source: gnome/master/tomboy.master.bg.po @ 1994

Last change on this file since 1994 was 1994, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gtk+, tomboy, gnome-power-manager: подадени в master. Създадена директория за новия стабилен клон. zenity: подаден в master и gnome-2-30

File size: 91.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
6# Vladimir "Kaladan" Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005, 2006, 2007, 2009.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010.
8#
9msgid ""
10msgstr ""
11"Project-Id-Version: tomboy master\n"
12"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
13"POT-Creation-Date: 2010-02-24 07:08+0200\n"
14"PO-Revision-Date: 2010-02-24 07:07+0200\n"
15"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
16"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
23msgid "Accessories"
24msgstr "Аксесоари"
25
26#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2
27msgid "Simple and easy to use note-taking"
28msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
29
30#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
31msgid "Tomboy Applet Factory"
32msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
33
34#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
35#: ../Tomboy/Tray.cs:568
36msgid "Tomboy Notes"
37msgstr "Бележки (Tomboy)"
38
39#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:179
40#: ../Tomboy/Tray.cs:263
41msgid "S_ynchronize Notes"
42msgstr "Син_хронизация на бележките"
43
44#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:164
45msgid "_About"
46msgstr "_Относно"
47
48#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
49#: ../Tomboy/Tray.cs:277
50msgid "_Help"
51msgstr "Помо_щ"
52
53#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:4 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
54#: ../Tomboy/Tray.cs:272
55msgid "_Preferences"
56msgstr "_Настройки"
57
58#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
59msgid "Note-taker"
60msgstr "Водене на бележки"
61
62#: ../data/tomboy.desktop.in.h:2
63msgid "Take notes, link ideas, and stay organized"
64msgstr "Писане на бележки, свързване на идеи — бъди организиран"
65
66#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
67msgid "Accept SSL Certificates"
68msgstr "Приемане на сертификатите за SSL"
69
70#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
71msgid "Automatic Background Synchronization Timeout"
72msgstr "Време за автоматично фоново синхронизиране"
73
74#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
75msgid "Create a new Note"
76msgstr "Създаване на нова бележка"
77
78#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
79msgid "Custom Font Face"
80msgstr "Личен шрифт"
81
82#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
83msgid "Determines X coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
84msgstr ""
85"Указва координатата X на прозореца за търсене. Запазва се при изход от "
86"Tomboy."
87
88#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
89msgid "Determines Y coordinate of Search window; stored on Tomboy exit."
90msgstr ""
91"Указва координатата Y на прозореца за търсене. Запазва се при изход от "
92"Tomboy."
93
94#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
95msgid "Determines pixel height of Search window; stored on Tomboy exit."
96msgstr ""
97"Указва височината на прозореца за търсене в пиксели. Запазва се при изход от "
98"Tomboy."
99
100#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
101msgid "Determines pixel width of Search window; stored on Tomboy exit."
102msgstr ""
103"Указва широчината на прозореца за търсене в пиксели. Запазва се при изход от "
104"Tomboy."
105
106#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
107msgid "Enable Auto bulleted lists."
108msgstr "Автоматични поточкови списъци."
109
110#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
111msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
112msgstr ""
113"Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
114
115#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
116msgid "Enable WikiWord highlighting"
117msgstr "Отбелязване като Уики"
118
119#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
120msgid "Enable closing notes with escape."
121msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
122
123#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
124msgid "Enable custom font"
125msgstr "Включване на личния шрифт"
126
127#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
128msgid "Enable global keybindings"
129msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
130
131#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
132msgid "Enable spellchecking"
133msgstr "Включване на проверката на правописа"
134
135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
136msgid "Enable startup notes"
137msgstr "Включване на бележки при стартиране"
138
139#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
140msgid ""
141"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
142"- or * at the beginning of a line."
143msgstr ""
144"Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им "
145"се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
146
147#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
148msgid ""
149"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
150"paste timestamped content into the Start Here note."
151msgstr ""
152"Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката "
153"върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето "
154"на поставянето му в началната бележка."
155
156#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
157msgid ""
158"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
159"will create a note with that name."
160msgstr ""
161"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
162"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
163"същото име."
164
165#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
166msgid "FUSE Mounting Timeout (ms)"
167msgstr "Изтече времето за монтиране на FUSE (ms)"
168
169#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
170msgid "HTML Export All Linked Notes"
171msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
172
173#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
174msgid "HTML Export Last Directory"
175msgstr "Последната папка да се изнесе като HTML"
176
177#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
178msgid "HTML Export Linked Notes"
179msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
180
181#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
182msgid ""
183"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
184"font when displaying notes."
185msgstr ""
186"Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде "
187"използван за бележките."
188
189#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
190msgid ""
191"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
192"reopened at startup."
193msgstr ""
194"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат "
195"автоматично показани при стартирането му."
196
197#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
198msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
199msgstr ""
200"Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на "
201"клавиша „Esc“."
202
203#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
204msgid ""
205"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
206"suggestions shown in the right-click menu."
207msgstr ""
208"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
209"за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния "
210"бутон на мишката."
211
212#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
213msgid ""
214"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
215"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
216"available from any application."
217msgstr ""
218"Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/"
219"global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на "
220"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
221
222#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
223msgid ""
224"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
225"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
226msgstr ""
227"Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде "
228"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде "
229"използван стандартният шрифт."
230
231#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
232msgid ""
233"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
234"should run automatically the next time Tomboy starts."
235msgstr ""
236"Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била "
237"стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото "
238"стартиране на Tomboy."
239
240#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
241msgid ""
242"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
243"menu."
244msgstr ""
245"Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто "
246"на Tomboy за бележки."
247
248#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
249msgid ""
250"Integer value indicating how frequently to perform a background sync of your "
251"notes (when sync is configured). Any value less than 1 indicates that "
252"autosync is disabled. The lowest acceptable positive value is 5. Value is in "
253"minutes."
254msgstr ""
255"Цяло число, което указва периода в минути за извършване на фоново "
256"синхронизиране (когато то е включено). Стойност под 1 указва, че "
257"синхронизирането е изключено. Най-малката приемлива стойност е 5."
258
259#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
260msgid ""
261"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
262"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
263"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
264"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
265"conflict situation on a case-by-case basis."
266msgstr ""
267"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
268"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
269"вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
270"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
271
272#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
273msgid ""
274"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
275"specific link updating behavior when a note is renamed, instead of prompting "
276"the user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the "
277"user wishes to be prompted when renaming a note may impact links that exist "
278"in other notes. 1 indicates that links should automatically be removed. 2 "
279"indicates that link text should be updated to the new note name so that it "
280"will continue linking to the renamed note."
281msgstr ""
282"Цяло число, което указва какво да е действието при преименуване на бележка. "
283"Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят "
284"желае да бъде предупреждаван всеки път при преименуване на бележка, към "
285"която има връзки в другите бележки. „1“ указва, че връзките в другите "
286"бележки трябва да се премахнат, а „2“, че текстът във връзките трябва да се "
287"промени, за да съответства на преименуваната бележка."
288
289#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
290msgid "Link Updating Behavior on Note Rename"
291msgstr "Поведение спрямо връзките при преименуване на бележка"
292
293#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
294msgid "List of pinned notes."
295msgstr "Списък със залепените бележки"
296
297#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
298msgid ""
299"Maximum characters of note title to show in the Tomboy tray or panel applet "
300"note menu."
301msgstr ""
302"Максимален брой знаци от заглавието на бележка, които да се показват в "
303"аплета Tomboy или менюто с бележки."
304
305#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
306msgid "Maximum note title length to show in tray menu."
307msgstr ""
308"Максимална дължина на заглавието на бележки, които да се показват в менюто"
309
310#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
311msgid "Minimum number of notes to show in menu"
312msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
313
314#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
315msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
316msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
317
318#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
319msgid "Open Recent Changes"
320msgstr "Отваряне на последните промени"
321
322#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
323msgid "Open Search Dialog"
324msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
325
326#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
327msgid "Open Start Here"
328msgstr "Отваряне на началната бележка"
329
330#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
331msgid "Path on SSH server to Tomboy synchronization directory (optional)."
332msgstr ""
333"Път върху сървъра със SSH до папката за синхронизация на Tomboy "
334"(незадължително)."
335
336#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
337msgid ""
338"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
339"service addin."
340msgstr ""
341"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
342"синхронизация."
343
344#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
345msgid "SSHFS Remote Synchronization Folder"
346msgstr "Папка за синхронизация чрез SSHFS"
347
348#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
349msgid "SSHFS Remote Synchronization User Name"
350msgstr "Потребителско име за синхронизация чрез SSHFS"
351
352#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
353msgid "SSHFS Synchronization Server Port"
354msgstr "Порт за синхронизация чрез SSHFS"
355
356#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
357msgid "SSHFS Synchronization Server URL"
358msgstr "Адрес на сървър за синхронизация чрез SSHFS"
359
360#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
361msgid "Saved height of Search window"
362msgstr "Запазена височина на прозореца за търсене"
363
364#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
365msgid "Saved horizontal position of Search window"
366msgstr "Запазена позиция по хоризонтала на прозореца за търсене"
367
368#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
369msgid "Saved vertical position of Search window"
370msgstr "Запазена позиция по вертикала на прозореца за търсене"
371
372#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
373msgid "Saved width of Search window"
374msgstr "Запазена широчина на прозореца за търсене"
375
376#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
377msgid "Selected Synchronization Service Addin"
378msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
379
380#: ../data/tomboy.schemas.in.h:55
381msgid "Set to TRUE to activate"
382msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
383
384#: ../data/tomboy.schemas.in.h:56
385msgid "Show applet menu"
386msgstr "Показване на менюто за аплетите"
387
388#: ../data/tomboy.schemas.in.h:57
389msgid "Start Here Note"
390msgstr "Начална бележка"
391
392#: ../data/tomboy.schemas.in.h:58
393msgid "Sticky Note Importer First Run"
394msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
395
396#: ../data/tomboy.schemas.in.h:59
397msgid "Synchronization Client ID"
398msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
399
400#: ../data/tomboy.schemas.in.h:60
401msgid "Synchronization Local Server Path"
402msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
403
404#: ../data/tomboy.schemas.in.h:61
405msgid "The date format that is used for the timestamp."
406msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
407
408#: ../data/tomboy.schemas.in.h:62
409msgid ""
410"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
411"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
412"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
413"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
414"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
415"for this action."
416msgstr ""
417"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
418"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
419"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
420"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
421"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
422"действие."
423
424#: ../data/tomboy.schemas.in.h:63
425msgid ""
426"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
427"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
428"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
429"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
430"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
431"action."
432msgstr ""
433"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
434"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
435"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
436"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
437"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
438"действие."
439
440#: ../data/tomboy.schemas.in.h:64
441msgid ""
442"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
443"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
444"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
445"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
446"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
447"action."
448msgstr ""
449"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
450"бележки. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
451"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
452"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
453"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
454"комбинация за това действие."
455
456#: ../data/tomboy.schemas.in.h:65
457msgid ""
458"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
459"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
460"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
461"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
462"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
463"for this action."
464msgstr ""
465"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
466"промени. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
467"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
468"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
469"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
470"комбинация за това действие."
471
472#: ../data/tomboy.schemas.in.h:66
473msgid ""
474"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
475"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
476"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
477"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
478"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
479"action."
480msgstr ""
481"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
482"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
483"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
484"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
485"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
486"действие."
487
488#: ../data/tomboy.schemas.in.h:67
489msgid "The handler for \"note://\" URLs"
490msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
491
492#: ../data/tomboy.schemas.in.h:68
493msgid ""
494"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
495msgstr ""
496"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в "
497"HTML."
498
499#: ../data/tomboy.schemas.in.h:69
500msgid ""
501"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
502"HTML plugin."
503msgstr ""
504"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
505"в приставката за изнасяне в HTML."
506
507#: ../data/tomboy.schemas.in.h:70
508msgid ""
509"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
510"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
511"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
512"recursively) should be included during an export to HTML."
513msgstr ""
514"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
515"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
516"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“, за да укаже дали "
517"всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при изнасяне към "
518"HTML."
519
520#: ../data/tomboy.schemas.in.h:71
521msgid ""
522"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
523"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
524"accessible by hotkey."
525msgstr ""
526"Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се "
527"намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален "
528"ускорител."
529
530#: ../data/tomboy.schemas.in.h:72
531msgid ""
532"The port to use when connecting to the synchronization server via SSH. Set "
533"to -1 or less if default SSH port settings should be used instead."
534msgstr ""
535"Портът за свързване при синхронизация чрез SSH. Ако е -1 или по-малко, се "
536"използва стандартният порт."
537
538#: ../data/tomboy.schemas.in.h:73
539msgid ""
540"Time (in milliseconds) Tomboy should wait for a response when using FUSE to "
541"mount a sync share."
542msgstr ""
543"Времето (в милисекунди), през което Tomboy ще чака за отговор при "
544"монтирането на FUSE дял."
545
546#: ../data/tomboy.schemas.in.h:74
547msgid "Timestamp format"
548msgstr "Формат на датата"
549
550#: ../data/tomboy.schemas.in.h:75
551msgid "URL of SSH server containing Tomboy synchronization directory."
552msgstr "Адресът на сървър за SSH, съдържащ папка за синхронизация на Tomboy."
553
554#: ../data/tomboy.schemas.in.h:76
555msgid ""
556"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
557"addin."
558msgstr ""
559"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
560"синхронизация."
561
562#: ../data/tomboy.schemas.in.h:77
563msgid ""
564"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
565"sychronization server."
566msgstr ""
567"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
568"свързване със сървър за синхронизация."
569
570#: ../data/tomboy.schemas.in.h:78
571msgid ""
572"Use wdfs option \"-ac\" to accept SSL certificates without prompting the "
573"user."
574msgstr ""
575"Използвайте опцията „-ac“ на wdfs, за да се приемат сертификатите за SSL без "
576"запитване до потребителя."
577
578#: ../data/tomboy.schemas.in.h:79
579msgid "User name to use when connecting to the synchronization server via SSH."
580msgstr "Потребителското име при синхронизация чрез SSH."
581
582#: ../data/tomboy.schemas.in.h:80
583msgid ""
584"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
585"in the Tomboy note menu."
586msgstr ""
587"Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се "
588"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
589
590#: ../Tomboy/ActionManager.cs:127
591msgid "_File"
592msgstr "_Файл"
593
594#: ../Tomboy/ActionManager.cs:130
595msgid "_New"
596msgstr "_Нова бележка"
597
598#: ../Tomboy/ActionManager.cs:131 ../Tomboy/ActionManager.cs:172
599msgid "Create a new note"
600msgstr "Създаване на нова бележка"
601
602#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
603msgid "_Open..."
604msgstr "_Отваряне…"
605
606#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
607msgid "Open the selected note"
608msgstr "Отваряне на избраната бележка"
609
610#: ../Tomboy/ActionManager.cs:138
611msgid "_Delete"
612msgstr "_Изтриване"
613
614#: ../Tomboy/ActionManager.cs:139
615msgid "Delete the selected note"
616msgstr "Изтриване на избраната бележка"
617
618#: ../Tomboy/ActionManager.cs:142 ../Tomboy/NoteWindow.cs:406
619msgid "_Close"
620msgstr "_Затваряне"
621
622#: ../Tomboy/ActionManager.cs:143
623msgid "Close this window"
624msgstr "Затваряне на този прозорец"
625
626#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Tray.cs:289
627msgid "_Quit"
628msgstr "_Спиране на програмата"
629
630#: ../Tomboy/ActionManager.cs:147
631msgid "Quit Tomboy"
632msgstr "Спиране на Tomboy"
633
634#: ../Tomboy/ActionManager.cs:150
635msgid "_Edit"
636msgstr "_Редактиране"
637
638#: ../Tomboy/ActionManager.cs:154 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:65
639msgid "Tomboy Preferences"
640msgstr "Настройки на Tomboy"
641
642#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
643msgid "_Contents"
644msgstr "_Ръководство"
645
646#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
647msgid "Tomboy Help"
648msgstr "Помощ за Tomboy"
649
650#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
651msgid "About Tomboy"
652msgstr "Относно Tomboy"
653
654#: ../Tomboy/ActionManager.cs:168
655msgid "TrayIcon"
656msgstr "Икона в областта за уведомяване"
657
658#: ../Tomboy/ActionManager.cs:171
659msgid "Create _New Note"
660msgstr "Създаване на _нова бележка"
661
662#: ../Tomboy/ActionManager.cs:175 ../Tomboy/NoteWindow.cs:349
663msgid "_Search All Notes"
664msgstr "Т_ърсене из всички бележки"
665
666#: ../Tomboy/ActionManager.cs:176
667msgid "Open the Search All Notes window"
668msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
669
670#: ../Tomboy/ActionManager.cs:180
671msgid "Start synchronizing notes"
672msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
673
674#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:38
675msgid "What links here?"
676msgstr "Бележки свързани с тази"
677
678#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:84
679msgid "(none)"
680msgstr "(нищо)"
681
682#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:23
683msgid ""
684"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
685"special icon for certain hosts, add them here."
686msgstr ""
687"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
688"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
689"хостове, добавете ги тук."
690
691#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:41
692msgid "Host Name"
693msgstr "Име на хоста"
694
695#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:58
696msgid "Icon"
697msgstr "Икона"
698
699#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:176
700msgid "Select an icon..."
701msgstr "Избор на икона…"
702
703#. Extra Widget
704#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:191
705msgid "_Host name:"
706msgstr "Име на _хоста:"
707
708#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:220
709msgid "No host name specified"
710msgstr "Не е указано име"
711
712#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:221
713msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
714msgstr ""
715"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
716
717#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:247
718msgid "Error saving icon"
719msgstr "Грешка при запазване на икона"
720
721#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:248
722msgid "Could not save the icon file."
723msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
724
725#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:302
726msgid "Really remove this icon?"
727msgstr "Наистина ли да се изтрие тази икона?"
728
729#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:303
730msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
731msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
732
733#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:66
734msgid "Export to HTML"
735msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
736
737#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:114
738#, csharp-format
739msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
740msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“."
741
742#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:125
743msgid "Note exported successfully"
744msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
745
746#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:131
747msgid "Access denied."
748msgstr "Достъпът е отказан."
749
750#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:133
751msgid "Folder does not exist."
752msgstr "Папката не съществува."
753
754#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:148
755#, csharp-format
756msgid "Could not save the file \"{0}\""
757msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
758
759#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
760msgid "Destination for HTML Export"
761msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
762
763#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
764msgid "Export linked notes"
765msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
766
767#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
768msgid "Include all other linked notes"
769msgstr "Включване на всички свързани бележки"
770
771#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:273
772msgid "Cannot open email"
773msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
774
775#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:93
776msgid "_Folder Path:"
777msgstr "_Път до папка:"
778
779#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:100
780msgid "Select Synchronization Folder..."
781msgstr "Избор на папка за синхронизация…"
782
783#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:126
784msgid "Folder path field is empty."
785msgstr "Полето за път до папката е празно."
786
787#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:135
788msgid ""
789"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
790msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
791
792#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:213
793msgid "Local Folder"
794msgstr "Локална папка"
795
796#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:13
797msgid "Fixed Wid_th"
798msgstr "_Равноширок"
799
800#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:244
801#, csharp-format
802msgid "Cannot contact '{0}'"
803msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
804
805#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:247
806#, csharp-format
807msgid "Error running gaim-remote: {0}"
808msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
809
810#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
811msgid "Insert Timestamp"
812msgstr "Вмъкване на дата"
813
814#. initial newline
815#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:29
816#: ../Tomboy/Applet.cs:221 ../Tomboy/Preferences.cs:146
817msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
818msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
819
820#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:54
821msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
822msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте личен."
823
824#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:62
825msgid "Use _Selected Format"
826msgstr "Използване на _избран формат"
827
828#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:87
829msgid "_Use Custom Format"
830msgstr "Избор на _личен формат"
831
832#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
833msgid "Today: Template"
834msgstr "Шаблонна бележка „Днес“"
835
836#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
837msgid "Today: "
838msgstr "Днес: "
839
840#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
841#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
842msgid "dddd, MMMM d yyyy"
843msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
844
845#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
846msgid "Tasks"
847msgstr "Задачи"
848
849#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
850msgid "Appointments"
851msgstr "Срещи"
852
853#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
854msgid ""
855"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
856"the text that new Today notes have."
857msgstr ""
858"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблонна бележка „Днес“</span>, за "
859"да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
860
861#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
862msgid "_Open Today: Template"
863msgstr "_Отваряне на шаблонна бележка „Днес“"
864
865#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:52
866msgid "Print"
867msgstr "Печат"
868
869#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:82
870msgid "Error printing note"
871msgstr "Грешка при печатане на бележка."
872
873#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:219
874#, csharp-format
875msgid "Page {0} of {1}"
876msgstr "Страница {0} от {1}"
877
878#. Translators: Explanation of the date and time format specifications can be found here:
879#. * http://msdn.microsoft.com/en-us/library/system.globalization.datetimeformatinfo.aspx
880#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:238
881msgid "dddd MM/dd/yyyy, hh:mm:ss tt"
882msgstr "dd.MM.yyyy — dddd, HH:mm"
883
884#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
885msgid "Add a sketch"
886msgstr "Добавяне на скица"
887
888#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:47
889#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:59
890msgid "Se_rver:"
891msgstr "_Сървър:"
892
893#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:51
894#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:59
895msgid "User_name:"
896msgstr "_Име на потребител:"
897
898#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:55
899msgid "_Folder Path (optional):"
900msgstr "_Път до папката (по избор):"
901
902#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
903#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:58
904msgid ""
905"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
906"added to a running SSH daemon."
907msgstr ""
908"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
909"потребител на този сървър."
910
911#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:82
912msgid "Server or username field is empty."
913msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
914
915#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:130
916msgid "SSH (sshfs FUSE)"
917msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
918
919#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:179
920msgid ""
921"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
922"to a running SSH daemon."
923msgstr ""
924"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
925"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
926
927#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
928msgid "Import from Sticky Notes"
929msgstr "Внасяне на лепкавите бележки"
930
931#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
932msgid "No Sticky Notes found"
933msgstr "Не са открити лепкави бележки"
934
935#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:134
936#, csharp-format
937msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
938msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
939
940#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
941msgid "Sticky Notes import completed"
942msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
943
944#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:144
945#, csharp-format
946msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
947msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
948
949#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:156
950msgid "Untitled"
951msgstr "Без име"
952
953#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:185
954msgid "Sticky Note: "
955msgstr "Лепкава бележка: "
956
957#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:62
958msgid "Tasque"
959msgstr "Tasque"
960
961#. Note to translators: "All" here must match up with the "All"
962#. category translation in Tasque for this to work properly.  "All"
963#. is used here to allow Tasque to decide which default category
964#. will be used to create the new task.
965#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:86
966msgid "All"
967msgstr "Всички"
968
969#: ../Tomboy/Addins/Tasque/TasqueNoteAddin.cs:145
970msgid "--- Tasque is not running ---"
971msgstr "--- Tasque не работи ---"
972
973#: ../Tomboy/Addins/Underline/UnderlineMenuItem.cs:12
974msgid "_Underline"
975msgstr "_Подчертаване"
976
977#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:55
978msgid "_URL:"
979msgstr "_Адрес:"
980
981#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:64
982msgid "_Password:"
983msgstr "_Парола:"
984
985#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:77
986msgid "URL, username, or password field is empty."
987msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
988
989#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:119
990msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
991msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
992
993#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:178
994msgid ""
995"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
996"incorrect user name and/or password."
997msgstr ""
998"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
999"неправилна комбинация от име и парола."
1000
1001#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
1002#. to GConf, and notify user.
1003#. Save configuration into GConf
1004#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
1005#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
1006#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:254
1007msgid ""
1008"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
1009msgstr ""
1010"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
1011"следното съобщение:"
1012
1013#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncServiceAddin.cs:70
1014msgid "Tomboy Web"
1015msgstr "Уеб сайт на Tomboy"
1016
1017#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:66
1018#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:96
1019msgid "Connect to Server"
1020msgstr "Свързване към сървър"
1021
1022#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:68
1023msgid "Connected"
1024msgstr "Свързан"
1025
1026#. Translators: The web service supporting Tomboy WebSync is not responding as expected
1027#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:125
1028#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:156
1029#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:170
1030msgid "Server not responding. Try again later."
1031msgstr "Сървърът не отговаря. Пробвайте отново по-късно."
1032
1033#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:201
1034msgid "Authorization Failed, Try Again"
1035msgstr "Неуспешна оторизация. Пробвайте отново"
1036
1037#. Translators: Title of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
1038#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:210
1039msgid "Tomboy Web Authorization Successful"
1040msgstr "Успешна оторизация през уеб"
1041
1042#. Translators: Body of web page presented to user after they authorized Tomboy for sync
1043#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:212
1044msgid ""
1045"Please return to the Tomboy Preferences window and press Save to start "
1046"synchronizing."
1047msgstr ""
1048"Върнете се в прозореца „Настройки на Tomboy“ и натиснете бутона „Запазване“, "
1049"за да започне синхронизацията"
1050
1051#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:221
1052msgid "Connected. Press Save to start synchronizing"
1053msgstr "Успешна връзка. Натиснете „Запазване“, за да започне синхронизацията"
1054
1055#. Translators: The user must take action in their web browser to continue the authorization process
1056#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:227
1057#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:239
1058msgid "Authorizing in browser (Press to reset connection)"
1059msgstr "Оторизация чрез браузър (натиснете, за да преустановите връзката)"
1060
1061#. Translators: Sometimes a user's default browser is not set, so we recommend setting it and trying again
1062#: ../Tomboy/Addins/WebSyncService/WebSyncPreferencesWidget.cs:235
1063msgid "Set the default browser and try again"
1064msgstr "Задайте стандартен браузър и пробвайте отново"
1065
1066#. Translators: This is the name of "Window" menu in the Mac menubar
1067#: ../Tomboy/MacApplication.cs:215
1068msgid "_Window"
1069msgstr "_Прозорец"
1070
1071#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
1072#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
1073msgid "Create a new notebook"
1074msgstr "Създаване на нов бележник"
1075
1076#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
1077msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
1078msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
1079
1080#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
1081msgid "N_otebook name:"
1082msgstr "Име на _бележника:"
1083
1084#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:45
1085msgid "Name already taken"
1086msgstr "Името на бележника е заето"
1087
1088#. Translation note: This is the Create button in the Create
1089#. New Note Dialog.
1090#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
1091msgid "C_reate"
1092msgstr "_Създаване"
1093
1094#. The templateNoteTite should show the name of the
1095#. notebook.  For example, if the name of the notebooks
1096#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
1097#. Notebook Template".  Translators should place the
1098#. name of the notebook accordingly using "{0}".
1099#. TODO: Figure out how to make this note for
1100#. translators appear properly.
1101#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:79
1102#, csharp-format
1103msgid "{0} Notebook Template"
1104msgstr "Шаблона бележка за {0}"
1105
1106#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:183
1107msgid "All Notes"
1108msgstr "Всички бележки"
1109
1110#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
1111msgid "Unfiled Notes"
1112msgstr "Некартотекирани"
1113
1114#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:48
1115msgid "Note_books"
1116msgstr "_Бележници"
1117
1118#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
1119#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:69
1120msgid "Create a new note in a notebook"
1121msgstr "Създаване на нова бележка в бележник"
1122
1123#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:52
1124#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:223
1125msgid "New Note_book..."
1126msgstr "Но_в бележник…"
1127
1128#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:56
1129msgid "_New Note"
1130msgstr "_Нова бележка"
1131
1132#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
1133msgid "Create a new note in this notebook"
1134msgstr "Създаване на нова бележка в този бележник"
1135
1136#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:60
1137msgid "_Open Template Note"
1138msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
1139
1140#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:61
1141msgid "Open this notebook's template note"
1142msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
1143
1144#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:64
1145msgid "Delete Note_book"
1146msgstr "Изтриване на _този бележник"
1147
1148#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:65
1149msgid "Delete the selected notebook"
1150msgstr "Изтриване на избрания бележник"
1151
1152#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:68
1153#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:251
1154msgid "Notebooks"
1155msgstr "Бележници"
1156
1157#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:356
1158msgid "Really delete this notebook?"
1159msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
1160
1161#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:358
1162msgid ""
1163"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
1164"longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
1165msgstr ""
1166"Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани "
1167"повече с него. Това действие не може да се отмени."
1168
1169#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
1170msgid "No notebook"
1171msgstr "Няма бележници"
1172
1173#. Translators should preserve the "{0}" in the following
1174#. string.  After being formatted for a notebook named,
1175#. "Meetings", for example, the resultant string would be:
1176#. New "Meetings" Note
1177#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
1178#, csharp-format
1179msgid "New \"{0}\" Note"
1180msgstr "Нова бележка за {0}"
1181
1182#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:46
1183msgid "Place this note into a notebook"
1184msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
1185
1186#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:127
1187msgid "Notebook"
1188msgstr "Бележник"
1189
1190#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:156
1191msgid "_New notebook..."
1192msgstr "Но_в бележник…"
1193
1194#: ../Tomboy/Note.cs:1569
1195msgid "Really delete this note?"
1196msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
1197
1198#: ../Tomboy/Note.cs:1572
1199#, csharp-format
1200msgid "Really delete this {0} note?"
1201msgid_plural "Really delete these {0} notes?"
1202msgstr[0] "Наистина ли да се изтрие тази {0} бележка?"
1203msgstr[1] "Наистина ли да се изтрият тези {0} бележки?"
1204
1205#: ../Tomboy/Note.cs:1583
1206msgid "If you delete a note it is permanently lost."
1207msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
1208
1209#: ../Tomboy/Note.cs:1611
1210#, csharp-format
1211msgid ""
1212"An error occurred while saving your notes. Please check that you have "
1213"sufficient disk space, and that you have appropriate rights on {0}. Error "
1214"details can be found in {0}."
1215msgstr ""
1216"При запазването на бележките възникна грешка. Проверете дали имате "
1217"достатъчно свободно място на диска и необходимите права за папката „{0}“. "
1218"Подробностите за грешката са във файла „{0}“."
1219
1220#: ../Tomboy/Note.cs:1627
1221msgid "Error saving note data."
1222msgstr "Грешка при запазване на данните на бележка."
1223
1224#. New Note Template
1225#. Translators: This is 'New Note' Template, not New 'Note Template'
1226#: ../Tomboy/NoteManager.cs:21 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:256
1227msgid "New Note Template"
1228msgstr "Нова шаблонна бележка"
1229
1230#. Create migration notification note
1231#. Translators: The title of the data migration note
1232#: ../Tomboy/NoteManager.cs:147
1233msgid "Your Notes Have Moved!"
1234msgstr "Бележките ви са преместени!"
1235
1236#. Translators: The contents (not including the title) of the data migration note. {0}, {1}, {2}, {3}, and {4} are replaced by directory paths and should not be changed
1237#: ../Tomboy/NoteManager.cs:160
1238#, csharp-format
1239msgid ""
1240"In the latest version of Tomboy, your note files have moved.  You have "
1241"probably never cared where your notes are stored, and if you still don't "
1242"care, please go ahead and <bold>delete this note</bold>.  :-)\n"
1243"\n"
1244"Your old note directory is still safe and sound at <link:url>{0}</link:"
1245"url> . If you go back to an older version of Tomboy, it will look for notes "
1246"there.\n"
1247"\n"
1248"But we've copied your notes and configuration info into new directories, "
1249"which will be used from now on:\n"
1250"\n"
1251"<list><list-item dir=\"ltr\">Notes can now be found at <link:url>{1}</link:"
1252"url>\n"
1253"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Configuration is at <link:url>{2}</link:"
1254"url>\n"
1255"</list-item><list-item dir=\"ltr\">You can install add-ins at <link:url>{3}</"
1256"link:url>\n"
1257"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Log files can be found at <link:url>{4}</"
1258"link:url></list-item></list>\n"
1259"\n"
1260"Ciao!"
1261msgstr ""
1262"В последната версия на Tomboy бележките ви са преместени. Ако никога досега "
1263"не сте се интересували къде се съхраняват и това продължава да е така — "
1264"просто <bold>изтрийте тази бележка</bold>.  :-)\n"
1265"\n"
1266"Предишната папка, в която старите бележки все така си седят, е <link:url>{0}"
1267"</link:url> . Ако се върнете към стара версия на Tomboy, програмата ще "
1268"работи с тях.\n"
1269"\n"
1270"Все пак, бележките и настройките са копирани в нови папки, който ще се "
1271"ползват в бъдеще:\n"
1272"\n"
1273"<list><list-item dir=\"ltr\">Бележките се намират в <link:url>{1}</link:"
1274"url>\n"
1275"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Настройките се намират в <link:url>{2}</"
1276"link:url>\n"
1277"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Приставките се намират в <link:url>{3}</"
1278"link:url>\n"
1279"</list-item><list-item dir=\"ltr\">Дневниците се намират в <link:url>{4}</"
1280"link:url></list-item></list>\n"
1281"\n"
1282"Поздрави!"
1283
1284#: ../Tomboy/NoteManager.cs:259
1285msgid ""
1286"<note-content>Start Here\n"
1287"\n"
1288"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
1289"\n"
1290"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
1291"\n"
1292"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
1293"Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will "
1294"be saved automatically.\n"
1295"\n"
1296"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
1297"together!\n"
1298"\n"
1299"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:"
1300"internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
1301"Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link "
1302"to open the note.</note-content>"
1303msgstr ""
1304"<note-content>Започнете от тук\n"
1305"\n"
1306"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
1307"\n"
1308"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
1309"\n"
1310"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез "
1311"избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на "
1312"GNOME.\n"
1313"\n"
1314"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
1315"\n"
1316"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</"
1317"link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:"
1318"internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се "
1319"подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</"
1320"note-content>"
1321
1322#: ../Tomboy/NoteManager.cs:278
1323msgid ""
1324"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
1325"\n"
1326"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current "
1327"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing "
1328"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
1329"note.\n"
1330"\n"
1331"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This "
1332"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
1333"\n"
1334"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
1335"automatically be linked for you.</note-content>"
1336msgstr ""
1337"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
1338"\n"
1339"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в "
1340"текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с "
1341"инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще "
1342"подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
1343"\n"
1344"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
1345"другите бележки. Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
1346"преименуването на бележката.\n"
1347"\n"
1348"Ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, двете бележки "
1349"ще се свържат автоматично.</note-content>"
1350
1351#. Attempt to find an existing Start Here note
1352#: ../Tomboy/NoteManager.cs:293 ../Tomboy/NoteManager.cs:361
1353msgid "Start Here"
1354msgstr "Начална бележка"
1355
1356#: ../Tomboy/NoteManager.cs:298
1357msgid "Using Links in Tomboy"
1358msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
1359
1360#: ../Tomboy/NoteManager.cs:438
1361#, csharp-format
1362msgid "New Note {0}"
1363msgstr "Нова бележка {0}"
1364
1365#. Use a simple "Describe..." body and highlight
1366#. it so it can be easily overwritten
1367#: ../Tomboy/NoteManager.cs:511 ../Tomboy/NoteManager.cs:603
1368msgid "Describe your new note here."
1369msgstr "Тук опишете новата бележка."
1370
1371#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:50
1372msgid "Rename Note Links?"
1373msgstr "Да се преименуват ли връзките в бележките?"
1374
1375#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:56
1376msgid "_Rename Links"
1377msgstr "_Преименуване на връзки"
1378
1379#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:59
1380msgid "_Don't Rename Links"
1381msgstr "_Без преименуване на връзки"
1382
1383#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:67
1384#, csharp-format
1385msgid ""
1386"Rename links in other notes from \"<span underline=\"single\">{0}</span>\" "
1387"to \"<span underline=\"single\">{1}</span>\"?\n"
1388"\n"
1389"If you do not rename the links, they will no longer link to anything."
1390msgstr ""
1391"Да се преименуват ли връзките в другите бележки от „<span underline=\"single"
1392"\">{0}</span>“ на „<span underline=\"single\">{1}</span>“?\n"
1393"\n"
1394"Ако не се преименуват, връзките няма да работят повече."
1395
1396#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:81
1397msgid "Rename Links"
1398msgstr "Преименуване на връзки"
1399
1400#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:93
1401#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
1402msgid "Note Title"
1403msgstr "Заглавие на бележката"
1404
1405#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:115
1406msgid "Select All"
1407msgstr "Избор на всичко"
1408
1409#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:123
1410msgid "Select None"
1411msgstr "Изчистване на избора"
1412
1413#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:140
1414msgid "Ad_vanced"
1415msgstr "_Допълнителни"
1416
1417#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:143
1418msgid "Always show this _window"
1419msgstr "Този _прозорец да се показва винаги"
1420
1421#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:151
1422msgid "Never rename _links"
1423msgstr "Връзките да не се преименуват _никога"
1424
1425#: ../Tomboy/NoteRenameDialog.cs:159
1426msgid "Alwa_ys rename links"
1427msgstr "Връзките да се преименуват _винаги"
1428
1429#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:58
1430msgid "Find in This Note"
1431msgstr "Търсене в тази бележка"
1432
1433#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:361
1434msgid "_Link to New Note"
1435msgstr "_Връзка към нова бележка"
1436
1437#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:373
1438msgid "Te_xt"
1439msgstr "Т_екст"
1440
1441#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:381
1442msgid "_Find in This Note"
1443msgstr "_Търсене в тази бележка"
1444
1445#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:396
1446msgid "Clos_e All Notes"
1447msgstr "Затваряне на вси_чки бележки"
1448
1449#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:436
1450msgid "Search"
1451msgstr "Търсене"
1452
1453#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:439
1454msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
1455msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
1456
1457#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:451
1458msgid "Link"
1459msgstr "Връзка"
1460
1461#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:457
1462msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
1463msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
1464
1465#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:470
1466msgid "_Text"
1467msgstr "Т_екст"
1468
1469#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:475
1470msgid "Set properties of text"
1471msgstr "Настройване свойствата на текста"
1472
1473#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480
1474msgid "T_ools"
1475msgstr "_Инструменти"
1476
1477#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:484
1478msgid "Use tools on this note"
1479msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1480
1481#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:492
1482msgid "Delete this note"
1483msgstr "Изтриване на тази бележка"
1484
1485#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:500 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:163
1486msgid "Synchronize Notes"
1487msgstr "Синхронизация на бележките"
1488
1489#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:562
1490msgid "_Find..."
1491msgstr "_Търсене…"
1492
1493#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:573
1494msgid "Find _Next"
1495msgstr "_Следващо"
1496
1497#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:586
1498msgid "Find _Previous"
1499msgstr "_Предишно"
1500
1501#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:674
1502msgid "Cannot create note"
1503msgstr "Неуспешно създаване на бележка"
1504
1505#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:755
1506msgid "_Find:"
1507msgstr "_Търсене:"
1508
1509#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:766
1510msgid "_Previous"
1511msgstr "_Предишна поява"
1512
1513#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:775
1514msgid "_Next"
1515msgstr "_Следваща поява"
1516
1517#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1258
1518msgid "_Bold"
1519msgstr "_Получерно"
1520
1521#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1270
1522msgid "_Italic"
1523msgstr "_Курсивно"
1524
1525#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1282
1526msgid "_Strikeout"
1527msgstr "_Зачеркнато"
1528
1529#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1294
1530msgid "_Highlight"
1531msgstr "О_цветяване"
1532
1533#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1307
1534msgid "Font Size"
1535msgstr "Размер на шрифта"
1536
1537#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1310
1538msgid "_Normal"
1539msgstr "_Нормален"
1540
1541#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1327
1542msgid "Hu_ge"
1543msgstr "Ог_ромен"
1544
1545#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1335
1546msgid "_Large"
1547msgstr "_Голям"
1548
1549#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1343
1550msgid "S_mall"
1551msgstr "_Малък"
1552
1553#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1352
1554msgid "Increase Font Size"
1555msgstr "Увеличаване на шрифта"
1556
1557#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1370
1558msgid "Decrease Font Size"
1559msgstr "Намаляване на шрифта"
1560
1561#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1390
1562msgid "Bullets"
1563msgstr "Поточкови списъци"
1564
1565#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
1566msgid "Editing"
1567msgstr "Редактиране"
1568
1569#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:84
1570msgid "Hotkeys"
1571msgstr "Бързи клавиши"
1572
1573#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:86
1574msgid "Synchronization"
1575msgstr "Синхронизация"
1576
1577#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:88
1578msgid "Add-ins"
1579msgstr "Приставки"
1580
1581#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:173
1582msgid "_Spell check while typing"
1583msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1584
1585#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:182
1586msgid ""
1587"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
1588"shown in the context menu."
1589msgstr ""
1590"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено. В контекстното меню има "
1591"предложения за корекция."
1592
1593#. WikiWords...
1594#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:193
1595msgid "Highlight _WikiWords"
1596msgstr "_Отбелязване на УикиДуми"
1597
1598#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:201
1599msgid ""
1600"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
1601"word will create a note with that name."
1602msgstr ""
1603"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
1604"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
1605"същото име."
1606
1607#. Auto bulleted list
1608#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:208
1609msgid "Enable auto-_bulleted lists"
1610msgstr "Включване на _поточковите списъци"
1611
1612#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:217
1613msgid "Use custom _font"
1614msgstr "_Избор на личен шрифт"
1615
1616#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:235
1617msgid "When renaming a linked note: "
1618msgstr "При преименуването на болежка, към която има връзки: "
1619
1620#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:238
1621msgid "Ask me what to do"
1622msgstr "Да се пита за действие"
1623
1624#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:239
1625msgid "Never rename links"
1626msgstr "Връзките да не се преименуват никога"
1627
1628#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:240
1629msgid "Always rename links"
1630msgstr "Връзките да се преименуват винаги"
1631
1632#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:260
1633msgid ""
1634"Use the new note template to specify the text that should be used when "
1635"creating a new note."
1636msgstr ""
1637"Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да "
1638"се използва при създаването на нова бележка."
1639
1640#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:269
1641msgid "Open New Note Template"
1642msgstr "Отваряне на нова шаблонна бележка"
1643
1644#. Hotkeys...
1645#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:326
1646msgid "Listen for _Hotkeys"
1647msgstr "_Следене за бързи клавиши"
1648
1649#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:335
1650msgid ""
1651"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
1652"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
1653"Alt&gt;N</b>"
1654msgstr ""
1655"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
1656"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
1657"N</b>"
1658
1659#. Show notes menu keybinding...
1660#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:355
1661msgid "Show notes _menu"
1662msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1663
1664#. Open Start Here keybinding...
1665#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:372
1666msgid "Open \"_Start Here\""
1667msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1668
1669#. Create new note keybinding...
1670#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:389
1671msgid "Create _new note"
1672msgstr "Създаване на нова _бележка"
1673
1674#. Open Search All Notes window keybinding...
1675#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:406
1676msgid "Open \"Search _All Notes\""
1677msgstr "Отваряне на „Т_ърсене из всички бележки“"
1678
1679#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:433
1680msgid "Ser_vice:"
1681msgstr "_Услуга:"
1682
1683#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:486 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1114
1684msgid "Not configurable"
1685msgstr "Не се настройва"
1686
1687#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:512
1688msgid "Automaticall_y Sync in Background Every"
1689msgstr "_Автоматично фоново синхронизиране на всеки"
1690
1691#. Translators: See above comment for details on
1692#. this string.
1693#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:518
1694msgid "Minutes"
1695msgstr "минути"
1696
1697#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
1698#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:541
1699msgid "_Advanced..."
1700msgstr "_Допълнителни…"
1701
1702#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:602
1703msgid "The following add-ins are installed"
1704msgstr "Инсталирани са следните приставки"
1705
1706#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:623
1707msgid "Get More Add-Ins..."
1708msgstr "Изтегляне на още приставки…"
1709
1710#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:649
1711msgid "_Enable"
1712msgstr "_Включване"
1713
1714#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:655
1715msgid "_Disable"
1716msgstr "_Изключване"
1717
1718#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:786
1719msgid "Not Implemented"
1720msgstr "Не е реализирано"
1721
1722#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:800
1723#, csharp-format
1724msgid "{0} Preferences"
1725msgstr "Настройки на {0}"
1726
1727#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:939
1728msgid "Choose Note Font"
1729msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1730
1731#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:983
1732msgid "Other Synchronization Options"
1733msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1734
1735#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:989
1736msgid ""
1737"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
1738"configured synchronization server:"
1739msgstr ""
1740"Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения сървър "
1741"за синхронизация:"
1742
1743#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:996
1744msgid "Always ask me what to do."
1745msgstr "Винаги да се пита за действие."
1746
1747#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1000
1748msgid "Rename my local note."
1749msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1750
1751#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1004
1752msgid "Replace my local note with the server's update."
1753msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1754
1755#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1150
1756msgid "WARNING: Are you sure?"
1757msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
1758
1759#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1152
1760msgid ""
1761"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
1762"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1763msgstr ""
1764"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
1765"наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите "
1766"си настройки"
1767
1768#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1165
1769msgid "Resetting Synchronization Settings"
1770msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1771
1772#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1167
1773msgid ""
1774"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
1775"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
1776"synchronize all of your notes again when you save new settings"
1777msgstr ""
1778"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
1779"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
1780"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1781
1782#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1245
1783msgid "Success! You're connected!"
1784msgstr "Свързването е успешно!"
1785
1786#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1247
1787msgid ""
1788"Tomboy is ready to synchronize your notes. Would you like to synchronize "
1789"them now?"
1790msgstr ""
1791"Tomboy може да синхронизира бележките. Искате ли да ги синхронизирате сега?"
1792
1793#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1270
1794#, csharp-format
1795msgid ""
1796"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
1797"again.  The {0} might be useful too."
1798msgstr ""
1799"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
1800"Погледнете съдържанието на файла „{0}“."
1801
1802#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1283
1803msgid "Error connecting :("
1804msgstr "Грешка при свързване"
1805
1806#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1359
1807msgid "Version:"
1808msgstr "Версия:"
1809
1810#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1366
1811msgid "Author:"
1812msgstr "Автор:"
1813
1814#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1373
1815msgid "Copyright:"
1816msgstr "Авторски права:"
1817
1818#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1379
1819msgid "Add-in Dependencies:"
1820msgstr "Зависимости на приставката:"
1821
1822#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:75
1823msgid "Search All Notes"
1824msgstr "Търсене из всички бележки"
1825
1826#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:90
1827msgid "_Search:"
1828msgstr "_Търсене:"
1829
1830#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:319
1831msgid "Note"
1832msgstr "Бележка"
1833
1834#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:341
1835msgid "Last Changed"
1836msgstr "Последно променени"
1837
1838#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:472
1839msgid "Matches"
1840msgstr "Съвпадения"
1841
1842#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:523
1843#, csharp-format
1844msgid "{0} match"
1845msgid_plural "{0} matches"
1846msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1847msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1848
1849#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:537
1850#, csharp-format
1851msgid "Total: {0} note"
1852msgid_plural "Total: {0} notes"
1853msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1854msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1855
1856#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:548
1857#, csharp-format
1858msgid "Matches: {0} note"
1859msgid_plural "Matches: {0} notes"
1860msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
1861msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
1862
1863#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:680
1864msgid "Notes"
1865msgstr "Бележки"
1866
1867#: ../Tomboy/Tomboy.cs:266
1868msgid "Cannot create new note"
1869msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
1870
1871#: ../Tomboy/Tomboy.cs:332
1872msgid "Primary Development:"
1873msgstr "Основна разработка:"
1874
1875#: ../Tomboy/Tomboy.cs:338
1876msgid "Contributors:"
1877msgstr "Сътрудници:"
1878
1879#: ../Tomboy/Tomboy.cs:400
1880msgid "translator-credits"
1881msgstr ""
1882"Владимир „Kaladan“ Петков <kaladan@gmail.com>\n"
1883"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1884"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1885"\n"
1886"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1887"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1888"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1889
1890#: ../Tomboy/Tomboy.cs:409
1891msgid ""
1892"Copyright © 2004-2007 Alex Graveley\n"
1893"Copyright © 2004-2009 Others\n"
1894msgstr ""
1895"Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley\n"
1896"Авторски права: © 2004-2009 Други\n"
1897
1898#: ../Tomboy/Tomboy.cs:411
1899msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
1900msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
1901
1902#: ../Tomboy/Tomboy.cs:421
1903msgid "Homepage"
1904msgstr "Домашна страница"
1905
1906#: ../Tomboy/Tomboy.cs:533
1907msgid ""
1908"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
1909"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1910"\n"
1911msgstr ""
1912"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
1913"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1914"\n"
1915
1916#: ../Tomboy/Tomboy.cs:545
1917msgid ""
1918"Usage:\n"
1919"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
1920"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
1921"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
1922"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
1923msgstr ""
1924"Начин на употреба:\n"
1925"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
1926"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
1927"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за "
1928"бележката\n"
1929"                                    в тази папка.\n"
1930"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във "
1931"всички\n"
1932"                                    бележки на този текст.\n"
1933
1934#: ../Tomboy/Tomboy.cs:555
1935msgid ""
1936"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
1937"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
1938"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
1939"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
1940"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
1941msgstr ""
1942"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
1943"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка "
1944"със\n"
1945"                                    заглавие.\n"
1946"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
1947"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
1948"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в "
1949"отворената\n"
1950"                                    бележка.\n"
1951
1952#: ../Tomboy/Tomboy.cs:569
1953#, csharp-format
1954msgid "Version {0}"
1955msgstr "Версия {0}"
1956
1957#: ../Tomboy/Tray.cs:68
1958msgid " (new)"
1959msgstr "(ново)"
1960
1961#: ../Tomboy/Tray.cs:282
1962msgid "_About Tomboy"
1963msgstr "_Относно Tomboy"
1964
1965#: ../Tomboy/Utils.cs:143
1966msgid ""
1967"The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your "
1968"installation has been completed successfully."
1969msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
1970
1971#: ../Tomboy/Utils.cs:152
1972msgid "Help not found"
1973msgstr "Помощта не е открита"
1974
1975#: ../Tomboy/Utils.cs:168
1976msgid "Cannot open location"
1977msgstr "Местоположението не може да се отвори"
1978
1979#: ../Tomboy/Utils.cs:190
1980#, csharp-format
1981msgid "Today, {0}"
1982msgstr "Днес, {0}"
1983
1984#: ../Tomboy/Utils.cs:192
1985msgid "Today"
1986msgstr "Днес"
1987
1988#: ../Tomboy/Utils.cs:196
1989#, csharp-format
1990msgid "Yesterday, {0}"
1991msgstr "Вчера, {0}"
1992
1993#: ../Tomboy/Utils.cs:198
1994msgid "Yesterday"
1995msgstr "Вчера"
1996
1997#: ../Tomboy/Utils.cs:203
1998#, csharp-format
1999msgid "{0} day ago, {1}"
2000msgid_plural "{0} days ago, {1}"
2001msgstr[0] "преди {0} ден, {1}"
2002msgstr[1] "преди {0} дни, {1}"
2003
2004#: ../Tomboy/Utils.cs:207
2005#, csharp-format
2006msgid "{0} day ago"
2007msgid_plural "{0} days ago"
2008msgstr[0] "преди {0} ден"
2009msgstr[1] "преди {0} дни"
2010
2011#: ../Tomboy/Utils.cs:213
2012#, csharp-format
2013msgid "Tomorrow, {0}"
2014msgstr "Утре, {0}"
2015
2016#: ../Tomboy/Utils.cs:215
2017msgid "Tomorrow"
2018msgstr "Утре"
2019
2020#: ../Tomboy/Utils.cs:220
2021#, csharp-format
2022msgid "In {0} day, {1}"
2023msgid_plural "In {0} days, {1}"
2024msgstr[0] "След {0} ден, {1}"
2025msgstr[1] "След {0} дни, {1}"
2026
2027#: ../Tomboy/Utils.cs:224
2028#, csharp-format
2029msgid "In {0} day"
2030msgid_plural "In {0} days"
2031msgstr[0] "След {0} ден"
2032msgstr[1] "След {0} дни"
2033
2034#: ../Tomboy/Utils.cs:229
2035msgid "MMMM d, h:mm tt"
2036msgstr "d MMMM, HH:mm"
2037
2038#: ../Tomboy/Utils.cs:230
2039msgid "MMMM d"
2040msgstr "d MMMM"
2041
2042#: ../Tomboy/Utils.cs:232
2043msgid "No Date"
2044msgstr "Без дата"
2045
2046#: ../Tomboy/Utils.cs:235
2047msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
2048msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
2049
2050#: ../Tomboy/Utils.cs:236
2051msgid "MMMM d yyyy"
2052msgstr "d MMMM yyyy"
2053
2054#: ../Tomboy/Watchers.cs:155
2055#, csharp-format
2056msgid "(Untitled {0})"
2057msgstr "(Без име {0})"
2058
2059#: ../Tomboy/Watchers.cs:189
2060#, csharp-format
2061msgid ""
2062"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
2063"for this note before continuing."
2064msgstr ""
2065"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
2066"бележка преди да продължите."
2067
2068#: ../Tomboy/Watchers.cs:204
2069msgid "Note title taken"
2070msgstr "Прието е заглавието на бележката"
2071
2072#: ../Tomboy/Watchers.cs:549
2073msgid "_Copy Link Address"
2074msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
2075
2076#: ../Tomboy/Watchers.cs:554
2077msgid "_Open Link"
2078msgstr "_Отваряне на връзка"
2079
2080#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:94
2081#, csharp-format
2082msgid ""
2083"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
2084"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
2085msgstr ""
2086"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
2087"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
2088"коректно"
2089
2090#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:129
2091msgid "Could not read testfile."
2092msgstr "Тестовият файл не може да бъде прочетен."
2093
2094#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:132
2095msgid "Write test failed."
2096msgstr "Пробата за запис е неуспешна."
2097
2098#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:176
2099msgid "Timeout connecting to server."
2100msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
2101
2102#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:184
2103msgid "Error connecting to server."
2104msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
2105
2106#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:198
2107msgid "FUSE could not be enabled."
2108msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
2109
2110#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:233
2111msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
2112msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
2113
2114#. Expander containing TreeView
2115#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:89
2116msgid "Details"
2117msgstr "Подробности"
2118
2119#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:126
2120msgid "Status"
2121msgstr "Състояние"
2122
2123#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:236
2124msgid "Acquiring sync lock..."
2125msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация…"
2126
2127#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:239
2128msgid "Committing changes..."
2129msgstr "Подаване на промените…"
2130
2131#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:242
2132msgid "Synchronizing Notes"
2133msgstr "Синхронизиране на бележките"
2134
2135#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:243
2136msgid "Synchronizing your notes..."
2137msgstr "Синхронизиране на бележките ви…"
2138
2139#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
2140msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
2141msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
2142
2143#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:246
2144msgid "Connecting to the server..."
2145msgstr "Свързване към сървър…"
2146
2147#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:252
2148msgid "Deleting notes off of the server..."
2149msgstr "Изтриване на бележки от сървър…"
2150
2151#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:256
2152msgid "Downloading new/updated notes..."
2153msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки…"
2154
2155#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:268
2156msgid "Server Locked"
2157msgstr "Сървърът е заключен"
2158
2159#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:269
2160msgid "Server is locked"
2161msgstr "Сървърът е заключен"
2162
2163#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:270
2164msgid ""
2165"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
2166"minutes and try again."
2167msgstr ""
2168"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
2169"опитайте отново."
2170
2171#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
2172msgid "Preparing to download updates from server..."
2173msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър…"
2174
2175#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:277
2176msgid "Preparing to upload updates to server..."
2177msgstr "Подготвяне за качването на промените на сървър…"
2178
2179#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:280
2180msgid "Uploading notes to server..."
2181msgstr "Качване на бележки на сървър…"
2182
2183#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:283
2184msgid "Synchronization Failed"
2185msgstr "Неуспешна синхронизация"
2186
2187#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:284
2188msgid "Failed to synchronize"
2189msgstr "Неуспешна синхронизация"
2190
2191#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
2192msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
2193msgstr ""
2194"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
2195"опитайте отново."
2196
2197#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:291
2198msgid "Synchronization Complete"
2199msgstr "Синхронизацията завърши"
2200
2201#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:292
2202msgid "Synchronization is complete"
2203msgstr "Синхронизацията завърши"
2204
2205#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:294
2206#, csharp-format
2207msgid "{0} note updated."
2208msgid_plural "{0} notes updated."
2209msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
2210msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
2211
2212#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
2213msgid "Your notes are now up to date."
2214msgstr "Бележките ви са обновени."
2215
2216#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:303
2217msgid "Synchronization Canceled"
2218msgstr "Синхронизацията бе отменена"
2219
2220#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
2221msgid "Synchronization was canceled"
2222msgstr "Синхронизацията бе отменена."
2223
2224#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:305
2225msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
2226msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
2227
2228#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
2229msgid "Synchronization Not Configured"
2230msgstr "Синхронизацията не е настроена"
2231
2232#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
2233msgid "Synchronization is not configured"
2234msgstr "Синхронизацията не е настроена."
2235
2236#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:311
2237msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
2238msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
2239
2240#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
2241msgid "Synchronization Service Error"
2242msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
2243
2244#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
2245msgid "Service error"
2246msgstr "Грешка в услугата"
2247
2248#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:317
2249msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
2250msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
2251
2252#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:334
2253msgid "Deleted locally"
2254msgstr "Изтрита локално"
2255
2256#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:337
2257msgid "Deleted from server"
2258msgstr "Изтрита на сървъра"
2259
2260#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:340
2261msgid "Updated"
2262msgstr "Променена"
2263
2264#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:343
2265msgid "Added"
2266msgstr "Добавена"
2267
2268#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:346
2269msgid "Uploaded changes to server"
2270msgstr "Промените са качени на сървъра"
2271
2272#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:349
2273msgid "Uploaded new note to server"
2274msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
2275
2276#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:496
2277msgid "Note Conflict"
2278msgstr "Конфликт в бележка"
2279
2280#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
2281#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:502
2282msgid " (old)"
2283msgstr " (стара)"
2284
2285#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:541
2286msgid "Rename local note:"
2287msgstr "Преименуване на локална бележка:"
2288
2289#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:547
2290msgid "Update links in referencing notes"
2291msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
2292
2293#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:554
2294msgid "Overwrite local note"
2295msgstr "Заместване на локалната бележка"
2296
2297#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:558
2298msgid "Always perform this action"
2299msgstr "Винаги да се извършва това действие"
2300
2301#. Set initial dialog text
2302#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:564
2303msgid "Note conflict detected"
2304msgstr "Открит е конфликт в бележки"
2305
2306#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:565
2307#, csharp-format
2308msgid ""
2309"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
2310"want to do with your local note?"
2311msgstr ""
2312"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
2313"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
2314
2315#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
2316msgid "_Tools"
2317msgstr "_Инструменти"
2318
2319#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:119
2320#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:163
2321msgid "Could not enable FUSE"
2322msgstr ""
2323"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
2324
2325#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:120
2326#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:164
2327msgid ""
2328"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
2329"properly and try again."
2330msgstr ""
2331"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
2332"правилно и опитайте отново."
2333
2334#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:135
2335msgid "Enable FUSE?"
2336msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
2337
2338#. TODO: This message isn't entirely accurate.
2339#. We should fix it.
2340#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:139
2341msgid ""
2342"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
2343"\n"
2344"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
2345"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
2346"etc/modules."
2347msgstr ""
2348"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
2349"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
2350"\n"
2351"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
2352"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
2353"local или „fuse“ към /etc/modules."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.