source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2273

Last change on this file since 2273 was 2273, checked in by ivalkov, 12 years ago

gnome-shell: Обновен превод до master. Два мъгляви низа свъзани с неутралност спрямо мъжки и женски род. Четири мъгляви свъразни с формат за дати.

File size: 32.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-03-04 15:22+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-03-04 15:29+0200\n"
12"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should not be loaded."
54msgstr ""
55"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
56"съдържа списък на разширенията, които да не се зареждат."
57
58#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
59msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
60msgstr "История на командата Alt-F2"
61
62#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
63msgid "History for the looking glass dialog"
64msgstr "История на прозореца с огледалото"
65
66#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
67msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
68msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е зададено „истина“."
69
70#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
71msgid "If true, display seconds in time."
72msgstr ""
73"Показване на секундите в допълнение към времето, ако е зададено „истина“."
74
75#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
76msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
77msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е зададено „истина“."
78
79#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
80msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
81msgstr ""
82"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
83"програми"
84
85#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
86#, no-c-format
87msgid ""
88"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
89"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
90"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
91"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
92"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
93"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
94"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
95"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
96"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
97"at the optimal thread count on the system."
98msgstr ""
99"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
100"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
101"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
102"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
103"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
104"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
105"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
106"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
107"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
108"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
109"оптимален брой нишки за системата."
110
111#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
112msgid "Show date in clock"
113msgstr "Показване на дата в часовника"
114
115#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
116msgid "Show the week date in the calendar"
117msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
118
119#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
120msgid "Show time with seconds"
121msgstr "Показване на секунди към времето"
122
123#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
124msgid ""
125"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
126"favorites area."
127msgstr ""
128"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
129"областта „Любими“."
130
131#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
132msgid ""
133"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
134"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
135"a different container format."
136msgstr ""
137"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
138"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
139"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
140
141#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
142msgid ""
143"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
144"screencast recorder in frames-per-second."
145msgstr ""
146"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
147"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
148
149#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
150msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
151msgstr "Конвейерът на gstreamer използван за кодиране на записа на екрана"
152
153#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
154msgid ""
155"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
156"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
157"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
158"remove already saved data."
159msgstr ""
160"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
161"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
162"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
163"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
164"премахне вече запазените данни."
165
166#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
167msgid "Uuids of extensions to disable"
168msgstr "Идентификатори (uuid) на приставки, които да бъдат изключени"
169
170#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
171msgid "Whether to collect stats about applications usage"
172msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
173
174#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
175msgid "disabled OpenSearch providers"
176msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
177
178#: ../js/misc/util.js:86
179msgid "Command not found"
180msgstr "Командата не беше открита"
181
182#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
183#. something nicer
184#: ../js/misc/util.js:113
185msgid "Could not parse command:"
186msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
187
188#: ../js/misc/util.js:135
189msgid "No such application"
190msgstr "Няма такава програма"
191
192#: ../js/misc/util.js:148
193#, c-format
194msgid "Execution of '%s' failed:"
195msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
196
197#. Translators: Filter to display all applications
198#: ../js/ui/appDisplay.js:195
199msgid "All"
200msgstr "Всички"
201
202#: ../js/ui/appDisplay.js:285
203msgid "APPLICATIONS"
204msgstr "ПРОГРАМИ"
205
206#: ../js/ui/appDisplay.js:311
207msgid "SETTINGS"
208msgstr "НАСТРОЙКИ"
209
210#: ../js/ui/appDisplay.js:565
211msgid "New Window"
212msgstr "Нов прозорец"
213
214#: ../js/ui/appDisplay.js:568
215msgid "Remove from Favorites"
216msgstr "Премахване от „Любими“"
217
218#: ../js/ui/appDisplay.js:569
219msgid "Add to Favorites"
220msgstr "Добавяне в „Любими“"
221
222#: ../js/ui/appFavorites.js:91
223#, c-format
224msgid "%s has been added to your favorites."
225msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
226
227#: ../js/ui/appFavorites.js:122
228#, c-format
229msgid "%s has been removed from your favorites."
230msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
231
232#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
233#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
234#.
235#: ../js/ui/calendar.js:66
236msgctxt "event list time"
237msgid "All Day"
238msgstr "Цял ден"
239
240#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
241#: ../js/ui/calendar.js:71
242msgctxt "event list time"
243msgid "%H:%M"
244msgstr "%H:%M"
245
246#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
247#: ../js/ui/calendar.js:78
248#, fuzzy
249msgctxt "event list time"
250msgid "%l:%M %p"
251msgstr "%l:%M %p"
252
253#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
254#. *
255#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
256#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
257#.
258#: ../js/ui/calendar.js:118
259msgctxt "grid sunday"
260msgid "S"
261msgstr "Н"
262
263#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
264#: ../js/ui/calendar.js:120
265msgctxt "grid monday"
266msgid "M"
267msgstr "П"
268
269#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
270#: ../js/ui/calendar.js:122
271msgctxt "grid tuesday"
272msgid "T"
273msgstr "В"
274
275#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
276#: ../js/ui/calendar.js:124
277msgctxt "grid wednesday"
278msgid "W"
279msgstr "С"
280
281#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
282#: ../js/ui/calendar.js:126
283msgctxt "grid thursday"
284msgid "T"
285msgstr "Ч"
286
287#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
288#: ../js/ui/calendar.js:128
289msgctxt "grid friday"
290msgid "F"
291msgstr "П"
292
293#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
294#: ../js/ui/calendar.js:130
295msgctxt "grid saturday"
296msgid "S"
297msgstr "С"
298
299#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
300#. *
301#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
302#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
303#. * both be 'T').
304#.
305#: ../js/ui/calendar.js:143
306msgctxt "list sunday"
307msgid "Su"
308msgstr "Нд"
309
310#. Translators: Event list abbreviation for Monday
311#: ../js/ui/calendar.js:145
312msgctxt "list monday"
313msgid "M"
314msgstr "Пн"
315
316#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
317#: ../js/ui/calendar.js:147
318msgctxt "list tuesday"
319msgid "T"
320msgstr "Вт"
321
322#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
323#: ../js/ui/calendar.js:149
324msgctxt "list wednesday"
325msgid "W"
326msgstr "Ср"
327
328#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
329#: ../js/ui/calendar.js:151
330msgctxt "list thursday"
331msgid "Th"
332msgstr "Чт"
333
334#. Translators: Event list abbreviation for Friday
335#: ../js/ui/calendar.js:153
336msgctxt "list friday"
337msgid "F"
338msgstr "Пт"
339
340#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
341#: ../js/ui/calendar.js:155
342msgctxt "list saturday"
343msgid "S"
344msgstr "Сб"
345
346#. Translators: Text to show if there are no events
347#: ../js/ui/calendar.js:704
348msgid "Nothing Scheduled"
349msgstr "Няма нищи запланувано"
350
351#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
352#: ../js/ui/calendar.js:720
353#, fuzzy
354msgctxt "calendar heading"
355msgid "%A, %B %d"
356msgstr "%A, %B %d"
357
358#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
359#: ../js/ui/calendar.js:723
360#, fuzzy
361msgctxt "calendar heading"
362msgid "%A, %B %d, %Y"
363msgstr "%A, %B, %d, %Y"
364
365#: ../js/ui/calendar.js:733
366msgid "Today"
367msgstr "Днес"
368
369#: ../js/ui/calendar.js:737
370msgid "Tomorrow"
371msgstr "Утре"
372
373#: ../js/ui/calendar.js:746
374msgid "This week"
375msgstr "Тази седмица"
376
377#: ../js/ui/calendar.js:754
378msgid "Next week"
379msgstr "Следващата седмица"
380
381#: ../js/ui/dash.js:174
382msgid "Remove"
383msgstr "Премахване"
384
385#: ../js/ui/dateMenu.js:91
386msgid "Date and Time Settings"
387msgstr "Настройки на датата и времето"
388
389#: ../js/ui/dateMenu.js:110
390msgid "Open Calendar"
391msgstr "Отваряне на календара"
392
393#. Translators: This is the time format with date used
394#. in 24-hour mode.
395#: ../js/ui/dateMenu.js:162
396msgid "%a %b %e, %R:%S"
397msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
398
399#: ../js/ui/dateMenu.js:163
400msgid "%a %b %e, %R"
401msgstr "%a, %e %b, %R"
402
403#. Translators: This is the time format without date used
404#. in 24-hour mode.
405#: ../js/ui/dateMenu.js:167
406msgid "%a %R:%S"
407msgstr "%a, %R:%S"
408
409#: ../js/ui/dateMenu.js:168
410msgid "%a %R"
411msgstr "%a, %R"
412
413#. Translators: This is a time format with date used
414#. for AM/PM.
415#: ../js/ui/dateMenu.js:175
416msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
417msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
418
419#: ../js/ui/dateMenu.js:176
420msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
421msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
422
423#. Translators: This is a time format without date used
424#. for AM/PM.
425#: ../js/ui/dateMenu.js:180
426msgid "%a %l:%M:%S %p"
427msgstr "%a %l:%M:%S %p"
428
429#: ../js/ui/dateMenu.js:181
430msgid "%a %l:%M %p"
431msgstr "%a, %H:%M"
432
433#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
434#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
435#.
436#: ../js/ui/dateMenu.js:207
437#, fuzzy
438msgid "%A %B %e, %Y"
439msgstr "%A %B %e, %Y"
440
441#: ../js/ui/docDisplay.js:19
442msgid "RECENT ITEMS"
443msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
444
445#: ../js/ui/endSessionDialog.js:63
446#, c-format
447msgid "Log Out %s"
448msgstr "Изход на „%s“"
449
450#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64 ../js/ui/endSessionDialog.js:69
451msgid "Log Out"
452msgstr "Изход"
453
454#: ../js/ui/endSessionDialog.js:65
455msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
456msgstr ""
457"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
458
459#: ../js/ui/endSessionDialog.js:66
460#, c-format
461msgid "%s will be logged out automatically in %d seconds."
462msgstr "Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
463
464#: ../js/ui/endSessionDialog.js:67
465#, c-format
466msgid "You will be logged out automatically in %d seconds."
467msgstr "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
468
469#: ../js/ui/endSessionDialog.js:68
470msgid "Logging out of the system."
471msgstr "Излизане от системата."
472
473#: ../js/ui/endSessionDialog.js:74 ../js/ui/endSessionDialog.js:78
474msgid "Shut Down"
475msgstr "Изключване на компютъра"
476
477#: ../js/ui/endSessionDialog.js:75
478msgid "Click Shut Down to quit these applications and shut down the system."
479msgstr ""
480"Натиснете „Изключване на системата“, за да спрете тези програми и да "
481"изключите системата."
482
483#: ../js/ui/endSessionDialog.js:76
484#, c-format
485msgid "The system will shut down automatically in %d seconds."
486msgstr "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
487
488#: ../js/ui/endSessionDialog.js:77
489msgid "Shutting down the system."
490msgstr "Изключване на системата."
491
492#: ../js/ui/endSessionDialog.js:84 ../js/ui/endSessionDialog.js:88
493msgid "Restart"
494msgstr "Рестартиране"
495
496#: ../js/ui/endSessionDialog.js:85
497msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
498msgstr ""
499"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
500"системата."
501
502#: ../js/ui/endSessionDialog.js:86
503#, c-format
504msgid "The system will restart automatically in %d seconds."
505msgstr "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
506
507#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
508msgid "Restarting the system."
509msgstr "Рестартиране на системата."
510
511#: ../js/ui/endSessionDialog.js:395
512msgid "Confirm"
513msgstr "Потвърждаване"
514
515#: ../js/ui/endSessionDialog.js:400 ../js/ui/status/bluetooth.js:470
516msgid "Cancel"
517msgstr "Отказване"
518
519#: ../js/ui/lookingGlass.js:587
520msgid "No extensions installed"
521msgstr "Няма инсталирани разширения"
522
523#: ../js/ui/lookingGlass.js:624
524msgid "Enabled"
525msgstr "Включено"
526
527#. translators:
528#. * The device has been disabled
529#: ../js/ui/lookingGlass.js:626 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1087
530msgid "Disabled"
531msgstr "Изключено"
532
533#: ../js/ui/lookingGlass.js:628
534msgid "Error"
535msgstr "Грешка"
536
537#: ../js/ui/lookingGlass.js:630
538msgid "Out of date"
539msgstr "Остаряло"
540
541#: ../js/ui/lookingGlass.js:655
542msgid "View Source"
543msgstr "Преглед на изходния код"
544
545#: ../js/ui/lookingGlass.js:661
546msgid "Web Page"
547msgstr "Домашна страница"
548
549#: ../js/ui/messageTray.js:1907
550msgid "System Information"
551msgstr "Информация за системата"
552
553#: ../js/ui/overview.js:88
554msgid "Undo"
555msgstr "Отмяна"
556
557#: ../js/ui/overview.js:183
558msgid "Windows"
559msgstr "Прозорци"
560
561#: ../js/ui/overview.js:186
562msgid "Applications"
563msgstr "Програми"
564
565#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
566#: ../js/ui/panel.js:531
567#, c-format
568msgid "Quit %s"
569msgstr "Спиране на програмата „%s“"
570
571#. Button on the left side of the panel.
572#. Translators: If there is no suitable word for "Activities" in your language, you can use the word for "Overview".
573#: ../js/ui/panel.js:899
574msgid "Activities"
575msgstr "Дейности"
576
577#: ../js/ui/placeDisplay.js:122
578#, c-format
579msgid "Failed to unmount '%s'"
580msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
581
582#: ../js/ui/placeDisplay.js:125
583msgid "Retry"
584msgstr "Повторен опит"
585
586#: ../js/ui/placeDisplay.js:165
587msgid "Connect to..."
588msgstr "Свързване към…"
589
590#: ../js/ui/placeDisplay.js:409
591msgid "PLACES & DEVICES"
592msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
593
594#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
595#. (for toggle switches containing the English words
596#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
597#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
598#. simply result in invisible toggle switches.
599#: ../js/ui/popupMenu.js:612
600msgid "toggle-switch-us"
601msgstr "toggle-switch-intl"
602
603#: ../js/ui/runDialog.js:201
604msgid "Please enter a command:"
605msgstr "Въведете команда:"
606
607#: ../js/ui/searchDisplay.js:283
608msgid "Searching..."
609msgstr "Търсене…"
610
611#: ../js/ui/searchDisplay.js:297
612msgid "No matching results."
613msgstr "Няма съвпадения."
614
615#: ../js/ui/statusMenu.js:102 ../js/ui/statusMenu.js:166
616msgid "Power Off..."
617msgstr "Изключване..."
618
619#: ../js/ui/statusMenu.js:104 ../js/ui/statusMenu.js:165
620msgid "Suspend"
621msgstr "Приспиване"
622
623#: ../js/ui/statusMenu.js:125
624msgid "Available"
625msgstr "На линия"
626
627#: ../js/ui/statusMenu.js:130
628#, fuzzy
629msgid "Busy"
630msgstr "Правя нещо друго"
631
632#: ../js/ui/statusMenu.js:138
633msgid "My Account"
634msgstr "Моята регистрация"
635
636#: ../js/ui/statusMenu.js:142
637msgid "System Settings"
638msgstr "Настройки на системата"
639
640#: ../js/ui/statusMenu.js:149
641msgid "Lock Screen"
642msgstr "Заключване на екрана"
643
644#: ../js/ui/statusMenu.js:153
645msgid "Switch User"
646msgstr "Смяна на потребител"
647
648#: ../js/ui/statusMenu.js:158
649msgid "Log Out..."
650msgstr "Изход…"
651
652#: ../js/ui/status/accessibility.js:62
653msgid "Zoom"
654msgstr "Увеличаване"
655
656#: ../js/ui/status/accessibility.js:69
657msgid "Screen Reader"
658msgstr "Четец на екрана"
659
660#: ../js/ui/status/accessibility.js:73
661msgid "Screen Keyboard"
662msgstr "Екранна клавиатура"
663
664#: ../js/ui/status/accessibility.js:77
665msgid "Visual Alerts"
666msgstr "Визуална помощ"
667
668#: ../js/ui/status/accessibility.js:80
669msgid "Sticky Keys"
670msgstr "Лепкави клавиши"
671
672#: ../js/ui/status/accessibility.js:83
673msgid "Slow Keys"
674msgstr "Бавни клавиши"
675
676#: ../js/ui/status/accessibility.js:86
677msgid "Bounce Keys"
678msgstr "Подскачащи клавиши"
679
680#: ../js/ui/status/accessibility.js:89
681msgid "Mouse Keys"
682msgstr "Клавиши за мишка"
683
684#: ../js/ui/status/accessibility.js:93
685msgid "Universal Access Settings"
686msgstr "Настройки на универсалния достъп"
687
688#: ../js/ui/status/accessibility.js:145
689msgid "High Contrast"
690msgstr "Висок контраст"
691
692#: ../js/ui/status/accessibility.js:182
693msgid "Large Text"
694msgstr "Едър текст"
695
696#: ../js/ui/status/bluetooth.js:42 ../js/ui/status/bluetooth.js:241
697#: ../js/ui/status/bluetooth.js:337 ../js/ui/status/bluetooth.js:371
698#: ../js/ui/status/bluetooth.js:411 ../js/ui/status/bluetooth.js:444
699msgid "Bluetooth"
700msgstr "Bluetooth"
701
702#: ../js/ui/status/bluetooth.js:55
703msgid "Visibility"
704msgstr "Видимост"
705
706#: ../js/ui/status/bluetooth.js:69
707msgid "Send Files to Device..."
708msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
709
710#: ../js/ui/status/bluetooth.js:70
711msgid "Setup a New Device..."
712msgstr "Добавяне на ново устройство..."
713
714#: ../js/ui/status/bluetooth.js:95
715msgid "Bluetooth Settings"
716msgstr "Настройки на Bluetooth"
717
718#: ../js/ui/status/bluetooth.js:192
719msgid "Connection"
720msgstr "Свързване"
721
722#: ../js/ui/status/bluetooth.js:228
723msgid "Send Files..."
724msgstr "Изпращане на файлове..."
725
726#: ../js/ui/status/bluetooth.js:233
727msgid "Browse Files..."
728msgstr "Разглеждане на файлове..."
729
730#: ../js/ui/status/bluetooth.js:242
731msgid "Error browsing device"
732msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
733
734#: ../js/ui/status/bluetooth.js:243
735#, c-format
736msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
737msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
738
739#: ../js/ui/status/bluetooth.js:251
740msgid "Keyboard Settings"
741msgstr "Настройка на клавиатурата"
742
743#: ../js/ui/status/bluetooth.js:256
744msgid "Mouse Settings"
745msgstr "Настройки на мишката"
746
747#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263 ../js/ui/status/volume.js:65
748msgid "Sound Settings"
749msgstr "Настройки на звука"
750
751#: ../js/ui/status/bluetooth.js:372
752#, c-format
753msgid "Authorization request from %s"
754msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
755
756#: ../js/ui/status/bluetooth.js:378
757#, c-format
758msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
759msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
760
761#: ../js/ui/status/bluetooth.js:380
762msgid "Always grant access"
763msgstr "Винаги позволяване на достъп"
764
765#: ../js/ui/status/bluetooth.js:381
766msgid "Grant this time only"
767msgstr "Позволяване само този път"
768
769#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
770msgid "Reject"
771msgstr "Отхвърляне"
772
773#: ../js/ui/status/bluetooth.js:412
774#, c-format
775msgid "Pairing confirmation for %s"
776msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
777
778#: ../js/ui/status/bluetooth.js:418 ../js/ui/status/bluetooth.js:452
779#, c-format
780msgid "Device %s wants to pair with this computer"
781msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
782
783#: ../js/ui/status/bluetooth.js:419
784#, c-format
785msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
786msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
787
788#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421
789msgid "Matches"
790msgstr "Съвпадения"
791
792#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
793msgid "Does not match"
794msgstr "Няма съвпадения"
795
796#: ../js/ui/status/bluetooth.js:445
797#, c-format
798msgid "Pairing request for %s"
799msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
800
801#: ../js/ui/status/bluetooth.js:453
802msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
803msgstr "Въведете кода на устройството %s."
804
805#: ../js/ui/status/bluetooth.js:469
806msgid "OK"
807msgstr "Добре"
808
809#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
810msgid "Show Keyboard Layout..."
811msgstr "Показване клавиатурната подредба…"
812
813#: ../js/ui/status/keyboard.js:76
814msgid "Localization Settings"
815msgstr "Настройка на локализацията"
816
817#: ../js/ui/status/power.js:85
818msgid "Power Settings"
819msgstr "Настройка на захранването"
820
821#. 0 is reported when UPower does not have enough data
822#. to estimate battery life
823#: ../js/ui/status/power.js:110
824msgid "Estimating..."
825msgstr "Приблизително времето…"
826
827#: ../js/ui/status/power.js:117
828#, c-format
829msgid "%d hour remaining"
830msgid_plural "%d hours remaining"
831msgstr[0] "Остава %d час"
832msgstr[1] "Остават %d часа"
833
834#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
835#: ../js/ui/status/power.js:120
836#, c-format
837msgid "%d %s %d %s remaining"
838msgstr "Остават %d %s и %d %s"
839
840#: ../js/ui/status/power.js:122
841msgid "hour"
842msgid_plural "hours"
843msgstr[0] "час"
844msgstr[1] "часа"
845
846#: ../js/ui/status/power.js:122
847msgid "minute"
848msgid_plural "minutes"
849msgstr[0] "минута"
850msgstr[1] "минути"
851
852#: ../js/ui/status/power.js:125
853#, c-format
854msgid "%d minute remaining"
855msgid_plural "%d minutes remaining"
856msgstr[0] "остават %d минути"
857msgstr[1] "остават %d минути"
858
859#: ../js/ui/status/power.js:227
860msgid "AC adapter"
861msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
862
863#: ../js/ui/status/power.js:229
864msgid "Laptop battery"
865msgstr "Батерия на преносим компютър"
866
867#: ../js/ui/status/power.js:231
868msgid "UPS"
869msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
870
871#: ../js/ui/status/power.js:233
872msgid "Monitor"
873msgstr "Монитор"
874
875#: ../js/ui/status/power.js:235
876msgid "Mouse"
877msgstr "Мишка"
878
879#: ../js/ui/status/power.js:237
880msgid "Keyboard"
881msgstr "Клавиатура"
882
883#: ../js/ui/status/power.js:239
884msgid "PDA"
885msgstr "Цифров помощник"
886
887#: ../js/ui/status/power.js:241
888msgid "Cell phone"
889msgstr "Мобилен телефон"
890
891#: ../js/ui/status/power.js:243
892msgid "Media player"
893msgstr "Музикално устройство"
894
895#: ../js/ui/status/power.js:245
896msgid "Tablet"
897msgstr "Таблет"
898
899#: ../js/ui/status/power.js:247
900msgid "Computer"
901msgstr "Компютър"
902
903#: ../js/ui/status/power.js:249 ../src/shell-app-system.c:1013
904msgid "Unknown"
905msgstr "Неизвестно"
906
907#: ../js/ui/status/volume.js:44
908msgid "Volume"
909msgstr "Сила на звука"
910
911#: ../js/ui/status/volume.js:57
912msgid "Microphone"
913msgstr "Микрофон"
914
915#: ../js/ui/telepathyClient.js:239
916#, c-format
917msgid "%s is online."
918msgstr "%s е на линия."
919
920#: ../js/ui/telepathyClient.js:244
921#, c-format
922msgid "%s is offline."
923msgstr "%s не е на линия."
924
925#: ../js/ui/telepathyClient.js:247
926#, c-format
927msgid "%s is away."
928msgstr "%s отсъства."
929
930#: ../js/ui/telepathyClient.js:250
931#, fuzzy, c-format
932msgid "%s is busy."
933msgstr "%s прави нещо друго."
934
935#. Translators: this is a time format string followed by a date.
936#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
937#. locale, without seconds.
938#: ../js/ui/telepathyClient.js:348
939#, no-c-format
940msgid "Sent at %X on %A"
941msgstr "Изпратено на %2$A в %1$X"
942
943#. Translators: this is the text displayed
944#. in the search entry when no search is
945#. active; it should not exceed ~30
946#. characters.
947#: ../js/ui/viewSelector.js:103
948msgid "Type to search..."
949msgstr "Търсене на написаното…"
950
951#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:42
952#, c-format
953msgid "%s has finished starting"
954msgstr "Програмата „%s“ стартира успешно"
955
956#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:44
957#, c-format
958msgid "'%s' is ready"
959msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
960
961#. translators:
962#. * The number of sound outputs on a particular device
963#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1094
964#, c-format
965msgid "%u Output"
966msgid_plural "%u Outputs"
967msgstr[0] "%u изход"
968msgstr[1] "%u изхода"
969
970#. translators:
971#. * The number of sound inputs on a particular device
972#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1104
973#, c-format
974msgid "%u Input"
975msgid_plural "%u Inputs"
976msgstr[0] "%u вход"
977msgstr[1] "%u входа"
978
979#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1402
980msgid "System Sounds"
981msgstr "Системни звуци"
982
983#: ../src/shell-global.c:1298
984msgid "Less than a minute ago"
985msgstr "Преди по-малко от минута"
986
987#: ../src/shell-global.c:1302
988#, c-format
989msgid "%d minute ago"
990msgid_plural "%d minutes ago"
991msgstr[0] "преди %d минута"
992msgstr[1] "преди %d минути"
993
994#: ../src/shell-global.c:1307
995#, c-format
996msgid "%d hour ago"
997msgid_plural "%d hours ago"
998msgstr[0] "преди %d час"
999msgstr[1] "преди %d часа"
1000
1001#: ../src/shell-global.c:1312
1002#, c-format
1003msgid "%d day ago"
1004msgid_plural "%d days ago"
1005msgstr[0] "преди %d ден"
1006msgstr[1] "преди %d дни"
1007
1008#: ../src/shell-global.c:1317
1009#, c-format
1010msgid "%d week ago"
1011msgid_plural "%d weeks ago"
1012msgstr[0] "преди %d седмица"
1013msgstr[1] "преди %d седмици"
1014
1015#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1016msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1017msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1018
1019#: ../src/shell-util.c:89
1020msgid "Home Folder"
1021msgstr "Домашна папка"
1022
1023#. Translators: this is the same string as the one found in
1024#. * nautilus
1025#: ../src/shell-util.c:104
1026msgid "File System"
1027msgstr "Файлова система"
1028
1029#: ../src/shell-util.c:250
1030msgid "Search"
1031msgstr "Търсене"
1032
1033#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1034#. * method, and the second string is a path. For
1035#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1036#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1037#.
1038#: ../src/shell-util.c:300
1039#, c-format
1040msgid "%1$s: %2$s"
1041msgstr "%1$s: %2$s"
1042
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.