source: gnome/master/nautilus.master.bg.po

Last change on this file was 3485, checked in by Александър Шопов, 6 months ago

nautilus: подаден през vertimus

File size: 197.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of nautilus po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015 Free Software Foundation, Inc.
4# Copyright (C) 2016, 2017 Free Software Foundation, Inc.
5# Copyright (C) 2021, 2022 Alexander Shopov.
6# This file is distributed under the same license as the nautilus package.
7# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
8# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2004, 2005, 2006, 2007.
9# Rostislav "zbrox" Raykov <zbrox@i-space.org>,2004, 2005, 2006.
10# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
11# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017.
12# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2021, 2022.
13# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
14# Damyan Ivanov <dmn@debian.org>, 2010.
15#
16msgid ""
17msgstr ""
18"Project-Id-Version: nautilus master\n"
19"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/nautilus/issues\n"
20"POT-Creation-Date: 2022-02-13 19:14+0000\n"
21"PO-Revision-Date: 2022-02-14 11:43+0100\n"
22"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
23"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
24"Language: bg\n"
25"MIME-Version: 1.0\n"
26"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
27"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
28"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
29
30#: data/nautilus-autorun-software.desktop.in:3
31msgid "Run Software"
32msgstr "Стартиране на програми"
33
34#. “Files” is the generic application name and the suffix is
35#. * an arbitrary and deliberately unlocalized string only shown
36#. * in development builds.
37#.
38#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:5
39#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:3 src/nautilus-mime-actions.c:112
40#: src/nautilus-window.c:2864
41#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:47
42msgid "Files"
43msgstr "Файлове"
44
45#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:6
46#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:4
47msgid "Access and organize files"
48msgstr "Достъп и управление на файлове"
49
50#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:8
51msgid ""
52"Files, also known as Nautilus, is the default file manager of the GNOME "
53"desktop. It provides a simple and integrated way of managing your files and "
54"browsing your file system."
55msgstr ""
56"„Файлове“, известно още като Наутилус (Nautilus) е стандартният мениджър на "
57"файлове в работната среда GNOME. Той предоставя лесен и интегриран в средата "
58"начин за управление на файловете и преглед на файловата система."
59
60#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:12
61msgid ""
62"Nautilus supports all the basic functions of a file manager and more. It can "
63"search and manage your files and folders, both locally and on a network, "
64"read and write data to and from removable media, run scripts, and launch "
65"applications. It has three views: Icon Grid, Icon List, and Tree List. Its "
66"functions can be extended with plugins and scripts."
67msgstr ""
68"Наутилус предоставя основните и допълнителни функции на файлов мениджър. С "
69"тази програма можете да търсите и управлявате файлове и папки — както "
70"локално, така и по мрежата, да четете и записвате данни върху външни "
71"носители, да изпълнявате скриптове и да стартирате приложения. Наутилус "
72"разполага с три изгледа — решетка с икони, списък с икони и дървовиден. Тази "
73"програма може да се обогатява със скриптове и разширения."
74
75#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:34
76msgid "The GNOME Project"
77msgstr "Проектът GNOME"
78
79#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:38
80msgid "Tile View"
81msgstr "Изглед като плочки"
82
83#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:42 src/nautilus-list-view.c:2376
84msgid "List View"
85msgstr "Изглед като списък"
86
87#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:46 src/nautilus-query.c:540
88#: src/nautilus-search-directory-file.c:175
89#: src/nautilus-search-directory-file.c:232
90#: src/nautilus-search-directory-file.c:272
91#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:351
92#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:194
93msgid "Search"
94msgstr "Търсене"
95
96#: data/org.gnome.Nautilus.appdata.xml.in.in:50 src/nautilus-bookmark.c:109
97#: src/nautilus-file.c:4479 src/nautilus-file-utilities.c:323
98#: src/nautilus-pathbar.c:375
99msgid "Other Locations"
100msgstr "Други местоположения"
101
102#. Translators: Search terms to find this application. Do NOT translate or localize the semicolons! The list MUST also end with a semicolon!
103#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:6
104msgid "folder;manager;explore;disk;filesystem;nautilus;"
105msgstr ""
106"папка;файл;навигация;директория;система;диск;устройство;управление;мениджър;"
107"наутилус;folder;manager;explore;disk;filesystem;directory;file;nautilus;"
108
109#: data/org.gnome.Nautilus.desktop.in.in:20
110#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:54
111msgid "New Window"
112msgstr "Нов прозорец"
113
114#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:86
115msgid "Where to position newly open tabs in browser windows"
116msgstr ""
117"Къде да се поставят новоотворените подпрозорци в прозорците подобни на "
118"браузър."
119
120#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:87
121msgid ""
122"If set to “after-current-tab”, then new tabs are inserted after the current "
123"tab. If set to “end”, then new tabs are appended to the end of the tab list."
124msgstr ""
125"Ако е „after-current-tab“ (след текущия подпрозорец), новите подпрозорци се "
126"отварят след текущо отворения. Ако е „end“ (в края), новите подпрозорци се "
127"добавят към края на редицата от подпрозорци."
128
129#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:91
130msgid "Always use the location entry, instead of the pathbar"
131msgstr ""
132"Винаги да се използва полето за въвеждане на адрес, вместо лентата за пътя"
133
134#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:92
135msgid ""
136"If set to true, then Nautilus browser windows will always use a textual "
137"input entry for the location toolbar, instead of the pathbar."
138msgstr ""
139"Ако е истина, прозорците на Nautilus подобни на браузър винаги ще използват "
140"текстово поле за въвеждане на адрес вместо лента за пътя."
141
142#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:96
143msgid "Where to perform recursive search"
144msgstr "Място за рекурсивното търсене"
145
146#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:97
147msgid ""
148"In which locations Nautilus should search on subfolders. Available values "
149"are “local-only”, “always”, “never”."
150msgstr ""
151"В кои случаи Nautilus трябва да търси и рекурсивно в подпапките. Възможните "
152"стойности са „local-only“ (само в локални папки), „always“ (винаги), "
153"„never“ (никога)."
154
155#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:101
156msgid "Filter the search dates using either last used or last modified"
157msgstr ""
158"Филтриране на резултатите от търсенето с дата на последно ползване или "
159"промяна"
160
161#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:102
162msgid "Filter the search dates using either last used or last modified."
163msgstr ""
164"Филтриране на резултатите от търсенето с дата на последно ползване или "
165"промяна."
166
167#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:106
168msgid "Whether to show a context menu item to delete permanently"
169msgstr "Дали контекстното меню да дава възможност за окончателно изтриване."
170
171#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:107
172msgid ""
173"If set to true, then Nautilus will show a delete permanently context menu "
174"item to bypass the Trash."
175msgstr ""
176"Ако е истина, Nautilus ще добави поле в контекстното меню за окончателно "
177"изтриване, прескачайки преместването в кошчето."
178
179#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:111
180msgid ""
181"Whether to show context menu items to create links from copied or selected "
182"files"
183msgstr ""
184"Дали да се показва меню за създаване на връзки от копираните или избраните "
185"файлове"
186
187#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:112
188msgid ""
189"If set to true, then Nautilus will show context menu items to create links "
190"from the copied or selected files."
191msgstr ""
192"Ако е истина, Nautilus ще показва меню за създаване на връзки от копираните "
193"или избраните файлове."
194
195#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:117
196msgid "When to show number of items in a folder"
197msgstr "Кога да се показва броят на обектите в папка"
198
199#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:118
200msgid ""
201"Speed tradeoff for when to show the number of items in a folder. If set to "
202"“always” then always show item counts, even if the folder is on a remote "
203"server. If set to “local-only” then only show counts for local file systems. "
204"If set to “never” then never bother to compute item counts."
205msgstr ""
206"Компромис за скоростта за преброяване на обектите в папки. Ако е зададено "
207"„винаги“, обектите се преброяват, дори папката да е на отдалечен сървър. Ако "
208"е зададено „local-only“, обектите се броят се променя в локалните папки. Ако "
209"е зададено „never“, обектите никога не броят."
210
211#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:122
212msgid "Type of click used to launch/open files"
213msgstr "Вид натискане за стартиране/отваряне на файлове"
214
215#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:123
216msgid ""
217"Possible values are “single” to launch files on a single click, or “double” "
218"to launch them on a double click."
219msgstr ""
220"Възможни стойности са „single“ за отваряне на файлове с едно натискане или "
221"„double“ за отваряне с двойно натискане с мишката."
222
223#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:127
224msgid "Show the package installer for unknown MIME types"
225msgstr "Показване на инсталатора на пакети при непознат вид MIME"
226
227#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:128
228msgid ""
229"Whether to show the user a package installer dialog in case an unknown MIME "
230"type is opened, in order to search for an application to handle it."
231msgstr ""
232"Дали инсталаторът на пакети да се покаже на потребителя при опит за отваряне "
233"на непознат вид MIME и автоматично да се потърси програма подходяща за "
234"случая."
235
236#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:132
237msgid "Use extra mouse button events in Nautilus’ browser window"
238msgstr ""
239"Използване на събития от допълнителните бутони на мишката в прозорците на "
240"Nautilus"
241
242#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:133
243msgid ""
244"For users with mice that have “Forward” and “Back” buttons, this key will "
245"determine if any action is taken inside of Nautilus when either is pressed."
246msgstr ""
247"За потребители с мишки, които имат бутони „Напред“ и „Назад“, този ключ "
248"определя дали Nautilus ще извършва действия при натискането им."
249
250#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:137
251msgid "Mouse button to activate the “Forward” command in browser window"
252msgstr "Бутон на мишката за действието „Напред“ на файловия мениджър"
253
254#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:138
255msgid ""
256"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
257"will set which button activates the “Forward” command in a browser window. "
258"Possible values range between 6 and 14."
259msgstr ""
260"За потребители с мишки, които имат бутони „Напред“ и „Назад“, този ключ "
261"определя кой бутон на мишката отговаря на действието „Назад“. Възможните "
262"стойности са между 6 и 14."
263
264#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:142
265msgid "Mouse button to activate the “Back” command in browser window"
266msgstr "Бутон на мишката за действието „Назад“ на файловия мениджър"
267
268#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:143
269msgid ""
270"For users with mice that have buttons for “Forward” and “Back”, this key "
271"will set which button activates the “Back” command in a browser window. "
272"Possible values range between 6 and 14."
273msgstr ""
274"За потребители с мишки, които имат бутони „Напред“ и „Назад“, този ключ "
275"определя кой бутон на мишката отговаря на действието „Назад“. Възможните "
276"стойности са между 6 и 14."
277
278#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:148
279msgid "When to show thumbnails of files"
280msgstr "Кога да се показват миниатюри"
281
282#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:149
283msgid ""
284"Speed trade-off for when to show a file as a thumbnail. If set to “always” "
285"then always thumbnail, even if the folder is on a remote server. If set to "
286"“local-only” then only show thumbnails for local file systems. If set to "
287"“never” then never bother to thumbnail files, just use a generic icon. "
288"Despite what the name may suggest, this applies to any previewable file type."
289msgstr ""
290"Компромис за скоростта за преглед на файлове с изображения чрез иконата им "
291"(миниатюри). Ако е зададено „always“, иконата на файла се променя, дори "
292"файлът да е на отдалечен сървър. Ако е зададено „local-only“, иконата се "
293"променя за локални файлове. Ако е зададено „never“, иконата никога не се "
294"променя. Независимо името на ключа, той се отнася до всички файлове, които "
295"може да се преглеждат."
296
297#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:154
298msgid "Maximum image size for thumbnailing"
299msgstr "Максимална големина на миниатюри за преглед"
300
301#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:155
302msgid ""
303"Images over this size (in megabytes) won’t be thumbnailed. The purpose of "
304"this setting is to avoid thumbnailing large images that may take a long time "
305"to load or use lots of memory."
306msgstr ""
307"Изображения над този размер (в мегабайти) няма да имат миниатюри. Целта е да "
308"се избегне създаването на миниатюри за големи файлове, което може да отнеме "
309"много време и да използва много памет."
310
311#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:162
312msgid "Default sort order"
313msgstr "Стандартно подреждане"
314
315#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:163
316msgid ""
317"The default sort-order for items in the icon view. Possible values are "
318"“name”, “size”, “type”, “mtime”, “atime” and “starred”."
319msgstr ""
320"Стандартната подредба за обекти от изгледа като икони. Възможни стойности са "
321"„name“ (по име), „size“ (по размер), „type“ (по вид), „mtime“ (по време на "
322"промяна), „atime“ (по време на достъп) и „starred“ (по отбелязване)."
323
324#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:167
325msgid "Reverse sort order in new windows"
326msgstr "Обръщане на реда за подреждане в новите прозорци"
327
328#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:168
329msgid ""
330"If true, files in new windows will be sorted in reverse order. I.e., if "
331"sorted by name, then instead of sorting the files from “a” to “z”, they will "
332"be sorted from “z” to “a”; if sorted by size, instead of being incrementally "
333"they will be sorted decrementally."
334msgstr ""
335"Ако е истина, файловете в новите прозорци ще бъдат подредени обратно — ако "
336"са подредени по име, вместо да вървят от „а“ към „я“, ще вървят от „я“ към "
337"„а“, ако са подредени по размер, вместо да са подредени във възходящ ред, ще "
338"бъдат подредени в низходящ."
339
340#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:178
341msgid "Default folder viewer"
342msgstr "Стандартен режим за преглед на папки"
343
344#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:179
345msgid ""
346"When a folder is visited this viewer is used. Possible values are “list-"
347"view”, and “icon-view”."
348msgstr ""
349"Когато отворите една папка, се използва този изглед. Възможните стойности са "
350"„list-view“ (изглед като списък) и „icon-view“ (изглед като икони)."
351
352#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:183
353msgid "Whether to show hidden files"
354msgstr "Дали да се показват скритите файлове"
355
356#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:184
357msgid ""
358"This key is deprecated and ignored. The “show-hidden” key from “org.gtk."
359"Settings.FileChooser” is now used instead."
360msgstr ""
361"Този ключ е остарял и се пренебрегва. Вместо това ползвайте ключа „show-"
362"hidden“ (показване на скритите) от клона „org.gtk.Settings.FileChooser“."
363
364#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:188
365msgid "What viewer should be used when searching"
366msgstr "Кой изглед да се ползва при търсене"
367
368#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:189
369msgid ""
370"When searching Nautilus will switch to the type of view in this setting."
371msgstr "Nautilus ще превключи към такъв изглед при търсене."
372
373#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:193
374msgid ""
375"Whether to open the hovered folder after a timeout when drag and drop "
376"operation"
377msgstr ""
378"Дали след известно време да се отваря папка след провлачване, ако "
379"показалецът на мишката е върху нея"
380
381#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:194
382msgid ""
383"If this is set to true, when performing a drag and drop operation the "
384"hovered folder will open automatically after a timeout."
385msgstr ""
386"Ако е истина, след провлачване на папка и оставане на показалеца на мишката "
387"върху нея известно време, тя ще се отвори автоматично."
388
389#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:198
390msgid "Enable new experimental views"
391msgstr "Включване на експерименталните изгледи"
392
393#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:199
394msgid ""
395"Whether to use the new experimental views using the latest GTK+ widgets to "
396"help giving feedback and shaping their future."
397msgstr ""
398"Дали да се включат новите, експериментални изгледи, базирани на последните "
399"графични обекти на GTK+, за да помогнете с тестване и обратна връзка."
400
401#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:203
402msgid ""
403"Whether to have full text search enabled by default when opening a new "
404"window/tab"
405msgstr ""
406"Дали да се включва пълнотекстово търсене при отварянето на нов прозорец или "
407"подпрозорец."
408
409#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:204
410msgid ""
411"If set to true, then Nautilus will also match the file contents besides the "
412"name. This toggles the default active state, which can still be overridden "
413"in the search popover"
414msgstr ""
415"Ако е истина, Nautilus ще търси и в съдържанието на файла освен в името му. "
416"Това превключва стандартното състояние. След това неговата стойност може "
417"изрично да бъде задавана в изскачащия прозорец за търсене"
418
419#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:211
420msgid "Default format for compressing files"
421msgstr "Стандартен формат за компресиране на файлове"
422
423#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:212
424msgid "The format that will be selected when compressing files."
425msgstr "Форматът, който ще бъде избран при компресиране на файлове"
426
427#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:219
428msgid "List of possible captions on icons"
429msgstr "Списък с възможни надписи под иконите"
430
431#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:220
432msgid ""
433"A list of captions below an icon in the icon view. The actual number of "
434"captions shown depends on the zoom level. Some possible values are: “size”, "
435"“type”, “date_modified”, “owner”, “group”, “permissions”, and “mime_type”."
436msgstr ""
437"Списък с надписи под икона в изгледа като икони. Истинският брой на "
438"показаните надписи зависи от мащаба. Възможни стойности са „size“ (размер), "
439"„type“ (вид), „date_modified“ (време на промяна), „owner“ (собственик), "
440"„group“ (група), „permissions“ (права за достъп) и „mime_type“ (вид на MIME)."
441
442#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:224
443msgid "Default icon view zoom level"
444msgstr "Стандартен мащаб на изгледа като икони"
445
446#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:228
447msgid "Text Ellipsis Limit"
448msgstr "Ограничение за съкращаване на текста"
449
450# FIXME
451#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:229
452msgid ""
453"A string specifying how parts of overlong file names should be replaced by "
454"ellipses, depending on the zoom level. Each of the list entries is of the "
455"form “Zoom Level:Integer”. For each specified zoom level, if the given "
456"integer is larger than 0, the file name will not exceed the given number of "
457"lines. If the integer is 0 or smaller, no limit is imposed on the specified "
458"zoom level. A default entry of the form “Integer” without any specified zoom "
459"level is also allowed. It defines the maximum number of lines for all other "
460"zoom levels. Examples: 0 — always display overlong file names; 3 — shorten "
461"file names if they exceed three lines; smallest:5,smaller:4,0 — shorten file "
462"names if they exceed five lines for zoom level “smallest”. Shorten file "
463"names if they exceed four lines for zoom level “smaller”. Do not shorten "
464"file names for other zoom levels. Available zoom levels: small, standard, "
465"large."
466msgstr ""
467"Низ, който указва как да се съкращават прекалено дългите имена на файлове "
468"според мащаба. Всеки от елементите в списъка е от вида „мащаб:число“. За "
469"всеки указан мащаб, ако числото е над 0, името на всеки файл няма да "
470"надхвърля този брой редове. Ако е 0 или по-малко, не се извършва "
471"съкращаване. Допустим е и елемент в списъка от вид — само число, без мащаб. "
472"То указва броя на редовете за мащабите, които не присъстват в списъка. "
473"Напр.: „0“ — да се показват целите имена, „3“ — съкращаване до максимум 3 "
474"реда, „smallest:5,smaller:4,0“ — съкращаване на имената до 5 реда за мащаб "
475"„smallest“, съкращаване на имената до 4 реда при мащаб „smaller“, при "
476"останалите мащаби имената да не се съкращават. Възможните мащаби са: "
477"„small“ (малък), „standard“ (нормален), „large“ (голям)"
478
479#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:236
480msgid "Default list view zoom level"
481msgstr "Стандартен мащаб на изгледа като списък"
482
483#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:240
484msgid "Columns visible in list view"
485msgstr "Колони, видими в изгледа като списък"
486
487#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:244
488msgid "Column order in list view"
489msgstr "Ред на колоните в изгледа като списък"
490
491#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:248
492msgid "Use tree view"
493msgstr "Преглед като дърво"
494
495#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:249
496msgid ""
497"Whether a tree should be used for list view navigation instead of a flat "
498"list."
499msgstr ""
500"Дали обектите за навигация да се представят като дърво, а не плосък списък."
501
502#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:256
503msgid "Initial size of the window"
504msgstr "Първоначален размер на прозорец"
505
506#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:257
507msgid ""
508"A tuple containing the initial width and height of the application window."
509msgstr ""
510"Двойка, която съдържа запазените размери и разположението на прозорците за "
511"навигация."
512
513#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:261
514msgid "Whether the navigation window should be maximized"
515msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран."
516
517#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:262
518msgid "Whether the navigation window should be maximized by default."
519msgstr "Дали прозорецът за навигация да бъде максимизиран по подразбиране."
520
521#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:266
522msgid "Width of the side pane"
523msgstr "Широчина на страничния панел"
524
525#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:267
526msgid "The default width of the side pane in new windows."
527msgstr "Стандартната широчина на страничния панел в новите прозорци."
528
529#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:271
530msgid "Show location bar in new windows"
531msgstr "Показване на страничната лента в новите прозорци"
532
533#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:272
534msgid ""
535"If set to true, newly opened windows will have the location bar visible."
536msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видима адресна лента."
537
538#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:276
539msgid "Show side pane in new windows"
540msgstr "Показване на страничния панел в новите прозорци"
541
542#: data/org.gnome.nautilus.gschema.xml:277
543msgid "If set to true, newly opened windows will have the side pane visible."
544msgstr "Ако е истина, новите прозорци ще имат видим страничен панел."
545
546#: eel/eel-canvas.c:1324 eel/eel-canvas.c:1325
547msgid "X"
548msgstr "X"
549
550#: eel/eel-canvas.c:1331 eel/eel-canvas.c:1332
551msgid "Y"
552msgstr "Y"
553
554#. Put up the timed wait window.
555#: eel/eel-stock-dialogs.c:204 src/nautilus-file-operations.c:259
556#: src/nautilus-files-view.c:5963 src/nautilus-files-view.c:6427
557#: src/nautilus-location-entry.c:350 src/nautilus-mime-actions.c:619
558#: src/nautilus-mime-actions.c:623 src/nautilus-mime-actions.c:1014
559#: src/nautilus-mime-actions.c:1369 src/nautilus-properties-window.c:5282
560#: src/nautilus-search-popover.c:623
561#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:102
562#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:136
563#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:13
564#: src/resources/ui/nautilus-files-view-select-items.ui:11
565#: src/resources/ui/nautilus-operations-ui-manager-request-passphrase.ui:39
566msgid "_Cancel"
567msgstr "_Отказване"
568
569#: eel/eel-stock-dialogs.c:213
570msgid "You can stop this operation by clicking cancel."
571msgstr "Може да прекратите тази операция като натиснете „Отказване“."
572
573#. Title
574#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:105
575msgctxt "Title"
576msgid "Unknown"
577msgstr "Липсва"
578
579#. Artist
580#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:107
581msgctxt "Artist"
582msgid "Unknown"
583msgstr "Липсва"
584
585#. Album
586#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:109
587msgctxt "Album"
588msgid "Unknown"
589msgstr "Липсва"
590
591#. Year
592#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:111
593msgctxt "Year"
594msgid "Unknown"
595msgstr "Липсва"
596
597#. Container
598#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:117
599msgctxt "Media container"
600msgid "Unknown"
601msgstr "Липсва"
602
603#. Dimensions
604#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:120
605msgctxt "Dimensions"
606msgid "N/A"
607msgstr "Липсва"
608
609#. Video Codec
610#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:122
611msgctxt "Video codec"
612msgid "N/A"
613msgstr "Липсва"
614
615#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:125
616msgctxt "Video bit rate"
617msgid "N/A"
618msgstr "Липсва"
619
620#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:128
621#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:236
622msgctxt "Frame rate"
623msgid "N/A"
624msgstr "Липсва"
625
626#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:132
627msgctxt "Audio bit rate"
628msgid "N/A"
629msgstr "Липсва"
630
631#. Audio Codec
632#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:134
633msgctxt "Audio codec"
634msgid "N/A"
635msgstr "Липсва"
636
637#. Sample rate
638#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:136
639msgid "0 Hz"
640msgstr "0 Hz"
641
642#. Channels
643#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:138
644msgid "0 Channels"
645msgstr "0 канали"
646
647#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:154
648#, c-format
649msgid "%d hour"
650msgid_plural "%d hours"
651msgstr[0] "%d час"
652msgstr[1] "%d часа"
653
654#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:156
655#, c-format
656msgid "%d minute"
657msgid_plural "%d minutes"
658msgstr[0] "%d минута"
659msgstr[1] "%d минути"
660
661#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:159
662#, c-format
663msgid "%d second"
664msgid_plural "%d seconds"
665msgstr[0] "%d секунда"
666msgstr[1] "%d секунди"
667
668#. 5 hours 2 minutes 12 seconds
669#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:165
670#, c-format
671msgctxt "time"
672msgid "%s %s %s"
673msgstr "%s %s %s"
674
675#. 2 minutes 12 seconds
676#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:168
677#, c-format
678msgctxt "time"
679msgid "%s %s"
680msgstr "%s %s"
681
682#. 0 seconds
683#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:174
684msgid "0 seconds"
685msgstr "0 секунди"
686
687#: extensions/audio-video-properties/bacon-video-widget-properties.c:234
688#, c-format
689msgid "%0.2f frame per second"
690msgid_plural "%0.2f frames per second"
691msgstr[0] "%0.2f кадър на сек."
692msgstr[1] "%0.2f кадъра на сек."
693
694#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-main.c:116
695#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:275
696msgid "Audio/Video"
697msgstr "Аудио/видео"
698
699#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:133
700msgid "N/A"
701msgstr "Липсва"
702
703#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:162
704msgctxt "Stream bit rate"
705msgid "N/A"
706msgstr "Липсва"
707
708#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:165
709#, c-format
710msgid "%d kbps"
711msgstr "%d kbps"
712
713#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:182
714#, c-format
715msgid "%d × %d"
716msgstr "%d × %d"
717
718#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:214
719#, c-format
720msgid "%d Hz"
721msgstr "%d Hz"
722
723#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:222
724msgctxt "Sample rate"
725msgid "N/A"
726msgstr "Липсва"
727
728#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:230
729msgid "Surround"
730msgstr "Съраунд"
731
732#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:232
733msgid "Mono"
734msgstr "Моно"
735
736#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:234
737msgid "Stereo"
738msgstr "Стерео"
739
740#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:245
741msgctxt "Number of audio channels"
742msgid "N/A"
743msgstr "Липсва"
744
745#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:277
746#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:512
747#: src/nautilus-file.c:7466
748msgid "Audio"
749msgstr "Аудио"
750
751#: extensions/audio-video-properties/totem-properties-view.c:279
752#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:321
753#: src/nautilus-file.c:7474 src/nautilus-mime-actions.c:215
754msgid "Video"
755msgstr "Видео"
756
757#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:23
758#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:9
759#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:13
760msgid "General"
761msgstr "Общи"
762
763#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:47
764msgid "Title:"
765msgstr "Заглавие:"
766
767#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:67
768msgid "Artist:"
769msgstr "Изпълнител:"
770
771#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:87
772msgid "Duration:"
773msgstr "Продължителност:"
774
775#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:107
776msgid "Year:"
777msgstr "Година:"
778
779#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:127
780msgid "Album:"
781msgstr "Албум:"
782
783#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:235
784msgid "Comment:"
785msgstr "Коментар:"
786
787#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:273
788msgid "Container:"
789msgstr "Контейнер:"
790
791#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:345
792msgid "Dimensions:"
793msgstr "Размери:"
794
795#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:365
796#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:609
797msgid "Codec:"
798msgstr "Кодек:"
799
800#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:385
801msgid "Frame rate:"
802msgstr "Честота на кадри:"
803
804#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:405
805#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:572
806msgid "Bit rate:"
807msgstr "Битова честота:"
808
809#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:536
810msgid "Sample rate:"
811msgstr "Честота на квантуване:"
812
813#: extensions/audio-video-properties/resources/ui/properties.ui:646
814msgid "Channels:"
815msgstr "Канали:"
816
817#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:114
818#: src/nautilus-files-view.c:391 src/nautilus-list-model.c:476
819#: src/nautilus-window-slot.c:930
820msgid "Loading…"
821msgstr "Зареждане…"
822
823#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:141
824msgid "Image Type"
825msgstr "Вид изображение"
826
827#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:160
828#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:168
829#, c-format
830msgid "%d pixel"
831msgid_plural "%d pixels"
832msgstr[0] "%d пиксел"
833msgstr[1] "%d пиксела"
834
835#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:165
836msgid "Width"
837msgstr "Широчина"
838
839#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:173
840msgid "Height"
841msgstr "Височина"
842
843#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:237
844msgid "Camera Brand"
845msgstr "Марка на камерата"
846
847#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:238
848#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:27
849msgid "Camera Model"
850msgstr "Модел на камерата"
851
852#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:239
853msgid "Exposure Time"
854msgstr "Време за експонация"
855
856#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:240
857msgid "Exposure Program"
858msgstr "Експонация"
859
860#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:241
861msgid "Aperture Value"
862msgstr "Бленда"
863
864#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:242
865msgid "ISO Speed Rating"
866msgstr "ISO"
867
868#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:243
869msgid "Flash Fired"
870msgstr "Светкавица"
871
872#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:244
873msgid "Metering Mode"
874msgstr "Измерване"
875
876#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:245
877msgid "Focal Length"
878msgstr "Фок. дължина"
879
880#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:246
881msgid "Software"
882msgstr "Софтуер"
883
884#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:247
885#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:163
886#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:52
887msgid "Title"
888msgstr "Заглавие"
889
890#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:248
891msgid "Description"
892msgstr "Описание"
893
894#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:249
895msgid "Keywords"
896msgstr "Ключови думи"
897
898#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:250
899msgid "Creator"
900msgstr "Създал"
901
902#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:251
903msgid "Created On"
904msgstr "Създадено на"
905
906#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:252
907msgid "Copyright"
908msgstr "Авторски права"
909
910#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:253
911msgid "Rating"
912msgstr "Класификация"
913
914#. Translators: "N" and "S" stand for
915#. * north and south in GPS coordinates.
916#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:263
917msgid "N"
918msgstr "С"
919
920#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:263
921msgid "S"
922msgstr "Ю"
923
924#. Translators: "E" and "W" stand for
925#. * east and west in GPS coordinates.
926#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:267
927msgid "E"
928msgstr "И"
929
930#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:267
931msgid "W"
932msgstr "З"
933
934#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:270
935msgid "Coordinates"
936msgstr "Координати"
937
938#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page.c:294
939msgid "Failed to load image information"
940msgstr "Неуспешно зареждане на информацията за изображението"
941
942#: extensions/image-properties/nautilus-image-properties-page-provider.c:100
943#: src/nautilus-file.c:7468
944msgid "Image"
945msgstr "Изображение"
946
947#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:105 extensions/sendto/nautilus-nste.c:112
948msgid "Send to…"
949msgstr "Изпращане към…"
950
951#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:106
952msgid "Send file by mail…"
953msgstr "Изпращане на файла по е-поща…"
954
955#: extensions/sendto/nautilus-nste.c:113
956msgid "Send files by mail…"
957msgstr "Изпращане на файлове по е-поща…"
958
959#. Some sort of failure occurred. How 'bout we tell the user?
960#: src/nautilus-application.c:182 src/nautilus-window-slot.c:1584
961msgid "Oops! Something went wrong."
962msgstr "Възникна неочаквана грешка."
963
964#: src/nautilus-application.c:185
965#, c-format
966msgid ""
967"Unable to create a required folder. Please create the following folder, or "
968"set permissions such that it can be created:\n"
969"%s"
970msgstr ""
971"Някоя необходима папка не може да бъде създадена. Преди да стартирате "
972"Nautilus, създайте тази папка или задайте права, при които Nautilus да може "
973"да я създаде.\n"
974"%s"
975
976#: src/nautilus-application.c:192
977#, c-format
978msgid ""
979"Unable to create required folders. Please create the following folders, or "
980"set permissions such that they can be created:\n"
981"%s"
982msgstr ""
983"Някои необходими папки не могат да бъдат създадени. Преди да стартирате "
984"Nautilus, създайте тези папки или задайте права, при които Nautilus да може "
985"да ги създаде:\n"
986"%s"
987
988#: src/nautilus-application.c:607
989msgid "--check cannot be used with other options."
990msgstr "„--check“ не може да се комбинира с други опции."
991
992#: src/nautilus-application.c:615
993msgid "--quit cannot be used with URIs."
994msgstr "„--quit“ не може да си използва с адреси."
995
996#: src/nautilus-application.c:624
997msgid "--select must be used with at least an URI."
998msgstr "„--select“ трябва да се използва с поне един адрес."
999
1000#: src/nautilus-application.c:777
1001#, c-format
1002msgid ""
1003"There was an error displaying help: \n"
1004"%s"
1005msgstr ""
1006"Грешка при показване на помощта: \n"
1007"%s"
1008
1009#: src/nautilus-application.c:969
1010#, c-format
1011msgid ""
1012"“%s” is an internal protocol. Opening this location directly is not "
1013"supported."
1014msgstr ""
1015"„%s“ е протокол в Интернет. Не се поддържа директно отваряне на такъв вид "
1016"местоположения."
1017
1018#: src/nautilus-application.c:1069
1019msgid "Perform a quick set of self-check tests."
1020msgstr "Изпълняване на бърз набор от тестове."
1021
1022#: src/nautilus-application.c:1072
1023msgid "Show the version of the program."
1024msgstr "Показване на версията на програмата."
1025
1026#: src/nautilus-application.c:1074
1027msgid "Always open a new window for browsing specified URIs"
1028msgstr "Винаги нов прозорец само за указаните адреси."
1029
1030#: src/nautilus-application.c:1076
1031msgid "Quit Nautilus."
1032msgstr "Спиране на Nautilus."
1033
1034#: src/nautilus-application.c:1078
1035msgid "Select specified URI in parent folder."
1036msgstr "Избиране на указаните адреси в родителската папка."
1037
1038#: src/nautilus-application.c:1079
1039msgid "[URI…]"
1040msgstr "[АДРЕС…]"
1041
1042#: src/nautilus-autorun-software.c:141 src/nautilus-autorun-software.c:144
1043#, c-format
1044msgid ""
1045"Unable to start the program:\n"
1046"%s"
1047msgstr ""
1048"Програмата не може да се стартира:\n"
1049"%s"
1050
1051#: src/nautilus-autorun-software.c:147
1052#, c-format
1053msgid "Unable to locate the program"
1054msgstr "Програмата не може да бъде открита"
1055
1056#: src/nautilus-autorun-software.c:157
1057msgid "Oops! There was a problem running this software."
1058msgstr "Поради някаква причина програмата не може да се стартира."
1059
1060#: src/nautilus-autorun-software.c:200
1061#, c-format
1062msgid ""
1063"“%s” contains software intended to be automatically started. Would you like "
1064"to run it?"
1065msgstr ""
1066"„%s “ съдържа програма за автоматично стартиране. Позволявате ли "
1067"стартирането ѝ?"
1068
1069#: src/nautilus-autorun-software.c:204
1070msgid "If you don’t trust this location or aren’t sure, press Cancel."
1071msgstr ""
1072"Ако нямате доверие на този адрес или просто не сте сигурни, натиснете "
1073"„Отказване“."
1074
1075#: src/nautilus-autorun-software.c:240
1076msgid "_Run"
1077msgstr "Изп_ълняване"
1078
1079#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:790
1080#, c-format
1081msgid "“%s” would not be a unique new name."
1082msgstr "Новото име „%s“ няма да е уникално."
1083
1084#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:796
1085#, c-format
1086msgid "“%s” would conflict with an existing file."
1087msgstr "„%s“ е същото като името на съществуващ файл."
1088
1089#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1287
1090msgid "Name cannot be empty."
1091msgstr "Името не може да е празно."
1092
1093#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1293
1094msgid "Name cannot contain “/”."
1095msgstr "Името не може да съдържа „/“."
1096
1097#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1299
1098msgid "“.” is not a valid name."
1099msgstr "Името не може да е „.“."
1100
1101#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1305
1102msgid "“..” is not a valid name."
1103msgstr "Името не може да е „..“."
1104
1105#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1961
1106#, c-format
1107msgid "Rename %d Folder"
1108msgid_plural "Rename %d Folders"
1109msgstr[0] "Преименуване на %d папка"
1110msgstr[1] "Преименуване на %d папки"
1111
1112#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1969
1113#, c-format
1114msgid "Rename %d File"
1115msgid_plural "Rename %d Files"
1116msgstr[0] "Преименуване на %d файл"
1117msgstr[1] "Преименуване на %d файла"
1118
1119#. To translators: %d is the total number of files and folders.
1120#. * Singular case of the string is never used
1121#: src/nautilus-batch-rename-dialog.c:1979
1122#, c-format
1123msgid "Rename %d File and Folder"
1124msgid_plural "Rename %d Files and Folders"
1125msgstr[0] "Преименуване на %d файл и папка"
1126msgstr[1] "Преименуване на %d файла и папки"
1127
1128#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:87
1129#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:72
1130#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:278
1131msgid "Original Name (Ascending)"
1132msgstr "Първоначално име — възходящ ред"
1133
1134#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:92
1135#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:77
1136msgid "Original Name (Descending)"
1137msgstr "Първоначално име — низходящ ред"
1138
1139#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:97
1140#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:82
1141msgid "First Modified"
1142msgstr "Промяна — възходящ ред"
1143
1144#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:102
1145#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:87
1146msgid "Last Modified"
1147msgstr "Промяна — низходящ ред"
1148
1149#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:107
1150msgid "First Created"
1151msgstr "Създаване — възходящ ред"
1152
1153#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:112
1154msgid "Last Created"
1155msgstr "Създаване — низходящ ред"
1156
1157#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:121
1158msgid "Camera model"
1159msgstr "Модел на камерата"
1160
1161#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:128
1162msgid "Creation date"
1163msgstr "Създаване"
1164
1165#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:135
1166msgid "Season number"
1167msgstr "Сезон"
1168
1169#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:142
1170msgid "Episode number"
1171msgstr "Епизод"
1172
1173#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:149
1174msgid "Track number"
1175msgstr "Номер"
1176
1177#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:156
1178msgid "Artist name"
1179msgstr "Изпълнител"
1180
1181#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:170
1182msgid "Album name"
1183msgstr "Албум"
1184
1185#
1186#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:177
1187msgid "Original file name"
1188msgstr "Първоначално име на файл"
1189
1190#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:188
1191msgid "1, 2, 3"
1192msgstr "1, 2, 3"
1193
1194#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:195
1195msgid "01, 02, 03"
1196msgstr "01, 02, 03"
1197
1198#: src/nautilus-batch-rename-dialog.h:202
1199msgid "001, 002, 003"
1200msgstr "001, 002, 003"
1201
1202#: src/nautilus-bookmark.c:113 src/nautilus-file-utilities.c:304
1203#: src/nautilus-list-view.c:1883 src/nautilus-pathbar.c:370
1204#: src/nautilus-shell-search-provider.c:330 src/nautilus-window.c:173
1205msgid "Home"
1206msgstr "Домашна папка"
1207
1208#: src/nautilus-canvas-container.c:1772
1209msgid "The selection rectangle"
1210msgstr "Правоъгълник за избиране"
1211
1212#: src/nautilus-canvas-view-container.c:376
1213msgid "Icon View"
1214msgstr "Изглед като икони"
1215
1216#: src/nautilus-column-utilities.c:59 src/nautilus-list-view.c:2245
1217msgid "Name"
1218msgstr "Име"
1219
1220#: src/nautilus-column-utilities.c:60
1221msgid "The name and icon of the file."
1222msgstr "Име и икона на файла."
1223
1224#: src/nautilus-column-utilities.c:66
1225#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:236
1226msgid "Size"
1227msgstr "Размер"
1228
1229#: src/nautilus-column-utilities.c:67
1230msgid "The size of the file."
1231msgstr "Размер на файла."
1232
1233#: src/nautilus-column-utilities.c:73
1234#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:143
1235msgid "Type"
1236msgstr "Вид"
1237
1238#: src/nautilus-column-utilities.c:74
1239msgid "The type of the file."
1240msgstr "Вид на файла."
1241
1242#: src/nautilus-column-utilities.c:80
1243#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:426
1244msgid "Modified"
1245msgstr "Променян"
1246
1247#: src/nautilus-column-utilities.c:81 src/nautilus-column-utilities.c:148
1248msgid "The date the file was modified."
1249msgstr "Време на последна промяна на файла."
1250
1251#: src/nautilus-column-utilities.c:89
1252msgid "Detailed Type"
1253msgstr "Подробен вид"
1254
1255#: src/nautilus-column-utilities.c:90
1256msgid "The detailed type of the file."
1257msgstr "Подробен вид на файла."
1258
1259#: src/nautilus-column-utilities.c:96
1260#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:400
1261msgid "Accessed"
1262msgstr "Достъпен"
1263
1264#: src/nautilus-column-utilities.c:97
1265msgid "The date the file was accessed."
1266msgstr "Време на последен достъп до файла."
1267
1268#: src/nautilus-column-utilities.c:105
1269#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:290
1270#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:225
1271msgid "Created"
1272msgstr "Създаден"
1273
1274#: src/nautilus-column-utilities.c:106
1275msgid "The date the file was created."
1276msgstr "Време на създаване на файла."
1277
1278#: src/nautilus-column-utilities.c:115
1279#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:75
1280msgid "Owner"
1281msgstr "Собственик"
1282
1283#: src/nautilus-column-utilities.c:116
1284msgid "The owner of the file."
1285msgstr "Собственик на файла."
1286
1287#: src/nautilus-column-utilities.c:123
1288#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:110
1289msgid "Group"
1290msgstr "Група"
1291
1292#: src/nautilus-column-utilities.c:124
1293msgid "The group of the file."
1294msgstr "Група на файла."
1295
1296#: src/nautilus-column-utilities.c:131
1297#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1275
1298msgid "Permissions"
1299msgstr "Права"
1300
1301#: src/nautilus-column-utilities.c:132
1302msgid "The permissions of the file."
1303msgstr "Права за достъп файла."
1304
1305#: src/nautilus-column-utilities.c:139
1306msgid "Location"
1307msgstr "Местоположение"
1308
1309#: src/nautilus-column-utilities.c:140
1310msgid "The location of the file."
1311msgstr "Местоположение на файла."
1312
1313#: src/nautilus-column-utilities.c:147
1314msgid "Modified — Time"
1315msgstr "Променян – време"
1316
1317#: src/nautilus-column-utilities.c:156
1318msgid "Recency"
1319msgstr "Достъп"
1320
1321#: src/nautilus-column-utilities.c:157
1322msgid "The date the file was accessed by the user."
1323msgstr "Време на последен достъп до файла."
1324
1325#: src/nautilus-column-utilities.c:166
1326msgid "Star"
1327msgstr "Отбелязан"
1328
1329#: src/nautilus-column-utilities.c:167
1330msgid "Shows if file is starred."
1331msgstr "Дали файлът е отбелязан със звезда."
1332
1333#: src/nautilus-column-utilities.c:212
1334msgid "Trashed On"
1335msgstr "Преместен в кошчето на"
1336
1337#: src/nautilus-column-utilities.c:213
1338msgid "Date when file was moved to the Trash"
1339msgstr "Кога файлът е бил преместен в кошчето."
1340
1341#: src/nautilus-column-utilities.c:220
1342msgid "Original Location"
1343msgstr "Първоначално местоположение"
1344
1345#: src/nautilus-column-utilities.c:221
1346msgid "Original location of file before moved to the Trash"
1347msgstr "Местоположение на файла, преди да бъде преместен в кошчето"
1348
1349#: src/nautilus-column-utilities.c:239
1350msgid "Relevance"
1351msgstr "Съответствие"
1352
1353#: src/nautilus-column-utilities.c:240
1354msgid "Relevance rank for search"
1355msgstr "Подреждане на резултатите по съответствие"
1356
1357#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:78
1358msgid "Archive names cannot contain “/”."
1359msgstr "Името на архив не може да съдържа „/“."
1360
1361#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:83
1362msgid "An archive cannot be called “.”."
1363msgstr "Името на архив не може да е „.“."
1364
1365#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:88
1366msgid "An archive cannot be called “..”."
1367msgstr "Името на архив не може да е „..“."
1368
1369#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:93
1370msgid "Archive name is too long."
1371msgstr "Твърде дълго име на архив"
1372
1373#. We must warn about the side effect
1374#: src/nautilus-compress-dialog-controller.c:99
1375msgid "Archives with “.” at the beginning of their name are hidden."
1376msgstr "Архивите с „.“ в началото на имената им са скрити."
1377
1378#. Translators: this is of the format "hostname (uri-scheme)"
1379#: src/nautilus-directory.c:673
1380#, c-format
1381msgid "%s (%s)"
1382msgstr "%s (%s)"
1383
1384#: src/nautilus-dnd.c:796
1385msgid "_Move Here"
1386msgstr "_Преместване тук"
1387
1388#: src/nautilus-dnd.c:801
1389msgid "_Copy Here"
1390msgstr "_Копиране тук"
1391
1392#: src/nautilus-dnd.c:806
1393msgid "_Link Here"
1394msgstr "_Създаване на връзка тук"
1395
1396#: src/nautilus-dnd.c:813 src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:222
1397#: src/resources/ui/nautilus-create-folder-dialog.ui:57
1398msgid "Cancel"
1399msgstr "Отказване"
1400
1401#: src/nautilus-error-reporting.c:85
1402#, c-format
1403msgid "You do not have the permissions necessary to view the contents of “%s”."
1404msgstr "Нямате необходимите права за преглед на съдържанието на „%s“."
1405
1406#: src/nautilus-error-reporting.c:92
1407#, c-format
1408msgid "“%s” could not be found. Perhaps it has recently been deleted."
1409msgstr "„%s“ не може да бъде открит. Може би наскоро е изтрит."
1410
1411#: src/nautilus-error-reporting.c:104
1412#, c-format
1413msgid "Sorry, could not display all the contents of “%s”: %s"
1414msgstr "Не може да бъде показано цялото съдържание на „%s“: %s"
1415
1416#: src/nautilus-error-reporting.c:115
1417msgid "This location could not be displayed."
1418msgstr "Местоположението не може да бъде показано."
1419
1420#: src/nautilus-error-reporting.c:142
1421#, c-format
1422msgid "You do not have the permissions necessary to change the group of “%s”."
1423msgstr "Нямате правата за промяна на групата на „%s“."
1424
1425#. fall through
1426#: src/nautilus-error-reporting.c:165
1427#, c-format
1428msgid "Sorry, could not change the group of “%s”: %s"
1429msgstr "Групата на „%s“ не може да бъде променена: %s"
1430
1431#: src/nautilus-error-reporting.c:170
1432msgid "The group could not be changed."
1433msgstr "Групата не може да бъде променена."
1434
1435#: src/nautilus-error-reporting.c:191
1436#, c-format
1437msgid "Sorry, could not change the owner of “%s”: %s"
1438msgstr "Собственикът на „%s“ не може да бъде променен: %s"
1439
1440#: src/nautilus-error-reporting.c:194
1441msgid "The owner could not be changed."
1442msgstr "Собственикът не може да бъде променен."
1443
1444#: src/nautilus-error-reporting.c:215
1445#, c-format
1446msgid "Sorry, could not change the permissions of “%s”: %s"
1447msgstr "Правата на „%s“ не могат да се променят: %s"
1448
1449#: src/nautilus-error-reporting.c:218
1450msgid "The permissions could not be changed."
1451msgstr "Правата не могат да бъдат променени."
1452
1453#: src/nautilus-error-reporting.c:253
1454#, c-format
1455msgid ""
1456"The name “%s” is already used in this location. Please use a different name."
1457msgstr "Името „%s“ вече се използва в тази папка. Изберете друго."
1458
1459#: src/nautilus-error-reporting.c:261
1460#, c-format
1461msgid ""
1462"There is no “%s” in this location. Perhaps it was just moved or deleted?"
1463msgstr "В тази папка няма „%s“. Може би той е преместен(а) или изтрит(а)."
1464
1465#: src/nautilus-error-reporting.c:269
1466#, c-format
1467msgid "You do not have the permissions necessary to rename “%s”."
1468msgstr "Нямате права за преименуване на „%s“."
1469
1470#: src/nautilus-error-reporting.c:278
1471#, c-format
1472msgid ""
1473"The name “%s” is not valid because it contains the character “/”. Please use "
1474"a different name."
1475msgstr "Името „%s“ съдържа знака „/“ и е неправилно. Изберете друго име."
1476
1477#: src/nautilus-error-reporting.c:284
1478#, c-format
1479msgid "The name “%s” is not valid. Please use a different name."
1480msgstr "Името „%s“ е неправилно. Използвайте друго име."
1481
1482#: src/nautilus-error-reporting.c:293
1483#, c-format
1484msgid "The name “%s” is too long. Please use a different name."
1485msgstr "Името „%s“ е прекалено дълго. Използвайте друго име."
1486
1487#. fall through
1488#: src/nautilus-error-reporting.c:317
1489#, c-format
1490msgid "Sorry, could not rename “%s” to “%s”: %s"
1491msgstr "Името на „%s“ не може да бъде променено на „%s“: %s"
1492
1493#: src/nautilus-error-reporting.c:322
1494msgid "The item could not be renamed."
1495msgstr "Обектът не може да бъде преименуван."
1496
1497#: src/nautilus-error-reporting.c:431
1498#, c-format
1499msgid "Renaming “%s” to “%s”."
1500msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“."
1501
1502#: src/nautilus-file.c:1344 src/nautilus-vfs-file.c:382
1503msgid "This file cannot be mounted"
1504msgstr "Този файл не може да бъде монтиран"
1505
1506#: src/nautilus-file.c:1398
1507msgid "This file cannot be unmounted"
1508msgstr "Този файл не може да бъде демонтиран"
1509
1510#: src/nautilus-file.c:1445
1511msgid "This file cannot be ejected"
1512msgstr "Този файл не може да бъде изваден"
1513
1514#: src/nautilus-file.c:1490 src/nautilus-vfs-file.c:573
1515msgid "This file cannot be started"
1516msgstr "Този файл не може да бъде стартиран"
1517
1518#: src/nautilus-file.c:1549 src/nautilus-file.c:1589
1519msgid "This file cannot be stopped"
1520msgstr "Този файл не може да бъде спрян"
1521
1522#: src/nautilus-file.c:1968
1523#, c-format
1524msgid "Slashes are not allowed in filenames"
1525msgstr "Файловите имена не може да съдържат знака „/“"
1526
1527#: src/nautilus-file.c:2011
1528#, c-format
1529msgid "Toplevel files cannot be renamed"
1530msgstr "Файловете от най-високо ниво не може да бъдат преименувани"
1531
1532#: src/nautilus-file.c:2095
1533#, c-format
1534msgid "File not found"
1535msgstr "Файлът не е открит"
1536
1537#: src/nautilus-file.c:4483 src/nautilus-file-utilities.c:327
1538#: src/nautilus-pathbar.c:380
1539msgid "Starred"
1540msgstr "Отбелязан"
1541
1542#. Translators: Time in 24h format
1543#: src/nautilus-file.c:5513
1544msgid "%H:%M"
1545msgstr "%H:%M"
1546
1547#. Translators: Time in 12h format
1548#: src/nautilus-file.c:5518
1549msgid "%l:%M %p"
1550msgstr "%l:%M %p"
1551
1552#: src/nautilus-file.c:5527
1553#, no-c-format
1554msgid "Yesterday"
1555msgstr "вчера"
1556
1557#. Translators: this is the word Yesterday followed by
1558#. * a time in 24h format. i.e. "Yesterday 23:04"
1559#: src/nautilus-file.c:5536
1560#, no-c-format
1561msgid "Yesterday %H:%M"
1562msgstr "вчера, %H:%M"
1563
1564#. Translators: this is the word Yesterday followed by
1565#. * a time in 12h format. i.e. "Yesterday 9:04 PM"
1566#: src/nautilus-file.c:5543
1567#, no-c-format
1568msgid "Yesterday %l:%M %p"
1569msgstr "вчера, %l:%M %p"
1570
1571#: src/nautilus-file.c:5553
1572#, no-c-format
1573msgid "%a"
1574msgstr "%a"
1575
1576#. Translators: this is the name of the week day followed by
1577#. * a time in 24h format. i.e. "Monday 23:04"
1578#: src/nautilus-file.c:5562
1579#, no-c-format
1580msgid "%a %H:%M"
1581msgstr "%a, %H:%M"
1582
1583#. Translators: this is the week day name followed by
1584#. * a time in 12h format. i.e. "Monday 9:04 PM"
1585#: src/nautilus-file.c:5569
1586#, no-c-format
1587msgid "%a %l:%M %p"
1588msgstr "%a, %l:%M %p"
1589
1590#. Translators: this is the day of the month followed
1591#. * by the abbreviated month name i.e. "3 Feb"
1592#: src/nautilus-file.c:5580
1593#, no-c-format
1594msgid "%-e %b"
1595msgstr "%-e %b"
1596
1597#. Translators: this is the day of the month followed
1598#. * by the abbreviated month name followed by a time in
1599#. * 24h format i.e. "3 Feb 23:04"
1600#: src/nautilus-file.c:5590
1601#, no-c-format
1602msgid "%-e %b %H:%M"
1603msgstr "%-e %b %H:%M"
1604
1605#. Translators: this is the day of the month followed
1606#. * by the abbreviated month name followed by a time in
1607#. * 12h format i.e. "3 Feb 9:04"
1608#: src/nautilus-file.c:5598
1609#, no-c-format
1610msgid "%-e %b %l:%M %p"
1611msgstr "%-e %b, %l:%M %p"
1612
1613#. Translators: this is the day of the month followed by the abbreviated
1614#. * month name followed by the year i.e. "3 Feb 2015"
1615#: src/nautilus-file.c:5609
1616#, no-c-format
1617msgid "%-e %b %Y"
1618msgstr "%-e %b %Y"
1619
1620#. Translators: this is the day number followed
1621#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
1622#. * by a time in 24h format i.e. "3 Feb 2015 23:04"
1623#: src/nautilus-file.c:5619
1624#, no-c-format
1625msgid "%-e %b %Y %H:%M"
1626msgstr "%-e %b %Y, %H:%M"
1627
1628#. Translators: this is the day number followed
1629#. * by the abbreviated month name followed by the year followed
1630#. * by a time in 12h format i.e. "3 Feb 2015 9:04 PM"
1631#: src/nautilus-file.c:5627
1632#, no-c-format
1633msgid "%-e %b %Y %l:%M %p"
1634msgstr "%-e %b %Y, %l:%M %p"
1635
1636#: src/nautilus-file.c:5639
1637#, no-c-format
1638msgid "%c"
1639msgstr "%c"
1640
1641#: src/nautilus-file.c:6065
1642#, c-format
1643msgid "Not allowed to set permissions"
1644msgstr "Нямате права да задавате такива"
1645
1646#: src/nautilus-file.c:6388
1647#, c-format
1648msgid "Not allowed to set owner"
1649msgstr "Нямате права да зададете собственик"
1650
1651#: src/nautilus-file.c:6407
1652#, c-format
1653msgid "Specified owner “%s” doesn’t exist"
1654msgstr "Указаният собственик „%s“ не съществува."
1655
1656#: src/nautilus-file.c:6692
1657#, c-format
1658msgid "Not allowed to set group"
1659msgstr "Нямате права да зададете група"
1660
1661#: src/nautilus-file.c:6711
1662#, c-format
1663msgid "Specified group “%s” doesn’t exist"
1664msgstr "Указаната група „%s“ не съществува."
1665
1666#. Translators: "Me" is used to indicate the file is owned by me (the current user)
1667#: src/nautilus-file.c:6853
1668msgid "Me"
1669msgstr "Мой"
1670
1671#: src/nautilus-file.c:6885
1672#, c-format
1673msgid "%'u item"
1674msgid_plural "%'u items"
1675msgstr[0] "%'u обект"
1676msgstr[1] "%'u обекта"
1677
1678#: src/nautilus-file.c:6886
1679#, c-format
1680msgid "%'u folder"
1681msgid_plural "%'u folders"
1682msgstr[0] "%'u папка"
1683msgstr[1] "%'u папки"
1684
1685#: src/nautilus-file.c:6887
1686#, c-format
1687msgid "%'u file"
1688msgid_plural "%'u files"
1689msgstr[0] "%'u файл"
1690msgstr[1] "%'u файла"
1691
1692#. This means no contents at all were readable
1693#: src/nautilus-file.c:7376
1694msgid "? bytes"
1695msgstr "? байта"
1696
1697#. This means no contents at all were readable
1698#: src/nautilus-file.c:7388
1699msgid "? items"
1700msgstr "? обекта"
1701
1702#: src/nautilus-file.c:7396
1703msgid "Unknown"
1704msgstr "неизвестно"
1705
1706#. Fallback, use for both unknown attributes and attributes
1707#. * for which we have no more appropriate default.
1708#.
1709#: src/nautilus-file.c:7427 src/nautilus-properties-window.c:1274
1710msgid "unknown"
1711msgstr "неизвестно"
1712
1713#: src/nautilus-file.c:7465 src/nautilus-file.c:7473 src/nautilus-file.c:7532
1714msgid "Program"
1715msgstr "Програма"
1716
1717#: src/nautilus-file.c:7467
1718msgid "Font"
1719msgstr "Шрифт"
1720
1721#: src/nautilus-file.c:7469
1722msgid "Archive"
1723msgstr "Архив"
1724
1725#: src/nautilus-file.c:7470
1726msgid "Markup"
1727msgstr "Текст с маркери"
1728
1729#: src/nautilus-file.c:7471 src/nautilus-file.c:7472
1730msgid "Text"
1731msgstr "Текст"
1732
1733#: src/nautilus-file.c:7475
1734msgid "Contacts"
1735msgstr "Контакти"
1736
1737#: src/nautilus-file.c:7476
1738msgid "Calendar"
1739msgstr "Календар"
1740
1741#: src/nautilus-file.c:7477
1742msgid "Document"
1743msgstr "Документ"
1744
1745#: src/nautilus-file.c:7478 src/nautilus-mime-actions.c:189
1746msgid "Presentation"
1747msgstr "Презентация"
1748
1749#: src/nautilus-file.c:7479 src/nautilus-mime-actions.c:197
1750msgid "Spreadsheet"
1751msgstr "Електронна таблица"
1752
1753#. Refers to a file type which is known but not one of the basic types
1754#: src/nautilus-file.c:7506
1755msgid "Other"
1756msgstr "Друг"
1757
1758#: src/nautilus-file.c:7534
1759msgid "Binary"
1760msgstr "Двоични данни"
1761
1762#: src/nautilus-file.c:7539
1763msgid "Folder"
1764msgstr "Папка"
1765
1766#: src/nautilus-file.c:7578
1767msgid "Link"
1768msgstr "Връзка"
1769
1770#. Note to localizers: convert file type string for file
1771#. * (e.g. "folder", "plain text") to file type for symbolic link
1772#. * to that kind of file (e.g. "link to folder").
1773#.
1774#. appended to new link file
1775#: src/nautilus-file.c:7584 src/nautilus-file-operations.c:490
1776#, c-format
1777msgid "Link to %s"
1778msgstr "Връзка към „%s“"
1779
1780#: src/nautilus-file.c:7602 src/nautilus-file.c:7618 src/nautilus-file.c:7634
1781msgid "Link (broken)"
1782msgstr "Връзка (повредена)"
1783
1784#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:143
1785#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:112
1786msgid "File names cannot contain “/”."
1787msgstr "Името на файл не може да съдържа „/“."
1788
1789#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:148
1790#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:124
1791msgid "A file cannot be called “.”."
1792msgstr "Името на файл не може да е „.“."
1793
1794#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:153
1795#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:136
1796msgid "A file cannot be called “..”."
1797msgstr "Името на файл не може да е „..“."
1798
1799#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:158
1800#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:148
1801msgid "File name is too long."
1802msgstr "Твърде дълго име на файл."
1803
1804#. We must warn about the side effect
1805#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:164
1806#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:161
1807msgid "Files with “.” at the beginning of their name are hidden."
1808msgstr "Файловете с „.“ началото на имената им са скрити."
1809
1810#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:186
1811msgid "A folder with that name already exists."
1812msgstr "Вече съществува папка с това име."
1813
1814#: src/nautilus-file-name-widget-controller.c:191
1815msgid "A file with that name already exists."
1816msgstr "Вече съществува файл с това име."
1817
1818#: src/nautilus-file-operations.c:260
1819#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:159
1820msgid "_Skip"
1821msgstr "_Пропускане"
1822
1823#: src/nautilus-file-operations.c:261
1824msgid "S_kip All"
1825msgstr "Пропус_кане на всички"
1826
1827#: src/nautilus-file-operations.c:262
1828msgid "_Retry"
1829msgstr "По_вторен опит"
1830
1831#: src/nautilus-file-operations.c:263
1832msgid "_Delete"
1833msgstr "Из_триване"
1834
1835#: src/nautilus-file-operations.c:264
1836msgid "Delete _All"
1837msgstr "Изтриване на _всички"
1838
1839#: src/nautilus-file-operations.c:265
1840msgid "_Replace"
1841msgstr "_Замяна"
1842
1843#: src/nautilus-file-operations.c:266
1844msgid "Replace _All"
1845msgstr "Замяна на _всички"
1846
1847#: src/nautilus-file-operations.c:267
1848msgid "_Merge"
1849msgstr "_Сливане"
1850
1851#: src/nautilus-file-operations.c:268
1852msgid "Merge _All"
1853msgstr "Сливане _на всички"
1854
1855#: src/nautilus-file-operations.c:269
1856msgid "Copy _Anyway"
1857msgstr "Копиране _въпреки всичко"
1858
1859#: src/nautilus-file-operations.c:270 src/nautilus-file-operations.c:3039
1860msgid "Empty _Trash"
1861msgstr "Изчистване на _кошчето"
1862
1863#: src/nautilus-file-operations.c:370
1864#, c-format
1865msgid "%'d second"
1866msgid_plural "%'d seconds"
1867msgstr[0] "%'d секунда"
1868msgstr[1] "%'d секунди"
1869
1870#: src/nautilus-file-operations.c:376 src/nautilus-file-operations.c:388
1871#, c-format
1872msgid "%'d minute"
1873msgid_plural "%'d minutes"
1874msgstr[0] "%'d минута"
1875msgstr[1] "%'d минути"
1876
1877#: src/nautilus-file-operations.c:387 src/nautilus-file-operations.c:395
1878#, c-format
1879msgid "%'d hour"
1880msgid_plural "%'d hours"
1881msgstr[0] "%'d час"
1882msgstr[1] "%'d часа"
1883
1884#. appended to new link file
1885#: src/nautilus-file-operations.c:497
1886#, c-format
1887msgid "Another link to %s"
1888msgstr "Друга връзка към „%s“"
1889
1890#. Localizers: Feel free to leave out the "st" suffix
1891#. * if there's no way to do that nicely for a
1892#. * particular language.
1893#.
1894#: src/nautilus-file-operations.c:518
1895#, c-format
1896msgid "%'dst link to %s"
1897msgstr "%'d-ва връзка към „%s“"
1898
1899#. appended to new link file
1900#: src/nautilus-file-operations.c:525
1901#, c-format
1902msgid "%'dnd link to %s"
1903msgstr "%'d-ра връзка към „%s“"
1904
1905#. appended to new link file
1906#: src/nautilus-file-operations.c:532
1907#, c-format
1908msgid "%'drd link to %s"
1909msgstr "%'d-та връзка към „%s“"
1910
1911#. appended to new link file
1912#: src/nautilus-file-operations.c:539
1913#, c-format
1914msgid "%'dth link to %s"
1915msgstr "%'d-а връзка към „%s“"
1916
1917#. Localizers:
1918#. * Feel free to leave out the st, nd, rd and th suffix or
1919#. * make some or all of them match.
1920#.
1921#. localizers: tag used to detect the first copy of a file
1922#: src/nautilus-file-operations.c:591
1923msgid " (copy)"
1924msgstr " (копие)"
1925
1926#. localizers: tag used to detect the second copy of a file
1927#: src/nautilus-file-operations.c:593
1928msgid " (another copy)"
1929msgstr " (друго копие)"
1930
1931#. localizers: tag used to detect the x11th copy of a file
1932#. localizers: tag used to detect the x12th copy of a file
1933#. localizers: tag used to detect the x13th copy of a file
1934#. localizers: tag used to detect the xxth copy of a file
1935#: src/nautilus-file-operations.c:596 src/nautilus-file-operations.c:598
1936#: src/nautilus-file-operations.c:600 src/nautilus-file-operations.c:610
1937msgid "th copy)"
1938msgstr "-то копие)"
1939
1940#. localizers: tag used to detect the x1st copy of a file
1941#: src/nautilus-file-operations.c:603
1942msgid "st copy)"
1943msgstr "-во копие)"
1944
1945#. localizers: tag used to detect the x2nd copy of a file
1946#: src/nautilus-file-operations.c:605
1947msgid "nd copy)"
1948msgstr "-ро копие)"
1949
1950#. localizers: tag used to detect the x3rd copy of a file
1951#: src/nautilus-file-operations.c:607
1952msgid "rd copy)"
1953msgstr "-то копие)"
1954
1955#. localizers: appended to first file copy
1956#: src/nautilus-file-operations.c:624
1957#, c-format
1958msgid "%s (copy)%s"
1959msgstr "%s (копие)%s"
1960
1961#. localizers: appended to second file copy
1962#: src/nautilus-file-operations.c:626
1963#, c-format
1964msgid "%s (another copy)%s"
1965msgstr "%s (друго копие)%s"
1966
1967#. localizers: appended to x11th file copy
1968#. localizers: appended to x12th file copy
1969#. localizers: appended to x13th file copy
1970#. localizers: appended to xxth file copy
1971#: src/nautilus-file-operations.c:629 src/nautilus-file-operations.c:631
1972#: src/nautilus-file-operations.c:633 src/nautilus-file-operations.c:647
1973#, c-format
1974msgid "%s (%'dth copy)%s"
1975msgstr "%s (%'d-о копие)%s"
1976
1977#. localizers: if in your language there's no difference between 1st, 2nd, 3rd and nth
1978#. * plurals, you can leave the st, nd, rd suffixes out and just make all the translated
1979#. * strings look like "%s (copy %'d)%s".
1980#.
1981#. localizers: appended to x1st file copy
1982#: src/nautilus-file-operations.c:641
1983#, c-format
1984msgid "%s (%'dst copy)%s"
1985msgstr "%s (%'d-во копие)%s"
1986
1987#. localizers: appended to x2nd file copy
1988#: src/nautilus-file-operations.c:643
1989#, c-format
1990msgid "%s (%'dnd copy)%s"
1991msgstr "%s (%'d-ро копие)%s"
1992
1993#. localizers: appended to x3rd file copy
1994#: src/nautilus-file-operations.c:645
1995#, c-format
1996msgid "%s (%'drd copy)%s"
1997msgstr "%s (%'d-то копие)%s"
1998
1999#. localizers: opening parentheses to match the "th copy)" string
2000#: src/nautilus-file-operations.c:760
2001msgid " ("
2002msgstr " ("
2003
2004#. localizers: opening parentheses of the "th copy)" string
2005#: src/nautilus-file-operations.c:770
2006#, c-format
2007msgid " (%'d"
2008msgstr " (%'d"
2009
2010#: src/nautilus-file-operations.c:1694
2011#, c-format
2012msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s” from the trash?"
2013msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“ от кошчето?"
2014
2015#: src/nautilus-file-operations.c:1699
2016#, c-format
2017msgid ""
2018"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item from the "
2019"trash?"
2020msgid_plural ""
2021"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items from the "
2022"trash?"
2023msgstr[0] ""
2024"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект от "
2025"кошчето?"
2026msgstr[1] ""
2027"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта от "
2028"кошчето?"
2029
2030#: src/nautilus-file-operations.c:1709 src/nautilus-file-operations.c:1772
2031msgid "If you delete an item, it will be permanently lost."
2032msgstr "Ако изтриете обект, той изчезва окончателно."
2033
2034#: src/nautilus-file-operations.c:1724
2035msgid "Empty all items from Trash?"
2036msgstr "Да се изтрият ли всички обекти от кошчето?"
2037
2038#: src/nautilus-file-operations.c:1728
2039msgid "All items in the Trash will be permanently deleted."
2040msgstr "Всички обекти в кошчето ще бъдат окончателно изтрити."
2041
2042#: src/nautilus-file-operations.c:1758
2043#, c-format
2044msgid "Are you sure you want to permanently delete “%s”?"
2045msgstr "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете „%s“?"
2046
2047#: src/nautilus-file-operations.c:1763
2048#, c-format
2049msgid "Are you sure you want to permanently delete the %'d selected item?"
2050msgid_plural ""
2051"Are you sure you want to permanently delete the %'d selected items?"
2052msgstr[0] "Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избран обект?"
2053msgstr[1] ""
2054"Сигурни ли сте, че искате окончателно да изтриете %'d избрани обекта?"
2055
2056#: src/nautilus-file-operations.c:1824
2057#, c-format
2058msgid "Deleted “%s”"
2059msgstr "„%s“ — изтрито"
2060
2061#: src/nautilus-file-operations.c:1828
2062#, c-format
2063msgid "Deleting “%s”"
2064msgstr "„%s“ — изтрива се"
2065
2066#: src/nautilus-file-operations.c:1839
2067#, c-format
2068msgid "Deleted %'d file"
2069msgid_plural "Deleted %'d files"
2070msgstr[0] "%'d файл изтрит"
2071msgstr[1] "%'d файл изтрити"
2072
2073#: src/nautilus-file-operations.c:1845
2074#, c-format
2075msgid "Deleting %'d file"
2076msgid_plural "Deleting %'d files"
2077msgstr[0] "%'d файл се изтрива"
2078msgstr[1] "%'d файла се изтриват"
2079
2080#. To translators: %'d is the number of files completed for the operation,
2081#. * so it will be something like 2/14.
2082#: src/nautilus-file-operations.c:1873 src/nautilus-file-operations.c:1881
2083#: src/nautilus-file-operations.c:1921 src/nautilus-file-operations.c:2264
2084#: src/nautilus-file-operations.c:2272 src/nautilus-file-operations.c:2312
2085#: src/nautilus-file-operations.c:4181 src/nautilus-file-operations.c:4189
2086#: src/nautilus-file-operations.c:4260 src/nautilus-file-operations.c:8844
2087#: src/nautilus-file-operations.c:8912
2088#, c-format
2089msgid "%'d / %'d"
2090msgstr "%'d / %'d"
2091
2092#. To translators: %s will expand to a time duration like "2 minutes".
2093#. * So the whole thing will be something like "1 / 5 -- 2 hours left (4 files/sec)"
2094#. *
2095#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
2096#.
2097#: src/nautilus-file-operations.c:1900 src/nautilus-file-operations.c:2291
2098#, c-format
2099msgid "%'d / %'d — %s left"
2100msgid_plural "%'d / %'d — %s left"
2101msgstr[0] "Остава %3$s, завършени %1$'d от %2$'d"
2102msgstr[1] "Остават %3$s, завършени %1$'d от %2$'d"
2103
2104#: src/nautilus-file-operations.c:1904 src/nautilus-file-operations.c:2294
2105#, c-format
2106msgid "(%d file/sec)"
2107msgid_plural "(%d files/sec)"
2108msgstr[0] "(%d файл / сек.)"
2109msgstr[1] "(%d файла / сек.)"
2110
2111#: src/nautilus-file-operations.c:2063 src/nautilus-file-operations.c:3359
2112msgid "Error while deleting."
2113msgstr "Грешка при изтриването."
2114
2115#: src/nautilus-file-operations.c:2074
2116#, c-format
2117msgid "There was an error deleting the folder “%s”."
2118msgstr "Грешка при изтриване на папката „%s“."
2119
2120#: src/nautilus-file-operations.c:2077
2121#, c-format
2122msgid "You do not have sufficient permissions to delete the folder “%s”."
2123msgstr "Нямате необходимите права за изтриване на папката „%s“."
2124
2125#: src/nautilus-file-operations.c:2084
2126#, c-format
2127msgid "There was an error deleting the file “%s”."
2128msgstr "Грешка при изтриване на файла „%s“."
2129
2130#: src/nautilus-file-operations.c:2087
2131#, c-format
2132msgid "You do not have sufficient permissions to delete the file “%s”."
2133msgstr "Нямате необходимите права за изтриване на файла „%s“."
2134
2135#: src/nautilus-file-operations.c:2214
2136#, c-format
2137msgid "Trashing “%s”"
2138msgstr "„%s“ се премества в кошчето"
2139
2140#: src/nautilus-file-operations.c:2218
2141#, c-format
2142msgid "Trashed “%s”"
2143msgstr "„%s“ е преместена в кошчето"
2144
2145#: src/nautilus-file-operations.c:2229
2146#, c-format
2147msgid "Trashing %'d file"
2148msgid_plural "Trashing %'d files"
2149msgstr[0] "Преместване на %'d файл в кошчето"
2150msgstr[1] "Преместване на %'d файла в кошчето"
2151
2152#: src/nautilus-file-operations.c:2235
2153#, c-format
2154msgid "Trashed %'d file"
2155msgid_plural "Trashed %'d files"
2156msgstr[0] "%'d файл преместен в кошчето"
2157msgstr[1] "%'d файла преместени в кошчето"
2158
2159#. Translators: %s is a file name
2160#: src/nautilus-file-operations.c:2384
2161#, c-format
2162msgid "“%s” can’t be put in the trash. Do you want to delete it immediately?"
2163msgstr "„%s“ не може да бъде преместен в кошчето. Искате ли да го изтриете?"
2164
2165#: src/nautilus-file-operations.c:2396
2166msgid "This remote location does not support sending items to the trash."
2167msgstr "Този отдалечен адрес не поддържа преместване на обекти в кошчето."
2168
2169#: src/nautilus-file-operations.c:2693
2170msgid "Trashing Files"
2171msgstr "Преместване на файлове в кошчето"
2172
2173#: src/nautilus-file-operations.c:2697
2174msgid "Deleting Files"
2175msgstr "Изтриване на файлове"
2176
2177#: src/nautilus-file-operations.c:2854
2178#, c-format
2179msgid "Unable to eject %s"
2180msgstr "%s не може да се извади"
2181
2182#: src/nautilus-file-operations.c:2859
2183#, c-format
2184msgid "Unable to unmount %s"
2185msgstr "%s не може да се демонтира"
2186
2187#: src/nautilus-file-operations.c:3029
2188msgid "Do you want to empty the trash before you unmount?"
2189msgstr "Искате ли да изчистите кошчето, преди да демонтирате?"
2190
2191#: src/nautilus-file-operations.c:3031
2192msgid ""
2193"In order to regain the free space on this volume the trash must be emptied. "
2194"All trashed items on the volume will be permanently lost."
2195msgstr ""
2196"За да освободите място на тази файлова система, трябва да изчистите кошчето. "
2197"Всички обекти в кошчето ще бъдат загубени безвъзвратно."
2198
2199#: src/nautilus-file-operations.c:3037
2200msgid "Do _not Empty Trash"
2201msgstr "Кошчето _да не се изчиства"
2202
2203#. Translators: %s is a file name formatted for display
2204#: src/nautilus-file-operations.c:3176 src/nautilus-files-view.c:6797
2205#, c-format
2206msgid "Unable to access “%s”"
2207msgstr "„%s“ е недостъпен"
2208
2209#: src/nautilus-file-operations.c:3261
2210#, c-format
2211msgid "Preparing to copy %'d file (%s)"
2212msgid_plural "Preparing to copy %'d files (%s)"
2213msgstr[0] "Подготовка за копиране на %'d файл (%s)"
2214msgstr[1] "Подготовка за копиране на %'d файла (%s)"
2215
2216#: src/nautilus-file-operations.c:3274
2217#, c-format
2218msgid "Preparing to move %'d file (%s)"
2219msgid_plural "Preparing to move %'d files (%s)"
2220msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл (%s)"
2221msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла (%s)"
2222
2223#: src/nautilus-file-operations.c:3287
2224#, c-format
2225msgid "Preparing to delete %'d file (%s)"
2226msgid_plural "Preparing to delete %'d files (%s)"
2227msgstr[0] "Подготовка за изтриване на %'d файл (%s)"
2228msgstr[1] "Подготовка за изтриване на %'d файла (%s)"
2229
2230#: src/nautilus-file-operations.c:3297
2231#, c-format
2232msgid "Preparing to trash %'d file"
2233msgid_plural "Preparing to trash %'d files"
2234msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл в кошчето"
2235msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла в кошчето"
2236
2237#: src/nautilus-file-operations.c:3306
2238#, c-format
2239msgid "Preparing to compress %'d file"
2240msgid_plural "Preparing to compress %'d files"
2241msgstr[0] "Подготовка за компресиране на %'d файл"
2242msgstr[1] "Подготовка за компресиране на %'d файла"
2243
2244#: src/nautilus-file-operations.c:3349 src/nautilus-file-operations.c:4784
2245#: src/nautilus-file-operations.c:4976 src/nautilus-file-operations.c:5058
2246#: src/nautilus-file-operations.c:5345
2247msgid "Error while copying."
2248msgstr "Грешка при копирането."
2249
2250#: src/nautilus-file-operations.c:3354 src/nautilus-file-operations.c:4972
2251#: src/nautilus-file-operations.c:5054 src/nautilus-file-operations.c:5341
2252msgid "Error while moving."
2253msgstr "Грешка при преместването."
2254
2255#: src/nautilus-file-operations.c:3364
2256msgid "Error while moving files to trash."
2257msgstr "Грешка при преместването на файлове в кошчето."
2258
2259#: src/nautilus-file-operations.c:3369
2260msgid "Error while compressing files."
2261msgstr "Грешка при компресиране на файлове."
2262
2263#: src/nautilus-file-operations.c:3461
2264#, c-format
2265msgid ""
2266"Files in the folder “%s” cannot be handled because you do not have "
2267"permissions to see them."
2268msgstr ""
2269"Файловете в папката „%s“ не могат да бъдат обработени, понеже нямате права "
2270"да ги видите."
2271
2272#: src/nautilus-file-operations.c:3467 src/nautilus-file-operations.c:4988
2273#, c-format
2274msgid ""
2275"There was an error getting information about the files in the folder “%s”."
2276msgstr "Грешка при получаването на информация за файловете в папката „%s“."
2277
2278#: src/nautilus-file-operations.c:3522
2279#, c-format
2280msgid ""
2281"The folder “%s” cannot be handled because you do not have permissions to "
2282"read it."
2283msgstr ""
2284"Папката „%s“ не може да бъде обработена, понеже нямате права да я прочетете."
2285
2286#: src/nautilus-file-operations.c:3528 src/nautilus-file-operations.c:5070
2287#, c-format
2288msgid "There was an error reading the folder “%s”."
2289msgstr "Грешка при прочитането на папката „%s“."
2290
2291#: src/nautilus-file-operations.c:3638
2292#, c-format
2293msgid ""
2294"The file “%s” cannot be handled because you do not have permissions to read "
2295"it."
2296msgstr ""
2297"Файлът „%s“ не може да бъде обработен, понеже нямате права да го прочетете."
2298
2299#: src/nautilus-file-operations.c:3643
2300#, c-format
2301msgid "There was an error getting information about “%s”."
2302msgstr "Грешка при получаването на информацията за „%s“."
2303
2304#: src/nautilus-file-operations.c:3765 src/nautilus-file-operations.c:3827
2305#: src/nautilus-file-operations.c:3874 src/nautilus-file-operations.c:3918
2306#, c-format
2307msgid "Error while copying to “%s”."
2308msgstr "Грешка при копирането в „%s“."
2309
2310#: src/nautilus-file-operations.c:3770
2311msgid "You do not have permissions to access the destination folder."
2312msgstr "Нямате права за достъп до целевата папка."
2313
2314#: src/nautilus-file-operations.c:3774
2315msgid "There was an error getting information about the destination."
2316msgstr "Грешка при получаването на информация за целевото местоположение."
2317
2318#: src/nautilus-file-operations.c:3828
2319msgid "The destination is not a folder."
2320msgstr "Целевото местоположение не е папка."
2321
2322#: src/nautilus-file-operations.c:3875
2323msgid ""
2324"There is not enough space on the destination. Try to remove files to make "
2325"space."
2326msgstr ""
2327"Няма достатъчно място в целевото местоположение. Опитайте се да изтриете "
2328"файлове, за да освободите място."
2329
2330#: src/nautilus-file-operations.c:3879
2331#, c-format
2332msgid "%s more space is required to copy to the destination."
2333msgstr "За копиране са необходими още %s свободно пространство."
2334
2335#: src/nautilus-file-operations.c:3919
2336msgid "The destination is read-only."
2337msgstr "Целевото местоположение е само за четене."
2338
2339#: src/nautilus-file-operations.c:3996
2340#, c-format
2341msgid "Moving “%s” to “%s”"
2342msgstr "Преместване на „%s“ в „%s“."
2343
2344#: src/nautilus-file-operations.c:4000
2345#, c-format
2346msgid "Moved “%s” to “%s”"
2347msgstr "„%s“ е преместена в „%s“"
2348
2349#: src/nautilus-file-operations.c:4007
2350#, c-format
2351msgid "Copying “%s” to “%s”"
2352msgstr "Копиране на „%s“ в „%s“."
2353
2354#: src/nautilus-file-operations.c:4011
2355#, c-format
2356msgid "Copied “%s” to “%s”"
2357msgstr "„%s“ копирана в „%s“"
2358
2359#: src/nautilus-file-operations.c:4045
2360#, c-format
2361msgid "Duplicating “%s”"
2362msgstr "Дублиране на „%s“"
2363
2364#: src/nautilus-file-operations.c:4049
2365#, c-format
2366msgid "Duplicated “%s”"
2367msgstr "„%s“ е дублирана"
2368
2369#: src/nautilus-file-operations.c:4068
2370#, c-format
2371msgid "Moving %'d file to “%s”"
2372msgid_plural "Moving %'d files to “%s”"
2373msgstr[0] "Преместване на %'d файл в „%s“"
2374msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%s“"
2375
2376#: src/nautilus-file-operations.c:4074
2377#, c-format
2378msgid "Copying %'d file to “%s”"
2379msgid_plural "Copying %'d files to “%s”"
2380msgstr[0] "Копиране на %'d файл в „%s“"
2381msgstr[1] "Копиране на %'d файла в „%s“"
2382
2383#: src/nautilus-file-operations.c:4093
2384#, c-format
2385msgid "Moved %'d file to “%s”"
2386msgid_plural "Moved %'d files to “%s”"
2387msgstr[0] "Преместване на %'d файл в „%s“"
2388msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%s“"
2389
2390#: src/nautilus-file-operations.c:4099
2391#, c-format
2392msgid "Copied %'d file to “%s”"
2393msgid_plural "Copied %'d files to “%s”"
2394msgstr[0] "Копиране на %'d файл в „%s“"
2395msgstr[1] "Копиране на %'d файла от в „%s“"
2396
2397#: src/nautilus-file-operations.c:4122
2398#, c-format
2399msgid "Duplicating %'d file in “%s”"
2400msgid_plural "Duplicating %'d files in “%s”"
2401msgstr[0] "Дублиране на %'d файл (в „%s“)"
2402msgstr[1] "Дублиране %'d файла (в „%s“)"
2403
2404#: src/nautilus-file-operations.c:4132
2405#, c-format
2406msgid "Duplicated %'d file in “%s”"
2407msgid_plural "Duplicated %'d files in “%s”"
2408msgstr[0] "%'d файл дублиран (в „%s“)"
2409msgstr[1] "%'d файла дублирани (в „%s“)"
2410
2411#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
2412#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
2413#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or
2414#. * "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
2415#.
2416#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", so something like "4 kb / 4 MB"
2417#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB".
2418#: src/nautilus-file-operations.c:4171 src/nautilus-file-operations.c:4231
2419#: src/nautilus-file-operations.c:8357 src/nautilus-file-operations.c:8584
2420#: src/nautilus-file-operations.c:8839 src/nautilus-file-operations.c:8882
2421#, c-format
2422msgid "%s / %s"
2423msgstr "%s / %s"
2424
2425#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %s to a time duration like
2426#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
2427#. *
2428#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
2429#.
2430#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or
2431#. * "3 MB", %s to a time duration like "2 minutes". So the whole
2432#. * thing will be something like
2433#. * "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
2434#. *
2435#. * The singular/plural form will be used depending on the
2436#. * remaining time (i.e. the %s argument).
2437#.
2438#. To translators: %s will expand to a size like "2 bytes" or "3 MB", %s to a time duration like
2439#. * "2 minutes". So the whole thing will be something like "2 kb / 4 MB -- 2 hours left (4kb/sec)"
2440#. *
2441#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
2442#.
2443#: src/nautilus-file-operations.c:4215 src/nautilus-file-operations.c:8375
2444#: src/nautilus-file-operations.c:8871
2445#, c-format
2446msgid "%s / %s — %s left (%s/sec)"
2447msgid_plural "%s / %s — %s left (%s/sec)"
2448msgstr[0] "Остава %3$s, завършени %1$s от %2$s (%4$s/сек.)"
2449msgstr[1] "Остават %3$s, завършени %1$s от %2$s (%4$s/сек.)"
2450
2451#. To translators: %s will expand to a time duration like "2 minutes".
2452#. * So the whole thing will be something like "1 / 5 -- 2 hours left (4kb/sec)"
2453#. *
2454#. * The singular/plural form will be used depending on the remaining time (i.e. the %s argument).
2455#.
2456#: src/nautilus-file-operations.c:4249 src/nautilus-file-operations.c:8901
2457#, c-format
2458msgid "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
2459msgid_plural "%'d / %'d — %s left (%s/sec)"
2460msgstr[0] "Остава %3$s, завършени %1$'d от %2$'d (%4$s/сек.)"
2461msgstr[1] "Остават %3$s, завършени %1$'d от %2$'d (%4$s/сек.)"
2462
2463#: src/nautilus-file-operations.c:4790
2464#, c-format
2465msgid ""
2466"The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to "
2467"create it in the destination."
2468msgstr ""
2469"Папката „%s“ не може да бъде копирана, понеже нямате права да я създадете в "
2470"целевото местоположение."
2471
2472#: src/nautilus-file-operations.c:4796
2473#, c-format
2474msgid "There was an error creating the folder “%s”."
2475msgstr "Грешка при създаване на папката „%s“."
2476
2477#: src/nautilus-file-operations.c:4983
2478#, c-format
2479msgid ""
2480"Files in the folder “%s” cannot be copied because you do not have "
2481"permissions to see them."
2482msgstr ""
2483"Файловете в папката „%s“ не може да бъдат копирани, понеже нямате права за "
2484"четене на папката."
2485
2486#: src/nautilus-file-operations.c:4999
2487msgid "_Skip files"
2488msgstr "_Пропускане на файлове"
2489
2490#: src/nautilus-file-operations.c:5065
2491#, c-format
2492msgid ""
2493"The folder “%s” cannot be copied because you do not have permissions to read "
2494"it."
2495msgstr ""
2496"Папката „%s“ не може да бъде копирана, понеже нямате права за четене на "
2497"папката."
2498
2499#: src/nautilus-file-operations.c:5130 src/nautilus-file-operations.c:5759
2500#: src/nautilus-file-operations.c:6505
2501#, c-format
2502msgid "Error while moving “%s”."
2503msgstr "Грешка при преместването на „%s“."
2504
2505#: src/nautilus-file-operations.c:5131
2506msgid "Could not remove the source folder."
2507msgstr "Изходната папка не може да бъде изтрита."
2508
2509#: src/nautilus-file-operations.c:5347
2510msgid "There was an error getting information about the source."
2511msgstr "Грешка при получаването на информация за източника."
2512
2513#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
2514#: src/nautilus-file-operations.c:5449 src/nautilus-file-operations.c:6262
2515msgid "You cannot move a folder into itself."
2516msgstr "Не може да преместите папката в самата нея."
2517
2518#: src/nautilus-file-operations.c:5450 src/nautilus-file-operations.c:6263
2519msgid "You cannot copy a folder into itself."
2520msgstr "Не може да копирате папката в самата нея."
2521
2522#: src/nautilus-file-operations.c:5451 src/nautilus-file-operations.c:6264
2523msgid "The destination folder is inside the source folder."
2524msgstr "Целевата папка е вътре в изходната папка."
2525
2526#. the run_warning() frees all strings passed in automatically
2527#: src/nautilus-file-operations.c:5491 src/nautilus-file-operations.c:6305
2528msgid "You cannot move a file over itself."
2529msgstr "Не може да преместите файла върху самия него."
2530
2531#: src/nautilus-file-operations.c:5492 src/nautilus-file-operations.c:6306
2532msgid "You cannot copy a file over itself."
2533msgstr "Не може да копирате файла върху самия него."
2534
2535#: src/nautilus-file-operations.c:5493 src/nautilus-file-operations.c:6307
2536msgid "The source file would be overwritten by the destination."
2537msgstr "Изходният файл ще бъде презаписан от целевото местоположение."
2538
2539#: src/nautilus-file-operations.c:5763 src/nautilus-file-operations.c:5851
2540#, c-format
2541msgid "Error while copying “%s”."
2542msgstr "Грешка при копирането на „%s“."
2543
2544#: src/nautilus-file-operations.c:5766
2545#, c-format
2546msgid "Could not remove the already existing file with the same name in %s."
2547msgstr "Съществуващ вече файл със същото име в „%s“ не може да бъде изтрит."
2548
2549#: src/nautilus-file-operations.c:5853
2550#, c-format
2551msgid "There was an error copying the file into %s."
2552msgstr "Грешка при копирането на файла в „%s“."
2553
2554#: src/nautilus-file-operations.c:6043
2555msgid "Copying Files"
2556msgstr "Копиране на файлове"
2557
2558#: src/nautilus-file-operations.c:6163
2559#, c-format
2560msgid "Preparing to move to “%s”"
2561msgstr "Подготовка за преместване в „%s“"
2562
2563#: src/nautilus-file-operations.c:6167
2564#, c-format
2565msgid "Preparing to move %'d file"
2566msgid_plural "Preparing to move %'d files"
2567msgstr[0] "Подготовка за преместване на %'d файл"
2568msgstr[1] "Подготовка за преместване на %'d файла"
2569
2570#: src/nautilus-file-operations.c:6507
2571#, c-format
2572msgid "There was an error moving the file into %s."
2573msgstr "Грешка при преместването на файла в „%s“."
2574
2575#: src/nautilus-file-operations.c:6755
2576msgid "Moving Files"
2577msgstr "Преместване на файлове"
2578
2579#: src/nautilus-file-operations.c:6861
2580#, c-format
2581msgid "Creating links in “%s”"
2582msgstr "Създаване на връзки в „%s“"
2583
2584#: src/nautilus-file-operations.c:6865
2585#, c-format
2586msgid "Making link to %'d file"
2587msgid_plural "Making links to %'d files"
2588msgstr[0] "Създаване на връзка към %'d файл"
2589msgstr[1] "Създаване на връзка към %'d файла"
2590
2591#: src/nautilus-file-operations.c:7015
2592#, c-format
2593msgid "Error while creating link to %s."
2594msgstr "Грешка при създаване на връзка към „%s“."
2595
2596#: src/nautilus-file-operations.c:7019
2597msgid "Symbolic links only supported for local files"
2598msgstr "Символни връзки се поддържат само за локални файлове"
2599
2600#: src/nautilus-file-operations.c:7024
2601msgid "The target doesn’t support symbolic links."
2602msgstr "Целевото местоположение не поддържа символни връзки."
2603
2604#: src/nautilus-file-operations.c:7032
2605#, c-format
2606msgid "There was an error creating the symlink in %s."
2607msgstr "Грешка при създаването на символна връзка в „%s“."
2608
2609#: src/nautilus-file-operations.c:7362
2610msgid "Setting permissions"
2611msgstr "Задаване на права"
2612
2613#. localizers: the initial name of a new folder
2614#: src/nautilus-file-operations.c:7641
2615msgid "Untitled Folder"
2616msgstr "Папка без име"
2617
2618#. localizers: the initial name of a new empty document
2619#: src/nautilus-file-operations.c:7656
2620msgid "Untitled Document"
2621msgstr "Документ без име"
2622
2623#: src/nautilus-file-operations.c:7939
2624#, c-format
2625msgid "Error while creating directory %s."
2626msgstr "Грешка при създаване на папката „%s“."
2627
2628#: src/nautilus-file-operations.c:7944
2629#, c-format
2630msgid "Error while creating file %s."
2631msgstr "Грешка при създаване на файла „%s“."
2632
2633#: src/nautilus-file-operations.c:7948
2634#, c-format
2635msgid "There was an error creating the directory in %s."
2636msgstr "Грешка при създаване на папката в „%s“."
2637
2638#: src/nautilus-file-operations.c:8223
2639msgid "Emptying Trash"
2640msgstr "Изчистване на кошчето"
2641
2642#: src/nautilus-file-operations.c:8265
2643msgid "Verifying destination"
2644msgstr "Проверка на целта"
2645
2646#: src/nautilus-file-operations.c:8315
2647#, c-format
2648msgid "Extracting “%s”"
2649msgstr "Разархивиране на „%s“"
2650
2651#: src/nautilus-file-operations.c:8441 src/nautilus-file-operations.c:8531
2652#, c-format
2653msgid "Error extracting “%s”"
2654msgstr "Грешка при разархивирането на „%s“."
2655
2656#: src/nautilus-file-operations.c:8448
2657#, c-format
2658msgid "There was an error while extracting “%s”."
2659msgstr "Грешка при разархивирането на „%s“."
2660
2661#: src/nautilus-file-operations.c:8534
2662#, c-format
2663msgid "Not enough free space to extract %s"
2664msgstr "Няма достатъчно свободно място за разархивирането на „%s“"
2665
2666#: src/nautilus-file-operations.c:8567
2667#, c-format
2668msgid "Extracted “%s” to “%s”"
2669msgstr "„%s“ е разархивиран в „%s“"
2670
2671#: src/nautilus-file-operations.c:8573
2672#, c-format
2673msgid "Extracted %'d file to “%s”"
2674msgid_plural "Extracted %'d files to “%s”"
2675msgstr[0] "Разархивиране на %'d файл в „%s“"
2676msgstr[1] "Разархивиране на %'d файла в „%s“"
2677
2678#: src/nautilus-file-operations.c:8607
2679msgid "Preparing to extract"
2680msgstr "Подготовка за разархивиране"
2681
2682#: src/nautilus-file-operations.c:8735
2683msgid "Extracting Files"
2684msgstr "Разархивиране на файлове"
2685
2686#: src/nautilus-file-operations.c:8795
2687#, c-format
2688msgid "Compressing “%s” into “%s”"
2689msgstr "Компресиране на „%s“ в „%s“."
2690
2691#: src/nautilus-file-operations.c:8801
2692#, c-format
2693msgid "Compressing %'d file into “%s”"
2694msgid_plural "Compressing %'d files into “%s”"
2695msgstr[0] "Компресиране на %'d файл в „%s“"
2696msgstr[1] "Компресиране на %'d файла в „%s“"
2697
2698#: src/nautilus-file-operations.c:8949
2699#, c-format
2700msgid "Error compressing “%s” into “%s”"
2701msgstr "Грешка при компресиране на „%s“ в „%s“."
2702
2703#: src/nautilus-file-operations.c:8955
2704#, c-format
2705msgid "Error compressing %'d file into “%s”"
2706msgid_plural "Error compressing %'d files into “%s”"
2707msgstr[0] "Грешка при компресиране на %'d файл в „%s“"
2708msgstr[1] "Грешка при компресиране на %'d файла в „%s“"
2709
2710#: src/nautilus-file-operations.c:8965
2711msgid "There was an error while compressing files."
2712msgstr "Грешка при компресирането на файловете."
2713
2714#: src/nautilus-file-operations.c:8990
2715#, c-format
2716msgid "Compressed “%s” into “%s”"
2717msgstr "„%s“ компресирана в „%s“"
2718
2719#: src/nautilus-file-operations.c:8996
2720#, c-format
2721msgid "Compressed %'d file into “%s”"
2722msgid_plural "Compressed %'d files into “%s”"
2723msgstr[0] "Компресиране на %'d файл в „%s“"
2724msgstr[1] "Компресиране на %'d файла от в „%s“"
2725
2726#: src/nautilus-file-operations.c:9094
2727msgid "Compressing Files"
2728msgstr "Компресиране на файлове"
2729
2730#: src/nautilus-files-view.c:391
2731msgid "Searching…"
2732msgstr "Търсене…"
2733
2734#: src/nautilus-files-view.c:1727
2735msgid "Examples: "
2736msgstr "Примери:"
2737
2738#: src/nautilus-files-view.c:2708
2739msgid "Could not paste files"
2740msgstr "Файловете не може да се поставят"
2741
2742#: src/nautilus-files-view.c:2709
2743msgid "Permissions do not allow pasting files in this directory"
2744msgstr ""
2745"Правата за достъп не ви позволяват да поставяте файлове в тази директория"
2746
2747#: src/nautilus-files-view.c:2873
2748msgid ""
2749"Nautilus 3.6 deprecated this directory and tried migrating this "
2750"configuration to ~/.local/share/nautilus"
2751msgstr ""
2752"Nautilus 3.6 вече не използва тази папка и се опита да мигрира настройките "
2753"към „~/.local/share/nautilus“"
2754
2755#: src/nautilus-files-view.c:3377 src/nautilus-files-view.c:3424
2756#, c-format
2757msgid "“%s” selected"
2758msgstr "„%s“ — избрана"
2759
2760#: src/nautilus-files-view.c:3381
2761#, c-format
2762msgid "%'d folder selected"
2763msgid_plural "%'d folders selected"
2764msgstr[0] "%'d избрана папка"
2765msgstr[1] "%'d избрани папки"
2766
2767#: src/nautilus-files-view.c:3395
2768#, c-format
2769msgid "(containing %'d item)"
2770msgid_plural "(containing %'d items)"
2771msgstr[0] " (съдържа %'d обект)"
2772msgstr[1] " (съдържа %'d обекта)"
2773
2774#. translators: this is preceded with a string of form 'N folders' (N more than 1)
2775#: src/nautilus-files-view.c:3410
2776#, c-format
2777msgid "(containing a total of %'d item)"
2778msgid_plural "(containing a total of %'d items)"
2779msgstr[0] " (съдържат общо %'d обект)"
2780msgstr[1] " (съдържат общо %'d обекта)"
2781
2782#: src/nautilus-files-view.c:3429
2783#, c-format
2784msgid "%'d item selected"
2785msgid_plural "%'d items selected"
2786msgstr[0] "%'d избран обект"
2787msgstr[1] "%'d избрани обекта"
2788
2789#. Folders selected also, use "other" terminology
2790#: src/nautilus-files-view.c:3438
2791#, c-format
2792msgid "%'d other item selected"
2793msgid_plural "%'d other items selected"
2794msgstr[0] "още %'d избран обект"
2795msgstr[1] "още %'d избрани обекта"
2796
2797#. This is marked for translation in case a localiser
2798#. * needs to use something other than parentheses. The
2799#. * the message in parentheses is the size of the selected items.
2800#.
2801#: src/nautilus-files-view.c:3453
2802#, c-format
2803msgid "(%s)"
2804msgstr "(%s)"
2805
2806#. This is marked for translation in case a localizer
2807#. * needs to change ", " to something else. The comma
2808#. * is between the message about the number of folders
2809#. * and the number of items in those folders and the
2810#. * message about the number of other items and the
2811#. * total size of those items.
2812#.
2813#: src/nautilus-files-view.c:3503
2814#, c-format
2815msgid "%s, %s"
2816msgstr "%s, %s"
2817
2818#: src/nautilus-files-view.c:5951
2819msgid "Select Move Destination"
2820msgstr "Избор на цел при преместване"
2821
2822#: src/nautilus-files-view.c:5955
2823msgid "Select Copy Destination"
2824msgstr "Избор на цел при копиране"
2825
2826#: src/nautilus-files-view.c:5964 src/nautilus-files-view.c:6428
2827#: src/resources/ui/nautilus-files-view-select-items.ui:18
2828msgid "_Select"
2829msgstr "_Избиране"
2830
2831#: src/nautilus-files-view.c:6424
2832msgid "Select Extract Destination"
2833msgstr "Избор на цел при разархивиране"
2834
2835#: src/nautilus-files-view.c:6727
2836msgid "Wallpapers"
2837msgstr "Фонове"
2838
2839#. Translators: %s is a file name formatted for display
2840#: src/nautilus-files-view.c:6827
2841#, c-format
2842msgid "Unable to remove “%s”"
2843msgstr "„%s“ не може да се изтрие"
2844
2845#. Translators: %s is a file name formatted for display
2846#: src/nautilus-files-view.c:6857
2847#, c-format
2848msgid "Unable to eject “%s”"
2849msgstr "Неуспешно изваждане на „%s“"
2850
2851#: src/nautilus-files-view.c:6882
2852msgid "Unable to stop drive"
2853msgstr "Неуспешно спиране на устройство"
2854
2855#. Translators: %s is a file name formatted for display
2856#: src/nautilus-files-view.c:6995
2857#, c-format
2858msgid "Unable to start “%s”"
2859msgstr "„%s“ не може да се стартира"
2860
2861#: src/nautilus-files-view.c:7969
2862#, c-format
2863msgid "New Folder with Selection (%'d Item)"
2864msgid_plural "New Folder with Selection (%'d Items)"
2865msgstr[0] "Нова папка с %'d обект избран"
2866msgstr[1] "Нова папка с %'d обекта избрани"
2867
2868#: src/nautilus-files-view.c:8027
2869#, c-format
2870msgid "Open With %s"
2871msgstr "Отваряне с %s"
2872
2873#: src/nautilus-files-view.c:8039
2874msgid "Run"
2875msgstr "Изпълняване"
2876
2877#: src/nautilus-files-view.c:8044
2878msgid "Extract Here"
2879msgstr "Разархивиране тук"
2880
2881#: src/nautilus-files-view.c:8045
2882msgid "Extract to…"
2883msgstr "Разархивиране в…"
2884
2885#: src/nautilus-files-view.c:8049
2886msgid "Open"
2887msgstr "Отваряне"
2888
2889#: src/nautilus-files-view.c:8105
2890#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:108
2891msgid "_Start"
2892msgstr "_Стартиране"
2893
2894#: src/nautilus-files-view.c:8111 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1759
2895msgid "_Connect"
2896msgstr "_Свързване"
2897
2898#: src/nautilus-files-view.c:8117
2899msgid "_Start Multi-disk Drive"
2900msgstr "_Стартиране на многодисковото устройство"
2901
2902#: src/nautilus-files-view.c:8123
2903msgid "U_nlock Drive"
2904msgstr "_Отключване на устройството"
2905
2906#: src/nautilus-files-view.c:8141
2907msgid "Stop Drive"
2908msgstr "Спиране на устройство"
2909
2910#: src/nautilus-files-view.c:8147
2911msgid "_Safely Remove Drive"
2912msgstr "_Безопасно махане на устройство"
2913
2914#: src/nautilus-files-view.c:8153 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1749
2915msgid "_Disconnect"
2916msgstr "_Изключване"
2917
2918#: src/nautilus-files-view.c:8159
2919msgid "_Stop Multi-disk Drive"
2920msgstr "_Спиране на многодисково устройство"
2921
2922#: src/nautilus-files-view.c:8165
2923msgid "_Lock Drive"
2924msgstr "_Заключване на устройство"
2925
2926#: src/nautilus-files-view.c:9841
2927msgid "Content View"
2928msgstr "Преглед на съдържанието"
2929
2930#: src/nautilus-files-view.c:9842
2931msgid "View of the current folder"
2932msgstr "Изглед на текущата папка"
2933
2934#: src/nautilus-files-view-dnd.c:61 src/nautilus-files-view-dnd.c:91
2935#: src/nautilus-files-view-dnd.c:150
2936msgid "Drag and drop is not supported."
2937msgstr "Изтеглянето и пускането не се поддържа."
2938
2939#: src/nautilus-files-view-dnd.c:62
2940msgid "Drag and drop is only supported on local file systems."
2941msgstr "Изтеглянето и пускането се поддържа само в локалните файлови системи."
2942
2943#: src/nautilus-files-view-dnd.c:92 src/nautilus-files-view-dnd.c:151
2944msgid "An invalid drag type was used."
2945msgstr "Използван е неправилен вид изтегляне."
2946
2947#. Translator: This is the filename used for when you dnd text to a directory
2948#: src/nautilus-files-view-dnd.c:242
2949msgid "Dropped Text.txt"
2950msgstr "Пуснат_текст.txt"
2951
2952#. Translator: This is the filename used for when you dnd raw
2953#. * data to a directory, if the source didn't supply a name.
2954#.
2955#: src/nautilus-files-view-dnd.c:333
2956msgid "dropped data"
2957msgstr "пуснат текст"
2958
2959#: src/nautilus-file-undo-operations.c:176
2960#: src/resources/ui/nautilus-window.ui:78
2961msgid "Undo"
2962msgstr "Отмяна"
2963
2964#: src/nautilus-file-undo-operations.c:180
2965msgid "Undo last action"
2966msgstr "Отмяна на последното действие"
2967
2968#: src/nautilus-file-undo-operations.c:185
2969msgid "Redo"
2970msgstr "Повтаряне"
2971
2972#: src/nautilus-file-undo-operations.c:189
2973msgid "Redo last undone action"
2974msgstr "Повтаряне на отмененото действие"
2975
2976#: src/nautilus-file-undo-operations.c:452
2977#, c-format
2978msgid "Move %d item back to “%s”"
2979msgid_plural "Move %d items back to “%s”"
2980msgstr[0] "Преместване на %d обект обратно в „%s“"
2981msgstr[1] "Преместване на %d обекта обратно в „%s“"
2982
2983#: src/nautilus-file-undo-operations.c:455
2984#, c-format
2985msgid "Move %d item to “%s”"
2986msgid_plural "Move %d items to “%s”"
2987msgstr[0] "Преместване на %'d файл в „%s“"
2988msgstr[1] "Преместване на %'d файла в „%s“"
2989
2990#: src/nautilus-file-undo-operations.c:459
2991#, c-format
2992msgid "_Undo Move %d item"
2993msgid_plural "_Undo Move %d items"
2994msgstr[0] "_Отмяна на преместването на %d обект"
2995msgstr[1] "_Отмяна на преместването на %d обекта"
2996
2997#: src/nautilus-file-undo-operations.c:462
2998#, c-format
2999msgid "_Redo Move %d item"
3000msgid_plural "_Redo Move %d items"
3001msgstr[0] "_Повтаряне на преместването на %d обект"
3002msgstr[1] "_Повтаряне на преместването на %d обекта"
3003
3004#: src/nautilus-file-undo-operations.c:468
3005#, c-format
3006msgid "Move “%s” back to “%s”"
3007msgstr "Преместване на „%s“ обратно в „%s“"
3008
3009#: src/nautilus-file-undo-operations.c:469
3010#, c-format
3011msgid "Move “%s” to “%s”"
3012msgstr "Преместване на „%s“ в „%s“"
3013
3014#: src/nautilus-file-undo-operations.c:471
3015msgid "_Undo Move"
3016msgstr "_Отмяна на преместването"
3017
3018#: src/nautilus-file-undo-operations.c:472
3019msgid "_Redo Move"
3020msgstr "_Повтаряне на преместването"
3021
3022#: src/nautilus-file-undo-operations.c:477
3023msgid "_Undo Restore from Trash"
3024msgstr "_Отмяна на възстановяването от кошчето"
3025
3026#: src/nautilus-file-undo-operations.c:478
3027msgid "_Redo Restore from Trash"
3028msgstr "_Повтаряне на възстановяването от кошчето"
3029
3030#: src/nautilus-file-undo-operations.c:482
3031#, c-format
3032msgid "Move %d item back to trash"
3033msgid_plural "Move %d items back to trash"
3034msgstr[0] "Преместване на %d обект обратно в кошчето"
3035msgstr[1] "Преместване на %d обекта обратно в кошчето"
3036
3037#: src/nautilus-file-undo-operations.c:485
3038#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1610
3039#, c-format
3040msgid "Restore %d item from trash"
3041msgid_plural "Restore %d items from trash"
3042msgstr[0] "Възстановяване на %d обект от кошчето"
3043msgstr[1] "Възстановяване на %d обекта от кошчето"
3044
3045#: src/nautilus-file-undo-operations.c:491
3046#, c-format
3047msgid "Move “%s” back to trash"
3048msgstr "Преместване на „%s“ обратно в кошчето"
3049
3050#: src/nautilus-file-undo-operations.c:492
3051#, c-format
3052msgid "Restore “%s” from trash"
3053msgstr "Възстановяване на „%s“ от кошчето"
3054
3055#: src/nautilus-file-undo-operations.c:499
3056#, c-format
3057msgid "Delete %d copied item"
3058msgid_plural "Delete %d copied items"
3059msgstr[0] "Изтриване на %d копиран обект"
3060msgstr[1] "Изтриване на %d копирани обекта"
3061
3062#: src/nautilus-file-undo-operations.c:502
3063#, c-format
3064msgid "Copy %d item to “%s”"
3065msgid_plural "Copy %d items to “%s”"
3066msgstr[0] "Копиране на %d обект в „%s“"
3067msgstr[1] "Копиране на %d обекта в „%s“"
3068
3069#: src/nautilus-file-undo-operations.c:506
3070#, c-format
3071msgid "_Undo Copy %d item"
3072msgid_plural "_Undo Copy %d items"
3073msgstr[0] "_Отмяна на копирането на %d обект"
3074msgstr[1] "_Отмяна на копирането на %d обекта"
3075
3076#: src/nautilus-file-undo-operations.c:509
3077#, c-format
3078msgid "_Redo Copy %d item"
3079msgid_plural "_Redo Copy %d items"
3080msgstr[0] "_Повтаряне на копирането на %d обект"
3081msgstr[1] "_Повтаряне на копирането на %d обекта"
3082
3083#: src/nautilus-file-undo-operations.c:515
3084#: src/nautilus-file-undo-operations.c:542
3085#: src/nautilus-file-undo-operations.c:826
3086#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2367
3087#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2530
3088#, c-format
3089msgid "Delete “%s”"
3090msgstr "Изтриване на „%s“"
3091
3092#: src/nautilus-file-undo-operations.c:516
3093#, c-format
3094msgid "Copy “%s” to “%s”"
3095msgstr "Копиране на „%s“ в „%s“."
3096
3097#: src/nautilus-file-undo-operations.c:518
3098msgid "_Undo Copy"
3099msgstr "_Отмяна на копирането"
3100
3101#: src/nautilus-file-undo-operations.c:519
3102msgid "_Redo Copy"
3103msgstr "_Повтаряне на копирането"
3104
3105#: src/nautilus-file-undo-operations.c:526
3106#, c-format
3107msgid "Delete %d duplicated item"
3108msgid_plural "Delete %d duplicated items"
3109msgstr[0] "Изтриване на %d дублиран обект"
3110msgstr[1] "Изтриване на %d дублирани обекта"
3111
3112#: src/nautilus-file-undo-operations.c:529
3113#, c-format
3114msgid "Duplicate %d item in “%s”"
3115msgid_plural "Duplicate %d items in “%s”"
3116msgstr[0] "Дублиране на %'d обект в „%s“"
3117msgstr[1] "Дублиране на %'d обекта в „%s“"
3118
3119#: src/nautilus-file-undo-operations.c:533
3120#, c-format
3121msgid "_Undo Duplicate %d item"
3122msgid_plural "_Undo Duplicate %d items"
3123msgstr[0] "_Отмяна на дублирането на %d обект"
3124msgstr[1] "_Отмяна на дублирането на %d обекта"
3125
3126#: src/nautilus-file-undo-operations.c:536
3127#, c-format
3128msgid "_Redo Duplicate %d item"
3129msgid_plural "_Redo Duplicate %d items"
3130msgstr[0] "_Повтаряне на дублирането на %d обект"
3131msgstr[1] "_Повтаряне на дублирането на %d обекта"
3132
3133#: src/nautilus-file-undo-operations.c:543
3134#, c-format
3135msgid "Duplicate “%s” in “%s”"
3136msgstr "Дублиране на „%s“ в „%s“"
3137
3138#: src/nautilus-file-undo-operations.c:546
3139msgid "_Undo Duplicate"
3140msgstr "_Отмяна на дублирането"
3141
3142#: src/nautilus-file-undo-operations.c:547
3143msgid "_Redo Duplicate"
3144msgstr "_Повтаряне на дублирането"
3145
3146#: src/nautilus-file-undo-operations.c:554
3147#, c-format
3148msgid "Delete links to %d item"
3149msgid_plural "Delete links to %d items"
3150msgstr[0] "_Изтриване на връзки към %d обект"
3151msgstr[1] "_Изтриване на връзки към %d обекта"
3152
3153#: src/nautilus-file-undo-operations.c:557
3154#, c-format
3155msgid "Create links to %d item"
3156msgid_plural "Create links to %d items"
3157msgstr[0] "Създаване на връзка към %d обект"
3158msgstr[1] "Създаване на връзка към %d обекта"
3159
3160#: src/nautilus-file-undo-operations.c:563
3161#, c-format
3162msgid "Delete link to “%s”"
3163msgstr "Изтриване на връзката към „%s“"
3164
3165#: src/nautilus-file-undo-operations.c:564
3166#, c-format
3167msgid "Create link to “%s”"
3168msgstr "Създаване на връзка към „%s“"
3169
3170#: src/nautilus-file-undo-operations.c:566
3171msgid "_Undo Create Link"
3172msgstr "_Отмяна на създаването на връзка"
3173
3174#: src/nautilus-file-undo-operations.c:567
3175msgid "_Redo Create Link"
3176msgstr "_Повтаряне на създаването на връзка"
3177
3178#: src/nautilus-file-undo-operations.c:830
3179#, c-format
3180msgid "Create an empty file “%s”"
3181msgstr "Създаване на празен файл „%s“"
3182
3183#: src/nautilus-file-undo-operations.c:832
3184msgid "_Undo Create Empty File"
3185msgstr "_Отмяна на създаването на празен файл"
3186
3187#: src/nautilus-file-undo-operations.c:833
3188msgid "_Redo Create Empty File"
3189msgstr "_Повтаряне на създаването на празен файл"
3190
3191#: src/nautilus-file-undo-operations.c:837
3192#, c-format
3193msgid "Create a new folder “%s”"
3194msgstr "Създаване на нова папка „%s“"
3195
3196#: src/nautilus-file-undo-operations.c:839
3197msgid "_Undo Create Folder"
3198msgstr "_Отмяна на създаването на нова папка"
3199
3200#: src/nautilus-file-undo-operations.c:840
3201msgid "_Redo Create Folder"
3202msgstr "_Повтаряне на създаването на нова папка"
3203
3204#: src/nautilus-file-undo-operations.c:844
3205#, c-format
3206msgid "Create new file “%s” from template "
3207msgstr "Създаване на нов файл „%s“ по шаблона "
3208
3209#: src/nautilus-file-undo-operations.c:846
3210msgid "_Undo Create from Template"
3211msgstr "_Отмяна на създаването от шаблон"
3212
3213#: src/nautilus-file-undo-operations.c:847
3214msgid "_Redo Create from Template"
3215msgstr "_Повтаряне на създаването от шаблон"
3216
3217#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1047
3218#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1048
3219#, c-format
3220msgid "Rename “%s” as “%s”"
3221msgstr "Преименуване на „%s“ на „%s“."
3222
3223#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1050
3224msgid "_Undo Rename"
3225msgstr "_Отмяна на преименуването"
3226
3227#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1051
3228msgid "_Redo Rename"
3229msgstr "_Повтаряне на преименуването"
3230
3231#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1166
3232#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1170
3233#, c-format
3234msgid "Batch rename %d file"
3235msgid_plural "Batch rename %d files"
3236msgstr[0] "Масово преименуване на %'d файл"
3237msgstr[1] "Масово преименуване на %'d файла"
3238
3239#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1175
3240msgid "_Undo Batch Rename"
3241msgstr "_Отмяна на масовото преименуване"
3242
3243#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1176
3244msgid "_Redo Batch Rename"
3245msgstr "_Повтаряне на масовото преименуването"
3246
3247#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1392
3248#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1409
3249#, c-format
3250msgid "Unstar %d file"
3251msgid_plural "Unstar %d files"
3252msgstr[0] "Без отбелязване на %d файл"
3253msgstr[1] "Без отбелязване на %d файла"
3254
3255#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1396
3256#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1405
3257#, c-format
3258msgid "Star %d file"
3259msgid_plural "Star %d files"
3260msgstr[0] "Отбелязан е %d файл"
3261msgstr[1] "Отбелязани са %d файла"
3262
3263#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1400
3264msgid "_Undo Starring"
3265msgstr "Отмяна на _отбелязването"
3266
3267#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1401
3268msgid "_Redo Starring"
3269msgstr "_Наново отбелязване"
3270
3271#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1413
3272msgid "_Undo Unstarring"
3273msgstr "_Отмяна на махане на отбелязване"
3274
3275#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1414
3276msgid "_Redo Unstarring"
3277msgstr "_Наново махане на отбелязване"
3278
3279#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1613
3280#, c-format
3281msgid "Move %d item to trash"
3282msgid_plural "Move %d items to trash"
3283msgstr[0] "Преместване на %d обект в кошчето"
3284msgstr[1] "Преместване на %d обекта в кошчето"
3285
3286#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1627
3287#, c-format
3288msgid "Restore “%s” to “%s”"
3289msgstr "Възстановяване на „%s“ в „%s“."
3290
3291#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1634
3292#, c-format
3293msgid "Move “%s” to trash"
3294msgstr "Преместване на „%s“ в кошчето"
3295
3296#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1639
3297msgid "_Undo Trash"
3298msgstr "_Отмяна на преместването в кошчето"
3299
3300#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1640
3301msgid "_Redo Trash"
3302msgstr "_Повтаряне на преместването в кошчето"
3303
3304#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1935
3305#, c-format
3306msgid "Restore original permissions of items enclosed in “%s”"
3307msgstr "Възстановяване на първоначалните права за достъп до обектите в „%s“"
3308
3309#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1936
3310#, c-format
3311msgid "Set permissions of items enclosed in “%s”"
3312msgstr "Задаване на правата за достъп до обектите в „%s“"
3313
3314#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1938
3315#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2091
3316msgid "_Undo Change Permissions"
3317msgstr "_Отмяна на промяната на правата за достъп"
3318
3319#: src/nautilus-file-undo-operations.c:1939
3320#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2092
3321msgid "_Redo Change Permissions"
3322msgstr "_Повтаряне на промяната на правата за достъп"
3323
3324#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2088
3325#, c-format
3326msgid "Restore original permissions of “%s”"
3327msgstr "Възстановяване на първоначалните права за достъп до „%s“"
3328
3329#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2089
3330#, c-format
3331msgid "Set permissions of “%s”"
3332msgstr "Задаване на правата на „%s“"
3333
3334#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2201
3335#, c-format
3336msgid "Restore group of “%s” to “%s”"
3337msgstr "Възстановяване на групата на „%s“ да е „%s“"
3338
3339#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2203
3340#, c-format
3341msgid "Set group of “%s” to “%s”"
3342msgstr "Задаване на групата на „%s“ да е „%s“"
3343
3344#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2206
3345msgid "_Undo Change Group"
3346msgstr "_Отмяна на смяната на групата"
3347
3348#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2207
3349msgid "_Redo Change Group"
3350msgstr "_Повтаряне на смяната на групата"
3351
3352#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2211
3353#, c-format
3354msgid "Restore owner of “%s” to “%s”"
3355msgstr "Възстановяване на собственика на „%s“ да е „%s“"
3356
3357#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2213
3358#, c-format
3359msgid "Set owner of “%s” to “%s”"
3360msgstr "Задаване на потребителя на „%s“ да е „%s“"
3361
3362#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2216
3363msgid "_Undo Change Owner"
3364msgstr "_Отмяна на смяната на собственика"
3365
3366#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2217
3367msgid "_Redo Change Owner"
3368msgstr "_Повтаряне на смяната на собственика"
3369
3370#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2353
3371msgid "_Undo Extract"
3372msgstr "_Отмяна на разархивирането"
3373
3374#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2354
3375msgid "_Redo Extract"
3376msgstr "_Повтаряне на разархивирането"
3377
3378#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2371
3379#, c-format
3380msgid "Delete %d extracted file"
3381msgid_plural "Delete %d extracted files"
3382msgstr[0] "Изтриване на %d разархивиран файл"
3383msgstr[1] "Изтриване на %d разархивирани файлове"
3384
3385#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2385
3386#, c-format
3387msgid "Extract “%s”"
3388msgstr "Разархивиране на „%s“"
3389
3390#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2389
3391#, c-format
3392msgid "Extract %d file"
3393msgid_plural "Extract %d files"
3394msgstr[0] "Разархивиран е %'d файл"
3395msgstr[1] "Разархивирани са %'d файла"
3396
3397#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2541
3398#, c-format
3399msgid "Compress “%s”"
3400msgstr "Копиране на „%s“"
3401
3402#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2545
3403#, c-format
3404msgid "Compress %d file"
3405msgid_plural "Compress %d files"
3406msgstr[0] "Компресиране на %'d файл"
3407msgstr[1] "Компресиране на %'d файла"
3408
3409#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2551
3410msgid "_Undo Compress"
3411msgstr "_Отмяна на компресирането"
3412
3413#: src/nautilus-file-undo-operations.c:2552
3414msgid "_Redo Compress"
3415msgstr "_Повтаряне на компресиране"
3416
3417#: src/nautilus-file-utilities.c:884
3418#, c-format
3419msgid "Could not determine original location of “%s” "
3420msgstr "Първоначалното местоположение на „%s“ не може да бъде определено."
3421
3422#: src/nautilus-file-utilities.c:888
3423msgid "The item cannot be restored from trash"
3424msgstr "Обектът може да бъде изваден от кошчето."
3425
3426#. translators: these describe the contents of removable media
3427#: src/nautilus-file-utilities.c:1003
3428msgid "Audio CD"
3429msgstr "CD — аудио"
3430
3431#: src/nautilus-file-utilities.c:1007
3432msgid "Audio DVD"
3433msgstr "DVD — аудио"
3434
3435#: src/nautilus-file-utilities.c:1011
3436msgid "Video DVD"
3437msgstr "DVD — видео"
3438
3439#: src/nautilus-file-utilities.c:1015
3440msgid "Video CD"
3441msgstr "CD — видео"
3442
3443#: src/nautilus-file-utilities.c:1019
3444msgid "Super Video CD"
3445msgstr "CD — супер видео"
3446
3447#: src/nautilus-file-utilities.c:1023
3448msgid "Photo CD"
3449msgstr "CD — фотографии"
3450
3451#: src/nautilus-file-utilities.c:1027
3452msgid "Picture CD"
3453msgstr "CD — изображения"
3454
3455#: src/nautilus-file-utilities.c:1031 src/nautilus-file-utilities.c:1079
3456msgid "Contains digital photos"
3457msgstr "Съдържа цифрови снимки"
3458
3459#: src/nautilus-file-utilities.c:1035
3460msgid "Contains music"
3461msgstr "Съдържа музика"
3462
3463#: src/nautilus-file-utilities.c:1039
3464msgid "Contains software to run"
3465msgstr "Съдържа програми за изпълнение"
3466
3467#: src/nautilus-file-utilities.c:1043
3468msgid "Contains software to install"
3469msgstr "Съдържа програми за инсталация"
3470
3471#. fallback to generic greeting
3472#: src/nautilus-file-utilities.c:1048
3473#, c-format
3474msgid "Detected as “%s”"
3475msgstr "Идентифициран като „%s“"
3476
3477#. translators: these describe the contents of removable media
3478#: src/nautilus-file-utilities.c:1071
3479msgid "Contains music and photos"
3480msgstr "Съдържа музика и снимки"
3481
3482#: src/nautilus-file-utilities.c:1075
3483msgid "Contains photos and music"
3484msgstr "Съдържа снимки и музика"
3485
3486#: src/nautilus-list-model.c:472
3487msgid "(Empty)"
3488msgstr "(Празно)"
3489
3490#: src/nautilus-list-view.c:1460
3491msgid "Use Default"
3492msgstr "Стандартни настройки"
3493
3494#: src/nautilus-list-view.c:3362
3495#, c-format
3496msgid "%s Visible Columns"
3497msgstr "%s видими колони"
3498
3499#: src/nautilus-location-entry.c:335
3500#, c-format
3501msgid "Do you want to view %d location?"
3502msgid_plural "Do you want to view %d locations?"
3503msgstr[0] "Искате ли да видите %d адрес?"
3504msgstr[1] "Искате ли да видите %d адреса?"
3505
3506#: src/nautilus-location-entry.c:339 src/nautilus-mime-actions.c:1010
3507#, c-format
3508msgid "This will open %d separate window."
3509msgid_plural "This will open %d separate windows."
3510msgstr[0] "Това ще отвори %d отделен прозорец."
3511msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни прозорци."
3512
3513#: src/nautilus-location-entry.c:350 src/nautilus-mime-actions.c:1014
3514#: src/nautilus-mime-actions.c:1215
3515msgid "_OK"
3516msgstr "_Добре"
3517
3518#: src/nautilus-mime-actions.c:108
3519#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:289
3520msgid "Anything"
3521msgstr "Без ограничения"
3522
3523#: src/nautilus-mime-actions.c:118
3524#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:61
3525msgid "Folders"
3526msgstr "Папки"
3527
3528#: src/nautilus-mime-actions.c:122
3529msgid "Documents"
3530msgstr "Документи"
3531
3532#: src/nautilus-mime-actions.c:139
3533msgid "Illustration"
3534msgstr "Илюстрация"
3535
3536#: src/nautilus-mime-actions.c:151
3537msgid "Music"
3538msgstr "Музика"
3539
3540#: src/nautilus-mime-actions.c:164
3541msgid "PDF / PostScript"
3542msgstr "PDF / Postscript"
3543
3544#: src/nautilus-mime-actions.c:171
3545msgid "Picture"
3546msgstr "Изображение"
3547
3548#: src/nautilus-mime-actions.c:212
3549msgid "Text File"
3550msgstr "Текстов файл"
3551
3552#: src/nautilus-mime-actions.c:597
3553#, c-format
3554msgid "The link “%s” is broken. Move it to Trash?"
3555msgstr "Връзката „%s“ е развалена. Искате ли да я преместите в кошчето?"
3556
3557#: src/nautilus-mime-actions.c:601
3558#, c-format
3559msgid "The link “%s” is broken."
3560msgstr "Връзката „%s“ е развалена."
3561
3562#: src/nautilus-mime-actions.c:608
3563msgid "This link cannot be used because it has no target."
3564msgstr "Връзката не може да бъде използвана, защото не съдържа цел."
3565
3566#: src/nautilus-mime-actions.c:612
3567#, c-format
3568msgid "This link cannot be used because its target “%s” doesn’t exist."
3569msgstr ""
3570"Връзката не може да бъде използвана, защото нейната цел „%s“ не съществува."
3571
3572#: src/nautilus-mime-actions.c:623
3573#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:157
3574msgid "Mo_ve to Trash"
3575msgstr "Преместване в ко_шчето"
3576
3577#: src/nautilus-mime-actions.c:996
3578msgid "Are you sure you want to open all files?"
3579msgstr "Сигурни ли сте, че искате да отворите всички файлове?"
3580
3581#: src/nautilus-mime-actions.c:1000
3582#, c-format
3583msgid "This will open %d separate tab and window."
3584msgid_plural "This will open %d separate tabs and windows."
3585msgstr[0] "Това ще отвори %d отдѐлен подпрозорец и прозорец."
3586msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни подпрозорци и прозорци."
3587
3588#: src/nautilus-mime-actions.c:1005
3589#, c-format
3590msgid "This will open %d separate tab."
3591msgid_plural "This will open %d separate tabs."
3592msgstr[0] "Това ще отвори %d отдѐлен подпрозорец."
3593msgstr[1] "Това ще отвори %d отделни подпрозорци."
3594
3595#: src/nautilus-mime-actions.c:1092
3596#, c-format
3597msgid "Could Not Display “%s”"
3598msgstr "„%s“ не може да бъде показан"
3599
3600#: src/nautilus-mime-actions.c:1195
3601msgid "The file is of an unknown type"
3602msgstr "Файлът е от непознат вид."
3603
3604#: src/nautilus-mime-actions.c:1200
3605#, c-format
3606msgid "There is no application installed for “%s” files"
3607msgstr "Не е инсталирана програма за файлове „%s“"
3608
3609#: src/nautilus-mime-actions.c:1213
3610msgid "_Select Application"
3611msgstr "_Избор на програма"
3612
3613#: src/nautilus-mime-actions.c:1251
3614msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
3615msgstr "Вътрешна грешка при опита за търсене на програми:"
3616
3617#: src/nautilus-mime-actions.c:1253
3618msgid "Unable to search for application"
3619msgstr "Неуспешно търсене на програма"
3620
3621#: src/nautilus-mime-actions.c:1364
3622#, c-format
3623msgid ""
3624"There is no application installed for “%s” files. Do you want to search for "
3625"an application to open this file?"
3626msgstr ""
3627"Не е инсталирана програма за файлове „%s“. Искате ли да потърсите такава?"
3628
3629#: src/nautilus-mime-actions.c:1370
3630msgid "_Search in Software"
3631msgstr "Търсене в програмите за _инсталиране"
3632
3633#. if it wasn't cancelled show a dialog
3634#: src/nautilus-mime-actions.c:1769 src/nautilus-mime-actions.c:2068
3635#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1231 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1329
3636msgid "Unable to access location"
3637msgstr "Неуспешен достъп до местоположение"
3638
3639#: src/nautilus-mime-actions.c:2159
3640msgid "Unable to start location"
3641msgstr "Неуспешно стартиране на местоположение"
3642
3643#: src/nautilus-mime-actions.c:2252
3644#, c-format
3645msgid "Opening “%s”."
3646msgstr "Отваряне на „%s“."
3647
3648#: src/nautilus-mime-actions.c:2257
3649#, c-format
3650msgid "Opening %d item."
3651msgid_plural "Opening %d items."
3652msgstr[0] "Отваряне на %d обект"
3653msgstr[1] "Отваряне на %d обекта"
3654
3655#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:55
3656#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:108
3657msgid "Folder names cannot contain “/”."
3658msgstr "Името на папка не може да съдържа „/“."
3659
3660#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:60
3661#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:120
3662msgid "A folder cannot be called “.”."
3663msgstr "Името на папка не може да е „.“."
3664
3665#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:65
3666#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:132
3667msgid "A folder cannot be called “..”."
3668msgstr "Името на папка не може да е „..“."
3669
3670#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:70
3671#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:144
3672msgid "Folder name is too long."
3673msgstr "Твърде дълго име на папка"
3674
3675#. We must warn about the side effect
3676#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:76
3677#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:157
3678msgid "Folders with “.” at the beginning of their name are hidden."
3679msgstr "Папките с „.“ началото на имената им са скрити."
3680
3681#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:145
3682#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:230
3683msgid "Create"
3684msgstr "Създаване"
3685
3686#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:146
3687msgid "Folder name"
3688msgstr "Име на папка"
3689
3690#: src/nautilus-new-folder-dialog-controller.c:147
3691#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:64
3692msgid "New Folder"
3693msgstr "Нова папка"
3694
3695#: src/nautilus-notebook.c:384
3696msgid "Close tab"
3697msgstr "Затваряне на подпрозореца"
3698
3699#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:154
3700#, c-format
3701msgid ""
3702"You are trying to replace the destination folder “%s” with a symbolic link."
3703msgstr "Опитвате се замените целевата папка „%s“ със символна връзка."
3704
3705#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:156
3706#, c-format
3707msgid ""
3708"This is not allowed in order to avoid the deletion of the destination "
3709"folder’s contents."
3710msgstr "Това е забранено, за да не изтриете съдържанието на целевата папка."
3711
3712#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:157
3713msgid "Please rename the symbolic link or press the skip button."
3714msgstr "Преименувайте символната връзка или натиснете бутона за прескачане."
3715
3716#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:161
3717#, c-format
3718msgid "Merge folder “%s”?"
3719msgstr "Да се слее ли с папка „%s“?"
3720
3721#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:164
3722msgid ""
3723"Merging will ask for confirmation before replacing any files in the folder "
3724"that conflict with the files being copied."
3725msgstr ""
3726"При сливането ще се иска потвърждение преди замяната на всеки файл с име и "
3727"път, които съвпадат с тези на някой от копираните файлове."
3728
3729#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:169
3730#, c-format
3731msgid "An older folder with the same name already exists in “%s”."
3732msgstr "Вече съществува по-стара папка с това име в „%s“."
3733
3734#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:174
3735#, c-format
3736msgid "A newer folder with the same name already exists in “%s”."
3737msgstr "Вече съществува по-нова папка с това име в „%s“."
3738
3739#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:179
3740#, c-format
3741msgid "Another folder with the same name already exists in “%s”."
3742msgstr "Вече съществува друга папка с това име в „%s“."
3743
3744#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:185
3745#, c-format
3746msgid "Replace folder “%s”?"
3747msgstr "Да се замени ли папката „%s“?"
3748
3749#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:187
3750msgid "Replacing it will remove all files in the folder."
3751msgstr "Замяната ще доведе до изтриване на съдържанието ѝ."
3752
3753#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:188
3754#, c-format
3755msgid "A folder with the same name already exists in “%s”."
3756msgstr "Вече съществува папка с това име  в „%s“."
3757
3758#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:194
3759#, c-format
3760msgid "Replace file “%s”?"
3761msgstr "Да се презапише ли файлът „%s“?"
3762
3763#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:197
3764msgid "Replacing it will overwrite its content."
3765msgstr "Замяната ще презапише съдържанието."
3766
3767#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:201
3768#, c-format
3769msgid "An older file with the same name already exists in “%s”."
3770msgstr "Вече съществува по-стар файл с това име в „%s“."
3771
3772#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:206
3773#, c-format
3774msgid "A newer file with the same name already exists in “%s”."
3775msgstr "Вече съществува по-нов файл с това име в „%s“."
3776
3777#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:211
3778#, c-format
3779msgid "Another file with the same name already exists in “%s”."
3780msgstr "Вече съществува друг файл с това име  в „%s“."
3781
3782# Тук става дума за файла, който вече съществува и който копирането би заместило
3783#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:286
3784#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:316
3785msgid "Original folder"
3786msgstr "Съществуваща папка"
3787
3788#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:287
3789#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:319
3790msgid "Contents:"
3791msgstr "Съдържание:"
3792
3793# Тук става дума за файла, който вече съществува и който копирането би заместило
3794#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:291
3795msgid "Original file"
3796msgstr "Съществуващ файл"
3797
3798#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:292
3799#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:324
3800msgid "Size:"
3801msgstr "Размер:"
3802
3803#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:297
3804#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:329
3805msgid "Type:"
3806msgstr "Вид:"
3807
3808#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:300
3809#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:332
3810msgid "Last modified:"
3811msgstr "Време на промяна:"
3812
3813#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
3814msgid "Merge with"
3815msgstr "Сливане с"
3816
3817#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:318
3818#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:323
3819msgid "Replace with"
3820msgstr "Замяна с"
3821
3822#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:375
3823msgid "Merge"
3824msgstr "Сливане"
3825
3826#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:399
3827msgid "Merge Folder"
3828msgstr "Сливане на папка"
3829
3830#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:400
3831#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:405
3832msgid "File and Folder conflict"
3833msgstr "Конфликт на файлове и папки"
3834
3835#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:406
3836msgid "File conflict"
3837msgstr "Конфликт на файлове"
3838
3839#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:592
3840msgid ""
3841"Password-protected archives are not yet supported. This list contains "
3842"applications that can open the archive."
3843msgstr ""
3844"Архиви, защитени с парола, все още не се поддържат. Този списък указва "
3845"програмите, които могат да отворят този архив."
3846
3847#: src/nautilus-operations-ui-manager.c:664
3848#, c-format
3849msgid "“%s” is password-protected."
3850msgstr "„%s“ — защитен с парола."
3851
3852#. Translators: This is the label used in the pathbar when seeing
3853#. * the root directory (also known as /)
3854#: src/nautilus-pathbar.c:358 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1121
3855msgid "Computer"
3856msgstr "Компютър"
3857
3858#. Translators: This is the filesystem root directory (also known
3859#. * as /) when seen as administrator
3860#: src/nautilus-pathbar.c:365
3861msgid "Administrator Root"
3862msgstr "Коренова директория като администратор"
3863
3864#. Translators: this is referred to captions under icons.
3865#. Translators: this is referred to the permissions
3866#. * the user has in a directory.
3867#.
3868#: src/nautilus-preferences-window.c:97 src/nautilus-properties-window.c:3604
3869#: src/nautilus-properties-window.c:3634
3870msgid "None"
3871msgstr "Няма"
3872
3873#: src/nautilus-preferences-window.c:336
3874msgid "Single click"
3875msgstr "Единично натискане"
3876
3877#: src/nautilus-preferences-window.c:336
3878msgid "Double click"
3879msgstr "Двойно натискане"
3880
3881#: src/nautilus-preferences-window.c:338 src/nautilus-preferences-window.c:340
3882#: src/nautilus-preferences-window.c:342
3883msgid "On this computer only"
3884msgstr "Само на този компютър"
3885
3886#: src/nautilus-preferences-window.c:338
3887msgid "All locations"
3888msgstr "Всички местоположения"
3889
3890#: src/nautilus-preferences-window.c:338 src/nautilus-preferences-window.c:340
3891#: src/nautilus-preferences-window.c:342
3892msgid "Never"
3893msgstr "Никога"
3894
3895#: src/nautilus-preferences-window.c:340
3896msgid "All files"
3897msgstr "Всички файлове"
3898
3899#: src/nautilus-preferences-window.c:342
3900msgid "All folders"
3901msgstr "Всички папки"
3902
3903#: src/nautilus-program-choosing.c:379
3904msgid "Sorry, but you cannot execute commands from a remote site."
3905msgstr "Не можете да изпълнявате команди от отдалечено местоположение."
3906
3907#: src/nautilus-program-choosing.c:380
3908msgid "This is disabled due to security considerations."
3909msgstr "Това е изключено поради съображения за сигурност."
3910
3911#: src/nautilus-program-choosing.c:392 src/nautilus-program-choosing.c:469
3912#: src/nautilus-properties-window.c:2622 src/nautilus-trash-bar.c:183
3913msgid "There was an error launching the application."
3914msgstr "Имаше грешка при стартирането на програмата."
3915
3916#. all files are non-local
3917#. some files are non-local
3918#: src/nautilus-program-choosing.c:421 src/nautilus-program-choosing.c:433
3919msgid "This drop target only supports local files."
3920msgstr ""
3921"Местоположението, върху което пуснахте обектите, поддържа само локални "
3922"файлове."
3923
3924#: src/nautilus-program-choosing.c:422
3925msgid ""
3926"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them again."
3927msgstr ""
3928"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и пак ги "
3929"пуснете."
3930
3931#: src/nautilus-program-choosing.c:434
3932msgid ""
3933"To open non-local files copy them to a local folder and then drop them "
3934"again. The local files you dropped have already been opened."
3935msgstr ""
3936"За да отворите отдалечени файлове, копирайте ги в локална папка и пак ги "
3937"пуснете. Локалните файлове, които сте пуснали в целта, вече са отворени."
3938
3939#: src/nautilus-program-choosing.c:468
3940msgid "Details: "
3941msgstr "Подробности: "
3942
3943#: src/nautilus-progress-info.c:306
3944msgid "Canceled"
3945msgstr "Отказано"
3946
3947#: src/nautilus-progress-info.c:353 src/nautilus-progress-info.c:374
3948msgid "Preparing"
3949msgstr "Подготовка"
3950
3951#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:106
3952#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:146
3953msgid "File Operations"
3954msgstr "Файлови операции"
3955
3956#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:108
3957msgid "Show Details"
3958msgstr "Повече информация"
3959
3960#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:111
3961#, c-format
3962msgid "%'d file operation active"
3963msgid_plural "%'d file operations active"
3964msgstr[0] "%'d една файлова операция в момента"
3965msgstr[1] "%'d една файлови операции в момента"
3966
3967#: src/nautilus-progress-persistence-handler.c:148
3968msgid "All file operations have been completed"
3969msgstr "Всички файлови операции завършиха"
3970
3971#: src/nautilus-properties-window.c:540
3972msgid "You cannot assign more than one custom icon at a time!"
3973msgstr "Не може да задавате повече от една лична икона наведнъж!"
3974
3975#: src/nautilus-properties-window.c:541
3976msgid "Please drop just one image to set a custom icon."
3977msgstr "Изтеглете само едно изображение, за да го зададете като икона."
3978
3979#: src/nautilus-properties-window.c:558
3980msgid "The file that you dropped is not local."
3981msgstr "Файлът, който пуснахте, не е локален."
3982
3983#: src/nautilus-properties-window.c:559 src/nautilus-properties-window.c:566
3984msgid "You can only use local images as custom icons."
3985msgstr "Можете да използвате само локални изображения като икони."
3986
3987#: src/nautilus-properties-window.c:565
3988msgid "The file that you dropped is not an image."
3989msgstr "Файлът, който пуснахте, не е изображение."
3990
3991#: src/nautilus-properties-window.c:648
3992#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:93
3993msgid "_Name"
3994msgid_plural "_Names"
3995msgstr[0] "_Име"
3996msgstr[1] "_Имена"
3997
3998#. To translators: %s is the name of the folder.
3999#: src/nautilus-properties-window.c:903
4000#, c-format
4001msgctxt "folder"
4002msgid "%s Properties"
4003msgstr "Свойства на „%s“"
4004
4005#. To translators: %s is the name of the file.
4006#: src/nautilus-properties-window.c:909
4007#, c-format
4008msgctxt "file"
4009msgid "%s Properties"
4010msgstr "Свойства на „%s“"
4011
4012#: src/nautilus-properties-window.c:917
4013#, c-format
4014msgid "Properties"
4015msgstr "Свойства"
4016
4017#: src/nautilus-properties-window.c:1332
4018#, c-format
4019msgctxt "MIME type description (MIME type)"
4020msgid "%s (%s)"
4021msgstr "%s (%s)"
4022
4023#: src/nautilus-properties-window.c:1399
4024msgid "Cancel Group Change?"
4025msgstr "Да се прекъсне ли промяната на група?"
4026
4027#: src/nautilus-properties-window.c:1768
4028msgid "Cancel Owner Change?"
4029msgstr "Да се прекъсне ли промяната на собственик?"
4030
4031#: src/nautilus-properties-window.c:2096
4032msgid "nothing"
4033msgstr "нищо"
4034
4035#: src/nautilus-properties-window.c:2100
4036msgid "unreadable"
4037msgstr "нечетимо"
4038
4039#: src/nautilus-properties-window.c:2112
4040#, c-format
4041msgid "%'d item, with size %s"
4042msgid_plural "%'d items, totalling %s"
4043msgstr[0] "%'d обект, с размер %s"
4044msgstr[1] "%'d обекта, с общ размер %s"
4045
4046#: src/nautilus-properties-window.c:2122
4047msgid "(some contents unreadable)"
4048msgstr "(някои съдържания са нечетими)"
4049
4050#: src/nautilus-properties-window.c:2621
4051#, c-format
4052msgid "Details: %s"
4053msgstr "Подробности: %s"
4054
4055#. translators: this gets concatenated to "no read",
4056#. * "no access", etc. (see following strings)
4057#.
4058#: src/nautilus-properties-window.c:3508 src/nautilus-properties-window.c:3523
4059#: src/nautilus-properties-window.c:3540
4060msgid "no "
4061msgstr "без "
4062
4063#: src/nautilus-properties-window.c:3512
4064msgid "list"
4065msgstr "разглеждане"
4066
4067#: src/nautilus-properties-window.c:3516
4068msgid "read"
4069msgstr "четене"
4070
4071#: src/nautilus-properties-window.c:3527
4072msgid "create/delete"
4073msgstr "създаване/изтриване"
4074
4075#: src/nautilus-properties-window.c:3531
4076msgid "write"
4077msgstr "запис"
4078
4079#: src/nautilus-properties-window.c:3542
4080msgid "access"
4081msgstr "достъп"
4082
4083#: src/nautilus-properties-window.c:3611
4084msgid "List files only"
4085msgstr "Показване само на файлове"
4086
4087#: src/nautilus-properties-window.c:3617
4088msgid "Access files"
4089msgstr "Достъп до файлове"
4090
4091#: src/nautilus-properties-window.c:3623
4092msgid "Create and delete files"
4093msgstr "Създаване и изтриване на файлове"
4094
4095#: src/nautilus-properties-window.c:3641
4096msgid "Read-only"
4097msgstr "Само за четене"
4098
4099#: src/nautilus-properties-window.c:3647
4100msgid "Read and write"
4101msgstr "Четене и запис"
4102
4103#: src/nautilus-properties-window.c:4191
4104#, c-format
4105msgid "The permissions of “%s” could not be determined."
4106msgstr "Правата на „%s“ не могат да бъдат определени."
4107
4108#: src/nautilus-properties-window.c:4435
4109#, c-format
4110msgid "Error while adding “%s”: %s"
4111msgstr "Грешка при добавянето на „%s“: %s"
4112
4113#: src/nautilus-properties-window.c:4437
4114msgid "Could not add application"
4115msgstr "Програмата не може да бъде добавена"
4116
4117#: src/nautilus-properties-window.c:4465
4118msgid "Could not forget association"
4119msgstr "Програмата трябва да е в списъка"
4120
4121#: src/nautilus-properties-window.c:4508
4122#, c-format
4123msgid "Error while setting “%s” as default application: %s"
4124msgstr "„%s“ не може да си зададе като стандартната: %s"
4125
4126#: src/nautilus-properties-window.c:4510
4127msgid "Could not set as default"
4128msgstr "Не може да си зададе като стандартната програма"
4129
4130#. Translators: the %s here is a file extension
4131#: src/nautilus-properties-window.c:4590
4132#, c-format
4133msgid "%s document"
4134msgstr "документ %s"
4135
4136#. Translators; %s here is a mime-type description
4137#: src/nautilus-properties-window.c:4600
4138#, c-format
4139msgid "Open all files of type “%s” with"
4140msgstr "Отваряне на всички файлове от вида „%s“ с"
4141
4142#. Translators: first %s is filename, second %s is mime-type description
4143#: src/nautilus-properties-window.c:4609
4144#, c-format
4145msgid "Select an application to open “%s” and other files of type “%s”"
4146msgstr ""
4147"Изберете програма, с която да отворите „%s“ и всички други файлове от вида "
4148"„%s“"
4149
4150#: src/nautilus-properties-window.c:5058
4151msgid "Creating Properties window."
4152msgstr "Създаване на прозорец за свойствата."
4153
4154#: src/nautilus-properties-window.c:5279
4155msgid "Select Custom Icon"
4156msgstr "Избор на друга икона…"
4157
4158#: src/nautilus-properties-window.c:5281
4159msgid "_Revert"
4160msgstr "_Отмяна"
4161
4162#. Open item is always present
4163#: src/nautilus-properties-window.c:5283 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1704
4164msgid "_Open"
4165msgstr "_Отваряне"
4166
4167#: src/nautilus-query.c:543
4168#, c-format
4169msgid "Search for “%s”"
4170msgstr "Търсене на „%s“"
4171
4172#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:371
4173msgid "Rename Folder"
4174msgstr "Преименуване на папка"
4175
4176#: src/nautilus-rename-file-popover-controller.c:372
4177msgid "Rename File"
4178msgstr "Преименуване на файл"
4179
4180#: src/nautilus-search-engine.c:353
4181msgid "Unable to complete the requested search"
4182msgstr "Търсенето не може да бъде изпълнено"
4183
4184#: src/nautilus-search-popover.c:304
4185msgid "Show a list to select the date"
4186msgstr "Показване на списък за избор на дата"
4187
4188#: src/nautilus-search-popover.c:310
4189#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:95
4190msgid "Show a calendar to select the date"
4191msgstr "Показване на календар за избор на дата"
4192
4193#. Add the no date filter element first
4194#: src/nautilus-search-popover.c:430
4195msgid "Any time"
4196msgstr "По всяко време"
4197
4198#. Other types
4199#: src/nautilus-search-popover.c:527
4200msgid "Other Type…"
4201msgstr "Друг вид…"
4202
4203#: src/nautilus-search-popover.c:620
4204msgid "Select type"
4205msgstr "Избор на вид"
4206
4207#: src/nautilus-search-popover.c:624
4208msgid "Select"
4209msgstr "Избиране"
4210
4211#: src/nautilus-search-popover.c:691
4212#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:54
4213msgid "Select Dates…"
4214msgstr "Избор на дати…"
4215
4216#. trash
4217#: src/nautilus-shell-search-provider.c:335 src/nautilus-trash-bar.c:228
4218msgid "Trash"
4219msgstr "Кошче"
4220
4221#: src/nautilus-special-location-bar.c:57
4222msgid "Put files in this folder to use them as templates for new documents."
4223msgstr "Всички файлове в тази папка да станат шаблони в менюто „Нов документ“."
4224
4225#: src/nautilus-special-location-bar.c:58
4226msgid ""
4227"<a href=\"help:gnome-help/files-templates\" title=\"GNOME help for templates"
4228"\">Learn more…</a>"
4229msgstr ""
4230"<a href='help:gnome-help/files-templates' title='Помощ за шаблоните в "
4231"GNOME'>За повече информация…</a>"
4232
4233#: src/nautilus-special-location-bar.c:64
4234msgid "Executable files in this folder will appear in the Scripts menu."
4235msgstr ""
4236"Всички изпълними файлове в тази папка ще се появят в менюто „Скриптове“."
4237
4238#: src/nautilus-toolbar.c:777 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:74
4239msgid "_Undo"
4240msgstr "_Отмяна"
4241
4242#: src/nautilus-toolbar.c:786 src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:78
4243msgid "_Redo"
4244msgstr "_Повтаряне"
4245
4246#: src/nautilus-trash-bar.c:232
4247msgid "Trashed items are automatically deleted after a period of time"
4248msgstr "Обектите в кошчето след известно време се изтриват"
4249
4250#: src/nautilus-trash-bar.c:249
4251msgid "_Settings"
4252msgstr "_Настройки"
4253
4254#: src/nautilus-trash-bar.c:252
4255msgid "Display system controls for trash content"
4256msgstr "Настройки за съдържанието на кошчето"
4257
4258#: src/nautilus-trash-bar.c:255
4259msgid "_Restore"
4260msgstr "_Изваждане"
4261
4262#: src/nautilus-trash-bar.c:258
4263msgid "Restore selected items to their original position"
4264msgstr ""
4265"Възстановяване на избраните обекти в тяхното първоначално местоположение"
4266
4267#. Translators: "Empty" is an action (for the trash) , not a state
4268#: src/nautilus-trash-bar.c:262
4269msgid "_Empty…"
4270msgstr "Из_чистване…"
4271
4272#: src/nautilus-trash-bar.c:265
4273msgid "Delete all items in the Trash"
4274msgstr "Изтриване на всички обекти от кошчето"
4275
4276#: src/nautilus-ui-utilities.c:227
4277#, c-format
4278msgid "Since %d day ago"
4279msgid_plural "Since %d days ago"
4280msgstr[0] "От %d ден"
4281msgstr[1] "От %d дена"
4282
4283#: src/nautilus-ui-utilities.c:228
4284#, c-format
4285msgid "%d day ago"
4286msgid_plural "%d days ago"
4287msgstr[0] "Преди %d ден"
4288msgstr[1] "Преди %d дена"
4289
4290#: src/nautilus-ui-utilities.c:234
4291#, c-format
4292msgid "Since last week"
4293msgid_plural "Since %d weeks ago"
4294msgstr[0] "От последната седмица"
4295msgstr[1] "От %d седмици"
4296
4297#: src/nautilus-ui-utilities.c:235
4298#, c-format
4299msgid "Last week"
4300msgid_plural "%d weeks ago"
4301msgstr[0] "Последната седмица"
4302msgstr[1] "Преди %d седмици"
4303
4304#: src/nautilus-ui-utilities.c:241
4305#, c-format
4306msgid "Since last month"
4307msgid_plural "Since %d months ago"
4308msgstr[0] "От последния месец"
4309msgstr[1] "От %d месеца"
4310
4311#: src/nautilus-ui-utilities.c:242
4312#, c-format
4313msgid "Last month"
4314msgid_plural "%d months ago"
4315msgstr[0] "Последния месец"
4316msgstr[1] "Преди %d месеца"
4317
4318#: src/nautilus-ui-utilities.c:247
4319#, c-format
4320msgid "Since last year"
4321msgid_plural "Since %d years ago"
4322msgstr[0] "От предната година"
4323msgstr[1] "От %d години"
4324
4325#: src/nautilus-ui-utilities.c:248
4326#, c-format
4327msgid "Last year"
4328msgid_plural "%d years ago"
4329msgstr[0] "Предната година"
4330msgstr[1] "Преди %d години"
4331
4332#: src/nautilus-view.c:154
4333msgid "Show grid"
4334msgstr "Решетка"
4335
4336#: src/nautilus-view.c:158
4337msgid "Show list"
4338msgstr "Списък"
4339
4340#: src/nautilus-view.c:162
4341msgid "Show List"
4342msgstr "Списък"
4343
4344#: src/nautilus-window.c:172 src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:262
4345msgid "Parent folder"
4346msgstr "Родителска папка"
4347
4348#: src/nautilus-window.c:174
4349msgid "New tab"
4350msgstr "Нов подпрозорец"
4351
4352#: src/nautilus-window.c:175
4353msgid "Close current view"
4354msgstr "Затваряне на текущия изглед"
4355
4356#: src/nautilus-window.c:176
4357msgid "Back"
4358msgstr "Назад"
4359
4360#: src/nautilus-window.c:177
4361msgid "Forward"
4362msgstr "Напред"
4363
4364#: src/nautilus-window.c:1269
4365msgid "Empty _Trash…"
4366msgstr "Изчистване на _кошчето…"
4367
4368#: src/nautilus-window.c:1288
4369#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:14
4370msgid "_Properties"
4371msgstr "_Свойства"
4372
4373#: src/nautilus-window.c:1300
4374msgid "_Format…"
4375msgstr "_Форматиране…"
4376
4377#. Translators: only one item has been deleted and %s is its name.
4378#: src/nautilus-window.c:1559
4379#, c-format
4380msgid "“%s” deleted"
4381msgstr "„%s“ — изтрито"
4382
4383#. Translators: one or more items might have been deleted, and %d
4384#. * is the count.
4385#: src/nautilus-window.c:1566
4386#, c-format
4387msgid "%d file deleted"
4388msgid_plural "%d files deleted"
4389msgstr[0] "Остава %d файл за изтриване"
4390msgstr[1] "Остават %d файла за изтриване"
4391
4392#. Translators: one item has been unstarred and %s is its name.
4393#: src/nautilus-window.c:1587
4394#, c-format
4395msgid "“%s” unstarred"
4396msgstr "„%s“ — без отбелязване"
4397
4398#. Translators: one or more items have been unstarred, and %d
4399#. * is the count.
4400#: src/nautilus-window.c:1593
4401#, c-format
4402msgid "%d file unstarred"
4403msgid_plural "%d files unstarred"
4404msgstr[0] "Остава %d файл за махане на отбелязване"
4405msgstr[1] "Остават %d файла за махане на отбелязване"
4406
4407#: src/nautilus-window.c:1736
4408#, c-format
4409msgid "Open %s"
4410msgstr "Отваряне на „%s“"
4411
4412#: src/nautilus-window.c:1814
4413msgid "_New Tab"
4414msgstr "Нов _подпрозорец"
4415
4416#: src/nautilus-window.c:1824
4417msgid "Move Tab _Left"
4418msgstr "Преместване на подпрозореца на_ляво"
4419
4420#: src/nautilus-window.c:1832
4421msgid "Move Tab _Right"
4422msgstr "Преместване на подпрозореца на_дясно"
4423
4424#: src/nautilus-window.c:1843
4425msgid "_Close Tab"
4426msgstr "_Затваряне на подпрозореца"
4427
4428#: src/nautilus-window.c:2869
4429msgid "Access and organize your files"
4430msgstr "Достъп и управление на файлове"
4431
4432#. Translators should localize the following string
4433#. * which will be displayed at the bottom of the about
4434#. * box to give credit to the translator(s).
4435#.
4436#: src/nautilus-window.c:2880
4437msgid "translator-credits"
4438msgstr ""
4439"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
4440"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
4441"Ростислав „Zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
4442"Явор Доганов <yavor@gnu.org>\n"
4443"Дамян Иванов <dam+gnome@ktnx.net>\n"
4444"Борислав Александров\n"
4445"\n"
4446"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
4447"Научете повече за нас на <a href=\"http://gnome.cult.bg\">http://gnome.cult."
4448"bg</a>\n"
4449"Докладвайте за грешки на <a href=\"http://gnome.cult.bg/bugs\">http://gnome."
4450"cult.bg/bugs</a>"
4451
4452#: src/nautilus-window-slot.c:1060
4453msgid "Searching locations only"
4454msgstr "Търсене само в местоположения"
4455
4456#: src/nautilus-window-slot.c:1064
4457msgid "Searching network locations only"
4458msgstr "Търсене само в мрежови местоположения"
4459
4460#: src/nautilus-window-slot.c:1069
4461msgid "Remote location — only searching the current folder"
4462msgstr "Отдалечено местоположение, търси се само в текущата папка"
4463
4464#: src/nautilus-window-slot.c:1073
4465msgid "Only searching the current folder"
4466msgstr "Търсене само в текущата папка"
4467
4468#: src/nautilus-window-slot.c:1590
4469msgid "Unable to display the contents of this folder."
4470msgstr "Съдържанието на тази папка не може да бъде показано."
4471
4472#: src/nautilus-window-slot.c:1594
4473msgid "This location doesn’t appear to be a folder."
4474msgstr "Местоположението не е папка."
4475
4476#: src/nautilus-window-slot.c:1606
4477#, c-format
4478msgid "Unable to find “%s”. Please check the spelling and try again."
4479msgstr "„%s“ не може да бъде открит. Проверете правописа и опитайте отново."
4480
4481#: src/nautilus-window-slot.c:1611
4482msgid ""
4483"Unable to find the requested file. Please check the spelling and try again."
4484msgstr ""
4485"Такъв файл не може да бъде открит. Проверете правописа и опитайте отново."
4486
4487#: src/nautilus-window-slot.c:1622
4488#, c-format
4489msgid "“%s” locations are not supported."
4490msgstr "Местоположения от вида „%s“ не се поддържат."
4491
4492#: src/nautilus-window-slot.c:1627
4493msgid "Unable to handle this kind of location."
4494msgstr "Този вид адреси не могат да бъдат обработени."
4495
4496#: src/nautilus-window-slot.c:1635
4497msgid "Unable to access the requested location."
4498msgstr "Неуспешен достъп до местоположение."
4499
4500#: src/nautilus-window-slot.c:1641
4501msgid "Don’t have permission to access the requested location."
4502msgstr "Нямате права за достъп до заявеното местоположение."
4503
4504#. This case can be hit for user-typed strings like "foo" due to
4505#. * the code that guesses web addresses when there's no initial "/".
4506#. * But this case is also hit for legitimate web addresses when
4507#. * the proxy is set up wrong.
4508#.
4509#: src/nautilus-window-slot.c:1652
4510msgid ""
4511"Unable to find the requested location. Please check the spelling or the "
4512"network settings."
4513msgstr ""
4514"Заявеното местоположение не може да бъде открито. Проверете за грешки в "
4515"името му или в настройките на мрежата.ѝ"
4516
4517#. This case can be hit when server application is not installed
4518#. * or is inactive in the system user is trying to connect to.
4519#.
4520#: src/nautilus-window-slot.c:1661
4521msgid ""
4522"The server has refused the connection. Typically this means that the "
4523"firewall is blocking access or that the remote service is not running."
4524msgstr ""
4525"Сървърът отказа връзката. Най-често или отдалечената услуга не е стартирана, "
4526"или защитна стена блокира достъпа."
4527
4528#: src/nautilus-window-slot.c:1680
4529#, c-format
4530msgid "Unhandled error message: %s"
4531msgstr "Съобщение от необработена грешка: %s"
4532
4533#: src/nautilus-window-slot.c:1848
4534#, c-format
4535msgid "Unable to load location"
4536msgstr "Неуспешно прочитане на местоположение"
4537
4538#: src/nautilus-x-content-bar.c:142
4539msgid "Open with:"
4540msgstr "Отваряне с:"
4541
4542#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:13
4543msgctxt "shortcut window"
4544msgid "General"
4545msgstr "Общи"
4546
4547#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:17
4548msgctxt "shortcut window"
4549msgid "New window"
4550msgstr "Нов прозорец"
4551
4552#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:24
4553msgctxt "shortcut window"
4554msgid "Close window or tab"
4555msgstr "Затваряне на (под)прозорец"
4556
4557#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:31
4558msgctxt "shortcut window"
4559msgid "Quit"
4560msgstr "Спиране на програмата"
4561
4562#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:38
4563msgctxt "shortcut window"
4564msgid "Search"
4565msgstr "Търсене"
4566
4567#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:45
4568msgctxt "shortcut window"
4569msgid "Bookmark current location"
4570msgstr "Отметка за текущото местоположение"
4571
4572#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:52
4573msgctxt "shortcut window"
4574msgid "Show help"
4575msgstr "Повече информация"
4576
4577#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:59
4578msgctxt "shortcut window"
4579msgid "Shortcuts"
4580msgstr "Клавишни комбинации"
4581
4582#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:66
4583msgctxt "shortcut window"
4584msgid "Undo"
4585msgstr "Отмяна"
4586
4587#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:73
4588msgctxt "shortcut window"
4589msgid "Redo"
4590msgstr "Повтаряне"
4591
4592#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:82
4593msgctxt "shortcut window"
4594msgid "Opening"
4595msgstr "Отваряне"
4596
4597#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:86
4598msgctxt "shortcut window"
4599msgid "Open"
4600msgstr "Отваряне"
4601
4602#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:93
4603msgctxt "shortcut window"
4604msgid "Open in new tab"
4605msgstr "Отваряне в нов подпрозорец"
4606
4607#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:100
4608msgctxt "shortcut window"
4609msgid "Open in new window"
4610msgstr "Отваряне в нов прозорец"
4611
4612#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:107
4613msgctxt "shortcut window"
4614msgid "Open item location (search and recent only)"
4615msgstr ""
4616"Отваряне на местоположението на обекта (само при търсене и скоро ползвани)"
4617
4618#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:114
4619msgctxt "shortcut window"
4620msgid "Open file and close window"
4621msgstr "Отваряне на файл и затваряне на прозорец"
4622
4623#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:121
4624msgctxt "shortcut window"
4625msgid "Open with default application"
4626msgstr "Отваряне със стандартната програма"
4627
4628#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:130
4629msgctxt "shortcut window"
4630msgid "Tabs"
4631msgstr "Подпрозорци"
4632
4633#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:134
4634msgctxt "shortcut window"
4635msgid "New tab"
4636msgstr "Нов подпрозорец"
4637
4638#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:141
4639msgctxt "shortcut window"
4640msgid "Go to previous tab"
4641msgstr "Към предишния подпрозорец"
4642
4643#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:148
4644msgctxt "shortcut window"
4645msgid "Go to next tab"
4646msgstr "Към следващия подпрозорец"
4647
4648#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:155
4649msgctxt "shortcut window"
4650msgid "Open tab"
4651msgstr "Отваряне на подпрозорец"
4652
4653#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:162
4654msgctxt "shortcut window"
4655msgid "Move tab left"
4656msgstr "Преместване на подпрозореца наляво"
4657
4658#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:169
4659msgctxt "shortcut window"
4660msgid "Move tab right"
4661msgstr "Преместване на подпрозореца надясно"
4662
4663#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:176
4664msgctxt "shortcut window"
4665msgid "Restore tab"
4666msgstr "Възстановяване на подпрозорец"
4667
4668#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:185
4669msgctxt "shortcut window"
4670msgid "Navigation"
4671msgstr "Придвижване"
4672
4673#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:189
4674msgctxt "shortcut window"
4675msgid "Go back"
4676msgstr "Назад"
4677
4678#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:196
4679msgctxt "shortcut window"
4680msgid "Go forward"
4681msgstr "Напред"
4682
4683#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:203
4684msgctxt "shortcut window"
4685msgid "Go up"
4686msgstr "Нагоре"
4687
4688#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:210
4689msgctxt "shortcut window"
4690msgid "Go down"
4691msgstr "Надолу"
4692
4693#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:217
4694msgctxt "shortcut window"
4695msgid "Go to home folder"
4696msgstr "Към домашната папка"
4697
4698#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:224
4699msgctxt "shortcut window"
4700msgid "Enter location"
4701msgstr "Въвеждане на местоположение"
4702
4703#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:231
4704msgctxt "shortcut window"
4705msgid "Location bar with root location"
4706msgstr "Лента за адресите с основните местоположения"
4707
4708#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:238
4709msgctxt "shortcut window"
4710msgid "Location bar with home location"
4711msgstr "Лента за адресите с домашните местоположения"
4712
4713#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:247
4714msgctxt "shortcut window"
4715msgid "View"
4716msgstr "Изглед"
4717
4718#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:251
4719msgctxt "shortcut window"
4720msgid "Zoom in"
4721msgstr "Увеличаване"
4722
4723#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:258
4724msgctxt "shortcut window"
4725msgid "Zoom out"
4726msgstr "Намаляване"
4727
4728#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:265
4729msgctxt "shortcut window"
4730msgid "Reset zoom"
4731msgstr "Нормален мащаб"
4732
4733#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:272
4734msgctxt "shortcut window"
4735msgid "Refresh view"
4736msgstr "Опресняване на изгледа"
4737
4738#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:279
4739msgctxt "shortcut window"
4740msgid "Show/hide hidden files"
4741msgstr "Показване/скриване на скритите файлове"
4742
4743#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:286
4744msgctxt "shortcut window"
4745msgid "Show/hide sidebar"
4746msgstr "Показване/скриване на страничната лента"
4747
4748#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:293
4749msgctxt "shortcut window"
4750msgid "Show/hide action menu"
4751msgstr "Показване/скриване на менюто за действия"
4752
4753#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:300
4754msgctxt "shortcut window"
4755msgid "List view"
4756msgstr "Изглед като списък"
4757
4758#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:307
4759msgctxt "shortcut window"
4760msgid "Grid view"
4761msgstr "Изглед като решетка"
4762
4763#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:316
4764msgctxt "shortcut window"
4765msgid "Editing"
4766msgstr "Редактиране"
4767
4768#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:320
4769msgctxt "shortcut window"
4770msgid "Create folder"
4771msgstr "Създаване на папка"
4772
4773#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:327
4774msgctxt "shortcut window"
4775msgid "Rename"
4776msgstr "Преименуване"
4777
4778#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:334
4779msgctxt "shortcut window"
4780msgid "Move to trash"
4781msgstr "Преместване в кошчето"
4782
4783#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:341
4784msgctxt "shortcut window"
4785msgid "Delete permanently"
4786msgstr "Окончателно изтриване"
4787
4788#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:348
4789msgctxt "shortcut window"
4790msgid "Create link to copied item"
4791msgstr "Създаване на връзка към копирания обект"
4792
4793#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:355
4794msgctxt "shortcut window"
4795msgid "Create link to selected item"
4796msgstr "Създаване на връзка към избрания обект"
4797
4798#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:362
4799msgctxt "shortcut window"
4800msgid "Cut"
4801msgstr "Отрязване"
4802
4803#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:369
4804msgctxt "shortcut window"
4805msgid "Copy"
4806msgstr "Копиране"
4807
4808#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:376
4809msgctxt "shortcut window"
4810msgid "Paste"
4811msgstr "Поставяне"
4812
4813#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:383
4814msgctxt "shortcut window"
4815msgid "Select all"
4816msgstr "Избиране на всички"
4817
4818#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:390
4819msgctxt "shortcut window"
4820msgid "Invert selection"
4821msgstr "Обръщане на избора"
4822
4823#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:397
4824msgctxt "shortcut window"
4825msgid "Select items matching"
4826msgstr "Избор на обекти по критерии"
4827
4828#: src/resources/gtk/help-overlay.ui:404
4829msgctxt "shortcut window"
4830msgid "Show item properties"
4831msgstr "Свойства на обекта"
4832
4833#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:5
4834msgid "Automatic Numbers"
4835msgstr "Автоматично номериране"
4836
4837#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:7
4838msgid "1, 2, 3, 4"
4839msgstr "1, 2, 3, 4"
4840
4841#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:11
4842msgid "01, 02, 03, 04"
4843msgstr "01, 02, 03, 04"
4844
4845#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:15
4846msgid "001, 002, 003, 004"
4847msgstr "001, 002, 003, 004"
4848
4849#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:20
4850msgid "Metadata"
4851msgstr "Метаданни"
4852
4853#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:22
4854msgid "Creation Date"
4855msgstr "Създаване"
4856
4857#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:32
4858msgid "Season Number"
4859msgstr "Сезон"
4860
4861#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:37
4862msgid "Episode Number"
4863msgstr "Епизод"
4864
4865#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:42
4866msgid "Track Number"
4867msgstr "Парче"
4868
4869#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:47
4870msgid "Artist Name"
4871msgstr "Изпълнител"
4872
4873#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:57
4874msgid "Album Name"
4875msgstr "Албум"
4876
4877#
4878#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:64
4879msgid "Original File Name"
4880msgstr "Първоначално име на файл"
4881
4882#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:110
4883#: src/resources/ui/nautilus-rename-file-popover.ui:53
4884msgid "_Rename"
4885msgstr "Пре_именуване"
4886
4887#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:146
4888msgid "Rename _using a template"
4889msgstr "Преименуване по _шаблон"
4890
4891#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:157
4892msgid "Find and replace _text"
4893msgstr "Търсене и _замяна на текст"
4894
4895#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:230
4896msgid "Add"
4897msgstr "Добавяне"
4898
4899#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:260
4900msgid "Automatic Numbering Order"
4901msgstr "Ред на автоматично номериране"
4902
4903#. Translators: This is a noun, not a verb
4904#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:305
4905msgid "Format"
4906msgstr "Форматиране"
4907
4908#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:322
4909msgid "Existing Text"
4910msgstr "Първоначален текст"
4911
4912#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:351
4913msgid "Replace With"
4914msgstr "Замяна с"
4915
4916#: src/resources/ui/nautilus-batch-rename-dialog.ui:378
4917msgctxt "title"
4918msgid "Replace"
4919msgstr "Замяна"
4920
4921#: src/resources/ui/nautilus-column-chooser.ui:139
4922msgid "Reset to De_fault"
4923msgstr "_Стандартни настройки"
4924
4925#: src/resources/ui/nautilus-column-chooser.ui:143
4926msgid "Replace the current List Columns settings with the default settings"
4927msgstr "Замяна на текущите настройки на колони в списъка със стандартните"
4928
4929#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:19
4930msgid "Compatible with all operating systems."
4931msgstr "Съвместим с всички операционни системи."
4932
4933#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:35
4934msgid "Password protected .zip, must be installed on Windows and Mac."
4935msgstr ".zip, защитен с парола, но ще трябва да се инсталира на Windows и Mac."
4936
4937#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:54
4938msgid "Smaller archives but Linux and Mac only."
4939msgstr "По-малки архиви, но само за Linux и Mac."
4940
4941#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:70
4942msgid "Smaller archives but must be installed on Windows and Mac."
4943msgstr "По-малки архиви, но ще трябва да се инсталира на Windows и Mac"
4944
4945#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:85
4946msgid "Create Archive"
4947msgstr "Създаване на архив"
4948
4949#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:106
4950msgid "Archive name"
4951msgstr "Име на архив"
4952
4953#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:199
4954msgid "Password"
4955msgstr "Парола"
4956
4957#: src/resources/ui/nautilus-compress-dialog.ui:209
4958msgid "Enter a password here."
4959msgstr "Въведете парола."
4960
4961#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:84
4962msgid "_Select a new name for the destination"
4963msgstr "Изберете _ново име за назначението"
4964
4965#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:105
4966msgid "_Reset"
4967msgstr "_Отмяна"
4968
4969#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:123
4970msgid "Apply this action to all files and folders"
4971msgstr "Прилагане на действието към всички файлове и папки"
4972
4973#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:144
4974msgid "Re_name"
4975msgstr "Пре_именуване"
4976
4977#: src/resources/ui/nautilus-file-conflict-dialog.ui:152
4978msgid "Re_place"
4979msgstr "За_мяна"
4980
4981#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:5
4982msgid "Change Permissions for Enclosed Files"
4983msgstr "Прилагане на правата към обхванатите файлове"
4984
4985#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:20
4986msgid "C_hange"
4987msgstr "С_мяна"
4988
4989#: src/resources/ui/nautilus-file-properties-change-permissions.ui:165
4990#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1069
4991msgid "Others"
4992msgstr "Други"
4993
4994#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:5
4995msgid "New _Folder"
4996msgstr "Нова _папка"
4997
4998#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:9
4999msgid "New _Document"
5000msgstr "Нов до_кумент"
5001
5002#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:14
5003msgid "Add to _Bookmarks"
5004msgstr "_Добавяне към отметките"
5005
5006#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:19
5007#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:134
5008#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:71
5009msgid "Create _Link"
5010msgstr "_Създаване на връзка"
5011
5012#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:26
5013msgid "_Paste"
5014msgstr "_Поставяне"
5015
5016#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:30
5017msgid "Select _All"
5018msgstr "Избиране на _всички"
5019
5020#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:38
5021#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:240
5022msgid "P_roperties"
5023msgstr "_Свойства"
5024
5025#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:49
5026msgid "Open With Other _Application"
5027msgstr "Отваряне с _друга програма…"
5028
5029#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:55
5030msgid "_Scripts"
5031msgstr "_Скриптове"
5032
5033#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:61
5034msgid "_Open Scripts Folder"
5035msgstr "Отва_ряне на папката със скриптовете"
5036
5037#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:69
5038msgid "_Open Item Location"
5039msgstr "_Отваряне на местоположението на обекта"
5040
5041#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:74
5042msgid "Open In New _Tab"
5043msgstr "Отваряне в нов подпро_зорец"
5044
5045#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:79
5046msgid "Open In New _Window"
5047msgstr "Отваряне в _нов прозорец"
5048
5049#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:86
5050msgid "_Run as a Program"
5051msgstr "_Изпълнение като програма"
5052
5053#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:93
5054#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1759
5055msgid "_Mount"
5056msgstr "_Монтиране"
5057
5058#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:98
5059#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1749
5060msgid "_Unmount"
5061msgstr "_Демонтиране"
5062
5063#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:103
5064msgid "_Eject"
5065msgstr "Из_важдане"
5066
5067#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:113
5068msgid "_Stop"
5069msgstr "Сп_иране"
5070
5071#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:118
5072msgid "_Detect Media"
5073msgstr "_Засичане на носител"
5074
5075#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:125
5076msgid "Cu_t"
5077msgstr "_Отрязване"
5078
5079#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:129
5080msgid "_Copy"
5081msgstr "_Копиране"
5082
5083#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:140
5084msgid "_Paste Into Folder"
5085msgstr "_Поставяне в папката"
5086
5087#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:147
5088msgid "Move to…"
5089msgstr "Преместване в…"
5090
5091#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:151
5092msgid "Copy to…"
5093msgstr "Копиране в…"
5094
5095#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:162
5096msgid "_Delete from Trash"
5097msgstr "_Изтриване от кошчето"
5098
5099#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:167
5100#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:172
5101msgid "_Delete Permanently…"
5102msgstr "_Окончателно изтриване…"
5103
5104#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:177
5105msgid "_Restore From Trash"
5106msgstr "_Възстановяване от кошчето"
5107
5108#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:184
5109msgid "Rena_me…"
5110msgstr "Преи_менуване…"
5111
5112#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:190
5113msgid "Set As Wallpaper"
5114msgstr "Да е фон"
5115
5116#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:197
5117msgid "_Remove from Recent"
5118msgstr "_Махане от скоро ползваните"
5119
5120#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:204
5121msgid "_Extract Here"
5122msgstr "_Разархивиране тук"
5123
5124#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:209
5125msgid "E_xtract to…"
5126msgstr "Разархивиране _в…"
5127
5128#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:214
5129msgid "C_ompress…"
5130msgstr "_Компресиране…“"
5131
5132#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:223
5133msgid "Tags"
5134msgstr "Етикети"
5135
5136#. Marks a file as starred (starred)
5137#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:228
5138msgctxt "menu item"
5139msgid "Star"
5140msgstr "Отбелязване"
5141
5142#. Unmarks a file as starred (starred)
5143#: src/resources/ui/nautilus-files-view-context-menus.ui:233
5144msgctxt "menu item"
5145msgid "Unstar"
5146msgstr "Без отбелязване"
5147
5148#: src/resources/ui/nautilus-files-view-select-items.ui:5
5149msgid "Select Items Matching"
5150msgstr "Избор на обекти по критерии"
5151
5152#: src/resources/ui/nautilus-files-view-select-items.ui:34
5153msgid "Pattern"
5154msgstr "Шаблон"
5155
5156#: src/resources/ui/nautilus-folder-is-empty.ui:33
5157msgid "Folder is Empty"
5158msgstr "Папката е празна"
5159
5160#: src/resources/ui/nautilus-list-view-column-editor.ui:31
5161msgid "Choose the order of information to appear in this folder:"
5162msgstr "Изберете подредбата на информацията в тази папка:"
5163
5164#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:32
5165msgid "No Results Found"
5166msgstr "Няма резултати"
5167
5168#: src/resources/ui/nautilus-no-search-results.ui:47
5169#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:274
5170msgid "Try a different search"
5171msgstr "Ново търсене"
5172
5173#: src/resources/ui/nautilus-operations-ui-manager-request-passphrase.ui:5
5174msgid "Password Required"
5175msgstr "Необходима е парола"
5176
5177#: src/resources/ui/nautilus-operations-ui-manager-request-passphrase.ui:29
5178msgid "Enter password…"
5179msgstr "Въведете парола…"
5180
5181#: src/resources/ui/nautilus-operations-ui-manager-request-passphrase.ui:47
5182msgid "Extract"
5183msgstr "Разархивиране"
5184
5185#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:6
5186#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1725
5187msgid "Open in New _Window"
5188msgstr "Отваряне в _нов прозорец"
5189
5190#: src/resources/ui/nautilus-pathbar-context-menu.ui:10
5191#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1714
5192msgid "Open in New _Tab"
5193msgstr "Отваряне в нов подпро_зорец"
5194
5195#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:19
5196msgid "Sort _Folders Before Files"
5197msgstr "Папките да пред_хождат файловете в списъка"
5198
5199#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:37
5200msgid "_Expandable Folders in List View"
5201msgstr "_Мащабируеми папки в изгледа като списък"
5202
5203#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:54
5204msgid "Action to Open Items"
5205msgstr "Действие за отваряне на елементите"
5206
5207#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:64
5208msgid "Optional Context Menu Actions"
5209msgstr "Допълнителни действия в контекстното меню"
5210
5211#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:65
5212msgid ""
5213"Show more actions in the menus. Keyboard shortcuts can be used even if the "
5214"actions are not shown."
5215msgstr ""
5216"Повече действия в менютата. Клавишните комбинации работят дори действията да "
5217"не са показани."
5218
5219#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:89
5220msgid "_Delete Permanently"
5221msgstr "_Окончателно изтриване"
5222
5223#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:107
5224msgid "Performance"
5225msgstr "Производителност"
5226
5227#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:108
5228msgid ""
5229"These features may cause slowdowns and excess network usage, especially when "
5230"browsing files outside this computer, such as on a remote server."
5231msgstr ""
5232"Следните настройки може до доведат до забавяне и прекомерно натоварване на "
5233"мрежата, особено при разглеждане на папки извън този компютър, например — "
5234"споделените папки на отдалечен сървър."
5235
5236#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:113
5237msgid "Search in Subfolders"
5238msgstr "Търсене в подпапки"
5239
5240#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:122
5241msgid "Show Thumbnails"
5242msgstr "Показване на миниатюри"
5243
5244#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:131
5245msgid "Count Number of Files in Folders"
5246msgstr "Показване на броя на файловете в папките"
5247
5248#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:141
5249msgid ""
5250"Add information to be displayed beneath file and folder names. More "
5251"information will appear when zooming closer."
5252msgstr ""
5253"Добавяне на информация под имената на икони на файлове и папки. Повече "
5254"информация се появява при увеличаване на мащаба."
5255
5256#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:142
5257msgid "Icon View Captions"
5258msgstr "Заглавия при изглед като икони"
5259
5260#. Translators: This is an ordinal number
5261#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:147
5262msgctxt "the n-th position of an icon caption"
5263msgid "First"
5264msgstr "Първо"
5265
5266#. Translators: This is an ordinal number
5267#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:156
5268msgctxt "the n-th position of an icon caption"
5269msgid "Second"
5270msgstr "Второ"
5271
5272#. Translators: This is an ordinal number
5273#: src/resources/ui/nautilus-preferences-window.ui:165
5274msgctxt "the n-th position of an icon caption"
5275msgid "Third"
5276msgstr "Трето"
5277
5278#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:171
5279msgid "Link target"
5280msgstr "Цел на връзката"
5281
5282#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:200
5283msgid "Contents"
5284msgstr "Съдържание"
5285
5286#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:344
5287msgid "Volume"
5288msgstr "Файлова система"
5289
5290#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:372
5291msgid "Trashed on"
5292msgstr "Преместен в кошчето на"
5293
5294#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:452
5295msgid "Free space"
5296msgstr "Свободно пространство"
5297
5298#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:559
5299msgid "Total capacity"
5300msgstr "Общ обем"
5301
5302#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:576
5303msgid "Filesystem type"
5304msgstr "Вид файлова система"
5305
5306#. Refers to the capacity of the filesystem
5307#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:645
5308msgid "used"
5309msgstr "използвани"
5310
5311#. Refers to the capacity of the filesystem
5312#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:658
5313msgid "free"
5314msgstr "свободни"
5315
5316#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:691
5317msgid "Open in Disks"
5318msgstr "Отваряне с „Дискове“"
5319
5320#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:763
5321msgid "Basic"
5322msgstr "Основни"
5323
5324#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:780
5325msgid "You are not the owner, so you cannot change these permissions."
5326msgstr "Не сте собственик и не може да промените тези права."
5327
5328#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:804
5329msgid "The permissions of the selected file could not be determined."
5330msgstr "Правата на избрания файл не могат да бъдат определени."
5331
5332#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:825
5333msgid "_Owner"
5334msgstr "_Собственик"
5335
5336#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:875
5337#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:998
5338#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1083
5339msgid "Access"
5340msgstr "Достъп"
5341
5342#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:889
5343#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1012
5344#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1097
5345msgid "Folder access"
5346msgstr "Права за достъп до папка"
5347
5348#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:903
5349#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1026
5350#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1111
5351msgid "File access"
5352msgstr "Права за достъп до файл"
5353
5354#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:946
5355msgid "_Group"
5356msgstr "_Група"
5357
5358#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1153
5359msgid "Execute"
5360msgstr "Изпълнение"
5361
5362#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1168
5363msgid "Security context"
5364msgstr "Контекст за сигурността"
5365
5366#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1198
5367msgid "Change Permissions for Enclosed Files…"
5368msgstr "Прилагане на правата към обхванатите файлове…"
5369
5370#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1215
5371msgid "Allow _executing file as program"
5372msgstr "Да може да се _стартира като програма"
5373
5374#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1325
5375msgid "Reset"
5376msgstr "Отмяна"
5377
5378#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1338
5379msgid "_Forget"
5380msgstr "_Забравяне"
5381
5382#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1350
5383msgid "_Add"
5384msgstr "_Добавяне"
5385
5386#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1362
5387msgid "Set as default"
5388msgstr "Задаване да е стандартно"
5389
5390#: src/resources/ui/nautilus-properties-window.ui:1386
5391msgid "Open With"
5392msgstr "Отваряне с"
5393
5394#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:21
5395msgid "When"
5396msgstr "Кога"
5397
5398#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:48
5399msgid "Select a date"
5400msgstr "Избор на дата"
5401
5402#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:68
5403msgid "Clear the currently selected date"
5404msgstr "Изчистване на текущо избраната дата"
5405
5406#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:126
5407msgid "Since…"
5408msgstr "От…"
5409
5410#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:193
5411msgid "Last _modified"
5412msgstr "_Последно променяни"
5413
5414#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:209
5415msgid "Last _used"
5416msgstr "_Последно ползвани"
5417
5418#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:254
5419msgid "What"
5420msgstr "Какво"
5421
5422#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:278
5423msgid "Which file types will be searched"
5424msgstr "Кои видове файлове да се търсят"
5425
5426#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:370
5427msgid "Full Text"
5428msgstr "Пълнотекстово"
5429
5430#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:374
5431msgid "Search on the file content and name"
5432msgstr "Търсене по име и съдържание на файла"
5433
5434#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:386
5435msgid "File Name"
5436msgstr "Име на файл"
5437
5438#: src/resources/ui/nautilus-search-popover.ui:390
5439msgid "Search only on the file name"
5440msgstr "Търсене само по име на файл"
5441
5442#: src/resources/ui/nautilus-starred-is-empty.ui:33
5443msgid "Starred files will appear here"
5444msgstr "Тук се показват отбелязаните файлове"
5445
5446#. Translators: a menu item in a group of sorting options in a toolbar menu, with criterions such as "A-Z" or "Last Modified".
5447#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:24
5448msgctxt "menu item"
5449msgid "Sort"
5450msgstr "Подреждане"
5451
5452#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:34
5453msgid "_Visible Columns…"
5454msgstr "Видими _колони…"
5455
5456#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:39
5457msgid "R_eload"
5458msgstr "_Презареждане"
5459
5460#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:44
5461msgid "St_op"
5462msgstr "_Спиране"
5463
5464#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:59
5465msgid "New Tab"
5466msgstr "Нов подпрозорец"
5467
5468#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:84
5469msgid "Show _Hidden Files"
5470msgstr "По_казване на скритите файлове"
5471
5472#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:88
5473msgid "Show _Sidebar"
5474msgstr "Показване на _страничната лента"
5475
5476#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:94
5477msgid "_Preferences"
5478msgstr "_Настройки"
5479
5480#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:98
5481msgid "_Keyboard Shortcuts"
5482msgstr "_Клавишни комбинации"
5483
5484#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:102
5485msgid "_Help"
5486msgstr "Помо_щ"
5487
5488#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:106
5489msgid "_About Files"
5490msgstr "_Относно"
5491
5492#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:225
5493msgid "Go back"
5494msgstr "Назад"
5495
5496#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:250
5497msgid "Go forward"
5498msgstr "Напред"
5499
5500#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:292
5501msgid "Show operations"
5502msgstr "Показване на действията"
5503
5504#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:329
5505msgid "Toggle view"
5506msgstr "Превключване на изгледа"
5507
5508#. “View” is a noun
5509#: src/resources/ui/nautilus-toolbar.ui:351
5510msgid "View options"
5511msgstr "Настройки на изглед"
5512
5513#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:6
5514msgid "Zoom out"
5515msgstr "Намаляване"
5516
5517#. This label is a placeholder. The view is going to replace it with a
5518#. percentage, like this:   [ - | 100% | + ]
5519#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:13
5520msgid "Reset zoom"
5521msgstr "Нормален мащаб"
5522
5523#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:17
5524msgid "Zoom in"
5525msgstr "Увеличаване"
5526
5527#. This is used to sort by name in the toolbar view menu
5528#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:26
5529msgctxt "Sort Criterion"
5530msgid "_A-Z"
5531msgstr "_А→Я"
5532
5533#. This is used to sort by name, in descending order in the toolbar view menu
5534#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:32
5535msgctxt "Sort Criterion"
5536msgid "_Z-A"
5537msgstr "_Я→А"
5538
5539#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:38
5540msgid "Last _Modified"
5541msgstr "По_следно променени"
5542
5543#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:44
5544msgid "_First Modified"
5545msgstr "П_ърво променени"
5546
5547#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:50
5548msgid "_Size"
5549msgstr "_Размер"
5550
5551#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:56
5552msgid "_Type"
5553msgstr "_Вид"
5554
5555#: src/resources/ui/nautilus-toolbar-view-menu.ui:62
5556msgid "Last _Trashed"
5557msgstr "Последно из_хвърлени"
5558
5559#: src/resources/ui/nautilus-trash-is-empty.ui:33
5560msgid "Trash is Empty"
5561msgstr "Кошчето е празно"
5562
5563#: src/resources/ui/nautilus-window.ui:5
5564msgid "_Files"
5565msgstr "_Файлове"
5566
5567#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:897
5568msgid "Searching for network locations"
5569msgstr "Търсене за мрежови местоположения"
5570
5571#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:904
5572msgid "No network locations found"
5573msgstr "Не са открити никакви мрежови местоположения"
5574
5575#. Restore from Cancel to Connect
5576#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1249 src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:317
5577msgid "Con_nect"
5578msgstr "_Свързване"
5579
5580#. if it wasn't cancelled show a dialog
5581#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1392
5582msgid "Unable to unmount volume"
5583msgstr "Томът не може да бъде демонтиран"
5584
5585#. Allow to cancel the operation
5586#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1493
5587msgid "Cance_l"
5588msgstr "_Отказ"
5589
5590#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1656
5591msgid "AppleTalk"
5592msgstr "AppleTalk"
5593
5594#. Translators: do not translate ftp:// and ftps://
5595#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1660
5596msgid "File Transfer Protocol"
5597msgstr "FTP/FTPS"
5598
5599#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1660
5600msgid "ftp:// or ftps://"
5601msgstr "ftp:// или ftps://"
5602
5603#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1663
5604msgid "Network File System"
5605msgstr "NFS"
5606
5607#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1666
5608msgid "Samba"
5609msgstr "Samba"
5610
5611#. Translators: do not translate sftp:// and ssh://
5612#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1670
5613msgid "SSH File Transfer Protocol"
5614msgstr "SFTP"
5615
5616#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1670
5617msgid "sftp:// or ssh://"
5618msgstr "sftp:// или ssh://"
5619
5620#. Translators: do not translate dav:// and davs://
5621#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1674
5622msgid "WebDAV"
5623msgstr "WebDAV"
5624
5625#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1674
5626msgid "dav:// or davs://"
5627msgstr "dav:// или davs://"
5628
5629#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:1900
5630msgid "Unable to get remote server location"
5631msgstr "Адресът на отдалечения сървър не може да бъде получен"
5632
5633#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2095 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2104
5634msgid "Networks"
5635msgstr "Мрежи"
5636
5637#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2095 src/gtk/nautilusgtkplacesview.c:2104
5638msgid "On This Computer"
5639msgstr "На този компютър"
5640
5641#. Translators: respectively, free and total space of the drive. The plural form
5642#. * should be based on the free space available.
5643#. * i.e. 1 GB / 24 GB available.
5644#.
5645#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:136
5646#, c-format
5647msgid "%s / %s available"
5648msgid_plural "%s / %s available"
5649msgstr[0] "Налично: %s от %s"
5650msgstr[1] "Налично: %s от %s"
5651
5652#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
5653msgid "Disconnect"
5654msgstr "Изключване"
5655
5656#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.c:483
5657#: src/gtk/nautilusgtkplacesviewrow.ui:72
5658msgid "Unmount"
5659msgstr "Демонтиране"
5660
5661#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:30
5662msgid "Server Addresses"
5663msgstr "Адрес на сървъра"
5664
5665#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:43
5666msgid ""
5667"Server addresses are made up of a protocol prefix and an address. Examples:"
5668msgstr "Адресите на сървърите съдържат протокол и адрес. Примерно:"
5669
5670#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:78
5671msgid "Available Protocols"
5672msgstr "Поддържани протоколи"
5673
5674#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:92
5675msgid "Prefix"
5676msgstr "Протокол"
5677
5678#. Translators: Server as any successfully connected network address
5679#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:135
5680msgid "No recent servers found"
5681msgstr "Няма скоро ползвани сървъри"
5682
5683#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:158
5684msgid "Recent Servers"
5685msgstr "Скоро ползвани сървъри"
5686
5687#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:261
5688msgid "No results found"
5689msgstr "Няма резултати"
5690
5691#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:307
5692msgid "Connect to _Server"
5693msgstr "_Свързване към сървър"
5694
5695#: src/gtk/nautilusgtkplacesview.ui:340
5696msgid "Enter server address…"
5697msgstr "Въведете адреса на сървъра…"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.