source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2350

Last change on this file since 2350 was 2350, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

gnome-contacts, gtk+-properties, cogl, gnome-shell, aisleriot, gnome-documents, gnome-online-accounts, gdm, sushi: подадени в master; aisleriot, gnome-control-center: подадени в gnome-3-2

File size: 51.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-09-25 08:34+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-09-25 08:34+0300\n"
12"Last-Translator: Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should be loaded. disabled-extensions overrides this setting for extensions "
54"that appear in both lists."
55msgstr ""
56"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
57"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Разширения записани "
58"едновременно тук и в списъка „disabled-extensions“ ще бъдат изключени."
59
60#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
61msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
62msgstr "История на командата Alt-F2"
63
64#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
65msgid "History for the looking glass dialog"
66msgstr "История на прозореца с огледалото"
67
68#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
69msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
70msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
71
72#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
73msgid "If true, display seconds in time."
74msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
75
76#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
77msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
78msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
79
80#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
81msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
82msgstr ""
83"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
84"програми"
85
86#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
87#, no-c-format
88msgid ""
89"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
90"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
91"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
92"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
93"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
94"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
95"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
96"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
97"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
98"at the optimal thread count on the system."
99msgstr ""
100"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
101"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
102"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
103"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
104"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
105"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
106"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
107"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
108"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
109"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
110"оптимален брой нишки за системата."
111
112#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
113msgid "Show date in clock"
114msgstr "Показване на дата в часовника"
115
116#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
117msgid "Show the week date in the calendar"
118msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
119
120#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
121msgid "Show time with seconds"
122msgstr "Показване на секунди към времето"
123
124#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
125msgid ""
126"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
127"favorites area."
128msgstr ""
129"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
130"областта „Любими“."
131
132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
133msgid ""
134"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
135"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
136"a different container format."
137msgstr ""
138"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
139"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
140"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
141
142#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
143msgid ""
144"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
145"screencast recorder in frames-per-second."
146msgstr ""
147"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
148"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
149
150#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
151msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
152msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
153
154#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
155msgid ""
156"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
157"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
158"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
159"remove already saved data."
160msgstr ""
161"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
162"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
163"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
164"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
165"премахне вече запазените данни."
166
167#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
168msgid "The type of keyboard to use."
169msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
170
171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
172msgid "Uuids of extensions to enable"
173msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
174
175#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
176msgid "Whether to collect stats about applications usage"
177msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
178
179#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
180msgid "Which keyboard to use"
181msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
182
183#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
184msgid "disabled OpenSearch providers"
185msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
186
187#: ../js/gdm/loginDialog.js:617
188msgid "Session..."
189msgstr "Сесия…"
190
191#: ../js/gdm/loginDialog.js:785
192msgctxt "title"
193msgid "Sign In"
194msgstr "Регистриране"
195
196#. translators: this message is shown below the password entry field
197#. to indicate the user can swipe their finger instead
198#: ../js/gdm/loginDialog.js:830
199msgid "(or swipe finger)"
200msgstr "(или се регистрирайте с пръстов отпечатък)"
201
202#: ../js/gdm/loginDialog.js:848
203msgid "Not listed?"
204msgstr "Липсва в списъка?"
205
206#: ../js/gdm/loginDialog.js:1004 ../js/ui/endSessionDialog.js:426
207#: ../js/ui/extensionSystem.js:477 ../js/ui/networkAgent.js:165
208#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:171 ../js/ui/status/bluetooth.js:480
209msgid "Cancel"
210msgstr "Отказване"
211
212#: ../js/gdm/loginDialog.js:1009
213msgctxt "button"
214msgid "Sign In"
215msgstr "Регистриране"
216
217#: ../js/gdm/loginDialog.js:1358
218msgid "Login Window"
219msgstr "Екран за идентификация"
220
221#: ../js/gdm/powerMenu.js:116 ../js/ui/userMenu.js:514
222#: ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:585
223msgid "Suspend"
224msgstr "Приспиване"
225
226#: ../js/gdm/powerMenu.js:121 ../js/ui/endSessionDialog.js:89
227#: ../js/ui/endSessionDialog.js:97 ../js/ui/endSessionDialog.js:106
228msgid "Restart"
229msgstr "Рестартиране"
230
231#: ../js/gdm/powerMenu.js:126 ../js/ui/endSessionDialog.js:80
232#: ../js/ui/endSessionDialog.js:91
233msgid "Power Off"
234msgstr "Изключване"
235
236#: ../js/misc/util.js:92
237msgid "Command not found"
238msgstr "Командата не беше открита"
239
240#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
241#. something nicer
242#: ../js/misc/util.js:119
243msgid "Could not parse command:"
244msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
245
246#: ../js/misc/util.js:127
247#, c-format
248msgid "Execution of '%s' failed:"
249msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
250
251#. Translators: Filter to display all applications
252#: ../js/ui/appDisplay.js:255
253msgid "All"
254msgstr "Всички"
255
256#: ../js/ui/appDisplay.js:319
257msgid "APPLICATIONS"
258msgstr "ПРОГРАМИ"
259
260#: ../js/ui/appDisplay.js:377
261msgid "SETTINGS"
262msgstr "НАСТРОЙКИ"
263
264#: ../js/ui/appDisplay.js:684
265msgid "New Window"
266msgstr "Нов прозорец"
267
268#: ../js/ui/appDisplay.js:687
269msgid "Remove from Favorites"
270msgstr "Премахване от „Любими“"
271
272#: ../js/ui/appDisplay.js:688
273msgid "Add to Favorites"
274msgstr "Добавяне в „Любими“"
275
276#: ../js/ui/appFavorites.js:89
277#, c-format
278msgid "%s has been added to your favorites."
279msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
280
281#: ../js/ui/appFavorites.js:120
282#, c-format
283msgid "%s has been removed from your favorites."
284msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
285
286#: ../js/ui/autorunManager.js:280
287msgid "Removable Devices"
288msgstr "Външни устройства"
289
290#: ../js/ui/autorunManager.js:590
291#, c-format
292msgid "Open with %s"
293msgstr "Отваряне с %s"
294
295#: ../js/ui/autorunManager.js:616
296msgid "Eject"
297msgstr "Изваждане"
298
299#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
300#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
301#.
302#: ../js/ui/calendar.js:63
303msgctxt "event list time"
304msgid "All Day"
305msgstr "Цял ден"
306
307#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
308#: ../js/ui/calendar.js:68
309msgctxt "event list time"
310msgid "%H:%M"
311msgstr "%H:%M"
312
313#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
314#: ../js/ui/calendar.js:75
315msgctxt "event list time"
316msgid "%l:%M %p"
317msgstr "%l:%M %p"
318
319#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
320#. *
321#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
322#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
323#.
324#: ../js/ui/calendar.js:115
325msgctxt "grid sunday"
326msgid "S"
327msgstr "Н"
328
329#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
330#: ../js/ui/calendar.js:117
331msgctxt "grid monday"
332msgid "M"
333msgstr "П"
334
335#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
336#: ../js/ui/calendar.js:119
337msgctxt "grid tuesday"
338msgid "T"
339msgstr "В"
340
341#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
342#: ../js/ui/calendar.js:121
343msgctxt "grid wednesday"
344msgid "W"
345msgstr "С"
346
347#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
348#: ../js/ui/calendar.js:123
349msgctxt "grid thursday"
350msgid "T"
351msgstr "Ч"
352
353#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
354#: ../js/ui/calendar.js:125
355msgctxt "grid friday"
356msgid "F"
357msgstr "П"
358
359#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
360#: ../js/ui/calendar.js:127
361msgctxt "grid saturday"
362msgid "S"
363msgstr "С"
364
365#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
366#. *
367#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
368#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
369#. * both be 'T').
370#.
371#: ../js/ui/calendar.js:140
372msgctxt "list sunday"
373msgid "Su"
374msgstr "Нд"
375
376#. Translators: Event list abbreviation for Monday
377#: ../js/ui/calendar.js:142
378msgctxt "list monday"
379msgid "M"
380msgstr "Пн"
381
382#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
383#: ../js/ui/calendar.js:144
384msgctxt "list tuesday"
385msgid "T"
386msgstr "Вт"
387
388#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
389#: ../js/ui/calendar.js:146
390msgctxt "list wednesday"
391msgid "W"
392msgstr "Ср"
393
394#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
395#: ../js/ui/calendar.js:148
396msgctxt "list thursday"
397msgid "Th"
398msgstr "Чт"
399
400#. Translators: Event list abbreviation for Friday
401#: ../js/ui/calendar.js:150
402msgctxt "list friday"
403msgid "F"
404msgstr "Пт"
405
406#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
407#: ../js/ui/calendar.js:152
408msgctxt "list saturday"
409msgid "S"
410msgstr "Сб"
411
412#. Translators: Text to show if there are no events
413#: ../js/ui/calendar.js:687
414msgid "Nothing Scheduled"
415msgstr "Няма нищо запланувано"
416
417#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
418#: ../js/ui/calendar.js:703
419msgctxt "calendar heading"
420msgid "%A, %B %d"
421msgstr "%A, %B %d"
422
423#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
424#: ../js/ui/calendar.js:706
425msgctxt "calendar heading"
426msgid "%A, %B %d, %Y"
427msgstr "%A, %B, %d, %Y"
428
429#: ../js/ui/calendar.js:716
430msgid "Today"
431msgstr "Днес"
432
433#: ../js/ui/calendar.js:720
434msgid "Tomorrow"
435msgstr "Утре"
436
437#: ../js/ui/calendar.js:729
438msgid "This week"
439msgstr "Тази седмица"
440
441#: ../js/ui/calendar.js:737
442msgid "Next week"
443msgstr "Следващата седмица"
444
445#: ../js/ui/contactDisplay.js:59 ../js/ui/notificationDaemon.js:444
446#: ../js/ui/status/power.js:223 ../src/shell-app.c:355
447msgid "Unknown"
448msgstr "Неизвестно"
449
450#: ../js/ui/contactDisplay.js:80 ../js/ui/userMenu.js:139
451msgid "Available"
452msgstr "На линия"
453
454#: ../js/ui/contactDisplay.js:85 ../js/ui/userMenu.js:148
455msgid "Away"
456msgstr "Отсъстващ"
457
458#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:142
459msgid "Busy"
460msgstr "Зает"
461
462#: ../js/ui/contactDisplay.js:93
463msgid "Offline"
464msgstr "Извън мрежата"
465
466#: ../js/ui/contactDisplay.js:140
467msgid "CONTACTS"
468msgstr "КОНТАКТИ"
469
470#: ../js/ui/dash.js:172 ../js/ui/messageTray.js:1204
471msgid "Remove"
472msgstr "Изтриване"
473
474#: ../js/ui/dateMenu.js:99
475msgid "Date and Time Settings"
476msgstr "Настройки на датата и времето"
477
478#: ../js/ui/dateMenu.js:125
479msgid "Open Calendar"
480msgstr "Отваряне на календара"
481
482#. Translators: This is the time format with date used
483#. in 24-hour mode.
484#: ../js/ui/dateMenu.js:183
485msgid "%a %b %e, %R:%S"
486msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
487
488#: ../js/ui/dateMenu.js:184
489msgid "%a %b %e, %R"
490msgstr "%a, %e %b, %R"
491
492#. Translators: This is the time format without date used
493#. in 24-hour mode.
494#: ../js/ui/dateMenu.js:188
495msgid "%a %R:%S"
496msgstr "%a, %R:%S"
497
498#: ../js/ui/dateMenu.js:189
499msgid "%a %R"
500msgstr "%a, %R"
501
502#. Translators: This is a time format with date used
503#. for AM/PM.
504#: ../js/ui/dateMenu.js:196
505msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
506msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
507
508#: ../js/ui/dateMenu.js:197
509msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
510msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
511
512#. Translators: This is a time format without date used
513#. for AM/PM.
514#: ../js/ui/dateMenu.js:201
515msgid "%a %l:%M:%S %p"
516msgstr "%a %l:%M:%S %p"
517
518#: ../js/ui/dateMenu.js:202
519msgid "%a %l:%M %p"
520msgstr "%a, %H:%M"
521
522#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
523#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
524#.
525#: ../js/ui/dateMenu.js:213
526msgid "%A %B %e, %Y"
527msgstr "%A %B %e, %Y"
528
529#: ../js/ui/docDisplay.js:16
530msgid "RECENT ITEMS"
531msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
532
533#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
534#, c-format
535msgid "Log Out %s"
536msgstr "Изход на „%s“"
537
538#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61 ../js/ui/endSessionDialog.js:75
539msgid "Log Out"
540msgstr "Изход"
541
542#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
543msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
544msgstr ""
545"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
546
547#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
548#, c-format
549msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
550msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
551msgstr[0] ""
552"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунда."
553msgstr[1] ""
554"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
555
556#: ../js/ui/endSessionDialog.js:69
557#, c-format
558msgid "You will be logged out automatically in %d second."
559msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
560msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
561msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
562
563#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
564msgid "Logging out of the system."
565msgstr "Излизане от системата."
566
567#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
568msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
569msgstr ""
570"Натиснете „Изключване“, за да спрете тези програми и да излезете от "
571"системата."
572
573#: ../js/ui/endSessionDialog.js:83
574#, c-format
575msgid "The system will power off automatically in %d second."
576msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
577msgstr[0] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунда."
578msgstr[1] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
579
580#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
581msgid "Powering off the system."
582msgstr "Изключване на системата."
583
584#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
585msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
586msgstr ""
587"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
588"системата."
589
590#: ../js/ui/endSessionDialog.js:100
591#, c-format
592msgid "The system will restart automatically in %d second."
593msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
594msgstr[0] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунда."
595msgstr[1] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
596
597#: ../js/ui/endSessionDialog.js:104
598msgid "Restarting the system."
599msgstr "Рестартиране на системата."
600
601#: ../js/ui/extensionSystem.js:481
602msgid "Install"
603msgstr "Инсталиране"
604
605#: ../js/ui/extensionSystem.js:485
606#, c-format
607msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
608msgstr "Да се изтегли и инсталира ли „%s“ от from extensions.gnome.org?"
609
610#: ../js/ui/keyboard.js:517 ../js/ui/status/power.js:211
611msgid "Keyboard"
612msgstr "Клавиатура"
613
614#: ../js/ui/lookingGlass.js:645
615msgid "No extensions installed"
616msgstr "Няма инсталирани разширения"
617
618#: ../js/ui/lookingGlass.js:691
619msgid "Enabled"
620msgstr "Включено"
621
622#. translators:
623#. * The device has been disabled
624#: ../js/ui/lookingGlass.js:693 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
625msgid "Disabled"
626msgstr "Изключено"
627
628#: ../js/ui/lookingGlass.js:695
629msgid "Error"
630msgstr "Грешка"
631
632#: ../js/ui/lookingGlass.js:697
633msgid "Out of date"
634msgstr "Остаряло"
635
636#: ../js/ui/lookingGlass.js:699
637msgid "Downloading"
638msgstr "Изтегляне"
639
640#: ../js/ui/lookingGlass.js:724
641msgid "View Source"
642msgstr "Преглед на изходния код"
643
644#: ../js/ui/lookingGlass.js:730
645msgid "Web Page"
646msgstr "Домашна страница"
647
648#: ../js/ui/messageTray.js:1197
649msgid "Open"
650msgstr "Отваряне"
651
652#: ../js/ui/messageTray.js:2405
653msgid "System Information"
654msgstr "Информация за системата"
655
656#: ../js/ui/networkAgent.js:145
657msgid "Show password"
658msgstr "Показване на парола"
659
660#: ../js/ui/networkAgent.js:160
661msgid "Connect"
662msgstr "Свързване"
663
664#. Cisco LEAP
665#: ../js/ui/networkAgent.js:255 ../js/ui/networkAgent.js:267
666#: ../js/ui/networkAgent.js:294 ../js/ui/networkAgent.js:314
667#: ../js/ui/networkAgent.js:324
668msgid "Password: "
669msgstr "Парола: "
670
671#. static WEP
672#: ../js/ui/networkAgent.js:260
673msgid "Key: "
674msgstr "Ключ: "
675
676#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
677#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
678#. (and don't even care of which one)
679#: ../js/ui/networkAgent.js:292 ../js/ui/networkAgent.js:310
680msgid "Username: "
681msgstr "Потребител: "
682
683#: ../js/ui/networkAgent.js:298
684msgid "Identity: "
685msgstr "Самоличност: "
686
687#: ../js/ui/networkAgent.js:300
688msgid "Private key password: "
689msgstr "Парола за частният ключ: "
690
691#: ../js/ui/networkAgent.js:312
692msgid "Service: "
693msgstr "Услуга: "
694
695#: ../js/ui/networkAgent.js:341
696msgid "Authentication required by wireless network"
697msgstr "Изисква се удостоверяване за безжична мрежа"
698
699#: ../js/ui/networkAgent.js:342
700#, c-format
701msgid ""
702"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
703"'%s'."
704msgstr ""
705"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
706"ключове."
707
708#: ../js/ui/networkAgent.js:346
709msgid "Wired 802.1X authentication"
710msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
711
712#: ../js/ui/networkAgent.js:348
713msgid "Network name: "
714msgstr "Име на мрежата: "
715
716#: ../js/ui/networkAgent.js:353
717msgid "DSL authentication"
718msgstr "Удостоверяване за DSL"
719
720#: ../js/ui/networkAgent.js:360
721msgid "PIN code required"
722msgstr "Необходим е PIN"
723
724#: ../js/ui/networkAgent.js:361
725msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
726msgstr "Мобилното устройство изисква ПИН"
727
728#: ../js/ui/networkAgent.js:362
729msgid "PIN: "
730msgstr "ПИН: "
731
732#: ../js/ui/networkAgent.js:368
733msgid "Mobile broadband network password"
734msgstr "Парола за мобилна широколентова връзка"
735
736#: ../js/ui/networkAgent.js:369
737#, c-format
738msgid "A password is required to connect to '%s'."
739msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
740
741#: ../js/ui/overview.js:91
742msgid "Undo"
743msgstr "Отмяна"
744
745#: ../js/ui/overview.js:205
746msgid "Windows"
747msgstr "Прозорци"
748
749#: ../js/ui/overview.js:208
750msgid "Applications"
751msgstr "Програми"
752
753#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
754#. the left of the overview
755#: ../js/ui/overview.js:230
756msgid "Dash"
757msgstr "Най-ползвани"
758
759#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
760#: ../js/ui/panel.js:539
761#, c-format
762msgid "Quit %s"
763msgstr "Спиране на програмата „%s“"
764
765#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
766#. in your language, you can use the word for "Overview".
767#: ../js/ui/panel.js:575
768msgid "Activities"
769msgstr "Дейности"
770
771#: ../js/ui/panel.js:967
772msgid "Top Bar"
773msgstr "Горна лента"
774
775#: ../js/ui/placeDisplay.js:120
776#, c-format
777msgid "Failed to unmount '%s'"
778msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
779
780#: ../js/ui/placeDisplay.js:123
781msgid "Retry"
782msgstr "Нов опит"
783
784#: ../js/ui/placeDisplay.js:163
785msgid "Connect to..."
786msgstr "Свързване към…"
787
788#: ../js/ui/placeDisplay.js:375
789msgid "PLACES & DEVICES"
790msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
791
792#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:72
793msgid "Authentication Required"
794msgstr "Необходимо е удостоверяване"
795
796#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:106
797msgid "Administrator"
798msgstr "Администратор"
799
800#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175
801msgid "Authenticate"
802msgstr "Удостоверяване"
803
804#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
805#. * requested authentication was not gained; this can happen
806#. * because of an authentication error (like invalid password),
807#. * for instance.
808#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:256
809msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
810msgstr "Действието не беше успешно. Опитайте отново."
811
812#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:268
813msgid "Password:"
814msgstr "Парола:"
815
816#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
817#. (for toggle switches containing the English words
818#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
819#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
820#. simply result in invisible toggle switches.
821#: ../js/ui/popupMenu.js:731
822msgid "toggle-switch-us"
823msgstr "toggle-switch-intl"
824
825#: ../js/ui/runDialog.js:208
826msgid "Please enter a command:"
827msgstr "Въведете команда:"
828
829#: ../js/ui/searchDisplay.js:340
830msgid "Searching..."
831msgstr "Търсене…"
832
833#: ../js/ui/searchDisplay.js:363
834msgid "No matching results."
835msgstr "Няма съвпадения."
836
837#: ../js/ui/shellMountOperation.js:285
838msgid "Wrong password, please try again"
839msgstr "Грешна парола. Опитайте отново."
840
841#: ../js/ui/status/accessibility.js:60
842msgid "Zoom"
843msgstr "Увеличаване"
844
845#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
846#. 'screen-reader-enabled');
847#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
848#: ../js/ui/status/accessibility.js:71
849msgid "Screen Keyboard"
850msgstr "Екранна клавиатура"
851
852#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
853msgid "Visual Alerts"
854msgstr "Визуална помощ"
855
856#: ../js/ui/status/accessibility.js:78
857msgid "Sticky Keys"
858msgstr "Лепкави клавиши"
859
860#: ../js/ui/status/accessibility.js:81
861msgid "Slow Keys"
862msgstr "Бавни клавиши"
863
864#: ../js/ui/status/accessibility.js:84
865msgid "Bounce Keys"
866msgstr "Подскачащи клавиши"
867
868#: ../js/ui/status/accessibility.js:87
869msgid "Mouse Keys"
870msgstr "Клавиши за мишка"
871
872#: ../js/ui/status/accessibility.js:91
873msgid "Universal Access Settings"
874msgstr "Настройки на универсалния достъп"
875
876#: ../js/ui/status/accessibility.js:141
877msgid "High Contrast"
878msgstr "Висок контраст"
879
880#: ../js/ui/status/accessibility.js:178
881msgid "Large Text"
882msgstr "Едър текст"
883
884#: ../js/ui/status/bluetooth.js:39 ../js/ui/status/bluetooth.js:261
885#: ../js/ui/status/bluetooth.js:347 ../js/ui/status/bluetooth.js:381
886#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421 ../js/ui/status/bluetooth.js:454
887msgid "Bluetooth"
888msgstr "Bluetooth"
889
890#: ../js/ui/status/bluetooth.js:52
891msgid "Visibility"
892msgstr "Видимост"
893
894#: ../js/ui/status/bluetooth.js:66
895msgid "Send Files to Device..."
896msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
897
898#: ../js/ui/status/bluetooth.js:67
899msgid "Set up a New Device..."
900msgstr "Настройка на ново устройство…"
901
902#: ../js/ui/status/bluetooth.js:91
903msgid "Bluetooth Settings"
904msgstr "Настройки на Bluetooth"
905
906#. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
907#: ../js/ui/status/bluetooth.js:111
908msgid "hardware disabled"
909msgstr "устройството е изключено (чрез бутон)"
910
911#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208
912msgid "Connection"
913msgstr "Свързване"
914
915#: ../js/ui/status/bluetooth.js:217 ../js/ui/status/network.js:486
916msgid "disconnecting..."
917msgstr "прекъсване на връзката…"
918
919#: ../js/ui/status/bluetooth.js:230 ../js/ui/status/network.js:492
920msgid "connecting..."
921msgstr "свързване…"
922
923#: ../js/ui/status/bluetooth.js:248
924msgid "Send Files..."
925msgstr "Изпращане на файлове..."
926
927#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
928msgid "Browse Files..."
929msgstr "Разглеждане на файлове..."
930
931#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
932msgid "Error browsing device"
933msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
934
935#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263
936#, c-format
937msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
938msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
939
940#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
941msgid "Keyboard Settings"
942msgstr "Настройка на клавиатурата"
943
944#: ../js/ui/status/bluetooth.js:274
945msgid "Mouse Settings"
946msgstr "Настройки на мишката"
947
948#: ../js/ui/status/bluetooth.js:279 ../js/ui/status/volume.js:62
949msgid "Sound Settings"
950msgstr "Настройки на звука"
951
952#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
953#, c-format
954msgid "Authorization request from %s"
955msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
956
957#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
958#, c-format
959msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
960msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
961
962#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
963msgid "Always grant access"
964msgstr "Винаги позволяване на достъп"
965
966#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
967msgid "Grant this time only"
968msgstr "Позволяване само този път"
969
970#: ../js/ui/status/bluetooth.js:392 ../js/ui/telepathyClient.js:1196
971msgid "Reject"
972msgstr "Отхвърляне"
973
974#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
975#, c-format
976msgid "Pairing confirmation for %s"
977msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
978
979#: ../js/ui/status/bluetooth.js:428 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
980#, c-format
981msgid "Device %s wants to pair with this computer"
982msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
983
984#: ../js/ui/status/bluetooth.js:429
985#, c-format
986msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
987msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
988
989#: ../js/ui/status/bluetooth.js:431
990msgid "Matches"
991msgstr "Съвпадения"
992
993#: ../js/ui/status/bluetooth.js:432
994msgid "Does not match"
995msgstr "Няма съвпадения"
996
997#: ../js/ui/status/bluetooth.js:455
998#, c-format
999msgid "Pairing request for %s"
1000msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
1001
1002#: ../js/ui/status/bluetooth.js:463
1003msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
1004msgstr "Въведете кода на устройството %s."
1005
1006#: ../js/ui/status/bluetooth.js:479
1007msgid "OK"
1008msgstr "Добре"
1009
1010#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
1011msgid "Show Keyboard Layout"
1012msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
1013
1014#: ../js/ui/status/keyboard.js:78
1015msgid "Region and Language Settings"
1016msgstr "Настройки на региона и езика"
1017
1018#: ../js/ui/status/network.js:97
1019msgid "<unknown>"
1020msgstr "<неизвестно>"
1021
1022#. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
1023#: ../js/ui/status/network.js:285
1024msgid "disabled"
1025msgstr "изключено"
1026
1027#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
1028#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
1029#: ../js/ui/status/network.js:484
1030msgid "unmanaged"
1031msgstr "без управление"
1032
1033#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
1034#: ../js/ui/status/network.js:495
1035msgid "authentication required"
1036msgstr "изисква се удостоверяване"
1037
1038#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
1039#. module, which is missing
1040#: ../js/ui/status/network.js:505
1041msgid "firmware missing"
1042msgstr "липсва фърмуер"
1043
1044#. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
1045#: ../js/ui/status/network.js:512
1046msgid "cable unplugged"
1047msgstr "кабелът е изваден"
1048
1049#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
1050#. is disabled by rfkill, or it has no coverage
1051#: ../js/ui/status/network.js:517
1052msgid "unavailable"
1053msgstr "недостъпно"
1054
1055#: ../js/ui/status/network.js:519
1056msgid "connection failed"
1057msgstr "връзката е неуспешна"
1058
1059#: ../js/ui/status/network.js:575 ../js/ui/status/network.js:1523
1060msgid "More..."
1061msgstr "Повече…"
1062
1063#. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
1064#. and we cannot access its settings (including the name)
1065#: ../js/ui/status/network.js:611 ../js/ui/status/network.js:1458
1066msgid "Connected (private)"
1067msgstr "Връзката е осъществена (няма налични данни)"
1068
1069#: ../js/ui/status/network.js:689
1070msgid "Auto Ethernet"
1071msgstr "Автоматична мрежа по Ethernet"
1072
1073#: ../js/ui/status/network.js:753
1074msgid "Auto broadband"
1075msgstr "Автоматична широколентова мрежа"
1076
1077#: ../js/ui/status/network.js:756
1078msgid "Auto dial-up"
1079msgstr "Автоматична мрежа през модем"
1080
1081#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
1082#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1470
1083#, c-format
1084msgid "Auto %s"
1085msgstr "Автоматична мрежа към „%s“"
1086
1087#: ../js/ui/status/network.js:880
1088msgid "Auto bluetooth"
1089msgstr "Автоматична мрежа по Bluetooth"
1090
1091#: ../js/ui/status/network.js:1472
1092msgid "Auto wireless"
1093msgstr "Автоматична безжична мрежа"
1094
1095#: ../js/ui/status/network.js:1566
1096msgid "Enable networking"
1097msgstr "Включване на мрежата"
1098
1099#: ../js/ui/status/network.js:1578
1100msgid "Wired"
1101msgstr "Жична"
1102
1103#: ../js/ui/status/network.js:1589
1104msgid "Wireless"
1105msgstr "Безжична"
1106
1107#: ../js/ui/status/network.js:1599
1108msgid "Mobile broadband"
1109msgstr "Мобилна широколентова"
1110
1111#: ../js/ui/status/network.js:1609
1112msgid "VPN Connections"
1113msgstr "Връзки към ВЧМ"
1114
1115#: ../js/ui/status/network.js:1620
1116msgid "Network Settings"
1117msgstr "Настройки на мрежата"
1118
1119#: ../js/ui/status/network.js:1757
1120msgid "Connection failed"
1121msgstr "Връзката е неуспешна"
1122
1123#: ../js/ui/status/network.js:1758
1124msgid "Activation of network connection failed"
1125msgstr "Осъществяването на връзка към мрежата е неуспешно"
1126
1127#: ../js/ui/status/network.js:2008
1128msgid "Networking is disabled"
1129msgstr "Мрежата е изключена"
1130
1131#: ../js/ui/status/network.js:2133
1132msgid "Network Manager"
1133msgstr "Управление на мрежата"
1134
1135#: ../js/ui/status/power.js:82
1136msgid "Power Settings"
1137msgstr "Настройка на захранването"
1138
1139#. 0 is reported when UPower does not have enough data
1140#. to estimate battery life
1141#: ../js/ui/status/power.js:103
1142msgid "Estimating..."
1143msgstr "Приблизително времето…"
1144
1145#: ../js/ui/status/power.js:110
1146#, c-format
1147msgid "%d hour remaining"
1148msgid_plural "%d hours remaining"
1149msgstr[0] "Остава %d час"
1150msgstr[1] "Остават %d часа"
1151
1152#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
1153#: ../js/ui/status/power.js:113
1154#, c-format
1155msgid "%d %s %d %s remaining"
1156msgstr "Остават %d %s и %d %s"
1157
1158#: ../js/ui/status/power.js:115
1159msgid "hour"
1160msgid_plural "hours"
1161msgstr[0] "час"
1162msgstr[1] "часа"
1163
1164#: ../js/ui/status/power.js:115
1165msgid "minute"
1166msgid_plural "minutes"
1167msgstr[0] "минута"
1168msgstr[1] "минути"
1169
1170#: ../js/ui/status/power.js:118
1171#, c-format
1172msgid "%d minute remaining"
1173msgid_plural "%d minutes remaining"
1174msgstr[0] "остават %d минути"
1175msgstr[1] "остават %d минути"
1176
1177#: ../js/ui/status/power.js:121 ../js/ui/status/power.js:194
1178#, c-format
1179msgctxt "percent of battery remaining"
1180msgid "%d%%"
1181msgstr "%d %%"
1182
1183#: ../js/ui/status/power.js:201
1184msgid "AC adapter"
1185msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
1186
1187#: ../js/ui/status/power.js:203
1188msgid "Laptop battery"
1189msgstr "Батерия на преносим компютър"
1190
1191#: ../js/ui/status/power.js:205
1192msgid "UPS"
1193msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1194
1195#: ../js/ui/status/power.js:207
1196msgid "Monitor"
1197msgstr "Монитор"
1198
1199#: ../js/ui/status/power.js:209
1200msgid "Mouse"
1201msgstr "Мишка"
1202
1203#: ../js/ui/status/power.js:213
1204msgid "PDA"
1205msgstr "Цифров помощник"
1206
1207#: ../js/ui/status/power.js:215
1208msgid "Cell phone"
1209msgstr "Мобилен телефон"
1210
1211#: ../js/ui/status/power.js:217
1212msgid "Media player"
1213msgstr "Музикално устройство"
1214
1215#: ../js/ui/status/power.js:219
1216msgid "Tablet"
1217msgstr "Таблет"
1218
1219#: ../js/ui/status/power.js:221
1220msgid "Computer"
1221msgstr "Компютър"
1222
1223#: ../js/ui/status/volume.js:42
1224msgid "Volume"
1225msgstr "Сила на звука"
1226
1227#: ../js/ui/status/volume.js:54
1228msgid "Microphone"
1229msgstr "Микрофон"
1230
1231#. We got the TpContact
1232#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
1233#. system-users for now as Empathy does.
1234#: ../js/ui/telepathyClient.js:259
1235msgid "Invitation"
1236msgstr "Покана"
1237
1238#. We got the TpContact
1239#: ../js/ui/telepathyClient.js:325
1240msgid "Call"
1241msgstr "Разговор"
1242
1243#. We got the TpContact
1244#: ../js/ui/telepathyClient.js:353
1245msgid "File Transfer"
1246msgstr "Обмен на файлове"
1247
1248#: ../js/ui/telepathyClient.js:434
1249msgid "Subscription request"
1250msgstr "Искане за записване"
1251
1252#: ../js/ui/telepathyClient.js:470
1253msgid "Connection error"
1254msgstr "Грешка при свързване"
1255
1256#: ../js/ui/telepathyClient.js:733
1257#, c-format
1258msgid "%s is online."
1259msgstr "%s е на линия."
1260
1261#: ../js/ui/telepathyClient.js:738
1262#, c-format
1263msgid "%s is offline."
1264msgstr "%s не е на линия."
1265
1266#: ../js/ui/telepathyClient.js:741
1267#, c-format
1268msgid "%s is away."
1269msgstr "%s отсъства."
1270
1271#: ../js/ui/telepathyClient.js:744
1272#, c-format
1273msgid "%s is busy."
1274msgstr "%s е зает."
1275
1276#. Translators: this is a time format string followed by a date.
1277#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
1278#. locale, without seconds.
1279#: ../js/ui/telepathyClient.js:978
1280#, no-c-format
1281msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
1282msgstr "Изпратено в <b>%X</b> на <b>%A</b>"
1283
1284#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
1285#. shown when you get a chat message in the same year.
1286#: ../js/ui/telepathyClient.js:984
1287#, no-c-format
1288msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1289msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B</b>, <b>%1$A</b>"
1290
1291#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
1292#. shown when you get a chat message in a different year.
1293#: ../js/ui/telepathyClient.js:989
1294#, no-c-format
1295msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1296msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B %4$Y</b>, <b>%1$A</b>"
1297
1298#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1299#. IM name.
1300#: ../js/ui/telepathyClient.js:1031
1301#, c-format
1302msgid "%s is now known as %s"
1303msgstr "%s в момента е познат като %s"
1304
1305#. translators: argument is a room name like
1306#. * room@jabber.org for example.
1307#: ../js/ui/telepathyClient.js:1140
1308#, c-format
1309msgid "Invitation to %s"
1310msgstr "Покана за присъединяване към %s"
1311
1312#. translators: first argument is the name of a contact and the second
1313#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
1314#. * for example.
1315#: ../js/ui/telepathyClient.js:1148
1316#, c-format
1317msgid "%s is inviting you to join %s"
1318msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
1319
1320#: ../js/ui/telepathyClient.js:1150 ../js/ui/telepathyClient.js:1239
1321#: ../js/ui/telepathyClient.js:1343
1322msgid "Decline"
1323msgstr "Отклоняване"
1324
1325#: ../js/ui/telepathyClient.js:1151 ../js/ui/telepathyClient.js:1240
1326#: ../js/ui/telepathyClient.js:1344
1327msgid "Accept"
1328msgstr "Приемане"
1329
1330#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1331#: ../js/ui/telepathyClient.js:1184
1332#, c-format
1333msgid "Video call from %s"
1334msgstr "Видео разговор от %s"
1335
1336#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1337#: ../js/ui/telepathyClient.js:1187
1338#, c-format
1339msgid "Call from %s"
1340msgstr "Повикване от %s"
1341
1342#: ../js/ui/telepathyClient.js:1197
1343msgid "Answer"
1344msgstr "Отговор"
1345
1346#. To translators: The first parameter is
1347#. * the contact's alias and the second one is the
1348#. * file name. The string will be something
1349#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
1350#.
1351#: ../js/ui/telepathyClient.js:1233
1352#, c-format
1353msgid "%s is sending you %s"
1354msgstr "%s ви праща „%s“"
1355
1356#. To translators: The parameter is the contact's alias
1357#: ../js/ui/telepathyClient.js:1308
1358#, c-format
1359msgid "%s would like permission to see when you are online"
1360msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
1361
1362#: ../js/ui/telepathyClient.js:1406
1363msgid "Network error"
1364msgstr "Мрежова грешка"
1365
1366#: ../js/ui/telepathyClient.js:1408
1367msgid "Authentication failed"
1368msgstr "Неуспешно идентифициране"
1369
1370#: ../js/ui/telepathyClient.js:1410
1371msgid "Encryption error"
1372msgstr "Грешка в шифрирането"
1373
1374#: ../js/ui/telepathyClient.js:1412
1375msgid "Certificate not provided"
1376msgstr "Не е предоставен сертификат"
1377
1378#: ../js/ui/telepathyClient.js:1414
1379msgid "Certificate untrusted"
1380msgstr "Сертификатът не е доверен"
1381
1382#: ../js/ui/telepathyClient.js:1416
1383msgid "Certificate expired"
1384msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1385
1386#: ../js/ui/telepathyClient.js:1418
1387msgid "Certificate not activated"
1388msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1389
1390#: ../js/ui/telepathyClient.js:1420
1391msgid "Certificate hostname mismatch"
1392msgstr "Несъвпадане на името с това в сертификата"
1393
1394#: ../js/ui/telepathyClient.js:1422
1395msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1396msgstr "Несъвпадане на отпечатъка на сертификата"
1397
1398#: ../js/ui/telepathyClient.js:1424
1399msgid "Certificate self-signed"
1400msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1401
1402#: ../js/ui/telepathyClient.js:1426
1403msgid "Status is set to offline"
1404msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
1405
1406#: ../js/ui/telepathyClient.js:1428
1407msgid "Encryption is not available"
1408msgstr "Не е налично шифриране"
1409
1410#: ../js/ui/telepathyClient.js:1430
1411msgid "Certificate is invalid"
1412msgstr "Сертификатът е неправилен"
1413
1414#: ../js/ui/telepathyClient.js:1432
1415msgid "Connection has been refused"
1416msgstr "Връзката е отказана"
1417
1418#: ../js/ui/telepathyClient.js:1434
1419msgid "Connection can't be established"
1420msgstr "Не може да се установи връзка"
1421
1422#: ../js/ui/telepathyClient.js:1436
1423msgid "Connection has been lost"
1424msgstr "Връзката прекъсна"
1425
1426#: ../js/ui/telepathyClient.js:1438
1427msgid "This resource is already connected to the server"
1428msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
1429
1430#: ../js/ui/telepathyClient.js:1440
1431msgid ""
1432"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
1433msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
1434
1435#: ../js/ui/telepathyClient.js:1442
1436msgid "The account already exists on the server"
1437msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
1438
1439#: ../js/ui/telepathyClient.js:1444
1440msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
1441msgstr ""
1442"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
1443
1444#: ../js/ui/telepathyClient.js:1446
1445msgid "Certificate has been revoked"
1446msgstr "Сертификатът е анулиран"
1447
1448#: ../js/ui/telepathyClient.js:1448
1449msgid ""
1450"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
1451msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
1452
1453#: ../js/ui/telepathyClient.js:1450
1454msgid ""
1455"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
1456"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
1457msgstr ""
1458"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
1459"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
1460
1461#. translators: argument is the account name, like
1462#. * name@jabber.org for example.
1463#: ../js/ui/telepathyClient.js:1459
1464#, c-format
1465msgid "Connection to %s failed"
1466msgstr "Връзката е към „%s“ е неуспешна"
1467
1468#: ../js/ui/telepathyClient.js:1468
1469msgid "Reconnect"
1470msgstr "Ново свързване"
1471
1472#: ../js/ui/telepathyClient.js:1469
1473msgid "Edit account"
1474msgstr "Редактиране на регистрацията"
1475
1476#: ../js/ui/telepathyClient.js:1515
1477msgid "Unknown reason"
1478msgstr "Неизвестна причина"
1479
1480#: ../js/ui/userMenu.js:145
1481msgid "Hidden"
1482msgstr "Скрит"
1483
1484#: ../js/ui/userMenu.js:151
1485msgid "Idle"
1486msgstr "Бездействие"
1487
1488#: ../js/ui/userMenu.js:154
1489msgid "Unavailable"
1490msgstr "Недостъпно"
1491
1492#: ../js/ui/userMenu.js:512 ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:586
1493msgid "Power Off..."
1494msgstr "Изключване..."
1495
1496#: ../js/ui/userMenu.js:548
1497msgid "Notifications"
1498msgstr "Известяване"
1499
1500#: ../js/ui/userMenu.js:556
1501msgid "Online Accounts"
1502msgstr "Мрежови регистрации"
1503
1504#: ../js/ui/userMenu.js:560
1505msgid "System Settings"
1506msgstr "Настройки на системата"
1507
1508#: ../js/ui/userMenu.js:567
1509msgid "Lock Screen"
1510msgstr "Заключване на екрана"
1511
1512#: ../js/ui/userMenu.js:572
1513msgid "Switch User"
1514msgstr "Смяна на потребител"
1515
1516#: ../js/ui/userMenu.js:577
1517msgid "Log Out..."
1518msgstr "Изход…"
1519
1520#: ../js/ui/userMenu.js:605
1521msgid "Your chat status will be set to busy"
1522msgstr "Състоянието ви ще се зададе да е „Зает“"
1523
1524#: ../js/ui/userMenu.js:606
1525msgid ""
1526"Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status "
1527"has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
1528msgstr ""
1529"Известяванията са изключени, включително и бързите съобщения. Състоянието ви "
1530"онлайн е обновено, за да покаже на другите, че може и да не видите веднага "
1531"техните съобщения."
1532
1533#. Translators: this is the text displayed
1534#. in the search entry when no search is
1535#. active; it should not exceed ~30
1536#. characters.
1537#: ../js/ui/viewSelector.js:120
1538msgid "Type to search..."
1539msgstr "Търсене на написаното…"
1540
1541#: ../js/ui/viewSelector.js:140 ../src/shell-util.c:261
1542msgid "Search"
1543msgstr "Търсене"
1544
1545#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:39
1546#, c-format
1547msgid "%s has finished starting"
1548msgstr "Програмата „%s“ стартира успешно"
1549
1550#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:41
1551#, c-format
1552msgid "'%s' is ready"
1553msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
1554
1555#. translators:
1556#. * The number of sound outputs on a particular device
1557#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
1558#, c-format
1559msgid "%u Output"
1560msgid_plural "%u Outputs"
1561msgstr[0] "%u изход"
1562msgstr[1] "%u изхода"
1563
1564#. translators:
1565#. * The number of sound inputs on a particular device
1566#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
1567#, c-format
1568msgid "%u Input"
1569msgid_plural "%u Inputs"
1570msgstr[0] "%u вход"
1571msgstr[1] "%u входа"
1572
1573#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
1574msgid "System Sounds"
1575msgstr "Системни звуци"
1576
1577#: ../src/main.c:480
1578msgid "Print version"
1579msgstr "Показване на версията"
1580
1581#: ../src/main.c:486
1582msgid "Mode used by GDM for login screen"
1583msgstr "Режим използван от GDM за екрана за влизане"
1584
1585#: ../src/shell-app.c:581
1586#, c-format
1587msgid "Failed to launch '%s'"
1588msgstr "Неуспех при стартиране на „%s“"
1589
1590#: ../src/shell-mobile-providers.c:80
1591msgid "United Kingdom"
1592msgstr "Великобритания"
1593
1594#: ../src/shell-mobile-providers.c:526
1595msgid "Default"
1596msgstr "Стандартно"
1597
1598#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1599msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1600msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1601
1602#: ../src/shell-util.c:100
1603msgid "Home Folder"
1604msgstr "Домашна папка"
1605
1606#. Translators: this is the same string as the one found in
1607#. * nautilus
1608#: ../src/shell-util.c:115
1609msgid "File System"
1610msgstr "Файлова система"
1611
1612#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1613#. * method, and the second string is a path. For
1614#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1615#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1616#.
1617#: ../src/shell-util.c:311
1618#, c-format
1619msgid "%1$s: %2$s"
1620msgstr "%1$s: %2$s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.