c:493
949#, c-format
950msgid ""
951"Error while trying to run (%s)\n"
952"which is linked to the key (%s)"
953msgstr ""
954"Грешка при изпълнението на (%s),\n"
955"която е свързана с клавиша (%s)"
956
957#: ../plugins/keybindings/keybindings.gnome-settings-plugin.in.h:1
958msgid "Keybindings"
959msgstr "Клавишни комбинации"
960
961#: ../plugins/keybindings/keybindings.gnome-settings-plugin.in.h:2
962msgid "Keybindings plugin"
963msgstr "Приставка за клавишни комбинации"
964
965#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:1
966msgid "Keyboard"
967msgstr "Клавиатура"
968
969#: ../plugins/keyboard/keyboard.gnome-settings-plugin.in.h:2
970msgid "Keyboard plugin"
971msgstr "Приставка за клавиатурата"
972
973#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:1
974msgid "A_vailable files:"
975msgstr "_Налични подредби:"
976
977#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:2
978msgid "Load modmap files"
979msgstr "Зареждане на файлове с подредби"
980
981#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:3
982msgid "Would you like to load the modmap file(s)?"
983msgstr "Искате ли да се зареди файл(ове) с подредби?"
984
985#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:4
986msgid "_Do not show this message again"
987msgstr "_Да не се показва това съобщение отново"
988
989#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:5
990msgid "_Load"
991msgstr "_Зареждане"
992
993#: ../plugins/keyboard/modmap-dialog.ui.h:6
994msgid "_Loaded files:"
995msgstr "_Заредени файлове:"
996
997#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:203
998msgid ""
999"Could not get default terminal. Verify that your default terminal command is "
1000"set and points to a valid application."
1001msgstr ""
1002"Стандартният терминал не може да бъде открит. Проверете дали командата за "
1003"терминала е зададена и дали тя съответства на правилна програма."
1004
1005#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:243
1006#, c-format
1007msgid ""
1008"Couldn't execute command: %s\n"
1009"Verify that this is a valid command."
1010msgstr ""
1011"Следната команда не може да бъде изпълнена: %s\n"
1012"Проверете дали това е валидна команда."
1013
1014#: ../plugins/media-keys/gsd-media-keys-manager.c:259
1015msgid ""
1016"Couldn't put the machine to sleep.\n"
1017"Verify that the machine is correctly configured."
1018msgstr ""
1019"Компютърът не можа да бъде приспан.\n"
1020"Проверете дали машината е настроена правилно."
1021
1022#. translators:
1023#. * The device has been disabled
1024#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:991
1025msgid "Disabled"
1026msgstr "Изключено"
1027
1028#. translators:
1029#. * The number of sound outputs on a particular device
1030#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:998
1031#, c-format
1032msgid "%u Output"
1033msgid_plural "%u Outputs"
1034msgstr[0] "%u вход"
1035msgstr[1] "%u входа"
1036
1037#. translators:
1038#. * The number of sound inputs on a particular device
1039#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1008
1040#, c-format
1041msgid "%u Input"
1042msgid_plural "%u Inputs"
1043msgstr[0] "%u изход"
1044msgstr[1] "%u изхода"
1045
1046#: ../plugins/media-keys/cut-n-paste/gvc-mixer-control.c:1304
1047msgid "System Sounds"
1048msgstr "Системните звуци"
1049
1050#: ../plugins/media-keys/media-keys.gnome-settings-plugin.in.h:1
1051msgid "Media keys"
1052msgstr "Мултимедийни клавиши"
1053
1054#: ../plugins/media-keys/media-keys.gnome-settings-plugin.in.h:2
1055msgid "Media keys plugin"
1056msgstr "Приставка за мултимедийни клавиши"
1057
1058#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:891
1059msgid "Could not enable mouse accessibility features"
1060msgstr "Неуспех при включване на функциите за достъпност на мишката"
1061
1062#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:893
1063msgid ""
1064"Mouse accessibility requires mousetweaks to be installed on your system."
1065msgstr ""
1066"За достъпност на мишката на системата трябва да е инсталиран демонът "
1067"mousetweaks."
1068
1069#: ../plugins/mouse/gsd-mouse-manager.c:896
1070msgid "Mouse Preferences"
1071msgstr "Настройки на мишката"
1072
1073#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:1
1074msgid "Mouse"
1075msgstr "Мишка"
1076
1077#: ../plugins/mouse/mouse.gnome-settings-plugin.in.h:2
1078msgid "Mouse plugin"
1079msgstr "Приставка за мишката"
1080
1081#: ../plugins/typing-break/typing-break.gnome-settings-plugin.in.h:1
1082msgid "Typing Break"
1083msgstr "Почивки при писане"
1084
1085#: ../plugins/typing-break/typing-break.gnome-settings-plugin.in.h:2
1086msgid "Typing break plugin"
1087msgstr "Приставка за почивки при писане"
1088
1089#: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:1
1090msgid "Set up screen size and rotation settings"
1091msgstr "Настройки за размер на екрана и ротация"
1092
1093#: ../plugins/xrandr/xrandr.gnome-settings-plugin.in.h:2
1094msgid "XRandR"
1095msgstr "XRandR"
1096
1097#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:208
1098msgid "Could not restore the display's configuration"
1099msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени"
1100
1101#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:233
1102msgid "Could not restore the display's configuration from a backup"
1103msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат възстановени от резервно копие"
1104
1105#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:254
1106#, c-format
1107msgid "The display will be reset to its previous configuration in %d second"
1108msgid_plural ""
1109"The display will be reset to its previous configuration in %d seconds"
1110msgstr[0] "След %d секунда ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
1111msgstr[1] "След %d секунди ще бъдат върнати старите настройки на екрана"
1112
1113#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:303
1114msgid "Does the display look OK?"
1115msgstr "Наред ли е екрана?"
1116
1117#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:309
1118msgid "_Restore Previous Configuration"
1119msgstr "_Възстановяване на предишните настройки"
1120
1121#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:310
1122msgid "_Keep This Configuration"
1123msgstr "_Запазване на тези настройки"
1124
1125#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:391
1126msgid "The selected configuration for displays could not be applied"
1127msgstr "Избраните настройки на екраните не могат да бъдат приложени"
1128
1129#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:945
1130#, c-format
1131msgid "Could not refresh the screen information: %s"
1132msgstr "Информацията за екрана не може да бъде обновена: %s"
1133
1134#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:948
1135msgid "Trying to switch the monitor configuration anyway."
1136msgstr "Опит за смяна на настройките на екрана въпреки това."
1137
1138#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:982
1139#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1148
1140msgid "Could not switch the monitor configuration"
1141msgstr "Настройките на екрана не могат да бъдат сменени"
1142
1143#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1541
1144msgid "<i>Rotation not supported</i>"
1145msgstr "<i>Не се поддържа завъртане</i>"
1146
1147#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1595
1148msgid "Could not save monitor configuration"
1149msgstr "Настройките на екрана не мотат да бъдат запазени"
1150
1151#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1613
1152msgid "Normal"
1153msgstr "нормално"
1154
1155#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1614
1156msgid "Left"
1157msgstr "наляво"
1158
1159#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1615
1160msgid "Right"
1161msgstr "надясно"
1162
1163#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1616
1164msgid "Upside Down"
1165msgstr "обратно"
1166
1167#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1735
1168msgid "_Configure Display Settings ..."
1169msgstr "_Настройване на екрана…"
1170
1171#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1776
1172msgid "Configure display settings"
1173msgstr "Настройване на екрана"
1174
1175#: ../plugins/xrandr/gsd-xrandr-manager.c:1830
1176msgid "Could not apply the stored configuration for monitors"
1177msgstr "Запазените настройките на екраните не можаха да бъдат приложени"
1178
1179#: ../plugins/xrdb/gsd-xrdb-manager.c:255
1180#: ../plugins/xrdb/gsd-xrdb-manager.c:324
1181msgid "Cannot determine user's home directory"
1182msgstr "Не може да се разбере коя е домашната папка на потребителя"
1183
1184#: ../plugins/xrdb/xrdb.gnome-settings-plugin.in.h:1
1185msgid "Manage the X resource database"
1186msgstr "Управление на базата от данни с ресурси за X"
1187
1188#: ../plugins/xrdb/xrdb.gnome-settings-plugin.in.h:2
1189msgid "X Resource Database"
1190msgstr "База от данни с ресурси за X"
1191
1192#: ../plugins/xsettings/gsd-xsettings-manager.c:644
1193#, c-format
1194msgid "GConf key %s set to type %s but its expected type was %s\n"
1195msgstr "Клавишът на GConf %s е зададен с вид %s, но се очакваше вид %s\n"
1196
1197#: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:1
1198msgid "Manage X Settings"
1199msgstr "Управление на настройките на X"
1200
1201#: ../plugins/xsettings/xsettings.gnome-settings-plugin.in.h:2
1202msgid "X Settings"
1203msgstr "Настройки на X"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.