source: gnome/master/gnome-shell.master.bg.po @ 2353

Last change on this file since 2353 was 2353, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

gnome-shell, network-manager-applet: подадени в master

File size: 51.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-shell po-file.
2# Copyright (C) 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the gnome-shell package.
4# Ivaylo Valkov <ivaylo@e-valkov.org>, 2010, 2011.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: gnome-shell master\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2011-10-02 13:52+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2011-10-02 13:52+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"Language: bg\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
19
20#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:1
21msgid "GNOME Shell"
22msgstr "Обвивка на GNOME"
23
24#: ../data/gnome-shell.desktop.in.in.h:2
25msgid "Window management and application launching"
26msgstr "Управление на прозорци и стартиране на програми"
27
28#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:1
29msgid ""
30"Allows access to internal debugging and monitoring tools using the Alt-F2 "
31"dialog."
32msgstr ""
33"Разрешава достъпа до вътрешни инструменти за наблюдение и изчистване грешки "
34"чрез Alt-F2."
35
36#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:2
37msgid "Enable internal tools useful for developers and testers from Alt-F2"
38msgstr ""
39"Включване на вътрешни инструменти полезни за разработчици и изпитатели чрез "
40"Alt-F2"
41
42#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:3
43msgid "File extension used for storing the screencast"
44msgstr "Разширение на файла за съхранение на записите"
45
46#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:4
47msgid "Framerate used for recording screencasts."
48msgstr "Честота на кадрите за създаваните записи"
49
50#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:5
51msgid ""
52"GNOME Shell extensions have a uuid property; this key lists extensions which "
53"should be loaded. disabled-extensions overrides this setting for extensions "
54"that appear in both lists."
55msgstr ""
56"Разширенията на Обвивката на GNOME имат идентификатор (uuid). Този ключ "
57"съдържа списък на разширенията, които да се зареждат. Разширения записани "
58"едновременно тук и в списъка „disabled-extensions“ ще бъдат изключени."
59
60#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:6
61msgid "History for command (Alt-F2) dialog"
62msgstr "История на командата Alt-F2"
63
64#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:7
65msgid "History for the looking glass dialog"
66msgstr "История на прозореца с огледалото"
67
68#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:8
69msgid "If true, display date in the clock, in addition to time."
70msgstr "Показване на дата в допълнение към времето, ако е истина."
71
72#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:9
73msgid "If true, display seconds in time."
74msgstr "Показване на секундите в допълнение към времето, ако е истина."
75
76#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:10
77msgid "If true, display the ISO week date in the calendar."
78msgstr "Показване на деня от седмицата по ISO, ако е истина."
79
80#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:11
81msgid "List of desktop file IDs for favorite applications"
82msgstr ""
83"Списък на идентификаторите на файловете във формат .desktop за любими "
84"програми"
85
86#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:13
87#, no-c-format
88msgid ""
89"Sets the GStreamer pipeline used to encode recordings. It follows the syntax "
90"used for gst-launch. The pipeline should have an unconnected sink pad where "
91"the recorded video is recorded. It will normally have a unconnected source "
92"pad; output from that pad will be written into the output file. However the "
93"pipeline can also take care of its own output - this might be used to send "
94"the output to an icecast server via shout2send or similar. When unset or set "
95"to an empty value, the default pipeline will be used. This is currently "
96"'videorate ! vp8enc quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux' and "
97"records to WEBM using the VP8 codec. %T is used as a placeholder for a guess "
98"at the optimal thread count on the system."
99msgstr ""
100"Задава конвейера на GStreamer, който ще се използва за кодиране на записите. "
101"Използвайте синтаксиса на gst-launch. Конвейерът трябва да бъде с несвързан "
102"блок-приемник, където се записва видеото. Обикновено конвейерът е с "
103"несвързан блок-източник. Изходът от този блок ще бъде записан в изходния "
104"файл. Въпреки това конвейерът може да задава собствен изход — това може да "
105"се използва за изпращане на изхода към icecast сървър чрез „shout2send“ или "
106"подобен елемент. Когато този ключ не е зададен или стойността му e празна, "
107"се използва стандартния конвейер. За момента това е „videorate ! vp8enc "
108"quality=10 speed=2 threads=%T ! queue ! webmmux“ и записва видео контейнер "
109"WEBM и използва кодера VP8. Стойността в „%T“ замества предполагаемия "
110"оптимален брой нишки за системата."
111
112#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:14
113msgid "Show date in clock"
114msgstr "Показване на дата в часовника"
115
116#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:15
117msgid "Show the week date in the calendar"
118msgstr "Показване на деня от седмицата в календара"
119
120#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:16
121msgid "Show time with seconds"
122msgstr "Показване на секунди към времето"
123
124#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:17
125msgid ""
126"The applications corresponding to these identifiers will be displayed in the "
127"favorites area."
128msgstr ""
129"Програмите, които отговарят на тези идентификатор, ще бъдат показани в "
130"областта „Любими“."
131
132#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:18
133msgid ""
134"The filename for recorded screencasts will be a unique filename based on the "
135"current date, and use this extension. It should be changed when recording to "
136"a different container format."
137msgstr ""
138"Разширението ще се използва към името на файла за създадените записи на "
139"екрана, което ще бъде уникално и ще зависи от текущата дата. Трябва да го "
140"промените, когато записвате в различен формат на контейнера."
141
142#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:19
143msgid ""
144"The framerate of the resulting screencast recordered by GNOME Shell's "
145"screencast recorder in frames-per-second."
146msgstr ""
147"Честота на кадрите за записа на екрана създаден от записващата програма на "
148"Обвивката на GNOME в кадри за секунда."
149
150#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:20
151msgid "The gstreamer pipeline used to encode the screencast"
152msgstr "Конвейерът на gstreamer за кодиране на записа на екрана"
153
154#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:21
155msgid ""
156"The shell normally monitors active applications in order to present the most "
157"used ones (e.g. in launchers). While this data will be kept private, you may "
158"want to disable this for privacy reasons. Please note that doing so won't "
159"remove already saved data."
160msgstr ""
161"Обикновено обвивката наблюдава работещите програми, за да представя най-"
162"често използваните (например в стартери). Въпреки, че тази информация се "
163"пази в тайна, може да желаете да изключите тази функционалност, за да "
164"защитите личните си данни. Забележете, че дори да го направите, това няма да "
165"премахне вече запазените данни."
166
167#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:22
168msgid "The type of keyboard to use."
169msgstr "Видът на клавиатурата, която да се ползва."
170
171#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:23
172msgid "Uuids of extensions to enable"
173msgstr "Идентификатори (uuid) на разширения, които да бъдат включени"
174
175#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:24
176msgid "Whether to collect stats about applications usage"
177msgstr "Дали да се събира статистика за използването на програми"
178
179#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:25
180msgid "Which keyboard to use"
181msgstr "Коя клавиатура да бъде да се ползва"
182
183#: ../data/org.gnome.shell.gschema.xml.in.h:26
184msgid "disabled OpenSearch providers"
185msgstr "изключени доставчици на OpenSearch"
186
187#: ../js/gdm/loginDialog.js:617
188msgid "Session..."
189msgstr "Сесия…"
190
191#: ../js/gdm/loginDialog.js:785
192msgctxt "title"
193msgid "Sign In"
194msgstr "Регистриране"
195
196#. translators: this message is shown below the password entry field
197#. to indicate the user can swipe their finger instead
198#: ../js/gdm/loginDialog.js:830
199msgid "(or swipe finger)"
200msgstr "(или се регистрирайте с пръстов отпечатък)"
201
202#: ../js/gdm/loginDialog.js:848
203msgid "Not listed?"
204msgstr "Липсва в списъка?"
205
206#: ../js/gdm/loginDialog.js:1004 ../js/ui/endSessionDialog.js:426
207#: ../js/ui/extensionSystem.js:477 ../js/ui/networkAgent.js:165
208#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:171 ../js/ui/status/bluetooth.js:480
209msgid "Cancel"
210msgstr "Отказване"
211
212#: ../js/gdm/loginDialog.js:1009
213msgctxt "button"
214msgid "Sign In"
215msgstr "Регистриране"
216
217#: ../js/gdm/loginDialog.js:1358
218msgid "Login Window"
219msgstr "Екран за идентификация"
220
221#: ../js/gdm/powerMenu.js:116 ../js/ui/userMenu.js:514
222#: ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:585
223msgid "Suspend"
224msgstr "Приспиване"
225
226#: ../js/gdm/powerMenu.js:121 ../js/ui/endSessionDialog.js:89
227#: ../js/ui/endSessionDialog.js:97 ../js/ui/endSessionDialog.js:106
228msgid "Restart"
229msgstr "Рестартиране"
230
231#: ../js/gdm/powerMenu.js:126 ../js/ui/endSessionDialog.js:80
232#: ../js/ui/endSessionDialog.js:91
233msgid "Power Off"
234msgstr "Изключване"
235
236#: ../js/misc/util.js:92
237msgid "Command not found"
238msgstr "Командата не беше открита"
239
240#. Replace "Error invoking GLib.shell_parse_argv: " with
241#. something nicer
242#: ../js/misc/util.js:119
243msgid "Could not parse command:"
244msgstr "Неуспех при анализиране на командата:"
245
246#: ../js/misc/util.js:127
247#, c-format
248msgid "Execution of '%s' failed:"
249msgstr "Неуспешно изпълнение на „%s“:"
250
251#. Translators: Filter to display all applications
252#: ../js/ui/appDisplay.js:255
253msgid "All"
254msgstr "Всички"
255
256#: ../js/ui/appDisplay.js:319
257msgid "APPLICATIONS"
258msgstr "ПРОГРАМИ"
259
260#: ../js/ui/appDisplay.js:377
261msgid "SETTINGS"
262msgstr "НАСТРОЙКИ"
263
264#: ../js/ui/appDisplay.js:684
265msgid "New Window"
266msgstr "Нов прозорец"
267
268#: ../js/ui/appDisplay.js:687
269msgid "Remove from Favorites"
270msgstr "Премахване от „Любими“"
271
272#: ../js/ui/appDisplay.js:688
273msgid "Add to Favorites"
274msgstr "Добавяне в „Любими“"
275
276#: ../js/ui/appFavorites.js:89
277#, c-format
278msgid "%s has been added to your favorites."
279msgstr "Програмата „%s“ беше добавена в „Любими“"
280
281#: ../js/ui/appFavorites.js:120
282#, c-format
283msgid "%s has been removed from your favorites."
284msgstr "Програмата „%s“ беше премахната от „Любими“"
285
286#: ../js/ui/autorunManager.js:280
287msgid "Removable Devices"
288msgstr "Външни устройства"
289
290#: ../js/ui/autorunManager.js:590
291#, c-format
292msgid "Open with %s"
293msgstr "Отваряне с %s"
294
295#: ../js/ui/autorunManager.js:616
296msgid "Eject"
297msgstr "Изваждане"
298
299#. Translators: Shown in calendar event list for all day events
300#. * Keep it short, best if you can use less then 10 characters
301#.
302#: ../js/ui/calendar.js:63
303msgctxt "event list time"
304msgid "All Day"
305msgstr "Цял ден"
306
307#. Translators: Shown in calendar event list, if 24h format
308#: ../js/ui/calendar.js:68
309msgctxt "event list time"
310msgid "%H:%M"
311msgstr "%H:%M"
312
313#. Transators: Shown in calendar event list, if 12h format
314#: ../js/ui/calendar.js:75
315msgctxt "event list time"
316msgid "%l:%M %p"
317msgstr "%l:%M %p"
318
319#. Translators: Calendar grid abbreviation for Sunday.
320#. *
321#. * NOTE: These grid abbreviations are always shown together
322#. * and in order, e.g. "S M T W T F S".
323#.
324#: ../js/ui/calendar.js:115
325msgctxt "grid sunday"
326msgid "S"
327msgstr "Н"
328
329#. Translators: Calendar grid abbreviation for Monday
330#: ../js/ui/calendar.js:117
331msgctxt "grid monday"
332msgid "M"
333msgstr "П"
334
335#. Translators: Calendar grid abbreviation for Tuesday
336#: ../js/ui/calendar.js:119
337msgctxt "grid tuesday"
338msgid "T"
339msgstr "В"
340
341#. Translators: Calendar grid abbreviation for Wednesday
342#: ../js/ui/calendar.js:121
343msgctxt "grid wednesday"
344msgid "W"
345msgstr "С"
346
347#. Translators: Calendar grid abbreviation for Thursday
348#: ../js/ui/calendar.js:123
349msgctxt "grid thursday"
350msgid "T"
351msgstr "Ч"
352
353#. Translators: Calendar grid abbreviation for Friday
354#: ../js/ui/calendar.js:125
355msgctxt "grid friday"
356msgid "F"
357msgstr "П"
358
359#. Translators: Calendar grid abbreviation for Saturday
360#: ../js/ui/calendar.js:127
361msgctxt "grid saturday"
362msgid "S"
363msgstr "С"
364
365#. Translators: Event list abbreviation for Sunday.
366#. *
367#. * NOTE: These list abbreviations are normally not shown together
368#. * so they need to be unique (e.g. Tuesday and Thursday cannot
369#. * both be 'T').
370#.
371#: ../js/ui/calendar.js:140
372msgctxt "list sunday"
373msgid "Su"
374msgstr "Нд"
375
376#. Translators: Event list abbreviation for Monday
377#: ../js/ui/calendar.js:142
378msgctxt "list monday"
379msgid "M"
380msgstr "Пн"
381
382#. Translators: Event list abbreviation for Tuesday
383#: ../js/ui/calendar.js:144
384msgctxt "list tuesday"
385msgid "T"
386msgstr "Вт"
387
388#. Translators: Event list abbreviation for Wednesday
389#: ../js/ui/calendar.js:146
390msgctxt "list wednesday"
391msgid "W"
392msgstr "Ср"
393
394#. Translators: Event list abbreviation for Thursday
395#: ../js/ui/calendar.js:148
396msgctxt "list thursday"
397msgid "Th"
398msgstr "Чт"
399
400#. Translators: Event list abbreviation for Friday
401#: ../js/ui/calendar.js:150
402msgctxt "list friday"
403msgid "F"
404msgstr "Пт"
405
406#. Translators: Event list abbreviation for Saturday
407#: ../js/ui/calendar.js:152
408msgctxt "list saturday"
409msgid "S"
410msgstr "Сб"
411
412#. Translators: Text to show if there are no events
413#: ../js/ui/calendar.js:687
414msgid "Nothing Scheduled"
415msgstr "Няма нищо запланувано"
416
417#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on current year
418#: ../js/ui/calendar.js:703
419msgctxt "calendar heading"
420msgid "%A, %B %d"
421msgstr "%A, %B %d"
422
423#. Translators: Shown on calendar heading when selected day occurs on different year
424#: ../js/ui/calendar.js:706
425msgctxt "calendar heading"
426msgid "%A, %B %d, %Y"
427msgstr "%A, %B, %d, %Y"
428
429#: ../js/ui/calendar.js:716
430msgid "Today"
431msgstr "Днес"
432
433#: ../js/ui/calendar.js:720
434msgid "Tomorrow"
435msgstr "Утре"
436
437#: ../js/ui/calendar.js:729
438msgid "This week"
439msgstr "Тази седмица"
440
441#: ../js/ui/calendar.js:737
442msgid "Next week"
443msgstr "Следващата седмица"
444
445#: ../js/ui/contactDisplay.js:59 ../js/ui/notificationDaemon.js:444
446#: ../js/ui/status/power.js:223 ../src/shell-app.c:355
447msgid "Unknown"
448msgstr "Неизвестно"
449
450#: ../js/ui/contactDisplay.js:80 ../js/ui/userMenu.js:139
451msgid "Available"
452msgstr "На линия"
453
454#: ../js/ui/contactDisplay.js:85 ../js/ui/userMenu.js:148
455msgid "Away"
456msgstr "Отсъстващ"
457
458#: ../js/ui/contactDisplay.js:89 ../js/ui/userMenu.js:142
459msgid "Busy"
460msgstr "Зает"
461
462#: ../js/ui/contactDisplay.js:93
463msgid "Offline"
464msgstr "Извън мрежата"
465
466#: ../js/ui/contactDisplay.js:140
467msgid "CONTACTS"
468msgstr "КОНТАКТИ"
469
470#: ../js/ui/dash.js:172 ../js/ui/messageTray.js:1204
471msgid "Remove"
472msgstr "Изтриване"
473
474#: ../js/ui/dateMenu.js:99
475msgid "Date and Time Settings"
476msgstr "Настройки на датата и времето"
477
478#: ../js/ui/dateMenu.js:125
479msgid "Open Calendar"
480msgstr "Отваряне на календара"
481
482#. Translators: This is the time format with date used
483#. in 24-hour mode.
484#: ../js/ui/dateMenu.js:183
485msgid "%a %b %e, %R:%S"
486msgstr "%a, %e %b, %R:%S"
487
488#: ../js/ui/dateMenu.js:184
489msgid "%a %b %e, %R"
490msgstr "%a, %e %b, %R"
491
492#. Translators: This is the time format without date used
493#. in 24-hour mode.
494#: ../js/ui/dateMenu.js:188
495msgid "%a %R:%S"
496msgstr "%a, %R:%S"
497
498#: ../js/ui/dateMenu.js:189
499msgid "%a %R"
500msgstr "%a, %R"
501
502#. Translators: This is a time format with date used
503#. for AM/PM.
504#: ../js/ui/dateMenu.js:196
505msgid "%a %b %e, %l:%M:%S %p"
506msgstr "%a, %e %b, %l:%M:%S %p"
507
508#: ../js/ui/dateMenu.js:197
509msgid "%a %b %e, %l:%M %p"
510msgstr "%a, %e %b, %l:%M %p"
511
512#. Translators: This is a time format without date used
513#. for AM/PM.
514#: ../js/ui/dateMenu.js:201
515msgid "%a %l:%M:%S %p"
516msgstr "%a %l:%M:%S %p"
517
518#: ../js/ui/dateMenu.js:202
519msgid "%a %l:%M %p"
520msgstr "%a, %H:%M"
521
522#. Translators: This is the date format to use when the calendar popup is
523#. * shown - it is shown just below the time in the shell (e.g. "Tue 9:29 AM").
524#.
525#: ../js/ui/dateMenu.js:213
526msgid "%A %B %e, %Y"
527msgstr "%A %B %e, %Y"
528
529#: ../js/ui/docDisplay.js:16
530msgid "RECENT ITEMS"
531msgstr "СКОРО ОТВАРЯНИ"
532
533#: ../js/ui/endSessionDialog.js:60
534#, c-format
535msgid "Log Out %s"
536msgstr "Изход на „%s“"
537
538#: ../js/ui/endSessionDialog.js:61 ../js/ui/endSessionDialog.js:75
539msgid "Log Out"
540msgstr "Изход"
541
542#: ../js/ui/endSessionDialog.js:62
543msgid "Click Log Out to quit these applications and log out of the system."
544msgstr ""
545"Натиснете „Изход“, за да спрете тези програми и да излезете от системата."
546
547#: ../js/ui/endSessionDialog.js:64
548#, c-format
549msgid "%s will be logged out automatically in %d second."
550msgid_plural "%s will be logged out automatically in %d seconds."
551msgstr[0] ""
552"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунда."
553msgstr[1] ""
554"Потребителят „%s“ ще излезе от системата автоматично след %d секунди."
555
556#: ../js/ui/endSessionDialog.js:69
557#, c-format
558msgid "You will be logged out automatically in %d second."
559msgid_plural "You will be logged out automatically in %d seconds."
560msgstr[0] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
561msgstr[1] "Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
562
563#: ../js/ui/endSessionDialog.js:73
564msgid "Logging out of the system."
565msgstr "Излизане от системата."
566
567#: ../js/ui/endSessionDialog.js:81
568msgid "Click Power Off to quit these applications and power off the system."
569msgstr ""
570"Натиснете „Изключване“, за да спрете тези програми и да излезете от "
571"системата."
572
573#: ../js/ui/endSessionDialog.js:83
574#, c-format
575msgid "The system will power off automatically in %d second."
576msgid_plural "The system will power off automatically in %d seconds."
577msgstr[0] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунда."
578msgstr[1] "Системата ще се изключи автоматично след %d секунди."
579
580#: ../js/ui/endSessionDialog.js:87
581msgid "Powering off the system."
582msgstr "Изключване на системата."
583
584#: ../js/ui/endSessionDialog.js:98
585msgid "Click Restart to quit these applications and restart the system."
586msgstr ""
587"Натиснете „Рестартиране“, за да спрете тези програми и да рестартирате "
588"системата."
589
590#: ../js/ui/endSessionDialog.js:100
591#, c-format
592msgid "The system will restart automatically in %d second."
593msgid_plural "The system will restart automatically in %d seconds."
594msgstr[0] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунда."
595msgstr[1] "Системата ще се рестартира автоматично след %d секунди."
596
597#: ../js/ui/endSessionDialog.js:104
598msgid "Restarting the system."
599msgstr "Рестартиране на системата."
600
601#: ../js/ui/extensionSystem.js:481
602msgid "Install"
603msgstr "Инсталиране"
604
605#: ../js/ui/extensionSystem.js:485
606#, c-format
607msgid "Download and install '%s' from extensions.gnome.org?"
608msgstr "Да се изтегли и инсталира ли „%s“ от from extensions.gnome.org?"
609
610#: ../js/ui/keyboard.js:529 ../js/ui/status/power.js:211
611msgid "Keyboard"
612msgstr "Клавиатура"
613
614#: ../js/ui/lookingGlass.js:645
615msgid "No extensions installed"
616msgstr "Няма инсталирани разширения"
617
618#. Translators: argument is an extension UUID.
619#: ../js/ui/lookingGlass.js:700
620#, c-format
621msgid "%s has not emitted any errors."
622msgstr "Разширение %s не е давало грешки."
623
624#: ../js/ui/lookingGlass.js:706
625msgid "Hide Errors"
626msgstr "Скриване на грешките"
627
628#: ../js/ui/lookingGlass.js:710 ../js/ui/lookingGlass.js:760
629msgid "Show Errors"
630msgstr "Показване на грешките"
631
632#: ../js/ui/lookingGlass.js:719
633msgid "Enabled"
634msgstr "Включено"
635
636#. translators:
637#. * The device has been disabled
638#: ../js/ui/lookingGlass.js:721 ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1093
639msgid "Disabled"
640msgstr "Изключено"
641
642#: ../js/ui/lookingGlass.js:723
643msgid "Error"
644msgstr "Грешка"
645
646#: ../js/ui/lookingGlass.js:725
647msgid "Out of date"
648msgstr "Остаряло"
649
650#: ../js/ui/lookingGlass.js:727
651msgid "Downloading"
652msgstr "Изтегляне"
653
654#: ../js/ui/lookingGlass.js:748
655msgid "View Source"
656msgstr "Преглед на изходния код"
657
658#: ../js/ui/lookingGlass.js:754
659msgid "Web Page"
660msgstr "Домашна страница"
661
662#: ../js/ui/messageTray.js:1197
663msgid "Open"
664msgstr "Отваряне"
665
666#: ../js/ui/messageTray.js:2406
667msgid "System Information"
668msgstr "Информация за системата"
669
670#: ../js/ui/networkAgent.js:145
671msgid "Show password"
672msgstr "Показване на парола"
673
674#: ../js/ui/networkAgent.js:160
675msgid "Connect"
676msgstr "Свързване"
677
678#. Cisco LEAP
679#: ../js/ui/networkAgent.js:255 ../js/ui/networkAgent.js:267
680#: ../js/ui/networkAgent.js:294 ../js/ui/networkAgent.js:314
681#: ../js/ui/networkAgent.js:324
682msgid "Password: "
683msgstr "Парола: "
684
685#. static WEP
686#: ../js/ui/networkAgent.js:260
687msgid "Key: "
688msgstr "Ключ: "
689
690#. TTLS and PEAP are actually much more complicated, but this complication
691#. is not visible here since we only care about phase2 authentication
692#. (and don't even care of which one)
693#: ../js/ui/networkAgent.js:292 ../js/ui/networkAgent.js:310
694msgid "Username: "
695msgstr "Потребител: "
696
697#: ../js/ui/networkAgent.js:298
698msgid "Identity: "
699msgstr "Самоличност: "
700
701#: ../js/ui/networkAgent.js:300
702msgid "Private key password: "
703msgstr "Парола за частният ключ: "
704
705#: ../js/ui/networkAgent.js:312
706msgid "Service: "
707msgstr "Услуга: "
708
709#: ../js/ui/networkAgent.js:341
710msgid "Authentication required by wireless network"
711msgstr "Изисква се удостоверяване за безжична мрежа"
712
713#: ../js/ui/networkAgent.js:342
714#, c-format
715msgid ""
716"Passwords or encryption keys are required to access the wireless network "
717"'%s'."
718msgstr ""
719"За достъп до безжичната мрежа „%s“ са необходими пароли или криптирани "
720"ключове."
721
722#: ../js/ui/networkAgent.js:346
723msgid "Wired 802.1X authentication"
724msgstr "Жична идентификация 802.1Х"
725
726#: ../js/ui/networkAgent.js:348
727msgid "Network name: "
728msgstr "Име на мрежата: "
729
730#: ../js/ui/networkAgent.js:353
731msgid "DSL authentication"
732msgstr "Удостоверяване за DSL"
733
734#: ../js/ui/networkAgent.js:360
735msgid "PIN code required"
736msgstr "Необходим е PIN"
737
738#: ../js/ui/networkAgent.js:361
739msgid "PIN code is needed for the mobile broadband device"
740msgstr "Мобилното устройство изисква ПИН"
741
742#: ../js/ui/networkAgent.js:362
743msgid "PIN: "
744msgstr "ПИН: "
745
746#: ../js/ui/networkAgent.js:368
747msgid "Mobile broadband network password"
748msgstr "Парола за мобилна широколентова връзка"
749
750#: ../js/ui/networkAgent.js:369
751#, c-format
752msgid "A password is required to connect to '%s'."
753msgstr "За свързване към „%s“ се изисква парола."
754
755#: ../js/ui/overview.js:91
756msgid "Undo"
757msgstr "Отмяна"
758
759#: ../js/ui/overview.js:205
760msgid "Windows"
761msgstr "Прозорци"
762
763#: ../js/ui/overview.js:208
764msgid "Applications"
765msgstr "Програми"
766
767#. Translators: this is the name of the dock/favorites area on
768#. the left of the overview
769#: ../js/ui/overview.js:230
770msgid "Dash"
771msgstr "Най-ползвани"
772
773#. TODO - _quit() doesn't really work on apps in state STARTING yet
774#: ../js/ui/panel.js:539
775#, c-format
776msgid "Quit %s"
777msgstr "Спиране на програмата „%s“"
778
779#. Translators: If there is no suitable word for "Activities"
780#. in your language, you can use the word for "Overview".
781#: ../js/ui/panel.js:575
782msgid "Activities"
783msgstr "Дейности"
784
785#: ../js/ui/panel.js:967
786msgid "Top Bar"
787msgstr "Горна лента"
788
789#: ../js/ui/placeDisplay.js:120
790#, c-format
791msgid "Failed to unmount '%s'"
792msgstr "Неуспех при демонтиране на „%s“"
793
794#: ../js/ui/placeDisplay.js:123
795msgid "Retry"
796msgstr "Нов опит"
797
798#: ../js/ui/placeDisplay.js:163
799msgid "Connect to..."
800msgstr "Свързване към…"
801
802#: ../js/ui/placeDisplay.js:375
803msgid "PLACES & DEVICES"
804msgstr "МЕСТА И УСТРОЙСТВА"
805
806#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:72
807msgid "Authentication Required"
808msgstr "Необходимо е удостоверяване"
809
810#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:106
811msgid "Administrator"
812msgstr "Администратор"
813
814#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:175
815msgid "Authenticate"
816msgstr "Удостоверяване"
817
818#. Translators: "that didn't work" refers to the fact that the
819#. * requested authentication was not gained; this can happen
820#. * because of an authentication error (like invalid password),
821#. * for instance.
822#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:256
823msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
824msgstr "Действието не беше успешно. Опитайте отново."
825
826#: ../js/ui/polkitAuthenticationAgent.js:268
827msgid "Password:"
828msgstr "Парола:"
829
830#. Translators: this MUST be either "toggle-switch-us"
831#. (for toggle switches containing the English words
832#. "ON" and "OFF") or "toggle-switch-intl" (for toggle
833#. switches containing "◯" and "|"). Other values will
834#. simply result in invisible toggle switches.
835#: ../js/ui/popupMenu.js:731
836msgid "toggle-switch-us"
837msgstr "toggle-switch-intl"
838
839#: ../js/ui/runDialog.js:208
840msgid "Please enter a command:"
841msgstr "Въведете команда:"
842
843#: ../js/ui/searchDisplay.js:340
844msgid "Searching..."
845msgstr "Търсене…"
846
847#: ../js/ui/searchDisplay.js:363
848msgid "No matching results."
849msgstr "Няма съвпадения."
850
851#: ../js/ui/shellMountOperation.js:285
852msgid "Wrong password, please try again"
853msgstr "Грешна парола. Опитайте отново."
854
855#: ../js/ui/status/accessibility.js:60
856msgid "Zoom"
857msgstr "Увеличаване"
858
859#. let screenReader = this._buildItem(_("Screen Reader"), APPLICATIONS_SCHEMA,
860#. 'screen-reader-enabled');
861#. this.menu.addMenuItem(screenReader);
862#: ../js/ui/status/accessibility.js:71
863msgid "Screen Keyboard"
864msgstr "Екранна клавиатура"
865
866#: ../js/ui/status/accessibility.js:75
867msgid "Visual Alerts"
868msgstr "Визуална помощ"
869
870#: ../js/ui/status/accessibility.js:78
871msgid "Sticky Keys"
872msgstr "Лепкави клавиши"
873
874#: ../js/ui/status/accessibility.js:81
875msgid "Slow Keys"
876msgstr "Бавни клавиши"
877
878#: ../js/ui/status/accessibility.js:84
879msgid "Bounce Keys"
880msgstr "Подскачащи клавиши"
881
882#: ../js/ui/status/accessibility.js:87
883msgid "Mouse Keys"
884msgstr "Клавиши за мишка"
885
886#: ../js/ui/status/accessibility.js:91
887msgid "Universal Access Settings"
888msgstr "Настройки на универсалния достъп"
889
890#: ../js/ui/status/accessibility.js:141
891msgid "High Contrast"
892msgstr "Висок контраст"
893
894#: ../js/ui/status/accessibility.js:178
895msgid "Large Text"
896msgstr "Едър текст"
897
898#: ../js/ui/status/bluetooth.js:39 ../js/ui/status/bluetooth.js:261
899#: ../js/ui/status/bluetooth.js:347 ../js/ui/status/bluetooth.js:381
900#: ../js/ui/status/bluetooth.js:421 ../js/ui/status/bluetooth.js:454
901msgid "Bluetooth"
902msgstr "Bluetooth"
903
904#: ../js/ui/status/bluetooth.js:52
905msgid "Visibility"
906msgstr "Видимост"
907
908#: ../js/ui/status/bluetooth.js:66
909msgid "Send Files to Device..."
910msgstr "Изпращане на файлове на устройство..."
911
912#: ../js/ui/status/bluetooth.js:67
913msgid "Set up a New Device..."
914msgstr "Настройка на ново устройство…"
915
916#: ../js/ui/status/bluetooth.js:91
917msgid "Bluetooth Settings"
918msgstr "Настройки на Bluetooth"
919
920#. TRANSLATORS: this means that bluetooth was disabled by hardware rfkill
921#: ../js/ui/status/bluetooth.js:111
922msgid "hardware disabled"
923msgstr "устройството е изключено (чрез бутон)"
924
925#: ../js/ui/status/bluetooth.js:208
926msgid "Connection"
927msgstr "Свързване"
928
929#: ../js/ui/status/bluetooth.js:217 ../js/ui/status/network.js:486
930msgid "disconnecting..."
931msgstr "прекъсване на връзката…"
932
933#: ../js/ui/status/bluetooth.js:230 ../js/ui/status/network.js:492
934msgid "connecting..."
935msgstr "свързване…"
936
937#: ../js/ui/status/bluetooth.js:248
938msgid "Send Files..."
939msgstr "Изпращане на файлове..."
940
941#: ../js/ui/status/bluetooth.js:253
942msgid "Browse Files..."
943msgstr "Разглеждане на файлове..."
944
945#: ../js/ui/status/bluetooth.js:262
946msgid "Error browsing device"
947msgstr "Грешка при разглеждане на устройството"
948
949#: ../js/ui/status/bluetooth.js:263
950#, c-format
951msgid "The requested device cannot be browsed, error is '%s'"
952msgstr "Заявеното устройство не може да бъде разгледано. Грешката е „%s“"
953
954#: ../js/ui/status/bluetooth.js:271
955msgid "Keyboard Settings"
956msgstr "Настройка на клавиатурата"
957
958#: ../js/ui/status/bluetooth.js:274
959msgid "Mouse Settings"
960msgstr "Настройки на мишката"
961
962#: ../js/ui/status/bluetooth.js:279 ../js/ui/status/volume.js:62
963msgid "Sound Settings"
964msgstr "Настройки на звука"
965
966#: ../js/ui/status/bluetooth.js:382
967#, c-format
968msgid "Authorization request from %s"
969msgstr "Заявка за упълномощаване от „%s“"
970
971#: ../js/ui/status/bluetooth.js:388
972#, c-format
973msgid "Device %s wants access to the service '%s'"
974msgstr "Устройството %s иска достъп до услугата „%s“"
975
976#: ../js/ui/status/bluetooth.js:390
977msgid "Always grant access"
978msgstr "Винаги позволяване на достъп"
979
980#: ../js/ui/status/bluetooth.js:391
981msgid "Grant this time only"
982msgstr "Позволяване само този път"
983
984#: ../js/ui/status/bluetooth.js:392 ../js/ui/telepathyClient.js:1200
985msgid "Reject"
986msgstr "Отхвърляне"
987
988#: ../js/ui/status/bluetooth.js:422
989#, c-format
990msgid "Pairing confirmation for %s"
991msgstr "Потвърждение за сдвояване с „%s“"
992
993#: ../js/ui/status/bluetooth.js:428 ../js/ui/status/bluetooth.js:462
994#, c-format
995msgid "Device %s wants to pair with this computer"
996msgstr "Устройството %s иска да се сдвои с този компютър"
997
998#: ../js/ui/status/bluetooth.js:429
999#, c-format
1000msgid "Please confirm whether the PIN '%s' matches the one on the device."
1001msgstr "Потвърдете дали кодът „%s“ съвпада с този на устройството."
1002
1003#: ../js/ui/status/bluetooth.js:431
1004msgid "Matches"
1005msgstr "Съвпадения"
1006
1007#: ../js/ui/status/bluetooth.js:432
1008msgid "Does not match"
1009msgstr "Няма съвпадения"
1010
1011#: ../js/ui/status/bluetooth.js:455
1012#, c-format
1013msgid "Pairing request for %s"
1014msgstr "Запитване за свързване с „%s“"
1015
1016#: ../js/ui/status/bluetooth.js:463
1017msgid "Please enter the PIN mentioned on the device."
1018msgstr "Въведете кода на устройството %s."
1019
1020#: ../js/ui/status/bluetooth.js:479
1021msgid "OK"
1022msgstr "Добре"
1023
1024#: ../js/ui/status/keyboard.js:73
1025msgid "Show Keyboard Layout"
1026msgstr "Показване на клавиатурната подредба"
1027
1028#: ../js/ui/status/keyboard.js:78
1029msgid "Region and Language Settings"
1030msgstr "Настройки на региона и езика"
1031
1032#: ../js/ui/status/network.js:97
1033msgid "<unknown>"
1034msgstr "<неизвестно>"
1035
1036#. Translators: this indicates that wireless or wwan is disabled by hardware killswitch
1037#: ../js/ui/status/network.js:285
1038msgid "disabled"
1039msgstr "изключено"
1040
1041#. Translators: this is for network devices that are physically present but are not
1042#. under NetworkManager's control (and thus cannot be used in the menu)
1043#: ../js/ui/status/network.js:484
1044msgid "unmanaged"
1045msgstr "без управление"
1046
1047#. Translators: this is for network connections that require some kind of key or password
1048#: ../js/ui/status/network.js:495
1049msgid "authentication required"
1050msgstr "изисква се удостоверяване"
1051
1052#. Translators: this is for devices that require some kind of firmware or kernel
1053#. module, which is missing
1054#: ../js/ui/status/network.js:505
1055msgid "firmware missing"
1056msgstr "липсва фърмуер"
1057
1058#. Translators: this is for wired network devices that are physically disconnected
1059#: ../js/ui/status/network.js:512
1060msgid "cable unplugged"
1061msgstr "кабелът е изваден"
1062
1063#. Translators: this is for a network device that cannot be activated (for example it
1064#. is disabled by rfkill, or it has no coverage
1065#: ../js/ui/status/network.js:517
1066msgid "unavailable"
1067msgstr "недостъпно"
1068
1069#: ../js/ui/status/network.js:519
1070msgid "connection failed"
1071msgstr "връзката е неуспешна"
1072
1073#: ../js/ui/status/network.js:575 ../js/ui/status/network.js:1523
1074msgid "More..."
1075msgstr "Повече…"
1076
1077#. TRANSLATORS: this is the indication that a connection for another logged in user is active,
1078#. and we cannot access its settings (including the name)
1079#: ../js/ui/status/network.js:611 ../js/ui/status/network.js:1458
1080msgid "Connected (private)"
1081msgstr "Връзката е осъществена (няма налични данни)"
1082
1083#: ../js/ui/status/network.js:689
1084msgid "Auto Ethernet"
1085msgstr "Автоматична мрежа по Ethernet"
1086
1087#: ../js/ui/status/network.js:753
1088msgid "Auto broadband"
1089msgstr "Автоматична широколентова мрежа"
1090
1091#: ../js/ui/status/network.js:756
1092msgid "Auto dial-up"
1093msgstr "Автоматична мрежа през модем"
1094
1095#. TRANSLATORS: this the automatic wireless connection name (including the network name)
1096#: ../js/ui/status/network.js:878 ../js/ui/status/network.js:1470
1097#, c-format
1098msgid "Auto %s"
1099msgstr "Автоматична мрежа към „%s“"
1100
1101#: ../js/ui/status/network.js:880
1102msgid "Auto bluetooth"
1103msgstr "Автоматична мрежа по Bluetooth"
1104
1105#: ../js/ui/status/network.js:1472
1106msgid "Auto wireless"
1107msgstr "Автоматична безжична мрежа"
1108
1109#: ../js/ui/status/network.js:1566
1110msgid "Enable networking"
1111msgstr "Включване на мрежата"
1112
1113#: ../js/ui/status/network.js:1578
1114msgid "Wired"
1115msgstr "Жична"
1116
1117#: ../js/ui/status/network.js:1589
1118msgid "Wireless"
1119msgstr "Безжична"
1120
1121#: ../js/ui/status/network.js:1599
1122msgid "Mobile broadband"
1123msgstr "Мобилна широколентова"
1124
1125#: ../js/ui/status/network.js:1609
1126msgid "VPN Connections"
1127msgstr "Връзки към ВЧМ"
1128
1129#: ../js/ui/status/network.js:1620
1130msgid "Network Settings"
1131msgstr "Настройки на мрежата"
1132
1133#: ../js/ui/status/network.js:1757
1134msgid "Connection failed"
1135msgstr "Връзката е неуспешна"
1136
1137#: ../js/ui/status/network.js:1758
1138msgid "Activation of network connection failed"
1139msgstr "Осъществяването на връзка към мрежата е неуспешно"
1140
1141#: ../js/ui/status/network.js:2008
1142msgid "Networking is disabled"
1143msgstr "Мрежата е изключена"
1144
1145#: ../js/ui/status/network.js:2133
1146msgid "Network Manager"
1147msgstr "Управление на мрежата"
1148
1149#: ../js/ui/status/power.js:82
1150msgid "Power Settings"
1151msgstr "Настройка на захранването"
1152
1153#. 0 is reported when UPower does not have enough data
1154#. to estimate battery life
1155#: ../js/ui/status/power.js:103
1156msgid "Estimating..."
1157msgstr "Приблизително времето…"
1158
1159#: ../js/ui/status/power.js:110
1160#, c-format
1161msgid "%d hour remaining"
1162msgid_plural "%d hours remaining"
1163msgstr[0] "Остава %d час"
1164msgstr[1] "Остават %d часа"
1165
1166#. TRANSLATORS: this is a time string, as in "%d hours %d minutes remaining"
1167#: ../js/ui/status/power.js:113
1168#, c-format
1169msgid "%d %s %d %s remaining"
1170msgstr "Остават %d %s и %d %s"
1171
1172#: ../js/ui/status/power.js:115
1173msgid "hour"
1174msgid_plural "hours"
1175msgstr[0] "час"
1176msgstr[1] "часа"
1177
1178#: ../js/ui/status/power.js:115
1179msgid "minute"
1180msgid_plural "minutes"
1181msgstr[0] "минута"
1182msgstr[1] "минути"
1183
1184#: ../js/ui/status/power.js:118
1185#, c-format
1186msgid "%d minute remaining"
1187msgid_plural "%d minutes remaining"
1188msgstr[0] "остават %d минути"
1189msgstr[1] "остават %d минути"
1190
1191#: ../js/ui/status/power.js:121 ../js/ui/status/power.js:194
1192#, c-format
1193msgctxt "percent of battery remaining"
1194msgid "%d%%"
1195msgstr "%d %%"
1196
1197#: ../js/ui/status/power.js:201
1198msgid "AC adapter"
1199msgstr "Адаптер за ел. мрежа"
1200
1201#: ../js/ui/status/power.js:203
1202msgid "Laptop battery"
1203msgstr "Батерия на преносим компютър"
1204
1205#: ../js/ui/status/power.js:205
1206msgid "UPS"
1207msgstr "Непрекъсваемо токозахранване"
1208
1209#: ../js/ui/status/power.js:207
1210msgid "Monitor"
1211msgstr "Монитор"
1212
1213#: ../js/ui/status/power.js:209
1214msgid "Mouse"
1215msgstr "Мишка"
1216
1217#: ../js/ui/status/power.js:213
1218msgid "PDA"
1219msgstr "Цифров помощник"
1220
1221#: ../js/ui/status/power.js:215
1222msgid "Cell phone"
1223msgstr "Мобилен телефон"
1224
1225#: ../js/ui/status/power.js:217
1226msgid "Media player"
1227msgstr "Музикално устройство"
1228
1229#: ../js/ui/status/power.js:219
1230msgid "Tablet"
1231msgstr "Таблет"
1232
1233#: ../js/ui/status/power.js:221
1234msgid "Computer"
1235msgstr "Компютър"
1236
1237#: ../js/ui/status/volume.js:42
1238msgid "Volume"
1239msgstr "Сила на звука"
1240
1241#: ../js/ui/status/volume.js:54
1242msgid "Microphone"
1243msgstr "Микрофон"
1244
1245#. We got the TpContact
1246#. FIXME: We don't have a 'chat room' icon (bgo #653737) use
1247#. system-users for now as Empathy does.
1248#: ../js/ui/telepathyClient.js:259
1249msgid "Invitation"
1250msgstr "Покана"
1251
1252#. We got the TpContact
1253#: ../js/ui/telepathyClient.js:327
1254msgid "Call"
1255msgstr "Разговор"
1256
1257#. We got the TpContact
1258#: ../js/ui/telepathyClient.js:357
1259msgid "File Transfer"
1260msgstr "Обмен на файлове"
1261
1262#: ../js/ui/telepathyClient.js:438
1263msgid "Subscription request"
1264msgstr "Искане за записване"
1265
1266#: ../js/ui/telepathyClient.js:474
1267msgid "Connection error"
1268msgstr "Грешка при свързване"
1269
1270#: ../js/ui/telepathyClient.js:737
1271#, c-format
1272msgid "%s is online."
1273msgstr "%s е на линия."
1274
1275#: ../js/ui/telepathyClient.js:742
1276#, c-format
1277msgid "%s is offline."
1278msgstr "%s не е на линия."
1279
1280#: ../js/ui/telepathyClient.js:745
1281#, c-format
1282msgid "%s is away."
1283msgstr "%s отсъства."
1284
1285#: ../js/ui/telepathyClient.js:748
1286#, c-format
1287msgid "%s is busy."
1288msgstr "%s е зает."
1289
1290#. Translators: this is a time format string followed by a date.
1291#. If applicable, replace %X with a strftime format valid for your
1292#. locale, without seconds.
1293#: ../js/ui/telepathyClient.js:982
1294#, no-c-format
1295msgid "Sent at <b>%X</b> on <b>%A</b>"
1296msgstr "Изпратено в <b>%X</b> на <b>%A</b>"
1297
1298#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25",
1299#. shown when you get a chat message in the same year.
1300#: ../js/ui/telepathyClient.js:988
1301#, no-c-format
1302msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>"
1303msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B</b>, <b>%1$A</b>"
1304
1305#. Translators: this is a time format in the style of "Wednesday, May 25, 2012",
1306#. shown when you get a chat message in a different year.
1307#: ../js/ui/telepathyClient.js:993
1308#, no-c-format
1309msgid "Sent on <b>%A</b>, <b>%B %d</b>, %Y"
1310msgstr "Изпратено на <b>%3$d %2$B %4$Y</b>, <b>%1$A</b>"
1311
1312#. Translators: this is the other person changing their old IM name to their new
1313#. IM name.
1314#: ../js/ui/telepathyClient.js:1035
1315#, c-format
1316msgid "%s is now known as %s"
1317msgstr "%s в момента е познат като %s"
1318
1319#. translators: argument is a room name like
1320#. * room@jabber.org for example.
1321#: ../js/ui/telepathyClient.js:1144
1322#, c-format
1323msgid "Invitation to %s"
1324msgstr "Покана за присъединяване към %s"
1325
1326#. translators: first argument is the name of a contact and the second
1327#. * one the name of a room. "Alice is inviting you to join room@jabber.org
1328#. * for example.
1329#: ../js/ui/telepathyClient.js:1152
1330#, c-format
1331msgid "%s is inviting you to join %s"
1332msgstr "%s ви кани да се присъедините към %s"
1333
1334#: ../js/ui/telepathyClient.js:1154 ../js/ui/telepathyClient.js:1243
1335#: ../js/ui/telepathyClient.js:1347
1336msgid "Decline"
1337msgstr "Отклоняване"
1338
1339#: ../js/ui/telepathyClient.js:1155 ../js/ui/telepathyClient.js:1244
1340#: ../js/ui/telepathyClient.js:1348
1341msgid "Accept"
1342msgstr "Приемане"
1343
1344#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1345#: ../js/ui/telepathyClient.js:1188
1346#, c-format
1347msgid "Video call from %s"
1348msgstr "Видео разговор от %s"
1349
1350#. translators: argument is a contact name like Alice for example.
1351#: ../js/ui/telepathyClient.js:1191
1352#, c-format
1353msgid "Call from %s"
1354msgstr "Повикване от %s"
1355
1356#: ../js/ui/telepathyClient.js:1201
1357msgid "Answer"
1358msgstr "Отговор"
1359
1360#. To translators: The first parameter is
1361#. * the contact's alias and the second one is the
1362#. * file name. The string will be something
1363#. * like: "Alice is sending you test.ogg"
1364#.
1365#: ../js/ui/telepathyClient.js:1237
1366#, c-format
1367msgid "%s is sending you %s"
1368msgstr "%s ви праща „%s“"
1369
1370#. To translators: The parameter is the contact's alias
1371#: ../js/ui/telepathyClient.js:1312
1372#, c-format
1373msgid "%s would like permission to see when you are online"
1374msgstr "%s иска разрешение да вижда дали сте в мрежата"
1375
1376#: ../js/ui/telepathyClient.js:1410
1377msgid "Network error"
1378msgstr "Мрежова грешка"
1379
1380#: ../js/ui/telepathyClient.js:1412
1381msgid "Authentication failed"
1382msgstr "Неуспешно идентифициране"
1383
1384#: ../js/ui/telepathyClient.js:1414
1385msgid "Encryption error"
1386msgstr "Грешка в шифрирането"
1387
1388#: ../js/ui/telepathyClient.js:1416
1389msgid "Certificate not provided"
1390msgstr "Не е предоставен сертификат"
1391
1392#: ../js/ui/telepathyClient.js:1418
1393msgid "Certificate untrusted"
1394msgstr "Сертификатът не е доверен"
1395
1396#: ../js/ui/telepathyClient.js:1420
1397msgid "Certificate expired"
1398msgstr "Сертификатът е изтекъл"
1399
1400#: ../js/ui/telepathyClient.js:1422
1401msgid "Certificate not activated"
1402msgstr "Сертификатът не е влязъл в сила"
1403
1404#: ../js/ui/telepathyClient.js:1424
1405msgid "Certificate hostname mismatch"
1406msgstr "Несъвпадане на името с това в сертификата"
1407
1408#: ../js/ui/telepathyClient.js:1426
1409msgid "Certificate fingerprint mismatch"
1410msgstr "Несъвпадане на отпечатъка на сертификата"
1411
1412#: ../js/ui/telepathyClient.js:1428
1413msgid "Certificate self-signed"
1414msgstr "Сертификатът е самоподписан"
1415
1416#: ../js/ui/telepathyClient.js:1430
1417msgid "Status is set to offline"
1418msgstr "Състоянието е „Извън мрежата“."
1419
1420#: ../js/ui/telepathyClient.js:1432
1421msgid "Encryption is not available"
1422msgstr "Не е налично шифриране"
1423
1424#: ../js/ui/telepathyClient.js:1434
1425msgid "Certificate is invalid"
1426msgstr "Сертификатът е неправилен"
1427
1428#: ../js/ui/telepathyClient.js:1436
1429msgid "Connection has been refused"
1430msgstr "Връзката е отказана"
1431
1432#: ../js/ui/telepathyClient.js:1438
1433msgid "Connection can't be established"
1434msgstr "Не може да се установи връзка"
1435
1436#: ../js/ui/telepathyClient.js:1440
1437msgid "Connection has been lost"
1438msgstr "Връзката прекъсна"
1439
1440#: ../js/ui/telepathyClient.js:1442
1441msgid "This resource is already connected to the server"
1442msgstr "Ресурсът вече е свързан към сървъра"
1443
1444#: ../js/ui/telepathyClient.js:1444
1445msgid ""
1446"Connection has been replaced by a new connection using the same resource"
1447msgstr "Връзката бе заместена от нова връзка, използваща същия ресурс"
1448
1449#: ../js/ui/telepathyClient.js:1446
1450msgid "The account already exists on the server"
1451msgstr "На сървъра вече има регистрация с такова име."
1452
1453#: ../js/ui/telepathyClient.js:1448
1454msgid "Server is currently too busy to handle the connection"
1455msgstr ""
1456"В момента сървърът е твърде натоварен, за да обработи заявката за свързване"
1457
1458#: ../js/ui/telepathyClient.js:1450
1459msgid "Certificate has been revoked"
1460msgstr "Сертификатът е анулиран"
1461
1462#: ../js/ui/telepathyClient.js:1452
1463msgid ""
1464"Certificate uses an insecure cipher algorithm or is cryptographically weak"
1465msgstr "Сертификатът използва несигурен шифър или слаб алгоритъм за шифриране"
1466
1467#: ../js/ui/telepathyClient.js:1454
1468msgid ""
1469"The length of the server certificate, or the depth of the server certificate "
1470"chain, exceed the limits imposed by the cryptography library"
1471msgstr ""
1472"Дължината на сертификата на сървъра или дълбочината на сертификационната му "
1473"верига надхвърля ограниченията на криптографската библиотека"
1474
1475#. translators: argument is the account name, like
1476#. * name@jabber.org for example.
1477#: ../js/ui/telepathyClient.js:1463
1478#, c-format
1479msgid "Connection to %s failed"
1480msgstr "Връзката е към „%s“ е неуспешна"
1481
1482#: ../js/ui/telepathyClient.js:1472
1483msgid "Reconnect"
1484msgstr "Ново свързване"
1485
1486#: ../js/ui/telepathyClient.js:1473
1487msgid "Edit account"
1488msgstr "Редактиране на регистрацията"
1489
1490#: ../js/ui/telepathyClient.js:1519
1491msgid "Unknown reason"
1492msgstr "Неизвестна причина"
1493
1494#: ../js/ui/userMenu.js:145
1495msgid "Hidden"
1496msgstr "Скрит"
1497
1498#: ../js/ui/userMenu.js:151
1499msgid "Idle"
1500msgstr "Бездействие"
1501
1502#: ../js/ui/userMenu.js:154
1503msgid "Unavailable"
1504msgstr "Недостъпно"
1505
1506#: ../js/ui/userMenu.js:512 ../js/ui/userMenu.js:516 ../js/ui/userMenu.js:586
1507msgid "Power Off..."
1508msgstr "Изключване..."
1509
1510#: ../js/ui/userMenu.js:548
1511msgid "Notifications"
1512msgstr "Известяване"
1513
1514#: ../js/ui/userMenu.js:556
1515msgid "Online Accounts"
1516msgstr "Мрежови регистрации"
1517
1518#: ../js/ui/userMenu.js:560
1519msgid "System Settings"
1520msgstr "Настройки на системата"
1521
1522#: ../js/ui/userMenu.js:567
1523msgid "Lock Screen"
1524msgstr "Заключване на екрана"
1525
1526#: ../js/ui/userMenu.js:572
1527msgid "Switch User"
1528msgstr "Смяна на потребител"
1529
1530#: ../js/ui/userMenu.js:577
1531msgid "Log Out..."
1532msgstr "Изход…"
1533
1534#: ../js/ui/userMenu.js:605
1535msgid "Your chat status will be set to busy"
1536msgstr "Състоянието ви ще се зададе да е „Зает“"
1537
1538#: ../js/ui/userMenu.js:606
1539msgid ""
1540"Notifications are now disabled, including chat messages. Your online status "
1541"has been adjusted to let others know that you might not see their messages."
1542msgstr ""
1543"Известяванията са изключени, включително и бързите съобщения. Състоянието ви "
1544"онлайн е обновено, за да покаже на другите, че може и да не видите веднага "
1545"техните съобщения."
1546
1547#. Translators: this is the text displayed
1548#. in the search entry when no search is
1549#. active; it should not exceed ~30
1550#. characters.
1551#: ../js/ui/viewSelector.js:120
1552msgid "Type to search..."
1553msgstr "Търсене на написаното…"
1554
1555#: ../js/ui/viewSelector.js:140 ../src/shell-util.c:261
1556msgid "Search"
1557msgstr "Търсене"
1558
1559#: ../js/ui/windowAttentionHandler.js:35
1560#, c-format
1561msgid "'%s' is ready"
1562msgstr "Програмата „%s“ е готова за употреба"
1563
1564#. translators:
1565#. * The number of sound outputs on a particular device
1566#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1100
1567#, c-format
1568msgid "%u Output"
1569msgid_plural "%u Outputs"
1570msgstr[0] "%u изход"
1571msgstr[1] "%u изхода"
1572
1573#. translators:
1574#. * The number of sound inputs on a particular device
1575#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1110
1576#, c-format
1577msgid "%u Input"
1578msgid_plural "%u Inputs"
1579msgstr[0] "%u вход"
1580msgstr[1] "%u входа"
1581
1582#: ../src/gvc/gvc-mixer-control.c:1408
1583msgid "System Sounds"
1584msgstr "Системни звуци"
1585
1586#: ../src/main.c:480
1587msgid "Print version"
1588msgstr "Показване на версията"
1589
1590#: ../src/main.c:486
1591msgid "Mode used by GDM for login screen"
1592msgstr "Режим използван от GDM за екрана за влизане"
1593
1594#: ../src/shell-app.c:581
1595#, c-format
1596msgid "Failed to launch '%s'"
1597msgstr "Неуспех при стартиране на „%s“"
1598
1599#: ../src/shell-mobile-providers.c:80
1600msgid "United Kingdom"
1601msgstr "Великобритания"
1602
1603#: ../src/shell-mobile-providers.c:526
1604msgid "Default"
1605msgstr "Стандартно"
1606
1607#: ../src/shell-polkit-authentication-agent.c:334
1608msgid "Authentication dialog was dismissed by the user"
1609msgstr "Прозорецът за упълномощаване беше затворен от потребителя"
1610
1611#: ../src/shell-util.c:100
1612msgid "Home Folder"
1613msgstr "Домашна папка"
1614
1615#. Translators: this is the same string as the one found in
1616#. * nautilus
1617#: ../src/shell-util.c:115
1618msgid "File System"
1619msgstr "Файлова система"
1620
1621#. Translators: the first string is the name of a gvfs
1622#. * method, and the second string is a path. For
1623#. * example, "Trash: some-directory". It means that the
1624#. * directory called "some-directory" is in the trash.
1625#.
1626#: ../src/shell-util.c:311
1627#, c-format
1628msgid "%1$s: %2$s"
1629msgstr "%1$s: %2$s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.