source: gnome/master/metacity.master.bg.po @ 2283

Last change on this file since 2283 was 2283, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gnome-packagekit, metacity, mutter: подадени в master

File size: 101.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of metacity po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
5# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: metacity master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2011-03-23 21:53+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2011-03-23 21:52+0200\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"Language: bg\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../src/50-metacity-launchers.xml.in.h:1
25msgid "Launchers"
26msgstr "Стартери"
27
28#: ../src/50-metacity-navigation.xml.in.h:1
29msgid "Navigation"
30msgstr "Навигация"
31
32#: ../src/50-metacity-screenshot.xml.in.h:1
33msgid "Screenshots"
34msgstr "Снимки на екрана"
35
36#: ../src/50-metacity-system.xml.in.h:1
37msgid "System"
38msgstr "Система"
39
40#: ../src/50-metacity-windows.xml.in.h:1
41msgid "Windows"
42msgstr "Прозорци"
43
44#: ../src/core/bell.c:299
45msgid "Bell event"
46msgstr "Събитие за звънец"
47
48#: ../src/core/core.c:206
49#, c-format
50msgid "Unknown window information request: %d"
51msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
52
53#. Translators: %s is a window title
54#: ../src/core/delete.c:96
55#, c-format
56msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
57msgstr "<tt>%s</tt> не отговаря на съобщенията."
58
59#: ../src/core/delete.c:101
60msgid ""
61"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
62"application to quit entirely."
63msgstr ""
64"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
65"работата си."
66
67#: ../src/core/delete.c:110
68msgid "_Wait"
69msgstr "Из_чакване"
70
71#: ../src/core/delete.c:110
72msgid "_Force Quit"
73msgstr "_Принудително спиране"
74
75#: ../src/core/delete.c:208
76#, c-format
77msgid "Failed to get hostname: %s\n"
78msgstr "Неуспех при получаването на името на хоста: %s\n"
79
80#: ../src/core/display.c:258
81#, c-format
82msgid "Missing %s extension required for compositing"
83msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
84
85#: ../src/core/display.c:336
86#, c-format
87msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
88msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
89
90#: ../src/core/errors.c:272
91#, c-format
92msgid ""
93"Lost connection to the display '%s';\n"
94"most likely the X server was shut down or you killed/destroyed\n"
95"the window manager.\n"
96msgstr ""
97"Връзката с дисплея „%s“ се изгуби.\n"
98"Най-вероятно X сървърът е бил спрян или сте\n"
99"убили/унищожили мениджъра на прозорци.\n"
100
101#: ../src/core/errors.c:279
102#, c-format
103msgid "Fatal IO error %d (%s) on display '%s'.\n"
104msgstr "Фатална вх./изх. грешка %d (%s) на дисплей „%s“.\n"
105
106#: ../src/core/keybindings.c:729
107#, c-format
108msgid ""
109"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
110"binding\n"
111msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
112
113#. Displayed when a keybinding which is
114#. * supposed to launch a program fails.
115#.
116#: ../src/core/keybindings.c:2343
117#, c-format
118msgid ""
119"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
120"\n"
121"%s"
122msgstr ""
123"Имаше грешка при изпълнението на <tt>%s</tt>:\n"
124"\n"
125"%s"
126
127#: ../src/core/keybindings.c:2432
128#, c-format
129msgid "No command %d has been defined.\n"
130msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
131
132#: ../src/core/keybindings.c:3386
133#, c-format
134msgid "No terminal command has been defined.\n"
135msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
136
137#: ../src/core/main.c:131
138#, c-format
139msgid ""
140"metacity %s\n"
141"Copyright (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
142"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
143"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
144"PARTICULAR PURPOSE.\n"
145msgstr ""
146"metacity %s\n"
147"Авторски права (C) 2001-%s Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
148"Тази програма (metacity) е свободен софтуер, прегледайте изходния код "
149"относно условията за разпространение.\n"
150"Тази програма се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и за ПРОДАЖБА или "
151"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
152
153#: ../src/core/main.c:269
154msgid "Disable connection to session manager"
155msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
156
157#: ../src/core/main.c:275
158msgid "Replace the running window manager with Metacity"
159msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Metacity"
160
161#: ../src/core/main.c:281
162msgid "Specify session management ID"
163msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
164
165#: ../src/core/main.c:286
166msgid "X Display to use"
167msgstr "X дисплеят, който да се използва"
168
169# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
170# пренасяне.
171#: ../src/core/main.c:292
172msgid "Initialize session from savefile"
173msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
174
175#: ../src/core/main.c:298
176msgid "Print version"
177msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
178
179#: ../src/core/main.c:304
180msgid "Make X calls synchronous"
181msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
182
183#: ../src/core/main.c:310
184msgid "Turn compositing on"
185msgstr "Включване на наслагването"
186
187#: ../src/core/main.c:316
188msgid "Turn compositing off"
189msgstr "Изключване на наслагването"
190
191#: ../src/core/main.c:322
192msgid ""
193"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
194msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
195
196#: ../src/core/main.c:527
197#, c-format
198msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
199msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
200
201#: ../src/core/main.c:543
202#, c-format
203msgid ""
204"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
205msgstr ""
206"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
207"обичайните теми.\n"
208
209#: ../src/core/main.c:602
210#, c-format
211msgid "Failed to restart: %s\n"
212msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
213
214#.
215#. * We found it, but it was invalid.  Complain.
216#. *
217#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
218#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
219#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
220#. * the symtab.)
221#. *
222#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
223#.
224#.
225#: ../src/core/prefs.c:508 ../src/core/prefs.c:663
226#, c-format
227msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
228msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
229
230#: ../src/core/prefs.c:589 ../src/core/prefs.c:832
231#, c-format
232msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
233msgstr ""
234"Стойността %d записана в ключа на GConf — %s е извън обхвата от %d÷%d\n"
235
236#: ../src/core/prefs.c:633 ../src/core/prefs.c:710 ../src/core/prefs.c:758
237#: ../src/core/prefs.c:822 ../src/core/prefs.c:1115 ../src/core/prefs.c:1131
238#: ../src/core/prefs.c:1148 ../src/core/prefs.c:1164
239#, c-format
240msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
241msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
242
243#: ../src/core/prefs.c:1234
244msgid ""
245"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
246"behave properly.\n"
247msgstr ""
248"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
249"неправилно поведение.\n"
250
251#: ../src/core/prefs.c:1305
252#, c-format
253msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
254msgstr ""
255"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf — %s, не може да бъде "
256"анализирано\n"
257
258#: ../src/core/prefs.c:1367
259#, c-format
260msgid ""
261"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
262"modifier\n"
263msgstr ""
264"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
265"модификатор на бутон на мишката\n"
266
267#: ../src/core/prefs.c:1788
268#, c-format
269msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
270msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
271
272#: ../src/core/prefs.c:1959 ../src/core/prefs.c:2461
273#, c-format
274msgid "Workspace %d"
275msgstr "Работен плот %d"
276
277#: ../src/core/prefs.c:1988 ../src/core/prefs.c:2166
278#, c-format
279msgid ""
280"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
281"\"%s\"\n"
282msgstr ""
283"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
284"клавишната комбинация „%s“\n"
285
286#: ../src/core/prefs.c:2542
287#, c-format
288msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
289msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
290
291#: ../src/core/prefs.c:2746
292#, c-format
293msgid "Error setting compositor status: %s\n"
294msgstr "Грешка при задаване на състоянието на мениджъра за наслагването: %s\n"
295
296#: ../src/core/screen.c:357
297#, c-format
298msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
299msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
300
301#: ../src/core/screen.c:373
302#, c-format
303msgid ""
304"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
305"replace option to replace the current window manager.\n"
306msgstr ""
307"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
308"замените с опцията --replace.\n"
309
310#: ../src/core/screen.c:400
311#, c-format
312msgid ""
313"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
314msgstr ""
315"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
316"дисплей „%s“\n"
317
318#: ../src/core/screen.c:458
319#, c-format
320msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
321msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
322
323#: ../src/core/screen.c:668
324#, c-format
325msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
326msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
327
328#. Translators: Please don't translate "Control", "Shift", etc, since these
329#. * are hardcoded (in gtk/gtkaccelgroup.c; it's not metacity's fault).
330#. * "disabled" must also stay as it is.
331#.
332#: ../src/core/schema-bindings.c:169
333msgid ""
334"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
335"\n"
336"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
337"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
338"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
339"action."
340msgstr ""
341"Форматът е от вида „<Control>a“ или „<Shift><Alt>F1“.\n"
342"\n"
343"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
344"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
345"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
346
347#: ../src/core/schema-bindings.c:177
348msgid ""
349"The format looks like \"<Control>a\" or \"<Shift><Alt>F1\".\n"
350"\n"
351"The parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
352"abbreviations such as \"<Ctl>\" and \"<Ctrl>\". If you set the option to the "
353"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
354"action.\n"
355"\n"
356"This keybinding may be reversed by holding down the \"shift\" key; "
357"therefore, \"shift\" cannot be one of the keys it uses."
358msgstr ""
359"Форматът е от вида „<Control>a“ или „<Shift><Alt>F1“.\n"
360"\n"
361"Анализиращата програма е доста либерална по отношение на регистъра и "
362"съкращения от вида „<Ctl>“ и „<Ctrl>“. Ако зададете стойността да е "
363"специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз клавиш."
364
365#: ../src/core/session.c:842 ../src/core/session.c:849
366#, c-format
367msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
368msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
369
370#: ../src/core/session.c:859
371#, c-format
372msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
373msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
374
375#: ../src/core/session.c:1000
376#, c-format
377msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
378msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
379
380#: ../src/core/session.c:1005
381#, c-format
382msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
383msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
384
385#: ../src/core/session.c:1135
386#, c-format
387msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
388msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
389
390#: ../src/core/session.c:1184
391#, c-format
392msgid "<metacity_session> attribute seen but we already have the session ID"
393msgstr ""
394"Атрибутът <metacity_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
395
396#: ../src/core/session.c:1197 ../src/core/session.c:1272
397#: ../src/core/session.c:1304 ../src/core/session.c:1376
398#: ../src/core/session.c:1436
399#, c-format
400msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
401msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
402
403#: ../src/core/session.c:1214
404#, c-format
405msgid "nested <window> tag"
406msgstr "вложен етикет <window>"
407
408#: ../src/core/session.c:1456
409#, c-format
410msgid "Unknown element %s"
411msgstr "Непознат елемент %s"
412
413#: ../src/core/session.c:1808
414msgid ""
415"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
416"be restarted manually next time you log in."
417msgstr ""
418"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
419"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
420
421#: ../src/core/util.c:101
422#, c-format
423msgid "Failed to open debug log: %s\n"
424msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
425
426#: ../src/core/util.c:111
427#, c-format
428msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
429msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
430
431#: ../src/core/util.c:117
432#, c-format
433msgid "Opened log file %s\n"
434msgstr "Отворен е дневника %s\n"
435
436#: ../src/core/util.c:136 ../src/tools/metacity-message.c:176
437#, c-format
438msgid "Metacity was compiled without support for verbose mode\n"
439msgstr "Metacity е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
440
441#: ../src/core/util.c:236
442msgid "Window manager: "
443msgstr "Мениджър на прозорци: "
444
445#: ../src/core/util.c:388
446msgid "Bug in window manager: "
447msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
448
449#: ../src/core/util.c:421
450msgid "Window manager warning: "
451msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
452
453#: ../src/core/util.c:449
454msgid "Window manager error: "
455msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
456
457#. Translators: This is the title used on dialog boxes
458#. eof all-keybindings.h
459#: ../src/core/util.c:570 ../src/metacity.desktop.in.h:1
460#: ../src/metacity-wm.desktop.in.h:1
461msgid "Metacity"
462msgstr "Metacity"
463
464#. first time through
465#: ../src/core/window.c:5704
466#, c-format
467msgid ""
468"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
469"window as specified in the ICCCM.\n"
470msgstr ""
471"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
472"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
473
474#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
475#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
476#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
477#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
478#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
479#. * about these apps but make them work.
480#.
481#: ../src/core/window.c:6269
482#, c-format
483msgid ""
484"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
485"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
486msgstr ""
487"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
488"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
489"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
490
491#: ../src/core/window-props.c:244
492#, c-format
493msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
494msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
495
496#. Translators: the title of a window from another machine
497#: ../src/core/window-props.c:388
498#, c-format
499msgid "%s (on %s)"
500msgstr "%s (от %s)"
501
502#. Simple case-- don't bother to look it up.  It's root.
503#: ../src/core/window-props.c:420
504#, c-format
505msgid "%s (as superuser)"
506msgstr "%s (като системен администратор)"
507
508#. Translators: the title of a window owned by another user
509#. * on this machine
510#: ../src/core/window-props.c:438
511#, c-format
512msgid "%s (as %s)"
513msgstr "%s (като %s)"
514
515#. Translators: the title of a window owned by another user
516#. * on this machine, whose name we don't know
517#: ../src/core/window-props.c:444
518#, c-format
519msgid "%s (as another user)"
520msgstr "%s (като друг потребител)"
521
522#: ../src/core/window-props.c:1430
523#, c-format
524msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
525msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
526
527#: ../src/core/xprops.c:155
528#, c-format
529msgid ""
530"Window 0x%lx has property %s\n"
531"that was expected to have type %s format %d\n"
532"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
533"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
534"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
535msgstr ""
536"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
537"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
538"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
539"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
540"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
541
542#: ../src/core/xprops.c:401
543#, c-format
544msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
545msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
546
547#: ../src/core/xprops.c:484
548#, c-format
549msgid ""
550"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
551msgstr ""
552"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
553"списъка\n"
554
555#: ../src/include/all-keybindings.h:88
556msgid "Switch to workspace 1"
557msgstr "Превключване към работен плот 1"
558
559#: ../src/include/all-keybindings.h:90
560msgid "Switch to workspace 2"
561msgstr "Превключване към работен плот 2"
562
563#: ../src/include/all-keybindings.h:92
564msgid "Switch to workspace 3"
565msgstr "Превключване към работен плот 3"
566
567#: ../src/include/all-keybindings.h:94
568msgid "Switch to workspace 4"
569msgstr "Превключване към работен плот 4"
570
571#: ../src/include/all-keybindings.h:96
572msgid "Switch to workspace 5"
573msgstr "Превключване към работен плот 5"
574
575#: ../src/include/all-keybindings.h:98
576msgid "Switch to workspace 6"
577msgstr "Превключване към работен плот 6"
578
579#: ../src/include/all-keybindings.h:100
580msgid "Switch to workspace 7"
581msgstr "Превключване към работен плот 7"
582
583#: ../src/include/all-keybindings.h:102
584msgid "Switch to workspace 8"
585msgstr "Превключване към работен плот 8"
586
587#: ../src/include/all-keybindings.h:104
588msgid "Switch to workspace 9"
589msgstr "Превключване към работен плот 9"
590
591#: ../src/include/all-keybindings.h:106
592msgid "Switch to workspace 10"
593msgstr "Превключване към работен плот 10"
594
595#: ../src/include/all-keybindings.h:108
596msgid "Switch to workspace 11"
597msgstr "Превключване към работен плот 11"
598
599#: ../src/include/all-keybindings.h:110
600msgid "Switch to workspace 12"
601msgstr "Превключване към работен плот 12"
602
603#: ../src/include/all-keybindings.h:122
604msgid "Move to workspace left"
605msgstr "Преместване на левия работен плот"
606
607#: ../src/include/all-keybindings.h:126
608msgid "Move to workspace right"
609msgstr "Преместване на десния работен плот"
610
611#: ../src/include/all-keybindings.h:130
612msgid "Move to workspace above"
613msgstr "Преместване на горния работен плот"
614
615#: ../src/include/all-keybindings.h:134
616msgid "Move to workspace below"
617msgstr "Преместване на долния работен плот"
618
619#: ../src/include/all-keybindings.h:150
620msgid "Switch windows of an application"
621msgstr "Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
622
623#: ../src/include/all-keybindings.h:153
624msgid "Reverse switch windows of an application"
625msgstr ""
626"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред"
627
628#: ../src/include/all-keybindings.h:156
629msgid "Switch applications"
630msgstr "Преместване на фокуса между програмите"
631
632#: ../src/include/all-keybindings.h:159
633msgid "Reverse switch applications"
634msgstr "Преместване на фокуса между програмите в обратен ред"
635
636#: ../src/include/all-keybindings.h:162
637msgid "Switch system controls"
638msgstr "Преместване на фокуса между служебните обекти"
639
640#: ../src/include/all-keybindings.h:165
641msgid "Reverse switch system controls"
642msgstr "Преместване на фокуса между служебните обекти в обратен ред"
643
644#: ../src/include/all-keybindings.h:169
645msgid "Switch windows of an app directly"
646msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
647
648#: ../src/include/all-keybindings.h:172
649msgid "Reverse switch windows of an app directly"
650msgstr ""
651"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
652"обратен ред"
653
654#: ../src/include/all-keybindings.h:175
655msgid "Switch windows directly"
656msgstr "Незабавно преместване на фокуса между програмите"
657
658#: ../src/include/all-keybindings.h:178
659msgid "Reverse switch windows directly"
660msgstr "Незабавно преместване на фокуса между програмите в обратен ред"
661
662#: ../src/include/all-keybindings.h:181
663msgid "Switch system controls directly"
664msgstr "Незабавно преместване на фокуса между служебните обекти"
665
666#: ../src/include/all-keybindings.h:184
667msgid "Reverse switch system controls directly"
668msgstr "Незабавно преместване на фокуса между служебните обекти в обратен ред"
669
670#: ../src/include/all-keybindings.h:189
671msgid "Hide all normal windows"
672msgstr "Скриване на всички обикновен прозорци"
673
674#: ../src/include/all-keybindings.h:192
675msgid "Show the activities overview"
676msgstr "Преглед на дейностите"
677
678#: ../src/include/all-keybindings.h:195
679msgid "Show the run command prompt"
680msgstr "Показване на прозореца за стартиране на команда"
681
682#: ../src/include/all-keybindings.h:236
683msgid "Take a screenshot"
684msgstr "Снимане на екрана"
685
686#: ../src/include/all-keybindings.h:238
687msgid "Take a screenshot of a window"
688msgstr "Снимка на отделен прозорец"
689
690#: ../src/include/all-keybindings.h:240
691msgid "Launch Terminal"
692msgstr "Стартиране на терминал"
693
694#: ../src/include/all-keybindings.h:255
695msgid "Activate the window menu"
696msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
697
698#: ../src/include/all-keybindings.h:258
699msgid "Toggle fullscreen mode"
700msgstr "Превключване на режима за цял екран"
701
702#: ../src/include/all-keybindings.h:260
703msgid "Toggle maximization state"
704msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
705
706#: ../src/include/all-keybindings.h:262
707msgid "Toggle window always appearing on top"
708msgstr "Превключване на състоянието винаги отгоре"
709
710#: ../src/include/all-keybindings.h:264
711msgid "Maximize window"
712msgstr "Максимизиране на прозорец"
713
714#: ../src/include/all-keybindings.h:266
715msgid "Restore window"
716msgstr "Възстановяване на прозорец"
717
718#: ../src/include/all-keybindings.h:268
719msgid "Toggle shaded state"
720msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
721
722#: ../src/include/all-keybindings.h:270
723msgid "Minimize window"
724msgstr "Минимизиране на прозореца"
725
726#: ../src/include/all-keybindings.h:272
727msgid "Close window"
728msgstr "Затваряне на прозореца"
729
730#: ../src/include/all-keybindings.h:274
731msgid "Move window"
732msgstr "Преместване на прозорец"
733
734#: ../src/include/all-keybindings.h:276
735msgid "Resize window"
736msgstr "Оразмеряване на прозорец"
737
738#: ../src/include/all-keybindings.h:279
739msgid "Toggle window on all workspaces or one"
740msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
741
742#: ../src/include/all-keybindings.h:283
743msgid "Move window to workspace 1"
744msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
745
746#: ../src/include/all-keybindings.h:286
747msgid "Move window to workspace 2"
748msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
749
750#: ../src/include/all-keybindings.h:289
751msgid "Move window to workspace 3"
752msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
753
754#: ../src/include/all-keybindings.h:292
755msgid "Move window to workspace 4"
756msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
757
758#: ../src/include/all-keybindings.h:295
759msgid "Move window to workspace 5"
760msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
761
762#: ../src/include/all-keybindings.h:298
763msgid "Move window to workspace 6"
764msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
765
766#: ../src/include/all-keybindings.h:301
767msgid "Move window to workspace 7"
768msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
769
770#: ../src/include/all-keybindings.h:304
771msgid "Move window to workspace 8"
772msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
773
774#: ../src/include/all-keybindings.h:307
775msgid "Move window to workspace 9"
776msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
777
778#: ../src/include/all-keybindings.h:310
779msgid "Move window to workspace 10"
780msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
781
782#: ../src/include/all-keybindings.h:313
783msgid "Move window to workspace 11"
784msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
785
786#: ../src/include/all-keybindings.h:316
787msgid "Move window to workspace 12"
788msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
789
790#: ../src/include/all-keybindings.h:328
791msgid "Move window one workspace to the left"
792msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
793
794#: ../src/include/all-keybindings.h:331
795msgid "Move window one workspace to the right"
796msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
797
798#: ../src/include/all-keybindings.h:334
799msgid "Move window one workspace up"
800msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
801
802#: ../src/include/all-keybindings.h:337
803msgid "Move window one workspace down"
804msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
805
806#: ../src/include/all-keybindings.h:340
807msgid "Raise window if covered, otherwise lower it"
808msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
809
810#: ../src/include/all-keybindings.h:342
811msgid "Raise window above other windows"
812msgstr "Издигане на прозореца над другите"
813
814#: ../src/include/all-keybindings.h:344
815msgid "Lower window below other windows"
816msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
817
818#: ../src/include/all-keybindings.h:348
819msgid "Maximize window vertically"
820msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
821
822#: ../src/include/all-keybindings.h:352
823msgid "Maximize window horizontally"
824msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
825
826#: ../src/include/all-keybindings.h:356
827msgid "Move window to top left corner"
828msgstr "Преместване на прозореца в горния ляв ъгъл на екрана"
829
830#: ../src/include/all-keybindings.h:359
831msgid "Move window to top right corner"
832msgstr "Преместване на прозореца в горния десен ъгъл на екрана"
833
834#: ../src/include/all-keybindings.h:362
835msgid "Move window to bottom left corner"
836msgstr "Преместване на прозореца в долния ляв ъгъл на екрана"
837
838#: ../src/include/all-keybindings.h:365
839msgid "Move window to bottom right corner"
840msgstr "Преместване на прозореца в долния десен ъгъл на екрана"
841
842#: ../src/include/all-keybindings.h:369
843msgid "Move window to top edge of screen"
844msgstr "Преместване на прозореца в горната част на екрана"
845
846#: ../src/include/all-keybindings.h:372
847msgid "Move window to bottom edge of screen"
848msgstr "Преместване на прозореца в долната част на екрана"
849
850#: ../src/include/all-keybindings.h:375
851msgid "Move window to right side of screen"
852msgstr "Преместване на прозореца в дясната част на екрана"
853
854#: ../src/include/all-keybindings.h:378
855msgid "Move window to left side of screen"
856msgstr "Преместване на прозореца в лявата част на екрана"
857
858#: ../src/include/all-keybindings.h:381
859msgid "Move window to center of screen"
860msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
861
862#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:1
863msgid "(Not implemented) Navigation works in terms of applications not windows"
864msgstr ""
865"Все още не е осъществено: навигацията работи в рамките на програмите, а не "
866"на прозорците"
867
868#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:2
869msgid ""
870"A font description string describing a font for window titlebars. The size "
871"from the description will only be used if the titlebar_font_size option is "
872"set to 0. Also, this option is disabled if the titlebar_uses_desktop_font "
873"option is set to true."
874msgstr ""
875"Низ описващ шрифта за заглавната лента на прозорците. Размерът от описанието "
876"ще се използва, само ако настройката titlebar_font_size е установена на 0. "
877"Тази настройка е неактивна, ако настройката titlebar_uses_desktop_font е "
878"включена."
879
880#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:3
881msgid "Action on title bar double-click"
882msgstr "Действие при двойно натискане върху заглавната лента"
883
884#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:4
885msgid "Action on title bar middle-click"
886msgstr ""
887"Действие при натискане със средния бутон на мишката върху заглавната лента"
888
889#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:5
890msgid "Action on title bar right-click"
891msgstr ""
892"Действие при натискане с десния бутон на мишката върху заглавната лента"
893
894#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:6
895msgid "Arrangement of buttons on the titlebar"
896msgstr "Подредба на бутоните в заглавната лента"
897
898#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:7
899msgid ""
900"Arrangement of buttons on the titlebar. The value should be a string, such "
901"as \"menu:minimize,maximize,spacer,close\"; the colon separates the left "
902"corner of the window from the right corner, and the button names are comma-"
903"separated. Duplicate buttons are not allowed. Unknown button names are "
904"silently ignored so that buttons can be added in future metacity versions "
905"without breaking older versions. A special spacer tag can be used to insert "
906"some space between two adjacent buttons."
907msgstr ""
908"Подредба на бутоните в заглавната лента. Стойността трябва да е низ от вида "
909"„menu:minimize,maximize,spacer,close“. С „:“ се разделят левия от десния "
910"ъгъл на прозореца, а със „,“ — имената на бутоните. Не са позволени "
911"повторения на бутоните. Непознатите имена се игнорират, така че в бъдещи "
912"версии на Metacity да могат да се добавят нови бутони, без да се пречи на "
913"старите версии. Може да се използва специален етикет „spacer“ за вмъкване на "
914"шпация между два съседни бутона."
915
916#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:8
917msgid "Automatically raises the focused window"
918msgstr "Автоматично издигане на фокусирания прозорец"
919
920#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:9
921msgid ""
922"Clicking a window while holding down this modifier key will move the window "
923"(left click), resize the window (middle click), or show the window menu "
924"(right click). The middle and right click operations may be swapped using "
925"the \"resize_with_right_button\" key. Modifier is expressed as \"&lt;Alt&gt;"
926"\" or \"&lt;Super&gt;\" for example."
927msgstr ""
928"Натискането на прозорец, когато този модифициращ клавиш е натиснат, "
929"премества прозореца (ляв бутон на мишката), оразмерява прозореца (среден "
930"бутон) или показва менюто за прозорци (десен бутон). Действието на средния и "
931"десния бутон може да се размени чрез ключа „mouse_button_resize“. "
932"Модификаторът е от вида „&lt;Alt&gt;“ или „&lt;Super&gt;“ например."
933
934#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:10
935msgid "Commands to run in response to keybindings"
936msgstr "Команди, които да се изпълнят при натискането на бърз клавиш"
937
938#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:11
939msgid "Compositing Manager"
940msgstr "Мениджър за наслагване"
941
942#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:12
943msgid "Control how new windows get focus"
944msgstr "Кога новите прозорци получават фокуса"
945
946#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:13
947msgid "Current theme"
948msgstr "Текуща тема"
949
950#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:14
951msgid "Delay in milliseconds for the auto raise option"
952msgstr "Забавяне в милисекунди за настройката за автоматично издигане"
953
954#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:15
955msgid "Determines whether Metacity is a compositing manager."
956msgstr "Указва дали Metacity ще действа и като мениджър за наслагване."
957
958#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:16
959msgid ""
960"Determines whether applications or the system can generate audible 'beeps'; "
961"may be used in conjunction with 'visual bell' to allow silent 'beeps'."
962msgstr ""
963"Определя дали програми или системата може да генерират звукови „бибиткания“. "
964"Може да се използва заедно с „визуален звънец“, за да се позволят тихи "
965"„бибиткания“."
966
967#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:17
968msgid "Disable misfeatures that are required by old or broken applications"
969msgstr ""
970"Изключва неправилното поведение изисквано от стари приложения или такива с "
971"грешки"
972
973#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:18
974msgid "Enable Visual Bell"
975msgstr "Включване на визуалния звънец"
976
977#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:19
978msgid ""
979"If set to true, and the focus mode is either \"sloppy\" or \"mouse\" then "
980"the focused window will be automatically raised after a delay specified by "
981"the auto_raise_delay key. This is not related to clicking on a window to "
982"raise it, nor to entering a window during drag-and-drop."
983msgstr ""
984"Ако е зададено като истина и начинът за фокусиране е „sloppy“ или „mouse“, "
985"тогава фокусираният прозорец ще бъде автоматично издигнат след определен "
986"интервал, който е зададен в ключа auto_raise_delay. Това поведение не е "
987"свързано с натискането на бутоните на мишката за издигането на прозорец, "
988"нито с с навлизането на показалеца на мишката при действие на провлачване и "
989"пускане."
990
991#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:20
992msgid ""
993"If true, ignore the titlebar_font option, and use the standard application "
994"font for window titles."
995msgstr ""
996"Ако е зададено като истина, настройката за titlebar_font се игнорира. За "
997"заглавията на прозорците се използва стандартният шрифт за приложенията."
998
999#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:21
1000msgid ""
1001"If true, metacity will give the user less feedback by using wireframes, "
1002"avoiding animations, or other means. This is a significant reduction in "
1003"usability for many users, but may allow legacy applications to continue "
1004"working, and may also be a useful tradeoff for terminal servers. However, "
1005"the wireframe feature is disabled when accessibility is on."
1006msgstr ""
1007"Ако е зададено като истина, metacity ще дава на потребителя по-малко обратна "
1008"връзка, като се използват рамки вместо цели прозорци, избягват се анимации "
1009"или чрез други средства. Това е значимо влошаване на използваемостта за "
1010"много потребители, но може да позволи на специфични програми и терминални "
1011"сървъри да работят. Рамките за прозорците са изключени, когато са включени "
1012"възможностите за достъпност."
1013
1014#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:22
1015msgid ""
1016"If true, then Metacity works in terms of applications rather than windows. "
1017"The concept is a bit abstract, but in general an application-based setup is "
1018"more like the Mac and less like Windows. When you focus a window in "
1019"application-based mode, all the windows in the application will be raised. "
1020"Also, in application-based mode, focus clicks are not passed through to "
1021"windows in other applications. Application-based mode is, however, largely "
1022"unimplemented at the moment."
1023msgstr ""
1024"Ако е зададено като истина, Metacity работи на базата на приложения, а не на "
1025"прозорци. Идеята е малко абстрактна, но като цяло подходът базиран на "
1026"приложения е по-близък до Macintosh отколкото до Windows. Когато фокусирате "
1027"прозорец при подход базиран на приложения, всички прозорци на приложението "
1028"ще се издигнат. При този подход натисканията за фокусиране не се предават на "
1029"прозорците на други приложения. На този етап подходът на базата на "
1030"приложения още не е осъществен изцяло."
1031
1032#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:23
1033msgid "If true, trade off usability for less resource usage"
1034msgstr ""
1035"Ако е зададено като истина, се жертва част от използваемостта за повече "
1036"свободни ресурси"
1037
1038#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:24
1039msgid "Modifier to use for modified window click actions"
1040msgstr ""
1041"Модификатор, който да се ползва за модифицираните действия с натискания по "
1042"прозорците"
1043
1044#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:25
1045msgid "Name of workspace"
1046msgstr "Име на работния плот"
1047
1048#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:26
1049msgid "Number of workspaces"
1050msgstr "Брой работни плотове"
1051
1052#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:27
1053msgid ""
1054"Number of workspaces. Must be more than zero, and has a fixed maximum to "
1055"prevent making the desktop unusable by accidentally asking for too many "
1056"workspaces."
1057msgstr ""
1058"Брой работни плотове. Трябва да е над 0. Има горна граница (за да се "
1059"предотврати случайното разрушаване на средата, ако поискате прекалено много "
1060"работни места)."
1061
1062#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:28
1063msgid "Run a defined command"
1064msgstr "Изпълняване на определена команда"
1065
1066#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:29
1067msgid ""
1068"Set this to true to resize with the right button and show a menu with the "
1069"middle button while holding down the key given in \"mouse_button_modifier\"; "
1070"set it to false to make it work the opposite way around."
1071msgstr ""
1072"Ако е зададено като истина, десният бутон на мишката ще преоразмерява, а "
1073"менюто ще се показва със средния бутон, когато е натиснат клавиша зададен в "
1074"ключа „mouse_button_modifier“. Ако е зададено като лъжа, бутоните са с "
1075"разменени функции."
1076
1077#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:30
1078msgid ""
1079"Setting this option to false can lead to buggy behavior, so users are "
1080"strongly discouraged from changing it from the default of true. Many actions "
1081"(e.g. clicking in the client area, moving or resizing the window) normally "
1082"raise the window as a side-effect. Setting this option to false, which is "
1083"strongly discouraged, will decouple raising from other user actions, and "
1084"ignore raise requests generated by applications. See http://bugzilla.gnome."
1085"org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Even when this option is false, windows can "
1086"still be raised by an alt-left-click anywhere on the window, a normal click "
1087"on the window decorations, or by special messages from pagers, such as "
1088"activation requests from tasklist applets. This option is currently disabled "
1089"in click-to-focus mode. Note that the list of ways to raise windows when "
1090"raise_on_click is false does not include programmatic requests from "
1091"applications to raise windows; such requests will be ignored regardless of "
1092"the reason for the request. If you are an application developer and have a "
1093"user complaining that your application does not work with this setting "
1094"disabled, tell them it is _their_ fault for breaking their window manager "
1095"and that they need to change this option back to true or live with the \"bug"
1096"\" they requested."
1097msgstr ""
1098"Задаването на тази настройка като лъжа може да доведе до поведение с грешки. "
1099"Съветът ни е да не променяте стандартната стойност — истина. Много действия "
1100"(напр. натискането в клиентската област, местенето или преоразмеряването на "
1101"прозореца) обикновено издигат прозореца. Ако настройката е лъжа, което ние в "
1102"никакъв случай не препоръчваме, издигането ще се отдели от самото действие, "
1103"както и заявките за издигане от самото приложение ще бъдат пренебрегвани. "
1104"Вижте http://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=445447#c6. Дори този ключ да "
1105"е лъжа, прозорците пак могат да бъдат издигани чрез натискане на Alt + ляв "
1106"бутон на мишката на произволно място в прозореца, натискане с левия бутон на "
1107"мишката по украсите на прозореца или чрез специални съобщения от пейджърите, "
1108"например заявки за предаване на фокус от аплет за списъка с прозорците. "
1109"Настройката в момента е изключена в режима за фокусиране чрез натискане "
1110"(ключът „focus_mode“ е „click“). Забележете, че начините за издигане на "
1111"прозорците, когато ключът „raise_on_click“ е лъжа, не включват програмните "
1112"заявки от приложенията за издигане на прозорците. Тези заявки ще бъдат "
1113"пренебрегвани независимо от причината за тях. Ако сте разработчик на "
1114"приложения и някой потребител ви се оплаче, че програмата ви не работи, "
1115"когато ключът е лъжа, кажете им, че вината за това си е _тяхна_ — те са си "
1116"настроили мениджъра на прозорци неправилно. Или ще трябва да върнат "
1117"стойността да е истина, или ще трябва да приемат грешката, която сами са си "
1118"поискали."
1119
1120#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:31
1121msgid ""
1122"Some applications disregard specifications in ways that result in window "
1123"manager misfeatures. This option puts Metacity in a rigorously correct mode, "
1124"which gives a more consistent user interface, provided one does not need to "
1125"run any misbehaving applications."
1126msgstr ""
1127"Някои програми нарушават спецификациите по начини, които предизвикват грешно "
1128"поведение на мениджъра на прозорци. Тази настройка кара Metacity да работи в "
1129"изцяло правилен режим, което дава малко по-добър потребителски интерфейс, "
1130"ако няма да стартирате развалени програми."
1131
1132#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:32
1133msgid "System Bell is Audible"
1134msgstr "Системният звънец е звуков"
1135
1136#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:33
1137msgid ""
1138"Tells Metacity how to implement the visual indication that the system bell "
1139"or another application 'bell' indicator has been rung. Currently there are "
1140"two valid values, \"fullscreen\", which causes a fullscreen white-black "
1141"flash, and \"frame_flash\" which causes the titlebar of the application "
1142"which sent the bell signal to flash. If the application which sent the bell "
1143"is unknown (as is usually the case for the default \"system beep\"), the "
1144"currently focused window's titlebar is flashed."
1145msgstr ""
1146"Задава начинът, по който Metacity визуално представя системния звънец или "
1147"звънеца на приложение. В момента валидни са следните две стойности: "
1148"„fullscreen“, което съответства на черно-бяло премигване на целия екран, и "
1149"„frame_flash“, което съответства на премигване на заглавната лента на "
1150"приложението, което звънва. Ако приложението, което звънва е неизвестно "
1151"(какъвто е най-честия случай при подразбиращият се системен звънец), "
1152"премигва заглавната лента на текущо фокусирания прозорец."
1153
1154#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:34
1155msgid ""
1156"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N keys define keybindings "
1157"that correspond to these commands. Pressing the keybinding for run_command_N "
1158"will execute command_N."
1159msgstr ""
1160"Ключовете в /apps/metacity/global_keybindings/run_command_N дефинират "
1161"клавишни комбинации, съответстващи на тези команди. Натискането на "
1162"клавишната комбинация за run_command_N ще изпълни команда command_N."
1163
1164#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:35
1165msgid ""
1166"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot key defines a "
1167"keybinding which causes the command specified by this setting to be invoked."
1168msgstr ""
1169"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_screenshot определя "
1170"бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1171
1172#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:36
1173msgid ""
1174"The /apps/metacity/global_keybindings/run_command_window_screenshot key "
1175"defines a keybinding which causes the command specified by this setting to "
1176"be invoked."
1177msgstr ""
1178"Ключът /apps/metacity/global_keybindings/run_command_windows_screenshot "
1179"определя бързия клавиш, който при натискането си пуска указаната програма."
1180
1181#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:37
1182msgid ""
1183"The keybinding that runs the correspondingly-numbered command in /apps/"
1184"metacity/keybinding_commands The format looks like \"&lt;Control&gt;a\" or "
1185"\"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is fairly liberal and allows "
1186"lower or upper case, and also abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and "
1187"\"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the special string \"disabled\", "
1188"then there will be no keybinding for this action."
1189msgstr ""
1190"Бързият клавиш, който изпълнява командата със същия номер в /apps/metacity/"
1191"keybinding_commands. Форматът е от вида „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;"
1192"&lt;Alt&gt;F1“. Анализиращата програма е доста либерална по отношение на "
1193"регистъра и съкращения от вида „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако зададете "
1194"стойността да е специалният низ „disabled“, това действие няма да има бърз "
1195"клавиш."
1196
1197#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:38
1198msgid "The name of a workspace."
1199msgstr "Името на работния плот."
1200
1201#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:39
1202msgid "The screenshot command"
1203msgstr "Команда за снимка на екрана"
1204
1205#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:40
1206msgid ""
1207"The theme determines the appearance of window borders, titlebar, and so "
1208"forth."
1209msgstr ""
1210"Темата определя външния вид на рамките на прозорците, заглавната лента и т.н."
1211
1212#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:41
1213msgid ""
1214"The time delay before raising a window if auto_raise is set to true. The "
1215"delay is given in thousandths of a second."
1216msgstr ""
1217"Закъснението в милисекунди преди да се издигне прозорец, ако auto_raise е "
1218"истина."
1219
1220#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:42
1221msgid ""
1222"The window focus mode indicates how windows are activated. It has three "
1223"possible values; \"click\" means windows must be clicked in order to focus "
1224"them, \"sloppy\" means windows are focused when the mouse enters the window, "
1225"and \"mouse\" means windows are focused when the mouse enters the window and "
1226"unfocused when the mouse leaves the window."
1227msgstr ""
1228"Начинът за фокусиране на прозорци указва как се активират прозорците. Има "
1229"три възможни стойности: „click“ означава, че прозорците трябва да бъдат "
1230"натиснати с мишката, за да се фокусират, „sloppy“ означава, че прозорците се "
1231"фокусират, когато мишката влезе в тях, а „mouse“, че прозорците се "
1232"фокусират, когато мишката влезе в тях и губят фокуса, когато мишката излезе "
1233"от тях."
1234
1235#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:43
1236msgid "The window screenshot command"
1237msgstr "Командата за снимка на екрана"
1238
1239#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:44
1240msgid ""
1241"This option determines the effects of double-clicking on the title bar. "
1242"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1243"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1244"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1245"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1246"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1247"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1248"the others, and 'none' which will not do anything."
1249msgstr ""
1250"Тази настройка определя ефекта на двойното натискане с левия бутон на "
1251"мишката върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, "
1252"която навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/"
1253"демаксимизира прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и "
1254"„toggle_maximize_vertically“, които максимизират/демаксимират прозореца само "
1255"в тази посока, „minimize“, която минимизира прозореца, „shade“, която навива "
1256"прозореца, „menu“, която показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя "
1257"прозореца под всички останали и „none“, която не прави нищо."
1258
1259#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:45
1260msgid ""
1261"This option determines the effects of middle-clicking on the title bar. "
1262"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1263"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1264"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1265"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1266"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1267"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1268"the others, and 'none' which will not do anything."
1269msgstr ""
1270"Тази настройка определя ефекта на натискането със среден бутон на мишката "
1271"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
1272"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
1273"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
1274"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
1275"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
1276"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
1277"останали и „none“, която не прави нищо."
1278
1279#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:46
1280msgid ""
1281"This option determines the effects of right-clicking on the title bar. "
1282"Current valid options are 'toggle_shade', which will shade/unshade the "
1283"window, 'toggle_maximize' which will maximize/unmaximize the window, "
1284"'toggle_maximize_horizontally' and 'toggle_maximize_vertically' which will "
1285"maximize/unmaximize the window in that direction only, 'minimize' which will "
1286"minimize the window, 'shade' which will roll the window up, 'menu' which "
1287"will display the window menu, 'lower' which will put the window behind all "
1288"the others, and 'none' which will not do anything."
1289msgstr ""
1290"Тази настройка определя ефекта на натискането с десния бутон на мишката "
1291"върху заглавната лента. Засега валидни стойности са „toggle_shade“, която "
1292"навива/развива прозореца, „toggle_maximize“, която максимизира/демаксимизира "
1293"прозореца, „toggle_maximize_horizontally“ и „toggle_maximize_vertically“, "
1294"които максимизират/демаксимират прозореца само в тази посока, „minimize“, "
1295"която минимизира прозореца, „shade“, която навива прозореца, „menu“, която "
1296"показва менюто на прозореца, „lower“, която поставя прозореца под всички "
1297"останали и „none“, която не прави нищо."
1298
1299#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:47
1300msgid ""
1301"This option provides additional control over how newly created windows get "
1302"focus. It has two possible values; \"smart\" applies the user's normal focus "
1303"mode, and \"strict\" results in windows started from a terminal not being "
1304"given focus."
1305msgstr ""
1306"Тази настройка доуточнява, кога новите прозорци получават фокуса. Възможните "
1307"стойности са две: „smart“ (хитър) — нормалният начин за получаване на фокус "
1308"и „strict“ (стриктен) — прозорците стартирани през терминал не получават "
1309"фокуса."
1310
1311#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:48
1312msgid ""
1313"Turns on a visual indication when an application or the system issues a "
1314"'bell' or 'beep'; useful for the hard-of-hearing and for use in noisy "
1315"environments."
1316msgstr ""
1317"Включва визуална индикация, когато програма или системата се обърнат към "
1318"„звънец“ или „бибиткане“. Това е полезно при хора с проблемен слух или при "
1319"шумно обкръжение."
1320
1321#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:49
1322msgid "Use standard system font in window titles"
1323msgstr "Използване на стандартния системен шрифт за заглавията на прозорците"
1324
1325#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:50
1326msgid "Visual Bell Type"
1327msgstr "Вид визуален звънец"
1328
1329#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:51
1330msgid "Whether raising should be a side-effect of other user interactions"
1331msgstr ""
1332"Дали издигането трябва да се получава като страничен резултат от други "
1333"потребителски действия"
1334
1335#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:52
1336msgid "Whether to resize with the right button"
1337msgstr "Дали да се преоразмерява с десния бутон"
1338
1339#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:53
1340msgid "Window focus mode"
1341msgstr "Режим на фокусиране на прозорци"
1342
1343#: ../src/metacity.schemas.in.in.h:54
1344msgid "Window title font"
1345msgstr "Шрифт за заглавията на прозорците"
1346
1347#: ../src/tools/metacity-message.c:150
1348#, c-format
1349msgid "Usage: %s\n"
1350msgstr "Употреба: %s\n"
1351
1352#: ../src/ui/frames.c:1120
1353msgid "Close Window"
1354msgstr "Затваряне на прозореца"
1355
1356#: ../src/ui/frames.c:1123
1357msgid "Window Menu"
1358msgstr "Меню за прозорците"
1359
1360#: ../src/ui/frames.c:1126
1361msgid "Minimize Window"
1362msgstr "Минимизиране на прозореца"
1363
1364#: ../src/ui/frames.c:1129
1365msgid "Maximize Window"
1366msgstr "Максимизиране на прозореца"
1367
1368#: ../src/ui/frames.c:1132
1369msgid "Restore Window"
1370msgstr "Възстановяване на прозорец"
1371
1372#: ../src/ui/frames.c:1135
1373msgid "Roll Up Window"
1374msgstr "Навиване на прозореца"
1375
1376#: ../src/ui/frames.c:1138
1377msgid "Unroll Window"
1378msgstr "Развиване на прозореца"
1379
1380#: ../src/ui/frames.c:1141
1381msgid "Keep Window On Top"
1382msgstr "Прозорецът да е отгоре"
1383
1384#: ../src/ui/frames.c:1144
1385msgid "Remove Window From Top"
1386msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
1387
1388#: ../src/ui/frames.c:1147
1389msgid "Always On Visible Workspace"
1390msgstr "Винаги на видимия работен плот"
1391
1392#: ../src/ui/frames.c:1150
1393msgid "Put Window On Only One Workspace"
1394msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
1395
1396#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1397#: ../src/ui/menu.c:70
1398msgid "Mi_nimize"
1399msgstr "Ми_нимизиране"
1400
1401#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1402#: ../src/ui/menu.c:72
1403msgid "Ma_ximize"
1404msgstr "_Максимизиране"
1405
1406#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1407#: ../src/ui/menu.c:74
1408msgid "Unma_ximize"
1409msgstr "Де_максимизиране"
1410
1411#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1412#: ../src/ui/menu.c:76
1413msgid "Roll _Up"
1414msgstr "На_виване"
1415
1416#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1417#: ../src/ui/menu.c:78
1418msgid "_Unroll"
1419msgstr "_Развиване"
1420
1421#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1422#: ../src/ui/menu.c:80
1423msgid "_Move"
1424msgstr "_Преместване"
1425
1426#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1427#: ../src/ui/menu.c:82
1428msgid "_Resize"
1429msgstr "О_размеряване"
1430
1431#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1432#: ../src/ui/menu.c:84
1433msgid "Move Titlebar On_screen"
1434msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
1435
1436#. separator
1437#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1438#: ../src/ui/menu.c:87 ../src/ui/menu.c:89
1439msgid "Always on _Top"
1440msgstr "Винаги _отгоре"
1441
1442#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1443#: ../src/ui/menu.c:91
1444msgid "_Always on Visible Workspace"
1445msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
1446
1447#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1448#: ../src/ui/menu.c:93
1449msgid "_Only on This Workspace"
1450msgstr "_Само на този работен плот"
1451
1452#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1453#: ../src/ui/menu.c:95
1454msgid "Move to Workspace _Left"
1455msgstr "Преместване на _левия работен плот"
1456
1457#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1458#: ../src/ui/menu.c:97
1459msgid "Move to Workspace R_ight"
1460msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
1461
1462#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1463#: ../src/ui/menu.c:99
1464msgid "Move to Workspace _Up"
1465msgstr "Преместване на _горния работен плот"
1466
1467#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1468#: ../src/ui/menu.c:101
1469msgid "Move to Workspace _Down"
1470msgstr "Преместване в _долния работен плот"
1471
1472#. separator
1473#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
1474#: ../src/ui/menu.c:105
1475msgid "_Close"
1476msgstr "_Затваряне"
1477
1478#: ../src/ui/menu.c:203
1479#, c-format
1480msgid "Workspace %d%n"
1481msgstr "Работен плот %d%n"
1482
1483#: ../src/ui/menu.c:213
1484#, c-format
1485msgid "Workspace 1_0"
1486msgstr "Работен плот 1_0"
1487
1488#: ../src/ui/menu.c:215
1489#, c-format
1490msgid "Workspace %s%d"
1491msgstr "Работен плот %s%d"
1492
1493#: ../src/ui/menu.c:395
1494msgid "Move to Another _Workspace"
1495msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
1496
1497#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1498#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
1499#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1500#. * this.
1501#.
1502#: ../src/ui/metaaccellabel.c:104
1503msgid "Shift"
1504msgstr "Shift"
1505
1506#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1507#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
1508#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1509#. * this.
1510#.
1511#: ../src/ui/metaaccellabel.c:110
1512msgid "Ctrl"
1513msgstr "Ctrl"
1514
1515#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1516#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
1517#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1518#. * this.
1519#.
1520#: ../src/ui/metaaccellabel.c:116
1521msgid "Alt"
1522msgstr "Alt"
1523
1524#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1525#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
1526#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1527#. * this.
1528#.
1529#: ../src/ui/metaaccellabel.c:122
1530msgid "Meta"
1531msgstr "Meta"
1532
1533#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1534#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
1535#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1536#. * this.
1537#.
1538#: ../src/ui/metaaccellabel.c:128
1539msgid "Super"
1540msgstr "Super"
1541
1542#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1543#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
1544#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1545#. * this.
1546#.
1547#: ../src/ui/metaaccellabel.c:134
1548msgid "Hyper"
1549msgstr "Hyper"
1550
1551#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1552#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
1553#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1554#. * this.
1555#.
1556#: ../src/ui/metaaccellabel.c:140
1557msgid "Mod2"
1558msgstr "Mod2"
1559
1560#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1561#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
1562#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1563#. * this.
1564#.
1565#: ../src/ui/metaaccellabel.c:146
1566msgid "Mod3"
1567msgstr "Mod3"
1568
1569#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1570#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
1571#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1572#. * this.
1573#.
1574#: ../src/ui/metaaccellabel.c:152
1575msgid "Mod4"
1576msgstr "Mod4"
1577
1578#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1579#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
1580#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1581#. * this.
1582#.
1583#: ../src/ui/metaaccellabel.c:158
1584msgid "Mod5"
1585msgstr "Mod5"
1586
1587#. Translators: This represents the size of a window.  The first number is
1588#. * the width of the window and the second is the height.
1589#.
1590#: ../src/ui/resizepopup.c:113
1591#, c-format
1592msgid "%d x %d"
1593msgstr "%d×%d"
1594
1595#: ../src/ui/theme.c:255
1596msgid "top"
1597msgstr "горния"
1598
1599#: ../src/ui/theme.c:257
1600msgid "bottom"
1601msgstr "долния"
1602
1603#: ../src/ui/theme.c:259
1604msgid "left"
1605msgstr "левия"
1606
1607#: ../src/ui/theme.c:261
1608msgid "right"
1609msgstr "десния"
1610
1611#: ../src/ui/theme.c:288
1612#, c-format
1613msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
1614msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
1615
1616#: ../src/ui/theme.c:307
1617#, c-format
1618msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
1619msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
1620
1621#: ../src/ui/theme.c:344
1622#, c-format
1623msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
1624msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
1625
1626#: ../src/ui/theme.c:356
1627#, c-format
1628msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
1629msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
1630
1631#: ../src/ui/theme.c:1058
1632#, c-format
1633msgid "Gradients should have at least two colors"
1634msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
1635
1636#: ../src/ui/theme.c:1184
1637#, c-format
1638msgid ""
1639"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
1640"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1641msgstr ""
1642"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
1643"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1644"анализира „%s“"
1645
1646#: ../src/ui/theme.c:1198
1647#, c-format
1648msgid ""
1649"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
1650"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1651msgstr ""
1652"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
1653"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1654"анализа на „%s“"
1655
1656#: ../src/ui/theme.c:1209
1657#, c-format
1658msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
1659msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
1660
1661#: ../src/ui/theme.c:1222
1662#, c-format
1663msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
1664msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
1665
1666#: ../src/ui/theme.c:1252
1667#, c-format
1668msgid ""
1669"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
1670"format"
1671msgstr ""
1672"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
1673"подчинява на формата"
1674
1675#: ../src/ui/theme.c:1263
1676#, c-format
1677msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
1678msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
1679
1680#: ../src/ui/theme.c:1273
1681#, c-format
1682msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
1683msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
1684
1685#: ../src/ui/theme.c:1320
1686#, c-format
1687msgid ""
1688"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
1689msgstr ""
1690"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
1691"формата"
1692
1693#: ../src/ui/theme.c:1331
1694#, c-format
1695msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
1696msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
1697
1698#: ../src/ui/theme.c:1341
1699#, c-format
1700msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
1701msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
1702
1703#: ../src/ui/theme.c:1370
1704#, c-format
1705msgid "Could not parse color \"%s\""
1706msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
1707
1708#: ../src/ui/theme.c:1624
1709#, c-format
1710msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
1711msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
1712
1713#: ../src/ui/theme.c:1651
1714#, c-format
1715msgid ""
1716"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
1717"parsed"
1718msgstr ""
1719"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
1720"да бъде анализирано"
1721
1722#: ../src/ui/theme.c:1665
1723#, c-format
1724msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
1725msgstr ""
1726"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
1727"анализирано"
1728
1729#: ../src/ui/theme.c:1787
1730#, c-format
1731msgid ""
1732"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
1733"\"%s\""
1734msgstr ""
1735"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: "
1736"„%s“"
1737
1738#: ../src/ui/theme.c:1844
1739#, c-format
1740msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
1741msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
1742
1743#: ../src/ui/theme.c:1955 ../src/ui/theme.c:1965 ../src/ui/theme.c:1999
1744#, c-format
1745msgid "Coordinate expression results in division by zero"
1746msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
1747
1748#: ../src/ui/theme.c:2007
1749#, c-format
1750msgid ""
1751"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
1752msgstr ""
1753"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
1754
1755#: ../src/ui/theme.c:2063
1756#, c-format
1757msgid ""
1758"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
1759msgstr ""
1760"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
1761"операнд"
1762
1763#: ../src/ui/theme.c:2072
1764#, c-format
1765msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
1766msgstr ""
1767"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
1768
1769#: ../src/ui/theme.c:2080
1770#, c-format
1771msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
1772msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
1773
1774#: ../src/ui/theme.c:2090
1775#, c-format
1776msgid ""
1777"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
1778"operand in between"
1779msgstr ""
1780"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
1781"между тях"
1782
1783#: ../src/ui/theme.c:2237 ../src/ui/theme.c:2278
1784#, c-format
1785msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
1786msgstr ""
1787"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
1788
1789#: ../src/ui/theme.c:2332
1790#, c-format
1791msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
1792msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
1793
1794#: ../src/ui/theme.c:2361
1795#, c-format
1796msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
1797msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
1798
1799#: ../src/ui/theme.c:2425
1800#, c-format
1801msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
1802msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
1803
1804#: ../src/ui/theme.c:2436
1805#, c-format
1806msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
1807msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
1808
1809#: ../src/ui/theme.c:2640 ../src/ui/theme.c:2660 ../src/ui/theme.c:2680
1810#, c-format
1811msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
1812msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
1813
1814#: ../src/ui/theme.c:4315
1815#, c-format
1816msgid ""
1817"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
1818"specified for this frame style"
1819msgstr ""
1820"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
1821"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
1822
1823#: ../src/ui/theme.c:4827 ../src/ui/theme.c:4852
1824#, c-format
1825msgid ""
1826"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
1827msgstr ""
1828"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
1829
1830#: ../src/ui/theme.c:4896
1831#, c-format
1832msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
1833msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
1834
1835#: ../src/ui/theme.c:5026 ../src/ui/theme.c:5033 ../src/ui/theme.c:5040
1836#: ../src/ui/theme.c:5047 ../src/ui/theme.c:5054
1837#, c-format
1838msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
1839msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
1840
1841#: ../src/ui/theme.c:5062
1842#, c-format
1843msgid ""
1844"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
1845"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
1846msgstr ""
1847"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
1848"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
1849
1850#: ../src/ui/theme.c:5505 ../src/ui/theme.c:5567 ../src/ui/theme.c:5630
1851#, c-format
1852msgid ""
1853"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
1854msgstr ""
1855"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
1856"„%s“ не започва така"
1857
1858#: ../src/ui/theme.c:5513 ../src/ui/theme.c:5575 ../src/ui/theme.c:5638
1859#, c-format
1860msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
1861msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
1862
1863#. Translators: This means that an attribute which should have been found
1864#. * on an XML element was not in fact found.
1865#.
1866#: ../src/ui/theme-parser.c:202
1867#, c-format
1868msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
1869msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „%s“"
1870
1871#: ../src/ui/theme-parser.c:231 ../src/ui/theme-parser.c:249
1872#, c-format
1873msgid "Line %d character %d: %s"
1874msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
1875
1876#: ../src/ui/theme-parser.c:413
1877#, c-format
1878msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
1879msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
1880
1881#: ../src/ui/theme-parser.c:437 ../src/ui/theme-parser.c:480
1882#, c-format
1883msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
1884msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
1885
1886#: ../src/ui/theme-parser.c:522
1887#, c-format
1888msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
1889msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
1890
1891#: ../src/ui/theme-parser.c:531 ../src/ui/theme-parser.c:586
1892#, c-format
1893msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
1894msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
1895
1896#: ../src/ui/theme-parser.c:541
1897#, c-format
1898msgid "Integer %ld must be positive"
1899msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
1900
1901#: ../src/ui/theme-parser.c:549
1902#, c-format
1903msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
1904msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
1905
1906#: ../src/ui/theme-parser.c:577 ../src/ui/theme-parser.c:693
1907#, c-format
1908msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
1909msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
1910
1911#: ../src/ui/theme-parser.c:608 ../src/ui/theme-parser.c:636
1912#, c-format
1913msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
1914msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
1915
1916#: ../src/ui/theme-parser.c:663
1917#, c-format
1918msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
1919msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
1920
1921#: ../src/ui/theme-parser.c:726
1922#, c-format
1923msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
1924msgstr ""
1925"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
1926"а е %g\n"
1927
1928#: ../src/ui/theme-parser.c:791
1929#, c-format
1930msgid ""
1931"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
1932"large,x-large,xx-large)\n"
1933msgstr ""
1934"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
1935"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
1936
1937#: ../src/ui/theme-parser.c:947 ../src/ui/theme-parser.c:1010
1938#: ../src/ui/theme-parser.c:1044 ../src/ui/theme-parser.c:1147
1939#, c-format
1940msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
1941msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
1942
1943#: ../src/ui/theme-parser.c:959 ../src/ui/theme-parser.c:1056
1944#: ../src/ui/theme-parser.c:1159
1945#, c-format
1946msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
1947msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
1948
1949#: ../src/ui/theme-parser.c:1069
1950#, c-format
1951msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
1952msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
1953
1954#: ../src/ui/theme-parser.c:1082
1955#, c-format
1956msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
1957msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
1958
1959#: ../src/ui/theme-parser.c:1124
1960msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
1961msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
1962
1963#: ../src/ui/theme-parser.c:1191
1964#, c-format
1965msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
1966msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
1967
1968#: ../src/ui/theme-parser.c:1202
1969#, c-format
1970msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
1971msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
1972
1973#: ../src/ui/theme-parser.c:1210
1974#, c-format
1975msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
1976msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
1977
1978#: ../src/ui/theme-parser.c:1240 ../src/ui/theme-parser.c:1304
1979#: ../src/ui/theme-parser.c:1530 ../src/ui/theme-parser.c:2751
1980#: ../src/ui/theme-parser.c:2797 ../src/ui/theme-parser.c:2945
1981#: ../src/ui/theme-parser.c:3137 ../src/ui/theme-parser.c:3175
1982#: ../src/ui/theme-parser.c:3213 ../src/ui/theme-parser.c:3251
1983#, c-format
1984msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
1985msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
1986
1987#: ../src/ui/theme-parser.c:1354 ../src/ui/theme-parser.c:1368
1988#: ../src/ui/theme-parser.c:1413
1989msgid ""
1990"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
1991"for buttons"
1992msgstr ""
1993"Не може да се указват едновременно и двата размера („button_width“, "
1994"„button_height“ — височина и широчина на бутоните), и отношението на "
1995"размерите им — „aspect_ratio“"
1996
1997#: ../src/ui/theme-parser.c:1377
1998#, c-format
1999msgid "Distance \"%s\" is unknown"
2000msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
2001
2002#: ../src/ui/theme-parser.c:1422
2003#, c-format
2004msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
2005msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
2006
2007#: ../src/ui/theme-parser.c:1484
2008#, c-format
2009msgid "Border \"%s\" is unknown"
2010msgstr "Границата „%s“ е непозната"
2011
2012#: ../src/ui/theme-parser.c:1795
2013#, c-format
2014msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
2015msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
2016
2017#: ../src/ui/theme-parser.c:1802
2018#, c-format
2019msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
2020msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
2021
2022#: ../src/ui/theme-parser.c:2042
2023#, c-format
2024msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
2025msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
2026
2027#: ../src/ui/theme-parser.c:2120 ../src/ui/theme-parser.c:2495
2028#, c-format
2029msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
2030msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
2031
2032#: ../src/ui/theme-parser.c:2287 ../src/ui/theme-parser.c:2370
2033#: ../src/ui/theme-parser.c:2433
2034#, c-format
2035msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
2036msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
2037
2038#: ../src/ui/theme-parser.c:2297 ../src/ui/theme-parser.c:2380
2039#, c-format
2040msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
2041msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
2042
2043#: ../src/ui/theme-parser.c:2307
2044#, c-format
2045msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
2046msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
2047
2048#: ../src/ui/theme-parser.c:2607 ../src/ui/theme-parser.c:2703
2049#, c-format
2050msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
2051msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
2052
2053#: ../src/ui/theme-parser.c:2619 ../src/ui/theme-parser.c:2715
2054#, c-format
2055msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
2056msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
2057
2058#: ../src/ui/theme-parser.c:2830
2059#, c-format
2060msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
2061msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
2062
2063#: ../src/ui/theme-parser.c:2838
2064#, c-format
2065msgid "Frame style already has a piece at position %s"
2066msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
2067
2068#: ../src/ui/theme-parser.c:2855 ../src/ui/theme-parser.c:2930
2069#, c-format
2070msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
2071msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
2072
2073#: ../src/ui/theme-parser.c:2884
2074#, c-format
2075msgid "Unknown function \"%s\" for button"
2076msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
2077
2078#: ../src/ui/theme-parser.c:2893
2079#, c-format
2080msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
2081msgstr ""
2082"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
2083
2084#: ../src/ui/theme-parser.c:2905
2085#, c-format
2086msgid "Unknown state \"%s\" for button"
2087msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
2088
2089#: ../src/ui/theme-parser.c:2913
2090#, c-format
2091msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
2092msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
2093
2094#: ../src/ui/theme-parser.c:2984
2095#, c-format
2096msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
2097msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
2098
2099#: ../src/ui/theme-parser.c:2993
2100#, c-format
2101msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
2102msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
2103
2104#: ../src/ui/theme-parser.c:3003
2105#, c-format
2106msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
2107msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
2108
2109#: ../src/ui/theme-parser.c:3024 ../src/ui/theme-parser.c:3047
2110#, c-format
2111msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
2112msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
2113
2114#: ../src/ui/theme-parser.c:3058
2115#, c-format
2116msgid ""
2117"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
2118"states"
2119msgstr ""
2120"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
2121"засенчен"
2122
2123#: ../src/ui/theme-parser.c:3072
2124#, c-format
2125msgid ""
2126"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
2127msgstr ""
2128"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
2129
2130#: ../src/ui/theme-parser.c:3086 ../src/ui/theme-parser.c:3108
2131#, c-format
2132msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
2133msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
2134
2135#: ../src/ui/theme-parser.c:3097 ../src/ui/theme-parser.c:3119
2136#, c-format
2137msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
2138msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
2139
2140#: ../src/ui/theme-parser.c:3158
2141msgid ""
2142"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
2143"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2144msgstr ""
2145"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
2146"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2147
2148#: ../src/ui/theme-parser.c:3196
2149msgid ""
2150"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
2151"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2152msgstr ""
2153"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
2154"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2155
2156#: ../src/ui/theme-parser.c:3234
2157msgid ""
2158"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
2159"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
2160msgstr ""
2161"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
2162"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
2163
2164#: ../src/ui/theme-parser.c:3282
2165#, c-format
2166msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
2167msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
2168
2169#: ../src/ui/theme-parser.c:3302
2170#, c-format
2171msgid ""
2172"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
2173msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
2174
2175#: ../src/ui/theme-parser.c:3307
2176#, c-format
2177msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
2178msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
2179
2180#: ../src/ui/theme-parser.c:3319
2181#, c-format
2182msgid ""
2183"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
2184msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
2185
2186#: ../src/ui/theme-parser.c:3341
2187#, c-format
2188msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
2189msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
2190
2191#: ../src/ui/theme-parser.c:3351 ../src/ui/theme-parser.c:3381
2192#: ../src/ui/theme-parser.c:3386 ../src/ui/theme-parser.c:3391
2193#, c-format
2194msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
2195msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
2196
2197#: ../src/ui/theme-parser.c:3613
2198msgid "No draw_ops provided for frame piece"
2199msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
2200
2201#: ../src/ui/theme-parser.c:3628
2202msgid "No draw_ops provided for button"
2203msgstr "Няма draw_ops за бутон"
2204
2205#: ../src/ui/theme-parser.c:3680
2206#, c-format
2207msgid "No text is allowed inside element <%s>"
2208msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
2209
2210#: ../src/ui/theme-parser.c:3735 ../src/ui/theme-parser.c:3747
2211#: ../src/ui/theme-parser.c:3759 ../src/ui/theme-parser.c:3771
2212#: ../src/ui/theme-parser.c:3783
2213#, c-format
2214msgid "<%s> specified twice for this theme"
2215msgstr "<%s> е указан два пъти за тази тема"
2216
2217#: ../src/ui/theme-parser.c:4051
2218#, c-format
2219msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
2220msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
2221
2222#: ../src/ui/theme-parser.c:4107
2223#, c-format
2224msgid "Theme file %s did not contain a root <metacity_theme> element"
2225msgstr "Файлът-тема %s не съдържа коренов <metacity_theme> елемент"
2226
2227#: ../src/ui/theme-viewer.c:75
2228msgid "/_Windows"
2229msgstr "/_Прозорци"
2230
2231#: ../src/ui/theme-viewer.c:76
2232msgid "/Windows/tearoff"
2233msgstr "/Прозорци/откъсване"
2234
2235#: ../src/ui/theme-viewer.c:77
2236msgid "/Windows/_Dialog"
2237msgstr "/Прозорци/_Диалогов"
2238
2239#: ../src/ui/theme-viewer.c:78
2240msgid "/Windows/_Modal dialog"
2241msgstr "/Прозорци/_Модален диалогов"
2242
2243#: ../src/ui/theme-viewer.c:79
2244msgid "/Windows/_Utility"
2245msgstr "/Прозорци/_Инструмент"
2246
2247#: ../src/ui/theme-viewer.c:80
2248msgid "/Windows/_Splashscreen"
2249msgstr "/Прозорци/_Стартиращ екран"
2250
2251#: ../src/ui/theme-viewer.c:81
2252msgid "/Windows/_Top dock"
2253msgstr "/Прозорци/_Горен док"
2254
2255#: ../src/ui/theme-viewer.c:82
2256msgid "/Windows/_Bottom dock"
2257msgstr "/Прозорци/_Долен док"
2258
2259#: ../src/ui/theme-viewer.c:83
2260msgid "/Windows/_Left dock"
2261msgstr "/Прозорци/_Ляв док"
2262
2263#: ../src/ui/theme-viewer.c:84
2264msgid "/Windows/_Right dock"
2265msgstr "/Прозорци/_Десен док"
2266
2267#: ../src/ui/theme-viewer.c:85
2268msgid "/Windows/_All docks"
2269msgstr "/Прозорци/_Всички докове"
2270
2271#: ../src/ui/theme-viewer.c:86
2272msgid "/Windows/Des_ktop"
2273msgstr "/Прозорци/Работен _плот"
2274
2275#: ../src/ui/theme-viewer.c:244
2276msgid "This is a sample message in a sample dialog"
2277msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
2278
2279#: ../src/ui/theme-viewer.c:327
2280#, c-format
2281msgid "Fake menu item %d\n"
2282msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
2283
2284#: ../src/ui/theme-viewer.c:361
2285msgid "Border-only window"
2286msgstr "Прозорец само с граници"
2287
2288#: ../src/ui/theme-viewer.c:363
2289msgid "Bar"
2290msgstr "Лента"
2291
2292#: ../src/ui/theme-viewer.c:380
2293msgid "Normal Application Window"
2294msgstr "Нормален прозорец на програма"
2295
2296#: ../src/ui/theme-viewer.c:384
2297msgid "Dialog Box"
2298msgstr "Диалогова кутия"
2299
2300#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
2301msgid "Modal Dialog Box"
2302msgstr "Модална диалогова кутия"
2303
2304#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
2305msgid "Utility Palette"
2306msgstr "Палитра на инструментите"
2307
2308#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
2309msgid "Torn-off Menu"
2310msgstr "Откъсване на менюто"
2311
2312#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
2313msgid "Border"
2314msgstr "Граница"
2315
2316#: ../src/ui/theme-viewer.c:728
2317#, c-format
2318msgid "Button layout test %d"
2319msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
2320
2321#: ../src/ui/theme-viewer.c:757
2322#, c-format
2323msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
2324msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
2325
2326#: ../src/ui/theme-viewer.c:800
2327#, c-format
2328msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
2329msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
2330
2331#: ../src/ui/theme-viewer.c:807
2332#, c-format
2333msgid "Error loading theme: %s\n"
2334msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
2335
2336#: ../src/ui/theme-viewer.c:813
2337#, c-format
2338msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
2339msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
2340
2341#: ../src/ui/theme-viewer.c:854
2342msgid "Normal Title Font"
2343msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
2344
2345#: ../src/ui/theme-viewer.c:860
2346msgid "Small Title Font"
2347msgstr "Малък шрифт на заглавието"
2348
2349#: ../src/ui/theme-viewer.c:866
2350msgid "Large Title Font"
2351msgstr "Голям шрифт на заглавието"
2352
2353#: ../src/ui/theme-viewer.c:871
2354msgid "Button Layouts"
2355msgstr "Изглед на бутоните"
2356
2357#: ../src/ui/theme-viewer.c:876
2358msgid "Benchmark"
2359msgstr "Статистика"
2360
2361#: ../src/ui/theme-viewer.c:923
2362msgid "Window Title Goes Here"
2363msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
2364
2365#: ../src/ui/theme-viewer.c:1027
2366#, c-format
2367msgid ""
2368"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
2369"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
2370"frame)\n"
2371msgstr ""
2372"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
2373"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
2374"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
2375
2376#: ../src/ui/theme-viewer.c:1246
2377msgid "position expression test returned TRUE but set error"
2378msgstr ""
2379"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
2380"грешка"
2381
2382#: ../src/ui/theme-viewer.c:1248
2383msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
2384msgstr ""
2385"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
2386"грешка"
2387
2388#: ../src/ui/theme-viewer.c:1252
2389msgid "Error was expected but none given"
2390msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
2391
2392#: ../src/ui/theme-viewer.c:1254
2393#, c-format
2394msgid "Error %d was expected but %d given"
2395msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
2396
2397#: ../src/ui/theme-viewer.c:1260
2398#, c-format
2399msgid "Error not expected but one was returned: %s"
2400msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
2401
2402#: ../src/ui/theme-viewer.c:1264
2403#, c-format
2404msgid "x value was %d, %d was expected"
2405msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
2406
2407#: ../src/ui/theme-viewer.c:1267
2408#, c-format
2409msgid "y value was %d, %d was expected"
2410msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
2411
2412#: ../src/ui/theme-viewer.c:1332
2413#, c-format
2414msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
2415msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.