source: gnome/master/zenity.master.bg.po @ 2106

Last change on this file since 2106 was 2106, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

vte, zenity, gconf, libbonobo, gdl, vinagre: обновени и подадени в master

File size: 21.5 KB
Line 
1# Bulgarian translation of zenity po-file.
2# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Copyright (C) 2008, 2010 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the zenity package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004, 2005, 2006.
6# Vladimir Petkov <kaladan@gmail.com>, 2005.
7# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2007, 2008, 2010
8#
9#
10#
11msgid ""
12msgstr ""
13"Project-Id-Version: zenity master\n"
14"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
15"POT-Creation-Date: 2010-08-22 22:36+0300\n"
16"PO-Revision-Date: 2010-08-22 22:34+0300\n"
17"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
18"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
19"Language: bg\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../src/about.c:64
26msgid ""
27"This program is free software; you can redistribute it and/or modify it "
28"under the terms of the GNU Lesser General Public License as published by the "
29"Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your "
30"option) any later version.\n"
31msgstr ""
32"Тази програма (zenity) е свободен софтуер. Можете да я разпространявате и/"
33"или променяте под условията на Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL), както "
34"е публикуван от Фондацията за свободен софтуер — версия 2 на лиценза или (по "
35"ваше решение) по-късна версия.\n"
36
37#: ../src/about.c:68
38msgid ""
39"This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
40"ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
41"FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the GNU Lesser General Public License "
42"for more details.\n"
43msgstr ""
44"Тази програма се разпространява с надеждата, че ще бъде полезна, но БЕЗ "
45"НИКАКВИ ГАРАНЦИИ, дори и косвените за ПРОДАЖБА или СЪОТВЕТСТВИЕ С КАКВАТО И "
46"ДА Е УПОТРЕБА. За подробности погледнете Общия публичен лиценз на GNU.\n"
47
48#: ../src/about.c:72
49msgid ""
50"You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License "
51"along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, "
52"Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
53msgstr ""
54"Трябва да сте получили копие от Общия публичен лиценз на GNU (GNU GPL) "
55"заедно с тази програма. Ако не сте, пишете до Free Software Foundation, "
56"Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA."
57
58#: ../src/about.c:265
59msgid "translator-credits"
60msgstr ""
61"Ростислав Райков <zbrox@i-space.org>\n"
62"Владимир Петков <kaladan@gmail.com>\n"
63"Александър Шопов <ash@kambanaria.org>\n"
64"\n"
65"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
66"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
67"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
68
69#: ../src/about.c:277
70msgid "Display dialog boxes from shell scripts"
71msgstr "Показва диалогови прозорци от конзолни скриптове"
72
73#: ../src/main.c:100
74#, c-format
75msgid "You must specify a dialog type. See 'zenity --help' for details\n"
76msgstr ""
77"Трябва да изберете вид на прозореца. Вижте „zenity --help“ за повече "
78"информация\n"
79
80#: ../src/notification.c:138
81#, c-format
82msgid "could not parse command from stdin\n"
83msgstr "не може да се подаде командата от стандартния вход\n"
84
85#: ../src/notification.c:177
86#, c-format
87msgid "Could not parse message from stdin\n"
88msgstr "Въведеното на стандартния вход не може да се анализира\n"
89
90#: ../src/notification.c:262 ../src/notification.c:279
91msgid "Zenity notification"
92msgstr "Уведомяване на Zenity"
93
94#: ../src/password.c:64
95msgid "Type your password"
96msgstr "Въведете паролата си"
97
98#: ../src/password.c:99
99msgid "Username:"
100msgstr "Потребителско име:"
101
102#: ../src/password.c:115
103msgid "Password:"
104msgstr "Парола:"
105
106#: ../src/scale.c:56
107#, c-format
108msgid "Maximum value must be greater than minimum value.\n"
109msgstr "Максималната стойност трябва да е по-голяма от минималната.\n"
110
111#: ../src/scale.c:63
112#, c-format
113msgid "Value out of range.\n"
114msgstr "Стойността е извън допустимите.\n"
115
116#: ../src/tree.c:321
117#, c-format
118msgid "No column titles specified for List dialog.\n"
119msgstr "Няма посочени заглавия на колоните във прозореца със списък\n"
120
121#: ../src/tree.c:327
122#, c-format
123msgid "You should use only one List dialog type.\n"
124msgstr "Трябва да използвате само един вид на прозорец със списък.\n"
125
126#: ../src/zenity.ui.h:1
127msgid "Add a new entry"
128msgstr "Добавяне на нов запис"
129
130#: ../src/zenity.ui.h:2
131msgid "Adjust the scale value"
132msgstr "Нагласяне на стойността на скалата"
133
134#: ../src/zenity.ui.h:3
135msgid "All updates are complete."
136msgstr "Всички обновявания са завършени."
137
138#: ../src/zenity.ui.h:4
139msgid "An error has occurred."
140msgstr "Появи се грешка."
141
142#: ../src/zenity.ui.h:5
143msgid "Are you sure you want to proceed?"
144msgstr "Сигурни ли сте, че желаете да продължите?"
145
146#: ../src/zenity.ui.h:6
147msgid "C_alendar:"
148msgstr "К_алендар:"
149
150#: ../src/zenity.ui.h:7
151msgid "Calendar selection"
152msgstr "Избор на календар"
153
154#: ../src/zenity.ui.h:8
155msgid "Error"
156msgstr "Грешка"
157
158#: ../src/zenity.ui.h:9
159msgid "Information"
160msgstr "Информация"
161
162#: ../src/zenity.ui.h:10
163msgid "Progress"
164msgstr "Прогрес"
165
166#: ../src/zenity.ui.h:11
167msgid "Question"
168msgstr "Въпрос"
169
170#: ../src/zenity.ui.h:12
171msgid "Running..."
172msgstr "Изпълнява се…"
173
174#: ../src/zenity.ui.h:13
175msgid "Select a date from below."
176msgstr "Избор на дата по-долу"
177
178#: ../src/zenity.ui.h:14
179msgid "Select items from the list"
180msgstr "Избор на записи от списъка"
181
182#: ../src/zenity.ui.h:15
183msgid "Select items from the list below."
184msgstr "Избор на записи от списъка долу"
185
186#: ../src/zenity.ui.h:16
187msgid "Text View"
188msgstr "Текстов изглед"
189
190#: ../src/zenity.ui.h:17
191msgid "Warning"
192msgstr "Внимание"
193
194#: ../src/zenity.ui.h:18
195msgid "_Enter new text:"
196msgstr "Въвеждан_е на нов текст:"
197
198#: ../src/option.c:131
199msgid "Set the dialog title"
200msgstr "Задаване на заглавието на прозореца"
201
202#: ../src/option.c:132
203msgid "TITLE"
204msgstr "ЗАГЛАВИЕ"
205
206#: ../src/option.c:140
207msgid "Set the window icon"
208msgstr "Задаване на иконката на прозореца"
209
210#: ../src/option.c:141
211msgid "ICONPATH"
212msgstr "ПЪТ_ДО_ИКОНКАТА"
213
214#: ../src/option.c:149
215msgid "Set the width"
216msgstr "Задаване на широчината"
217
218#: ../src/option.c:150
219msgid "WIDTH"
220msgstr "ШИРОЧИНА"
221
222#: ../src/option.c:158
223msgid "Set the height"
224msgstr "Задаване на височината"
225
226#: ../src/option.c:159
227msgid "HEIGHT"
228msgstr "ВИСОЧИНА"
229
230#: ../src/option.c:167
231msgid "Set dialog timeout in seconds"
232msgstr "Задаване на времето за прозореца в секунди"
233
234#. Timeout for closing the dialog
235#: ../src/option.c:169
236msgid "TIMEOUT"
237msgstr "ВРЕМЕ_ЗА_ИЗТИЧАНЕ"
238
239#: ../src/option.c:183
240msgid "Display calendar dialog"
241msgstr "Показване на прозорец с календар"
242
243#: ../src/option.c:192 ../src/option.c:252 ../src/option.c:295
244#: ../src/option.c:328 ../src/option.c:440 ../src/option.c:579
245#: ../src/option.c:651 ../src/option.c:735 ../src/option.c:768
246msgid "Set the dialog text"
247msgstr "Задаване на текста на прозореца"
248
249#: ../src/option.c:193 ../src/option.c:253 ../src/option.c:262
250#: ../src/option.c:296 ../src/option.c:329 ../src/option.c:441
251#: ../src/option.c:547 ../src/option.c:580 ../src/option.c:652
252#: ../src/option.c:661 ../src/option.c:670 ../src/option.c:736
253#: ../src/option.c:769
254msgid "TEXT"
255msgstr "ТЕКСТ"
256
257#: ../src/option.c:201
258msgid "Set the calendar day"
259msgstr "Задаване на деня на календара"
260
261#: ../src/option.c:202
262msgid "DAY"
263msgstr "ДЕН"
264
265#: ../src/option.c:210
266msgid "Set the calendar month"
267msgstr "Задаване на месеца на календара"
268
269#: ../src/option.c:211
270msgid "MONTH"
271msgstr "МЕСЕЦ"
272
273#: ../src/option.c:219
274msgid "Set the calendar year"
275msgstr "Задаване на годината на календара"
276
277#: ../src/option.c:220
278msgid "YEAR"
279msgstr "ГОДИНА"
280
281#: ../src/option.c:228
282msgid "Set the format for the returned date"
283msgstr "Задаване на формата на връщаната дата"
284
285#: ../src/option.c:229
286msgid "PATTERN"
287msgstr "ШАБЛОН"
288
289#: ../src/option.c:243
290msgid "Display text entry dialog"
291msgstr "Показване на прозорец за въвеждане на текст"
292
293#: ../src/option.c:261
294msgid "Set the entry text"
295msgstr "Задаване на текста на записа"
296
297#: ../src/option.c:270
298msgid "Hide the entry text"
299msgstr "Скриване на текста на записа"
300
301#: ../src/option.c:286
302msgid "Display error dialog"
303msgstr "Показване на прозорец за грешка"
304
305#: ../src/option.c:304 ../src/option.c:337 ../src/option.c:678
306#: ../src/option.c:744
307msgid "Do not enable text wrapping"
308msgstr "Текстът да не обгражда обектите"
309
310#: ../src/option.c:319
311msgid "Display info dialog"
312msgstr "Показване на прозорец с информация"
313
314#: ../src/option.c:352
315msgid "Display file selection dialog"
316msgstr "Показване на прозорец за избор на файл"
317
318#: ../src/option.c:361
319msgid "Set the filename"
320msgstr "Задаване на файловото име"
321
322#: ../src/option.c:362 ../src/option.c:703
323msgid "FILENAME"
324msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛА"
325
326#: ../src/option.c:370
327msgid "Allow multiple files to be selected"
328msgstr "Позволяване на избор на множество файлове"
329
330#: ../src/option.c:379
331msgid "Activate directory-only selection"
332msgstr "Включване на избора само на папки"
333
334#: ../src/option.c:388
335msgid "Activate save mode"
336msgstr "Активиране на режим на запазване"
337
338#: ../src/option.c:397 ../src/option.c:476
339msgid "Set output separator character"
340msgstr "Задаване на изходния знак-разделител"
341
342#: ../src/option.c:398 ../src/option.c:477
343msgid "SEPARATOR"
344msgstr "РАЗДЕЛИТЕЛ"
345
346#: ../src/option.c:406
347msgid "Confirm file selection if filename already exists"
348msgstr ""
349"Потвърждаване на избора на файл, ако вече\n"
350"                                    съществува файл с такова име"
351
352#: ../src/option.c:415
353msgid "Sets a filename filter"
354msgstr "Задаване на филтър по файлово име"
355
356#. Help for file-filter argument (name and patterns for file selection)
357#: ../src/option.c:417
358msgid "NAME | PATTERN1 PATTERN2 ..."
359msgstr "ИМЕ | ШАБЛОН1 ШАБЛОН2 …"
360
361#: ../src/option.c:431
362msgid "Display list dialog"
363msgstr "Показване на прозорец със списък"
364
365#: ../src/option.c:449
366msgid "Set the column header"
367msgstr "Задаване на заглавието на колоната"
368
369#: ../src/option.c:450
370msgid "COLUMN"
371msgstr "КОЛОНА"
372
373#: ../src/option.c:458
374msgid "Use check boxes for first column"
375msgstr "Ползване на поле за избор за първата колона"
376
377#: ../src/option.c:467
378msgid "Use radio buttons for first column"
379msgstr "Ползване на радио бутони за първата колона"
380
381#: ../src/option.c:485
382msgid "Allow multiple rows to be selected"
383msgstr "Позволяване на избор на множество редове"
384
385#: ../src/option.c:494 ../src/option.c:711
386msgid "Allow changes to text"
387msgstr "Позволяване на промени по текста"
388
389#: ../src/option.c:503
390msgid ""
391"Print a specific column (Default is 1. 'ALL' can be used to print all "
392"columns)"
393msgstr ""
394"Печат на определена колона (по подразбиране \n"
395"                                    е 1-та. „ALL“ може да се използва за "
396"печат\n"
397"                                    на всички колони)"
398
399#. Column index number to print out on a list dialog
400#: ../src/option.c:505 ../src/option.c:514
401msgid "NUMBER"
402msgstr "НОМЕР"
403
404#: ../src/option.c:513
405msgid "Hide a specific column"
406msgstr "Скриване на специфична колона"
407
408#: ../src/option.c:522
409msgid "Hides the column headers"
410msgstr "Скрива заглавията на колоните"
411
412#: ../src/option.c:537
413msgid "Display notification"
414msgstr "Показване на уведомяване"
415
416#: ../src/option.c:546
417msgid "Set the notification text"
418msgstr "Задаване на текста за уведомяване"
419
420#: ../src/option.c:555
421msgid "Listen for commands on stdin"
422msgstr "Очакване на команди от стандартния вход"
423
424#: ../src/option.c:570
425msgid "Display progress indication dialog"
426msgstr "Показване на прозорец с индикация за прогрес"
427
428#: ../src/option.c:588
429msgid "Set initial percentage"
430msgstr "Задаване на началния прогрес"
431
432#: ../src/option.c:589
433msgid "PERCENTAGE"
434msgstr "ПРОЦЕНТ"
435
436#: ../src/option.c:597
437msgid "Pulsate progress bar"
438msgstr "Пулсираща индикация за прогреса"
439
440#: ../src/option.c:607
441#, no-c-format
442msgid "Dismiss the dialog when 100% has been reached"
443msgstr "Затваряне на прозореца след стигане на 100%"
444
445#: ../src/option.c:617
446#, no-c-format
447msgid "Kill parent process if Cancel button is pressed"
448msgstr ""
449"Убиване на родителския процес при натискане \n"
450"                                    на бутона за отказ"
451
452#: ../src/option.c:627
453#, no-c-format
454msgid "Hide Cancel button"
455msgstr "Скриване на бутона за отказ"
456
457#: ../src/option.c:642
458msgid "Display question dialog"
459msgstr "Показване на прозорец с въпрос"
460
461#: ../src/option.c:660
462msgid "Sets the label of the Ok button"
463msgstr "Задаване на текста на бутона за потвърждение"
464
465#: ../src/option.c:669
466msgid "Sets the label of the Cancel button"
467msgstr "Задаване на текста на бутона за отказ"
468
469#: ../src/option.c:693
470msgid "Display text information dialog"
471msgstr "Показване на прозорец с текстова информация"
472
473#: ../src/option.c:702
474msgid "Open file"
475msgstr "Отваряне на файл"
476
477#: ../src/option.c:726
478msgid "Display warning dialog"
479msgstr "Показване на прозорец с предупреждение"
480
481#: ../src/option.c:759
482msgid "Display scale dialog"
483msgstr "Показване на прозорец със скала"
484
485#: ../src/option.c:777
486msgid "Set initial value"
487msgstr "Задаване на начална стойност"
488
489#: ../src/option.c:778 ../src/option.c:787 ../src/option.c:796
490#: ../src/option.c:805 ../src/option.c:871
491msgid "VALUE"
492msgstr "СТОЙНОСТ"
493
494#: ../src/option.c:786
495msgid "Set minimum value"
496msgstr "Задаване на минимална стойност"
497
498#: ../src/option.c:795
499msgid "Set maximum value"
500msgstr "Задаване на максимална стойност"
501
502#: ../src/option.c:804
503msgid "Set step size"
504msgstr "Задаване на стъпка"
505
506#: ../src/option.c:813
507msgid "Print partial values"
508msgstr "Отпечатване на частични стойности"
509
510#: ../src/option.c:822
511msgid "Hide value"
512msgstr "Скриване на стойност"
513
514#: ../src/option.c:837
515msgid "Display password dialog"
516msgstr "Показване на прозорец за парола"
517
518#: ../src/option.c:846
519msgid "Display the username option"
520msgstr "Показване на опцията за потребителско име"
521
522#: ../src/option.c:861
523msgid "Display color selection dialog"
524msgstr "Показване на прозорец за избор на цвят"
525
526#: ../src/option.c:870
527msgid "Set the color"
528msgstr "Задаване на цвета"
529
530#: ../src/option.c:879
531msgid "Show the palette"
532msgstr "Показване на палитрата"
533
534#: ../src/option.c:894
535msgid "About zenity"
536msgstr "Относно Zenity"
537
538#: ../src/option.c:903
539msgid "Print version"
540msgstr "Отпечатване на версията"
541
542#: ../src/option.c:1643
543msgid "General options"
544msgstr "Общи опции"
545
546#: ../src/option.c:1644
547msgid "Show general options"
548msgstr "Показване на общите опции"
549
550#: ../src/option.c:1654
551msgid "Calendar options"
552msgstr "Опции на календара"
553
554#: ../src/option.c:1655
555msgid "Show calendar options"
556msgstr "Показване на опциите на календара"
557
558#: ../src/option.c:1665
559msgid "Text entry options"
560msgstr "Опции на въвеждането на текст"
561
562#: ../src/option.c:1666
563msgid "Show text entry options"
564msgstr "Показване на опциите за въвеждането на текст"
565
566#: ../src/option.c:1676
567msgid "Error options"
568msgstr "Опции за грешките"
569
570#: ../src/option.c:1677
571msgid "Show error options"
572msgstr "Показване на опциите за грешки"
573
574#: ../src/option.c:1687
575msgid "Info options"
576msgstr "Опции на информацията"
577
578#: ../src/option.c:1688
579msgid "Show info options"
580msgstr "Показване на опциите за информация"
581
582#: ../src/option.c:1698
583msgid "File selection options"
584msgstr "Опции на избирането на файл"
585
586#: ../src/option.c:1699
587msgid "Show file selection options"
588msgstr "Показване на опциите за избор на файлове"
589
590#: ../src/option.c:1709
591msgid "List options"
592msgstr "Опции на списъците"
593
594#: ../src/option.c:1710
595msgid "Show list options"
596msgstr "Показване на опциите за списъци"
597
598#: ../src/option.c:1720
599msgid "Notification icon options"
600msgstr "Опции на иконата за уведомяване"
601
602#: ../src/option.c:1721
603msgid "Show notification icon options"
604msgstr ""
605"Показване на опциите на иконата за\n"
606"                                    уведомяване"
607
608#: ../src/option.c:1731
609msgid "Progress options"
610msgstr "Опции за отчитането на прогреса"
611
612#: ../src/option.c:1732
613msgid "Show progress options"
614msgstr "Показване на опциите за прогреса"
615
616#: ../src/option.c:1742
617msgid "Question options"
618msgstr "Опции на въпросите"
619
620#: ../src/option.c:1743
621msgid "Show question options"
622msgstr "Показване на опциите за въпросите"
623
624#: ../src/option.c:1753
625msgid "Warning options"
626msgstr "Опции на предупрежденията"
627
628#: ../src/option.c:1754
629msgid "Show warning options"
630msgstr "Показване на опциите за предупреждения"
631
632#: ../src/option.c:1764
633msgid "Scale options"
634msgstr "Опции на скалата"
635
636#: ../src/option.c:1765
637msgid "Show scale options"
638msgstr "Показване на опциите на скалата"
639
640#: ../src/option.c:1775
641msgid "Text information options"
642msgstr "Опции на текста за уведомяване"
643
644#: ../src/option.c:1776
645msgid "Show text information options"
646msgstr ""
647"Показване на опциите на текста за \n"
648"                                    уведомяване"
649
650#: ../src/option.c:1786
651msgid "Color selection options"
652msgstr "Опции на избирането на цвят"
653
654#: ../src/option.c:1787
655msgid "Show color selection options"
656msgstr "Показване на опциите за избор на цвят"
657
658#: ../src/option.c:1797
659msgid "Password dialog options"
660msgstr "Опции на прозореца за паролата"
661
662#: ../src/option.c:1798
663msgid "Show password dialog options"
664msgstr "Показване на опциите на прозореца за паролата"
665
666#: ../src/option.c:1808
667msgid "Miscellaneous options"
668msgstr "Други опции"
669
670#: ../src/option.c:1809
671msgid "Show miscellaneous options"
672msgstr "Показване на другите опции"
673
674#: ../src/option.c:1834
675#, c-format
676msgid ""
677"This option is not available. Please see --help for all possible usages.\n"
678msgstr ""
679"Тази опция не е налична. Погледнете --help за всички възможни начини на "
680"употреба.\n"
681
682#: ../src/option.c:1838
683#, c-format
684msgid "--%s is not supported for this dialog\n"
685msgstr "опцията --%s не се поддържа от този прозорец\n"
686
687#: ../src/option.c:1842
688#, c-format
689msgid "Two or more dialog options specified\n"
690msgstr "Указани са две или повече диалогови опции\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.