source: gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po @ 1640

Last change on this file since 1640 was 1640, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

gconf: подаден в trunk

File size: 107.8 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2008-09-02 14:06+0300\n"
12"PO-Revision-Date: 2008-09-02 14:05+0300\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:571
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:577
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:672
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:686
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:696
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:163
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
146#, c-format
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:860
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:400
176#, c-format
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:923 ../backends/xml-dir.c:1267
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:963 ../backends/markup-tree.c:970
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1171
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1379
196#, c-format
197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
198msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1969
201#, c-format
202msgid "Line %d character %d: %s"
203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:2188
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
208msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:2205 ../backends/markup-tree.c:2229
211#, c-format
212msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
213msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:2254 ../gconf/gconf-value.c:111
216#, c-format
217msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
218msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2261 ../gconf/gconf-value.c:121
221#, c-format
222msgid "Integer `%s' is too large or small"
223msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2293 ../gconf/gconf-value.c:186
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2317 ../gconf/gconf-value.c:142
231#, c-format
232msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
233msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
234
235#: ../backends/markup-tree.c:2387 ../backends/markup-tree.c:2416
236#: ../backends/markup-tree.c:2456 ../backends/markup-tree.c:2480
237#: ../backends/markup-tree.c:2488 ../backends/markup-tree.c:2543
238#: ../backends/markup-tree.c:2608 ../backends/markup-tree.c:2720
239#: ../backends/markup-tree.c:2788 ../backends/markup-tree.c:2846
240#: ../backends/markup-tree.c:2996
241#, c-format
242msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
243msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
244
245#: ../backends/markup-tree.c:2396
246#, c-format
247msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
248msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
249
250#: ../backends/markup-tree.c:2430
251#, c-format
252msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
253msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
254
255#: ../backends/markup-tree.c:2510
256#, c-format
257msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
258msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
259
260#: ../backends/markup-tree.c:2524
261#, c-format
262msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
263msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
264
265#: ../backends/markup-tree.c:2560
266#, c-format
267msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
268msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
269
270#: ../backends/markup-tree.c:2927
271msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
272msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
273
274#: ../backends/markup-tree.c:2942
275msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
276msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
277
278#: ../backends/markup-tree.c:2949
279#, c-format
280msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
281msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
282
283#: ../backends/markup-tree.c:2974 ../backends/markup-tree.c:3079
284#: ../backends/markup-tree.c:3133 ../backends/markup-tree.c:3184
285#, c-format
286msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
287msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
288
289#: ../backends/markup-tree.c:3057
290msgid "Two <car> elements given for same pair"
291msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
292
293#: ../backends/markup-tree.c:3071
294msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
295msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
296
297#: ../backends/markup-tree.c:3125
298#, c-format
299msgid "<li> has wrong type %s"
300msgstr "<li> е от грешен вид %s"
301
302#: ../backends/markup-tree.c:3156
303#, c-format
304msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
305msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
306
307#: ../backends/markup-tree.c:3197 ../backends/markup-tree.c:3220
308#: ../backends/markup-tree.c:3242 ../backends/markup-tree.c:3259
309#, c-format
310msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
311msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
312
313#: ../backends/markup-tree.c:3291
314#, c-format
315msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
316msgstr ""
317"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
318
319#: ../backends/markup-tree.c:3311 ../backends/markup-tree.c:3333
320#: ../backends/markup-tree.c:3338
321#, c-format
322msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
323msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
324
325#: ../backends/markup-tree.c:3482
326#, c-format
327msgid "No text is allowed inside element <%s>"
328msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
329
330#: ../backends/markup-tree.c:3599 ../backends/markup-tree.c:4379
331#: ../backends/markup-tree.c:4397
332#, c-format
333msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
334msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
335
336#: ../backends/markup-tree.c:3629
337#, c-format
338msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
339msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
340
341#: ../backends/markup-tree.c:4484
342#, c-format
343msgid "Error writing file \"%s\": %s"
344msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
345
346#: ../backends/markup-tree.c:4513
347#, c-format
348msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
349msgstr ""
350"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
351"s“: %s"
352
353#: ../backends/xml-backend.c:239
354msgid "Unloading XML backend module."
355msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
356
357#: ../backends/xml-backend.c:618
358#, c-format
359msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
360msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
361
362#: ../backends/xml-backend.c:809
363msgid "Initializing XML backend module"
364msgstr "Модулът за XML се инициализира"
365
366#: ../backends/xml-cache.c:288
367msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
368msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
369
370#: ../backends/xml-cache.c:318
371#, c-format
372msgid ""
373"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
374"not been successfully synced to disk"
375msgstr ""
376"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
377"успешно към диска"
378
379#: ../backends/xml-dir.c:170
380#, c-format
381msgid "Could not stat `%s': %s"
382msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
383
384#: ../backends/xml-dir.c:180
385#, c-format
386msgid "XML filename `%s' is a directory"
387msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
388
389#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
390#, c-format
391msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
392msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
393
394#: ../backends/xml-dir.c:472
395#, c-format
396msgid "Failed to write file `%s': %s"
397msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
398
399#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
400#, c-format
401msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
402msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
403
404#: ../backends/xml-dir.c:497
405#, c-format
406msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
407msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
408
409#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
410#, c-format
411msgid "Failed to close file `%s': %s"
412msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
413
414#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
415#, c-format
416msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
417msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
418
419#: ../backends/xml-dir.c:553
420#, c-format
421msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
422msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
423
424#: ../backends/xml-dir.c:565
425#, c-format
426msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
427msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
428
429#. These are all fatal errors
430#: ../backends/xml-dir.c:991
431#, c-format
432msgid "Failed to stat `%s': %s"
433msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
434
435#: ../backends/xml-dir.c:1165
436#, c-format
437msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
438msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
439
440#: ../backends/xml-dir.c:1187
441#, c-format
442msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
443msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
444
445#: ../backends/xml-dir.c:1195
446#, c-format
447msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
448msgstr ""
449"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
450
451#: ../backends/xml-dir.c:1283
452#, c-format
453msgid "Failed to create file `%s': %s"
454msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
455
456#: ../backends/xml-dir.c:1382
457#, c-format
458msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
459msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
460
461#. There was an error
462#: ../backends/xml-entry.c:153
463#, c-format
464msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
465msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
466
467#: ../backends/xml-entry.c:329
468#, c-format
469msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
470msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
471
472#: ../backends/xml-entry.c:377
473#, c-format
474msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
475msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
476
477#: ../backends/xml-entry.c:730
478#, c-format
479msgid "Failed reading default value for schema: %s"
480msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
481
482#: ../backends/xml-entry.c:950
483#, c-format
484msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
485msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
486
487#: ../backends/xml-entry.c:964
488#, c-format
489msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
490msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
491
492#: ../backends/xml-entry.c:979
493msgid "No \"value\" attribute for node"
494msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
495
496#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
497#, c-format
498msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
499msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
500
501#: ../backends/xml-entry.c:1061
502msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
503msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
504
505#: ../backends/xml-entry.c:1084
506#, c-format
507msgid "Bad XML node: %s"
508msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
509
510#: ../backends/xml-entry.c:1092
511#, c-format
512msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
513msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
514
515#: ../backends/xml-entry.c:1144
516#, c-format
517msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
518msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
519
520#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
521msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
522msgstr ""
523"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
524
525#: ../backends/xml-entry.c:1166
526#, c-format
527msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
528msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
529
530#: ../backends/xml-entry.c:1185
531#, c-format
532msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
533msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
534
535#: ../backends/xml-entry.c:1203
536msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
537msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
538
539#: ../backends/xml-entry.c:1209
540msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
541msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
542
543#: ../backends/xml-entry.c:1216
544msgid "Missing car from pair of values in XML file"
545msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
546
547#: ../backends/xml-entry.c:1221
548msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
549msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
550
551#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
552msgid "Change GConf mandatory values"
553msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
554
555#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
556msgid "Change GConf system values"
557msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
558
559#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
560msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
561msgstr ""
562"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
563"стойности на GConf"
564
565#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
566msgid "Privileges are required to change GConf system values"
567msgstr ""
568"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
569"на GConf"
570
571#: ../gconf/gconf-backend.c:62
572#, c-format
573msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
574msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
575
576#. -- end debug only
577#: ../gconf/gconf-backend.c:216
578#, c-format
579msgid "No such file `%s'\n"
580msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
581
582#: ../gconf/gconf-backend.c:261
583#, c-format
584msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
585msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
586
587#: ../gconf/gconf-backend.c:276
588#, c-format
589msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
590msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
591
592#: ../gconf/gconf-backend.c:302
593#, c-format
594msgid "Bad address `%s': %s"
595msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
596
597#: ../gconf/gconf-backend.c:312
598#, c-format
599msgid "Bad address `%s'"
600msgstr "Лош адрес „%s“"
601
602#: ../gconf/gconf-backend.c:337
603msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
604msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
605
606#: ../gconf/gconf-backend.c:346
607#, c-format
608msgid "Error opening module `%s': %s\n"
609msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
610
611#: ../gconf/gconf-backend.c:357
612#, c-format
613msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
614msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
615
616#: ../gconf/gconf-backend.c:388
617#, c-format
618msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
619msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
620
621#: ../gconf/gconf-backend.c:425
622msgid "Failed to shut down backend"
623msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
624
625#: ../gconf/gconf-client.c:345 ../gconf/gconf-client.c:363
626#, c-format
627msgid "GConf Error: %s\n"
628msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
629
630#: ../gconf/gconf-client.c:913
631#, c-format
632msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
633msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
634
635#: ../gconf/gconf-client.c:1198
636#, c-format
637msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
638msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
639
640#: ../gconf/gconf-database.c:212
641msgid "Received invalid value in set request"
642msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
643
644#: ../gconf/gconf-database.c:220
645#, c-format
646msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
647msgstr ""
648"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
649"на ключа „%s“"
650
651#: ../gconf/gconf-database.c:503
652msgid "Received request to drop all cached data"
653msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
654
655#: ../gconf/gconf-database.c:520
656msgid "Received request to sync synchronously"
657msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
658
659#: ../gconf/gconf-database.c:808
660msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
661msgstr ""
662"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
663"ConfigDatabase"
664
665#: ../gconf/gconf-database.c:974
666#, c-format
667msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
668msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
669
670#: ../gconf/gconf-database.c:1047
671#, c-format
672msgid ""
673"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
674"s': %s"
675msgstr ""
676"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
677"от модула „%s“: %s"
678
679#: ../gconf/gconf-database.c:1120
680#, c-format
681msgid ""
682"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
683"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
684"configuration changes."
685msgstr ""
686"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
687"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
688"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
689"настройките."
690
691#: ../gconf/gconf-database.c:1154
692#, c-format
693msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
694msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
695
696#: ../gconf/gconf-database.c:1168
697#, c-format
698msgid ""
699"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
700"result in a notification weirdly reappearing): %s"
701msgstr ""
702"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
703"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
704"уведомяването): %s"
705
706#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1737
707#, c-format
708msgid "Error getting value for `%s': %s"
709msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
710
711#: ../gconf/gconf-database.c:1351
712#, c-format
713msgid "Error setting value for `%s': %s"
714msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
715
716#: ../gconf/gconf-database.c:1399
717#, c-format
718msgid "Error unsetting `%s': %s"
719msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
720
721#: ../gconf/gconf-database.c:1428
722#, c-format
723msgid "Error getting default value for `%s': %s"
724msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
725
726#: ../gconf/gconf-database.c:1486
727#, c-format
728msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
729msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
730
731#: ../gconf/gconf-database.c:1517
732#, c-format
733msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
734msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
735
736#: ../gconf/gconf-database.c:1572
737#, c-format
738msgid "Error checking existence of `%s': %s"
739msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
740
741#: ../gconf/gconf-database.c:1596
742#, c-format
743msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
744msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
745
746#: ../gconf/gconf-database.c:1623
747#, c-format
748msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
749msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
750
751#: ../gconf/gconf-database.c:1649
752#, c-format
753msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
754msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
755
756#: ../gconf/gconf-database.c:1670
757#, c-format
758msgid "Error setting schema for `%s': %s"
759msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
760
761#: ../gconf/gconf-error.c:26
762msgid "Success"
763msgstr "Успех"
764
765#: ../gconf/gconf-error.c:27
766msgid "Failed"
767msgstr "Неуспех"
768
769#: ../gconf/gconf-error.c:28
770msgid "Configuration server couldn't be contacted"
771msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
772
773#: ../gconf/gconf-error.c:29
774msgid "Permission denied"
775msgstr "Достъпът е отказан!"
776
777#: ../gconf/gconf-error.c:30
778msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
779msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
780
781#: ../gconf/gconf-error.c:31
782msgid "Bad key or directory name"
783msgstr "Лош ключ или име на папка"
784
785#: ../gconf/gconf-error.c:32
786msgid "Parse error"
787msgstr "Грешка при анализ"
788
789#: ../gconf/gconf-error.c:33
790msgid "Corrupt data in configuration source database"
791msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
792
793#: ../gconf/gconf-error.c:34
794msgid "Type mismatch"
795msgstr "Несъответствие на вида"
796
797#: ../gconf/gconf-error.c:35
798msgid "Key operation on directory"
799msgstr "Операция за ключове върху папка"
800
801#: ../gconf/gconf-error.c:36
802msgid "Directory operation on key"
803msgstr "Операция за папки върху ключ"
804
805#: ../gconf/gconf-error.c:37
806msgid "Can't overwrite existing read-only value"
807msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
808
809#: ../gconf/gconf-error.c:38
810msgid "Object Activation Framework error"
811msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
812
813#: ../gconf/gconf-error.c:39
814msgid "Operation not allowed without configuration server"
815msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
816
817#: ../gconf/gconf-error.c:40
818msgid "Failed to get a lock"
819msgstr "Неуспех при заключване"
820
821#: ../gconf/gconf-error.c:41
822msgid "No database available to save your configuration"
823msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
824
825#: ../gconf/gconf-internals.c:94
826#, c-format
827msgid "No '/' in key \"%s\""
828msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
829
830#: ../gconf/gconf-internals.c:182
831#, c-format
832msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
833msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
834
835#: ../gconf/gconf-internals.c:241
836msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
837msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
838
839#: ../gconf/gconf-internals.c:243
840#, c-format
841msgid "Incorrect type for list element in %s"
842msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
843
844#: ../gconf/gconf-internals.c:256
845msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
846msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
847
848#: ../gconf/gconf-internals.c:437
849msgid "Failed to convert object to IOR"
850msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
851
852#: ../gconf/gconf-internals.c:574
853msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
854msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
855
856#: ../gconf/gconf-internals.c:582
857msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
858msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
859
860#: ../gconf/gconf-internals.c:590
861msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
862msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
863
864#: ../gconf/gconf-internals.c:598
865msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
866msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
867
868#: ../gconf/gconf-internals.c:843
869#, c-format
870msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
871msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
872
873#: ../gconf/gconf-internals.c:899
874#, c-format
875msgid "Adding source `%s'\n"
876msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
877
878#: ../gconf/gconf-internals.c:914
879#, c-format
880msgid "Read error on file `%s': %s\n"
881msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
882
883#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
884#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
885#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1668
886#, c-format
887msgid "Text contains invalid UTF-8"
888msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
889
890#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
891#, c-format
892msgid "Expected list, got %s"
893msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
894
895#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
896#, c-format
897msgid "Expected list of %s, got list of %s"
898msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
899
900#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
901#, c-format
902msgid "Expected pair, got %s"
903msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
904
905#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
906#, c-format
907msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
908msgstr ""
909"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
910"стойности"
911
912#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
913#, c-format
914msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
915msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
916
917#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
918msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
919msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
920
921#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
922msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
923msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
924
925#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
926msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
927msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
928
929#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
930#, c-format
931msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
932msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
933
934#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
935#, c-format
936msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
937msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
938
939#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
940#, c-format
941msgid "Failed to create or open '%s'"
942msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
943
944#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
945#, c-format
946msgid ""
947"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
948"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
949msgstr ""
950"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
951"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
952"(%s)"
953
954#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
955#, c-format
956msgid "Failed to remove '%s': %s"
957msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
958
959#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
960#, c-format
961msgid "Not running within active session"
962msgstr "Работа извън активна сесия"
963
964#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
965#, c-format
966msgid "Failed to get connection to session: %s"
967msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
968
969#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
970#, c-format
971msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
972msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на gconf: %s"
973
974#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
975#, c-format
976msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
977msgstr "демонът върна грешен отговор: %s"
978
979#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
980#, c-format
981msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
982msgstr ""
983"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
984"към обект gconfd"
985
986#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
987#, c-format
988msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
989msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
990
991#: ../gconf/gconf-internals.c:2554
992#, c-format
993msgid "couldn't create directory `%s': %s"
994msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
995
996#: ../gconf/gconf-internals.c:2611
997#, c-format
998msgid "Can't write to file `%s': %s"
999msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
1000
1001#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
1002#, c-format
1003msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1004msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1005
1006#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
1007#, c-format
1008msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1009msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1010
1011#: ../gconf/gconf-internals.c:2687
1012#, c-format
1013msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1014msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1015
1016#: ../gconf/gconf-internals.c:2710
1017#, c-format
1018msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1019msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1020
1021#: ../gconf/gconf-internals.c:2726
1022#, c-format
1023msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1024msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1025
1026#: ../gconf/gconf-internals.c:2864
1027#, c-format
1028msgid "Server ping error: %s"
1029msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1030
1031#: ../gconf/gconf-internals.c:2883
1032#, c-format
1033msgid ""
1034"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1035"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1036"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1037"(Details - %s)"
1038msgstr ""
1039"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1040"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1041"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности — %"
1042"s)"
1043
1044#: ../gconf/gconf-internals.c:2884
1045msgid "none"
1046msgstr "няма"
1047
1048#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1049msgid "- Sanity checks for GConf"
1050msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1051
1052#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:617
1053#, c-format
1054msgid ""
1055"Error while parsing options: %s.\n"
1056"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1057msgstr ""
1058"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1059"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1060"опции на командата.\n"
1061
1062#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1063#, c-format
1064msgid ""
1065"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1066"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1067"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1068"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1069msgstr ""
1070"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1071"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1072"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1073"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1074
1075#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1076#, c-format
1077msgid ""
1078"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1079"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1080"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1081"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1082"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1083"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1084"%d)."
1085msgstr ""
1086"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1087"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1088"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1089"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1090"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1091"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1092
1093#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1094#, c-format
1095msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1096msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1097
1098#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1099#, c-format
1100msgid ""
1101"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1102"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1103"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1104msgstr ""
1105"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1106"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1107"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1108
1109#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1110msgid "Error reading the file: "
1111msgstr "Грешка при четене на файла:"
1112
1113#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1114#, c-format
1115msgid ""
1116"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1117"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1118msgstr ""
1119"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1120"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1121
1122#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1123msgid ""
1124"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1125"\n"
1126"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1127"login session is using your preference settings files.\n"
1128"\n"
1129"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1130"problems with the preference settings in the other session.\n"
1131"\n"
1132"Do you want to continue?"
1133msgstr ""
1134"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1135"\n"
1136"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1137"тези файлове.\n"
1138"\n"
1139"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1140"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1141"\n"
1142"Желаете ли да продължите?"
1143
1144#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1145msgid "_Log Out"
1146msgstr "_Излизане"
1147
1148#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1149msgid "_Continue"
1150msgstr "_Продължаване"
1151
1152#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1153#, c-format
1154msgid "%s Continue (y/n)?"
1155msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1156
1157#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1158#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1159#, c-format
1160msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1161msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1162
1163#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1164#, c-format
1165msgid ""
1166"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1167msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1168
1169#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1170#, c-format
1171msgid ""
1172"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1173"elements"
1174msgstr ""
1175"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1176"cdr)"
1177
1178#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1179#, c-format
1180msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1181msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1182
1183#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1184#, c-format
1185msgid ""
1186"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1187msgstr ""
1188"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1189"право на запис"
1190
1191#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1192#, c-format
1193msgid ""
1194"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1195msgstr ""
1196"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1197"право на запис"
1198
1199#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1200#, c-format
1201msgid ""
1202"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1203"position %d"
1204msgstr ""
1205"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1206"непълно право на запис"
1207
1208#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1209msgid ""
1210"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1211"will not be possible"
1212msgstr ""
1213"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1214"да могат да се запазват"
1215
1216#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1217#, c-format
1218msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1219msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1220
1221#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1222msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1223msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1224
1225#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1226#, c-format
1227msgid ""
1228"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1229"path"
1230msgstr ""
1231"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1232"настройките"
1233
1234#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1235#, c-format
1236msgid ""
1237"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1238"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1239"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1240"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1241"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1242"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1243"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1244"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1245"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1246"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1247"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1248"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1249"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1250"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1251"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1252"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1253msgstr ""
1254"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1255"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1256"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1257"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1258"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1259"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1260"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1261"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1262"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1263"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1264"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1265"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1266"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1267"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1268"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1269"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1270
1271#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1272#, c-format
1273msgid "Error finding metainfo: %s"
1274msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1275
1276#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1277#, c-format
1278msgid "Error getting metainfo: %s"
1279msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1280
1281#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1282#, c-format
1283msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1284msgstr ""
1285"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1286"„%s“"
1287
1288#: ../gconf/gconf-value.c:262
1289#, c-format
1290msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1291msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1292
1293#: ../gconf/gconf-value.c:275
1294#, c-format
1295msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1296msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1297
1298#: ../gconf/gconf-value.c:326
1299#, c-format
1300msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1301msgstr ""
1302"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1303
1304#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1305#, c-format
1306msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1307msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1308
1309#: ../gconf/gconf-value.c:404
1310#, c-format
1311msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1312msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1313
1314#: ../gconf/gconf-value.c:417
1315#, c-format
1316msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1317msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1318
1319#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1320#, c-format
1321msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1322msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1323
1324#: ../gconf/gconf-value.c:487
1325#, c-format
1326msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1327msgstr ""
1328"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1329
1330#: ../gconf/gconf.c:95
1331msgid "Key is NULL"
1332msgstr "Ключът е NULL"
1333
1334#: ../gconf/gconf.c:102
1335#, c-format
1336msgid "\"%s\": %s"
1337msgstr "„%s“: %s"
1338
1339#: ../gconf/gconf.c:423
1340#, c-format
1341msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1342msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
1343
1344#: ../gconf/gconf.c:801
1345msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1346msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1347
1348#: ../gconf/gconf.c:2251
1349#, c-format
1350msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1351msgstr ""
1352"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1353
1354#: ../gconf/gconf.c:2623
1355msgid "Must begin with a slash '/'"
1356msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1357
1358#: ../gconf/gconf.c:2645
1359msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1360msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1361
1362#: ../gconf/gconf.c:2647
1363msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1364msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1365
1366#: ../gconf/gconf.c:2667
1367#, c-format
1368msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1369msgstr ""
1370"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1371
1372#: ../gconf/gconf.c:2677
1373#, c-format
1374msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1375msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1376
1377#: ../gconf/gconf.c:2691
1378msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1379msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1380
1381#: ../gconf/gconf.c:3062
1382#, c-format
1383msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1384msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1385
1386#: ../gconf/gconf.c:3123
1387#, c-format
1388msgid "Expected float, got %s"
1389msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1390
1391#: ../gconf/gconf.c:3158
1392#, c-format
1393msgid "Expected int, got %s"
1394msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1395
1396#: ../gconf/gconf.c:3193
1397#, c-format
1398msgid "Expected string, got %s"
1399msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1400
1401#: ../gconf/gconf.c:3227
1402#, c-format
1403msgid "Expected bool, got %s"
1404msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1405
1406#: ../gconf/gconf.c:3260
1407#, c-format
1408msgid "Expected schema, got %s"
1409msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1410
1411#: ../gconf/gconf.c:3599
1412#, c-format
1413msgid "CORBA error: %s"
1414msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1415
1416#: ../gconf/gconfd.c:301
1417msgid "Shutdown request received"
1418msgstr "Получена е заявка за спиране"
1419
1420#: ../gconf/gconfd.c:333
1421msgid ""
1422"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1423"directory"
1424msgstr ""
1425"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1426"gconf.path от папката с изходен код"
1427
1428#: ../gconf/gconfd.c:353
1429#, c-format
1430msgid ""
1431"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1432"`%s'"
1433msgstr ""
1434"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1435
1436#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1437#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1438#.
1439#: ../gconf/gconfd.c:361
1440#, c-format
1441msgid ""
1442"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1443"edit %s%s"
1444msgstr ""
1445"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1446"Редактирайте %s%s"
1447
1448#: ../gconf/gconfd.c:374
1449#, c-format
1450msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1451msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1452
1453#: ../gconf/gconfd.c:386
1454msgid ""
1455"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1456"configuration data"
1457msgstr ""
1458"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1459"не могат да се заредят или запазят."
1460
1461#: ../gconf/gconfd.c:403
1462msgid ""
1463"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1464"save some configuration changes"
1465msgstr ""
1466"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1467"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1468
1469#: ../gconf/gconfd.c:584
1470#, c-format
1471msgid "Could not connect to session bus: %s"
1472msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1473
1474#: ../gconf/gconfd.c:606
1475#, c-format
1476msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1477msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1478
1479#: ../gconf/gconfd.c:687
1480#, c-format
1481msgid "Could not connect to system bus: %s"
1482msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1483
1484#: ../gconf/gconfd.c:771
1485#, c-format
1486msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1487msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:831
1490msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1491msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1492
1493#: ../gconf/gconfd.c:860
1494#, c-format
1495msgid ""
1496"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1497"s"
1498msgstr ""
1499"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1500"клиентската програма може да забие: %s"
1501
1502#: ../gconf/gconfd.c:906
1503#, c-format
1504msgid "Error releasing lockfile: %s"
1505msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1506
1507#: ../gconf/gconfd.c:914
1508msgid "Exiting"
1509msgstr "Приключва се"
1510
1511#: ../gconf/gconfd.c:932
1512msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1513msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1514
1515#: ../gconf/gconfd.c:949
1516msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1517msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1518
1519#: ../gconf/gconfd.c:1275
1520#, c-format
1521msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1522msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1523
1524#: ../gconf/gconfd.c:1419
1525#, c-format
1526msgid "Returning exception: %s"
1527msgstr "Върнато изключение: %s"
1528
1529#: ../gconf/gconfd.c:1525
1530#, c-format
1531msgid ""
1532"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1533"gconfd shutdown (%s)"
1534msgstr ""
1535"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1536"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1537
1538#: ../gconf/gconfd.c:1560
1539#, c-format
1540msgid ""
1541"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1542msgstr ""
1543"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1544"запазени успешно (%s)"
1545
1546#: ../gconf/gconfd.c:1622
1547#, c-format
1548msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1549msgstr ""
1550"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1551
1552#: ../gconf/gconfd.c:1636
1553#, c-format
1554msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1555msgstr ""
1556"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1557
1558#: ../gconf/gconfd.c:1645
1559#, c-format
1560msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1561msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1562
1563#: ../gconf/gconfd.c:1659
1564#, c-format
1565msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1566msgstr ""
1567"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1568
1569#: ../gconf/gconfd.c:1669
1570#, c-format
1571msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1572msgstr ""
1573"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1574"мястото му: %s"
1575
1576#: ../gconf/gconfd.c:1678
1577#, c-format
1578msgid ""
1579"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1580msgstr ""
1581"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1582"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1583
1584#: ../gconf/gconfd.c:2157
1585#, c-format
1586msgid ""
1587"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1588msgstr ""
1589"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1590"може да се открие"
1591
1592#: ../gconf/gconfd.c:2193
1593#, c-format
1594msgid "Error reading saved state file: %s"
1595msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1596
1597#: ../gconf/gconfd.c:2243
1598#, c-format
1599msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1600msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1601
1602#: ../gconf/gconfd.c:2362
1603#, c-format
1604msgid ""
1605"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1606"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1607msgstr ""
1608"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1609"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1610
1611#: ../gconf/gconfd.c:2367
1612#, c-format
1613msgid ""
1614"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1615"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1616msgstr ""
1617"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1618"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1619"s)"
1620
1621#: ../gconf/gconfd.c:2390 ../gconf/gconfd.c:2564
1622#, c-format
1623msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1624msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1625
1626#: ../gconf/gconfd.c:2405
1627#, c-format
1628msgid "Failed to open saved state file: %s"
1629msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1630
1631#: ../gconf/gconfd.c:2418
1632#, c-format
1633msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1634msgstr ""
1635"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1636"състоянието: %s"
1637
1638#: ../gconf/gconfd.c:2426
1639#, c-format
1640msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1641msgstr ""
1642"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1643"състоянието: %s"
1644
1645#: ../gconf/gconfd.c:2525
1646msgid ""
1647"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1648msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1649
1650#: ../gconf/gconftool.c:91
1651msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1652msgstr ""
1653"Задаване на стойност на клавиш\n"
1654"                                        и записване върху диска. Използва се "
1655"с\n"
1656"                                        --type"
1657
1658#: ../gconf/gconftool.c:100
1659msgid "Print the value of a key to standard output."
1660msgstr ""
1661"Отпечатване на стойността на\n"
1662"                                        ключ на стандартния изход"
1663
1664#: ../gconf/gconftool.c:110
1665msgid "Unset the keys on the command line"
1666msgstr ""
1667"Премахване на стойностите на\n"
1668"                                        ключовете на командния ред"
1669
1670#: ../gconf/gconftool.c:119
1671msgid ""
1672"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1673"command line"
1674msgstr ""
1675"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1676"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1677"пап-\n"
1678"                                        ката на командния ред"
1679
1680#: ../gconf/gconftool.c:128
1681msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1682msgstr ""
1683"Показване на всички двойки\n"
1684"                                        ключ/стойност в папка"
1685
1686#: ../gconf/gconftool.c:137
1687msgid "Print all subdirectories in a directory."
1688msgstr ""
1689"Показване на всички подпапки в\n"
1690"                                        папка"
1691
1692#: ../gconf/gconftool.c:146
1693msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1694msgstr ""
1695"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1696"                                        писи в папка"
1697
1698#: ../gconf/gconftool.c:155
1699msgid "Search for a key, recursively."
1700msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1701
1702#: ../gconf/gconftool.c:164
1703msgid "Get the short doc string for a key"
1704msgstr ""
1705"Получаване на кратка информация\n"
1706"                                        за ключа"
1707
1708#: ../gconf/gconftool.c:173
1709msgid "Get the long doc string for a key"
1710msgstr ""
1711"Получаване на подробна информа-\n"
1712"                                        ция за ключа"
1713
1714#: ../gconf/gconftool.c:182
1715msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1716msgstr ""
1717"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1718"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1719
1720#: ../gconf/gconftool.c:191
1721msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1722msgstr ""
1723"Игнориране на стандартните нас-\n"
1724"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1725"стой-\n"
1726"                                        ностите"
1727
1728#: ../gconf/gconftool.c:206
1729msgid ""
1730"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1731"recursively."
1732msgstr ""
1733"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1734"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1735"на\n"
1736"                                        XML"
1737
1738#: ../gconf/gconftool.c:215
1739msgid ""
1740"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1741"relative to a directory."
1742msgstr ""
1743"Зареждане от избрания файл на\n"
1744"                                        описание във вид на XML на "
1745"стойностите\n"
1746"                                        и настройване относително към папка"
1747
1748#: ../gconf/gconftool.c:224
1749msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1750msgstr ""
1751"Махане на набор от стойности\n"
1752"                                        описани във файл на XML"
1753
1754#: ../gconf/gconftool.c:239
1755msgid "Get the name of the default source"
1756msgstr ""
1757"Получаване на името на стан-\n"
1758"                                        дартния източник"
1759
1760#: ../gconf/gconftool.c:248
1761msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1762msgstr ""
1763"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1764"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1765
1766#: ../gconf/gconftool.c:257
1767msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1768msgstr ""
1769"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1770"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1771"из-\n"
1772"                                        пълнява"
1773
1774#: ../gconf/gconftool.c:266
1775msgid ""
1776"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1777"when needed.)"
1778msgstr ""
1779"Стартиране на конфигурационен\n"
1780"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1781"стартирането\n"
1782"                                        е автоматично — при необходимост)"
1783
1784#: ../gconf/gconftool.c:281
1785msgid ""
1786"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1787"describes. Unique abbreviations OK."
1788msgstr ""
1789"Указване на вида, който се за-\n"
1790"                                        дава, или вида на стойностите, "
1791"които\n"
1792"                                        схемата описва. Уникалните "
1793"съкращения са\n"
1794"                                        позволени"
1795
1796#: ../gconf/gconftool.c:282
1797msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1798msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1799
1800#: ../gconf/gconftool.c:290
1801msgid "Print the data type of a key to standard output."
1802msgstr ""
1803"Отпечатване на вида данни на\n"
1804"                                        ключ на стандартния изход"
1805
1806#: ../gconf/gconftool.c:299
1807msgid "Get the number of elements in a list key."
1808msgstr ""
1809"Взимане номера на елементите в\n"
1810"                                        ключ-списък"
1811
1812#: ../gconf/gconftool.c:308
1813msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1814msgstr ""
1815"Взимане на специфичен елемент\n"
1816"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1817
1818#: ../gconf/gconftool.c:317
1819msgid ""
1820"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1821"schema describes. Unique abbreviations OK."
1822msgstr ""
1823"Указване на вида на стойността\n"
1824"                                        на списъка, която се задава, или "
1825"вида на\n"
1826"                                        стойностите, които схемата описва. "
1827"Уни-\n"
1828"                                        калните съкращения са позволени"
1829
1830#: ../gconf/gconftool.c:318 ../gconf/gconftool.c:327 ../gconf/gconftool.c:336
1831msgid "int|bool|float|string"
1832msgstr "int|bool|float|string"
1833
1834#: ../gconf/gconftool.c:326
1835msgid ""
1836"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1837"schema describes. Unique abbreviations OK."
1838msgstr ""
1839"Указване на вида на главата\n"
1840"                                        (car) от двойката, който се задава "
1841"или\n"
1842"                                        вида на стойностите, които схемата "
1843"опис-\n"
1844"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1845"позволени"
1846
1847#: ../gconf/gconftool.c:335
1848msgid ""
1849"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1850"schema describes. Unique abbreviations OK."
1851msgstr ""
1852"Указване на вида на опашката\n"
1853"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1854"или\n"
1855"                                        вида на стойностите, които схемата "
1856"опис-\n"
1857"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1858"позволени"
1859
1860#: ../gconf/gconftool.c:350
1861msgid "Specify a schema file to be installed"
1862msgstr ""
1863"Указване на файл-схема за ин-\n"
1864"                                        сталиране"
1865
1866#: ../gconf/gconftool.c:351
1867msgid "FILENAME"
1868msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1869
1870#: ../gconf/gconftool.c:359
1871msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1872msgstr ""
1873"Указване на източник на наст-\n"
1874"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1875"                                        стандартния път"
1876
1877#: ../gconf/gconftool.c:360
1878msgid "SOURCE"
1879msgstr "ИЗТОЧНИК"
1880
1881#: ../gconf/gconftool.c:368
1882msgid ""
1883"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1884"gconfd is not running."
1885msgstr ""
1886"Директен достъп до базата от\n"
1887"                                        данни с настройки като сървърът се "
1888"прес-\n"
1889"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1890"процес\n"
1891"                                        gconfd"
1892
1893#: ../gconf/gconftool.c:377
1894msgid ""
1895"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1896"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1897"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1898"configuration source."
1899msgstr ""
1900"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1901"                                        от командния ред в базата от данни. "
1902"За\n"
1903"                                        да се ползва различен от стандартния "
1904"из-\n"
1905"                                        точник на настройки, той трябва да "
1906"е\n"
1907"                                        посочен в променливата на средата\n"
1908"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1909"празна,\n"
1910"                                        се използва стандартният източник"
1911
1912#: ../gconf/gconftool.c:386
1913msgid ""
1914"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1915"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1916"configuration source or set to the empty string to use the default."
1917msgstr ""
1918"Деинсталиране на файловете-\n"
1919"                                        схеми от командния ред от базата от "
1920"дан-\n"
1921"                                        ни. За да се ползва различен от "
1922"стан-\n"
1923"                                        дартния източник на настройки, той "
1924"тряб-\n"
1925"                                        ва да е посочен в променливата на "
1926"среда-\n"
1927"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1928"празна,\n"
1929"                                        се използва стандартният източник"
1930
1931#: ../gconf/gconftool.c:401
1932msgid ""
1933"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1934"different types for keys on the command line."
1935msgstr ""
1936"Стресово изпитване на приложе-\n"
1937"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1938"раз-\n"
1939"                                        лични видове стойности на ключовете "
1940"на\n"
1941"                                        командния ред"
1942
1943#: ../gconf/gconftool.c:410
1944msgid ""
1945"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1946"the directories on the command line."
1947msgstr ""
1948"Стресово изпитване на приложе-\n"
1949"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1950"стой-\n"
1951"                                        ности на ключове в папките на "
1952"командния\n"
1953"                                        ред"
1954
1955#: ../gconf/gconftool.c:425
1956msgid ""
1957"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1958"type."
1959msgstr ""
1960"Задаване на схема и записване\n"
1961"                                        върху диска. Използва се със\n"
1962"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
1963"и\n"
1964"                                        --type"
1965
1966#: ../gconf/gconftool.c:434
1967msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1968msgstr ""
1969"Указване на кратко описание на\n"
1970"                                        схема"
1971
1972#: ../gconf/gconftool.c:435 ../gconf/gconftool.c:444
1973msgid "DESCRIPTION"
1974msgstr "ОПИСАНИЕ"
1975
1976#: ../gconf/gconftool.c:443
1977msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1978msgstr ""
1979"Указване на подробно описание\n"
1980"                                        на схема"
1981
1982#: ../gconf/gconftool.c:452
1983msgid "Specify the owner of a schema"
1984msgstr "Указване на собственик на схема"
1985
1986#: ../gconf/gconftool.c:453
1987msgid "OWNER"
1988msgstr "СОБСТВЕНИК"
1989
1990#: ../gconf/gconftool.c:461
1991msgid "Get the name of the schema applied to this key"
1992msgstr ""
1993"Получаване на името на схемата\n"
1994"                                        присвоена на този ключ"
1995
1996#: ../gconf/gconftool.c:470
1997msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
1998msgstr ""
1999"Указване на името на схемата,\n"
2000"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2001"                                        присвои схемата"
2002
2003#: ../gconf/gconftool.c:479
2004msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2005msgstr ""
2006"Премахване на всяко име на схе-\n"
2007"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2008
2009#: ../gconf/gconftool.c:494
2010msgid "Print version"
2011msgstr "Показване на версията"
2012
2013#: ../gconf/gconftool.c:503
2014msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2015msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2016
2017#: ../gconf/gconftool.c:563
2018msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2019msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2020
2021#: ../gconf/gconftool.c:568
2022msgid "Client options:"
2023msgstr "Опции за клиента:"
2024
2025#: ../gconf/gconftool.c:568
2026msgid "Show client options"
2027msgstr ""
2028"Показване на опциите за\n"
2029"                                        клиента"
2030
2031#: ../gconf/gconftool.c:573
2032msgid "Key type options:"
2033msgstr "Опции за вида на ключа:"
2034
2035#: ../gconf/gconftool.c:573
2036msgid "Show key type options"
2037msgstr ""
2038"Показване на опциите за\n"
2039"                                        вида на ключа"
2040
2041#: ../gconf/gconftool.c:578
2042msgid "Load/Save options:"
2043msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2044
2045#: ../gconf/gconftool.c:578
2046msgid "Show load/save options"
2047msgstr ""
2048"Показване на опциите за\n"
2049"                                        зареждането/запазването"
2050
2051#: ../gconf/gconftool.c:583
2052msgid "Server options:"
2053msgstr "Опции за сървъра:"
2054
2055#: ../gconf/gconftool.c:583
2056msgid "Show server options"
2057msgstr ""
2058"Показване на опциите за\n"
2059"                                        сървъра"
2060
2061#: ../gconf/gconftool.c:588
2062msgid "Installation options:"
2063msgstr "Настройки за инсталация:"
2064
2065#: ../gconf/gconftool.c:588
2066msgid "Show installation options"
2067msgstr ""
2068"Показване на опциите за\n"
2069"                                        инсталация"
2070
2071#: ../gconf/gconftool.c:593
2072msgid "Test options:"
2073msgstr "Настройки за тестване:"
2074
2075#: ../gconf/gconftool.c:593
2076msgid "Show test options"
2077msgstr ""
2078"Показване на опциите за\n"
2079"                                        тестване"
2080
2081#: ../gconf/gconftool.c:598
2082msgid "Schema options:"
2083msgstr "Настройки за схема:"
2084
2085#: ../gconf/gconftool.c:598
2086msgid "Show schema options"
2087msgstr ""
2088"Показване на опциите за\n"
2089"                                        схема"
2090
2091#: ../gconf/gconftool.c:607
2092#, c-format
2093msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2094msgstr ""
2095"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2096"командата.\n"
2097
2098#: ../gconf/gconftool.c:635
2099#, c-format
2100msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2101msgstr ""
2102"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2103
2104#: ../gconf/gconftool.c:645
2105#, c-format
2106msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2107msgstr ""
2108"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2109
2110#: ../gconf/gconftool.c:652
2111#, c-format
2112msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2113msgstr ""
2114"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2115
2116#: ../gconf/gconftool.c:663
2117#, c-format
2118msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2119msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2120
2121#: ../gconf/gconftool.c:674
2122#, c-format
2123msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2124msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2125
2126#: ../gconf/gconftool.c:688
2127#, c-format
2128msgid ""
2129"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2130"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2131msgstr ""
2132"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2133"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2134
2135#: ../gconf/gconftool.c:702
2136#, c-format
2137msgid ""
2138"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2139"all-dirs, or --search-key\n"
2140msgstr ""
2141"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2142"--all-dirs или --search-key\n"
2143
2144#: ../gconf/gconftool.c:708
2145#, c-format
2146msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2147msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2148
2149#: ../gconf/gconftool.c:714
2150#, c-format
2151msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2152msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2153
2154#: ../gconf/gconftool.c:722
2155#, c-format
2156msgid ""
2157"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2158"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2159msgstr ""
2160"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2161"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2162
2163#: ../gconf/gconftool.c:734 ../gconf/gconftool.c:747 ../gconf/gconftool.c:760
2164#: ../gconf/gconftool.c:774 ../gconf/gconftool.c:787 ../gconf/gconftool.c:800
2165#: ../gconf/gconftool.c:814
2166#, c-format
2167msgid "%s option must be used by itself.\n"
2168msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2169
2170#: ../gconf/gconftool.c:823
2171#, c-format
2172msgid ""
2173"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2174"direct\n"
2175msgstr ""
2176"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2177"--direct\n"
2178
2179#: ../gconf/gconftool.c:829
2180#, c-format
2181msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2182msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2183
2184#: ../gconf/gconftool.c:857
2185#, c-format
2186msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2187msgstr ""
2188"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2189
2190#: ../gconf/gconftool.c:864
2191#, c-format
2192msgid ""
2193"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2194msgstr ""
2195"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2196"схеми\n"
2197
2198#: ../gconf/gconftool.c:877
2199#, c-format
2200msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2201msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2202
2203#: ../gconf/gconftool.c:932
2204#, c-format
2205msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2206msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2207
2208#: ../gconf/gconftool.c:1219
2209#, c-format
2210msgid "Shutdown error: %s\n"
2211msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2212
2213#: ../gconf/gconftool.c:1262
2214#, c-format
2215msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2216msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2217
2218#: ../gconf/gconftool.c:1293 ../gconf/gconftool.c:1454
2219#: ../gconf/gconftool.c:1720
2220#, c-format
2221msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2222msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2223
2224#: ../gconf/gconftool.c:1313 ../gconf/gconftool.c:1473
2225msgid "(no value set)"
2226msgstr "(няма зададена стойност)"
2227
2228#: ../gconf/gconftool.c:1363
2229#, c-format
2230msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2231msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2232
2233#: ../gconf/gconftool.c:1412
2234#, c-format
2235msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2236msgstr ""
2237"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2238
2239#: ../gconf/gconftool.c:1779
2240#, c-format
2241msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2242msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2243
2244#: ../gconf/gconftool.c:1808
2245#, c-format
2246msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2247msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:1843
2250#, c-format
2251msgid "Type: %s\n"
2252msgstr "Вид: %s\n"
2253
2254#: ../gconf/gconftool.c:1844
2255#, c-format
2256msgid "List Type: %s\n"
2257msgstr "Вид на списък: %s\n"
2258
2259#: ../gconf/gconftool.c:1845
2260#, c-format
2261msgid "Car Type: %s\n"
2262msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2263
2264#: ../gconf/gconftool.c:1846
2265#, c-format
2266msgid "Cdr Type: %s\n"
2267msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2268
2269#: ../gconf/gconftool.c:1851
2270#, c-format
2271msgid "Default Value: %s\n"
2272msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2273
2274#: ../gconf/gconftool.c:1851 ../gconf/gconftool.c:1853
2275#: ../gconf/gconftool.c:1854 ../gconf/gconftool.c:1855
2276msgid "Unset"
2277msgstr "Без стойност"
2278
2279#: ../gconf/gconftool.c:1853
2280#, c-format
2281msgid "Owner: %s\n"
2282msgstr "Собственик: %s\n"
2283
2284#: ../gconf/gconftool.c:1854
2285#, c-format
2286msgid "Short Desc: %s\n"
2287msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2288
2289#: ../gconf/gconftool.c:1855
2290#, c-format
2291msgid "Long Desc: %s\n"
2292msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2293
2294#: ../gconf/gconftool.c:1864 ../gconf/gconftool.c:2088
2295#: ../gconf/gconftool.c:2122 ../gconf/gconftool.c:2167
2296#: ../gconf/gconftool.c:2312
2297#, c-format
2298msgid "No value set for `%s'\n"
2299msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2300
2301#: ../gconf/gconftool.c:1868 ../gconf/gconftool.c:2092
2302#: ../gconf/gconftool.c:2126 ../gconf/gconftool.c:2171
2303#: ../gconf/gconftool.c:2316
2304#, c-format
2305msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2306msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2307
2308#: ../gconf/gconftool.c:1911 ../gconf/gconftool.c:1923
2309#, c-format
2310msgid "Don't understand type `%s'\n"
2311msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2312
2313#: ../gconf/gconftool.c:1935
2314#, c-format
2315msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2316msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2317
2318#: ../gconf/gconftool.c:1955
2319#, c-format
2320msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2321msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2322
2323#: ../gconf/gconftool.c:1983
2324#, c-format
2325msgid "Cannot set schema as value\n"
2326msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2327
2328#: ../gconf/gconftool.c:1993
2329#, c-format
2330msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2331msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2332
2333#: ../gconf/gconftool.c:2007
2334#, c-format
2335msgid ""
2336"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2337msgstr ""
2338"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2339"(car и cdr)\n"
2340
2341#: ../gconf/gconftool.c:2022
2342#, c-format
2343msgid "Error: %s\n"
2344msgstr "Грешка: %s\n"
2345
2346#: ../gconf/gconftool.c:2035 ../gconf/gconftool.c:3067
2347#, c-format
2348msgid "Error setting value: %s\n"
2349msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2350
2351#: ../gconf/gconftool.c:2053
2352#, c-format
2353msgid "Error syncing: %s\n"
2354msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2355
2356#: ../gconf/gconftool.c:2068
2357#, c-format
2358msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2359msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2360
2361#: ../gconf/gconftool.c:2112
2362#, c-format
2363msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2364msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2365
2366#: ../gconf/gconftool.c:2137 ../gconf/gconftool.c:2182
2367#, c-format
2368msgid "Key %s is not a list.\n"
2369msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2370
2371#: ../gconf/gconftool.c:2157
2372#, c-format
2373msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2374msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2375
2376#: ../gconf/gconftool.c:2188
2377#, c-format
2378msgid "Must specify list index.\n"
2379msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2380
2381#: ../gconf/gconftool.c:2195
2382#, c-format
2383msgid "List index must be non-negative.\n"
2384msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2385
2386#: ../gconf/gconftool.c:2204
2387#, c-format
2388msgid "List index is out of bounds.\n"
2389msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2390
2391#: ../gconf/gconftool.c:2230
2392#, c-format
2393msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2394msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2395
2396#: ../gconf/gconftool.c:2250
2397#, c-format
2398msgid "No schema known for `%s'\n"
2399msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2400
2401#: ../gconf/gconftool.c:2283
2402#, c-format
2403msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2404msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2405
2406#: ../gconf/gconftool.c:2288
2407#, c-format
2408msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2409msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2410
2411#: ../gconf/gconftool.c:2295
2412#, c-format
2413msgid "No schema stored at '%s'\n"
2414msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2415
2416#: ../gconf/gconftool.c:2298
2417#, c-format
2418msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2419msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2420
2421#: ../gconf/gconftool.c:2354
2422#, c-format
2423msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2424msgstr ""
2425"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2426"присвои схемата\n"
2427
2428#: ../gconf/gconftool.c:2361
2429#, c-format
2430msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2431msgstr ""
2432"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2433
2434#: ../gconf/gconftool.c:2379
2435#, c-format
2436msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2437msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2438
2439#: ../gconf/gconftool.c:2389
2440#, c-format
2441msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2442msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2443
2444#: ../gconf/gconftool.c:2414
2445#, c-format
2446msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2447msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2448
2449#: ../gconf/gconftool.c:2456
2450#, c-format
2451msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2452msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2453
2454#: ../gconf/gconftool.c:2476
2455#, c-format
2456msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2457msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2458
2459#: ../gconf/gconftool.c:2496
2460#, c-format
2461msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2462msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2463
2464#: ../gconf/gconftool.c:2511
2465#, c-format
2466msgid "Error setting value: %s"
2467msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2468
2469#: ../gconf/gconftool.c:2525
2470#, c-format
2471msgid "Error syncing: %s"
2472msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2473
2474#: ../gconf/gconftool.c:2540
2475#, c-format
2476msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2477msgstr ""
2478"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2479"ключ/стойност.\n"
2480
2481#: ../gconf/gconftool.c:2554
2482#, c-format
2483msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2484msgstr ""
2485"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2486
2487#: ../gconf/gconftool.c:2565
2488#, c-format
2489msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2490msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2491
2492#: ../gconf/gconftool.c:2585
2493#, c-format
2494msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2495msgstr ""
2496"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2497"премахнат.\n"
2498
2499#: ../gconf/gconftool.c:2599
2500#, c-format
2501msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2502msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2503
2504#: ../gconf/gconftool.c:2619
2505#, c-format
2506msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2507msgstr ""
2508"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2509
2510#: ../gconf/gconftool.c:2653
2511#, c-format
2512msgid "Error listing dirs: %s\n"
2513msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2514
2515#: ../gconf/gconftool.c:2789
2516#, c-format
2517msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2518msgstr ""
2519"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2520"в двойка (<pair>)\n"
2521
2522#: ../gconf/gconftool.c:2816
2523#, c-format
2524msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2525msgstr ""
2526"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2527"игнорира се\n"
2528
2529#: ../gconf/gconftool.c:2849
2530#, c-format
2531msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2532msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2533
2534#: ../gconf/gconftool.c:2855
2535#, c-format
2536msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2537msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2538
2539#: ../gconf/gconftool.c:2873
2540#, c-format
2541msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2542msgstr ""
2543"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2544
2545#: ../gconf/gconftool.c:2894
2546#, c-format
2547msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2548msgstr ""
2549"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2550"s“\n"
2551
2552#: ../gconf/gconftool.c:2916
2553#, c-format
2554msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2555msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2556
2557#: ../gconf/gconftool.c:2937
2558#, c-format
2559msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2560msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2561
2562#: ../gconf/gconftool.c:3046 ../gconf/gconftool.c:3588
2563#, c-format
2564msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2565msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2566
2567#: ../gconf/gconftool.c:3161
2568#, c-format
2569msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2570msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2571
2572#: ../gconf/gconftool.c:3170
2573#, c-format
2574msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2575msgstr ""
2576"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2577"s)\n"
2578
2579#: ../gconf/gconftool.c:3181 ../gconf/gconftool.c:3211
2580#: ../gconf/gconftool.c:3240
2581#, c-format
2582msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2583msgstr ""
2584"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2585"схемата (%s)\n"
2586
2587#: ../gconf/gconftool.c:3199
2588#, c-format
2589msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2590msgstr ""
2591"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2592"или cdr) за схема (%s)\n"
2593
2594#: ../gconf/gconftool.c:3224
2595#, c-format
2596msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2597msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2598
2599#: ../gconf/gconftool.c:3253
2600#, c-format
2601msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2602msgstr ""
2603"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2604
2605#: ../gconf/gconftool.c:3301 ../gconf/gconftool.c:3322
2606#: ../gconf/gconftool.c:3343 ../gconf/gconftool.c:3364
2607#, c-format
2608msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2609msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2610
2611#: ../gconf/gconftool.c:3318
2612#, c-format
2613msgid ""
2614"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2615msgstr ""
2616"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2617"string или bool, а не „%s“\n"
2618
2619#: ../gconf/gconftool.c:3339
2620#, c-format
2621msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2622msgstr ""
2623"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2624"string или bool, а не „%s“\n"
2625
2626#: ../gconf/gconftool.c:3360
2627#, c-format
2628msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2629msgstr ""
2630"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2631"string или bool, а не „%s“\n"
2632
2633#: ../gconf/gconftool.c:3400
2634#, c-format
2635msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2636msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2637
2638#: ../gconf/gconftool.c:3403 ../gconf/gconftool.c:3661
2639#, c-format
2640msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2641msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2642
2643#: ../gconf/gconftool.c:3414
2644#, c-format
2645msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2646msgstr ""
2647"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2648
2649#: ../gconf/gconftool.c:3420
2650#, c-format
2651msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2652msgstr ""
2653"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2654
2655#: ../gconf/gconftool.c:3426
2656#, c-format
2657msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2658msgstr ""
2659"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2660
2661#: ../gconf/gconftool.c:3455
2662#, c-format
2663msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2664msgstr ""
2665"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2666
2667#: ../gconf/gconftool.c:3461
2668#, c-format
2669msgid ""
2670"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2671msgstr ""
2672"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2673"се игнорират\n"
2674
2675#: ../gconf/gconftool.c:3559
2676#, c-format
2677msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2678msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2679
2680#: ../gconf/gconftool.c:3596
2681#, c-format
2682msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2683msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2684
2685#: ../gconf/gconftool.c:3670
2686#, c-format
2687msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2688msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2689
2690#: ../gconf/gconftool.c:3705
2691#, c-format
2692msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2693msgstr ""
2694"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2695
2696#: ../gconf/gconftool.c:3713
2697#, c-format
2698msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2699msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2700
2701#: ../gconf/gconftool.c:3723
2702#, c-format
2703msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2704msgstr ""
2705"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2706
2707#: ../gconf/gconftool.c:3731
2708#, c-format
2709msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2710msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2711
2712#: ../gconf/gconftool.c:3769
2713#, c-format
2714msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2715msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2716
2717#: ../gconf/gconftool.c:3810
2718#, c-format
2719msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2720msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2721
2722#: ../gconf/gconftool.c:3842
2723#, c-format
2724msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2725msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2726
2727#: ../gconf/gconftool.c:3849
2728#, c-format
2729msgid "Document `%s' is empty?\n"
2730msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2731
2732#: ../gconf/gconftool.c:3861
2733#, c-format
2734msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2735msgstr ""
2736"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2737
2738#: ../gconf/gconftool.c:3874
2739#, c-format
2740msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2741msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2742
2743#: ../gconf/gconftool.c:3888
2744#, c-format
2745msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2746msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2747
2748#: ../gconf/gconftool.c:3909
2749#, c-format
2750msgid "Error syncing configuration data: %s"
2751msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2752
2753#: ../gconf/gconftool.c:3925
2754#, c-format
2755msgid "Must specify some schema files to install\n"
2756msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2757
2758#: ../gconf/gconftool.c:3953
2759#, c-format
2760msgid ""
2761"\n"
2762"%s\n"
2763msgstr ""
2764"\n"
2765"%s\n"
2766
2767#: ../gconf/gconftool.c:3973
2768#, c-format
2769msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2770msgstr ""
2771"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2772
2773#: ../gconf/gconftool.c:4099
2774#, c-format
2775msgid "Must specify some keys to break\n"
2776msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2777
2778#: ../gconf/gconftool.c:4105
2779#, c-format
2780msgid ""
2781"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2782"  %s\n"
2783msgstr ""
2784"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2785"ключа:\n"
2786"  %s\n"
2787
2788#: ../gconf/gconftool.c:4123
2789#, c-format
2790msgid "Must specify some directories to break\n"
2791msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2792
2793#: ../gconf/gconftool.c:4142
2794#, c-format
2795msgid ""
2796"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2797"directory:\n"
2798"  %s\n"
2799msgstr ""
2800"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2801"ключовете в папка\n"
2802"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.