source: gnome/trunk/gconf.trunk.bg.po @ 1761

Last change on this file since 1761 was 1761, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

sabayon, libgnome, atk, accerciser, bug-buddy, gconf: подадени в trunk

File size: 109.6 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gconf po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2004.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
6#
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: gconf trunk\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2009-01-30 08:26+0200\n"
12"PO-Revision-Date: 2009-01-30 08:26+0200\n"
13"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg\n"
14"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
19
20#: ../backends/evoldap-backend.c:159
21#, c-format
22msgid "Failed to get configuration file path from '%s'"
23msgstr "Неуспех при получаването на пътя до файла с настройки от „%s“"
24
25#: ../backends/evoldap-backend.c:170
26#, c-format
27msgid "Created Evolution/LDAP source using configuration file '%s'"
28msgstr "Създаден е източник на Evolution/LDAP от файла с настройки „%s“"
29
30#: ../backends/evoldap-backend.c:444
31#, c-format
32msgid "Unable to parse XML file '%s'"
33msgstr "Неуспех при анализиране на файла с XML — „%s“"
34
35#: ../backends/evoldap-backend.c:453
36#, c-format
37msgid "Config file '%s' is empty"
38msgstr "Документът „%s“ е празен"
39
40#: ../backends/evoldap-backend.c:464
41#, c-format
42msgid "Root node of '%s' must be <evoldap>, not <%s>"
43msgstr "Кореновият възел на „%s“ трябва да е <evoldap>, а не <%s>"
44
45#: ../backends/evoldap-backend.c:502
46#, c-format
47msgid "No <template> specified in '%s'"
48msgstr "В „%s“ не присъства елемент <template>"
49
50#: ../backends/evoldap-backend.c:509
51#, c-format
52msgid "No \"filter\" attribute specified on <template> in '%s'"
53msgstr "Не е указан атрибут „filter“ за елемент <template> в „%s“"
54
55#: ../backends/evoldap-backend.c:571
56#, c-format
57msgid "No LDAP server or base DN specified in '%s'"
58msgstr "В „%s“ не е указан сървър за LDAP или базов DN"
59
60#: ../backends/evoldap-backend.c:577
61#, c-format
62msgid "Contacting LDAP server: host '%s', port '%d', base DN '%s'"
63msgstr "Свързване към сървър за LDAP: хост „%s“, порт „%d“, базов DN „%s“"
64
65#: ../backends/evoldap-backend.c:584
66#, c-format
67msgid "Failed to contact LDAP server: %s"
68msgstr "Неуспех при свързване със сървър за LDAP: %s"
69
70#: ../backends/evoldap-backend.c:672
71#, c-format
72msgid "Searching for entries using filter: %s"
73msgstr "Търсене за записи чрез ползването на филтър: %s"
74
75#: ../backends/evoldap-backend.c:686
76#, c-format
77msgid "Error querying LDAP server: %s"
78msgstr "Грешка при запитване към сървър за LDAP: %s"
79
80#: ../backends/evoldap-backend.c:696
81#, c-format
82msgid "Got %d entries using filter: %s"
83msgstr "Получени са %d записа чрез ползването на филтъра: %s"
84
85#: ../backends/gconf-merge-tree.c:59
86#, c-format
87msgid "Cannot find directory %s\n"
88msgstr "Не може да се намери папката %s\n"
89
90#: ../backends/gconf-merge-tree.c:75
91#, c-format
92msgid "Error saving GConf tree to '%s': %s\n"
93msgstr "Грешка при запазване на дървото на GConf в „%s“: %s\n"
94
95#: ../backends/gconf-merge-tree.c:101
96#, c-format
97msgid "Usage: %s <dir>\n"
98msgstr "Употреба: %s <папка>\n"
99
100#: ../backends/gconf-merge-tree.c:107
101#, c-format
102msgid ""
103"Usage: %s <dir>\n"
104"  Merges a markup backend filesystem hierarchy like:\n"
105"    dir/%%gconf.xml\n"
106"        subdir1/%%gconf.xml\n"
107"        subdir2/%%gconf.xml\n"
108"  to:\n"
109"    dir/%%gconf-tree.xml\n"
110msgstr ""
111"Употреба: %s <папка>\n"
112"  Слива йерархия на файловата система във вид на XML по следния начин:\n"
113"    папка/%%gconf.xml\n"
114"        подпапка1/%%gconf.xml\n"
115"        подпапка2/%%gconf.xml\n"
116"  в:\n"
117"    папка/%%gconf-tree.xml\n"
118
119#: ../backends/markup-backend.c:163
120msgid "Unloading text markup backend module."
121msgstr "Модулът за работа с XML се изключва."
122
123#: ../backends/markup-backend.c:226 ../backends/xml-backend.c:288
124#, c-format
125msgid "Couldn't find the XML root directory in the address `%s'"
126msgstr "Не може да се намери основната папка за XML в адреса „%s“"
127
128#: ../backends/markup-backend.c:283 ../backends/xml-backend.c:343
129#, c-format
130msgid "Could not make directory `%s': %s"
131msgstr "Не може да се създаде папката „%s“: %s"
132
133#: ../backends/markup-backend.c:390 ../backends/xml-backend.c:442
134#, c-format
135msgid ""
136"Can't read from or write to the XML root directory in the address \"%s\""
137msgstr "Не може да се чете или пише в главната папка за XML в адреса „%s“"
138
139#: ../backends/markup-backend.c:401 ../backends/xml-backend.c:452
140#, c-format
141msgid "Directory/file permissions for XML source at root %s are: %o/%o"
142msgstr ""
143"Правата за достъп до папка/файл с източник на XML в корена %s са: %o/%o"
144
145#: ../backends/markup-backend.c:740 ../backends/xml-backend.c:683
146#, c-format
147msgid ""
148"Remove directory operation is no longer supported, just remove all the "
149"values in the directory"
150msgstr ""
151"Операцията по изтриването на папка вече не се поддържа. Просто премахнете "
152"всички стойности в папката"
153
154#: ../backends/markup-backend.c:826 ../backends/xml-backend.c:769
155#, c-format
156msgid "Could not open lock directory for %s to remove locks: %s\n"
157msgstr ""
158"Не може да се отвори папката със заключващи записи за %s, за да се премахнат "
159"заключванията: %s\n"
160
161#: ../backends/markup-backend.c:839 ../backends/xml-backend.c:782
162#, c-format
163msgid "Could not remove file %s: %s\n"
164msgstr "Не може да се премахне файл %s: %s\n"
165
166#: ../backends/markup-backend.c:860
167msgid "Initializing Markup backend module"
168msgstr "Модулът за работа с XML се инициализира"
169
170#: ../backends/markup-backend.c:918 ../backends/xml-backend.c:880
171#, c-format
172msgid "Failed to give up lock on XML directory \"%s\": %s"
173msgstr "Грешка при отключване на папката с XML „%s“: %s"
174
175#: ../backends/markup-tree.c:400
176#, c-format
177msgid "Failed to write some configuration data to disk\n"
178msgstr "Неуспех при запазването на част от настройките върху диска\n"
179
180#: ../backends/markup-tree.c:923 ../backends/xml-dir.c:1267
181#, c-format
182msgid "Could not make directory \"%s\": %s"
183msgstr "Не може да се създаде папка „%s“: %s"
184
185#: ../backends/markup-tree.c:963 ../backends/markup-tree.c:970
186#, c-format
187msgid "Could not remove \"%s\": %s\n"
188msgstr "Не може да се премахне файл „%s“: %s\n"
189
190#: ../backends/markup-tree.c:1171
191#, c-format
192msgid "Failed to write \"%s\": %s\n"
193msgstr "Неуспех при писане в „%s“: %s\n"
194
195#: ../backends/markup-tree.c:1379
196#, c-format
197msgid "Failed to load file \"%s\": %s"
198msgstr "Неуспех при зареждане на файла „%s“: %s"
199
200#: ../backends/markup-tree.c:1969
201#, c-format
202msgid "Line %d character %d: %s"
203msgstr "Ред %d, знак %d: %s"
204
205#: ../backends/markup-tree.c:2188
206#, c-format
207msgid "Attribute \"%s\" repeated twice on the same <%s> element"
208msgstr "Атрибутът „%s“ е повторен два пъти в елемента <%s>"
209
210#: ../backends/markup-tree.c:2205 ../backends/markup-tree.c:2229
211#, c-format
212msgid "Attribute \"%s\" is invalid on <%s> element in this context"
213msgstr "Неправилен атрибут „%s“ за елемента <%s> в този контекст"
214
215#: ../backends/markup-tree.c:2254 ../gconf/gconf-value.c:111
216#, c-format
217msgid "Didn't understand `%s' (expected integer)"
218msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се цяло число)"
219
220#: ../backends/markup-tree.c:2261 ../gconf/gconf-value.c:121
221#, c-format
222msgid "Integer `%s' is too large or small"
223msgstr "Цялото число „%s“ е твърде голямо или малко"
224
225#: ../backends/markup-tree.c:2293 ../gconf/gconf-value.c:186
226#, c-format
227msgid "Didn't understand `%s' (expected true or false)"
228msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се истина или лъжа)"
229
230#: ../backends/markup-tree.c:2317 ../gconf/gconf-value.c:142
231#, c-format
232msgid "Didn't understand `%s' (expected real number)"
233msgstr "Не може да се анализира „%s“ (очаква се реално число)"
234
235#: ../backends/markup-tree.c:2387 ../backends/markup-tree.c:2416
236#: ../backends/markup-tree.c:2456 ../backends/markup-tree.c:2480
237#: ../backends/markup-tree.c:2488 ../backends/markup-tree.c:2543
238#: ../backends/markup-tree.c:2608 ../backends/markup-tree.c:2720
239#: ../backends/markup-tree.c:2788 ../backends/markup-tree.c:2846
240#: ../backends/markup-tree.c:2996
241#, c-format
242msgid "No \"%s\" attribute on element <%s>"
243msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента <%s> липсва"
244
245#: ../backends/markup-tree.c:2396
246#, c-format
247msgid "Unknown value \"%s\" for \"%s\" attribute on element <%s>"
248msgstr "Непозната стойност „%s“ за атрибута „%s“ на елемента <%s>"
249
250#: ../backends/markup-tree.c:2430
251#, c-format
252msgid "Invalid ltype \"%s\" on <%s>"
253msgstr "Неправилен вид ltype „%s“ в <%s>"
254
255#: ../backends/markup-tree.c:2510
256#, c-format
257msgid "Invalid first-element type \"%s\" on <%s>"
258msgstr "Неправилен вид на първия елемент „%s“ в <%s>"
259
260#: ../backends/markup-tree.c:2524
261#, c-format
262msgid "Invalid cdr_type \"%s\" on <%s>"
263msgstr "Неправилен вид на опашката (cdr_type) „%s“ в <%s>"
264
265#: ../backends/markup-tree.c:2560
266#, c-format
267msgid "Invalid list_type \"%s\" on <%s>"
268msgstr "Неправилен вид на списък (list_type) „%s“ в <%s>"
269
270#: ../backends/markup-tree.c:2927
271msgid "Two <default> elements below a <local_schema>"
272msgstr "Два елемента <default> под <local_schema>"
273
274#: ../backends/markup-tree.c:2942
275msgid "Two <longdesc> elements below a <local_schema>"
276msgstr "Два елемента <longdesc> под <local_schema>"
277
278#: ../backends/markup-tree.c:2949
279#, c-format
280msgid "Element <%s> is not allowed below <%s>"
281msgstr "Елементът <%s> не е позволен под <%s>"
282
283#: ../backends/markup-tree.c:2974 ../backends/markup-tree.c:3079
284#: ../backends/markup-tree.c:3133 ../backends/markup-tree.c:3184
285#, c-format
286msgid "<%s> provided but current element does not have type %s"
287msgstr "Зададен е <%s>, но текущият елемент няма вид %s"
288
289#: ../backends/markup-tree.c:3057
290msgid "Two <car> elements given for same pair"
291msgstr "Зададени са две глави (<car>) за една и съща двойка"
292
293#: ../backends/markup-tree.c:3071
294msgid "Two <cdr> elements given for same pair"
295msgstr "Зададени са две опашки (<cdr>) за една и съща двойка"
296
297#: ../backends/markup-tree.c:3125
298#, c-format
299msgid "<li> has wrong type %s"
300msgstr "<li> е от грешен вид %s"
301
302#: ../backends/markup-tree.c:3156
303#, c-format
304msgid "<%s> provided but parent <entry> does not have a value"
305msgstr "Зададен е <%s>, но родителският елемент <entry> няма стойност"
306
307#: ../backends/markup-tree.c:3197 ../backends/markup-tree.c:3220
308#: ../backends/markup-tree.c:3242 ../backends/markup-tree.c:3259
309#, c-format
310msgid "Element <%s> is not allowed inside current element"
311msgstr "Елементът <%s> не е позволен в текущия елемент"
312
313#: ../backends/markup-tree.c:3291
314#, c-format
315msgid "Outermost element in menu file must be <gconf> not <%s>"
316msgstr ""
317"Най-външният елемент във файла на менюто трябва да е <gconf>, а не <%s>"
318
319#: ../backends/markup-tree.c:3311 ../backends/markup-tree.c:3333
320#: ../backends/markup-tree.c:3338
321#, c-format
322msgid "Element <%s> is not allowed inside a <%s> element"
323msgstr "Елементът <%s> не е позволен в елемента <%s>"
324
325#: ../backends/markup-tree.c:3482
326#, c-format
327msgid "No text is allowed inside element <%s>"
328msgstr "Текст в елемента <%s> не е позволен"
329
330#: ../backends/markup-tree.c:3599 ../backends/markup-tree.c:4379
331#: ../backends/markup-tree.c:4398
332#, c-format
333msgid "Failed to open \"%s\": %s\n"
334msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
335
336#: ../backends/markup-tree.c:3629
337#, c-format
338msgid "Error reading \"%s\": %s\n"
339msgstr "Грешка при прочитане на „%s“: %s\n"
340
341#: ../backends/markup-tree.c:4473
342#, c-format
343msgid "Could not flush file '%s' to disk: %s"
344msgstr "Не може да се гарантира, че файлът „%s“ е записан на диска: %s"
345
346#: ../backends/markup-tree.c:4492
347#, c-format
348msgid "Error writing file \"%s\": %s"
349msgstr "Грешка при запис във файл „%s“: %s"
350
351#: ../backends/markup-tree.c:4521
352#, c-format
353msgid "Failed to move temporary file \"%s\" to final location \"%s\": %s"
354msgstr ""
355"Неуспех при преместване на временния файл „%s“ в крайното местоположение „%"
356"s“: %s"
357
358#: ../backends/xml-backend.c:239
359msgid "Unloading XML backend module."
360msgstr "Модулът за XML вече не е зареден."
361
362#: ../backends/xml-backend.c:618
363#, c-format
364msgid "Error syncing the XML backend directory cache: %s"
365msgstr "Грешка при синхронизация на папката за кеша на модула за XML: %s"
366
367#: ../backends/xml-backend.c:809
368msgid "Initializing XML backend module"
369msgstr "Модулът за XML се инициализира"
370
371#: ../backends/xml-cache.c:288
372msgid "Failed to sync XML cache contents to disk"
373msgstr "Неуспешно синхронизиране на съдържането на диска с кеша за XML"
374
375#: ../backends/xml-cache.c:318
376#, c-format
377msgid ""
378"Unable to remove directory `%s' from the XML backend cache, because it has "
379"not been successfully synced to disk"
380msgstr ""
381"Не може да се премахне папка „%s“ от кеша за XML, понеже не е синхронизирана "
382"успешно към диска"
383
384#: ../backends/xml-dir.c:170
385#, c-format
386msgid "Could not stat `%s': %s"
387msgstr "Не може да се изпълни stat върху „%s“: %s"
388
389#: ../backends/xml-dir.c:180
390#, c-format
391msgid "XML filename `%s' is a directory"
392msgstr "Името за файл с XML „%s“ е име на папка"
393
394#: ../backends/xml-dir.c:417 ../backends/xml-dir.c:426
395#, c-format
396msgid "Failed to delete \"%s\": %s"
397msgstr "Неуспех при изтриването на „%s“: %s"
398
399#: ../backends/xml-dir.c:472
400#, c-format
401msgid "Failed to write file `%s': %s"
402msgstr "Неуспех при запазването на файла „%s“: %s"
403
404#: ../backends/xml-dir.c:486 ../backends/xml-dir.c:522
405#, c-format
406msgid "Failed to set mode on `%s': %s"
407msgstr "Неуспех при задаване на режим на „%s“: %s"
408
409#: ../backends/xml-dir.c:497
410#, c-format
411msgid "Failed to write XML data to `%s': %s"
412msgstr "Неуспех при запазването на данни с XML в „%s“: %s"
413
414#: ../backends/xml-dir.c:507 ../backends/xml-dir.c:1291
415#, c-format
416msgid "Failed to close file `%s': %s"
417msgstr "Неуспех при затваряне на файл „%s“: %s"
418
419#: ../backends/xml-dir.c:537 ../backends/xml-dir.c:547
420#, c-format
421msgid "Failed to rename `%s' to `%s': %s"
422msgstr "Неуспех при преименуване на „%s“ към „%s“: %s"
423
424#: ../backends/xml-dir.c:553
425#, c-format
426msgid "Failed to restore `%s' from `%s': %s"
427msgstr "Неуспех при възстановяване на „%s“ от „%s“: %s"
428
429#: ../backends/xml-dir.c:565
430#, c-format
431msgid "Failed to delete old file `%s': %s"
432msgstr "Неуспех при изтриване на стария файл „%s“: %s"
433
434#. These are all fatal errors
435#: ../backends/xml-dir.c:991
436#, c-format
437msgid "Failed to stat `%s': %s"
438msgstr "Неуспех при изпълнението на stat върху „%s“: %s"
439
440#: ../backends/xml-dir.c:1165
441#, c-format
442msgid "Duplicate entry `%s' in `%s', ignoring"
443msgstr "Дублиран запис „%s“ в „%s“, игнорира се"
444
445#: ../backends/xml-dir.c:1187
446#, c-format
447msgid "Entry with no name in XML file `%s', ignoring"
448msgstr "Запис без име във файла с XML „%s“, игнорира се"
449
450#: ../backends/xml-dir.c:1195
451#, c-format
452msgid "A toplevel node in XML file `%s' is <%s> rather than <entry>, ignoring"
453msgstr ""
454"Най-горният възел във файла с XML „%s“ е <%s> вместо <entry>, игнорира се"
455
456#: ../backends/xml-dir.c:1283
457#, c-format
458msgid "Failed to create file `%s': %s"
459msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
460
461#: ../backends/xml-dir.c:1382
462#, c-format
463msgid "Failed to parse XML file \"%s\""
464msgstr "Неуспех при анализиране на файл с XML „%s“"
465
466#. There was an error
467#: ../backends/xml-entry.c:153
468#, c-format
469msgid "Ignoring XML node with name `%s': %s"
470msgstr "Игнориране на възел в XML с име „%s“: %s"
471
472#: ../backends/xml-entry.c:329
473#, c-format
474msgid "Ignoring schema name `%s', invalid: %s"
475msgstr "Игнориране на схема с име „%s“, неправилен: %s"
476
477#: ../backends/xml-entry.c:377
478#, c-format
479msgid "Ignoring XML node `%s': %s"
480msgstr "Игнориране на възел в XML „%s“: %s"
481
482#: ../backends/xml-entry.c:730
483#, c-format
484msgid "Failed reading default value for schema: %s"
485msgstr "Неуспех при прочитането на стандартната стойност за схема: %s"
486
487#: ../backends/xml-entry.c:950
488#, c-format
489msgid "No \"type\" attribute for <%s> node"
490msgstr "Възелът <%s> няма атрибут „type“"
491
492#: ../backends/xml-entry.c:964
493#, c-format
494msgid "A node has unknown \"type\" attribute `%s', ignoring"
495msgstr "Възелът има неизвестен атрибут „type“ — „%s“, игнорира се"
496
497#: ../backends/xml-entry.c:979
498msgid "No \"value\" attribute for node"
499msgstr "Атрибутът „value“ за възел липсва"
500
501#: ../backends/xml-entry.c:1027 ../backends/xml-entry.c:1103
502#, c-format
503msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML list node"
504msgstr "Възелът <%s> във възел-списък в XML не може да се анализира"
505
506#: ../backends/xml-entry.c:1061
507msgid "Invalid type (list, pair, or unknown) in a list node"
508msgstr "Неправилен вид (списък, двойка или неизвестно) във възел-списък"
509
510#: ../backends/xml-entry.c:1084
511#, c-format
512msgid "Bad XML node: %s"
513msgstr "Неправилен възел в XML: %s"
514
515#: ../backends/xml-entry.c:1092
516#, c-format
517msgid "List contains a badly-typed node (%s, should be %s)"
518msgstr "Списъкът съдържа възел от неправилен вид (%s, трябва да е %s)"
519
520#: ../backends/xml-entry.c:1144
521#, c-format
522msgid "Ignoring bad car from XML pair: %s"
523msgstr "Игнорира се неправилната глава (car) на двойка в XML: %s"
524
525#: ../backends/xml-entry.c:1153 ../backends/xml-entry.c:1176
526msgid "parsing XML file: lists and pairs may not be placed inside a pair"
527msgstr ""
528"анализира се файл с XML: списъци и двойки не могат да са разположени в двойка"
529
530#: ../backends/xml-entry.c:1166
531#, c-format
532msgid "Ignoring bad cdr from XML pair: %s"
533msgstr "Неправилната опашка (cdr) за двойка в XML се игнорира: %s"
534
535#: ../backends/xml-entry.c:1185
536#, c-format
537msgid "Didn't understand XML node <%s> inside an XML pair node"
538msgstr "Възелът <%s> във възел-двойка в XML не може да се анализира"
539
540#: ../backends/xml-entry.c:1203
541msgid "Didn't find car and cdr for XML pair node"
542msgstr "Не са открити главата и опашката (car и cdr) за възел-двойка в XML"
543
544#: ../backends/xml-entry.c:1209
545msgid "Missing cdr from pair of values in XML file"
546msgstr "Опашката (cdr) на двойка стойности във файл с XML липсва"
547
548#: ../backends/xml-entry.c:1216
549msgid "Missing car from pair of values in XML file"
550msgstr "Главата (car) на двойка стойности във файл с XML липсва"
551
552#: ../backends/xml-entry.c:1221
553msgid "Missing both car and cdr values from pair in XML file"
554msgstr "И главата, и опашката (car и cdr) от двойка във файл с XML липсват"
555
556#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:1
557msgid "Change GConf mandatory values"
558msgstr "Промяна на задължителните стойности на GConf"
559
560#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:2
561msgid "Change GConf system values"
562msgstr "Промяна на системните стойности на GConf"
563
564#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:3
565msgid "Privileges are required to change GConf mandatory values"
566msgstr ""
567"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на задължителните "
568"стойности на GConf"
569
570#: ../defaults/org.gnome.gconf.defaults.policy.in.h:4
571msgid "Privileges are required to change GConf system values"
572msgstr ""
573"Необходими са ви допълнителни привилегии за промяна на системните стойности "
574"на GConf"
575
576#: ../gconf/gconf-backend.c:62
577#, c-format
578msgid "`%c' is an invalid character in a configuration storage address"
579msgstr "„%c“ е неправилен знак в адрес за запазване на настройки"
580
581#. -- end debug only
582#: ../gconf/gconf-backend.c:216
583#, c-format
584msgid "No such file `%s'\n"
585msgstr "Файлът „%s“ не съществува.\n"
586
587#: ../gconf/gconf-backend.c:261
588#, c-format
589msgid "Backend `%s' failed to return a vtable\n"
590msgstr "Модулът „%s“ не успя да върне vtable\n"
591
592#: ../gconf/gconf-backend.c:276
593#, c-format
594msgid "Backend `%s' missing required vtable member `%s'\n"
595msgstr "Модулът „%s“ се нуждае от необходимия член на vtable „%s“\n"
596
597#: ../gconf/gconf-backend.c:302
598#, c-format
599msgid "Bad address `%s': %s"
600msgstr "Лош адрес „%s“: %s"
601
602#: ../gconf/gconf-backend.c:312
603#, c-format
604msgid "Bad address `%s'"
605msgstr "Лош адрес „%s“"
606
607#: ../gconf/gconf-backend.c:337
608msgid "GConf won't work without dynamic module support (gmodule)"
609msgstr "GConf не може да работи без поддръжка на динамични модули (gmodule)"
610
611#: ../gconf/gconf-backend.c:346
612#, c-format
613msgid "Error opening module `%s': %s\n"
614msgstr "Грешка при отваряне на модула „%s“: %s\n"
615
616#: ../gconf/gconf-backend.c:357
617#, c-format
618msgid "Error initializing module `%s': %s\n"
619msgstr "Грешка при инициализиране на модула „%s“: %s\n"
620
621#: ../gconf/gconf-backend.c:388
622#, c-format
623msgid "Couldn't locate backend module for `%s'"
624msgstr "Модулът за обработка на „%s“ не може да се открие"
625
626#: ../gconf/gconf-backend.c:425
627msgid "Failed to shut down backend"
628msgstr "Неуспех при спиране на модула за обработка"
629
630#: ../gconf/gconf-client.c:345 ../gconf/gconf-client.c:363
631#, c-format
632msgid "GConf Error: %s\n"
633msgstr "Грешка на GConf: %s\n"
634
635#: ../gconf/gconf-client.c:913
636#, c-format
637msgid "GConf warning: failure listing pairs in `%s': %s"
638msgstr "Предупреждение на GConf: неуспех при изброяването на двойки в „%s“: %s"
639
640#: ../gconf/gconf-client.c:1198
641#, c-format
642msgid "Expected `%s' got `%s' for key %s"
643msgstr "За ключа %3$s се очакваше „%1$s“, а се получи „%2$s“"
644
645#: ../gconf/gconf-database.c:212
646msgid "Received invalid value in set request"
647msgstr "Получи се недопустимо значение в запитването за настройване"
648
649#: ../gconf/gconf-database.c:220
650#, c-format
651msgid "Couldn't make sense of CORBA value received in set request for key `%s'"
652msgstr ""
653"Не може да се анализира стойността на CORBA, получена при заявка за задаване "
654"на ключа „%s“"
655
656#: ../gconf/gconf-database.c:503
657msgid "Received request to drop all cached data"
658msgstr "Получена е заявка за изчистване на всички кеширани данни"
659
660#: ../gconf/gconf-database.c:520
661msgid "Received request to sync synchronously"
662msgstr "Получена е заявка за синхронно изпълняване на sync"
663
664#: ../gconf/gconf-database.c:808
665msgid "Fatal error: failed to get object reference for ConfigDatabase"
666msgstr ""
667"Фатална грешка: неуспех при получаване на указател към обект за "
668"ConfigDatabase"
669
670#: ../gconf/gconf-database.c:974
671#, c-format
672msgid "Failed to sync one or more sources: %s"
673msgstr "Неуспех при синхронизиране на един или повече източници: %s"
674
675#: ../gconf/gconf-database.c:1047
676#, c-format
677msgid ""
678"Error obtaining new value for `%s' after change notification from backend `%"
679"s': %s"
680msgstr ""
681"Грешка при получаването на нова стойност за „%s“ след уведомяване за промяна "
682"от модула „%s“: %s"
683
684#: ../gconf/gconf-database.c:1120
685#, c-format
686msgid ""
687"Failed to log addition of listener %s (%s); will not be able to restore this "
688"listener on gconfd restart, resulting in unreliable notification of "
689"configuration changes."
690msgstr ""
691"Неуспех при записването на добавянето на програмата-слушател %s (%s) в "
692"журнала. Слушането при рестартиране на gconfd няма да може да се "
693"възстановяване, резултатът е ненадеждно уведомяване за измененията в "
694"настройките."
695
696#: ../gconf/gconf-database.c:1154
697#, c-format
698msgid "Listener ID %lu doesn't exist"
699msgstr "Не съществува програма-слушател с идентификатор %lu"
700
701#: ../gconf/gconf-database.c:1168
702#, c-format
703msgid ""
704"Failed to log removal of listener to logfile (most likely harmless, may "
705"result in a notification weirdly reappearing): %s"
706msgstr ""
707"Неуспех при записването на премахването на програмата-слушател в журнала. "
708"(най-често безобидна грешка, която може да доведе до възобновяване на "
709"уведомяването): %s"
710
711#: ../gconf/gconf-database.c:1301 ../gconf/gconf-sources.c:1737
712#, c-format
713msgid "Error getting value for `%s': %s"
714msgstr "Грешка при получаване на стойност за „%s“: %s"
715
716#: ../gconf/gconf-database.c:1351
717#, c-format
718msgid "Error setting value for `%s': %s"
719msgstr "Грешка при задаване на стойност за „%s“: %s"
720
721#: ../gconf/gconf-database.c:1399
722#, c-format
723msgid "Error unsetting `%s': %s"
724msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
725
726#: ../gconf/gconf-database.c:1428
727#, c-format
728msgid "Error getting default value for `%s': %s"
729msgstr "Грешка при получаване на стандартната стойност на „%s“: %s"
730
731#: ../gconf/gconf-database.c:1486
732#, c-format
733msgid "Error unsetting \"%s\": %s"
734msgstr "Грешка при премахване на стойността на „%s“: %s"
735
736#: ../gconf/gconf-database.c:1517
737#, c-format
738msgid "Error getting new value for \"%s\": %s"
739msgstr "Грешка при получаване на нова стойност на „%s“: %s"
740
741#: ../gconf/gconf-database.c:1572
742#, c-format
743msgid "Error checking existence of `%s': %s"
744msgstr "Грешка при проверка дали „%s“ съществува: %s"
745
746#: ../gconf/gconf-database.c:1596
747#, c-format
748msgid "Error removing directory \"%s\": %s"
749msgstr "Грешка при изтриване на папка „%s“: %s"
750
751#: ../gconf/gconf-database.c:1623
752#, c-format
753msgid "Failed to get all entries in `%s': %s"
754msgstr "Неуспех при получаване на всички записи в „%s“: %s"
755
756#: ../gconf/gconf-database.c:1649
757#, c-format
758msgid "Error listing dirs in `%s': %s"
759msgstr "Грешка при показването на папки в „%s“: %s"
760
761#: ../gconf/gconf-database.c:1670
762#, c-format
763msgid "Error setting schema for `%s': %s"
764msgstr "Грешка при установяване на схема за „%s“: %s"
765
766#: ../gconf/gconf-error.c:26
767msgid "Success"
768msgstr "Успех"
769
770#: ../gconf/gconf-error.c:27
771msgid "Failed"
772msgstr "Неуспех"
773
774#: ../gconf/gconf-error.c:28
775msgid "Configuration server couldn't be contacted"
776msgstr "Сървърът за настройки е недостъпен"
777
778#: ../gconf/gconf-error.c:29
779msgid "Permission denied"
780msgstr "Достъпът е отказан!"
781
782#: ../gconf/gconf-error.c:30
783msgid "Couldn't resolve address for configuration source"
784msgstr "Неуспех при откриването по адрес на източника на настройки"
785
786#: ../gconf/gconf-error.c:31
787msgid "Bad key or directory name"
788msgstr "Лош ключ или име на папка"
789
790#: ../gconf/gconf-error.c:32
791msgid "Parse error"
792msgstr "Грешка при анализ"
793
794#: ../gconf/gconf-error.c:33
795msgid "Corrupt data in configuration source database"
796msgstr "Повредени данни в източника на базата от данни с настройки"
797
798#: ../gconf/gconf-error.c:34
799msgid "Type mismatch"
800msgstr "Несъответствие на вида"
801
802#: ../gconf/gconf-error.c:35
803msgid "Key operation on directory"
804msgstr "Операция за ключове върху папка"
805
806#: ../gconf/gconf-error.c:36
807msgid "Directory operation on key"
808msgstr "Операция за папки върху ключ"
809
810#: ../gconf/gconf-error.c:37
811msgid "Can't overwrite existing read-only value"
812msgstr "Не може да се записва върху съществуваща стойност само за четене"
813
814#: ../gconf/gconf-error.c:38
815msgid "Object Activation Framework error"
816msgstr "Грешка в инфраструктурата за задействане на обекти (OAF)"
817
818#: ../gconf/gconf-error.c:39
819msgid "Operation not allowed without configuration server"
820msgstr "Операцията не е позволена без сървър за настройки"
821
822#: ../gconf/gconf-error.c:40
823msgid "Failed to get a lock"
824msgstr "Неуспех при заключване"
825
826#: ../gconf/gconf-error.c:41
827msgid "No database available to save your configuration"
828msgstr "Няма налична база от данни за запазване на настройките"
829
830#: ../gconf/gconf-internals.c:94
831#, c-format
832msgid "No '/' in key \"%s\""
833msgstr "В ключа липсва „/“ „%s“"
834
835#: ../gconf/gconf-internals.c:182
836#, c-format
837msgid "Invalid UTF-8 in string value in '%s'"
838msgstr "Неправилен UTF-8 в низ със стойност в „%s“"
839
840#: ../gconf/gconf-internals.c:241
841msgid "Couldn't interpret CORBA value for list element"
842msgstr "Неуспех при интерпретирането на стойността на CORBA за елемент-списък"
843
844#: ../gconf/gconf-internals.c:243
845#, c-format
846msgid "Incorrect type for list element in %s"
847msgstr "Неправилен вид за елемент-списък в %s"
848
849#: ../gconf/gconf-internals.c:256
850msgid "Received list from gconfd with a bad list type"
851msgstr "Получен е списък от gconfd с лош вид на списък"
852
853#: ../gconf/gconf-internals.c:437
854msgid "Failed to convert object to IOR"
855msgstr "Неуспех при преобразуването на обект в IOR"
856
857#: ../gconf/gconf-internals.c:574
858msgid "Invalid UTF-8 in locale for schema"
859msgstr "Неправилен UTF-8 в локала на схема"
860
861#: ../gconf/gconf-internals.c:582
862msgid "Invalid UTF-8 in short description for schema"
863msgstr "Неправилен UTF-8 в късото описание на схема"
864
865#: ../gconf/gconf-internals.c:590
866msgid "Invalid UTF-8 in long description for schema"
867msgstr "Неправилен UTF-8 в подробното описание на схема"
868
869#: ../gconf/gconf-internals.c:598
870msgid "Invalid UTF-8 in owner for schema"
871msgstr "Неправилен UTF-8 в собственика на схема"
872
873#: ../gconf/gconf-internals.c:843
874#, c-format
875msgid "Couldn't open path file `%s': %s\n"
876msgstr "Файлът с пътища „%s“ не може да се отвори: %s\n"
877
878#: ../gconf/gconf-internals.c:899
879#, c-format
880msgid "Adding source `%s'\n"
881msgstr "Източникът „%s“ се добавя\n"
882
883#: ../gconf/gconf-internals.c:914
884#, c-format
885msgid "Read error on file `%s': %s\n"
886msgstr "Грешка при четене от файла „%s“: %s\n"
887
888#: ../gconf/gconf-internals.c:1188 ../gconf/gconf-internals.c:1254
889#: ../gconf/gconf-value.c:155 ../gconf/gconf-value.c:254
890#: ../gconf/gconf-value.c:396 ../gconf/gconf-value.c:1668
891#, c-format
892msgid "Text contains invalid UTF-8"
893msgstr "Текстът съдържа неправилен UTF-8"
894
895#: ../gconf/gconf-internals.c:1339
896#, c-format
897msgid "Expected list, got %s"
898msgstr "Очаква се списък, а бе получен %s"
899
900#: ../gconf/gconf-internals.c:1349
901#, c-format
902msgid "Expected list of %s, got list of %s"
903msgstr "Очаква се списък от %s, а бе получен списък от %s"
904
905#: ../gconf/gconf-internals.c:1477
906#, c-format
907msgid "Expected pair, got %s"
908msgstr "Очаква се двойка, а бе получено %s"
909
910#: ../gconf/gconf-internals.c:1491
911#, c-format
912msgid "Expected (%s,%s) pair, got a pair with one or both values missing"
913msgstr ""
914"Очаква се двойка (%s,%s), а бе получена двойка с една или две липсващи "
915"стойности"
916
917#: ../gconf/gconf-internals.c:1507
918#, c-format
919msgid "Expected pair of type (%s,%s) got type (%s,%s)"
920msgstr "Очаква се двойка вид (%s,%s), а бе получена (%s,%s)"
921
922#: ../gconf/gconf-internals.c:1623
923msgid "Quoted string doesn't begin with a quotation mark"
924msgstr "Цитираният низ не започва с кавички"
925
926#: ../gconf/gconf-internals.c:1684
927msgid "Quoted string doesn't end with a quotation mark"
928msgstr "Цитираният низ не завършва с кавички"
929
930#: ../gconf/gconf-internals.c:1802
931msgid "Encoded value is not valid UTF-8"
932msgstr "Кодираната стойност е неправилен UTF-8"
933
934#: ../gconf/gconf-internals.c:2286
935#, c-format
936msgid "Could not lock temporary file '%s': %s"
937msgstr "Временният файл „%s“ не може да се заключи: %s"
938
939#: ../gconf/gconf-internals.c:2313
940#, c-format
941msgid "Could not create file '%s', probably because it already exists"
942msgstr "Файлът „%s“ не може да се създаде, вероятно той вече съществува"
943
944#: ../gconf/gconf-internals.c:2381
945#, c-format
946msgid "Failed to create or open '%s'"
947msgstr "Неуспех при създаване или отваряне на „%s“"
948
949#: ../gconf/gconf-internals.c:2391
950#, c-format
951msgid ""
952"Failed to lock '%s': probably another process has the lock, or your "
953"operating system has NFS file locking misconfigured (%s)"
954msgstr ""
955"Неуспех при заключването на „%s“: вероятно друг процес го е заключил или "
956"системата ви е с грешно настроена подсистема за заключване на файлове по NFS "
957"(%s)"
958
959#: ../gconf/gconf-internals.c:2411
960#, c-format
961msgid "Failed to remove '%s': %s"
962msgstr "Неуспех при изтриване на „%s“: %s"
963
964#: ../gconf/gconf-internals.c:2439
965#, c-format
966msgid "Not running within active session"
967msgstr "Работа извън активна сесия"
968
969#: ../gconf/gconf-internals.c:2449
970#, c-format
971msgid "Failed to get connection to session: %s"
972msgstr "Неуспех при получаването на връзка към сесия: %s"
973
974#: ../gconf/gconf-internals.c:2468
975#, c-format
976msgid "Could not send message to gconf daemon: %s"
977msgstr "Не може да се прати съобщение до демона на gconf: %s"
978
979#: ../gconf/gconf-internals.c:2479
980#, c-format
981msgid "daemon gave erroneous reply: %s"
982msgstr "демонът върна грешен отговор: %s"
983
984#: ../gconf/gconf-internals.c:2517
985#, c-format
986msgid "couldn't contact ORB to resolve existing gconfd object reference"
987msgstr ""
988"неуспех при свързване с ORB, за да се открие по адрес съществуващ указател "
989"към обект gconfd"
990
991#: ../gconf/gconf-internals.c:2529
992#, c-format
993msgid "Failed to convert IOR '%s' to an object reference"
994msgstr "Неуспех при превръщането на IOR „%s“ към указател към обект"
995
996#: ../gconf/gconf-internals.c:2554
997#, c-format
998msgid "couldn't create directory `%s': %s"
999msgstr "Неуспех при създаването на папка „%s“: %s"
1000
1001#: ../gconf/gconf-internals.c:2611
1002#, c-format
1003msgid "Can't write to file `%s': %s"
1004msgstr "Във файла „%s“ на може да се пише: %s"
1005
1006#: ../gconf/gconf-internals.c:2652
1007#, c-format
1008msgid "We didn't have the lock on file `%s', but we should have"
1009msgstr "Не притежавате заключването на файл „%s“, а трябва"
1010
1011#: ../gconf/gconf-internals.c:2675
1012#, c-format
1013msgid "Failed to link '%s' to '%s': %s"
1014msgstr "Неуспех при свързването на „%s“ с „%s“: %s"
1015
1016#: ../gconf/gconf-internals.c:2687
1017#, c-format
1018msgid "Failed to remove lock file `%s': %s"
1019msgstr "Неуспех при премахването на файл-ключалка „%s“: %s"
1020
1021#: ../gconf/gconf-internals.c:2710
1022#, c-format
1023msgid "Failed to clean up file '%s': %s"
1024msgstr "Неуспех при изчистването на файл „%s“: %s"
1025
1026#: ../gconf/gconf-internals.c:2726
1027#, c-format
1028msgid "Failed to remove lock directory `%s': %s"
1029msgstr "Неуспех при премахването на папка-ключалка „%s“: %s"
1030
1031#: ../gconf/gconf-internals.c:2864
1032#, c-format
1033msgid "Server ping error: %s"
1034msgstr "Грешка при ping на сървър: %s"
1035
1036#: ../gconf/gconf-internals.c:2883
1037#, c-format
1038msgid ""
1039"Failed to contact configuration server; some possible causes are that you "
1040"need to enable TCP/IP networking for ORBit, or you have stale NFS locks due "
1041"to a system crash. See http://www.gnome.org/projects/gconf/ for information. "
1042"(Details - %s)"
1043msgstr ""
1044"Неуспех при свързването със сървър за настройки. Може би трябва да разрешите "
1045"мрежовите връзка по TCP/IP за ORBit, или имате остарели заключвания за NFS. "
1046"За повече информация: http://www.gnome.org/projects/gconf/. (Подробности — %"
1047"s)"
1048
1049#: ../gconf/gconf-internals.c:2884
1050msgid "none"
1051msgstr "няма"
1052
1053#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:49
1054msgid "- Sanity checks for GConf"
1055msgstr "— минимално необходими проверки за GConf"
1056
1057#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:58 ../gconf/gconftool.c:639
1058#, c-format
1059msgid ""
1060"Error while parsing options: %s.\n"
1061"Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
1062msgstr ""
1063"Грешка при анализа на опции: %s.\n"
1064"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични\n"
1065"опции на командата.\n"
1066
1067#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:143 ../gconf/gconf-sanity-check.c:168
1068#, c-format
1069msgid ""
1070"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1071"Could not open or create the file \"%s\"; this indicates that there may be a "
1072"problem with your configuration, as many programs will need to create files "
1073"in your home directory. The error was \"%s\" (errno = %d)."
1074msgstr ""
1075"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1076"Файлът „%s“ не може да се отвори или създаде. Това означава, че има проблем "
1077"с вашите настройки, понеже много програми създават файлове във вашата "
1078"домашна папка. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1079
1080#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:182
1081#, c-format
1082msgid ""
1083"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1084"Could not lock the file \"%s\"; this indicates that there may be a problem "
1085"with your operating system configuration. If you have an NFS-mounted home "
1086"directory, either the client or the server may be set up incorrectly. See "
1087"the rpc.statd and rpc.lockd documentation. A common cause of this error is "
1088"that the \"nfslock\" service has been disabled.The error was \"%s\" (errno = "
1089"%d)."
1090msgstr ""
1091"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1092"Файлът „%s“ не може да се заключи. Това означава, че има проблем с "
1093"настройките на операционната ви система. Ако домашната ви папка е монтирана "
1094"през NFS, или клиентът, или сървърът не са настроени правилно. Вижте "
1095"документацията на rpc.statd и rpc.lockd. Честа причина за тази грешка е, че "
1096"услугата „nfslock“ е забранена. Грешката е „%s“ (errno = %d)."
1097
1098#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:199
1099#, c-format
1100msgid "Can't remove file %s: %s\n"
1101msgstr "Файлът %s не може да се изтрие: %s\n"
1102
1103#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:235
1104#, c-format
1105msgid ""
1106"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1107"No configuration sources in the configuration file \"%s\"; this means that "
1108"preferences and other settings can't be saved. %s%s"
1109msgstr ""
1110"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1111"Няма източници на настройки във файла за настройки „%s“. Това означава че "
1112"настройките не могат да се запазват. %s%s"
1113
1114#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:238
1115msgid "Error reading the file: "
1116msgstr "Грешка при четене на файла:"
1117
1118#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:261
1119#, c-format
1120msgid ""
1121"Please contact your system administrator to resolve the following problem:\n"
1122"Could not resolve the address \"%s\" in the configuration file \"%s\": %s"
1123msgstr ""
1124"Обърнете се към системния администратор да реши следния проблем:\n"
1125"Обектът „%s“ във файла с настройки „%s“ не може да се открие по адрес: %s"
1126
1127#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:322
1128msgid ""
1129"The files that contain your preference settings are currently in use.\n"
1130"\n"
1131"You might be logged in to a session from another computer, and the other "
1132"login session is using your preference settings files.\n"
1133"\n"
1134"You can continue to use the current session, but this might cause temporary "
1135"problems with the preference settings in the other session.\n"
1136"\n"
1137"Do you want to continue?"
1138msgstr ""
1139"Файловете, който съдържат вашите настройки се използват в момента.\n"
1140"\n"
1141"Може да сте влезнали в сесия от друг компютър и другата сесия да използва "
1142"тези файлове.\n"
1143"\n"
1144"Може да продължите да използвате текущата сесия, но това може да причини "
1145"временни проблеми с настройките в другата сесия.\n"
1146"\n"
1147"Желаете ли да продължите?"
1148
1149#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:343
1150msgid "_Log Out"
1151msgstr "_Излизане"
1152
1153#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:345
1154msgid "_Continue"
1155msgstr "_Продължаване"
1156
1157#: ../gconf/gconf-sanity-check.c:358
1158#, c-format
1159msgid "%s Continue (y/n)?"
1160msgstr "%s Да се продължи ли? (y=Да/n=Не)"
1161
1162#: ../gconf/gconf-schema.c:211 ../gconf/gconf-schema.c:219
1163#: ../gconf/gconf-schema.c:227 ../gconf/gconf-schema.c:235
1164#, c-format
1165msgid "Schema contains invalid UTF-8"
1166msgstr "Схемата съдържа неправилен UTF-8"
1167
1168#: ../gconf/gconf-schema.c:244
1169#, c-format
1170msgid ""
1171"Schema specifies type list but doesn't specify the type of the list elements"
1172msgstr "Схемата указва вида на списъка, но не и вида на елементите му"
1173
1174#: ../gconf/gconf-schema.c:254
1175#, c-format
1176msgid ""
1177"Schema specifies type pair but doesn't specify the type of the car/cdr "
1178"elements"
1179msgstr ""
1180"Схемата указва вида на двойката, но не и вида на главата и опашката (car и "
1181"cdr)"
1182
1183#: ../gconf/gconf-sources.c:374
1184#, c-format
1185msgid "Failed to load source \"%s\": %s"
1186msgstr "Неуспех при зареждане на източника „%s“: %s"
1187
1188#: ../gconf/gconf-sources.c:414
1189#, c-format
1190msgid ""
1191"Resolved address \"%s\" to a writable configuration source at position %d"
1192msgstr ""
1193"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1194"право на запис"
1195
1196#: ../gconf/gconf-sources.c:420
1197#, c-format
1198msgid ""
1199"Resolved address \"%s\" to a read-only configuration source at position %d"
1200msgstr ""
1201"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки без "
1202"право на запис"
1203
1204#: ../gconf/gconf-sources.c:427
1205#, c-format
1206msgid ""
1207"Resolved address \"%s\" to a partially writable configuration source at "
1208"position %d"
1209msgstr ""
1210"Открито бе, че адресът „%s“ на позиция %d сочи към източник на настройки с "
1211"непълно право на запис"
1212
1213#: ../gconf/gconf-sources.c:436
1214msgid ""
1215"None of the resolved addresses are writable; saving configuration settings "
1216"will not be possible"
1217msgstr ""
1218"Никой от откритите по адрес източници не позволява запис. Настройките няма "
1219"да могат да се запазват"
1220
1221#: ../gconf/gconf-sources.c:690
1222#, c-format
1223msgid "Schema `%s' specified for `%s' stores a non-schema value"
1224msgstr "Схемата „%s“, зададена за „%s“, съдържа стойност, която не е схема"
1225
1226#: ../gconf/gconf-sources.c:752
1227msgid "The '/' name can only be a directory, not a key"
1228msgstr "Името „/“ може да е само папка, а не ключ"
1229
1230#: ../gconf/gconf-sources.c:794
1231#, c-format
1232msgid ""
1233"Value for `%s' set in a read-only source at the front of your configuration "
1234"path"
1235msgstr ""
1236"Стойността за „%s“ е указна в източник само за четене в началото на пътя към "
1237"настройките"
1238
1239#: ../gconf/gconf-sources.c:806
1240#, c-format
1241msgid ""
1242"Unable to store a value at key '%s', as the configuration server has no "
1243"writable databases. There are some common causes of this problem: 1) your "
1244"configuration path file %s/path doesn't contain any databases or wasn't "
1245"found 2) somehow we mistakenly created two gconfd processes 3) your "
1246"operating system is misconfigured so NFS file locking doesn't work in your "
1247"home directory or 4) your NFS client machine crashed and didn't properly "
1248"notify the server on reboot that file locks should be dropped. If you have "
1249"two gconfd processes (or had two at the time the second was launched), "
1250"logging out, killing all copies of gconfd, and logging back in may help. If "
1251"you have stale locks, remove ~/.gconf*/*lock. Perhaps the problem is that "
1252"you attempted to use GConf from two machines at once, and ORBit still has "
1253"its default configuration that prevents remote CORBA connections - put "
1254"\"ORBIIOPIPv4=1\" in /etc/orbitrc. As always, check the user.* syslog for "
1255"details on problems gconfd encountered. There can only be one gconfd per "
1256"home directory, and it must own a lockfile in ~/.gconfd and also lockfiles "
1257"in individual storage locations such as ~/.gconf"
1258msgstr ""
1259"Не може да се запази стойността на ключа „%s“, защото сървърът за настройки "
1260"няма база от данни за писане. Чести причини за това са: 1) файлът с пътищата "
1261"до настройките %s/path не съдържа база от данни или не е бил открит; 2) "
1262"погрешка са създадени два процеса gconfd; 3) операционната ви система е "
1263"настроена лошо и заключването за NFS на файлове не работи за домашната ви "
1264"папка или 4) вашият клиент за NFS е забил и не е известил сървъра при "
1265"рестартирането си, че заключванията на файловете трябва да се махнат. Ако "
1266"имате два процеса gconfd, излезте от системата, убийте всички копия на "
1267"gconfd и влезте отново. Ако имате остарели заключвания, изтрийте ~/.gconf*/"
1268"*lock. Може би проблемът е, че се опитвате да използвате GConf от две машини "
1269"едновременно, а ORBit е със стандартната си конфигурация, която "
1270"предотвратява отдалечени връзки по CORBA — сложете „ORBIIOPIPv4=1“ в /etc/"
1271"orbitrc. Проверете и потребителските журнални файлове за повече подробности "
1272"за проблемите на gconf. Може да има само по един gconfd за домашна папка и "
1273"той трябва да притежава заключващия файл в ~/.gconfd и заключващите файлове "
1274"в отделните места за съхранение като ~/.gconf"
1275
1276#: ../gconf/gconf-sources.c:1610
1277#, c-format
1278msgid "Error finding metainfo: %s"
1279msgstr "Грешка при търсене на метаинформация: %s"
1280
1281#: ../gconf/gconf-sources.c:1679
1282#, c-format
1283msgid "Error getting metainfo: %s"
1284msgstr "Грешка при получаване на метаинформация: %s"
1285
1286#: ../gconf/gconf-sources.c:1703
1287#, c-format
1288msgid "Key `%s' listed as schema for key `%s' actually stores type `%s'"
1289msgstr ""
1290"Ключът „%s“, посочен като схема за ключа „%s“, в действителност съдържа вида "
1291"„%s“"
1292
1293#: ../gconf/gconf-value.c:262
1294#, c-format
1295msgid "Didn't understand `%s' (list must start with a '[')"
1296msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да започва с „[“ )"
1297
1298#: ../gconf/gconf-value.c:275
1299#, c-format
1300msgid "Didn't understand `%s' (list must end with a ']')"
1301msgstr "„%s“ не може да се анализира (списъкът трябва да завършва с „]“ )"
1302
1303#: ../gconf/gconf-value.c:326
1304#, c-format
1305msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ']' found inside list)"
1306msgstr ""
1307"„%s“ не може да се анализира (в списъка има излишна, неекранирана „]“ )"
1308
1309#: ../gconf/gconf-value.c:357 ../gconf/gconf-value.c:518
1310#, c-format
1311msgid "Didn't understand `%s' (extra trailing characters)"
1312msgstr "„%s“ не може да се анализира (в края има излишни знаци)"
1313
1314#: ../gconf/gconf-value.c:404
1315#, c-format
1316msgid "Didn't understand `%s' (pair must start with a '(')"
1317msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да започва с „(“ )"
1318
1319#: ../gconf/gconf-value.c:417
1320#, c-format
1321msgid "Didn't understand `%s' (pair must end with a ')')"
1322msgstr "„%s“ не може да се анализира (двойката трябва да завършва с „)“ )"
1323
1324#: ../gconf/gconf-value.c:447 ../gconf/gconf-value.c:533
1325#, c-format
1326msgid "Didn't understand `%s' (wrong number of elements)"
1327msgstr "„%s“ не може да се анализира (грешен брой елементи)"
1328
1329#: ../gconf/gconf-value.c:487
1330#, c-format
1331msgid "Didn't understand `%s' (extra unescaped ')' found inside pair)"
1332msgstr ""
1333"„%s“ не може да се анализира (в двойката има излишна, неекранирана „)“ )"
1334
1335#: ../gconf/gconf.c:95
1336msgid "Key is NULL"
1337msgstr "Ключът е NULL"
1338
1339#: ../gconf/gconf.c:102
1340#, c-format
1341msgid "\"%s\": %s"
1342msgstr "„%s“: %s"
1343
1344#: ../gconf/gconf.c:423
1345#, c-format
1346msgid "Server couldn't resolve the address `%s'"
1347msgstr "Сървърът не успя да открие обект по адреса „%s“"
1348
1349#: ../gconf/gconf.c:801
1350msgid "Can't add notifications to a local configuration source"
1351msgstr "Не може да се добави уведомяване в локален източник на настройки"
1352
1353#: ../gconf/gconf.c:2251
1354#, c-format
1355msgid "Adding client to server's list failed, CORBA error: %s"
1356msgstr ""
1357"Неуспех при добавяне на клиент към списъка със сървъри, грешка на CORBA: %s"
1358
1359#: ../gconf/gconf.c:2623
1360msgid "Must begin with a slash '/'"
1361msgstr "Трябва да започва с наклонена черта: „/“"
1362
1363#: ../gconf/gconf.c:2645
1364msgid "Can't have two slashes '/' in a row"
1365msgstr "Не може да има две наклонени черти една след друга: „//“"
1366
1367#: ../gconf/gconf.c:2647
1368msgid "Can't have a period '.' right after a slash '/'"
1369msgstr "Не може веднага след наклонена черта „/“ да следва точка „.“"
1370
1371#: ../gconf/gconf.c:2667
1372#, c-format
1373msgid "'\\%o' is not an ASCII character and thus isn't allowed in key names"
1374msgstr ""
1375"„\\%o“ не е знак от ASCII и не може да се използва в имената на ключовете"
1376
1377#: ../gconf/gconf.c:2677
1378#, c-format
1379msgid "`%c' is an invalid character in key/directory names"
1380msgstr "„%c“ не е валиден знак в името на ключ/папка"
1381
1382#: ../gconf/gconf.c:2691
1383msgid "Key/directory may not end with a slash '/'"
1384msgstr "Ключовете и папките не трябва да завършват с наклонена черта „/“"
1385
1386#: ../gconf/gconf.c:3062
1387#, c-format
1388msgid "Failure shutting down configuration server: %s"
1389msgstr "Неуспех при спиране на сървъра за настройки: %s"
1390
1391#: ../gconf/gconf.c:3123
1392#, c-format
1393msgid "Expected float, got %s"
1394msgstr "Очаква се число с плаваща точка, а бе получено %s"
1395
1396#: ../gconf/gconf.c:3158
1397#, c-format
1398msgid "Expected int, got %s"
1399msgstr "Очаква се цяло число, а бе получено %s"
1400
1401#: ../gconf/gconf.c:3193
1402#, c-format
1403msgid "Expected string, got %s"
1404msgstr "Очаква се низ, а бе получено %s"
1405
1406#: ../gconf/gconf.c:3227
1407#, c-format
1408msgid "Expected bool, got %s"
1409msgstr "Очаква се булева стойност, а бе получено %s"
1410
1411#: ../gconf/gconf.c:3260
1412#, c-format
1413msgid "Expected schema, got %s"
1414msgstr "Очаква се схема, а бе получено %s"
1415
1416#: ../gconf/gconf.c:3599
1417#, c-format
1418msgid "CORBA error: %s"
1419msgstr "Грешка на CORBA: %s"
1420
1421#: ../gconf/gconfd.c:308
1422msgid "Shutdown request received"
1423msgstr "Получена е заявка за спиране"
1424
1425#: ../gconf/gconfd.c:340
1426msgid ""
1427"gconfd compiled with debugging; trying to load gconf.path from the source "
1428"directory"
1429msgstr ""
1430"gconfd е компилиран с информация за изчиствана на грешки. Опит да се зареди "
1431"gconf.path от папката с изходен код"
1432
1433#: ../gconf/gconfd.c:360
1434#, c-format
1435msgid ""
1436"No configuration files found. Trying to use the default configuration source "
1437"`%s'"
1438msgstr ""
1439"Не бе открит нито един файл с настройки, опитва се стандартният източник „%s“"
1440
1441#. We want to stay alive but do nothing, because otherwise every
1442#. request would result in another failed gconfd being spawned.
1443#.
1444#: ../gconf/gconfd.c:368
1445#, c-format
1446msgid ""
1447"No configuration sources in the source path. Configuration won't be saved; "
1448"edit %s%s"
1449msgstr ""
1450"Няма нито един източник на настройки в пътя, настройките няма да се запазят. "
1451"Редактирайте %s%s"
1452
1453#: ../gconf/gconfd.c:381
1454#, c-format
1455msgid "Error loading some configuration sources: %s"
1456msgstr "Грешка при зареждане на някои източници на настройки: %s"
1457
1458#: ../gconf/gconfd.c:393
1459msgid ""
1460"No configuration source addresses successfully resolved. Can't load or store "
1461"configuration data"
1462msgstr ""
1463"Нито един източник на настройки не може да бъде открит по адрес. Настройките "
1464"не могат да се заредят или запазят."
1465
1466#: ../gconf/gconfd.c:410
1467msgid ""
1468"No writable configuration sources successfully resolved. May be unable to "
1469"save some configuration changes"
1470msgstr ""
1471"Нито един източник на настройки с права за запис не може да бъде открит по "
1472"адрес. Някои промени по настройките може да не се запазят."
1473
1474#: ../gconf/gconfd.c:591
1475#, c-format
1476msgid "Could not connect to session bus: %s"
1477msgstr "Не може да се направи връзка към шината на сесията: %s"
1478
1479#: ../gconf/gconfd.c:613
1480#, c-format
1481msgid "Failed to get bus name for daemon, exiting: %s"
1482msgstr "Неуспех при получаване на шинното име на демона, приключване: %s"
1483
1484#: ../gconf/gconfd.c:694
1485#, c-format
1486msgid "Could not connect to system bus: %s"
1487msgstr "Не може да се направи връзка към системната шина: %s"
1488
1489#: ../gconf/gconfd.c:830
1490#, c-format
1491msgid "starting (version %s), pid %u user '%s'"
1492msgstr "стартира се (версия %s), идентификатор на процес %u, потребител „%s“"
1493
1494#: ../gconf/gconfd.c:890
1495msgid "Failed to get object reference for ConfigServer"
1496msgstr "Неуспех при получаване на указател към обект за ConfigServer"
1497
1498#: ../gconf/gconfd.c:919
1499#, c-format
1500msgid ""
1501"Failed to write byte to pipe file descriptor %d so client program may hang: %"
1502"s"
1503msgstr ""
1504"Неуспех при запис на байт във файлов дескриптор на програмен канал %d, "
1505"клиентската програма може да забие: %s"
1506
1507#: ../gconf/gconfd.c:965
1508#, c-format
1509msgid "Error releasing lockfile: %s"
1510msgstr "Грешка при освобождаване на файл-ключалка: %s"
1511
1512#: ../gconf/gconfd.c:973
1513msgid "Exiting"
1514msgstr "Приключва се"
1515
1516#: ../gconf/gconfd.c:991
1517msgid "SIGHUP received, reloading all databases"
1518msgstr "Получен е сигнал SIGHUP, всички бази от данни се презареждат"
1519
1520#: ../gconf/gconfd.c:1008
1521msgid "GConf server is not in use, shutting down."
1522msgstr "Не се използва сървър GConf, програмата спира."
1523
1524#: ../gconf/gconfd.c:1334
1525#, c-format
1526msgid "Error obtaining new value for `%s': %s"
1527msgstr "Грешка при получаване на нова стойност за „%s“: %s"
1528
1529#: ../gconf/gconfd.c:1478
1530#, c-format
1531msgid "Returning exception: %s"
1532msgstr "Върнато изключение: %s"
1533
1534#: ../gconf/gconfd.c:1584
1535#, c-format
1536msgid ""
1537"Failed to open gconfd logfile; won't be able to restore listeners after "
1538"gconfd shutdown (%s)"
1539msgstr ""
1540"Неуспех при отваряне на журнален файл за gconfd. Няма да може да се "
1541"възстановят процесите-слушатели след спиране на gconfd (%s)"
1542
1543#: ../gconf/gconfd.c:1619
1544#, c-format
1545msgid ""
1546"Failed to close gconfd logfile; data may not have been properly saved (%s)"
1547msgstr ""
1548"Неуспех при затварянето на журналния файл на gconfd. Данните може да не са "
1549"запазени успешно (%s)"
1550
1551#: ../gconf/gconfd.c:1681
1552#, c-format
1553msgid "Could not open saved state file '%s' for writing: %s"
1554msgstr ""
1555"Неуспех при отваряне на файла за запазване на състоянието „%s“ за запис: %s"
1556
1557#: ../gconf/gconfd.c:1695
1558#, c-format
1559msgid "Could not write saved state file '%s' fd: %d: %s"
1560msgstr ""
1561"Файлът за запазване на състоянието „%s“, fd: %d не може да се запише: %s"
1562
1563#: ../gconf/gconfd.c:1704
1564#, c-format
1565msgid "Could not flush saved state file '%s' to disk: %s"
1566msgstr ""
1567"Не може да се гарантира, че файлът за запазване на състоянието „%s“ е "
1568"записан на диска: %s"
1569
1570#: ../gconf/gconfd.c:1711
1571#, c-format
1572msgid "Failed to close new saved state file '%s': %s"
1573msgstr "Неуспех при затваряне на нов файл за запазване на състоянието „%s“: %s"
1574
1575#: ../gconf/gconfd.c:1725
1576#, c-format
1577msgid "Could not move aside old saved state file '%s': %s"
1578msgstr ""
1579"Старият файл за запазване на състоянието „%s“ не може да се премести: %s"
1580
1581#: ../gconf/gconfd.c:1735
1582#, c-format
1583msgid "Failed to move new saved state file into place: %s"
1584msgstr ""
1585"Неуспех при преместването на новия файл за запазване на състоянието на "
1586"мястото му: %s"
1587
1588#: ../gconf/gconfd.c:1744
1589#, c-format
1590msgid ""
1591"Failed to restore original saved state file that had been moved to '%s': %s"
1592msgstr ""
1593"Неуспех при възстановяването на първоначалния файл за запазване на "
1594"състоянието, който е преместен в „%s“: %s"
1595
1596#: ../gconf/gconfd.c:2223
1597#, c-format
1598msgid ""
1599"Unable to restore a listener on address '%s', couldn't resolve the database"
1600msgstr ""
1601"Процесът-слушател на адрес „%s“ не може да възстанови, базата от данни не "
1602"може да се открие"
1603
1604#: ../gconf/gconfd.c:2259
1605#, c-format
1606msgid "Error reading saved state file: %s"
1607msgstr "Грешка при четене на файл за запазване на състоянието: %s"
1608
1609#: ../gconf/gconfd.c:2309
1610#, c-format
1611msgid "Unable to open saved state file '%s': %s"
1612msgstr "Файлът за запазване на състоянието „%s“ не може да се отвори: %s"
1613
1614#: ../gconf/gconfd.c:2428
1615#, c-format
1616msgid ""
1617"Failed to log addition of listener to gconfd logfile; won't be able to re-"
1618"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1619msgstr ""
1620"Неуспех при запис на добавянето на процес-слушател в журнала на gconfd, няма "
1621"да може да се добави след спиране или завършване на gconfd (%s)"
1622
1623#: ../gconf/gconfd.c:2433
1624#, c-format
1625msgid ""
1626"Failed to log removal of listener to gconfd logfile; might erroneously re-"
1627"add the listener if gconfd exits or shuts down (%s)"
1628msgstr ""
1629"Неуспех при запис на премахването на процес-слушател в журнала на gconfd. "
1630"Може погрешно да бъде добавен отново след спиране или завършване на gconfd (%"
1631"s)"
1632
1633#: ../gconf/gconfd.c:2456 ../gconf/gconfd.c:2630
1634#, c-format
1635msgid "Failed to get IOR for client: %s"
1636msgstr "Неуспех при получаване на IOR за клиент: %s"
1637
1638#: ../gconf/gconfd.c:2471
1639#, c-format
1640msgid "Failed to open saved state file: %s"
1641msgstr "Неуспех при отваряне на файл за запазване на състоянието: %s"
1642
1643#: ../gconf/gconfd.c:2484
1644#, c-format
1645msgid "Failed to write client add to saved state file: %s"
1646msgstr ""
1647"Неуспех при запис на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1648"състоянието: %s"
1649
1650#: ../gconf/gconfd.c:2492
1651#, c-format
1652msgid "Failed to flush client add to saved state file: %s"
1653msgstr ""
1654"Неуспех при приключване на добавянето на клиент във файл за запазване на "
1655"състоянието: %s"
1656
1657#: ../gconf/gconfd.c:2591
1658msgid ""
1659"Some client removed itself from the GConf server when it hadn't been added."
1660msgstr "Някой клиент се самоизтри от сървъра GConf, без да е бил добавен"
1661
1662#: ../gconf/gconftool.c:93
1663msgid "Set a key to a value and sync. Use with --type."
1664msgstr ""
1665"Задаване на стойност на клавиш\n"
1666"                                        и записване върху диска. Използва се "
1667"с\n"
1668"                                        --type"
1669
1670#: ../gconf/gconftool.c:102
1671msgid "Print the value of a key to standard output."
1672msgstr ""
1673"Отпечатване на стойността на\n"
1674"                                        ключ на стандартния изход"
1675
1676#: ../gconf/gconftool.c:112
1677msgid "Unset the keys on the command line"
1678msgstr ""
1679"Премахване на стойностите на\n"
1680"                                        ключовете на командния ред"
1681
1682#: ../gconf/gconftool.c:121
1683msgid ""
1684"Recursively unset all keys at or below the key/directory names on the "
1685"command line"
1686msgstr ""
1687"Рекурсивно премахване на стой-\n"
1688"                                        ностите на всички ключове под ключа/"
1689"пап-\n"
1690"                                        ката на командния ред"
1691
1692#: ../gconf/gconftool.c:130
1693msgid "Toggles a boolean key."
1694msgstr ""
1695"Превключване на булев\n"
1696"                                        ключ."
1697
1698#: ../gconf/gconftool.c:139
1699msgid "Print all key/value pairs in a directory."
1700msgstr ""
1701"Показване на всички двойки\n"
1702"                                        ключ/стойност в папка"
1703
1704#: ../gconf/gconftool.c:148
1705msgid "Print all subdirectories in a directory."
1706msgstr ""
1707"Показване на всички подпапки в\n"
1708"                                        папка"
1709
1710#: ../gconf/gconftool.c:157
1711msgid "Print all subdirectories and entries under a directory, recursively."
1712msgstr ""
1713"Рекурсивен печат на всички за-\n"
1714"                                        писи в папка"
1715
1716#: ../gconf/gconftool.c:166 ../gconf/gconftool.c:175
1717msgid "Search for a key, recursively."
1718msgstr "Рекурсивно търсене на ключ"
1719
1720#: ../gconf/gconftool.c:184
1721msgid "Get the short doc string for a key"
1722msgstr ""
1723"Получаване на кратка информация\n"
1724"                                        за ключа"
1725
1726#: ../gconf/gconftool.c:193
1727msgid "Get the long doc string for a key"
1728msgstr ""
1729"Получаване на подробна информа-\n"
1730"                                        ция за ключа"
1731
1732#: ../gconf/gconftool.c:202
1733msgid "Return 0 if the directory exists, 2 if it does not."
1734msgstr ""
1735"Връщане на 0, ако папката съ-\n"
1736"                                        ществува, и 2, ако не съществува"
1737
1738#: ../gconf/gconftool.c:211
1739msgid "Ignore schema defaults when reading values."
1740msgstr ""
1741"Игнориране на стандартните нас-\n"
1742"                                        тройки на схемата, когато се четат "
1743"стой-\n"
1744"                                        ностите"
1745
1746#: ../gconf/gconftool.c:226
1747msgid ""
1748"Dump to standard output an XML description of all entries under a directory, "
1749"recursively."
1750msgstr ""
1751"Рекурсивно извеждане на описа-\n"
1752"                                        ние на всички записи в папка във вид "
1753"на\n"
1754"                                        XML"
1755
1756#: ../gconf/gconftool.c:235
1757msgid ""
1758"Load from the specified file an XML description of values and set them "
1759"relative to a directory."
1760msgstr ""
1761"Зареждане от избрания файл на\n"
1762"                                        описание във вид на XML на "
1763"стойностите\n"
1764"                                        и настройване относително към папка"
1765
1766#: ../gconf/gconftool.c:244
1767msgid "Unload a set of values described in an XML file."
1768msgstr ""
1769"Махане на набор от стойности\n"
1770"                                        описани във файл на XML"
1771
1772#: ../gconf/gconftool.c:259
1773msgid "Get the name of the default source"
1774msgstr ""
1775"Получаване на името на стан-\n"
1776"                                        дартния източник"
1777
1778#: ../gconf/gconftool.c:268
1779msgid "Shut down gconfd. DON'T USE THIS OPTION WITHOUT GOOD REASON."
1780msgstr ""
1781"Спиране на gconfd. НЕ ИЗПОЛЗ-\n"
1782"                                        ВАЙТЕ ТАЗИ ОПЦИЯ БЕЗ ДОБРА ПРИЧИНА"
1783
1784#: ../gconf/gconftool.c:277
1785msgid "Return 0 if gconfd is running, 2 if not."
1786msgstr ""
1787"Връщане на 0, ако gconfd се\n"
1788"                                        изпълнява в момента, и 2, ако не се "
1789"из-\n"
1790"                                        пълнява"
1791
1792#: ../gconf/gconftool.c:286
1793msgid ""
1794"Launch the configuration server (gconfd). (Normally happens automatically "
1795"when needed.)"
1796msgstr ""
1797"Стартиране на конфигурационен\n"
1798"                                        сървър (gconfd). (Нормално "
1799"стартирането\n"
1800"                                        е автоматично — при необходимост)"
1801
1802#: ../gconf/gconftool.c:301
1803msgid ""
1804"Specify the type of the value being set, or the type of the value a schema "
1805"describes. Unique abbreviations OK."
1806msgstr ""
1807"Указване на вида, който се за-\n"
1808"                                        дава, или вида на стойностите, "
1809"които\n"
1810"                                        схемата описва. Уникалните "
1811"съкращения са\n"
1812"                                        позволени"
1813
1814#: ../gconf/gconftool.c:302
1815msgid "int|bool|float|string|list|pair"
1816msgstr "int|bool|float|string|list|pair"
1817
1818#: ../gconf/gconftool.c:310
1819msgid "Print the data type of a key to standard output."
1820msgstr ""
1821"Отпечатване на вида данни на\n"
1822"                                        ключ на стандартния изход"
1823
1824#: ../gconf/gconftool.c:319
1825msgid "Get the number of elements in a list key."
1826msgstr ""
1827"Взимане номера на елементите в\n"
1828"                                        ключ-списък"
1829
1830#: ../gconf/gconftool.c:328
1831msgid "Get a specific element from a list key, numerically indexed."
1832msgstr ""
1833"Взимане на специфичен елемент\n"
1834"                                        от ключ-списък, индексиран с номера"
1835
1836#: ../gconf/gconftool.c:337
1837msgid ""
1838"Specify the type of the list value being set, or the type of the value a "
1839"schema describes. Unique abbreviations OK."
1840msgstr ""
1841"Указване на вида на стойността\n"
1842"                                        на списъка, която се задава, или "
1843"вида на\n"
1844"                                        стойностите, които схемата описва. "
1845"Уни-\n"
1846"                                        калните съкращения са позволени"
1847
1848#: ../gconf/gconftool.c:338 ../gconf/gconftool.c:347 ../gconf/gconftool.c:356
1849msgid "int|bool|float|string"
1850msgstr "int|bool|float|string"
1851
1852#: ../gconf/gconftool.c:346
1853msgid ""
1854"Specify the type of the car pair value being set, or the type of the value a "
1855"schema describes. Unique abbreviations OK."
1856msgstr ""
1857"Указване на вида на главата\n"
1858"                                        (car) от двойката, който се задава "
1859"или\n"
1860"                                        вида на стойностите, които схемата "
1861"опис-\n"
1862"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1863"позволени"
1864
1865#: ../gconf/gconftool.c:355
1866msgid ""
1867"Specify the type of the cdr pair value being set, or the type of the value a "
1868"schema describes. Unique abbreviations OK."
1869msgstr ""
1870"Указване на вида на опашката\n"
1871"                                        (cdr) от двойката, който се задава, "
1872"или\n"
1873"                                        вида на стойностите, които схемата "
1874"опис-\n"
1875"                                        ва. Уникалните съкращения са "
1876"позволени"
1877
1878#: ../gconf/gconftool.c:370
1879msgid "Specify a schema file to be installed"
1880msgstr ""
1881"Указване на файл-схема за ин-\n"
1882"                                        сталиране"
1883
1884#: ../gconf/gconftool.c:371
1885msgid "FILENAME"
1886msgstr "ИМЕ_НА_ФАЙЛ"
1887
1888#: ../gconf/gconftool.c:379
1889msgid "Specify a configuration source to use rather than the default path"
1890msgstr ""
1891"Указване на източник на наст-\n"
1892"                                        ройки, който да се използва, вместо\n"
1893"                                        стандартния път"
1894
1895#: ../gconf/gconftool.c:380
1896msgid "SOURCE"
1897msgstr "ИЗТОЧНИК"
1898
1899#: ../gconf/gconftool.c:388
1900msgid ""
1901"Bypass server, and access the configuration database directly. Requires that "
1902"gconfd is not running."
1903msgstr ""
1904"Директен достъп до базата от\n"
1905"                                        данни с настройки като сървърът се "
1906"прес-\n"
1907"                                        кача. Не трябва да има стартиран "
1908"процес\n"
1909"                                        gconfd"
1910
1911#: ../gconf/gconftool.c:397
1912msgid ""
1913"Properly installs schema files on the command line into the database. "
1914"Specify a custom configuration source in the GCONF_CONFIG_SOURCE environment "
1915"variable, or set set the variable to an empty string to use the default "
1916"configuration source."
1917msgstr ""
1918"Инсталиране на файловете-схеми\n"
1919"                                        от командния ред в базата от данни. "
1920"За\n"
1921"                                        да се ползва различен от стандартния "
1922"из-\n"
1923"                                        точник на настройки, той трябва да "
1924"е\n"
1925"                                        посочен в променливата на средата\n"
1926"                                        GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1927"празна,\n"
1928"                                        се използва стандартният източник"
1929
1930#: ../gconf/gconftool.c:406
1931msgid ""
1932"Properly uninstalls schema files on the command line from the database. "
1933"GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable should be set to a non-default "
1934"configuration source or set to the empty string to use the default."
1935msgstr ""
1936"Деинсталиране на файловете-\n"
1937"                                        схеми от командния ред от базата от "
1938"дан-\n"
1939"                                        ни. За да се ползва различен от "
1940"стан-\n"
1941"                                        дартния източник на настройки, той "
1942"тряб-\n"
1943"                                        ва да е посочен в променливата на "
1944"среда-\n"
1945"                                        та GCONF_CONFIG_SOURCE. Ако тя е "
1946"празна,\n"
1947"                                        се използва стандартният източник"
1948
1949#: ../gconf/gconftool.c:421
1950msgid ""
1951"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of values of "
1952"different types for keys on the command line."
1953msgstr ""
1954"Стресово изпитване на приложе-\n"
1955"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1956"раз-\n"
1957"                                        лични видове стойности на ключовете "
1958"на\n"
1959"                                        командния ред"
1960
1961#: ../gconf/gconftool.c:430
1962msgid ""
1963"Torture-test an application by setting and unsetting a bunch of keys inside "
1964"the directories on the command line."
1965msgstr ""
1966"Стресово изпитване на приложе-\n"
1967"                                        ние чрез задаване и премахване на "
1968"стой-\n"
1969"                                        ности на ключове в папките на "
1970"командния\n"
1971"                                        ред"
1972
1973#: ../gconf/gconftool.c:445
1974msgid ""
1975"Set a schema and sync. Use with --short-desc, --long-desc, --owner, and --"
1976"type."
1977msgstr ""
1978"Задаване на схема и записване\n"
1979"                                        върху диска. Използва се със\n"
1980"                                        --short-desc, --long-desc, --owner, "
1981"и\n"
1982"                                        --type"
1983
1984#: ../gconf/gconftool.c:454
1985msgid "Specify a short half-line description to go in a schema."
1986msgstr ""
1987"Указване на кратко описание на\n"
1988"                                        схема"
1989
1990#: ../gconf/gconftool.c:455 ../gconf/gconftool.c:464
1991msgid "DESCRIPTION"
1992msgstr "ОПИСАНИЕ"
1993
1994#: ../gconf/gconftool.c:463
1995msgid "Specify a several-line description to go in a schema."
1996msgstr ""
1997"Указване на подробно описание\n"
1998"                                        на схема"
1999
2000#: ../gconf/gconftool.c:472
2001msgid "Specify the owner of a schema"
2002msgstr "Указване на собственик на схема"
2003
2004#: ../gconf/gconftool.c:473
2005msgid "OWNER"
2006msgstr "СОБСТВЕНИК"
2007
2008#: ../gconf/gconftool.c:481
2009msgid "Get the name of the schema applied to this key"
2010msgstr ""
2011"Получаване на името на схемата\n"
2012"                                        присвоена на този ключ"
2013
2014#: ../gconf/gconftool.c:490
2015msgid "Specify the schema name followed by the key to apply the schema name to"
2016msgstr ""
2017"Указване на името на схемата,\n"
2018"                                        последвано от ключа, на който да се\n"
2019"                                        присвои схемата"
2020
2021#: ../gconf/gconftool.c:499
2022msgid "Remove any schema name applied to the given keys"
2023msgstr ""
2024"Премахване на всяко име на схе-\n"
2025"                                        ма присвоена на дадените ключове"
2026
2027#: ../gconf/gconftool.c:514
2028msgid "Print version"
2029msgstr "Показване на версията"
2030
2031#: ../gconf/gconftool.c:523
2032msgid "[FILE...]|[KEY...]|[DIR...]"
2033msgstr "[ФАЙЛ…]|[КЛЮЧ…]|[ПАПКА…]"
2034
2035#: ../gconf/gconftool.c:585
2036msgid "- Tool to manipulate a GConf configuration"
2037msgstr " — инструмент за работа с настройки на GConf"
2038
2039#: ../gconf/gconftool.c:590
2040msgid "Client options:"
2041msgstr "Опции за клиента:"
2042
2043#: ../gconf/gconftool.c:590
2044msgid "Show client options"
2045msgstr ""
2046"Показване на опциите за\n"
2047"                                        клиента"
2048
2049#: ../gconf/gconftool.c:595
2050msgid "Key type options:"
2051msgstr "Опции за вида на ключа:"
2052
2053#: ../gconf/gconftool.c:595
2054msgid "Show key type options"
2055msgstr ""
2056"Показване на опциите за\n"
2057"                                        вида на ключа"
2058
2059#: ../gconf/gconftool.c:600
2060msgid "Load/Save options:"
2061msgstr "Опции за зареждането/запазването:"
2062
2063#: ../gconf/gconftool.c:600
2064msgid "Show load/save options"
2065msgstr ""
2066"Показване на опциите за\n"
2067"                                        зареждането/запазването"
2068
2069#: ../gconf/gconftool.c:605
2070msgid "Server options:"
2071msgstr "Опции за сървъра:"
2072
2073#: ../gconf/gconftool.c:605
2074msgid "Show server options"
2075msgstr ""
2076"Показване на опциите за\n"
2077"                                        сървъра"
2078
2079#: ../gconf/gconftool.c:610
2080msgid "Installation options:"
2081msgstr "Настройки за инсталация:"
2082
2083#: ../gconf/gconftool.c:610
2084msgid "Show installation options"
2085msgstr ""
2086"Показване на опциите за\n"
2087"                                        инсталация"
2088
2089#: ../gconf/gconftool.c:615
2090msgid "Test options:"
2091msgstr "Настройки за тестване:"
2092
2093#: ../gconf/gconftool.c:615
2094msgid "Show test options"
2095msgstr ""
2096"Показване на опциите за\n"
2097"                                        тестване"
2098
2099#: ../gconf/gconftool.c:620
2100msgid "Schema options:"
2101msgstr "Настройки за схема:"
2102
2103#: ../gconf/gconftool.c:620
2104msgid "Show schema options"
2105msgstr ""
2106"Показване на опциите за\n"
2107"                                        схема"
2108
2109#: ../gconf/gconftool.c:629
2110#, c-format
2111msgid "Run '%s --help' to see a full list of available command line options.\n"
2112msgstr ""
2113"Изпълнете „%s --help“, за да видите пълния списък от налични опции на "
2114"командата.\n"
2115
2116#: ../gconf/gconftool.c:657
2117#, c-format
2118msgid "Can't get and set/unset simultaneously\n"
2119msgstr ""
2120"Не може едновременно да се получава и да се задава/премахва информация\n"
2121
2122#: ../gconf/gconftool.c:667
2123#, c-format
2124msgid "Can't set and get/unset simultaneously\n"
2125msgstr ""
2126"Не може едновременно да се задава и да се получава/премахва информация\n"
2127
2128#: ../gconf/gconftool.c:674
2129#, c-format
2130msgid "Can't get type and set/unset simultaneously\n"
2131msgstr ""
2132"Не може едновременно да се получава вида и да се задава/премахва информация\n"
2133
2134#: ../gconf/gconftool.c:682
2135#, c-format
2136msgid "Can't toggle and get/set/unset simultaneously\n"
2137msgstr ""
2138"Не може едновременно да се превключва и да се получава/задава/премахва "
2139"информация\n"
2140
2141#: ../gconf/gconftool.c:693
2142#, c-format
2143msgid "Can't use --all-entries with --get or --set\n"
2144msgstr "--all-entries не може да се използва с --get или --set\n"
2145
2146#: ../gconf/gconftool.c:704
2147#, c-format
2148msgid "Can't use --all-dirs with --get or --set\n"
2149msgstr "--all-dirs не може да се използва с --get или --set\n"
2150
2151#: ../gconf/gconftool.c:718
2152#, c-format
2153msgid ""
2154"--recursive-list should not be used with --get, --set, --unset, --all-"
2155"entries, --all-dirs, or --search-key\n"
2156msgstr ""
2157"--recursive-list не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-"
2158"entries, --all-dirs или --search-key\n"
2159
2160#: ../gconf/gconftool.c:732
2161#, c-format
2162msgid ""
2163"--set_schema should not be used with --get, --set, --unset, --all-entries, --"
2164"all-dirs, or --search-key\n"
2165msgstr ""
2166"--set_schema не може да се използва с --get, --set, --unset, --all-entries, "
2167"--all-dirs или --search-key\n"
2168
2169#: ../gconf/gconftool.c:738
2170#, c-format
2171msgid "Value type is only relevant when setting a value\n"
2172msgstr "Вид на стойността е уместен само, когато се задава стойност\n"
2173
2174#: ../gconf/gconftool.c:744
2175#, c-format
2176msgid "Must specify a type when setting a value\n"
2177msgstr "Когато задавате стойност, трябва да зададете и вида ѝ\n"
2178
2179#: ../gconf/gconftool.c:752
2180#, c-format
2181msgid ""
2182"--ignore-schema-defaults is only relevant with --get, --all-entries, --dump, "
2183"--recursive-list, --get-list-size or --get-list-element\n"
2184msgstr ""
2185"--ignore-schema-defaults се използва само с --get, --all-entries, --dump, --"
2186"recursive-list, --get-list-size или --get-list-element\n"
2187
2188#: ../gconf/gconftool.c:764 ../gconf/gconftool.c:777 ../gconf/gconftool.c:790
2189#: ../gconf/gconftool.c:804 ../gconf/gconftool.c:817 ../gconf/gconftool.c:830
2190#: ../gconf/gconftool.c:844
2191#, c-format
2192msgid "%s option must be used by itself.\n"
2193msgstr "Опцията %s се използва самостоятелно.\n"
2194
2195#: ../gconf/gconftool.c:853
2196#, c-format
2197msgid ""
2198"You must specify a configuration source with --config-source when using --"
2199"direct\n"
2200msgstr ""
2201"Трябва да укажете източник на настройки с --config-source, когато използвате "
2202"--direct\n"
2203
2204#: ../gconf/gconftool.c:859
2205#, c-format
2206msgid "Failed to init GConf: %s\n"
2207msgstr "Неуспех при инициализиране на GConf: %s\n"
2208
2209#: ../gconf/gconftool.c:887
2210#, c-format
2211msgid "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
2212msgstr ""
2213"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL е зададена, не се инсталират схеми\n"
2214
2215#: ../gconf/gconftool.c:894
2216#, c-format
2217msgid ""
2218"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL is set, not uninstalling schemas\n"
2219msgstr ""
2220"GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_UNINSTALL е зададена, не се деинсталират "
2221"схеми\n"
2222
2223#: ../gconf/gconftool.c:907
2224#, c-format
2225msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
2226msgstr "Трябва да зададете променливата на средата GCONF_CONFIG_SOURCE\n"
2227
2228#: ../gconf/gconftool.c:962
2229#, c-format
2230msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
2231msgstr "Неуспех при свързване с източник/ци на настройки: %s\n"
2232
2233#: ../gconf/gconftool.c:1267
2234#, c-format
2235msgid "Shutdown error: %s\n"
2236msgstr "Грешка при спиране: %s\n"
2237
2238#: ../gconf/gconftool.c:1310
2239#, c-format
2240msgid "Must specify one or more directories to recursively list.\n"
2241msgstr "Трябва да укажете една или повече папки за рекурсивно показване.\n"
2242
2243#: ../gconf/gconftool.c:1355 ../gconf/gconftool.c:1549
2244#: ../gconf/gconftool.c:1815
2245#, c-format
2246msgid "Failure listing entries in `%s': %s\n"
2247msgstr "Неуспех при показване на записите в „%s“: %s\n"
2248
2249#: ../gconf/gconftool.c:1375 ../gconf/gconftool.c:1568
2250msgid "(no value set)"
2251msgstr "(няма зададена стойност)"
2252
2253#: ../gconf/gconftool.c:1438
2254#, c-format
2255msgid "Must specify a key pattern to search for.\n"
2256msgstr "Трябва да укажете шаблон за ключ, който да се търси.\n"
2257
2258#: ../gconf/gconftool.c:1457
2259#, c-format
2260msgid "Must specify a PCRE regex to search for.\n"
2261msgstr "Трябва да укажете регулярен израз на PCRE, който да се търси.\n"
2262
2263#: ../gconf/gconftool.c:1464
2264#, c-format
2265msgid "Error compiling regex: %s\n"
2266msgstr "Грешка при компилиране на регулярен израз: %s\n"
2267
2268#: ../gconf/gconftool.c:1507
2269#, c-format
2270msgid "Must specify one or more directories to dump.\n"
2271msgstr ""
2272"Трябва да укажете една или повече папки, чиято стойност да се премахне.\n"
2273
2274#: ../gconf/gconftool.c:1874
2275#, c-format
2276msgid "Failed to spawn the configuration server (gconfd): %s\n"
2277msgstr "Неуспех при стартиране на сървъра за настройки (gconfd): %s\n"
2278
2279#: ../gconf/gconftool.c:1903
2280#, c-format
2281msgid "Must specify a key or keys to get\n"
2282msgstr "Трябва да укажете ключ/ове за получаване\n"
2283
2284#: ../gconf/gconftool.c:1938
2285#, c-format
2286msgid "Type: %s\n"
2287msgstr "Вид: %s\n"
2288
2289#: ../gconf/gconftool.c:1939
2290#, c-format
2291msgid "List Type: %s\n"
2292msgstr "Вид на списък: %s\n"
2293
2294#: ../gconf/gconftool.c:1940
2295#, c-format
2296msgid "Car Type: %s\n"
2297msgstr "Вид на глава (car): %s\n"
2298
2299#: ../gconf/gconftool.c:1941
2300#, c-format
2301msgid "Cdr Type: %s\n"
2302msgstr "Вид на опашка (cdr): %s\n"
2303
2304#: ../gconf/gconftool.c:1946
2305#, c-format
2306msgid "Default Value: %s\n"
2307msgstr "Стандартна стойност: %s\n"
2308
2309#: ../gconf/gconftool.c:1946 ../gconf/gconftool.c:1948
2310#: ../gconf/gconftool.c:1949 ../gconf/gconftool.c:1950
2311msgid "Unset"
2312msgstr "Без стойност"
2313
2314#: ../gconf/gconftool.c:1948
2315#, c-format
2316msgid "Owner: %s\n"
2317msgstr "Собственик: %s\n"
2318
2319#: ../gconf/gconftool.c:1949
2320#, c-format
2321msgid "Short Desc: %s\n"
2322msgstr "Кр. опис.: %s\n"
2323
2324#: ../gconf/gconftool.c:1950
2325#, c-format
2326msgid "Long Desc: %s\n"
2327msgstr "Подр. опис.: %s\n"
2328
2329#: ../gconf/gconftool.c:1959 ../gconf/gconftool.c:2236
2330#: ../gconf/gconftool.c:2270 ../gconf/gconftool.c:2315
2331#: ../gconf/gconftool.c:2460
2332#, c-format
2333msgid "No value set for `%s'\n"
2334msgstr "Няма зададена стойност за „%s“\n"
2335
2336#: ../gconf/gconftool.c:1963 ../gconf/gconftool.c:2240
2337#: ../gconf/gconftool.c:2274 ../gconf/gconftool.c:2319
2338#: ../gconf/gconftool.c:2464
2339#, c-format
2340msgid "Failed to get value for `%s': %s\n"
2341msgstr "Неуспех при получаване на стойността на „%s“: %s\n"
2342
2343#: ../gconf/gconftool.c:2006 ../gconf/gconftool.c:2018
2344#, c-format
2345msgid "Don't understand type `%s'\n"
2346msgstr "Вида „%s“ не може да се разбере\n"
2347
2348#: ../gconf/gconftool.c:2030
2349#, c-format
2350msgid "Must specify alternating keys/values as arguments\n"
2351msgstr "Трябва да укажете редуващи се ключ/стойност като аргументи\n"
2352
2353#: ../gconf/gconftool.c:2050
2354#, c-format
2355msgid "No value to set for key: `%s'\n"
2356msgstr "Не е зададена стойност на ключа: „%s“\n"
2357
2358#: ../gconf/gconftool.c:2078
2359#, c-format
2360msgid "Cannot set schema as value\n"
2361msgstr "Не може да се зададе схема като стойност\n"
2362
2363#: ../gconf/gconftool.c:2088
2364#, c-format
2365msgid "When setting a list you must specify a primitive list-type\n"
2366msgstr "При задаването на списък, трябва да се укаже видът на елементите\n"
2367
2368#: ../gconf/gconftool.c:2102
2369#, c-format
2370msgid ""
2371"When setting a pair you must specify a primitive car-type and cdr-type\n"
2372msgstr ""
2373"При задаването на двойка, трябва да се укажат видовете на главата и опашката "
2374"(car и cdr)\n"
2375
2376#: ../gconf/gconftool.c:2117
2377#, c-format
2378msgid "Error: %s\n"
2379msgstr "Грешка: %s\n"
2380
2381#: ../gconf/gconftool.c:2130 ../gconf/gconftool.c:2195
2382#: ../gconf/gconftool.c:3215
2383#, c-format
2384msgid "Error setting value: %s\n"
2385msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s\n"
2386
2387#: ../gconf/gconftool.c:2148
2388#, c-format
2389msgid "Error syncing: %s\n"
2390msgstr "Грешка при синхронизация: %s\n"
2391
2392#: ../gconf/gconftool.c:2163
2393#, c-format
2394msgid "Must specify one or more keys as arguments\n"
2395msgstr "Трябва да укажете един или повече ключове като аргументи.\n"
2396
2397#: ../gconf/gconftool.c:2179
2398#, c-format
2399msgid "No value found for key %s\n"
2400msgstr "Не е открита стойност на ключа: „%s“\n"
2401
2402#: ../gconf/gconftool.c:2185
2403#, c-format
2404msgid "Not a boolean value: %s\n"
2405msgstr "Следното не е булева стойност: „%s“\n"
2406
2407#: ../gconf/gconftool.c:2216
2408#, c-format
2409msgid "Must specify a key or keys to get type\n"
2410msgstr "Трябва да укажете ключ за получаване на вида\n"
2411
2412#: ../gconf/gconftool.c:2260
2413#, c-format
2414msgid "Must specify a key to lookup size of.\n"
2415msgstr "Трябва да укажете ключ, от който да се гледа размера\n"
2416
2417#: ../gconf/gconftool.c:2285 ../gconf/gconftool.c:2330
2418#, c-format
2419msgid "Key %s is not a list.\n"
2420msgstr "Ключът %s не е списък.\n"
2421
2422#: ../gconf/gconftool.c:2305
2423#, c-format
2424msgid "Must specify a key from which to get list element.\n"
2425msgstr "Трябва да се определи ключ, от който да се вземе елемент-списък.\n"
2426
2427#: ../gconf/gconftool.c:2336
2428#, c-format
2429msgid "Must specify list index.\n"
2430msgstr "Трябва да бъде даден индексът за списъка.\n"
2431
2432#: ../gconf/gconftool.c:2343
2433#, c-format
2434msgid "List index must be non-negative.\n"
2435msgstr "Индексът за списъка трябва да е неотрицателен.\n"
2436
2437#: ../gconf/gconftool.c:2352
2438#, c-format
2439msgid "List index is out of bounds.\n"
2440msgstr "Индексът за списъка е извън граници.\n"
2441
2442#: ../gconf/gconftool.c:2378
2443#, c-format
2444msgid "Must specify a key or keys on the command line\n"
2445msgstr "Трябва да укажете ключ/ове на командния ред\n"
2446
2447#: ../gconf/gconftool.c:2398
2448#, c-format
2449msgid "No schema known for `%s'\n"
2450msgstr "Няма известна схема за „%s“\n"
2451
2452#: ../gconf/gconftool.c:2431
2453#, c-format
2454msgid "No doc string stored in schema at '%s'\n"
2455msgstr "Няма документиращ низ в схемата на „%s“\n"
2456
2457#: ../gconf/gconftool.c:2436
2458#, c-format
2459msgid "Error getting schema at '%s': %s\n"
2460msgstr "Грешка при получаване на схема на „%s“: %s\n"
2461
2462#: ../gconf/gconftool.c:2443
2463#, c-format
2464msgid "No schema stored at '%s'\n"
2465msgstr "Няма запазена схема в „%s“\n"
2466
2467#: ../gconf/gconftool.c:2446
2468#, c-format
2469msgid "Value at '%s' is not a schema\n"
2470msgstr "Стойността на „%s“ не е схема\n"
2471
2472#: ../gconf/gconftool.c:2502
2473#, c-format
2474msgid "Must specify a schema name followed by the key name to apply it to\n"
2475msgstr ""
2476"Трябва да укажете име на схема последвано от име на ключ, на който да се "
2477"присвои схемата\n"
2478
2479#: ../gconf/gconftool.c:2509
2480#, c-format
2481msgid "Error associating schema name '%s' with key name '%s': %s\n"
2482msgstr ""
2483"Грешка при свързване на името на схемата „%s“ с името на ключа „%s“: %s\n"
2484
2485#: ../gconf/gconftool.c:2527
2486#, c-format
2487msgid "Must specify keys to unapply schema from\n"
2488msgstr "Трябва да укажете ключове за махане на схемата\n"
2489
2490#: ../gconf/gconftool.c:2537
2491#, c-format
2492msgid "Error removing schema name from '%s': %s\n"
2493msgstr "Грешка при премахване на името на схемата от „%s“: %s\n"
2494
2495#: ../gconf/gconftool.c:2562
2496#, c-format
2497msgid "Must specify key (schema name) as the only argument\n"
2498msgstr "Трябва да укажете ключ (име на схема) като единствен аргумент\n"
2499
2500#: ../gconf/gconftool.c:2604
2501#, c-format
2502msgid "List type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2503msgstr "Видът на списъка трябва да е: string, int, float или bool\n"
2504
2505#: ../gconf/gconftool.c:2624
2506#, c-format
2507msgid "Pair car type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2508msgstr "Видът на главата (car) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2509
2510#: ../gconf/gconftool.c:2644
2511#, c-format
2512msgid "Pair cdr type must be a primitive type: string, int, float or bool\n"
2513msgstr "Видът на опашката (cdr) трябва да е: string, int, float или bool\n"
2514
2515#: ../gconf/gconftool.c:2659
2516#, c-format
2517msgid "Error setting value: %s"
2518msgstr "Грешка при задаване на стойност: %s"
2519
2520#: ../gconf/gconftool.c:2673
2521#, c-format
2522msgid "Error syncing: %s"
2523msgstr "Грешка при синхронизация: %s"
2524
2525#: ../gconf/gconftool.c:2688
2526#, c-format
2527msgid "Must specify one or more directories to get key/value pairs from.\n"
2528msgstr ""
2529"Трябва да укажете една или повече папки, от които да се получава двойката "
2530"ключ/стойност.\n"
2531
2532#: ../gconf/gconftool.c:2702
2533#, c-format
2534msgid "Must specify one or more keys to unset.\n"
2535msgstr ""
2536"Трябва да укажете един или повече ключове, чиято стойност да се премахне.\n"
2537
2538#: ../gconf/gconftool.c:2713
2539#, c-format
2540msgid "Error unsetting `%s': %s\n"
2541msgstr "Грешка при премахване на „%s“: %s\n"
2542
2543#: ../gconf/gconftool.c:2733
2544#, c-format
2545msgid "Must specify one or more keys to recursively unset.\n"
2546msgstr ""
2547"Трябва да укажете един или повече ключове, чиито стойности рекурсивно да се "
2548"премахнат.\n"
2549
2550#: ../gconf/gconftool.c:2747
2551#, c-format
2552msgid "Failure during recursive unset of \"%s\": %s\n"
2553msgstr "Неуспех при премахване рекурсивно на „%s“: %s\n"
2554
2555#: ../gconf/gconftool.c:2767
2556#, c-format
2557msgid "Must specify one or more directories to get subdirs from.\n"
2558msgstr ""
2559"Трябва да укажете една или повече папки, от които да получите подпапки.\n"
2560
2561#: ../gconf/gconftool.c:2801
2562#, c-format
2563msgid "Error listing dirs: %s\n"
2564msgstr "Грешка при показване на папки: %s\n"
2565
2566#: ../gconf/gconftool.c:2937
2567#, c-format
2568msgid "WARNING: must specify both a <car> and a <cdr> in a <pair>\n"
2569msgstr ""
2570"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да укажете както глава, така и опашка (<car> и <cdr>) "
2571"в двойка (<pair>)\n"
2572
2573#: ../gconf/gconftool.c:2964
2574#, c-format
2575msgid "WARNING: key specified (%s) for schema under a <value> - ignoring\n"
2576msgstr ""
2577"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: указан ключ (%s) за схемата под стойността <value> — "
2578"игнорира се\n"
2579
2580#: ../gconf/gconftool.c:2997
2581#, c-format
2582msgid "WARNING: must have a child node under <value>\n"
2583msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: трябва да има подчинен възел под <value>\n"
2584
2585#: ../gconf/gconftool.c:3003
2586#, c-format
2587msgid "WARNING: node <%s> not understood\n"
2588msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира\n"
2589
2590#: ../gconf/gconftool.c:3021
2591#, c-format
2592msgid "WARNING: Failed to parse int value `%s'\n"
2593msgstr ""
2594"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на целочислената стойност „%s“\n"
2595
2596#: ../gconf/gconftool.c:3042
2597#, c-format
2598msgid "WARNING: Failed to parse float value `%s'\n"
2599msgstr ""
2600"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността с плаваща запетая „%"
2601"s“\n"
2602
2603#: ../gconf/gconftool.c:3064
2604#, c-format
2605msgid "WARNING: Failed to parse string value `%s'\n"
2606msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стойността на низа „%s“\n"
2607
2608#: ../gconf/gconftool.c:3085
2609#, c-format
2610msgid "WARNING: Failed to parse boolean value `%s'\n"
2611msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на булева стойност „%s“\n"
2612
2613#: ../gconf/gconftool.c:3194 ../gconf/gconftool.c:3736
2614#, c-format
2615msgid "WARNING: failed to associate schema `%s' with key `%s': %s\n"
2616msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при свързване на схема „%s“ с ключа „%s“: %s\n"
2617
2618#: ../gconf/gconftool.c:3309
2619#, c-format
2620msgid "WARNING: invalid or missing type for schema (%s)\n"
2621msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на схема (%s)\n"
2622
2623#: ../gconf/gconftool.c:3318
2624#, c-format
2625msgid "WARNING: invalid or missing list_type for schema (%s)\n"
2626msgstr ""
2627"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен или липсващ вид на списък (list_type) за схема (%"
2628"s)\n"
2629
2630#: ../gconf/gconftool.c:3329 ../gconf/gconftool.c:3359
2631#: ../gconf/gconftool.c:3388
2632#, c-format
2633msgid "WARNING: Failed to parse default value `%s' for schema (%s)\n"
2634msgstr ""
2635"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на стандартната стойност „%s“ на "
2636"схемата (%s)\n"
2637
2638#: ../gconf/gconftool.c:3347
2639#, c-format
2640msgid "WARNING: invalid or missing car_type or cdr_type for schema (%s)\n"
2641msgstr ""
2642"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилни или липсващи видове на главата или опашката (car "
2643"или cdr) за схема (%s)\n"
2644
2645#: ../gconf/gconftool.c:3372
2646#, c-format
2647msgid "WARNING: You cannot set a default value for a schema\n"
2648msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не може да задавате стандартна стойност за схема\n"
2649
2650#: ../gconf/gconftool.c:3401
2651#, c-format
2652msgid "WARNING: gconftool internal error, unknown GConfValueType\n"
2653msgstr ""
2654"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: вътрешна грешка на gconftool, неизвестен GConfValueType\n"
2655
2656#: ../gconf/gconftool.c:3449 ../gconf/gconftool.c:3470
2657#: ../gconf/gconftool.c:3491 ../gconf/gconftool.c:3512
2658#, c-format
2659msgid "WARNING: failed to parse type name `%s'\n"
2660msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при анализиране на името на вида „%s“\n"
2661
2662#: ../gconf/gconftool.c:3466
2663#, c-format
2664msgid ""
2665"WARNING: list_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2666msgstr ""
2667"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на списъка (list_type) може да е само int, float, "
2668"string или bool, а не „%s“\n"
2669
2670#: ../gconf/gconftool.c:3487
2671#, c-format
2672msgid "WARNING: car_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2673msgstr ""
2674"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на главата (car_type) може да е само int, float, "
2675"string или bool, а не „%s“\n"
2676
2677#: ../gconf/gconftool.c:3508
2678#, c-format
2679msgid "WARNING: cdr_type can only be int, float, string or bool and not `%s'\n"
2680msgstr ""
2681"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: видът на опашката (cdr_type) може да е само int, float, "
2682"string или bool, а не „%s“\n"
2683
2684#: ../gconf/gconftool.c:3548
2685#, c-format
2686msgid "WARNING: empty <applyto> node"
2687msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: празен възел <applyto>"
2688
2689#: ../gconf/gconftool.c:3551 ../gconf/gconftool.c:3809
2690#, c-format
2691msgid "WARNING: node <%s> not understood below <schema>\n"
2692msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <schema>\n"
2693
2694#: ../gconf/gconftool.c:3562
2695#, c-format
2696msgid "WARNING: no <list_type> specified for schema of type list\n"
2697msgstr ""
2698"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на списъка (<list_type>) за схема-списък\n"
2699
2700#: ../gconf/gconftool.c:3568
2701#, c-format
2702msgid "WARNING: no <car_type> specified for schema of type pair\n"
2703msgstr ""
2704"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на главата (<car_type>) за схема-двойка\n"
2705
2706#: ../gconf/gconftool.c:3574
2707#, c-format
2708msgid "WARNING: no <cdr_type> specified for schema of type pair\n"
2709msgstr ""
2710"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма зададен вид на опашката (<cdr_type>) за схема-двойка\n"
2711
2712#: ../gconf/gconftool.c:3603
2713#, c-format
2714msgid "WARNING: <locale> node has no `name=\"locale\"' attribute, ignoring\n"
2715msgstr ""
2716"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <locale> няма атрибут „name=\"локал\"“, игнорира се\n"
2717
2718#: ../gconf/gconftool.c:3609
2719#, c-format
2720msgid ""
2721"WARNING: multiple <locale> nodes for locale `%s', ignoring all past first\n"
2722msgstr ""
2723"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: множество възли <locale> за локала „%s“, всички след първия "
2724"се игнорират\n"
2725
2726#: ../gconf/gconftool.c:3707
2727#, c-format
2728msgid "WARNING: Invalid node <%s> in a <locale> node\n"
2729msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неправилен възел <%s> във възел <locale>\n"
2730
2731#: ../gconf/gconftool.c:3744
2732#, c-format
2733msgid "Attached schema `%s' to key `%s'\n"
2734msgstr "Схемата „%s“ се прикачи към ключа „%s“\n"
2735
2736#: ../gconf/gconftool.c:3818
2737#, c-format
2738msgid "You must have at least one <locale> entry in a <schema>\n"
2739msgstr "Трябва да има поне един запис <locale> в <schema>\n"
2740
2741#: ../gconf/gconftool.c:3853
2742#, c-format
2743msgid "WARNING: failed to install schema `%s', locale `%s': %s\n"
2744msgstr ""
2745"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при инсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2746
2747#: ../gconf/gconftool.c:3861
2748#, c-format
2749msgid "Installed schema `%s' for locale `%s'\n"
2750msgstr "Инсталирана е схема „%s“ за локала „%s“\n"
2751
2752#: ../gconf/gconftool.c:3871
2753#, c-format
2754msgid "WARNING: failed to uninstall schema `%s', locale `%s': %s\n"
2755msgstr ""
2756"ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: неуспех при деинсталиране на схема „%s“, локал „%s“: %s\n"
2757
2758#: ../gconf/gconftool.c:3879
2759#, c-format
2760msgid "Uninstalled schema `%s' from locale `%s'\n"
2761msgstr "Деинсталирана е схема „%s“ от локала „%s“\n"
2762
2763#: ../gconf/gconftool.c:3917
2764#, c-format
2765msgid "WARNING: no key specified for schema\n"
2766msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: няма указан ключ за схема\n"
2767
2768#: ../gconf/gconftool.c:3958
2769#, c-format
2770msgid "WARNING: node <%s> not understood below <%s>\n"
2771msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> не се разбира под <%s>\n"
2772
2773#: ../gconf/gconftool.c:3990
2774#, c-format
2775msgid "Failed to open `%s': %s\n"
2776msgstr "Неуспех при отваряне на „%s“: %s\n"
2777
2778#: ../gconf/gconftool.c:3997
2779#, c-format
2780msgid "Document `%s' is empty?\n"
2781msgstr "Документът „%s“ е празен?\n"
2782
2783#: ../gconf/gconftool.c:4009
2784#, c-format
2785msgid "Document `%s' has the wrong type of root node (<%s>, should be <%s>)\n"
2786msgstr ""
2787"Документът „%s“ е с коренов възел от грешен вид (<%s>, а трябва да е <%s>)\n"
2788
2789#: ../gconf/gconftool.c:4022
2790#, c-format
2791msgid "Document `%s' has no top level <%s> node\n"
2792msgstr "В документа „%s“ липсва възел от най-високо ниво <%s>\n"
2793
2794#: ../gconf/gconftool.c:4036
2795#, c-format
2796msgid "WARNING: node <%s> below <%s> not understood\n"
2797msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: възелът <%s> под <%s> не се разбира\n"
2798
2799#: ../gconf/gconftool.c:4057
2800#, c-format
2801msgid "Error syncing configuration data: %s"
2802msgstr "Грешка при синхронизиране на данните с настройки: %s"
2803
2804#: ../gconf/gconftool.c:4073
2805#, c-format
2806msgid "Must specify some schema files to install\n"
2807msgstr "Трябва да укажете файлове със схеми за инсталиране\n"
2808
2809#: ../gconf/gconftool.c:4101
2810#, c-format
2811msgid ""
2812"\n"
2813"%s\n"
2814msgstr ""
2815"\n"
2816"%s\n"
2817
2818#: ../gconf/gconftool.c:4121
2819#, c-format
2820msgid "Failed to unset breakage key %s: %s\n"
2821msgstr ""
2822"Неуспех при премахване на стойността на ключа, който се тества %s: %s\n"
2823
2824#: ../gconf/gconftool.c:4247
2825#, c-format
2826msgid "Must specify some keys to break\n"
2827msgstr "Трябва да укажете ключове за стресово изпитване\n"
2828
2829#: ../gconf/gconftool.c:4253
2830#, c-format
2831msgid ""
2832"Trying to break your application by setting bad values for key:\n"
2833"  %s\n"
2834msgstr ""
2835"Правят се опити да се забие програма чрез задаване на лоша стойност на "
2836"ключа:\n"
2837"  %s\n"
2838
2839#: ../gconf/gconftool.c:4271
2840#, c-format
2841msgid "Must specify some directories to break\n"
2842msgstr "Трябва да укажете папки за стресовото изпитване\n"
2843
2844#: ../gconf/gconftool.c:4290
2845#, c-format
2846msgid ""
2847"Trying to break your application by setting bad values for keys in "
2848"directory:\n"
2849"  %s\n"
2850msgstr ""
2851"Правят се опити да се забие програма, чрез задаване на лоши стойности на "
2852"ключовете в папка\n"
2853"  %s\n"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.