source: help/gnome-applets/charpick/applets-charpick.HEAD.bg.po @ 172

Last change on this file since 172 was 172, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/gnome-applets) Не можах да свърша нищо от обещаното, за което искрено се извинявам на екипа. Това е превода на ръководствата на само 3 аплета - целия модул се компилира чисто и преведенкото се изобразява прекрасно. Davyd Madeley съвсем наскоро обнови документацията за battstat, така че моя превод има нужда от осъвременяване. Подай го така, нека се смеси с даниловите скриптове, тези дни ще го коригирам.


(desktop/gnome-applets) Леки поправки на последната ревизия от нашето хранилище по заглавията на диалоговите прозорци за консистентност (в съответствие с документацията).

File size: 36.7 KB
Line 
1msgid ""
2msgstr ""
3"Project-Id-Version: User manual for the Character Palette applet\n"
4"POT-Creation-Date: 2005-08-06 19:07+0200\n"
5"PO-Revision-Date: 2005-09-02 21:12+0300\n"
6"Last-Translator: Yavor Doganov <yavor@doganov.org>\n"
7"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
8"MIME-Version: 1.0\n"
9"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
10"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
11
12#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
13#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
14#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:188(None)
15msgid "@@image: 'figures/charpalette_applet.png'; md5=be3ebce4695652b9bc56b604ad7fdb6e"
16msgstr "FIXME: Засега няма нужда да се прави отделна снимка"
17
18#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
19#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
20#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:267(None)
21msgid "@@image: 'figures/charpick_characters.png'; md5=27cda1064725bd9127561255f0590b83"
22msgstr "FIXME: Засега няма нужда да се прави отделна снимка"
23
24#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
25#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
26#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:286(None)
27msgid "@@image: 'figures/charpick-preferences.png'; md5=ba55588e1ebe38cfc3d2b7bc7c2b023f"
28msgstr "FIXME: Необходима е локализирана снимка"
29
30#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:22(title)
31msgid "Character Palette Manual"
32msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“"
33
34#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:23(para)
35msgid "User manual for the Character Palette applet."
36msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“"
37
38#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:25(year)
39msgid "2005"
40msgstr "2005"
41
42#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:26(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:96(para)
43msgid "Davyd Madeley"
44msgstr "Davyd Madeley"
45
46#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:29(year) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:35(year)
47msgid "2004"
48msgstr "2004"
49
50#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:30(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:103(para)
51msgid "Angela Boyle"
52msgstr "Angela Boyle"
53
54#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:33(year)
55msgid "2002"
56msgstr "2002"
57
58#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:34(year)
59msgid "2003"
60msgstr "2003"
61
62#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:36(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:55(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:111(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:119(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:127(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:135(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:143(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:151(para)
63msgid "Sun Microsystems"
64msgstr "Sun Microsystems"
65
66#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:38(year) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:157(date)
67msgid "2000"
68msgstr "2000"
69
70#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:39(holder)
71msgid "Dan Mueth"
72msgstr "Dan Mueth"
73
74#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:42(publishername) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:62(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:70(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:77(orgname) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:104(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:112(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:120(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:128(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:136(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:144(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:152(para) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:161(para)
75msgid "GNOME Documentation Project"
76msgstr "Проект за документация на GNOME"
77
78#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:2(para)
79msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
80msgstr "Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“ (GFDL), версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и „Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, разпространяван с това ръководство."
81
82#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:12(para)
83msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in section 6 of the license."
84msgstr "Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е описано в раздел 6 от лиценза."
85
86#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:19(para)
87msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
88msgstr "Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава имената са с главни букви или начални главни букви."
89
90#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:35(para)
91msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
92msgstr "ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ (НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
93
94#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:55(para)
95msgid "UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
96msgstr "ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
97
98#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:28(para)
99msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
100msgstr "ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: <placeholder-1/>"
101
102#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:52(firstname)
103msgid "Sun"
104msgstr "Екип на Sun"
105
106#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:53(surname)
107msgid "GNOME Documentation Team"
108msgstr "за документация на GNOME"
109
110#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:59(firstname)
111msgid "Dan"
112msgstr "Dan"
113
114#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:60(surname)
115msgid "Mueth"
116msgstr "Mueth"
117
118#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:64(email)
119msgid "d-mueth@uchicago.edu"
120msgstr "d-mueth@uchicago.edu"
121
122#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:67(firstname)
123msgid "Angela"
124msgstr "Angela"
125
126#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:68(surname)
127msgid "Boyle"
128msgstr "Boyle"
129
130#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:74(firstname)
131msgid "Shaun"
132msgstr "Shaun"
133
134#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:75(surname)
135msgid "McCance"
136msgstr "McCance"
137
138#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:79(email)
139msgid "shaunm@gnome.org"
140msgstr "shaunm@gnome.org"
141
142#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:82(firstname)
143msgid "Davyd"
144msgstr "Davyd"
145
146#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:83(surname)
147msgid "Madeley"
148msgstr "Madeley"
149
150#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:85(orgname)
151msgid "GNOME Project"
152msgstr "Проектът GNOME"
153
154#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:87(email)
155msgid "davyd@madeley.id.au"
156msgstr "davyd@madeley.id.au"
157
158#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:93(revnumber)
159msgid "Version 2.10"
160msgstr "версия 2.10"
161
162#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:94(date)
163msgid "March 2005"
164msgstr "март, 2005"
165
166#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:100(revnumber)
167msgid "Version 2.8"
168msgstr "версия 2.8"
169
170#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:101(date)
171msgid "Unknown"
172msgstr "Неизвестна дата"
173
174#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:108(revnumber)
175msgid "Character Palette Applet Manual V2.6"
176msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.6"
177
178#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:109(date)
179msgid "August 2004"
180msgstr "август, 2004"
181
182#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:116(revnumber)
183msgid "Character Palette Applet Manual V2.4"
184msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.4"
185
186#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:117(date)
187msgid "August 2003"
188msgstr "август, 2003"
189
190#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:124(revnumber)
191msgid "Character Palette Applet Manual V2.3"
192msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.3"
193
194#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:125(date)
195msgid "October 2002"
196msgstr "октомври, 2002"
197
198#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:132(revnumber)
199msgid "Character Palette Applet Manual V2.2"
200msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.2"
201
202#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:133(date)
203msgid "August 2002"
204msgstr "август, 2002"
205
206#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:140(revnumber)
207msgid "Character Palette Applet Manual V2.1"
208msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.1"
209
210#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:141(date)
211msgid "July 2002"
212msgstr "юли, 2002"
213
214#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:148(revnumber)
215msgid "Character Palette Applet Manual V2.0"
216msgstr "Ръководство за аплета „Палитра със символи“, версия 2.0"
217
218#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:149(date)
219msgid "March 2002"
220msgstr "март, 2002"
221
222#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:156(revnumber)
223msgid "Character Picker Applet"
224msgstr "Аплет „Палитра със символи“"
225
226#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:159(para)
227msgid "Dan Mueth <email>d-mueth@uchicago.edu</email>"
228msgstr "Dan Mueth <email>d-mueth@uchicago.edu</email>"
229
230#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:165(releaseinfo)
231msgid "This manual describes version 2.9.7 of Character Palette."
232msgstr "Това ръководство е за версия 2.9.7 на аплета „Палитра със символи“."
233
234#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:168(title)
235msgid "Feedback"
236msgstr "Обратна връзка"
237
238#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:169(para)
239msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Character Palette application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
240msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно аплета „Палитра със символи“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на GNOME</ulink>."
241
242#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:176(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:184(title) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:189(phrase)
243msgid "Character Palette"
244msgstr "Аплет „Палитра със символи“"
245
246#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:181(title)
247msgid "Introduction"
248msgstr "Въведение"
249
250#. ==== End of Figure =======================================
251#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:193(para)
252msgid "The <application>Character Palette</application> provides a convenient way to access characters that are not on your keyboard, such as accented characters, mathematical symbols, special symbols, and punctuation marks. You can insert characters from the applet into text strings, for example in text documents or at the command line. You can customize the contents of the applet to suit your requirements."
253msgstr "Аплетът <application>Палитра със символи</application> осигурява удобен начин за достъп до знаци, които не присъстват в клавиатурната подредба, като знаци с ударения, математически или специални символи, и пунктуационни знаци. Може да вмъквате знаци от аплета в текстови низове, например в документи или в командния ред. Може да персонализирате съдържанието на аплета, така че да отговаря на нуждите ви."
254
255#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:200(para)
256msgid "<application>Character Palette</application> supports the UTF-8 character encoding so you can use the palette to display or copy any Unicode character."
257msgstr "Аплетът <application>Палитра със символи</application> поддържа кодиране на символите в UTF-8, така че може да използвате палитрата за изобразяване и копиране на всеки знак в Уникод."
258
259#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:205(title)
260msgid "To Add Character Palette to a Panel"
261msgstr "За да добавите аплета „Палитра със символи“ към панела"
262
263#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:206(para)
264msgid "To add <application>Character Palette</application> to a panel, right-click on the panel, then choose <guimenuitem>Add to Panel</guimenuitem>. Select <application>Character Palette</application> in the <application>Add to the panel</application> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
265msgstr "За да добавите аплета „Палитра със символи“ към панела, натиснете с десния бутон на мишката върху панела, след това изберете <guimenuitem>Добавяне към панела...</guimenuitem>. В диалоговия прозорец <application>Добавяне към панела</application> изберете <application>Палитра със символи</application> и натиснете <guibutton>Добавяне</guibutton>."
266
267#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:215(title)
268msgid "Getting Characters"
269msgstr "Копиране на символи"
270
271#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:216(para)
272msgid "When you add <application>Character Palette</application> to a panel for the first time, the application displays a default palette of characters. You can select a character from the default palette, or you can select a character from predefined palettes of characters. Each predefined palette of characters is associated with a standard character on your keyboard."
273msgstr "Когато добавите аплета <application>Палитра със символи</application> към панела за пръв път, програмата показва сдандартната палитра със символи. Може да избирате символ от стандартната палитра или да изберете друг от останалите настроени палитри. Всяка предварително настроена палитра от символи се асоциира със стандартен клавиш от клавиатурата."
274
275#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:219(title)
276msgid "To Select a Character"
277msgstr "Избор на символ"
278
279#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:220(para)
280msgid "To select a character from the palette and insert the character into a text string, perform the following steps:"
281msgstr "За да изберете символ от палитрата и да го вмъкнете в текстов низ, следвайте следните стъпки:"
282
283#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:222(para)
284msgid "In the palette, click on the character that you require. The character button is pressed in to indicate that the character is selected."
285msgstr "Натиснете нужния символ в палитрата. Бутонът на символа ще показва, че символът е избран."
286
287#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:226(para)
288msgid "Point to the location in an application where you want to put the character and middle-click to insert the character. You can also paste the character into the application if the application allows you to paste from the clipboard."
289msgstr "Отидете на съответното място в програмата, където искате да поставите символа, и натиснете със средния бутон на мишката, за да го вмъкнете. Може да поставите символа в програмата и по стандартния начин, ако тя позволява поставяне от буфера за обмен."
290
291#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:231(para)
292msgid "You can repeat the insertion using middle-click as many times as you want until you either deselect the character or select text in another application. You can continue pasting the character from the clipboard until you either deselect the character or copy to the clipboard from another application."
293msgstr "Може многократно да повтаряте вмъкването със средния бутон на мишката докато не натиснете отново бутона на символа или не изберете текст в друга програма. Може да продължите да копирате символа от буфера за обмен докато не натиснете отново бутона на символа или не копирате текст в буфера от друга програма."
294
295#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:239(para)
296msgid "To deselect the character, click it again or click another character."
297msgstr "За да премахнете избора на даден символ, натиснете бутона отново или изберете друг символ."
298
299#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:241(para)
300msgid "Some applications may not allow you to paste certain characters."
301msgstr "Някои програми може да не позволяват вмъкване на определени символи."
302
303#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:245(title)
304msgid "To Display a Predefined Palette of Characters"
305msgstr "Показване на предварително подбрани палитри със символи"
306
307#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:246(para)
308msgid "You can change the characters that are displayed in the application from the default palette to a predefined palette of characters. To display a palette of predefined characters, perform the following steps:"
309msgstr "Може да сменяте показваните от програмата символи от стандартната палитра с предварително подбрани палитри от символи. За да изберете палитра с предварително подбрани символи, следвайте следните стъпки:"
310
311#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:249(para)
312msgid "Click on the <guibutton>Available palettes</guibutton> button on the application, the down arrow on the left."
313msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Възможни палитри</guibutton> на аплета, малката стрелка вляво, която сочи надолу."
314
315#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:252(para)
316msgid "Click on the palette that you want to display."
317msgstr "Натиснете палитрата, която искате да бъде изобразена."
318
319#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:255(para)
320msgid "You can select the character that you require from the palette of characters that is displayed in the application, then insert the character into your text string."
321msgstr "Може да изберете необходимия символ от палитрата, изобразена в аплета, и да го поставите в текстов низ."
322
323#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:259(title)
324msgid "Characters' Keys"
325msgstr "Клавиши на символите"
326
327#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:260(para)
328msgid "The following chart lists keyboard characters and their associated groups of characters. The keyboard characters are listed in the first column of each section in the chart. The character groups that are associated with each keyboard character are shown in the other columns."
329msgstr "Долната таблица показва списък от знаци от клавиатурата и асоциираните към тях групи от символи. Знаците от клавиатурата са в първата колона на всеки раздел от таблицата. Групите от символи, които са асоциирани със съответния знак, са показани в другите колони."
330
331#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:262(title)
332msgid "Character Groups Associated With Keyboard Keys"
333msgstr "Групи от символи, асоциирани със знаци от клавиатурата"
334
335#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:268(phrase)
336msgid "Shows character groups associated with various keyboard keys."
337msgstr "Изображението показва групи от символи, асоциирани с различни знаци от клавиатурата."
338
339#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:280(title)
340msgid "Customizing Character Palette"
341msgstr "Персонализиране на аплета „Палитра със символи“"
342
343#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:282(title) /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:287(phrase)
344msgid "Character Palette Preferences"
345msgstr "Настройки на аплета „Палитра със символи“"
346
347#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:291(title)
348msgid "Configuring Palettes"
349msgstr "Настройки на палитрите"
350
351#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:292(para)
352msgid "To configure <application>Character Palette</application>, right-click on the applet, then choose <guimenuitem>Preferences</guimenuitem>. The <guilabel>Character Palette Preferences</guilabel> dialog contains the <guilabel>Palettes</guilabel> list box, which lists the palettes that are available from the applet. To close the <guilabel>Character Palette Preferences</guilabel> dialog, click <guibutton>Close</guibutton>."
353msgstr "За да конфигурирате <application>Палитра със символи</application>, натиснете с десния бутон на мишката върху аплета и иазберете <guimenuitem>Настройки</guimenuitem>. В диалоговия прозорец <guilabel>Настройки на аплета „Палитра със символи“</guilabel> има списък <guilabel>Палитри</guilabel>, който съдържа наличните в аплета палитри. За да затворите диалоговия прозорец <guilabel>Настройки на аплета „Палитра със символи“</guilabel>, натиснете бутона <guibutton>Затваряне</guibutton>."
354
355#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:294(para)
356msgid "To add a new palette to the applet, click on the <guibutton>Add</guibutton> button. See <xref linkend=\"charpick-default-new\"/> for more information."
357msgstr "За да добавите нова палитра към аплета, натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>. Вижте <xref linkref=\"charpick-default-new\"/> за повече информация."
358
359#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:295(para)
360msgid "To delete a palette from the applet, select the palette, then click on the <guibutton>Delete</guibutton> button."
361msgstr "За да изтриете палитра от аплета, изберете съответната палитра и натиснете бутона <guibutton>Изтриване</guibutton>."
362
363#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:296(para)
364msgid "To modify a palette, select the palette, then click on the <guibutton>Properties</guibutton> button. Modify the palette in the <guilabel>Edit Palette</guilabel> dialog, then click <guibutton>OK</guibutton>."
365msgstr "За да промените дадена палитра, изберете я и натиснете бутона <guibutton>Редактиране</guibutton>. Редактирайте палитрата в диалоговия прозорец <guilabel>Редактиране на палитрата</guilabel> и накрая натиснете бутона <guibutton>Да</guibutton>."
366
367#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:300(title)
368msgid "Setting Up a New Palette of Characters"
369msgstr "Настройване на нова палитра със символи"
370
371#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:301(para)
372msgid "You can use a character selection application such as <application>Character Map</application> to set up a new palette of characters. For example, to create a new palette with <application>Character Map</application>, perform the following steps:"
373msgstr "За да настроите нова палитра със символи може да използвате програма за избор на символи като <application>Таблица със символи</application>. Например, за да създадете нова палитра с <application>Таблица със символи</application>, следвайте следните стъпки:"
374
375#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:304(para)
376msgid "Click on the <guibutton>Available palettes</guibutton> button on the applet, the down arrow on the left."
377msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Възможни палитри</guibutton> на аплета, малката стрелка вляво, която сочи надолу."
378
379#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:307(para)
380msgid "Select the <guimenuitem>Add a palette</guimenuitem> option from the drop-down list. The <guilabel>Add Palette</guilabel> dialog is displayed."
381msgstr "Отворете диалоговия прозорец <guilabel>Настройки на аплета „Палитра със символи“</guilabel> и натиснете бутона <guibutton>Добавяне</guibutton>. Ще се покаже диалоговия прозорец <guilabel>Добавяне на палитра</guilabel>."
382
383#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:310(para)
384msgid "Open <application>Character Map</application>, then select the characters that you want to display in the new palette. You can select up to 25 characters."
385msgstr "Стартирайте програмата <application>Таблица със символи</application> и изберете символите, които искате да се съдържат в новата палитра. Може да избирате до 25 символа."
386
387#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:313(para)
388msgid "Copy the contents of the <guilabel>Text to copy</guilabel> text box from <application>Character Map</application> to the <guilabel>Palette</guilabel> text box in the <guilabel>Add Palette</guilabel> window."
389msgstr "Копирайте съдържанието на клетката <guilabel>Текст за копиране</guilabel> на <application>Таблица със символи</application> в клетката <guilabel>Палитра</guilabel> на диалоговия прозорец <guilabel>Добавяне на палитра</guilabel>."
390
391#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:316(para)
392msgid "Click <guibutton>OK</guibutton>."
393msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Добре</guibutton>."
394
395#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:319(para)
396msgid "<application>Character Palette</application> adds the new palette of characters to the list of available palettes."
397msgstr "Новата палитра със символи ще бъде добавена в списъка с налични палитри на аплета <application>Палитра със символи</application>."
398
399#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
400#: /tmp/doc-l10n/cvs/applets-charpick.HEAD/C/char-palette.xml:0(None)
401msgid "translator-credits"
402msgstr "Явор Доганов <yavor@doganov.org>, 2005."
403
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.