source: help/gnome-system-monitor/gnome-system-monitor.HEAD.bg.po @ 1132

Last change on this file since 1132 was 1132, checked in by Александър Шопов, 15 years ago

r1273@kochinka: ash | 2007-05-08 08:34:33 +0300
gnome-system-tools: корекции и обновяване по trunk и gnome-2-18.

File size: 83.2 KB
Line 
1# Bulgarian translation for procman doc.
2# Copyright (C) 2002 Free Software Foundation, Inc.
3#
4msgid ""
5msgstr ""
6"Project-Id-Version: procman doc bg\n"
7"POT-Creation-Date: 2007-05-08 08:01+0300\n"
8"PO-Revision-Date: 2007-05-08 07:55+0300\n"
9"Last-Translator: Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
10"Language-Team: Bulgarian <dict@fsa-bg.org>\n"
11"MIME-Version: 1.0\n"
12"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
13"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
14
15#: ../C/legal.xml:2(para)
16msgid ""
17"Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under "
18"the terms of the GNU Free Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any "
19"later version published by the Free Software Foundation with no Invariant "
20"Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy "
21"of the GFDL at this <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or "
22"in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
23msgstr ""
24"Предоставя се разрешение за копиране, разпространение и/или промяна на този "
25"документ, съгласно условията на „Лиценза за свободна документация на GNU“, "
26"версия 1.1 или всяка следваща версия, издадена от Фондация „Свободен "
27"софтуер“; без „Непроменливи раздели“, „Текстове на предната корица“, както и "
28"„Текстове на задната корица“. Копие на лиценза може да бъде намерено <ulink "
29"type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">тук</ulink> или във файла COPYING-DOCS, "
30"разпространяван с това ръководство."
31
32#: ../C/legal.xml:12(para)
33msgid ""
34"This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the "
35"GFDL. If you want to distribute this manual separately from the collection, "
36"you can do so by adding a copy of the license to the manual, as described in "
37"section 6 of the license."
38msgstr ""
39"Това ръководство е част от колекция ръководства за GNOME, разпространявани "
40"под GFDL. Ако искате да разпространявате това ръководство отделно, можете да "
41"го направите, като включите копие на лиценза към ръководството, както е "
42"описано в раздел 6 от лиценза."
43
44#: ../C/legal.xml:19(para)
45msgid ""
46"Many of the names used by companies to distinguish their products and "
47"services are claimed as trademarks. Where those names appear in any GNOME "
48"documentation, and the members of the GNOME Documentation Project are made "
49"aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial "
50"capital letters."
51msgstr ""
52"Много от имената, използвани от компании, за да отличават собствените си "
53"продукти и услуги, са регистрирани търговски марки. Когато такива имена "
54"присъстват в която и да е документация за GNOME и членовете на проекта за "
55"документация на GNOME са осведомени за съответните търговски марки, тогава "
56"имената са с главни букви или начални главни букви."
57
58#: ../C/legal.xml:35(para)
59msgid ""
60"DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, "
61"EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT "
62"THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS FREE OF DEFECTS "
63"MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE "
64"RISK AS TO THE QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR "
65"MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD ANY DOCUMENT OR "
66"MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL "
67"WRITER, AUTHOR OR ANY CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY "
68"SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY CONSTITUTES AN "
69"ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION "
70"OF THE DOCUMENT IS AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND"
71msgstr ""
72"ДОКУМЕНТЪТ СЕ ПРЕДОСТАВЯ НА БАЗА „КАКТО Е“, БЕЗ КАКВАТО И ДА Е ГАРАНЦИЯ, "
73"ПРЯКА ИЛИ КОСВЕНА, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ И ГАРАНЦИИ, ЧЕ ДОКУМЕНТЪТ ИЛИ "
74"ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СА БЕЗ ДЕФЕКТИ, ГОДНИ ЗА КОНКРЕТНА УПОТРЕБА ИЛИ "
75"НЕНАРУШАВАЩИ. ЦЕЛИЯТ РИСК ОТНОСНО КАЧЕСТВОТО, ТОЧНОСТТА И ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ "
76"НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ Е ЗА ВАША СМЕТКА. АКО НЯКОЙ ДОКУМЕНТ "
77"ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ СЕ ОКАЖЕ ДЕФЕКТЕН В КАКВОТО И ДА Е ОТНОШЕНИЕ, ВИЕ "
78"(НЕ ПЪРВОНАЧАЛНИЯ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА) ПОЕМАТЕ "
79"РАЗХОДИТЕ ЗА ВСЯКАКВО НЕОБХОДИМО ОБСЛУЖВАНЕ, ПОПРАВКА ИЛИ КОРЕКЦИИ. ТОВА "
80"ОТКАЗВАНЕ ОТ ГАРАНЦИЯТА ПРЕДСТАВЛЯВА СЪЩЕСТВЕНА ЧАСТ ОТ ТОЗИ ЛИЦЕНЗ. НЕ Е "
81"РАЗРЕШЕНА УПОТРЕБАТА НА КОЙТО И ДА Е ДОКУМЕНТ ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА ВЕРСИЯ НА "
82"ДОКУМЕНТА, ОСВЕН ПРИ СПАЗВАНЕ НА ТОЗИ ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИЯ; И"
83
84#: ../C/legal.xml:55(para)
85msgid ""
86"UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, WHETHER IN TORT (INCLUDING "
87"NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY "
88"CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE "
89"DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY PERSON "
90"FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF "
91"ANY CHARACTER INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, "
92"WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND ALL OTHER DAMAGES "
93"OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED "
94"VERSIONS OF THE DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE "
95"POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
96msgstr ""
97"ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА И ПОД НИКАКВА ЮРИДИЧЕСКА ОСНОВА, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ Е "
98"В НАРУШЕНИЕ (ВКЛЮЧИТЕЛНО ПРИЧИНЕНО ОТ НЕБРЕЖНОСТ), ДОГОВОР ИЛИ ДРУГО, "
99"АВТОРЪТ, ПЪРВОНАЧАЛНИЯТ АВТОР ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДОПРИНЕСЪЛ ЗА РАЗРАБОТКАТА, "
100"ИЛИ КОЙТО И ДА Е ДИСТРИБУТОР НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНАТА МУ ВЕРСИЯ, ИЛИ "
101"КОЙТО И ДА Е ДОСТАВЧИК НА КОЯТО И ДА Е ОТ ИЗБРОЕНИТЕ СТРАНИ, НЯМА ДА БЪДЕ "
102"ОТГОВОРЕН ПРЕД НИКОГО ЗА ВСИЧКИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СПЕЦИАЛНИ, СЛУЧАЙНИ ИЛИ "
103"ПОСЛЕДСТВЕНИ ЩЕТИ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ХАРАКТЕР, ВКЛЮЧИТЕЛНО, БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЯ, "
104"ЩЕТИ ЗА ЗАГУБА НА ДОБРОЖЕЛАТЕЛНОСТ, СПИРАНЕ НА РАБОТАТА, КОМПЮТЪРНА ПОВРЕДА "
105"ИЛИ НЕИЗПРАВНОСТ, ИЛИ ВСЯКАКВИ ДРУГИ ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВЪЗНИКНАЛИ ИЛИ "
106"СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА ДОКУМЕНТА ИЛИ ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ, ДОРИ И КОГАТО "
107"ТАЗИ СТРАНА Е БИЛА ИНФОРМИРАНА ЗА ВЪЗМОЖНОСТТА ОТ ТАКИВА ЩЕТИ."
108
109#: ../C/legal.xml:28(para)
110msgid ""
111"DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS "
112"OF THE GNU FREE DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: "
113"<placeholder-1/>"
114msgstr ""
115"ДОКУМЕНТЪТ И ПРОМЕНЕНИТЕ МУ ВЕРСИИ СЕ ПРЕДОСТАВЯТ ПОД УСЛОВИЯТА НА ЛИЦЕНЗА "
116"ЗА СВОБОДНА ДОКУМЕНТАЦИЯ НА GNU, С ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ПОЯСНЕНИЕ, ЧЕ: "
117"<placeholder-1/>"
118
119#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
120#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
121#: ../C/gnome-system-monitor.xml:225(None)
122msgid ""
123"@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; "
124"md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
125msgstr ""
126"@@image: 'figures/gnome-system-monitor_window.png'; "
127"md5=fc30e1acb4715e9e9e00edee053c02cd"
128
129#: ../C/gnome-system-monitor.xml:23(title)
130#: ../C/gnome-system-monitor.xml:81(revnumber)
131msgid "System Monitor Manual V2.1"
132msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.1"
133
134#: ../C/gnome-system-monitor.xml:26(year)
135#: ../C/gnome-system-monitor.xml:32(year)
136msgid "2004"
137msgstr "2004"
138
139#: ../C/gnome-system-monitor.xml:27(holder)
140#: ../C/gnome-system-monitor.xml:56(orgname)
141msgid "Sun Microsystems"
142msgstr "Sun Microsystems"
143
144#: ../C/gnome-system-monitor.xml:30(year)
145msgid "2001"
146msgstr "2001"
147
148#: ../C/gnome-system-monitor.xml:31(year)
149msgid "2002"
150msgstr "2002"
151
152#: ../C/gnome-system-monitor.xml:33(holder)
153msgid "Bill Day"
154msgstr "Bill Day"
155
156#: ../C/gnome-system-monitor.xml:44(publishername)
157#: ../C/gnome-system-monitor.xml:85(para)
158#: ../C/gnome-system-monitor.xml:95(para)
159#: ../C/gnome-system-monitor.xml:105(para)
160msgid "GNOME Documentation Project"
161msgstr "Проект за документация на GNOME"
162
163#: ../C/gnome-system-monitor.xml:54(firstname)
164msgid "Sun"
165msgstr "Екип на Sun"
166
167#: ../C/gnome-system-monitor.xml:55(surname)
168msgid "GNOME Documentation Team"
169msgstr "за документация на GNOME"
170
171#: ../C/gnome-system-monitor.xml:59(firstname)
172msgid "Bill"
173msgstr "Bill"
174
175#: ../C/gnome-system-monitor.xml:60(surname)
176msgid "Day"
177msgstr "Day"
178
179#: ../C/gnome-system-monitor.xml:61(email)
180msgid "billday@bellatlantic.net"
181msgstr "billday@bellatlantic.net"
182
183#: ../C/gnome-system-monitor.xml:84(para)
184msgid "Sun GNOME Documentation Team"
185msgstr "Екип на Sun за документация на GNOME"
186
187#: ../C/gnome-system-monitor.xml:89(revnumber)
188msgid "System Monitor Manual V2.0"
189msgstr "Ръководство за „Наблюдение на системата“, версия 2.0"
190
191#: ../C/gnome-system-monitor.xml:90(date)
192msgid "November 2002"
193msgstr "ноември, 2002"
194
195#: ../C/gnome-system-monitor.xml:92(para)
196#: ../C/gnome-system-monitor.xml:102(para)
197msgid "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
198msgstr "Bill Day <email>billday@bellatlantic.net</email>"
199
200#: ../C/gnome-system-monitor.xml:99(revnumber)
201msgid "Procman Manual V0.11"
202msgstr "Ръководство за Procman, версия 0.11"
203
204#: ../C/gnome-system-monitor.xml:100(date)
205msgid "January 2002"
206msgstr "януари, 2002"
207
208#: ../C/gnome-system-monitor.xml:110(releaseinfo)
209msgid "This manual describes version 2.5.2 of System Monitor."
210msgstr "Това ръководство описва версия 2.5.2 на „Наблюдение на системата“"
211
212#: ../C/gnome-system-monitor.xml:114(title)
213msgid "Feedback"
214msgstr "Обратна връзка"
215
216#: ../C/gnome-system-monitor.xml:115(para)
217msgid ""
218"To report a bug or make a suggestion regarding the System Monitor "
219"application or this manual, follow the directions in the <ulink url=\"ghelp:"
220"gnome-feedback\" type=\"help\">GNOME Feedback Page</ulink>."
221msgstr ""
222"За да докладвате за грешка или да направите предложение относно „Наблюдение "
223"на системата“ или това ръководство, следвайте указанията, описани в <ulink "
224"url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">Страницата за обратна връзка на "
225"GNOME</ulink>."
226
227#: ../C/gnome-system-monitor.xml:123(para)
228msgid "User manual for System Monitor"
229msgstr "Потребитеско ръководство за „Наблюдение на системата“"
230
231#: ../C/gnome-system-monitor.xml:128(primary)
232msgid "System Monitor"
233msgstr "Наблюдение на системата"
234
235#: ../C/gnome-system-monitor.xml:131(primary)
236msgid "gnome-system-monitor"
237msgstr "gnome-system-monitor"
238
239#: ../C/gnome-system-monitor.xml:134(primary)
240msgid "procman"
241msgstr "procman"
242
243#: ../C/gnome-system-monitor.xml:140(title)
244msgid "Introduction"
245msgstr "Въведение"
246
247#: ../C/gnome-system-monitor.xml:141(para)
248msgid ""
249"The <application>System Monitor</application> application enables you to "
250"monitor system processes and usage of system resources. You can also use "
251"<application>System Monitor</application> to modify the behavior of your "
252"system."
253msgstr ""
254"Програмата <application>Наблюдение на системата</application> позволява да "
255"наблюдявате системните процеси и употребата на системни ресурси. Може също "
256"да използвате <application>Наблюдение на системата</application>, за да "
257"променяте поведението на системата Ви."
258
259#: ../C/gnome-system-monitor.xml:144(para)
260msgid ""
261"The <application>System Monitor</application> window contains two tabbed "
262"sections:"
263msgstr ""
264"Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа два "
265"раздела:"
266
267#: ../C/gnome-system-monitor.xml:150(guilabel)
268#: ../C/gnome-system-monitor.xml:253(guilabel)
269#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1246(title)
270msgid "Process Listing"
271msgstr "Процеси"
272
273#: ../C/gnome-system-monitor.xml:153(para)
274msgid ""
275"Shows active processes, and how processes are related to each other. "
276"Provides detailed information about individual processes, and enables you to "
277"control active processes."
278msgstr ""
279"Показва активните процеси и как те са свързани помежду си. Предоставя "
280"подробна информация относно индивидуалните процеси и Ви позволява да "
281"контролирате активните."
282
283#: ../C/gnome-system-monitor.xml:160(guilabel)
284#: ../C/gnome-system-monitor.xml:266(guilabel)
285#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1401(title)
286msgid "Resource Monitor"
287msgstr "Ресурси"
288
289#: ../C/gnome-system-monitor.xml:163(para)
290msgid "Displays the current usage of the following system resources:"
291msgstr "Показва текущата употреба на следните системни ресурси:"
292
293#: ../C/gnome-system-monitor.xml:168(para)
294msgid "CPU (central processing unit) time"
295msgstr "Използване на процесорно време"
296
297#: ../C/gnome-system-monitor.xml:173(para)
298msgid "Memory and swap space"
299msgstr "Използване на паметта/страницирането"
300
301#: ../C/gnome-system-monitor.xml:178(para)
302msgid "Disk space on each device"
303msgstr "Свободно пространство на всяко устройство"
304
305#: ../C/gnome-system-monitor.xml:190(title)
306msgid "Getting Started"
307msgstr "Първи стъпки"
308
309#: ../C/gnome-system-monitor.xml:194(title)
310msgid "To Start System Monitor"
311msgstr "Стартиране на „Наблюдение на системата“"
312
313#: ../C/gnome-system-monitor.xml:195(para)
314msgid ""
315"You can start <application>System Monitor</application> in the following "
316"ways:"
317msgstr ""
318"Може да стартирате <application>Наблюдение на системата</application> по "
319"следните начини:"
320
321#: ../C/gnome-system-monitor.xml:198(term)
322msgid "<guimenu>Applications</guimenu> menu"
323msgstr "От менюто <guimenu>Програми</guimenu>"
324
325#: ../C/gnome-system-monitor.xml:200(para)
326msgid ""
327"Choose <menuchoice><guimenu>System Tools</guimenu><guimenuitem>System "
328"Monitor</guimenuitem></menuchoice>."
329msgstr ""
330"Изберете <menuchoice><guimenu>Системни инструменти</"
331"guimenu><guimenuitem>Наблюдение на системата</guimenuitem></menuchoice>."
332
333#: ../C/gnome-system-monitor.xml:206(term)
334msgid "Command line"
335msgstr "От командния ред"
336
337#: ../C/gnome-system-monitor.xml:208(para)
338msgid "Execute the following command: <command>gnome-system-monitor</command>"
339msgstr "Изпълнете следната команда: <command>gnome-system-monitor</command>"
340
341#: ../C/gnome-system-monitor.xml:216(title)
342msgid "When You Start System Monitor"
343msgstr "Когато стартирате „Наблюдение на системата“"
344
345#: ../C/gnome-system-monitor.xml:217(para)
346msgid ""
347"When you start <application>System Monitor</application>, the following "
348"window is displayed:"
349msgstr ""
350"Когато стартирате <application>Наблюдение на системата</application>, се "
351"появява следният прозорец:"
352
353#: ../C/gnome-system-monitor.xml:221(title)
354msgid "System Monitor Window"
355msgstr "Прозорецът на „Наблюдение на системата“"
356
357#: ../C/gnome-system-monitor.xml:227(phrase)
358msgid "Shows System Monitor main window."
359msgstr "Показва главния прозорец на „Наблюдение на системата“"
360
361#: ../C/gnome-system-monitor.xml:232(para)
362msgid ""
363"The <application>System Monitor</application> window contains the following "
364"elements:"
365msgstr ""
366"Прозорецът на <application>Наблюдение на системата</application> съдържа "
367"следните елементи:"
368
369#: ../C/gnome-system-monitor.xml:237(term)
370msgid "Menubar"
371msgstr "Лента с менюта"
372
373#: ../C/gnome-system-monitor.xml:239(para)
374msgid ""
375"The menus on the menubar contain all of the commands that you need to work "
376"with <application>System Monitor</application>."
377msgstr ""
378"Менютата на лентата с менюта съдържа всички команди, нужни за работа с "
379"<application>Наблюдение на системата</application>."
380
381#: ../C/gnome-system-monitor.xml:245(term)
382msgid "Display area"
383msgstr "Район на преглед"
384
385#: ../C/gnome-system-monitor.xml:247(para)
386msgid ""
387"The display area contains the system monitor information. The display area "
388"contains the following tabbed sections:"
389msgstr ""
390"Района на преглед съдържа информацията от следенето на системата. Съдържа "
391"следните раздели:"
392
393#: ../C/gnome-system-monitor.xml:255(para)
394msgid ""
395"Contains a <guilabel>Search</guilabel> text box, a <guilabel>View</guilabel> "
396"drop-down list, a list of processes organized as a table, a <guilabel>More "
397"Info</guilabel> button, and an <guilabel>End Process</guilabel> button."
398msgstr ""
399"Съдържа поле за <guilabel>Търсене</guilabel>, падащ списък за "
400"<guilabel>Изглед</guilabel>, табличен списък на процесите, бутон за "
401"<guilabel>Повече информация</guilabel> и бутон за <guilabel>Прекратяване на "
402"процес</guilabel>."
403
404#: ../C/gnome-system-monitor.xml:259(para)
405msgid ""
406"Do not confuse the <guilabel>View</guilabel> drop-down list on the "
407"<guilabel>Process Listing</guilabel> tabbed section with the <guilabel>View</"
408"guilabel> menu in the menubar."
409msgstr ""
410"Не бъркайте падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> при раздела "
411"<guilabel>Процеси</guilabel> с менюто от лентата с менюта."
412
413#: ../C/gnome-system-monitor.xml:268(para)
414msgid ""
415"Contains a <guilabel>CPU History</guilabel> graph, a <guilabel>Memory and "
416"Swap History</guilabel> graph, and a list of <guilabel>Devices</guilabel> "
417"organized as a table."
418msgstr ""
419"Съдържа <guilabel>История за използването на процесора</guilabel>, "
420"<guilabel>История за използването на паметта/страницирането</guilabel> и "
421"списък с <guilabel>Устройства</guilabel>, организиран като таблица."
422
423#: ../C/gnome-system-monitor.xml:276(term)
424msgid "Statusbar"
425msgstr "Лента за състоянието"
426
427#: ../C/gnome-system-monitor.xml:278(para)
428msgid ""
429"The statusbar displays information about current <application>System "
430"Monitor</application> activity and contextual information about the menu "
431"items."
432msgstr ""
433"Лентата за състояние показва информация относно текущата дейност на "
434"<application>Наблюдение на системата</application> и контекстна информация "
435"за елементите на менютата."
436
437#: ../C/gnome-system-monitor.xml:292(title)
438msgid "Usage"
439msgstr "Употреба"
440
441#: ../C/gnome-system-monitor.xml:295(title)
442msgid "To Display the Process List"
443msgstr "Показване на списъка с процесите"
444
445#: ../C/gnome-system-monitor.xml:296(para)
446msgid ""
447"To display the process list, select the <guilabel>Process Listing</guilabel> "
448"tab. The <guilabel>Process Listing</guilabel> tab is displayed by default "
449"when you start <application>System Monitor</application>."
450msgstr ""
451"За да покажете списъка с процесите, изберете раздела <guilabel>Процеси</"
452"guilabel>. Разделът <guilabel>Процеси</guilabel> се показва по подразбиране "
453"при стартирането на <application>Наблюдение на системата</application>."
454
455#: ../C/gnome-system-monitor.xml:299(para)
456msgid ""
457"In the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab, the processes are organized "
458"as a table. The rows of the table display information about the processes. "
459"The columns represent information fields for the processes, such as the name "
460"of the user who owns the process, the amount of memory currently being used "
461"by the process, and so on. From left to right, the <guilabel>Process "
462"Listing</guilabel> tab displays the following columns by default:"
463msgstr ""
464"В раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, процесите са организирани като "
465"таблица. Редовете на таблицата показват информация за процесите. Колоните "
466"представляват информационните полета за процесите, като например името на "
467"потребителя, който е собственик на процеса, заетата от него памет и т.н. От "
468"лявно на дясно, разделът <guilabel>Процеси</guilabel> показва следните "
469"колони по подразбиране:"
470
471#: ../C/gnome-system-monitor.xml:304(para)
472#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1292(guilabel)
473msgid "Process Name"
474msgstr "Име на процес"
475
476#: ../C/gnome-system-monitor.xml:307(para)
477#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1308(guilabel)
478msgid "User"
479msgstr "Потребител"
480
481#: ../C/gnome-system-monitor.xml:310(para)
482#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1324(guilabel)
483msgid "Memory"
484msgstr "Памет"
485
486#: ../C/gnome-system-monitor.xml:313(para)
487#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1364(guilabel)
488msgid "X Server Memory"
489msgstr "Памет на X сървъра"
490
491#: ../C/gnome-system-monitor.xml:316(para)
492#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1380(guilabel)
493msgid "Nice"
494msgstr "Стойност на nice"
495
496#: ../C/gnome-system-monitor.xml:319(para)
497#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1388(guilabel)
498msgid "ID"
499msgstr "ID"
500
501#: ../C/gnome-system-monitor.xml:322(para)
502msgid ""
503"For information about how to change the columns displayed in the process "
504"list, see <xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
505msgstr ""
506"За информация как да променяте показаните колони в списъка с процеси, вижте "
507"<xref linkend=\"gnome-system-monitor-prefs-proclist\"/>."
508
509#: ../C/gnome-system-monitor.xml:327(title)
510msgid "Parent Processes, Child Processes, and Threads"
511msgstr "Подчинени процеси и нишки"
512
513#: ../C/gnome-system-monitor.xml:328(para)
514msgid ""
515"A parent process is a process that spawns another process. The spawned "
516"process is a child process of the original parent process. By default, "
517"<application>System Monitor</application> shows process dependencies. For "
518"information about how to change the default display behavior, see <xref "
519"linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewdeps\"/>."
520msgstr ""
521"Родителски процес е този, който създава друг процес. Създаденият процес е "
522"дете на оригиналния родителски процес. По подразбиране "
523"<application>Наблюдаване на системата</application> показва зависимостите "
524"между процесите. За информацяи относно как да променяте стандартното "
525"поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-system-monitor-modify-"
526"processlist-viewdeps\"/>."
527
528#: ../C/gnome-system-monitor.xml:331(para)
529msgid ""
530"A thread is a portion of a process that can run independently of and "
531"concurrently with other portions of the process. By default, "
532"<application>System Monitor</application> does not show threads. For "
533"information about how to change the default display behavior, see <xref "
534"linkend=\"gnome-system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
535msgstr ""
536"Нишката е част от процес, която може да върви независимо от и съвместно с "
537"други части от процеса. По подразбиране <application>Наблюдение на "
538"системата</application> не показва нишките. За информация относно как да "
539"промените стандартното поведение на преглед, вижте <xref linkend=\"gnome-"
540"system-monitor-modify-processlist-viewthreads\"/>."
541
542#: ../C/gnome-system-monitor.xml:337(title)
543msgid "Process Priority and Nice Values"
544msgstr "Приоритети на процесите и стойности на nice"
545
546#: ../C/gnome-system-monitor.xml:338(para)
547msgid ""
548"Processes run in order of priority: high-priority processes run before low-"
549"priority processes. Child processes generally inherit their priority from "
550"their parent process."
551msgstr ""
552"Процесите вървят по ред на приоритета: процесите с висок приоритет се "
553"обработват преди тези с нисък приоритет. Процесите деца обикновено "
554"наследяват приоритета от родителските процеси."
555
556#: ../C/gnome-system-monitor.xml:341(para)
557msgid ""
558"The priority of a process is set by the nice value of the process, as "
559"follows:"
560msgstr ""
561"Приоритета на процеса е настроен от стойността на nice на процеса, както "
562"следва:"
563
564#: ../C/gnome-system-monitor.xml:346(para)
565msgid "A nice value of 0 means that the process has normal priority."
566msgstr "Стойност на nice от 0, означава, че процеса има нормален приоритет."
567
568#: ../C/gnome-system-monitor.xml:351(para)
569msgid "The higher the nice value, the lower the priority."
570msgstr ""
571"Колкото по-висока е стойността на nice, толкова по-нисък е приоритетът."
572
573#: ../C/gnome-system-monitor.xml:356(para)
574msgid "The lower the nice value, the higher the priority."
575msgstr "Колкото по-ниска е стойността на nice, толкова по-висок е приоритетът."
576
577#: ../C/gnome-system-monitor.xml:361(para)
578msgid ""
579"For information about how to change the priority of a process, see <xref "
580"linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
581msgstr ""
582"За информация относно как да променяте приоритета на процес, вижте <xref "
583"linkend=\"gnome-system-monitor-change-priority\"/>."
584
585#: ../C/gnome-system-monitor.xml:369(title)
586msgid "To Sort the Process List"
587msgstr "Сортиране на списъка с процесите"
588
589#: ../C/gnome-system-monitor.xml:370(para)
590msgid "To sort the process list, perform the following steps:"
591msgstr "За да сортирате списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
592
593#: ../C/gnome-system-monitor.xml:375(para)
594#: ../C/gnome-system-monitor.xml:410(para)
595#: ../C/gnome-system-monitor.xml:429(para)
596#: ../C/gnome-system-monitor.xml:448(para)
597#: ../C/gnome-system-monitor.xml:467(para)
598#: ../C/gnome-system-monitor.xml:516(para)
599#: ../C/gnome-system-monitor.xml:535(para)
600#: ../C/gnome-system-monitor.xml:598(para)
601#: ../C/gnome-system-monitor.xml:628(para)
602#: ../C/gnome-system-monitor.xml:727(para)
603#: ../C/gnome-system-monitor.xml:868(para)
604#: ../C/gnome-system-monitor.xml:909(para)
605#: ../C/gnome-system-monitor.xml:944(para)
606msgid ""
607"Select the <guilabel>Process Listing</guilabel> tab to display the process "
608"list."
609msgstr ""
610"Изберете раздела <guilabel>Процеси</guilabel>, за да се покаже списъка с "
611"процеси."
612
613#: ../C/gnome-system-monitor.xml:380(para)
614msgid ""
615"By default, the processes are listed by name, in alphabetical order. To list "
616"the processes in reverse alphabetical order, click on the <guilabel>Process "
617"Name</guilabel> column header."
618msgstr ""
619"По подразбиране процесите са изредени по име, по азбучен ред. За да обърнете "
620"азбучния ред, натиснете на горната част на колоната <guilabel>Име на процес</"
621"guilabel>."
622
623#: ../C/gnome-system-monitor.xml:385(para)
624msgid ""
625"Click on any column header to sort the processes by the information in that "
626"column, in alphabetical or numerical order."
627msgstr ""
628"Натиснете на коя да е горна част на колона, за да сортирате процесите по "
629"информацията, представлявана от тази колона, в азбучен ред или цифров ред."
630
631#: ../C/gnome-system-monitor.xml:390(para)
632msgid ""
633"Click again on the column header to sort the data in reverse alphabetical or "
634"reverse numerical order."
635msgstr ""
636"Натиснете пак върху горната част на колоната, за да обърнете реда на "
637"подреждане."
638
639#: ../C/gnome-system-monitor.xml:398(title)
640msgid "To Modify the Contents of the Process List"
641msgstr "Промяна съдържанието на списъка с процесите"
642
643#: ../C/gnome-system-monitor.xml:399(para)
644msgid "You can modify the contents of the process list in several ways."
645msgstr ""
646"Може да променяте съдържанието на списъка с процесите по няколко начина."
647
648#: ../C/gnome-system-monitor.xml:404(title)
649msgid "To Show All Processes"
650msgstr "Показване на всички процеси"
651
652#: ../C/gnome-system-monitor.xml:405(para)
653msgid "To show all processes in the process list, perform the following steps:"
654msgstr ""
655"За да видите всички процеси в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
656
657#: ../C/gnome-system-monitor.xml:415(para)
658msgid ""
659"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
660"<guilabel>All Processes</guilabel>."
661msgstr ""
662"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel>, после изберете "
663"<guilabel>Всички процеси</guilabel>."
664
665#: ../C/gnome-system-monitor.xml:423(title)
666msgid "To Show Only Processes Owned by the Current User"
667msgstr "Показване само на процесите, собственост на текущия потребител"
668
669#: ../C/gnome-system-monitor.xml:424(para)
670msgid ""
671"To show only the processes that are owned by the current user, perform the "
672"following steps:"
673msgstr ""
674"За да видите процесите, собственост само на текущия потребител, следвайте "
675"следните стъпки:"
676
677#: ../C/gnome-system-monitor.xml:434(para)
678msgid ""
679"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
680"<guilabel>My Processes</guilabel>."
681msgstr ""
682"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете "
683"<guilabel>Мои процеси</guilabel>."
684
685#: ../C/gnome-system-monitor.xml:442(title)
686msgid "To Show Only Active Processes"
687msgstr "Показване само на активните процеси"
688
689#: ../C/gnome-system-monitor.xml:443(para)
690msgid ""
691"To show only the active processes in the process list, perform the following "
692"steps:"
693msgstr ""
694"За да покажете само активните процеси в списъка с процеси, следвайте "
695"следните стъпки:"
696
697#: ../C/gnome-system-monitor.xml:453(para)
698msgid ""
699"Click on the <guilabel>View</guilabel> drop-down list, then select "
700"<guilabel>Active Processes</guilabel>."
701msgstr ""
702"Натиснете върху падащия списък <guilabel>Изглед</guilabel> и после изберете "
703"<guilabel>Активни процеси</guilabel>."
704
705#: ../C/gnome-system-monitor.xml:461(title)
706msgid "To Show Process Dependencies"
707msgstr "Показване на процесните зависимости"
708
709#: ../C/gnome-system-monitor.xml:462(para)
710msgid ""
711"To show process dependencies in the process list, perform the following "
712"steps:"
713msgstr ""
714"За да видите зависимостите между процесите в списъка с процесите, следвайте "
715"следните стъпки:"
716
717#: ../C/gnome-system-monitor.xml:472(para)
718msgid ""
719"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Process Dependencies</"
720"guimenuitem></menuchoice>."
721msgstr ""
722"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Зависимости</"
723"guimenuitem></menuchoice>."
724
725#: ../C/gnome-system-monitor.xml:477(para)
726msgid ""
727"If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is "
728"selected, the processes are listed as follows:"
729msgstr ""
730"Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> е избран, процесите са "
731"изписани както следва:"
732
733#: ../C/gnome-system-monitor.xml:482(para)
734msgid ""
735"Parent processes are indicated by a triangle symbol to the left of the "
736"process name. Click on the triangle symbol to show or hide the associated "
737"child processes."
738msgstr ""
739"Родителските процеси се индикират с триъгълен символ в ляво от името на "
740"процеса. Натиснете върху тригълния символ, за да покажете или скриете "
741"асоциираните процеси деца."
742
743#: ../C/gnome-system-monitor.xml:487(para)
744msgid "Child processes are indented, and listed with their parent process."
745msgstr "Процесите деца са изписани при техните родителски процеси."
746
747#: ../C/gnome-system-monitor.xml:492(para)
748msgid ""
749"If the <guimenuitem>Process Dependencies</guimenuitem> menu item is not "
750"selected:"
751msgstr "Ако елементът <guimenuitem>Зависимости</guimenuitem> не е избран:"
752
753#: ../C/gnome-system-monitor.xml:497(para)
754msgid "Parent processes and child processes are not distinguishable."
755msgstr "Родителските процеси и процесите деца не са различими."
756
757#: ../C/gnome-system-monitor.xml:502(para)
758msgid "All processes are listed in alphabetical order."
759msgstr "Всички процеси са изредени в азбучен ред."
760
761#: ../C/gnome-system-monitor.xml:510(title)
762msgid "To Show Threads"
763msgstr "Показване на нишки"
764
765#: ../C/gnome-system-monitor.xml:511(para)
766msgid "To show threads in the process list, perform the following steps:"
767msgstr ""
768"За да покажете нишките в списъка с процесите, следвайте следните стъпки:"
769
770#: ../C/gnome-system-monitor.xml:521(para)
771msgid ""
772"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Threads</"
773"guimenuitem></menuchoice>."
774msgstr ""
775"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Нишки</"
776"guimenuitem></menuchoice>."
777
778#: ../C/gnome-system-monitor.xml:529(title)
779msgid "To Hide a Process"
780msgstr "Скриване на процес"
781
782#: ../C/gnome-system-monitor.xml:530(para)
783msgid "To hide a process, perform the following steps:"
784msgstr "За да скриете процес, следвайте следните стъпки:"
785
786#: ../C/gnome-system-monitor.xml:540(para)
787msgid "Select the process that you want to hide."
788msgstr "Изберете процеса, който искате да скриете."
789
790#: ../C/gnome-system-monitor.xml:545(para)
791msgid ""
792"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hide Process</"
793"guimenuitem></menuchoice>."
794msgstr ""
795"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скриване на "
796"процес</guimenuitem></menuchoice>"
797
798#: ../C/gnome-system-monitor.xml:548(para)
799#: ../C/gnome-system-monitor.xml:922(para)
800#: ../C/gnome-system-monitor.xml:957(para)
801msgid ""
802"By default, a confirmation alert is displayed. For information about how to "
803"display or hide the confirmation alert, see <xref linkend=\"gnome-system-"
804"monitor-prefs-proclist\"/>."
805msgstr ""
806"По подразбиране се появява прозорец за подтвърждение. За информация относно "
807"как да показвате и скривате това уведомяване, вижте <xref linkend=\"gnome-"
808"system-monitor-prefs-proclist\"/>."
809
810#: ../C/gnome-system-monitor.xml:553(para)
811msgid ""
812"Click on the <guibutton>Hide Process</guibutton> button to confirm that you "
813"want to hide the process."
814msgstr ""
815"Натиснете бутона <guibutton>Скриване на процес</guibutton>, за да "
816"подтвърдите, че искате да скриете процеса."
817
818#: ../C/gnome-system-monitor.xml:561(title)
819msgid "To Re-Display Hidden Processes"
820msgstr "Махане на скриването от процес"
821
822#: ../C/gnome-system-monitor.xml:562(para)
823msgid ""
824"To re-display hidden processes in the process list, perform the following "
825"steps:"
826msgstr ""
827"За да покажете отново скрит процес в списъка с процесите, следвайте следните "
828"стъпки:"
829
830#: ../C/gnome-system-monitor.xml:567(para)
831msgid ""
832"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Hidden Processes</"
833"guimenuitem></menuchoice>. If no processes are currently hidden, an "
834"information alert is displayed. If any processes are currently hidden, the "
835"<guilabel>Manage Hidden Processes</guilabel> dialog is displayed."
836msgstr ""
837"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Скрити "
838"процеси</guimenuitem></menuchoice>. Ако на момента няма скрити процеси се "
839"показва предупредителна информация. Ако някой процес на момента е скрит, се "
840"показва прозореца <guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
841
842#: ../C/gnome-system-monitor.xml:572(para)
843msgid "Select the processes that you want to re-display in the process list."
844msgstr ""
845"Изберете процесите, които искате отново да се показват в списъка с процесите."
846
847#: ../C/gnome-system-monitor.xml:577(para)
848msgid ""
849"Click on the <guibutton>Remove From List</guibutton> button. The processes "
850"are no longer hidden, and are displayed in the process list."
851msgstr ""
852"Натиснете бутона <guibutton>Премахване от списъка</guibutton>. Процесите "
853"вече не са скрити и се показват отново в списъка с процесите."
854
855#: ../C/gnome-system-monitor.xml:582(para)
856msgid ""
857"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Manage Hidden "
858"Processes</guilabel> dialog."
859msgstr ""
860"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца за "
861"<guilabel>Управление на скрити процеси</guilabel>."
862
863#: ../C/gnome-system-monitor.xml:592(title)
864msgid "To Find a Process"
865msgstr "Търсене за процес"
866
867#: ../C/gnome-system-monitor.xml:593(para)
868msgid "To find a process in the process list, perform the following steps:"
869msgstr "За да откриете процес в списъка с процеси, следвайте следните стъпки:"
870
871#: ../C/gnome-system-monitor.xml:603(para)
872msgid ""
873"Type the name of the process in the <guilabel>Search</guilabel> text box. "
874"Wildcards are not supported."
875msgstr ""
876"Въведете името на процеса в полето за <guilabel>Търсене</guilabel>. Не се "
877"поддържат wildcard символи."
878
879#: ../C/gnome-system-monitor.xml:608(para)
880msgid "Press <keycap>Return</keycap>."
881msgstr "Натиснете <keycap>Enter</keycap>."
882
883#: ../C/gnome-system-monitor.xml:611(para)
884msgid ""
885"If the process exists, <application>System Monitor</application> highlights "
886"the process name in the process list. Press <keycap>Return</keycap> "
887"repeatedly to highlight other occurrences of the process name in the process "
888"list."
889msgstr ""
890"Ако процесът съществува, <application>Наблюдение на системата</application> "
891"осветява името на процеса в списъка с процесите. Натиснете продължително "
892"<keycap>Enter</keycap>, за да осветите други срещания на името на процеса в "
893"списъка с процесите."
894
895#: ../C/gnome-system-monitor.xml:614(para)
896msgid ""
897"If the process does not exist, <application>System Monitor</application> "
898"displays an error dialog."
899msgstr ""
900"Ако процесът не съществува, <application>Наблюдение на системата</"
901"application> показва съобщение за грешка."
902
903#: ../C/gnome-system-monitor.xml:622(title)
904msgid "To Show or Hide Additional Process Information"
905msgstr "Показване и скриване на допълнителна процесна информация"
906
907#: ../C/gnome-system-monitor.xml:623(para)
908msgid ""
909"To show additional information about a process, perform the following steps:"
910msgstr ""
911"За да видите допълнителна процесна информация относно процес, следвайте "
912"следните стъпки:"
913
914#: ../C/gnome-system-monitor.xml:633(para)
915#: ../C/gnome-system-monitor.xml:732(para)
916msgid "Select the process in the process list."
917msgstr "Изберете процеса от списъка с процесите."
918
919#: ../C/gnome-system-monitor.xml:638(para)
920msgid "Click on the <guibutton>More Info</guibutton> button."
921msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Повече информация</guibutton>."
922
923#: ../C/gnome-system-monitor.xml:643(para)
924msgid ""
925"<application>System Monitor</application> displays the following additional "
926"process information:"
927msgstr ""
928"<application>Наблюдение на системата</application> показва следната "
929"допълнителна процесна информация:"
930
931#: ../C/gnome-system-monitor.xml:648(guilabel)
932msgid "Process Info"
933msgstr "Информация за процес"
934
935#: ../C/gnome-system-monitor.xml:653(guilabel)
936msgid "Command"
937msgstr "Команда"
938
939#: ../C/gnome-system-monitor.xml:655(para)
940msgid "The name of the command that started the process."
941msgstr "Името на командата, която е стартирала процеса"
942
943#: ../C/gnome-system-monitor.xml:661(guilabel)
944#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1316(guilabel)
945msgid "Status"
946msgstr "Състояние"
947
948#: ../C/gnome-system-monitor.xml:663(para)
949msgid "The current status of the process: sleeping or running."
950msgstr "Текущият статус на процеса: заспал или стартиран"
951
952#: ../C/gnome-system-monitor.xml:669(guilabel)
953msgid "Priority"
954msgstr "Приоритет"
955
956#: ../C/gnome-system-monitor.xml:671(para)
957msgid "The priority of the process, and the associated nice value."
958msgstr "Приоритетът на процеса и асоциираната стойност на nice."
959
960#: ../C/gnome-system-monitor.xml:679(guilabel)
961msgid "Memory Usage"
962msgstr "Използвана памет"
963
964#: ../C/gnome-system-monitor.xml:684(guilabel)
965#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1050(guilabel)
966msgid "Total"
967msgstr "Общо"
968
969#: ../C/gnome-system-monitor.xml:686(para)
970msgid "The total amount of memory used by the process."
971msgstr "Общото количество на използваната от процеса памет"
972
973#: ../C/gnome-system-monitor.xml:692(guilabel)
974msgid "RSS"
975msgstr "RSS"
976
977#: ../C/gnome-system-monitor.xml:694(para)
978msgid "The amount of RSS or physical memory used by the process."
979msgstr "Количеството RSS или физическа памет използвана от процеса"
980
981#: ../C/gnome-system-monitor.xml:700(guilabel)
982msgid "Shared"
983msgstr "Споделени"
984
985#: ../C/gnome-system-monitor.xml:702(para)
986msgid "The amount of shared memory used by the process."
987msgstr "Количеството на споделената памет използвана от процеса"
988
989#: ../C/gnome-system-monitor.xml:710(para)
990msgid ""
991"To hide the additional process information, click on the <guibutton>Less "
992"Info</guibutton> button."
993msgstr ""
994"За да скриете допълнителната процесна информация, натиснете на бутона "
995"<guibutton>По-малко информация</guibutton>."
996
997#: ../C/gnome-system-monitor.xml:714(para)
998msgid ""
999"You can also double-click on the process in the process list, to show or "
1000"hide the additional process information."
1001msgstr ""
1002"Можете също така да натиснете два пъти върху процес от списъка, за да "
1003"показвате и скривате допълнителната процесна информация."
1004
1005#: ../C/gnome-system-monitor.xml:721(title)
1006msgid "To Display Memory Maps for a Process"
1007msgstr "Показване на карти на паметта за процес"
1008
1009#: ../C/gnome-system-monitor.xml:722(para)
1010msgid "To display memory maps for a process, perform the following steps:"
1011msgstr ""
1012"За да показвате картите на паметта за процес, следвайте следните стъпки:"
1013
1014#: ../C/gnome-system-monitor.xml:737(para)
1015msgid ""
1016"Choose <menuchoice><guimenu>View</guimenu><guimenuitem>Memory Maps</"
1017"guimenuitem></menuchoice>."
1018msgstr ""
1019"Изберете <menuchoice><guimenu>Изглед</guimenu><guimenuitem>Карти на паметта</"
1020"guimenuitem></menuchoice>."
1021
1022#: ../C/gnome-system-monitor.xml:742(para)
1023msgid ""
1024"The <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog displays the information in "
1025"tabular format. The name of the process is displayed above the memory-map "
1026"table. From left to right, the <guilabel>Memory Maps</guilabel> dialog "
1027"displays the following columns:"
1028msgstr ""
1029"Прозорецът за <guilabel>Карти на паметта</guilabel> показва информацията в "
1030"табуларен формат. Името на процеса е показано над таблицата за картите на "
1031"паметта. От ляво на дясно, прозорецът показва следните колони:"
1032
1033#: ../C/gnome-system-monitor.xml:747(guilabel)
1034msgid "Filename"
1035msgstr "Име на файл"
1036
1037#: ../C/gnome-system-monitor.xml:749(para)
1038msgid ""
1039"The location of a shared library that is currently used by the process. If "
1040"this field is blank, the memory information in this row describes memory "
1041"that is owned by the process whose name is displayed above the memory-map "
1042"table."
1043msgstr ""
1044"Местоположението на споделената библиотека, която в момента се използва от "
1045"процеса. Ако това поле е празно, информацията за паметта на този ред описва "
1046"паметта, която е собственост на процеса, чието име е показано над таблицата."
1047
1048#: ../C/gnome-system-monitor.xml:755(guilabel)
1049msgid "VM Start"
1050msgstr "Начало на ВП"
1051
1052#: ../C/gnome-system-monitor.xml:757(para)
1053msgid "The address at which the memory segment begins."
1054msgstr "Адресът, на който започва сегментът от паметта."
1055
1056#: ../C/gnome-system-monitor.xml:763(guilabel)
1057msgid "VM End"
1058msgstr "Край на ВП"
1059
1060#: ../C/gnome-system-monitor.xml:765(para)
1061msgid "The address at which the memory segment ends."
1062msgstr "Адресът, на който завършва сегментът от паметта."
1063
1064#: ../C/gnome-system-monitor.xml:771(guilabel)
1065#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1332(guilabel)
1066msgid "VM Size"
1067msgstr "Размер на ВП"
1068
1069#: ../C/gnome-system-monitor.xml:773(para)
1070msgid "The size of the memory segment."
1071msgstr "Размерът на сегмента от паметта."
1072
1073#: ../C/gnome-system-monitor.xml:779(guilabel)
1074msgid "Flags"
1075msgstr "Флагове"
1076
1077#: ../C/gnome-system-monitor.xml:781(para)
1078msgid ""
1079"The following flags describe the different types of memory-segment access "
1080"that the process can have:"
1081msgstr ""
1082"Следните флагове описват различни видове достъпи до паметови сегменти, които "
1083"процесите могат да имат:"
1084
1085#: ../C/gnome-system-monitor.xml:786(term)
1086msgid "p"
1087msgstr "p"
1088
1089#: ../C/gnome-system-monitor.xml:788(para)
1090msgid ""
1091"The memory segment is private to the process, and is not accessible to other "
1092"processes."
1093msgstr ""
1094"Паметовия сегмент е частен за процеса и не е достъпен от други процеси."
1095
1096#: ../C/gnome-system-monitor.xml:794(term)
1097msgid "r"
1098msgstr "r"
1099
1100#: ../C/gnome-system-monitor.xml:796(para)
1101msgid "The process has permission to read from the memory segment."
1102msgstr "Процесът има разрешение да чете от паметовия сегмент."
1103
1104#: ../C/gnome-system-monitor.xml:802(term)
1105msgid "s"
1106msgstr "s"
1107
1108#: ../C/gnome-system-monitor.xml:804(para)
1109msgid "The memory segment is shared with other processes."
1110msgstr "Паметовият сегмент е споделен с други процеси."
1111
1112#: ../C/gnome-system-monitor.xml:810(term)
1113msgid "w"
1114msgstr "w"
1115
1116#: ../C/gnome-system-monitor.xml:812(para)
1117msgid "The process has permission to write into the memory segment."
1118msgstr "Процесът има разрешение да пише в паметовия сегмент."
1119
1120#: ../C/gnome-system-monitor.xml:818(term)
1121msgid "x"
1122msgstr "x"
1123
1124#: ../C/gnome-system-monitor.xml:820(para)
1125msgid ""
1126"The process has permission to execute instructions that are contained within "
1127"the memory segment."
1128msgstr ""
1129"Процесът има разрешение да изпълнява инструкции, които се съдържат в "
1130"паметовия сегмент."
1131
1132#: ../C/gnome-system-monitor.xml:829(guilabel)
1133msgid "VM offset"
1134msgstr "Отместване на ВП"
1135
1136#: ../C/gnome-system-monitor.xml:831(para)
1137msgid "The virtual memory offset of the memory segment."
1138msgstr "Отместването на виртуалната памет на паметовия сегмент"
1139
1140#: ../C/gnome-system-monitor.xml:837(guilabel)
1141msgid "Device"
1142msgstr "Устройство"
1143
1144#: ../C/gnome-system-monitor.xml:839(para)
1145msgid ""
1146"The major and minor device numbers of the device on which the shared library "
1147"filename is located."
1148msgstr ""
1149"Главния и второстепенния номер на устройството, на което е разположена "
1150"споделената библиотека."
1151
1152#: ../C/gnome-system-monitor.xml:845(guilabel)
1153msgid "Inode"
1154msgstr "I-възел"
1155
1156#: ../C/gnome-system-monitor.xml:847(para)
1157msgid ""
1158"The inode on the device from which the shared library location is loaded "
1159"into memory."
1160msgstr ""
1161"I-възелът на устройството, от което споделената библиотека се зарежда в "
1162"паметта."
1163
1164#: ../C/gnome-system-monitor.xml:853(para)
1165msgid ""
1166"Click on any column header to sort the data by the information in that "
1167"column, in alphabetical or numerical order. Click again on the column header "
1168"to sort the data in reverse alphabetical or reverse numerical order."
1169msgstr ""
1170"Натиснете върху която и да е горна част на колона, за да сортирате данните "
1171"по информацията от тази колона, в азбучен и цифров ред. Натиснете отново, за "
1172"да сортирате данните в обратен ред."
1173
1174#: ../C/gnome-system-monitor.xml:856(para)
1175msgid ""
1176"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Memory Maps</"
1177"guilabel> dialog."
1178msgstr ""
1179"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
1180"<guilabel>Карти на паметта</guilabel>."
1181
1182#: ../C/gnome-system-monitor.xml:862(title)
1183msgid "To Change the Priority of a Process"
1184msgstr "Променяне на приоритета на процеса"
1185
1186#: ../C/gnome-system-monitor.xml:863(para)
1187msgid "To change the priority of a process, perform the following steps:"
1188msgstr "За да промените приоритета на процеса, следвайте следните стъпки:"
1189
1190#: ../C/gnome-system-monitor.xml:873(para)
1191msgid "Select the process for which you want to change the priority."
1192msgstr "Изберете процеса, за който искате да промените приоритета."
1193
1194#: ../C/gnome-system-monitor.xml:878(para)
1195msgid ""
1196"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Change Priority</"
1197"guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Change Priority</guilabel> dialog "
1198"is displayed."
1199msgstr ""
1200"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Промяна на "
1201"приоритет</guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Промяна на "
1202"приоритет</guilabel> се появява."
1203
1204#: ../C/gnome-system-monitor.xml:883(para)
1205msgid "Use the slider to set the nice value of the process."
1206msgstr "Използвайте плъзгача, за да настроите стойността на nice за процеса."
1207
1208#: ../C/gnome-system-monitor.xml:886(para)
1209msgid ""
1210"The nice value sets the priority of the process: the lower the nice value, "
1211"the higher the priority."
1212msgstr ""
1213"Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, "
1214"толкова по-висок е приоритетът."
1215
1216#: ../C/gnome-system-monitor.xml:889(para)
1217msgid ""
1218"To specify a nice value lower than zero, non-root users must enter the root "
1219"password."
1220msgstr ""
1221"За да се определи стойност на nice по-ниска от нула, всички освен root "
1222"потребителя, трябва да въведат администраторската парола."
1223
1224#: ../C/gnome-system-monitor.xml:894(para)
1225msgid "Click on the <guibutton>Change Priority</guibutton> button."
1226msgstr "Натиснете бутона <guibutton>Промяна на приоритет</guibutton>."
1227
1228#: ../C/gnome-system-monitor.xml:903(title)
1229msgid "To End a Process"
1230msgstr "Прекратяване на процес"
1231
1232#: ../C/gnome-system-monitor.xml:904(para)
1233msgid "To end a process, perform the following steps:"
1234msgstr "За да прекратите процес, следвайте следните стъпки:"
1235
1236#: ../C/gnome-system-monitor.xml:914(para)
1237msgid "Select the process that you want to end."
1238msgstr "Изберете процеса, който искате да прекратите."
1239
1240#: ../C/gnome-system-monitor.xml:919(para)
1241msgid ""
1242"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>End Process</"
1243"guimenuitem></menuchoice>, or click on the <guibutton>End Process</"
1244"guibutton> button."
1245msgstr ""
1246"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Прекратяване "
1247"на процес</guimenuitem></menuchoice> или натиснете на бутона "
1248"<guibutton>Прекратяване на процес</guibutton>."
1249
1250#: ../C/gnome-system-monitor.xml:927(para)
1251msgid ""
1252"Click on the <guibutton>End Process</guibutton> button to confirm that you "
1253"want to end the process. <application>System Monitor</application> forces "
1254"the process to finish normally."
1255msgstr ""
1256"Натиснете бутона <guibutton>Прекратяване на процес</guibutton> за да "
1257"подтвърдите, че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на "
1258"системата</application> принуждава процеса да приключи нормално."
1259
1260#: ../C/gnome-system-monitor.xml:932(para)
1261msgid "This is the preferred way to stop a process."
1262msgstr "Това е предпочитания начин да се спират процеси."
1263
1264#: ../C/gnome-system-monitor.xml:938(title)
1265msgid "To Terminate a Process"
1266msgstr "Убиване на процес"
1267
1268#: ../C/gnome-system-monitor.xml:939(para)
1269msgid "To terminate a process, perform the following steps:"
1270msgstr "За да прекратите процес, следвайте следните стъпки:"
1271
1272#: ../C/gnome-system-monitor.xml:949(para)
1273msgid "Select the process that you want to terminate."
1274msgstr "Изберете процеса, който искате да терминирате."
1275
1276#: ../C/gnome-system-monitor.xml:954(para)
1277msgid ""
1278"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Kill Process</"
1279"guimenuitem></menuchoice>."
1280msgstr ""
1281"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Убиване на "
1282"процес</guimenuitem></menuchoice>."
1283
1284#: ../C/gnome-system-monitor.xml:962(para)
1285msgid ""
1286"Click on the <guibutton>Kill Process</guibutton> button to confirm that you "
1287"want to terminate the process. <application>System Monitor</application> "
1288"forces the process to finish immediately."
1289msgstr ""
1290"Натиснете бутона <guibutton>Убиване на процес</guibutton> за да подтвърдите, "
1291"че искате да прекратите процеса. <application>Наблюдение на системата</"
1292"application> принуждава програмата да спре незабавно."
1293
1294#: ../C/gnome-system-monitor.xml:967(para)
1295msgid ""
1296"You usually terminate a process only if you cannot end the process normally "
1297"as described in <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
1298msgstr ""
1299"Обикновено убивате процес, само ако не може да се прекрати по нормалния "
1300"начин, описан в <xref linkend=\"gnome-system-monitor-end-process\"/>."
1301
1302#: ../C/gnome-system-monitor.xml:973(title)
1303msgid "To Monitor CPU Usage"
1304msgstr "Наблюдение на натоварването на процесора"
1305
1306#: ../C/gnome-system-monitor.xml:974(para)
1307msgid ""
1308"To monitor CPU usage, select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab."
1309msgstr ""
1310"За да наблюдавате натоварването на процесора, изберете раздела "
1311"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
1312
1313#: ../C/gnome-system-monitor.xml:977(para)
1314msgid ""
1315"<application>System Monitor</application> displays the CPU usage history in "
1316"graphical format. Underneath the graph, <application>System Monitor</"
1317"application> also displays the current CPU usage, as a percentage."
1318msgstr ""
1319"<application>Наблюдение на системата</application> показва историята на "
1320"използването на процесора в графичен формат. Под графиката, "
1321"<application>Наблюдение на системата</application> показва също така "
1322"текущото използване на процесора, като процентна стойност."
1323
1324#: ../C/gnome-system-monitor.xml:984(title)
1325msgid "To Monitor Memory and Swap Usage"
1326msgstr "Наблюдение на използването на паметта/страницирането"
1327
1328#: ../C/gnome-system-monitor.xml:985(para)
1329msgid ""
1330"To monitor memory and swap usage, select the <guilabel>Resource Monitor</"
1331"guilabel> tab."
1332msgstr ""
1333"За да наблюдавате използването на паметта и страницирането, изберете раздела "
1334"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
1335
1336#: ../C/gnome-system-monitor.xml:988(para)
1337msgid ""
1338"<application>System Monitor</application> displays the memory usage history "
1339"and the swap usage history in graphical format. Underneath the graph, "
1340"<application>System Monitor</application> also displays the following "
1341"numerical values:"
1342msgstr ""
1343"<application>Наблюдение на системата</application> показва истроията на "
1344"заетостта на паметта и страницирането в графичен формат. Под графиката, "
1345"<application>Наблюдение на системата</application> показва също така и "
1346"следните числови стойности:"
1347
1348#: ../C/gnome-system-monitor.xml:993(para)
1349msgid "Used memory"
1350msgstr "Използвана памет"
1351
1352#: ../C/gnome-system-monitor.xml:998(para)
1353msgid "Total memory"
1354msgstr "Общо памет"
1355
1356#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1003(para)
1357msgid "Used swap"
1358msgstr "Използвано място за странициране"
1359
1360#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1008(para)
1361msgid "Total swap"
1362msgstr "Общо място за странициране"
1363
1364#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1017(title)
1365msgid "To Monitor Disk Space Usage"
1366msgstr "Наблюдение използването на дисковото пространство"
1367
1368#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1018(para)
1369msgid ""
1370"To monitor disk space usage, select the <guilabel>Resource Monitor</"
1371"guilabel> tab."
1372msgstr ""
1373"За да наблюдавате използването на дисковото пространство, изберете раздела "
1374"<guilabel>Ресурси</guilabel>."
1375
1376#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1021(para)
1377msgid ""
1378"<application>System Monitor</application> displays the disk space usage "
1379"information in tabular format. From left to right, the <guilabel>Devices</"
1380"guilabel> table displays the following columns:"
1381msgstr ""
1382"<application>Наблюдение на системата</application> показва информацията за "
1383"дисковото пространство в табуларна форма. От ляво на дясно, таблицата "
1384"<guilabel>Устройства</guilabel> показва следните колони:"
1385
1386#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1026(guilabel)
1387msgid "Name"
1388msgstr "Име"
1389
1390#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1028(para)
1391msgid "The name of the device."
1392msgstr "Името на устройството"
1393
1394#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1034(guilabel)
1395msgid "Directory"
1396msgstr "Папка"
1397
1398#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1036(para)
1399msgid "The location of the device."
1400msgstr "Местоположението на устройството"
1401
1402#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1042(guilabel)
1403msgid "Type"
1404msgstr "Тип"
1405
1406#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1044(para)
1407msgid "The type of the device."
1408msgstr "Видът на устройството"
1409
1410#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1052(para)
1411msgid "The total amount of disk space available on the device."
1412msgstr "Общото количество дисково пространство, налично на устройството"
1413
1414#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1058(guilabel)
1415msgid "Used"
1416msgstr "Използвано"
1417
1418#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1060(para)
1419msgid ""
1420"The amount of disk space currently used on the device, expressed in bytes "
1421"and as a percentage."
1422msgstr ""
1423"Количеството дисково пространство, което в момента е заедно на устройството, "
1424"изразено в байтове и като процентна стойност."
1425
1426#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1069(title)
1427msgid "To Customize the Resource Monitor Tabbed Section"
1428msgstr "Персонализиране на раздела за ресурси"
1429
1430#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1070(para)
1431msgid ""
1432"You can customize the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tabbed section "
1433"in the following ways:"
1434msgstr ""
1435"Може да персонализирате раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> по следните "
1436"начини:"
1437
1438#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1093(title)
1439msgid "To Change the Background Color of Graphs"
1440msgstr "Промяна на фона на графиките"
1441
1442#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1094(para)
1443msgid ""
1444"To change the background color of the <application>System Monitor</"
1445"application> graphs, perform the following steps:"
1446msgstr "За да смените фоновия цвят на графиките, следвайте следните стъпки:"
1447
1448#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1099(para)
1449#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1138(para)
1450msgid ""
1451"Choose <menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</"
1452"guimenuitem></menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog is "
1453"displayed."
1454msgstr ""
1455"Изберете <menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
1456"guimenuitem></menuchoice>. Появява се прозорецът <guilabel>Настройки</"
1457"guilabel>."
1458
1459#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1104(para)
1460#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1143(para)
1461msgid ""
1462"Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the "
1463"<guilabel>Preferences</guilabel> dialog."
1464msgstr ""
1465"Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца "
1466"<guilabel>Настройки</guilabel>."
1467
1468#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1109(para)
1469msgid ""
1470"Click on the <guilabel>Background color</guilabel> button. The "
1471"<guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
1472msgstr ""
1473"Натиснете бутона <guilabel>Фонов цвят</guilabel>. Появява се прозореца "
1474"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
1475
1476#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1114(para)
1477#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1153(para)
1478#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1187(para)
1479#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1216(para)
1480msgid ""
1481"Choose a color from the <guilabel>Palette</guilabel>, or use the color wheel "
1482"or the spin boxes to customize the color."
1483msgstr ""
1484"Изберете цвят от <guilabel>Палитрата</guilabel> или използвайте полетата, за "
1485"да персонализирате цвета."
1486
1487#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1119(para)
1488#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1158(para)
1489#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1192(para)
1490#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1221(para)
1491msgid ""
1492"Click <guibutton>OK</guibutton> to close the <guilabel>Pick a color</"
1493"guilabel> dialog."
1494msgstr ""
1495"Натиснете <guibutton>Добре</guibutton>, за да затворите прозореца "
1496"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
1497
1498#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1124(para)
1499#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1163(para)
1500msgid ""
1501"Click <guibutton>Close</guibutton> to close the <guilabel>Preferences</"
1502"guilabel> dialog."
1503msgstr ""
1504"Натиснете <guibutton>Затваряне</guibutton>, за да затворите прозореца "
1505"<guilabel>Настройки</guilabel>."
1506
1507#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1132(title)
1508msgid "To Change the Grid Color of Graphs"
1509msgstr "Промяна цвета на мрежата на графиките"
1510
1511#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1133(para)
1512msgid ""
1513"To change the grid color of the <application>System Monitor</application> "
1514"graphs, perform the following steps:"
1515msgstr ""
1516"За да промените цвета на мрежата на графиките, следвайте следните стъпки:"
1517
1518#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1148(para)
1519msgid ""
1520"Click on the <guilabel>Grid color</guilabel> button. The <guilabel>Pick a "
1521"color</guilabel> dialog is displayed."
1522msgstr ""
1523"Натиснете бутона <guilabel>Цвят на мрежа</guilabel>. Появява се прозорецът "
1524"<guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
1525
1526#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1171(title)
1527msgid "To Change the Line Color of the CPU Graph"
1528msgstr "Промяна на цвета на линията в графиката за процесора"
1529
1530#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1172(para)
1531msgid ""
1532"To change the color of the line that represents CPU usage in the "
1533"<guilabel>CPU History</guilabel> graph, perform the following steps:"
1534msgstr ""
1535"За да промените цвета на линията, която представя използването на процесора "
1536"в графиката за процесорната история, следвайте следните стъпки:"
1537
1538#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1177(para)
1539#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1206(para)
1540msgid ""
1541"Select the <guilabel>Resource Monitor</guilabel> tab in the <guilabel>System "
1542"Monitor</guilabel> window, to display the graphs and table that provide "
1543"information about the usage of system resources."
1544msgstr ""
1545"Изберете раздела <guilabel>Ресурси</guilabel> в прозореца на "
1546"<guilabel>Наблюдение на системата</guilabel>, за да покажете графиките и "
1547"таблицата, които предоставят информация за използването на системните "
1548"ресурси."
1549
1550#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1182(para)
1551msgid ""
1552"Click on the <guibutton>CPU</guibutton> color button. The <guilabel>Pick a "
1553"color</guilabel> dialog is displayed."
1554msgstr ""
1555"Натиснете цветния бутон за <guibutton>Процесора</guibutton>. Появява се "
1556"прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
1557
1558#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1200(title)
1559msgid "To Change the Line Colors of the Memory and Swap Graph"
1560msgstr "Промяна на цвета на линията в графиката за паметта"
1561
1562#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1201(para)
1563msgid ""
1564"To change the color of the lines that represent memory and swap usage in the "
1565"graph, perform the following steps:"
1566msgstr ""
1567"За да промените цвета на линиите представящи паметта и страницирането в "
1568"графиката, следвайте следните стъпки:"
1569
1570#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1211(para)
1571msgid ""
1572"Click on the <guibutton>Used memory</guibutton> or <guibutton>Used swap</"
1573"guibutton> button. The <guilabel>Pick a color</guilabel> dialog is displayed."
1574msgstr ""
1575"Натиснете бутона <guibutton>Използвана памет</guibutton> или "
1576"<guibutton>Използвано място за странициране</guibutton>. Появява се "
1577"прозорецът <guilabel>Избор на цвят</guilabel>."
1578
1579#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1233(title)
1580msgid "Preferences"
1581msgstr "Настройки"
1582
1583#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1234(para)
1584msgid ""
1585"To configure <application>System Monitor</application>, choose "
1586"<menuchoice><guimenu>Edit</guimenu><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></"
1587"menuchoice>. The <guilabel>Preferences</guilabel> dialog contains the "
1588"following tabbed sections:"
1589msgstr ""
1590"За да настроите <application>Наблюдение на системата</application>, изберете "
1591"<menuchoice><guimenu>Редактиране</guimenu><guimenuitem>Настройки</"
1592"guimenuitem></menuchoice>. Прозорецът <guilabel>Настройки</guilabel> съдържа "
1593"следните раздели:"
1594
1595#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1250(guilabel)
1596msgid "Behavior"
1597msgstr "Поведение"
1598
1599#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1256(guilabel)
1600#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1409(guilabel)
1601#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1440(guilabel)
1602msgid "Update interval ... seconds"
1603msgstr "Интервал на обновяване ... секунди"
1604
1605#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1258(para)
1606msgid ""
1607"Use this spin box to specify the interval at which you want to update the "
1608"process list."
1609msgstr ""
1610"Използвайте това поле, за да определите интервала, на който искате да се "
1611"обновява списъка с процеси."
1612
1613#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1264(guilabel)
1614msgid "Show warning dialog when ending or killing processes"
1615msgstr "Показване на предупредителен прозорец при спиране на процес"
1616
1617#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1266(para)
1618msgid ""
1619"Select this option to display a confirmation alert when you end a process or "
1620"terminate a process."
1621msgstr ""
1622"Изберете тази опция, за да се показва подтвърждение, когато прекратявате "
1623"процес."
1624
1625#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1272(guilabel)
1626msgid "Show warning dialog when hiding processes"
1627msgstr "Показване на предупредителен прозорец при скриване на процес"
1628
1629#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1274(para)
1630msgid ""
1631"Select this option to display a confirmation alert when you hide a process."
1632msgstr ""
1633"Изберете тази опция, за да се появява подтвърждение, когато скривате процес."
1634
1635#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1283(guilabel)
1636msgid "Information Fields"
1637msgstr "Информативни полета"
1638
1639#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1286(para)
1640msgid ""
1641"Use the following options to select which fields are displayed in the "
1642"process list:"
1643msgstr ""
1644"Използвайте следните опции, за да изберете кои полета да се показват в "
1645"списъка с процесите."
1646
1647#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1294(para)
1648msgid ""
1649"Select this option to display the name of the process. This column may also "
1650"contain an icon to indicate the application that is associated with the "
1651"process."
1652msgstr ""
1653"Изберете тази опция, за да покажете имената на процесите. Тази колона може "
1654"също да съдържа икона, която индикира програмата, асоциирана с процеса."
1655
1656#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1300(guilabel)
1657msgid "Arguments"
1658msgstr "Аргументи"
1659
1660#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1302(para)
1661msgid ""
1662"Select this option to display the name of the command, including arguments, "
1663"that started the process."
1664msgstr ""
1665"Изберете тази опция, за да покажете името на командата, включително "
1666"аргументите, която е стартирала процеса."
1667
1668#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1310(para)
1669msgid ""
1670"Select this option to display the name of the user who owns the process."
1671msgstr ""
1672"Изберете тази опция, за да се показва името на потребителя, който е "
1673"собственик на процеса."
1674
1675#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1318(para)
1676msgid ""
1677"Select this option to display the current status of the process: sleeping or "
1678"running."
1679msgstr ""
1680"Изберете тази опция, за да се показва текущото състояние на процеса: спящ "
1681"или стартиран."
1682
1683#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1326(para)
1684msgid ""
1685"Select this option to display the amount of system memory that is currently "
1686"being used by the process."
1687msgstr ""
1688"Изберете тази опция, за да се показва количеството системна памет, което е "
1689"заето от процеса."
1690
1691#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1334(para)
1692msgid ""
1693"Select this option to display the amount of virtual memory that is allocated "
1694"to the process."
1695msgstr ""
1696"Изберете тази опция, за да се показва количеството виртуална памет, което е "
1697"алокирано към процеса."
1698
1699#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1340(guilabel)
1700msgid "Resident Memory"
1701msgstr "Постоянна памет"
1702
1703#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1342(para)
1704msgid ""
1705"Select this option to display the amount of physical memory that is "
1706"allocated to the process."
1707msgstr ""
1708"Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет, което е "
1709"алокирано към процеса."
1710
1711#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1348(guilabel)
1712msgid "Shared Memory"
1713msgstr "Споделена памет"
1714
1715#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1350(para)
1716msgid ""
1717"Select this option to display the amount of shared memory that is allocated "
1718"to the process. Shared memory is memory that can be accessed by another "
1719"process."
1720msgstr ""
1721"Изберете тази опция, за да се показва количеството споделена памет, което е "
1722"алокирано към процеса. Споделената памет е памет, която може да бъде "
1723"достъпвана и от друг процес."
1724
1725#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1356(guilabel)
1726msgid "RSS Memory"
1727msgstr "RSS памет"
1728
1729#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1358(para)
1730msgid ""
1731"Select this option to display the amount of physical memory, excluding "
1732"swapped-out pages, that is used by the process."
1733msgstr ""
1734"Изберете тази опция, за да се показва количеството физическа памет (без "
1735"страницирането), което се използва от процеса."
1736
1737#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1366(para)
1738msgid ""
1739"Select this option to display the amount of X server memory that is used by "
1740"the process."
1741msgstr ""
1742"Изберете тази опция, за да се показва количеството памет на X сървъра, което "
1743"се използва от процеса."
1744
1745#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1372(guilabel)
1746msgid "% CPU"
1747msgstr "% CPU"
1748
1749#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1374(para)
1750msgid ""
1751"Select this option to display the percentage of CPU time currently being "
1752"used by the process."
1753msgstr ""
1754"Изберете тази опция, за да се показва процента от процесорното време, което "
1755"в момента се използва от процеса."
1756
1757#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1382(para)
1758msgid ""
1759"Select this option to display the nice value of the process. The nice value "
1760"sets the priority of the process: the lower the nice value, the higher the "
1761"priority."
1762msgstr ""
1763"Изберете тази опция, за да се показва стойността на nice за процеса. "
1764"Стойността на nice определя приоритета на процеса: колкото по-ниска е тя, "
1765"толкова по-висок е приоритетът."
1766
1767#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1390(para)
1768msgid ""
1769"Select this option to display the process identifier, also known as the pid. "
1770"The pid is a number that uniquely identifies the process. You can use the "
1771"pid to manipulate the process on the command line."
1772msgstr ""
1773"Изберете тази опция, за да се показва идентификатора за процеса, също познат "
1774"и като pid. PID е номер, който идентифицира по уникален начин процеса. Може "
1775"да използвате pid номера, за да манипулирате процеса от командния ред."
1776
1777#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1404(guilabel)
1778msgid "Graphs"
1779msgstr "Графики"
1780
1781#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1411(para)
1782msgid ""
1783"Use this spin box to specify how often you want to update the "
1784"<application>System Monitor</application> graphs."
1785msgstr ""
1786"Използвайте полето, за да определите колко често да се опресняват графиките."
1787
1788#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1417(guilabel)
1789msgid "Background color"
1790msgstr "Фонов цвят"
1791
1792#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1419(para)
1793msgid ""
1794"Use this button to customize the background color of the <application>System "
1795"Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-"
1796"monitor-customize-background\"/>."
1797msgstr ""
1798"Използвайте този бутон, за да персонализирате фоновия цвят на графиките на "
1799"<application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в <xref "
1800"linkend=\"gnome-system-monitor-customize-background\"/>."
1801
1802#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1425(guilabel)
1803msgid "Grid color"
1804msgstr "Цвят на мрежата"
1805
1806#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1427(para)
1807msgid ""
1808"Use this button to customize the grid color of the <application>System "
1809"Monitor</application> graphs, as described in <xref linkend=\"gnome-system-"
1810"monitor-customize-grid\"/>."
1811msgstr ""
1812"Използвайте този бутон, за да персонализирате цвета на мрежата в графиките "
1813"на <application>Наблюдение на системата</application>, както е описано в "
1814"<xref linkend=\"gnome-system-monitor-customize-grid\"/>."
1815
1816#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1435(guilabel)
1817msgid "Devices"
1818msgstr "Устройства"
1819
1820#: ../C/gnome-system-monitor.xml:1442(para)
1821msgid ""
1822"Use this spin box to specify how often you want to update the "
1823"<guilabel>Devices</guilabel> table."
1824msgstr ""
1825"Използвайте това поле, за да определите колко често искате да се опреснява "
1826"таблицата <guilabel>Устройства</guilabel>."
1827
1828#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1829#: ../C/gnome-system-monitor.xml:0(None)
1830msgid "translator-credits"
1831msgstr "Rostislav Raykov <zbrox@i-space.org>, 2005"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.