source: gnome/trunk/gnome-session.trunk.bg.po @ 1464

Last change on this file since 1464 was 1464, checked in by Александър Шопов, 14 years ago

gnome-session: подаден в trunk и gnome-2-22

File size: 13.9 KB
Line 
1# Bulgarian translation of gnome-session po-file.
2# Copyright (C) 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# Pavel Cholakov <pavel@linux.zonebg.com>, 2001.
4# Yanko Kaneti <yaneti@declera.com>, 2002.
5# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2002, 2005, 2006, 2007.
6# Vladimir  Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2004
7# Peter Slavov <pslavov@i-space.org>, 2004
8# Vladimir "Kaladan" Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005.
9# Yavor Doganov <yavor@gnu.org>, 2008.
10#
11#
12msgid ""
13msgstr ""
14"Project-Id-Version: gnome-session trunk\n"
15"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
16"POT-Creation-Date: 2008-04-24 00:07+0300\n"
17"PO-Revision-Date: 2008-04-22 18:20+0300\n"
18"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@gnu.org>\n"
19"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
20"MIME-Version: 1.0\n"
21"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
22"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
23"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
24
25#: ../compat/at-spi-registryd-wrapper.c:51
26msgid ""
27"Assistive technology support has been requested for this session, but the "
28"accessibility registry was not found. Please ensure that the AT-SPI package "
29"is installed. Your session has been started without assistive technology "
30"support."
31msgstr ""
32"За тази сесия са поискани помощни технологии, но не е открит регистър за "
33"тях. Проверете дали пакетът AT-SPI е инсталиран. Сесията ви е стартирана без "
34"поддръжка на помощни технологии."
35
36#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:1
37msgid "Default session"
38msgstr "Стандартна сесия"
39
40#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:2
41msgid "File Manager"
42msgstr "Файлов мениджър"
43
44#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:3
45msgid "If enabled, gnome-session will prompt the user before ending a session."
46msgstr "Ако е включено, gnome-session ще предупреди преди да приключи сесия."
47
48#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:4
49msgid ""
50"If enabled, gnome-session will save the session automatically. Otherwise, "
51"the logout dialog will have an option to save the session."
52msgstr ""
53"Ако е включено, gnome-session ще запазва сесията автоматично. В противен "
54"случай диалогът при излизане от средата ще дава възможност за записване на "
55"сесията."
56
57#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:5
58msgid "List of applications that are part of the default session."
59msgstr "Списък с програми, които са част от стандартната сесия."
60
61#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:6
62msgid ""
63"List of components that are required as part of the session. (Each element "
64"names a key under \"/desktop/gnome/session/required-components\".) The "
65"session capplet will not normally allow users to remove a required component "
66"from the session, and the session manager will automatically add the "
67"required components back to the session if they do get removed."
68msgstr ""
69"Списък с компоненти, които са необходими като част от сесията. (Всеки "
70"елемент е ключ от дървото „/desktop/gnome/session/required-components“.) "
71"Обикновено аплета за конфигуриране на сесиите не позволява потребител да "
72"премахва необходими компоненти от сесията - управителят на сесии автоматично "
73"ще добави липсващите компоненти ако те бъдат премахнати."
74
75#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:7
76msgid "Logout prompt"
77msgstr "Питане при изход"
78
79#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:8
80msgid "Panel"
81msgstr "Панел"
82
83#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:9
84msgid "Preferred Image to use for login splash screen"
85msgstr ""
86"Предпочитаното изображение, което да се показва при зареждането на GNOME."
87
88#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:10
89msgid "Required session components"
90msgstr "Необходими компоненти на сесията"
91
92#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:11
93msgid "Save sessions"
94msgstr "Запазване на сесиите"
95
96#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:12
97msgid "Selected option in the log out dialog"
98msgstr "Избраната настройка в прозореца за изход"
99
100#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:13
101msgid "Show the splash screen"
102msgstr "Показване на изображение по време на зареждането на GNOME"
103
104#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:14
105msgid "Show the splash screen when the session starts up"
106msgstr "Показване на прозореца със зареждането в началото на сесията"
107
108#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:15
109msgid ""
110"The file manager provides the desktop icons and allows you to interact with "
111"your saved files."
112msgstr ""
113"Файловият мениджър осигурява иконите на работната среда и позволява да "
114"взаимодействате със запазените файлове."
115
116#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:16
117msgid ""
118"The panel provides the bar at the top or bottom of the screen containing "
119"menus, the window list, status icons, the clock, etc."
120msgstr ""
121"Панелът осигурява лентите горе и долу на екрана, които съдържат менюта, "
122"списък с прозорци, икони за състояние, часовник и т.н."
123
124#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:17
125msgid ""
126"The window manager is the program that draws the title bar and borders "
127"around windows, and allows you to move and resize windows."
128msgstr ""
129"Мениджърът на прозорци е програмата, която рисува заглавната лента и рамките "
130"около прозорците и ви позволява да ги местите и оразмерявате."
131
132#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:18
133msgid ""
134"This is a relative path value based off the $datadir/pixmaps/ directory. Sub-"
135"directories and image names are valid values. Changing this value will "
136"effect the next session login."
137msgstr ""
138"Това е относителен път на базата на папката $datadir/pixmaps/. Валидни имена "
139"са подпапки и имена на изображения. Промяната на тази стойност ще е валидна "
140"за следващото влизане в системата."
141
142#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:19
143msgid ""
144"This is the option that will be selected in the logout dialog, valid values "
145"are \"logout\" for logging out, \"shutdown\" for halting the system and "
146"\"restart\" for restarting the system."
147msgstr ""
148"Това ще е настройката, която ще бъде избрана в прозореца за изход. Валидни "
149"стойности са „logout“ за изход, „shutdown“ за спиране на системата и "
150"„restart“ за рестартиране на системата."
151
152#: ../data/gnome-session.schemas.in.h:20
153msgid "Window Manager"
154msgstr "Мениджър на прозорци"
155
156#: ../data/gnome.desktop.in.h:1
157msgid "GNOME"
158msgstr "GNOME"
159
160#: ../data/gnome.desktop.in.h:2
161msgid "This session logs you into GNOME"
162msgstr "Влизане в GNOME"
163
164#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
165msgid "Configure your sessions"
166msgstr "Настройки на сесиите"
167
168#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
169msgid "Sessions"
170msgstr "Сесии"
171
172#: ../egg/eggdesktopfile.c:130
173#, c-format
174msgid "File is not a valid .desktop file"
175msgstr "Файлът не е валиден формат тип .desktop"
176
177#: ../egg/eggdesktopfile.c:153
178#, c-format
179msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
180msgstr "Непознато поле „Version“: %s"
181
182#: ../egg/eggdesktopfile.c:926
183#, c-format
184msgid "Starting %s"
185msgstr "Стартиране на %s"
186
187#: ../egg/eggdesktopfile.c:1060
188#, c-format
189msgid "Application does not accept documents on command line"
190msgstr "Приложението не допуска документи като опция на командния ред"
191
192#: ../egg/eggdesktopfile.c:1128
193#, c-format
194msgid "Unrecognized launch option: %d"
195msgstr "Непозната опция за стартиране: %d"
196
197#: ../egg/eggdesktopfile.c:1335
198#, c-format
199msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
200msgstr "Не може да се подават адреси на документи до запис от вида „Type=Link“"
201
202#: ../egg/eggdesktopfile.c:1354
203#, c-format
204msgid "Not a launchable item"
205msgstr "Не е обект за стартиране"
206
207#: ../egg/eggsmclient-libgnomeui.c:102
208msgid "Session management"
209msgstr "Управление на сесии"
210
211#: ../egg/eggsmclient-libgnomeui.c:136
212msgid "GNOME GUI Library + EggSMClient"
213msgstr "Библиотека за ГПИ на GNOME + EggSMClient"
214
215#: ../egg/eggsmclient.c:185
216msgid "Disable connection to session manager"
217msgstr "Преустановяване на връзката с мениджъра на сесии"
218
219#: ../egg/eggsmclient.c:188
220msgid "Specify file containing saved configuration"
221msgstr "Задаване на файл, съдържащ запазени настройки"
222
223#: ../egg/eggsmclient.c:188
224msgid "FILE"
225msgstr "ФАЙЛ"
226
227#: ../egg/eggsmclient.c:191
228msgid "Specify session management ID"
229msgstr "Задаване идентификатор на сесията"
230
231#: ../egg/eggsmclient.c:191
232msgid "ID"
233msgstr "ID"
234
235#: ../egg/eggsmclient.c:241
236msgid "Session Management Options"
237msgstr "Настройки за управлението на сесии"
238
239#: ../egg/eggsmclient.c:242
240msgid "Show Session Management options"
241msgstr "Показване на настройки за управление на сесии"
242
243#: ../gnome-session/gconf.c:109
244#, c-format
245msgid ""
246"There is a problem with the configuration server.\n"
247"(%s exited with status %d)"
248msgstr ""
249"Възникна проблем със сървъра за настройки.\n"
250"(%s спря със състояние %d)"
251
252#: ../gnome-session/logout-dialog.c:214
253#, c-format
254msgid ""
255"You are currently logged in as \"%s\".\n"
256"You will be automatically logged out in %d second."
257msgid_plural ""
258"You are currently logged in as \"%s\".\n"
259"You will be automatically logged out in %d seconds."
260msgstr[0] ""
261"В момента сте влезли като „%s“.\n"
262"Ще излезете от системата автоматично след %d секунда."
263msgstr[1] ""
264"В момента сте влезли като „%s“.\n"
265"Ще излезете от системата автоматично след %d секунди."
266
267#: ../gnome-session/logout-dialog.c:226
268#, c-format
269msgid ""
270"You are currently logged in as \"%s\".\n"
271"This system will be automatically shut down in %d second."
272msgid_plural ""
273"You are currently logged in as \"%s\".\n"
274"This system will be automatically shut down in %d seconds."
275msgstr[0] ""
276"В момента сте влезли като „%s“.\n"
277"Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунда."
278msgstr[1] ""
279"В момента сте влезли като „%s“.\n"
280"Компютърът ще се изключи автоматично след %d секунди."
281
282#: ../gnome-session/logout-dialog.c:302
283msgid "Log out of this system now?"
284msgstr "Излизане от системата?"
285
286#: ../gnome-session/logout-dialog.c:309
287msgid "_Switch User"
288msgstr "_Смяна на потребител"
289
290#: ../gnome-session/logout-dialog.c:317
291msgid "_Log Out"
292msgstr "_Изход"
293
294#: ../gnome-session/logout-dialog.c:323
295msgid "Shut down this system now?"
296msgstr "Изключване на системата?"
297
298#: ../gnome-session/logout-dialog.c:329
299msgid "S_uspend"
300msgstr "_Приспиване"
301
302#: ../gnome-session/logout-dialog.c:334
303msgid "_Hibernate"
304msgstr "_Дълбоко приспиване"
305
306#: ../gnome-session/logout-dialog.c:339
307msgid "_Restart"
308msgstr "_Рестартиране"
309
310#: ../gnome-session/logout-dialog.c:348
311msgid "_Shut Down"
312msgstr "Спиране на _компютъра"
313
314#: ../gnome-session/main.c:33
315msgid "Do not load user-specified applications"
316msgstr "Да не се зареждат програми, зададени от потребителя"
317
318#. Oh well, no X for you!
319#: ../gnome-session/main.c:68
320#, c-format
321msgid "Unable to start login session (and unable connect to the X server)"
322msgstr ""
323"Неуспех при стартирането на сесията (и при свързването със сървъра на X)"
324
325#: ../gnome-session/main.c:106
326msgid " - the GNOME session manager"
327msgstr "- управление на сесиите на GNOME"
328
329#: ../gnome-session/xsmp.c:132
330#, c-format
331msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
332msgstr "Неуспех при създаването на гнездо на ICE за слушане: %s"
333
334#: ../gnome-session/xsmp.c:335
335msgid ""
336"Refusing new client connection because the session is currently being shut "
337"down\n"
338msgstr ""
339"Отхвърляне на свързванията с нови клиенти, защото тази сесия в момента се "
340"затваря\n"
341
342#: ../splash/gnome-login-sound.c:136
343msgid "Play logout sound instead of login"
344msgstr "Изпълнение на звук за излизане вместо за влизане"
345
346#: ../splash/gnome-login-sound.c:148
347msgid "- GNOME login/logout sound"
348msgstr "- звук за влизане/излизане в GNOME"
349
350#: ../splash/gnome-session-splash.c:204
351msgid "- GNOME Splash Screen"
352msgstr "- изображение по време на зареждане на GNOME"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.