source: gnome/master/vinagre.master.bg.po @ 2106

Last change on this file since 2106 was 2106, checked in by Александър Шопов, 11 years ago

vte, zenity, gconf, libbonobo, gdl, vinagre: обновени и подадени в master

File size: 51.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vinagre po-file.
2# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
4# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009.
6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: vinagre master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-08-22 22:44+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-08-22 22:43+0300\n"
13"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:1
22msgid "_About"
23msgstr "_Относно"
24
25#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:2 ../vinagre/vinagre-ui.h:37
26msgid "_Help"
27msgstr "Помо_щ"
28
29#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:1 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:1
30msgid "Access remote desktops"
31msgstr "Достъп до отдалечени работни места"
32
33#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
34#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2
35#: ../vinagre/vinagre-applet.c:441 ../vinagre/vinagre-applet.c:493
36#: ../vinagre/vinagre-main.c:62
37msgid "Remote Desktop Viewer"
38msgstr "Отдалечени работни места"
39
40#: ../data/vinagre.ui.h:1
41msgid "Allow _keyboard shortcuts"
42msgstr "_Показване на клавишните комбинации"
43
44#: ../data/vinagre.ui.h:2
45msgid "Authentication is required"
46msgstr "Изисква се идентификация"
47
48#. setup label
49#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:856
50msgid "Bookmarks"
51msgstr "Отметки"
52
53#: ../data/vinagre.ui.h:4
54msgid "Connection"
55msgstr "Връзка"
56
57#: ../data/vinagre.ui.h:5
58msgid "Connection options"
59msgstr "Настройки на връзката"
60
61#: ../data/vinagre.ui.h:6
62msgid "Folder"
63msgstr "Папка"
64
65#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:53
66#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:148
67#: ../vinagre/vinagre-fav.c:408
68msgid "Host:"
69msgstr "Адрес:"
70
71#: ../data/vinagre.ui.h:8
72msgid "Interface"
73msgstr "Интерфейс"
74
75#: ../data/vinagre.ui.h:9
76msgid "Options"
77msgstr "Настройки"
78
79#: ../data/vinagre.ui.h:10
80msgid "Parent Folder"
81msgstr "Родителска папка"
82
83#: ../data/vinagre.ui.h:11
84msgid "Preferences"
85msgstr "Настройки"
86
87#. This is a tooltip in preferences dialog
88#: ../data/vinagre.ui.h:13
89msgid ""
90"This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info "
91"on why you may want to disable them, check the documentation."
92msgstr ""
93"Тази опция показва клавишните комбинации в менютата. За повече информация за "
94"това защо е по-добре да са изключени, проверете документацията."
95
96#: ../data/vinagre.ui.h:14
97msgid "Which machine do you want to connect to?"
98msgstr "Към коя машина искате да се свържете?"
99
100#: ../data/vinagre.ui.h:15
101msgid "_Always show tabs"
102msgstr "_Винаги да се показват табове"
103
104#. This is a button label, in the authentication dialog
105#: ../data/vinagre.ui.h:17
106msgid "_Authenticate"
107msgstr "_Идентифициране"
108
109#: ../data/vinagre.ui.h:18
110msgid "_Full screen"
111msgstr "На _цял екран"
112
113#: ../data/vinagre.ui.h:19
114msgid "_Host:"
115msgstr "_Адрес:"
116
117#. Translators: This is the name of a bookmark. It appears in the add/edit bookmark dialog.
118#: ../data/vinagre.ui.h:21
119msgid "_Name:"
120msgstr "_Име:"
121
122#: ../data/vinagre.ui.h:22
123msgid "_Password:"
124msgstr "_Парола:"
125
126#: ../data/vinagre.ui.h:23
127msgid "_Protocol:"
128msgstr "П_ротокол:"
129
130#: ../data/vinagre.ui.h:24
131msgid "_Remember this credential"
132msgstr "_Запомняне на паролата"
133
134#: ../data/vinagre.ui.h:25 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:108
135#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:113
136msgid "_Username:"
137msgstr "Потребителско _име:"
138
139#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:1
140msgid "Active plugins"
141msgstr "Включени приставки"
142
143#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:2
144msgid ""
145"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
146"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
147"plugin."
148msgstr ""
149"Списък с включените приставки. Съдържа местоположението им („Location“). За "
150"тази информация погледнете файла „.vinagre-plugin“."
151
152#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:3
153msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
154msgstr "Максималният брой запомнени връзки в прозореца за връзки"
155
156#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:4
157msgid ""
158"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
159"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
160"and will not be sent to the remote host."
161msgstr ""
162"Задайте да е лъжа, за да изключите клавишните комбинации в менюто. Задайте "
163"да е истина, за да ги включите. Забележете, че когато са включени, "
164"клавишните комбинации се прихващат от менюто и не се пращат към отдалечената "
165"машина."
166
167#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:5
168msgid ""
169"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
170"tabs when there is more than one active connection."
171msgstr ""
172"Задайте да е истина и подпрозорците винаги ще се показват. Задайте да е лъжа "
173"и подпрозорци ще се показват при повече от една активна връзка."
174
175#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:6
176msgid ""
177"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
178"connections."
179msgstr ""
180"Включете тази опция, така че програмата винаги да слуша за обратни връзки."
181
182#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:7
183msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
184msgstr ""
185"Указва максималния брой запомнени връзки в падащото меню в прозореца за "
186"връзки."
187
188#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:8
189msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
190msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „vnc://“"
191
192#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:9
193msgid ""
194"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
195"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
196"to share the desktop with the other clients."
197msgstr ""
198"При свързването към машина клиентът може да укаже на сървъра да запази "
199"връзките с другите клиенти или да ги прекъсне. Задайте да е истина, за да "
200"споделяте работното място с други клиенти."
201
202#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:10
203msgid "Whether we should leave other clients connected"
204msgstr "Дали другите клиенти да останат свързани"
205
206#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:11
207msgid ""
208"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
209msgstr "Дали да се показват подпрозорци, дори когато има само една връзка"
210
211#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:12
212msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
213msgstr "Дали да се показват клавишните комбинации в менюто"
214
215#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:13
216msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
217msgstr "Дали програмата трябва да слуша за обратни връзки"
218
219#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
220msgid "Remote Desktop (VNC) file"
221msgstr "Файл за отдалечена връзка (vnc)"
222
223#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:2
224msgid "Remote Desktop Connection"
225msgstr "Връзка с отдалечено работно място"
226
227#: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
228#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:55
229msgid "RDP"
230msgstr "RDP"
231
232#: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
233msgid "RDP support"
234msgstr "Поддръжка на RDP"
235
236#. Translators: This is a description of the RDP protocol. It appears at Connect dialog.
237#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:57
238msgid "Access MS Windows machines"
239msgstr "Достъп до компютри с MS Windows"
240
241#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:96
242msgid "RDP Options"
243msgstr "Настройки на RDP"
244
245#. Translators: This is the tooltip for the username field in a RDP connection
246#. Translators: This is the tooltip for the username field in a SSH connection
247#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:113
248#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:118
249msgid ""
250"Optional. If blank, your username will be used. Also, it can be supplied in "
251"the Machine field above, in the form username@hostname."
252msgstr ""
253"Незадължително. Ако е празно, ще бъде използвано вашето потребителско име. "
254"Можете да го впишете в полето „Машина“ по-горе във формат потребител@машина."
255
256#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:54 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
257#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
258msgid "Port:"
259msgstr "Порт:"
260
261#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:129
262msgid "Error while executing rdesktop"
263msgstr "Грешка при изпълнение на rdesktop"
264
265#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:130 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:344
266#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:459
267#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:136
268#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:174
269#: ../vinagre/vinagre-connect.c:486 ../vinagre/vinagre-fav.c:768
270#: ../vinagre/vinagre-options.c:82 ../vinagre/vinagre-options.c:100
271#: ../vinagre/vinagre-window.c:270 ../vinagre/vinagre-window.c:740
272msgid "Unknown error"
273msgstr "Непозната грешка"
274
275#. vim: set ts=8:
276#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:59
277#: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
278msgid "SSH"
279msgstr "SSH"
280
281#. Translators: This is a description of the SSH protocol. It appears at Connect dialog.
282#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:61
283msgid "Access Unix/Linux terminals"
284msgstr "Достъп до компютри с Unix/Linux"
285
286#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:101
287msgid "SSH Options"
288msgstr "Настройки на SSH"
289
290#: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
291msgid "SSH support"
292msgstr "Поддръжка на SSH"
293
294#. Translators: 'shared' here is a VNC protocol specific flag. You can translate it, but I think it's better to let it untranslated
295#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-connection.c:291
296#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:325
297#, c-format
298msgid ""
299"Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
300msgstr ""
301"Неправилна стойност за флага „shared“ (споделяне): %d, а трябва да бъде „0“ "
302"или „1“. Стойността няма да се ползва."
303
304#. Translators: "Reverse" here is an adjective, not a verb.
305#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:92
306msgid "_Reverse Connections..."
307msgstr "_Обратни връзки…"
308
309#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:94
310msgid "Configure incoming VNC connections"
311msgstr "Настройване на входящи връзки по VNC"
312
313#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
314#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:176
315msgid "Enable scaled mode"
316msgstr "Ползване на мащабиран режим"
317
318#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
319#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:189
320msgid "VNC Options:"
321msgstr "Опции на VNC:"
322
323#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
324#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:191
325msgid "Show VNC Options"
326msgstr "Показване на опциите за VNC"
327
328#. vim: set ts=8:
329#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:213
330#: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
331msgid "VNC"
332msgstr "VNC"
333
334#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:214
335msgid "Access Unix/Linux, Windows and other machines."
336msgstr "Достъп до компютри с Unix/Linux, Windows и др."
337
338#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:271
339msgid "Could not parse the file."
340msgstr "Файлът не може да бъде инициализиран."
341
342#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .vnc (.ini like) file.
343#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:279
344msgid "The file is not a VNC one: Missing the group \"connection\"."
345msgstr "Файлът не е във формат за VNC. Липсва групата „connection“."
346
347#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .vnc (.ini like) file.
348#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:286
349msgid "The file is not a VNC one: Missing the key \"host\"."
350msgstr "Файлът не е във формат за VNC. Липсва ключът „host“."
351
352#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:378
353msgid "VNC Options"
354msgstr "Настройки на VNC"
355
356#. View only check button
357#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:391
358#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:633
359msgid "_View only"
360msgstr "_Без контрол"
361
362#. Scaling check button
363#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:399
364msgid "_Scaling"
365msgstr "_Мащабиране"
366
367#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:415
368msgid "_Keep aspect ratio"
369msgstr "_Запазване на отношението на страните"
370
371#. JPEG Compression check button
372#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:425
373msgid "_Use JPEG Compression"
374msgstr "_Компресиране с JPEG"
375
376#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:426
377msgid "This might not work on all VNC servers"
378msgstr "Това може да не работи с всички сървъри за VNC"
379
380#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:435
381msgid "_Depth Color:"
382msgstr "_Цвят:"
383
384#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:440
385msgid "Use Server Settings"
386msgstr "Според сървъра"
387
388#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:441
389msgid "True Color (24 bits)"
390msgstr "Истински цвят (24 бита)"
391
392#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:442
393msgid "High Color (16 bits)"
394msgstr "Богат цвят (16 бита)"
395
396#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:443
397msgid "Low Color (8 bits)"
398msgstr "Беден цвят (8 бита)"
399
400#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:444
401msgid "Ultra Low Color (3 bits)"
402msgstr "Много беден цвят (3 бита)"
403
404#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
405#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:457
406msgid "Use h_ost"
407msgstr "Х_ост"
408
409#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:466
410msgid "hostname or user@hostname"
411msgstr "машина или потребител@машина"
412
413#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:467
414msgid "Supply an alternative port using colon"
415msgstr "Задайте различен порт като го отделите с „:“"
416
417#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:468
418msgid "For instance: joe@domain.com:5022"
419msgstr "Например: joe@domain.com:5022"
420
421#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
422#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:474
423msgid "as a SSH tunnel"
424msgstr "като тунел по SSH"
425
426#. Translators: this is a pattern to open *.vnc files in a open dialog.
427#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:509
428msgid "VNC Files"
429msgstr "Файлове за VNC"
430
431#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:147
432msgid "Desktop Name:"
433msgstr "Име на работния плот:"
434
435#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
436msgid "Dimensions:"
437msgstr "Размери:"
438
439#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:304
440msgid "Error creating the SSH tunnel"
441msgstr "Грешка при създаване на тунел по SSH"
442
443#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:305 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:316
444msgid "Unknown reason"
445msgstr "Неизвестна причина"
446
447#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:315
448msgid "Error connecting to host."
449msgstr "Грешка при свързване със сървър."
450
451#. Translators: %s is a host name or IP address; %u is a code error (number).
452#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:360
453#, c-format
454msgid "Authentication method for host %s is unsupported. (%u)"
455msgstr "Методът за идентификация към машината %s не се поддържа. (%u)"
456
457#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:364
458msgid "Authentication unsupported"
459msgstr "Методът за идентификация не се поддържа"
460
461#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:532 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:549
462msgid "Authentication error"
463msgstr "Грешка в идентификацията"
464
465#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:533
466msgid "A username is required in order to access this machine."
467msgstr "За достъп до машината се изисква потребителско име."
468
469#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:550
470msgid "A password is required in order to access this machine."
471msgstr "За достъп до машината се изисква парола."
472
473#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:604
474msgid "S_caling"
475msgstr "_Мащабиране"
476
477#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:605
478msgid "Fits the remote screen into the current window size"
479msgstr "Напасване на отдалечения екран в размера на текущия прозорец"
480
481#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:618
482msgid "_Keep Aspect Ratio"
483msgstr "_Запазване на отношението на страните"
484
485#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:619
486msgid "Keeps the screen aspect ratio when using scaling"
487msgstr "При мащабиране да се запазва отношението на страните"
488
489#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:634
490msgid "Does not send mouse and keyboard events"
491msgstr "Без изпращане на събитията от мишката и клавиатурата"
492
493#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:647
494msgid "_Original size"
495msgstr "_Първоначален размер"
496
497#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:648
498msgid "Adjusts the window to the remote desktop's size"
499msgstr "Преоразмеряване на прозореца към размера на отдалечения работен плот"
500
501#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:661
502msgid "_Refresh Screen"
503msgstr "_Обновяване на екрана"
504
505#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:662
506msgid "Requests an update of the screen"
507msgstr "Заявка за обновяване на екрана"
508
509#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:684
510msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
511msgstr "_Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
512
513#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:685
514msgid "Sends Ctrl+Alt+Del to the remote machine"
515msgstr "Изпращане на „Ctrl+Alt+Del“ към отдалечената машина"
516
517#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:737 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738
518msgid "Scaling"
519msgstr "Мащабиране"
520
521#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:748
522msgid "Read only"
523msgstr "Без контрол"
524
525#. Send Ctrl-alt-del
526#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:756 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:758
527msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
528msgstr "Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
529
530#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:920
531msgid ""
532"Scaling is not supported on this installation.\n"
533"\n"
534"Read the README file (shipped with Vinagre) in order to know how to enable "
535"this feature."
536msgstr ""
537"Мащабирането не се поддържа в тази инсталация.\n"
538"\n"
539"Прочетете файла README, който идва с Vinagre, за да разберете как да "
540"включите тази настройка."
541
542#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tunnel.c:96
543#, c-format
544msgid "Unable to find a free TCP port"
545msgstr "Не може да се намери свободен порт за TCP"
546
547#: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
548msgid "VNC support"
549msgstr "Поддръжка на VNC"
550
551#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-listener-dialog.c:100
552msgid "IPv4:"
553msgstr "IPv4:"
554
555#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-listener-dialog.c:112
556msgid ""
557"\n"
558"\n"
559"IPv6:"
560msgstr ""
561"\n"
562"\n"
563"IPv6:"
564
565#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-listener-dialog.c:171
566#, c-format
567msgid "On the port %d"
568msgstr "На порт %d"
569
570#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-listener.c:167
571msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
572msgstr "Пристигна входяща връзка по VNC, но няма активен прозорец"
573
574#. vim: set ts=8:
575#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:1
576msgid ""
577"By activating reverse connections you can access machines that are behind a "
578"firewall. The remote side is supposed to initiate the connection with you. "
579"For further information, checkout the help."
580msgstr ""
581"При активирането на обратни връзки можете да достигнете машини, които са зад "
582"защитна стена. Другата машина би трябвало да осъществи връзка с вас. За "
583"повече информация, проверете документацията."
584
585#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:2
586msgid "Connectivity"
587msgstr "Връзка"
588
589#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:3
590msgid "Reverse Connections"
591msgstr "Обратни връзки"
592
593#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:4
594msgid "This machine is reachable through the following IP address(es):"
595msgstr "Тази машина може да се достигне през следния адрес(и):"
596
597#. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Machine->Reverse connections.
598#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:6
599msgid "_Always Enabled"
600msgstr "_Винаги включен"
601
602#: ../plugins/vnc/vnc.ui.h:7
603msgid "_Enable Reverse Connections"
604msgstr "_Включване на обърнати връзки"
605
606#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:1
607msgid "A menu to quickly access remote machines"
608msgstr "Меню за бързо свързване към отдалечена машина"
609
610#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:3
611msgid "Vinagre Applet Factory"
612msgstr "Фабрика за аплети на Vinagre"
613
614#: ../vinagre/vinagre-applet.c:284 ../vinagre/vinagre-applet.c:367
615msgid "Could not run vinagre:"
616msgstr "vinagre не може да се стартира:"
617
618#: ../vinagre/vinagre-applet.c:387
619msgid "Open Remote Desktop Viewer"
620msgstr "Отдалечени работни места"
621
622#: ../vinagre/vinagre-applet.c:442
623msgid "Access your bookmarks"
624msgstr "Достъп до отметките"
625
626#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:266 ../vinagre/vinagre-connection.c:526
627#: ../vinagre/vinagre-tab.c:533 ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
628#, c-format
629msgid "The protocol %s is not supported."
630msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
631
632#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:344
633#, c-format
634msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
635msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
636
637#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:351
638msgid "Error while initializing bookmarks: The file seems to be empty"
639msgstr "Грешка при инициализирането на отметките: файлът е празен"
640
641#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:358
642msgid ""
643"Error while initializing bookmarks: The file is not a vinagre bookmarks file"
644msgstr ""
645"Грешка при инициализирането на отметки: това не е файл с отметки на vinagre"
646
647#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:420 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:427
648msgid "Error while saving bookmarks: Failed to create the XML structure"
649msgstr ""
650"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде създадена"
651
652#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:434 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:441
653msgid "Error while saving bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
654msgstr ""
655"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде "
656"инициализирана"
657
658#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:450
659msgid "Error while saving bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
660msgstr ""
661"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде завършена"
662
663#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:459
664#, c-format
665msgid "Error while saving bookmarks: %s"
666msgstr "Грешка при запазване на отметки: %s"
667
668#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:96
669#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:103
670msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to create the XML structure"
671msgstr ""
672"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде създадена"
673
674#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:110
675#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:117
676msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
677msgstr ""
678"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде "
679"инициализирана"
680
681#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:126
682msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
683msgstr ""
684"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде завършена"
685
686#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:136
687#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:217
688#, c-format
689msgid "Error while migrating bookmarks: %s"
690msgstr "Грешка при мигрирането на отметки: %s"
691
692#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:165
693msgid "Error while migrating bookmarks: VNC plugin is not activated"
694msgstr "Грешка при мигрирането на отметки: Приставката за VNC не е включена"
695
696#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:217
697msgid "Failed to create the directory"
698msgstr "Папката не може да бъде създадена"
699
700#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:242
701msgid ""
702"Migrating the bookmarks file to the new format. This operation is only "
703"supposed to run once."
704msgstr ""
705"Мигриране на файла с отметките в новия формат. Това действие трябва да е "
706"еднократно."
707
708#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:250
709#, c-format
710msgid "Error opening old bookmarks file: %s"
711msgstr "Грешка при отварянето на стар файл с отметки: %s"
712
713#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:251
714#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:263
715msgid "Migration cancelled"
716msgstr "Миграцията е отменена"
717
718#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:260
719msgid "Could not remove the old bookmarks file"
720msgstr "Старият файл с отметки не може да бъде изтрит"
721
722#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-tree.c:119
723msgid "Root Folder"
724msgstr "Коренова папка"
725
726#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:78
727msgid "Invalid name for this folder"
728msgstr "Неправилно име за папката"
729
730#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:88 ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:200
731#, c-format
732msgid ""
733"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
734msgstr "Името „%s“ вече се използва в тази папка. Използвайте различно."
735
736#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:89 ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:190
737#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:201
738msgid "Invalid name for this item"
739msgstr "Неправилно име за този обект"
740
741#. Translators: %s is a protocol name, like VNC or SSH
742#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:168
743#, c-format
744msgid "(Protocol: %s)"
745msgstr "(Протокол: %s)"
746
747#. Translators: %s is a bookmark entry name
748#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:306
749#, c-format
750msgid "Are you sure you want to remove %s from bookmarks?"
751msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от отметките?"
752
753#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:312
754msgid "Remove Folder?"
755msgstr "Да се изтрие ли папката?"
756
757#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:313
758msgid "Notice that all its subfolders and items will be removed as well."
759msgstr "Забележете, че всички нейни подпапки също ще бъдат изтрити."
760
761#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:318
762msgid "Remove Item?"
763msgstr "Да се изтрие ли обектът?"
764
765#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:335
766msgid "Error removing bookmark: Entry not found"
767msgstr "Грешка при изтриването на отметка: елементът не е открит"
768
769#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:352
770msgid "New Folder"
771msgstr "Нова папка"
772
773#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56
774#, c-format
775msgid "Error while saving preferences: %s"
776msgstr "Грешка при запазване на настройките: %s"
777
778#: ../vinagre/vinagre-commands.c:120
779msgid "Choose the file"
780msgstr "Изберете файла"
781
782#: ../vinagre/vinagre-commands.c:150
783msgid "There are no supported files"
784msgstr "Липсват поддържани файлове"
785
786#: ../vinagre/vinagre-commands.c:151
787msgid ""
788"None of the active plugins support this action. Activate some plugins and "
789"try again."
790msgstr ""
791"Никоя от включените приставки не поддържа това действие. Включете още "
792"приставки и пробвайте отново."
793
794#: ../vinagre/vinagre-commands.c:185
795msgid "The following file could not be opened:"
796msgid_plural "The following files could not be opened:"
797msgstr[0] "Следният файл не може да бъде отворен:"
798msgstr[1] "Следните файлове не могат да бъдат отворени:"
799
800#: ../vinagre/vinagre-connect.c:92 ../vinagre/vinagre-connect.c:338
801#: ../vinagre/vinagre-connect.c:450
802msgid "Could not get the active protocol from the protocol list."
803msgstr "Действащият протокол не може да бъде получен от списъка с протоколи."
804
805#: ../vinagre/vinagre-connect.c:319
806#, c-format
807msgid "Error while saving history file: %s"
808msgstr "Грешка при запазване на файла с отметки: %s"
809
810#: ../vinagre/vinagre-connect.c:354
811msgid "Choose a Remote Desktop"
812msgstr "Избор на отдалечено работно място"
813
814#: ../vinagre/vinagre-connection.c:634
815msgid "Could not open the file."
816msgstr "Файлът не може да бъде отворен."
817
818#: ../vinagre/vinagre-connection.c:658
819msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
820msgstr "Файлът не се разпознава от никоя от приставките."
821
822#: ../vinagre/vinagre-fav.c:571
823msgid "_New Folder"
824msgstr "_Нова папка"
825
826#: ../vinagre/vinagre-fav.c:572
827msgid "Create a new folder"
828msgstr "Създав_ане на нова папка"
829
830#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
831msgid "_Open bookmark"
832msgstr "_Отваряне на отметка"
833
834#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
835msgid "Connect to this machine"
836msgstr "Свързване към тази машина"
837
838#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
839msgid "_Edit bookmark"
840msgstr "_Редактиране на отметка"
841
842#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
843msgid "Edit the details of selected bookmark"
844msgstr "Редактиране на настройките на избраната отметка"
845
846#: ../vinagre/vinagre-fav.c:581
847msgid "_Remove from bookmarks"
848msgstr "_Изтриване от отметките"
849
850#: ../vinagre/vinagre-fav.c:582
851msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
852msgstr "Изтриване на избраната връзка от отметките"
853
854#: ../vinagre/vinagre-fav.c:599 ../vinagre/vinagre-window.c:401
855#, c-format
856msgid "Could not merge UI XML file: %s"
857msgstr "Файлът за  ГПИ не може да се обедини: %s"
858
859#: ../vinagre/vinagre-fav.c:757
860msgid "Invalid operation"
861msgstr "Неправилна операция"
862
863#: ../vinagre/vinagre-fav.c:758
864msgid "Data received from drag&drop operation is invalid."
865msgstr "Данните получени чрез довлачване са неправилни."
866
867#: ../vinagre/vinagre-fav.c:864
868msgid "Hide panel"
869msgstr "Скриване на панела"
870
871#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1048
872msgid "Hosts nearby"
873msgstr "Съседни машини"
874
875#. engine = vinagre_plugins_engine_get_default ();
876#. plugins = (GSList *) vinagre_plugins_engine_get_plugin_list (engine);
877#. Setup command line options
878#: ../vinagre/vinagre-main.c:80
879msgid "- Remote Desktop Viewer"
880msgstr "— отдалечени работни места"
881
882#: ../vinagre/vinagre-main.c:109
883msgid ""
884"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
885msgstr ""
886"Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
887"командния ред"
888
889#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:160
890#, c-format
891msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
892msgstr "Не може да се открие по име компютърът за avahi: %s\n"
893
894#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:217
895#, c-format
896msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
897msgstr "Приставката %s вече е регистрирала браузър за услугата %s."
898
899#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:226
900#, c-format
901msgid "Failed to add mDNS browser for service %s."
902msgstr "Мрежата не може да се прегледа по mDNS за услугата %s"
903
904#. Translators: "Browse for hosts" means the ability to find/locate some machines [with the VNC service enabled] in the local network
905#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:243
906#, c-format
907msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
908msgstr "Мрежата не може да се прегледа за машини: %s\n"
909
910#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:316
911#, c-format
912msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
913msgstr ""
914"Не може да се инициализира прегледа на мрежата по mDNS за услугата %s\n"
915
916#. Translators: %s is a host name or IP address.
917#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:457
918#, c-format
919msgid "Connection to host %s was closed."
920msgstr "Връзката към машината %s бе прекъсната."
921
922#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:459
923msgid "Connection closed"
924msgstr "Връзката бе прекъсната"
925
926#. Translators: %s is a host name or IP address.
927#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:478
928#, c-format
929msgid "Authentication for host %s has failed"
930msgstr "Неуспешна идентификация пред машината %s"
931
932#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
933msgid "Authentication failed"
934msgstr "Неуспешна идентификация"
935
936#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:522
937msgid "Connecting..."
938msgstr "Свързване…"
939
940#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:549 ../vinagre/vinagre-tab.c:325
941msgid "Close connection"
942msgstr "Прекъсване на връзката"
943
944#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
945#: ../vinagre/vinagre-options.c:31
946msgid "Open vinagre in fullscreen mode"
947msgstr "Стартиране на vinagre в режим на цял екран"
948
949#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
950#: ../vinagre/vinagre-options.c:35
951msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of vinagre"
952msgstr "Създаване на нов прозорец от най-горно ниво във вече стартиран vinagre"
953
954#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
955#: ../vinagre/vinagre-options.c:39
956msgid "Open a file recognized by vinagre"
957msgstr "Отваряне на файл поддържан от vinagre"
958
959#: ../vinagre/vinagre-options.c:39
960msgid "filename"
961msgstr "име_на_файл"
962
963#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
964#: ../vinagre/vinagre-options.c:44
965msgid "[server:port]"
966msgstr "[сървър:порт]"
967
968#: ../vinagre/vinagre-options.c:132
969msgid "The following error has occurred:"
970msgid_plural "The following errors have occurred:"
971msgstr[0] "Възникна следната грешка:"
972msgstr[1] "Възникнаха следните грешки:"
973
974#: ../vinagre/vinagre-plugin-dialog.c:83
975msgid "Plugin Manager"
976msgstr "Управление на приставки"
977
978#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:188
979msgid "Cannot initialize preferences manager."
980msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
981
982#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:106
983msgid "Timed out when logging into SSH host"
984msgstr "Времето за осъществяване на връзка по SSH изтече"
985
986#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:180
987msgid "Unable to spawn ssh program"
988msgstr "Програмата за ssh не може да се стартира"
989
990#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:197
991#, c-format
992msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
993msgstr "Програмата за ssh не може да се стартира: %s"
994
995#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:352
996msgid "Timed out when logging in"
997msgstr "Времето за осъществяване на връзка изтече"
998
999#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:382 ../vinagre/vinagre-ssh.c:537
1000#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:621
1001msgid "Permission denied"
1002msgstr "Достъпът е отказан"
1003
1004#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:448
1005msgid "Password dialog canceled"
1006msgstr "Прозорецът за парола е затворен"
1007
1008#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:471
1009msgid "Could not send password"
1010msgstr "Паролата не може да се изпрати"
1011
1012#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:479
1013msgid "Log In Anyway"
1014msgstr "Влизане"
1015
1016#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:479
1017msgid "Cancel Login"
1018msgstr "Отказване"
1019
1020#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:488
1021#, c-format
1022msgid ""
1023"The identity of the remote computer (%s) is unknown.\n"
1024"This happens when you log in to a computer the first time.\n"
1025"\n"
1026"The identity sent by the remote computer is %s. If you want to be absolutely "
1027"sure it is safe to continue, contact the system administrator."
1028msgstr ""
1029"Самоличността на отдалечения компютър (%s) е неизвестна.\n"
1030"Това се случва, когато за първи път влизате в компютър.\n"
1031"\n"
1032"Самоличността изпратена от отдалечения компютър е %s. Ако искате да сте "
1033"напълно сигурни, че е безопасно да продължите, свържете се със системния "
1034"администратор."
1035
1036#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:506
1037msgid "Login dialog canceled"
1038msgstr "Екранът за влизане е затворен"
1039
1040#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:527
1041msgid "Can't send host identity confirmation"
1042msgstr "Не може да се изпрати потвърждение за самоличност на машината"
1043
1044#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:562 ../vinagre/vinagre-tab.c:730
1045msgid "Error saving the credentials on the keyring."
1046msgstr "Грешка при запазване на паролите в ключодържателя."
1047
1048#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:628
1049msgid "Hostname not known"
1050msgstr "Машината не е позната"
1051
1052#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:635
1053msgid "No route to host"
1054msgstr "Няма път до машината"
1055
1056#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:642
1057msgid "Connection refused by server"
1058msgstr "Връзката е прекъсната от сървъра"
1059
1060#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:649
1061msgid "Host key verification failed"
1062msgstr "Проверката на ключа на машината е неуспешна"
1063
1064#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:686
1065msgid "Unable to find a valid SSH program"
1066msgstr "Не може да се намери подходяща програма за SSH"
1067
1068#: ../vinagre/vinagre-tab.c:346
1069msgid "Leave fullscreen"
1070msgstr "Изход от цял екран"
1071
1072#: ../vinagre/vinagre-tab.c:497
1073msgid "Error saving recent connection."
1074msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
1075
1076#: ../vinagre/vinagre-tab.c:816
1077msgid "Could not get a screenshot of the connection."
1078msgstr "Не може да се заснеме снимка на екрана на връзката."
1079
1080#: ../vinagre/vinagre-tab.c:821
1081msgid "Save Screenshot"
1082msgstr "Запазване на снимката на екрана"
1083
1084#. Translators: This is the suggested filename (in save dialog) when taking a screenshot of the connection. %s will be replaced by the friendly name of the connection, for instance: Screenshot of wendell@wendell-laptop, or Screenshot of 200.100.100.123
1085#: ../vinagre/vinagre-tab.c:833
1086#, c-format
1087msgid "Screenshot of %s"
1088msgstr "Снимка на екрана на %s"
1089
1090#: ../vinagre/vinagre-tab.c:884
1091msgid "Error saving screenshot"
1092msgstr "Грешка при запазване снимката на екрана"
1093
1094#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:229
1095#, c-format
1096msgid "Impossible to get service property: %s"
1097msgstr "Настройката на услугата не може да бъде получена: %s"
1098
1099#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:286
1100#, c-format
1101msgid "Impossible to create the connection: %s"
1102msgstr "Връзката не може да бъде осъществена: %s"
1103
1104#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:325
1105#, c-format
1106msgid "Impossible to accept the stream tube: %s"
1107msgstr "Потокът не може да бъде приет: %s"
1108
1109#. Translators: this is an error message when we fail to get the name of an empathy/telepathy buddy. %s will be replaced by the actual error message.
1110#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:463
1111#, c-format
1112msgid "Impossible to get the contact name: %s"
1113msgstr "Името на контакта не може да бъде получено: %s"
1114
1115#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:500
1116#, c-format
1117msgid "Impossible to get the avatar: %s"
1118msgstr "Аватарът не може да бъде получен: %s"
1119
1120#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:521
1121#, c-format
1122msgid "%s wants to share their desktop with you."
1123msgstr "%s иска да сподели работния си плот с вас."
1124
1125#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:526
1126msgid "Desktop sharing invitation"
1127msgstr "Покана за споделено работно място"
1128
1129#. Toplevel
1130#: ../vinagre/vinagre-ui.h:33
1131msgid "_Machine"
1132msgstr "_Машина"
1133
1134#: ../vinagre/vinagre-ui.h:34
1135msgid "_Edit"
1136msgstr "_Редактиране"
1137
1138#: ../vinagre/vinagre-ui.h:35
1139msgid "_View"
1140msgstr "_Изглед"
1141
1142#: ../vinagre/vinagre-ui.h:36
1143msgid "_Bookmarks"
1144msgstr "_Отметки"
1145
1146#: ../vinagre/vinagre-ui.h:41
1147msgid "Connect to a remote machine"
1148msgstr "Свързване към отдалечена машина"
1149
1150#: ../vinagre/vinagre-ui.h:43
1151msgid "Open a .VNC file"
1152msgstr "Отваряне на файл .vnc"
1153
1154#: ../vinagre/vinagre-ui.h:45
1155msgid "Quit the program"
1156msgstr "Спиране на програмата"
1157
1158#: ../vinagre/vinagre-ui.h:49
1159msgid "Edit the application preferences"
1160msgstr "Редактиране на настройките на приложението"
1161
1162#: ../vinagre/vinagre-ui.h:50
1163msgid "_Plugins"
1164msgstr "_Приставки"
1165
1166#: ../vinagre/vinagre-ui.h:51
1167msgid "Select plugins"
1168msgstr "Избор на приставки"
1169
1170#. Help menu
1171#: ../vinagre/vinagre-ui.h:54
1172msgid "_Contents"
1173msgstr "_Ръководство"
1174
1175#: ../vinagre/vinagre-ui.h:55
1176msgid "Open the vinagre manual"
1177msgstr "Отваряне на ръководството на vinagre"
1178
1179#: ../vinagre/vinagre-ui.h:57
1180msgid "About this application"
1181msgstr "Относно това приложение"
1182
1183#: ../vinagre/vinagre-ui.h:62
1184msgid "_Toolbar"
1185msgstr "_Лента с инструменти"
1186
1187#: ../vinagre/vinagre-ui.h:63
1188msgid "Show or hide the toolbar"
1189msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
1190
1191#: ../vinagre/vinagre-ui.h:66
1192msgid "_Statusbar"
1193msgstr "Лента за _състоянието"
1194
1195#: ../vinagre/vinagre-ui.h:67
1196msgid "Show or hide the statusbar"
1197msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието"
1198
1199#: ../vinagre/vinagre-ui.h:70
1200msgid "Side _Panel"
1201msgstr "Страничен _панел"
1202
1203#: ../vinagre/vinagre-ui.h:71
1204msgid "Show or hide the side panel"
1205msgstr "Показване/скриване на страничния панел"
1206
1207#: ../vinagre/vinagre-ui.h:79
1208msgid "Close the current connection"
1209msgstr "Прекъсване на текущата връзка"
1210
1211#: ../vinagre/vinagre-ui.h:80
1212msgid "C_lose All"
1213msgstr "_Прекъсване на всички"
1214
1215#: ../vinagre/vinagre-ui.h:81
1216msgid "Close all active connections"
1217msgstr "Прекъсване на всички връзки"
1218
1219#. Bookmarks menu
1220#: ../vinagre/vinagre-ui.h:84
1221msgid "_Add to bookmarks"
1222msgstr "_Добавяне на отметка"
1223
1224#: ../vinagre/vinagre-ui.h:85
1225msgid "Add current connection to your bookmarks"
1226msgstr "Добавяне на текущата връзка към отметките ви"
1227
1228#. Machine menu
1229#: ../vinagre/vinagre-ui.h:92
1230msgid "_Take screenshot"
1231msgstr "_Снимка на екрана"
1232
1233#: ../vinagre/vinagre-ui.h:93
1234msgid "Take a screenshot of active connection"
1235msgstr "Снимка на екрана на действащата връзка"
1236
1237#: ../vinagre/vinagre-ui.h:97
1238msgid "View the current machine in full screen"
1239msgstr "На цял екран"
1240
1241#: ../vinagre/vinagre-utils.c:67
1242msgid "An error has occurred:"
1243msgstr "Възникна следната грешка:"
1244
1245#: ../vinagre/vinagre-utils.c:167
1246msgid ""
1247"A plugin tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
1248"message:"
1249msgstr ""
1250"Приставка се опита да отвори файл с потребителски интерфейс, обаче не успя и "
1251"се генерира следната грешка:"
1252
1253#: ../vinagre/vinagre-utils.c:169
1254msgid ""
1255"The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
1256"message:"
1257msgstr ""
1258"Програмата се опита да отвори файла с потребителския интерфейс, обаче не "
1259"успя и се генерира следната грешка:"
1260
1261#: ../vinagre/vinagre-utils.c:172
1262msgid "Please check your installation."
1263msgstr "Проверете инсталацията на програмата."
1264
1265#: ../vinagre/vinagre-utils.c:173
1266msgid "Error loading UI file"
1267msgstr "Грешка при зареждане на потребителския интерфейс"
1268
1269#: ../vinagre/vinagre-utils.c:325
1270msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME Desktop"
1271msgstr "Vinagre е клиент за отдалечена работа за GNOME"
1272
1273#: ../vinagre/vinagre-utils.c:328
1274msgid ""
1275"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1276"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1277"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1278"version."
1279msgstr ""
1280"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
1281"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
1282"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
1283"ваше решение) по-късна версия."
1284
1285#: ../vinagre/vinagre-utils.c:332
1286msgid ""
1287"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1288"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1289"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1290"details."
1291msgstr ""
1292"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
1293"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
1294"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
1295
1296#: ../vinagre/vinagre-utils.c:336
1297msgid ""
1298"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1299"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
1300msgstr ""
1301"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
1302"заедно с тази програма. Ако не сте, погледнете <http://www.gnu.org/licenses/"
1303">."
1304
1305#: ../vinagre/vinagre-utils.c:358
1306msgid "translator-credits"
1307msgstr ""
1308"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1309"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1310"\n"
1311"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1312"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1313"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1314
1315#: ../vinagre/vinagre-utils.c:361
1316msgid "Vinagre Website"
1317msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
1318
1319#. Translators: %s is a protocol, like VNC or SSH
1320#: ../vinagre/vinagre-utils.c:487
1321#, c-format
1322msgid "%s authentication is required"
1323msgstr "Протоколът %s изисква идентификация"
1324
1325#: ../vinagre/vinagre-window.c:430
1326msgid "_Recent connections"
1327msgstr "С_коро отваряни връзки"
1328
1329#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
1330#: ../vinagre/vinagre-window.c:545
1331#, c-format
1332msgid "Open %s:%d"
1333msgstr "Свързване към %s:%d"
1334
1335#: ../vinagre/vinagre-window.c:724
1336msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
1337msgstr "Относно клавишните комбинации в менютата"
1338
1339#: ../vinagre/vinagre-window.c:726
1340msgid ""
1341"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
1342"default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
1343"and allow them to be sent to the remote machine.\n"
1344"\n"
1345"You can change this behavior through the preferences dialog. For more "
1346"information, check the documentation.\n"
1347"\n"
1348"This message will appear only once."
1349msgstr ""
1350"По подразбиране Vinagre е със забранени клавишни комбинации в менютата, за "
1351"да се избегне прихващане на клавишите от програмата и те да се изпратят към "
1352"отдалечената машина.\n"
1353"Можете да промените това в прозореца с настройки. За повече информация "
1354"проверете документацията.\n"
1355"\n"
1356"Това съобщение ще се появи само веднъж."
1357
1358#: ../vinagre/vinagre-window.c:734 ../vinagre/vinagre-window.c:740
1359#, c-format
1360msgid "Error while creating the file %s: %s"
1361msgstr "Грешка при създаване на файла %s: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.