source: gnome/master/seahorse-plugins.master.bg.po @ 1986

Last change on this file since 1986 was 1815, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Преименувам trunk на master

File size: 41.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of seahorse-plugins po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the seahorse package.
4# Iassen Pramatarov <turin@fsa-bg.org>, 2005.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2007, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: seahorse-plugins trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-09-04 09:05+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-09-04 09:04+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../agent/seahorse-agent-actions.c:120
21msgid "Passphrase:"
22msgstr "Парола:"
23
24#: ../agent/seahorse-agent-actions.c:121
25msgid "Please enter a passphrase to use."
26msgstr "Въведете парола."
27
28#: ../agent/seahorse-agent-cache.c:66
29msgid "Unparseable Key ID"
30msgstr "Грешен идентификатор на ключ"
31
32#: ../agent/seahorse-agent-cache.c:67
33msgid "Unknown/Invalid Key"
34msgstr "Неизвестен или грешен ключ"
35
36#: ../agent/seahorse-agent-cache.c:533
37#, c-format
38msgid "PGP Key: %s"
39msgstr "Ключ за PGP: %s"
40
41#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:1
42msgid ""
43"<b>Warning</b>: Your system is not configured to cache passphrases in secure "
44"memory."
45msgstr ""
46"<b>Предупреждение</b>: Системата ви не е настроена да запомня паролите в "
47"сигурна памет."
48
49#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:2
50msgid "Cache _Preferences"
51msgstr "Настройки на _запомнянето"
52
53#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:3
54msgid "Cached Encryption Keys"
55msgstr "Запомнени ключове"
56
57#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:4
58msgid "Change passphrase cache settings."
59msgstr "Настройка на запомнянето на пароли."
60
61#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:5
62msgid "Clear passphrase cache"
63msgstr "Забравяне на запомнените пароли"
64
65#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:6
66msgid "_Clear Cache"
67msgstr "_Забравяне"
68
69#: ../agent/seahorse-agent-cache.glade.h:7
70msgid "_Show Window"
71msgstr "_Показване на прозореца"
72
73#: ../agent/seahorse-agent-main.c:52
74msgid "Do not daemonize seahorse-agent"
75msgstr "Да не се зарежда seahorse-agent като самостоятелен процес."
76
77#: ../agent/seahorse-agent-main.c:56
78msgid "Print variables in for a C type shell"
79msgstr "Разпечатване на променливите като за обвивка тип „C“"
80
81#: ../agent/seahorse-agent-main.c:60
82msgid "Display environment variables (the default)"
83msgstr "Показване на променливите на средата (стандартно)"
84
85#: ../agent/seahorse-agent-main.c:63
86msgid "Execute other arguments on the command line"
87msgstr "Изпълнение на другите аргументи на командния ред"
88
89#: ../agent/seahorse-agent-main.c:67
90msgid "Allow GPG agent request from any display"
91msgstr "Позволяване на заявка за агента за GPG от всеки дисплей"
92
93#: ../agent/seahorse-agent-main.c:70
94msgid "command..."
95msgstr "команда…"
96
97#: ../agent/seahorse-agent-main.c:108
98msgid "couldn't fork process"
99msgstr "неуспех при създаването на нов процес"
100
101#: ../agent/seahorse-agent-main.c:114
102msgid "couldn't create new process group"
103msgstr "неуспех при създаването на нова група процеси"
104
105#: ../agent/seahorse-agent-main.c:240
106msgid "Encryption Key Agent (Seahorse)"
107msgstr "Агент за ключовете за шифриране (Seahorse)"
108
109#: ../agent/seahorse-agent-main.c:246
110msgid "no command specified to execute"
111msgstr "не е указана команда за изпълнение"
112
113#: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:216
114msgid "Authorize Passphrase Access"
115msgstr "Упълномощаване на достъпа до паролите"
116
117#: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:252
118msgid "The passphrase is cached in memory."
119msgstr "Паролата е запомнена."
120
121#: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:257
122msgid "Always ask me before using a cached passphrase"
123msgstr "Искане на потвърждение при използване на запомнена парола"
124
125#: ../agent/seahorse-agent-prompt.c:274
126msgid "_Authorize"
127msgstr "_Упълномощаване"
128
129#. Make the uid column
130#: ../agent/seahorse-agent-status.c:145
131msgid "Key Name"
132msgstr "Име на ключа"
133
134#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:1
135msgid ""
136"A list of key server URIs to search for remote PGP keys. In later versions a "
137"display name can be included, by appending a space and then the name."
138msgstr ""
139"Списък с адресите на сървъри, в които да се търсят отдалечени ключове на "
140"PGP. В по-късните версии е включено и име, което стои на втора позиция и се "
141"отделя чрез знака за интервал."
142
143#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:2
144msgid ""
145"After performing an decrypt or verify operation from the applet, display the "
146"resulting text in a window."
147msgstr ""
148"След дешифриране или проверка започнати от аплета, резултатът от операцията "
149"да се покаже в прозорец."
150
151#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:3
152msgid ""
153"After performing an encrypt or signing operation from the applet, display "
154"the resulting text in a window."
155msgstr ""
156"След шифриране или подписване започнати от аплета, резултатът от операцията "
157"да се покаже в прозорец."
158
159#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:4
160msgid "Display cache reminder in the notification area"
161msgstr ""
162"Показване на напомняне за запомнянето на паролите в областта за уведомяване"
163
164#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:5
165msgid "Display clipboard after decrypting"
166msgstr "Показване на буфера за обмен след дешифриране"
167
168#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:6
169msgid "Display clipboard after encrypting"
170msgstr "Показване на буфера за обмен след шифриране"
171
172#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:7
173msgid "Expire passwords in the cache"
174msgstr "Принуждаване на запомнените пароли да изтекат"
175
176#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:8
177msgid "ID of the default key"
178msgstr "Идентификатор на стандартния ключ"
179
180#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:9
181msgid ""
182"If set to 'gnome' uses gnome-keyring to cache passwords. When set to "
183"'internal' uses internal cache."
184msgstr ""
185"Ако е „gnome“ за запомнянето на паролите се използва gnome-keyring. Когато е "
186"„internal“ се използва вътрешното запомняне."
187
188#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:10
189msgid ""
190"If set to true, then files encrypted with seahorse will be ASCII armor "
191"encoded."
192msgstr ""
193"Ако е истина, файловете шифрирани със Seahorse ще са представени изцяло в "
194"рамките на ASCII"
195
196#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:11
197msgid ""
198"If set to true, then the default key will always be added to an encryption "
199"recipients list."
200msgstr ""
201"Ако е истина, стандартният ключ винаги ще се добавя към списъка на "
202"получатели на шифрирани съобщения."
203
204#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:12
205msgid "Last key used to sign a message."
206msgstr "Последен ключ използван за подписването на съобщение"
207
208#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:13
209msgid "PGP Key servers"
210msgstr "Сървъри с ключове на PGP"
211
212#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:14
213msgid "Prompt before using GPG passwords in cache"
214msgstr "Предупреждаване преди използване на запомнени пароли за GPG"
215
216#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:15
217msgid ""
218"Reflect the contents of the clipboard (whether encrypted, signed, etc...) in "
219"the panel applet icon."
220msgstr ""
221"Отразяване на съдържанието на буфера за обмен (дали е шифрирано, подписано и "
222"т.н.….) в иконата на аплета в панела."
223
224#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:16
225msgid ""
226"Set to 'true' to enable display of the cache reminder in the notification "
227"area of your panel."
228msgstr ""
229"Стойност истина включва напомнянето за запомнените пароли в областта за "
230"уведомяване в панела."
231
232#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:17
233msgid ""
234"Set to 'true' to have seahorse-agent prompt before giving out passwords it "
235"has cached."
236msgstr ""
237"Стойност истина означава, че програмата seahorse-agent ще предупреждава "
238"преди да дава паролите, които е запомнила."
239
240#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:18
241msgid "Show clipboard state in panel"
242msgstr "Показването на състоянието на буфера за обмен в панела"
243
244#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:19
245msgid ""
246"Specify the column to sort the recipients window by. Columns are: 'name' and "
247"'id'. Put a '-' in front of the column name to sort in descending order."
248msgstr ""
249"Колоната, по която да се подреди прозореца с получателите. Колоните са "
250"„name“, (име) и „id“ (идентификатор). Със знака „минус“ (-) пред името на "
251"колоната обръщате подредбата."
252
253#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:20
254msgid "The ID of the last secret key used to sign a message."
255msgstr "Идентификаторът на последния таен ключ, чрез който е подписвано."
256
257#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:21
258msgid "The column to sort the recipients by"
259msgstr "Колоната, по която да се подредят получателите"
260
261#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:22
262msgid "The time (in minutes) to cache GPG passwords"
263msgstr "Време (в минути) за запомняне на паролите за GPG"
264
265#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:23
266msgid ""
267"This is the amount of time, specified in minutes, to cache GPG passwords in "
268"seahorse-agent."
269msgstr ""
270"Това е времето в минути за запомняне на пароли за GPG в услугата seahorse-"
271"agent."
272
273#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:24
274msgid ""
275"This option enables the GPG password cache in the seahorse-agent program. "
276"The 'use-agent' setting in gpg.conf affects this setting."
277msgstr ""
278"Включване на запомнянето на паролите за GPG от услугата seahorse-agent. "
279"Настройката „use-agent“ в gpg.conf взаимодейства с тази настройка."
280
281#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:25
282msgid ""
283"This specifies the default key to use for certain operations, mainly signing."
284msgstr "Указване на стандартния ключ за някои действия, най-вече подписване."
285
286#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:26
287msgid ""
288"When set, seahorse-agent expires GPG passwords in its cache after a period "
289"of time."
290msgstr ""
291"Когато е зададено, seahorse-agent забравя запомнените пароли за GPG след "
292"известно време."
293
294#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:27
295msgid "Where to store cached passwords."
296msgstr "Къде да се съхраняват запомнените паролите за GPG"
297
298#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:28
299msgid "Whether the GPG password cache is enabled"
300msgstr "Дали запомнянето на паролите за GPG е включено"
301
302#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:29
303msgid "Whether to always encrypt to default key"
304msgstr "Дали винаги да се шифрира със стандартния ключ"
305
306#: ../data/seahorse-plugins.schemas.in.h:30
307msgid "Whether to use ASCII Armor"
308msgstr "Дали да се ползва само ASCII"
309
310#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:1
311msgid "<b>You have selected multiple files or folders</b>"
312msgstr "<b>Избрали сте множество файлове или папки</b>"
313
314#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:2
315msgid ""
316"Because the files are located remotely, each file will be encrypted "
317"separately."
318msgstr ""
319"Понеже файловете са отдалечени, всеки от тях ще бъде шифриран поотделно."
320
321#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:3
322msgid "Encrypt Multiple Files"
323msgstr "Шифриране на множество файлове"
324
325#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:4
326msgid "Encrypt each file separately"
327msgstr "Шифриране на всеки файл поотделно"
328
329#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:5
330msgid "Encrypt packed together in a package"
331msgstr "Шифриране на файловете в пакет"
332
333#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:6
334msgid "Package Name:"
335msgstr "Име на пакета:"
336
337#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:7
338msgid "Packaging:"
339msgstr "Пакетиране:"
340
341#: ../libseahorse/seahorse-multi-encrypt.glade.h:8
342msgid "encrypted-package"
343msgstr "шифриран-пакет"
344
345#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:573
346#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:598
347msgid "Key Imported"
348msgid_plural "Keys Imported"
349msgstr[0] "Внесен ключ"
350msgstr[1] "Внесени ключове"
351
352#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:577
353#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:597
354#, c-format
355msgid "Imported %i key"
356msgid_plural "Imported %i keys"
357msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
358msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
359
360#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:579
361#, c-format
362msgid "Imported a key for"
363msgid_plural "Imported keys for"
364msgstr[0] "Внесен е ключ за"
365msgstr[1] "Внесени са ключове за"
366
367#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
368#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:614
369#, c-format
370msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>expired</b></i> on %s."
371msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b>ключът е изтекъл</b></i> на %s."
372
373#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:615
374msgid "Invalid Signature"
375msgstr "Грешен подпис"
376
377#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:621
378#, c-format
379msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s <b>Expired</b>."
380msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/>, <b> подписът е изтекъл</b></i> на %s."
381
382#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:622
383msgid "Expired Signature"
384msgstr "Изтекъл подпис"
385
386#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:628
387#, c-format
388msgid "Signed by <i><key id='%s'/> <b>Revoked</b></i> on %s."
389msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> <b>анулиран</b></i> на %s."
390
391#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:629
392msgid "Revoked Signature"
393msgstr "Анулиран подпис"
394
395#. TRANSLATORS: <key id='xxx'> is a custom markup tag, do not translate.
396#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:635
397#, c-format
398msgid "Signed by <i><key id='%s'/></i> on %s."
399msgstr "Подписан с <i><key id='%s'/> на %s."
400
401#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:636
402msgid "Good Signature"
403msgstr "Добър подпис"
404
405#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:641
406msgid "Signing key not in keyring."
407msgstr "Ключът за подпис не е в ключодържателя"
408
409#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:642
410msgid "Unknown Signature"
411msgstr "Непознат подпис"
412
413#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:646
414msgid "Bad or forged signature. The signed data was modified."
415msgstr "Неправилен или подправен подпис. Подписаните данни са били променени."
416
417#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:647
418msgid "Bad Signature"
419msgstr "Неправилен подпис"
420
421#: ../libseahorse/seahorse-notification.c:655
422msgid "Couldn't verify signature."
423msgstr "Подписът не може да бъде проверен"
424
425#: ../libseahorse/seahorse-notify.glade.h:1
426msgid "Notification Messages"
427msgstr "Съобщения за уведомяване"
428
429#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:174
430msgid "Passphrase"
431msgstr "Парола"
432
433#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:177
434msgid "Password:"
435msgstr "Парола:"
436
437#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:241
438msgid "Confirm:"
439msgstr "Потвърждаване:"
440
441#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:324
442#, c-format
443msgid "Wrong passphrase."
444msgstr "Неправилна парола."
445
446#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:328
447#, c-format
448msgid "Enter new passphrase for '%s'"
449msgstr "Въведете нова парола за „%s“"
450
451#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:330
452#, c-format
453msgid "Enter passphrase for '%s'"
454msgstr "Въведете парола за „%s“"
455
456#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:333
457msgid "Enter new passphrase"
458msgstr "Въведете нова парола"
459
460#: ../libseahorse/seahorse-passphrase.c:335
461msgid "Enter passphrase"
462msgstr "Въведете парола"
463
464#: ../libseahorse/seahorse-prefs.c:100
465msgid "None. Prompt for a key."
466msgstr "Няма: да се запитва за ключ."
467
468#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:1
469msgid "<b>Default Key</b>"
470msgstr "<b>Стандартен ключ</b>"
471
472#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:2
473msgid "<b>Remember PGP Passphrases</b>"
474msgstr "<b>Запомняне на паролите за PGP</b>"
475
476#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:3
477msgid "<i>A supported PGP passphrase caching agent is not running.</i>"
478msgstr "<i>В момента не работи програма за запомняне на пароли за PGP.</i>"
479
480#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:4
481msgid "<i>This key is used to sign messages when no other key is chosen</i>"
482msgstr ""
483"<i>Този ключ се използва за подписване на съобщения, когато не е избран друг "
484"ключ</i>"
485
486#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:5
487msgid "As_k me before using a cached passphrase"
488msgstr "_Питане преди използване на запомнена парола"
489
490#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:6
491msgid "Encryption"
492msgstr "Шифриране"
493
494#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:7
495msgid "PGP Passphrases"
496msgstr "Пароли на PGP"
497
498#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:8
499msgid "Password and Encryption Settings"
500msgstr "Настройки на паролите и шифрирането"
501
502#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:9
503msgid "Show _icon in status area when passphrases are in memory"
504msgstr ""
505"Показване на _икона в областта за уведомяване, когато има пароли в паметта"
506
507#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:10
508msgid "When _encrypting, always include myself as a recipient"
509msgstr "При _шифриране, аз също да съм получател."
510
511#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:11
512msgid "_Always remember passphrases whenever logged in"
513msgstr "Паролите _винаги да се помнят при влизане в системата"
514
515#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:12
516msgid "_Default key:"
517msgstr "_Стандартен ключ:"
518
519#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:13
520msgid "_Never remember passphrases"
521msgstr "Паролите _никога да не се помнят"
522
523#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:14
524msgid "_Remember passphrases for"
525msgstr "_Запомняне на пароли за"
526
527#: ../libseahorse/seahorse-prefs.glade.h:15
528msgid "minutes"
529msgstr "минути"
530
531#: ../libseahorse/seahorse-progress.glade.h:1
532msgid "Progress Title"
533msgstr "Заглавие на напредъка"
534
535#: ../libseahorse/seahorse-util.c:168
536msgid "Decryption failed. You probably do not have the decryption key."
537msgstr "Неуспешно дешифриране. Вероятно не притежавате ключа за дешифриране."
538
539#: ../libseahorse/seahorse-util.c:218
540msgid "%Y-%m-%d"
541msgstr "%d.%m.%Y г."
542
543#: ../libseahorse/seahorse-util.c:637
544msgid "Couldn't run file-roller"
545msgstr "Неуспех при изпълнението на file-roller"
546
547#: ../libseahorse/seahorse-util.c:642
548#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:872
549msgid "Couldn't package files"
550msgstr "Файловете не могат да бъдат пакетирани"
551
552#: ../libseahorse/seahorse-util.c:643
553msgid "The file-roller process did not complete successfully"
554msgstr "Процесът на file-roller завърши неуспешно"
555
556#. Filter for PGP keys. We also include *.asc, as in many
557#. cases that extension is associated with text/plain
558#: ../libseahorse/seahorse-util.c:703
559msgid "All key files"
560msgstr "Всички файлове с ключове"
561
562#: ../libseahorse/seahorse-util.c:710 ../libseahorse/seahorse-util.c:750
563msgid "All files"
564msgstr "Всички файлове"
565
566#: ../libseahorse/seahorse-util.c:743
567msgid "Archive files"
568msgstr "Всички архиви"
569
570#: ../libseahorse/seahorse-util.c:772
571msgid ""
572"<b>A file already exists with this name.</b>\n"
573"\n"
574"Do you want to replace it with a new file?"
575msgstr ""
576"<b>Съществува файл с такова име.</b>\n"
577"\n"
578"Искате ли да го замените?"
579
580#: ../libseahorse/seahorse-util.c:775
581msgid "_Replace"
582msgstr "_Замяна"
583
584#: ../libseahorse/seahorse-widget.c:322
585#, c-format
586msgid "Could not display help: %s"
587msgstr "Помощта не може да бъде показана: %s"
588
589#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:1
590msgid "Clipboard Text Encryption"
591msgstr "Шифриране на текста в буфера за обмен"
592
593#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:2
594msgid "Encrypt, decrypt or sign the clipboard (uses PGP type encryption)."
595msgstr ""
596"Шифриране, дешифриране или подписване на буфера за обмен (чрез шифриране по "
597"PGP)."
598
599#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.server.in.in.h:3
600msgid "Seahorse Applet Factory"
601msgstr "Фабрика за аплети на Seahorse"
602
603#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:1
604msgid "_About"
605msgstr "_Относно"
606
607#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:2
608msgid "_Help"
609msgstr "Помо_щ"
610
611#: ../plugins/applet/GNOME_SeahorseApplet.xml.h:3
612msgid "_Preferences"
613msgstr "_Настройки"
614
615#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:276
616#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:711
617#, c-format
618msgid "Could not display URL: %s"
619msgstr "Адресът не може да бъде показан: %s"
620
621#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:312
622msgid "seahorse-applet"
623msgstr "аплет-seahorse"
624
625#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:314
626#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:867
627msgid "Use PGP/GPG to encrypt/decrypt/sign/verify/import the clipboard."
628msgstr ""
629"Използване на PGP/GPG за шифриране/дешифриране/подписване/проверка/внасяне "
630"на буфера за обмен."
631
632#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:319
633msgid "translator-credits"
634msgstr ""
635"Ясен Праматаров <turin@fsa-bg.org>\n"
636"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
637"\n"
638"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
639"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
640"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
641
642#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:322
643msgid "Seahorse Project Homepage"
644msgstr "Страница на проекта Seahorse"
645
646#. Get the recipient list
647#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:381
648#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:257
649#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:335
650msgid "Choose Recipient Keys"
651msgstr "Избор на ключовете на получателите"
652
653#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:400
654msgid "Encrypted Text"
655msgstr "Шифриран текст"
656
657#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:402
658msgid "Encryption Failed"
659msgstr "Неуспешно шифриране"
660
661#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:403
662msgid "The clipboard could not be encrypted."
663msgstr "Буферът за обмен не можа да бъде шифриран."
664
665#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:440
666#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:307
667#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:627
668msgid "Choose Key to Sign with"
669msgstr "Избор на ключ, с който да се подписва"
670
671#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:460
672msgid "Signed Text"
673msgstr "Подписан текст"
674
675#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:462
676msgid "Signing Failed"
677msgstr "Неуспешно подписване"
678
679#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:463
680msgid "The clipboard could not be Signed."
681msgstr "Буферът за обмен не беше подписан."
682
683#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:506
684#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:351
685#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:443
686msgid "Import Failed"
687msgstr "Неуспешно внасяне"
688
689#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:507
690#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:352
691#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:444
692msgid "Keys were found but not imported."
693msgstr "Бяха открити ключове, но не бяха внесени."
694
695#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:543
696#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:390
697msgid "Decrypting Failed"
698msgstr "Неуспешно дешифриране"
699
700#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:544
701#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:391
702msgid "Text may be malformed."
703msgstr "Текстът може да е неправилен."
704
705#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:600
706msgid "No PGP key or message was found on clipboard"
707msgstr "В буфера за обмен не беше открито съобщение или ключ за PGP"
708
709#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:601
710msgid "No PGP data found."
711msgstr "Не са открити данни за PGP."
712
713#. TRANSLATORS: This means 'The text that was decrypted'
714#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:638
715msgid "Decrypted Text"
716msgstr "Дешифриран текст"
717
718#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:779
719msgid "_Encrypt Clipboard"
720msgstr "_Шифриране на буфера за обмен"
721
722#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:786
723msgid "_Sign Clipboard"
724msgstr "_Подписване на буфера за обмен"
725
726#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:793
727msgid "_Decrypt/Verify Clipboard"
728msgstr "_Дешифриране/проверка на буфера за обмен"
729
730#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:799
731msgid "_Import Keys from Clipboard"
732msgstr "_Внасяне на ключове от буфера за обмен"
733
734#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:864
735#: ../plugins/applet/seahorse-applet.c:866
736msgid "Encryption Applet"
737msgstr "Аплет за шифрирането"
738
739#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:1
740msgid "<b>Display clipboard contents after:</b>"
741msgstr "<b>Показването на съдържанието на буфера за обмен след:</b>"
742
743#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:2
744msgid "Clipboard Encryption Preferences"
745msgstr "Настройки на шифрирането на буфера за обмен"
746
747#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:3
748msgid "_Decrypting the clipboard"
749msgstr "_Дешифриране на буфера за обмен"
750
751#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:4
752msgid "_Encrypting or signing the clipboard"
753msgstr "_Шифриране или подписване на буфера за обмен"
754
755#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:5
756msgid "_Show clipboard state in panel"
757msgstr "_Показване на състоянието на буфера за обмен в панела"
758
759#: ../plugins/applet/seahorse-applet-preferences.glade.h:6
760msgid "_Verifying the clipboard"
761msgstr "_Проверка на буфера за обмен"
762
763#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:640
764msgid "_Encrypt"
765msgstr "_Шифриране…"
766
767#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:647
768msgid "_Sign"
769msgstr "_Подписване"
770
771#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:654
772msgid "_Decrypt/Verify"
773msgstr "_Дешифриране/проверка"
774
775#: ../plugins/epiphany/seahorse-extension.c:661
776msgid "_Import Key"
777msgstr "_Внасяне на ключ"
778
779#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:265
780msgid "Couldn't connect to seahorse-daemon"
781msgstr "Неуспех при свързването към програмата „seahorse-daemon“"
782
783#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:357
784msgid "Encrypted text"
785msgstr "Шифриран текст"
786
787#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:360
788msgid "Couldn't encrypt text"
789msgstr "Текстът не може да бъде шифрирани"
790
791#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:390
792msgid "Couldn't import keys"
793msgstr "Ключовете не могат да бъдат внесени"
794
795#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:399
796msgid "Keys found but not imported"
797msgstr "Открити, но невнесени ключове"
798
799#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:438
800msgid "Couldn't decrypt text"
801msgstr "Текстът не може да бъде дешифриран"
802
803#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:475
804msgid "Couldn't verify text"
805msgstr "Текстът не може да бъде проверен"
806
807#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:523
808msgid "No encrypted or signed text is selected."
809msgstr "Няма избран шифриран или подписан текст."
810
811#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:553
812msgid "Decrypted text"
813msgstr "Дешифриран текст"
814
815#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:560
816msgid "Verified text"
817msgstr "Проверен текст"
818
819#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:595
820#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:469
821#, c-format
822msgid "Imported %d key"
823msgid_plural "Imported %d keys"
824msgstr[0] "Внесен е %d ключ"
825msgstr[1] "Внесени са %d ключа"
826
827#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:649
828msgid "Signed text"
829msgstr "Подписан текст"
830
831#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.c:652
832msgid "Couldn't sign text"
833msgstr "Текстът не може да бъде подписан"
834
835#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:133
836msgid "_Encrypt..."
837msgstr "_Шифриране…"
838
839#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:134
840msgid "Encrypt the selected text"
841msgstr "Шифриране на избрания текст"
842
843#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:135
844msgid "Decr_ypt/Verify"
845msgstr "_Дешифриране/проверка"
846
847#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:136
848msgid "Decrypt and/or Verify text"
849msgstr "Дешифриране и/или проверка на текста"
850
851#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:137
852msgid "Sig_n..."
853msgstr "_Подписване…"
854
855#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit-plugin.c:138
856msgid "Sign the selected text"
857msgstr "Подписване на избрания текст"
858
859#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:1
860msgid "Enable the seahorse encryption plugin for gedit."
861msgstr "Включване на приставката на Seahorse за gedit."
862
863#: ../plugins/gedit/seahorse-gedit.schemas.in.h:2
864msgid "Enable the seahorse gedit plugin"
865msgstr "Включване на приставката за работа с gedit"
866
867#: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:1
868msgid "Text Encryption"
869msgstr "Шифриране на текст"
870
871#: ../plugins/gedit/seahorse-pgp.gedit-plugin.desktop.in.h:2
872msgid "This plugin performs encryption operations on text."
873msgstr "Тази приставка осигурява шифриране на текстове."
874
875#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:158
876msgid "Encrypt..."
877msgstr "Шифриране…"
878
879#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:159
880msgid "Encrypt (and optionally sign) the selected file"
881msgid_plural "Encrypt the selected files"
882msgstr[0] "Шифриране (евентуално и подписване) на избрания файл"
883msgstr[1] "Шифриране на избраните файлове"
884
885#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:165
886msgid "Sign"
887msgstr "Подписване"
888
889#: ../plugins/nautilus-ext/seahorse-nautilus.c:166
890msgid "Sign the selected file"
891msgid_plural "Sign the selected files"
892msgstr[0] "Подписване на избрания файл"
893msgstr[1] "Подписване на избраните файлове"
894
895#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:39
896msgid "For internal use"
897msgstr "За вътрешно ползване"
898
899#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.c:63
900msgid "Encryption Preferences"
901msgstr "Настройки на шифрирането"
902
903#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:1
904msgid "Configure key servers and other encryption settings"
905msgstr "Настройване на сървърите с ключове и др."
906
907#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-preferences.desktop.in.h:2
908msgid "Encryption and Keyrings"
909msgstr "Шифриране и ключодържатели"
910
911#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-encrypted.desktop.in.in.h:1
912msgid "Decrypt File"
913msgstr "Дешифриране на файл"
914
915#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-keys.desktop.in.in.h:1
916msgid "Import Key"
917msgstr "Внасяне на ключ"
918
919#: ../plugins/nautilus/seahorse-pgp-signature.desktop.in.in.h:1
920msgid "Verify Signature"
921msgstr "Проверка на подпис"
922
923#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:61
924msgid "Import keys from the file"
925msgstr "Внасяне на ключове от файл"
926
927#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:63
928msgid "Encrypt file"
929msgstr "Шифриране на файл"
930
931#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:65
932msgid "Sign file with default key"
933msgstr "Подписване на файл със стандартния ключ"
934
935#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:67
936msgid "Encrypt and sign file with default key"
937msgstr "Шифриране и подписване със стандартния ключ"
938
939#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:69
940msgid "Decrypt encrypted file"
941msgstr "Дешифриране на файл"
942
943#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:71
944msgid "Verify signature file"
945msgstr "Проверка на файл с подписи"
946
947#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:73
948msgid "Read list of URIs on standard in"
949msgstr "Прочитане на списъка с адреси от стандартния вход"
950
951#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:75
952msgid "file..."
953msgstr "файл…"
954
955#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:169
956msgid "Choose Recipients"
957msgstr "Изберете получатели"
958
959#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:231
960#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:321
961msgid "Couldn't load keys"
962msgstr "Неуспех при зареждането а ключовете"
963
964#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:249
965#, c-format
966msgid "Choose Encrypted File Name for '%s'"
967msgstr "Избор на файлово име за шифрирания вариант на „%s“"
968
969#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:305
970msgid "Choose Signer"
971msgstr "Избор на подписващ"
972
973#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:340
974#, c-format
975msgid "Choose Signature File Name for '%s'"
976msgstr "Избор на файлово име за подписания вариант на „%s“"
977
978#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:380
979msgid "Import is complete"
980msgstr "Внасянето завърши"
981
982#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:413
983msgid "Importing keys ..."
984msgstr "Внасяне на ключове…"
985
986#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:467
987#, c-format
988msgid "Imported key"
989msgstr "Внесен ключ"
990
991#. File to decrypt to
992#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:491
993#, c-format
994msgid "Choose Decrypted File Name for '%s'"
995msgstr "Избор на файлово име за дешифриран вариант на „%s“"
996
997#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:547
998#, c-format
999msgid "Choose Original File for '%s'"
1000msgstr "Избор на файлово име за първоначалния вариант на „%s“"
1001
1002#.
1003#. * TODO: What should happen with multiple files at this point.
1004#. * The last thing we want to do is cascade a big pile of error
1005#. * dialogs at the user.
1006#.
1007#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:619
1008#, c-format
1009msgid "No valid signatures found"
1010msgstr "Не са открити валидни подписи"
1011
1012#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:668
1013msgid "File Encryption Tool"
1014msgstr "Инструмент за шифриране на файлове"
1015
1016#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:687
1017msgid "Encrypting"
1018msgstr "Шифриране"
1019
1020#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:688
1021#, c-format
1022msgid "Couldn't encrypt file: %s"
1023msgstr "Файлът „%s“ не може да се шифрира"
1024
1025#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:696
1026msgid "Signing"
1027msgstr "Подписване"
1028
1029#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:697
1030#, c-format
1031msgid "Couldn't sign file: %s"
1032msgstr "Файлът „%s“ не може да се подпише"
1033
1034#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:702
1035msgid "Importing"
1036msgstr "Внасяне"
1037
1038#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:703
1039#, c-format
1040msgid "Couldn't import keys from file: %s"
1041msgstr "Неуспех при внасяне на ключове от файла „%s“"
1042
1043#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:709
1044msgid "Decrypting"
1045msgstr "Дешифриране"
1046
1047#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:710
1048#, c-format
1049msgid "Couldn't decrypt file: %s"
1050msgstr "Файлът „%s“ не може да се дешифрира"
1051
1052#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:715
1053msgid "Verifying"
1054msgstr "Проверка"
1055
1056#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool.c:716
1057#, c-format
1058msgid "Couldn't verify file: %s"
1059msgstr "Файлът „%s“ не може да бъде проверен"
1060
1061#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:120
1062msgid "Ace (.ace)"
1063msgstr "Ace (.ace)"
1064
1065#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:121
1066msgid "Ar (.ar)"
1067msgstr "Ar (.ar)"
1068
1069#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:122
1070msgid "Arj (.arj)"
1071msgstr "Arj (.arj)"
1072
1073#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:129
1074msgid "Ear (.ear)"
1075msgstr "Ear (.ear)"
1076
1077#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:130
1078msgid "Self-extracting zip (.exe)"
1079msgstr "Саморазархивиращ се zip (.exe)"
1080
1081#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:132
1082msgid "Jar (.jar)"
1083msgstr "Jar (.jar)"
1084
1085#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:133
1086msgid "Lha (.lzh)"
1087msgstr "Lha (.lzh)"
1088
1089#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:135
1090msgid "Rar (.rar)"
1091msgstr "Rar (.rar)"
1092
1093#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:137
1094msgid "Tar uncompressed (.tar)"
1095msgstr "Некомпресиран tar (.tar)"
1096
1097#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:138
1098msgid "Tar compressed with bzip (.tar.bz)"
1099msgstr "Tar, компресиран с bzip (.tar.bz)"
1100
1101#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:139
1102msgid "Tar compressed with bzip2 (.tar.bz2)"
1103msgstr "Tar, компресиран с bzip2 (.tar.bz2)"
1104
1105#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:140
1106msgid "Tar compressed with gzip (.tar.gz)"
1107msgstr "Tar, компресиран с gzip (.tar.gz)"
1108
1109#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:141
1110msgid "Tar compressed with lzop (.tar.lzo)"
1111msgstr "Tar, компресиран с lzop (.tar.lzo)"
1112
1113#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:142
1114msgid "Tar compressed with compress (.tar.Z)"
1115msgstr "Tar, компресиран с compress (.tar.Z)"
1116
1117#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:144
1118msgid "War (.war)"
1119msgstr "War (.war)"
1120
1121#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:145
1122msgid "Zip (.zip)"
1123msgstr "Zip (.zip)"
1124
1125#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:146
1126msgid "Zoo (.zoo)"
1127msgstr "Zoo (.zoo)"
1128
1129#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:147
1130msgid "7-Zip (.7z)"
1131msgstr "7-Zip (.7z)"
1132
1133#. TRANSLATOR: This string will become
1134#. * "You have selected %d files and %d folders"
1135#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:327
1136#, c-format
1137msgid "You have selected %d file "
1138msgid_plural "You have selected %d files "
1139msgstr[0] "Избрали сте %d файл "
1140msgstr[1] "Избрали сте %d файла "
1141
1142#. TRANSLATOR: This string will become
1143#. * "You have selected %d files and %d folders"
1144#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:332
1145#, c-format
1146msgid "and %d folder"
1147msgid_plural "and %d folders"
1148msgstr[0] "и %d папка"
1149msgstr[1] "и %d папки"
1150
1151#. TRANSLATOR: "%s%s" are "You have selected %d files and %d folders"
1152#. * Swap order with "%2$s%1$s" if needed
1153#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:337
1154#, c-format
1155msgid "<b>%s%s</b>"
1156msgstr "<b>%s%s</b>"
1157
1158#. should never be called for just one file
1159#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:346
1160#, c-format
1161msgid "You have selected %d files"
1162msgstr "Избрали сте %d файла"
1163
1164#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:351
1165#, c-format
1166msgid "You have selected %d folder"
1167msgid_plural "You have selected %d folders"
1168msgstr[0] "Избрали сте %d папка"
1169msgstr[1] "Избрали сте %d папки"
1170
1171#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:853
1172msgid "Preparing..."
1173msgstr "Подготвяне…"
1174
1175#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:862
1176#: ../plugins/nautilus/seahorse-tool-files.c:885
1177msgid "Couldn't list files"
1178msgstr "Неуспех при изброяването на файлове"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.