source: gnome/trunk/tomboy.trunk.bg.po @ 1517

Last change on this file since 1517 was 1517, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

tomboy: още промени

File size: 79.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy gnome-2-22\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2008-06-04 22:35+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2008-06-04 22:55+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
22msgid "Accessories"
23msgstr "Аксесоари"
24
25#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2 ../data/tomboy.desktop.in.h:2
26msgid "Simple and easy to use note-taking"
27msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
30msgid "Tomboy Applet Factory"
31msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
34#: ../Tomboy/Applet.cs:153 ../Tomboy/Tray.cs:163
35msgid "Tomboy Notes"
36msgstr "Бележки (Tomboy)"
37
38#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:164
39msgid "_About"
40msgstr "_Относно"
41
42#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
43#: ../Tomboy/Applet.cs:191
44msgid "_Help"
45msgstr "Помо_щ"
46
47#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
48#: ../Tomboy/Applet.cs:186
49msgid "_Preferences"
50msgstr "_Настройки"
51
52#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
53msgid "Note-taker"
54msgstr "Водене на бележки"
55
56#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
57msgid "Create a new Note"
58msgstr "Създаване на нова бележка"
59
60#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
61msgid "Custom Font Face"
62msgstr "Личен шрифт"
63
64#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
65msgid "Enable Auto bulleted lists."
66msgstr "Автоматично поставяне на водачи на списъците."
67
68#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
69msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
70msgstr ""
71"Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
72
73#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
74msgid "Enable WikiWord highlighting"
75msgstr "Отбелязване като Уики"
76
77#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
78msgid "Enable closing notes with escape."
79msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
80
81#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
82msgid "Enable custom font"
83msgstr "Включване на личния шрифт"
84
85#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
86msgid "Enable global keybindings"
87msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
88
89#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
90msgid "Enable spellchecking"
91msgstr "Включване на проверката на правописа"
92
93#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
94msgid "Enable startup notes"
95msgstr "Включване на бележки при стартиране"
96
97#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
98msgid ""
99"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
100"- or * at the beginning of a line."
101msgstr "Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
102
103#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
104msgid ""
105"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
106"paste timestamped content into the Start Here note."
107msgstr "Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето на поставянето му в началната бележка."
108
109#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
110msgid ""
111"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
112"will create a note with that name."
113msgstr ""
114"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
115"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
116"същото име."
117
118#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
119msgid "HTML Export All Linked Notes"
120msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
121
122#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
123msgid "HTML Export Last Directory"
124msgstr "Последната папка да се изнесе като HTML"
125
126#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
127msgid "HTML Export Linked Notes"
128msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
129
130#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
131msgid ""
132"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
133"font when displaying notes."
134msgstr "Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде използван за бележките."
135
136#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
137msgid ""
138"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
139"reopened at startup."
140msgstr "Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат автоматично показани при стартирането му."
141
142#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
143msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
144msgstr ""
145"Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на "
146"клавиша „Esc“."
147
148#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
149msgid ""
150"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
151"suggestions shown in the right-click menu."
152msgstr "Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния бутон на мишката."
153
154#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
155msgid ""
156"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
157"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
158"available from any application."
159msgstr "Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на възможностите на Tomboy от всяко приложение."
160
161#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
162msgid ""
163"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
164"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
165msgstr "Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде използван шрифтът по подразбиране."
166
167#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
168msgid ""
169"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
170"should run automatically the next time Tomboy starts."
171msgstr ""
172"Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била "
173"стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото "
174"стартиране на Tomboy."
175
176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
177msgid ""
178"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
179"menu."
180msgstr ""
181"Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто "
182"на Tomboy за бележки."
183
184#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
185msgid ""
186"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
187"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
188"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
189"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
190"conflict situation on a case-by-case basis."
191msgstr "Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
192
193#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
194msgid "List of pinned notes."
195msgstr "Списък със залепените бележки"
196
197#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
198msgid "Minimum number of notes to show in menu"
199msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
200
201#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
202msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
203msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
204
205#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
206msgid "Open Recent Changes"
207msgstr "Отваряне на последните промени"
208
209#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
210msgid "Open Search Dialog"
211msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
212
213#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
214msgid "Open Start Here"
215msgstr "Отваряне на началната бележка"
216
217#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
218msgid ""
219"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
220"service addin."
221msgstr ""
222"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
223"синхронизация."
224
225#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
226msgid "Selected Synchronization Service Addin"
227msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
228
229#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
230msgid "Set to TRUE to activate"
231msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
232
233#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
234msgid "Show applet menu"
235msgstr "Показване на менюто за аплетите"
236
237#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
238msgid "Start Here Note"
239msgstr "Начална бележка"
240
241#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
242msgid "Sticky Note Importer First Run"
243msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
244
245#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
246msgid "Synchronization Client ID"
247msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
248
249#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
250#, fuzzy
251msgid "Synchronization Local Server Path"
252msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
253
254#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
255msgid "The date format that is used for the timestamp."
256msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
257
258#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
259msgid ""
260"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
261"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
262"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
263"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
264"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
265"for this action."
266msgstr ""
267"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
268"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
269"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
270"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
271"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
272"действие."
273
274#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
275msgid ""
276"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
277"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
278"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
279"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
280"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
281"action."
282msgstr ""
283"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
284"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
285"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
286"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
287"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
288"действие."
289
290#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
291msgid ""
292"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
293"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
294"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
295"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
296"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
297"action."
298msgstr ""
299"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
300"бележки. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
301"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
302"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
303"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
304"действие."
305
306#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
307msgid ""
308"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
309"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
310"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
311"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
312"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
313"for this action."
314msgstr ""
315"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
316"промени. Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;"
317"F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и "
318"малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
319"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
320"действие."
321
322#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
323msgid ""
324"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
325"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
326"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
327"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
328"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
329"action."
330msgstr ""
331"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
332"Форматът е следния: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
333"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
334"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
335"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
336"действие."
337
338#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
339msgid "The handler for \"note://\" URLs"
340msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
341
342#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
343msgid ""
344"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
345msgstr ""
346"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в "
347"HTML."
348
349#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
350msgid ""
351"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
352"HTML plugin."
353msgstr ""
354"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
355"в приставката за изнасяне в HTML."
356
357#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
358msgid ""
359"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
360"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
361"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
362"recursively) should be included during an export to HTML."
363msgstr ""
364"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
365"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
366"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“ и се използва, за "
367"да укаже дали всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при "
368"изнасяне към HTML."
369
370#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
371msgid ""
372"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
373"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
374"accessible by hotkey."
375msgstr ""
376"Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се "
377"намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален "
378"ускорител."
379
380#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
381msgid "Timestamp format"
382msgstr "Формат на датата"
383
384#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
385msgid ""
386"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
387"addin."
388msgstr ""
389"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
390"синхронизация."
391
392#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
393msgid ""
394"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
395"sychronization server."
396msgstr ""
397"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
398"свързване със сървър за синхронизация."
399
400#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
401msgid ""
402"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
403"in the Tomboy note menu."
404msgstr ""
405"Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се "
406"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
407
408#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:91
409msgid "Add-in"
410msgstr "Приставка"
411
412#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:112
413msgid "Version"
414msgstr "Версия"
415
416#. Default category name to use if no category is specified for this addin
417#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:169
418msgid "Other"
419msgstr "Друга"
420
421#: ../Tomboy/ActionManager.cs:127
422msgid "_File"
423msgstr "_Файл"
424
425#: ../Tomboy/ActionManager.cs:130
426msgid "_New"
427msgstr "_Нова"
428
429#: ../Tomboy/ActionManager.cs:131 ../Tomboy/ActionManager.cs:172
430msgid "Create a new note"
431msgstr "Създаване на нова бележка"
432
433#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
434msgid "_Open..."
435msgstr "_Отваряне…"
436
437#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
438msgid "Open the selected note"
439msgstr "Отваряне на избраната бележка"
440
441#: ../Tomboy/ActionManager.cs:138
442msgid "_Delete"
443msgstr "_Изтриване"
444
445#: ../Tomboy/ActionManager.cs:139
446msgid "Delete the selected note"
447msgstr "Изтриване на избраната бележка"
448
449#: ../Tomboy/ActionManager.cs:142 ../Tomboy/NoteWindow.cs:412
450msgid "_Close"
451msgstr "_Затваряне"
452
453#: ../Tomboy/ActionManager.cs:143
454msgid "Close this window"
455msgstr "Затваряне на този прозорец"
456
457#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Applet.cs:203
458msgid "_Quit"
459msgstr "_Спиране на програмата"
460
461#: ../Tomboy/ActionManager.cs:147
462msgid "Quit Tomboy"
463msgstr "Спиране на Tomboy"
464
465#: ../Tomboy/ActionManager.cs:150
466msgid "_Edit"
467msgstr "_Редактиране"
468
469#: ../Tomboy/ActionManager.cs:154 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:63
470msgid "Tomboy Preferences"
471msgstr "Настройки на Tomboy"
472
473#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
474msgid "_Contents"
475msgstr "_Съдържание"
476
477#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
478msgid "Tomboy Help"
479msgstr "Помощ за Tomboy"
480
481#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
482msgid "About Tomboy"
483msgstr "Относно Tomboy"
484
485#: ../Tomboy/ActionManager.cs:168
486msgid "TrayIcon"
487msgstr "Икона в областта за уведомяване"
488
489#: ../Tomboy/ActionManager.cs:171
490msgid "Create _New Note"
491msgstr "Създаване на _нова бележка"
492
493#: ../Tomboy/ActionManager.cs:175 ../Tomboy/NoteWindow.cs:355
494msgid "_Search All Notes"
495msgstr "_Търсене из всички бележки"
496
497#: ../Tomboy/ActionManager.cs:176
498msgid "Open the Search All Notes window"
499msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
500
501#: ../Tomboy/ActionManager.cs:179
502msgid "S_ynchronize Notes"
503msgstr "Син_хронизация на бележките"
504
505#: ../Tomboy/ActionManager.cs:180
506msgid "Start synchronizing notes"
507msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
508
509#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:25
510msgid "What links here?"
511msgstr "Бележки свързани с тази"
512
513#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:83
514msgid "(none)"
515msgstr "(нищо)"
516
517#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:32
518msgid ""
519"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
520"special icon for certain hosts, add them here."
521msgstr ""
522"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
523"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
524"хостове, добавете ги тук."
525
526#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:50
527msgid "Host Name"
528msgstr "Име на хоста"
529
530#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:67
531msgid "Icon"
532msgstr "Икона"
533
534#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:185
535msgid "Select an icon..."
536msgstr "Избор на икона…"
537
538#. Extra Widget
539#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:200
540msgid "_Host name:"
541msgstr "Име на _хоста:"
542
543#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:229
544msgid "No host name specified"
545msgstr "Не е указано име"
546
547#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:230
548msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
549msgstr ""
550"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
551
552#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:256
553msgid "Error saving icon"
554msgstr "Грешка при запазване на икона"
555
556#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:257
557msgid "Could not save the icon file.  "
558msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
559
560#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:310
561msgid "Really remove this icon?"
562msgstr "Изтриване на тази икона?"
563
564#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:311
565msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
566msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
567
568#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:50
569msgid "Export to HTML"
570msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
571
572#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:109
573#, csharp-format
574msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
575msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“"
576
577#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:120
578msgid "Note exported successfully"
579msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
580
581#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
582msgid "Access denied."
583msgstr "Достъпът е отказан."
584
585#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:128
586msgid "Folder does not exist."
587msgstr "Папката не съществува."
588
589#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:143
590#, csharp-format
591msgid "Could not save the file \"{0}\""
592msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
593
594#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
595msgid "Destination for HTML Export"
596msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
597
598#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
599msgid "Export linked notes"
600msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
601
602#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
603msgid "Include all other linked notes"
604msgstr "Включване на всички свързани бележки"
605
606#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:268
607msgid "Cannot open email"
608msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
609
610#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:91
611msgid "_Folder Path:"
612msgstr "_Път до папка:"
613
614#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:101
615msgid "_Browse..."
616msgstr "_Избор…"
617
618#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:120
619msgid "Select Synchronization Folder..."
620msgstr "Избор на папка за синхронизация…"
621
622#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:148
623msgid "Folder path field is empty."
624msgstr "Полето за път до папката е празно."
625
626#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:157
627msgid ""
628"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
629msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
630
631#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:235
632msgid "Local Folder"
633msgstr "Локална папка"
634
635#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:14
636msgid "_Fixed Width"
637msgstr "_Равноширок"
638
639#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:244
640#, csharp-format
641msgid "Cannot contact '{0}'"
642msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
643
644#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:247
645#, csharp-format
646msgid "Error running gaim-remote: {0}"
647msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
648
649#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
650msgid "Insert Timestamp"
651msgstr "Вмъкване на дата"
652
653#. initial newline
654#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:30
655#: ../Tomboy/Preferences.cs:137 ../Tomboy/Tray.cs:211
656msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
657msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
658
659#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:55
660msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
661msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте собствен."
662
663#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:63
664msgid "Use _Selected Format"
665msgstr "Използване на _избран формат"
666
667#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:88
668msgid "_Use Custom Format"
669msgstr "Избор на _личен формат"
670
671#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
672msgid "Today: Template"
673msgstr "Шаблон за бележките „Днес“"
674
675#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
676msgid "Today: "
677msgstr "Днес: "
678
679#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
680#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
681msgid "dddd, MMMM d yyyy"
682msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
683
684#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
685msgid "Tasks"
686msgstr "Задачи"
687
688#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
689msgid "Appointments"
690msgstr "Срещи"
691
692#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
693msgid ""
694"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
695"the text that new Today notes have."
696msgstr ""
697"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблон за бележките „Днес“</span>, "
698"за да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
699
700#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
701msgid "_Open Today: Template"
702msgstr "_Отваряне Шаблон за бележките „Днес“"
703
704#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
705#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:142
706msgid "Print"
707msgstr "Печат"
708
709#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:240
710msgid "Preparing pages..."
711msgstr "Подготовка на страниците…"
712
713#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:267
714#, c-format
715msgid "Rendering page %d of %d..."
716msgstr "Изчисляване на страница %d от %d…"
717
718#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
719#, c-format
720msgid "Printing page %d of %d..."
721msgstr "Отпечатване на страница %d от %d…"
722
723#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:291
724msgid "Print preview"
725msgstr "Преглед преди печат"
726
727#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:442
728msgid "Page %N of %Q"
729msgstr "Страница %N от %Q"
730
731#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:445
732#, no-c-format
733msgid "%A %x, %X"
734msgstr "%A %x, %X"
735
736#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:268
737msgid "Configuration"
738msgstr "Настройки"
739
740#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:269
741msgid "Configuration options for the print job"
742msgstr "Настройки на печата"
743
744#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:276
745msgid "Source Buffer"
746msgstr "Изходен буфер"
747
748#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:277
749msgid "GtkTextBuffer object to print"
750msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
751
752#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:283
753msgid "Tabs Width"
754msgstr "Широчина на табулациите"
755
756#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:284
757msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
758msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
759
760#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:291
761msgid "Wrap Mode"
762msgstr "Режим на пренасяне"
763
764#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:292
765msgid "Word wrapping mode"
766msgstr "Режим на пренасяне на думите"
767
768#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:299
769msgid "Highlight"
770msgstr "Отбелязване"
771
772#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
773msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
774msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с отбелязан синтаксис"
775
776#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
777msgid "Font"
778msgstr "Шрифт"
779
780#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:309
781msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
782msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
783
784#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:316
785msgid "Font Description"
786msgstr "Шрифт"
787
788#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
789msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
790msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
791
792#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:324
793#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:332
794msgid "Numbers Font"
795msgstr "Шрифт за номерацията"
796
797#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
798msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
799msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
800
801#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
802msgid "Font description to use for the line numbers"
803msgstr "Шрифт за номерата на редовете (напр. „Monospace 10“)"
804
805#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
806msgid "Print Line Numbers"
807msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
808
809#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:341
810msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
811msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
812
813#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:348
814msgid "Print Header"
815msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
816
817#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:349
818msgid "Whether to print a header in each page"
819msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
820
821#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:356
822msgid "Print Footer"
823msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
824
825#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:357
826msgid "Whether to print a footer in each page"
827msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
828
829#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:364
830msgid "Header and Footer Font"
831msgstr "Шрифт за колонтитулите"
832
833#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:365
834msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
835msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
836
837#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:372
838msgid "Header and Footer Font Description"
839msgstr "Шрифт за колонтитулите"
840
841#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
842msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
843msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
844
845#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
846msgid "Add a sketch"
847msgstr "Добавяне на скица"
848
849#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:43
850msgid "Se_rver:"
851msgstr "_Сървър:"
852
853#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:52
854#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:60
855msgid "User_name:"
856msgstr "_Име на потребител:"
857
858#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:61
859msgid "_Folder Path (optional):"
860msgstr "_Път до папката (по избор):"
861
862#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
863#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:71
864msgid ""
865"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
866"added to a running SSH daemon."
867msgstr ""
868"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
869"потребител на този сървър."
870
871#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:95
872msgid "Server or username field is empty."
873msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
874
875#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:143
876msgid "SSH (sshfs FUSE)"
877msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
878
879#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:191
880msgid ""
881"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
882"to a running SSH daemon."
883msgstr ""
884"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
885"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
886
887#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
888msgid "Import from Sticky Notes"
889msgstr "Внасяне от лепкавите бележки"
890
891#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
892msgid "No Sticky Notes found"
893msgstr "Не са открити лепкави бележки"
894
895#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:134
896#, csharp-format
897msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
898msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
899
900#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
901msgid "Sticky Notes import completed"
902msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
903
904#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:144
905#, csharp-format
906msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
907msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
908
909#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:156
910msgid "Untitled"
911msgstr "Без име"
912
913#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:185
914msgid "Sticky Note: "
915msgstr "Лепкава бележка: "
916
917#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:51
918msgid "_URL:"
919msgstr "_Адрес:"
920
921#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:69
922msgid "_Password:"
923msgstr "_Парола:"
924
925#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:90
926msgid "URL, username, or password field is empty."
927msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
928
929#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:132
930msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
931msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
932
933#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:190
934msgid ""
935"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
936"incorrect user name and/or password."
937msgstr ""
938"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
939"неправилна комбинация от име и парола."
940
941#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
942#. to GConf, and notify user.
943#. Save configuration into GConf
944#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
945#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
946#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:266
947msgid ""
948"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
949msgstr ""
950"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
951"следното съобщение:"
952
953#: ../Tomboy/Applet.cs:196
954msgid "_About Tomboy"
955msgstr "_Относно Tomboy"
956
957#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
958#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:42
959msgid "Create a new notebook"
960msgstr "Създаване на нов бележник"
961
962#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
963msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
964msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
965
966#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
967msgid "N_otebook name:"
968msgstr "Име на _бележника:"
969
970#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:45
971msgid "Name already taken"
972msgstr "Името на бележника е заето"
973
974#. Translation note: This is the Create button in the Create
975#. New Note Dialog.
976#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
977msgid "C_reate"
978msgstr "_Създаване"
979
980#. The templateNoteTite should show the name of the
981#. notebook.  For example, if the name of the notebooks
982#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
983#. Notebook Template".  Translators should place the
984#. name of the notebook accordingly using "{0}".
985#. TODO: Figure out how to make this note for
986#. translators appear properly.
987#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:79
988#, csharp-format
989msgid "{0} Notebook Template"
990msgstr "Шаблон за бележки за {0}"
991
992#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:183
993msgid "All Notes"
994msgstr "Всички бележки"
995
996#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
997msgid "Unfiled Notes"
998msgstr "Обединени бележки"
999
1000#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:37
1001msgid "Note_books"
1002msgstr "_Бележници"
1003
1004#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:38
1005#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:58
1006msgid "Create a new note in a notebook"
1007msgstr "Създаване на нова бележка в бележник"
1008
1009#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:41
1010#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:201
1011msgid "New Note_book..."
1012msgstr "Нов _бележник…"
1013
1014#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:45
1015msgid "_New Note"
1016msgstr "_Нова бележка"
1017
1018#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:46
1019msgid "Create a new note in this notebook"
1020msgstr "Създаване на нова бележка в този бележник"
1021
1022#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
1023msgid "_Open Template Note"
1024msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
1025
1026#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:50
1027msgid "Open this notebook's template note"
1028msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
1029
1030#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
1031msgid "Delete Note_book"
1032msgstr "Изтриване на _този бележник"
1033
1034#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:54
1035msgid "Delete the selected notebook"
1036msgstr "Изтриване на избрания бележник"
1037
1038#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
1039#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:250
1040msgid "Notebooks"
1041msgstr "Бележници"
1042
1043#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:329
1044msgid "Really delete this notebook?"
1045msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
1046
1047#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:331
1048msgid ""
1049"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
1050"longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
1051msgstr ""
1052"Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани "
1053"повече с него. Това действие не може да се отмени."
1054
1055#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
1056msgid "No notebook"
1057msgstr "Няма бележници"
1058
1059#. Translators should preserve the "{0}" in the following
1060#. string.  After being formatted for a notebook named,
1061#. "Meetings", for example, the resultant string would be:
1062#. New "Meetings" Note
1063#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
1064#, csharp-format
1065msgid "New \"{0}\" Note"
1066msgstr "Нова бележка за {0}"
1067
1068#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:34
1069msgid "Place this note into a notebook"
1070msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
1071
1072#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:103
1073msgid "Notebook"
1074msgstr "Бележник"
1075
1076#: ../Tomboy/Note.cs:1432
1077msgid "Really delete this note?"
1078msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
1079
1080#: ../Tomboy/Note.cs:1434
1081msgid "Really delete these notes?"
1082msgstr "Наистина ли да се изтрият тези бележки?"
1083
1084#: ../Tomboy/Note.cs:1443
1085msgid "If you delete a note it is permanently lost."
1086msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
1087
1088#. New Note Template
1089#: ../Tomboy/NoteManager.cs:20 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:210
1090msgid "New Note Template"
1091msgstr "Нова шаблонна бележка"
1092
1093#: ../Tomboy/NoteManager.cs:138
1094msgid ""
1095"<note-content>Start Here\n"
1096"\n"
1097"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
1098"\n"
1099"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
1100"\n"
1101"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
1102"Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will "
1103"be saved automatically.\n"
1104"\n"
1105"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
1106"together!\n"
1107"\n"
1108"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:"
1109"internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
1110"Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link "
1111"to open the note.</note-content>"
1112msgstr ""
1113"<note-content>Започнете от тук\n"
1114"\n"
1115"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
1116"\n"
1117"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
1118"\n"
1119"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез "
1120"избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на "
1121"GNOME.\n"
1122"\n"
1123"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
1124"\n"
1125"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</"
1126"link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:"
1127"internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се "
1128"подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</"
1129"note-content>"
1130
1131#: ../Tomboy/NoteManager.cs:157
1132msgid ""
1133"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
1134"\n"
1135"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current "
1136"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing "
1137"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
1138"note.\n"
1139"\n"
1140"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This "
1141"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
1142"\n"
1143"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
1144"automatically be linked for you.</note-content>"
1145msgstr ""
1146"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
1147"\n"
1148"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в "
1149"текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с "
1150"инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще "
1151"подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
1152"\n"
1153"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
1154"другите бележки.  Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
1155"преименуването на бележката.\n"
1156"\n"
1157"Също така, ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, "
1158"двете бележки ще се свържат автоматично.</note-content>"
1159
1160#. Attempt to find an existing Start Here note
1161#: ../Tomboy/NoteManager.cs:172 ../Tomboy/NoteManager.cs:237
1162msgid "Start Here"
1163msgstr "Начална бележка"
1164
1165#: ../Tomboy/NoteManager.cs:177
1166msgid "Using Links in Tomboy"
1167msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
1168
1169#: ../Tomboy/NoteManager.cs:314
1170#, csharp-format
1171msgid "New Note {0}"
1172msgstr "Нова бележка {0}"
1173
1174#. Use a simple "Describe..." body and highlight
1175#. it so it can be easily overwritten
1176#: ../Tomboy/NoteManager.cs:386 ../Tomboy/NoteManager.cs:478
1177msgid "Describe your new note here."
1178msgstr "Опишете новата бележка тук."
1179
1180#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:57
1181msgid "Find in This Note"
1182msgstr "Търсене в тази бележка"
1183
1184#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:367
1185msgid "_Link to New Note"
1186msgstr "_Връзка към нова бележка"
1187
1188#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:379
1189msgid "Te_xt"
1190msgstr "Те_кст"
1191
1192#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:387
1193msgid "_Find in This Note"
1194msgstr "_Търсене в тази бележка"
1195
1196#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:402
1197msgid "Clos_e All Notes"
1198msgstr "Затваряне _на всички бележки"
1199
1200#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:440
1201msgid "Search"
1202msgstr "Търсене"
1203
1204#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:442
1205msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
1206msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
1207
1208#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:452
1209msgid "Link"
1210msgstr "Връзка"
1211
1212#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:455
1213msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
1214msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
1215
1216#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:467
1217msgid "_Text"
1218msgstr "_Текст"
1219
1220#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
1221msgid "Set properties of text"
1222msgstr "Настройване свойствата на текста"
1223
1224#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
1225msgid "T_ools"
1226msgstr "_Инструменти"
1227
1228#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480
1229msgid "Use tools on this note"
1230msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1231
1232#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:488
1233msgid "Delete this note"
1234msgstr "Изтриване на тази бележка"
1235
1236#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:497 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
1237msgid "Synchronize Notes"
1238msgstr "Синхронизация на бележките"
1239
1240#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:540
1241msgid "_Find..."
1242msgstr "_Търсене…"
1243
1244#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:551 ../Tomboy/NoteWindow.cs:752
1245msgid "Find _Next"
1246msgstr "_Следващо"
1247
1248#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:564
1249msgid "Find _Previous"
1250msgstr "_Предишно"
1251
1252#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:652
1253msgid "Cannot create note"
1254msgstr "Създаването на бележка е неуспешно"
1255
1256#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:732
1257msgid "_Find:"
1258msgstr "_Търсене:"
1259
1260#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:743
1261msgid "_Previous"
1262msgstr "_Предишно"
1263
1264#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1227
1265msgid "_Bold"
1266msgstr "_Получер"
1267
1268#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1239
1269msgid "_Italic"
1270msgstr "_Курсив"
1271
1272#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1251
1273msgid "_Strikeout"
1274msgstr "_Зачеркнато"
1275
1276#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1263
1277msgid "_Highlight"
1278msgstr "_Отбелязване"
1279
1280#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1276
1281msgid "Font Size"
1282msgstr "Размер на шрифта"
1283
1284#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1279
1285msgid "_Normal"
1286msgstr "_Нормален"
1287
1288#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1286
1289msgid "Hu_ge"
1290msgstr "_Огромен"
1291
1292#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1294
1293msgid "_Large"
1294msgstr "_Голям"
1295
1296#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1302
1297msgid "S_mall"
1298msgstr "_Малък"
1299
1300#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1313
1301msgid "Bullets"
1302msgstr "Поточково изброяване"
1303
1304#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
1305msgid "Editing"
1306msgstr "Редактиране"
1307
1308#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:83
1309msgid "Hotkeys"
1310msgstr "Бързи клавиши"
1311
1312#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:85
1313msgid "Synchronization"
1314msgstr "Синхронизация"
1315
1316#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:87
1317msgid "Add-ins"
1318msgstr "Приставки"
1319
1320#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:146
1321msgid "_Spell check while typing"
1322msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1323
1324#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:155
1325msgid ""
1326"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
1327"shown in the context menu."
1328msgstr ""
1329"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено и предложения за корекция ще "
1330"бъдат изнесени в контекстното меню."
1331
1332#. WikiWords...
1333#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:166
1334msgid "Highlight _WikiWords"
1335msgstr "Отбелязване на _УикиДуми"
1336
1337#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:174
1338msgid ""
1339"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
1340"word will create a note with that name."
1341msgstr ""
1342"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
1343"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
1344"същото име."
1345
1346#. Auto bulleted list
1347#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:181
1348msgid "Enable auto-_bulleted lists"
1349msgstr "Включване на списъците с _автоматични водачи"
1350
1351#. Custom font...
1352#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:190
1353msgid "Use custom _font"
1354msgstr "Избор на личен _шрифт"
1355
1356#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:214
1357msgid ""
1358"Use the new note template to specify the text that should be used when "
1359"creating a new note."
1360msgstr ""
1361"Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да "
1362"се използва при създаването на нова бележка."
1363
1364#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:225
1365msgid "Open New Note Template"
1366msgstr "_Отваряне на нова шаблонна бележка"
1367
1368#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:228
1369msgid "_Open New Note Template..."
1370msgstr "_Отваряне на нова шаблонна бележка…"
1371
1372#. Hotkeys...
1373#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:286
1374msgid "Listen for _Hotkeys"
1375msgstr "_Очакване за бързи клавиши"
1376
1377#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:295
1378msgid ""
1379"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
1380"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
1381"Alt&gt;N</b>"
1382msgstr ""
1383"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
1384"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
1385"N</b>"
1386
1387#. Show notes menu keybinding...
1388#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:315
1389msgid "Show notes _menu"
1390msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1391
1392#. Open Start Here keybinding...
1393#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:332
1394msgid "Open \"_Start Here\""
1395msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1396
1397#. Create new note keybinding...
1398#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:349
1399msgid "Create _new note"
1400msgstr "Създаване на _нова бележка"
1401
1402#. Open Search All Notes window keybinding...
1403#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:366
1404msgid "Open \"Search _All Notes\""
1405msgstr "Отваряне на „Търсене из _всички бележки“"
1406
1407#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:393
1408msgid "Ser_vice:"
1409msgstr "_Услуга:"
1410
1411#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:446 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1024
1412msgid "Not configurable"
1413msgstr "Не се настройва"
1414
1415#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
1416#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:466
1417msgid "_Advanced..."
1418msgstr "_Допълнителни…"
1419
1420#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:527
1421msgid "The following add-ins are installed"
1422msgstr "Инсталирани са следните приставки"
1423
1424#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:558
1425msgid "_Enable"
1426msgstr "_Включване"
1427
1428#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:564
1429msgid "_Disable"
1430msgstr "_Изключване"
1431
1432#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:695
1433msgid "Not Implemented"
1434msgstr "Не е реализирано"
1435
1436#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:709
1437#, csharp-format
1438msgid "{0} Preferences"
1439msgstr "Настройки на {0}"
1440
1441#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:848
1442msgid "Choose Note Font"
1443msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1444
1445#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:892
1446msgid "Other Synchronization Options"
1447msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1448
1449#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:899
1450msgid ""
1451"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
1452"configured synchronization server:"
1453msgstr ""
1454"        Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения "
1455"сървър за синхронизация:"
1456
1457#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:906
1458msgid "Always ask me what to do."
1459msgstr "Винаги да се пита за действие."
1460
1461#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:910
1462msgid "Rename my local note."
1463msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1464
1465#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:914
1466msgid "Replace my local note with the server's update."
1467msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1468
1469#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1060
1470msgid "WARNING: Are you sure?"
1471msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
1472
1473#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1062
1474msgid ""
1475"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
1476"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1477msgstr ""
1478"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
1479"наложи да синхронизирате всичките си бележки след като запазите новите "
1480"настройки."
1481
1482#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1075
1483msgid "Resetting Synchronization Settings"
1484msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1485
1486#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1077
1487msgid ""
1488"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
1489"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
1490"synchronize all of your notes again when you save new settings"
1491msgstr ""
1492"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
1493"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
1494"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1495
1496#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1174
1497msgid "Success! You're connected!"
1498msgstr "Свързването е успешно!"
1499
1500#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1176
1501msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes."
1502msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките."
1503
1504#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1195
1505msgid ""
1506"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
1507"again.  The ~/.tomboy.log might be useful too."
1508msgstr ""
1509"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
1510"Погледнете съдържанието на файла „~/.tomboy.log“."
1511
1512#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1204
1513msgid "Error connecting :("
1514msgstr "Грешка при свързване"
1515
1516#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1280
1517msgid "Version:"
1518msgstr "Версия:"
1519
1520#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1287
1521msgid "Author:"
1522msgstr "Автор:"
1523
1524#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1294
1525msgid "Copyright:"
1526msgstr "Авторски права:"
1527
1528#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1300
1529msgid "Add-in Dependencies:"
1530msgstr "Зависимости на приставката:"
1531
1532#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:77
1533msgid "Search All Notes"
1534msgstr "Търсене из всички бележки"
1535
1536#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:94
1537msgid "_Search:"
1538msgstr "_Търсене:"
1539
1540#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:115
1541msgid "C_ase Sensitive"
1542msgstr "Големинат_а на буквите има значение"
1543
1544#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:315
1545msgid "Note"
1546msgstr "Бележка"
1547
1548#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:337
1549msgid "Last Changed"
1550msgstr "Последно променени"
1551
1552#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:469
1553msgid "Matches"
1554msgstr "Съвпадения"
1555
1556#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:521
1557#, csharp-format
1558msgid "{0} match"
1559msgid_plural "{0} matches"
1560msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1561msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1562
1563#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
1564#, csharp-format
1565msgid "Total: {0} note"
1566msgid_plural "Total: {0} notes"
1567msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1568msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1569
1570#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:545
1571#, csharp-format
1572msgid "Matches: {0} note"
1573msgid_plural "Matches: {0} notes"
1574msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
1575msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
1576
1577#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:676
1578msgid "Notes"
1579msgstr "Бележки"
1580
1581#: ../Tomboy/Tomboy.cs:200
1582msgid "Cannot create new note"
1583msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
1584
1585#: ../Tomboy/Tomboy.cs:277
1586msgid "translator-credits"
1587msgstr ""
1588"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1589"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1590"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1591"\n"
1592"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1593"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1594"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1595
1596#: ../Tomboy/Tomboy.cs:286
1597msgid "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley"
1598msgstr "Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley"
1599
1600#: ../Tomboy/Tomboy.cs:287
1601msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
1602msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
1603
1604#: ../Tomboy/Tomboy.cs:290
1605msgid "Homepage"
1606msgstr "Домашна страница"
1607
1608#: ../Tomboy/Tomboy.cs:401
1609msgid ""
1610"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
1611"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1612"\n"
1613msgstr ""
1614"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
1615"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1616"\n"
1617
1618#: ../Tomboy/Tomboy.cs:413
1619msgid ""
1620"Usage:\n"
1621"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
1622"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
1623"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
1624"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
1625msgstr ""
1626"Начин на употреба:\n"
1627"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
1628"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
1629"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за "
1630"бележката\n"
1631"                                    в тази папка.\n"
1632"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във "
1633"всички\n"
1634"                                    бележки на този текст.\n"
1635
1636#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
1637msgid ""
1638"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
1639"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
1640"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
1641"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
1642"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
1643msgstr ""
1644"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
1645"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка "
1646"със\n"
1647"                                    заглавие.\n"
1648"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
1649"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
1650"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в "
1651"отворената\n"
1652"                                    бележка.\n"
1653
1654#: ../Tomboy/Tomboy.cs:441
1655msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
1656msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
1657
1658#: ../Tomboy/Tomboy.cs:449
1659#, csharp-format
1660msgid "Version {0}"
1661msgstr "Версия {0}"
1662
1663#: ../Tomboy/Tomboy.cs:519
1664#, csharp-format
1665msgid ""
1666"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
1667"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
1668"D-BUS remote control disabled."
1669msgstr ""
1670"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
1671"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
1672"Отдалеченият контрол на D-BUS е изключен."
1673
1674#: ../Tomboy/Tray.cs:66
1675msgid " (new)"
1676msgstr "(ново)"
1677
1678#: ../Tomboy/Utils.cs:133
1679msgid ""
1680"The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your "
1681"installation has been completed successfully."
1682msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
1683
1684#: ../Tomboy/Utils.cs:142
1685msgid "Help not found"
1686msgstr "Помощта не е  открита"
1687
1688#: ../Tomboy/Utils.cs:165
1689#, csharp-format
1690msgid "Today, {0}"
1691msgstr "Днес, {0}"
1692
1693#: ../Tomboy/Utils.cs:167
1694msgid "Today"
1695msgstr "Днес"
1696
1697#: ../Tomboy/Utils.cs:171
1698#, csharp-format
1699msgid "Yesterday, {0}"
1700msgstr "Вчера, {0}"
1701
1702#: ../Tomboy/Utils.cs:173
1703msgid "Yesterday"
1704msgstr "Вчера"
1705
1706#: ../Tomboy/Utils.cs:177
1707#, csharp-format
1708msgid "{0} days ago, {1}"
1709msgstr "преди {0} дни, {1}"
1710
1711#: ../Tomboy/Utils.cs:179
1712#, csharp-format
1713msgid "{0} days ago"
1714msgstr "преди {0} дни"
1715
1716#: ../Tomboy/Utils.cs:184
1717#, csharp-format
1718msgid "Tomorrow, {0}"
1719msgstr "Утре, {0}"
1720
1721#: ../Tomboy/Utils.cs:186
1722msgid "Tomorrow"
1723msgstr "Утре"
1724
1725#: ../Tomboy/Utils.cs:190
1726#, csharp-format
1727msgid "In {0} days, {1}"
1728msgstr "След {0} дни, {1}"
1729
1730#: ../Tomboy/Utils.cs:192
1731#, csharp-format
1732msgid "In {0} days"
1733msgstr "След {0} дни"
1734
1735#: ../Tomboy/Utils.cs:196
1736msgid "MMMM d, h:mm tt"
1737msgstr "d MMMM, h:mm tt"
1738
1739#: ../Tomboy/Utils.cs:197
1740msgid "MMMM d"
1741msgstr "d MMMM"
1742
1743#: ../Tomboy/Utils.cs:199
1744msgid "No Date"
1745msgstr "Без дата"
1746
1747#: ../Tomboy/Utils.cs:202
1748msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1749msgstr "d MMMM yyyy, h:mm tt"
1750
1751#: ../Tomboy/Utils.cs:203
1752msgid "MMMM d yyyy"
1753msgstr "d MMMM yyyy"
1754
1755#: ../Tomboy/Watchers.cs:155
1756#, csharp-format
1757msgid "(Untitled {0})"
1758msgstr "(Без име {0})"
1759
1760#: ../Tomboy/Watchers.cs:188
1761#, csharp-format
1762msgid ""
1763"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
1764"for this note before continuing."
1765msgstr ""
1766"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
1767"бележка преди да продължите."
1768
1769#: ../Tomboy/Watchers.cs:203
1770msgid "Note title taken"
1771msgstr "Прието е заглавието на бележката"
1772
1773#: ../Tomboy/Watchers.cs:472
1774msgid "Cannot open location"
1775msgstr "Не може да се отвори местонахождението"
1776
1777#: ../Tomboy/Watchers.cs:566
1778msgid "_Copy Link Address"
1779msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
1780
1781#: ../Tomboy/Watchers.cs:571
1782msgid "_Open Link"
1783msgstr "_Отваряне на връзка"
1784
1785#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:94
1786#, csharp-format
1787msgid ""
1788"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
1789"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
1790msgstr ""
1791"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
1792"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
1793"коректно"
1794
1795#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:178
1796msgid "Timeout connecting to server."
1797msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
1798
1799#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:186
1800msgid "Error connecting to server."
1801msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
1802
1803#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:200
1804msgid "FUSE could not be enabled."
1805msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
1806
1807#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:235
1808msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
1809msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
1810
1811#. Expander containing TreeView
1812#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:89
1813msgid "Details"
1814msgstr "Подробности"
1815
1816#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
1817msgid "Note Title"
1818msgstr "Заглавие на бележката"
1819
1820#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:126
1821msgid "Status"
1822msgstr "Състояние"
1823
1824#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:241
1825msgid "Acquiring sync lock..."
1826msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация…"
1827
1828#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
1829msgid "Committing changes..."
1830msgstr "Подаване на промените…"
1831
1832#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:247
1833msgid "Synchronizing Notes"
1834msgstr "Синхронизиране на бележките"
1835
1836#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:248
1837msgid "Synchronizing your notes..."
1838msgstr "Синхронизиране на бележките ви…"
1839
1840#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:249
1841msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
1842msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
1843
1844#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:251
1845msgid "Connecting to the server..."
1846msgstr "Свързване към сървър…"
1847
1848#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:257
1849msgid "Deleting notes off of the server..."
1850msgstr "Изтриване на бележки от сървър…"
1851
1852#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:261
1853msgid "Downloading new/updated notes..."
1854msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки…"
1855
1856#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:273
1857msgid "Server Locked"
1858msgstr "Сървърът е заключен"
1859
1860#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
1861msgid "Server is locked"
1862msgstr "Сървърът е заключен"
1863
1864#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:275
1865msgid ""
1866"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
1867"minutes and try again."
1868msgstr ""
1869"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
1870"опитайте отново."
1871
1872#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:279
1873msgid "Preparing to download updates from server..."
1874msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър…"
1875
1876#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:282
1877msgid "Preparing to upload updates to server..."
1878msgstr "Подготвяне за качването на промените до сървър…"
1879
1880#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
1881msgid "Uploading notes to server..."
1882msgstr "Качване на бележки на сървър…"
1883
1884#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:288
1885msgid "Synchronization Failed"
1886msgstr "Неуспешна синхронизация"
1887
1888#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:289
1889msgid "Failed to synchronize"
1890msgstr "Неуспешна синхронизация"
1891
1892#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:290
1893msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
1894msgstr ""
1895"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
1896"опитайте отново."
1897
1898#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:296
1899msgid "Synchronization Complete"
1900msgstr "Синхронизацията завърши"
1901
1902#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:297
1903msgid "Synchronization is complete"
1904msgstr "Синхронизацията завърши"
1905
1906#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
1907#, csharp-format
1908msgid "{0} note updated."
1909msgid_plural "{0} notes updated."
1910msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
1911msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
1912
1913#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
1914msgid "Your notes are now up to date."
1915msgstr "Бележките ви са обновени."
1916
1917#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:308
1918msgid "Synchronization Canceled"
1919msgstr "Синхронизацията бе отменена"
1920
1921#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
1922msgid "Synchronization was canceled"
1923msgstr "Синхронизацията бе отменена."
1924
1925#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
1926msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
1927msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
1928
1929#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:314
1930msgid "Synchronization Not Configured"
1931msgstr "Синхронизацията не е настроена"
1932
1933#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
1934msgid "Synchronization is not configured"
1935msgstr "Синхронизацията не е настроена."
1936
1937#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
1938msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
1939msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
1940
1941#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:320
1942msgid "Synchronization Service Error"
1943msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
1944
1945#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:321
1946msgid "Service error"
1947msgstr "Грешка в услугата"
1948
1949#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:322
1950msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
1951msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
1952
1953#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:339
1954msgid "Deleted locally"
1955msgstr "Изтрита локално"
1956
1957#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:342
1958msgid "Deleted from server"
1959msgstr "Изтрита на сървъра"
1960
1961#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:345
1962msgid "Updated"
1963msgstr "Променена"
1964
1965#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:348
1966msgid "Added"
1967msgstr "Добавена"
1968
1969#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:351
1970msgid "Uploaded changes to server"
1971msgstr "Промените са качени на сървъра"
1972
1973#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:354
1974msgid "Uploaded new note to server"
1975msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
1976
1977#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:502
1978msgid "Note Conflict"
1979msgstr "Конфликт в бележка"
1980
1981#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
1982#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:508
1983msgid " (old)"
1984msgstr " (стара)"
1985
1986#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:547
1987msgid "Rename local note:"
1988msgstr "Преименуване на локална бележка:"
1989
1990#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:553
1991msgid "Update links in referencing notes"
1992msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
1993
1994#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:560
1995msgid "Overwrite local note"
1996msgstr "Заместване на локалната бележка"
1997
1998#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:564
1999msgid "Always perform this action"
2000msgstr "Винаги да се извършва това действие"
2001
2002#. Set initial dialog text
2003#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:570
2004msgid "Note conflict detected"
2005msgstr "Открит е конфликт в бележки"
2006
2007#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:571
2008#, csharp-format
2009msgid ""
2010"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
2011"want to do with your local note?"
2012msgstr ""
2013"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
2014"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
2015
2016#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:159
2017msgid "_Tools"
2018msgstr "_Инструменти"
2019
2020#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:133
2021#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:177
2022msgid "Could not enable FUSE"
2023msgstr ""
2024"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
2025
2026#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:134
2027#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:178
2028msgid ""
2029"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
2030"properly and try again."
2031msgstr ""
2032"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
2033"правилно и опитайте отново."
2034
2035#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:149
2036msgid "Enable FUSE?"
2037msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
2038
2039#. TODO: This message isn't entirely accurate.
2040#. We should fix it.
2041#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:153
2042msgid ""
2043"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
2044"\n"
2045"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
2046"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
2047"etc/modules."
2048msgstr ""
2049"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
2050"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
2051"\n"
2052"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
2053"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
2054"local или „fuse“ към /etc/modules."
2055
2056#~ msgid "Tasque"
2057#~ msgstr "Tasque"
2058
2059#~ msgid "All"
2060#~ msgstr "Всички"
2061
2062#~ msgid "--- Tasque is not running ---"
2063#~ msgstr "--- Tasque не работи ---"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.