source: gnome/master/zenity.master.bg.po @ 1994

Last change on this file since 1994 was 1994, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gtk+, tomboy, gnome-power-manager: подадени в master. Създадена директория за новия стабилен клон. zenity: подаден в master и gnome-2-30

File size: 20.7 KB
Line 
1# Bulgarian translation of zenity po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the zenity package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2010
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: zenity master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2010-02-24 07:25+0200\n"
16"PO-Revision-Date: 2010-02-24 07:25+0200\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"MIME-Version: 1.0\n"
20"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
21"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
22"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
23
24#: ../src/about.c:64
25msgid ""
26"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
27"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
28"Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
29"option) any later version.\n"
30msgstr ""
31"Тази програма (zenity) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
32"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
33"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
34"ваше решение) по-късна версия.\n"
35
36#: ../src/about.c:68
37msgid ""
38"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
39"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
40"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Lesser General Public License "
41"for more details.\n"
42msgstr ""
43"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
44"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
45"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
46
47#: ../src/about.c:72
48msgid ""
49"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
50"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, "
51"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
52msgstr ""
53"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
54"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
55"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
56
57#: ../src/about.c:265
58msgid "translator-credits"
59msgstr ""
60"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
61"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
62"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
63"\n"
64"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
65"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
66"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
67
68#: ../src/about.c:277
69msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
70msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
71
72#: ../src/main.c:97
73#, c-format
74msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
75msgstr ""
76"Трябва да изберете вид на прозореца. Вижте „zenity --help“ за повече "
77"информация\n"
78
79#: ../src/notification.c:138
80#, c-format
81msgid "could not parse command from stdin\n"
82msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
83
84#: ../src/notification.c:177
85#, c-format
86msgid "Could not parse message from stdin\n"
87msgstr "Въведеното на стандартния вход не може да се анализира\n"
88
89#: ../src/notification.c:262 ../src/notification.c:279
90msgid "Zenity notification"
91msgstr "Уведомяване на Zenity"
92
93#: ../src/scale.c:56
94#, c-format
95msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
96msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
97
98#: ../src/scale.c:63
99#, c-format
100msgid "Value out of range.\n"
101msgstr "Стойността е извън допустимите.\n"
102
103#: ../src/tree.c:321
104#, c-format
105msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
106msgstr "Няма посочени заглавия на колоните във прозореца със списък\n"
107
108#: ../src/tree.c:327
109#, c-format
110msgid "You should use only one List dialog type.\n"
111msgstr "Трябва да използвате само един вид на прозорец със списък.\n"
112
113#: ../src/zenity.ui.h:1
114msgid "Add a new entry"
115msgstr "Добавяне на нов запис"
116
117#: ../src/zenity.ui.h:2
118msgid "Adjust the scale value"
119msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
120
121#: ../src/zenity.ui.h:3
122msgid "All updates are complete."
123msgstr "Всички обновявания са завършени."
124
125#: ../src/zenity.ui.h:4
126msgid "An error has occurred."
127msgstr "Появи се грешка."
128
129#: ../src/zenity.ui.h:5
130msgid "Are you sure you want to proceed?"
131msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
132
133#: ../src/zenity.ui.h:6
134msgid "C_alendar:"
135msgstr "К_алендар:"
136
137#: ../src/zenity.ui.h:7
138msgid "Calendar selection"
139msgstr "Избор на календар"
140
141#: ../src/zenity.ui.h:8
142msgid "Error"
143msgstr "Грешка"
144
145#: ../src/zenity.ui.h:9
146msgid "Information"
147msgstr "Информация"
148
149#: ../src/zenity.ui.h:10
150msgid "Progress"
151msgstr "Прогрес"
152
153#: ../src/zenity.ui.h:11
154msgid "Question"
155msgstr "Въпрос"
156
157#: ../src/zenity.ui.h:12
158msgid "Running..."
159msgstr "Изпълнява се…"
160
161#: ../src/zenity.ui.h:13
162msgid "Select a date from below."
163msgstr "Избор на дата по-долу"
164
165#: ../src/zenity.ui.h:14
166msgid "Select items from the list"
167msgstr "Избор на записи от списъка"
168
169#: ../src/zenity.ui.h:15
170msgid "Select items from the list below."
171msgstr "Избор на записи от списъка долу"
172
173#: ../src/zenity.ui.h:16
174msgid "Text View"
175msgstr "Текстов изглед"
176
177#: ../src/zenity.ui.h:17
178msgid "Warning"
179msgstr "Внимание"
180
181#: ../src/zenity.ui.h:18
182msgid "_Enter new text:"
183msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
184
185#: ../src/option.c:127
186msgid "Set the dialog title"
187msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
188
189#: ../src/option.c:128
190msgid "TITLE"
191msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
192
193#: ../src/option.c:136
194msgid "Set the window icon"
195msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
196
197#: ../src/option.c:137
198msgid "ICONPATH"
199msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
200
201#: ../src/option.c:145
202msgid "Set the width"
203msgstr "Задаване на широчината"
204
205#: ../src/option.c:146
206msgid "WIDTH"
207msgstr "ШИРОЧИНА"
208
209#: ../src/option.c:154
210msgid "Set the height"
211msgstr "Задаване на височината"
212
213#: ../src/option.c:155
214msgid "HEIGHT"
215msgstr "ВИСОЧИНА"
216
217#: ../src/option.c:163
218msgid "Set dialog timeout in seconds"
219msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
220
221#. Timeout for closing the dialog
222#: ../src/option.c:165
223msgid "TIMEOUT"
224msgstr "ВРЕМЕ_ЗА_ИЗТИЧАНЕ"
225
226#: ../src/option.c:179
227msgid "Display calendar dialog"
228msgstr "Показване на прозорец с календар"
229
230#: ../src/option.c:188 ../src/option.c:248 ../src/option.c:291
231#: ../src/option.c:324 ../src/option.c:436 ../src/option.c:575
232#: ../src/option.c:647 ../src/option.c:731 ../src/option.c:764
233msgid "Set the dialog text"
234msgstr "Задаване на текста на прозореца"
235
236#: ../src/option.c:189 ../src/option.c:249 ../src/option.c:258
237#: ../src/option.c:292 ../src/option.c:325 ../src/option.c:437
238#: ../src/option.c:543 ../src/option.c:576 ../src/option.c:648
239#: ../src/option.c:657 ../src/option.c:666 ../src/option.c:732
240#: ../src/option.c:765
241msgid "TEXT"
242msgstr "ТЕКСТ"
243
244#: ../src/option.c:197
245msgid "Set the calendar day"
246msgstr "Задаване на деня на календара"
247
248#: ../src/option.c:198
249msgid "DAY"
250msgstr "ДЕН"
251
252#: ../src/option.c:206
253msgid "Set the calendar month"
254msgstr "Задаване на месеца на календара"
255
256#: ../src/option.c:207
257msgid "MONTH"
258msgstr "МЕСЕЦ"
259
260#: ../src/option.c:215
261msgid "Set the calendar year"
262msgstr "Задаване на годината на календара"
263
264#: ../src/option.c:216
265msgid "YEAR"
266msgstr "ГОДИНА"
267
268#: ../src/option.c:224
269msgid "Set the format for the returned date"
270msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
271
272#: ../src/option.c:225
273msgid "PATTERN"
274msgstr "ШАБЛОН"
275
276#: ../src/option.c:239
277msgid "Display text entry dialog"
278msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
279
280#: ../src/option.c:257
281msgid "Set the entry text"
282msgstr "Задаване на текста на записа"
283
284#: ../src/option.c:266
285msgid "Hide the entry text"
286msgstr "Скриване на текста на записа"
287
288#: ../src/option.c:282
289msgid "Display error dialog"
290msgstr "Показване на прозорец за грешка"
291
292#: ../src/option.c:300 ../src/option.c:333 ../src/option.c:674
293#: ../src/option.c:740
294msgid "Do not enable text wrapping"
295msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
296
297#: ../src/option.c:315
298msgid "Display info dialog"
299msgstr "Показване на прозорец с информация"
300
301#: ../src/option.c:348
302msgid "Display file selection dialog"
303msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
304
305#: ../src/option.c:357
306msgid "Set the filename"
307msgstr "Задаване на файловото име"
308
309#: ../src/option.c:358 ../src/option.c:699
310msgid "FILENAME"
311msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
312
313#: ../src/option.c:366
314msgid "Allow multiple files to be selected"
315msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
316
317#: ../src/option.c:375
318msgid "Activate directory-only selection"
319msgstr "Включване на избора само на папки"
320
321#: ../src/option.c:384
322msgid "Activate save mode"
323msgstr "Активиране на режим на запазване"
324
325#: ../src/option.c:393 ../src/option.c:472
326msgid "Set output separator character"
327msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
328
329#: ../src/option.c:394 ../src/option.c:473
330msgid "SEPARATOR"
331msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
332
333#: ../src/option.c:402
334msgid "Confirm file selection if filename already exists"
335msgstr ""
336"Потвърждаване на избора на файл, ако вече\n"
337"                                    съществува файл с такова име"
338
339#: ../src/option.c:411
340msgid "Sets a filename filter"
341msgstr "Задаване на филтър по файлово име"
342
343#. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
344#: ../src/option.c:413
345msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
346msgstr "ИМЕ | ШАБЛОН1 ШАБЛОН2 …"
347
348#: ../src/option.c:427
349msgid "Display list dialog"
350msgstr "Показване на прозорец със списък"
351
352#: ../src/option.c:445
353msgid "Set the column header"
354msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
355
356#: ../src/option.c:446
357msgid "COLUMN"
358msgstr "КОЛОНА"
359
360#: ../src/option.c:454
361msgid "Use check boxes for first column"
362msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
363
364#: ../src/option.c:463
365msgid "Use radio buttons for first column"
366msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
367
368#: ../src/option.c:481
369msgid "Allow multiple rows to be selected"
370msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
371
372#: ../src/option.c:490 ../src/option.c:707
373msgid "Allow changes to text"
374msgstr "Позволяване на промени по текста"
375
376#: ../src/option.c:499
377msgid ""
378"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
379"columns)"
380msgstr ""
381"Печат на определена колона (по подразбиране \n"
382"                                    е 1-та. „ALL“ може да се използва за "
383"печат\n"
384"                                    на всички колони)"
385
386#. Column index number to print out on a list dialog
387#: ../src/option.c:501 ../src/option.c:510
388msgid "NUMBER"
389msgstr "НОМЕР"
390
391#: ../src/option.c:509
392msgid "Hide a specific column"
393msgstr "Скриване на специфична колона"
394
395#: ../src/option.c:518
396msgid "Hides the column headers"
397msgstr "Скрива заглавията на колоните"
398
399#: ../src/option.c:533
400msgid "Display notification"
401msgstr "Показване на уведомяване"
402
403#: ../src/option.c:542
404msgid "Set the notification text"
405msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
406
407#: ../src/option.c:551
408msgid "Listen for commands on stdin"
409msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
410
411#: ../src/option.c:566
412msgid "Display progress indication dialog"
413msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
414
415#: ../src/option.c:584
416msgid "Set initial percentage"
417msgstr "Задаване на началния прогрес"
418
419#: ../src/option.c:585
420msgid "PERCENTAGE"
421msgstr "ПРОЦЕНТ"
422
423#: ../src/option.c:593
424msgid "Pulsate progress bar"
425msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
426
427#: ../src/option.c:603
428#, no-c-format
429msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
430msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
431
432#: ../src/option.c:613
433#, no-c-format
434msgid "Kill parent process if cancel button is pressed"
435msgstr ""
436"Убиване на родителския процес при натискане \n"
437"                                    на бутона за отказ"
438
439#: ../src/option.c:623
440#, no-c-format
441msgid "Hide cancel button"
442msgstr "Скриване на бутона за отказ"
443
444#: ../src/option.c:638
445msgid "Display question dialog"
446msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
447
448#: ../src/option.c:656
449msgid "Sets the label of the Ok button"
450msgstr "Задаване на текста на бутона за потвърждение"
451
452#: ../src/option.c:665
453msgid "Sets the label of the Cancel button"
454msgstr "Задаване на текста на бутона за отказ"
455
456#: ../src/option.c:689
457msgid "Display text information dialog"
458msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
459
460#: ../src/option.c:698
461msgid "Open file"
462msgstr "Отваряне на файл"
463
464#: ../src/option.c:722
465msgid "Display warning dialog"
466msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
467
468#: ../src/option.c:755
469msgid "Display scale dialog"
470msgstr "Показване на прозорец със скала"
471
472#: ../src/option.c:773
473msgid "Set initial value"
474msgstr "Задаване на начална стойност"
475
476#: ../src/option.c:774 ../src/option.c:783 ../src/option.c:792
477#: ../src/option.c:801 ../src/option.c:843
478msgid "VALUE"
479msgstr "СТОЙНОСТ"
480
481#: ../src/option.c:782
482msgid "Set minimum value"
483msgstr "Задаване на минимална стойност"
484
485#: ../src/option.c:791
486msgid "Set maximum value"
487msgstr "Задаване на максимална стойност"
488
489#: ../src/option.c:800
490msgid "Set step size"
491msgstr "Задаване на стъпка"
492
493#: ../src/option.c:809
494msgid "Print partial values"
495msgstr "Отпечатване на частични стойности"
496
497#: ../src/option.c:818
498msgid "Hide value"
499msgstr "Скриване на стойност"
500
501#: ../src/option.c:833
502msgid "Display color selection dialog"
503msgstr "Показване на прозорец за избор на цвят"
504
505#: ../src/option.c:842
506msgid "Set the color"
507msgstr "Задаване на цвета"
508
509#: ../src/option.c:851
510msgid "Show the palette"
511msgstr "Показване на палитрата"
512
513#: ../src/option.c:866
514msgid "About zenity"
515msgstr "Относно Zenity"
516
517#: ../src/option.c:875
518msgid "Print version"
519msgstr "Отпечатване на версията"
520
521#: ../src/option.c:1584
522msgid "General options"
523msgstr "Общи опции"
524
525#: ../src/option.c:1585
526msgid "Show general options"
527msgstr "Показване на общите опции"
528
529#: ../src/option.c:1595
530msgid "Calendar options"
531msgstr "Опции на календара"
532
533#: ../src/option.c:1596
534msgid "Show calendar options"
535msgstr "Показване на опциите на календара"
536
537#: ../src/option.c:1606
538msgid "Text entry options"
539msgstr "Опции на въвеждането на текст"
540
541#: ../src/option.c:1607
542msgid "Show text entry options"
543msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
544
545#: ../src/option.c:1617
546msgid "Error options"
547msgstr "Опции за грешките"
548
549#: ../src/option.c:1618
550msgid "Show error options"
551msgstr "Показване на опциите за грешки"
552
553#: ../src/option.c:1628
554msgid "Info options"
555msgstr "Опции на информацията"
556
557#: ../src/option.c:1629
558msgid "Show info options"
559msgstr "Показване на опциите за информация"
560
561#: ../src/option.c:1639
562msgid "File selection options"
563msgstr "Опции на избирането на файл"
564
565#: ../src/option.c:1640
566msgid "Show file selection options"
567msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
568
569#: ../src/option.c:1650
570msgid "List options"
571msgstr "Опции на списъците"
572
573#: ../src/option.c:1651
574msgid "Show list options"
575msgstr "Показване на опциите за списъци"
576
577#: ../src/option.c:1661
578msgid "Notification icon options"
579msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
580
581#: ../src/option.c:1662
582msgid "Show notification icon options"
583msgstr ""
584"Показване на опциите на иконата за\n"
585"                                    уведомяване"
586
587#: ../src/option.c:1672
588msgid "Progress options"
589msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
590
591#: ../src/option.c:1673
592msgid "Show progress options"
593msgstr "Показване на опциите за прогреса"
594
595#: ../src/option.c:1683
596msgid "Question options"
597msgstr "Опции на въпросите"
598
599#: ../src/option.c:1684
600msgid "Show question options"
601msgstr "Показване на опциите за въпросите"
602
603#: ../src/option.c:1694
604msgid "Warning options"
605msgstr "Опции на предупрежденията"
606
607#: ../src/option.c:1695
608msgid "Show warning options"
609msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
610
611#: ../src/option.c:1705
612msgid "Scale options"
613msgstr "Опции на скалата"
614
615#: ../src/option.c:1706
616msgid "Show scale options"
617msgstr "Показване на опциите на скалата"
618
619#: ../src/option.c:1716
620msgid "Text information options"
621msgstr "Опции на текста за уведомяване"
622
623#: ../src/option.c:1717
624msgid "Show text information options"
625msgstr ""
626"Показване на опциите на текста за \n"
627"                                    уведомяване"
628
629#: ../src/option.c:1727
630msgid "Color selection options"
631msgstr "Опции на избирането на цвят"
632
633#: ../src/option.c:1728
634msgid "Show color selection options"
635msgstr "Показване на опциите за избор на цвят"
636
637#: ../src/option.c:1738
638msgid "Miscellaneous options"
639msgstr "Други опции"
640
641#: ../src/option.c:1739
642msgid "Show miscellaneous options"
643msgstr "Показване на другите опции"
644
645#: ../src/option.c:1764
646#, c-format
647msgid ""
648"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
649msgstr ""
650"Тази опция не е налична. Погледнете --help за всички възможни начини на "
651"употреба.\n"
652
653#: ../src/option.c:1768
654#, c-format
655msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
656msgstr "опцията --%s не се поддържа от този прозорец\n"
657
658#: ../src/option.c:1772
659#, c-format
660msgid "Two or more dialog options specified\n"
661msgstr "Указани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.