source: gnome/master/tomboy.master.bg.po @ 2222

Last change on this file since 2222 was 2108, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

sound-juicer, tomboy, file-roller, mousetweaks, gnome-session, gnome-terminal, gnome-screensaver, gdm, gtk-engines, mutter: обновени и подадени в master

File size: 93.7 KB
RevLine 
[1213]1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
[1776]2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
[1948]3# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
[1097]4# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
[1788]6# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2009.
[1948]7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
[1097]8#
9msgid ""
10msgstr ""
[1860]11"Project-Id-Version: tomboy master\n"
[1097]12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
[2108]13"POT-Creation-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
14"PO-Revision-Date: 2010-08-24 15:13+0300\n"
[1948]15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
[1097]16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
[2108]17"Language: bg\n"
[1097]18"MIME-Version: 1.0\n"
19"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
20"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
21"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
22
23#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
24msgid "Accessories"
25msgstr "Аксесоари"
26
[1776]27#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
[1097]28msgid "Simple and easy to use note-taking"
29msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
30
31#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
32msgid "Tomboy Applet Factory"
33msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
34
35#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
[2108]36#: ../Tomboy/Tray.cs:579
[1097]37msgid "Tomboy Notes"
38msgstr "Бележки (Tomboy)"
39
[1948]40#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:179
[2108]41#: ../Tomboy/Tray.cs:274
[1948]42msgid "S_ynchronize Notes"
43msgstr "Син_хронизация на бележките"
44
45#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:164
[1097]46msgid "_About"
47msgstr "_Относно"
48
[1948]49#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
[2108]50#: ../Tomboy/Tray.cs:288
[1097]51msgid "_Help"
[1517]52msgstr "Помо_щ"
[1097]53
[1948]54#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
[2108]55#: ../Tomboy/Tray.cs:283
[1097]56msgid "_Preferences"
57msgstr "_Настройки"
58
59#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
60msgid "Note-taker"
61msgstr "Водене на бележки"
62
[1776]63#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
64msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
65msgstr "Писане на бележки, свързване на идеи — бъди организиран"
66
[1097]67#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
[1788]68msgid "Accept SSL Certificates"
69msgstr "Приемане на сертификатите за SSL"
70
71#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
[1994]72msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
73msgstr "Време за автоматично фоново синхронизиране"
74
75#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
[1097]76msgid "Create a new Note"
77msgstr "Създаване на нова бележка"
78
[1994]79#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
[1097]80msgid "Custom Font Face"
81msgstr "Личен шрифт"
82
[1994]83#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
[1776]84msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
85msgstr ""
86"Указва координатата X на прозореца за търсене. Запазва се при изход от "
87"Tomboy."
88
[1994]89#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
[1776]90msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
91msgstr ""
92"Указва координатата Y на прозореца за търсене. Запазва се при изход от "
93"Tomboy."
94
[1994]95#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
[1776]96msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Tomboy exit."
97msgstr ""
98"Указва височината на прозореца за търсене в пиксели. Запазва се при изход от "
99"Tomboy."
100
[1994]101#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
[1776]102msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Tomboy exit."
103msgstr ""
104"Указва широчината на прозореца за търсене в пиксели. Запазва се при изход от "
105"Tomboy."
106
[1994]107#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
[1515]108msgid "Enable Auto bulleted lists."
[1518]109msgstr "Автоматични поточкови списъци."
[1515]110
[1994]111#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
[1515]112msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
113msgstr ""
[1517]114"Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
[1515]115
[1994]116#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
[2108]117msgid "Enable Tray Icon"
118msgstr "Показване на иконата в областта за уведомяване"
119
120#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
[1097]121msgid "Enable WikiWord highlighting"
[1517]122msgstr "Отбелязване като Уики"
[1097]123
[2108]124#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
[1515]125msgid "Enable closing notes with escape."
[1517]126msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
[1515]127
[2108]128#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
[1097]129msgid "Enable custom font"
130msgstr "Включване на личния шрифт"
131
[2108]132#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
[1097]133msgid "Enable global keybindings"
[1213]134msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
[1097]135
[2108]136#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
[1097]137msgid "Enable spellchecking"
138msgstr "Включване на проверката на правописа"
139
[2108]140#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
[1213]141msgid "Enable startup notes"
142msgstr "Включване на бележки при стартиране"
143
[2108]144#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
145msgid "Enable the Delete Note confirmation dialog"
146msgstr "Включване на прозореца за потвърждаването на изтриването на бележки"
147
148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
[1097]149msgid ""
[1515]150"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
151"- or * at the beginning of a line."
[1518]152msgstr ""
153"Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им "
154"се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
[1515]155
[2108]156#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
[1515]157msgid ""
158"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
159"paste timestamped content into the Start Here note."
[1518]160msgstr ""
161"Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката "
162"върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето "
163"на поставянето му в началната бележка."
[1515]164
[2108]165#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
[1515]166msgid ""
[1097]167"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
168"will create a note with that name."
169msgstr ""
[1213]170"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
[1097]171"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
172"същото име."
173
[2108]174#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
[1788]175msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
176msgstr "Изтече времето за монтиране на FUSE (ms)"
177
[2108]178#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
[1097]179msgid "HTML Export All Linked Notes"
180msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
181
[2108]182#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
[1097]183msgid "HTML Export Last Directory"
184msgstr "Последната папка да се изнесе като HTML"
185
[2108]186#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
[1097]187msgid "HTML Export Linked Notes"
188msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
189
[2108]190#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
[1097]191msgid ""
[2108]192"If disabled, the \"Delete Note\" confirmation dialog will be suppressed."
193msgstr ""
194"Ако не е истина, прозорецът за потвърждаване на изтриването на бележки няма "
195"да се показва."
196
197#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
198msgid ""
[1097]199"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
200"font when displaying notes."
[1518]201msgstr ""
202"Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде "
203"използван за бележките."
[1097]204
[2108]205#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
[1097]206msgid ""
[1213]207"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
208"reopened at startup."
[1518]209msgstr ""
210"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат "
211"автоматично показани при стартирането му."
[1213]212
[2108]213#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
[1515]214msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
215msgstr ""
[1517]216"Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на "
217"клавиша „Esc“."
[1515]218
[2108]219#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
[1213]220msgid ""
[2108]221"If true, Tomboy's tray icon will be displayed in the notification area. "
222"Disabling this may be useful when another application is providing the "
223"functionality of the tray icon."
224msgstr ""
225"Ако е истина, иконата на Tomboy ще се показва в областта за уведомяване. "
226"Изключването на тази настройка може да е полезно, когато тази функционалност "
227"се предоставя от друга програма."
228
229#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
230msgid ""
[1097]231"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
232"suggestions shown in the right-click menu."
[1518]233msgstr ""
234"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
235"за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния "
236"бутон на мишката."
[1097]237
[2108]238#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
[1097]239msgid ""
240"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
241"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
242"available from any application."
[1518]243msgstr ""
244"Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/"
245"global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на "
246"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
[1097]247
[2108]248#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
[1097]249msgid ""
250"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
251"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
[1518]252msgstr ""
253"Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде "
254"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде "
[1658]255"използван стандартният шрифт."
[1097]256
[2108]257#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
[1097]258msgid ""
259"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
260"should run automatically the next time Tomboy starts."
261msgstr ""
262"Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била "
263"стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото "
264"стартиране на Tomboy."
265
[2108]266#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
[1097]267msgid ""
268"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
269"menu."
270msgstr ""
271"Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто "
272"на Tomboy за бележки."
273
[2108]274#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
[1213]275msgid ""
[1994]276"Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
277"notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
278"autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in "
279"minutes."
280msgstr ""
281"Цяло число, което указва периода в минути за извършване на фоново "
282"синхронизиране (когато то е включено). Стойност под 1 указва, че "
283"синхронизирането е изключено. Най-малката приемлива стойност е 5."
284
[2108]285#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
[1994]286msgid ""
[1213]287"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
288"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
289"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
290"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
291"conflict situation on a case-by-case basis."
[1518]292msgstr ""
293"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
294"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
295"вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
296"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
[1097]297
[2108]298#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
[1994]299msgid ""
300"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
301"specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
302"the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the "
303"user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist "
304"in other notes. 1 indicates that links should automatically be removed. 2 "
305"indicates that link text should be updated to the new note name so that it "
306"will continue linking to the renamed note."
307msgstr ""
308"Цяло число, което указва какво да е действието при преименуване на бележка. "
309"Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят "
310"желае да бъде предупреждаван всеки път при преименуване на бележка, към "
311"която има връзки в другите бележки. „1“ указва, че връзките в другите "
312"бележки трябва да се премахнат, а „2“, че текстът във връзките трябва да се "
313"промени, за да съответства на преименуваната бележка."
314
[2108]315#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
[1994]316msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
317msgstr "Поведение спрямо връзките при преименуване на бележка"
318
[2108]319#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
[1097]320msgid "List of pinned notes."
321msgstr "Списък със залепените бележки"
322
[2108]323#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
[1860]324msgid ""
325"Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
326"note menu."
327msgstr ""
328"Максимален брой знаци от заглавието на бележка, които да се показват в "
329"аплета Tomboy или менюто с бележки."
330
[2108]331#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
[1860]332msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
333msgstr ""
334"Максимална дължина на заглавието на бележки, които да се показват в менюто"
335
[2108]336#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
[1097]337msgid "Minimum number of notes to show in menu"
338msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
339
[2108]340#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
[1213]341msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
342msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
343
[2108]344#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
[1097]345msgid "Open Recent Changes"
346msgstr "Отваряне на последните промени"
347
[2108]348#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
[1097]349msgid "Open Search Dialog"
350msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
351
[2108]352#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
[1097]353msgid "Open Start Here"
354msgstr "Отваряне на началната бележка"
355
[2108]356#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
[1788]357msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
358msgstr ""
359"Път върху сървъра със SSH до папката за синхронизация на Tomboy "
360"(незадължително)."
361
[2108]362#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
[1213]363msgid ""
364"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
365"service addin."
366msgstr ""
367"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
368"синхронизация."
369
[2108]370#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
[1788]371msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
372msgstr "Папка за синхронизация чрез SSHFS"
373
[2108]374#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
[1788]375msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
376msgstr "Потребителско име за синхронизация чрез SSHFS"
377
[2108]378#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
[1788]379msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
[1870]380msgstr "Порт за синхронизация чрез SSHFS"
[1788]381
[2108]382#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
[1788]383msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
[1870]384msgstr "Адрес на сървър за синхронизация чрез SSHFS"
[1788]385
[2108]386#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
[1776]387msgid "Saved height of Search window"
388msgstr "Запазена височина на прозореца за търсене"
389
[2108]390#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
[1776]391msgid "Saved horizontal position of Search window"
392msgstr "Запазена позиция по хоризонтала на прозореца за търсене"
393
[2108]394#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
[1776]395msgid "Saved vertical position of Search window"
396msgstr "Запазена позиция по вертикала на прозореца за търсене"
397
[2108]398#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
[1776]399msgid "Saved width of Search window"
400msgstr "Запазена широчина на прозореца за търсене"
401
[2108]402#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
[1213]403msgid "Selected Synchronization Service Addin"
404msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
405
[2108]406#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
[1097]407msgid "Set to TRUE to activate"
408msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
409
[2108]410#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
[1097]411msgid "Show applet menu"
412msgstr "Показване на менюто за аплетите"
413
[2108]414#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
[1097]415msgid "Start Here Note"
416msgstr "Начална бележка"
417
[2108]418#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
[1097]419msgid "Sticky Note Importer First Run"
420msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
421
[2108]422#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
[1213]423msgid "Synchronization Client ID"
424msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
425
[2108]426#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
[1213]427msgid "Synchronization Local Server Path"
428msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
429
[2108]430#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
[1515]431msgid "The date format that is used for the timestamp."
[1517]432msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
[1515]433
[2108]434#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
[1097]435msgid ""
436"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
437"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
438"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
439"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
440"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
441"for this action."
442msgstr ""
443"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
[1518]444"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
[1097]445"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
446"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
447"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
448"действие."
449
[2108]450#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
[1097]451msgid ""
452"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
453"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
454"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
455"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
456"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
457"action."
458msgstr ""
459"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
[1518]460"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
[1097]461"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
462"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
463"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
464"действие."
465
[2108]466#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
[1097]467msgid ""
468"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
469"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
470"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
471"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
472"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
473"action."
474msgstr ""
475"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
[1518]476"бележки. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
477"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
478"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
479"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
480"комбинация за това действие."
[1097]481
[2108]482#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
[1097]483msgid ""
484"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
485"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
486"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
487"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
488"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
489"for this action."
490msgstr ""
491"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
[1518]492"промени. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
493"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
494"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
495"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
496"комбинация за това действие."
[1097]497
[2108]498#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
[1097]499msgid ""
500"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
501"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
502"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
503"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
504"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
505"action."
506msgstr ""
507"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
[1518]508"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
[1097]509"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
510"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
511"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
512"действие."
513
[2108]514#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
[1097]515msgid "The handler for \"note://\" URLs"
516msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
517
[2108]518#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
[1097]519msgid ""
520"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
521msgstr ""
522"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в "
523"HTML."
524
[2108]525#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
[1097]526msgid ""
527"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
528"HTML plugin."
529msgstr ""
530"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
531"в приставката за изнасяне в HTML."
532
[2108]533#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
[1097]534msgid ""
535"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
536"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
537"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
538"recursively) should be included during an export to HTML."
539msgstr ""
540"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
541"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
[1518]542"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“, за да укаже дали "
543"всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при изнасяне към "
544"HTML."
[1097]545
[2108]546#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
[1097]547msgid ""
548"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
549"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
550"accessible by hotkey."
551msgstr ""
552"Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се "
553"намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален "
554"ускорител."
555
[2108]556#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
[1860]557msgid ""
558"The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
559"to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
560msgstr ""
561"Портът за свързване при синхронизация чрез SSH. Ако е -1 или по-малко, се "
562"използва стандартният порт."
[1788]563
[2108]564#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
[1788]565msgid ""
566"Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
567"mount a sync share."
568msgstr ""
569"Времето (в милисекунди), през което Tomboy ще чака за отговор при "
570"монтирането на FUSE дял."
571
[2108]572#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
[1515]573msgid "Timestamp format"
[1517]574msgstr "Формат на датата"
[1515]575
[2108]576#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
[1788]577msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
578msgstr "Адресът на сървър за SSH, съдържащ папка за синхронизация на Tomboy."
579
[2108]580#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
[1097]581msgid ""
[1213]582"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
583"addin."
584msgstr ""
585"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
586"синхронизация."
587
[2108]588#: ../data/tomboy.schemas.in.h:81
[1213]589msgid ""
590"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
591"sychronization server."
592msgstr ""
593"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
594"свързване със сървър за синхронизация."
595
[2108]596#: ../data/tomboy.schemas.in.h:82
[1213]597msgid ""
[1788]598"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
599"user."
600msgstr ""
601"Използвайте опцията „-ac“ на wdfs, за да се приемат сертификатите за SSL без "
602"запитване до потребителя."
603
[2108]604#: ../data/tomboy.schemas.in.h:83
[1788]605msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
606msgstr "Потребителското име при синхронизация чрез SSH."
607
[2108]608#: ../data/tomboy.schemas.in.h:84
[1788]609msgid ""
[1097]610"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
611"in the Tomboy note menu."
612msgstr ""
613"Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се "
614"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
615
[1515]616#: ../Tomboy/ActionManager.cs:127
[1097]617msgid "_File"
618msgstr "_Файл"
619
[1515]620#: ../Tomboy/ActionManager.cs:130
[1097]621msgid "_New"
[1519]622msgstr "_Нова бележка"
[1097]623
[1515]624#: ../Tomboy/ActionManager.cs:131 ../Tomboy/ActionManager.cs:172
[1097]625msgid "Create a new note"
626msgstr "Създаване на нова бележка"
627
[1515]628#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
[1097]629msgid "_Open..."
[1517]630msgstr "_Отваряне…"
[1097]631
[1515]632#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
[1097]633msgid "Open the selected note"
634msgstr "Отваряне на избраната бележка"
635
[1515]636#: ../Tomboy/ActionManager.cs:138
[1097]637msgid "_Delete"
638msgstr "_Изтриване"
639
[1515]640#: ../Tomboy/ActionManager.cs:139
[1097]641msgid "Delete the selected note"
642msgstr "Изтриване на избраната бележка"
643
[1844]644#: ../Tomboy/ActionManager.cs:142 ../Tomboy/NoteWindow.cs:406
[1097]645msgid "_Close"
646msgstr "_Затваряне"
647
[1515]648#: ../Tomboy/ActionManager.cs:143
[1097]649msgid "Close this window"
650msgstr "Затваряне на този прозорец"
651
[2108]652#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:300
[1097]653msgid "_Quit"
654msgstr "_Спиране на програмата"
655
[1515]656#: ../Tomboy/ActionManager.cs:147
[1097]657msgid "Quit Tomboy"
658msgstr "Спиране на Tomboy"
659
[1515]660#: ../Tomboy/ActionManager.cs:150
[1097]661msgid "_Edit"
662msgstr "_Редактиране"
663
[1994]664#: ../Tomboy/ActionManager.cs:154 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:65
[1097]665msgid "Tomboy Preferences"
666msgstr "Настройки на Tomboy"
667
[1515]668#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
[1097]669msgid "_Contents"
[1518]670msgstr "_Ръководство"
[1097]671
[1515]672#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
[1097]673msgid "Tomboy Help"
674msgstr "Помощ за Tomboy"
675
[2108]676#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165 ../Tomboy/MacApplication.cs:233
[1097]677msgid "About Tomboy"
678msgstr "Относно Tomboy"
679
[1515]680#: ../Tomboy/ActionManager.cs:168
[1097]681msgid "TrayIcon"
682msgstr "Икона в областта за уведомяване"
683
[1515]684#: ../Tomboy/ActionManager.cs:171
[1097]685msgid "Create _New Note"
686msgstr "Създаване на _нова бележка"
687
[1844]688#: ../Tomboy/ActionManager.cs:175 ../Tomboy/NoteWindow.cs:349
[1097]689msgid "_Search All Notes"
[1519]690msgstr "Т_ърсене из всички бележки"
[1097]691
[1515]692#: ../Tomboy/ActionManager.cs:176
[1097]693msgid "Open the Search All Notes window"
694msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
695
[1515]696#: ../Tomboy/ActionManager.cs:180
[1213]697msgid "Start synchronizing notes"
698msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
699
[1776]700#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:38
[1213]701msgid "What links here?"
702msgstr "Бележки свързани с тази"
703
[1776]704#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:84
[1213]705msgid "(none)"
706msgstr "(нищо)"
707
[1870]708#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:23
[1213]709msgid ""
710"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
711"special icon for certain hosts, add them here."
712msgstr ""
713"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
714"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
715"хостове, добавете ги тук."
716
[1870]717#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:41
[1213]718msgid "Host Name"
719msgstr "Име на хоста"
720
[1870]721#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:58
[1213]722msgid "Icon"
723msgstr "Икона"
724
[1870]725#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:176
[1213]726msgid "Select an icon..."
[1517]727msgstr "Избор на икона…"
[1213]728
729#. Extra Widget
[1870]730#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:191
[1213]731msgid "_Host name:"
732msgstr "Име на _хоста:"
733
[1870]734#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:220
[1213]735msgid "No host name specified"
736msgstr "Не е указано име"
737
[1870]738#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:221
[1213]739msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
740msgstr ""
741"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
742
[1870]743#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:247
[1213]744msgid "Error saving icon"
745msgstr "Грешка при запазване на икона"
746
[1870]747#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:248
[1776]748msgid "Could not save the icon file."
[1213]749msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
750
[1870]751#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:302
[1213]752msgid "Really remove this icon?"
[1518]753msgstr "Наистина ли да се изтрие тази икона?"
[1213]754
[1870]755#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:303
[1213]756msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
757msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
758
[2108]759#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:67
[1213]760msgid "Export to HTML"
761msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
762
[2108]763#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:115
[1213]764#, csharp-format
765msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
[1518]766msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“."
[1213]767
[2108]768#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
[1213]769msgid "Note exported successfully"
770msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
771
[2108]772#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:132
[1213]773msgid "Access denied."
774msgstr "Достъпът е отказан."
775
[2108]776#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:134
[1213]777msgid "Folder does not exist."
778msgstr "Папката не съществува."
779
[2108]780#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:149
[1213]781#, csharp-format
782msgid "Could not save the file \"{0}\""
783msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
784
785#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
786msgid "Destination for HTML Export"
787msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
788
789#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
790msgid "Export linked notes"
791msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
792
793#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
794msgid "Include all other linked notes"
795msgstr "Включване на всички свързани бележки"
796
[1776]797#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:273
[1213]798msgid "Cannot open email"
799msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
800
[1844]801#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:93
[1515]802msgid "_Folder Path:"
803msgstr "_Път до папка:"
[1213]804
[1994]805#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:100
[1213]806msgid "Select Synchronization Folder..."
[1517]807msgstr "Избор на папка за синхронизация…"
[1213]808
[1994]809#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:126
[1213]810msgid "Folder path field is empty."
811msgstr "Полето за път до папката е празно."
812
[1994]813#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:135
[1213]814msgid ""
815"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
816msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
817
[1994]818#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:213
[1213]819msgid "Local Folder"
820msgstr "Локална папка"
821
[1844]822#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:13
823msgid "Fixed Wid_th"
[1213]824msgstr "_Равноширок"
825
[1515]826#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:244
[1213]827#, csharp-format
828msgid "Cannot contact '{0}'"
829msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
830
[1515]831#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:247
[1213]832#, csharp-format
833msgid "Error running gaim-remote: {0}"
834msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
835
[1515]836#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
837msgid "Insert Timestamp"
[1517]838msgstr "Вмъкване на дата"
[1515]839
840#. initial newline
[1776]841#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
[2108]842#: ../Tomboy/Applet.cs:223 ../Tomboy/Preferences.cs:154
[1515]843msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
[1517]844msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
[1515]845
[1776]846#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:54
[1515]847msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
[1518]848msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте личен."
[1515]849
[1776]850#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:62
[1515]851msgid "Use _Selected Format"
[1517]852msgstr "Използване на _избран формат"
[1515]853
[1776]854#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:87
[1515]855msgid "_Use Custom Format"
[1517]856msgstr "Избор на _личен формат"
[1515]857
[1213]858#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
859msgid "Today: Template"
[1519]860msgstr "Шаблонна бележка „Днес“"
[1213]861
862#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
863msgid "Today: "
864msgstr "Днес: "
865
866#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
867#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
868msgid "dddd, MMMM d yyyy"
869msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
870
871#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
872msgid "Tasks"
873msgstr "Задачи"
874
875#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
876msgid "Appointments"
877msgstr "Срещи"
878
879#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
880msgid ""
881"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
882"the text that new Today notes have."
883msgstr ""
[1519]884"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблонна бележка „Днес“</span>, за "
885"да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
[1213]886
887#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
888msgid "_Open Today: Template"
[1519]889msgstr "_Отваряне на шаблонна бележка „Днес“"
[1213]890
[1844]891#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:52
[1213]892msgid "Print"
893msgstr "Печат"
894
[1844]895#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:82
[1776]896msgid "Error printing note"
897msgstr "Грешка при печатане на бележка."
[1699]898
[2108]899#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:223
[1776]900#, csharp-format
901msgid "Page {0} of {1}"
902msgstr "Страница {0} от {1}"
[1699]903
[1788]904#. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
905#. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
[2108]906#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:242
[1776]907msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
908msgstr "dd.MM.yyyy — dddd, HH:mm"
[1699]909
[1515]910#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
911msgid "Add a sketch"
[1517]912msgstr "Добавяне на скица"
[1213]913
[1844]914#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:47
[1948]915#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:59
[1515]916msgid "Se_rver:"
917msgstr "_Сървър:"
[1213]918
[1844]919#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:51
920#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:59
[1515]921msgid "User_name:"
922msgstr "_Име на потребител:"
[1213]923
[1844]924#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:55
[1515]925msgid "_Folder Path (optional):"
926msgstr "_Път до папката (по избор):"
[1213]927
928#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
[1844]929#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:58
[1213]930msgid ""
931"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
932"added to a running SSH daemon."
933msgstr ""
934"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
935"потребител на този сървър."
936
[1844]937#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:82
[1213]938msgid "Server or username field is empty."
939msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
940
[1844]941#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:130
[1213]942msgid "SSH (sshfs FUSE)"
943msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
944
[1860]945#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:179
[1213]946msgid ""
947"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
948"to a running SSH daemon."
949msgstr ""
950"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
951"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
952
953#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
954msgid "Import from Sticky Notes"
[1518]955msgstr "Внасяне на лепкавите бележки"
[1213]956
[1515]957#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
[1213]958msgid "No Sticky Notes found"
959msgstr "Не са открити лепкави бележки"
960
[1515]961#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:134
[1213]962#, csharp-format
963msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
964msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
965
[1515]966#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
[1213]967msgid "Sticky Notes import completed"
968msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
969
[1515]970#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:144
[1213]971#, csharp-format
972msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
973msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
974
[1515]975#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:156
[1213]976msgid "Untitled"
977msgstr "Без име"
978
[1515]979#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:185
[1213]980msgid "Sticky Note: "
981msgstr "Лепкава бележка: "
982
[1776]983#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:62
[1658]984msgid "Tasque"
985msgstr "Tasque"
986
987#. Note to translators: "All" here must match up with the "All"
988#. category translation in Tasque for this to work properly.  "All"
989#. is used here to allow Tasque to decide which default category
990#. will be used to create the new task.
[1776]991#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:86
[1658]992msgid "All"
993msgstr "Всички"
994
[1776]995#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:145
[1658]996msgid "--- Tasque is not running ---"
997msgstr "--- Tasque не работи ---"
998
[1844]999#: ../Tomboy/Addins/Underline/UnderlineMenuItem.cs:12
1000msgid "_Underline"
1001msgstr "_Подчертаване"
1002
1003#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:55
[1515]1004msgid "_URL:"
1005msgstr "_Адрес:"
[1213]1006
[1844]1007#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:64
[1515]1008msgid "_Password:"
1009msgstr "_Парола:"
[1213]1010
[1844]1011#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:77
[1213]1012msgid "URL, username, or password field is empty."
1013msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
1014
[1844]1015#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:119
[1213]1016msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
1017msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
1018
[1844]1019#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:178
[1213]1020msgid ""
1021"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
1022"incorrect user name and/or password."
1023msgstr ""
1024"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
1025"неправилна комбинация от име и парола."
1026
1027#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
1028#. to GConf, and notify user.
1029#. Save configuration into GConf
1030#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
1031#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
[1844]1032#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:254
[1213]1033msgid ""
1034"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
1035msgstr ""
1036"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
1037"следното съобщение:"
1038
[1844]1039#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncServiceAddin.cs:70
1040msgid "Tomboy Web"
1041msgstr "Уеб сайт на Tomboy"
1042
[1948]1043#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:66
1044#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:96
[1844]1045msgid "Connect to Server"
1046msgstr "Свързване към сървър"
1047
[1948]1048#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:68
[1844]1049msgid "Connected"
1050msgstr "Свързан"
1051
[1870]1052#. Translators: The web service supporting Tomboy WebSync is not responding as expected
[1948]1053#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:125
[1870]1054#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:156
[1948]1055#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:170
[1844]1056msgid "Server not responding. Try again later."
1057msgstr "Сървърът не отговаря. Пробвайте отново по-късно."
1058
[1948]1059#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:201
[1870]1060msgid "Authorization Failed, Try Again"
1061msgstr "Неуспешна оторизация. Пробвайте отново"
[1844]1062
[1870]1063#. Translators: Title of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
[1948]1064#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:210
[1870]1065msgid "Tomboy Web Authorization Successful"
1066msgstr "Успешна оторизация през уеб"
[1844]1067
[1870]1068#. Translators: Body of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
[1948]1069#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:212
[1870]1070msgid ""
1071"Please return to the Tomboy Preferences window and press Save to start "
1072"synchronizing."
1073msgstr ""
1074"Върнете се в прозореца „Настройки на Tomboy“ и натиснете бутона „Запазване“, "
1075"за да започне синхронизацията"
[1844]1076
[1948]1077#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:221
[1870]1078msgid "Connected. Press Save to start synchronizing"
[1844]1079msgstr "Успешна връзка. Натиснете „Запазване“, за да започне синхронизацията"
1080
[1870]1081#. Translators: The user must take action in their web browser to continue the authorization process
[1948]1082#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:227
1083#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:239
[1870]1084msgid "Authorizing in browser (Press to reset connection)"
1085msgstr "Оторизация чрез браузър (натиснете, за да преустановите връзката)"
1086
1087#. Translators: Sometimes a user's default browser is not set, so we recommend setting it and trying again
[1948]1088#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:235
[1870]1089msgid "Set the default browser and try again"
1090msgstr "Задайте стандартен браузър и пробвайте отново"
1091
[2108]1092#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:96 ../Tomboy/RecentChanges.cs:83
[2009]1093msgid "Search All Notes"
1094msgstr "Търсене из всички бележки"
1095
1096#. IShellLink new_notebook = CreateShellLink("New Notebook", topmboy_path, "--new-notebook",
1097#. icons_path, (int)TomboyIcons.NewNotebook);
1098#. if (new_notebook != null)
1099#. object_collection.AddObject(new_notebook);
[2108]1100#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:106
[2009]1101msgid "Create New Note"
1102msgstr "Създаване на нова бележка"
1103
[2108]1104#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:136
[2009]1105#, csharp-format
1106msgid "{0} (new)"
1107msgstr "{0} (нова)"
1108
[2108]1109#: ../Tomboy/JumpListManager.cs:158
[2009]1110msgid "Recent Notes"
1111msgstr "Скорошни бележки"
1112
[1801]1113#. Translators: This is the name of "Window" menu in the Mac menubar
[1948]1114#: ../Tomboy/MacApplication.cs:215
[1801]1115msgid "_Window"
1116msgstr "_Прозорец"
1117
[2108]1118#: ../Tomboy/MacApplication.cs:234
1119msgid "Preferences..."
1120msgstr "Настройки…"
1121
[1515]1122#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
[1776]1123#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
[1515]1124msgid "Create a new notebook"
1125msgstr "Създаване на нов бележник"
1126
1127#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
1128msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
[1517]1129msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
[1515]1130
1131#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
1132msgid "N_otebook name:"
1133msgstr "Име на _бележника:"
1134
1135#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:45
1136msgid "Name already taken"
1137msgstr "Името на бележника е заето"
1138
1139#. Translation note: This is the Create button in the Create
1140#. New Note Dialog.
1141#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
1142msgid "C_reate"
[1517]1143msgstr "_Създаване"
[1515]1144
1145#. The templateNoteTite should show the name of the
1146#. notebook.  For example, if the name of the notebooks
1147#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
1148#. Notebook Template".  Translators should place the
1149#. name of the notebook accordingly using "{0}".
1150#. TODO: Figure out how to make this note for
1151#. translators appear properly.
1152#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:79
1153#, csharp-format
1154msgid "{0} Notebook Template"
[1519]1155msgstr "Шаблона бележка за {0}"
[1515]1156
1157#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:183
1158msgid "All Notes"
1159msgstr "Всички бележки"
1160
1161#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
1162msgid "Unfiled Notes"
[1519]1163msgstr "Некартотекирани"
[1515]1164
[1776]1165#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:48
[1515]1166msgid "Note_books"
1167msgstr "_Бележници"
1168
[1776]1169#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
1170#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:69
[1515]1171msgid "Create a new note in a notebook"
1172msgstr "Създаване на нова бележка в бележник"
1173
[1776]1174#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:52
1175#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:223
[1515]1176msgid "New Note_book..."
[1519]1177msgstr "Но_в бележник…"
[1515]1178
[1776]1179#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:56
[1515]1180msgid "_New Note"
1181msgstr "_Нова бележка"
1182
[1776]1183#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
[1515]1184msgid "Create a new note in this notebook"
1185msgstr "Създаване на нова бележка в този бележник"
1186
[1776]1187#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:60
[1515]1188msgid "_Open Template Note"
[1517]1189msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
[1515]1190
[1776]1191#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:61
[1515]1192msgid "Open this notebook's template note"
[1517]1193msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
[1515]1194
[1776]1195#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:64
[1515]1196msgid "Delete Note_book"
[1517]1197msgstr "Изтриване на _този бележник"
[1515]1198
[1776]1199#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:65
[1515]1200msgid "Delete the selected notebook"
[1517]1201msgstr "Изтриване на избрания бележник"
[1515]1202
[1776]1203#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
[2108]1204#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:260
[1515]1205msgid "Notebooks"
1206msgstr "Бележници"
1207
[1658]1208#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:356
[1515]1209msgid "Really delete this notebook?"
[1517]1210msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
[1515]1211
[1658]1212#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:358
[1515]1213msgid ""
1214"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
1215"longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
1216msgstr ""
[1517]1217"Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани "
1218"повече с него. Това действие не може да се отмени."
[1515]1219
1220#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
1221msgid "No notebook"
[1517]1222msgstr "Няма бележници"
[1515]1223
1224#. Translators should preserve the "{0}" in the following
1225#. string.  After being formatted for a notebook named,
1226#. "Meetings", for example, the resultant string would be:
1227#. New "Meetings" Note
1228#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
[1517]1229#, csharp-format
[1515]1230msgid "New \"{0}\" Note"
[1517]1231msgstr "Нова бележка за {0}"
[1515]1232
[1844]1233#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:46
[1515]1234msgid "Place this note into a notebook"
[1517]1235msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
[1515]1236
[1844]1237#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:127
[1515]1238msgid "Notebook"
1239msgstr "Бележник"
1240
[1844]1241#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:156
[1658]1242msgid "_New notebook..."
1243msgstr "Но_в бележник…"
1244
[2108]1245#: ../Tomboy/Note.cs:1568
[1097]1246msgid "Really delete this note?"
[1517]1247msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
[1097]1248
[2108]1249#: ../Tomboy/Note.cs:1571
[1801]1250#, csharp-format
1251msgid "Really delete this {0} note?"
1252msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
1253msgstr[0] "Наистина ли да се изтрие тази {0} бележка?"
1254msgstr[1] "Наистина ли да се изтрият тези {0} бележки?"
[1515]1255
[2108]1256#: ../Tomboy/Note.cs:1582
[1097]1257msgid "If you delete a note it is permanently lost."
1258msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
1259
[2108]1260#: ../Tomboy/Note.cs:1616
[1948]1261#, csharp-format
[1658]1262msgid ""
1263"An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
[1948]1264"sufficient disk space, and that you have appropriate rights on {0}. Error "
[2009]1265"details can be found in {1}."
[1658]1266msgstr ""
1267"При запазването на бележките възникна грешка. Проверете дали имате "
[1948]1268"достатъчно свободно място на диска и необходимите права за папката „{0}“. "
[2009]1269"Подробностите за грешката са във файла „{1}“."
[1658]1270
[2108]1271#: ../Tomboy/Note.cs:1632
[1948]1272msgid "Error saving note data."
1273msgstr "Грешка при запазване на данните на бележка."
1274
[1515]1275#. New Note Template
[1776]1276#. Translators: This is 'New Note' Template, not New 'Note Template'
[1994]1277#: ../Tomboy/NoteManager.cs:21 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:256
[1515]1278msgid "New Note Template"
[1517]1279msgstr "Нова шаблонна бележка"
[1515]1280
[1870]1281#. Create migration notification note
1282#. Translators: The title of the data migration note
[1994]1283#: ../Tomboy/NoteManager.cs:147
[1870]1284msgid "Your Notes Have Moved!"
1285msgstr "Бележките ви са преместени!"
1286
1287#. Translators: The contents (not including the title) of the data migration note. {0}, {1}, {2}, {3}, and {4} are replaced by directory paths and should not be changed
[1994]1288#: ../Tomboy/NoteManager.cs:160
[1870]1289#, csharp-format
[1097]1290msgid ""
[1870]1291"In the latest version of Tomboy, your note files have moved.  You have "
1292"probably never cared where your notes are stored, and if you still don't "
1293"care, please go ahead and <bold>delete this note</bold>.  :-)\n"
1294"\n"
1295"Your old note directory is still safe and sound at <link:url>{0}</link:"
1296"url> . If you go back to an older version of Tomboy, it will look for notes "
1297"there.\n"
1298"\n"
1299"But we've copied your notes and configuration info into new directories, "
1300"which will be used from now on:\n"
1301"\n"
1302"<list><list-item dir=\"ltr\">Notes can now be found at <link:url>{1}</link:"
1303"url>\n"
1304"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Configuration is at <link:url>{2}</link:"
1305"url>\n"
1306"</list-item><list-item dir=\"ltr\">You can install add-ins at <link:url>{3}</"
1307"link:url>\n"
1308"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Log files can be found at <link:url>{4}</"
1309"link:url></list-item></list>\n"
1310"\n"
1311"Ciao!"
1312msgstr ""
1313"В последната версия на Tomboy бележките ви са преместени. Ако никога досега "
1314"не сте се интересували къде се съхраняват и това продължава да е така — "
1315"просто <bold>изтрийте тази бележка</bold>.  :-)\n"
1316"\n"
1317"Предишната папка, в която старите бележки все така си седят, е <link:url>{0}"
1318"</link:url> . Ако се върнете към стара версия на Tomboy, програмата ще "
1319"работи с тях.\n"
1320"\n"
1321"Все пак, бележките и настройките са копирани в нови папки, който ще се "
1322"ползват в бъдеще:\n"
1323"\n"
1324"<list><list-item dir=\"ltr\">Бележките се намират в <link:url>{1}</link:"
1325"url>\n"
1326"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Настройките се намират в <link:url>{2}</"
1327"link:url>\n"
1328"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Приставките се намират в <link:url>{3}</"
1329"link:url>\n"
1330"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Дневниците се намират в <link:url>{4}</"
1331"link:url></list-item></list>\n"
1332"\n"
1333"Поздрави!"
1334
[2108]1335#: ../Tomboy/NoteManager.cs:265
[1870]1336msgid ""
[1097]1337"<note-content>Start Here\n"
1338"\n"
1339"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
1340"\n"
1341"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
1342"\n"
1343"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
1344"Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will "
1345"be saved automatically.\n"
1346"\n"
1347"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
1348"together!\n"
1349"\n"
1350"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:"
1351"internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
1352"Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link "
1353"to open the note.</note-content>"
1354msgstr ""
1355"<note-content>Започнете от тук\n"
1356"\n"
1357"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
1358"\n"
1359"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
1360"\n"
1361"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез "
1362"избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на "
1363"GNOME.\n"
1364"\n"
1365"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
1366"\n"
1367"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</"
1368"link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:"
1369"internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се "
1370"подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</"
1371"note-content>"
1372
[2108]1373#: ../Tomboy/NoteManager.cs:284
[1097]1374msgid ""
1375"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
1376"\n"
1377"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current "
1378"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing "
1379"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
1380"note.\n"
1381"\n"
1382"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This "
1383"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
1384"\n"
1385"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
1386"automatically be linked for you.</note-content>"
1387msgstr ""
1388"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
1389"\n"
1390"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в "
1391"текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с "
1392"инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще "
1393"подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
1394"\n"
1395"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
[1518]1396"другите бележки. Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
[1097]1397"преименуването на бележката.\n"
1398"\n"
[1518]1399"Ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, двете бележки "
1400"ще се свържат автоматично.</note-content>"
[1097]1401
1402#. Attempt to find an existing Start Here note
[2108]1403#: ../Tomboy/NoteManager.cs:299 ../Tomboy/NoteManager.cs:368
[1097]1404msgid "Start Here"
1405msgstr "Начална бележка"
1406
[2108]1407#: ../Tomboy/NoteManager.cs:304
[1097]1408msgid "Using Links in Tomboy"
1409msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
1410
[2108]1411#: ../Tomboy/NoteManager.cs:445
[1097]1412#, csharp-format
1413msgid "New Note {0}"
1414msgstr "Нова бележка {0}"
1415
[1515]1416#. Use a simple "Describe..." body and highlight
1417#. it so it can be easily overwritten
[2108]1418#: ../Tomboy/NoteManager.cs:518 ../Tomboy/NoteManager.cs:611
[1097]1419msgid "Describe your new note here."
[1518]1420msgstr "Тук опишете новата бележка."
[1097]1421
[1994]1422#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:50
1423msgid "Rename Note Links?"
1424msgstr "Да се преименуват ли връзките в бележките?"
1425
1426#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:56
1427msgid "_Rename Links"
1428msgstr "_Преименуване на връзки"
1429
1430#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:59
1431msgid "_Don't Rename Links"
1432msgstr "_Без преименуване на връзки"
1433
1434#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:67
1435#, csharp-format
1436msgid ""
1437"Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">{0}</span>\" "
1438"to \"<span underline=\"single\">{1}</span>\"?\n"
1439"\n"
1440"If you do not rename the links, they will no longer link to anything."
1441msgstr ""
1442"Да се преименуват ли връзките в другите бележки от „<span underline=\"single"
1443"\">{0}</span>“ на „<span underline=\"single\">{1}</span>“?\n"
1444"\n"
1445"Ако не се преименуват, връзките няма да работят повече."
1446
[2108]1447#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:83
[1994]1448msgid "Rename Links"
1449msgstr "Преименуване на връзки"
1450
[2108]1451#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:95
[1994]1452#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
1453msgid "Note Title"
1454msgstr "Заглавие на бележката"
1455
[2108]1456#. Translators: This button causes all notes in the list to be selected
1457#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:118
[1994]1458msgid "Select All"
1459msgstr "Избор на всичко"
1460
[2108]1461#. Translators: This button causes all notes in the list to be unselected
1462#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:127
[1994]1463msgid "Select None"
1464msgstr "Изчистване на избора"
1465
[2108]1466#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:144
[1994]1467msgid "Ad_vanced"
1468msgstr "_Допълнителни"
1469
[2108]1470#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:147
[1994]1471msgid "Always show this _window"
1472msgstr "Този _прозорец да се показва винаги"
1473
[2108]1474#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:155
[1994]1475msgid "Never rename _links"
1476msgstr "Връзките да не се преименуват _никога"
1477
[2108]1478#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:163
[1994]1479msgid "Alwa_ys rename links"
1480msgstr "Връзките да се преименуват _винаги"
1481
[1658]1482#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:58
[1097]1483msgid "Find in This Note"
1484msgstr "Търсене в тази бележка"
1485
[1844]1486#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:361
[1097]1487msgid "_Link to New Note"
1488msgstr "_Връзка към нова бележка"
1489
[1844]1490#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:373
[1097]1491msgid "Te_xt"
[1519]1492msgstr "Т_екст"
[1097]1493
[1844]1494#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:381
[1097]1495msgid "_Find in This Note"
1496msgstr "_Търсене в тази бележка"
1497
[1844]1498#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:396
[1097]1499msgid "Clos_e All Notes"
[1519]1500msgstr "Затваряне на вси_чки бележки"
[1097]1501
[1844]1502#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:436
[1097]1503msgid "Search"
1504msgstr "Търсене"
1505
[1844]1506#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:439
[1097]1507msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
1508msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
1509
[1844]1510#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:451
[1097]1511msgid "Link"
1512msgstr "Връзка"
1513
[1844]1514#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:457
[1097]1515msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
1516msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
1517
[1844]1518#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:470
[1097]1519msgid "_Text"
[1519]1520msgstr "Т_екст"
[1097]1521
[1844]1522#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:475
[1097]1523msgid "Set properties of text"
1524msgstr "Настройване свойствата на текста"
1525
[1844]1526#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480
[1097]1527msgid "T_ools"
1528msgstr "_Инструменти"
1529
[1844]1530#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:484
[1097]1531msgid "Use tools on this note"
1532msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1533
[1844]1534#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:492
[1097]1535msgid "Delete this note"
1536msgstr "Изтриване на тази бележка"
1537
[1994]1538#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:500 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:163
[1213]1539msgid "Synchronize Notes"
1540msgstr "Синхронизация на бележките"
1541
[1844]1542#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:562
[1097]1543msgid "_Find..."
[1517]1544msgstr "_Търсене…"
[1097]1545
[1844]1546#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:573
[1097]1547msgid "Find _Next"
1548msgstr "_Следващо"
1549
[1844]1550#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:586
[1097]1551msgid "Find _Previous"
1552msgstr "_Предишно"
1553
[1844]1554#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:674
[1097]1555msgid "Cannot create note"
[1518]1556msgstr "Неуспешно създаване на бележка"
[1097]1557
[1844]1558#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:755
[1097]1559msgid "_Find:"
1560msgstr "_Търсене:"
1561
[1844]1562#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:766
[1097]1563msgid "_Previous"
[1844]1564msgstr "_Предишна поява"
[1097]1565
[1844]1566#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:775
1567msgid "_Next"
1568msgstr "_Следваща поява"
1569
1570#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1258
[1097]1571msgid "_Bold"
[1518]1572msgstr "_Получерно"
[1097]1573
[1844]1574#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1270
[1097]1575msgid "_Italic"
[1518]1576msgstr "_Курсивно"
[1097]1577
[1844]1578#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1282
[1097]1579msgid "_Strikeout"
1580msgstr "_Зачеркнато"
1581
[1844]1582#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1294
[1097]1583msgid "_Highlight"
[1658]1584msgstr "О_цветяване"
[1097]1585
[1844]1586#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1307
[1097]1587msgid "Font Size"
1588msgstr "Размер на шрифта"
1589
[1844]1590#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1310
[1097]1591msgid "_Normal"
1592msgstr "_Нормален"
1593
[1844]1594#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1327
[1097]1595msgid "Hu_ge"
[1519]1596msgstr "Ог_ромен"
[1097]1597
[1844]1598#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1335
[1097]1599msgid "_Large"
1600msgstr "_Голям"
1601
[1844]1602#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1343
[1097]1603msgid "S_mall"
1604msgstr "_Малък"
1605
[1844]1606#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1352
1607msgid "Increase Font Size"
1608msgstr "Увеличаване на шрифта"
1609
1610#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1370
1611msgid "Decrease Font Size"
1612msgstr "Намаляване на шрифта"
1613
1614#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1390
[1097]1615msgid "Bullets"
[1518]1616msgstr "Поточкови списъци"
[1097]1617
[1994]1618#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
[1097]1619msgid "Editing"
1620msgstr "Редактиране"
1621
[1994]1622#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:84
[1097]1623msgid "Hotkeys"
1624msgstr "Бързи клавиши"
1625
[1994]1626#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:86
[1213]1627msgid "Synchronization"
1628msgstr "Синхронизация"
1629
[1994]1630#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:88
[1213]1631msgid "Add-ins"
[1097]1632msgstr "Приставки"
1633
[1994]1634#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:173
[1097]1635msgid "_Spell check while typing"
1636msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1637
[1994]1638#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:182
[1097]1639msgid ""
1640"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
1641"shown in the context menu."
1642msgstr ""
[1518]1643"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено. В контекстното меню има "
1644"предложения за корекция."
[1097]1645
1646#. WikiWords...
[1994]1647#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:193
[1097]1648msgid "Highlight _WikiWords"
[1519]1649msgstr "_Отбелязване на УикиДуми"
[1097]1650
[1994]1651#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:201
[1097]1652msgid ""
1653"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
1654"word will create a note with that name."
1655msgstr ""
1656"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
1657"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
1658"същото име."
1659
[1515]1660#. Auto bulleted list
[1994]1661#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:208
[1515]1662msgid "Enable auto-_bulleted lists"
[1519]1663msgstr "Включване на _поточковите списъци"
[1515]1664
[1994]1665#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:217
[1097]1666msgid "Use custom _font"
[1519]1667msgstr "_Избор на личен шрифт"
[1097]1668
[1994]1669#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:235
1670msgid "When renaming a linked note: "
1671msgstr "При преименуването на болежка, към която има връзки: "
1672
1673#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:238
1674msgid "Ask me what to do"
1675msgstr "Да се пита за действие"
1676
1677#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:239
1678msgid "Never rename links"
1679msgstr "Връзките да не се преименуват никога"
1680
1681#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:240
1682msgid "Always rename links"
1683msgstr "Връзките да се преименуват винаги"
1684
1685#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:260
[1515]1686msgid ""
1687"Use the new note template to specify the text that should be used when "
1688"creating a new note."
1689msgstr ""
[1517]1690"Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да "
1691"се използва при създаването на нова бележка."
[1515]1692
[1994]1693#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:269
[1515]1694msgid "Open New Note Template"
[1519]1695msgstr "Отваряне на нова шаблонна бележка"
[1515]1696
[1097]1697#. Hotkeys...
[1994]1698#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:326
[1097]1699msgid "Listen for _Hotkeys"
[1519]1700msgstr "_Следене за бързи клавиши"
[1097]1701
[1994]1702#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:335
[1097]1703msgid ""
1704"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
1705"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
1706"Alt&gt;N</b>"
1707msgstr ""
1708"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
1709"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
1710"N</b>"
1711
1712#. Show notes menu keybinding...
[1994]1713#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:355
[1097]1714msgid "Show notes _menu"
1715msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1716
1717#. Open Start Here keybinding...
[1994]1718#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:372
[1097]1719msgid "Open \"_Start Here\""
1720msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1721
1722#. Create new note keybinding...
[1994]1723#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:389
[1097]1724msgid "Create _new note"
[1519]1725msgstr "Създаване на нова _бележка"
[1097]1726
1727#. Open Search All Notes window keybinding...
[1994]1728#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:406
[1097]1729msgid "Open \"Search _All Notes\""
[1519]1730msgstr "Отваряне на „Т_ърсене из всички бележки“"
[1097]1731
[1994]1732#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:433
[1515]1733msgid "Ser_vice:"
[1517]1734msgstr "_Услуга:"
[1097]1735
[2108]1736#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:486 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1113
[1213]1737msgid "Not configurable"
1738msgstr "Не се настройва"
[1097]1739
[1994]1740#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:512
1741msgid "Automaticall_y Sync in Background Every"
1742msgstr "_Автоматично фоново синхронизиране на всеки"
1743
1744#. Translators: See above comment for details on
1745#. this string.
1746#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:518
1747msgid "Minutes"
1748msgstr "минути"
1749
[1213]1750#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
[2108]1751#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:540
[1515]1752msgid "_Advanced..."
[1517]1753msgstr "_Допълнителни…"
[1097]1754
[2108]1755#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:601
[1213]1756msgid "The following add-ins are installed"
1757msgstr "Инсталирани са следните приставки"
[1097]1758
[2108]1759#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:622
[1844]1760msgid "Get More Add-Ins..."
1761msgstr "Изтегляне на още приставки…"
1762
[2108]1763#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:648
[1213]1764msgid "_Enable"
1765msgstr "_Включване"
[1097]1766
[2108]1767#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:654
[1213]1768msgid "_Disable"
1769msgstr "_Изключване"
[1097]1770
[2108]1771#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:785
[1213]1772msgid "Not Implemented"
1773msgstr "Не е реализирано"
1774
[2108]1775#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:799
[1097]1776#, csharp-format
[1213]1777msgid "{0} Preferences"
[1097]1778msgstr "Настройки на {0}"
1779
[2108]1780#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:938
[1097]1781msgid "Choose Note Font"
1782msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1783
[2108]1784#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:982
[1213]1785msgid "Other Synchronization Options"
1786msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1787
[2108]1788#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:988
[1213]1789msgid ""
1790"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
1791"configured synchronization server:"
1792msgstr ""
[1518]1793"Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения сървър "
1794"за синхронизация:"
[1213]1795
[2108]1796#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:995
[1213]1797msgid "Always ask me what to do."
1798msgstr "Винаги да се пита за действие."
1799
[2108]1800#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:999
[1213]1801msgid "Rename my local note."
1802msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1803
[2108]1804#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1003
[1213]1805msgid "Replace my local note with the server's update."
1806msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1807
[2108]1808#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1149
[1213]1809msgid "WARNING: Are you sure?"
1810msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
1811
[2108]1812#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1151
[1213]1813msgid ""
1814"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
1815"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1816msgstr ""
1817"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
[1518]1818"наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите "
1819"си настройки"
[1213]1820
[2108]1821#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1164
[1213]1822msgid "Resetting Synchronization Settings"
1823msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1824
[2108]1825#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1166
[1213]1826msgid ""
1827"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
1828"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
1829"synchronize all of your notes again when you save new settings"
1830msgstr ""
1831"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
1832"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
1833"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1834
[2108]1835#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1244
[1213]1836msgid "Success! You're connected!"
1837msgstr "Свързването е успешно!"
1838
[2108]1839#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1246
[1788]1840msgid ""
1841"Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize "
1842"them now?"
1843msgstr ""
1844"Tomboy може да синхронизира бележките. Искате ли да ги синхронизирате сега?"
[1213]1845
[2108]1846#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1269
[1948]1847#, csharp-format
[1213]1848msgid ""
1849"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
[1948]1850"again.  The {0} might be useful too."
[1213]1851msgstr ""
1852"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
[1948]1853"Погледнете съдържанието на файла „{0}“."
[1213]1854
[2108]1855#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1282
[1213]1856msgid "Error connecting :("
1857msgstr "Грешка при свързване"
1858
[2108]1859#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1358
[1213]1860msgid "Version:"
1861msgstr "Версия:"
1862
[2108]1863#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1365
[1213]1864msgid "Author:"
1865msgstr "Автор:"
1866
[2108]1867#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1372
[1213]1868msgid "Copyright:"
1869msgstr "Авторски права:"
1870
[2108]1871#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1378
[1213]1872msgid "Add-in Dependencies:"
1873msgstr "Зависимости на приставката:"
1874
[2108]1875#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:98
[1097]1876msgid "_Search:"
1877msgstr "_Търсене:"
1878
[2108]1879#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:331
[1097]1880msgid "Note"
1881msgstr "Бележка"
1882
[2108]1883#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:353
[1097]1884msgid "Last Changed"
1885msgstr "Последно променени"
1886
[2108]1887#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:484
[1097]1888msgid "Matches"
1889msgstr "Съвпадения"
1890
[2108]1891#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
[1097]1892#, csharp-format
1893msgid "{0} match"
1894msgid_plural "{0} matches"
1895msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1896msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1897
[2108]1898#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:549
[1515]1899#, csharp-format
1900msgid "Total: {0} note"
1901msgid_plural "Total: {0} notes"
1902msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1903msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1904
[2108]1905#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:560
[1517]1906#, csharp-format
[1515]1907msgid "Matches: {0} note"
1908msgid_plural "Matches: {0} notes"
[1517]1909msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
1910msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
[1515]1911
[2108]1912#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:696
[1515]1913msgid "Notes"
[1517]1914msgstr "Бележки"
[1515]1915
[2108]1916#: ../Tomboy/Tomboy.cs:251
[1097]1917msgid "Cannot create new note"
1918msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
1919
[2108]1920#: ../Tomboy/Tomboy.cs:317
[1870]1921msgid "Primary Development:"
1922msgstr "Основна разработка:"
1923
[2108]1924#: ../Tomboy/Tomboy.cs:323
[1870]1925msgid "Contributors:"
1926msgstr "Сътрудници:"
1927
[2108]1928#: ../Tomboy/Tomboy.cs:388
[1097]1929msgid "translator-credits"
1930msgstr ""
[1948]1931"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
[1097]1932"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
[1948]1933"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
[1097]1934"\n"
1935"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1936"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1937"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1938
[2108]1939#: ../Tomboy/Tomboy.cs:397
[1844]1940msgid ""
1941"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
1942"Copyright © 2004-2009 Others\n"
1943msgstr ""
1944"Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley\n"
1945"Авторски права: © 2004-2009 Други\n"
[1097]1946
[2108]1947#: ../Tomboy/Tomboy.cs:399
[1097]1948msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
1949msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
1950
[2108]1951#: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
[1213]1952msgid "Homepage"
1953msgstr "Домашна страница"
[1097]1954
[2108]1955#: ../Tomboy/Tomboy.cs:527
[1097]1956msgid ""
1957"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
1958"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1959"\n"
1960msgstr ""
1961"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
1962"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1963"\n"
1964
[2108]1965#: ../Tomboy/Tomboy.cs:539
[1097]1966msgid ""
1967"Usage:\n"
1968"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
1969"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
1970"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
1971"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
1972msgstr ""
1973"Начин на употреба:\n"
1974"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
1975"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
1976"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за "
1977"бележката\n"
1978"                                    в тази папка.\n"
1979"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във "
1980"всички\n"
1981"                                    бележки на този текст.\n"
1982
[2108]1983#: ../Tomboy/Tomboy.cs:549
[1097]1984msgid ""
1985"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
1986"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
1987"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
1988"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
1989"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
1990msgstr ""
1991"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
1992"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка "
1993"със\n"
1994"                                    заглавие.\n"
1995"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
1996"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
1997"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в "
1998"отворената\n"
1999"                                    бележка.\n"
2000
[2108]2001#: ../Tomboy/Tomboy.cs:563
[1097]2002#, csharp-format
2003msgid "Version {0}"
2004msgstr "Версия {0}"
2005
[1948]2006#: ../Tomboy/Tray.cs:68
[1097]2007msgid " (new)"
2008msgstr "(ново)"
2009
[2108]2010#: ../Tomboy/Tray.cs:293
[1658]2011msgid "_About Tomboy"
2012msgstr "_Относно Tomboy"
2013
[2108]2014#: ../Tomboy/Utils.cs:189
[1097]2015msgid ""
2016"The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your "
2017"installation has been completed successfully."
2018msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
2019
[2108]2020#: ../Tomboy/Utils.cs:198
[1097]2021msgid "Help not found"
[1518]2022msgstr "Помощта не е открита"
[1097]2023
[2108]2024#: ../Tomboy/Utils.cs:214
[1776]2025msgid "Cannot open location"
2026msgstr "Местоположението не може да се отвори"
2027
[2108]2028#: ../Tomboy/Utils.cs:236
[1097]2029#, csharp-format
[1213]2030msgid "Today, {0}"
2031msgstr "Днес, {0}"
2032
[2108]2033#: ../Tomboy/Utils.cs:238
[1213]2034msgid "Today"
2035msgstr "Днес"
2036
[2108]2037#: ../Tomboy/Utils.cs:242
[1213]2038#, csharp-format
2039msgid "Yesterday, {0}"
2040msgstr "Вчера, {0}"
2041
[2108]2042#: ../Tomboy/Utils.cs:244
[1213]2043msgid "Yesterday"
2044msgstr "Вчера"
2045
[2108]2046#: ../Tomboy/Utils.cs:249
[1213]2047#, csharp-format
[1788]2048msgid "{0} day ago, {1}"
2049msgid_plural "{0} days ago, {1}"
2050msgstr[0] "преди {0} ден, {1}"
2051msgstr[1] "преди {0} дни, {1}"
[1213]2052
[2108]2053#: ../Tomboy/Utils.cs:253
[1213]2054#, csharp-format
[1788]2055msgid "{0} day ago"
2056msgid_plural "{0} days ago"
2057msgstr[0] "преди {0} ден"
2058msgstr[1] "преди {0} дни"
[1213]2059
[2108]2060#: ../Tomboy/Utils.cs:259
[1213]2061#, csharp-format
2062msgid "Tomorrow, {0}"
2063msgstr "Утре, {0}"
2064
[2108]2065#: ../Tomboy/Utils.cs:261
[1213]2066msgid "Tomorrow"
2067msgstr "Утре"
2068
[2108]2069#: ../Tomboy/Utils.cs:266
[1213]2070#, csharp-format
[1788]2071msgid "In {0} day, {1}"
2072msgid_plural "In {0} days, {1}"
2073msgstr[0] "След {0} ден, {1}"
2074msgstr[1] "След {0} дни, {1}"
[1213]2075
[2108]2076#: ../Tomboy/Utils.cs:270
[1213]2077#, csharp-format
[1788]2078msgid "In {0} day"
2079msgid_plural "In {0} days"
2080msgstr[0] "След {0} ден"
2081msgstr[1] "След {0} дни"
[1213]2082
[2108]2083#: ../Tomboy/Utils.cs:275
[1213]2084msgid "MMMM d, h:mm tt"
[1518]2085msgstr "d MMMM, HH:mm"
[1213]2086
[2108]2087#: ../Tomboy/Utils.cs:276
[1213]2088msgid "MMMM d"
2089msgstr "d MMMM"
2090
[2108]2091#: ../Tomboy/Utils.cs:278
[1213]2092msgid "No Date"
2093msgstr "Без дата"
2094
[2108]2095#: ../Tomboy/Utils.cs:281
[1213]2096msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
[1518]2097msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
[1213]2098
[2108]2099#: ../Tomboy/Utils.cs:282
[1213]2100msgid "MMMM d yyyy"
2101msgstr "d MMMM yyyy"
2102
[1515]2103#: ../Tomboy/Watchers.cs:155
[1213]2104#, csharp-format
[1097]2105msgid "(Untitled {0})"
2106msgstr "(Без име {0})"
2107
[1994]2108#: ../Tomboy/Watchers.cs:189
[1097]2109#, csharp-format
2110msgid ""
2111"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
2112"for this note before continuing."
2113msgstr ""
2114"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
2115"бележка преди да продължите."
2116
[1994]2117#: ../Tomboy/Watchers.cs:204
[1097]2118msgid "Note title taken"
2119msgstr "Прието е заглавието на бележката"
2120
[1994]2121#: ../Tomboy/Watchers.cs:549
[1097]2122msgid "_Copy Link Address"
2123msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
2124
[1994]2125#: ../Tomboy/Watchers.cs:554
[1097]2126msgid "_Open Link"
2127msgstr "_Отваряне на връзка"
2128
[1515]2129#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:94
[1213]2130#, csharp-format
2131msgid ""
2132"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
2133"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
2134msgstr ""
2135"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
2136"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
2137"коректно"
[1097]2138
[1788]2139#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:129
2140msgid "Could not read testfile."
2141msgstr "Тестовият файл не може да бъде прочетен."
2142
2143#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:132
2144msgid "Write test failed."
2145msgstr "Пробата за запис е неуспешна."
2146
2147#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:176
[1213]2148msgid "Timeout connecting to server."
2149msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
[1097]2150
[1788]2151#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:184
[1213]2152msgid "Error connecting to server."
2153msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
[1097]2154
[1788]2155#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:198
[1213]2156msgid "FUSE could not be enabled."
2157msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
[1097]2158
[1788]2159#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:233
[1213]2160msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
2161msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
[1097]2162
[1515]2163#. Expander containing TreeView
[1948]2164#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:89
[1515]2165msgid "Details"
2166msgstr "Подробности"
2167
[1948]2168#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:126
[1213]2169msgid "Status"
2170msgstr "Състояние"
[1097]2171
[1994]2172#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:236
[1213]2173msgid "Acquiring sync lock..."
[1517]2174msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация…"
[1213]2175
[1994]2176#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:239
[1213]2177msgid "Committing changes..."
[1517]2178msgstr "Подаване на промените…"
[1213]2179
[1994]2180#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:242
[1213]2181msgid "Synchronizing Notes"
2182msgstr "Синхронизиране на бележките"
2183
[1994]2184#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:243
[1213]2185msgid "Synchronizing your notes..."
[1517]2186msgstr "Синхронизиране на бележките ви…"
[1213]2187
[1994]2188#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
[1213]2189msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
2190msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
2191
[1994]2192#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:246
[1213]2193msgid "Connecting to the server..."
[1517]2194msgstr "Свързване към сървър…"
[1213]2195
[1994]2196#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:252
[1213]2197msgid "Deleting notes off of the server..."
[1517]2198msgstr "Изтриване на бележки от сървър…"
[1213]2199
[1994]2200#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:256
[1213]2201msgid "Downloading new/updated notes..."
[1517]2202msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки…"
[1213]2203
[1994]2204#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:268
[1213]2205msgid "Server Locked"
2206msgstr "Сървърът е заключен"
2207
[1994]2208#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:269
[1213]2209msgid "Server is locked"
2210msgstr "Сървърът е заключен"
2211
[1994]2212#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:270
[1213]2213msgid ""
2214"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
2215"minutes and try again."
[1097]2216msgstr ""
[1213]2217"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
2218"опитайте отново."
[1097]2219
[1994]2220#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
[1213]2221msgid "Preparing to download updates from server..."
[1517]2222msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър…"
[1097]2223
[1994]2224#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:277
[1213]2225msgid "Preparing to upload updates to server..."
[1518]2226msgstr "Подготвяне за качването на промените на сървър…"
[1097]2227
[1994]2228#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:280
[1213]2229msgid "Uploading notes to server..."
[1517]2230msgstr "Качване на бележки на сървър…"
[1097]2231
[1994]2232#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:283
[1213]2233msgid "Synchronization Failed"
2234msgstr "Неуспешна синхронизация"
[1097]2235
[1994]2236#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
[1213]2237msgid "Failed to synchronize"
2238msgstr "Неуспешна синхронизация"
[1097]2239
[1994]2240#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
[1213]2241msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
2242msgstr ""
2243"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
2244"опитайте отново."
[1097]2245
[1994]2246#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:291
[1213]2247msgid "Synchronization Complete"
2248msgstr "Синхронизацията завърши"
2249
[1994]2250#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:292
[1213]2251msgid "Synchronization is complete"
2252msgstr "Синхронизацията завърши"
2253
[1994]2254#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
[1097]2255#, csharp-format
[1213]2256msgid "{0} note updated."
2257msgid_plural "{0} notes updated."
2258msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
2259msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
[1097]2260
[1994]2261#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
[1213]2262msgid "Your notes are now up to date."
2263msgstr "Бележките ви са обновени."
[1097]2264
[1994]2265#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:303
[1213]2266msgid "Synchronization Canceled"
2267msgstr "Синхронизацията бе отменена"
[1097]2268
[1994]2269#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
[1213]2270msgid "Synchronization was canceled"
2271msgstr "Синхронизацията бе отменена."
[1097]2272
[1994]2273#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:305
[1213]2274msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
2275msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
[1097]2276
[1994]2277#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
[1213]2278msgid "Synchronization Not Configured"
2279msgstr "Синхронизацията не е настроена"
[1097]2280
[1994]2281#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
[1213]2282msgid "Synchronization is not configured"
2283msgstr "Синхронизацията не е настроена."
[1097]2284
[1994]2285#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:311
[1213]2286msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
2287msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
[1097]2288
[1994]2289#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
[1213]2290msgid "Synchronization Service Error"
2291msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
[1097]2292
[1994]2293#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
[1213]2294msgid "Service error"
2295msgstr "Грешка в услугата"
[1097]2296
[1994]2297#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
[1213]2298msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
2299msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
[1097]2300
[1994]2301#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:334
[1213]2302msgid "Deleted locally"
2303msgstr "Изтрита локално"
[1097]2304
[1994]2305#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:337
[1213]2306msgid "Deleted from server"
2307msgstr "Изтрита на сървъра"
[1097]2308
[1994]2309#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:340
[1213]2310msgid "Updated"
2311msgstr "Променена"
[1097]2312
[1994]2313#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:343
[1213]2314msgid "Added"
2315msgstr "Добавена"
[1097]2316
[1994]2317#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:346
[1213]2318msgid "Uploaded changes to server"
2319msgstr "Промените са качени на сървъра"
[1097]2320
[1994]2321#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:349
[1213]2322msgid "Uploaded new note to server"
2323msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
[1097]2324
[1994]2325#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:496
[1213]2326msgid "Note Conflict"
2327msgstr "Конфликт в бележка"
[1097]2328
[1213]2329#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
[1994]2330#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:502
[1213]2331msgid " (old)"
2332msgstr " (стара)"
[1097]2333
[1994]2334#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:541
[1213]2335msgid "Rename local note:"
2336msgstr "Преименуване на локална бележка:"
[1097]2337
[1994]2338#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:547
[1213]2339msgid "Update links in referencing notes"
2340msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
2341
[1994]2342#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:554
[1213]2343msgid "Overwrite local note"
2344msgstr "Заместване на локалната бележка"
2345
[1994]2346#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:558
[1213]2347msgid "Always perform this action"
2348msgstr "Винаги да се извършва това действие"
2349
2350#. Set initial dialog text
[1994]2351#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:564
[1213]2352msgid "Note conflict detected"
2353msgstr "Открит е конфликт в бележки"
2354
[1994]2355#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:565
[1097]2356#, csharp-format
[1213]2357msgid ""
2358"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
2359"want to do with your local note?"
2360msgstr ""
2361"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
2362"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
[1097]2363
[1994]2364#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
[1213]2365msgid "_Tools"
2366msgstr "_Инструменти"
[1097]2367
[1844]2368#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:119
2369#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:163
[1515]2370msgid "Could not enable FUSE"
2371msgstr ""
2372"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
2373
[1844]2374#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:120
2375#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:164
[1515]2376msgid ""
2377"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
2378"properly and try again."
2379msgstr ""
2380"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
2381"правилно и опитайте отново."
2382
[1844]2383#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:135
[1213]2384msgid "Enable FUSE?"
2385msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
2386
[1515]2387#. TODO: This message isn't entirely accurate.
2388#. We should fix it.
[1844]2389#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:139
[1213]2390msgid ""
2391"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
2392"\n"
2393"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
2394"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
2395"etc/modules."
2396msgstr ""
2397"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
2398"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
2399"\n"
2400"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
2401"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
2402"local или „fuse“ към /etc/modules."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.