source: gnome/trunk/tomboy.trunk.bg.po @ 1519

Last change on this file since 1519 was 1519, checked in by Александър Шопов, 13 years ago

tomboy: завършен

File size: 79.1 KB
Line 
1# Bulgarian translation of tomboy po-file.
2# Copyright (C) 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
3# This file is distributed under the same license as the tomboy package.
4# Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005.
5# Vladimir Petkov <vpetkov@i-space.org>, 2005, 2006, 2007.
6# Alexander Shopov <ash@contact.bg>, 2006, 2007, 2008.
7#
8msgid ""
9msgstr ""
10"Project-Id-Version: tomboy gnome-2-22\n"
11"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
12"POT-Creation-Date: 2008-06-05 13:59+0300\n"
13"PO-Revision-Date: 2008-06-05 13:58+0300\n"
14"Last-Translator: Alexander Shopov <ash@contact.bg>\n"
15"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
16"MIME-Version: 1.0\n"
17"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
18"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
20
21#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:1
22msgid "Accessories"
23msgstr "Аксесоари"
24
25#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:2 ../data/tomboy.desktop.in.h:2
26msgid "Simple and easy to use note-taking"
27msgstr "Просто и лесно водене на бележки"
28
29#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:3
30msgid "Tomboy Applet Factory"
31msgstr "Фабрика за аплети на Tomboy"
32
33#: ../data/GNOME_TomboyApplet.server.in.in.h:4 ../data/tomboy.desktop.in.h:3
34#: ../Tomboy/Applet.cs:153 ../Tomboy/Tray.cs:163
35msgid "Tomboy Notes"
36msgstr "Бележки (Tomboy)"
37
38#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:1 ../Tomboy/ActionManager.cs:164
39msgid "_About"
40msgstr "_Относно"
41
42#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:2 ../Tomboy/ActionManager.cs:157
43#: ../Tomboy/Applet.cs:191
44msgid "_Help"
45msgstr "Помо_щ"
46
47#: ../data/GNOME_TomboyApplet.xml.h:3 ../Tomboy/ActionManager.cs:153
48#: ../Tomboy/Applet.cs:186
49msgid "_Preferences"
50msgstr "_Настройки"
51
52#: ../data/tomboy.desktop.in.h:1
53msgid "Note-taker"
54msgstr "Водене на бележки"
55
56#: ../data/tomboy.schemas.in.h:1
57msgid "Create a new Note"
58msgstr "Създаване на нова бележка"
59
60#: ../data/tomboy.schemas.in.h:2
61msgid "Custom Font Face"
62msgstr "Личен шрифт"
63
64#: ../data/tomboy.schemas.in.h:3
65msgid "Enable Auto bulleted lists."
66msgstr "Автоматични поточкови списъци."
67
68#: ../data/tomboy.schemas.in.h:4
69msgid "Enable Middle-Click Paste On Icon."
70msgstr ""
71"Поставяне на текст при натискане на средния бутон на мишката върху иконата."
72
73#: ../data/tomboy.schemas.in.h:5
74msgid "Enable WikiWord highlighting"
75msgstr "Отбелязване като Уики"
76
77#: ../data/tomboy.schemas.in.h:6
78msgid "Enable closing notes with escape."
79msgstr "Затваряне на бележките с „Esc“."
80
81#: ../data/tomboy.schemas.in.h:7
82msgid "Enable custom font"
83msgstr "Включване на личния шрифт"
84
85#: ../data/tomboy.schemas.in.h:8
86msgid "Enable global keybindings"
87msgstr "Включване на глобалните бързи клавиши"
88
89#: ../data/tomboy.schemas.in.h:9
90msgid "Enable spellchecking"
91msgstr "Включване на проверката на правописа"
92
93#: ../data/tomboy.schemas.in.h:10
94msgid "Enable startup notes"
95msgstr "Включване на бележки при стартиране"
96
97#: ../data/tomboy.schemas.in.h:11
98msgid ""
99"Enable this option if you want bulleted lists to be automatic when you place "
100"- or * at the beginning of a line."
101msgstr ""
102"Включете тази опция, ако искате автоматично да се създават списъци и да им "
103"се поставят водачи, когато редовете започват с „-“ или „*“."
104
105#: ../data/tomboy.schemas.in.h:12
106msgid ""
107"Enable this option if you want to be able to middle-click the Tomboy icon to "
108"paste timestamped content into the Start Here note."
109msgstr ""
110"Включете тази опция, ако искате чрез натискане на средния бутон на мишката "
111"върху иконата на Tomboy да поставяте и вмъквате съдържание заедно с времето "
112"на поставянето му в началната бележка."
113
114#: ../data/tomboy.schemas.in.h:13
115msgid ""
116"Enable this option to highlight words ThatLookLikeThis. Clicking the word "
117"will create a note with that name."
118msgstr ""
119"Включете тази опция, за да се отбелязват думи КоитоИзглеждатТака. "
120"Натискането с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
121"същото име."
122
123#: ../data/tomboy.schemas.in.h:14
124msgid "HTML Export All Linked Notes"
125msgstr "Изнасяне на всички свързани бележки в HTML"
126
127#: ../data/tomboy.schemas.in.h:15
128msgid "HTML Export Last Directory"
129msgstr "Последната папка да се изнесе като HTML"
130
131#: ../data/tomboy.schemas.in.h:16
132msgid "HTML Export Linked Notes"
133msgstr "Свързани бележки при изнасяне в HTML"
134
135#: ../data/tomboy.schemas.in.h:17
136msgid ""
137"If enable_custom_font is true, the font name set here will be used as the "
138"font when displaying notes."
139msgstr ""
140"Ако настройката „enable_custom_font“ е истина, шрифтът указан тук ще бъде "
141"използван за бележките."
142
143#: ../data/tomboy.schemas.in.h:18
144msgid ""
145"If enabled, all notes that were open when Tomboy quit will automatically be "
146"reopened at startup."
147msgstr ""
148"Ако е истина, отворените при спирането на Tomboy бележки ще бъдат "
149"автоматично показани при стартирането му."
150
151#: ../data/tomboy.schemas.in.h:19
152msgid "If enabled, an opened note can be closed by hitting the escape key."
153msgstr ""
154"Ако е включено, отворена бележка може да бъде затворена чрез натискането на "
155"клавиша „Esc“."
156
157#: ../data/tomboy.schemas.in.h:20
158msgid ""
159"If true, misspellings will be underlined in red, and correct spelling "
160"suggestions shown in the right-click menu."
161msgstr ""
162"Ако е истина, сгрешените думи ще бъдат подчертани с червено, а предложенията "
163"за верен правопис — изнесени в менюто излизащо при натискането на десния "
164"бутон на мишката."
165
166#: ../data/tomboy.schemas.in.h:21
167msgid ""
168"If true, the desktop-global keybindings set in /apps/tomboy/"
169"global_keybindings will be enabled, allowing for useful Tomboy actions to be "
170"available from any application."
171msgstr ""
172"Ако е истина, клавишните комбинации указани в „/apps/tomboy/"
173"global_keybindings“ ще са включени. Това ще позволи ползването на "
174"възможностите на Tomboy от всяко приложение."
175
176#: ../data/tomboy.schemas.in.h:22
177msgid ""
178"If true, the font name set in custom_font_face will be used as the font when "
179"displaying notes. Otherwise the desktop default font will be used."
180msgstr ""
181"Ако е истина, името на шрифта записано в „custom_font_face“ ще бъде "
182"използвано за шрифта за показване на бележките. В противен случай ще бъде "
183"използван шрифтът по подразбиране."
184
185#: ../data/tomboy.schemas.in.h:23
186msgid ""
187"Indicates that the Sticky Note Importer plugin has not been run, so it "
188"should run automatically the next time Tomboy starts."
189msgstr ""
190"Показва, че приставката за внасянето на лепкавите бележки не е била "
191"стартирана досега и трябва да се задейства автоматично при следващото "
192"стартиране на Tomboy."
193
194#: ../data/tomboy.schemas.in.h:24
195msgid ""
196"Integer determining the minimum number of notes to show in the Tomboy note "
197"menu."
198msgstr ""
199"Цяло число, указващо минималния брой бележки, които да се показват в менюто "
200"на Tomboy за бележки."
201
202#: ../data/tomboy.schemas.in.h:25
203msgid ""
204"Integer value indicating if there is a preference to always perform a "
205"specific behavior when a conflict is detected, instead of prompting the "
206"user. The values map to an internal enumeration. 0 indicates that the user "
207"wishes to be prompted when a conflict occurs, so that they may handle each "
208"conflict situation on a case-by-case basis."
209msgstr ""
210"Цяло число, което указва дали при конфликт да се предприема специфично "
211"действие вместо да се запитва потребителя. Стойностите съответстват на "
212"вътрешен избор. „0“ указва, че потребителят желае да бъде предупреждаван при "
213"всеки конфликт, за да предприеме конкретно действие."
214
215#: ../data/tomboy.schemas.in.h:26
216msgid "List of pinned notes."
217msgstr "Списък със залепените бележки"
218
219#: ../data/tomboy.schemas.in.h:27
220msgid "Minimum number of notes to show in menu"
221msgstr "Минимален брой бележки, които да се показват в менюто"
222
223#: ../data/tomboy.schemas.in.h:28
224msgid "Note Synchronization Conflict Saved Behavior"
225msgstr "Запазено състояние на конфликта при синхронизация на бележката"
226
227#: ../data/tomboy.schemas.in.h:29
228msgid "Open Recent Changes"
229msgstr "Отваряне на последните промени"
230
231#: ../data/tomboy.schemas.in.h:30
232msgid "Open Search Dialog"
233msgstr "Отваряне на прозореца за търсене"
234
235#: ../data/tomboy.schemas.in.h:31
236msgid "Open Start Here"
237msgstr "Отваряне на началната бележка"
238
239#: ../data/tomboy.schemas.in.h:32
240msgid ""
241"Path to the synchronization server when using the filesystem synchronization "
242"service addin."
243msgstr ""
244"Път до сървъра за синхронизация при използване на приставката за услугата за "
245"синхронизация."
246
247#: ../data/tomboy.schemas.in.h:33
248msgid "Selected Synchronization Service Addin"
249msgstr "Избрана е приставката за услугата за синхронизация."
250
251#: ../data/tomboy.schemas.in.h:34
252msgid "Set to TRUE to activate"
253msgstr "Задайте да е „Истина“, за да активирате"
254
255#: ../data/tomboy.schemas.in.h:35
256msgid "Show applet menu"
257msgstr "Показване на менюто за аплетите"
258
259#: ../data/tomboy.schemas.in.h:36
260msgid "Start Here Note"
261msgstr "Начална бележка"
262
263#: ../data/tomboy.schemas.in.h:37
264msgid "Sticky Note Importer First Run"
265msgstr "Първо стартиране на приставката за внасянето на лепкавите бележки"
266
267#: ../data/tomboy.schemas.in.h:38
268msgid "Synchronization Client ID"
269msgstr "Идентификатор на клиента за синхронизация"
270
271#: ../data/tomboy.schemas.in.h:39
272msgid "Synchronization Local Server Path"
273msgstr "Път до локалния сървър за синхронизация"
274
275#: ../data/tomboy.schemas.in.h:40
276msgid "The date format that is used for the timestamp."
277msgstr "Форматът на текущата дата при въвеждане."
278
279#: ../data/tomboy.schemas.in.h:41
280msgid ""
281"The global keybinding for creating and displaying a new Note. The format "
282"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
283"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
284"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
285"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
286"for this action."
287msgstr ""
288"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на нова бележка. "
289"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
290"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
291"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
292"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
293"действие."
294
295#: ../data/tomboy.schemas.in.h:42
296msgid ""
297"The global keybinding for opening the \"Start Here\" note. The format looks "
298"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
299"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
300"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
301"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
302"action."
303msgstr ""
304"Глобалните клавишни комбинации за създаване и показване на начална бележка. "
305"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
306"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
307"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
308"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
309"действие."
310
311#: ../data/tomboy.schemas.in.h:43
312msgid ""
313"The global keybinding for opening the Note Search dialog. The format looks "
314"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
315"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
316"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
317"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
318"action."
319msgstr ""
320"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за търсене на "
321"бележки. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
322"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
323"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
324"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
325"комбинация за това действие."
326
327#: ../data/tomboy.schemas.in.h:44
328msgid ""
329"The global keybinding for opening the Recent Changes dialog. The format "
330"looks like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The "
331"parser is fairly liberal and allows lower or upper case, and also "
332"abbreviations such as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the "
333"option to the special string \"disabled\", then there will be no keybinding "
334"for this action."
335msgstr ""
336"Глобалните клавишни комбинации за отваряне на прозореца за последните "
337"промени. Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;"
338"Alt&gt;F1“. Анализаторът на последователностите позволява употребата на "
339"главни и малки букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;"
340"Ctrl&gt;“. Ако зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна "
341"комбинация за това действие."
342
343#: ../data/tomboy.schemas.in.h:45
344msgid ""
345"The global keybinding for showing the Tomboy applet's menu. The format looks "
346"like \"&lt;Control&gt;a\" or \"&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1\". The parser is "
347"fairly liberal and allows lower or upper case, and also abbreviations such "
348"as \"&lt;Ctl&gt;\" and \"&lt;Ctrl&gt;\". If you set the option to the "
349"special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
350"action."
351msgstr ""
352"Глобалните клавишни комбинации за показване на менюто на аплета Tomboy. "
353"Форматът е следният: „&lt;Control&gt;a“ или „&lt;Shift&gt;&lt;Alt&gt;F1“. "
354"Анализаторът на последователностите позволява употребата на главни и малки "
355"букви, както и на съкращения като „&lt;Ctl&gt;“ и „&lt;Ctrl&gt;“. Ако "
356"зададете специалния низ „disabled“, няма да има клавишна комбинация за това "
357"действие."
358
359#: ../data/tomboy.schemas.in.h:46
360msgid "The handler for \"note://\" URLs"
361msgstr "Програмата за обработка на адреси от вида „note://“"
362
363#: ../data/tomboy.schemas.in.h:47
364msgid ""
365"The last directory a note was exported to using the Export To HTML plugin."
366msgstr ""
367"Последната папка, където е била сложена бележка от приставката за изнасяне в "
368"HTML."
369
370#: ../data/tomboy.schemas.in.h:48
371msgid ""
372"The last setting for the 'Export linked notes' checkbox in the Export to "
373"HTML plugin."
374msgstr ""
375"Последната настройка за кутийката за отмятане „Изнасяне на свързани бележки“ "
376"в приставката за изнасяне в HTML."
377
378#: ../data/tomboy.schemas.in.h:49
379msgid ""
380"The last setting for the 'Include all other linked notes' checkbox in the "
381"Export to HTML plugin. This setting is used in conjunction with the 'HTML "
382"Export Linked Notes' setting and is used to specify whether all notes (found "
383"recursively) should be included during an export to HTML."
384msgstr ""
385"Последната настройка за кутийката за отмятане „Включване на всички свързани "
386"бележки“ в приставката за изнасяне в HTML. Тази настройка се използва заедно "
387"с настройката „Изнасяне на всички свързани бележки в HTML“, за да укаже дали "
388"всички бележки (откривани рекурсивно) трябва да се включат при изнасяне към "
389"HTML."
390
391#: ../data/tomboy.schemas.in.h:50
392msgid ""
393"The note URI of the note that should be considered the \"Start Here\" note, "
394"which is always placed at the bottom of the Tomboy note menu and also "
395"accessible by hotkey."
396msgstr ""
397"Адресът на бележката, която да се счита за „Начална бележка“. Тя винаги се "
398"намира в дъното на менюто за бележки на Tomboy. За нея има и специален "
399"ускорител."
400
401#: ../data/tomboy.schemas.in.h:51
402msgid "Timestamp format"
403msgstr "Формат на датата"
404
405#: ../data/tomboy.schemas.in.h:52
406msgid ""
407"Unique identifier for the currently configured note synchronization service "
408"addin."
409msgstr ""
410"Уникален идентификатор за текущо настроената приставка за услугата за "
411"синхронизация."
412
413#: ../data/tomboy.schemas.in.h:53
414msgid ""
415"Unique identifier for this Tomboy client, used when communicating with a "
416"sychronization server."
417msgstr ""
418"Уникален идентификатор за този клиент на Tomboy, който се използва при "
419"свързване със сървър за синхронизация."
420
421#: ../data/tomboy.schemas.in.h:54
422msgid ""
423"Whitespace-separated list of note URIs for notes that should always appear "
424"in the Tomboy note menu."
425msgstr ""
426"Списък с адресите на бележките, разделени с интервали, които винаги да се "
427"появяват в менюто на Tomboy за бележки."
428
429#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:91
430msgid "Add-in"
431msgstr "Приставка"
432
433#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:112
434msgid "Version"
435msgstr "Версия"
436
437#. Default category name to use if no category is specified for this addin
438#: ../Mono.Addins/Mono.Addins.Gui/Mono.Addins.Gui/AddinTreeWidget.cs:169
439msgid "Other"
440msgstr "Друга"
441
442#: ../Tomboy/ActionManager.cs:127
443msgid "_File"
444msgstr "_Файл"
445
446#: ../Tomboy/ActionManager.cs:130
447msgid "_New"
448msgstr "_Нова бележка"
449
450#: ../Tomboy/ActionManager.cs:131 ../Tomboy/ActionManager.cs:172
451msgid "Create a new note"
452msgstr "Създаване на нова бележка"
453
454#: ../Tomboy/ActionManager.cs:134
455msgid "_Open..."
456msgstr "_Отваряне…"
457
458#: ../Tomboy/ActionManager.cs:135
459msgid "Open the selected note"
460msgstr "Отваряне на избраната бележка"
461
462#: ../Tomboy/ActionManager.cs:138
463msgid "_Delete"
464msgstr "_Изтриване"
465
466#: ../Tomboy/ActionManager.cs:139
467msgid "Delete the selected note"
468msgstr "Изтриване на избраната бележка"
469
470#: ../Tomboy/ActionManager.cs:142 ../Tomboy/NoteWindow.cs:412
471msgid "_Close"
472msgstr "_Затваряне"
473
474#: ../Tomboy/ActionManager.cs:143
475msgid "Close this window"
476msgstr "Затваряне на този прозорец"
477
478#: ../Tomboy/ActionManager.cs:146 ../Tomboy/Applet.cs:203
479msgid "_Quit"
480msgstr "_Спиране на програмата"
481
482#: ../Tomboy/ActionManager.cs:147
483msgid "Quit Tomboy"
484msgstr "Спиране на Tomboy"
485
486#: ../Tomboy/ActionManager.cs:150
487msgid "_Edit"
488msgstr "_Редактиране"
489
490#: ../Tomboy/ActionManager.cs:154 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:63
491msgid "Tomboy Preferences"
492msgstr "Настройки на Tomboy"
493
494#: ../Tomboy/ActionManager.cs:160
495msgid "_Contents"
496msgstr "_Ръководство"
497
498#: ../Tomboy/ActionManager.cs:161
499msgid "Tomboy Help"
500msgstr "Помощ за Tomboy"
501
502#: ../Tomboy/ActionManager.cs:165
503msgid "About Tomboy"
504msgstr "Относно Tomboy"
505
506#: ../Tomboy/ActionManager.cs:168
507msgid "TrayIcon"
508msgstr "Икона в областта за уведомяване"
509
510#: ../Tomboy/ActionManager.cs:171
511msgid "Create _New Note"
512msgstr "Създаване на _нова бележка"
513
514#: ../Tomboy/ActionManager.cs:175 ../Tomboy/NoteWindow.cs:355
515msgid "_Search All Notes"
516msgstr "Т_ърсене из всички бележки"
517
518#: ../Tomboy/ActionManager.cs:176
519msgid "Open the Search All Notes window"
520msgstr "Отваряне на „Търсене из всички бележки“"
521
522#: ../Tomboy/ActionManager.cs:179
523msgid "S_ynchronize Notes"
524msgstr "Син_хронизация на бележките"
525
526#: ../Tomboy/ActionManager.cs:180
527msgid "Start synchronizing notes"
528msgstr "Започване на синхронизацията на бележките"
529
530#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:25
531msgid "What links here?"
532msgstr "Бележки свързани с тази"
533
534#: ../Tomboy/Addins/Backlinks/BacklinksNoteAddin.cs:83
535msgid "(none)"
536msgstr "(нищо)"
537
538#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:32
539msgid ""
540"You can use any bugzilla just by dragging links into notes.  If you want a "
541"special icon for certain hosts, add them here."
542msgstr ""
543"Можете да използвате произволна инсталация на Bugzilla, просто като "
544"извлечете връзките върху бележките. Ако искате специална икона за някои "
545"хостове, добавете ги тук."
546
547#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:50
548msgid "Host Name"
549msgstr "Име на хоста"
550
551#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:67
552msgid "Icon"
553msgstr "Икона"
554
555#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:185
556msgid "Select an icon..."
557msgstr "Избор на икона…"
558
559#. Extra Widget
560#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:200
561msgid "_Host name:"
562msgstr "Име на _хоста:"
563
564#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:229
565msgid "No host name specified"
566msgstr "Не е указано име"
567
568#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:230
569msgid "You must specify the Bugzilla host name to use with this icon."
570msgstr ""
571"Трябва да укажете името на хоста на Bugzilla, за да използвате тази икона."
572
573#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:256
574msgid "Error saving icon"
575msgstr "Грешка при запазване на икона"
576
577#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:257
578msgid "Could not save the icon file.  "
579msgstr "Файлът с иконата не може да бъде запазен.  "
580
581#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:310
582msgid "Really remove this icon?"
583msgstr "Наистина ли да се изтрие тази икона?"
584
585#: ../Tomboy/Addins/Bugzilla/BugzillaPreferences.cs:311
586msgid "If you remove an icon it is permanently lost."
587msgstr "Ако изтриете икона, тя се губи завинаги."
588
589#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:50
590msgid "Export to HTML"
591msgstr "Изнасяне на тази бележка в HTML"
592
593#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:109
594#, csharp-format
595msgid "Your note was exported to \"{0}\"."
596msgstr "Бележката бе изнесена в „{0}“."
597
598#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:120
599msgid "Note exported successfully"
600msgstr "Бележката бе успешно изнесена."
601
602#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:126
603msgid "Access denied."
604msgstr "Достъпът е отказан."
605
606#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:128
607msgid "Folder does not exist."
608msgstr "Папката не съществува."
609
610#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlNoteAddin.cs:143
611#, csharp-format
612msgid "Could not save the file \"{0}\""
613msgstr "Файлът „{0}“ не може да бъде запазен"
614
615#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:13
616msgid "Destination for HTML Export"
617msgstr "Папка-цел за изнасяне в HTML"
618
619#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:23
620msgid "Export linked notes"
621msgstr "Изнасяне на свързани бележки"
622
623#: ../Tomboy/Addins/ExportToHtml/ExportToHtmlDialog.cs:28
624msgid "Include all other linked notes"
625msgstr "Включване на всички свързани бележки"
626
627#: ../Tomboy/Addins/Evolution/EvolutionNoteAddin.cs:268
628msgid "Cannot open email"
629msgstr "Неуспех при отварянето на е-пощата"
630
631#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:91
632msgid "_Folder Path:"
633msgstr "_Път до папка:"
634
635#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:101
636msgid "_Browse..."
637msgstr "_Избор…"
638
639#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:120
640msgid "Select Synchronization Folder..."
641msgstr "Избор на папка за синхронизация…"
642
643#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:148
644msgid "Folder path field is empty."
645msgstr "Полето за път до папката е празно."
646
647#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:157
648msgid ""
649"Specified folder path does not exist, and Tomboy was unable to create it."
650msgstr "Указаният път до папка не съществува, а Tomboy не успя да го създаде."
651
652#: ../Tomboy/Addins/FileSystemSyncService/FileSystemSyncServiceAddin.cs:235
653msgid "Local Folder"
654msgstr "Локална папка"
655
656#: ../Tomboy/Addins/FixedWidth/FixedWidthMenuItem.cs:14
657msgid "_Fixed Width"
658msgstr "_Равноширок"
659
660#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:244
661#, csharp-format
662msgid "Cannot contact '{0}'"
663msgstr "Неуспех при свързването с „{0}“"
664
665#: ../Tomboy/Addins/GalagoPresence/GalagoPresenceNoteAddin.cs:247
666#, csharp-format
667msgid "Error running gaim-remote: {0}"
668msgstr "Грешка при стартирането на gaim-remote: {0}"
669
670#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampNoteAddin.cs:29
671msgid "Insert Timestamp"
672msgstr "Вмъкване на дата"
673
674#. initial newline
675#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:30
676#: ../Tomboy/Preferences.cs:137 ../Tomboy/Tray.cs:211
677msgid "dddd, MMMM d, h:mm tt"
678msgstr "d MMMM — dddd, HH:mm"
679
680#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:55
681msgid "Choose one of the predefined formats or use your own."
682msgstr "Изберете един от дадените формати или ползвайте личен."
683
684#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:63
685msgid "Use _Selected Format"
686msgstr "Използване на _избран формат"
687
688#: ../Tomboy/Addins/InsertTimestamp/InsertTimestampPreferences.cs:88
689msgid "_Use Custom Format"
690msgstr "Избор на _личен формат"
691
692#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:10
693msgid "Today: Template"
694msgstr "Шаблонна бележка „Днес“"
695
696#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:12
697msgid "Today: "
698msgstr "Днес: "
699
700#. Format: "Today: Friday, July 01 2005"
701#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:17
702msgid "dddd, MMMM d yyyy"
703msgstr "d MMMM yyyy, dddd"
704
705#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:43
706msgid "Tasks"
707msgstr "Задачи"
708
709#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDay.cs:44
710msgid "Appointments"
711msgstr "Срещи"
712
713#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:16
714msgid ""
715"Change the <span weight=\"bold\">Today: Template</span> note to customize "
716"the text that new Today notes have."
717msgstr ""
718"Променете бележката <span weight=\"bold\">Шаблонна бележка „Днес“</span>, за "
719"да промените текста, който се появява в новите бележки „Днес“."
720
721#: ../Tomboy/Addins/NoteOfTheDay/NoteOfTheDayPreferences.cs:24
722msgid "_Open Today: Template"
723msgstr "_Отваряне на шаблонна бележка „Днес“"
724
725#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/PrintNotesNoteAddin.cs:18
726#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:142
727msgid "Print"
728msgstr "Печат"
729
730#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:240
731msgid "Preparing pages..."
732msgstr "Подготовка на страниците…"
733
734#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:267
735#, c-format
736msgid "Rendering page %d of %d..."
737msgstr "Изобразяване на страница %d от %d…"
738
739#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:269
740#, c-format
741msgid "Printing page %d of %d..."
742msgstr "Отпечатване на страница %d от %d…"
743
744#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:291
745msgid "Print preview"
746msgstr "Преглед преди печат"
747
748#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:442
749msgid "Page %N of %Q"
750msgstr "Страница %N от %Q"
751
752#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gedit-print.c:445
753#, no-c-format
754msgid "%A %x, %X"
755msgstr "%A %x, %X"
756
757#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:268
758msgid "Configuration"
759msgstr "Настройки"
760
761#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:269
762msgid "Configuration options for the print job"
763msgstr "Настройки на печата"
764
765#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:276
766msgid "Source Buffer"
767msgstr "Изходен буфер"
768
769#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:277
770msgid "GtkTextBuffer object to print"
771msgstr "Обектът GtkTextBuffer, който да се отпечата"
772
773#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:283
774msgid "Tabs Width"
775msgstr "Широчина на табулациите"
776
777#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:284
778msgid "Width in equivalent space characters of tabs"
779msgstr "Широчина на табулациите в интервали"
780
781#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:291
782msgid "Wrap Mode"
783msgstr "Режим на пренасяне"
784
785#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:292
786msgid "Word wrapping mode"
787msgstr "Режим на пренасяне на думите"
788
789#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:299
790msgid "Highlight"
791msgstr "Оцветено"
792
793#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:300
794msgid "Whether to print the document with highlighted syntax"
795msgstr "Дали документът да бъде отпечатан с оцветен синтаксис"
796
797#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:308
798msgid "Font"
799msgstr "Шрифт"
800
801#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:309
802msgid "GnomeFont name to use for the document text (deprecated)"
803msgstr "Името GnomeFont за текста на документа (да не се ползва)"
804
805#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:316
806msgid "Font Description"
807msgstr "Шрифт"
808
809#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:317
810msgid "Font to use for the document text (e.g. \"Monospace 10\")"
811msgstr "Шрифт за текста на документа (напр. „Monospace 10“)"
812
813#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:324
814#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:332
815msgid "Numbers Font"
816msgstr "Шрифт за номерацията"
817
818#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:325
819msgid "GnomeFont name to use for the line numbers (deprecated)"
820msgstr "Името GnomeFont за номерата на редовете (да не се ползва)"
821
822#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:333
823msgid "Font description to use for the line numbers"
824msgstr "Шрифт за номерата на редовете"
825
826#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:340
827msgid "Print Line Numbers"
828msgstr "Отпечатване на номерата на редовете"
829
830#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:341
831msgid "Interval of printed line numbers (0 means no numbers)"
832msgstr "Интервал за отпечатаните номера на редовете (0 означава без номера)"
833
834#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:348
835msgid "Print Header"
836msgstr "Отпечатване на горни колонтитули"
837
838#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:349
839msgid "Whether to print a header in each page"
840msgstr "Дали да се отпечатва горен колонтитул на всяка страница"
841
842#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:356
843msgid "Print Footer"
844msgstr "Отпечатване на долни колонтитули"
845
846#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:357
847msgid "Whether to print a footer in each page"
848msgstr "Дали да се отпечатва долен колонтитул на всяка страница"
849
850#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:364
851msgid "Header and Footer Font"
852msgstr "Шрифт за колонтитулите"
853
854#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:365
855msgid "GnomeFont name to use for the header and footer (deprecated)"
856msgstr "Името GnomeFont за колонтитулите (да не се ползва)"
857
858#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:372
859msgid "Header and Footer Font Description"
860msgstr "Шрифт за колонтитулите"
861
862#: ../Tomboy/Addins/PrintNotes/gtksourceprintjob.c:373
863msgid "Font to use for headers and footers (e.g. \"Monospace 10\")"
864msgstr "Шрифт за колонтитулите (напр. „Monospace 10“)"
865
866#: ../Tomboy/Addins/Sketching/SketchingNoteAddin.cs:19
867msgid "Add a sketch"
868msgstr "Добавяне на скица"
869
870#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:43
871msgid "Se_rver:"
872msgstr "_Сървър:"
873
874#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:52
875#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:60
876msgid "User_name:"
877msgstr "_Име на потребител:"
878
879#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:61
880msgid "_Folder Path (optional):"
881msgstr "_Път до папката (по избор):"
882
883#. Text for label describing setup required for SSH sync addin to work
884#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:71
885msgid ""
886"SSH synchronization requires an existing SSH key for this server and user, "
887"added to a running SSH daemon."
888msgstr ""
889"Синхронизацията по SSH изисква на демона за SSH да се даде ключ за този "
890"потребител на този сървър."
891
892#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:95
893msgid "Server or username field is empty."
894msgstr "Полето за сървър или потребителско име е празно."
895
896#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:143
897msgid "SSH (sshfs FUSE)"
898msgstr "SSH (потребителска файлова система sshfs)"
899
900#: ../Tomboy/Addins/SshSyncService/SshSyncServiceAddin.cs:191
901msgid ""
902"Timeout connecting to server. Please ensure that your SSH key has been added "
903"to a running SSH daemon."
904msgstr ""
905"Времето за осъществяване на връзка със сървъра изтече. Проверете дали сте "
906"добавили правилния ключ към стартиран демон за SSH."
907
908#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:50
909msgid "Import from Sticky Notes"
910msgstr "Внасяне на лепкавите бележки"
911
912#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:133
913msgid "No Sticky Notes found"
914msgstr "Не са открити лепкави бележки"
915
916#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:134
917#, csharp-format
918msgid "No suitable Sticky Notes file was found at \"{0}\"."
919msgstr "Не е открит подходящ файл за лепкави бележки на „{0}“."
920
921#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:143
922msgid "Sticky Notes import completed"
923msgstr "Завърши внасянето на лепкавите бележки"
924
925#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:144
926#, csharp-format
927msgid "<b>{0}</b> of <b>{1}</b> Sticky Notes were successfully imported."
928msgstr "Успешно са внесени <b>{0}</b> от общо <b>{1}</b> лепкави бележки."
929
930#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:156
931msgid "Untitled"
932msgstr "Без име"
933
934#: ../Tomboy/Addins/StickyNoteImport/StickyNoteImportNoteAddin.cs:185
935msgid "Sticky Note: "
936msgstr "Лепкава бележка: "
937
938#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:51
939msgid "_URL:"
940msgstr "_Адрес:"
941
942#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:69
943msgid "_Password:"
944msgstr "_Парола:"
945
946#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:90
947msgid "URL, username, or password field is empty."
948msgstr "Полето за адреса, потребителското име или паролата е празно."
949
950#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:132
951msgid "WebDAV (wdfs FUSE)"
952msgstr "WebDAV (потребителска файлова система wdfs)"
953
954#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:190
955msgid ""
956"There was an error connecting to the server.  This may be caused by using an "
957"incorrect user name and/or password."
958msgstr ""
959"Грешка при свързването към сървър. Това може да се дължи на използването на "
960"неправилна комбинация от име и парола."
961
962#. TODO: If the above fails (no keyring daemon), save all but password
963#. to GConf, and notify user.
964#. Save configuration into GConf
965#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_url", url ?? string.Empty);
966#. Preferences.Set ("/apps/tomboy/sync_wdfs_username", username ?? string.Empty);
967#: ../Tomboy/Addins/WebDavSyncService/WebDavSyncServiceAddin.cs:266
968msgid ""
969"Saving configuration to the GNOME keyring failed with the following message:"
970msgstr ""
971"Запазването на настройките в ключодържателя на GNOME бе неуспешно и върна "
972"следното съобщение:"
973
974#: ../Tomboy/Applet.cs:196
975msgid "_About Tomboy"
976msgstr "_Относно Tomboy"
977
978#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:24
979#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:42
980msgid "Create a new notebook"
981msgstr "Създаване на нов бележник"
982
983#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:25
984msgid "Type the name of the notebook you'd like to create."
985msgstr "Въведете името на бележника, който искате да създадете."
986
987#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:31
988msgid "N_otebook name:"
989msgstr "Име на _бележника:"
990
991#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:45
992msgid "Name already taken"
993msgstr "Името на бележника е заето"
994
995#. Translation note: This is the Create button in the Create
996#. New Note Dialog.
997#: ../Tomboy/Notebooks/CreateNotebookDialog.cs:59
998msgid "C_reate"
999msgstr "_Създаване"
1000
1001#. The templateNoteTite should show the name of the
1002#. notebook.  For example, if the name of the notebooks
1003#. "Meetings", the templateNoteTitle should be "Meetings
1004#. Notebook Template".  Translators should place the
1005#. name of the notebook accordingly using "{0}".
1006#. TODO: Figure out how to make this note for
1007#. translators appear properly.
1008#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:79
1009#, csharp-format
1010msgid "{0} Notebook Template"
1011msgstr "Шаблона бележка за {0}"
1012
1013#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:183
1014msgid "All Notes"
1015msgstr "Всички бележки"
1016
1017#: ../Tomboy/Notebooks/Notebook.cs:215
1018msgid "Unfiled Notes"
1019msgstr "Некартотекирани"
1020
1021#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:37
1022msgid "Note_books"
1023msgstr "_Бележници"
1024
1025#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:38
1026#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:58
1027msgid "Create a new note in a notebook"
1028msgstr "Създаване на нова бележка в бележник"
1029
1030#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:41
1031#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:201
1032msgid "New Note_book..."
1033msgstr "Но_в бележник…"
1034
1035#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:45
1036msgid "_New Note"
1037msgstr "_Нова бележка"
1038
1039#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:46
1040msgid "Create a new note in this notebook"
1041msgstr "Създаване на нова бележка в този бележник"
1042
1043#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:49
1044msgid "_Open Template Note"
1045msgstr "Отваряне на _шаблонната бележка"
1046
1047#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:50
1048msgid "Open this notebook's template note"
1049msgstr "Отваряне на шаблонната бележка на този бележник"
1050
1051#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:53
1052msgid "Delete Note_book"
1053msgstr "Изтриване на _този бележник"
1054
1055#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:54
1056msgid "Delete the selected notebook"
1057msgstr "Изтриване на избрания бележник"
1058
1059#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookApplicationAddin.cs:57
1060#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:250
1061msgid "Notebooks"
1062msgstr "Бележници"
1063
1064#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:329
1065msgid "Really delete this notebook?"
1066msgstr "Наистина ли да се изтрие този бележник?"
1067
1068#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookManager.cs:331
1069msgid ""
1070"The notes that belong to this notebook will not be deleted, but they will no "
1071"longer be associated with this notebook.  This action cannot be undone."
1072msgstr ""
1073"Бележките в този бележник няма да бъдат изтрити, но няма да бъдат свързани "
1074"повече с него. Това действие не може да се отмени."
1075
1076#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookMenuItem.cs:14
1077msgid "No notebook"
1078msgstr "Няма бележници"
1079
1080#. Translators should preserve the "{0}" in the following
1081#. string.  After being formatted for a notebook named,
1082#. "Meetings", for example, the resultant string would be:
1083#. New "Meetings" Note
1084#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNewNoteMenuItem.cs:27
1085#, csharp-format
1086msgid "New \"{0}\" Note"
1087msgstr "Нова бележка за {0}"
1088
1089#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:34
1090msgid "Place this note into a notebook"
1091msgstr "Поставяне на бележката в бележник"
1092
1093#: ../Tomboy/Notebooks/NotebookNoteAddin.cs:103
1094msgid "Notebook"
1095msgstr "Бележник"
1096
1097#: ../Tomboy/Note.cs:1432
1098msgid "Really delete this note?"
1099msgstr "Наистина ли да се изтрие тази бележка?"
1100
1101#: ../Tomboy/Note.cs:1434
1102msgid "Really delete these notes?"
1103msgstr "Наистина ли да се изтрият тези бележки?"
1104
1105#: ../Tomboy/Note.cs:1443
1106msgid "If you delete a note it is permanently lost."
1107msgstr "Ако изтриете бележка, тя се губи завинаги."
1108
1109#. New Note Template
1110#: ../Tomboy/NoteManager.cs:20 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:210
1111msgid "New Note Template"
1112msgstr "Нова шаблонна бележка"
1113
1114#: ../Tomboy/NoteManager.cs:138
1115msgid ""
1116"<note-content>Start Here\n"
1117"\n"
1118"<bold>Welcome to Tomboy!</bold>\n"
1119"\n"
1120"Use this \"Start Here\" note to begin organizing your ideas and thoughts.\n"
1121"\n"
1122"You can create new notes to hold your ideas by selecting the \"Create New "
1123"Note\" item from the Tomboy Notes menu in your GNOME Panel. Your note will "
1124"be saved automatically.\n"
1125"\n"
1126"Then organize the notes you create by linking related notes and ideas "
1127"together!\n"
1128"\n"
1129"We've created a note called <link:internal>Using Links in Tomboy</link:"
1130"internal>.  Notice how each time we type <link:internal>Using Links in "
1131"Tomboy</link:internal> it automatically gets underlined?  Click on the link "
1132"to open the note.</note-content>"
1133msgstr ""
1134"<note-content>Започнете от тук\n"
1135"\n"
1136"<bold>Добре дошли в Tomboy!</bold>\n"
1137"\n"
1138"Използвайте тази „Начална бележка“, за да организирате вашите идеи и мисли.\n"
1139"\n"
1140"Можете да създадете нови бележки, за да съхраните вашите идеи чрез "
1141"избирането на „Създаване на нова бележка“ от менюто на Tomboy в панела на "
1142"GNOME.\n"
1143"\n"
1144"След това можете да организирате бележките като създавате връзки между тях!\n"
1145"\n"
1146"Създадена е бележка наречена <link:internal>Създаване на връзки в Tomboy</"
1147"link:internal>. Забележете как всеки път когато напишем <link:"
1148"internal>Създаване на връзки в Tomboy</link:internal> тази фраза се "
1149"подчертава автоматично. Натиснете върху връзката, за да отворите бележката.</"
1150"note-content>"
1151
1152#: ../Tomboy/NoteManager.cs:157
1153msgid ""
1154"<note-content>Using Links in Tomboy\n"
1155"\n"
1156"Notes in Tomboy can be linked together by highlighting text in the current "
1157"note and clicking the <bold>Link</bold> button above in the toolbar.  Doing "
1158"so will create a new note and also underline the note's title in the current "
1159"note.\n"
1160"\n"
1161"Changing the title of a note will update links present in other notes.  This "
1162"prevents broken links from occurring when a note is renamed.\n"
1163"\n"
1164"Also, if you type the name of another note in your current note, it will "
1165"automatically be linked for you.</note-content>"
1166msgstr ""
1167"<note-content>Създаване на връзки в Tomboy\n"
1168"\n"
1169"Бележките в Tomboy могат да бъдат свързвани чрез избиране на текст в "
1170"текущата бележка и натискане на бутона <bold>Връзка</bold> в лентата с "
1171"инструменти. С това действие ще създадете нова бележка и също така ще "
1172"подчертаете заглавието на текущата бележка.\n"
1173"\n"
1174"Промяната на заглавието на бележка ще доведе до актуализиране на връзките в "
1175"другите бележки. Това ще предотврати създаването на счупени връзки при "
1176"преименуването на бележката.\n"
1177"\n"
1178"Ако напишете името на друга бележка във вашата текуща бележка, двете бележки "
1179"ще се свържат автоматично.</note-content>"
1180
1181#. Attempt to find an existing Start Here note
1182#: ../Tomboy/NoteManager.cs:172 ../Tomboy/NoteManager.cs:237
1183msgid "Start Here"
1184msgstr "Начална бележка"
1185
1186#: ../Tomboy/NoteManager.cs:177
1187msgid "Using Links in Tomboy"
1188msgstr "Създаване на връзки в Tomboy"
1189
1190#: ../Tomboy/NoteManager.cs:314
1191#, csharp-format
1192msgid "New Note {0}"
1193msgstr "Нова бележка {0}"
1194
1195#. Use a simple "Describe..." body and highlight
1196#. it so it can be easily overwritten
1197#: ../Tomboy/NoteManager.cs:386 ../Tomboy/NoteManager.cs:478
1198msgid "Describe your new note here."
1199msgstr "Тук опишете новата бележка."
1200
1201#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:57
1202msgid "Find in This Note"
1203msgstr "Търсене в тази бележка"
1204
1205#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:367
1206msgid "_Link to New Note"
1207msgstr "_Връзка към нова бележка"
1208
1209#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:379
1210msgid "Te_xt"
1211msgstr "Т_екст"
1212
1213#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:387
1214msgid "_Find in This Note"
1215msgstr "_Търсене в тази бележка"
1216
1217#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:402
1218msgid "Clos_e All Notes"
1219msgstr "Затваряне на вси_чки бележки"
1220
1221#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:440
1222msgid "Search"
1223msgstr "Търсене"
1224
1225#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:442
1226msgid "Search your notes (Ctrl-Shift-F)"
1227msgstr "Търсене в бележките (Ctrl-Shift-F)"
1228
1229#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:452
1230msgid "Link"
1231msgstr "Връзка"
1232
1233#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:455
1234msgid "Link selected text to a new note (Ctrl-L)"
1235msgstr "Свързване на избрания текст към друга бележка (Ctrl-L)"
1236
1237#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:467
1238msgid "_Text"
1239msgstr "Т_екст"
1240
1241#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:471
1242msgid "Set properties of text"
1243msgstr "Настройване свойствата на текста"
1244
1245#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:476
1246msgid "T_ools"
1247msgstr "_Инструменти"
1248
1249#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:480
1250msgid "Use tools on this note"
1251msgstr "Използване на инструменти в тази бележка"
1252
1253#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:488
1254msgid "Delete this note"
1255msgstr "Изтриване на тази бележка"
1256
1257#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:497 ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:161
1258msgid "Synchronize Notes"
1259msgstr "Синхронизация на бележките"
1260
1261#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:540
1262msgid "_Find..."
1263msgstr "_Търсене…"
1264
1265#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:551 ../Tomboy/NoteWindow.cs:752
1266msgid "Find _Next"
1267msgstr "_Следващо"
1268
1269#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:564
1270msgid "Find _Previous"
1271msgstr "_Предишно"
1272
1273#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:652
1274msgid "Cannot create note"
1275msgstr "Неуспешно създаване на бележка"
1276
1277#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:732
1278msgid "_Find:"
1279msgstr "_Търсене:"
1280
1281#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:743
1282msgid "_Previous"
1283msgstr "_Предишно"
1284
1285#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1227
1286msgid "_Bold"
1287msgstr "_Получерно"
1288
1289#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1239
1290msgid "_Italic"
1291msgstr "_Курсивно"
1292
1293#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1251
1294msgid "_Strikeout"
1295msgstr "_Зачеркнато"
1296
1297#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1263
1298msgid "_Highlight"
1299msgstr "О_цветване"
1300
1301#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1276
1302msgid "Font Size"
1303msgstr "Размер на шрифта"
1304
1305#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1279
1306msgid "_Normal"
1307msgstr "_Нормален"
1308
1309#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1286
1310msgid "Hu_ge"
1311msgstr "Ог_ромен"
1312
1313#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1294
1314msgid "_Large"
1315msgstr "_Голям"
1316
1317#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1302
1318msgid "S_mall"
1319msgstr "_Малък"
1320
1321#: ../Tomboy/NoteWindow.cs:1313
1322msgid "Bullets"
1323msgstr "Поточкови списъци"
1324
1325#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:81
1326msgid "Editing"
1327msgstr "Редактиране"
1328
1329#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:83
1330msgid "Hotkeys"
1331msgstr "Бързи клавиши"
1332
1333#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:85
1334msgid "Synchronization"
1335msgstr "Синхронизация"
1336
1337#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:87
1338msgid "Add-ins"
1339msgstr "Приставки"
1340
1341#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:146
1342msgid "_Spell check while typing"
1343msgstr "_Автоматична проверка на правописа"
1344
1345#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:155
1346msgid ""
1347"Misspellings will be underlined in red, with correct spelling suggestions "
1348"shown in the context menu."
1349msgstr ""
1350"Грешните думи ще бъдат подчертани в червено. В контекстното меню има "
1351"предложения за корекция."
1352
1353#. WikiWords...
1354#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:166
1355msgid "Highlight _WikiWords"
1356msgstr "_Отбелязване на УикиДуми"
1357
1358#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:174
1359msgid ""
1360"Enable this option to highlight words <b>ThatLookLikeThis</b>. Clicking the "
1361"word will create a note with that name."
1362msgstr ""
1363"Включете тази опция, за да отбелязвате думи <b>КоитоИзглеждатТака</b>. "
1364"Натискане с левия бутон на мишката върху думата ще създаде бележка със "
1365"същото име."
1366
1367#. Auto bulleted list
1368#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:181
1369msgid "Enable auto-_bulleted lists"
1370msgstr "Включване на _поточковите списъци"
1371
1372#. Custom font...
1373#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:190
1374msgid "Use custom _font"
1375msgstr "_Избор на личен шрифт"
1376
1377#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:214
1378msgid ""
1379"Use the new note template to specify the text that should be used when "
1380"creating a new note."
1381msgstr ""
1382"Използвайте шаблона за нови бележки, за да укажете текста, който трябва да "
1383"се използва при създаването на нова бележка."
1384
1385#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:225
1386msgid "Open New Note Template"
1387msgstr "Отваряне на нова шаблонна бележка"
1388
1389#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:228
1390msgid "_Open New Note Template..."
1391msgstr "_Отваряне на нова шаблонна бележка…"
1392
1393#. Hotkeys...
1394#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:286
1395msgid "Listen for _Hotkeys"
1396msgstr "_Следене за бързи клавиши"
1397
1398#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:295
1399msgid ""
1400"Hotkeys allow you to quickly access your notes from anywhere with a "
1401"keypress. Example Hotkeys: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;"
1402"Alt&gt;N</b>"
1403msgstr ""
1404"Бързите клавиши позволяват достъп до бележките с натискане на клавишна "
1405"комбинация. Например: <b>&lt;Control&gt;&lt;Shift&gt;F11</b>, <b>&lt;Alt&gt;"
1406"N</b>"
1407
1408#. Show notes menu keybinding...
1409#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:315
1410msgid "Show notes _menu"
1411msgstr "Показване на _менюто за бележки"
1412
1413#. Open Start Here keybinding...
1414#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:332
1415msgid "Open \"_Start Here\""
1416msgstr "Отваряне на „_Начална бележка“"
1417
1418#. Create new note keybinding...
1419#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:349
1420msgid "Create _new note"
1421msgstr "Създаване на нова _бележка"
1422
1423#. Open Search All Notes window keybinding...
1424#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:366
1425msgid "Open \"Search _All Notes\""
1426msgstr "Отваряне на „Т_ърсене из всички бележки“"
1427
1428#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:393
1429msgid "Ser_vice:"
1430msgstr "_Услуга:"
1431
1432#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:446 ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1024
1433msgid "Not configurable"
1434msgstr "Не се настройва"
1435
1436#. "Advanced..." button to bring up extra sync config dialog
1437#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:466
1438msgid "_Advanced..."
1439msgstr "_Допълнителни…"
1440
1441#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:527
1442msgid "The following add-ins are installed"
1443msgstr "Инсталирани са следните приставки"
1444
1445#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:558
1446msgid "_Enable"
1447msgstr "_Включване"
1448
1449#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:564
1450msgid "_Disable"
1451msgstr "_Изключване"
1452
1453#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:695
1454msgid "Not Implemented"
1455msgstr "Не е реализирано"
1456
1457#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:709
1458#, csharp-format
1459msgid "{0} Preferences"
1460msgstr "Настройки на {0}"
1461
1462#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:848
1463msgid "Choose Note Font"
1464msgstr "Избор на шрифт за бележките"
1465
1466#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:892
1467msgid "Other Synchronization Options"
1468msgstr "Други настройки на синхронизацията"
1469
1470#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:899
1471msgid ""
1472"When a conflict is detected between a local note and a note on the "
1473"configured synchronization server:"
1474msgstr ""
1475"Когато локалната версия на бележка е в конфликт с тази на настроения сървър "
1476"за синхронизация:"
1477
1478#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:906
1479msgid "Always ask me what to do."
1480msgstr "Винаги да се пита за действие."
1481
1482#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:910
1483msgid "Rename my local note."
1484msgstr "Локалната бележка да се преименува."
1485
1486#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:914
1487msgid "Replace my local note with the server's update."
1488msgstr "Бележката на сървъра да замени локалната."
1489
1490#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1060
1491msgid "WARNING: Are you sure?"
1492msgstr "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигурни ли сте?"
1493
1494#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1062
1495msgid ""
1496"Clearing your synchronization settings is not recommended.  You may be "
1497"forced to synchronize all of your notes again when you save new settings."
1498msgstr ""
1499"Не се препоръчва да изчиствате настройките си за синхронизация. Може да се "
1500"наложи наново да синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите "
1501"си настройки"
1502
1503#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1075
1504msgid "Resetting Synchronization Settings"
1505msgstr "Изчистване на настройките на синхронизацията"
1506
1507#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1077
1508msgid ""
1509"You have disabled the configured synchronization service.  Your "
1510"synchronization settings will now be cleared.  You may be forced to "
1511"synchronize all of your notes again when you save new settings"
1512msgstr ""
1513"Изключили сте услугата за автоматична синхронизация. Настройките ви за "
1514"автоматична синхронизация ще бъдат изчистени. Може да се наложи наново да "
1515"синхронизирате всичките си бележки, когато запазите новите си настройки"
1516
1517#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1174
1518msgid "Success! You're connected!"
1519msgstr "Свързването е успешно!"
1520
1521#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1176
1522msgid "Tomboy is ready to synchronize your notes."
1523msgstr "Tomboy може да синхронизира бележките."
1524
1525#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1195
1526msgid ""
1527"Sorry, but something went wrong.  Please check your information and try "
1528"again.  The ~/.tomboy.log might be useful too."
1529msgstr ""
1530"За жалост нещо се обърка. Проверете настройките и опитайте отново. "
1531"Погледнете съдържанието на файла „~/.tomboy.log“."
1532
1533#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1204
1534msgid "Error connecting :("
1535msgstr "Грешка при свързване"
1536
1537#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1280
1538msgid "Version:"
1539msgstr "Версия:"
1540
1541#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1287
1542msgid "Author:"
1543msgstr "Автор:"
1544
1545#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1294
1546msgid "Copyright:"
1547msgstr "Авторски права:"
1548
1549#: ../Tomboy/PreferencesDialog.cs:1300
1550msgid "Add-in Dependencies:"
1551msgstr "Зависимости на приставката:"
1552
1553#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:77
1554msgid "Search All Notes"
1555msgstr "Търсене из всички бележки"
1556
1557#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:94
1558msgid "_Search:"
1559msgstr "_Търсене:"
1560
1561#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:115
1562msgid "C_ase Sensitive"
1563msgstr "_Големината на буквите има значение"
1564
1565#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:315
1566msgid "Note"
1567msgstr "Бележка"
1568
1569#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:337
1570msgid "Last Changed"
1571msgstr "Последно променени"
1572
1573#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:469
1574msgid "Matches"
1575msgstr "Съвпадения"
1576
1577#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:521
1578#, csharp-format
1579msgid "{0} match"
1580msgid_plural "{0} matches"
1581msgstr[0] "({0} съвпадение)"
1582msgstr[1] "({0} съвпадения)"
1583
1584#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:535
1585#, csharp-format
1586msgid "Total: {0} note"
1587msgid_plural "Total: {0} notes"
1588msgstr[0] "Общо: {0} бележка"
1589msgstr[1] "Общо: {0} бележки"
1590
1591#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:545
1592#, csharp-format
1593msgid "Matches: {0} note"
1594msgid_plural "Matches: {0} notes"
1595msgstr[0] "Съвпадения: {0} бележка"
1596msgstr[1] "Съвпадения: {0} бележки"
1597
1598#: ../Tomboy/RecentChanges.cs:676
1599msgid "Notes"
1600msgstr "Бележки"
1601
1602#: ../Tomboy/Tomboy.cs:200
1603msgid "Cannot create new note"
1604msgstr "Неуспех при създаването на нова бележка"
1605
1606#: ../Tomboy/Tomboy.cs:277
1607msgid "translator-credits"
1608msgstr ""
1609"Владимир „Kaladan“ Петков <vpetkov@i-space.org>\n"
1610"Ростислав „zbrox“ Райков <zbrox@i-space.org>\n"
1611"Александър Шопов <ash@contact.bg>\n"
1612"\n"
1613"Проектът за превод на GNOME има нужда от подкрепа.\n"
1614"Научете повече за нас на http://gnome.cult.bg\n"
1615"Докладвайте за грешки на http://gnome.cult.bg/bugs"
1616
1617#: ../Tomboy/Tomboy.cs:286
1618msgid "Copyright © 2004-2007 Alex Graveley"
1619msgstr "Авторски права: © 2004-2007 Alex Graveley"
1620
1621#: ../Tomboy/Tomboy.cs:287
1622msgid "A simple and easy to use desktop note-taking application."
1623msgstr "Програма за просто и лесно взимане на бележки."
1624
1625#: ../Tomboy/Tomboy.cs:290
1626msgid "Homepage"
1627msgstr "Домашна страница"
1628
1629#: ../Tomboy/Tomboy.cs:401
1630msgid ""
1631"Tomboy: A simple, easy to use desktop note-taking application.\n"
1632"Copyright (C) 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1633"\n"
1634msgstr ""
1635"Tomboy: Проста и лесна програма за водене на бележки.\n"
1636"Авторски права: © 2004-2006 Alex Graveley <alex@beatniksoftware.com>\n"
1637"\n"
1638
1639#: ../Tomboy/Tomboy.cs:413
1640msgid ""
1641"Usage:\n"
1642"  --version\t\t\tPrint version information.\n"
1643"  --help\t\t\tPrint this usage message.\n"
1644"  --note-path [path]\t\tLoad/store note data in this directory.\n"
1645"  --search [text]\t\tOpen the search all notes window with the search text.\n"
1646msgstr ""
1647"Начин на употреба:\n"
1648"  --version                         Показване на информация за версията.\n"
1649"  --help                            Показване на това съобщение.\n"
1650"  --note-path [път]                 Зареждане/съхранение на данните за "
1651"бележката\n"
1652"                                    в тази папка.\n"
1653"  --search [текст]                  Отваряне на прозореца за търсене във "
1654"всички\n"
1655"                                    бележки на този текст.\n"
1656
1657#: ../Tomboy/Tomboy.cs:424
1658msgid ""
1659"  --new-note\t\t\tCreate and display a new note.\n"
1660"  --new-note [title]\t\tCreate and display a new note, with a title.\n"
1661"  --open-note [title/url]\tDisplay the existing note matching title.\n"
1662"  --start-here\t\t\tDisplay the 'Start Here' note.\n"
1663"  --highlight-search [text]\tSearch and highlight text in the opened note.\n"
1664msgstr ""
1665"  --new-note                        Създаване и показване на нова бележка.\n"
1666"  --new-note [заглавие]             Създаване и показване на нова бележка "
1667"със\n"
1668"                                    заглавие.\n"
1669"  --open-note [заглавие/адрес]      Показване на бележка с това заглавие.\n"
1670"  --start-here                      Показване на „Начална бележка“.\n"
1671"  --highlight-search [текст]        Търсене и отбелязване на текст в "
1672"отворената\n"
1673"                                    бележка.\n"
1674
1675#: ../Tomboy/Tomboy.cs:441
1676msgid "D-BUS remote control disabled.\n"
1677msgstr "Отдалеченият контрол на D-BUS е спрян.\n"
1678
1679#: ../Tomboy/Tomboy.cs:449
1680#, csharp-format
1681msgid "Version {0}"
1682msgstr "Версия {0}"
1683
1684#: ../Tomboy/Tomboy.cs:519
1685#, csharp-format
1686msgid ""
1687"Tomboy: unsupported option '{0}'\n"
1688"Try 'tomboy --help' for more information.\n"
1689"D-BUS remote control disabled."
1690msgstr ""
1691"Tomboy: неподдържана опция „{0}“\n"
1692"Опитайте с „tomboy --help“ за повече информация.\n"
1693"Отдалеченият контрол на D-BUS е изключен."
1694
1695#: ../Tomboy/Tray.cs:66
1696msgid " (new)"
1697msgstr "(ново)"
1698
1699#: ../Tomboy/Utils.cs:133
1700msgid ""
1701"The \"Tomboy Notes Manual\" could not be found.  Please verify that your "
1702"installation has been completed successfully."
1703msgstr "Ръководството на Tomboy не бе открито. Проверете инсталацията си."
1704
1705#: ../Tomboy/Utils.cs:142
1706msgid "Help not found"
1707msgstr "Помощта не е открита"
1708
1709#: ../Tomboy/Utils.cs:165
1710#, csharp-format
1711msgid "Today, {0}"
1712msgstr "Днес, {0}"
1713
1714#: ../Tomboy/Utils.cs:167
1715msgid "Today"
1716msgstr "Днес"
1717
1718#: ../Tomboy/Utils.cs:171
1719#, csharp-format
1720msgid "Yesterday, {0}"
1721msgstr "Вчера, {0}"
1722
1723#: ../Tomboy/Utils.cs:173
1724msgid "Yesterday"
1725msgstr "Вчера"
1726
1727#: ../Tomboy/Utils.cs:177
1728#, csharp-format
1729msgid "{0} days ago, {1}"
1730msgstr "преди {0} дни, {1}"
1731
1732#: ../Tomboy/Utils.cs:179
1733#, csharp-format
1734msgid "{0} days ago"
1735msgstr "преди {0} дни"
1736
1737#: ../Tomboy/Utils.cs:184
1738#, csharp-format
1739msgid "Tomorrow, {0}"
1740msgstr "Утре, {0}"
1741
1742#: ../Tomboy/Utils.cs:186
1743msgid "Tomorrow"
1744msgstr "Утре"
1745
1746#: ../Tomboy/Utils.cs:190
1747#, csharp-format
1748msgid "In {0} days, {1}"
1749msgstr "След {0} дни, {1}"
1750
1751#: ../Tomboy/Utils.cs:192
1752#, csharp-format
1753msgid "In {0} days"
1754msgstr "След {0} дни"
1755
1756#: ../Tomboy/Utils.cs:196
1757msgid "MMMM d, h:mm tt"
1758msgstr "d MMMM, HH:mm"
1759
1760#: ../Tomboy/Utils.cs:197
1761msgid "MMMM d"
1762msgstr "d MMMM"
1763
1764#: ../Tomboy/Utils.cs:199
1765msgid "No Date"
1766msgstr "Без дата"
1767
1768#: ../Tomboy/Utils.cs:202
1769msgid "MMMM d yyyy, h:mm tt"
1770msgstr "d MMMM yyyy, HH:mm"
1771
1772#: ../Tomboy/Utils.cs:203
1773msgid "MMMM d yyyy"
1774msgstr "d MMMM yyyy"
1775
1776#: ../Tomboy/Watchers.cs:155
1777#, csharp-format
1778msgid "(Untitled {0})"
1779msgstr "(Без име {0})"
1780
1781#: ../Tomboy/Watchers.cs:188
1782#, csharp-format
1783msgid ""
1784"A note with the title <b>{0}</b> already exists. Please choose another name "
1785"for this note before continuing."
1786msgstr ""
1787"Бележка със заглавие <b>{0}</b> вече съществува. Изберете друго име за тази "
1788"бележка преди да продължите."
1789
1790#: ../Tomboy/Watchers.cs:203
1791msgid "Note title taken"
1792msgstr "Прието е заглавието на бележката"
1793
1794#: ../Tomboy/Watchers.cs:472
1795msgid "Cannot open location"
1796msgstr "Местоположението не може да се отвори"
1797
1798#: ../Tomboy/Watchers.cs:566
1799msgid "_Copy Link Address"
1800msgstr "_Копиране на адреса на връзката"
1801
1802#: ../Tomboy/Watchers.cs:571
1803msgid "_Open Link"
1804msgstr "_Отваряне на връзка"
1805
1806#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:94
1807#, csharp-format
1808msgid ""
1809"This synchronization addin is not supported on your computer. Please make "
1810"sure you have FUSE and {0} correctly installed and configured"
1811msgstr ""
1812"Тази приставка за синхронизация не се поддържа на компютъра ви. Проверете "
1813"дали потребителските файлови системи (FUSE) и {0} са инсталирани и настроени "
1814"коректно"
1815
1816#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:178
1817msgid "Timeout connecting to server."
1818msgstr "Времето за връзка със сървъра изтече."
1819
1820#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:186
1821msgid "Error connecting to server."
1822msgstr "Грешка при свързването към сървъра."
1823
1824#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:200
1825msgid "FUSE could not be enabled."
1826msgstr "Потребителските файлови системи не могат да бъдат включени."
1827
1828#: ../Tomboy/Synchronization/FuseSyncServiceAddin.cs:235
1829msgid "An error ocurred while connecting to the specified server:"
1830msgstr "Възникна грешка при свързване към указания сървър:"
1831
1832#. Expander containing TreeView
1833#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:89
1834msgid "Details"
1835msgstr "Подробности"
1836
1837#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:119
1838msgid "Note Title"
1839msgstr "Заглавие на бележката"
1840
1841#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:126
1842msgid "Status"
1843msgstr "Състояние"
1844
1845#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:241
1846msgid "Acquiring sync lock..."
1847msgstr "Придобиване на заключването за синхронизация…"
1848
1849#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:244
1850msgid "Committing changes..."
1851msgstr "Подаване на промените…"
1852
1853#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:247
1854msgid "Synchronizing Notes"
1855msgstr "Синхронизиране на бележките"
1856
1857#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:248
1858msgid "Synchronizing your notes..."
1859msgstr "Синхронизиране на бележките ви…"
1860
1861#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:249
1862msgid "This may take a while, kick back and enjoy!"
1863msgstr "Това може да отнеме известно време. Изчакайте."
1864
1865#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:251
1866msgid "Connecting to the server..."
1867msgstr "Свързване към сървър…"
1868
1869#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:257
1870msgid "Deleting notes off of the server..."
1871msgstr "Изтриване на бележки от сървър…"
1872
1873#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:261
1874msgid "Downloading new/updated notes..."
1875msgstr "Изтегляне на новите/променените бележки…"
1876
1877#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:273
1878msgid "Server Locked"
1879msgstr "Сървърът е заключен"
1880
1881#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:274
1882msgid "Server is locked"
1883msgstr "Сървърът е заключен"
1884
1885#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:275
1886msgid ""
1887"One of your other computers is currently synchronizing.  Please wait 2 "
1888"minutes and try again."
1889msgstr ""
1890"Някой от компютрите ви в момента се синхронизира. Изчакайте 2 минути и "
1891"опитайте отново."
1892
1893#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:279
1894msgid "Preparing to download updates from server..."
1895msgstr "Подготвяне за изтеглянето на промените от сървър…"
1896
1897#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:282
1898msgid "Preparing to upload updates to server..."
1899msgstr "Подготвяне за качването на промените на сървър…"
1900
1901#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:285
1902msgid "Uploading notes to server..."
1903msgstr "Качване на бележки на сървър…"
1904
1905#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:288
1906msgid "Synchronization Failed"
1907msgstr "Неуспешна синхронизация"
1908
1909#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:289
1910msgid "Failed to synchronize"
1911msgstr "Неуспешна синхронизация"
1912
1913#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:290
1914msgid "Could not synchronize notes.  Check the details below and try again."
1915msgstr ""
1916"Бележките не бяха синхронизирани. Прегледайте информацията по-долу и "
1917"опитайте отново."
1918
1919#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:296
1920msgid "Synchronization Complete"
1921msgstr "Синхронизацията завърши"
1922
1923#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:297
1924msgid "Synchronization is complete"
1925msgstr "Синхронизацията завърши"
1926
1927#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:299
1928#, csharp-format
1929msgid "{0} note updated."
1930msgid_plural "{0} notes updated."
1931msgstr[0] "Обновена е {0} бележка."
1932msgstr[1] "Обновени са {0} бележки."
1933
1934#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:304
1935msgid "Your notes are now up to date."
1936msgstr "Бележките ви са обновени."
1937
1938#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:308
1939msgid "Synchronization Canceled"
1940msgstr "Синхронизацията бе отменена"
1941
1942#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:309
1943msgid "Synchronization was canceled"
1944msgstr "Синхронизацията бе отменена."
1945
1946#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:310
1947msgid "You canceled the synchronization.  You may close the window now."
1948msgstr "Отменихте синхронизацията. Можете да затворите този прозорец."
1949
1950#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:314
1951msgid "Synchronization Not Configured"
1952msgstr "Синхронизацията не е настроена"
1953
1954#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:315
1955msgid "Synchronization is not configured"
1956msgstr "Синхронизацията не е настроена."
1957
1958#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:316
1959msgid "Please configure synchronization in the preferences dialog."
1960msgstr "Конфигурирайте синхронизацията в прозореца за настройки."
1961
1962#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:320
1963msgid "Synchronization Service Error"
1964msgstr "Грешка в услугата за синхронизация"
1965
1966#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:321
1967msgid "Service error"
1968msgstr "Грешка в услугата"
1969
1970#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:322
1971msgid "Error connecting to the synchronization service.  Please try again."
1972msgstr "Грешка при свързване към услугата за синхронизиране. Опитайте отново."
1973
1974#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:339
1975msgid "Deleted locally"
1976msgstr "Изтрита локално"
1977
1978#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:342
1979msgid "Deleted from server"
1980msgstr "Изтрита на сървъра"
1981
1982#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:345
1983msgid "Updated"
1984msgstr "Променена"
1985
1986#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:348
1987msgid "Added"
1988msgstr "Добавена"
1989
1990#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:351
1991msgid "Uploaded changes to server"
1992msgstr "Промените са качени на сървъра"
1993
1994#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:354
1995msgid "Uploaded new note to server"
1996msgstr "Новата бележка бе качена на сървъра"
1997
1998#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:502
1999msgid "Note Conflict"
2000msgstr "Конфликт в бележка"
2001
2002#. Suggest renaming note by appending " (old)" to the existing title
2003#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:508
2004msgid " (old)"
2005msgstr " (стара)"
2006
2007#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:547
2008msgid "Rename local note:"
2009msgstr "Преименуване на локална бележка:"
2010
2011#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:553
2012msgid "Update links in referencing notes"
2013msgstr "Обновяване на връзките в препращащите бележки"
2014
2015#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:560
2016msgid "Overwrite local note"
2017msgstr "Заместване на локалната бележка"
2018
2019#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:564
2020msgid "Always perform this action"
2021msgstr "Винаги да се извършва това действие"
2022
2023#. Set initial dialog text
2024#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:570
2025msgid "Note conflict detected"
2026msgstr "Открит е конфликт в бележки"
2027
2028#: ../Tomboy/Synchronization/SyncDialog.cs:571
2029#, csharp-format
2030msgid ""
2031"The server version of \"{0}\" conflicts with your local note.  What do you "
2032"want to do with your local note?"
2033msgstr ""
2034"Версията върху сървъра на „{0}“ е в конфликт с локалната версия на "
2035"бележката. Какво искате да се случи с локалната бележка?"
2036
2037#: ../Tomboy/Synchronization/SyncManager.cs:159
2038msgid "_Tools"
2039msgstr "_Инструменти"
2040
2041#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:133
2042#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:177
2043msgid "Could not enable FUSE"
2044msgstr ""
2045"Модулът за потребителски файлови системи (FUSE) не може да бъде включен"
2046
2047#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:134
2048#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:178
2049msgid ""
2050"The FUSE module could not be loaded. Please check that it is installed "
2051"properly and try again."
2052msgstr ""
2053"Модулът за FUSE не може да бъде зареден. Проверете дали е инсталиран "
2054"правилно и опитайте отново."
2055
2056#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:149
2057msgid "Enable FUSE?"
2058msgstr "Включване на потребителските файлови системи (FUSE)?"
2059
2060#. TODO: This message isn't entirely accurate.
2061#. We should fix it.
2062#: ../Tomboy/Synchronization/SyncUtils.cs:153
2063msgid ""
2064"The synchronization you've chosen requires the FUSE module to be loaded.\n"
2065"\n"
2066"To avoid getting this prompt in the future, you should load FUSE at "
2067"startup.  Add \"modprobe fuse\" to /etc/init.d/boot.local or \"fuse\" to /"
2068"etc/modules."
2069msgstr ""
2070"Синхронизацията, която избрахте, изисква зареждането на модула за "
2071"потребителските файлови системи (FUSE).\n"
2072"\n"
2073"За да не получавате това съобщение в бъдеще, трябва да заредите модула за "
2074"FUSE при стартиране. Добавете реда „modprobe fuse“ към /etc/init.d/boot."
2075"local или „fuse“ към /etc/modules."
2076
2077#~ msgid "Tasque"
2078#~ msgstr "Tasque"
2079
2080#~ msgid "All"
2081#~ msgstr "Всички"
2082
2083#~ msgid "--- Tasque is not running ---"
2084#~ msgstr "--- Tasque не работи ---"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.