source: gnome/trunk/glib.trunk.bg.po @ 1641

Last change on this file since 1641 was 1641, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

glib: подаден в trunk

File size: 67.0 KB
Line 
1# Bulgarian translation for glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2008-09-02 14:23+0300\n"
11"PO-Revision-Date: 2008-09-02 14:15+0300\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../glib/gbookmarkfile.c:737
20#, c-format
21msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
22msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
23
24#: ../glib/gbookmarkfile.c:748 ../glib/gbookmarkfile.c:819
25#: ../glib/gbookmarkfile.c:829 ../glib/gbookmarkfile.c:936
26#, c-format
27msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
28msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
29
30#: ../glib/gbookmarkfile.c:1106 ../glib/gbookmarkfile.c:1171
31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1235 ../glib/gbookmarkfile.c:1245
32#, c-format
33msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
34msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
35
36#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131 ../glib/gbookmarkfile.c:1145
37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1213 ../glib/gbookmarkfile.c:1265
38#, c-format
39msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
40msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
41
42#: ../glib/gbookmarkfile.c:1793
43msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
44msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
45
46#: ../glib/gbookmarkfile.c:1994
47#, c-format
48msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
49msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
50
51#: ../glib/gbookmarkfile.c:2040 ../glib/gbookmarkfile.c:2198
52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2283 ../glib/gbookmarkfile.c:2363
53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2448 ../glib/gbookmarkfile.c:2531
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2609 ../glib/gbookmarkfile.c:2688
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2730 ../glib/gbookmarkfile.c:2827
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2953 ../glib/gbookmarkfile.c:3143
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:3219 ../glib/gbookmarkfile.c:3384
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3473 ../glib/gbookmarkfile.c:3563
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3691
60#, c-format
61msgid "No bookmark found for URI '%s'"
62msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
63
64#: ../glib/gbookmarkfile.c:2372
65#, c-format
66msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
67msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
68
69#: ../glib/gbookmarkfile.c:2457
70#, c-format
71msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
72msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
73
74#: ../glib/gbookmarkfile.c:2836
75#, c-format
76msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
77msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
78
79#: ../glib/gbookmarkfile.c:3237 ../glib/gbookmarkfile.c:3394
80#, c-format
81msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
82msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
83
84#: ../glib/gbookmarkfile.c:3417
85#, c-format
86msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
87msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
88
89#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1158
90#, c-format
91msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
92msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
93
94#: ../glib/gconvert.c:435 ../glib/gconvert.c:513
95#, c-format
96msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
97msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
98
99#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1330
100#: ../glib/giochannel.c:1372 ../glib/giochannel.c:2216 ../glib/gutf8.c:955
101#: ../glib/gutf8.c:1404
102msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
103msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
104
105#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1337
106#: ../glib/giochannel.c:2228
107#, c-format
108msgid "Error during conversion: %s"
109msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
110
111#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:951 ../glib/gutf8.c:1155
112#: ../glib/gutf8.c:1296 ../glib/gutf8.c:1400
113msgid "Partial character sequence at end of input"
114msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
115
116#: ../glib/gconvert.c:919
117#, c-format
118msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
119msgstr ""
120"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
121
122#: ../glib/gconvert.c:1737
123#, c-format
124msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
125msgstr ""
126"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
127"система)"
128
129#: ../glib/gconvert.c:1747
130#, c-format
131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
132msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
133
134#: ../glib/gconvert.c:1764
135#, c-format
136msgid "The URI '%s' is invalid"
137msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
138
139#: ../glib/gconvert.c:1776
140#, c-format
141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
142msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
143
144#: ../glib/gconvert.c:1792
145#, c-format
146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
147msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
148
149#: ../glib/gconvert.c:1887
150#, c-format
151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
153
154#: ../glib/gconvert.c:1897
155msgid "Invalid hostname"
156msgstr "Неправилно име на хост"
157
158#: ../glib/gdir.c:110 ../glib/gdir.c:130
159#, c-format
160msgid "Error opening directory '%s': %s"
161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
162
163#: ../glib/gfileutils.c:557 ../glib/gfileutils.c:645
164#, c-format
165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
167
168#: ../glib/gfileutils.c:572
169#, c-format
170msgid "Error reading file '%s': %s"
171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
172
173#: ../glib/gfileutils.c:586
174#, c-format
175msgid "File \"%s\" is too large"
176msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
177
178#: ../glib/gfileutils.c:669
179#, c-format
180msgid "Failed to read from file '%s': %s"
181msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
182
183#: ../glib/gfileutils.c:720 ../glib/gfileutils.c:807
184#, c-format
185msgid "Failed to open file '%s': %s"
186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
187
188#: ../glib/gfileutils.c:737 ../glib/gmappedfile.c:133
189#, c-format
190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
191msgstr ""
192"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
193"fstat(): %s"
194
195#: ../glib/gfileutils.c:771
196#, c-format
197msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
198msgstr ""
199"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
200
201#: ../glib/gfileutils.c:905
202#, c-format
203msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
204msgstr ""
205"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
206"g_rename(): %s"
207
208#: ../glib/gfileutils.c:947 ../glib/gfileutils.c:1405
209#, c-format
210msgid "Failed to create file '%s': %s"
211msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
212
213#: ../glib/gfileutils.c:961
214#, c-format
215msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
216msgstr ""
217"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
218"(): %s"
219
220#: ../glib/gfileutils.c:986
221#, c-format
222msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
224
225#: ../glib/gfileutils.c:1005
226#, c-format
227msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
228msgstr ""
229"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
230
231#: ../glib/gfileutils.c:1123
232#, c-format
233msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
234msgstr ""
235"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
236"g_unlink(): %s"
237
238#: ../glib/gfileutils.c:1367
239#, c-format
240msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
241msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
242
243#: ../glib/gfileutils.c:1380
244#, c-format
245msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
246msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
247
248#: ../glib/gfileutils.c:1849
249#, c-format
250msgid "%.1f KB"
251msgstr "%.1f KB"
252
253#: ../glib/gfileutils.c:1854
254#, c-format
255msgid "%.1f MB"
256msgstr "%.1f MB"
257
258#: ../glib/gfileutils.c:1859
259#, c-format
260msgid "%.1f GB"
261msgstr "%.1f GB"
262
263#: ../glib/gfileutils.c:1902
264#, c-format
265msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
266msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
267
268#: ../glib/gfileutils.c:1923
269msgid "Symbolic links not supported"
270msgstr "Символни връзки не се поддържат"
271
272#: ../glib/giochannel.c:1162
273#, c-format
274msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
275msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
276
277#: ../glib/giochannel.c:1507
278msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
279msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
280
281#: ../glib/giochannel.c:1554 ../glib/giochannel.c:1812
282#: ../glib/giochannel.c:1899
283msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
284msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
285
286#: ../glib/giochannel.c:1635 ../glib/giochannel.c:1712
287msgid "Channel terminates in a partial character"
288msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
289
290#: ../glib/giochannel.c:1698
291msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
292msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
293
294#: ../glib/gmappedfile.c:116
295#, c-format
296msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
297msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
298
299#: ../glib/gmappedfile.c:193
300#, c-format
301msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
302msgstr ""
303"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
304"%s"
305
306#: ../glib/gmarkup.c:269 ../glib/gmarkup.c:285
307#, c-format
308msgid "Error on line %d char %d: "
309msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
310
311#: ../glib/gmarkup.c:379
312#, c-format
313msgid "Error on line %d: %s"
314msgstr "Грешка на ред %d: %s"
315
316#: ../glib/gmarkup.c:483
317msgid ""
318"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
319msgstr ""
320"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
321"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
322
323#: ../glib/gmarkup.c:493
324#, c-format
325msgid ""
326"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
327"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
328"it as &amp;"
329msgstr ""
330"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
331"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
332"последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
333
334#: ../glib/gmarkup.c:527
335#, c-format
336msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
337msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
338
339#: ../glib/gmarkup.c:564
340#, c-format
341msgid "Entity name '%s' is not known"
342msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
343
344#: ../glib/gmarkup.c:575
345msgid ""
346"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
347"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
348msgstr ""
349"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
350"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
351"амперсанда чрез „&amp;“"
352
353#: ../glib/gmarkup.c:628
354#, c-format
355msgid ""
356"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
357"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
358msgstr ""
359"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
360"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
361
362#: ../glib/gmarkup.c:650
363#, c-format
364msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
365msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
366
367#: ../glib/gmarkup.c:665
368msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
369msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
370
371#: ../glib/gmarkup.c:675
372msgid ""
373"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
374"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
375"as &amp;"
376msgstr ""
377"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
378"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
379"чрез „&amp;“"
380
381#: ../glib/gmarkup.c:761
382msgid "Unfinished entity reference"
383msgstr "Незавършена заместваща последователност"
384
385#: ../glib/gmarkup.c:767
386msgid "Unfinished character reference"
387msgstr "Незавършен указател на знак"
388
389#: ../glib/gmarkup.c:1053
390msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
391msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
392
393#: ../glib/gmarkup.c:1081
394msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
395msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
396
397#: ../glib/gmarkup.c:1117
398#, c-format
399msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
400msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
401
402#: ../glib/gmarkup.c:1155
403msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
404msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
405
406#: ../glib/gmarkup.c:1195
407#, c-format
408msgid ""
409"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
410"element name"
411msgstr ""
412"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
413
414#: ../glib/gmarkup.c:1263
415#, c-format
416msgid ""
417"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
418"s'"
419msgstr ""
420"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
421"с „>“"
422
423#: ../glib/gmarkup.c:1352
424#, c-format
425msgid ""
426"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
427msgstr ""
428"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
429"s“"
430
431#: ../glib/gmarkup.c:1394
432#, c-format
433msgid ""
434"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
435"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
436"character in an attribute name"
437msgstr ""
438"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
439"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
440"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
441
442#: ../glib/gmarkup.c:1480
443#, c-format
444msgid ""
445"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
446"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
447msgstr ""
448"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
449"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
450
451#: ../glib/gmarkup.c:1622
452#, c-format
453msgid ""
454"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
455"begin an element name"
456msgstr ""
457"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
458
459#: ../glib/gmarkup.c:1662
460#, c-format
461msgid ""
462"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
463"allowed character is '>'"
464msgstr ""
465"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
466"Позволен е знакът „>“"
467
468#: ../glib/gmarkup.c:1673
469#, c-format
470msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
471msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
472
473#: ../glib/gmarkup.c:1682
474#, c-format
475msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
476msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
477
478#: ../glib/gmarkup.c:1845
479msgid "Document was empty or contained only whitespace"
480msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
481
482#: ../glib/gmarkup.c:1859
483msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
484msgstr ""
485"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
486
487#: ../glib/gmarkup.c:1867 ../glib/gmarkup.c:1912
488#, c-format
489msgid ""
490"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
491"element opened"
492msgstr ""
493"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е „%"
494"s“"
495
496#: ../glib/gmarkup.c:1875
497#, c-format
498msgid ""
499"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
500"the tag <%s/>"
501msgstr ""
502"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
503"етикета <%s/>"
504
505#: ../glib/gmarkup.c:1881
506msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
507msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
508
509#: ../glib/gmarkup.c:1887
510msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
511msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
512
513#: ../glib/gmarkup.c:1892
514msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
515msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
516
517#: ../glib/gmarkup.c:1898
518msgid ""
519"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
520"name; no attribute value"
521msgstr ""
522"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
523"атрибута. Атрибутът няма стойност"
524
525#: ../glib/gmarkup.c:1905
526msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
527msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
528
529#: ../glib/gmarkup.c:1921
530#, c-format
531msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
532msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
533
534#: ../glib/gmarkup.c:1927
535msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
536msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
537
538#: ../glib/gregex.c:131
539msgid "corrupted object"
540msgstr "повреден обект"
541
542#: ../glib/gregex.c:133
543msgid "internal error or corrupted object"
544msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
545
546#: ../glib/gregex.c:135
547msgid "out of memory"
548msgstr "недостатъчно памет"
549
550#: ../glib/gregex.c:140
551msgid "backtracking limit reached"
552msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
553
554#: ../glib/gregex.c:152 ../glib/gregex.c:160
555msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
556msgstr ""
557"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
558
559#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:1981
560msgid "internal error"
561msgstr "вътрешна грешка"
562
563#: ../glib/gregex.c:162
564msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
565msgstr ""
566"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
567
568#: ../glib/gregex.c:171
569msgid "recursion limit reached"
570msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
571
572#: ../glib/gregex.c:173
573msgid "workspace limit for empty substrings reached"
574msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
575
576#: ../glib/gregex.c:175
577msgid "invalid combination of newline flags"
578msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
579
580#: ../glib/gregex.c:179
581msgid "unknown error"
582msgstr "непозната грешка"
583
584#: ../glib/gregex.c:199
585msgid "\\ at end of pattern"
586msgstr "„\\“ в края на шаблон"
587
588#: ../glib/gregex.c:202
589msgid "\\c at end of pattern"
590msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
591
592#: ../glib/gregex.c:205
593msgid "unrecognized character follows \\"
594msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
595
596#: ../glib/gregex.c:212
597msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
598msgstr ""
599"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
600"„\\u“, „\\U“)"
601
602#: ../glib/gregex.c:215
603msgid "numbers out of order in {} quantifier"
604msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
605
606#: ../glib/gregex.c:218
607msgid "number too big in {} quantifier"
608msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
609
610#: ../glib/gregex.c:221
611msgid "missing terminating ] for character class"
612msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
613
614#: ../glib/gregex.c:224
615msgid "invalid escape sequence in character class"
616msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
617
618#: ../glib/gregex.c:227
619msgid "range out of order in character class"
620msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
621
622#: ../glib/gregex.c:230
623msgid "nothing to repeat"
624msgstr "няма какво да се повтори"
625
626#: ../glib/gregex.c:233
627msgid "unrecognized character after (?"
628msgstr "непознат знак след „(?“"
629
630#: ../glib/gregex.c:237
631msgid "unrecognized character after (?<"
632msgstr "непознат знак след „(?<“"
633
634#: ../glib/gregex.c:241
635msgid "unrecognized character after (?P"
636msgstr "непознат знак след „(?P“"
637
638#: ../glib/gregex.c:244
639msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
640msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
641
642#: ../glib/gregex.c:247
643msgid "missing terminating )"
644msgstr "липсва завършваща „)“"
645
646#: ../glib/gregex.c:251
647msgid ") without opening ("
648msgstr "„)“ без отваряща „(“"
649
650#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
651#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
652#.
653#: ../glib/gregex.c:258
654msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
655msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
656
657#: ../glib/gregex.c:261
658msgid "reference to non-existent subpattern"
659msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
660
661#: ../glib/gregex.c:264
662msgid "missing ) after comment"
663msgstr "липсваща „)“ след коментар"
664
665#: ../glib/gregex.c:267
666msgid "regular expression too large"
667msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
668
669#: ../glib/gregex.c:270
670msgid "failed to get memory"
671msgstr "неуспех при получаването на памет"
672
673#: ../glib/gregex.c:273
674msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
675msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
676
677#: ../glib/gregex.c:276
678msgid "malformed number or name after (?("
679msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
680
681#: ../glib/gregex.c:279
682msgid "conditional group contains more than two branches"
683msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
684
685#: ../glib/gregex.c:282
686msgid "assertion expected after (?("
687msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
688
689#: ../glib/gregex.c:285
690msgid "unknown POSIX class name"
691msgstr "непознато име на клас по POSIX"
692
693#: ../glib/gregex.c:288
694msgid "POSIX collating elements are not supported"
695msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
696
697#: ../glib/gregex.c:291
698msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
699msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
700
701#: ../glib/gregex.c:294
702msgid "invalid condition (?(0)"
703msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
704
705#: ../glib/gregex.c:297
706msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
707msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
708
709#: ../glib/gregex.c:300
710msgid "recursive call could loop indefinitely"
711msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
712
713#: ../glib/gregex.c:303
714msgid "missing terminator in subpattern name"
715msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
716
717#: ../glib/gregex.c:306
718msgid "two named subpatterns have the same name"
719msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
720
721#: ../glib/gregex.c:309
722msgid "malformed \\P or \\p sequence"
723msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
724
725#: ../glib/gregex.c:312
726msgid "unknown property name after \\P or \\p"
727msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
728
729#: ../glib/gregex.c:315
730msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
731msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
732
733#: ../glib/gregex.c:318
734msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
735msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
736
737#: ../glib/gregex.c:321
738msgid "octal value is greater than \\377"
739msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
740
741#: ../glib/gregex.c:324
742msgid "DEFINE group contains more than one branch"
743msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
744
745#: ../glib/gregex.c:327
746msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
747msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
748
749#: ../glib/gregex.c:330
750msgid "inconsistent NEWLINE options"
751msgstr "несъвместими опции за нов ред"
752
753#: ../glib/gregex.c:333
754msgid ""
755"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
756msgstr ""
757"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
758"евентуално във фигурни скоби"
759
760#: ../glib/gregex.c:338
761msgid "unexpected repeat"
762msgstr "неочаквано повторение"
763
764#: ../glib/gregex.c:342
765msgid "code overflow"
766msgstr "препълване на кода"
767
768#: ../glib/gregex.c:346
769msgid "overran compiling workspace"
770msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
771
772#: ../glib/gregex.c:350
773msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
774msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
775
776#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1593
777#, c-format
778msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
779msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
780
781#: ../glib/gregex.c:1098
782msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
783msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
784
785#: ../glib/gregex.c:1107
786msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
787msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
788
789#: ../glib/gregex.c:1161
790#, c-format
791msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
792msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
793
794#: ../glib/gregex.c:1197
795#, c-format
796msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
797msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
798
799#: ../glib/gregex.c:2021
800msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
801msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
802
803#: ../glib/gregex.c:2037
804msgid "hexadecimal digit expected"
805msgstr "очаква се шестнайсетично число"
806
807#: ../glib/gregex.c:2077
808msgid "missing '<' in symbolic reference"
809msgstr "в символния указател липсва „<“"
810
811#: ../glib/gregex.c:2086
812msgid "unfinished symbolic reference"
813msgstr "незавършен символен указател"
814
815#: ../glib/gregex.c:2093
816msgid "zero-length symbolic reference"
817msgstr "символен указател с нулева дължина"
818
819#: ../glib/gregex.c:2104
820msgid "digit expected"
821msgstr "очаква се цифра"
822
823#: ../glib/gregex.c:2122
824msgid "illegal symbolic reference"
825msgstr "неправилен символен указател"
826
827#: ../glib/gregex.c:2184
828msgid "stray final '\\'"
829msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
830
831#: ../glib/gregex.c:2188
832msgid "unknown escape sequence"
833msgstr "непозната екранираща последователност"
834
835#: ../glib/gregex.c:2198
836#, c-format
837msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
838msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
839
840#: ../glib/gshell.c:70
841#, c-format
842msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
843msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
844
845#: ../glib/gshell.c:160
846#, c-format
847msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
848msgstr ""
849"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
850
851#: ../glib/gshell.c:538
852#, c-format
853msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
854msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
855
856#: ../glib/gshell.c:545
857#, c-format
858msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
859msgstr ""
860"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
861
862#: ../glib/gshell.c:557
863msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
864msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
865
866#: ../glib/gspawn-win32.c:283
867msgid "Failed to read data from child process"
868msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
869
870#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1467
871#, c-format
872msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
873msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
874
875#: ../glib/gspawn-win32.c:336 ../glib/gspawn-win32.c:344 ../glib/gspawn.c:1131
876#, c-format
877msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
878msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
879
880#: ../glib/gspawn-win32.c:367 ../glib/gspawn.c:1336
881#, c-format
882msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
883msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
884
885#: ../glib/gspawn-win32.c:373 ../glib/gspawn-win32.c:497
886#, c-format
887msgid "Failed to execute child process (%s)"
888msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
889
890#: ../glib/gspawn-win32.c:444
891#, c-format
892msgid "Invalid program name: %s"
893msgstr "Неправилно име на програма: %s"
894
895#: ../glib/gspawn-win32.c:454 ../glib/gspawn-win32.c:727
896#: ../glib/gspawn-win32.c:1288
897#, c-format
898msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
899msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
900
901#: ../glib/gspawn-win32.c:465 ../glib/gspawn-win32.c:742
902#: ../glib/gspawn-win32.c:1321
903#, c-format
904msgid "Invalid string in environment: %s"
905msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
906
907#: ../glib/gspawn-win32.c:723 ../glib/gspawn-win32.c:1269
908#, c-format
909msgid "Invalid working directory: %s"
910msgstr "Неправилна работна папка: %s"
911
912#: ../glib/gspawn-win32.c:791
913#, c-format
914msgid "Failed to execute helper program (%s)"
915msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
916
917#: ../glib/gspawn-win32.c:1006
918msgid ""
919"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
920"process"
921msgstr ""
922"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
923"процес"
924
925#: ../glib/gspawn.c:188
926#, c-format
927msgid "Failed to read data from child process (%s)"
928msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
929
930#: ../glib/gspawn.c:325
931#, c-format
932msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
933msgstr ""
934"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
935
936#: ../glib/gspawn.c:408
937#, c-format
938msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
939msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
940
941#: ../glib/gspawn.c:1196
942#, c-format
943msgid "Failed to fork (%s)"
944msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
945
946#: ../glib/gspawn.c:1346
947#, c-format
948msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
949msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
950
951#: ../glib/gspawn.c:1356
952#, c-format
953msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
954msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
955
956#: ../glib/gspawn.c:1365
957#, c-format
958msgid "Failed to fork child process (%s)"
959msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
960
961#: ../glib/gspawn.c:1373
962#, c-format
963msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
964msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
965
966#: ../glib/gspawn.c:1395
967#, c-format
968msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
969msgstr ""
970"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
971"идентификатор %s)"
972
973#: ../glib/gutf8.c:1029
974msgid "Character out of range for UTF-8"
975msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
976
977#: ../glib/gutf8.c:1123 ../glib/gutf8.c:1132 ../glib/gutf8.c:1264
978#: ../glib/gutf8.c:1273 ../glib/gutf8.c:1414 ../glib/gutf8.c:1510
979msgid "Invalid sequence in conversion input"
980msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
981
982#: ../glib/gutf8.c:1425 ../glib/gutf8.c:1521
983msgid "Character out of range for UTF-16"
984msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
985
986#: ../glib/goption.c:615
987msgid "Usage:"
988msgstr "Употреба:"
989
990#: ../glib/goption.c:615
991msgid "[OPTION...]"
992msgstr "[ОПЦИЯ…]"
993
994#: ../glib/goption.c:719
995msgid "Help Options:"
996msgstr "Настройки на помощта:"
997
998#: ../glib/goption.c:720
999msgid "Show help options"
1000msgstr "Показване на настройките на помощта"
1001
1002#: ../glib/goption.c:726
1003msgid "Show all help options"
1004msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
1005
1006#: ../glib/goption.c:788
1007msgid "Application Options:"
1008msgstr "Настройки на приложението:"
1009
1010#: ../glib/goption.c:849 ../glib/goption.c:919
1011#, c-format
1012msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
1013msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
1014
1015#: ../glib/goption.c:859 ../glib/goption.c:927
1016#, c-format
1017msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1018msgstr ""
1019"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1020
1021#: ../glib/goption.c:884
1022#, c-format
1023msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1024msgstr ""
1025"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1026
1027#: ../glib/goption.c:892
1028#, c-format
1029msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1030msgstr ""
1031"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1032"допустимите стойности"
1033
1034#: ../glib/goption.c:1229
1035#, c-format
1036msgid "Error parsing option %s"
1037msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1038
1039#: ../glib/goption.c:1260 ../glib/goption.c:1371
1040#, c-format
1041msgid "Missing argument for %s"
1042msgstr "Липсва аргумент за %s"
1043
1044#: ../glib/goption.c:1766
1045#, c-format
1046msgid "Unknown option %s"
1047msgstr "Непозната опция %s"
1048
1049#: ../glib/gkeyfile.c:358
1050msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1051msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1052
1053#: ../glib/gkeyfile.c:393
1054msgid "Not a regular file"
1055msgstr "Не е обикновен файл"
1056
1057#: ../glib/gkeyfile.c:401
1058msgid "File is empty"
1059msgstr "Файлът е празен"
1060
1061#: ../glib/gkeyfile.c:761
1062#, c-format
1063msgid ""
1064"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1065msgstr ""
1066"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1067"група, нито коментар"
1068
1069#: ../glib/gkeyfile.c:821
1070#, c-format
1071msgid "Invalid group name: %s"
1072msgstr "Неправилно име на група: %s"
1073
1074#: ../glib/gkeyfile.c:843
1075msgid "Key file does not start with a group"
1076msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1077
1078#: ../glib/gkeyfile.c:869
1079#, c-format
1080msgid "Invalid key name: %s"
1081msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1082
1083#: ../glib/gkeyfile.c:896
1084#, c-format
1085msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1086msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1087
1088#: ../glib/gkeyfile.c:1112 ../glib/gkeyfile.c:1272 ../glib/gkeyfile.c:2490
1089#: ../glib/gkeyfile.c:2558 ../glib/gkeyfile.c:2693 ../glib/gkeyfile.c:2828
1090#: ../glib/gkeyfile.c:2981 ../glib/gkeyfile.c:3168 ../glib/gkeyfile.c:3229
1091#, c-format
1092msgid "Key file does not have group '%s'"
1093msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1094
1095#: ../glib/gkeyfile.c:1284
1096#, c-format
1097msgid "Key file does not have key '%s'"
1098msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1099
1100#: ../glib/gkeyfile.c:1386 ../glib/gkeyfile.c:1499
1101#, c-format
1102msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1103msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1104
1105#: ../glib/gkeyfile.c:1406 ../glib/gkeyfile.c:1519 ../glib/gkeyfile.c:1894
1106#, c-format
1107msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1108msgstr ""
1109"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1110"анализирана."
1111
1112#: ../glib/gkeyfile.c:2109 ../glib/gkeyfile.c:2321
1113#, c-format
1114msgid ""
1115"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1116"interpreted."
1117msgstr ""
1118"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1119"бъде анализирана."
1120
1121#: ../glib/gkeyfile.c:2505 ../glib/gkeyfile.c:2708 ../glib/gkeyfile.c:3240
1122#, c-format
1123msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1124msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1125
1126#: ../glib/gkeyfile.c:3474
1127msgid "Key file contains escape character at end of line"
1128msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1129
1130#: ../glib/gkeyfile.c:3496
1131#, c-format
1132msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1133msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1134
1135#: ../glib/gkeyfile.c:3638
1136#, c-format
1137msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1138msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1139
1140#: ../glib/gkeyfile.c:3652
1141#, c-format
1142msgid "Integer value '%s' out of range"
1143msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1144
1145#: ../glib/gkeyfile.c:3685
1146#, c-format
1147msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1148msgstr ""
1149"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1150
1151#: ../glib/gkeyfile.c:3709
1152#, c-format
1153msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1154msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1155
1156#: ../gio/gbufferedinputstream.c:485 ../gio/ginputstream.c:193
1157#: ../gio/ginputstream.c:325 ../gio/ginputstream.c:566
1158#: ../gio/ginputstream.c:691 ../gio/goutputstream.c:202
1159#: ../gio/goutputstream.c:656
1160#, c-format
1161msgid "Too large count value passed to %s"
1162msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1163
1164#: ../gio/gbufferedinputstream.c:872 ../gio/ginputstream.c:901
1165#: ../gio/goutputstream.c:1085
1166msgid "Stream is already closed"
1167msgstr "Потокът вече е затворен"
1168
1169#: ../gio/gcancellable.c:295 ../gio/glocalfile.c:1974
1170#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:612
1171msgid "Operation was cancelled"
1172msgstr "Действието е прекратено"
1173
1174#: ../gio/gcontenttype.c:180
1175msgid "Unknown type"
1176msgstr "Непознат вид"
1177
1178#: ../gio/gcontenttype.c:181
1179#, c-format
1180msgid "%s filetype"
1181msgstr "Вид на файла %s"
1182
1183#: ../gio/gcontenttype.c:678
1184#, c-format
1185msgid "%s type"
1186msgstr "Вид на %s"
1187
1188#: ../gio/gdatainputstream.c:310
1189msgid "Unexpected early end-of-stream"
1190msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1191
1192#: ../gio/gdesktopappinfo.c:429 ../gio/gwin32appinfo.c:222
1193msgid "Unnamed"
1194msgstr "Без име"
1195
1196#: ../gio/gdesktopappinfo.c:606
1197msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
1198msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
1199
1200#: ../gio/gdesktopappinfo.c:900
1201msgid "Unable to find terminal required for application"
1202msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
1203
1204#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1132
1205#, c-format
1206msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
1207msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
1208
1209#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1136
1210#, c-format
1211msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
1212msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
1213
1214#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1475
1215#, c-format
1216msgid "Can't create user desktop file %s"
1217msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
1218
1219#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1550
1220#, c-format
1221msgid "Custom definition for %s"
1222msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
1223
1224#: ../gio/gdrive.c:381
1225msgid "drive doesn't implement eject"
1226msgstr "устройството не поддържа изваждане"
1227
1228#: ../gio/gdrive.c:451
1229msgid "drive doesn't implement polling for media"
1230msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
1231
1232#: ../gio/gfile.c:825 ../gio/gfile.c:1055 ../gio/gfile.c:1190
1233#: ../gio/gfile.c:1426 ../gio/gfile.c:1480 ../gio/gfile.c:1537
1234#: ../gio/gfile.c:1620 ../gio/gfile.c:2686 ../gio/gfile.c:2740
1235#: ../gio/gfile.c:2871 ../gio/gfile.c:2911 ../gio/gfile.c:3238
1236#: ../gio/gfile.c:3640 ../gio/gfile.c:3724 ../gio/gfile.c:3807
1237#: ../gio/gfile.c:3887 ../gio/gfile.c:4217 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:427
1238msgid "Operation not supported"
1239msgstr "Действието не се поддържа"
1240
1241#. Translators: This is an error message when trying to find the
1242#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1243#. Translators: This is an error message when trying to
1244#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1245#. * none exists.
1246#. Translators: This is an error message when trying to find
1247#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1248#. * exists.
1249#: ../gio/gfile.c:1311 ../gio/glocalfile.c:1064 ../gio/glocalfile.c:1075
1250#: ../gio/glocalfile.c:1088
1251msgid "Containing mount does not exist"
1252msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1253
1254#: ../gio/gfile.c:1963 ../gio/glocalfile.c:2124
1255msgid "Can't copy over directory"
1256msgstr "Не може да се копира върху папка"
1257
1258#: ../gio/gfile.c:2023
1259msgid "Can't copy directory over directory"
1260msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1261
1262#: ../gio/gfile.c:2031 ../gio/glocalfile.c:2133
1263msgid "Target file exists"
1264msgstr "Целевият файл съществува"
1265
1266#: ../gio/gfile.c:2049
1267msgid "Can't recursively copy directory"
1268msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1269
1270#: ../gio/gfile.c:2861
1271msgid "Invalid symlink value given"
1272msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1273
1274#: ../gio/gfile.c:2954
1275msgid "Trash not supported"
1276msgstr "Не се поддържа кошче"
1277
1278#: ../gio/gfile.c:3003
1279#, c-format
1280msgid "File names cannot contain '%c'"
1281msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1282
1283#: ../gio/gfile.c:4985 ../gio/gvolume.c:370
1284msgid "volume doesn't implement mount"
1285msgstr "томът не поддържа монтиране"
1286
1287#: ../gio/gfile.c:5093
1288msgid "No application is registered as handling this file"
1289msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1290
1291#: ../gio/gfileenumerator.c:205
1292msgid "Enumerator is closed"
1293msgstr "Броячът е затворен"
1294
1295#: ../gio/gfileenumerator.c:212 ../gio/gfileenumerator.c:271
1296#: ../gio/gfileenumerator.c:371 ../gio/gfileenumerator.c:480
1297msgid "File enumerator has outstanding operation"
1298msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1299
1300#: ../gio/gfileenumerator.c:361 ../gio/gfileenumerator.c:470
1301msgid "File enumerator is already closed"
1302msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1303
1304#: ../gio/gfileicon.c:144
1305msgid "file"
1306msgstr "файл"
1307
1308#: ../gio/gfileicon.c:145
1309msgid "The file containing the icon"
1310msgstr "Файлът съдържащ иконата"
1311
1312#: ../gio/gfileinputstream.c:157 ../gio/gfileinputstream.c:424
1313#: ../gio/gfileoutputstream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:526
1314msgid "Stream doesn't support query_info"
1315msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
1316
1317#: ../gio/gfileinputstream.c:339 ../gio/gfileoutputstream.c:384
1318msgid "Seek not supported on stream"
1319msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1320
1321#: ../gio/gfileinputstream.c:383
1322msgid "Truncate not allowed on input stream"
1323msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1324
1325#: ../gio/gfileoutputstream.c:460
1326msgid "Truncate not supported on stream"
1327msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1328
1329#: ../gio/ginputstream.c:202
1330msgid "Input stream doesn't implement read"
1331msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1332
1333#. Translators: This is an error you get if there is already an
1334#. * operation running against this stream when you try to start
1335#. * one
1336#. Translators: This is an error you get if there is
1337#. * already an operation running against this stream when
1338#. * you try to start one
1339#: ../gio/ginputstream.c:911 ../gio/goutputstream.c:1095
1340msgid "Stream has outstanding operation"
1341msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1342
1343#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:274
1344msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1345msgstr ""
1346"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
1347
1348#: ../gio/glocalfile.c:601 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:410
1349#, c-format
1350msgid "Invalid filename %s"
1351msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1352
1353#: ../gio/glocalfile.c:972
1354#, c-format
1355msgid "Error getting filesystem info: %s"
1356msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1357
1358#: ../gio/glocalfile.c:1108
1359msgid "Can't rename root directory"
1360msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1361
1362#: ../gio/glocalfile.c:1126
1363msgid "Can't rename file, filename already exist"
1364msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1365
1366#: ../gio/glocalfile.c:1139 ../gio/glocalfile.c:2003 ../gio/glocalfile.c:2032
1367#: ../gio/glocalfile.c:2186 ../gio/glocalfileoutputstream.c:505
1368#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:550 ../gio/glocalfileoutputstream.c:967
1369msgid "Invalid filename"
1370msgstr "Неправилно име на файл"
1371
1372#: ../gio/glocalfile.c:1143
1373#, c-format
1374msgid "Error renaming file: %s"
1375msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1376
1377#: ../gio/glocalfile.c:1262
1378#, c-format
1379msgid "Error opening file: %s"
1380msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1381
1382#: ../gio/glocalfile.c:1272
1383msgid "Can't open directory"
1384msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1385
1386#: ../gio/glocalfile.c:1332
1387#, c-format
1388msgid "Error removing file: %s"
1389msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1390
1391#: ../gio/glocalfile.c:1696
1392#, c-format
1393msgid "Error trashing file: %s"
1394msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1395
1396#: ../gio/glocalfile.c:1719
1397#, c-format
1398msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1399msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1400
1401#: ../gio/glocalfile.c:1740
1402msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1403msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1404
1405#: ../gio/glocalfile.c:1819 ../gio/glocalfile.c:1839
1406msgid "Unable to find or create trash directory"
1407msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1408
1409#: ../gio/glocalfile.c:1873
1410#, c-format
1411msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1412msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1413
1414#: ../gio/glocalfile.c:1898 ../gio/glocalfile.c:1973 ../gio/glocalfile.c:1980
1415#, c-format
1416msgid "Unable to trash file: %s"
1417msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
1418
1419#: ../gio/glocalfile.c:2007
1420#, c-format
1421msgid "Error creating directory: %s"
1422msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1423
1424#: ../gio/glocalfile.c:2036
1425#, c-format
1426msgid "Error making symbolic link: %s"
1427msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1428
1429#: ../gio/glocalfile.c:2096 ../gio/glocalfile.c:2190
1430#, c-format
1431msgid "Error moving file: %s"
1432msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1433
1434#: ../gio/glocalfile.c:2119
1435msgid "Can't move directory over directory"
1436msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1437
1438#: ../gio/glocalfile.c:2146 ../gio/glocalfileoutputstream.c:819
1439#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833 ../gio/glocalfileoutputstream.c:848
1440#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:864 ../gio/glocalfileoutputstream.c:878
1441msgid "Backup file creation failed"
1442msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1443
1444#: ../gio/glocalfile.c:2165
1445#, c-format
1446msgid "Error removing target file: %s"
1447msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1448
1449#: ../gio/glocalfile.c:2179
1450msgid "Move between mounts not supported"
1451msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1452
1453#: ../gio/glocalfileinfo.c:716
1454msgid "Attribute value must be non-NULL"
1455msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1456
1457#: ../gio/glocalfileinfo.c:723
1458msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1459msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1460
1461#: ../gio/glocalfileinfo.c:730
1462msgid "Invalid extended attribute name"
1463msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1464
1465#: ../gio/glocalfileinfo.c:770
1466#, c-format
1467msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1468msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1469
1470#: ../gio/glocalfileinfo.c:1456 ../gio/glocalfileoutputstream.c:706
1471#, c-format
1472msgid "Error stating file '%s': %s"
1473msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
1474
1475#: ../gio/glocalfileinfo.c:1526
1476msgid " (invalid encoding)"
1477msgstr " (неправилно кодиране)"
1478
1479#: ../gio/glocalfileinfo.c:1696
1480#, c-format
1481msgid "Error stating file descriptor: %s"
1482msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
1483
1484#: ../gio/glocalfileinfo.c:1741
1485msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1486msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1487
1488#: ../gio/glocalfileinfo.c:1759
1489msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1490msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1491
1492#: ../gio/glocalfileinfo.c:1778 ../gio/glocalfileinfo.c:1796
1493#, c-format
1494msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1495msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1496
1497#: ../gio/glocalfileinfo.c:1822
1498#, c-format
1499msgid "Error setting permissions: %s"
1500msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1501
1502#: ../gio/glocalfileinfo.c:1873 ../gio/glocalfileinfo.c:2041
1503#, c-format
1504msgid "Error setting owner: %s"
1505msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1506
1507#: ../gio/glocalfileinfo.c:1896
1508msgid "symlink must be non-NULL"
1509msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1510
1511#: ../gio/glocalfileinfo.c:1906 ../gio/glocalfileinfo.c:1925
1512#: ../gio/glocalfileinfo.c:1936
1513#, c-format
1514msgid "Error setting symlink: %s"
1515msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1516
1517#: ../gio/glocalfileinfo.c:1915
1518msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1519msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1520
1521#: ../gio/glocalfileinfo.c:2063
1522#, c-format
1523msgid "SELinux context must be non-NULL"
1524msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1525
1526#: ../gio/glocalfileinfo.c:2079
1527#, c-format
1528msgid "Error setting SELinux context: %s"
1529msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1530
1531#: ../gio/glocalfileinfo.c:2086
1532#, c-format
1533msgid "SELinux is not enabled on this system"
1534msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1535
1536#: ../gio/glocalfileinfo.c:2147
1537#, c-format
1538msgid "Setting attribute %s not supported"
1539msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1540
1541#: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:603
1542#, c-format
1543msgid "Error reading from file: %s"
1544msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1545
1546#: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
1547#: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:405
1548#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:896
1549#, c-format
1550msgid "Error seeking in file: %s"
1551msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1552
1553#: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:208
1554#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:303
1555#, c-format
1556msgid "Error closing file: %s"
1557msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1558
1559#: ../gio/glocalfilemonitor.c:198
1560msgid "Unable to find default local file monitor type"
1561msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
1562
1563#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:624
1564#, c-format
1565msgid "Error writing to file: %s"
1566msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1567
1568#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
1569#, c-format
1570msgid "Error removing old backup link: %s"
1571msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1572
1573#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:249 ../gio/glocalfileoutputstream.c:262
1574#, c-format
1575msgid "Error creating backup copy: %s"
1576msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1577
1578#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:280
1579#, c-format
1580msgid "Error renaming temporary file: %s"
1581msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1582
1583#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:451 ../gio/glocalfileoutputstream.c:913
1584#, c-format
1585msgid "Error truncating file: %s"
1586msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1587
1588#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:511 ../gio/glocalfileoutputstream.c:556
1589#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:688 ../gio/glocalfileoutputstream.c:973
1590#, c-format
1591msgid "Error opening file '%s': %s"
1592msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1593
1594#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:719
1595msgid "Target file is a directory"
1596msgstr "Целевият файл е папка"
1597
1598#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:724
1599msgid "Target file is not a regular file"
1600msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1601
1602#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:736
1603msgid "The file was externally modified"
1604msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1605
1606#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:545
1607msgid "Invalid GSeekType supplied"
1608msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1609
1610#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:555
1611msgid "Invalid seek request"
1612msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1613
1614#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
1615msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1616msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1617
1618#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:288
1619msgid "Reached maximum data array limit"
1620msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
1621
1622#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:323
1623msgid "Memory output stream not resizable"
1624msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1625
1626#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:339
1627msgid "Failed to resize memory output stream"
1628msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
1629
1630#. Translators: This is an error
1631#. * message for mount objects that
1632#. * don't implement unmount.
1633#: ../gio/gmount.c:360
1634msgid "mount doesn't implement unmount"
1635msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1636
1637#. Translators: This is an error
1638#. * message for mount objects that
1639#. * don't implement eject.
1640#: ../gio/gmount.c:435
1641msgid "mount doesn't implement eject"
1642msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1643
1644#. Translators: This is an error
1645#. * message for mount objects that
1646#. * don't implement remount.
1647#: ../gio/gmount.c:517
1648msgid "mount doesn't implement remount"
1649msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1650
1651#. Translators: This is an error
1652#. * message for mount objects that
1653#. * don't implement content type guessing.
1654#: ../gio/gmount.c:601
1655msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1656msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1657
1658#. Translators: This is an error
1659#. * message for mount objects that
1660#. * don't implement content type guessing.
1661#: ../gio/gmount.c:690
1662msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1663msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1664
1665#: ../gio/goutputstream.c:211 ../gio/goutputstream.c:412
1666msgid "Output stream doesn't implement write"
1667msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1668
1669#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:780
1670msgid "Source stream is already closed"
1671msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1672
1673#: ../gio/gthemedicon.c:210
1674msgid "name"
1675msgstr "име"
1676
1677#: ../gio/gthemedicon.c:211
1678msgid "The name of the icon"
1679msgstr "Името на иконата"
1680
1681#: ../gio/gthemedicon.c:222
1682msgid "names"
1683msgstr "имена"
1684
1685#: ../gio/gthemedicon.c:223
1686msgid "An array containing the icon names"
1687msgstr "Масив с имена на икони"
1688
1689#: ../gio/gthemedicon.c:248
1690msgid "use default fallbacks"
1691msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
1692
1693#: ../gio/gthemedicon.c:249
1694msgid ""
1695"Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
1696"characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
1697msgstr ""
1698"Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
1699"съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
1700"взема само първото."
1701
1702#: ../gio/gunixinputstream.c:201 ../gio/gunixinputstream.c:221
1703#: ../gio/gunixinputstream.c:299 ../gio/gunixoutputstream.c:288
1704#, c-format
1705msgid "Error reading from unix: %s"
1706msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
1707
1708#: ../gio/gunixinputstream.c:254 ../gio/gunixinputstream.c:436
1709#: ../gio/gunixoutputstream.c:243 ../gio/gunixoutputstream.c:394
1710#, c-format
1711msgid "Error closing unix: %s"
1712msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
1713
1714#: ../gio/gunixmounts.c:1779 ../gio/gunixmounts.c:1816
1715msgid "Filesystem root"
1716msgstr "Коренова папка на файловата система"
1717
1718#: ../gio/gunixoutputstream.c:189 ../gio/gunixoutputstream.c:210
1719#, c-format
1720msgid "Error writing to unix: %s"
1721msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
1722
1723#: ../gio/gvolume.c:439
1724msgid "volume doesn't implement eject"
1725msgstr "томът не поддържа изваждане"
1726
1727#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
1728msgid "Can't find application"
1729msgstr "Приложението не може да бъде открито"
1730
1731#: ../gio/gwin32appinfo.c:312
1732#, c-format
1733msgid "Error launching application: %s"
1734msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
1735
1736#: ../gio/gwin32appinfo.c:349
1737msgid "URIs not supported"
1738msgstr "Не се поддържат такива адреси"
1739
1740#: ../gio/gwin32appinfo.c:371
1741msgid "association changes not supported on win32"
1742msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
1743
1744#: ../gio/gwin32appinfo.c:383
1745msgid "Association creation not supported on win32"
1746msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
1747
1748#: ../tests/gio-ls.c:27
1749msgid "do not hide entries"
1750msgstr "елементите да не се скриват"
1751
1752#: ../tests/gio-ls.c:29
1753msgid "use a long listing format"
1754msgstr "ползване на дълъг формат"
1755
1756#: ../tests/gio-ls.c:37
1757msgid "[FILE...]"
1758msgstr "[ФАЙЛ…]"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.