source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2349

Last change on this file since 2349 was 2349, checked in by ivalkov, 10 years ago

cogl, sushi, gnome-documents, gnome-online-accounts, gnome-shell, gnome-contacts, gnome-control-center: Обновени до master

File size: 51.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-09-20 18:30+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-09-20 18:30+0300\n"
12"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should be loaded. disabled-extensions overrides this setting for extensions "
54"that appear in both lists."
55msgstr ""
56"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
57"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Разширения записани "
58"едновременно тук и в списъка „disabled-extensions“ ще бъдат изключени."
59
60#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
61msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
62msgstr "История на командата Alt-F2"
63
64#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
65msgid "History for the looking glass dialog"
66msgstr "История на прозореца с огледалото"
67
68#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
69msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
70msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
71
72#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
73msgid "If true, display seconds in time."
74msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
75
76#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
77msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
78msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
79
80#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
81msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
82msgstr ""
83"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
84"програми"
85
86#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
87#, no-c-format
88msgid ""
89"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
90"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
91"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
92"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
93"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
94"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
95"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
96"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
97"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
98"at the optimal thread count on the system."
99msgstr ""
100"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
101"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
102"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
103"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
104"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
105"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
106"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
107"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
108"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
109"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
110"оптимален брой нишки за системата."
111
112#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
113msgid "Show date in clock"
114msgstr "Показване на дата в часовника"
115
116#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
117msgid "Show the week date in the calendar"
118msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
119
120#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
121msgid "Show time with seconds"
122msgstr "Показване на секунди към времето"
123
124#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
125msgid ""
126"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
127"favorites area."
128msgstr ""
129"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
130"областта „Любими“."
131
132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
133msgid ""
134"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
135"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
136"a different container format."
137msgstr ""
138"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
139"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
140"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
141
142#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
143msgid ""
144"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
145"screencast recorder in frames-per-second."
146msgstr ""
147"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
148"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
149
150#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
151msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
152msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
153
154#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
155msgid ""
156"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
157"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
158"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
159"remove already saved data."
160msgstr ""
161"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
162"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
163"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
164"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
165"премахне вече запазените данни."
166
167#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
168msgid "The type of keyboard to use."
169msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
170
171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
172msgid "Uuids of extensions to enable"
173msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
174
175#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
176msgid "Whether to collect stats about applications usage"
177msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
178
179#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
180msgid "Which keyboard to use"
181msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
182
183#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
184msgid "disabled OpenSearch providers"
185msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
186
187#: ../js/gdm/loginDialog.js:617
188msgid "Session..."
189msgstr "Сесия…"
190
191#: ../js/gdm/loginDialog.js:785
192msgctxt "title"
193msgid "Sign In"
194msgstr "Регистриране"
195
196#. translators: this message is shown below the password entry field
197#. to indicate the user can swipe their finger instead
198#: ../js/gdm/loginDialog.js:830
199msgid "(or swipe finger)"
200msgstr "(или се регистрирайте с пръстов отпечатък)"
201
202#: ../js/gdm/loginDialog.js:848
203msgid "Not listed?"
204msgstr "Липсва в списъка?"
205
206#: ../js/gdm/loginDialog.js:1004 ../js/ui/endSessionDialog.js:426
207#: ../js/ui/extensionSystem.js:477 ../js/ui/networkAgent.js:165
208#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:171 ../js/ui/status/bluetooth.js:480
209msgid "Cancel"
210msgstr "Отказване"
211
212#: ../js/gdm/loginDialog.js:1009
213msgctxt "button"
214msgid "Sign In"
215msgstr "Регистриране"
216
217#: ../js/gdm/loginDialog.js:1358
218msgid "Login Window"
219msgstr "Екран за идентификация"
220
221#: ../js/gdm/powerMenu.js:116 ../js/ui/userMenu.js:514
222#: ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:585
223msgid "Suspend"
224msgstr "Приспиване"
225
226#: ../js/gdm/powerMenu.js:121 ../js/ui/endSessionDialog.js:89
227#: ../js/ui/endSessionDialog.js:97 ../js/ui/endSessionDialog.js:106
228msgid "Restart"
229msgstr "Рестартиране"
230
231#: ../js/gdm/powerMenu.js:126 ../js/ui/endSessionDialog.js:80
232#: ../js/ui/endSessionDialog.js:91
233msgid "Power Off"
234msgstr "Изключване"
235
236#: ../js/misc/util.js:92
237msgid "Command not found"
238msgstr "Командата не беше открита"
239
240#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
241#. something nicer
242#: ../js/misc/util.js:119
243msgid "Could not parse command:"
244msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
245
246#: ../js/misc/util.js:127
247#, c-format
248msgid "Execution of '%s' failed:"
249msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
250
251#. Translators: Filter to display all applications
252#: ../js/ui/appDisplay.js:255
253msgid "All"
254msgstr "Всички"
255
256#: ../js/ui/appDisplay.js:319
257msgid "APPLICATIONS"
258msgstr "ПРОГРАМИ"
259
260#: ../js/ui/appDisplay.js:377
261msgid "SETTINGS"
262msgstr "НАСТРОЙКИ"
263
264#: ../js/ui/appDisplay.js:684
265msgid "New Window"
266msgstr "Нов прозорец"
267
268#: ../js/ui/appDisplay.js:687
269msgid "Remove from Favorites"
270msgstr "Премахване от „Любими“"
271
272#: ../js/ui/appDisplay.js:688
273msgid "Add to Favorites"
274msgstr "Добавяне в „Любими“"
275
276#: ../js/ui/appFavorites.js:89
277#, c-format
278msgid "%s has been added to your favorites."
279msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
280
281#: ../js/ui/appFavorites.js:120
282#, c-format
283msgid "%s has been removed from your favorites."
284msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
285
286#: ../js/ui/autorunManager.js:590
287#, c-format
288msgid "Open with %s"
289msgstr "Отваряне с %s"
290
291#: ../js/ui/autorunManager.js:616
292msgid "Eject"
293msgstr "Изваждане"
294
295#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
296#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
297#.
298#: ../js/ui/calendar.js:63
299msgctxt "event list time"
300msgid "All Day"
301msgstr "Цял ден"
302
303#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
304#: ../js/ui/calendar.js:68
305msgctxt "event list time"
306msgid "%H:%M"
307msgstr "%H:%M"
308
309#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
310#: ../js/ui/calendar.js:75
311msgctxt "event list time"
312msgid "%l:%M %p"
313msgstr "%l:%M %p"
314
315#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
316#. *
317#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
318#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
319#.
320#: ../js/ui/calendar.js:115
321msgctxt "grid sunday"
322msgid "S"
323msgstr "Н"
324
325#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
326#: ../js/ui/calendar.js:117
327msgctxt "grid monday"
328msgid "M"
329msgstr "П"
330
331#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
332#: ../js/ui/calendar.js:119
333msgctxt "grid tuesday"
334msgid "T"
335msgstr "В"
336
337#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
338#: ../js/ui/calendar.js:121
339msgctxt "grid wednesday"
340msgid "W"
341msgstr "С"
342
343#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
344#: ../js/ui/calendar.js:123
345msgctxt "grid thursday"
346msgid "T"
347msgstr "Ч"
348
349#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
350#: ../js/ui/calendar.js:125
351msgctxt "grid friday"
352msgid "F"
353msgstr "П"
354
355#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
356#: ../js/ui/calendar.js:127
357msgctxt "grid saturday"
358msgid "S"
359msgstr "С"
360
361#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
362#. *
363#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
364#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
365#. * both be 'T').
366#.
367#: ../js/ui/calendar.js:140
368msgctxt "list sunday"
369msgid "Su"
370msgstr "Нд"
371
372#. Translators: Event list abbreviation for Monday
373#: ../js/ui/calendar.js:142
374msgctxt "list monday"
375msgid "M"
376msgstr "Пн"
377
378#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
379#: ../js/ui/calendar.js:144
380msgctxt "list tuesday"
381msgid "T"
382msgstr "Вт"
383
384#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
385#: ../js/ui/calendar.js:146
386msgctxt "list wednesday"
387msgid "W"
388msgstr "Ср"
389
390#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
391#: ../js/ui/calendar.js:148
392msgctxt "list thursday"
393msgid "Th"
394msgstr "Чт"
395
396#. Translators: Event list abbreviation for Friday
397#: ../js/ui/calendar.js:150
398msgctxt "list friday"
399msgid "F"
400msgstr "Пт"
401
402#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
403#: ../js/ui/calendar.js:152
404msgctxt "list saturday"
405msgid "S"
406msgstr "Сб"
407
408#. Translators: Text to show if there are no events
409#: ../js/ui/calendar.js:687
410msgid "Nothing Scheduled"
411msgstr "Няма нищо запланувано"
412
413#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
414#: ../js/ui/calendar.js:703
415msgctxt "calendar heading"
416msgid "%A, %B %d"
417msgstr "%A, %B %d"
418
419#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
420#: ../js/ui/calendar.js:706
421msgctxt "calendar heading"
422msgid "%A, %B %d, %Y"
423msgstr "%A, %B, %d, %Y"
424
425#: ../js/ui/calendar.js:716
426msgid "Today"
427msgstr "Днес"
428
429#: ../js/ui/calendar.js:720
430msgid "Tomorrow"
431msgstr "Утре"
432
433#: ../js/ui/calendar.js:729
434msgid "This week"
435msgstr "Тази седмица"
436
437#: ../js/ui/calendar.js:737
438msgid "Next week"
439msgstr "Следващата седмица"
440
441#: ../js/ui/contactDisplay.js:59 ../js/ui/notificationDaemon.js:444
442#: ../js/ui/status/power.js:223 ../src/shell-app.c:355
443msgid "Unknown"
444msgstr "Неизвестно"
445
446#: ../js/ui/contactDisplay.js:80 ../js/ui/userMenu.js:139
447msgid "Available"
448msgstr "На линия"
449
450#: ../js/ui/contactDisplay.js:85 ../js/ui/userMenu.js:148
451msgid "Away"
452msgstr "Отсъстващ"
453
454#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:142
455msgid "Busy"
456msgstr "Зает"
457
458#: ../js/ui/contactDisplay.js:93
459msgid "Offline"
460msgstr "Извън мрежата"
461
462#: ../js/ui/contactDisplay.js:140
463msgid "CONTACTS"
464msgstr "КОНТАКТИ"
465
466#: ../js/ui/dash.js:172 ../js/ui/messageTray.js:1196
467msgid "Remove"
468msgstr "Изтриване"
469
470#: ../js/ui/dateMenu.js:99
471msgid "Date and Time Settings"
472msgstr "Настройки на датата и времето"
473
474#: ../js/ui/dateMenu.js:125
475msgid "Open Calendar"
476msgstr "Отваряне на календара"
477
478#. Translators: This is the time format with date used
479#. in 24-hour mode.
480#: ../js/ui/dateMenu.js:183
481msgid "%a %b %e, %R:%S"
482msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
483
484#: ../js/ui/dateMenu.js:184
485msgid "%a %b %e, %R"
486msgstr "%a, %e %b, %R"
487
488#. Translators: This is the time format without date used
489#. in 24-hour mode.
490#: ../js/ui/dateMenu.js:188
491msgid "%a %R:%S"
492msgstr "%a, %R:%S"
493
494#: ../js/ui/dateMenu.js:189
495msgid "%a %R"
496msgstr "%a, %R"
497
498#. Translators: This is a time format with date used
499#. for AM/PM.
500#: ../js/ui/dateMenu.js:196
501msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
502msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
503
504#: ../js/ui/dateMenu.js:197
505msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
506msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
507
508#. Translators: This is a time format without date used
509#. for AM/PM.
510#: ../js/ui/dateMenu.js:201
511msgid "%a %l:%M:%S %p"
512msgstr "%a %l:%M:%S %p"
513
514#: ../js/ui/dateMenu.js:202
515msgid "%a %l:%M %p"
516msgstr "%a, %H:%M"
517
518#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
519#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
520#.
521#: ../js/ui/dateMenu.js:213
522msgid "%A %B %e, %Y"
523msgstr "%A %B %e, %Y"
524
525#: ../js/ui/docDisplay.js:16
526msgid "RECENT ITEMS"
527msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
528
529#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
530#, c-format
531msgid "Log Out %s"
532msgstr "Изход на „%s“"
533
534#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61 ../js/ui/endSessionDialog.js:75
535msgid "Log Out"
536msgstr "Изход"
537
538#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
539msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
540msgstr ""
541"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
542
543#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
544#, c-format
545msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
546msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
547msgstr[0] ""
548"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунда."
549msgstr[1] ""
550"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
551
552#: ../js/ui/endSessionDialog.js:69
553#, c-format
554msgid "You will be logged out automatically in %d second."
555msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
556msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
557msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
558
559#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
560msgid "Logging out of the system."
561msgstr "Излизане от системата."
562
563#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
564msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
565msgstr ""
566"Натиснете „Изключване“, за да спрете тези програми и да излезете от "
567"системата."
568
569#: ../js/ui/endSessionDialog.js:83
570#, c-format
571msgid "The system will power off automatically in %d second."
572msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
573msgstr[0] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунда."
574msgstr[1] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
575
576#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
577msgid "Powering off the system."
578msgstr "Изключване на системата."
579
580#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
581msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
582msgstr ""
583"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
584"системата."
585
586#: ../js/ui/endSessionDialog.js:100
587#, c-format
588msgid "The system will restart automatically in %d second."
589msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
590msgstr[0] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунда."
591msgstr[1] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
592
593#: ../js/ui/endSessionDialog.js:104
594msgid "Restarting the system."
595msgstr "Рестартиране на системата."
596
597#: ../js/ui/extensionSystem.js:481
598msgid "Install"
599msgstr "Инсталиране"
600
601#: ../js/ui/extensionSystem.js:485
602#, c-format
603msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
604msgstr "Да се изтегли и инсталира ли „%s“ от from extensions.gnome.org?"
605
606#: ../js/ui/keyboard.js:517 ../js/ui/status/power.js:211
607msgid "Keyboard"
608msgstr "Клавиатура"
609
610#: ../js/ui/lookingGlass.js:645
611msgid "No extensions installed"
612msgstr "Няма инсталирани разширения"
613
614#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
615msgid "Enabled"
616msgstr "Включено"
617
618#. translators:
619#. * The device has been disabled
620#: ../js/ui/lookingGlass.js:693 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
621msgid "Disabled"
622msgstr "Изключено"
623
624#: ../js/ui/lookingGlass.js:695
625msgid "Error"
626msgstr "Грешка"
627
628#: ../js/ui/lookingGlass.js:697
629msgid "Out of date"
630msgstr "Остаряло"
631
632#: ../js/ui/lookingGlass.js:699
633msgid "Downloading"
634msgstr "Изтегляне"
635
636#: ../js/ui/lookingGlass.js:724
637msgid "View Source"
638msgstr "Преглед на изходния код"
639
640#: ../js/ui/lookingGlass.js:730
641msgid "Web Page"
642msgstr "Домашна страница"
643
644#: ../js/ui/messageTray.js:1189
645msgid "Open"
646msgstr "Отваряне"
647
648#: ../js/ui/messageTray.js:2371
649msgid "System Information"
650msgstr "Информация за системата"
651
652#: ../js/ui/networkAgent.js:145
653msgid "Show password"
654msgstr "Показване на парола"
655
656#: ../js/ui/networkAgent.js:160
657msgid "Connect"
658msgstr "Свързване"
659
660#. Cisco LEAP
661#: ../js/ui/networkAgent.js:255 ../js/ui/networkAgent.js:267
662#: ../js/ui/networkAgent.js:294 ../js/ui/networkAgent.js:314
663#: ../js/ui/networkAgent.js:324
664msgid "Password: "
665msgstr "Парола: "
666
667#. static WEP
668#: ../js/ui/networkAgent.js:260
669msgid "Key: "
670msgstr "Ключ: "
671
672#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
673#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
674#. (and don't even care of which one)
675#: ../js/ui/networkAgent.js:292 ../js/ui/networkAgent.js:310
676msgid "Username: "
677msgstr "Потребител: "
678
679#: ../js/ui/networkAgent.js:298
680msgid "Identity: "
681msgstr "Самоличност: "
682
683#: ../js/ui/networkAgent.js:300
684msgid "Private key password: "
685msgstr "Парола за частният ключ: "
686
687#: ../js/ui/networkAgent.js:312
688msgid "Service: "
689msgstr "Услуга: "
690
691#: ../js/ui/networkAgent.js:341
692msgid "Authentication required by wireless network"
693msgstr "Изисква се удостоверяване за безжична мрежа"
694
695#: ../js/ui/networkAgent.js:342
696#, c-format
697msgid ""
698"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
699"'%s'."
700msgstr ""
701"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
702"ключове."
703
704#: ../js/ui/networkAgent.js:346
705msgid "Wired 802.1X authentication"
706msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
707
708#: ../js/ui/networkAgent.js:348
709msgid "Network name: "
710msgstr "Име на мрежата: "
711
712#: ../js/ui/networkAgent.js:353
713msgid "DSL authentication"
714msgstr "Удостоверяване за DSL"
715
716#: ../js/ui/networkAgent.js:360
717msgid "PIN code required"
718msgstr "Необходим е PIN"
719
720#: ../js/ui/networkAgent.js:361
721msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
722msgstr "Мобилното устройство изисква ПИН"
723
724#: ../js/ui/networkAgent.js:362
725msgid "PIN: "
726msgstr "ПИН: "
727
728#: ../js/ui/networkAgent.js:368
729msgid "Mobile broadband network password"
730msgstr "Парола за мобилна широколентова връзка"
731
732#: ../js/ui/networkAgent.js:369
733#, c-format
734msgid "A password is required to connect to '%s'."
735msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
736
737#: ../js/ui/overview.js:91
738msgid "Undo"
739msgstr "Отмяна"
740
741#: ../js/ui/overview.js:205
742msgid "Windows"
743msgstr "Прозорци"
744
745#: ../js/ui/overview.js:208
746msgid "Applications"
747msgstr "Програми"
748
749#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
750#. the left of the overview
751#: ../js/ui/overview.js:230
752msgid "Dash"
753msgstr "Най-ползвани"
754
755#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
756#: ../js/ui/panel.js:539
757#, c-format
758msgid "Quit %s"
759msgstr "Спиране на програмата „%s“"
760
761#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
762#. in your language, you can use the word for "Overview".
763#: ../js/ui/panel.js:575
764msgid "Activities"
765msgstr "Дейности"
766
767#: ../js/ui/panel.js:967
768msgid "Top Bar"
769msgstr "Горна лента"
770
771#: ../js/ui/placeDisplay.js:120
772#, c-format
773msgid "Failed to unmount '%s'"
774msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
775
776#: ../js/ui/placeDisplay.js:123
777msgid "Retry"
778msgstr "Нов опит"
779
780#: ../js/ui/placeDisplay.js:163
781msgid "Connect to..."
782msgstr "Свързване към…"
783
784#: ../js/ui/placeDisplay.js:375
785msgid "PLACES & DEVICES"
786msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
787
788#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:72
789msgid "Authentication Required"
790msgstr "Необходимо е удостоверяване"
791
792#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:106
793msgid "Administrator"
794msgstr "Администратор"
795
796#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175
797msgid "Authenticate"
798msgstr "Удостоверяване"
799
800#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
801#. * requested authentication was not gained; this can happen
802#. * because of an authentication error (like invalid password),
803#. * for instance.
804#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:256
805msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
806msgstr "Действието не беше успешно. Опитайте отново."
807
808#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:268
809msgid "Password:"
810msgstr "Парола:"
811
812#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
813#. (for toggle switches containing the English words
814#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
815#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
816#. simply result in invisible toggle switches.
817#: ../js/ui/popupMenu.js:727
818msgid "toggle-switch-us"
819msgstr "toggle-switch-intl"
820
821#: ../js/ui/runDialog.js:208
822msgid "Please enter a command:"
823msgstr "Въведете команда:"
824
825#: ../js/ui/searchDisplay.js:340
826msgid "Searching..."
827msgstr "Търсене…"
828
829#: ../js/ui/searchDisplay.js:363
830msgid "No matching results."
831msgstr "Няма съвпадения."
832
833#: ../js/ui/shellMountOperation.js:285
834msgid "Wrong password, please try again"
835msgstr "Грешна парола. Опитайте отново."
836
837#: ../js/ui/status/accessibility.js:60
838msgid "Zoom"
839msgstr "Увеличаване"
840
841#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
842#. 'screen-reader-enabled');
843#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
844#: ../js/ui/status/accessibility.js:71
845msgid "Screen Keyboard"
846msgstr "Екранна клавиатура"
847
848#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
849msgid "Visual Alerts"
850msgstr "Визуална помощ"
851
852#: ../js/ui/status/accessibility.js:78
853msgid "Sticky Keys"
854msgstr "Лепкави клавиши"
855
856#: ../js/ui/status/accessibility.js:81
857msgid "Slow Keys"
858msgstr "Бавни клавиши"
859
860#: ../js/ui/status/accessibility.js:84
861msgid "Bounce Keys"
862msgstr "Подскачащи клавиши"
863
864#: ../js/ui/status/accessibility.js:87
865msgid "Mouse Keys"
866msgstr "Клавиши за мишка"
867
868#: ../js/ui/status/accessibility.js:91
869msgid "Universal Access Settings"
870msgstr "Настройки на универсалния достъп"
871
872#: ../js/ui/status/accessibility.js:141
873msgid "High Contrast"
874msgstr "Висок контраст"
875
876#: ../js/ui/status/accessibility.js:178
877msgid "Large Text"
878msgstr "Едър текст"
879
880#: ../js/ui/status/bluetooth.js:39 ../js/ui/status/bluetooth.js:261
881#: ../js/ui/status/bluetooth.js:347 ../js/ui/status/bluetooth.js:381
882#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421 ../js/ui/status/bluetooth.js:454
883msgid "Bluetooth"
884msgstr "Bluetooth"
885
886#: ../js/ui/status/bluetooth.js:52
887msgid "Visibility"
888msgstr "Видимост"
889
890#: ../js/ui/status/bluetooth.js:66
891msgid "Send Files to Device..."
892msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
893
894#: ../js/ui/status/bluetooth.js:67
895msgid "Set up a New Device..."
896msgstr "Настройка на ново устройство…"
897
898#: ../js/ui/status/bluetooth.js:91
899msgid "Bluetooth Settings"
900msgstr "Настройки на Bluetooth"
901
902#. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
903#: ../js/ui/status/bluetooth.js:111
904msgid "hardware disabled"
905msgstr "устройството е изключено (чрез бутон)"
906
907#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208
908msgid "Connection"
909msgstr "Свързване"
910
911#: ../js/ui/status/bluetooth.js:217 ../js/ui/status/network.js:486
912msgid "disconnecting..."
913msgstr "прекъсване на връзката…"
914
915#: ../js/ui/status/bluetooth.js:230 ../js/ui/status/network.js:492
916msgid "connecting..."
917msgstr "свързване…"
918
919#: ../js/ui/status/bluetooth.js:248
920msgid "Send Files..."
921msgstr "Изпращане на файлове..."
922
923#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
924msgid "Browse Files..."
925msgstr "Разглеждане на файлове..."
926
927#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
928msgid "Error browsing device"
929msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
930
931#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263
932#, c-format
933msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
934msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
935
936#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
937msgid "Keyboard Settings"
938msgstr "Настройка на клавиатурата"
939
940#: ../js/ui/status/bluetooth.js:274
941msgid "Mouse Settings"
942msgstr "Настройки на мишката"
943
944#: ../js/ui/status/bluetooth.js:279 ../js/ui/status/volume.js:62
945msgid "Sound Settings"
946msgstr "Настройки на звука"
947
948#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
949#, c-format
950msgid "Authorization request from %s"
951msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
952
953#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
954#, c-format
955msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
956msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
957
958#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
959msgid "Always grant access"
960msgstr "Винаги позволяване на достъп"
961
962#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
963msgid "Grant this time only"
964msgstr "Позволяване само този път"
965
966#: ../js/ui/status/bluetooth.js:392 ../js/ui/telepathyClient.js:1196
967msgid "Reject"
968msgstr "Отхвърляне"
969
970#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
971#, c-format
972msgid "Pairing confirmation for %s"
973msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
974
975#: ../js/ui/status/bluetooth.js:428 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
976#, c-format
977msgid "Device %s wants to pair with this computer"
978msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
979
980#: ../js/ui/status/bluetooth.js:429
981#, c-format
982msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
983msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
984
985#: ../js/ui/status/bluetooth.js:431
986msgid "Matches"
987msgstr "Съвпадения"
988
989#: ../js/ui/status/bluetooth.js:432
990msgid "Does not match"
991msgstr "Няма съвпадения"
992
993#: ../js/ui/status/bluetooth.js:455
994#, c-format
995msgid "Pairing request for %s"
996msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
997
998#: ../js/ui/status/bluetooth.js:463
999msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
1000msgstr "Въведете кода на устройството %s."
1001
1002#: ../js/ui/status/bluetooth.js:479
1003msgid "OK"
1004msgstr "Добре"
1005
1006#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
1007msgid "Show Keyboard Layout"
1008msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
1009
1010#: ../js/ui/status/keyboard.js:78
1011msgid "Region and Language Settings"
1012msgstr "Настройки на региона и езика"
1013
1014#: ../js/ui/status/network.js:97
1015msgid "<unknown>"
1016msgstr "<неизвестно>"
1017
1018#. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
1019#: ../js/ui/status/network.js:285
1020msgid "disabled"
1021msgstr "изключено"
1022
1023#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
1024#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
1025#: ../js/ui/status/network.js:484
1026msgid "unmanaged"
1027msgstr "без управление"
1028
1029#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
1030#: ../js/ui/status/network.js:495
1031msgid "authentication required"
1032msgstr "изисква се удостоверяване"
1033
1034#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
1035#. module, which is missing
1036#: ../js/ui/status/network.js:505
1037msgid "firmware missing"
1038msgstr "липсва фърмуер"
1039
1040#. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
1041#: ../js/ui/status/network.js:512
1042msgid "cable unplugged"
1043msgstr "кабелът е изваден"
1044
1045#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
1046#. is disabled by rfkill, or it has no coverage
1047#: ../js/ui/status/network.js:517
1048msgid "unavailable"
1049msgstr "недостъпно"
1050
1051#: ../js/ui/status/network.js:519
1052msgid "connection failed"
1053msgstr "връзката е неуспешна"
1054
1055#: ../js/ui/status/network.js:575 ../js/ui/status/network.js:1515
1056msgid "More..."
1057msgstr "Повече…"
1058
1059#. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
1060#. and we cannot access its settings (including the name)
1061#: ../js/ui/status/network.js:611 ../js/ui/status/network.js:1455
1062msgid "Connected (private)"
1063msgstr "Връзката е осъществена (няма налични данни)"
1064
1065#: ../js/ui/status/network.js:689
1066msgid "Auto Ethernet"
1067msgstr "Автоматична мрежа по Ethernet"
1068
1069#: ../js/ui/status/network.js:753
1070msgid "Auto broadband"
1071msgstr "Автоматична широколентова мрежа"
1072
1073#: ../js/ui/status/network.js:756
1074msgid "Auto dial-up"
1075msgstr "Автоматична мрежа през модем"
1076
1077#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
1078#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1467
1079#, c-format
1080msgid "Auto %s"
1081msgstr "Автоматична мрежа към „%s“"
1082
1083#: ../js/ui/status/network.js:880
1084msgid "Auto bluetooth"
1085msgstr "Автоматична мрежа по Bluetooth"
1086
1087#: ../js/ui/status/network.js:1469
1088msgid "Auto wireless"
1089msgstr "Автоматична безжична мрежа"
1090
1091#: ../js/ui/status/network.js:1558
1092msgid "Enable networking"
1093msgstr "Включване на мрежата"
1094
1095#: ../js/ui/status/network.js:1570
1096msgid "Wired"
1097msgstr "Жична"
1098
1099#: ../js/ui/status/network.js:1581
1100msgid "Wireless"
1101msgstr "Безжична"
1102
1103#: ../js/ui/status/network.js:1591
1104msgid "Mobile broadband"
1105msgstr "Мобилна широколентова"
1106
1107#: ../js/ui/status/network.js:1601
1108msgid "VPN Connections"
1109msgstr "Връзки към ВЧМ"
1110
1111#: ../js/ui/status/network.js:1612
1112msgid "Network Settings"
1113msgstr "Настройки на мрежата"
1114
1115#: ../js/ui/status/network.js:1749
1116msgid "Connection failed"
1117msgstr "Връзката е неуспешна"
1118
1119#: ../js/ui/status/network.js:1750
1120msgid "Activation of network connection failed"
1121msgstr "Осъществяването на връзка към мрежата е неуспешно"
1122
1123#: ../js/ui/status/network.js:2000
1124msgid "Networking is disabled"
1125msgstr "Мрежата е изключена"
1126
1127#: ../js/ui/status/network.js:2125
1128msgid "Network Manager"
1129msgstr "Управление на мрежата"
1130
1131#: ../js/ui/status/power.js:82
1132msgid "Power Settings"
1133msgstr "Настройка на захранването"
1134
1135#. 0 is reported when UPower does not have enough data
1136#. to estimate battery life
1137#: ../js/ui/status/power.js:103
1138msgid "Estimating..."
1139msgstr "Приблизително времето…"
1140
1141#: ../js/ui/status/power.js:110
1142#, c-format
1143msgid "%d hour remaining"
1144msgid_plural "%d hours remaining"
1145msgstr[0] "Остава %d час"
1146msgstr[1] "Остават %d часа"
1147
1148#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
1149#: ../js/ui/status/power.js:113
1150#, c-format
1151msgid "%d %s %d %s remaining"
1152msgstr "Остават %d %s и %d %s"
1153
1154#: ../js/ui/status/power.js:115
1155msgid "hour"
1156msgid_plural "hours"
1157msgstr[0] "час"
1158msgstr[1] "часа"
1159
1160#: ../js/ui/status/power.js:115
1161msgid "minute"
1162msgid_plural "minutes"
1163msgstr[0] "минута"
1164msgstr[1] "минути"
1165
1166#: ../js/ui/status/power.js:118
1167#, c-format
1168msgid "%d minute remaining"
1169msgid_plural "%d minutes remaining"
1170msgstr[0] "остават %d минути"
1171msgstr[1] "остават %d минути"
1172
1173#: ../js/ui/status/power.js:121 ../js/ui/status/power.js:194
1174#, c-format
1175msgctxt "percent of battery remaining"
1176msgid "%d%%"
1177msgstr "%d %%"
1178
1179#: ../js/ui/status/power.js:201
1180msgid "AC adapter"
1181msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
1182
1183#: ../js/ui/status/power.js:203
1184msgid "Laptop battery"
1185msgstr "Батерия на преносим компютър"
1186
1187#: ../js/ui/status/power.js:205
1188msgid "UPS"
1189msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1190
1191#: ../js/ui/status/power.js:207
1192msgid "Monitor"
1193msgstr "Монитор"
1194
1195#: ../js/ui/status/power.js:209
1196msgid "Mouse"
1197msgstr "Мишка"
1198
1199#: ../js/ui/status/power.js:213
1200msgid "PDA"
1201msgstr "Цифров помощник"
1202
1203#: ../js/ui/status/power.js:215
1204msgid "Cell phone"
1205msgstr "Мобилен телефон"
1206
1207#: ../js/ui/status/power.js:217
1208msgid "Media player"
1209msgstr "Музикално устройство"
1210
1211#: ../js/ui/status/power.js:219
1212msgid "Tablet"
1213msgstr "Таблет"
1214
1215#: ../js/ui/status/power.js:221
1216msgid "Computer"
1217msgstr "Компютър"
1218
1219#: ../js/ui/status/volume.js:42
1220msgid "Volume"
1221msgstr "Сила на звука"
1222
1223#: ../js/ui/status/volume.js:54
1224msgid "Microphone"
1225msgstr "Микрофон"
1226
1227#. We got the TpContact
1228#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
1229#. system-users for now as Empathy does.
1230#: ../js/ui/telepathyClient.js:259
1231msgid "Invitation"
1232msgstr "Покана"
1233
1234#. We got the TpContact
1235#: ../js/ui/telepathyClient.js:325
1236msgid "Call"
1237msgstr "Разговор"
1238
1239#. We got the TpContact
1240#: ../js/ui/telepathyClient.js:353
1241msgid "File Transfer"
1242msgstr "Обмен на файлове"
1243
1244#: ../js/ui/telepathyClient.js:434
1245msgid "Subscription request"
1246msgstr "Искане за записване"
1247
1248#: ../js/ui/telepathyClient.js:470
1249msgid "Connection error"
1250msgstr "Грешка при свързване"
1251
1252#: ../js/ui/telepathyClient.js:733
1253#, c-format
1254msgid "%s is online."
1255msgstr "%s е на линия."
1256
1257#: ../js/ui/telepathyClient.js:738
1258#, c-format
1259msgid "%s is offline."
1260msgstr "%s не е на линия."
1261
1262#: ../js/ui/telepathyClient.js:741
1263#, c-format
1264msgid "%s is away."
1265msgstr "%s отсъства."
1266
1267#: ../js/ui/telepathyClient.js:744
1268#, c-format
1269msgid "%s is busy."
1270msgstr "%s е зает."
1271
1272#. Translators: this is a time format string followed by a date.
1273#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
1274#. locale, without seconds.
1275#: ../js/ui/telepathyClient.js:978
1276#, no-c-format
1277msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
1278msgstr "Изпратено в <b>%X</b> на <b>%A</b>"
1279
1280#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
1281#. shown when you get a chat message in the same year.
1282#: ../js/ui/telepathyClient.js:984
1283#, no-c-format
1284msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1285msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B</b>, <b>%1$A</b>"
1286
1287#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
1288#. shown when you get a chat message in a different year.
1289#: ../js/ui/telepathyClient.js:989
1290#, no-c-format
1291msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1292msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B %4$Y</b>, <b>%1$A</b>"
1293
1294#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1295#. IM name.
1296#: ../js/ui/telepathyClient.js:1031
1297#, c-format
1298msgid "%s is now known as %s"
1299msgstr "%s в момента е познат като %s"
1300
1301#. translators: argument is a room name like
1302#. * room@jabber.org for example.
1303#: ../js/ui/telepathyClient.js:1140
1304#, c-format
1305msgid "Invitation to %s"
1306msgstr "Покана за присъединяване към %s"
1307
1308#. translators: first argument is the name of a contact and the second
1309#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
1310#. * for example.
1311#: ../js/ui/telepathyClient.js:1148
1312#, c-format
1313msgid "%s is inviting you to join %s"
1314msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
1315
1316#: ../js/ui/telepathyClient.js:1150 ../js/ui/telepathyClient.js:1239
1317#: ../js/ui/telepathyClient.js:1343
1318msgid "Decline"
1319msgstr "Отклоняване"
1320
1321#: ../js/ui/telepathyClient.js:1151 ../js/ui/telepathyClient.js:1240
1322#: ../js/ui/telepathyClient.js:1344
1323msgid "Accept"
1324msgstr "Приемане"
1325
1326#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1327#: ../js/ui/telepathyClient.js:1184
1328#, c-format
1329msgid "Video call from %s"
1330msgstr "Видео разговор от %s"
1331
1332#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1333#: ../js/ui/telepathyClient.js:1187
1334#, c-format
1335msgid "Call from %s"
1336msgstr "Повикване от %s"
1337
1338#: ../js/ui/telepathyClient.js:1197
1339msgid "Answer"
1340msgstr "Отговор"
1341
1342#. To translators: The first parameter is
1343#. * the contact's alias and the second one is the
1344#. * file name. The string will be something
1345#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
1346#.
1347#: ../js/ui/telepathyClient.js:1233
1348#, c-format
1349msgid "%s is sending you %s"
1350msgstr "%s ви праща „%s“"
1351
1352#. To translators: The parameter is the contact's alias
1353#: ../js/ui/telepathyClient.js:1308
1354#, c-format
1355msgid "%s would like permission to see when you are online"
1356msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
1357
1358#: ../js/ui/telepathyClient.js:1406
1359msgid "Network error"
1360msgstr "Мрежова грешка"
1361
1362#: ../js/ui/telepathyClient.js:1408
1363msgid "Authentication failed"
1364msgstr "Неуспешно идентифициране"
1365
1366#: ../js/ui/telepathyClient.js:1410
1367msgid "Encryption error"
1368msgstr "Грешка в шифрирането"
1369
1370#: ../js/ui/telepathyClient.js:1412
1371msgid "Certificate not provided"
1372msgstr "Не е предоставен сертификат"
1373
1374#: ../js/ui/telepathyClient.js:1414
1375msgid "Certificate untrusted"
1376msgstr "Сертификатът не е доверен"
1377
1378#: ../js/ui/telepathyClient.js:1416
1379msgid "Certificate expired"
1380msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1381
1382#: ../js/ui/telepathyClient.js:1418
1383msgid "Certificate not activated"
1384msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1385
1386#: ../js/ui/telepathyClient.js:1420
1387msgid "Certificate hostname mismatch"
1388msgstr "Несъвпадане на името с това в сертификата"
1389
1390#: ../js/ui/telepathyClient.js:1422
1391msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1392msgstr "Несъвпадане на отпечатъка на сертификата"
1393
1394#: ../js/ui/telepathyClient.js:1424
1395msgid "Certificate self-signed"
1396msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1397
1398#: ../js/ui/telepathyClient.js:1426
1399msgid "Status is set to offline"
1400msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
1401
1402#: ../js/ui/telepathyClient.js:1428
1403msgid "Encryption is not available"
1404msgstr "Не е налично шифриране"
1405
1406#: ../js/ui/telepathyClient.js:1430
1407msgid "Certificate is invalid"
1408msgstr "Сертификатът е неправилен"
1409
1410#: ../js/ui/telepathyClient.js:1432
1411msgid "Connection has been refused"
1412msgstr "Връзката е отказана"
1413
1414#: ../js/ui/telepathyClient.js:1434
1415msgid "Connection can't be established"
1416msgstr "Не може да се установи връзка"
1417
1418#: ../js/ui/telepathyClient.js:1436
1419msgid "Connection has been lost"
1420msgstr "Връзката прекъсна"
1421
1422#: ../js/ui/telepathyClient.js:1438
1423msgid "This resource is already connected to the server"
1424msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
1425
1426#: ../js/ui/telepathyClient.js:1440
1427msgid ""
1428"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
1429msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
1430
1431#: ../js/ui/telepathyClient.js:1442
1432msgid "The account already exists on the server"
1433msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
1434
1435#: ../js/ui/telepathyClient.js:1444
1436msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
1437msgstr ""
1438"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
1439
1440#: ../js/ui/telepathyClient.js:1446
1441msgid "Certificate has been revoked"
1442msgstr "Сертификатът е анулиран"
1443
1444#: ../js/ui/telepathyClient.js:1448
1445msgid ""
1446"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
1447msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
1448
1449#: ../js/ui/telepathyClient.js:1450
1450msgid ""
1451"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
1452"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
1453msgstr ""
1454"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
1455"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
1456
1457#. translators: argument is the account name, like
1458#. * name@jabber.org for example.
1459#: ../js/ui/telepathyClient.js:1459
1460#, c-format
1461msgid "Connection to %s failed"
1462msgstr "Връзката е към „%s“ е неуспешна"
1463
1464#: ../js/ui/telepathyClient.js:1468
1465msgid "Reconnect"
1466msgstr "Ново свързване"
1467
1468#: ../js/ui/telepathyClient.js:1469
1469msgid "Edit account"
1470msgstr "Редактиране на регистрацията"
1471
1472#: ../js/ui/telepathyClient.js:1515
1473msgid "Unknown reason"
1474msgstr "Неизвестна причина"
1475
1476#: ../js/ui/userMenu.js:145
1477msgid "Hidden"
1478msgstr "Скрит"
1479
1480#: ../js/ui/userMenu.js:151
1481msgid "Idle"
1482msgstr "Бездействие"
1483
1484#: ../js/ui/userMenu.js:154
1485msgid "Unavailable"
1486msgstr "Недостъпно"
1487
1488#: ../js/ui/userMenu.js:512 ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:586
1489msgid "Power Off..."
1490msgstr "Изключване..."
1491
1492#: ../js/ui/userMenu.js:548
1493msgid "Notifications"
1494msgstr "Известяване"
1495
1496#: ../js/ui/userMenu.js:556
1497msgid "Online Accounts"
1498msgstr "Мрежови регистрации"
1499
1500#: ../js/ui/userMenu.js:560
1501msgid "System Settings"
1502msgstr "Настройки на системата"
1503
1504#: ../js/ui/userMenu.js:567
1505msgid "Lock Screen"
1506msgstr "Заключване на екрана"
1507
1508#: ../js/ui/userMenu.js:572
1509msgid "Switch User"
1510msgstr "Смяна на потребител"
1511
1512#: ../js/ui/userMenu.js:577
1513msgid "Log Out..."
1514msgstr "Изход…"
1515
1516#: ../js/ui/userMenu.js:605
1517msgid "Your chat status will be set to busy"
1518msgstr "Състоянието ви ще се зададе да е „Зает“"
1519
1520#: ../js/ui/userMenu.js:606
1521msgid ""
1522"Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status "
1523"has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
1524msgstr ""
1525"Известяванията са изключени, включително и бързите съобщения. Състоянието ви "
1526"онлайн е обновено, за да покаже на другите, че може и да не видите веднага "
1527"техните съобщения."
1528
1529#. Translators: this is the text displayed
1530#. in the search entry when no search is
1531#. active; it should not exceed ~30
1532#. characters.
1533#: ../js/ui/viewSelector.js:120
1534msgid "Type to search..."
1535msgstr "Търсене на написаното…"
1536
1537#: ../js/ui/viewSelector.js:140 ../src/shell-util.c:261
1538msgid "Search"
1539msgstr "Търсене"
1540
1541#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:39
1542#, c-format
1543msgid "%s has finished starting"
1544msgstr "Програмата „%s“ стартира успешно"
1545
1546#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:41
1547#, c-format
1548msgid "'%s' is ready"
1549msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
1550
1551#. translators:
1552#. * The number of sound outputs on a particular device
1553#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
1554#, c-format
1555msgid "%u Output"
1556msgid_plural "%u Outputs"
1557msgstr[0] "%u изход"
1558msgstr[1] "%u изхода"
1559
1560#. translators:
1561#. * The number of sound inputs on a particular device
1562#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
1563#, c-format
1564msgid "%u Input"
1565msgid_plural "%u Inputs"
1566msgstr[0] "%u вход"
1567msgstr[1] "%u входа"
1568
1569#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
1570msgid "System Sounds"
1571msgstr "Системни звуци"
1572
1573#: ../src/main.c:480
1574msgid "Print version"
1575msgstr "Показване на версията"
1576
1577#: ../src/main.c:486
1578msgid "Mode used by GDM for login screen"
1579msgstr "Режим използван от GDM за екрана за влизане"
1580
1581#: ../src/shell-app.c:581
1582#, c-format
1583msgid "Failed to launch '%s'"
1584msgstr "Неуспех при стартиране на „%s“"
1585
1586#: ../src/shell-mobile-providers.c:80
1587msgid "United Kingdom"
1588msgstr "Великобритания"
1589
1590#: ../src/shell-mobile-providers.c:526
1591msgid "Default"
1592msgstr "Стандартно"
1593
1594#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1595msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1596msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1597
1598#: ../src/shell-util.c:100
1599msgid "Home Folder"
1600msgstr "Домашна папка"
1601
1602#. Translators: this is the same string as the one found in
1603#. * nautilus
1604#: ../src/shell-util.c:115
1605msgid "File System"
1606msgstr "Файлова система"
1607
1608#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1609#. * method, and the second string is a path. For
1610#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1611#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1612#.
1613#: ../src/shell-util.c:311
1614#, c-format
1615msgid "%1$s: %2$s"
1616msgstr "%1$s: %2$s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.