source: gnome/master/metacity.master.bg.po @ 1949

Last change on this file since 1949 was 1949, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gnome-control-center, gnome-settings-daemon, gnome-doc-utils, gnome-power-manager, gtkhtml, libgnomekbd, gnome-user-share, metacity, gok: обновени и подадени в master

File size: 102.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of metacity po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010.
5# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: metacity trunk\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2010-01-25 22:40+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2010-01-25 22:39+0200\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../src/50-metacity-desktop-key.xml.in.h:1
24msgid "Desktop"
25msgstr "Работен плот"
26
27#: ../src/50-metacity-key.xml.in.h:1
28msgid "Window Management"
29msgstr "Управление на прозорци"
30
31#: ../src/core/bell.c:294
32msgid "Bell event"
33msgstr "Събитие за звънец"
34
35#: ../src/core/core.c:206
36#, c-format
37msgid "Unknown window information request: %d"
38msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
39
40#. Translators: %s is a window title
41#: ../src/core/delete.c:96
42#, c-format
43msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
44msgstr "<tt>%s</tt> не отговаря на съобщенията."
45
46#: ../src/core/delete.c:101
47msgid ""
48"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
49"application to quit entirely."
50msgstr ""
51"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
52"работата си."
53
54#: ../src/core/delete.c:110
55msgid "_Wait"
56msgstr "Из_чакване"
57
58#: ../src/core/delete.c:110
59msgid "_Force Quit"
60msgstr "_Принудително спиране"
61
62#: ../src/core/delete.c:208
63#, c-format
64msgid "Failed to get hostname: %s\n"
65msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
66
67#: ../src/core/display.c:258
68#, c-format
69msgid "Missing %s extension required for compositing"
70msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
71
72#: ../src/core/display.c:336
73#, c-format
74msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
75msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
76
77#: ../src/core/errors.c:272
78#, c-format
79msgid ""
80"Lost connection to the display '%s';\n"
81"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
82"the window manager.\n"
83msgstr ""
84"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
85"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
86"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
87
88#: ../src/core/errors.c:279
89#, c-format
90msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
91msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
92
93#: ../src/core/keybindings.c:680
94#, c-format
95msgid ""
96"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
97"binding\n"
98msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
99
100#. Displayed when a keybinding which is
101#. * supposed to launch a program fails.
102#.
103#: ../src/core/keybindings.c:2294
104#, c-format
105msgid ""
106"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
107"\n"
108"%s"
109msgstr ""
110"Имаше грешка при изпълнението на <tt>%s</tt>:\n"
111"\n"
112"%s"
113
114#: ../src/core/keybindings.c:2383
115#, c-format
116msgid "No command %d has been defined.\n"
117msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
118
119#: ../src/core/keybindings.c:3337
120#, c-format
121msgid "No terminal command has been defined.\n"
122msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
123
124#: ../src/core/main.c:131
125#, c-format
126msgid ""
127"metacity %s\n"
128"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
129"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
130"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
131"PARTICULAR PURPOSE.\n"
132msgstr ""
133"metacity %s\n"
134"Авторски права (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
135"Тази програма (metacity) е свободен софтуер, прегледайте изходния код "
136"относно условията за разпространение.\n"
137"Тази програма се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и за ПРОДАЖБА или "
138"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
139
140#: ../src/core/main.c:269
141msgid "Disable connection to session manager"
142msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
143
144#: ../src/core/main.c:275
145msgid "Replace the running window manager with Metacity"
146msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
147
148#: ../src/core/main.c:281
149msgid "Specify session management ID"
150msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
151
152#: ../src/core/main.c:286
153msgid "X Display to use"
154msgstr "X дисплеят, който да се използва"
155
156# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
157# пренасяне.
158#: ../src/core/main.c:292
159msgid "Initialize session from savefile"
160msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
161
162#: ../src/core/main.c:298
163msgid "Print version"
164msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
165
166#: ../src/core/main.c:304
167msgid "Make X calls synchronous"
168msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
169
170#: ../src/core/main.c:310
171msgid "Turn compositing on"
172msgstr "Включване на наслагването"
173
174#: ../src/core/main.c:316
175msgid "Turn compositing off"
176msgstr "Изключване на наслагването"
177
178#: ../src/core/main.c:322
179msgid ""
180"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
181msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
182
183#: ../src/core/main.c:528
184#, c-format
185msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
186msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
187
188#: ../src/core/main.c:544
189#, c-format
190msgid ""
191"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
192msgstr ""
193"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
194"обичайните теми.\n"
195
196#: ../src/core/main.c:603
197#, c-format
198msgid "Failed to restart: %s\n"
199msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
200
201#.
202#. * We found it, but it was invalid.  Complain.
203#. *
204#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
205#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
206#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
207#. * the symtab.)
208#. *
209#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
210#.
211#.
212#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
213#, c-format
214msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
215msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
216
217#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
218#, c-format
219msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
220msgstr ""
221"Стойността %d записана в ключа на GConf — %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
222
223#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
224#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
225#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
226#, c-format
227msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
228msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
229
230#: ../src/core/prefs.c:1234
231msgid ""
232"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
233"behave properly.\n"
234msgstr ""
235"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
236"неправилно поведение.\n"
237
238#: ../src/core/prefs.c:1305
239#, c-format
240msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
241msgstr ""
242"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf — %s, не може да бъде "
243"анализирано\n"
244
245#: ../src/core/prefs.c:1367
246#, c-format
247msgid ""
248"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
249"modifier\n"
250msgstr ""
251"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
252"модификатор на бутон на мишката\n"
253
254#: ../src/core/prefs.c:1788
255#, c-format
256msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
257msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
258
259#: ../src/core/prefs.c:1953 ../src/core/prefs.c:2456
260#, c-format
261msgid "Workspace %d"
262msgstr "Работен плот %d"
263
264#: ../src/core/prefs.c:1983 ../src/core/prefs.c:2161
265#, c-format
266msgid ""
267"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
268"\"%s\"\n"
269msgstr ""
270"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
271"клавишната комбинация „%s“\n"
272
273#: ../src/core/prefs.c:2537
274#, c-format
275msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
276msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
277
278#: ../src/core/prefs.c:2741
279#, c-format
280msgid "Error setting compositor status: %s\n"
281msgstr "Грешка при задаване на състоянието на мениджъра за наслагването: %s\n"
282
283#: ../src/core/screen.c:357
284#, c-format
285msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
286msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
287
288#: ../src/core/screen.c:373
289#, c-format
290msgid ""
291"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
292"replace option to replace the current window manager.\n"
293msgstr ""
294"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
295"замените с опцията --replace.\n"
296
297#: ../src/core/screen.c:400
298#, c-format
299msgid ""
300"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
301msgstr ""
302"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
303"дисплей „%s“\n"
304
305#: ../src/core/screen.c:458
306#, c-format
307msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
308msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
309
310#: ../src/core/screen.c:668
311#, c-format
312msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
313msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
314
315#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
316#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
317#. * "disabled" must also stay as it is.
318#.
319#: ../src/core/schema-bindings.c:169
320msgid ""
321"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
322"\n"
323"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
324"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
325"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
326"action."
327msgstr ""
328"Форматът е от вида „<Control>a“ или „<Shift><Alt>F1“.\n"
329"\n"
330"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
331"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
332"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
333
334#: ../src/core/schema-bindings.c:177
335msgid ""
336"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
337"\n"
338"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
339"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
340"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
341"action.\n"
342"\n"
343"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
344"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
345msgstr ""
346"Форматът е от вида „<Control>a“ или „<Shift><Alt>F1“.\n"
347"\n"
348"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
349"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
350"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
351
352#: ../src/core/session.c:850 ../src/core/session.c:857
353#, c-format
354msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
355msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
356
357#: ../src/core/session.c:867
358#, c-format
359msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
360msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
361
362#: ../src/core/session.c:1008
363#, c-format
364msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
365msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
366
367#: ../src/core/session.c:1013
368#, c-format
369msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
370msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
371
372#. oh, just give up
373#: ../src/core/session.c:1106
374#, c-format
375msgid "Failed to read saved session file %s: %s\n"
376msgstr "Неуспех при прочитането на записания сесиен файл %s: %s\n"
377
378#: ../src/core/session.c:1145
379#, c-format
380msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
381msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
382
383#: ../src/core/session.c:1194
384#, c-format
385msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
386msgstr ""
387"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
388
389#: ../src/core/session.c:1207 ../src/core/session.c:1282
390#: ../src/core/session.c:1314 ../src/core/session.c:1386
391#: ../src/core/session.c:1446
392#, c-format
393msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
394msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
395
396#: ../src/core/session.c:1224
397#, c-format
398msgid "nested <window> tag"
399msgstr "вложен етикет <window>"
400
401#: ../src/core/session.c:1466
402#, c-format
403msgid "Unknown element %s"
404msgstr "Непознат елемент %s"
405
406#: ../src/core/session.c:1818
407msgid ""
408"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
409"be restarted manually next time you log in."
410msgstr ""
411"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
412"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
413
414#: ../src/core/util.c:101
415#, c-format
416msgid "Failed to open debug log: %s\n"
417msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
418
419#: ../src/core/util.c:111
420#, c-format
421msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
422msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
423
424#: ../src/core/util.c:117
425#, c-format
426msgid "Opened log file %s\n"
427msgstr "Отворен е дневника %s\n"
428
429#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
430#, c-format
431msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
432msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
433
434#: ../src/core/util.c:236
435msgid "Window manager: "
436msgstr "Мениджър на прозорци: "
437
438#: ../src/core/util.c:388
439msgid "Bug in window manager: "
440msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
441
442#: ../src/core/util.c:421
443msgid "Window manager warning: "
444msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
445
446#: ../src/core/util.c:449
447msgid "Window manager error: "
448msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
449
450#. Translators: This is the title used on dialog boxes
451#. eof all-keybindings.h
452#: ../src/core/util.c:570 ../src/metacity.desktop.in.h:1
453#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
454msgid "Metacity"
455msgstr "Metacity"
456
457#. first time through
458#: ../src/core/window.c:5642
459#, c-format
460msgid ""
461"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
462"window as specified in the ICCCM.\n"
463msgstr ""
464"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
465"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
466
467#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
468#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
469#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
470#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
471#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
472#. * about these apps but make them work.
473#.
474#: ../src/core/window.c:6207
475#, c-format
476msgid ""
477"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size %"
478"d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
479msgstr ""
480"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
481"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
482"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
483
484#: ../src/core/window-props.c:244
485#, c-format
486msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
487msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
488
489#. Translators: the title of a window from another machine
490#: ../src/core/window-props.c:388
491#, c-format
492msgid "%s (on %s)"
493msgstr "%s (от %s)"
494
495#. Simple case-- don't bother to look it up.  It's root.
496#: ../src/core/window-props.c:420
497#, c-format
498msgid "%s (as superuser)"
499msgstr "%s (като системен администратор)"
500
501#. Translators: the title of a window owned by another user
502#. * on this machine
503#: ../src/core/window-props.c:438
504#, c-format
505msgid "%s (as %s)"
506msgstr "%s (като %s)"
507
508#. Translators: the title of a window owned by another user
509#. * on this machine, whose name we don't know
510#: ../src/core/window-props.c:444
511#, c-format
512msgid "%s (as another user)"
513msgstr "%s (като друг потребител)"
514
515#: ../src/core/window-props.c:1430
516#, c-format
517msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
518msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
519
520#: ../src/core/xprops.c:155
521#, c-format
522msgid ""
523"Window 0x%lx has property %s\n"
524"that was expected to have type %s format %d\n"
525"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
526"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
527"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
528msgstr ""
529"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
530"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
531"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
532"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
533"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
534
535#: ../src/core/xprops.c:401
536#, c-format
537msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
538msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
539
540#: ../src/core/xprops.c:484
541#, c-format
542msgid ""
543"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
544msgstr ""
545"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
546"списъка\n"
547
548#: ../src/include/all-keybindings.h:88
549msgid "Switch to workspace 1"
550msgstr "Превключване към работен плот 1"
551
552#: ../src/include/all-keybindings.h:90
553msgid "Switch to workspace 2"
554msgstr "Превключване към работен плот 2"
555
556#: ../src/include/all-keybindings.h:92
557msgid "Switch to workspace 3"
558msgstr "Превключване към работен плот 3"
559
560#: ../src/include/all-keybindings.h:94
561msgid "Switch to workspace 4"
562msgstr "Превключване към работен плот 4"
563
564#: ../src/include/all-keybindings.h:96
565msgid "Switch to workspace 5"
566msgstr "Превключване към работен плот 5"
567
568#: ../src/include/all-keybindings.h:98
569msgid "Switch to workspace 6"
570msgstr "Превключване към работен плот 6"
571
572#: ../src/include/all-keybindings.h:100
573msgid "Switch to workspace 7"
574msgstr "Превключване към работен плот 7"
575
576#: ../src/include/all-keybindings.h:102
577msgid "Switch to workspace 8"
578msgstr "Превключване към работен плот 8"
579
580#: ../src/include/all-keybindings.h:104
581msgid "Switch to workspace 9"
582msgstr "Превключване към работен плот 9"
583
584#: ../src/include/all-keybindings.h:106
585msgid "Switch to workspace 10"
586msgstr "Превключване към работен плот 10"
587
588#: ../src/include/all-keybindings.h:108
589msgid "Switch to workspace 11"
590msgstr "Превключване към работен плот 11"
591
592#: ../src/include/all-keybindings.h:110
593msgid "Switch to workspace 12"
594msgstr "Превключване към работен плот 12"
595
596#: ../src/include/all-keybindings.h:122
597msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
598msgstr "Превключване към работния плот вляво"
599
600#: ../src/include/all-keybindings.h:126
601msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
602msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
603
604#: ../src/include/all-keybindings.h:130
605msgid "Switch to workspace above the current workspace"
606msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
607
608#: ../src/include/all-keybindings.h:134
609msgid "Switch to workspace below the current workspace"
610msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
611
612#: ../src/include/all-keybindings.h:150
613msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
614msgstr ""
615"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се използва "
616"изскачащ прозорец"
617
618#: ../src/include/all-keybindings.h:153
619msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
620msgstr ""
621"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред, "
622"като се използва изскачащ прозорец"
623
624#: ../src/include/all-keybindings.h:157
625msgid "Move between windows, using a popup window"
626msgstr ""
627"Преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ прозорец"
628
629#: ../src/include/all-keybindings.h:160
630msgid "Move backward between windows, using a popup window"
631msgstr ""
632"Преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
633"изскачащ прозорец"
634
635#: ../src/include/all-keybindings.h:163
636msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
637msgstr ""
638"Преместване на фокуса между панелите и работното място, като се използва "
639"изскачащ прозорец"
640
641#: ../src/include/all-keybindings.h:166
642msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
643msgstr ""
644"Преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен ред, като "
645"се използва изскачащ прозорец"
646
647#: ../src/include/all-keybindings.h:171
648msgid "Move between windows of an application immediately"
649msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
650
651#: ../src/include/all-keybindings.h:174
652msgid "Move backward between windows of an application immediately"
653msgstr ""
654"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
655"обратен ред"
656
657#: ../src/include/all-keybindings.h:177
658msgid "Move between windows immediately"
659msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
660
661#: ../src/include/all-keybindings.h:180
662msgid "Move backward between windows immediately"
663msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
664
665#: ../src/include/all-keybindings.h:183
666msgid "Move between panels and the desktop immediately"
667msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот"
668
669#: ../src/include/all-keybindings.h:186
670msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
671msgstr ""
672"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред"
673
674#: ../src/include/all-keybindings.h:191
675msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
676msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работния плот"
677
678#: ../src/include/all-keybindings.h:194
679msgid "Show the panel's main menu"
680msgstr "Показване на основното меню на панела"
681
682#: ../src/include/all-keybindings.h:197
683msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
684msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела „Стартиране на програма“"
685
686#: ../src/include/all-keybindings.h:238
687msgid "Take a screenshot"
688msgstr "Снимане на екрана"
689
690#: ../src/include/all-keybindings.h:240
691msgid "Take a screenshot of a window"
692msgstr "Снимка на отделен прозорец"
693
694#: ../src/include/all-keybindings.h:242
695msgid "Run a terminal"
696msgstr "Стартиране на терминал"
697
698#: ../src/include/all-keybindings.h:257
699msgid "Activate the window menu"
700msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
701
702#: ../src/include/all-keybindings.h:260
703msgid "Toggle fullscreen mode"
704msgstr "Превключване на режима за цял екран"
705
706#: ../src/include/all-keybindings.h:262
707msgid "Toggle maximization state"
708msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
709
710#: ../src/include/all-keybindings.h:264
711msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
712msgstr "Превключване на видимостта на прозореца над другите прозорци"
713
714#: ../src/include/all-keybindings.h:266
715msgid "Maximize window"
716msgstr "Максимизиране на прозорец"
717
718#: ../src/include/all-keybindings.h:268
719msgid "Restore window"
720msgstr "Възстановяване на прозорец"
721
722#: ../src/include/all-keybindings.h:270
723msgid "Toggle shaded state"
724msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
725
726#: ../src/include/all-keybindings.h:272
727msgid "Minimize window"
728msgstr "Минимизиране на прозореца"
729
730#: ../src/include/all-keybindings.h:274
731msgid "Close window"
732msgstr "Затваряне на прозореца"
733
734#: ../src/include/all-keybindings.h:276
735msgid "Move window"
736msgstr "Преместване на прозорец"
737
738#: ../src/include/all-keybindings.h:278
739msgid "Resize window"
740msgstr "Оразмеряване на прозорец"
741
742#: ../src/include/all-keybindings.h:281
743msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
744msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
745
746#: ../src/include/all-keybindings.h:285
747msgid "Move window to workspace 1"
748msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
749
750#: ../src/include/all-keybindings.h:288
751msgid "Move window to workspace 2"
752msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
753
754#: ../src/include/all-keybindings.h:291
755msgid "Move window to workspace 3"
756msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
757
758#: ../src/include/all-keybindings.h:294
759msgid "Move window to workspace 4"
760msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
761
762#: ../src/include/all-keybindings.h:297
763msgid "Move window to workspace 5"
764msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
765
766#: ../src/include/all-keybindings.h:300
767msgid "Move window to workspace 6"
768msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
769
770#: ../src/include/all-keybindings.h:303
771msgid "Move window to workspace 7"
772msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
773
774#: ../src/include/all-keybindings.h:306
775msgid "Move window to workspace 8"
776msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
777
778#: ../src/include/all-keybindings.h:309
779msgid "Move window to workspace 9"
780msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
781
782#: ../src/include/all-keybindings.h:312
783msgid "Move window to workspace 10"
784msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
785
786#: ../src/include/all-keybindings.h:315
787msgid "Move window to workspace 11"
788msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
789
790#: ../src/include/all-keybindings.h:318
791msgid "Move window to workspace 12"
792msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
793
794#: ../src/include/all-keybindings.h:330
795msgid "Move window one workspace to the left"
796msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
797
798#: ../src/include/all-keybindings.h:333
799msgid "Move window one workspace to the right"
800msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
801
802#: ../src/include/all-keybindings.h:336
803msgid "Move window one workspace up"
804msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
805
806#: ../src/include/all-keybindings.h:339
807msgid "Move window one workspace down"
808msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
809
810#: ../src/include/all-keybindings.h:342
811msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
812msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
813
814#: ../src/include/all-keybindings.h:344
815msgid "Raise window above other windows"
816msgstr "Издигане на прозореца над другите"
817
818#: ../src/include/all-keybindings.h:346
819msgid "Lower window below other windows"
820msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
821
822#: ../src/include/all-keybindings.h:350
823msgid "Maximize window vertically"
824msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
825
826#: ../src/include/all-keybindings.h:354
827msgid "Maximize window horizontally"
828msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
829
830#: ../src/include/all-keybindings.h:358
831msgid "Move window to north-west (top left) corner"
832msgstr "Преместване на прозореца в северозападния (горния ляв) ъгъл на екрана"
833
834#: ../src/include/all-keybindings.h:361
835msgid "Move window to north-east (top right) corner"
836msgstr ""
837"Преместване на прозореца в североизточния (горния десен) ъгъл на екрана"
838
839#: ../src/include/all-keybindings.h:364
840msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
841msgstr "Преместване на прозореца в югозападния (долния ляв) ъгъл на екрана"
842
843#: ../src/include/all-keybindings.h:367
844msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
845msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния (долния десен) ъгъл на екрана"
846
847#: ../src/include/all-keybindings.h:371
848msgid "Move window to north (top) side of screen"
849msgstr "Преместване на прозореца в северния (горния) край на екрана"
850
851#: ../src/include/all-keybindings.h:374
852msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
853msgstr "Преместване на прозореца в южния (долния) край на екрана"
854
855#: ../src/include/all-keybindings.h:377
856msgid "Move window to east (right) side of screen"
857msgstr "Преместване на прозореца в източния (десния) край на екрана"
858
859#: ../src/include/all-keybindings.h:380
860msgid "Move window to west (left) side of screen"
861msgstr "Преместване на прозореца в западния (левия) край на екрана"
862
863#: ../src/include/all-keybindings.h:383
864msgid "Move window to center of screen"
865msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
866
867#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
868msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
869msgstr ""
870"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
871"на прозорците"
872
873#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
874msgid ""
875"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
876"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
877"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
878"option is set to true."
879msgstr ""
880"Низ описващ шрифта за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
881"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
882"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
883"включена."
884
885#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
886msgid "Action on title bar double-click"
887msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
888
889#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
890msgid "Action on title bar middle-click"
891msgstr ""
892"Действие при натискане със средния бутон на мишката върху заглавната лента"
893
894#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
895msgid "Action on title bar right-click"
896msgstr ""
897"Действие при натискане с десния бутон на мишката върху заглавната лента"
898
899#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
900msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
901msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
902
903#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
904msgid ""
905"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
906"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
907"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
908"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
909"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
910"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
911"some space between two adjacent buttons."
912msgstr ""
913"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
914"„menu:minimize,maximize,spacer,close“. С „:“ се разделят левия от десния "
915"ъгъл на прозореца, а със „,“ — имената на бутоните. Не са позволени "
916"повторения на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи "
917"версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони, без да се пречи на "
918"старите версии. Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване на "
919"шпация между два съседни бутона."
920
921#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
922msgid "Automatically raises the focused window"
923msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
924
925#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
926msgid ""
927"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
928"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
929"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
930"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
931"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
932msgstr ""
933"Натискането на прозорец, когато този модифициращ клавиш е натиснат, "
934"премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца (среден "
935"бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Действието на средния и "
936"десния бутон може да се размени чрез ключа „mouse_button_resize“. "
937"Модификаторът е от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
938
939#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
940msgid "Commands to run in response to keybindings"
941msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
942
943#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
944msgid "Compositing Manager"
945msgstr "Мениджър за наслагване"
946
947#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
948msgid "Control how new windows get focus"
949msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
950
951#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
952msgid "Current theme"
953msgstr "Текуща тема"
954
955#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
956msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
957msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
958
959#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
960msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
961msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
962
963#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
964msgid ""
965"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
966"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
967msgstr ""
968"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
969"Може да се използва заедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
970"„бибиткания“."
971
972#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
973msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
974msgstr ""
975"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
976"грешки"
977
978#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
979msgid "Enable Visual Bell"
980msgstr "Включване на визуалния звънец"
981
982#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
983msgid ""
984"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
985"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
986"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
987"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
988msgstr ""
989"Ако е зададено като истина и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, "
990"тогава фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен "
991"интервал, който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е "
992"свързано с натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, "
993"нито с с навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и "
994"пускане."
995
996#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
997msgid ""
998"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
999"font for window titles."
1000msgstr ""
1001"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
1002"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
1003
1004#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
1005msgid ""
1006"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
1007"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
1008"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
1009"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
1010"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
1011msgstr ""
1012"Ако е зададено като истина, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна "
1013"връзка, като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации "
1014"или чрез други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за "
1015"много потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални "
1016"сървъри да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
1017"възможностите за достъпност."
1018
1019#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
1020msgid ""
1021"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
1022"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
1023"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
1024"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
1025"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
1026"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
1027"unimplemented at the moment."
1028msgstr ""
1029"Ако е зададено като истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на "
1030"прозорци. Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на "
1031"приложения е по-близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате "
1032"прозорец при подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението "
1033"ще се издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
1034"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
1035"приложения още не е осъществен изцяло."
1036
1037#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
1038msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
1039msgstr ""
1040"Ако е зададено като истина, се жертва част от използваемостта за повече "
1041"свободни ресурси"
1042
1043#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
1044msgid "Modifier to use for modified window click actions"
1045msgstr ""
1046"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
1047"прозорците"
1048
1049#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
1050msgid "Name of workspace"
1051msgstr "Име на работния плот"
1052
1053#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
1054msgid "Number of workspaces"
1055msgstr "Брой работни плотове"
1056
1057#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
1058msgid ""
1059"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
1060"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
1061"workspaces."
1062msgstr ""
1063"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
1064"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
1065"работни места)."
1066
1067#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
1068msgid "Run a defined command"
1069msgstr "Изпълняване на определена команда"
1070
1071#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
1072msgid ""
1073"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
1074"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
1075"set it to false to make it work the opposite way around."
1076msgstr ""
1077"Ако е зададено като истина, десният бутон на мишката ще преоразмерява, а "
1078"менюто ще се показва със средния бутон, когато е натиснат клавиша зададен в "
1079"ключа „mouse_button_modifier“. Ако е зададено като лъжа, бутоните са с "
1080"разменени функции."
1081
1082#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
1083msgid ""
1084"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
1085"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
1086"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
1087"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
1088"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
1089"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome."
1090"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
1091"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
1092"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
1093"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
1094"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
1095"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
1096"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
1097"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
1098"user complaining that your application does not work with this setting "
1099"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
1100"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
1101"\" they requested."
1102msgstr ""
1103"Задаването на тази настройка като лъжа може да доведе до поведение с грешки. "
1104"Съветът ни е да не променяте стандартната стойност — истина. Много действия "
1105"(напр. натискането в клиентската област, местенето или преоразмеряването на "
1106"прозореца) обикновено издигат прозореца. Ако настройката е лъжа, което ние в "
1107"никакъв случай не препоръчваме, издигането ще се отдели от самото действие, "
1108"както и заявките за издигане от самото приложение ще бъдат пренебрегвани. "
1109"Вижте http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Дори този ключ да "
1110"е лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане на Alt + ляв "
1111"бутон на мишката на произволно място в прозореца, натискане с левия бутон на "
1112"мишката по украсите на прозореца или чрез специални съобщения от пейджърите, "
1113"например заявки за предаване на фокус от аплет за списъка с прозорците. "
1114"Настройката в момента е изключена в режима за фокусиране чрез натискане "
1115"(ключът „focus_mode“ е „click“). Забележете, че начините за издигане на "
1116"прозорците, когато ключът „raise_on_click“ е лъжа, не включват програмните "
1117"заявки от приложенията за издигане на прозорците. Тези заявки ще бъдат "
1118"пренебрегвани независимо от причината за тях. Ако сте разработчик на "
1119"приложения и някой потребител ви се оплаче, че програмата ви не работи, "
1120"когато ключът е лъжа, кажете им, че вината за това си е _тяхна_ — те са си "
1121"настроили мениджъра на прозорци неправилно. Или ще трябва да върнат "
1122"стойността да е истина, или ще трябва да приемат грешката, която сами са си "
1123"поискали."
1124
1125#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
1126msgid ""
1127"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
1128"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
1129"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
1130"run any misbehaving applications."
1131msgstr ""
1132"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
1133"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
1134"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
1135"ако няма да стартирате развалени програми."
1136
1137#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
1138msgid "System Bell is Audible"
1139msgstr "Системният звънец е звуков"
1140
1141#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
1142msgid ""
1143"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
1144"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
1145"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
1146"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
1147"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
1148"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
1149"currently focused window's titlebar is flashed."
1150msgstr ""
1151"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
1152"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
1153"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
1154"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
1155"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
1156"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
1157"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
1158
1159#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
1160msgid ""
1161"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
1162"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
1163"will execute command_N."
1164msgstr ""
1165"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
1166"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
1167"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
1168
1169#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
1170msgid ""
1171"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
1172"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
1173msgstr ""
1174"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
1175"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1176
1177#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
1178msgid ""
1179"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
1180"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
1181"be invoked."
1182msgstr ""
1183"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
1184"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1185
1186#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
1187msgid ""
1188"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
1189"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1190"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1191"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1192"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1193"then there will be no keybinding for this action."
1194msgstr ""
1195"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
1196"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1197"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1198"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1199"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1200"клавиш."
1201
1202#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
1203msgid "The name of a workspace."
1204msgstr "Името на работния плот."
1205
1206#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
1207msgid "The screenshot command"
1208msgstr "Команда за снимка на екрана"
1209
1210#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
1211msgid ""
1212"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1213"forth."
1214msgstr ""
1215"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1216
1217#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
1218msgid ""
1219"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1220"delay is given in thousandths of a second."
1221msgstr ""
1222"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1223"истина."
1224
1225#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
1226msgid ""
1227"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1228"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1229"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1230"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1231"unfocused when the mouse leaves the window."
1232msgstr ""
1233"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1234"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1235"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1236"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1237"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1238"от тях."
1239
1240#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
1241msgid "The window screenshot command"
1242msgstr "Командата за снимка на екрана"
1243
1244#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
1245msgid ""
1246"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1247"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1248"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1249"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1250"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1251"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1252"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1253"the others, and 'none' which will not do anything."
1254msgstr ""
1255"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
1256"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
1257"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
1258"демаксимизира прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и "
1259"„toggle_maximize_vertically“, които максимизират/демаксимират прозореца само "
1260"в тази посока, „minimize“, която минимизира прозореца, „shade“, която навива "
1261"прозореца, „menu“, която показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя "
1262"прозореца под всички останали и „none“, която не прави нищо."
1263
1264#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
1265msgid ""
1266"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
1267"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1268"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1269"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1270"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1271"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1272"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1273"the others, and 'none' which will not do anything."
1274msgstr ""
1275"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
1276"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
1277"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
1278"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
1279"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
1280"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
1281"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
1282"останали и „none“, която не прави нищо."
1283
1284#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
1285msgid ""
1286"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
1287"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1288"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1289"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1290"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1291"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1292"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1293"the others, and 'none' which will not do anything."
1294msgstr ""
1295"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
1296"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
1297"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
1298"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
1299"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
1300"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
1301"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
1302"останали и „none“, която не прави нищо."
1303
1304#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
1305msgid ""
1306"This option provides additional control over how newly created windows get "
1307"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
1308"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
1309"given focus."
1310msgstr ""
1311"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
1312"стойности са две: „smart“ (хитър) — нормалният начин за получаване на фокус "
1313"и „strict“ (стриктен) — прозорците стартирани през терминал не получават "
1314"фокуса."
1315
1316#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
1317msgid ""
1318"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1319"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1320"environments."
1321msgstr ""
1322"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1323"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух или при "
1324"шумно обкръжение."
1325
1326#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:49
1327msgid "Use standard system font in window titles"
1328msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1329
1330#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:50
1331msgid "Visual Bell Type"
1332msgstr "Вид визуален звънец"
1333
1334#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
1335msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
1336msgstr ""
1337"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
1338"потребителски действия"
1339
1340#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
1341msgid "Whether to resize with the right button"
1342msgstr "Дали да се преоразмерява с десния бутон"
1343
1344#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
1345msgid "Window focus mode"
1346msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1347
1348#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
1349msgid "Window title font"
1350msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1351
1352#: ../src/tools/metacity-message.c:150
1353#, c-format
1354msgid "Usage: %s\n"
1355msgstr "Употреба: %s\n"
1356
1357#: ../src/ui/frames.c:1118
1358msgid "Close Window"
1359msgstr "Затваряне на прозореца"
1360
1361#: ../src/ui/frames.c:1121
1362msgid "Window Menu"
1363msgstr "Меню за прозорците"
1364
1365#: ../src/ui/frames.c:1124
1366msgid "Minimize Window"
1367msgstr "Минимизиране на прозореца"
1368
1369#: ../src/ui/frames.c:1127
1370msgid "Maximize Window"
1371msgstr "Максимизиране на прозореца"
1372
1373#: ../src/ui/frames.c:1130
1374msgid "Restore Window"
1375msgstr "Възстановяване на прозорец"
1376
1377#: ../src/ui/frames.c:1133
1378msgid "Roll Up Window"
1379msgstr "Навиване на прозореца"
1380
1381#: ../src/ui/frames.c:1136
1382msgid "Unroll Window"
1383msgstr "Развиване на прозореца"
1384
1385#: ../src/ui/frames.c:1139
1386msgid "Keep Window On Top"
1387msgstr "Прозорецът да е отгоре"
1388
1389#: ../src/ui/frames.c:1142
1390msgid "Remove Window From Top"
1391msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
1392
1393#: ../src/ui/frames.c:1145
1394msgid "Always On Visible Workspace"
1395msgstr "Винаги на видимия работен плот"
1396
1397#: ../src/ui/frames.c:1148
1398msgid "Put Window On Only One Workspace"
1399msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
1400
1401#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1402#: ../src/ui/menu.c:70
1403msgid "Mi_nimize"
1404msgstr "Ми_нимизиране"
1405
1406#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1407#: ../src/ui/menu.c:72
1408msgid "Ma_ximize"
1409msgstr "_Максимизиране"
1410
1411#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1412#: ../src/ui/menu.c:74
1413msgid "Unma_ximize"
1414msgstr "Де_максимизиране"
1415
1416#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1417#: ../src/ui/menu.c:76
1418msgid "Roll _Up"
1419msgstr "На_виване"
1420
1421#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1422#: ../src/ui/menu.c:78
1423msgid "_Unroll"
1424msgstr "_Развиване"
1425
1426#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1427#: ../src/ui/menu.c:80
1428msgid "_Move"
1429msgstr "_Преместване"
1430
1431#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1432#: ../src/ui/menu.c:82
1433msgid "_Resize"
1434msgstr "О_размеряване"
1435
1436#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1437#: ../src/ui/menu.c:84
1438msgid "Move Titlebar On_screen"
1439msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
1440
1441#. separator
1442#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1443#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
1444msgid "Always on _Top"
1445msgstr "Винаги _отгоре"
1446
1447#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1448#: ../src/ui/menu.c:91
1449msgid "_Always on Visible Workspace"
1450msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
1451
1452#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1453#: ../src/ui/menu.c:93
1454msgid "_Only on This Workspace"
1455msgstr "_Само на този работен плот"
1456
1457#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1458#: ../src/ui/menu.c:95
1459msgid "Move to Workspace _Left"
1460msgstr "Преместване на _левия работен плот"
1461
1462#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1463#: ../src/ui/menu.c:97
1464msgid "Move to Workspace R_ight"
1465msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
1466
1467#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1468#: ../src/ui/menu.c:99
1469msgid "Move to Workspace _Up"
1470msgstr "Преместване на _горния работен плот"
1471
1472#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1473#: ../src/ui/menu.c:101
1474msgid "Move to Workspace _Down"
1475msgstr "Преместване в _долния работен плот"
1476
1477#. separator
1478#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1479#: ../src/ui/menu.c:105
1480msgid "_Close"
1481msgstr "_Затваряне"
1482
1483#: ../src/ui/menu.c:203
1484#, c-format
1485msgid "Workspace %d%n"
1486msgstr "Работен плот %d%n"
1487
1488#: ../src/ui/menu.c:213
1489#, c-format
1490msgid "Workspace 1_0"
1491msgstr "Работен плот 1_0"
1492
1493#: ../src/ui/menu.c:215
1494#, c-format
1495msgid "Workspace %s%d"
1496msgstr "Работен плот %s%d"
1497
1498#: ../src/ui/menu.c:395
1499msgid "Move to Another _Workspace"
1500msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
1501
1502#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1503#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
1504#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1505#. * this.
1506#.
1507#: ../src/ui/metaaccellabel.c:104
1508msgid "Shift"
1509msgstr "Shift"
1510
1511#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1512#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
1513#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1514#. * this.
1515#.
1516#: ../src/ui/metaaccellabel.c:110
1517msgid "Ctrl"
1518msgstr "Ctrl"
1519
1520#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1521#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
1522#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1523#. * this.
1524#.
1525#: ../src/ui/metaaccellabel.c:116
1526msgid "Alt"
1527msgstr "Alt"
1528
1529#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1530#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
1531#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1532#. * this.
1533#.
1534#: ../src/ui/metaaccellabel.c:122
1535msgid "Meta"
1536msgstr "Meta"
1537
1538#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1539#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
1540#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1541#. * this.
1542#.
1543#: ../src/ui/metaaccellabel.c:128
1544msgid "Super"
1545msgstr "Super"
1546
1547#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1548#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
1549#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1550#. * this.
1551#.
1552#: ../src/ui/metaaccellabel.c:134
1553msgid "Hyper"
1554msgstr "Hyper"
1555
1556#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1557#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
1558#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1559#. * this.
1560#.
1561#: ../src/ui/metaaccellabel.c:140
1562msgid "Mod2"
1563msgstr "Mod2"
1564
1565#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1566#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
1567#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1568#. * this.
1569#.
1570#: ../src/ui/metaaccellabel.c:146
1571msgid "Mod3"
1572msgstr "Mod3"
1573
1574#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1575#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
1576#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1577#. * this.
1578#.
1579#: ../src/ui/metaaccellabel.c:152
1580msgid "Mod4"
1581msgstr "Mod4"
1582
1583#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1584#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
1585#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1586#. * this.
1587#.
1588#: ../src/ui/metaaccellabel.c:158
1589msgid "Mod5"
1590msgstr "Mod5"
1591
1592#. Translators: This represents the size of a window.  The first number is
1593#. * the width of the window and the second is the height.
1594#.
1595#: ../src/ui/resizepopup.c:113
1596#, c-format
1597msgid "%d x %d"
1598msgstr "%d×%d"
1599
1600#: ../src/ui/theme.c:254
1601msgid "top"
1602msgstr "горния"
1603
1604#: ../src/ui/theme.c:256
1605msgid "bottom"
1606msgstr "долния"
1607
1608#: ../src/ui/theme.c:258
1609msgid "left"
1610msgstr "левия"
1611
1612#: ../src/ui/theme.c:260
1613msgid "right"
1614msgstr "десния"
1615
1616#: ../src/ui/theme.c:287
1617#, c-format
1618msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
1619msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
1620
1621#: ../src/ui/theme.c:306
1622#, c-format
1623msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
1624msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
1625
1626#: ../src/ui/theme.c:343
1627#, c-format
1628msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
1629msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
1630
1631#: ../src/ui/theme.c:355
1632#, c-format
1633msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
1634msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
1635
1636#: ../src/ui/theme.c:1020
1637#, c-format
1638msgid "Gradients should have at least two colors"
1639msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
1640
1641#: ../src/ui/theme.c:1146
1642#, c-format
1643msgid ""
1644"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
1645"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1646msgstr ""
1647"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
1648"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1649"анализира „%s“"
1650
1651#: ../src/ui/theme.c:1160
1652#, c-format
1653msgid ""
1654"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
1655"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1656msgstr ""
1657"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
1658"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1659"анализа на „%s“"
1660
1661#: ../src/ui/theme.c:1171
1662#, c-format
1663msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
1664msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
1665
1666#: ../src/ui/theme.c:1184
1667#, c-format
1668msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
1669msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
1670
1671#: ../src/ui/theme.c:1214
1672#, c-format
1673msgid ""
1674"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
1675"format"
1676msgstr ""
1677"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
1678"подчинява на формата"
1679
1680#: ../src/ui/theme.c:1225
1681#, c-format
1682msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
1683msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
1684
1685#: ../src/ui/theme.c:1235
1686#, c-format
1687msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
1688msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
1689
1690#: ../src/ui/theme.c:1282
1691#, c-format
1692msgid ""
1693"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
1694msgstr ""
1695"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
1696"формата"
1697
1698#: ../src/ui/theme.c:1293
1699#, c-format
1700msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
1701msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
1702
1703#: ../src/ui/theme.c:1303
1704#, c-format
1705msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
1706msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
1707
1708#: ../src/ui/theme.c:1332
1709#, c-format
1710msgid "Could not parse color \"%s\""
1711msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
1712
1713#: ../src/ui/theme.c:1582
1714#, c-format
1715msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
1716msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
1717
1718#: ../src/ui/theme.c:1609
1719#, c-format
1720msgid ""
1721"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
1722"parsed"
1723msgstr ""
1724"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
1725"да бъде анализирано"
1726
1727#: ../src/ui/theme.c:1623
1728#, c-format
1729msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
1730msgstr ""
1731"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
1732"анализирано"
1733
1734#: ../src/ui/theme.c:1745
1735#, c-format
1736msgid ""
1737"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
1738"\"%s\""
1739msgstr ""
1740"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: „%"
1741"s“"
1742
1743#: ../src/ui/theme.c:1802
1744#, c-format
1745msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
1746msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
1747
1748#: ../src/ui/theme.c:1913 ../src/ui/theme.c:1923 ../src/ui/theme.c:1957
1749#, c-format
1750msgid "Coordinate expression results in division by zero"
1751msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
1752
1753#: ../src/ui/theme.c:1965
1754#, c-format
1755msgid ""
1756"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
1757msgstr ""
1758"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
1759
1760#: ../src/ui/theme.c:2021
1761#, c-format
1762msgid ""
1763"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
1764msgstr ""
1765"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
1766"операнд"
1767
1768#: ../src/ui/theme.c:2030
1769#, c-format
1770msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
1771msgstr ""
1772"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
1773
1774#: ../src/ui/theme.c:2038
1775#, c-format
1776msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
1777msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
1778
1779#: ../src/ui/theme.c:2048
1780#, c-format
1781msgid ""
1782"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
1783"operand in between"
1784msgstr ""
1785"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
1786"между тях"
1787
1788#: ../src/ui/theme.c:2195 ../src/ui/theme.c:2236
1789#, c-format
1790msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
1791msgstr ""
1792"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
1793
1794#: ../src/ui/theme.c:2290
1795#, c-format
1796msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
1797msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
1798
1799#: ../src/ui/theme.c:2319
1800#, c-format
1801msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
1802msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
1803
1804#: ../src/ui/theme.c:2383
1805#, c-format
1806msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
1807msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
1808
1809#: ../src/ui/theme.c:2394
1810#, c-format
1811msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
1812msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
1813
1814#: ../src/ui/theme.c:2596 ../src/ui/theme.c:2616 ../src/ui/theme.c:2636
1815#, c-format
1816msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
1817msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
1818
1819#: ../src/ui/theme.c:4203
1820#, c-format
1821msgid ""
1822"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
1823"specified for this frame style"
1824msgstr ""
1825"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
1826"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
1827
1828#: ../src/ui/theme.c:4711 ../src/ui/theme.c:4736
1829#, c-format
1830msgid ""
1831"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
1832msgstr ""
1833"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
1834
1835#: ../src/ui/theme.c:4780
1836#, c-format
1837msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
1838msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
1839
1840#: ../src/ui/theme.c:4910 ../src/ui/theme.c:4917 ../src/ui/theme.c:4924
1841#: ../src/ui/theme.c:4931 ../src/ui/theme.c:4938
1842#, c-format
1843msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
1844msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
1845
1846#: ../src/ui/theme.c:4946
1847#, c-format
1848msgid ""
1849"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
1850"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
1851msgstr ""
1852"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
1853"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
1854
1855#: ../src/ui/theme.c:5389 ../src/ui/theme.c:5451 ../src/ui/theme.c:5514
1856#, c-format
1857msgid ""
1858"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
1859msgstr ""
1860"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а „%"
1861"s“ не започва така"
1862
1863#: ../src/ui/theme.c:5397 ../src/ui/theme.c:5459 ../src/ui/theme.c:5522
1864#, c-format
1865msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
1866msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
1867
1868#. Translators: This means that an attribute which should have been found
1869#. * on an XML element was not in fact found.
1870#.
1871#: ../src/ui/theme-parser.c:202
1872#, c-format
1873msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
1874msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „%s“"
1875
1876#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
1877#, c-format
1878msgid "Line %d character %d: %s"
1879msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
1880
1881#: ../src/ui/theme-parser.c:413
1882#, c-format
1883msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
1884msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
1885
1886#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
1887#, c-format
1888msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
1889msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
1890
1891#: ../src/ui/theme-parser.c:522
1892#, c-format
1893msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
1894msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
1895
1896#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
1897#, c-format
1898msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
1899msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
1900
1901#: ../src/ui/theme-parser.c:541
1902#, c-format
1903msgid "Integer %ld must be positive"
1904msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
1905
1906#: ../src/ui/theme-parser.c:549
1907#, c-format
1908msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
1909msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
1910
1911#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
1912#, c-format
1913msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
1914msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
1915
1916#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
1917#, c-format
1918msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
1919msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
1920
1921#: ../src/ui/theme-parser.c:663
1922#, c-format
1923msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
1924msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
1925
1926#: ../src/ui/theme-parser.c:726
1927#, c-format
1928msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
1929msgstr ""
1930"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
1931"а е %g\n"
1932
1933#: ../src/ui/theme-parser.c:791
1934#, c-format
1935msgid ""
1936"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
1937"large,x-large,xx-large)\n"
1938msgstr ""
1939"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
1940"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
1941
1942#: ../src/ui/theme-parser.c:936 ../src/ui/theme-parser.c:999
1943#: ../src/ui/theme-parser.c:1033 ../src/ui/theme-parser.c:1136
1944#, c-format
1945msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
1946msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
1947
1948#: ../src/ui/theme-parser.c:948 ../src/ui/theme-parser.c:1045
1949#: ../src/ui/theme-parser.c:1148
1950#, c-format
1951msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
1952msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
1953
1954#: ../src/ui/theme-parser.c:1058
1955#, c-format
1956msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
1957msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
1958
1959#: ../src/ui/theme-parser.c:1071
1960#, c-format
1961msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
1962msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
1963
1964#: ../src/ui/theme-parser.c:1113
1965msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
1966msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
1967
1968#: ../src/ui/theme-parser.c:1180
1969#, c-format
1970msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
1971msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
1972
1973#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
1974#, c-format
1975msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
1976msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
1977
1978#: ../src/ui/theme-parser.c:1199
1979#, c-format
1980msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
1981msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
1982
1983#: ../src/ui/theme-parser.c:1229 ../src/ui/theme-parser.c:1293
1984#: ../src/ui/theme-parser.c:1519 ../src/ui/theme-parser.c:2740
1985#: ../src/ui/theme-parser.c:2786 ../src/ui/theme-parser.c:2934
1986#: ../src/ui/theme-parser.c:3126 ../src/ui/theme-parser.c:3164
1987#: ../src/ui/theme-parser.c:3202 ../src/ui/theme-parser.c:3240
1988#, c-format
1989msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
1990msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
1991
1992#: ../src/ui/theme-parser.c:1343 ../src/ui/theme-parser.c:1357
1993#: ../src/ui/theme-parser.c:1402
1994msgid ""
1995"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
1996"for buttons"
1997msgstr ""
1998"Не може да се указват едновременно и двата размера („button_width“, "
1999"„button_height“ — височина и широчина на бутоните), и отношението на "
2000"размерите им — „aspect_ratio“"
2001
2002#: ../src/ui/theme-parser.c:1366
2003#, c-format
2004msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2005msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2006
2007#: ../src/ui/theme-parser.c:1411
2008#, c-format
2009msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2010msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2011
2012#: ../src/ui/theme-parser.c:1473
2013#, c-format
2014msgid "Border \"%s\" is unknown"
2015msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2016
2017#: ../src/ui/theme-parser.c:1784
2018#, c-format
2019msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
2020msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
2021
2022#: ../src/ui/theme-parser.c:1791
2023#, c-format
2024msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
2025msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
2026
2027#: ../src/ui/theme-parser.c:2031
2028#, c-format
2029msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2030msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
2031
2032#: ../src/ui/theme-parser.c:2109 ../src/ui/theme-parser.c:2484
2033#, c-format
2034msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2035msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2036
2037#: ../src/ui/theme-parser.c:2276 ../src/ui/theme-parser.c:2359
2038#: ../src/ui/theme-parser.c:2422
2039#, c-format
2040msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2041msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2042
2043#: ../src/ui/theme-parser.c:2286 ../src/ui/theme-parser.c:2369
2044#, c-format
2045msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2046msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2047
2048#: ../src/ui/theme-parser.c:2296
2049#, c-format
2050msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2051msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2052
2053#: ../src/ui/theme-parser.c:2596 ../src/ui/theme-parser.c:2692
2054#, c-format
2055msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2056msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2057
2058#: ../src/ui/theme-parser.c:2608 ../src/ui/theme-parser.c:2704
2059#, c-format
2060msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2061msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2062
2063#: ../src/ui/theme-parser.c:2819
2064#, c-format
2065msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2066msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2067
2068#: ../src/ui/theme-parser.c:2827
2069#, c-format
2070msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2071msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2072
2073#: ../src/ui/theme-parser.c:2844 ../src/ui/theme-parser.c:2919
2074#, c-format
2075msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2076msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2077
2078#: ../src/ui/theme-parser.c:2873
2079#, c-format
2080msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2081msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2082
2083#: ../src/ui/theme-parser.c:2882
2084#, c-format
2085msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
2086msgstr ""
2087"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
2088
2089#: ../src/ui/theme-parser.c:2894
2090#, c-format
2091msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2092msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2093
2094#: ../src/ui/theme-parser.c:2902
2095#, c-format
2096msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2097msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2098
2099#: ../src/ui/theme-parser.c:2973
2100#, c-format
2101msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2102msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2103
2104#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
2105#, c-format
2106msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2107msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2108
2109#: ../src/ui/theme-parser.c:2992
2110#, c-format
2111msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2112msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2113
2114#: ../src/ui/theme-parser.c:3013 ../src/ui/theme-parser.c:3036
2115#, c-format
2116msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2117msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2118
2119#: ../src/ui/theme-parser.c:3047
2120#, c-format
2121msgid ""
2122"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2123"states"
2124msgstr ""
2125"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2126"засенчен"
2127
2128#: ../src/ui/theme-parser.c:3061
2129#, c-format
2130msgid ""
2131"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
2132msgstr ""
2133"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
2134
2135#: ../src/ui/theme-parser.c:3075 ../src/ui/theme-parser.c:3097
2136#, c-format
2137msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2138msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2139
2140#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
2141#, c-format
2142msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2143msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2144
2145#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
2146msgid ""
2147"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2148"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2149msgstr ""
2150"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2151"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2152
2153#: ../src/ui/theme-parser.c:3185
2154msgid ""
2155"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2156"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2157msgstr ""
2158"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2159"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2160
2161#: ../src/ui/theme-parser.c:3223
2162msgid ""
2163"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2164"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2165msgstr ""
2166"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2167"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2168
2169#: ../src/ui/theme-parser.c:3271
2170#, c-format
2171msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2172msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2173
2174#: ../src/ui/theme-parser.c:3291
2175#, c-format
2176msgid ""
2177"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2178msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2179
2180#: ../src/ui/theme-parser.c:3296
2181#, c-format
2182msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2183msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2184
2185#: ../src/ui/theme-parser.c:3308
2186#, c-format
2187msgid ""
2188"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2189msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2190
2191#: ../src/ui/theme-parser.c:3330
2192#, c-format
2193msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2194msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2195
2196#: ../src/ui/theme-parser.c:3340 ../src/ui/theme-parser.c:3370
2197#: ../src/ui/theme-parser.c:3375 ../src/ui/theme-parser.c:3380
2198#, c-format
2199msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2200msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2201
2202#: ../src/ui/theme-parser.c:3602
2203msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2204msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2205
2206#: ../src/ui/theme-parser.c:3617
2207msgid "No draw_ops provided for button"
2208msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2209
2210#: ../src/ui/theme-parser.c:3669
2211#, c-format
2212msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2213msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2214
2215#: ../src/ui/theme-parser.c:3724 ../src/ui/theme-parser.c:3736
2216#: ../src/ui/theme-parser.c:3748 ../src/ui/theme-parser.c:3760
2217#: ../src/ui/theme-parser.c:3772
2218#, c-format
2219msgid "<%s> specified twice for this theme"
2220msgstr "<%s> е указан два пъти за тази тема"
2221
2222#: ../src/ui/theme-parser.c:4040
2223#, c-format
2224msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
2225msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
2226
2227#: ../src/ui/theme-parser.c:4096
2228#, c-format
2229msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2230msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2231
2232#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
2233msgid "/_Windows"
2234msgstr "/_Прозорци"
2235
2236#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
2237msgid "/Windows/tearoff"
2238msgstr "/Прозорци/откъсване"
2239
2240#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
2241msgid "/Windows/_Dialog"
2242msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2243
2244#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
2245msgid "/Windows/_Modal dialog"
2246msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
2247
2248#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
2249msgid "/Windows/_Utility"
2250msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2251
2252#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
2253msgid "/Windows/_Splashscreen"
2254msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2255
2256#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
2257msgid "/Windows/_Top dock"
2258msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2259
2260#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
2261msgid "/Windows/_Bottom dock"
2262msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2263
2264#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
2265msgid "/Windows/_Left dock"
2266msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2267
2268#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
2269msgid "/Windows/_Right dock"
2270msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2271
2272#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
2273msgid "/Windows/_All docks"
2274msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2275
2276#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
2277msgid "/Windows/Des_ktop"
2278msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2279
2280#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
2281msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2282msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2283
2284#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
2285#, c-format
2286msgid "Fake menu item %d\n"
2287msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2288
2289#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
2290msgid "Border-only window"
2291msgstr "Прозорец само с граници"
2292
2293#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
2294msgid "Bar"
2295msgstr "Лента"
2296
2297#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
2298msgid "Normal Application Window"
2299msgstr "Нормален прозорец на програма"
2300
2301#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
2302msgid "Dialog Box"
2303msgstr "Диалогова кутия"
2304
2305#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
2306msgid "Modal Dialog Box"
2307msgstr "Модална диалогова кутия"
2308
2309#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
2310msgid "Utility Palette"
2311msgstr "Палитра на инструментите"
2312
2313#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
2314msgid "Torn-off Menu"
2315msgstr "Откъсване на менюто"
2316
2317#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
2318msgid "Border"
2319msgstr "Граница"
2320
2321#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
2322#, c-format
2323msgid "Button layout test %d"
2324msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2325
2326#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
2327#, c-format
2328msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2329msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2330
2331#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
2332#, c-format
2333msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2334msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2335
2336#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
2337#, c-format
2338msgid "Error loading theme: %s\n"
2339msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2340
2341#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
2342#, c-format
2343msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2344msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2345
2346#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
2347msgid "Normal Title Font"
2348msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2349
2350#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
2351msgid "Small Title Font"
2352msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2353
2354#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
2355msgid "Large Title Font"
2356msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2357
2358#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
2359msgid "Button Layouts"
2360msgstr "Изглед на бутоните"
2361
2362#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
2363msgid "Benchmark"
2364msgstr "Статистика"
2365
2366#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
2367msgid "Window Title Goes Here"
2368msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2369
2370#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
2371#, c-format
2372msgid ""
2373"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2374"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2375"frame)\n"
2376msgstr ""
2377"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2378"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2379"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2380
2381#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
2382msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2383msgstr ""
2384"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2385"грешка"
2386
2387#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
2388msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2389msgstr ""
2390"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2391"грешка"
2392
2393#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
2394msgid "Error was expected but none given"
2395msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2396
2397#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
2398#, c-format
2399msgid "Error %d was expected but %d given"
2400msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2401
2402#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
2403#, c-format
2404msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2405msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2406
2407#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
2408#, c-format
2409msgid "x value was %d, %d was expected"
2410msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
2411
2412#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
2413#, c-format
2414msgid "y value was %d, %d was expected"
2415msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
2416
2417#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
2418#, c-format
2419msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2420msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.