source: gnome/master/vinagre.master.bg.po @ 2184

Last change on this file since 2184 was 2184, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

gnome-session, totem, vinagre, gnome-session, gnome-packagekit, gtk+-properties, gnome-keyring, gtk+, gnome-keyring: подадени в master, gnome-2-32 и gtk-2-22

File size: 52.4 KB
Line 
1# Bulgarian translation of vinagre po-file.
2# Copyright (C) 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2010 Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>.
4# This file is distributed under the same license as the vinagre package.
5# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2009.
6# Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>, 2010.
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: vinagre master\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2010-09-26 17:00+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2010-09-26 17:00+0300\n"
13"Last-Translator: Krasimir Chonov <mk2616@abv.bg>\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"Language: bg\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:1
22msgid "_About"
23msgstr "_Относно"
24
25#: ../data/GNOME_VinagreApplet.xml.h:2 ../vinagre/vinagre-ui.h:37
26msgid "_Help"
27msgstr "Помо_щ"
28
29#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:1 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:1
30msgid "Access remote desktops"
31msgstr "Достъп до отдалечени работни места"
32
33#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:2 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:2
34#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:2
35#: ../vinagre/vinagre-applet.c:440 ../vinagre/vinagre-applet.c:492
36#: ../vinagre/vinagre-main.c:63
37msgid "Remote Desktop Viewer"
38msgstr "Отдалечени работни места"
39
40#: ../data/vinagre.ui.h:1
41msgid "Allow _keyboard shortcuts"
42msgstr "_Показване на клавишните комбинации"
43
44#: ../data/vinagre.ui.h:2
45msgid "Authentication is required"
46msgstr "Изисква се идентификация"
47
48#. setup label
49#: ../data/vinagre.ui.h:3 ../vinagre/vinagre-fav.c:855
50msgid "Bookmarks"
51msgstr "Отметки"
52
53#: ../data/vinagre.ui.h:4
54msgid "Connection"
55msgstr "Връзка"
56
57#: ../data/vinagre.ui.h:5
58msgid "Connection options"
59msgstr "Настройки на връзката"
60
61#: ../data/vinagre.ui.h:6
62msgid "Folder"
63msgstr "Папка"
64
65#: ../data/vinagre.ui.h:7 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:53
66#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:49 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:148
67#: ../vinagre/vinagre-fav.c:407
68msgid "Host:"
69msgstr "Адрес:"
70
71#: ../data/vinagre.ui.h:8
72msgid "Interface"
73msgstr "Интерфейс"
74
75#: ../data/vinagre.ui.h:9
76msgid "Options"
77msgstr "Настройки"
78
79#: ../data/vinagre.ui.h:10
80msgid "Parent Folder"
81msgstr "Родителска папка"
82
83#: ../data/vinagre.ui.h:11
84msgid "Preferences"
85msgstr "Настройки"
86
87#. This is a tooltip in preferences dialog
88#: ../data/vinagre.ui.h:13
89msgid ""
90"This option enables menu accelerators and keyboard shortcuts. For more info "
91"on why you may want to disable them, check the documentation."
92msgstr ""
93"Тази опция показва клавишните комбинации в менютата. За повече информация за "
94"това защо е по-добре да са изключени, проверете документацията."
95
96#: ../data/vinagre.ui.h:14
97msgid "Which machine do you want to connect to?"
98msgstr "Към коя машина искате да се свържете?"
99
100#: ../data/vinagre.ui.h:15
101msgid "_Always show tabs"
102msgstr "_Винаги да се показват табове"
103
104#. This is a button label, in the authentication dialog
105#: ../data/vinagre.ui.h:17
106msgid "_Authenticate"
107msgstr "_Идентифициране"
108
109#: ../data/vinagre.ui.h:18
110msgid "_Full screen"
111msgstr "На _цял екран"
112
113#: ../data/vinagre.ui.h:19
114msgid "_Host:"
115msgstr "_Адрес:"
116
117#. Translators: This is the name of a bookmark. It appears in the add/edit bookmark dialog.
118#: ../data/vinagre.ui.h:21
119msgid "_Name:"
120msgstr "_Име:"
121
122#: ../data/vinagre.ui.h:22
123msgid "_Password:"
124msgstr "_Парола:"
125
126#: ../data/vinagre.ui.h:23
127msgid "_Protocol:"
128msgstr "П_ротокол:"
129
130#: ../data/vinagre.ui.h:24
131msgid "_Remember this credential"
132msgstr "_Запомняне на паролата"
133
134#: ../data/vinagre.ui.h:25 ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:108
135#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:113
136msgid "_Username:"
137msgstr "Потребителско _име:"
138
139#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:1
140msgid "Active plugins"
141msgstr "Включени приставки"
142
143#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:2
144msgid ""
145"List of active plugins. It contains the \"Location\" of the active plugins. "
146"See the .vinagre-plugin file for obtaining the \"Location\" of a given "
147"plugin."
148msgstr ""
149"Списък с включените приставки. Съдържа местоположението им („Location“). За "
150"тази информация погледнете файла „.vinagre-plugin“."
151
152#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:3
153msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
154msgstr "Максималният брой запомнени връзки в прозореца за връзки"
155
156#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:4
157msgid ""
158"Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
159"Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
160"and will not be sent to the remote host."
161msgstr ""
162"Задайте да е лъжа, за да изключите клавишните комбинации в менюто. Задайте "
163"да е истина, за да ги включите. Забележете, че когато са включени, "
164"клавишните комбинации се прихващат от менюто и не се пращат към отдалечената "
165"машина."
166
167#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:5
168msgid ""
169"Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
170"tabs when there is more than one active connection."
171msgstr ""
172"Задайте да е истина и подпрозорците винаги ще се показват. Задайте да е лъжа "
173"и подпрозорци ще се показват при повече от една активна връзка."
174
175#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:6
176msgid ""
177"Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
178"connections."
179msgstr ""
180"Включете тази опция, така че програмата винаги да слуша за обратни връзки."
181
182#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:7
183msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
184msgstr ""
185"Указва максималния брой запомнени връзки в падащото меню в прозореца за "
186"връзки."
187
188#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:8
189msgid "The handler for \"vnc://\" URLs"
190msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „vnc://“"
191
192#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:9
193msgid ""
194"When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
195"clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
196"to share the desktop with the other clients."
197msgstr ""
198"При свързването към машина клиентът може да укаже на сървъра да запази "
199"връзките с другите клиенти или да ги прекъсне. Задайте да е истина, за да "
200"споделяте работното място с други клиенти."
201
202#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:10
203msgid "Whether we should leave other clients connected"
204msgstr "Дали другите клиенти да останат свързани"
205
206#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:11
207msgid ""
208"Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
209msgstr "Дали да се показват подпрозорци, дори когато има само една връзка"
210
211#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:12
212msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
213msgstr "Дали да се показват клавишните комбинации в менюто"
214
215#: ../data/vinagre.schemas.in.in.h:13
216msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
217msgstr "Дали програмата трябва да слуша за обратни връзки"
218
219#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:1
220msgid "Remote Desktop (VNC) file"
221msgstr "Файл за отдалечена връзка (vnc)"
222
223#: ../data/vinagre-mime.xml.in.h:2
224msgid "Remote Desktop Connection"
225msgstr "Връзка с отдалечено работно място"
226
227#: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
228#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:55
229msgid "RDP"
230msgstr "RDP"
231
232#: ../plugins/rdp/rdp.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
233msgid "RDP support"
234msgstr "Поддръжка на RDP"
235
236#. Translators: This is a description of the RDP protocol. It appears at Connect dialog.
237#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:57
238msgid "Access MS Windows machines"
239msgstr "Достъп до компютри с MS Windows"
240
241#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:96
242msgid "RDP Options"
243msgstr "Настройки на RDP"
244
245#. Translators: This is the tooltip for the username field in a RDP connection
246#. Translators: This is the tooltip for the username field in a SSH connection
247#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-plugin.c:113
248#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:118
249msgid ""
250"Optional. If blank, your username will be used. Also, it can be supplied in "
251"the Machine field above, in the form username@hostname."
252msgstr ""
253"Незадължително. Ако е празно, ще бъде използвано вашето потребителско име. "
254"Можете да го впишете в полето „Машина“ по-горе във формат потребител@машина."
255
256#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:54 ../plugins/ssh/vinagre-ssh-tab.c:50
257#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:149
258msgid "Port:"
259msgstr "Порт:"
260
261#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:129
262msgid "Error while executing rdesktop"
263msgstr "Грешка при изпълнение на rdesktop"
264
265#: ../plugins/rdp/vinagre-rdp-tab.c:130 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:343
266#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:458
267#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
268#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56 ../vinagre/vinagre-commands.c:173
269#: ../vinagre/vinagre-connect.c:485 ../vinagre/vinagre-fav.c:767
270#: ../vinagre/vinagre-options.c:82 ../vinagre/vinagre-options.c:100
271#: ../vinagre/vinagre-window.c:278 ../vinagre/vinagre-window.c:748
272msgid "Unknown error"
273msgstr "Непозната грешка"
274
275#. vim: set ts=8:
276#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:59
277#: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
278msgid "SSH"
279msgstr "SSH"
280
281#. Translators: This is a description of the SSH protocol. It appears at Connect dialog.
282#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:61
283msgid "Access Unix/Linux terminals"
284msgstr "Достъп до компютри с Unix/Linux"
285
286#: ../plugins/ssh/vinagre-ssh-plugin.c:101
287msgid "SSH Options"
288msgstr "Настройки на SSH"
289
290#: ../plugins/ssh/ssh.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
291msgid "SSH support"
292msgstr "Поддръжка на SSH"
293
294#. Translators: 'shared' here is a VNC protocol specific flag. You can translate it, but I think it's better to let it untranslated
295#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-connection.c:316
296#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:199
297#, c-format
298msgid ""
299"Bad value for 'shared' flag: %d. It is supposed to be 0 or 1. Ignoring it."
300msgstr ""
301"Неправилна стойност за флага „shared“ (споделяне): %d, а трябва да бъде „0“ "
302"или „1“. Стойността няма да се ползва."
303
304#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
305#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:50
306msgid "Enable scaled mode"
307msgstr "Ползване на мащабиран режим"
308
309#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
310#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:63
311msgid "VNC Options:"
312msgstr "Опции на VNC:"
313
314#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
315#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:65
316msgid "Show VNC Options"
317msgstr "Показване на опциите за VNC"
318
319#. vim: set ts=8:
320#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:87
321#: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
322msgid "VNC"
323msgstr "VNC"
324
325#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:88
326msgid "Access Unix/Linux, Windows and other machines."
327msgstr "Достъп до компютри с Unix/Linux, Windows и др."
328
329#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:145
330msgid "Could not parse the file."
331msgstr "Файлът не може да бъде инициализиран."
332
333#. Translators: Do not translate "connection". It's the name of a group in the .vnc (.ini like) file.
334#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:153
335msgid "The file is not a VNC one: Missing the group \"connection\"."
336msgstr "Файлът не е във формат за VNC. Липсва групата „connection“."
337
338#. Translators: Do not translate "host". It's the name of a key in the .vnc (.ini like) file.
339#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:160
340msgid "The file is not a VNC one: Missing the key \"host\"."
341msgstr "Файлът не е във формат за VNC. Липсва ключът „host“."
342
343#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:252
344msgid "VNC Options"
345msgstr "Настройки на VNC"
346
347#. View only check button
348#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:265
349#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:633
350msgid "_View only"
351msgstr "_Без контрол"
352
353#. Scaling check button
354#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:273
355msgid "_Scaling"
356msgstr "_Мащабиране"
357
358#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:289
359msgid "_Keep aspect ratio"
360msgstr "_Запазване на отношението на страните"
361
362#. JPEG Compression check button
363#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:299
364msgid "_Use JPEG Compression"
365msgstr "_Компресиране с JPEG"
366
367#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:300
368msgid "This might not work on all VNC servers"
369msgstr "Това може да не работи с всички сървъри за VNC"
370
371#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:309
372msgid "_Depth Color:"
373msgstr "_Цвят:"
374
375#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:314
376msgid "Use Server Settings"
377msgstr "Според сървъра"
378
379#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:315
380msgid "True Color (24 bits)"
381msgstr "Истински цвят (24 бита)"
382
383#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:316
384msgid "High Color (16 bits)"
385msgstr "Богат цвят (16 бита)"
386
387#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:317
388msgid "Low Color (8 bits)"
389msgstr "Беден цвят (8 бита)"
390
391#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:318
392msgid "Ultra Low Color (3 bits)"
393msgstr "Много беден цвят (3 бита)"
394
395#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
396#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:331
397msgid "Use h_ost"
398msgstr "Х_ост"
399
400#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:340
401msgid "hostname or user@hostname"
402msgstr "машина или потребител@машина"
403
404#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:341
405msgid "Supply an alternative port using colon"
406msgstr "Задайте различен порт като го отделите с „:“"
407
408#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:342
409msgid "For instance: joe@domain.com:5022"
410msgstr "Например: joe@domain.com:5022"
411
412#. Translators: the whole sentence will be: Use host <hostname> as a SSH tunnel
413#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:348
414msgid "as a SSH tunnel"
415msgstr "като тунел по SSH"
416
417#. Translators: this is a pattern to open *.vnc files in a open dialog.
418#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-plugin.c:383
419msgid "VNC Files"
420msgstr "Файлове за VNC"
421
422#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:147
423msgid "Desktop Name:"
424msgstr "Име на работния плот:"
425
426#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:150
427msgid "Dimensions:"
428msgstr "Размери:"
429
430#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:304
431msgid "Error creating the SSH tunnel"
432msgstr "Грешка при създаване на тунел по SSH"
433
434#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:305 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:316
435msgid "Unknown reason"
436msgstr "Неизвестна причина"
437
438#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:315
439msgid "Error connecting to host."
440msgstr "Грешка при свързване със сървър."
441
442#. Translators: %s is a host name or IP address; %u is a code error (number).
443#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:360
444#, c-format
445msgid "Authentication method for host %s is unsupported. (%u)"
446msgstr "Методът за идентификация към машината %s не се поддържа. (%u)"
447
448#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:364
449msgid "Authentication unsupported"
450msgstr "Методът за идентификация не се поддържа"
451
452#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:532 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:549
453msgid "Authentication error"
454msgstr "Грешка в идентификацията"
455
456#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:533
457msgid "A username is required in order to access this machine."
458msgstr "За достъп до машината се изисква потребителско име."
459
460#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:550
461msgid "A password is required in order to access this machine."
462msgstr "За достъп до машината се изисква парола."
463
464#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:604
465msgid "S_caling"
466msgstr "_Мащабиране"
467
468#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:605
469msgid "Fits the remote screen into the current window size"
470msgstr "Напасване на отдалечения екран в размера на текущия прозорец"
471
472#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:618
473msgid "_Keep Aspect Ratio"
474msgstr "_Запазване на отношението на страните"
475
476#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:619
477msgid "Keeps the screen aspect ratio when using scaling"
478msgstr "При мащабиране да се запазва отношението на страните"
479
480#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:634
481msgid "Does not send mouse and keyboard events"
482msgstr "Без изпращане на събитията от мишката и клавиатурата"
483
484#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:647
485msgid "_Original size"
486msgstr "_Първоначален размер"
487
488#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:648
489msgid "Adjusts the window to the remote desktop's size"
490msgstr "Преоразмеряване на прозореца към размера на отдалечения работен плот"
491
492#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:661
493msgid "_Refresh Screen"
494msgstr "_Обновяване на екрана"
495
496#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:662
497msgid "Requests an update of the screen"
498msgstr "Заявка за обновяване на екрана"
499
500#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:684
501msgid "_Send Ctrl-Alt-Del"
502msgstr "_Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
503
504#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:685
505msgid "Sends Ctrl+Alt+Del to the remote machine"
506msgstr "Изпращане на „Ctrl+Alt+Del“ към отдалечената машина"
507
508#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:737 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:738
509msgid "Scaling"
510msgstr "Мащабиране"
511
512#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:747 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:748
513msgid "Read only"
514msgstr "Без контрол"
515
516#. Send Ctrl-alt-del
517#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:756 ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:758
518msgid "Send Ctrl-Alt-Del"
519msgstr "Изпращане на „Ctrl-Alt-Del“"
520
521#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tab.c:920
522msgid ""
523"Scaling is not supported on this installation.\n"
524"\n"
525"Read the README file (shipped with Vinagre) in order to know how to enable "
526"this feature."
527msgstr ""
528"Мащабирането не се поддържа в тази инсталация.\n"
529"\n"
530"Прочетете файла README, който идва с Vinagre, за да разберете как да "
531"включите тази настройка."
532
533#: ../plugins/vnc/vinagre-vnc-tunnel.c:96
534#, c-format
535msgid "Unable to find a free TCP port"
536msgstr "Не може да се намери свободен порт за TCP"
537
538#: ../plugins/vnc/vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
539msgid "VNC support"
540msgstr "Поддръжка на VNC"
541
542#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:1
543msgid "Allows reverse VNC connections"
544msgstr "Обратни връзки по VNC"
545
546#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.vinagre-plugin.desktop.in.h:2
547msgid "Reverse VNC"
548msgstr "Обратни връзки по VNC"
549
550#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener-dialog.c:101
551msgid "IPv4:"
552msgstr "IPv4:"
553
554#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener-dialog.c:113
555msgid ""
556"\n"
557"\n"
558"IPv6:"
559msgstr ""
560"\n"
561"\n"
562"IPv6:"
563
564#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener-dialog.c:172
565#, c-format
566msgid "On the port %d"
567msgstr "На порт %d"
568
569#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:162
570msgid "Incoming VNC connection arrived but there is no active window"
571msgstr "Пристигна входяща връзка по VNC, но няма активен прозорец"
572
573#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:214
574msgid "Error activating reverse connections"
575msgstr "Грешка при включването на обратните връзки"
576
577#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-listener.c:215
578msgid ""
579"The program could not find any available TCP ports starting at 5500. Is "
580"there any other running program consuming all your TCP ports?"
581msgstr ""
582"Програмата не откри работещи портове по TCP от номер 5500 нагоре. Проверете "
583"дали друга програма не използва тези портове."
584
585#. Translators: "Reverse" here is an adjective, not a verb.
586#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:69
587msgid "_Reverse Connections..."
588msgstr "_Обратни връзки…"
589
590#: ../plugins/reverse-vnc/vinagre-reverse-vnc-plugin.c:71
591msgid "Configure incoming VNC connections"
592msgstr "Настройване на входящи връзки по VNC"
593
594#. vim: set ts=8:
595#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:1
596msgid ""
597"By activating reverse connections you can access machines that are behind a "
598"firewall. The remote side is supposed to initiate the connection with you. "
599"For further information, checkout the help."
600msgstr ""
601"При активирането на обратни връзки можете да достигнете машини, които са зад "
602"защитна стена. Другата машина би трябвало да осъществи връзка с вас. За "
603"повече информация, проверете документацията."
604
605#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:2
606msgid "Connectivity"
607msgstr "Връзка"
608
609#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:3
610msgid "Reverse Connections"
611msgstr "Обратни връзки"
612
613#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:4
614msgid "This machine is reachable through the following IP address(es):"
615msgstr "Тази машина може да се достигне през следния адрес(и):"
616
617#. Translators: this is the reverse connection mode. "Always enabled" means it will be enabled by default in the program startup. You can see this string in the dialog Machine->Reverse connections.
618#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:6
619msgid "_Always Enabled"
620msgstr "_Винаги включен"
621
622#: ../plugins/reverse-vnc/reverse-vnc.ui.h:7
623msgid "_Enable Reverse Connections"
624msgstr "_Включване на обърнати връзки"
625
626#: ../plugins/im-status/im-status.js:43
627msgid "Could not communicate to Telepathy. IM Status plugin will not work."
628msgstr ""
629"Няма връзка към Telepathy. Приставката за състоянието за бързи съобщения "
630"няма да работи."
631
632#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:1
633msgid "A menu to quickly access remote machines"
634msgstr "Меню за бързо свързване към отдалечена машина"
635
636#: ../vinagre/GNOME_VinagreApplet.server.in.in.h:3
637msgid "Vinagre Applet Factory"
638msgstr "Фабрика за аплети на Vinagre"
639
640#: ../vinagre/vinagre-applet.c:283 ../vinagre/vinagre-applet.c:366
641msgid "Could not run vinagre:"
642msgstr "vinagre не може да се стартира:"
643
644#: ../vinagre/vinagre-applet.c:386
645msgid "Open Remote Desktop Viewer"
646msgstr "Отдалечени работни места"
647
648#: ../vinagre/vinagre-applet.c:441
649msgid "Access your bookmarks"
650msgstr "Достъп до отметките"
651
652#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:265 ../vinagre/vinagre-connection.c:525
653#: ../vinagre/vinagre-tab.c:532 ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:253
654#, c-format
655msgid "The protocol %s is not supported."
656msgstr "Протоколът „%s“ не се поддържа."
657
658#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:343
659#, c-format
660msgid "Error while initializing bookmarks: %s"
661msgstr "Грешка при инициализирането на отметки: %s"
662
663#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:350
664msgid "Error while initializing bookmarks: The file seems to be empty"
665msgstr "Грешка при инициализирането на отметките: файлът е празен"
666
667#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:357
668msgid ""
669"Error while initializing bookmarks: The file is not a vinagre bookmarks file"
670msgstr ""
671"Грешка при инициализирането на отметки: това не е файл с отметки на vinagre"
672
673#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:419 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:426
674msgid "Error while saving bookmarks: Failed to create the XML structure"
675msgstr ""
676"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде създадена"
677
678#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:433 ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:440
679msgid "Error while saving bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
680msgstr ""
681"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде "
682"инициализирана"
683
684#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:449
685msgid "Error while saving bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
686msgstr ""
687"Грешка при запазване на отметки: структурата в XML не може де бъде завършена"
688
689#: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:458
690#, c-format
691msgid "Error while saving bookmarks: %s"
692msgstr "Грешка при запазване на отметки: %s"
693
694#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:95
695#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:102
696msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to create the XML structure"
697msgstr ""
698"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде създадена"
699
700#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:109
701#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:116
702msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to initialize the XML structure"
703msgstr ""
704"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде "
705"инициализирана"
706
707#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:125
708msgid "Error while migrating bookmarks: Failed to finalize the XML structure"
709msgstr ""
710"Грешка при мигриране на отметки: структурата в XML не може де бъде завършена"
711
712#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
713#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:216
714#, c-format
715msgid "Error while migrating bookmarks: %s"
716msgstr "Грешка при мигрирането на отметки: %s"
717
718#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:164
719msgid "Error while migrating bookmarks: VNC plugin is not activated"
720msgstr "Грешка при мигрирането на отметки: Приставката за VNC не е включена"
721
722#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:216
723msgid "Failed to create the directory"
724msgstr "Папката не може да бъде създадена"
725
726#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:241
727msgid ""
728"Migrating the bookmarks file to the new format. This operation is only "
729"supposed to run once."
730msgstr ""
731"Мигриране на файла с отметките в новия формат. Това действие трябва да е "
732"еднократно."
733
734#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:249
735#, c-format
736msgid "Error opening old bookmarks file: %s"
737msgstr "Грешка при отварянето на стар файл с отметки: %s"
738
739#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:250
740#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:262
741msgid "Migration cancelled"
742msgstr "Миграцията е отменена"
743
744#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:259
745msgid "Could not remove the old bookmarks file"
746msgstr "Старият файл с отметки не може да бъде изтрит"
747
748#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-tree.c:119
749msgid "Root Folder"
750msgstr "Коренова папка"
751
752#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:77
753msgid "Invalid name for this folder"
754msgstr "Неправилно име за папката"
755
756#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:87 ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:199
757#, c-format
758msgid ""
759"The name \"%s\" is already used in this folder. Please use a different name."
760msgstr "Името „%s“ вече се използва в тази папка. Използвайте различно."
761
762#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:88 ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:189
763#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:200
764msgid "Invalid name for this item"
765msgstr "Неправилно име за този обект"
766
767#. Translators: %s is a protocol name, like VNC or SSH
768#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:167
769#, c-format
770msgid "(Protocol: %s)"
771msgstr "(Протокол: %s)"
772
773#. Translators: %s is a bookmark entry name
774#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:305
775#, c-format
776msgid "Are you sure you want to remove %s from bookmarks?"
777msgstr "Сигурни ли сте, че искате да изтриете %s от отметките?"
778
779#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:311
780msgid "Remove Folder?"
781msgstr "Да се изтрие ли папката?"
782
783#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:312
784msgid "Notice that all its subfolders and items will be removed as well."
785msgstr "Забележете, че всички нейни подпапки също ще бъдат изтрити."
786
787#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:317
788msgid "Remove Item?"
789msgstr "Да се изтрие ли обектът?"
790
791#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:334
792msgid "Error removing bookmark: Entry not found"
793msgstr "Грешка при изтриването на отметка: елементът не е открит"
794
795#: ../vinagre/vinagre-bookmarks-ui.c:351
796msgid "New Folder"
797msgstr "Нова папка"
798
799#: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:56
800#, c-format
801msgid "Error while saving preferences: %s"
802msgstr "Грешка при запазване на настройките: %s"
803
804#: ../vinagre/vinagre-commands.c:119
805msgid "Choose the file"
806msgstr "Изберете файла"
807
808#: ../vinagre/vinagre-commands.c:149
809msgid "There are no supported files"
810msgstr "Липсват поддържани файлове"
811
812#: ../vinagre/vinagre-commands.c:150
813msgid ""
814"None of the active plugins support this action. Activate some plugins and "
815"try again."
816msgstr ""
817"Никоя от включените приставки не поддържа това действие. Включете още "
818"приставки и пробвайте отново."
819
820#: ../vinagre/vinagre-commands.c:184
821msgid "The following file could not be opened:"
822msgid_plural "The following files could not be opened:"
823msgstr[0] "Следният файл не може да бъде отворен:"
824msgstr[1] "Следните файлове не могат да бъдат отворени:"
825
826#: ../vinagre/vinagre-connect.c:91 ../vinagre/vinagre-connect.c:337
827#: ../vinagre/vinagre-connect.c:449
828msgid "Could not get the active protocol from the protocol list."
829msgstr "Действащият протокол не може да бъде получен от списъка с протоколи."
830
831#: ../vinagre/vinagre-connect.c:318
832#, c-format
833msgid "Error while saving history file: %s"
834msgstr "Грешка при запазване на файла с отметки: %s"
835
836#: ../vinagre/vinagre-connect.c:353
837msgid "Choose a Remote Desktop"
838msgstr "Избор на отдалечено работно място"
839
840#: ../vinagre/vinagre-connection.c:633
841msgid "Could not open the file."
842msgstr "Файлът не може да бъде отворен."
843
844#: ../vinagre/vinagre-connection.c:657
845msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
846msgstr "Файлът не се разпознава от никоя от приставките."
847
848#: ../vinagre/vinagre-fav.c:570
849msgid "_New Folder"
850msgstr "_Нова папка"
851
852#: ../vinagre/vinagre-fav.c:571
853msgid "Create a new folder"
854msgstr "Създав_ане на нова папка"
855
856#: ../vinagre/vinagre-fav.c:576
857msgid "_Open bookmark"
858msgstr "_Отваряне на отметка"
859
860#: ../vinagre/vinagre-fav.c:577
861msgid "Connect to this machine"
862msgstr "Свързване към тази машина"
863
864#: ../vinagre/vinagre-fav.c:578
865msgid "_Edit bookmark"
866msgstr "_Редактиране на отметка"
867
868#: ../vinagre/vinagre-fav.c:579
869msgid "Edit the details of selected bookmark"
870msgstr "Редактиране на настройките на избраната отметка"
871
872#: ../vinagre/vinagre-fav.c:580
873msgid "_Remove from bookmarks"
874msgstr "_Изтриване от отметките"
875
876#: ../vinagre/vinagre-fav.c:581
877msgid "Remove current selected connection from bookmarks"
878msgstr "Изтриване на избраната връзка от отметките"
879
880#: ../vinagre/vinagre-fav.c:598 ../vinagre/vinagre-window.c:409
881#, c-format
882msgid "Could not merge UI XML file: %s"
883msgstr "Файлът за  ГПИ не може да се обедини: %s"
884
885#: ../vinagre/vinagre-fav.c:756
886msgid "Invalid operation"
887msgstr "Неправилна операция"
888
889#: ../vinagre/vinagre-fav.c:757
890msgid "Data received from drag&drop operation is invalid."
891msgstr "Данните получени чрез довлачване са неправилни."
892
893#: ../vinagre/vinagre-fav.c:863
894msgid "Hide panel"
895msgstr "Скриване на панела"
896
897#: ../vinagre/vinagre-fav.c:1047
898msgid "Hosts nearby"
899msgstr "Съседни машини"
900
901#. Setup command line options
902#: ../vinagre/vinagre-main.c:80
903msgid "- Remote Desktop Viewer"
904msgstr "— отдалечени работни места"
905
906#: ../vinagre/vinagre-main.c:105
907msgid ""
908"Run 'vinagre --help' to see a full list of available command line options"
909msgstr ""
910"Изпълнете „vinagre --help“, за да видите пълния списък с налични опции за "
911"командния ред"
912
913#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:159
914#, c-format
915msgid "Failed to resolve avahi hostname: %s\n"
916msgstr "Не може да се открие по име компютърът за avahi: %s\n"
917
918#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:216
919#, c-format
920msgid "Plugin %s has already registered a browser for service %s."
921msgstr "Приставката %s вече е регистрирала браузър за услугата %s."
922
923#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:225
924#, c-format
925msgid "Failed to add mDNS browser for service %s."
926msgstr "Мрежата не може да се прегледа по mDNS за услугата %s"
927
928#. Translators: "Browse for hosts" means the ability to find/locate some machines [with the VNC service enabled] in the local network
929#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:242
930#, c-format
931msgid "Failed to browse for hosts: %s\n"
932msgstr "Мрежата не може да се прегледа за машини: %s\n"
933
934#: ../vinagre/vinagre-mdns.c:315
935#, c-format
936msgid "Failed to initialize mDNS browser: %s\n"
937msgstr ""
938"Не може да се инициализира прегледа на мрежата по mDNS за услугата %s\n"
939
940#. Translators: %s is a host name or IP address.
941#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:457
942#, c-format
943msgid "Connection to host %s was closed."
944msgstr "Връзката към машината %s бе прекъсната."
945
946#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:459
947msgid "Connection closed"
948msgstr "Връзката бе прекъсната"
949
950#. Translators: %s is a host name or IP address.
951#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:478
952#, c-format
953msgid "Authentication for host %s has failed"
954msgstr "Неуспешна идентификация пред машината %s"
955
956#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:484
957msgid "Authentication failed"
958msgstr "Неуспешна идентификация"
959
960#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:522
961msgid "Connecting..."
962msgstr "Свързване…"
963
964#: ../vinagre/vinagre-notebook.c:549 ../vinagre/vinagre-tab.c:324
965msgid "Close connection"
966msgstr "Прекъсване на връзката"
967
968#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
969#: ../vinagre/vinagre-options.c:31
970msgid "Open vinagre in fullscreen mode"
971msgstr "Стартиране на vinagre в режим на цял екран"
972
973#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
974#: ../vinagre/vinagre-options.c:35
975msgid "Create a new toplevel window in an existing instance of vinagre"
976msgstr "Създаване на нов прозорец от най-горно ниво във вече стартиран vinagre"
977
978#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
979#: ../vinagre/vinagre-options.c:39
980msgid "Open a file recognized by vinagre"
981msgstr "Отваряне на файл поддържан от vinagre"
982
983#: ../vinagre/vinagre-options.c:39
984msgid "filename"
985msgstr "име_на_файл"
986
987#. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
988#: ../vinagre/vinagre-options.c:44
989msgid "[server:port]"
990msgstr "[сървър:порт]"
991
992#: ../vinagre/vinagre-options.c:132
993msgid "The following error has occurred:"
994msgid_plural "The following errors have occurred:"
995msgstr[0] "Възникна следната грешка:"
996msgstr[1] "Възникнаха следните грешки:"
997
998#: ../vinagre/vinagre-plugin-dialog.c:71
999msgid "Plugin Manager"
1000msgstr "Управление на приставки"
1001
1002#: ../vinagre/vinagre-prefs.c:188
1003msgid "Cannot initialize preferences manager."
1004msgstr "Мениджърът на настройките не може да бъде инициализиран."
1005
1006#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:106
1007msgid "Timed out when logging into SSH host"
1008msgstr "Времето за осъществяване на връзка по SSH изтече"
1009
1010#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:180
1011msgid "Unable to spawn ssh program"
1012msgstr "Програмата за ssh не може да се стартира"
1013
1014#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:197
1015#, c-format
1016msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
1017msgstr "Програмата за ssh не може да се стартира: %s"
1018
1019#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:352
1020msgid "Timed out when logging in"
1021msgstr "Времето за осъществяване на връзка изтече"
1022
1023#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:382 ../vinagre/vinagre-ssh.c:537
1024#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:621
1025msgid "Permission denied"
1026msgstr "Достъпът е отказан"
1027
1028#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:448
1029msgid "Password dialog canceled"
1030msgstr "Прозорецът за парола е затворен"
1031
1032#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:471
1033msgid "Could not send password"
1034msgstr "Паролата не може да се изпрати"
1035
1036#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:479
1037msgid "Log In Anyway"
1038msgstr "Влизане"
1039
1040#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:479
1041msgid "Cancel Login"
1042msgstr "Отказване"
1043
1044#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:488
1045#, c-format
1046msgid ""
1047"The identity of the remote computer (%s) is unknown.\n"
1048"This happens when you log in to a computer the first time.\n"
1049"\n"
1050"The identity sent by the remote computer is %s. If you want to be absolutely "
1051"sure it is safe to continue, contact the system administrator."
1052msgstr ""
1053"Самоличността на отдалечения компютър (%s) е неизвестна.\n"
1054"Това се случва, когато за първи път влизате в компютър.\n"
1055"\n"
1056"Самоличността изпратена от отдалечения компютър е %s. Ако искате да сте "
1057"напълно сигурни, че е безопасно да продължите, свържете се със системния "
1058"администратор."
1059
1060#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:506
1061msgid "Login dialog canceled"
1062msgstr "Екранът за влизане е затворен"
1063
1064#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:527
1065msgid "Can't send host identity confirmation"
1066msgstr "Не може да се изпрати потвърждение за самоличност на машината"
1067
1068#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:562 ../vinagre/vinagre-tab.c:729
1069msgid "Error saving the credentials on the keyring."
1070msgstr "Грешка при запазване на паролите в ключодържателя."
1071
1072#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:628
1073msgid "Hostname not known"
1074msgstr "Машината не е позната"
1075
1076#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:635
1077msgid "No route to host"
1078msgstr "Няма път до машината"
1079
1080#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:642
1081msgid "Connection refused by server"
1082msgstr "Връзката е прекъсната от сървъра"
1083
1084#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:649
1085msgid "Host key verification failed"
1086msgstr "Проверката на ключа на машината е неуспешна"
1087
1088#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:686
1089msgid "Unable to find a valid SSH program"
1090msgstr "Не може да се намери подходяща програма за SSH"
1091
1092#: ../vinagre/vinagre-tab.c:345
1093msgid "Leave fullscreen"
1094msgstr "Изход от цял екран"
1095
1096#: ../vinagre/vinagre-tab.c:496
1097msgid "Error saving recent connection."
1098msgstr "Грешка при запазване на скоро отваряна връзка."
1099
1100#: ../vinagre/vinagre-tab.c:815
1101msgid "Could not get a screenshot of the connection."
1102msgstr "Не може да се заснеме снимка на екрана на връзката."
1103
1104#: ../vinagre/vinagre-tab.c:820
1105msgid "Save Screenshot"
1106msgstr "Запазване на снимката на екрана"
1107
1108#. Translators: This is the suggested filename (in save dialog) when taking a screenshot of the connection. %s will be replaced by the friendly name of the connection, for instance: Screenshot of wendell@wendell-laptop, or Screenshot of 200.100.100.123
1109#: ../vinagre/vinagre-tab.c:832
1110#, c-format
1111msgid "Screenshot of %s"
1112msgstr "Снимка на екрана на %s"
1113
1114#: ../vinagre/vinagre-tab.c:883
1115msgid "Error saving screenshot"
1116msgstr "Грешка при запазване снимката на екрана"
1117
1118#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:229
1119#, c-format
1120msgid "Impossible to get service property: %s"
1121msgstr "Настройката на услугата не може да бъде получена: %s"
1122
1123#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:286
1124#, c-format
1125msgid "Impossible to create the connection: %s"
1126msgstr "Връзката не може да бъде осъществена: %s"
1127
1128#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:325
1129#, c-format
1130msgid "Impossible to accept the stream tube: %s"
1131msgstr "Потокът не може да бъде приет: %s"
1132
1133#. Translators: this is an error message when we fail to get the name of an empathy/telepathy buddy. %s will be replaced by the actual error message.
1134#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:463
1135#, c-format
1136msgid "Impossible to get the contact name: %s"
1137msgstr "Името на контакта не може да бъде получено: %s"
1138
1139#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:500
1140#, c-format
1141msgid "Impossible to get the avatar: %s"
1142msgstr "Аватарът не може да бъде получен: %s"
1143
1144#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:521
1145#, c-format
1146msgid "%s wants to share their desktop with you."
1147msgstr "%s иска да сподели работния си плот с вас."
1148
1149#: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:526
1150msgid "Desktop sharing invitation"
1151msgstr "Покана за споделено работно място"
1152
1153#. Toplevel
1154#: ../vinagre/vinagre-ui.h:33
1155msgid "_Machine"
1156msgstr "_Машина"
1157
1158#: ../vinagre/vinagre-ui.h:34
1159msgid "_Edit"
1160msgstr "_Редактиране"
1161
1162#: ../vinagre/vinagre-ui.h:35
1163msgid "_View"
1164msgstr "_Изглед"
1165
1166#: ../vinagre/vinagre-ui.h:36
1167msgid "_Bookmarks"
1168msgstr "_Отметки"
1169
1170#: ../vinagre/vinagre-ui.h:41
1171msgid "Connect to a remote machine"
1172msgstr "Свързване към отдалечена машина"
1173
1174#: ../vinagre/vinagre-ui.h:43
1175msgid "Open a .VNC file"
1176msgstr "Отваряне на файл .vnc"
1177
1178#: ../vinagre/vinagre-ui.h:45
1179msgid "Quit the program"
1180msgstr "Спиране на програмата"
1181
1182#: ../vinagre/vinagre-ui.h:49
1183msgid "Edit the application preferences"
1184msgstr "Редактиране на настройките на приложението"
1185
1186#: ../vinagre/vinagre-ui.h:50
1187msgid "_Plugins"
1188msgstr "_Приставки"
1189
1190#: ../vinagre/vinagre-ui.h:51
1191msgid "Select plugins"
1192msgstr "Избор на приставки"
1193
1194#. Help menu
1195#: ../vinagre/vinagre-ui.h:54
1196msgid "_Contents"
1197msgstr "_Ръководство"
1198
1199#: ../vinagre/vinagre-ui.h:55
1200msgid "Open the vinagre manual"
1201msgstr "Отваряне на ръководството на vinagre"
1202
1203#: ../vinagre/vinagre-ui.h:57
1204msgid "About this application"
1205msgstr "Относно това приложение"
1206
1207#: ../vinagre/vinagre-ui.h:62
1208msgid "_Toolbar"
1209msgstr "_Лента с инструменти"
1210
1211#: ../vinagre/vinagre-ui.h:63
1212msgid "Show or hide the toolbar"
1213msgstr "Показване/скриване на лентата с инструменти"
1214
1215#: ../vinagre/vinagre-ui.h:66
1216msgid "_Statusbar"
1217msgstr "Лента за _състоянието"
1218
1219#: ../vinagre/vinagre-ui.h:67
1220msgid "Show or hide the statusbar"
1221msgstr "Показване/скриване на лентата за състоянието"
1222
1223#: ../vinagre/vinagre-ui.h:70
1224msgid "Side _Panel"
1225msgstr "Страничен _панел"
1226
1227#: ../vinagre/vinagre-ui.h:71
1228msgid "Show or hide the side panel"
1229msgstr "Показване/скриване на страничния панел"
1230
1231#: ../vinagre/vinagre-ui.h:79
1232msgid "Close the current connection"
1233msgstr "Прекъсване на текущата връзка"
1234
1235#: ../vinagre/vinagre-ui.h:80
1236msgid "C_lose All"
1237msgstr "_Прекъсване на всички"
1238
1239#: ../vinagre/vinagre-ui.h:81
1240msgid "Close all active connections"
1241msgstr "Прекъсване на всички връзки"
1242
1243#. Bookmarks menu
1244#: ../vinagre/vinagre-ui.h:84
1245msgid "_Add to bookmarks"
1246msgstr "_Добавяне на отметка"
1247
1248#: ../vinagre/vinagre-ui.h:85
1249msgid "Add current connection to your bookmarks"
1250msgstr "Добавяне на текущата връзка към отметките ви"
1251
1252#. Machine menu
1253#: ../vinagre/vinagre-ui.h:92
1254msgid "_Take screenshot"
1255msgstr "_Снимка на екрана"
1256
1257#: ../vinagre/vinagre-ui.h:93
1258msgid "Take a screenshot of active connection"
1259msgstr "Снимка на екрана на действащата връзка"
1260
1261#: ../vinagre/vinagre-ui.h:97
1262msgid "View the current machine in full screen"
1263msgstr "На цял екран"
1264
1265#: ../vinagre/vinagre-utils.c:67
1266msgid "An error has occurred:"
1267msgstr "Възникна следната грешка:"
1268
1269#: ../vinagre/vinagre-utils.c:151
1270msgid ""
1271"A plugin tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
1272"message:"
1273msgstr ""
1274"Приставка се опита да отвори файл с потребителски интерфейс, обаче не успя и "
1275"се генерира следната грешка:"
1276
1277#: ../vinagre/vinagre-utils.c:153
1278msgid ""
1279"The program tried to open an UI file but did not succeed, with the error "
1280"message:"
1281msgstr ""
1282"Програмата се опита да отвори файла с потребителския интерфейс, обаче не "
1283"успя и се генерира следната грешка:"
1284
1285#: ../vinagre/vinagre-utils.c:156
1286msgid "Please check your installation."
1287msgstr "Проверете инсталацията на програмата."
1288
1289#: ../vinagre/vinagre-utils.c:157
1290msgid "Error loading UI file"
1291msgstr "Грешка при зареждане на потребителския интерфейс"
1292
1293#: ../vinagre/vinagre-utils.c:278
1294msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME Desktop"
1295msgstr "Vinagre е клиент за отдалечена работа за GNOME"
1296
1297#: ../vinagre/vinagre-utils.c:281
1298msgid ""
1299"Vinagre is free software; you can redistribute it and/or modify it under the "
1300"terms of the GNU General Public License as published by the Free Software "
1301"Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
1302"version."
1303msgstr ""
1304"Тази програма (Vinagre) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
1305"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
1306"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
1307"ваше решение) по-късна версия."
1308
1309#: ../vinagre/vinagre-utils.c:285
1310msgid ""
1311"Vinagre is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY "
1312"WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS "
1313"FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU General Public License for more "
1314"details."
1315msgstr ""
1316"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
1317"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
1318"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU."
1319
1320#: ../vinagre/vinagre-utils.c:289
1321msgid ""
1322"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
1323"this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>."
1324msgstr ""
1325"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
1326"заедно с тази програма. Ако не сте, погледнете <http://www.gnu.org/licenses/"
1327">."
1328
1329#: ../vinagre/vinagre-utils.c:306
1330msgid "translator-credits"
1331msgstr ""
1332"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
1333"Красимир „bfaf“ Чонов <mk2616@abv.bg>\n"
1334"\n"
1335"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1336"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1337"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1338
1339#: ../vinagre/vinagre-utils.c:309
1340msgid "Vinagre Website"
1341msgstr "Уеб сайт на Vinagre"
1342
1343#. Translators: %s is a protocol, like VNC or SSH
1344#: ../vinagre/vinagre-utils.c:435
1345#, c-format
1346msgid "%s authentication is required"
1347msgstr "Протоколът %s изисква идентификация"
1348
1349#: ../vinagre/vinagre-window.c:438
1350msgid "_Recent connections"
1351msgstr "С_коро отваряни връзки"
1352
1353#. Translators: This is server:port, a statusbar tooltip when mouse is over a bookmark item on menu
1354#: ../vinagre/vinagre-window.c:553
1355#, c-format
1356msgid "Open %s:%d"
1357msgstr "Свързване към %s:%d"
1358
1359#: ../vinagre/vinagre-window.c:732
1360msgid "About menu accelerators and keyboard shortcuts"
1361msgstr "Относно клавишните комбинации в менютата"
1362
1363#: ../vinagre/vinagre-window.c:734
1364msgid ""
1365"Vinagre comes with menu accelerators and keyboard shortcuts disabled by "
1366"default. The reason is to avoid the keys to be intercepted by the program, "
1367"and allow them to be sent to the remote machine.\n"
1368"\n"
1369"You can change this behavior through the preferences dialog. For more "
1370"information, check the documentation.\n"
1371"\n"
1372"This message will appear only once."
1373msgstr ""
1374"По подразбиране Vinagre е със забранени клавишни комбинации в менютата, за "
1375"да се избегне прихващане на клавишите от програмата и те да се изпратят към "
1376"отдалечената машина.\n"
1377"Можете да промените това в прозореца с настройки. За повече информация "
1378"проверете документацията.\n"
1379"\n"
1380"Това съобщение ще се появи само веднъж."
1381
1382#: ../vinagre/vinagre-window.c:742 ../vinagre/vinagre-window.c:748
1383#, c-format
1384msgid "Error while creating the file %s: %s"
1385msgstr "Грешка при създаване на файла %s: %s"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.