source: gnome/obsolete/gdesklets.master.bg.po @ 2082

Last change on this file since 2082 was 2082, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

Попълване на obsolete

File size: 37.3 KB
Line 
1# translation of gdesklets.HEAD.bg.po to Bulgarian
2# Bulgarian translation of gdesklets.
3# Copyright (C) 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.
4# This file is distributed under the same license as the gdesklets package.
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2005, 2006.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: gdesklets HEAD\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2006-09-30 20:43+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2006-09-30 20:42+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../config/ConfigDialog.py:103
22msgid "Invalid Function Call"
23msgstr "Невалидно извикване на функция"
24
25#: ../config/ConfigDialog.py:104
26#, python-format
27msgid ""
28"There is no function called <b>%s</b>.\n"
29"This means that there's an error in the desklet's code. You should inform "
30"the author of the desklet about this problem."
31msgstr ""
32"Не съществува функция на име <b>%s</b>.\n"
33"Това означава, че има грешка в програмния код на плотамата. Моля, "
34"информирайте авторът й за проблема."
35
36#: ../config/ConfigDialog.py:217 ../display/DisplayConfigurator.py:32
37msgid "This desklet is not configurable."
38msgstr "Тази плотама не се настройва."
39
40#: ../config/ConfigUnit.py:57
41msgid "pixel"
42msgstr "пиксел"
43
44#: ../config/ConfigUnit.py:58
45msgid "point"
46msgstr "точка"
47
48#: ../config/ConfigUnit.py:59
49msgid "cm"
50msgstr "сантиметър"
51
52#: ../config/ConfigUnit.py:60
53msgid "inch"
54msgstr "инч"
55
56#: ../config/DaemonConfigger.py:17
57msgid "Editor to view/edit the desklet source code"
58msgstr "Редактор за разглеждане/редактиране на програмния код на плотамата."
59
60#: ../config/DaemonConfigger.py:18
61msgid "Your favorite editor"
62msgstr "Любимият Ви редактор"
63
64#: ../config/DaemonConfigger.py:20
65msgid "XComposite support (requires composition manager)"
66msgstr "Поддръжка на XComposite (изисква композиращ мениджър)"
67
68#: ../config/DaemonConfigger.py:21
69msgid ""
70"\n"
71"     <small><i>"
72msgstr ""
73"\n"
74"     <small><i>"
75
76#: ../config/DaemonConfigger.py:22
77msgid "this does not work with GTK 2.8 or higher for technical reasons"
78msgstr ""
79"по технически причини това не работи с с версии 2.8 или по-високи на gtk"
80
81#: ../config/DaemonConfigger.py:23
82msgid "</i></small>"
83msgstr "</i></small>"
84
85#: ../config/DaemonConfigger.py:24
86msgid "Translucency (takes effect after restarting a display)"
87msgstr "Полупрозрачност (изисква рестартиране на дисплея)"
88
89#: ../config/DaemonConfigger.py:26
90msgid "Screen Resolution (DPI)"
91msgstr "Разделителна способност на екрана (DPI)"
92
93#: ../config/DaemonConfigger.py:28
94msgid ""
95"Adjust the value above so that the bar will be exactly <b>5 cm</b> or <b>1.97"
96"\"</b> wide"
97msgstr ""
98"Променете стойността докато лентата не стане дълга точно <b>5 cm</b> или "
99"<b>1.97\"</b>"
100
101#: ../config/DaemonConfigger.py:32
102msgid "Behavior"
103msgstr "Поведение"
104
105#: ../config/DaemonConfigger.py:33
106msgid "Show _tray icon (takes effect after restart)"
107msgstr "Показване на икона в _тавата (изисква рестартиране)"
108
109#: ../config/DaemonConfigger.py:35
110msgid "Show _notification while loading a desklet"
111msgstr "Уведомяване при стартирането на плотама"
112
113#: ../config/DaemonConfigger.py:37
114msgid "Key for toggling Float mode:"
115msgstr "Клавиш за превключването на режим на изплуване"
116
117#: ../config/DaemonConfigger.py:49 ../config/DisplayConfigger.py:27
118#: ../display/DisplayConfigurator.py:16
119msgid "Configuration"
120msgstr "Настройки"
121
122#: ../data/gdesklets.desktop.in.h:1 ../main/__init__.py:59
123msgid "A desktop applet system for GNOME"
124msgstr "Система за плотами (програми за работния плот) на GNOME"
125
126#: ../data/gdesklets.xml.in.h:1
127msgid "gDesklets display"
128msgstr "Дисплей на gDesklets"
129
130#: ../display/Display.py:84
131msgid "_Configure desklet"
132msgstr "_Настройки на плотама"
133
134#: ../display/Display.py:86
135msgid "_Move desklet"
136msgstr "_Преместване на плотама"
137
138#: ../display/Display.py:89
139msgid "_View Source"
140msgstr "Показване на програмния _код"
141
142#: ../display/Display.py:92
143msgid "Re_start desklet"
144msgstr "Ре_стартиране на плотама"
145
146#: ../display/Display.py:94
147msgid "_Remove desklet"
148msgstr "П_ремахване на плотама"
149
150#: ../display/Display.py:978 ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:142
151msgid "Do you really want to remove this desklet ?"
152msgstr "Наистина ли желаете да премахнете тази плотама?"
153
154#: ../display/Display.py:979
155msgid ""
156"This desklet will no longer be displayed and its configuration will be "
157"purged."
158msgstr ""
159"Тази плотама вече няма да бъде показвана и настройките й ще бъдат изгубени."
160
161#: ../display/DisplayTarget.py:417
162#, python-format
163msgid "Element \"%s\" does not exist"
164msgstr "Елементът „%s“ не съществува"
165
166#: ../display/DisplayTarget.py:418
167msgid ""
168"The <tt>relative-to</tt> property requires a reference to an existing "
169"display element within the same parent container."
170msgstr ""
171"Свойството <tt>relative-to</tt> изисква указател към съществуващ, показван "
172"елемент в рамките на един и същ контейнер."
173
174#: ../display/targetregistry.py:45
175#, python-format
176msgid "Unknown element <b>&lt;%s&gt;</b>"
177msgstr "Елементът <b>&lt;%s&gt;</b> е непознат"
178
179#: ../display/targetregistry.py:46
180msgid ""
181"Either there is a typo in the .display file or you have an incompatible "
182"version of gDesklets."
183msgstr ""
184"Или има грешка във файла от вид .display, или има несъвместимост с версията "
185"на gDesklets."
186
187#: ../factory/DisplayFactory.py:89 ../utils/DOM.py:31
188msgid "XML parse error"
189msgstr "Грешка при анализиране на XML"
190
191#: ../factory/DisplayFactory.py:90
192msgid "This .display file has invalid XML syntax."
193msgstr "Файлът от вид .display съдържа невалиден XML."
194
195#: ../factory/DisplayFactory.py:208
196msgid "File doesn't exist or couldn't be loaded"
197msgstr "Файлът не съществува или не може да бъде зареден"
198
199#: ../factory/DisplayFactory.py:210
200msgid "A file which contains a script isn't available for further execution."
201msgstr ""
202"Липсва файл със скрипт, който е необходим за продължаване на изпълнението."
203
204#: ../factory/DisplayFactory.py:233
205msgid "Could not load sensor"
206msgstr "Датчикът не може да бъде зареден"
207
208#: ../factory/DisplayFactory.py:249
209#, python-format
210msgid "&lt;%s&gt; needs a bind attribute"
211msgstr "&lt;%s&gt; се нуждае от атрибут за прикрепяне"
212
213#: ../factory/DisplayFactory.py:251
214msgid "The &lt;prefs&gt; section of this desklet file is broken."
215msgstr "Разделът &lt;prefs&gt; във файла на плотамата е неправилен."
216
217#: ../factory/SensorFactory.py:75
218#, python-format
219msgid "Could not find sensor '%(name)s'"
220msgstr "Датчикът „%(name)s“ не може да бъде намерен"
221
222#: ../factory/SensorFactory.py:76
223msgid ""
224"A sensor could not be found. This usually means that it has not been "
225"installed."
226msgstr "Датчикът не може да бъде открит. Най-вероятно не е бил инсталиран."
227
228#: ../gdesklets:26
229msgid "You must NOT run gDesklets as super user (root)."
230msgstr "НЕ ТРЯБВА да пускате gDesklets като администратор (root)."
231
232#: ../gdesklets:40
233msgid "Checking requirements:"
234msgstr "Проверка на изискванията:"
235
236#: ../gdesklets:44
237msgid "Python version >= 2.3.0 is required."
238msgstr "Необходим е Python, версия поне 2.3.0."
239
240#: ../gdesklets:48
241msgid "libexpat version 1.95.7 is broken. Please upgrade!"
242msgstr "Във версия 1.95.7 на libexpat има много грешки. Обновете библиотеката!"
243
244#: ../gdesklets:51
245msgid "SAX parser is required, some SuSE versions ship without it."
246msgstr ""
247"Необходим е анализатор със SAX. Някои версии на SuSE не разполагат с такъв."
248
249#: ../gdesklets:55
250msgid ""
251"GTK python bindings (pygtk2) version >= 2.4.0 and GTK+ version >= 2.4.0 are "
252"required."
253msgstr ""
254"Необходими са поне версии 2.4.0 на графичните библиотеки GTK+ и 2.4.0 на "
255"връзките им към Python (pygtk2)"
256
257#: ../gdesklets:59
258msgid "ORBit python bindings (pyorbit) version >= 2.0.1 are required."
259msgstr ""
260"Необходима е поне версия 2.0.1 на връзките на Python към ORBit (pyorbit)."
261
262#: ../gdesklets:62
263msgid "bonobo python bindings are required."
264msgstr "необходими са връзки на Python към bonobo."
265
266#: ../gdesklets:71
267msgid "found"
268msgstr "открити"
269
270#: ../gdesklets:75
271msgid "missing"
272msgstr "липсват"
273
274#: ../gdesklets:81
275msgid "Version check failed."
276msgstr "Проверката на версиите е неуспешна."
277
278#: ../gdesklets:82
279#, c-format
280msgid ""
281"\n"
282"%s\n"
283msgstr ""
284"\n"
285"%s\n"
286
287#: ../gdesklets:83
288msgid ""
289"Please make sure that the required software is installed.\n"
290"Also try to avoid having multiple versions of a library/binding on your "
291"system.\n"
292"gDesklets won't work if you don't have all necessary dependencies installed\n"
293"on your system.\n"
294"\n"
295"THE STARTUP WILL BE CANCELLED NOW!\n"
296msgstr ""
297"Проверете дали са инсталирани всички необходими програми.\n"
298"Избягвайте да инсталирате множество версии на библиотеки/\n"
299"връзки на компютъра си.\n"
300"gDesklets не работи без компонентите, от които зависи.\n"
301"\n"
302"СТАРТИРАНЕТО ЩЕ БЪДЕ СПРЯНО СЕГА!\n"
303
304#: ../gdesklets:99
305msgid ""
306"\n"
307"You're running gDesklets for the first time.\n"
308"gDesklets will start a requirements check now...\n"
309msgstr ""
310"\n"
311"Стартирате gDesklets за първи път.\n"
312"Започва проверка на необходимите компоненти...\n"
313
314#: ../gdesklets:110
315msgid ""
316"Usage: gdesklets [option] <command> [arguments...]\n"
317"\n"
318"\t<command>\n"
319"\t\topen    <files>   (Opens the given desklet files)\n"
320"\t\tstart             (Runs the gDesklets daemon, this is default)\n"
321"\t\tstop              (Stops the gDesklets daemon)\n"
322"\t\tlist              (Lists open desklets)\n"
323"\t\trestart           (Restarts the gDesklets daemon)\n"
324"\t\tprofile <profile> (Switches to the given profile)\n"
325"\t\tprofile           (Shows the current and the available profiles)\n"
326"\t\tshell             (Opens the graphical shell)\n"
327"\t\tslay              (Kills the daemon -- use in emergency)\n"
328"\t\tstatus            (Checks daemon status)\n"
329"\t\tabout             (Prints information about gDesklets)\n"
330"\t\tversion           (Prints gDesklets version)\n"
331"\t\tconfigure         (Opens the configuration dialog)\n"
332"\t\thelp              (Displays this text)\n"
333"\t\tcheck             (Checks requirements)\n"
334"\n"
335"\t[option]\n"
336"\t\t--no-tray-icon    (disables the systray icon)\n"
337"\t\t--translucent     (enables translucency on the xorg servers)\n"
338msgstr ""
339"Употреба: gdesklets [опция] <команда> [аргументи...]\n"
340"\t<команда>:\n"
341"\t\topen    <файлове> (Отваря избраните дисплеи)\n"
342"\t\tstart             (Пуска фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
343"\t\tstop              (Спира фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
344"\t\tlist              (Изписва стартираните плотами)\n"
345"\t\trestart           (Рестартира фоновата програма gdesklets-daemon)\n"
346"\t\tprofile <профил>  (Превключва към избрания профил)\n"
347"\t\tprofile           (Показва наличните профили)\n"
348"\t\tshell             (Отваря графичната обвивка)\n"
349"\t\tslay              (Убива фоновата програма - да се използва само в "
350"извънредни случаи)\n"
351"\t\tstatus            (Проверява състоянието на фоновата програма gdesklets-"
352"daemon)\n"
353"\t\tabout             (Изписва информация за gDesklets)\n"
354"\t\tversion           (Изписва версията на gDesklets)\n"
355"\t\tconfigure         (Отваря прозореца за настройки)\n"
356"\t\thelp              (Показва този текст)\n"
357"\t\tcheck             (Проверява за необходимите програми)\n"
358"\n"
359"\t[опция]:\n"
360"\t\t--no-tray-icon    (Изключва иконата в тавата)\n"
361"\t\t--translucent     (Включва полупрозрачност в X сървъра)\n"
362
363#: ../gdesklets:183 ../gdesklets:257
364#, c-format
365msgid "Could not open desklet %s."
366msgstr "Не може да се отвори плотамата „%s“."
367
368#: ../gdesklets:265
369msgid "Starting gdesklets-daemon..."
370msgstr "Стартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
371
372#: ../gdesklets:271
373msgid "Shutting down gdesklets-daemon..."
374msgstr "Спиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
375
376#: ../gdesklets:283
377#, c-format
378msgid "Currently open displays in profile \"%s\":\n"
379msgstr "Текущо отворени дисплеи в профила „%s“:\n"
380
381#: ../gdesklets:288
382#, c-format
383msgid "Currently there aren't any desklets in profile \"%s\""
384msgstr "В момента няма никакви плотами в профила „%s“"
385
386#: ../gdesklets:292
387msgid "Restarting gdesklets-daemon..."
388msgstr "Рестартиране на фоновата програма gdesklets-daemon..."
389
390#: ../gdesklets:305
391msgid "gdesklets-daemon is running"
392msgstr "Фоновата програма gdesklets-daemon е стартирана"
393
394#: ../gdesklets:307
395msgid "gdesklets-daemon is not running"
396msgstr "фоновата програма gdesklets-daemon не е стартирана"
397
398#: ../gdesklets:311
399#, c-format
400msgid "Current profile: %s"
401msgstr "Текущ профил: %s"
402
403#: ../gdesklets:322
404#, c-format
405msgid "New profile: %s"
406msgstr "Нов профил: %s"
407
408#: ../gdesklets:325
409#, c-format
410msgid "Available profiles: %s"
411msgstr "Налични профили: %s"
412
413#: ../gdesklets:329
414#, c-format
415msgid "This is %s, version %s."
416msgstr "Това е %s, версия %s."
417
418#: ../gdesklets:357
419msgid "Nothing to slay."
420msgstr "Няма процес за убиване."
421
422#: ../gdesklets:381
423msgid "Invalid command. Please try one of the following commands:"
424msgstr "Невалидна команда. Опитайте една от следните команди:"
425
426#: ../gdesklets-daemon:20
427msgid "You need a recent version of PyGTK to run this program.\n"
428msgstr ""
429"Нуждаете се от скорошна версия на PyGTK, за да използвате тази програма.\n"
430
431#: ../gdesklets-daemon:45
432msgid "Could not fork daemon.\n"
433msgstr "Неуспех при пускане на фоновата програма gdesklets-daemon.\n"
434
435#: ../gdesklets-daemon:66 ../gdesklets-daemon:86
436#, c-format
437msgid "The following error occurred: %s\n"
438msgstr "Възникна следната грешка: %s\n"
439
440#: ../libdesklets/convert.py:21
441#, python-format
442msgid "%.2f TB"
443msgstr "%.2f TB"
444
445#: ../libdesklets/convert.py:23
446#, python-format
447msgid "%.2f GB"
448msgstr "%.2f GB"
449
450#: ../libdesklets/convert.py:25
451#, python-format
452msgid "%.2f MB"
453msgstr "%.2f MB"
454
455#: ../libdesklets/convert.py:27
456#, python-format
457msgid "%.2f kB"
458msgstr "%.2f kB"
459
460#: ../libdesklets/convert.py:29
461#, python-format
462msgid "%d B"
463msgstr "%d B"
464
465#: ../main/AboutDialog.py:21
466msgid "About gDesklets"
467msgstr "Относно gDesklets"
468
469#: ../main/client.py:276
470#, python-format
471msgid "Connecting to daemon [%s]"
472msgstr "Свързване към фоновата програма [%s]"
473
474#: ../main/client.py:293
475msgid ""
476"Cannot establish connection to daemon: timeout!\n"
477"The log file might help you solving the problem."
478msgstr ""
479"Не може да се осъществи връзка към фоновата програма: изтекло време!\n"
480"Погледнете файла-дневник, за да разрешите проблема."
481
482#: ../main/client.py:299
483#, python-format
484msgid "Connected to daemon in %d microseconds."
485msgstr "Свързване към фоновата програма след %d микросекунди."
486
487#: ../main/client.py:302
488#, python-format
489msgid "Connected to daemon in %d milliseconds."
490msgstr "Свързване към фоновата програма след %d милисекунди."
491
492#: ../main/__init__.py:69
493#, python-format
494msgid "Version %s"
495msgstr "Версия %s"
496
497#: ../main/__init__.py:72
498msgid "Core Programming:"
499msgstr "Програмиране на ядрото:"
500
501#: ../main/__init__.py:76
502msgid "Architecture Design:"
503msgstr "Дизайн на архитектурата:"
504
505#: ../main/__init__.py:79
506msgid "GNOME Integration:"
507msgstr "Интеграция с GNOME:"
508
509#: ../main/__init__.py:83
510msgid "Artwork:"
511msgstr "Графика:"
512
513#: ../main/__init__.py:86
514msgid "Website:"
515msgstr "Уеб сайт:"
516
517#: ../main/__init__.py:89
518msgid "Thank you:"
519msgstr "Благодарим на:"
520
521#: ../main/Starter.py:102
522msgid "_Manage desklets"
523msgstr "_Управление на плотамите"
524
525#: ../main/Starter.py:105
526msgid "_Configuration"
527msgstr "_Настройки"
528
529#: ../main/Starter.py:107
530msgid "_View log"
531msgstr "Показване на _дневник"
532
533#: ../main/Starter.py:110 ../shell/plugins/Help/__init__.py:41
534msgid "_About..."
535msgstr "_Относно..."
536
537#: ../main/Starter.py:113
538msgid "_Stop daemon"
539msgstr "Спиране на фоновата програма"
540
541#: ../main/Starter.py:227
542#, python-format
543msgid "Could not open desklet file \"%s\""
544msgstr "Не може да се отвори файла за плотама „%s“."
545
546#: ../main/Starter.py:228
547msgid "The desklet file could not be opened because the file was not readable."
548msgstr ""
549"Файлът за плотама не може да бъде отворен, защото липсват права за четене."
550
551#. CVS warning :)
552#: ../main/transition.py:42
553msgid ""
554"This is a CVS version of gDesklets. CVS versions represent the current state "
555"of development and might be unstable or cause problems from time to time.\n"
556"\n"
557"If you're new to gDesklets, it is thus highly recommended to <b>not</b> use "
558"a CVS version, but a stable release!\n"
559"\n"
560"If you still want to run the CVS version instead of a stable release "
561"version, we'd highly appreciate it if you report any weird behavior to the "
562"developers.\n"
563"\n"
564"Experienced users are encouraged to try a CVS version, though!"
565msgstr ""
566"Тази версия на gDesklets е взета от CVS. Тя представя текущо състояние на "
567"разработка и може да не е стабилна или да предизвиква проблеми понякога.\n"
568"\n"
569"Ако сега започвате да ползвате gDesklets, силно Ви препоръчваме да <b>не</b> "
570"ползвате версия от CVS. Ползвайте стабилна версия!\n"
571"\n"
572"Ако въпреки това се престрашите да ползвате версията от CVS, ще Ви бъдем "
573"благодарни, ако докладвате проблемите с нея на разработчиците.\n"
574"\n"
575"От друга страна - не е лошо опитните потребители да пробват версиите от CVS."
576
577#: ../main/transition.py:54
578msgid ""
579"This is a <b>release candidate</b> of an upcoming gDesklets release.\n"
580"Please test it and report bugs to <i>http://bugzilla.gnome.org</i>\n"
581"This version might break your configuration or it won't restore it from an "
582"earlier release. In most cases this is intentional, since gDesklets is still "
583"in its early stages of development.\n"
584"\n"
585"Thanks for testing this release candidate!"
586msgstr ""
587"Това е <b>предварителна бета</b> на нова версия на gDesklets.\n"
588"Пробвайте я и докладвайте грешките на <i>http://bugzilla.gnome.org</i>\n"
589"Тази версия може да развали настройките Ви или да не може да ползва "
590"предишните Ви настройки. В повечето случаи това е търсен ефект, понеже "
591"gDesklets все още е в ранен стадий на разработка.\n"
592"\n"
593"Благодарим Ви за тестването на тази предварителна версия!"
594
595#. our informative transition message which we can change with
596#. every release
597#: ../main/transition.py:65
598msgid ""
599"This version of gDesklets features the Float mode: press a key and all your "
600"desklets will come to front, floating above your applications, until you "
601"press that key again!\n"
602"The default keybinding is &lt;Shift&gt; &lt;F12&gt;, but you can easily "
603"change that in the configuration dialog.\n"
604"\n"
605"Please note that due to limitations of older X servers, you might see blocks "
606"around desklets in Float mode. This cannot be solved in a satisfying way "
607"except for switching the X server to real translucency (Xorg 6.8 and above)."
608msgstr ""
609"Тази версия на gDesklets разполага с режим „Изплуване“: натиснете клавиш и "
610"всичките Ви плотами ще изплуват най-отгоре - над другите програми, докато "
611"отново не натиснете клавиша.\n"
612"Клавишът по подразбиране е &lt;Shift&gt; &lt;F12&gt;, но лесно можете да го "
613"смените в настройките.\n"
614"\n"
615"Поради ограничения в технологията на старите X сървъри, може да се появят "
616"блокове около плотамите в режим „Изплуване“. Няма начин това да се реши по "
617"приемлив начин, освен ако не смените X сървъра с нов, който да поддържа "
618"истинска прозрачност (Xorg 6.8 и по-нови)."
619
620#: ../main/transition.py:80
621msgid "Please note (this message will appear only once):"
622msgstr "Забележете следното (това съобщение няма да се появи повече!):"
623
624#: ../plugin/Interface.py:200 ../plugin/Interface.py:227
625msgid "no description"
626msgstr "липсва описание"
627
628#: ../scripting/Script.py:154
629msgid "Error in add_timer function"
630msgstr "Грешка във функцията add_timer"
631
632#: ../scripting/Script.py:155
633#, python-format
634msgid "\"%s\" isn't a valid integer value!"
635msgstr "„%s“ не е валидна целочислена стойност!"
636
637#: ../scripting/Script.py:199
638#, python-format
639msgid "No Control could be found for interface %s"
640msgstr "Не е открит контрол за интерфейса %s"
641
642#: ../scripting/Script.py:201
643msgid "This means that a functionality won't be available during execution!"
644msgstr "Това означава, че част от функционалността няма да е налична!"
645
646#: ../scripting/Script.py:234
647msgid "Security Risk"
648msgstr "Риск за сигурността"
649
650#: ../scripting/Script.py:235
651#, python-format
652msgid ""
653"The desklet %s wants to execute a system command:\n"
654"\n"
655"     <tt><b>%s</b></tt>\n"
656"\n"
657"To protect your system from malicious programs, you can deny the execution "
658"of this command.\n"
659"\n"
660"If you are sure that the command is harmless, you may permanently allow this "
661"desklet instance to run it."
662msgstr ""
663"Плотамата %s иска да изпълни системната команда:\n"
664"\n"
665"     <tt><b>%s</b></tt>\n"
666"\n"
667"За да предпазите компютъра си от злонамерени програми, можете да откажете "
668"изпълнение на командата.\n"
669"\n"
670"Ако сте сигурни, че командата е безвредна, можете да позволите на плотамата "
671"винаги да я изпълнява."
672
673#: ../scripting/Script.py:248
674msgid "Deny!"
675msgstr "Отказ!"
676
677#: ../scripting/Script.py:249
678msgid "Allow once"
679msgstr "Еднократно позволение"
680
681#: ../scripting/Script.py:250
682msgid "Allow for this desklet"
683msgstr "Позволение за тази плотама"
684
685#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:86
686msgid "Fonts"
687msgstr "Шрифтове"
688
689#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:87
690msgid "Fonts settings"
691msgstr "Настройки на шрифтовете"
692
693#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:90
694#, python-format
695msgid "Font #%i:"
696msgstr "Шрифт #%i:"
697
698#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:92
699#, python-format
700msgid "Font #%i used in the labels"
701msgstr "Шрифтът #%i използван в етикетите"
702
703#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:93
704#, python-format
705msgid "Font color #%i:"
706msgstr "Цвят на шрифта #%i"
707
708#: ../Sensors/FontSelector/__init__.py:95
709#, python-format
710msgid "Font color #%i used in the labels"
711msgstr "Цветът на шрифта #%i използван в етикетите"
712
713#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:16
714#, python-format
715msgid "%s Control"
716msgstr "Контрол на %s"
717
718#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:55
719msgid "Interface Name"
720msgstr "Име на интерфейс"
721
722#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:58
723msgid "Property Name"
724msgstr "Име на свойство"
725
726#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:61
727msgid "Property Access"
728msgstr "Достъп до свойство"
729
730#: ../shell/plugins/ControlBrowser/ControlInspector.py:64
731msgid "Property Description"
732msgstr "Описание на свойство"
733
734#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:27
735msgid "by interface"
736msgstr "по интерфейс"
737
738#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:28
739#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:80
740msgid "alphabetically"
741msgstr "по азбучен ред"
742
743#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:72
744#, python-format
745msgid "Found %d controls."
746msgstr "Открити са %d контроли."
747
748#: ../shell/plugins/ControlBrowser/__init__.py:75
749#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:158
750msgid "Invalid search expression."
751msgstr "Невалиден израз за търсене"
752
753#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:40
754msgid "R_emove selected desklet"
755msgstr "П_ремахване на избраната плотама"
756
757#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:43
758msgid "_Run (remote) desklet..."
759msgstr "Стартиране на (_отдалечена) плотама..."
760
761#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:45
762msgid "R_un selected desklet"
763msgstr "_Стартиране на избрания дисплей"
764
765#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:78
766msgid "by category"
767msgstr "по категория"
768
769#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:79
770msgid "by author"
771msgstr "по автор"
772
773#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:130
774msgid "Could not remove"
775msgstr "Неуспех при премахване"
776
777#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:131
778msgid ""
779"The desklet file could not be removed. This most likely means that you do "
780"not have write permission on it."
781msgstr ""
782"Плотамата не може да бъде премахната. Най-вероятно нямате права за запис за "
783"нея."
784
785#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:143
786msgid ""
787"The desklet will be removed from your system and no longer be available."
788msgstr ""
789"Плотамата ще бъде изтрита от компютъра Ви и няма да можете да я ползвате."
790
791#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:155
792#, python-format
793msgid "Found %d desklets"
794msgstr "Намерени са %d плотами"
795
796#: ../shell/plugins/DisplayBrowser/__init__.py:177
797msgid "No description available"
798msgstr "Липсва описание"
799
800#: ../shell/plugins/Help/__init__.py:37
801msgid "_Help"
802msgstr "_Помощ"
803
804#: ../shell/plugins/Help/__init__.py:38
805msgid "_Tip of the Day"
806msgstr "Подсказка на _деня"
807
808#: ../shell/plugins/Help/TipOfTheDay.py:24
809msgid "Tip of the Day"
810msgstr "Подсказка на деня"
811
812#: ../shell/plugins/Help/TipOfTheDay.py:32
813msgid "Show tips at startup"
814msgstr "Показване на подсказки при стартиране"
815
816#: ../shell/plugins/Help/tips.py:2
817msgid ""
818"You can find lots of desktop applets for use\n"
819"with gDesklets at\n"
820"\n"
821"http://www.gdesklets.org\n"
822"and\n"
823"http://gdesklets.zencomputer.ca/"
824msgstr ""
825"Може да намерите много плотами (програми\n"
826"за работния плот) за gDesklets на адрес:\n"
827"\n"
828"http://www.gdesklets.org\n"
829"и\n"
830"http://gdesklets.zencomputer.ca/"
831
832#: ../shell/plugins/Help/tips.py:9
833msgid ""
834"You can install new desktop applets easily by\n"
835"dragging the download link for the package\n"
836"from your web browser into the gDesklets Shell."
837msgstr ""
838"Можете лесно да инсталирате нови плотами\n"
839"като извлачите препратката за пакета от\n"
840"браузъра си в обвивката  gDesklets."
841
842#: ../shell/plugins/Help/tips.py:13
843msgid ""
844"Click the right mouse button on a desktop\n"
845"applet or press F10 to open the popup menu."
846msgstr ""
847"За да се покаже изскачащото меню, натиснете десния\n"
848"бутон на мишката върху плотама или натиснете F10."
849
850#: ../shell/plugins/Help/tips.py:16
851msgid ""
852"You can move the applets around the screen\n"
853"by holding down the middle mouse button.\n"
854"\n"
855"If your mouse has only two buttons,\n"
856"hold down both of them simultaneously\n"
857"in order to simulate the middle button."
858msgstr ""
859"Може да местите плотамите по екрана като \n"
860"ги задържите със средния бутон на мишката.\n"
861"\n"
862"Ако мишката Ви има само два бутона, задръжте \n"
863"ги едновременно, за да симулирате трети бутон."
864
865#: ../shell/plugins/Help/tips.py:23
866msgid ""
867"You can have different profiles of\n"
868"desktop applets and switch between them.\n"
869"\n"
870"Select \"Profiles->New profile...\" from\n"
871"the menu bar to create new profiles.\n"
872"\n"
873"Empty profiles get discarded automatically."
874msgstr ""
875"Може да имате различни профили за\n"
876"плотамите и да превключвате между тях.\n"
877"\n"
878"Изберете „Профили->Нов профил...“ от лентата\n"
879"с менютата, за да създадете нови профили.\n"
880"\n"
881"Празните профили се игнорират автоматично."
882
883#: ../shell/plugins/Help/tips.py:31
884msgid ""
885"The search bar accepts complex search\n"
886"expressions for finding your applets."
887msgstr ""
888"Лентата за търсене приема сложни\n"
889"изрази за намиране на вашите аплети."
890
891#: ../shell/plugins/Help/tips.py:34
892msgid ""
893"Search expressions may contain wildcards:\n"
894"\n"
895" ? matches any one character\n"
896" * matches zero or more characters"
897msgstr ""
898"Изразите за търсене могат да съдържат специални символи:\n"
899"\n"
900" ? -отговаря на всеки единичен символ\n"
901" * - отговаря на нула или повече символи"
902
903#: ../shell/plugins/Help/tips.py:39
904msgid ""
905"Have a good idea for a desklet?\n"
906"Write your own!  See the Developer's\n"
907"book for more details."
908msgstr ""
909"Имате добра идея за плотама?\n"
910"Напишете своя собствена.\n"
911"Вижте ръководството на програмиста."
912
913#: ../shell/plugins/PackageInstaller/Downloader.py:29
914msgid "Retrieving:"
915msgstr "Изтегляне:"
916
917#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:26
918msgid "I_nstall remote package..."
919msgstr "Инсталиране на _отдалечен пакет..."
920
921#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:27
922msgid "_Install package..."
923msgstr "_Инсталиране на пакет..."
924
925#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:97
926msgid "Invalid package"
927msgstr "Невалиден пакет"
928
929#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:98
930msgid ""
931"The supplied file could not be opened as a package. It is either corrupted "
932"or not of the correct file type."
933msgstr ""
934"Доставеният файл не може да бъде отворен като пакет. Или е повреден, или не "
935"е от правилния вид."
936
937#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:115
938msgid "Installation failed"
939msgstr "Неуспешна инсталация"
940
941#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:116
942msgid ""
943"The package could not be installed because it contained no installable files."
944msgstr ""
945"Пакетът не може да бъде инсталиран, защото не съдържа файлове за инсталиране."
946
947#: ../shell/plugins/PackageInstaller/__init__.py:119
948msgid "Installation complete"
949msgstr "Инсталацията завърши"
950
951#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:18
952msgid "_Profiles"
953msgstr "_Профили"
954
955#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:20
956msgid "New profile..."
957msgstr "Нов профил..."
958
959#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:75
960msgid "New profile"
961msgstr "Нов профил"
962
963#: ../shell/plugins/Profiles/__init__.py:76
964msgid "Enter the name for a new profile"
965msgstr "Въведете име за новия профил"
966
967#: ../shell/plugins/Shell/__init__.py:62
968msgid "_File"
969msgstr "_Файл"
970
971#: ../shell/SearchBar.py:20
972msgid "Search"
973msgstr "Търсене"
974
975#: ../utils/dialog.py:46
976#, python-format
977msgid "_Details (%d lines)"
978msgstr "По_дробности (%d реда)"
979
980#: ../utils/dialog.py:194
981msgid "_Ignore errors from this desklet"
982msgstr "_Пренебрегване на грешките от тази плотама"
983
984#: ../utils/DOM.py:32
985msgid "An invalid graphics code was loaded into a canvas."
986msgstr "В канавата бе зареден невалиден код за графика."
987
988#: ../utils/DOM.py:153
989#, python-format
990msgid "No such element: %s"
991msgstr "Липсва елемент: %s"
992
993#: ../utils/DOM.py:154
994#, python-format
995msgid "The element with ID <b>%s</b> does not exist in the SVG image."
996msgstr "Не съществува елемент с ID <b>%s</b> в изображението във формат SVG."
997
998#: ../utils/DOM.py:182 ../utils/Element.py:91
999#, python-format
1000msgid "No such property: %s"
1001msgstr "Липсва свойството: %s"
1002
1003#: ../utils/DOM.py:183
1004#, python-format
1005msgid "The SVG element <b>%s</b> does not have the <b>%s</b> property."
1006msgstr "Липсва свойството <b>2$%s</b> в елемента в SVG <b>1$%s</b>."
1007
1008#: ../utils/Element.py:92
1009#, python-format
1010msgid "The element <b>%s</b> does not have the <b>%s</b> property."
1011msgstr "Липсва свойството <b>2$%s</b> в елемента в <b>1$%s</b>."
1012
1013#: ../utils/Element.py:96 ../utils/Element.py:126
1014msgid "Permission Error"
1015msgstr "Грешка в правата за достъп"
1016
1017#: ../utils/Element.py:97
1018#, python-format
1019msgid "The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> is not writable."
1020msgstr "Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е без права за запис."
1021
1022#: ../utils/Element.py:105
1023msgid "Type Error"
1024msgstr "Грешка във вида"
1025
1026#: ../utils/Element.py:106
1027#, python-format
1028msgid ""
1029"The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> got a value of wrong type.\n"
1030"Expected <b>%s</b>, but got <b>%s</b>."
1031msgstr ""
1032"Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е със стойност от грешен тип.\n"
1033"Очакваше се <b>%s</b>, а се получи <b>%s</b>."
1034
1035#: ../utils/Element.py:127
1036#, python-format
1037msgid "The property <b>%s</b> of element <b>%s</b> is not readable."
1038msgstr "Свойството <b>%s</b> на елемента <b>%s</b> е без права за четене."
1039
1040#: ../utils/error.py:158
1041msgid "Runtime Error"
1042msgstr "Грешка при изпълнение"
1043
1044#: ../utils/error.py:160
1045msgid "An error occurred while executing a desklet."
1046msgstr "Имаше грешка при изпълнение на плотама."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.