source: gnome/master/pessulus.master.bg.po @ 2222

Last change on this file since 2222 was 1840, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

pessulus, sabayon: подадени в master

File size: 5.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation of pessulus po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the pessulus package.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: pessulus trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2009-08-13 08:03+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-08-13 08:03+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../data/pessulus.desktop.in.in.h:1
20msgid "Configure the lockdown policy"
21msgstr "Настройване на забраните"
22
23#: ../data/pessulus.desktop.in.in.h:2 ../data/pessulus.ui.h:3
24#: ../Pessulus/main.py:54
25msgid "Lockdown Editor"
26msgstr "Редактор на забраните"
27
28#: ../data/pessulus.ui.h:1
29msgid "Disable _unsafe protocols"
30msgstr "Изключване на _опасните протоколи"
31
32#: ../data/pessulus.ui.h:2
33msgid "Disabled Applets"
34msgstr "Изключени аплети"
35
36#: ../data/pessulus.ui.h:4
37msgid "Safe Protocols"
38msgstr "Безопасни протоколи"
39
40#: ../Pessulus/lockdownbutton.py:100
41msgid "Click to make this setting not mandatory"
42msgstr "Натиснете, за да направите настройката незадължителна"
43
44#: ../Pessulus/lockdownbutton.py:102
45msgid "Click to make this setting mandatory"
46msgstr "Натиснете, за да направите настройката задължителна"
47
48#: ../Pessulus/maindialog.py:40
49msgid "General"
50msgstr "Общи"
51
52#: ../Pessulus/maindialog.py:41
53msgid "Panel"
54msgstr "Панел"
55
56#: ../Pessulus/maindialog.py:42
57msgid "Epiphany Web Browser"
58msgstr "Уеб браузър — Epiphany"
59
60#: ../Pessulus/maindialog.py:43
61msgid "GNOME Screensaver"
62msgstr "Предпазител на екрана на GNOME"
63
64#: ../Pessulus/maindialog.py:53
65msgid "Disable _command line"
66msgstr "Забраняване на _командния ред"
67
68#: ../Pessulus/maindialog.py:54
69msgid "Disable _printing"
70msgstr "Забраняване на _печата"
71
72#: ../Pessulus/maindialog.py:55
73msgid "Disable print _setup"
74msgstr "Забраняване на _настройването на печата"
75
76#: ../Pessulus/maindialog.py:56
77msgid "Disable save to _disk"
78msgstr "Забраняване на _запазването върху носител"
79
80#: ../Pessulus/maindialog.py:58
81msgid "_Lock down the panels"
82msgstr "Закл_ючване на панелите"
83
84#: ../Pessulus/maindialog.py:59
85msgid "Disable force _quit"
86msgstr "Забраняване на прину_дителното спиране"
87
88#: ../Pessulus/maindialog.py:60
89msgid "Disable log _out"
90msgstr "Забраняване на _изхода"
91
92#: ../Pessulus/maindialog.py:62
93msgid "Disable _quit"
94msgstr "Забраняване на _спирането"
95
96#: ../Pessulus/maindialog.py:63
97msgid "Disable _arbitrary URL"
98msgstr "Забраняване на п_роизволен адрес"
99
100#: ../Pessulus/maindialog.py:64
101msgid "Disable _bookmark editing"
102msgstr "Забраняване на редактирането на _отметки"
103
104#: ../Pessulus/maindialog.py:65
105msgid "Disable _history"
106msgstr "Забраняване на _историята"
107
108#: ../Pessulus/maindialog.py:66
109msgid "Disable _javascript chrome"
110msgstr "Забраняване на chrome на _javascript"
111
112#: ../Pessulus/maindialog.py:67
113msgid "Disable _toolbar editing"
114msgstr "Забраняване на редактирането на _лентите с инструменти"
115
116#: ../Pessulus/maindialog.py:68
117msgid "Force _fullscreen mode"
118msgstr "На _цял екран"
119
120#: ../Pessulus/maindialog.py:69
121msgid "Hide _menubar"
122msgstr "Скриване на лентата с _менюта"
123
124#: ../Pessulus/maindialog.py:71
125msgid "Disable lock _screen"
126msgstr "Забраняване на заключването на _екрана"
127
128#: ../Pessulus/maindialog.py:72
129msgid "_Lock on activation"
130msgstr "Закл_ючване при задействане"
131
132#: ../Pessulus/maindialog.py:73
133msgid "Allow log _out"
134msgstr "Позволяване на _изхода"
135
136#: ../Pessulus/maindialog.py:74
137msgid "Allow user _switching"
138msgstr "Позволяване на _смяната на потребителя"
139
140#: ../Pessulus/maindialog.py:233
141#, python-format
142msgid "Could not display help document '%s'"
143msgstr "Документът от помощта „%s“ не може да бъде показан"
144
145#: ../Pessulus/main.py:49
146msgid "Cannot contact the GConf server"
147msgstr "Няма връзка със сървъра GConf"
148
149#: ../Pessulus/main.py:50
150msgid ""
151"This usually happens when running this application with 'su' instead of 'su "
152"-'.\n"
153"If this is not the case, you can look at the output of the application to "
154"get more details."
155msgstr ""
156"Това обикновено се случва, когато приложението е стартирано със „su“ вместо "
157"„su -“.\n"
158"Ако случаят не е такъв, прегледайте изходните съобщения от приложението за "
159"повече информация."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.