source: help/gnome-applets/accessx-status/applets-accessx.HEAD.bg.po @ 172

Last change on this file since 172 was 172, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което искрено се извинявам на екипа. Това е превода на ръководствата на само 3 аплета - целия модул се компилира чисто и преведенкото се изобразява прекрасно. Davyd Madeley съвсем наскоро обнови документацията за battstat, така че моя превод има нужда от осъвременяване. Подай го така, нека се смеси с даниловите скриптове, тези дни ще го коригирам.


(desktop/gnome-applets) Леки поправки на последната ревизия от нашето хранилище по заглавията на диалоговите прозорци за консистентност (в съответствие с документацията).

File size: 15.4 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: User manual for the Keyboard Accessibility applet\n"
4"POT-Creation-Date: 2005-08-04 11:06+0200\n"
5"PO-Revision-Date: 2005-08-06 20:22+0300\n"
6"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
7"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
13#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
14#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:112(None)
15msgid "@@image: 'figures/accessx-status-applet.png'; md5=977099235cc1b7c1734ea707650244ee"
16msgstr "FIXME: Засега няма нужда да се прави отделна снимка"
17
18#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:24(title) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:71(revnumber)
19msgid "Keyboard Accessibility Applet Manual V0.1"
20msgstr "Ръководство за аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“, версия 0.1"
21
22#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:25(para)
23msgid "User manual for the Keyboard Accessibility Status applet."
24msgstr "Ръководство за аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“"
25
26#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:27(year)
27msgid "2003"
28msgstr "2003"
29
30#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:29(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:52(orgname)
31msgid "Sun Microsystems"
32msgstr "Sun Microsystems"
33
34#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:41(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:76(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:85(para)
35msgid "GNOME Documentation Project"
36msgstr "Проект за документация на GNOME"
37
38#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:2(para)
39msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
40msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
41
42#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:12(para)
43msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
44msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
45
46#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:19(para)
47msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
48msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
49
50#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:35(para)
51msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
52msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
53
54#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:55(para)
55msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
56msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
57
58#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:28(para)
59msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
60msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
61
62#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:49(firstname)
63msgid "Sun"
64msgstr "Екип на Sun"
65
66#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:50(surname)
67msgid "GNOME Documentation Team"
68msgstr "за документация на GNOME"
69
70#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:72(date) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:81(date)
71msgid "May 2003"
72msgstr "май, 2003"
73
74#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:74(para)
75msgid "Sun GNOME Documentation Team"
76msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
77
78#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:80(revnumber)
79msgid "Keyboard Accessibility Status Applet Manual V0.1"
80msgstr "Ръководство за аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“, версия 0.1"
81
82#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:83(para)
83msgid "Bill Haneman"
84msgstr "Bill Haneman"
85
86#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:89(releaseinfo)
87msgid "This manual describes version 0.7.2 of Keyboard Accessibility."
88msgstr "Това ръководство е за версия 0.7.2 на аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“."
89
90#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:92(title)
91msgid "Feedback"
92msgstr "Обратна връзка"
93
94#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:93(para)
95msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Keyboard Accessibility applet or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
96msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
97
98#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:100(primary)
99msgid "Keyboard Accessibility Status"
100msgstr "Състояние на достъпността на клавиатурата"
101
102#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:106(title)
103msgid "Introduction"
104msgstr "Въведение"
105
106#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:109(title)
107msgid "Keyboard Accessibility Applet"
108msgstr "Аплет „Състояние на достъпността на клавиатурата“"
109
110#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:115(phrase)
111msgid "Shows Keyboard Accessibility Status Applet. Contains row of icons representing keyboard state."
112msgstr "Изображение на аплета „Състояние на достъпността на клавиатурата“. Съдържа ред от икони, които показват състоянието на клавиатурата."
113
114#. ==== End of Figure =======================================
115#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:121(para)
116msgid "The <application>Keyboard Accessibility</application> applet shows you the status of the keyboard accessibility features, including the current state of the keyboard, if those features are in use."
117msgstr "Аплетът <application>Състояние на достъпността на клавиатурата</application> показва състоянието на функциите за дотъпност на клавиатурата, включително и текущото състояние, ако съответните функционалности се използват."
118
119#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:124(para)
120msgid "To add <application>Keyboard Accessibility</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <menuchoice><guimenu>Add to Panel</guimenu><guisubmenu>Accessories</guisubmenu><guimenuitem>Keyboard Accessibility Status</guimenuitem></menuchoice>."
121msgstr "За да добавите аплета <application>Състояние на достъпността на клавиатурата</application> към панела, натиснете с десния бутон на мишката върху панела и изберете <menuchoice><guimenu>Добавяне към панела...</guimenu></menuchoice>, след което изберете аплета от списъка."
122
123#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:132(title)
124msgid "What the applet shows"
125msgstr "Какво показва аплета"
126
127#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:133(para)
128msgid "(Need to write something informative here. Do not translate this string)"
129msgstr "(Този раздел е в процес на разработка)"
130
131#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
132#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-accessx.HEAD/C/accessx-status.xml:0(None)
133msgid "translator-credits"
134msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
135
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.