source: gnome/trunk/glib.trunk.bg.po @ 1762

Last change on this file since 1762 was 1762, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

glib: подаден в trunk

File size: 70.3 KB
Line 
1# Bulgarian translation for glib po-file.
2# Copyright (C) 2002, 2005, 2006, 2007, 2009 Free Software Foundation, Inc.
3# Borislav Aleksandrov <B.Aleksandrov@cnsys.bg>, 2002.
4# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009.
5#
6msgid ""
7msgstr ""
8"Project-Id-Version: glib trunk\n"
9"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
10"POT-Creation-Date: 2009-01-30 13:11+0200\n"
11"PO-Revision-Date: 2009-01-30 13:11+0200\n"
12"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
13"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
14"MIME-Version: 1.0\n"
15"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
16"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
17"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
18
19#: ../glib/gbookmarkfile.c:737
20#, c-format
21msgid "Unexpected attribute '%s' for element '%s'"
22msgstr "Неочакван атрибут „%s“ на елемента „%s“"
23
24#: ../glib/gbookmarkfile.c:748 ../glib/gbookmarkfile.c:819
25#: ../glib/gbookmarkfile.c:829 ../glib/gbookmarkfile.c:936
26#, c-format
27msgid "Attribute '%s' of element '%s' not found"
28msgstr "Атрибутът „%s“ на елемента „%s“ не е открит"
29
30#: ../glib/gbookmarkfile.c:1106 ../glib/gbookmarkfile.c:1171
31#: ../glib/gbookmarkfile.c:1235 ../glib/gbookmarkfile.c:1245
32#, c-format
33msgid "Unexpected tag '%s', tag '%s' expected"
34msgstr "Неочакван етикет „%s“, очакваше се „%s“"
35
36#: ../glib/gbookmarkfile.c:1131 ../glib/gbookmarkfile.c:1145
37#: ../glib/gbookmarkfile.c:1213 ../glib/gbookmarkfile.c:1265
38#, c-format
39msgid "Unexpected tag '%s' inside '%s'"
40msgstr "Неочакван етикет „%s“ вътре в „%s“"
41
42#: ../glib/gbookmarkfile.c:1793
43msgid "No valid bookmark file found in data dirs"
44msgstr "Не може да се открие валиден файл с отметки в папките с данни"
45
46#: ../glib/gbookmarkfile.c:1994
47#, c-format
48msgid "A bookmark for URI '%s' already exists"
49msgstr "Вече съществува отметка за адреса „%s“"
50
51#: ../glib/gbookmarkfile.c:2040 ../glib/gbookmarkfile.c:2198
52#: ../glib/gbookmarkfile.c:2283 ../glib/gbookmarkfile.c:2363
53#: ../glib/gbookmarkfile.c:2448 ../glib/gbookmarkfile.c:2531
54#: ../glib/gbookmarkfile.c:2609 ../glib/gbookmarkfile.c:2688
55#: ../glib/gbookmarkfile.c:2730 ../glib/gbookmarkfile.c:2827
56#: ../glib/gbookmarkfile.c:2953 ../glib/gbookmarkfile.c:3143
57#: ../glib/gbookmarkfile.c:3219 ../glib/gbookmarkfile.c:3384
58#: ../glib/gbookmarkfile.c:3473 ../glib/gbookmarkfile.c:3563
59#: ../glib/gbookmarkfile.c:3691
60#, c-format
61msgid "No bookmark found for URI '%s'"
62msgstr "Не е открита отметка за адреса „%s“"
63
64#: ../glib/gbookmarkfile.c:2372
65#, c-format
66msgid "No MIME type defined in the bookmark for URI '%s'"
67msgstr "Не е указан видът MIME в отметката за адреса „%s“"
68
69#: ../glib/gbookmarkfile.c:2457
70#, c-format
71msgid "No private flag has been defined in bookmark for URI '%s'"
72msgstr "Не е зададен флаг за лични данни в отметката за адреса „%s“"
73
74#: ../glib/gbookmarkfile.c:2836
75#, c-format
76msgid "No groups set in bookmark for URI '%s'"
77msgstr "Не са зададени групи в отметката за адреса „%s“"
78
79#: ../glib/gbookmarkfile.c:3237 ../glib/gbookmarkfile.c:3394
80#, c-format
81msgid "No application with name '%s' registered a bookmark for '%s'"
82msgstr "Никоя програма „%s“ не е регистрирала отметка за „%s“"
83
84#: ../glib/gbookmarkfile.c:3417
85#, c-format
86msgid "Failed to expand exec line '%s' with URI '%s'"
87msgstr "Неуспех при дописването на реда за изпълнение „%s“ с адреса „%s“"
88
89#: ../glib/gconvert.c:431 ../glib/gconvert.c:509 ../glib/giochannel.c:1230
90#, c-format
91msgid "Conversion from character set '%s' to '%s' is not supported"
92msgstr "Преобразуването от набора знаци „%s“ към „%s“ не се поддържа"
93
94#: ../glib/gconvert.c:435 ../glib/gconvert.c:513
95#, c-format
96msgid "Could not open converter from '%s' to '%s'"
97msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“"
98
99#: ../glib/gconvert.c:632 ../glib/gconvert.c:1017 ../glib/giochannel.c:1402
100#: ../glib/giochannel.c:1444 ../glib/giochannel.c:2288 ../glib/gutf8.c:955
101#: ../glib/gutf8.c:1404
102msgid "Invalid byte sequence in conversion input"
103msgstr "Грешна байтова последователност на входа за преобразуване"
104
105#: ../glib/gconvert.c:638 ../glib/gconvert.c:944 ../glib/giochannel.c:1409
106#: ../glib/giochannel.c:2300
107#, c-format
108msgid "Error during conversion: %s"
109msgstr "Грешка по време на преобразуване: %s"
110
111#: ../glib/gconvert.c:669 ../glib/gutf8.c:951 ../glib/gutf8.c:1155
112#: ../glib/gutf8.c:1296 ../glib/gutf8.c:1400
113msgid "Partial character sequence at end of input"
114msgstr "Непълна знакова последователност в края на входните данни"
115
116#: ../glib/gconvert.c:919
117#, c-format
118msgid "Cannot convert fallback '%s' to codeset '%s'"
119msgstr ""
120"Заместващият знак „%s“ не може да бъде преобразуван към знак от набора „%s“"
121
122#: ../glib/gconvert.c:1737
123#, c-format
124msgid "The URI '%s' is not an absolute URI using the \"file\" scheme"
125msgstr ""
126"Адресът „%s“ не е абсолютен при използване на схемата „file“ (файлова "
127"система)"
128
129#: ../glib/gconvert.c:1747
130#, c-format
131msgid "The local file URI '%s' may not include a '#'"
132msgstr "Адресът „%s“ на локален файл не може да включва „#“"
133
134#: ../glib/gconvert.c:1764
135#, c-format
136msgid "The URI '%s' is invalid"
137msgstr "Адресът „%s“ е неправилен"
138
139#: ../glib/gconvert.c:1776
140#, c-format
141msgid "The hostname of the URI '%s' is invalid"
142msgstr "Името на хоста в адреса „%s“ е неправилно"
143
144#: ../glib/gconvert.c:1792
145#, c-format
146msgid "The URI '%s' contains invalidly escaped characters"
147msgstr "Адресът „%s“ съдържа грешни екраниращи последователности"
148
149#: ../glib/gconvert.c:1887
150#, c-format
151msgid "The pathname '%s' is not an absolute path"
152msgstr "Пътят „%s“ не е абсолютен"
153
154#: ../glib/gconvert.c:1897
155msgid "Invalid hostname"
156msgstr "Неправилно име на хост"
157
158#: ../glib/gdir.c:110 ../glib/gdir.c:130
159#, c-format
160msgid "Error opening directory '%s': %s"
161msgstr "Грешка при отваряне на папка „%s“: %s"
162
163#: ../glib/gfileutils.c:532 ../glib/gfileutils.c:620
164#, c-format
165msgid "Could not allocate %lu bytes to read file \"%s\""
166msgstr "Неуспех при заделянето на %lu байта за четене на файла „%s“"
167
168#: ../glib/gfileutils.c:547
169#, c-format
170msgid "Error reading file '%s': %s"
171msgstr "Грешка при четене на файл „%s“: %s"
172
173#: ../glib/gfileutils.c:561
174#, c-format
175msgid "File \"%s\" is too large"
176msgstr "Файлът „%s“ е прекалено голям"
177
178#: ../glib/gfileutils.c:644
179#, c-format
180msgid "Failed to read from file '%s': %s"
181msgstr "Неуспех при четене от файл „%s“: %s"
182
183#: ../glib/gfileutils.c:695 ../glib/gfileutils.c:782
184#, c-format
185msgid "Failed to open file '%s': %s"
186msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: %s"
187
188#: ../glib/gfileutils.c:712 ../glib/gmappedfile.c:133
189#, c-format
190msgid "Failed to get attributes of file '%s': fstat() failed: %s"
191msgstr ""
192"Неуспех при получаване на атрибутите на файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
193"fstat(): %s"
194
195#: ../glib/gfileutils.c:746
196#, c-format
197msgid "Failed to open file '%s': fdopen() failed: %s"
198msgstr ""
199"Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fdopen(): %s"
200
201#: ../glib/gfileutils.c:853
202#, c-format
203msgid "Failed to rename file '%s' to '%s': g_rename() failed: %s"
204msgstr ""
205"Неуспех при преименуване на файл „%s“ на „%s“: неуспешно изпълнение на "
206"g_rename(): %s"
207
208#: ../glib/gfileutils.c:895 ../glib/gfileutils.c:1284
209#, c-format
210msgid "Failed to create file '%s': %s"
211msgstr "Неуспех при създаване на файл „%s“: %s"
212
213#: ../glib/gfileutils.c:909
214#, c-format
215msgid "Failed to open file '%s' for writing: fdopen() failed: %s"
216msgstr ""
217"Неуспех при отваряне на файл „%s“ за писане: неуспешно изпълнение на fdopen"
218"(): %s"
219
220#: ../glib/gfileutils.c:934
221#, c-format
222msgid "Failed to write file '%s': fwrite() failed: %s"
223msgstr "Неуспех при запис на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fwrite(): %s"
224
225#: ../glib/gfileutils.c:953
226#, c-format
227msgid "Failed to close file '%s': fclose() failed: %s"
228msgstr ""
229"Неуспех при затваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на fclose(): %s"
230
231#: ../glib/gfileutils.c:1071
232#, c-format
233msgid "Existing file '%s' could not be removed: g_unlink() failed: %s"
234msgstr ""
235"Неуспех при изтриването на съществуващия файл „%s“: неуспешно изпълнение на "
236"g_unlink(): %s"
237
238#: ../glib/gfileutils.c:1246
239#, c-format
240msgid "Template '%s' invalid, should not contain a '%s'"
241msgstr "Шаблонът „%s“ е неправилен, не трябва да съдържа „%s“"
242
243#: ../glib/gfileutils.c:1259
244#, c-format
245msgid "Template '%s' doesn't contain XXXXXX"
246msgstr "Шаблонът „%s“ не съдържа XXXXXX"
247
248#: ../glib/gfileutils.c:1698
249#, c-format
250msgid "%.1f KB"
251msgstr "%.1f KB"
252
253#: ../glib/gfileutils.c:1703
254#, c-format
255msgid "%.1f MB"
256msgstr "%.1f MB"
257
258#: ../glib/gfileutils.c:1708
259#, c-format
260msgid "%.1f GB"
261msgstr "%.1f GB"
262
263#: ../glib/gfileutils.c:1751
264#, c-format
265msgid "Failed to read the symbolic link '%s': %s"
266msgstr "Неуспех при четене на символната връзка „%s“: %s"
267
268#: ../glib/gfileutils.c:1772
269msgid "Symbolic links not supported"
270msgstr "Символни връзки не се поддържат"
271
272#: ../glib/giochannel.c:1234
273#, c-format
274msgid "Could not open converter from '%s' to '%s': %s"
275msgstr "Не може да се отвори конвертор от „%s“ към „%s“: %s"
276
277#: ../glib/giochannel.c:1579
278msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_line_string"
279msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_line_string"
280
281#: ../glib/giochannel.c:1626 ../glib/giochannel.c:1884
282#: ../glib/giochannel.c:1971
283msgid "Leftover unconverted data in read buffer"
284msgstr "В буфера за четене останаха непреобразувани данни"
285
286#: ../glib/giochannel.c:1707 ../glib/giochannel.c:1784
287msgid "Channel terminates in a partial character"
288msgstr "Каналът прекъсна на непълен знак"
289
290#: ../glib/giochannel.c:1770
291msgid "Can't do a raw read in g_io_channel_read_to_end"
292msgstr "Не може да се чете от g_io_channel_read_to_end"
293
294#: ../glib/gmappedfile.c:116
295#, c-format
296msgid "Failed to open file '%s': open() failed: %s"
297msgstr "Неуспех при отваряне на файл „%s“: неуспешно изпълнение на open(): %s"
298
299#: ../glib/gmappedfile.c:193
300#, c-format
301msgid "Failed to map file '%s': mmap() failed: %s"
302msgstr ""
303"Неуспех при отваряне на файл в паметта „%s“: неуспешно изпълнение на mmap(): "
304"%s"
305
306#: ../glib/gmarkup.c:255 ../glib/gmarkup.c:295
307#, c-format
308msgid "Error on line %d char %d: "
309msgstr "Грешка на ред %d, знак %d: "
310
311#: ../glib/gmarkup.c:389
312#, c-format
313msgid "Error on line %d: %s"
314msgstr "Грешка на ред %d: %s"
315
316#: ../glib/gmarkup.c:493
317msgid ""
318"Empty entity '&;' seen; valid entities are: &amp; &quot; &lt; &gt; &apos;"
319msgstr ""
320"Намерена е празна заместваща последователност: „&;“. Валидни "
321"последователности са: „&amp;“, „&quot;“, „&lt;“, „&gt;“, „&apos;“"
322
323#: ../glib/gmarkup.c:503
324#, c-format
325msgid ""
326"Character '%s' is not valid at the start of an entity name; the & character "
327"begins an entity; if this ampersand isn't supposed to be an entity, escape "
328"it as &amp;"
329msgstr ""
330"Заместваща последователност не може да започва със знака „%s“. Тя трябва да "
331"започва със знака „&“. Ако той не трябва да започва заместваща "
332"последователност, той може да се екранира така: „&amp;“"
333
334#: ../glib/gmarkup.c:537
335#, c-format
336msgid "Character '%s' is not valid inside an entity name"
337msgstr "Знакът „%s“ не може да се съдържа в заместваща последователност"
338
339#: ../glib/gmarkup.c:574
340#, c-format
341msgid "Entity name '%s' is not known"
342msgstr "Заместващата последователност „%s“ е неизвестна"
343
344#: ../glib/gmarkup.c:585
345msgid ""
346"Entity did not end with a semicolon; most likely you used an ampersand "
347"character without intending to start an entity - escape ampersand as &amp;"
348msgstr ""
349"Заместващата последователност не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали "
350"амперсанд, без той да е начало на заместваща последователност. Представете "
351"амперсанда чрез „&amp;“"
352
353#: ../glib/gmarkup.c:638
354#, c-format
355msgid ""
356"Failed to parse '%-.*s', which should have been a digit inside a character "
357"reference (&#234; for example) - perhaps the digit is too large"
358msgstr ""
359"Грешка при анализ на „%-.*s“, което трябва да е число в указател на знак "
360"(напр. &#234;). Вероятно числото е твърде голямо"
361
362#: ../glib/gmarkup.c:660
363#, c-format
364msgid "Character reference '%-.*s' does not encode a permitted character"
365msgstr "Указателят на знак „%-.*s“ не представя разрешен знак при декодиране"
366
367#: ../glib/gmarkup.c:675
368msgid "Empty character reference; should include a digit such as &#454;"
369msgstr "Празен указател на знак. Трябва да включва число, напр. &#454;"
370
371#: ../glib/gmarkup.c:685
372msgid ""
373"Character reference did not end with a semicolon; most likely you used an "
374"ampersand character without intending to start an entity - escape ampersand "
375"as &amp;"
376msgstr ""
377"Указателят на знак не завършва с „;“. Най-вероятно сте използвали амперсанд, "
378"без той да е начало на заместваща последователност. Представете амперсанда "
379"чрез „&amp;“"
380
381#: ../glib/gmarkup.c:771
382msgid "Unfinished entity reference"
383msgstr "Незавършена заместваща последователност"
384
385#: ../glib/gmarkup.c:777
386msgid "Unfinished character reference"
387msgstr "Незавършен указател на знак"
388
389#: ../glib/gmarkup.c:1063
390msgid "Invalid UTF-8 encoded text - overlong sequence"
391msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — прекалено дълга последователност"
392
393#: ../glib/gmarkup.c:1091
394msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not a start char"
395msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — не може да се започва с този знак"
396
397#: ../glib/gmarkup.c:1130
398#, c-format
399msgid "Invalid UTF-8 encoded text - not valid '%s'"
400msgstr "Неправилно кодиран текст в UTF-8 — „%s“ е грешен"
401
402#: ../glib/gmarkup.c:1168
403msgid "Document must begin with an element (e.g. <book>)"
404msgstr "Документът трябва да започва с елемент (напр. <book>)"
405
406#: ../glib/gmarkup.c:1208
407#, c-format
408msgid ""
409"'%s' is not a valid character following a '<' character; it may not begin an "
410"element name"
411msgstr ""
412"„%s“ е неправилен знак след „<“. Името на елемент не може да започне с него"
413
414#: ../glib/gmarkup.c:1276
415#, c-format
416msgid ""
417"Odd character '%s', expected a '>' character to end the empty-element tag '%"
418"s'"
419msgstr ""
420"Неподходящ знак „%s“, очаква се етикетът на празния елемент „%s“ да завърши "
421"с „>“"
422
423#: ../glib/gmarkup.c:1365
424#, c-format
425msgid ""
426"Odd character '%s', expected a '=' after attribute name '%s' of element '%s'"
427msgstr ""
428"Неподходящ знак „%s“, очаква се „=“ след името на атрибут „%s“ на елемент „%"
429"s“"
430
431#: ../glib/gmarkup.c:1407
432#, c-format
433msgid ""
434"Odd character '%s', expected a '>' or '/' character to end the start tag of "
435"element '%s', or optionally an attribute; perhaps you used an invalid "
436"character in an attribute name"
437msgstr ""
438"Неподходящ знак „%s“, очаква се или отварящият етикет на елемента „%s“ да "
439"завърши със знак „>“ или „/“, или евентуално да продължи с атрибут. Най-"
440"вероятно използвате неправилен знак в името на атрибут"
441
442#: ../glib/gmarkup.c:1493
443#, c-format
444msgid ""
445"Odd character '%s', expected an open quote mark after the equals sign when "
446"giving value for attribute '%s' of element '%s'"
447msgstr ""
448"Неподходящ знак „%s“, очаква се знакът „\"“ след знака за равенство, когато "
449"се присвоява стойност на атрибута „%s“ на елемент „%s“"
450
451#: ../glib/gmarkup.c:1635
452#, c-format
453msgid ""
454"'%s' is not a valid character following the characters '</'; '%s' may not "
455"begin an element name"
456msgstr ""
457"„%s“ е неправилен знак след „</“. Името на елемент не може да започва с „%s“"
458
459#: ../glib/gmarkup.c:1675
460#, c-format
461msgid ""
462"'%s' is not a valid character following the close element name '%s'; the "
463"allowed character is '>'"
464msgstr ""
465"„%s“ е неправилен знак при завършването на затварящ етикет с име „%s“. "
466"Позволен е знакът „>“"
467
468#: ../glib/gmarkup.c:1686
469#, c-format
470msgid "Element '%s' was closed, no element is currently open"
471msgstr "Елементът „%s“ е затворен, няма текущо отворен елемент"
472
473#: ../glib/gmarkup.c:1695
474#, c-format
475msgid "Element '%s' was closed, but the currently open element is '%s'"
476msgstr "Елементът „%s“ е затворен, но текущо е отворен елемент „%s“"
477
478#: ../glib/gmarkup.c:1858
479msgid "Document was empty or contained only whitespace"
480msgstr "Документът е празен или съдържа само празни знаци"
481
482#: ../glib/gmarkup.c:1872
483msgid "Document ended unexpectedly just after an open angle bracket '<'"
484msgstr ""
485"Документът завършва неочаквано веднага след отваряща счупена скоба — „<“"
486
487#: ../glib/gmarkup.c:1880 ../glib/gmarkup.c:1925
488#, c-format
489msgid ""
490"Document ended unexpectedly with elements still open - '%s' was the last "
491"element opened"
492msgstr ""
493"Документът завършва неочаквано — има отворени елементи. Последно отворен е „%"
494"s“"
495
496#: ../glib/gmarkup.c:1888
497#, c-format
498msgid ""
499"Document ended unexpectedly, expected to see a close angle bracket ending "
500"the tag <%s/>"
501msgstr ""
502"Документът завършва неочаквано, очаква се затваряща счупена скоба да завърши "
503"етикета <%s/>"
504
505#: ../glib/gmarkup.c:1894
506msgid "Document ended unexpectedly inside an element name"
507msgstr "Документът завършва неочаквано в името на елемент"
508
509#: ../glib/gmarkup.c:1900
510msgid "Document ended unexpectedly inside an attribute name"
511msgstr "Документът завършва неочаквано в името на атрибут"
512
513#: ../glib/gmarkup.c:1905
514msgid "Document ended unexpectedly inside an element-opening tag."
515msgstr "Документът завършва неочаквано в отварящ етикет на елемент "
516
517#: ../glib/gmarkup.c:1911
518msgid ""
519"Document ended unexpectedly after the equals sign following an attribute "
520"name; no attribute value"
521msgstr ""
522"Документът завършва неочаквано след знака за равенство следващ името на "
523"атрибута. Атрибутът няма стойност"
524
525#: ../glib/gmarkup.c:1918
526msgid "Document ended unexpectedly while inside an attribute value"
527msgstr "Документът завършва неочаквано вътре в стойността на атрибут"
528
529#: ../glib/gmarkup.c:1934
530#, c-format
531msgid "Document ended unexpectedly inside the close tag for element '%s'"
532msgstr "Документът завършва неочаквано в затварящия етикет на елемент „%s“"
533
534#: ../glib/gmarkup.c:1940
535msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
536msgstr "Документът завършва неочаквано в коментар или инструкция за обработка"
537
538#: ../glib/gregex.c:131
539msgid "corrupted object"
540msgstr "повреден обект"
541
542#: ../glib/gregex.c:133
543msgid "internal error or corrupted object"
544msgstr "вътрешна грешка или повреден обект"
545
546#: ../glib/gregex.c:135
547msgid "out of memory"
548msgstr "недостатъчно памет"
549
550#: ../glib/gregex.c:140
551msgid "backtracking limit reached"
552msgstr "достигната е границата на обратното връщане"
553
554#: ../glib/gregex.c:152 ../glib/gregex.c:160
555msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
556msgstr ""
557"шаблонът съдържа елементи, които не се поддържат при частично съвпадение"
558
559#: ../glib/gregex.c:154 ../gio/glocalfile.c:1999
560msgid "internal error"
561msgstr "вътрешна грешка"
562
563#: ../glib/gregex.c:162
564msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
565msgstr ""
566"обратните указатели не се поддържат като условие при частично съвпадение"
567
568#: ../glib/gregex.c:171
569msgid "recursion limit reached"
570msgstr "прекалено дълбока рекурсия"
571
572#: ../glib/gregex.c:173
573msgid "workspace limit for empty substrings reached"
574msgstr "границата на работното пространство за празни поднизове е достигната"
575
576#: ../glib/gregex.c:175
577msgid "invalid combination of newline flags"
578msgstr "неправилна комбинация от флагове за нов ред"
579
580#: ../glib/gregex.c:179
581msgid "unknown error"
582msgstr "непозната грешка"
583
584#: ../glib/gregex.c:199
585msgid "\\ at end of pattern"
586msgstr "„\\“ в края на шаблон"
587
588#: ../glib/gregex.c:202
589msgid "\\c at end of pattern"
590msgstr "„\\c“ в края на шаблон"
591
592#: ../glib/gregex.c:205
593msgid "unrecognized character follows \\"
594msgstr "след „\\“ следва непознат знак"
595
596#: ../glib/gregex.c:212
597msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
598msgstr ""
599"тук не са позволени екранирания за промяна на регистъра („\\l“, „\\L“, "
600"„\\u“, „\\U“)"
601
602#: ../glib/gregex.c:215
603msgid "numbers out of order in {} quantifier"
604msgstr "числата не са в правилен ред в определението за брой с „{}“"
605
606#: ../glib/gregex.c:218
607msgid "number too big in {} quantifier"
608msgstr "прекалено голямо число в определението за брой с „{}“"
609
610#: ../glib/gregex.c:221
611msgid "missing terminating ] for character class"
612msgstr "липсва завършващ знак „]“ за клас от знаци"
613
614#: ../glib/gregex.c:224
615msgid "invalid escape sequence in character class"
616msgstr "грешна екранираща последователност в класа от знаци"
617
618#: ../glib/gregex.c:227
619msgid "range out of order in character class"
620msgstr "знаците са в неправилен ред в класа от знаци"
621
622#: ../glib/gregex.c:230
623msgid "nothing to repeat"
624msgstr "няма какво да се повтори"
625
626#: ../glib/gregex.c:233
627msgid "unrecognized character after (?"
628msgstr "непознат знак след „(?“"
629
630#: ../glib/gregex.c:237
631msgid "unrecognized character after (?<"
632msgstr "непознат знак след „(?<“"
633
634#: ../glib/gregex.c:241
635msgid "unrecognized character after (?P"
636msgstr "непознат знак след „(?P“"
637
638#: ../glib/gregex.c:244
639msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
640msgstr "именованите класове от POSIX се поддържат само в клас"
641
642#: ../glib/gregex.c:247
643msgid "missing terminating )"
644msgstr "липсва завършваща „)“"
645
646#: ../glib/gregex.c:251
647msgid ") without opening ("
648msgstr "„)“ без отваряща „(“"
649
650#. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
651#. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
652#.
653#: ../glib/gregex.c:258
654msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
655msgstr "„(?R“ или „(?[+-]цифри“ трябва да се следват от „)“"
656
657#: ../glib/gregex.c:261
658msgid "reference to non-existent subpattern"
659msgstr "указател към несъществуващ подшаблон"
660
661#: ../glib/gregex.c:264
662msgid "missing ) after comment"
663msgstr "липсваща „)“ след коментар"
664
665#: ../glib/gregex.c:267
666msgid "regular expression too large"
667msgstr "регулярният израз е прекалено голям"
668
669#: ../glib/gregex.c:270
670msgid "failed to get memory"
671msgstr "неуспех при получаването на памет"
672
673#: ../glib/gregex.c:273
674msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
675msgstr "предположението за преглед назад не е с постоянна дължина"
676
677#: ../glib/gregex.c:276
678msgid "malformed number or name after (?("
679msgstr "неправилен номер или име след „(?(“"
680
681#: ../glib/gregex.c:279
682msgid "conditional group contains more than two branches"
683msgstr "условната група съдържа повече от две разклонения"
684
685#: ../glib/gregex.c:282
686msgid "assertion expected after (?("
687msgstr "очаква се предположение след „(?(“"
688
689#: ../glib/gregex.c:285
690msgid "unknown POSIX class name"
691msgstr "непознато име на клас по POSIX"
692
693#: ../glib/gregex.c:288
694msgid "POSIX collating elements are not supported"
695msgstr "не се поддържат елементи на POSIX за подредба"
696
697#: ../glib/gregex.c:291
698msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
699msgstr "знаковата стойност в последователността „\\x{…}“ е прекалено голяма"
700
701#: ../glib/gregex.c:294
702msgid "invalid condition (?(0)"
703msgstr "неправилно условие „(?(0)“"
704
705#: ../glib/gregex.c:297
706msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
707msgstr "предположението за преглед назад не може да съдържа „\\C“"
708
709#: ../glib/gregex.c:300
710msgid "recursive call could loop indefinitely"
711msgstr "рекурсивно извикване може да доведе до безкраен цикъл"
712
713#: ../glib/gregex.c:303
714msgid "missing terminator in subpattern name"
715msgstr "липсва краен знак в име на подшаблон"
716
717#: ../glib/gregex.c:306
718msgid "two named subpatterns have the same name"
719msgstr "два именовани подшаблона са с еднакво име"
720
721#: ../glib/gregex.c:309
722msgid "malformed \\P or \\p sequence"
723msgstr "неправилни последователности „\\P“ или „\\p“"
724
725#: ../glib/gregex.c:312
726msgid "unknown property name after \\P or \\p"
727msgstr "непознато име на свойство след „\\P“ или „\\p“"
728
729#: ../glib/gregex.c:315
730msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
731msgstr "името на подшаблон е прекалено дълго (максимално е 32 знака)"
732
733#: ../glib/gregex.c:318
734msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
735msgstr "прекалено много именовани подшаблони (максимумът е 10 000)"
736
737#: ../glib/gregex.c:321
738msgid "octal value is greater than \\377"
739msgstr "осмичната стойност е по-голяма от „\\377“"
740
741#: ../glib/gregex.c:324
742msgid "DEFINE group contains more than one branch"
743msgstr "групата DEFINE съдържа повече от едно разклонение"
744
745#: ../glib/gregex.c:327
746msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
747msgstr "не можете да повторите група DEFINE"
748
749#: ../glib/gregex.c:330
750msgid "inconsistent NEWLINE options"
751msgstr "несъвместими опции за нов ред"
752
753#: ../glib/gregex.c:333
754msgid ""
755"\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
756msgstr ""
757"„\\g“ не е последвано от име във фигурни скоби или число различно от „0“ "
758"евентуално във фигурни скоби"
759
760#: ../glib/gregex.c:338
761msgid "unexpected repeat"
762msgstr "неочаквано повторение"
763
764#: ../glib/gregex.c:342
765msgid "code overflow"
766msgstr "препълване на кода"
767
768#: ../glib/gregex.c:346
769msgid "overran compiling workspace"
770msgstr "надхвърлено е работното пространство за компилация"
771
772#: ../glib/gregex.c:350
773msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
774msgstr "не е открит указан предварително проверен подшаблон"
775
776#: ../glib/gregex.c:526 ../glib/gregex.c:1605
777#, c-format
778msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
779msgstr "Грешка %2$s при напасването на регулярния израз — %1$s"
780
781#: ../glib/gregex.c:1098
782msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
783msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на UTF-8"
784
785#: ../glib/gregex.c:1107
786msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
787msgstr "Библиотеката PCRE е компилирана без поддръжка на настройки в UTF-8"
788
789#: ../glib/gregex.c:1161
790#, c-format
791msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
792msgstr "Грешка при компилирането на регулярния израз %s, знак %d: %s"
793
794#: ../glib/gregex.c:1197
795#, c-format
796msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
797msgstr "Грешка при оптимизирането на регулярния израз %s: %s"
798
799#: ../glib/gregex.c:2033
800msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
801msgstr "очаква се шестнайсетично число или „}“"
802
803#: ../glib/gregex.c:2049
804msgid "hexadecimal digit expected"
805msgstr "очаква се шестнайсетично число"
806
807#: ../glib/gregex.c:2089
808msgid "missing '<' in symbolic reference"
809msgstr "в символния указател липсва „<“"
810
811#: ../glib/gregex.c:2098
812msgid "unfinished symbolic reference"
813msgstr "незавършен символен указател"
814
815#: ../glib/gregex.c:2105
816msgid "zero-length symbolic reference"
817msgstr "символен указател с нулева дължина"
818
819#: ../glib/gregex.c:2116
820msgid "digit expected"
821msgstr "очаква се цифра"
822
823#: ../glib/gregex.c:2134
824msgid "illegal symbolic reference"
825msgstr "неправилен символен указател"
826
827#: ../glib/gregex.c:2196
828msgid "stray final '\\'"
829msgstr "в края има един знак „\\“ в повече"
830
831#: ../glib/gregex.c:2200
832msgid "unknown escape sequence"
833msgstr "непозната екранираща последователност"
834
835#: ../glib/gregex.c:2210
836#, c-format
837msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
838msgstr "Грешка при анализа на текста за замяна „%s“, знак %lu: %s"
839
840#: ../glib/gshell.c:70
841msgid "Quoted text doesn't begin with a quotation mark"
842msgstr "Цитиран текст не започва със знака „\"“"
843
844#: ../glib/gshell.c:160
845msgid "Unmatched quotation mark in command line or other shell-quoted text"
846msgstr ""
847"Липсват затварящи кавички в команден ред или друг текст цитиран за обвивката"
848
849#: ../glib/gshell.c:538
850#, c-format
851msgid "Text ended just after a '\\' character. (The text was '%s')"
852msgstr "Текстът свърши веднага след знака „\\“. (Текстът е „%s“)"
853
854#: ../glib/gshell.c:545
855#, c-format
856msgid "Text ended before matching quote was found for %c. (The text was '%s')"
857msgstr ""
858"Текстът свърши преди откриването на затварящи кавички за %c. (Текстът е „%s“)"
859
860#: ../glib/gshell.c:557
861msgid "Text was empty (or contained only whitespace)"
862msgstr "Текстът е празен (или съдържа само празни знаци)"
863
864#: ../glib/gspawn-win32.c:283
865msgid "Failed to read data from child process"
866msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес"
867
868#: ../glib/gspawn-win32.c:298 ../glib/gspawn.c:1468
869#, c-format
870msgid "Failed to create pipe for communicating with child process (%s)"
871msgstr "Неуспех при създаването на канал за комуникация с дъщерен процес (%s)"
872
873#: ../glib/gspawn-win32.c:336 ../glib/gspawn-win32.c:344 ../glib/gspawn.c:1132
874#, c-format
875msgid "Failed to read from child pipe (%s)"
876msgstr "Неуспех при четене от дъщерен канал (%s)"
877
878#: ../glib/gspawn-win32.c:367 ../glib/gspawn.c:1337
879#, c-format
880msgid "Failed to change to directory '%s' (%s)"
881msgstr "Неуспех при промяна към папка „%s“ (%s)"
882
883#: ../glib/gspawn-win32.c:373 ../glib/gspawn-win32.c:492
884#, c-format
885msgid "Failed to execute child process (%s)"
886msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес (%s)"
887
888#: ../glib/gspawn-win32.c:442
889#, c-format
890msgid "Invalid program name: %s"
891msgstr "Неправилно име на програма: %s"
892
893#: ../glib/gspawn-win32.c:452 ../glib/gspawn-win32.c:720
894#: ../glib/gspawn-win32.c:1276
895#, c-format
896msgid "Invalid string in argument vector at %d: %s"
897msgstr "Невалиден низ във вектора с аргументи на позиция %d: %s"
898
899#: ../glib/gspawn-win32.c:463 ../glib/gspawn-win32.c:735
900#: ../glib/gspawn-win32.c:1309
901#, c-format
902msgid "Invalid string in environment: %s"
903msgstr "Неправилен низ в средата: %s"
904
905#: ../glib/gspawn-win32.c:716 ../glib/gspawn-win32.c:1257
906#, c-format
907msgid "Invalid working directory: %s"
908msgstr "Неправилна работна папка: %s"
909
910#: ../glib/gspawn-win32.c:781
911#, c-format
912msgid "Failed to execute helper program (%s)"
913msgstr "Неуспех при изпълнение на програмата за помощта (%s)"
914
915#: ../glib/gspawn-win32.c:995
916msgid ""
917"Unexpected error in g_io_channel_win32_poll() reading data from a child "
918"process"
919msgstr ""
920"Неочаквана грешка в g_io_channel_win32_poll() при четене на данни от дъщерен "
921"процес"
922
923#: ../glib/gspawn.c:188
924#, c-format
925msgid "Failed to read data from child process (%s)"
926msgstr "Неуспех при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
927
928#: ../glib/gspawn.c:325
929#, c-format
930msgid "Unexpected error in select() reading data from a child process (%s)"
931msgstr ""
932"Неочаквана грешка в select() при четене на данни от дъщерен процес (%s)"
933
934#: ../glib/gspawn.c:408
935#, c-format
936msgid "Unexpected error in waitpid() (%s)"
937msgstr "Неочаквана грешка в waitpid() (%s)"
938
939#: ../glib/gspawn.c:1197
940#, c-format
941msgid "Failed to fork (%s)"
942msgstr "Неуспешно разклоняване (%s)"
943
944#: ../glib/gspawn.c:1347
945#, c-format
946msgid "Failed to execute child process \"%s\" (%s)"
947msgstr "Неуспех при изпълнение на дъщерен процес „%s“ (%s)"
948
949#: ../glib/gspawn.c:1357
950#, c-format
951msgid "Failed to redirect output or input of child process (%s)"
952msgstr "Неуспех при пренасочване на изхода или входа на дъщерен процес (%s)"
953
954#: ../glib/gspawn.c:1366
955#, c-format
956msgid "Failed to fork child process (%s)"
957msgstr "Неуспех при разклоняване на дъщерен процес (%s)"
958
959#: ../glib/gspawn.c:1374
960#, c-format
961msgid "Unknown error executing child process \"%s\""
962msgstr "Неизвестна грешка при изпълнение на дъщерен процес „%s“"
963
964#: ../glib/gspawn.c:1396
965#, c-format
966msgid "Failed to read enough data from child pid pipe (%s)"
967msgstr ""
968"Неуспех при четенето на достатъчно данни от канала на дъщерен процес (с "
969"идентификатор %s)"
970
971#: ../glib/gutf8.c:1029
972msgid "Character out of range for UTF-8"
973msgstr "Знак извън обхвата на UTF-8"
974
975#: ../glib/gutf8.c:1123 ../glib/gutf8.c:1132 ../glib/gutf8.c:1264
976#: ../glib/gutf8.c:1273 ../glib/gutf8.c:1414 ../glib/gutf8.c:1510
977msgid "Invalid sequence in conversion input"
978msgstr "Неправилна последователност на входа за преобразуване"
979
980#: ../glib/gutf8.c:1425 ../glib/gutf8.c:1521
981msgid "Character out of range for UTF-16"
982msgstr "Знак извън обхвата на UTF-16"
983
984#: ../glib/goption.c:615
985msgid "Usage:"
986msgstr "Употреба:"
987
988#: ../glib/goption.c:615
989msgid "[OPTION...]"
990msgstr "[ОПЦИЯ…]"
991
992#: ../glib/goption.c:719
993msgid "Help Options:"
994msgstr "Настройки на помощта:"
995
996#: ../glib/goption.c:720
997msgid "Show help options"
998msgstr "Показване на настройките на помощта"
999
1000#: ../glib/goption.c:726
1001msgid "Show all help options"
1002msgstr "Показване на всички настройки на помощта"
1003
1004#: ../glib/goption.c:788
1005msgid "Application Options:"
1006msgstr "Настройки на приложението:"
1007
1008#: ../glib/goption.c:850 ../glib/goption.c:920
1009#, c-format
1010msgid "Cannot parse integer value '%s' for %s"
1011msgstr "Не може да се анализира целочислената стойност „%s“ за %s"
1012
1013#: ../glib/goption.c:860 ../glib/goption.c:928
1014#, c-format
1015msgid "Integer value '%s' for %s out of range"
1016msgstr ""
1017"Целочислената стойност „%s“ за %s е извън интервала на допустимите стойности"
1018
1019#: ../glib/goption.c:885
1020#, c-format
1021msgid "Cannot parse double value '%s' for %s"
1022msgstr ""
1023"Не може да се анализира стойността с повишена точност double „%s“ за %s"
1024
1025#: ../glib/goption.c:893
1026#, c-format
1027msgid "Double value '%s' for %s out of range"
1028msgstr ""
1029"Стойността с повишена точност — double „%s“ за %s е извън интервала на "
1030"допустимите стойности"
1031
1032#: ../glib/goption.c:1156 ../glib/goption.c:1235
1033#, c-format
1034msgid "Error parsing option %s"
1035msgstr "Грешка при анализа на опцията: %s"
1036
1037#: ../glib/goption.c:1266 ../glib/goption.c:1380
1038#, c-format
1039msgid "Missing argument for %s"
1040msgstr "Липсва аргумент за %s"
1041
1042#: ../glib/goption.c:1773
1043#, c-format
1044msgid "Unknown option %s"
1045msgstr "Непозната опция %s"
1046
1047#: ../glib/gkeyfile.c:358
1048msgid "Valid key file could not be found in search dirs"
1049msgstr "Не може да се открие валиден файл с ключове в папките с данни"
1050
1051#: ../glib/gkeyfile.c:393
1052msgid "Not a regular file"
1053msgstr "Не е обикновен файл"
1054
1055#: ../glib/gkeyfile.c:401
1056msgid "File is empty"
1057msgstr "Файлът е празен"
1058
1059#: ../glib/gkeyfile.c:761
1060#, c-format
1061msgid ""
1062"Key file contains line '%s' which is not a key-value pair, group, or comment"
1063msgstr ""
1064"Ключовият файл съдържа реда „%s“, който не е нито двойка ключ-стойност, нито "
1065"група, нито коментар"
1066
1067#: ../glib/gkeyfile.c:821
1068#, c-format
1069msgid "Invalid group name: %s"
1070msgstr "Неправилно име на група: %s"
1071
1072#: ../glib/gkeyfile.c:843
1073msgid "Key file does not start with a group"
1074msgstr "Ключовият файл не започва с група"
1075
1076#: ../glib/gkeyfile.c:869
1077#, c-format
1078msgid "Invalid key name: %s"
1079msgstr "Неправилно име на ключ: %s"
1080
1081#: ../glib/gkeyfile.c:896
1082#, c-format
1083msgid "Key file contains unsupported encoding '%s'"
1084msgstr "Ключовият файл съдържа неподдържаното кодиране „%s“"
1085
1086#: ../glib/gkeyfile.c:1112 ../glib/gkeyfile.c:1274 ../glib/gkeyfile.c:2503
1087#: ../glib/gkeyfile.c:2569 ../glib/gkeyfile.c:2704 ../glib/gkeyfile.c:2837
1088#: ../glib/gkeyfile.c:2990 ../glib/gkeyfile.c:3177 ../glib/gkeyfile.c:3238
1089#, c-format
1090msgid "Key file does not have group '%s'"
1091msgstr "Ключовият файл не съдържа групата „%s“"
1092
1093#: ../glib/gkeyfile.c:1286
1094#, c-format
1095msgid "Key file does not have key '%s'"
1096msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“"
1097
1098#: ../glib/gkeyfile.c:1393 ../glib/gkeyfile.c:1508
1099#, c-format
1100msgid "Key file contains key '%s' with value '%s' which is not UTF-8"
1101msgstr "Ключовият файл съдържа ключ „%s“ със стойност „%s“, която не е в UTF-8"
1102
1103#: ../glib/gkeyfile.c:1413 ../glib/gkeyfile.c:1528 ../glib/gkeyfile.c:1907
1104#, c-format
1105msgid "Key file contains key '%s' which has value that cannot be interpreted."
1106msgstr ""
1107"Ключовият файл съдържа ключа „%s“, чиято стойност не може да бъде "
1108"анализирана."
1109
1110#: ../glib/gkeyfile.c:2122 ../glib/gkeyfile.c:2334
1111#, c-format
1112msgid ""
1113"Key file contains key '%s' in group '%s' which has value that cannot be "
1114"interpreted."
1115msgstr ""
1116"Ключовият файл съдържа ключа „%s“ в групата „%s“, чиято стойност не може да "
1117"бъде анализирана."
1118
1119#: ../glib/gkeyfile.c:2518 ../glib/gkeyfile.c:2719 ../glib/gkeyfile.c:3249
1120#, c-format
1121msgid "Key file does not have key '%s' in group '%s'"
1122msgstr "Ключовият файл не съдържа ключа „%s“ в групата „%s“"
1123
1124#: ../glib/gkeyfile.c:3483
1125msgid "Key file contains escape character at end of line"
1126msgstr "Ключовият файл съдържа екранираща последователност в край на ред"
1127
1128#: ../glib/gkeyfile.c:3505
1129#, c-format
1130msgid "Key file contains invalid escape sequence '%s'"
1131msgstr "Ключовият файл съдържа грешна екранираща последователност — „%s“"
1132
1133#: ../glib/gkeyfile.c:3647
1134#, c-format
1135msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a number."
1136msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число."
1137
1138#: ../glib/gkeyfile.c:3661
1139#, c-format
1140msgid "Integer value '%s' out of range"
1141msgstr "Целочислената стойност „%s“ е извън интервала на допустими стойности"
1142
1143#: ../glib/gkeyfile.c:3694
1144#, c-format
1145msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a float number."
1146msgstr ""
1147"Стойността „%s“ не може да се интерпретира като число с плаваща запетая."
1148
1149#: ../glib/gkeyfile.c:3718
1150#, c-format
1151msgid "Value '%s' cannot be interpreted as a boolean."
1152msgstr "Стойността „%s“ не може да се интерпретира като булева."
1153
1154#: ../gio/gbufferedinputstream.c:417 ../gio/gbufferedinputstream.c:498
1155#: ../gio/ginputstream.c:193 ../gio/ginputstream.c:325
1156#: ../gio/ginputstream.c:566 ../gio/ginputstream.c:691
1157#: ../gio/goutputstream.c:202 ../gio/goutputstream.c:656
1158#, c-format
1159msgid "Too large count value passed to %s"
1160msgstr "Подадена е прекалено голяма стойност на %s"
1161
1162#: ../gio/gbufferedinputstream.c:885 ../gio/ginputstream.c:901
1163#: ../gio/goutputstream.c:1085
1164msgid "Stream is already closed"
1165msgstr "Потокът вече е затворен"
1166
1167#: ../gio/gcancellable.c:366 ../gio/glocalfile.c:1992
1168#: ../gio/gsimpleasyncresult.c:623 ../gio/gsimpleasyncresult.c:650
1169msgid "Operation was cancelled"
1170msgstr "Действието е прекратено"
1171
1172#: ../gio/gcontenttype.c:180
1173msgid "Unknown type"
1174msgstr "Непознат вид"
1175
1176#: ../gio/gcontenttype.c:181
1177#, c-format
1178msgid "%s filetype"
1179msgstr "Вид на файла %s"
1180
1181#: ../gio/gcontenttype.c:678
1182#, c-format
1183msgid "%s type"
1184msgstr "Вид на %s"
1185
1186#: ../gio/gdatainputstream.c:313
1187msgid "Unexpected early end-of-stream"
1188msgstr "Неочаквано ранен край на поток"
1189
1190#: ../gio/gdesktopappinfo.c:460 ../gio/gwin32appinfo.c:222
1191msgid "Unnamed"
1192msgstr "Без име"
1193
1194#: ../gio/gdesktopappinfo.c:696
1195msgid "Desktop file didn't specify Exec field"
1196msgstr "Във файла .desktop липсва поле за изпълнение"
1197
1198#: ../gio/gdesktopappinfo.c:990
1199msgid "Unable to find terminal required for application"
1200msgstr "Не може да се открие терминал за приложението"
1201
1202#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1222
1203#, c-format
1204msgid "Can't create user application configuration folder %s: %s"
1205msgstr "Не може да се създаде папката с потребителските настройки %s: %s"
1206
1207#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1226
1208#, c-format
1209msgid "Can't create user MIME configuration folder %s: %s"
1210msgstr "Не може да се създаде папката с настройките за MIME %s: %s"
1211
1212#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1630
1213#, c-format
1214msgid "Can't create user desktop file %s"
1215msgstr "Не може да се създаде файл .desktop — „%s“"
1216
1217#: ../gio/gdesktopappinfo.c:1742
1218#, c-format
1219msgid "Custom definition for %s"
1220msgstr "Потребителска дефиниция за %s"
1221
1222#: ../gio/gdrive.c:381
1223msgid "drive doesn't implement eject"
1224msgstr "устройството не поддържа изваждане"
1225
1226#: ../gio/gdrive.c:451
1227msgid "drive doesn't implement polling for media"
1228msgstr "устройството не поддържа следене за носител"
1229
1230#: ../gio/gemblem.c:325
1231#, c-format
1232msgid "Can't handle version %d of GEmblem encoding"
1233msgstr "Версия %d на кодирането GEmblem не се поддържа"
1234
1235#: ../gio/gemblem.c:335
1236#, c-format
1237msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
1238msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblem"
1239
1240#: ../gio/gemblemedicon.c:295
1241#, c-format
1242msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
1243msgstr "Версия %d на кодирането GEmblemedIcon не се поддържа"
1244
1245#: ../gio/gemblemedicon.c:305
1246#, c-format
1247msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
1248msgstr "Неправилен брой лексеми (%d) в кодирането GEmblemedIcon"
1249
1250#: ../gio/gemblemedicon.c:328
1251msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
1252msgstr "Очакваше се GEmblem за GEmblemedIcon"
1253
1254#: ../gio/gfile.c:825 ../gio/gfile.c:1055 ../gio/gfile.c:1190
1255#: ../gio/gfile.c:1426 ../gio/gfile.c:1480 ../gio/gfile.c:1537
1256#: ../gio/gfile.c:1620 ../gio/gfile.c:2694 ../gio/gfile.c:2748
1257#: ../gio/gfile.c:2879 ../gio/gfile.c:2919 ../gio/gfile.c:3246
1258#: ../gio/gfile.c:3648 ../gio/gfile.c:3732 ../gio/gfile.c:3815
1259#: ../gio/gfile.c:3895 ../gio/gfile.c:4225 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:428
1260msgid "Operation not supported"
1261msgstr "Действието не се поддържа"
1262
1263#. Translators: This is an error message when trying to find the
1264#. * enclosing (user visible) mount of a file, but none exists.
1265#. Translators: This is an error message when trying to
1266#. * find the enclosing (user visible) mount of a file, but
1267#. * none exists.
1268#. Translators: This is an error message when trying to find
1269#. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
1270#. * exists.
1271#: ../gio/gfile.c:1311 ../gio/glocalfile.c:1071 ../gio/glocalfile.c:1082
1272#: ../gio/glocalfile.c:1095
1273msgid "Containing mount does not exist"
1274msgstr "Съдържащият монтиран обект не съществува"
1275
1276#: ../gio/gfile.c:1963 ../gio/glocalfile.c:2142
1277msgid "Can't copy over directory"
1278msgstr "Не може да се копира върху папка"
1279
1280#: ../gio/gfile.c:2023
1281msgid "Can't copy directory over directory"
1282msgstr "Папка не може да се копира върху папка"
1283
1284#: ../gio/gfile.c:2031 ../gio/glocalfile.c:2151
1285msgid "Target file exists"
1286msgstr "Целевият файл съществува"
1287
1288#: ../gio/gfile.c:2049
1289msgid "Can't recursively copy directory"
1290msgstr "Папката не може да се копира рекурсивно"
1291
1292#: ../gio/gfile.c:2869
1293msgid "Invalid symlink value given"
1294msgstr "Зададена е неправилна стойност на символна връзка"
1295
1296#: ../gio/gfile.c:2962
1297msgid "Trash not supported"
1298msgstr "Не се поддържа кошче"
1299
1300#: ../gio/gfile.c:3011
1301#, c-format
1302msgid "File names cannot contain '%c'"
1303msgstr "Файловите имена не могат да съдържат „%c“"
1304
1305#: ../gio/gfile.c:4993 ../gio/gvolume.c:370
1306msgid "volume doesn't implement mount"
1307msgstr "томът не поддържа монтиране"
1308
1309#: ../gio/gfile.c:5101
1310msgid "No application is registered as handling this file"
1311msgstr "Не е регистрирано приложение за обработка на този вид файлове"
1312
1313#: ../gio/gfileenumerator.c:206
1314msgid "Enumerator is closed"
1315msgstr "Броячът е затворен"
1316
1317#: ../gio/gfileenumerator.c:213 ../gio/gfileenumerator.c:272
1318#: ../gio/gfileenumerator.c:372 ../gio/gfileenumerator.c:481
1319msgid "File enumerator has outstanding operation"
1320msgstr "Файловият брояч все още е е привършил"
1321
1322#: ../gio/gfileenumerator.c:362 ../gio/gfileenumerator.c:471
1323msgid "File enumerator is already closed"
1324msgstr "Файловият брояч вече е затворен"
1325
1326#: ../gio/gfileicon.c:145
1327msgid "file"
1328msgstr "файл"
1329
1330#: ../gio/gfileicon.c:146
1331msgid "The file containing the icon"
1332msgstr "Файлът съдържащ иконата"
1333
1334#: ../gio/gfileicon.c:237
1335#, c-format
1336msgid "Can't handle version %d of GFileIcon encoding"
1337msgstr "Версия %d на кодирането GFileIcon не се поддържа"
1338
1339#: ../gio/gfileicon.c:247
1340msgid "Malformed input data for GFileIcon"
1341msgstr "Неправилни входни данни за GFileIcon"
1342
1343#: ../gio/gfileinputstream.c:157 ../gio/gfileinputstream.c:424
1344#: ../gio/gfileoutputstream.c:171 ../gio/gfileoutputstream.c:526
1345msgid "Stream doesn't support query_info"
1346msgstr "Потокът не поддържа запитване за информация"
1347
1348#: ../gio/gfileinputstream.c:339 ../gio/gfileoutputstream.c:384
1349msgid "Seek not supported on stream"
1350msgstr "Търсенето не се поддържа от потока"
1351
1352#: ../gio/gfileinputstream.c:383
1353msgid "Truncate not allowed on input stream"
1354msgstr "Входният поток не може да се съкращава"
1355
1356#: ../gio/gfileoutputstream.c:460
1357msgid "Truncate not supported on stream"
1358msgstr "Потокът не може да се съкращава"
1359
1360#: ../gio/gicon.c:324
1361#, c-format
1362msgid "Wrong number of tokens (%d)"
1363msgstr "Неправилен брой лексеми (%d)"
1364
1365#: ../gio/gicon.c:344
1366#, c-format
1367msgid "No type for class name %s"
1368msgstr "Липсва тип за името на клас %s"
1369
1370#: ../gio/gicon.c:354
1371#, c-format
1372msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
1373msgstr "Типът „%s“ не поддържа интерфейса GIcon"
1374
1375#: ../gio/gicon.c:365
1376#, c-format
1377msgid "Type %s is not classed"
1378msgstr "Типът „%s“ не е класов"
1379
1380#: ../gio/gicon.c:379
1381#, c-format
1382msgid "Malformed version number: %s"
1383msgstr "Неправилен номер на версия: %s"
1384
1385#: ../gio/gicon.c:393
1386#, c-format
1387msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
1388msgstr "Типът „%s“ не поддържа from_tokens() от интерфейса GIcon"
1389
1390#: ../gio/gicon.c:469
1391msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
1392msgstr "Подадената версия на кодирането на икони не се поддържа"
1393
1394#: ../gio/ginputstream.c:202
1395msgid "Input stream doesn't implement read"
1396msgstr "Входният поток не поддържа четене"
1397
1398#. Translators: This is an error you get if there is already an
1399#. * operation running against this stream when you try to start
1400#. * one
1401#. Translators: This is an error you get if there is
1402#. * already an operation running against this stream when
1403#. * you try to start one
1404#: ../gio/ginputstream.c:911 ../gio/goutputstream.c:1095
1405msgid "Stream has outstanding operation"
1406msgstr "Действията върху потока не са привършили"
1407
1408#: ../gio/glocaldirectorymonitor.c:274
1409msgid "Unable to find default local directory monitor type"
1410msgstr ""
1411"Стандартният датчик за монтиране на локални папки не може да се открие "
1412
1413#: ../gio/glocalfile.c:608 ../gio/win32/gwinhttpfile.c:411
1414#, c-format
1415msgid "Invalid filename %s"
1416msgstr "Неправилно име на файл: %s"
1417
1418#: ../gio/glocalfile.c:979
1419#, c-format
1420msgid "Error getting filesystem info: %s"
1421msgstr "Грешка при получаване на информация за файловата система: %s"
1422
1423#: ../gio/glocalfile.c:1115
1424msgid "Can't rename root directory"
1425msgstr "Кореновата папка не може да се преименува"
1426
1427#: ../gio/glocalfile.c:1135 ../gio/glocalfile.c:1161
1428#, c-format
1429msgid "Error renaming file: %s"
1430msgstr "Грешка при преименуване на файл: %s"
1431
1432#: ../gio/glocalfile.c:1144
1433msgid "Can't rename file, filename already exist"
1434msgstr "Файлът не може да се преименува — съществува друг файл с такова име"
1435
1436#: ../gio/glocalfile.c:1157 ../gio/glocalfile.c:2021 ../gio/glocalfile.c:2050
1437#: ../gio/glocalfile.c:2204 ../gio/glocalfileoutputstream.c:505
1438#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:550 ../gio/glocalfileoutputstream.c:967
1439msgid "Invalid filename"
1440msgstr "Неправилно име на файл"
1441
1442#: ../gio/glocalfile.c:1280
1443#, c-format
1444msgid "Error opening file: %s"
1445msgstr "Грешка при отваряне на файл: %s"
1446
1447#: ../gio/glocalfile.c:1290
1448msgid "Can't open directory"
1449msgstr "Папката не може да бъде отворена"
1450
1451#: ../gio/glocalfile.c:1350
1452#, c-format
1453msgid "Error removing file: %s"
1454msgstr "Грешка при изтриване на файл: %s"
1455
1456#: ../gio/glocalfile.c:1714
1457#, c-format
1458msgid "Error trashing file: %s"
1459msgstr "Грешка при преместване на файл в кошчето: %s"
1460
1461#: ../gio/glocalfile.c:1737
1462#, c-format
1463msgid "Unable to create trash dir %s: %s"
1464msgstr "Неуспех при създаване на папката за кошче „%s“: %s"
1465
1466#: ../gio/glocalfile.c:1758
1467msgid "Unable to find toplevel directory for trash"
1468msgstr "Не може да се открие най-горната папка за кошче"
1469
1470#: ../gio/glocalfile.c:1837 ../gio/glocalfile.c:1857
1471msgid "Unable to find or create trash directory"
1472msgstr "Не може да се създаде папката за кошче"
1473
1474#: ../gio/glocalfile.c:1891
1475#, c-format
1476msgid "Unable to create trashing info file: %s"
1477msgstr "Неуспех при създаване на файл с информация за кошчето: %s"
1478
1479#: ../gio/glocalfile.c:1916 ../gio/glocalfile.c:1991 ../gio/glocalfile.c:1998
1480#, c-format
1481msgid "Unable to trash file: %s"
1482msgstr "Неуспех при преместване на файл в кошчето: %s"
1483
1484#: ../gio/glocalfile.c:2025
1485#, c-format
1486msgid "Error creating directory: %s"
1487msgstr "Грешка при създаване на папка: %s"
1488
1489#: ../gio/glocalfile.c:2054
1490#, c-format
1491msgid "Error making symbolic link: %s"
1492msgstr "Грешка при създаване на символна връзка: %s"
1493
1494#: ../gio/glocalfile.c:2114 ../gio/glocalfile.c:2208
1495#, c-format
1496msgid "Error moving file: %s"
1497msgstr "Грешка при преместване на файл: %s"
1498
1499#: ../gio/glocalfile.c:2137
1500msgid "Can't move directory over directory"
1501msgstr "Папка не може да бъде преместена върху папка"
1502
1503#: ../gio/glocalfile.c:2164 ../gio/glocalfileoutputstream.c:819
1504#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:833 ../gio/glocalfileoutputstream.c:848
1505#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:864 ../gio/glocalfileoutputstream.c:878
1506msgid "Backup file creation failed"
1507msgstr "Неуспешно създаване на резервен файл"
1508
1509#: ../gio/glocalfile.c:2183
1510#, c-format
1511msgid "Error removing target file: %s"
1512msgstr "Грешка при премахване на целевия файл: %s"
1513
1514#: ../gio/glocalfile.c:2197
1515msgid "Move between mounts not supported"
1516msgstr "Не се поддържа местене между монтирани местоположения"
1517
1518#: ../gio/glocalfileinfo.c:717
1519msgid "Attribute value must be non-NULL"
1520msgstr "Стойността на атрибут не трябва да е NULL"
1521
1522#: ../gio/glocalfileinfo.c:724
1523msgid "Invalid attribute type (string expected)"
1524msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ)"
1525
1526#: ../gio/glocalfileinfo.c:731
1527msgid "Invalid extended attribute name"
1528msgstr "Неправилно име на допълнителен атрибут"
1529
1530#: ../gio/glocalfileinfo.c:771
1531#, c-format
1532msgid "Error setting extended attribute '%s': %s"
1533msgstr "Грешка при задаване на допълнителен атрибут „%s“: %s"
1534
1535#: ../gio/glocalfileinfo.c:1462 ../gio/glocalfileoutputstream.c:706
1536#, c-format
1537msgid "Error stating file '%s': %s"
1538msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файл „%s“: %s"
1539
1540#: ../gio/glocalfileinfo.c:1532
1541msgid " (invalid encoding)"
1542msgstr " (неправилно кодиране)"
1543
1544#: ../gio/glocalfileinfo.c:1700
1545#, c-format
1546msgid "Error stating file descriptor: %s"
1547msgstr "Грешка при получаване на състоянието на файловия дескриптор: %s"
1548
1549#: ../gio/glocalfileinfo.c:1745
1550msgid "Invalid attribute type (uint32 expected)"
1551msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint32)"
1552
1553#: ../gio/glocalfileinfo.c:1763
1554msgid "Invalid attribute type (uint64 expected)"
1555msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се uint64)"
1556
1557#: ../gio/glocalfileinfo.c:1782 ../gio/glocalfileinfo.c:1801
1558msgid "Invalid attribute type (byte string expected)"
1559msgstr "Неправилен вид на атрибут (очакваше се низ от байтове)"
1560
1561#: ../gio/glocalfileinfo.c:1827
1562#, c-format
1563msgid "Error setting permissions: %s"
1564msgstr "Грешка при задаване на правата за достъп: %s"
1565
1566#: ../gio/glocalfileinfo.c:1878 ../gio/glocalfileinfo.c:2046
1567#, c-format
1568msgid "Error setting owner: %s"
1569msgstr "Грешка при задаване на собственик: %s"
1570
1571#: ../gio/glocalfileinfo.c:1901
1572msgid "symlink must be non-NULL"
1573msgstr "символната връзка трябва да не е NULL"
1574
1575#: ../gio/glocalfileinfo.c:1911 ../gio/glocalfileinfo.c:1930
1576#: ../gio/glocalfileinfo.c:1941
1577#, c-format
1578msgid "Error setting symlink: %s"
1579msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: %s"
1580
1581#: ../gio/glocalfileinfo.c:1920
1582msgid "Error setting symlink: file is not a symlink"
1583msgstr "Грешка при задаване на символна връзка: файлът не е такава"
1584
1585#: ../gio/glocalfileinfo.c:2069
1586msgid "SELinux context must be non-NULL"
1587msgstr "Контекстът на SELinux трябва да не е NULL"
1588
1589#: ../gio/glocalfileinfo.c:2084
1590#, c-format
1591msgid "Error setting SELinux context: %s"
1592msgstr "Грешка при задаване на контекста на SELinux: %s"
1593
1594#: ../gio/glocalfileinfo.c:2091
1595msgid "SELinux is not enabled on this system"
1596msgstr "SELinux не е включен на тази система"
1597
1598#: ../gio/glocalfileinfo.c:2152
1599#, c-format
1600msgid "Setting attribute %s not supported"
1601msgstr "Не се поддържа задаването на атрибута %s"
1602
1603#: ../gio/glocalfileinputstream.c:160 ../gio/glocalfileoutputstream.c:603
1604#, c-format
1605msgid "Error reading from file: %s"
1606msgstr "Грешка при четене от файл: %s"
1607
1608#: ../gio/glocalfileinputstream.c:191 ../gio/glocalfileinputstream.c:203
1609#: ../gio/glocalfileinputstream.c:312 ../gio/glocalfileoutputstream.c:405
1610#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:896
1611#, c-format
1612msgid "Error seeking in file: %s"
1613msgstr "Грешка при търсене във файл: %s"
1614
1615#: ../gio/glocalfileinputstream.c:233 ../gio/glocalfileoutputstream.c:208
1616#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:303
1617#, c-format
1618msgid "Error closing file: %s"
1619msgstr "Грешка при затваряне на файл: %s"
1620
1621#: ../gio/glocalfilemonitor.c:198
1622msgid "Unable to find default local file monitor type"
1623msgstr "Стандартният датчик за локални файлове не може да се открие "
1624
1625#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:172 ../gio/glocalfileoutputstream.c:624
1626#, c-format
1627msgid "Error writing to file: %s"
1628msgstr "Грешка при запис във файл: %s"
1629
1630#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:235
1631#, c-format
1632msgid "Error removing old backup link: %s"
1633msgstr "Грешка при премахване на стара, резервна връзка: %s"
1634
1635#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:249 ../gio/glocalfileoutputstream.c:262
1636#, c-format
1637msgid "Error creating backup copy: %s"
1638msgstr "Грешка при създаване на резервно копие: %s"
1639
1640#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:280
1641#, c-format
1642msgid "Error renaming temporary file: %s"
1643msgstr "Грешка при преименуване на временен файл: %s"
1644
1645#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:451 ../gio/glocalfileoutputstream.c:913
1646#, c-format
1647msgid "Error truncating file: %s"
1648msgstr "Грешка при съкращаване на файл: %s"
1649
1650#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:511 ../gio/glocalfileoutputstream.c:556
1651#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:688 ../gio/glocalfileoutputstream.c:973
1652#, c-format
1653msgid "Error opening file '%s': %s"
1654msgstr "Грешка при отваряне на файла „%s“: %s"
1655
1656#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:719
1657msgid "Target file is a directory"
1658msgstr "Целевият файл е папка"
1659
1660#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:724
1661msgid "Target file is not a regular file"
1662msgstr "Целевият файл не е обикновен файл"
1663
1664#: ../gio/glocalfileoutputstream.c:736
1665msgid "The file was externally modified"
1666msgstr "Файлът бе променен от външно приложение"
1667
1668#: ../gio/gmemoryinputstream.c:487 ../gio/gmemoryoutputstream.c:545
1669msgid "Invalid GSeekType supplied"
1670msgstr "Зададен е неправилен GSeekType"
1671
1672#: ../gio/gmemoryinputstream.c:497 ../gio/gmemoryoutputstream.c:555
1673msgid "Invalid seek request"
1674msgstr "Неправилна заявка за търсене"
1675
1676#: ../gio/gmemoryinputstream.c:521
1677msgid "Cannot truncate GMemoryInputStream"
1678msgstr "GMemoryInputStream не може да се съкрати"
1679
1680#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:288
1681msgid "Reached maximum data array limit"
1682msgstr "Стигнат е максималният размер на масив за данни"
1683
1684#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:323
1685msgid "Memory output stream not resizable"
1686msgstr "Изходящият поток в паметта не може да бъде преоразмерен"
1687
1688#: ../gio/gmemoryoutputstream.c:339
1689msgid "Failed to resize memory output stream"
1690msgstr "Неуспех при преоразмеряването на изходящия поток в паметта"
1691
1692#. Translators: This is an error
1693#. * message for mount objects that
1694#. * don't implement unmount.
1695#: ../gio/gmount.c:360
1696msgid "mount doesn't implement unmount"
1697msgstr "монтираният обект не поддържа демонтиране"
1698
1699#. Translators: This is an error
1700#. * message for mount objects that
1701#. * don't implement eject.
1702#: ../gio/gmount.c:435
1703msgid "mount doesn't implement eject"
1704msgstr "монтираният обект не поддържа изваждане"
1705
1706#. Translators: This is an error
1707#. * message for mount objects that
1708#. * don't implement remount.
1709#: ../gio/gmount.c:517
1710msgid "mount doesn't implement remount"
1711msgstr "монтираният обект не поддържа повторно монтиране"
1712
1713#. Translators: This is an error
1714#. * message for mount objects that
1715#. * don't implement content type guessing.
1716#: ../gio/gmount.c:601
1717msgid "mount doesn't implement content type guessing"
1718msgstr "монтираният обект не поддържа откриване на вида"
1719
1720#. Translators: This is an error
1721#. * message for mount objects that
1722#. * don't implement content type guessing.
1723#: ../gio/gmount.c:690
1724msgid "mount doesn't implement synchronous content type guessing"
1725msgstr "монтираният обект не поддържа синхронно откриване на вида"
1726
1727#: ../gio/goutputstream.c:211 ../gio/goutputstream.c:412
1728msgid "Output stream doesn't implement write"
1729msgstr "Изходният поток не поддържа запис"
1730
1731#: ../gio/goutputstream.c:372 ../gio/goutputstream.c:780
1732msgid "Source stream is already closed"
1733msgstr "Изходният поток вече е затворен"
1734
1735#: ../gio/gthemedicon.c:211
1736msgid "name"
1737msgstr "име"
1738
1739#: ../gio/gthemedicon.c:212
1740msgid "The name of the icon"
1741msgstr "Името на иконата"
1742
1743#: ../gio/gthemedicon.c:223
1744msgid "names"
1745msgstr "имена"
1746
1747#: ../gio/gthemedicon.c:224
1748msgid "An array containing the icon names"
1749msgstr "Масив с имена на икони"
1750
1751#: ../gio/gthemedicon.c:249
1752msgid "use default fallbacks"
1753msgstr "използване на стандартните резервни настройки"
1754
1755#: ../gio/gthemedicon.c:250
1756msgid ""
1757"Whether to use default fallbacks found by shortening the name at '-' "
1758"characters. Ignores names after the first if multiple names are given."
1759msgstr ""
1760"Дали да се използват стандартните резервни настройки, които се намират при "
1761"съкращаване на името при знаците „-“. Ако са дадени множество имена, се "
1762"взема само първото."
1763
1764#: ../gio/gthemedicon.c:499
1765#, c-format
1766msgid "Can't handle version %d of GThemedIcon encoding"
1767msgstr "Версия %d на кодирането GThemedIcon не се поддържа"
1768
1769#: ../gio/gunixinputstream.c:161 ../gio/gunixoutputstream.c:147
1770msgid "File descriptor"
1771msgstr "Файлов дескриптор"
1772
1773#: ../gio/gunixinputstream.c:162
1774msgid "The file descriptor to read from"
1775msgstr "Файловият дескриптор от който да се чете"
1776
1777#: ../gio/gunixinputstream.c:176 ../gio/gunixoutputstream.c:162
1778msgid "Close file descriptor"
1779msgstr "Затваряне на файловия дескриптор"
1780
1781#: ../gio/gunixinputstream.c:177 ../gio/gunixoutputstream.c:163
1782msgid "Whether to close the file descriptor when the stream is closed"
1783msgstr "Дали файловият дескриптор да се затваря със затварянето на потока"
1784
1785#: ../gio/gunixinputstream.c:358 ../gio/gunixinputstream.c:378
1786#: ../gio/gunixinputstream.c:456 ../gio/gunixoutputstream.c:443
1787#, c-format
1788msgid "Error reading from unix: %s"
1789msgstr "Грешка при четене от ЮНИКС: %s"
1790
1791#: ../gio/gunixinputstream.c:411 ../gio/gunixinputstream.c:593
1792#: ../gio/gunixoutputstream.c:398 ../gio/gunixoutputstream.c:549
1793#, c-format
1794msgid "Error closing unix: %s"
1795msgstr "Грешка при затваряне на ЮНИКС: %s"
1796
1797#: ../gio/gunixmounts.c:1781 ../gio/gunixmounts.c:1818
1798msgid "Filesystem root"
1799msgstr "Коренова папка на файловата система"
1800
1801#: ../gio/gunixoutputstream.c:148
1802msgid "The file descriptor to write to"
1803msgstr "Дескрипторът на файла, в който да се записва"
1804
1805#: ../gio/gunixoutputstream.c:344 ../gio/gunixoutputstream.c:365
1806#, c-format
1807msgid "Error writing to unix: %s"
1808msgstr "Грешка при запис към ЮНИКС: %s"
1809
1810#: ../gio/gvolume.c:444
1811msgid "volume doesn't implement eject"
1812msgstr "томът не поддържа изваждане"
1813
1814#: ../gio/gwin32appinfo.c:277
1815msgid "Can't find application"
1816msgstr "Приложението не може да бъде открито"
1817
1818#: ../gio/gwin32appinfo.c:300
1819#, c-format
1820msgid "Error launching application: %s"
1821msgstr "Грешка при стартиране на приложение: %s"
1822
1823#: ../gio/gwin32appinfo.c:336
1824msgid "URIs not supported"
1825msgstr "Не се поддържат такива адреси"
1826
1827#: ../gio/gwin32appinfo.c:358
1828msgid "association changes not supported on win32"
1829msgstr "не се поддържа промяна на асоциациите при win32"
1830
1831#: ../gio/gwin32appinfo.c:370
1832msgid "Association creation not supported on win32"
1833msgstr "Не се поддържа създаването на асоциации при win32"
1834
1835#: ../tests/gio-ls.c:27
1836msgid "do not hide entries"
1837msgstr "елементите да не се скриват"
1838
1839#: ../tests/gio-ls.c:29
1840msgid "use a long listing format"
1841msgstr "ползване на дълъг формат"
1842
1843#: ../tests/gio-ls.c:37
1844msgid "[FILE...]"
1845msgstr "[ФАЙЛ…]"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.