source: gnome/obsolete/libbonobo.master.bg.po @ 2529

Last change on this file since 2529 was 2529, checked in by Александър Шопов, 10 years ago

Преместване на остарелите и изоставените

File size: 18.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of libbonobo po file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2007, 2010 Free Software Foundation, Inc.
3# Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>, 2002, 2004, 2007, 2010.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>
5# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004
6#
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: libbonobo master\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2010-08-22 23:08+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2010-08-22 23:08+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@kambanaria.org>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"Language: bg\n"
17"MIME-Version: 1.0\n"
18"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
19"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
20"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
21
22#: ../activation-server/activation-context-corba.c:530
23msgid "Couldn't find which child the server was listed in"
24msgstr "Не може да се разбере в кой дъщерен процес е записан сървъра"
25
26#: ../activation-server/activation-context-corba.c:822
27msgid "Not a valid Activation ID"
28msgstr "Невалидно ID за активиране"
29
30#: ../activation-server/activation-server-main.c:174
31msgid "Directory to read .server files from"
32msgstr "Папка, от която да се прочетат файловете .server"
33
34#: ../activation-server/activation-server-main.c:174
35msgid "DIRECTORY"
36msgstr "ПАПКА"
37
38#: ../activation-server/activation-server-main.c:177
39msgid "Serve as an ActivationContext (default is as an ObjectDirectory only)"
40msgstr ""
41"Да служи като контекст на активиране (по подразбиране е само директория на "
42"обектите)"
43
44#: ../activation-server/activation-server-main.c:181
45msgid "File descriptor to write IOR to"
46msgstr "Указател на файл, в който да се записва IOR"
47
48#: ../activation-server/activation-server-main.c:181
49#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:352
50#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:397
51msgid "FD"
52msgstr "УФ"
53
54#: ../activation-server/activation-server-main.c:184
55msgid ""
56"Register as the user's activation server without locking.  Warning: this "
57"option can have dangerous side effects on the stability of the user's "
58"running session, and should only be used for debugging purposes"
59msgstr ""
60"Регистриране като сървъра за активиране на потребителя без заключване. "
61"Предупреждение: тази настройка може да има странични ефекти върху "
62"стабилността на работната сесия на потребителя и трябва да се използва само "
63"при откриването и изчистване на грешки"
64
65#: ../activation-server/activation-server-main.c:192
66msgid "Query expression to evaluate"
67msgstr "Израз-запитване, което да се оцени"
68
69#: ../activation-server/activation-server-main.c:192
70msgid "EXPRESSION"
71msgstr "ИЗРАЗ"
72
73#: ../activation-server/activation-server-main.c:541
74#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:305
75#, c-format
76msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
77msgstr ""
78"Стартирайте програмата така: „%s --help“, за да видите пълния списък с опции "
79"за командния ред.\n"
80
81#: ../activation-server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:1
82msgid "CORBA CosNaming service."
83msgstr "Услуга за CORBA CosNaming."
84
85#: ../activation-server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:2
86msgid "Name service"
87msgstr "Услуга за имената"
88
89#: ../activation-server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:3
90msgid "Notification service"
91msgstr "Услуга за уведомяване"
92
93#: ../activation-server/Bonobo_CosNaming_NamingContext.server.in.in.h:4
94msgid "Notification service for activation"
95msgstr "Услуга за уведомяване на активиране"
96
97#: ../activation-server/object-directory-activate.c:235
98msgid "We don't handle activating shlib objects in a remote process yet"
99msgstr "Все още е невъзможно активирането на shlib обекти в отдалечени процеси"
100
101#: ../activation-server/object-directory-config-file.c:65
102#, c-format
103msgid ""
104"The Bonobo Activation configuration file was not read successfully. Please, "
105"check it is valid in: %s"
106msgstr ""
107"Конфигурационният файл на активирането на Bonobo не бе прочетен успешно. "
108"Проверете дали е валиден в: %s"
109
110#: ../activation-server/object-directory-load.c:102
111msgid "a NULL iid is not valid"
112msgstr "NULL е невалидна стойност за iid"
113
114#: ../activation-server/object-directory-load.c:106
115#, c-format
116msgid "iid %s has a NULL type"
117msgstr "iid %s има за тип NULL"
118
119#: ../activation-server/object-directory-load.c:110
120#, c-format
121msgid "iid %s has a NULL location"
122msgstr "iid %s има за място NULL"
123
124#: ../activation-server/object-directory-load.c:119
125#, c-format
126msgid "invalid character '%c' in iid '%s'"
127msgstr "невалиден символ „%c“ в iid „%s“"
128
129#: ../activation-server/object-directory-load.c:349
130#, c-format
131msgid "Property '%s' has no value"
132msgstr "Свойството „%s“ няма стойност"
133
134#: ../activation-server/object-directory-load.c:583
135#, c-format
136msgid "Could not parse badly formed XML document %s"
137msgstr "Не може да се обработи в неправилно формиран документ на XML %s"
138
139#: ../activation-server/object-directory-load.c:629
140#, c-format
141msgid "Trying dir %s"
142msgstr "Проба с папка %s"
143
144#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:107
145msgid "Child process did not give an error message, unknown failure occurred"
146msgstr ""
147"Дъщерният процес не генерира съобщение за грешка, получи се неизвестен "
148"проблем"
149
150#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:237
151#, c-format
152msgid "Failed to read from child process: %s\n"
153msgstr "Неуспешно четене от дъщерен процес: %s\n"
154
155#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:247
156#, c-format
157msgid "EOF from child process\n"
158msgstr "EOF от дъщерен процес\n"
159
160#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-fork-server.c:438
161msgid "Couldn't spawn a new process"
162msgstr "Не може да се отдели нов процес"
163
164#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:352
165#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:397
166msgid "File descriptor to print IOR on"
167msgstr "Указател на файл, на който да се отпечатва IOR"
168
169#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:354
170#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:399
171msgid "IID to activate"
172msgstr "IID за активиране"
173
174#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:356
175#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:401
176msgid "Prevent registering of server with OAF"
177msgstr "Предотвратяване на регистрирането на сървър към OAF"
178
179#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:409
180msgid "Bonobo Activation options:"
181msgstr "Настройки на активирането на Bonobo:"
182
183#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:410
184msgid "Show Bonobo Activation options"
185msgstr "Показване на настройките на активирането на Bonobo"
186
187#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-init.c:518
188msgid "Bonobo activation options"
189msgstr "Настройки на активирането на Bonobo"
190
191#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:107
192#, c-format
193msgid "g_module_open of `%s' failed with `%s'"
194msgstr "функцията g_module_open върху „%s“ е неуспешна с код „%s“"
195
196#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:126
197#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:163
198#, c-format
199msgid "Can't find symbol Bonobo_Plugin_info in `%s'"
200msgstr "Не може да се открие символа Bonobo_Plugin_info в „%s“"
201
202#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:212
203#, c-format
204msgid "Factory `%s' returned NIL for `%s'"
205msgstr "Фабриката „%s“ върна NIL за „%s“"
206
207#: ../bonobo-activation/bonobo-activation-shlib.c:229
208#, c-format
209msgid "Shlib `%s' didn't contain `%s'"
210msgstr "Shlib „%s“ не съдържа „%s“"
211
212#: ../bonobo/bonobo-application.c:352
213msgid "Name"
214msgstr "Име"
215
216#: ../bonobo/bonobo-application.c:352
217msgid "Application unique name"
218msgstr "Уникално име на програма"
219
220#: ../bonobo/bonobo-object.c:929
221msgid "POA"
222msgstr "Адаптер POA"
223
224#: ../bonobo/bonobo-object.c:929
225msgid "Custom CORBA POA"
226msgstr "Допълнителен адаптер POA за CORBA"
227
228#: ../bonobo/bonobo-exception.c:154
229msgid "An unsupported action was attempted"
230msgstr "Опитано бе действие, което не се поддържа"
231
232#: ../bonobo/bonobo-exception.c:157
233msgid "IO Error"
234msgstr "Вх./изх. грешка"
235
236#: ../bonobo/bonobo-exception.c:160
237msgid "Invalid argument value"
238msgstr "Невалидна стойност на аргумента"
239
240#: ../bonobo/bonobo-exception.c:164
241msgid "Object not found"
242msgstr "Обектът не е открит"
243
244#: ../bonobo/bonobo-exception.c:167
245msgid "Syntax error in object description"
246msgstr "Синтактична грешка в описанието на обекта"
247
248#: ../bonobo/bonobo-exception.c:172
249msgid "Cannot activate object from factory"
250msgstr "Не може да се активира обекта от фабриката"
251
252#: ../bonobo/bonobo-exception.c:177
253msgid "No permission to access stream"
254msgstr "Няма позволение за достъп до потока"
255
256#: ../bonobo/bonobo-exception.c:180
257msgid "An unsupported stream action was attempted"
258msgstr "Опитано бе действие върху потока, което не се поддържа"
259
260#: ../bonobo/bonobo-exception.c:183
261msgid "IO Error on stream"
262msgstr "Вх./изх. грешка в потока"
263
264#: ../bonobo/bonobo-exception.c:187
265msgid "IO Error on storage"
266msgstr "Вх./изх. грешка при съхранение"
267
268#: ../bonobo/bonobo-exception.c:190
269msgid "Name already exists in storage"
270msgstr "Името вече съществува в хранилището"
271
272#: ../bonobo/bonobo-exception.c:193
273msgid "Object not found in storage"
274msgstr "Обектът не е открит в хранилище"
275
276#: ../bonobo/bonobo-exception.c:196
277msgid "No permission to do operation on storage"
278msgstr "Няма позволение да се оперира върху хранилището"
279
280#: ../bonobo/bonobo-exception.c:198
281msgid "An unsupported storage action was attempted"
282msgstr "Опитано бе действие в хранилището, което не се поддържа"
283
284#: ../bonobo/bonobo-exception.c:200
285msgid "Object is not a stream"
286msgstr "Обектът не е поток"
287
288#: ../bonobo/bonobo-exception.c:203
289msgid "Object is not a storage"
290msgstr "Обектът не е хранилище"
291
292#: ../bonobo/bonobo-exception.c:206
293msgid "Storage is not empty"
294msgstr "Хранилището не е празно"
295
296#: ../bonobo/bonobo-exception.c:210
297msgid "malformed user interface XML description"
298msgstr "грешно описание чрез XML на потребителски интерфейс"
299
300#: ../bonobo/bonobo-exception.c:213
301msgid "invalid path to XML user interface element"
302msgstr "невалиден път до елемент на XML потребителски интерфейс"
303
304#: ../bonobo/bonobo-exception.c:216
305msgid "the requested UI attribute didn't exist"
306msgstr "поисканият атрибут на потребителски интерфейс не съществува"
307
308#: ../bonobo/bonobo-exception.c:219
309msgid "Unknown command or verb"
310msgstr "Непозната команда или глагол"
311
312#: ../bonobo/bonobo-exception.c:222
313msgid "Command is insensitive"
314msgstr "Командата е нечувствителна"
315
316#: ../bonobo/bonobo-exception.c:226
317msgid "incorrect data type"
318msgstr "грешен тип на данните"
319
320#: ../bonobo/bonobo-exception.c:229
321msgid "stream not found"
322msgstr "потокът не е открит"
323
324#: ../bonobo/bonobo-exception.c:233
325msgid "property not found"
326msgstr "свойството не е открито"
327
328#: ../bonobo/bonobo-exception.c:236
329msgid "property has invalid type"
330msgstr "свойството има невалиден тип"
331
332#: ../bonobo/bonobo-exception.c:239
333msgid "property is read only"
334msgstr "свойството е с права само за четене"
335
336#: ../bonobo/bonobo-exception.c:242
337msgid "config database backend failed "
338msgstr "грешка в същинската част на конфигурационната база данни"
339
340#: ../bonobo/bonobo-exception.c:246
341msgid "Moniker interface cannot be found"
342msgstr "Интерфейсът за моникър не може да бъде открит"
343
344#: ../bonobo/bonobo-exception.c:249
345msgid "Moniker activation timed out"
346msgstr "Времето за активиране на моникъра изтече"
347
348#: ../bonobo/bonobo-exception.c:252
349msgid "Syntax error within moniker"
350msgstr "Синтактична грешка в моникъра"
351
352#: ../bonobo/bonobo-exception.c:255
353msgid "Moniker has an unknown moniker prefix"
354msgstr "Моникър има непозната представка"
355
356#: ../bonobo/bonobo-exception.c:279
357msgid "Error checking error; no exception"
358msgstr "Грешка при проверка на грешка; няма изключение"
359
360#: ../bonobo/bonobo-exception.c:288
361msgid "General activation error with no description"
362msgstr "Обща грешка при активиране, няма описание"
363
364#: ../bonobo/bonobo-moniker.c:342
365#, c-format
366msgid "Failed to resolve, or extend '%s'"
367msgstr "Неуспех при откриването или разширяването на „%s“"
368
369#: ../bonobo/bonobo-moniker-util.c:247
370msgid "Failed to activate object"
371msgstr "Обектът не може да се активира"
372
373#: ../monikers/bonobo-moniker-oaf.c:53
374#, c-format
375msgid "Exception activating '%s'"
376msgstr "Активиране на съобщение „%s“"
377
378#: ../monikers/bonobo-moniker-oaf.c:62
379#, c-format
380msgid "Failed to activate '%s'"
381msgstr "Неуспех при активиране на „%s“"
382
383#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:1
384msgid "HTTP Moniker"
385msgstr "Моникър за HTTP"
386
387#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:2
388msgid "ORB IOR handling moniker"
389msgstr "Моникър за обработка на ORB IOR"
390
391#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:3
392msgid "Standard Moniker factory"
393msgstr "Стандартна фабрика за моникъри"
394
395#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:4
396msgid "generic Oaf activation moniker"
397msgstr "стандартен моникър за активирането на Oaf"
398
399#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:5
400msgid "generic Oaf query moniker"
401msgstr "стандартен моникър за запитвания към Oaf"
402
403#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:6
404msgid "generic factory 'new' moniker"
405msgstr "стандартен моникър - „нов“ на фабрика"
406
407#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:7
408msgid "generic item moniker"
409msgstr "стандартен моникър"
410
411#: ../monikers/Bonobo_Moniker_std.server.in.in.h:8
412msgid "stream MonikerExtender"
413msgstr "поточен моникър-разширител"
414
415#: ../samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:1
416msgid "Bonobo Echo server factory"
417msgstr "Сървърна фабрика за ехо на Bonobo"
418
419#: ../samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:2
420msgid "Bonobo Echo server sample program"
421msgstr "Примерна програма „Ехо“ на Bonobo"
422
423#: ../samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:3
424msgid "Echo component"
425msgstr "Компонент „Ехо“"
426
427#: ../samples/echo/Bonobo_Sample_Echo.server.in.in.h:4
428msgid "Echo component factory"
429msgstr "Фабрика на компонента „Ехо“"
430
431#: ../samples/echo/echo-client.c:24
432msgid "I could not initialize Bonobo"
433msgstr "Не може да се активира Bonobo"
434
435#: ../samples/echo/echo-client.c:35
436msgid "Could not create an instance of the sample echo component"
437msgstr "Не може да се създаде обект от типа на примерния компонент „Ехо“"
438
439#: ../samples/echo/echo-client.c:47
440#, c-format
441msgid "An exception occurred '%s'"
442msgstr "Възникна изключение „%s“"
443
444#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:83
445#, c-format
446msgid "Could not save configuration file.\n"
447msgstr "Не може да запише конфигурационния файл.\n"
448
449#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:84
450#, c-format
451msgid "Please, make sure you have permissions to write to '%s'.\n"
452msgstr "Проверете дали имате права за запис в „%s“.\n"
453
454#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:87
455#, c-format
456msgid "Successfully wrote configuration file.\n"
457msgstr "Успешно запазване на конфигурационния файл.\n"
458
459#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:104
460#, c-format
461msgid ""
462"configuration file is:\n"
463"    %s\n"
464msgstr ""
465"конфигурационният файл е:\n"
466"    %s\n"
467
468#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:146
469#, c-format
470msgid "%s already in configuration file\n"
471msgstr "%s е вече в конфигурационния файл\n"
472
473#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:166
474#, c-format
475msgid "there is not a properly structured configuration file\n"
476msgstr "липсва правилно структуриран конфигурационен файл\n"
477
478#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:237
479#, c-format
480msgid "Bonobo-activation configuration file contains:\n"
481msgstr "Файлът за конфигурирането на активирането на Bonobo съдържа:\n"
482
483#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:267
484msgid "Directory to remove from configuration file"
485msgstr "Папка, която да се махне от конфигурационния файл"
486
487#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:267
488#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:269
489msgid "PATH"
490msgstr "ПЪТ"
491
492#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:269
493msgid "Directory to add to configuration file"
494msgstr "Папка, която да се добави към конфигурационния файл"
495
496#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:271
497msgid "Display directories in configuration file"
498msgstr "Показване на папките в конфигурационния файл"
499
500#: ../utils/bonobo-activation-sysconf.c:273
501msgid "Display path to configuration file"
502msgstr "Показване на пътя до конфигурационния файл"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.