source: gnome/master/mutter.master.bg.po @ 2235

Last change on this file since 2235 was 2235, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

seahorse, tomboy, zenity, gnome-session, gvfs, gnome-themes-standard, vinagre, mutter: подадени в master

File size: 73.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of mutter po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
4# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011.
5# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004.
6# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
7# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
8#
9#
10msgid ""
11msgstr ""
12"Project-Id-Version: mutter master\n"
13"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
14"POT-Creation-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
15"PO-Revision-Date: 2011-01-12 23:44+0200\n"
16"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
17"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
18"Language: bg\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../src/core/bell.c:302
25msgid "Bell event"
26msgstr "Събитие за звънец"
27
28#: ../src/core/core.c:157
29#, c-format
30msgid "Unknown window information request: %d"
31msgstr "Неизвестна заявка за информация за прозорец: %d"
32
33#. Translators: %s is a window title
34#: ../src/core/delete.c:94
35#, c-format
36msgid "<tt>%s</tt> is not responding."
37msgstr "<tt>%s</tt> не отговаря на съобщенията."
38
39#: ../src/core/delete.c:99
40msgid ""
41"You may choose to wait a short while for it to continue or force the "
42"application to quit entirely."
43msgstr ""
44"Можете да изчакате малко преди изрично да накарате приложението да спре "
45"работата си."
46
47#: ../src/core/delete.c:108
48msgid "_Wait"
49msgstr "Из_чакване"
50
51#: ../src/core/delete.c:108
52msgid "_Force Quit"
53msgstr "_Принудително спиране"
54
55#: ../src/core/display.c:365
56#, c-format
57msgid "Missing %s extension required for compositing"
58msgstr "Липсва разширението „%s“, необходимо за наслагване"
59
60#: ../src/core/display.c:431
61#, c-format
62msgid "Failed to open X Window System display '%s'\n"
63msgstr "Неуспех при отварянето на дисплея на X Window „%s“\n"
64
65#: ../src/core/keybindings.c:756
66#, c-format
67msgid ""
68"Some other program is already using the key %s with modifiers %x as a "
69"binding\n"
70msgstr "Някоя друга програма използва бързия клавиш %s с модификатори %x\n"
71
72#. Displayed when a keybinding which is
73#. * supposed to launch a program fails.
74#.
75#: ../src/core/keybindings.c:2456
76#, c-format
77msgid ""
78"There was an error running <tt>%s</tt>:\n"
79"\n"
80"%s"
81msgstr ""
82"Имаше грешка при изпълнението на <tt>%s</tt>:\n"
83"\n"
84"%s"
85
86#: ../src/core/keybindings.c:2546
87#, c-format
88msgid "No command %d has been defined.\n"
89msgstr "Не е дефинирана команда %d.\n"
90
91#: ../src/core/keybindings.c:3558
92#, c-format
93msgid "No terminal command has been defined.\n"
94msgstr "Не е дефинирана команда за терминал.\n"
95
96#: ../src/core/main.c:130
97#, c-format
98msgid ""
99"mutter %s\n"
100"Copyright (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., and others\n"
101"This is free software; see the source for copying conditions.\n"
102"There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A "
103"PARTICULAR PURPOSE.\n"
104msgstr ""
105"mutter %s\n"
106"Авторски права (C) 2001-%d Havoc Pennington, Red Hat, Inc., и други\n"
107"Тази програма (mutter) е свободен софтуер, прегледайте изходния код относно "
108"условията за разпространение.\n"
109"Тази програма се разпространява БЕЗ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и за ПРОДАЖБА или "
110"СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И ДА Е УПОТРЕБА.\n"
111
112#: ../src/core/main.c:261
113msgid "Disable connection to session manager"
114msgstr "Прекъсване на връзката към мениджъра на сесиите"
115
116#: ../src/core/main.c:267
117msgid "Replace the running window manager with Mutter"
118msgstr "Замяна на текущия мениджър на прозорци с Mutter"
119
120#: ../src/core/main.c:273
121msgid "Specify session management ID"
122msgstr "Определяне на идентификатор за управлението на сесии"
123
124#: ../src/core/main.c:278
125msgid "X Display to use"
126msgstr "X дисплеят, който да се използва"
127
128# Ако „запазено“ не се членува, низът се събира на един ред без
129# пренасяне.
130#: ../src/core/main.c:284
131msgid "Initialize session from savefile"
132msgstr "Инициализиране на сесия от файл със запазено състояние"
133
134#: ../src/core/main.c:290
135msgid "Print version"
136msgstr "Отпечатване на версията на програмата"
137
138#: ../src/core/main.c:296
139msgid "Make X calls synchronous"
140msgstr "Извикванията на X да са синхронни"
141
142#: ../src/core/main.c:302
143msgid ""
144"Don't make fullscreen windows that are maximized and have no decorations"
145msgstr "Максимизираните прозорци без украси да не минават в режим на цял екран"
146
147#: ../src/core/main.c:308
148msgid "Comma-separated list of compositor plugins"
149msgstr "Списък с приставки за мениджъра за наслагването разделени с „,“"
150
151#: ../src/core/main.c:314
152msgid "Whether window popup/frame should be shown when cycling windows."
153msgstr ""
154"Дали при обхождането през прозорците, да се показват изскачащите и "
155"служебните прозорци."
156
157#: ../src/core/main.c:321
158msgid "Internal argument for GObject introspection"
159msgstr "Вътрешен аргумент за интроспекцията на GObject"
160
161#: ../src/core/main.c:648
162#, c-format
163msgid "Failed to scan themes directory: %s\n"
164msgstr "Неуспех при сканирането на папката с темите: %s\n"
165
166#: ../src/core/main.c:664
167#, c-format
168msgid ""
169"Could not find a theme! Be sure %s exists and contains the usual themes.\n"
170msgstr ""
171"Неуспех при намирането на тема! Проверете дали %s съществува и съдържа "
172"обичайните теми.\n"
173
174#: ../src/core/main.c:725
175#, c-format
176msgid "Failed to restart: %s\n"
177msgstr "Неуспех при рестартиране: %s\n"
178
179#.
180#. * We found it, but it was invalid.  Complain.
181#. *
182#. * FIXME: This replicates the original behaviour, but in the future
183#. * we might consider reverting invalid keys to their original values.
184#. * (We know the old value, so we can look up a suitable string in
185#. * the symtab.)
186#. *
187#. * (Empty comment follows so the translators don't see this.)
188#.
189#.
190#: ../src/core/prefs.c:541 ../src/core/prefs.c:702
191#, c-format
192msgid "GConf key '%s' is set to an invalid value\n"
193msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е с невалидна стойност\n"
194
195#: ../src/core/prefs.c:628 ../src/core/prefs.c:871
196#, c-format
197msgid "%d stored in GConf key %s is out of range %d to %d\n"
198msgstr ""
199"Стойността %d записана в ключа на GConf — „%s“ е извън обхвата от %d÷%d\n"
200
201#: ../src/core/prefs.c:672 ../src/core/prefs.c:749 ../src/core/prefs.c:797
202#: ../src/core/prefs.c:861 ../src/core/prefs.c:1336 ../src/core/prefs.c:1352
203#: ../src/core/prefs.c:1369 ../src/core/prefs.c:1385
204#, c-format
205msgid "GConf key \"%s\" is set to an invalid type\n"
206msgstr "Ключът на GConf — „%s“ е от невалиден вид\n"
207
208#: ../src/core/prefs.c:1215
209#, c-format
210msgid "GConf key %s is already in use and can't be used to override %s\n"
211msgstr ""
212"Ключът на GConf — „%s“ вече се използва и чрез него не могат да се заменят "
213"настройките зададени в „%s“\n"
214
215#: ../src/core/prefs.c:1274
216#, c-format
217msgid "Can't override GConf key, %s not found\n"
218msgstr "Не може да се замени стойността на ключа на GConf, „%s“ липсва\n"
219
220#: ../src/core/prefs.c:1476
221msgid ""
222"Workarounds for broken applications disabled. Some applications may not "
223"behave properly.\n"
224msgstr ""
225"Триковете за развалените програми са изключени. Някои програми могат да са с "
226"неправилно поведение.\n"
227
228#: ../src/core/prefs.c:1553
229#, c-format
230msgid "Could not parse font description \"%s\" from GConf key %s\n"
231msgstr ""
232"Описанието на шрифт „%s“ от ключа на GConf — %s, не може да бъде "
233"анализирано\n"
234
235#: ../src/core/prefs.c:1615
236#, c-format
237msgid ""
238"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for mouse button "
239"modifier\n"
240msgstr ""
241"„%s“, който е открит в базата от данни с настройките, не е валиден "
242"модификатор на бутон на мишката\n"
243
244#: ../src/core/prefs.c:2045
245#, c-format
246msgid "Error setting number of workspaces to %d: %s\n"
247msgstr "Грешка при задаване на броя на работни места да е %d: %s\n"
248
249#: ../src/core/prefs.c:2229 ../src/core/prefs.c:2731
250#, c-format
251msgid "Workspace %d"
252msgstr "Работен плот %d"
253
254#: ../src/core/prefs.c:2261 ../src/core/prefs.c:2439
255#, c-format
256msgid ""
257"\"%s\" found in configuration database is not a valid value for keybinding "
258"\"%s\"\n"
259msgstr ""
260"Низът „%s“ открит в базата от данни с настройки е невалиден за стойност на "
261"клавишната комбинация „%s“\n"
262
263#: ../src/core/prefs.c:2812
264#, c-format
265msgid "Error setting name for workspace %d to \"%s\": %s\n"
266msgstr "Грешка при задаване на името на работното място %d да е „%s“: %s\n"
267
268#: ../src/core/prefs.c:3028
269#, c-format
270msgid "Error setting clutter plugin list: %s\n"
271msgstr "Грешка при задаване на списъка с приставки на clutter: %s\n"
272
273#: ../src/core/prefs.c:3072
274#, c-format
275msgid "Error setting live hidden windows status status: %s\n"
276msgstr ""
277"Грешка при задаване на състоянието обновяването на скритите прозорци: %s\n"
278
279#: ../src/core/prefs.c:3100
280#, c-format
281msgid "Error setting no tab popup status: %s\n"
282msgstr ""
283"Грешка при задаване на показването на изскачащите прозорци при обхождане: "
284"%s\n"
285
286#: ../src/core/screen.c:577
287#, c-format
288msgid "Screen %d on display '%s' is invalid\n"
289msgstr "Екранът %d на дисплей „%s“ е невалиден\n"
290
291#: ../src/core/screen.c:593
292#, c-format
293msgid ""
294"Screen %d on display \"%s\" already has a window manager; try using the --"
295"replace option to replace the current window manager.\n"
296msgstr ""
297"Екранът %d на дисплей „%s“ вече има мениджър на прозорци; пробвайте да го "
298"замените с опцията --replace.\n"
299
300#: ../src/core/screen.c:620
301#, c-format
302msgid ""
303"Could not acquire window manager selection on screen %d display \"%s\"\n"
304msgstr ""
305"Неуспех при получаването на избрания мениджър за прозорци на екран %d, "
306"дисплей „%s“\n"
307
308#: ../src/core/screen.c:675
309#, c-format
310msgid "Screen %d on display \"%s\" already has a window manager\n"
311msgstr "Екран %d на дисплей „%s“ вече има мениджър за прозорци\n"
312
313#: ../src/core/screen.c:860
314#, c-format
315msgid "Could not release screen %d on display \"%s\"\n"
316msgstr "Неуспех при отстъпването на екран %d на дисплей „%s“\n"
317
318#: ../src/core/session.c:856 ../src/core/session.c:863
319#, c-format
320msgid "Could not create directory '%s': %s\n"
321msgstr "Неуспех при създаването на папката „%s“: %s\n"
322
323#: ../src/core/session.c:873
324#, c-format
325msgid "Could not open session file '%s' for writing: %s\n"
326msgstr "Неуспех при отварянето на сесийния файл „%s“ за запис: %s\n"
327
328#: ../src/core/session.c:1014
329#, c-format
330msgid "Error writing session file '%s': %s\n"
331msgstr "Грешка при записване на сесийния файл „%s“: %s\n"
332
333#: ../src/core/session.c:1019
334#, c-format
335msgid "Error closing session file '%s': %s\n"
336msgstr "Грешка при затваряне на сесийния файл „%s“: %s\n"
337
338#: ../src/core/session.c:1149
339#, c-format
340msgid "Failed to parse saved session file: %s\n"
341msgstr "Неуспех при анализирането на записания сесиен файл: %s\n"
342
343#: ../src/core/session.c:1198
344#, c-format
345msgid "<mutter_session> attribute seen but we already have the session ID"
346msgstr ""
347"Атрибутът <mutter_session> е видян, но вече имаме сесийния идентификатор"
348
349#: ../src/core/session.c:1211 ../src/core/session.c:1286
350#: ../src/core/session.c:1318 ../src/core/session.c:1390
351#: ../src/core/session.c:1450
352#, c-format
353msgid "Unknown attribute %s on <%s> element"
354msgstr "Непознат атрибут %s на елемента <%s>"
355
356#: ../src/core/session.c:1228
357#, c-format
358msgid "nested <window> tag"
359msgstr "вложен етикет <window>"
360
361#: ../src/core/session.c:1470
362#, c-format
363msgid "Unknown element %s"
364msgstr "Непознат елемент %s"
365
366#: ../src/core/session.c:1822
367msgid ""
368"These windows do not support &quot;save current setup&quot; and will have to "
369"be restarted manually next time you log in."
370msgstr ""
371"Тези прозорци не поддържат операцията по записване на текущото състояние и "
372"ще трябва да се стартират ръчно при следващото ви влизане."
373
374#: ../src/core/util.c:111
375#, c-format
376msgid "Failed to open debug log: %s\n"
377msgstr "Неуспех при отварянето на дневника за изчистване на грешки: %s\n"
378
379#: ../src/core/util.c:121
380#, c-format
381msgid "Failed to fdopen() log file %s: %s\n"
382msgstr "Неуспех при изпълнението на fdopen() върху журналния файл %s: %s\n"
383
384#: ../src/core/util.c:127
385#, c-format
386msgid "Opened log file %s\n"
387msgstr "Отворен е дневника %s\n"
388
389#: ../src/core/util.c:146 ../src/tools/mutter-message.c:179
390#, c-format
391msgid "Mutter was compiled without support for verbose mode\n"
392msgstr "Mutter е компилиран без поддръжка на подробен режим\n"
393
394#: ../src/core/util.c:286
395msgid "Window manager: "
396msgstr "Мениджър на прозорци: "
397
398#: ../src/core/util.c:434
399msgid "Bug in window manager: "
400msgstr "Грешка в мениджъра на прозорци: "
401
402#: ../src/core/util.c:467
403msgid "Window manager warning: "
404msgstr "Предупреждение от мениджъра на прозорци: "
405
406#: ../src/core/util.c:495
407msgid "Window manager error: "
408msgstr "Грешка от мениджъра на прозорци: "
409
410#. Translators: This is the title used on dialog boxes
411#. eof all-keybindings.h
412#: ../src/core/util.c:616 ../src/mutter.desktop.in.h:1
413#: ../src/mutter-wm.desktop.in.h:1
414msgid "Mutter"
415msgstr "Mutter"
416
417#. first time through
418#: ../src/core/window.c:6472
419#, c-format
420msgid ""
421"Window %s sets SM_CLIENT_ID on itself, instead of on the WM_CLIENT_LEADER "
422"window as specified in the ICCCM.\n"
423msgstr ""
424"Прозорецът %s зададе SM_CLIENT_ID за себе, а не за прозореца "
425"WM_CLIENT_LEADER, както е указано в ICCCM.\n"
426
427#. We ignore mwm_has_resize_func because WM_NORMAL_HINTS is the
428#. * authoritative source for that info. Some apps such as mplayer or
429#. * xine disable resize via MWM but not WM_NORMAL_HINTS, but that
430#. * leads to e.g. us not fullscreening their windows.  Apps that set
431#. * MWM but not WM_NORMAL_HINTS are basically broken. We complain
432#. * about these apps but make them work.
433#.
434#: ../src/core/window.c:7135
435#, c-format
436msgid ""
437"Window %s sets an MWM hint indicating it isn't resizable, but sets min size "
438"%d x %d and max size %d x %d; this doesn't make much sense.\n"
439msgstr ""
440"Прозорецът %s задава подсказка MWM за това, че размерът му не може да се "
441"променя, но едновременно с това указва минимален размер %d x %d и максимален "
442"размер %d x %d. Това не е смислено.\n"
443
444#: ../src/core/window-props.c:309
445#, c-format
446msgid "Application set a bogus _NET_WM_PID %lu\n"
447msgstr "Приложението зададе неверен _NET_WM_PID %lu\n"
448
449#: ../src/core/window-props.c:426
450#, c-format
451msgid "%s (on %s)"
452msgstr "%s (от %s)"
453
454#: ../src/core/window-props.c:1478
455#, c-format
456msgid "Invalid WM_TRANSIENT_FOR window 0x%lx specified for %s.\n"
457msgstr "За %2$s е указан неправилен WM_TRANSIENT_FOR, прозорец 0x%1$lx.\n"
458
459#: ../src/core/xprops.c:155
460#, c-format
461msgid ""
462"Window 0x%lx has property %s\n"
463"that was expected to have type %s format %d\n"
464"and actually has type %s format %d n_items %d.\n"
465"This is most likely an application bug, not a window manager bug.\n"
466"The window has title=\"%s\" class=\"%s\" name=\"%s\"\n"
467msgstr ""
468"Прозорецът 0x%lx има свойството %s\n"
469"което трябва да е от вида: %s, формат: %d\n"
470"а всъщност има вида: %s, формат: %d, брой: %d.\n"
471"Това най-вероятно е грешка в приложението, а не в мениджъра на прозорци.\n"
472"Прозорецът е със заглавие=„%s“, клас=„%s“, име=„%s“\n"
473
474#: ../src/core/xprops.c:411
475#, c-format
476msgid "Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8\n"
477msgstr "Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8\n"
478
479#: ../src/core/xprops.c:494
480#, c-format
481msgid ""
482"Property %s on window 0x%lx contained invalid UTF-8 for item %d in the list\n"
483msgstr ""
484"Свойството %s на прозореца 0x%lx съдържа невалиден UTF-8 за елемента %d в "
485"списъка\n"
486
487#: ../src/include/all-keybindings.h:88
488msgid "Switch to workspace 1"
489msgstr "Превключване към работен плот 1"
490
491#: ../src/include/all-keybindings.h:90
492msgid "Switch to workspace 2"
493msgstr "Превключване към работен плот 2"
494
495#: ../src/include/all-keybindings.h:92
496msgid "Switch to workspace 3"
497msgstr "Превключване към работен плот 3"
498
499#: ../src/include/all-keybindings.h:94
500msgid "Switch to workspace 4"
501msgstr "Превключване към работен плот 4"
502
503#: ../src/include/all-keybindings.h:96
504msgid "Switch to workspace 5"
505msgstr "Превключване към работен плот 5"
506
507#: ../src/include/all-keybindings.h:98
508msgid "Switch to workspace 6"
509msgstr "Превключване към работен плот 6"
510
511#: ../src/include/all-keybindings.h:100
512msgid "Switch to workspace 7"
513msgstr "Превключване към работен плот 7"
514
515#: ../src/include/all-keybindings.h:102
516msgid "Switch to workspace 8"
517msgstr "Превключване към работен плот 8"
518
519#: ../src/include/all-keybindings.h:104
520msgid "Switch to workspace 9"
521msgstr "Превключване към работен плот 9"
522
523#: ../src/include/all-keybindings.h:106
524msgid "Switch to workspace 10"
525msgstr "Превключване към работен плот 10"
526
527#: ../src/include/all-keybindings.h:108
528msgid "Switch to workspace 11"
529msgstr "Превключване към работен плот 11"
530
531#: ../src/include/all-keybindings.h:110
532msgid "Switch to workspace 12"
533msgstr "Превключване към работен плот 12"
534
535#: ../src/include/all-keybindings.h:122
536msgid "Switch to workspace on the left of the current workspace"
537msgstr "Превключване към работния плот вляво"
538
539#: ../src/include/all-keybindings.h:126
540msgid "Switch to workspace on the right of the current workspace"
541msgstr "Превключване към работния плот вдясно"
542
543#: ../src/include/all-keybindings.h:130
544msgid "Switch to workspace above the current workspace"
545msgstr "Превключване към работния плот отгоре"
546
547#: ../src/include/all-keybindings.h:134
548msgid "Switch to workspace below the current workspace"
549msgstr "Превключване към работния плот отдолу"
550
551#: ../src/include/all-keybindings.h:150
552msgid "Move between windows of an application, using a popup window"
553msgstr ""
554"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение, като се използва "
555"изскачащ прозорец"
556
557#: ../src/include/all-keybindings.h:153
558msgid "Move backward between windows of an application, using a popup window"
559msgstr ""
560"Преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в обратен ред, "
561"като се използва изскачащ прозорец"
562
563#: ../src/include/all-keybindings.h:157
564msgid "Move between windows, using a popup window"
565msgstr ""
566"Преместване на фокуса между прозорците, като се използва изскачащ прозорец"
567
568#: ../src/include/all-keybindings.h:160
569msgid "Move backward between windows, using a popup window"
570msgstr ""
571"Преместване на фокуса между прозорците в обратен ред, като се използва "
572"изскачащ прозорец"
573
574#: ../src/include/all-keybindings.h:163
575msgid "Move between panels and the desktop, using a popup window"
576msgstr ""
577"Преместване на фокуса между панелите и работното място, като се използва "
578"изскачащ прозорец"
579
580#: ../src/include/all-keybindings.h:166
581msgid "Move backward between panels and the desktop, using a popup window"
582msgstr ""
583"Преместване на фокуса между панелите и работното място в обратен ред, като "
584"се използва изскачащ прозорец"
585
586#: ../src/include/all-keybindings.h:171
587msgid "Move between windows of an application immediately"
588msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение"
589
590#: ../src/include/all-keybindings.h:174
591msgid "Move backward between windows of an application immediately"
592msgstr ""
593"Незабавно преместване на фокуса между прозорците на едно приложение в "
594"обратен ред"
595
596#: ../src/include/all-keybindings.h:177
597msgid "Move between windows immediately"
598msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците "
599
600#: ../src/include/all-keybindings.h:180
601msgid "Move backward between windows immediately"
602msgstr "Незабавно преместване на фокуса между прозорците в обратен ред"
603
604#: ../src/include/all-keybindings.h:183
605msgid "Move between panels and the desktop immediately"
606msgstr "Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот"
607
608#: ../src/include/all-keybindings.h:186
609msgid "Move backward between panels and the desktop immediately"
610msgstr ""
611"Незабавно преместване на фокуса между панелите и работния плот в обратен ред"
612
613#: ../src/include/all-keybindings.h:203
614msgid "Hide all normal windows and set focus to the desktop"
615msgstr "Скриване на всички прозорци и фокусиране на работния плот"
616
617#: ../src/include/all-keybindings.h:206
618msgid "Show the panel's main menu"
619msgstr "Показване на основното меню на панела"
620
621#: ../src/include/all-keybindings.h:209
622msgid "Show the panel's \"Run Application\" dialog box"
623msgstr "Показване на диалоговия прозорец на панела „Стартиране на програма“"
624
625#: ../src/include/all-keybindings.h:211
626msgid "Start or stop recording the session"
627msgstr "Начало или край на запис на сесия"
628
629#: ../src/include/all-keybindings.h:252
630msgid "Take a screenshot"
631msgstr "Снимане на екрана"
632
633#: ../src/include/all-keybindings.h:254
634msgid "Take a screenshot of a window"
635msgstr "Снимка на отделен прозорец"
636
637#: ../src/include/all-keybindings.h:256
638msgid "Run a terminal"
639msgstr "Стартиране на терминал"
640
641#: ../src/include/all-keybindings.h:271
642msgid "Activate the window menu"
643msgstr "Активиране на менюто за прозорците"
644
645#: ../src/include/all-keybindings.h:274
646msgid "Toggle fullscreen mode"
647msgstr "Превключване на режима за цял екран"
648
649#: ../src/include/all-keybindings.h:276
650msgid "Toggle maximization state"
651msgstr "Превключване на състоянието на максимизиране"
652
653#: ../src/include/all-keybindings.h:278
654msgid "Toggle whether a window will always be visible over other windows"
655msgstr "Превключване на видимостта на прозореца над другите прозорци"
656
657#: ../src/include/all-keybindings.h:280
658msgid "Maximize window"
659msgstr "Максимизиране на прозорец"
660
661#: ../src/include/all-keybindings.h:282
662msgid "Restore window"
663msgstr "Възстановяване на прозорец"
664
665#: ../src/include/all-keybindings.h:284
666msgid "Toggle shaded state"
667msgstr "Превключване на състоянието на навиване"
668
669#: ../src/include/all-keybindings.h:286
670msgid "Minimize window"
671msgstr "Минимизиране на прозореца"
672
673#: ../src/include/all-keybindings.h:288
674msgid "Close window"
675msgstr "Затваряне на прозореца"
676
677#: ../src/include/all-keybindings.h:290
678msgid "Move window"
679msgstr "Преместване на прозорец"
680
681#: ../src/include/all-keybindings.h:292
682msgid "Resize window"
683msgstr "Оразмеряване на прозорец"
684
685#: ../src/include/all-keybindings.h:295
686msgid "Toggle whether window is on all workspaces or just one"
687msgstr "Превключване на появата на прозореца на всички работни места"
688
689#: ../src/include/all-keybindings.h:299
690msgid "Move window to workspace 1"
691msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 1"
692
693#: ../src/include/all-keybindings.h:302
694msgid "Move window to workspace 2"
695msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 2"
696
697#: ../src/include/all-keybindings.h:305
698msgid "Move window to workspace 3"
699msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 3"
700
701#: ../src/include/all-keybindings.h:308
702msgid "Move window to workspace 4"
703msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 4"
704
705#: ../src/include/all-keybindings.h:311
706msgid "Move window to workspace 5"
707msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 5"
708
709#: ../src/include/all-keybindings.h:314
710msgid "Move window to workspace 6"
711msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 6"
712
713#: ../src/include/all-keybindings.h:317
714msgid "Move window to workspace 7"
715msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 7"
716
717#: ../src/include/all-keybindings.h:320
718msgid "Move window to workspace 8"
719msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 8"
720
721#: ../src/include/all-keybindings.h:323
722msgid "Move window to workspace 9"
723msgstr "Преместване на прозореца на работен плот 9"
724
725#: ../src/include/all-keybindings.h:326
726msgid "Move window to workspace 10"
727msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 10"
728
729#: ../src/include/all-keybindings.h:329
730msgid "Move window to workspace 11"
731msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 11"
732
733#: ../src/include/all-keybindings.h:332
734msgid "Move window to workspace 12"
735msgstr "Преместване на прозореца в работен плот 12"
736
737#: ../src/include/all-keybindings.h:344
738msgid "Move window one workspace to the left"
739msgstr "Преместване на прозореца един работен плот наляво"
740
741#: ../src/include/all-keybindings.h:347
742msgid "Move window one workspace to the right"
743msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надясно"
744
745#: ../src/include/all-keybindings.h:350
746msgid "Move window one workspace up"
747msgstr "Преместване на прозореца един работен плот нагоре"
748
749#: ../src/include/all-keybindings.h:353
750msgid "Move window one workspace down"
751msgstr "Преместване на прозореца един работен плот надолу"
752
753#: ../src/include/all-keybindings.h:356
754msgid "Raise window if it's covered by another window, otherwise lower it"
755msgstr "Ако прозорецът е под друг, го издига, иначе го понижава"
756
757#: ../src/include/all-keybindings.h:358
758msgid "Raise window above other windows"
759msgstr "Издигане на прозореца над другите"
760
761#: ../src/include/all-keybindings.h:360
762msgid "Lower window below other windows"
763msgstr "Понижаване на прозореца под другите прозорци"
764
765#: ../src/include/all-keybindings.h:364
766msgid "Maximize window vertically"
767msgstr "Максимизиране прозореца вертикално"
768
769#: ../src/include/all-keybindings.h:368
770msgid "Maximize window horizontally"
771msgstr "Максимизиране на прозореца хоризонтално"
772
773#: ../src/include/all-keybindings.h:372
774msgid "Move window to north-west (top left) corner"
775msgstr "Преместване на прозореца в северозападния (горния ляв) ъгъл на екрана"
776
777#: ../src/include/all-keybindings.h:375
778msgid "Move window to north-east (top right) corner"
779msgstr ""
780"Преместване на прозореца в североизточния (горния десен) ъгъл на екрана"
781
782#: ../src/include/all-keybindings.h:378
783msgid "Move window to south-west (bottom left) corner"
784msgstr "Преместване на прозореца в югозападния (долния ляв) ъгъл на екрана"
785
786#: ../src/include/all-keybindings.h:381
787msgid "Move window to south-east (bottom right) corner"
788msgstr "Преместване на прозореца в югоизточния (долния десен) ъгъл на екрана"
789
790#: ../src/include/all-keybindings.h:385
791msgid "Move window to north (top) side of screen"
792msgstr "Преместване на прозореца в северния (горния) край на екрана"
793
794#: ../src/include/all-keybindings.h:388
795msgid "Move window to south (bottom) side of screen"
796msgstr "Преместване на прозореца в южния (долния) край на екрана"
797
798#: ../src/include/all-keybindings.h:391
799msgid "Move window to east (right) side of screen"
800msgstr "Преместване на прозореца в източния (десния) край на екрана"
801
802#: ../src/include/all-keybindings.h:394
803msgid "Move window to west (left) side of screen"
804msgstr "Преместване на прозореца в западния (левия) край на екрана"
805
806#: ../src/include/all-keybindings.h:397
807msgid "Move window to center of screen"
808msgstr "Преместване на прозореца в средата на екрана"
809
810#: ../src/mutter.schemas.in.h:1
811msgid "Attach modal dialogs"
812msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
813
814#: ../src/mutter.schemas.in.h:2
815msgid "Clutter Plugins"
816msgstr "Приставки на Clutter"
817
818#: ../src/mutter.schemas.in.h:3
819msgid ""
820"Determines whether hidden windows (i.e., minimized windows and windows on "
821"other workspaces than the current one) should be kept alive."
822msgstr ""
823"Дали скритите прозорци (т.е. минимизираните или на другите плотове) да се "
824"обновяват."
825
826#: ../src/mutter.schemas.in.h:4
827msgid "Live Hidden Windows"
828msgstr "Обновяване на скритите прозорци"
829
830#: ../src/mutter.schemas.in.h:5
831msgid "Modifier to use for extended window management operations"
832msgstr ""
833"Модификатор, който да се ползва за допълнителните действия по прозорците"
834
835#: ../src/mutter.schemas.in.h:6
836msgid "Plugins to load for the Clutter-based compositing manager."
837msgstr ""
838"Приставки, които да се заредят за мениджъра за наслагването ползващ Clutter."
839
840#: ../src/mutter.schemas.in.h:7
841msgid ""
842"This key will initiate the \"overlay\", which is a combination window "
843"overview and application launching system. The default is intended to be the "
844"\"Windows key\" on PC hardware. It's expected that this binding either the "
845"default or set to the empty string."
846msgstr ""
847"Този клавиш стартира наслагването, което е комбинация от прозорец и система "
848"за стартиране на програми. Стандартно клавишът е „Windows“ при системите "
849"съвместими с PC. Очаква се да е или стандартната стойност или празен низ."
850
851#: ../src/mutter.schemas.in.h:8
852msgid ""
853"When true, instead of having independent titlebars, modal dialogs appear "
854"attached to the titlebar of the parent window and are moved together with "
855"the parent window."
856msgstr ""
857"Когато е ключът е истина, модалните диалогови прозорци прилепват към "
858"заглавната лента на родителския си прозорец и се местят с него, вместо да са "
859"отделни и да имат собствена заглавна лента."
860
861#: ../src/tools/mutter-message.c:151
862#, c-format
863msgid "Usage: %s\n"
864msgstr "Употреба: %s\n"
865
866#: ../src/ui/frames.c:1104
867msgid "Close Window"
868msgstr "Затваряне на прозореца"
869
870#: ../src/ui/frames.c:1107
871msgid "Window Menu"
872msgstr "Меню за прозорците"
873
874#: ../src/ui/frames.c:1110
875msgid "Minimize Window"
876msgstr "Минимизиране на прозореца"
877
878#: ../src/ui/frames.c:1113
879msgid "Maximize Window"
880msgstr "Максимизиране на прозореца"
881
882#: ../src/ui/frames.c:1116
883msgid "Restore Window"
884msgstr "Възстановяване на прозорец"
885
886#: ../src/ui/frames.c:1119
887msgid "Roll Up Window"
888msgstr "Навиване на прозореца"
889
890#: ../src/ui/frames.c:1122
891msgid "Unroll Window"
892msgstr "Развиване на прозореца"
893
894#: ../src/ui/frames.c:1125
895msgid "Keep Window On Top"
896msgstr "Прозорецът да е отгоре"
897
898#: ../src/ui/frames.c:1128
899msgid "Remove Window From Top"
900msgstr "Прозорецът да не е само отгоре"
901
902#: ../src/ui/frames.c:1131
903msgid "Always On Visible Workspace"
904msgstr "Винаги на видимия работен плот"
905
906#: ../src/ui/frames.c:1134
907msgid "Put Window On Only One Workspace"
908msgstr "Прозорецът да се появява само на едно работно място"
909
910#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
911#: ../src/ui/menu.c:69
912msgid "Mi_nimize"
913msgstr "Ми_нимизиране"
914
915#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
916#: ../src/ui/menu.c:71
917msgid "Ma_ximize"
918msgstr "_Максимизиране"
919
920#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
921#: ../src/ui/menu.c:73
922msgid "Unma_ximize"
923msgstr "Де_максимизиране"
924
925#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
926#: ../src/ui/menu.c:75
927msgid "Roll _Up"
928msgstr "На_виване"
929
930#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
931#: ../src/ui/menu.c:77
932msgid "_Unroll"
933msgstr "_Развиване"
934
935#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
936#: ../src/ui/menu.c:79
937msgid "_Move"
938msgstr "_Преместване"
939
940#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
941#: ../src/ui/menu.c:81
942msgid "_Resize"
943msgstr "О_размеряване"
944
945#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
946#: ../src/ui/menu.c:83
947msgid "Move Titlebar On_screen"
948msgstr "Преместване на лентата за заглавието по _екрана"
949
950#. separator
951#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
952#: ../src/ui/menu.c:86 ../src/ui/menu.c:88
953msgid "Always on _Top"
954msgstr "Винаги _отгоре"
955
956#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
957#: ../src/ui/menu.c:90
958msgid "_Always on Visible Workspace"
959msgstr "_Винаги на видимия работен плот"
960
961#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
962#: ../src/ui/menu.c:92
963msgid "_Only on This Workspace"
964msgstr "_Само на този работен плот"
965
966#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
967#: ../src/ui/menu.c:94
968msgid "Move to Workspace _Left"
969msgstr "Преместване на _левия работен плот"
970
971#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
972#: ../src/ui/menu.c:96
973msgid "Move to Workspace R_ight"
974msgstr "Преместване на десни_я работен плот"
975
976#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
977#: ../src/ui/menu.c:98
978msgid "Move to Workspace _Up"
979msgstr "Преместване на _горния работен плот"
980
981#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
982#: ../src/ui/menu.c:100
983msgid "Move to Workspace _Down"
984msgstr "Преместване в _долния работен плот"
985
986#. separator
987#. Translators: Translate this string the same way as you do in libwnck!
988#: ../src/ui/menu.c:104
989msgid "_Close"
990msgstr "_Затваряне"
991
992#: ../src/ui/menu.c:204
993#, c-format
994msgid "Workspace %d%n"
995msgstr "Работен плот %d%n"
996
997#: ../src/ui/menu.c:214
998#, c-format
999msgid "Workspace 1_0"
1000msgstr "Работен плот 1_0"
1001
1002#: ../src/ui/menu.c:216
1003#, c-format
1004msgid "Workspace %s%d"
1005msgstr "Работен плот %s%d"
1006
1007#: ../src/ui/menu.c:397
1008msgid "Move to Another _Workspace"
1009msgstr "Преместване на др_уг работен плот"
1010
1011#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1012#. * that use the shift key. If the text on this key isn't typically
1013#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1014#. * this.
1015#.
1016#: ../src/ui/metaaccellabel.c:77
1017msgid "Shift"
1018msgstr "Shift"
1019
1020#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1021#. * that use the control key. If the text on this key isn't typically
1022#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1023#. * this.
1024#.
1025#: ../src/ui/metaaccellabel.c:83
1026msgid "Ctrl"
1027msgstr "Ctrl"
1028
1029#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1030#. * that use the alt key. If the text on this key isn't typically
1031#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1032#. * this.
1033#.
1034#: ../src/ui/metaaccellabel.c:89
1035msgid "Alt"
1036msgstr "Alt"
1037
1038#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1039#. * that use the meta key. If the text on this key isn't typically
1040#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1041#. * this.
1042#.
1043#: ../src/ui/metaaccellabel.c:95
1044msgid "Meta"
1045msgstr "Meta"
1046
1047#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1048#. * that use the super key. If the text on this key isn't typically
1049#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1050#. * this.
1051#.
1052#: ../src/ui/metaaccellabel.c:101
1053msgid "Super"
1054msgstr "Super"
1055
1056#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1057#. * that use the hyper key. If the text on this key isn't typically
1058#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1059#. * this.
1060#.
1061#: ../src/ui/metaaccellabel.c:107
1062msgid "Hyper"
1063msgstr "Hyper"
1064
1065#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1066#. * that use the mod2 key. If the text on this key isn't typically
1067#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1068#. * this.
1069#.
1070#: ../src/ui/metaaccellabel.c:113
1071msgid "Mod2"
1072msgstr "Mod2"
1073
1074#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1075#. * that use the mod3 key. If the text on this key isn't typically
1076#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1077#. * this.
1078#.
1079#: ../src/ui/metaaccellabel.c:119
1080msgid "Mod3"
1081msgstr "Mod3"
1082
1083#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1084#. * that use the mod4 key. If the text on this key isn't typically
1085#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1086#. * this.
1087#.
1088#: ../src/ui/metaaccellabel.c:125
1089msgid "Mod4"
1090msgstr "Mod4"
1091
1092#. This is the text that should appear next to menu accelerators
1093#. * that use the mod5 key. If the text on this key isn't typically
1094#. * translated on keyboards used for your language, don't translate
1095#. * this.
1096#.
1097#: ../src/ui/metaaccellabel.c:131
1098msgid "Mod5"
1099msgstr "Mod5"
1100
1101#. Translators: This represents the size of a window.  The first number is
1102#. * the width of the window and the second is the height.
1103#.
1104#: ../src/ui/resizepopup.c:113
1105#, c-format
1106msgid "%d x %d"
1107msgstr "%d×%d"
1108
1109#: ../src/ui/theme.c:255
1110msgid "top"
1111msgstr "горния"
1112
1113#: ../src/ui/theme.c:257
1114msgid "bottom"
1115msgstr "долния"
1116
1117#: ../src/ui/theme.c:259
1118msgid "left"
1119msgstr "левия"
1120
1121#: ../src/ui/theme.c:261
1122msgid "right"
1123msgstr "десния"
1124
1125#: ../src/ui/theme.c:288
1126#, c-format
1127msgid "frame geometry does not specify \"%s\" dimension"
1128msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер"
1129
1130#: ../src/ui/theme.c:307
1131#, c-format
1132msgid "frame geometry does not specify dimension \"%s\" for border \"%s\""
1133msgstr "геометрията на рамката не указва „%s“ размер на „%s“ ръб"
1134
1135#: ../src/ui/theme.c:344
1136#, c-format
1137msgid "Button aspect ratio %g is not reasonable"
1138msgstr "Отношението на размерите на бутона %g е неподходящо"
1139
1140#: ../src/ui/theme.c:356
1141#, c-format
1142msgid "Frame geometry does not specify size of buttons"
1143msgstr "Геометрията на рамката не указва размера на бутоните"
1144
1145#: ../src/ui/theme.c:1064
1146#, c-format
1147msgid "Gradients should have at least two colors"
1148msgstr "Преливките трябва да имат поне два цвята"
1149
1150#: ../src/ui/theme.c:1202
1151#, c-format
1152msgid ""
1153"GTK color specification must have the state in brackets, e.g. gtk:fg[NORMAL] "
1154"where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1155msgstr ""
1156"Цветовата спецификация на GTK трябва да указва състоянието в квадратни "
1157"скоби, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1158"анализира „%s“"
1159
1160#: ../src/ui/theme.c:1216
1161#, c-format
1162msgid ""
1163"GTK color specification must have a close bracket after the state, e.g. gtk:"
1164"fg[NORMAL] where NORMAL is the state; could not parse \"%s\""
1165msgstr ""
1166"Цветовата спецификация на GTK трябва да съдържа квадратна скоба след "
1167"състоянието, напр. gtk:fg[NORMAL], където NORMAL е състоянието. Неуспех при "
1168"анализа на „%s“"
1169
1170#: ../src/ui/theme.c:1227
1171#, c-format
1172msgid "Did not understand state \"%s\" in color specification"
1173msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ в цветовата спецификация"
1174
1175#: ../src/ui/theme.c:1240
1176#, c-format
1177msgid "Did not understand color component \"%s\" in color specification"
1178msgstr "Неуспех при анализа на цветови компонент „%s“ в цветовата спецификация"
1179
1180#: ../src/ui/theme.c:1270
1181#, c-format
1182msgid ""
1183"Blend format is \"blend/bg_color/fg_color/alpha\", \"%s\" does not fit the "
1184"format"
1185msgstr ""
1186"Форматът на смесването е „blend/bg_color/fg_color/alpha“, „%s“ не се "
1187"подчинява на формата"
1188
1189#: ../src/ui/theme.c:1281
1190#, c-format
1191msgid "Could not parse alpha value \"%s\" in blended color"
1192msgstr "Неуспех при анализира на алфа стойността „%s“ в смесения цвят"
1193
1194#: ../src/ui/theme.c:1291
1195#, c-format
1196msgid "Alpha value \"%s\" in blended color is not between 0.0 and 1.0"
1197msgstr "Алфа стойността „%s“ в смесения цвят не е между 0.0 и 1.0"
1198
1199#: ../src/ui/theme.c:1338
1200#, c-format
1201msgid ""
1202"Shade format is \"shade/base_color/factor\", \"%s\" does not fit the format"
1203msgstr ""
1204"Форматът на навиването е „shade/base_color/factor“, „%s“ не съответства на "
1205"формата"
1206
1207#: ../src/ui/theme.c:1349
1208#, c-format
1209msgid "Could not parse shade factor \"%s\" in shaded color"
1210msgstr "Неуспех при анализа на фактора на навиването „%s“ в цвета за навиване"
1211
1212#: ../src/ui/theme.c:1359
1213#, c-format
1214msgid "Shade factor \"%s\" in shaded color is negative"
1215msgstr "Факторът на навиване „%s“ в цвета за сянката е отрицателен"
1216
1217#: ../src/ui/theme.c:1388
1218#, c-format
1219msgid "Could not parse color \"%s\""
1220msgstr "Неуспех при анализа на цвета „%s“"
1221
1222#: ../src/ui/theme.c:1646
1223#, c-format
1224msgid "Coordinate expression contains character '%s' which is not allowed"
1225msgstr "Изразът за координати съдържа символа „%s“, който не е позволен"
1226
1227#: ../src/ui/theme.c:1673
1228#, c-format
1229msgid ""
1230"Coordinate expression contains floating point number '%s' which could not be "
1231"parsed"
1232msgstr ""
1233"Изразът за координати съдържа числото с плаваща запетая „%s“, което не може "
1234"да бъде анализирано"
1235
1236#: ../src/ui/theme.c:1687
1237#, c-format
1238msgid "Coordinate expression contains integer '%s' which could not be parsed"
1239msgstr ""
1240"Изразът за координати съдържа цялото число „%s“, което не може да бъде "
1241"анализирано"
1242
1243#: ../src/ui/theme.c:1809
1244#, c-format
1245msgid ""
1246"Coordinate expression contained unknown operator at the start of this text: "
1247"\"%s\""
1248msgstr ""
1249"Изразът за координати съдържа непознат оператор в началото на този текст: "
1250"„%s“"
1251
1252#: ../src/ui/theme.c:1866
1253#, c-format
1254msgid "Coordinate expression was empty or not understood"
1255msgstr "Изразът за координати бе празен или не бе разбран"
1256
1257#: ../src/ui/theme.c:1977 ../src/ui/theme.c:1987 ../src/ui/theme.c:2021
1258#, c-format
1259msgid "Coordinate expression results in division by zero"
1260msgstr "Изразът за координати дава деление на нула"
1261
1262#: ../src/ui/theme.c:2029
1263#, c-format
1264msgid ""
1265"Coordinate expression tries to use mod operator on a floating-point number"
1266msgstr ""
1267"Изразът за координати използва оператора mod върху число с плаваща запетая"
1268
1269#: ../src/ui/theme.c:2085
1270#, c-format
1271msgid ""
1272"Coordinate expression has an operator \"%s\" where an operand was expected"
1273msgstr ""
1274"Изразът за координати използва оператора „%s“ на място, където се очаква "
1275"операнд"
1276
1277#: ../src/ui/theme.c:2094
1278#, c-format
1279msgid "Coordinate expression had an operand where an operator was expected"
1280msgstr ""
1281"Изразът за координати използва оператор на място, където се очаква операнд"
1282
1283#: ../src/ui/theme.c:2102
1284#, c-format
1285msgid "Coordinate expression ended with an operator instead of an operand"
1286msgstr "Изразът за координати завършва с оператор вместо с операнд"
1287
1288#: ../src/ui/theme.c:2112
1289#, c-format
1290msgid ""
1291"Coordinate expression has operator \"%c\" following operator \"%c\" with no "
1292"operand in between"
1293msgstr ""
1294"Изразът за координати използва оператора „%c“ след „%c“ без да има операнд "
1295"между тях"
1296
1297#: ../src/ui/theme.c:2263 ../src/ui/theme.c:2308
1298#, c-format
1299msgid "Coordinate expression had unknown variable or constant \"%s\""
1300msgstr ""
1301"Изразът за координати използва непознатата променлива или константа „%s“"
1302
1303#: ../src/ui/theme.c:2362
1304#, c-format
1305msgid "Coordinate expression parser overflowed its buffer."
1306msgstr "Анализаторът на изрази за координати препълни буфера си."
1307
1308#: ../src/ui/theme.c:2391
1309#, c-format
1310msgid "Coordinate expression had a close parenthesis with no open parenthesis"
1311msgstr "В израза за координати има затваряща скоба без съответна отваряща"
1312
1313#: ../src/ui/theme.c:2455
1314#, c-format
1315msgid "Coordinate expression had an open parenthesis with no close parenthesis"
1316msgstr "В изразът за координати има отваряща скоба без съответна затваряща"
1317
1318#: ../src/ui/theme.c:2466
1319#, c-format
1320msgid "Coordinate expression doesn't seem to have any operators or operands"
1321msgstr "Изразът за координати не съдържа нито оператори, нито операнди"
1322
1323#: ../src/ui/theme.c:2676 ../src/ui/theme.c:2696 ../src/ui/theme.c:2716
1324#, c-format
1325msgid "Theme contained an expression that resulted in an error: %s\n"
1326msgstr "Темата съдържа израз, който даде грешка: %s\n"
1327
1328#: ../src/ui/theme.c:4375
1329#, c-format
1330msgid ""
1331"<button function=\"%s\" state=\"%s\" draw_ops=\"whatever\"/> must be "
1332"specified for this frame style"
1333msgstr ""
1334"За този стил на рамката трябва да се укаже <button function=\"%s\" state=\"%s"
1335"\" draw_ops=\"нещо си\"/>"
1336
1337#: ../src/ui/theme.c:4905 ../src/ui/theme.c:4930
1338#, c-format
1339msgid ""
1340"Missing <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"whatever\"/>"
1341msgstr ""
1342"Липсва <frame state=\"%s\" resize=\"%s\" focus=\"%s\" style=\"нещо си\"/>"
1343
1344#: ../src/ui/theme.c:4978
1345#, c-format
1346msgid "Failed to load theme \"%s\": %s\n"
1347msgstr "Неуспех при зареждането на темата „%s“: %s\n"
1348
1349#: ../src/ui/theme.c:5114 ../src/ui/theme.c:5121 ../src/ui/theme.c:5128
1350#: ../src/ui/theme.c:5135 ../src/ui/theme.c:5142
1351#, c-format
1352msgid "No <%s> set for theme \"%s\""
1353msgstr "Не е даден елементът <%s> за темата „%s“"
1354
1355#: ../src/ui/theme.c:5150
1356#, c-format
1357msgid ""
1358"No frame style set for window type \"%s\" in theme \"%s\", add a <window "
1359"type=\"%s\" style_set=\"whatever\"/> element"
1360msgstr ""
1361"Няма указан стил на рамката за „%s“ прозорците в тема „%s“. Добавете елемент "
1362"<window type=\"%s\" style_set=\"нещо си\"/>"
1363
1364#: ../src/ui/theme.c:5600 ../src/ui/theme.c:5662 ../src/ui/theme.c:5725
1365#, c-format
1366msgid ""
1367"User-defined constants must begin with a capital letter; \"%s\" does not"
1368msgstr ""
1369"Константите определени от потребителя трябва да започват с главна буква, а "
1370"„%s“ не започва така"
1371
1372#: ../src/ui/theme.c:5608 ../src/ui/theme.c:5670 ../src/ui/theme.c:5733
1373#, c-format
1374msgid "Constant \"%s\" has already been defined"
1375msgstr "Константата „%s“ вече е дефинирана"
1376
1377#. Translators: This means that an attribute which should have been found
1378#. * on an XML element was not in fact found.
1379#.
1380#: ../src/ui/theme-parser.c:236
1381#, c-format
1382msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
1383msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „%s“"
1384
1385#: ../src/ui/theme-parser.c:265 ../src/ui/theme-parser.c:283
1386#, c-format
1387msgid "Line %d character %d: %s"
1388msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
1389
1390#: ../src/ui/theme-parser.c:479
1391#, c-format
1392msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
1393msgstr "Атрибутът „%s“ се повтаря два пъти в един елемент <%s>"
1394
1395#: ../src/ui/theme-parser.c:503 ../src/ui/theme-parser.c:552
1396#, c-format
1397msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
1398msgstr "Атрибутът „%s“ е невалиден за елемента <%s> в този контекст"
1399
1400#: ../src/ui/theme-parser.c:594
1401#, c-format
1402msgid "Could not parse \"%s\" as an integer"
1403msgstr "„%s“ не може да се анализира като цяло число"
1404
1405#: ../src/ui/theme-parser.c:603 ../src/ui/theme-parser.c:658
1406#, c-format
1407msgid "Did not understand trailing characters \"%s\" in string \"%s\""
1408msgstr "Крайните символи „%s“ в низа „%s“ са неразбираеми"
1409
1410#: ../src/ui/theme-parser.c:613
1411#, c-format
1412msgid "Integer %ld must be positive"
1413msgstr "Цялото число %ld трябва да е положително"
1414
1415#: ../src/ui/theme-parser.c:621
1416#, c-format
1417msgid "Integer %ld is too large, current max is %d"
1418msgstr "Цялото число %ld е прекалено голямо, максимумът е %d"
1419
1420#: ../src/ui/theme-parser.c:649 ../src/ui/theme-parser.c:765
1421#, c-format
1422msgid "Could not parse \"%s\" as a floating point number"
1423msgstr "„%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая"
1424
1425#: ../src/ui/theme-parser.c:680 ../src/ui/theme-parser.c:708
1426#, c-format
1427msgid "Boolean values must be \"true\" or \"false\" not \"%s\""
1428msgstr "Булевите стойности са или „истина“, или „лъжа“. Не са „%s“"
1429
1430#: ../src/ui/theme-parser.c:735
1431#, c-format
1432msgid "Angle must be between 0.0 and 360.0, was %g\n"
1433msgstr "Ъгълът трябва да е между 0.0 и 360.0, а е %g\n"
1434
1435#: ../src/ui/theme-parser.c:798
1436#, c-format
1437msgid "Alpha must be between 0.0 (invisible) and 1.0 (fully opaque), was %g\n"
1438msgstr ""
1439"Алфа трябва да е между 0.0 (пълна прозрачност) и 1.0 (пълна непрозрачност), "
1440"а е %g\n"
1441
1442#: ../src/ui/theme-parser.c:863
1443#, c-format
1444msgid ""
1445"Invalid title scale \"%s\" (must be one of xx-small,x-small,small,medium,"
1446"large,x-large,xx-large)\n"
1447msgstr ""
1448"Невалидно увеличение на заглавието „%s“ (трябва да е едно от „xx-small“, „x-"
1449"small“, „small“,„medium“, „large“, „x-large“, „xx-large“)\n"
1450
1451#: ../src/ui/theme-parser.c:1019 ../src/ui/theme-parser.c:1082
1452#: ../src/ui/theme-parser.c:1116 ../src/ui/theme-parser.c:1219
1453#, c-format
1454msgid "<%s> name \"%s\" used a second time"
1455msgstr "Името „%2$s“ на <%1$s> е използвано втори път"
1456
1457#: ../src/ui/theme-parser.c:1031 ../src/ui/theme-parser.c:1128
1458#: ../src/ui/theme-parser.c:1231
1459#, c-format
1460msgid "<%s> parent \"%s\" has not been defined"
1461msgstr "Родителят „%2$s“ на <%1$s> не е дефиниран"
1462
1463#: ../src/ui/theme-parser.c:1141
1464#, c-format
1465msgid "<%s> geometry \"%s\" has not been defined"
1466msgstr "Геометрията „%2$s“ на <%1$s> не е дефинирана"
1467
1468#: ../src/ui/theme-parser.c:1154
1469#, c-format
1470msgid "<%s> must specify either a geometry or a parent that has a geometry"
1471msgstr "<%s> трябва да указва или геометрия, или родител с геометрия"
1472
1473#: ../src/ui/theme-parser.c:1196
1474msgid "You must specify a background for an alpha value to be meaningful"
1475msgstr "За да бъде алфа стойността валидна, трябва да е указан фон"
1476
1477#: ../src/ui/theme-parser.c:1264
1478#, c-format
1479msgid "Unknown type \"%s\" on <%s> element"
1480msgstr "Непознат вид „%s“ на елемента <%s>"
1481
1482#: ../src/ui/theme-parser.c:1275
1483#, c-format
1484msgid "Unknown style_set \"%s\" on <%s> element"
1485msgstr "Непознат style_set „%s“ на елемента <%s>"
1486
1487#: ../src/ui/theme-parser.c:1283
1488#, c-format
1489msgid "Window type \"%s\" has already been assigned a style set"
1490msgstr "Видът прозорци „%s“ вече има установен вид на стила"
1491
1492#: ../src/ui/theme-parser.c:1313 ../src/ui/theme-parser.c:1377
1493#: ../src/ui/theme-parser.c:1603 ../src/ui/theme-parser.c:2838
1494#: ../src/ui/theme-parser.c:2884 ../src/ui/theme-parser.c:3034
1495#: ../src/ui/theme-parser.c:3273 ../src/ui/theme-parser.c:3311
1496#: ../src/ui/theme-parser.c:3349 ../src/ui/theme-parser.c:3387
1497#, c-format
1498msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
1499msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
1500
1501#: ../src/ui/theme-parser.c:1427 ../src/ui/theme-parser.c:1441
1502#: ../src/ui/theme-parser.c:1486
1503msgid ""
1504"Cannot specify both \"button_width\"/\"button_height\" and \"aspect_ratio\" "
1505"for buttons"
1506msgstr ""
1507"Не може да се указват едновременно и двата размера („button_width“, "
1508"„button_height“ — височина и широчина на бутоните), и отношението на "
1509"размерите им — „aspect_ratio“"
1510
1511#: ../src/ui/theme-parser.c:1450
1512#, c-format
1513msgid "Distance \"%s\" is unknown"
1514msgstr "Разстоянието „%s“ е неизвестно"
1515
1516#: ../src/ui/theme-parser.c:1495
1517#, c-format
1518msgid "Aspect ratio \"%s\" is unknown"
1519msgstr "Пропорцията „%s“ е неизвестна"
1520
1521#: ../src/ui/theme-parser.c:1557
1522#, c-format
1523msgid "Border \"%s\" is unknown"
1524msgstr "Границата „%s“ е непозната"
1525
1526#: ../src/ui/theme-parser.c:1868
1527#, c-format
1528msgid "No \"start_angle\" or \"from\" attribute on element <%s>"
1529msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „start_angle“ или „from“"
1530
1531#: ../src/ui/theme-parser.c:1875
1532#, c-format
1533msgid "No \"extent_angle\" or \"to\" attribute on element <%s>"
1534msgstr "Елементът <%s> няма атрибут „extent_angle“ или „to“"
1535
1536#: ../src/ui/theme-parser.c:2115
1537#, c-format
1538msgid "Did not understand value \"%s\" for type of gradient"
1539msgstr "Стойността „%s“ не може да се анализира като вид градиент"
1540
1541#: ../src/ui/theme-parser.c:2193 ../src/ui/theme-parser.c:2568
1542#, c-format
1543msgid "Did not understand fill type \"%s\" for <%s> element"
1544msgstr "Непознато запълване „%s“ за елемента <%s>"
1545
1546#: ../src/ui/theme-parser.c:2360 ../src/ui/theme-parser.c:2443
1547#: ../src/ui/theme-parser.c:2506
1548#, c-format
1549msgid "Did not understand state \"%s\" for <%s> element"
1550msgstr "Неуспех при анализа на състоянието „%s“ на елемента <%s>"
1551
1552#: ../src/ui/theme-parser.c:2370 ../src/ui/theme-parser.c:2453
1553#, c-format
1554msgid "Did not understand shadow \"%s\" for <%s> element"
1555msgstr "Неуспех при анализа на сянката „%s“ на елемента <%s>"
1556
1557#: ../src/ui/theme-parser.c:2380
1558#, c-format
1559msgid "Did not understand arrow \"%s\" for <%s> element"
1560msgstr "Неуспех при анализа на стрелката „%s“ на елемента <%s>"
1561
1562#: ../src/ui/theme-parser.c:2694 ../src/ui/theme-parser.c:2790
1563#, c-format
1564msgid "No <draw_ops> called \"%s\" has been defined"
1565msgstr "Няма дефинирани <draw_ops> с име „%s“"
1566
1567#: ../src/ui/theme-parser.c:2706 ../src/ui/theme-parser.c:2802
1568#, c-format
1569msgid "Including draw_ops \"%s\" here would create a circular reference"
1570msgstr "Включването на draw_ops „%s“ тук би предизвикало циклична зависимост"
1571
1572#: ../src/ui/theme-parser.c:2917
1573#, c-format
1574msgid "Unknown position \"%s\" for frame piece"
1575msgstr "Непозната позиция „%s“ за елемент на рамката"
1576
1577#: ../src/ui/theme-parser.c:2925
1578#, c-format
1579msgid "Frame style already has a piece at position %s"
1580msgstr "Стилът на рамката вече има елемент на позицията %s"
1581
1582#: ../src/ui/theme-parser.c:2942 ../src/ui/theme-parser.c:3019
1583#, c-format
1584msgid "No <draw_ops> with the name \"%s\" has been defined"
1585msgstr "Няма дефиниран <draw_ops> с името „%s“"
1586
1587#: ../src/ui/theme-parser.c:2972
1588#, c-format
1589msgid "Unknown function \"%s\" for button"
1590msgstr "Непозната функция „%s“ за бутона"
1591
1592#: ../src/ui/theme-parser.c:2982
1593#, c-format
1594msgid "Button function \"%s\" does not exist in this version (%d, need %d)"
1595msgstr ""
1596"Функцията на бутона „%s“ не съществува в тази версия (%d, а трябва да е %d)"
1597
1598#: ../src/ui/theme-parser.c:2994
1599#, c-format
1600msgid "Unknown state \"%s\" for button"
1601msgstr "Непознато състояние „%s“ за бутона"
1602
1603#: ../src/ui/theme-parser.c:3002
1604#, c-format
1605msgid "Frame style already has a button for function %s state %s"
1606msgstr "Стилът на рамката има бутон за функция %s, състояние %s"
1607
1608#: ../src/ui/theme-parser.c:3073
1609#, c-format
1610msgid "\"%s\" is not a valid value for focus attribute"
1611msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута фокус"
1612
1613#: ../src/ui/theme-parser.c:3082
1614#, c-format
1615msgid "\"%s\" is not a valid value for state attribute"
1616msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута състояние"
1617
1618#: ../src/ui/theme-parser.c:3092
1619#, c-format
1620msgid "A style called \"%s\" has not been defined"
1621msgstr "Не е дефиниран стил на име  „%s“"
1622
1623#: ../src/ui/theme-parser.c:3113 ../src/ui/theme-parser.c:3136
1624#, c-format
1625msgid "\"%s\" is not a valid value for resize attribute"
1626msgstr "„%s“ не е валидна стойност за атрибута оразмеряване"
1627
1628#: ../src/ui/theme-parser.c:3147
1629#, c-format
1630msgid ""
1631"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized/shaded "
1632"states"
1633msgstr ""
1634"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянията максимизиран/"
1635"засенчен"
1636
1637#: ../src/ui/theme-parser.c:3161
1638#, c-format
1639msgid ""
1640"Should not have \"resize\" attribute on <%s> element for maximized states"
1641msgstr ""
1642"Елементът <%s> не трябва да има атрибут „resize“ за състоянието максимизиран"
1643
1644#: ../src/ui/theme-parser.c:3175 ../src/ui/theme-parser.c:3222
1645#, c-format
1646msgid "Style has already been specified for state %s resize %s focus %s"
1647msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, оразмеряване %s, фокус %s"
1648
1649#: ../src/ui/theme-parser.c:3186 ../src/ui/theme-parser.c:3197
1650#: ../src/ui/theme-parser.c:3208 ../src/ui/theme-parser.c:3233
1651#: ../src/ui/theme-parser.c:3244 ../src/ui/theme-parser.c:3255
1652#, c-format
1653msgid "Style has already been specified for state %s focus %s"
1654msgstr "Вече е указан стил за състояние %s, фокус %s"
1655
1656#: ../src/ui/theme-parser.c:3294
1657msgid ""
1658"Can't have a two draw_ops for a <piece> element (theme specified a draw_ops "
1659"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
1660msgstr ""
1661"Не може да има два draw_ops за елемент <piece> (темата е указала атрибут "
1662"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
1663
1664#: ../src/ui/theme-parser.c:3332
1665msgid ""
1666"Can't have a two draw_ops for a <button> element (theme specified a draw_ops "
1667"attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
1668msgstr ""
1669"Не може да има два draw_ops за елемент <button> (темата е указала атрибут "
1670"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
1671
1672#: ../src/ui/theme-parser.c:3370
1673msgid ""
1674"Can't have a two draw_ops for a <menu_icon> element (theme specified a "
1675"draw_ops attribute and also a <draw_ops> element, or specified two elements)"
1676msgstr ""
1677"Не може да има два draw_ops за елемент <menu_icon> (темата е указала атрибут "
1678"draw_ops и елемент <draw_ops> или два елемента)"
1679
1680#: ../src/ui/theme-parser.c:3434
1681#, c-format
1682msgid "Bad version specification '%s'"
1683msgstr "Неправилна версия „%s“"
1684
1685#: ../src/ui/theme-parser.c:3507
1686msgid ""
1687"\"version\" attribute cannot be used in metacity-theme-1.xml or metacity-"
1688"theme-2.xml"
1689msgstr ""
1690"Атрибутът „version“ (версия) не може да се използва в in metacity-theme-1."
1691"xml или metacity-theme-2.xml"
1692
1693#: ../src/ui/theme-parser.c:3530
1694#, c-format
1695msgid "Theme requires version %s but latest supported theme version is %d.%d"
1696msgstr "Темата изисква версия %s, но най-високата поддържана версия е %d.%d"
1697
1698#: ../src/ui/theme-parser.c:3562
1699#, c-format
1700msgid "Outermost element in theme must be <metacity_theme> not <%s>"
1701msgstr "Най-външният елемент в темата трябва да е <metacity_theme>, а не <%s>"
1702
1703#: ../src/ui/theme-parser.c:3582
1704#, c-format
1705msgid ""
1706"Element <%s> is not allowed inside a name/author/date/description element"
1707msgstr "Елементът <%s> не е разрешен в елементите name/author/date/description"
1708
1709#: ../src/ui/theme-parser.c:3587
1710#, c-format
1711msgid "Element <%s> is not allowed inside a <constant> element"
1712msgstr "Елементът <%s> не е позволен в <constant> елемент"
1713
1714#: ../src/ui/theme-parser.c:3599
1715#, c-format
1716msgid ""
1717"Element <%s> is not allowed inside a distance/border/aspect_ratio element"
1718msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент distance/border/aspect_ratio"
1719
1720#: ../src/ui/theme-parser.c:3621
1721#, c-format
1722msgid "Element <%s> is not allowed inside a draw operation element"
1723msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент с операция за чертане"
1724
1725#: ../src/ui/theme-parser.c:3631 ../src/ui/theme-parser.c:3661
1726#: ../src/ui/theme-parser.c:3666 ../src/ui/theme-parser.c:3671
1727#, c-format
1728msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
1729msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемент <%s>"
1730
1731#: ../src/ui/theme-parser.c:3899
1732msgid "No draw_ops provided for frame piece"
1733msgstr "Няма draw_ops за детайл от рамката"
1734
1735#: ../src/ui/theme-parser.c:3914
1736msgid "No draw_ops provided for button"
1737msgstr "Няма draw_ops за бутон"
1738
1739#: ../src/ui/theme-parser.c:3968
1740#, c-format
1741msgid "No text is allowed inside element <%s>"
1742msgstr "Не е позволен текст в елемента <%s>"
1743
1744#: ../src/ui/theme-parser.c:4026 ../src/ui/theme-parser.c:4038
1745#: ../src/ui/theme-parser.c:4050 ../src/ui/theme-parser.c:4062
1746#: ../src/ui/theme-parser.c:4074
1747#, c-format
1748msgid "<%s> specified twice for this theme"
1749msgstr "<%s> е указан два пъти за тази тема"
1750
1751#: ../src/ui/theme-parser.c:4348
1752#, c-format
1753msgid "Failed to find a valid file for theme %s\n"
1754msgstr "Неуспех при намирането на валиден файл за темата %s\n"
1755
1756#: ../src/ui/theme-viewer.c:98
1757msgid "_Windows"
1758msgstr "_Прозорци"
1759
1760#: ../src/ui/theme-viewer.c:99
1761msgid "_Dialog"
1762msgstr "_Диалогов прозорец"
1763
1764#: ../src/ui/theme-viewer.c:100
1765msgid "_Modal dialog"
1766msgstr "_Модален диалогов прозорец"
1767
1768#: ../src/ui/theme-viewer.c:101
1769msgid "_Utility"
1770msgstr "_Инструмент"
1771
1772#: ../src/ui/theme-viewer.c:102
1773msgid "_Splashscreen"
1774msgstr "_Стартиращ екран"
1775
1776#: ../src/ui/theme-viewer.c:103
1777msgid "_Top dock"
1778msgstr "_Горен док"
1779
1780#: ../src/ui/theme-viewer.c:104
1781msgid "_Bottom dock"
1782msgstr "_Долен док"
1783
1784#: ../src/ui/theme-viewer.c:105
1785msgid "_Left dock"
1786msgstr "_Ляв док"
1787
1788#: ../src/ui/theme-viewer.c:106
1789msgid "_Right dock"
1790msgstr "_Десен док"
1791
1792#: ../src/ui/theme-viewer.c:107
1793msgid "_All docks"
1794msgstr "_Всички докове"
1795
1796#: ../src/ui/theme-viewer.c:108
1797msgid "Des_ktop"
1798msgstr "Работен _плот"
1799
1800#: ../src/ui/theme-viewer.c:114
1801msgid "Open another one of these windows"
1802msgstr "Отваряне на друг от следните прозорци"
1803
1804#: ../src/ui/theme-viewer.c:116
1805msgid "This is a demo button with an 'open' icon"
1806msgstr "Демонстрационен бутон с икона за отваряне"
1807
1808#: ../src/ui/theme-viewer.c:118
1809msgid "This is a demo button with a 'quit' icon"
1810msgstr "Демонстрационен бутон с икона за спиране на програмата"
1811
1812#: ../src/ui/theme-viewer.c:252
1813msgid "This is a sample message in a sample dialog"
1814msgstr "Това е примерно съобщение в примерен диалогов прозорец"
1815
1816#: ../src/ui/theme-viewer.c:335
1817#, c-format
1818msgid "Fake menu item %d\n"
1819msgstr "Фалшив обект на менюто %d\n"
1820
1821#: ../src/ui/theme-viewer.c:369
1822msgid "Border-only window"
1823msgstr "Прозорец само с граници"
1824
1825#: ../src/ui/theme-viewer.c:371
1826msgid "Bar"
1827msgstr "Лента"
1828
1829#: ../src/ui/theme-viewer.c:388
1830msgid "Normal Application Window"
1831msgstr "Нормален прозорец на програма"
1832
1833#: ../src/ui/theme-viewer.c:392
1834msgid "Dialog Box"
1835msgstr "Диалогов прозорец"
1836
1837#: ../src/ui/theme-viewer.c:396
1838msgid "Modal Dialog Box"
1839msgstr "Модален диалогов прозорец"
1840
1841#: ../src/ui/theme-viewer.c:400
1842msgid "Utility Palette"
1843msgstr "Палитра на инструментите"
1844
1845#: ../src/ui/theme-viewer.c:404
1846msgid "Torn-off Menu"
1847msgstr "Откъсване на менюто"
1848
1849#: ../src/ui/theme-viewer.c:408
1850msgid "Border"
1851msgstr "Граница"
1852
1853#: ../src/ui/theme-viewer.c:412
1854msgid "Attached Modal Dialog"
1855msgstr "Прилепени модални диалогови прозорци"
1856
1857#: ../src/ui/theme-viewer.c:743
1858#, c-format
1859msgid "Button layout test %d"
1860msgstr "Тест за подредбата на бутоните %d"
1861
1862#: ../src/ui/theme-viewer.c:772
1863#, c-format
1864msgid "%g milliseconds to draw one window frame"
1865msgstr "%g милисекунди за да изрисува една прозоречна рамка"
1866
1867#: ../src/ui/theme-viewer.c:816
1868#, c-format
1869msgid "Usage: metacity-theme-viewer [THEMENAME]\n"
1870msgstr "Употреба: metacity-theme-viewer [ИМЕНАТЕМАТА]\n"
1871
1872#: ../src/ui/theme-viewer.c:823
1873#, c-format
1874msgid "Error loading theme: %s\n"
1875msgstr "Грешка при зареждането на темата: %s\n"
1876
1877#: ../src/ui/theme-viewer.c:829
1878#, c-format
1879msgid "Loaded theme \"%s\" in %g seconds\n"
1880msgstr "Темата „%s“ е заредена за %g секунди\n"
1881
1882#: ../src/ui/theme-viewer.c:872
1883msgid "Normal Title Font"
1884msgstr "Нормален шрифт на заглавието"
1885
1886#: ../src/ui/theme-viewer.c:878
1887msgid "Small Title Font"
1888msgstr "Малък шрифт на заглавието"
1889
1890#: ../src/ui/theme-viewer.c:884
1891msgid "Large Title Font"
1892msgstr "Голям шрифт на заглавието"
1893
1894#: ../src/ui/theme-viewer.c:889
1895msgid "Button Layouts"
1896msgstr "Изглед на бутоните"
1897
1898#: ../src/ui/theme-viewer.c:894
1899msgid "Benchmark"
1900msgstr "Статистика"
1901
1902#: ../src/ui/theme-viewer.c:941
1903msgid "Window Title Goes Here"
1904msgstr "Тук се поставя заглавието на прозорците"
1905
1906#: ../src/ui/theme-viewer.c:1047
1907#, c-format
1908msgid ""
1909"Drew %d frames in %g client-side seconds (%g milliseconds per frame) and %g "
1910"seconds wall clock time including X server resources (%g milliseconds per "
1911"frame)\n"
1912msgstr ""
1913"Изчертаха се %d кадъра за %g секунди от страна на клиента (по %g милисекунди "
1914"на кадър) и %g секунди нормално време, което включва ресурси от страна на "
1915"сървъра X (по %g милисекунди на кадър)\n"
1916
1917#: ../src/ui/theme-viewer.c:1266
1918msgid "position expression test returned TRUE but set error"
1919msgstr ""
1920"изразът за проверка на разположението върна TRUE, но зададе състояние за "
1921"грешка"
1922
1923#: ../src/ui/theme-viewer.c:1268
1924msgid "position expression test returned FALSE but didn't set error"
1925msgstr ""
1926"изразът за проверка на разположението върна FALSE, но не зададе състояние за "
1927"грешка"
1928
1929#: ../src/ui/theme-viewer.c:1272
1930msgid "Error was expected but none given"
1931msgstr "Очакваше се грешка, но не беше дадена никаква"
1932
1933#: ../src/ui/theme-viewer.c:1274
1934#, c-format
1935msgid "Error %d was expected but %d given"
1936msgstr "Очакваше се грешка %d, но беше дадена %d"
1937
1938#: ../src/ui/theme-viewer.c:1280
1939#, c-format
1940msgid "Error not expected but one was returned: %s"
1941msgstr "Не се очакваше грешка, но беше върната една: %s"
1942
1943#: ../src/ui/theme-viewer.c:1284
1944#, c-format
1945msgid "x value was %d, %d was expected"
1946msgstr "стойността на x бе %d, а се очакваше %d"
1947
1948#: ../src/ui/theme-viewer.c:1287
1949#, c-format
1950msgid "y value was %d, %d was expected"
1951msgstr "стойността y бе %d, а се очакваше %d"
1952
1953#: ../src/ui/theme-viewer.c:1352
1954#, c-format
1955msgid "%d coordinate expressions parsed in %g seconds (%g seconds average)\n"
1956msgstr "%d координатен израз обработен за %g секунди (%g секунди средно)\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.