source: help/gnomemeeting/gnomemeeting.opal.po @ 366

Last change on this file since 366 was 366, checked in by yavorescu, 17 years ago

(help/{gnomemeeting,totem}) Добавям преводите на Ростислав, предстоят корекции.

File size: 123.7 KB
Line 
1#
2msgid ""
3msgstr ""
4"Project-Id-Version: gnomemeeting\n"
5"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
6"POT-Creation-Date: 2005-08-20 10:27+0200\n"
7"PO-Revision-Date: 2005-11-25 12:03+0200\n"
8"Last-Translator: Rostislav \"zbrox\" Raykov <zbrox@i-space.org>\n"
9"Language-Team: Bulgarian <bg@li.org>\n"
10"MIME-Version: 1.0\n"
11"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
12"Content-Transfer-Encoding: 8bit"
13
14#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:12(title)
15msgid "<application>GnomeMeeting</application> Manual 1.2"
16msgstr "Ръководство за <application>GnomeMeeting</application>, версия 1.2"
17
18#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:14(year) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:15(year) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:16(year)
19msgid "2003-2004"
20msgstr "2003-2004"
21
22#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:14(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:45(publishername)
23msgid "Matthias Redlich"
24msgstr "Matthias Redlich"
25
26#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:15(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:41(publishername)
27msgid "Damien Sandras"
28msgstr "Damien Sandras"
29
30#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:16(holder) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:31(para) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:37(publishername)
31msgid "Christopher Warner"
32msgstr "Christopher Warner"
33
34#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:28(revnumber)
35msgid "GnomeMeeting Manual 1.0"
36msgstr "Ръководство за GnomeMeeting, версия 1.0"
37
38#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:29(date)
39msgid "2004-02-19"
40msgstr "19-02-2004"
41
42#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:38(email)
43msgid "zanee@kernelcode.com"
44msgstr "zanee@kernelcode.com"
45
46#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:42(email)
47msgid "dsandras@seconix.com"
48msgstr "dsandras@seconix.com"
49
50#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:46(email)
51msgid "m-redlich@t-online.de"
52msgstr "m-redlich@t-online.de"
53
54#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:51(firstname)
55msgid "Christopher"
56msgstr "Christopher"
57
58#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:52(surname)
59msgid "Warner"
60msgstr "Warner"
61
62#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:53(othername)
63msgid "zanee"
64msgstr "zanee"
65
66#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:56(firstname)
67msgid "Matthias"
68msgstr "Matthias"
69
70#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:57(surname)
71msgid "Redlich"
72msgstr "Redlich"
73
74#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:60(firstname)
75msgid "Damien"
76msgstr "Damien"
77
78#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:61(surname)
79msgid "Sandras"
80msgstr "Sandras"
81
82#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:65(releaseinfo)
83msgid "This documentation is for version 1.2 of GnomeMeeting."
84msgstr "Тази документация е за версия 1.2 на GnomeMeeting."
85
86#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:70(para)
87msgid "User manual for the GnomeMeeting videoconferencing, IP Telephony and VoIP application"
88msgstr "Ръководство за програмата за видеоконференции, IP телефония и VoIP GnomeMeeting"
89
90#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:75(primary) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:765(application)
91msgid "GnomeMeeting"
92msgstr "GnomeMeeting"
93
94#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:78(primary)
95msgid "gnomemeeting"
96msgstr "gnomemeeting"
97
98#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:81(primary)
99msgid "Gnomemeeting"
100msgstr "Gnomemeeting"
101
102#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:88(title)
103msgid "Introduction"
104msgstr "Въведение"
105
106#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:89(para)
107msgid "<application>GnomeMeeting</application> is a free audio/video-conferencing application for Linux and other Unices (e.g BSD or MacOSX). It was written by Damien Sandras and is licensed under the GNU/GPL."
108msgstr "<application>GnomeMeeting</application> e свободна програма за аудио/видео конференции за Линукс и другите свободни Unix-подобни (примерно BSD или MacOSX). Написана е от Damien·Sandras и е лицензирана под GNU/GPL лиценза."
109
110#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:92(para)
111msgid "It is based on the H.323 ITU standard and allows you to make audio and video calls to remote users with H.323 hardware or software (such as Microsoft Netmeeting). It also supports all modern videoconferencing features, such as registering to an Internet Locator Service (ILS) directory, gatekeeper support, making multi-user conference calls using an external Multipoint Control Unit (MCU), using modern Quicknet telephony cards and making PC-To-Phone calls."
112msgstr "Базирана е на стандарта H.323 ITU и позволява да правите аудио и видео обаждания до отдалечени потребители с H.323 хардуер или софтуер (като например Microsoft Netmeeting). Също така поддържа всички модерни видеоконферентни функции, като регистриране в Интернет Локаторна Услуга (ILS), поддръжка на gatekeeper, мултимедийни конференции използвайки външa Мултиточкова Контролна Единица (MCU), използвайки модерни Quicknet карти за телефония и провеждането на PC-до-PC разговори."
113
114#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:101(title)
115msgid "Getting Started"
116msgstr "Първи стъпки"
117
118#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:102(para)
119msgid "When starting <application>GnomeMeeting</application> for the first time the configuration assistant will show automatically. The Configuration Assistant is a step-by-step questionnaire that will guide you through all the steps involved in creating the basic configuration you will need to operate <application>GnomeMeeting</application>. You should go through all of these steps properly, otherwise the assistant will re-appear (when it has not been completed) or Gnomemeeting will not function appropriately (if some of your answers have not been correct). You may run the Configuration Assistant at any time from the Edit menu."
120msgstr "Когато стартирате <application>GnomeMeeting</application> за пръв път, помощникът по конфигурацията ще се стартира автоматично. Помощникът по конфигурацията е въпросник с няколко стъпки, който ще Ви води през всички стъпки нужни, за да се създаде основната конфигурация, която ще е нужна на <application>GnomeMeeting</application>, за да работи."
121
122#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:111(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:342(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:423(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:451(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:490(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:715(title) /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:725(title)
123msgid "Tip"
124msgstr "Полезно"
125
126#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:111(para)
127msgid "All settings can be changed via the preferences window at anytime."
128msgstr "Всички настройки могат да бъдат променяни по всяко време от прозореца за настройките."
129
130#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:117(emphasis)
131msgid "Configuration Assistant Introduction"
132msgstr "Въвеждане към помощника по конфигурацията"
133
134#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:119(para)
135msgid "Throughout the entire configuration process navigation is available at the bottom of the window. You will be able to navigate through the questions using Back, Forward and Cancel. If you hit Cancel during the setup Gnomemeeting will not be affected by your changes and all entered information will be discarded."
136msgstr "По време на целия процес по настройването, навигацията е налична от дъното на прозореца. Можете да навигирате през въпросите, използвайки Назад, Напред или Отказ. Ако натиснете Отказ по време на настройването GnomeMeeting няма да бъде засегнат от промените и всичката въведена информация няма да се вземе предвид."
137
138#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:126(para)
139msgid "This page welcomes you to the Configuration Assistant. There is nothing to change or edit here. Press the 'Forward' button towards the bottom of the window to start the configuration."
140msgstr "Тази страница Ви посреща в помощника за конфигуриране. Няма какво да се променя или редактира тук. Натиснете \"Напред\", за да започнете настройването."
141
142#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:137(emphasis)
143msgid "Personal information"
144msgstr "Лична информация"
145
146#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:139(para)
147msgid "The Personal Information window requires you to supply personal information for GM usage. This information is necessary for basic functionality when connecting to other audio/video conferencing applications, as well as additional services such as user directories or gatekeepers. As user directories do require a First Name, Surname and Email-Address, you must enter them here, before proceeding."
148msgstr "Прозорецът за лична информация изисква от Вас да предоставите лична информация за употребата на GM. Тази информация е нужна за основна функционалност, когато се свързвате към други програми за видео/аудио конференции, както и за допълнителни услуги като потребителски директории или gatekeeper. Тъй като потребителските директории изискват първо име, презиме и адрес на е-поща, трябва да ги въведете преди да продължите."
149
150#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:154(emphasis)
151msgid "Callto URL"
152msgstr "URL за обаждане"
153
154#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:156(para)
155msgid "The Callto URL; Enter an email address for a callto://address (eg: callto:ils.seconix.com/user@domain.com). If you leave the checkbox unchecked, your personal information will be published on the user directory of online Gnomemeeting users and you will be visible to other Gnomemeeting users. If checked then you will not be registered and other users will have to know your IP address to contact you. Please press 'Forward' after having entered all required information to continue."
156msgstr "URL за обаждане; Въведете адрес на е-поща за callto:// адрес (примерно callto:ils.seconix.com/potrebitel@website.com). Ако оставите полето с отметка неотметнато, личната Ви информация ще бъде публикувана в потребителската директория на Gnomemeeting потребители на линия и ще бъдете видими за други Gnomemeeting потребители. Ако поставите отметка, тогава няма да бъдете региртсиран и другите потребители ще трябва да знаят IP адреса Ви, за да се свържат с Вас. Натиснете \"Напред\" след като сте въвели всичката нужна информация."
157
158#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:169(emphasis)
159msgid "Connection Type"
160msgstr "Вид връзка"
161
162#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:171(para)
163msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports several audio and video codecs. It includes codecs with excellent quality as well as codecs with medium to good quality. The higher the quality of a codec, the more bandwidth it requires. Thus, not every codec will work properly with a very slow network connection. This option is necessary in the initial configuration of Gnomemeeting so that it chooses the optimal codec suited for your network connection and so that it adjusts the video quality settings. If your connection type is not mentioned in the list you should select the one closest to your network connect and adjust Gnomemeeting manually with the preferences window (codecs section) later on."
164msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа няколко аудио и видео кодека. Включени са кодеци с чудесно качество, както и кодеци със средно до добро качество. Колкото по-добро е качеството на кодек, толкова повече връзка заема. Следователно, не всеки кодек ще работи добре с много слаби мрежови връзки. Тази опция е нужна в началната конфигурация на Gnomemeeting, така че да се изберете оптималния кодек подходящ за мрежовата Ви връзка и така, че да се настрои качеството на видеото. Ако Вашият вид връзка не е споменат в списъка, трябва да изберете най-близката до Вашата мрежова връзка и да настроите ръчно Gnomemeeting от прозореца за настройки (раздела за кодеци) по-късно."
165
166#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:188(emphasis)
167msgid "NAT Type"
168msgstr "Вид NAT"
169
170#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:190(para)
171msgid "The NAT Type detection page will allow you to detect which type of NAT you are using (if any) and help configure GnomeMeeting appropriately. Clicking on the detection button will bring a popup indicating which type of NAT was detected. This will help to describe the most appropriate way to configure GnomeMeeting allowing it to operate best with your NAT configuration. No configuration should be required in most cases, however some NAT routers will require the administrator to forward a few TCP and UDP ports to the internal computer running GnomeMeeting. Please refer to the GnomeMeeting <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\">FAQ</ulink> for configuration examples."
172msgstr "Страницата за засичане на NAT ще Ви позволи да засечете кои вид NAT използвате (ако използвате) и да помогне при правилното конфигуриране на GnomeMeeting. Натискайте върху бутона за засичане, ще изкара индикация за това кой NAT е засечен. Това ще помогне да се опише най-подходящата настройка на GnomeMeeting, позволявайки да се работи най-добре с текущата NAT конфигурация. В повечето случаи не се налага никаква конфигурация, въпреки това някои NAT рутери изискват администратор да препраща част от TCP и UDP портовете към вътрешния компютър пуснал GnomeMeeting. Обръщайте се към <ulink·url=\"http://www.gnomemeeting.org\"·type=\"http\">ЧЗВ</ulink> на GnomeMeeting, за примерни настройки."
173
174#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:199(emphasis)
175msgid "Audio Manager"
176msgstr "Аудио мениджър"
177
178#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:201(para)
179msgid "The Audio manager manages everything audio. It can be ALSA, OSS or even Quicknet to manage a Quicknet card. The recommended Audio Manager is ALSA."
180msgstr "Аудио мениджърът управлява всичко, което е аудио. Може да е ALSA, OSS или дори Quicknet, за управление на Quicknet карта. Препоръчителният е ALSA."
181
182#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:211(emphasis)
183msgid "Audio Devices"
184msgstr "Аудио устройства"
185
186#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:212(para)
187msgid "Gnomemeeting requires audio devices to play and record sound. The audio output device ouputs the incoming sound stream during a call. Please select the device that your headset or speakers are connected to. The audio input device is where your microphone is connected to. These settings might be the same as the settings for the audio player if you have only one soundcard. But please note that it is also possible to record sound via another device (e.g. internal microphone in a webcam) too. It is generally recommended that you test your settings after having selected all the appropriate devices. Please press the 'Test those settings' button on the right. If this test was successful you can continue on to the next page in the Configuration Assistant. Otherwise you should change your devices and test your configuration again until you have a setup that works for you."
188msgstr "Gnomemeeting се нуждае от аудио устройства, за да чувате и записвате звук. Изходното аудио устройство възпроизвежда идващия звуков поток по време на разговор. Изберете устройството, към което са свързани слушалките или колонките Ви. Входното аудио устройство е където е свързан микрофонът Ви. Тези настройки може да са същите, ако имате само една звукова карта. Забележете, че също е възможно да записвате звук от друго устройство (примерно вътрешен микрофон в уебкамера). Като цяло е препоръчително да тествате настройките след като сте избрали всички подходящи устройства. Натиснете \"Изпробване на настройките\". Ако тестът е успешен, може да продължите към следващата страница на помощника по конфигурацията. Ако не е, трябва да промените устройствата и да тествате конфигурацията отново, докато имате такава, която работи."
189
190#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:236(emphasis)
191msgid "Video Manager"
192msgstr "Видео мениджър"
193
194#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:238(para)
195msgid "Please select the Video Manager from the list. It can be Video4Linux to manage webcams, or AVC / DC for Firewire cameras."
196msgstr "Изберете видео мениджъра от списъка. Може да бъде Video4Linux за управление на уеб камери или AVC/DC за Firewire камери."
197
198#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:248(emphasis)
199msgid "Video Devices"
200msgstr "Видео устройства"
201
202#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:250(para)
203msgid "This step is optional and concerns users with video devices (e.g. webcams) only. If you do not have any video devices you may skip this page. If you have a video device but it's not showing up in the selection list or you want help in setting up your video device you may refer to the following links."
204msgstr "Тази стъпка е по желание и засяга потребители, които имат видео устройства (примерно уебкамери). Ако нямате видео устройство, можете да пропуснете тази стъпка. Ако имате видео устройство, но то не се появява в списъка или се нуждаете от помощ при настройването на видео устройството, може да се обърнете към следните уебсайтове."
205
206#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:257(para)
207msgid "If you have a webcam or video device in the list you may select it here."
208msgstr "Ако имате уеб камера или видео устройство в списъка, може я изберете от там."
209
210#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:259(para)
211msgid "Please hit the \"Test those settings\" button to ensure that your device works with <application>GnomeMeeting</application> if so, continue on with the Configuration."
212msgstr "Натиснете \"Изпробване на настройките\", за да се уверите, че устройството Ви работи с <application>GnomeMeeting</application> и продължете с конфигурацията."
213
214#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:269(emphasis)
215msgid "Configuration Complete"
216msgstr "Конфигурацията завършена"
217
218#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:271(para)
219msgid "The configuration of Gnomemeeting is now completed. The last window only shows a short configuration summary of the settings you have chosen. Please verify that all these settings are correct. If something is incorrect you may use the 'Back' button in the lower right hand corner of the window to move to any page of the assistant and correct the mistake."
220msgstr "Конфигурацията на GnomeMeeting е завършена. Последният прозорец показва само кратко обобщение на настройките, които сте избрали. Уверете се, че всички настройки са правилни. Ако нещо е неправилно, може да използвате бутона \"Назад\" долу в дясно и да отидете, към която искате страница от помощника и да поправите грешката."
221
222#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:278(para)
223msgid "If everything is correct please press the 'Apply' button to save the configuration. The assistant will be closed and the Main Window of Gnomemeeting will now appear. Remember, all settings can be changed via the preferences window at anytime."
224msgstr "Ако всичко е правилно, натиснете бутона \"Прилагане\", за да запазите конфигурацията. Помощникът ще бъде затворен и ще се появи главният прозорец на Gnomemeeting. Запомнете, че всички настройки могат да бъдат променени по всяко време през прозореца за настройките."
225
226#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:287(title)
227msgid "Basic Usage"
228msgstr "Основна употреба"
229
230#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:290(title)
231msgid "To Call Other Users"
232msgstr "Обаждане на други потребители"
233
234#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:294(para)
235msgid "Calling other users via Gnomemeeting is available in different forms and is done primarily through the use of URL's. <application>GnomeMeeting</application> supports two different kinds of URLs: h323:// and callto://. Callto URL's were used by Microsoft for Netmeeting, and H.323 URLs respect the H.323 standard and are thus the default for <application>GnomeMeeting</application>."
236msgstr "Обаждането към други потребители през Gnomemeeting е налично под много форми и се прави предимно чрез използването на адреси (URL). <application>GnomeMeeting</application> поддържа два вида адреси: h323:// и callto://. Адреси за обаждане се използват от Microsoft за Netmeeting и H.323 адресите следят H.323 стандартите и са следователно стандартните за <application>GnomeMeeting</application>."
237
238#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:296(emphasis)
239msgid "H.323 URL's"
240msgstr "H.323 адреси"
241
242#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:298(para)
243msgid "H.323 URL's are formatted as such \"h323:[user@][host[:port]]\""
244msgstr "H.323 адресите са форматирани така \"h323:[потребител@][хост[:порт]]\""
245
246#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:302(para)
247msgid "Call a given host on a port different from the default port which is 1720: <emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
248msgstr "Да се обаждате на определен порт, различен от стандартния, който е 1720: <emphasis>h323:seconix.com:1740</emphasis>"
249
250#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:303(para)
251msgid "Call a given user using their respective alias if registered to a gatekeeper: <emphasis>h323:jonita</emphasis>"
252msgstr "Да се обаждате на потребител, използвайки прякора му, ако е регистриран в gatekeeper: <emphasis>h323:ivan</emphasis>"
253
254#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:304(para)
255msgid "Call a given phone number if you are registered to a gatekeeper for a PC-To-Phone provider, or if that user has an ENUM record associated to an H.323 URL: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
256msgstr "Да се обаждате на определен телефонен номер, ако сте регистриран към gatekeeper на доставчик на PC-към-PC-телефония или ако потребителят има ENUM запис асоцииран с H.323 адрес: <emphasis>h323:003210111222</emphasis>"
257
258#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:305(para)
259msgid "Call a given user using their alias through a specific gateway or proxy: <emphasis>h323:jonita@gateway.seconix.com</emphasis>"
260msgstr "Да се обаждате на потребител, използвайки неговия прякор през специфичен портал или сървър посредник: <emphasis>h323:ivan@gateway.seconix.com</emphasis>"
261
262#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:306(para)
263msgid "Call an MCU and join a specific room: <emphasis>h323:myfriendsroom@mcu.seconix.com</emphasis>"
264msgstr "Да се обаждате на MCU и да се приседините към определена стая: <emphasis>h323:stayanapriyateli@mcu.seconix.com</emphasis>"
265
266#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:300(para)
267msgid "This permits you to: <placeholder-1/>"
268msgstr "Това Ви позволява да: <placeholder-1/>"
269
270#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:310(emphasis)
271msgid "CALLTO URL's"
272msgstr "Адреси (URL) за обаждане"
273
274#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:312(para)
275msgid "Callto URL's are formatted as such \"callto:[user@][host[:port]]\""
276msgstr "Адресите за обаждане са форматирани, както следва \"callto:[потребител@][хост[:порт]]\""
277
278#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:314(para)
279msgid "Callto URL's and H.323 URL's are formatted exactly the same except however callto urls also support ILS lookups through callto URLS of the type: callto:ils_server/user_mail."
280msgstr "Адресите за обаждане и H.323 адресите са форматирани по същият начин, с изключение на това, че адресите са обаждане поддържат ILS търсения през адреси от вида: callto:ils_server/potrebitel_e-poshta."
281
282#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:316(para)
283msgid "For example, calling <emphasis>callto:ils.seconix.com/joe.user@somedomain.com</emphasis> will look for the user with the joe.user@somedomain.com email address on the ILS server ils.seconix.com and proceed to initate a call."
284msgstr "Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis> ще търси потребител с е-поща ivan@nyakade.com на ILS сървъра ils.seconix.com и ще продължи с инициирането на разговора."
285
286#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:318(para)
287msgid "Callto URL's also support more advanced parameters that are also supported by <application>GnomeMeeting</application>, all parameters are defined in the Microsoft documentation and should be seperated by a '+' in the URL."
288msgstr "Адресите за обаждания също поддържат повече допълнителни параметри, които са също поддържани от <application>GnomeMeeting</application>, всички параметри са определени в документацията на Microsoft и трябва да се разделят с \"+\" в адреса."
289
290#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:323(para)
291msgid "callto:joe@gw.seconix.com"
292msgstr "callto:ivan@gw.seconix.com"
293
294#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:324(para)
295msgid "callto:joe+gateway=gw.seconix.com"
296msgstr "callto:ivan+gateway=gw.seconix.com"
297
298#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:325(para)
299msgid "h323:joe@gw.seconix.com"
300msgstr "h323:ivan@gw.seconix.com"
301
302#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:326(para)
303msgid "callto:joe if you specified gw.seconix.com as gateway in the <application>GnomeMeeting</application> preferences"
304msgstr "callto:ivan, ако сте определили gw.seconix.com като портал в настройките на <application>GnomeMeeting</application>"
305
306#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:327(para)
307msgid "h323:joe if you specified gw.seconix.com as gateway in the <application>GnomeMeeting</application> preferences"
308msgstr "h323:ivan, ако сте определили gw.seconix.com, като портал в настройките на <application>GnomeMeeting</application>"
309
310#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:320(para)
311msgid "There are for example five different ways using <application>GnomeMeeting</application> to call the user joe on the gateway gw.seconix.com: <placeholder-1/>"
312msgstr "Например, има пет различни начини да използвате <application>GnomeMeeting</application>, за да се обаждате на потребителя ivan на портала gw.seconix.com: <placeholder-1/>"
313
314#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:331(emphasis)
315msgid "Speed dials"
316msgstr "Бързо набиране"
317
318#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:333(para)
319msgid "<application>GnomeMeeting</application> is able to associate speed dials with URLs using the address book. You can thus for example associate the speed dial <emphasis>1</emphasis> to the URL <emphasis>callto:ils.seconix.com/jonita@jxys.net</emphasis>. That speed dial can then be used as an H.323 or as a callto URL provided that it ends with <emphasis>#</emphasis>. For example, calling <emphasis>callto:1#</emphasis> will call <emphasis>callto:ils.seconix.com/jonita@jxys.net</emphasis> provided that both are associated together in the address book. Quicknet cards users will just have to dial 1 then hit the # key on the phone keypad to trigger the call to the associated URL."
320msgstr "<application>GnomeMeeting</application> може да асоциира бързо набиране с адреси, използвайки адресника. Така например можете да асоциирате бързо набиране <emphasis>1</emphasis> с адреса <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis>. После това бързо набиране може да се използва като H.323 или адрес за обаждане, ако завършва на <emphasis>#</emphasis>. Примерно, обаждайки се на <emphasis>callto:1#</emphasis> ще е обаждане до <emphasis>callto:ils.seconix.com/ivan@nyakade.com</emphasis>, ако разбира се я има асоциацията между двете в адресника. Потребителите на  Quicknet карти трябва само да наберат 1 и после да натиснат клавиша  # на телефонната клавиатура, за да наберат асоциирания адрес."
321
322#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:337(emphasis)
323msgid "Calling URLs"
324msgstr "Обаждания до адреси"
325
326#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:339(para)
327msgid "If you know the URL address of the party that you wish to call, you may enter that URL into the h323: or callto: input box at the top of the screen and press the Connect button; (which looks like an unplugged power socket and is conviently located to the right of the input box). eg: h323:192.168.100.1 and pressing the Connect button would call the user at that respective IP. When the call is connected and you have started communication with your party, the Connect button will now resemble a power plug connected to a socket."
328msgstr "Ако знаете адреса на линията, на която искате да се обадите, може да въведете този адрес в полето за въвеждане на h323: или callto: в горната част на екрана и натиснете бутона за Свързване; (той изглежда като изключен от мрежата щепсъл и се намира удобно от дясно на полето). Примерно, h323:192.168.100.1 и натискане на бутона за Свързване, ще направи обаждане към потребителя на съответния IP адрес."
329
330#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:342(para)
331msgid "If you use literal IPv6-addresses, square brackets are required around them so that the last part of the address won't be mistaken for a port: h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1] or h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1]:1740"
332msgstr "Нужни са квадратни скоби около адреса, ако използвате буквални IPv6 адреси,така че последната част от адреса да не бъде сбъркана за порт: h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1] или h323:[2001:638:500:200:210:5aff:fe4c:cfd1]:1740"
333
334#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:351(emphasis)
335msgid "Calling normal phones using PC-to-Phone"
336msgstr "Обаждания до обикновени телефони използвайки PC-към-телефон"
337
338#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:352(para)
339msgid "When you are doing PC-to-Phone calls, you are generally registered to a gatekeeper. It is thus enough to call the remote user using his phone number."
340msgstr "Като правите обаждания PC-към-телефон, обикновено сте регистрирани в gatekeeper. Следователно е достатъчно да наберете телефонния номер на потребителя, за да му се обадите."
341
342#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:354(emphasis)
343msgid "Calling users from the online address book"
344msgstr "Обаждания до потребители от онлайн адресник"
345
346#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:356(para)
347msgid "The online address book will permit you to call online users registered to an ILS server. You can bookmark their callto URL using drag-and-drop or the appropriate menus. See Managing contacts with the Address Book for further information."
348msgstr "Онлайн адресника ще Ви позволи да се обаждате на потребители регистрирани към ILS сървър. Може да сложите отметка за техния адрес за обаждане, използвайки изтегляне и пускане или подходящите менюта. Вижте Управление на контакти в Адресника за повече информация."
349
350#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:358(emphasis)
351msgid "Calling users from the offline address book"
352msgstr "Обаждания до потребители от локален адресник"
353
354#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:360(para)
355msgid "The offline address book permits you to bookmark your favorite users with their h323 or callto URLs."
356msgstr "Локалният адресник Ви позволява да слагате отметки за любимите Ви потребители с техните h323 или callto адреси."
357
358#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:362(emphasis)
359msgid "Calling users from the calls history"
360msgstr "Обаждания до потребители от списъка с разговори"
361
362#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:363(para)
363msgid "The calls history remembers the callto and h323 URLs that have been used when giving or receiving calls. You can call any user again that is already present in your calls history by double-clicking on his entry in the history."
364msgstr "Историята на разговорите запомня callto и h323 адресите, които са били използвани при приети или изходящи разговори. Можете да се обадите на всеки потребител отново, ако Ви се е обаждал, само чрез двойно натискане на записа за разговора с него."
365
366#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:367(title)
367msgid "To be Reached by Other Users"
368msgstr "Намирането Ви от други потребители"
369
370#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:369(para)
371msgid "There are several ways to get a universally reachable address that other clients can use to call you. The most classical ones will be described here."
372msgstr "Има няколко начини да получи универсално достижим адрес, който другите клиенти да могат да използват, за да получите обаждания. Най-класическите ще бъдат описани тук."
373
374#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:371(emphasis)
375msgid "Using an ILS directory"
376msgstr "Иползване на ILS директория"
377
378#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:372(para)
379msgid "If you are registering to an ILS directory like <emphasis>ils.seconix.com</emphasis>, then other users will be able to call you using an URL such as <emphasis>callto:ils.seconix.com/myself@example.com</emphasis> whatever your IP address is."
380msgstr "Ако се регистрирате в ILS директория като <emphasis>ils.seconix.com</emphasis>, другите потребители ще могат да Ви се обаждат използвайки адрес като <emphasis>callto:ils.seconix.com/myself@example.com</emphasis> какъвто и да е IP адресът Ви."
381
382#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:374(emphasis)
383msgid "Using a dynamic hostname"
384msgstr "Изполвайки динамичен хост"
385
386#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:375(para)
387msgid "You can also register to a service providing DNS services for dynamic IP's. That way, your machine will always be associated to the registered hostname. This way other users will not need to know your IP address to be able to call you."
388msgstr "Можете също да се регистрирате за услуга, която предоставя DNS услуги за динамични IP адреси. Така машината Ви, ще бъде винаги асоциирана с регистрираното име на хост. Другите потребители няма да има нужда да знаят IP адреса Ви, за да ви достигнат."
389
390#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:377(emphasis)
391msgid "Using a gatekeeper"
392msgstr "Използвайки gatekeeper"
393
394#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:378(para)
395msgid "If your company is running an H.323 gatekeeper on a public IP, it can be configured to accept calls and redirect them to the correct GnomeMeeting client based on the called URL. For example, if a gatekeeper is installed on <emphasis>example.com</emphasis> and user <emphasis>joe</emphasis> is registered to that gatekeeper, then other users will be able to call <emphasis>joe</emphasis> using the following URL: <emphasis>h323:joe@example.com</emphasis>."
396msgstr "Ако компанията Ви поддържа H.323 gatekeeper на публично IP, той може да бъде конфигуриран да приема разговори и да ги пренасочва към правилния GnomeMeeting клиент базиран на набраното URL. Примерно, ако има инсталиран gatekeeper на <emphasis>primer.com</emphasis> и потребителя <emphasis>ivan</emphasis> е регистриран на този gatekeeper, тогава другите потребители ще могат да му се обаждат на <emphasis>h323:ivan@primer.com</emphasis>."
397
398#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:380(emphasis)
399msgid "Using an ENUM record"
400msgstr "Използвайки ENUM запис"
401
402#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:381(para)
403msgid "You can register an ENUM record on <ulink url=\"http://www.e164.org\" type=\"http\">www.e164.org</ulink>. That will permit you to associate your real phone number to any valid H.323 URL, and other users will be able to call you using your real phone number. For example, <emphasis>+3210444555</emphasis> will be directly linked to <emphasis>h323:myhostname.com</emphasis> and other users will be able to call you using <emphasis>h323:3210444555</emphasis>."
404msgstr "Може да регистрирате ENUM запис на <ulink·url=\"http://www.e164.org\"·type=\"http\">www.e164.org</ulink>. Това ще Ви позволи да асоциирате истинският си телефонен номер с всеки валиден H.323 адрес и другите потребители ще могат да Ви се обаждат използвайки телефонния Ви номер. Примерно, <emphasis>+3210444555</emphasis> ще бъде директно свързан с <emphasis>h323:moyathost.com</emphasis> и другите потребители ще могат да Ви се обаждат на <emphasis>h323:3210444555</emphasis>."
405
406#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:387(title)
407msgid "To Manage Calls"
408msgstr "Управление на разговори"
409
410#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:389(emphasis)
411msgid "Understanding the statistics"
412msgstr "Разбиране на статистиката"
413
414#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:393(para)
415msgid "To view the statistics, please select the Statistics tab in the control panel."
416msgstr "За да видите статистиката, изберете раздела Статистики в контролния панел."
417
418#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:395(para)
419msgid "The statistic visualizes the network traffic caused by <application>GnomeMeeting</application>. It draws a graph for each RTP stream. This means that - if audio and video are enabled in <application>GnomeMeeting</application> and the client of the remote party - you will see four different graphs. (incoming audio stream, incoming video stream, outgoing audio stream, outgoing video stream)"
420msgstr "Статистиката визуализира мрежовия трафик направен от <application>GnomeMeeting</application>. Рисуват се графики за всеки RTP поток. Това означава, че ако са включени и аудио, и видео и от двете страни на разговора, ще виждате 4 различни графики. (пристигащият аудио поток, пристигащият видео поток, изпращаният аудио поток, приеманият аудио поток)"
421
422#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:399(para)
423msgid "Lost packets: The percentage of lost packets, ie of packets from the remote user that you did not receive. A too high packets loss during the reception can result in voice and/or video distortion and is usually caused by a bad network provider or by settings requiring much bandwidth."
424msgstr "Загубени пакети: Процентът изгубени пакети, пакетите от отдалечения потребител, които не сте получили. Много висока загуба на пакетите по време на приемане може да доведе до изкривяване на звука и/или картината и обикновено е причинено от лош мрежови доставчик или от настройки изискващи по-голяма скорост."
425
426#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:403(para)
427msgid "Late packets: The percentage of late packets, ie of packets from the remote user that you received but too late to be taken into account, <application>GnomeMeeting</application> being sending and receiving real-time video and audio."
428msgstr "Закъснели пакети: Процентът на закъснелите пакети, пакетите от отдалечения потребител, които сте получили твърде късно, за да се вземат предвид, защото <application>GnomeMeeting</application> изпраща и приема видео и аудио в реално време."
429
430#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:407(para)
431msgid "Round-trip delay: The required time for a packet to arrive at its destination and come back. You can see the Round-Trip delay during a call as a connection quality indicator together with the Lost and Late packets statistics."
432msgstr "Закъснение при връщане: Нужното на пакет време да пристигне при дестинацията си и да се върне. Може да гледате на това закъснение по време на разговор като на индикатор за качеството на връзката, заедно с статистиката за закъснели и загубени пакети."
433
434#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:411(para)
435msgid "Jitter buffer: The Jitter buffer is the buffer where received sound packets are accumulated. When the buffer is full, then the sound is played. If your network is of bad quality, then you need a big jitter buffer, ie a big delay before sound is played back, because you need more time before being able to play audio back."
436msgstr "Защитен буфер: Защитният буфер е буфер, където се акумулират получените звукови пакети. Когато буферът е пълен, звукът се изпълнява. Ако мрежата Ви е некачествена, тогава имате нужда от голям защитен буфер, тоест голямо забавяне преди да се изпълни звукът, защото Ви е нужно повече време преди да може да получите звука."
437
438#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:415(emphasis)
439msgid "Adjusting the audio and video settings"
440msgstr "Променяне на аудио и видео настройките"
441
442#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:417(para)
443msgid "Your audio and video settings can be adjusted through the control panel while you are in a call. If you want to change the audio input or output devices during a call, simply select the Audio tab in the panel. The brightness, whiteness, color and contrast of your video input device are changed via the Video tab."
444msgstr "Вашите аудио и видео настройки могат да бъдат променени през контролния панел, докато водите разговор. Ако искате да промените входните или изходни устройства по време на разговор, просто изберете раздела Звук в панела. Осветеността, цветът, контраста и нивата на бялото се променят от раздела Картина."
445
446#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:419(emphasis)
447msgid "Using text chat"
448msgstr "Текстов разговор"
449
450#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:423(para)
451msgid "Text chat works with <application>GnomeMeeting</application> to <application>GnomeMeeting</application> clients only."
452msgstr "Текстовият разговор работи само при използване на <application>GnomeMeeting</application> от двете страни на разговора."
453
454#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:421(para)
455msgid "Besides the communication through live audio and video streams <application>GnomeMeeting</application> also provides a text chat interface. This panel is opened via the text chat button in the control bar of the main window. Enter your message into the text entry box under the chat window and press enter to send it to the remote party. <placeholder-1/>"
456msgstr "Освен комуникирането чрез аудио и видео, <application>GnomeMeeting</application> също предоставя интерфейс за текстови разговори. Този панел се отваря през бутона за текстов разговор от контролната лента на главния прозорец. Въведете съобщението Си в полето за текста и натиснете Enter, за да го изпратите към отдалечената страна. <placeholder-1/>"
457
458#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:425(emphasis)
459msgid "Controlling the call"
460msgstr "Контролиране на разговора"
461
462#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:427(para)
463msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports several actions which can be performed when in a call. These actions enable you to control active sessions."
464msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа няколко действия, които могат да бъдат изпълнение по време на разговор. Тези действия Ви позволяват да контролирате активните сесии."
465
466#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:431(para)
467msgid "Ending a call: The communication to the remote user can be ended by selecting Call-&gt;Disconnect."
468msgstr "Прекратяване на разговор: Комуникацията с отдалечения потребител може да бъде прекратена като изберете Набиране-&gt;Прекъсване на връзката."
469
470#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:435(para)
471msgid "Holding a call: You can hold a remote party call by selecting Call-&gt;Hold. This effectively pauses Video and Audio transmission, to continue transmission again you select Call-&gt;Retrieve Call and Video and Audio Transmission will begin again."
472msgstr "Задържане на разговор: Може да задържате на линията отдалечената страна, като изберете Набиране-&gt;Задържане на обаждането. Това ефективно паузира предаването на аудио и видео. За да продължите разговора отново, изберете Набиране-&gt;Приемане обаждане. Аудио и видео предаването ще продължат отново."
473
474#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:439(para)
475msgid "Mute Audio: This effectively prevents all Audio communication to your respective party."
476msgstr "Спиране на звука: Това ефективно спира аудио комуникацията с отдалечената страна."
477
478#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:443(para)
479msgid "Suspend Video: This effectively prevents all Video transmission to your respective party."
480msgstr "Спиране на видео: Това ефективно спира видео комуникацията с отдалечената страна."
481
482#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:447(para)
483msgid "Transferring the remote party: You can transfer the remote user to another H.323 or CALLTO URL by using the appropriate menu entry in the Call menu or by double-clicking on an user in your address book, or in the calls history."
484msgstr "Прехвърляне на отдалечената страна: Може да прехвърлите отдалечения потребител към друг H.323 или CALLTO адрес, като използвате съответния запис от менюто или като натиснете два пъти върху потребител в адресника или историята на обажданията."
485
486#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:451(para)
487msgid "All URLs supported by <application>GnomeMeeting</application> (H.323, CALLTO and Speed Dials) can be used for call transfer."
488msgstr "Всички адреси поддържани от <application>GnomeMeeting</application> (H.323, CALLTO и бързо набиране) могат да се използват за прехвърляне на разговор."
489
490#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:453(emphasis)
491msgid "Taking a snapshot"
492msgstr "Записване на текущата картина"
493
494#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:455(para)
495msgid "While in a call you can take a snapshot of the remote party via Call -&gt; Save Current Picture. A PNG-file will be saved in the current directory. The filename consists of three parts: the save_prefix, date and current time. (e.g. gnomemeeting-snap-2003_06_19-024316.png)."
496msgstr "Може да запазите един кадър от разговора си с отдалечената страна през Набиране -&gtk; Запазване на текущата картина. PNG  файл ще бъде запазен в текущата папка. Файловото име се състои от 3 части: представка на запазването, дата и час. (примерно - gnomemeeting-snap-2003_06_19-024316.png)."
497
498#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:457(emphasis)
499msgid "Watching calls execution using the history windows"
500msgstr "Преглеждане изпълнението на разговори през прозореца на историята"
501
502#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:459(para)
503msgid "History windows in <application>GnomeMeeting</application> are comparable to logfiles. They keep chronological track of actions performed by <application>GnomeMeeting</application> and provide additional information to the user."
504msgstr "Прозорците за историята на <application>GnomeMeeting</application> са като журнални файлове. Те държат хронологичен списък на действията извършени от <application>GnomeMeeting</application> и предоставят допълнителна информация за потребителя."
505
506#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:461(emphasis)
507msgid "General History"
508msgstr "История на обажданията"
509
510#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:463(para)
511msgid "The General History window keeps track of many operations which are mainly performed in the background. It displays information about audio and video devices, connections to ILS directories and gatkeepers, codecs and other details. The latest operations can be found at the bottom, older entries are shown on the top. You can access this information by opening Tools-&gt;Generic History."
512msgstr "Прозорецът на общата история държи записи на много операции, които са предимно изпълнявани във фона. Той показва информация за аудио и видео устройствата, връзките към ILS директории или gatekeeper, кодеци и друга информация. Последните операции се намират на дъното, старите записи са показани по-горе. Може да достигнете тази информация като отворите Инструменти -&gt; Обща история."
513
514#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:466(emphasis)
515msgid "Calls History"
516msgstr "История на обажданията"
517
518#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:471(para)
519msgid "Received calls contains all incoming calls which were accepted by <application>GnomeMeeting</application>"
520msgstr "Получените обаждания показват всички входящи обаждания, които сте приели от <application>GnomeMeeting</application>"
521
522#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:477(para)
523msgid "Given calls keeps track of all attempts - succesful or not - to call another user."
524msgstr "Направените обаждания записват всички опити (успешни или не) да се обадите на друг потребител."
525
526#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:483(para)
527msgid "Unanswered calls shows incoming calls which timed out or were rejected (if Do Not Disturb is enabled, for instance) by <application>GnomeMeeting</application>."
528msgstr "Пропуснатите обаждания показват входящите обаждания, които не са били отговорени или са били отказани (ако например сте имали статус \"Не ме безпокойте\") от <application>GnomeMeeting</application>."
529
530#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:468(para)
531msgid "The Calls History window stores information (date, duration, URL, Software, Remote user) about all outgoing and incoming calls. They are divided into three groups - Received calls, Given calls and Unanswered calls. <placeholder-1/>"
532msgstr "Историята на обажданията пази информация (дата, продължителност, адрес, софтуер, отдалечен потребител) относно всички входящи и изходящи обаждания. Разделени са на три групи - Получени, Направени и Пропуснати обаждания. <placeholder-1/>"
533
534#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:490(para)
535msgid "Double-clicking on a row in the Calls History will call the selected URL or transfer any active call to that URL. Notice that you can also drag and drop entries from the Calls History into the address book."
536msgstr "Двойно натискане върху ред в историята на обажданията ще набере избрания адрес или ще прехвърли всяко активно обаждане към този адрес. Забележете, че можете също да изтеглята и пускате записи от историята на обажданията в адресника."
537
538#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:492(para)
539msgid "This information can be accessed by opening Tools-&gt;Calls History and by switching between the three tabs."
540msgstr "Тази информация е достъпа през Инструменти -&gt; История на обажданията и после превключване между трите раздела."
541
542#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:496(title)
543msgid "To Register to ILS Directories"
544msgstr "Регистриране в ILS директории"
545
546#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:497(emphasis)
547msgid "Registering to ILS directories"
548msgstr "Регистриране в ILS директории"
549
550#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:499(para)
551msgid "This section describes what ILS directories are and how you can register to them."
552msgstr "Тази секция описва какво са ILS директориите и как да се регистрирате в тях."
553
554#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:501(emphasis)
555msgid "What is an ILS directory?"
556msgstr "Какво е ILS директория?"
557
558#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:503(para)
559msgid "The Internet Locator Service (ILS) is a directory similar to a telephone directory. Think of it as a phone book, when you want to call someone you just look up the number for that particular person and dial away. The ILS directory operates on the same concept except in this case the number you're looking up is an IP address."
560msgstr "Интернет Локаторната Услуга (ILS) е директория подобна на телефонен указател. Възприемайте я, като телефонен указател, когато искате да се обадите на някой, търсите името му там и набирате. ILS директорията работи на същия принцип, с изключение в случая, когато търсите IP адрес."
561
562#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:505(para)
563msgid "The default ILS directory for Gnomemeeting users is ils.seconix.com, you can use any ILS directory of your choice."
564msgstr "Стандартната ILS директория за потребителите на  Gnomemeeting е ils.seconix.com. Можете да използвате всяка ILS директория по ваш избор."
565
566#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:507(emphasis)
567msgid "Registering to an ILS directory"
568msgstr "Регистриране в ILS директория"
569
570#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:509(para)
571msgid "<application>GnomeMeeting</application> allows you to register to one ILS directory at a time. All settings can be configured with the preferences window. You can register to an ILS server with the following steps:"
572msgstr "<application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да се регистрирате само в една ILS директория наведнъж. Всички настройки могат да бъдат променени от прозореца за настройки. Може да се регистрирате в ILS сървър, следвайки следните стъпки:"
573
574#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:513(para)
575msgid "Start Gnomemeeting"
576msgstr "Стартирайте Gnomemeeting"
577
578#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:516(para)
579msgid "Select Edit -&gt; Preferences and choose \"Directory Settings\" (located in the General subcategory) to your left."
580msgstr "Изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете \"Настройки за базата данни с потребители\" (в категорията Общи)."
581
582#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:519(para)
583msgid "* Enter in the 'User Directory' input box the hostname or IP address of the ILS server you wish to register with."
584msgstr "* Въведете в полето \"Папка на потребителите\" името на хоста или IP адреса на ILS сървъра, където искате да се регистрирате."
585
586#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:522(para)
587msgid "* Ensure that the 'Enable Registering' check box is selected."
588msgstr "* Уверете се, че \"Включване на регистриране\" е включено."
589
590#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:525(para)
591msgid "* You may also choose to allow other registered users to view your details (as defined in the Personal Data settings) in the user directory. If you do not select the last check box you will be invisible from other users but your callto:// address will still be functional."
592msgstr "* Също така може да изберете да позволите други регистрирани потребители да виждат Вашите данни (както са описани в настройките на Личните данни). Ако не изберете последната отметка, ще бъдете невидим за другите потребители, но callto:// адресът Ви ще бъде функционален."
593
594#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:530(emphasis)
595msgid "Browsing an ILS directory"
596msgstr "Разглеждане на ILS директория"
597
598#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:532(para)
599msgid "The ILS directory can be browsed by selecting the menu option Tools -&gt; Address Book or by selecting the ILS address book icon from the main window. To view the updated contents of the directory click on the 'Find' box."
600msgstr "ILS директория може да се разглежда като се избере опцията от менюто Инструменти -&gt; Указател или като изберете иконата за ILS адресник в главния прозорец. За да видите обновеното съдържания на директорията, натиснете на полето \"Търсене\"."
601
602#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:537(emphasis)
603msgid "Searching for users"
604msgstr "Търсене на потребители"
605
606#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:539(para)
607msgid "The address book can be searched on the first name, last name and email address fields. Select the field you wish to search, enter the search query and press enter."
608msgstr "Указателят може да се претърсва по първо име, фамилия и адрес на е-поща. Изберете полето, по което искате да търсите, въведете търсеното и натиснете Enter."
609
610#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:546(title)
611msgid "To Manage Contacts"
612msgstr "Управление на контакти"
613
614#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:547(emphasis)
615msgid "Managing my contacts with the Address Book"
616msgstr "Управление на контактите с Указателя"
617
618#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:549(para)
619msgid "The Address Book is a feature which allows you to find users to call and/or to save your list of persons that you call on a regular basis in a 'Group'. It loads the list of users from the ILS directory and will store locally CALLTO and H.323 URLS and associated speed dials as well as addresses of ILS directories."
620msgstr "Указателят е функция, която Ви позволява да откривате потребители, да се обаждате и/или да запазвате списъка от хора, които набирате често, в \"Група\". Той зарежда списъка с потребители от ILS директорията и запазва локално CALLTO и H.323 адреси и ги асоциира с бързо набиране, както и адресите от ILS директориите."
621
622#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:554(emphasis)
623msgid "Basics of the Address Book"
624msgstr "Основни неща за Указателя"
625
626#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:555(para)
627msgid "To open the Address Book select Tools -&gt; Address Book and the GnomeMeeting Addressbook window should appear. To your left there will be a list dialog showing the Servers you have added to the list as well as a list of Groups. The defaults are ils.seconix.com for Servers and the Personal address book."
628msgstr "За да отворите Указателя, изберете Инструменти -&gt; Указател и GnomeMeeting ще отвори прозорецът за адресника(указателя). От ляво ще видите списък показващ сървърите, които имате добавени, както и списък с групите. Стандартните стойности са ils.seconix.com за сървъри и Лични."
629
630#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:560(para)
631msgid "GnomeMeeting is able to use several types of address books. The most common address book type is the ILS directory where you can find information about registered users. GnomeMeeting is also able to browse real LDAP directories and use a specific attribute as calling URL. For example, you could have a gatekeeper in your company where all users are registering using their email address. All users would also be listed in the company's LDAP server, and a double-click on a specific user would trigger a call through the gatekeeper using the selected user's e-mail address."
632msgstr "GnomeMeeting може да използва няколко вида адресни книги. Най-срещният вид е ILS директория, където може да намирате информация относно регистрирани потребители. GnomeMeeting съсщо може да разглежда истински LDAP директории и да използва специфични атрибути като обаждане на адрес. Примерно, може да имате gatekeeper във Вашата компания, където всички потребители са регистрирани с техните адреси на е-поща. Всички потребители ще бъдат също записани в LDAP сървъра и двойно натискане на определен потребител ще започне набиране през gatekeeper използвайки адреса на е-пощата на дадения потребител."
633
634#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:564(para)
635msgid "GnomeMeeting is also able to detect other GnomeMeeting users on the LAN using Rendez-Vous technology popularized by Apple (tm). That supposes you have a local mDNSResponder daemon running on your computer. Finally, GnomeMeeting is able to bookmark contacts in the local address book, shared with the Evolution suite."
636msgstr "GnomeMeeting умее да засича други GnomeMeeting потребители в локалната мрежа използвайки технологията Rendez-Vous, популяризирана от Apple (tm). Това предполага да имате локален mDNSResponder демон вървящ на компютъра Ви. накрая, GnomeMeeting може да добавя отметки за контакти в локалния адресник, споделени с Evolution."
637
638#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:568(para)
639msgid "To receive a list of users on a certain ILS or LDAP server, right click on the server in question and select 'Refresh'. This will contact the server, eg: ils.seconix.com and fetch its user list. It will then sort the user list by callto:// URL and you can now begin to contact people by double clicking on their highlighted field. You can also Drag-N-Drop to call a specific party by selecting the highlighted field and dragging it into the Main Window."
640msgstr "За да получите списък с потребителите на даден ILS или LDAP сървър, натиснете с дясното копче на него и изберете \"Опресняване\". Това ще направи връзка към сървъра, например ils.seconix.com и ще вземе списъка с потребители. После ще се сортират потребителите по callto:// адрес и може да започнете да се свързвате с хора като натискете два пъти върху осветеното поле. Може също да изтегляте и пускате определени хора, за да им се обаждате, като избирате осветеното поле и го пускате в главния прозорец."
641
642#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:575(para)
643msgid "If the persons name is in the color 'gray' it means that this person is in Busy mode or currently already involved in a Gnomemeeting call with another user, the Status field 'S' will show a phone that is off the hook."
644msgstr "Ако името е оцветено в свио, това означава, че този човек е в режим \"Зает\" или в момента провежда разговор с друг потребител. Статус полето ще показва телефон, който е изключен."
645
646#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:581(para)
647msgid "In certain cases you'll want to search specifically for a persons name or email on a ILS directory. For instance an ILS directory might have a large amount of people and to scroll through each and every single name looking for the one you wish to call would be time consuming. With the Addressbook you can do this by selecting from the drop down list the persons First Name, Last Name or What their Email Contains and entering the appropriate search item into the input box then select 'Refresh'."
648msgstr "В определени случаи ще искате да търсите точно определени хора по име или адрес на е-поща в ILS директория. Например, една ILS директория може да има голямо количество хора и да разглеждате всяко отделно име търсейки едно ще отнема много време. С указателя можете изберете от падащите списъци първо име, фамилия или какво съдържа адреса на е-пощата им и да въведете подходящи критерии за търсене. След това трябва да натиснете \"Опресняване\"."
649
650#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:590(emphasis)
651msgid "Managing servers, groups and contacts"
652msgstr "Организиране на сървъри, групи и контакти"
653
654#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:592(para)
655msgid "To add a server, highlight 'Servers' and right click. The option of adding a New server will appear. You then click on 'New Server' and at this point a dialog will appear asking you to enter the server name. Enter the name and select 'OK' and the new server should now appear in the Servers list."
656msgstr "За да добавите сървър, изберете \"Сървъри\" и натиснете с десния бутон на мишката. Опцията за добавяне на нов сървър ще се появи. Изберете я и ще се появи прозорец за въвеждане на име за новия сървър. Въведете име и натиснете \"Добре\". Новият сървър ще се появи в списъка със сървъри."
657
658#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:598(para)
659msgid "To add a group, highlight 'Groups' and right click. The option of adding a New group will appear. You then click on 'New group' and at this point a dialog will appear asking you to enter the group name. Enter the name and select 'OK' and the new group should now appear in the Groups list."
660msgstr "За да добавите група, изберете \"Групи\" и натиснете с десния бутон на мишката. Ще се появи опцията за добавяне на нова група. Изберете я и в прозореца за създаване на нова група въведете нейното име. После натиснете \"Добре\" и новата група ще се появи в списъка за групи."
661
662#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:605(para)
663msgid "To add a contact to one of your Groups you would select the Group you wish to add the contact to and right click. The option of adding a New Contact will appear and you may now enter the Contacts name and CALLTO or H.323 URL. After complete select 'OK' and now your contact is added to the list in that group."
664msgstr "За да добавите контакт в една от Вашите групи, трябва да изберете групата, към която искате да добавите контакт и да настинете с десния бутон на мишката върху нея. Ще се появи опцията за добавяне на нов контакт. Можете да въведете името и CALLTO или H.323 адреса. След като приключите натиснете \"Добре\" и вече имате нов контакт добавен в списъка за тази група."
665
666#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:612(para)
667msgid "You can also add a contact from the ILS directory list by selecting the highlighted Contact and dragging them to the specific group you wish to add them to or by using the right-click menu when selecting that contact."
668msgstr "Може да добавите контакт от списъка с ILS директории, като изберете осветен контакт и го изтеглите върху специфичната група, където искате да го добавите или от менюто при натискане на дясното копче, когато сте избрали контакта."
669
670#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:617(para)
671msgid "Finally, you can edit the groups your users belong to using the User Properties dialog from the main menu or from the right-click menu, or using drag-and-drop between groups."
672msgstr "Накрая, може да редактирате групите към които потребителите Ви принадлежат, използвайки прозорецът за настройка на потребител от главното меню или от меню с дясно натискане, или използвайки изтегляне и пускане в различни групи."
673
674#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:624(title)
675msgid "To Manage Incoming Calls"
676msgstr "Управление на входящи обаждания"
677
678#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:625(emphasis)
679msgid "Managing incoming calls"
680msgstr "Управление на входящи обаждания"
681
682#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:627(para)
683msgid "<application>GnomeMeeting</application> supports different policies for incoming calls. Per default it displays a popup window which allows you to decide whether you want to refuse or accept the request for an incoming call. Furthermore Gnomemeeting offers three additional behaviors: Busy mode, Free for Chat and Forward."
684msgstr "<application>GnomeMeeting</application> поддържа различни политики за входящите обаждания. По подразбиране показва изскачащ прозорец, който позволява да решите дали искате да откажете или приемете искането за обаждане. Освен това, GnomeMeeting предлага три допълнителни вида поведение: Режим \"Зает\", \"Свободен за разговори\" и \"Препращане\"."
685
686#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:632(emphasis)
687msgid "Busy mode"
688msgstr "Режим \"заето\""
689
690#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:634(para)
691msgid "If this mode is enabled Gnomemeeting refuses all incoming requests and only allows outgoing calls. You are not able to receive any call and do not notice if another user tries to contact you except when looking at the Calls History."
692msgstr "Ако този режим е включен, GnomeMeeting отказва всички входящи обаждания и позволява само изходящи такива. Няма да можете да получавате обаждания и няма да забелязвате, ако някой се опитва да Ви потърси, освен ако не погледнете историята на обажданията."
693
694#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:637(para)
695msgid "This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Busy in the main window."
696msgstr "Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Не ме безпокойте."
697
698#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:639(emphasis)
699msgid "Free for Chat mode"
700msgstr "Режим \"свободен за разговори\""
701
702#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:641(para)
703msgid "If this behavior is activated Gnomemeeting accepts all incoming calls. It does not display a popup window but tries to establish the connection to the remote party immediately."
704msgstr "Ако това поведение е активирано, GnomeMeeting приема всички входящи разговори. Не показва съобщение, а директно се опитва да установи връзка с отдалечената страна."
705
706#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:644(para)
707msgid "This mode can be enabled by selecting Call -&gt; Free For Chat in the main window menu."
708msgstr "Този режим може да бъде включен, като изберете Набиране -&gt; Автоматично отговаряне."
709
710#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:646(emphasis)
711msgid "Forward"
712msgstr "Прехвърляне"
713
714#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:648(para)
715msgid "Gnomemeeting has the ability to forward calls (H.323 Call Forwarding) to another host. Which allows you to configure Gnomemeeting to forward all incoming calls to a specified URL. Furthermore it is able to forward calls interactively when you do not answer the call after a configurable amount of time or when you are busy."
716msgstr "GnomeMeeting има възможността да пренасочва обаждания (H.323 пренасочване на разговори) към друг хост. Това Ви позволява да конфигурирате GnomeMeeting да пренасочва всички входящи обаждания към определен адрес. Освен това, възможно е да препращате обажданията интерактивно, когато не отговаряте на обаждане след конфигурируемо количество време или когато сте заети."
717
718#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:653(para)
719msgid "Call Forwarding can be configured by selecting Call -&gt; Forward in the main menu or through the preferences window. Notice that you need to specify an URL where to forward calls in the preferences to be able to activate tht option. Open the preferences window by choosing Edit -&gt; Preferences in the main window and select Call Forwarding on the left. You will now see the appropriate section. It contains three checkboxes for the three cases described above and one textfield for the IP address/hostname of the host the calls shall be forwarded to."
720msgstr "Пренасочването на обаждания може да бъде конфигурирано, като изберете Набиране -&gt; Прехвърляне или през настройките. Забележете, че трябва да определите адрес на прехвърляне в настройките, за да можете да активирате опцията. Отворете прозореца за настройки като изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете Прехвърляне на обаждания. Ще видите подходящия раздел. Съдържа три полета за отметки за три различни случаи описани горе и едно текстово поле за IP адреса/името на хоста, където да се прехвърлят обажданията."
721
722#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:662(title)
723msgid "Advanced Usage"
724msgstr "Употреба за напреднали"
725
726#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:665(title)
727msgid "To Register to Gatekeepers"
728msgstr "Регистриране в Gatekeeper"
729
730#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:666(emphasis)
731msgid "Registering to Gatekeepers"
732msgstr "Регистриране в Gatekeeper"
733
734#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:668(para)
735msgid "This section describes what gatekeepers are and how you can register to them."
736msgstr "Тази секция описва какво е gatekeeper и как да се регистрате в такъв."
737
738#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:670(emphasis)
739msgid "What is a gatekeeper?"
740msgstr "Какво е gatekeeper?"
741
742#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:672(para)
743msgid "A H.323 gatekeeper controls all H.323 clients (e.g. <application>GnomeMeeting</application> or NetMeeting) in its zone. Although gatekeepers have a large range of different features, one of their most important functions is to perform address translation between symbolic alias addresses and IP addresses. This means that you can use aliases instead of IP addresses to call another user."
744msgstr "H.323 gatekeeper контролира всички H.323 клиенти (например <application>GnomeMeeting</application> или NetMeeting) в зоната си. Въпреки, че има голям обсег от различни функции, една от най-важните е, че може да извършва превод на адреси между символни препращащи адреси и IP адреси. Това означава, че можете да използвате прякори вместо IP адреси, за да се обаждате на друг потребител."
745
746#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:674(para)
747msgid "For instance, if you want to call the user \"Damien\" but you do not know his current IP address (dynamic IP addresses) you can easily use his alias at the gatekeeper. The gatekeeper will now direct your call to the correct IP address."
748msgstr "Например, ако искате да се обадите на потребителя \"Ivan\", но не знаете сегашния му IP адрес (динамичен IP адрес), можете лесно да използвате прякора му в gatekeeper. Gatekeeper ще пренасочи обаждането Ви към правилния IP адрес."
749
750#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:676(para)
751msgid "There are many reasons for users to register to a gatekeeper. An alias at a gatekeeper requires a registration, for example. Some gatekeepers do not allow unregistered users access to any of their features, in such a case you may not be able to call any user with an alias via the gatekeeper."
752msgstr "Има много причини потребителите да се регистрират в gatekeeper. Прякор при gatekeeper изисква регистрация, например. Някои gatekeeper сървъри не позволяват нерегистрирани потребители да имат достъп до функциите им, в такъв случаи няма да можете да се обадите на нито един потребител с прякор на този сървър."
753
754#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:678(emphasis)
755msgid "Registering to gatekeepers"
756msgstr "Регистриране в gatekeeper сървъри"
757
758#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:680(para)
759msgid "<application>GnomeMeeting</application> allows you to register to one gatekeeper. All settings can be configured with the preferences window. Please select Edit-&gt; Preferences and choose Gatekeeper Settings (located in the H.323 Settings subcategory) on the left. The display window contains all information necessary for a correct registration to a gatekeeper."
760msgstr "<application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да се регистрирате в един gatekeeper сървър. Всички настройки могат да бъдат конфигурирани през прозореца за настройки. Изберете Редактиране -&gt; Настройки и изберете Настройки на Gatekeeper (в категорията H.323 настройки). Там е цялата нужна информация за правилна регистрация в gatekeeper."
761
762#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:682(para)
763msgid "<application>GnomeMeeting</application> provides three different methods to register to a gatekeeper. Available values for the Registration method are as follows:"
764msgstr "<application>GnomeMeeting</application> предоставя три различни метода за регистрация в gatekeeper. Наличните стойности за регистрационен метод са следните:"
765
766#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:685(para)
767msgid "Gatekeeper host - This method should be chosen when you know the hostname or IP address of the gatekeeper. <application>GnomeMeeting</application> will directly connect to the gatekeeper."
768msgstr "Хост на gatekeeper сървър - Този метод трябва да се избира, когато знаете името на хост или IP адреса на gatekeeper сървъра. <application>GnomeMeeting</application> ще се свърже автоматично с него."
769
770#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:686(para)
771msgid "Gatekeeper ID - This method should be used when you have a valid ID at a gatekeeper but you do not its hostname or IP address. In this case <application>GnomeMeeting</application> broadcasts a message and registers to the gatekeeper which answers to your ID."
772msgstr "Gatekeeper·ID - Този метод трябва да се използва, когато имате валидно ID на gatekeeper сървър, но не знаете името на хоста или IP адреса. В този случай <application>GnomeMeeting</application> излъчва съобщение и се регистрира в gatekeeper сървъра, който отговори на това ID."
773
774#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:687(para)
775msgid "Automatically discover - If you are not sure which method to choose you can select this method. But please be aware that this method does not always work and is not recommended."
776msgstr "Автоматично откриване - Ако не сте сигурен кой метод да изберете, може да изберете този метод. Но бъдете наясно, че този метод не винаги работи и не е препоръчителен."
777
778#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:690(para)
779msgid "After having chosen the Registration method there are still four further fields - Gatekeeper ID, Gatekeeper host, Gatekeeper alias and Gatekeeper password. The four fields should contain the following information:"
780msgstr "След като сте избрали метод на регистрация, все още има четири други полета - Gatekeeper ID, хост на gatekeeper сървъра, псевдоним на gatekeepr и парола на gatekeeper. Четирите полета трябва да съдържат следната информация:"
781
782#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:693(para)
783msgid "Gatekeeper ID - The Gatekeeper identifier to register with. This field is required when you have chosen Gatekeeper ID as the Registration method."
784msgstr "ID на gatekeeper - Идентификатора на gatekeeper сървъра, където ще се регистрирате. Това поле се изисква, когато сте избрали ID на gatekeeper, като регистрационен метод."
785
786#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:694(para)
787msgid "Gatekeeper host - Hostname or IP address of the gatekeeper. This field is required when you have chosen Gatekeeper host as the Registration method."
788msgstr "Хост на gatekeeper - Името на хоста или IP адреса на gatekeeper сървъра,·където·ще·се·регистрирате. Това поле се изисква, когато сте избрали·Хост на gatekeeper, като регистрационен метод."
789
790#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:695(para)
791msgid "Gatekeeper alias - Gatekeeper alias to use when registering."
792msgstr "Псевдоним на gatekeeper - Псевдоним на gatekeeper сървъра, който да се използва при регистрацията."
793
794#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:696(para)
795msgid "Gatekeeper password - Password to use for H.235 authentication when registering to the gatekeeper."
796msgstr "Парола на gatekeeper - Парола, която да се използва за H.235 идентификация, когато се регистрирате при gatekeeper сървъра."
797
798#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:699(para)
799msgid "Gnomemeeting will automatically register/unregister to the gatekeeper when it is started/closed."
800msgstr "Gnomemeeting ще се запише/отпише в gatekeeper сървъра автоматично на стартиране/затваряне."
801
802#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:706(title)
803msgid "To Do Calls Using a Gateway/Proxy"
804msgstr "Провеждане на разговори използвайки портал/сървър посредник"
805
806#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:708(emphasis)
807msgid "What is a gateway/proxy?"
808msgstr "Какво е портал/сървър посредник?"
809
810#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:710(para)
811msgid "An H.323 gateway/proxy is software or hardware that will route and/or proxy calls and translate them from one protocol to another. A gateway translating from H.323 on IP to ISDN is an example and the Open Source PBX Asterisk is another example of gateway."
812msgstr "H.323 портал/сървър посредник е софтуер или хардуер, който рутира и/или прикрива обаждания и ги превежда от един протокол в друг. Порталът превеждащ от H.323 на IP към ISDN е пример и отвореният PBX Asterisk е друг пример за портал."
813
814#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:712(emphasis)
815msgid "Doing calls using a gateway"
816msgstr "Провеждане на разговори използвайки портал"
817
818#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:715(para)
819msgid "You can not use CALLTO URLs looking on an ILS server when using a gateway or proxy. Notice also that it might be conflicting with your Gatekeeper following your Gatekeeper configuration."
820msgstr "Не може да използвате CALLTO адреси гледайки ILS сървър, докато използвате портал или сървър посредник. Забележете също, че това може да бъде в конфликт с Вашият gatekeeper сървър следващ gatekeeper конфигурацията."
821
822#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:714(para)
823msgid "Doing calls using a gateway is very simple. You can fill in the gateway hostname or IP address in the Gateway/Proxy section of the <application>GnomeMeeting</application> preferences, and then simply use classical H.323 or CALLTO URL's to call users using your gateway or proxy. <placeholder-1/>"
824msgstr "Провеждането на разговори, използвайки портал, е много лесно. Може да попълните името на хост или IP адреса на портала в съответната секция на настройките на <application>GnomeMeeting</application> и после просто да използвате класически H.323 или CALLTO адреси, за да се обадите на потребители използващи Вашия портал или сървър посредник. <placeholder-1/>"
825
826#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:721(title)
827msgid "To Use a Quicknet Card"
828msgstr "Използване на Quicknet карта"
829
830#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:722(para)
831msgid "A Quicknet card is hardware that can be used to replace your soundcard. It has several features that are not available to normal soundcard users like echo cancellation, G.723.1 audio codec support, POTS - Plain Old Telephone System - management."
832msgstr "Quicknet картата е хардуер, който може да се използва за замяна на звуковата карта. Има определени функции, които не са налични на обикновените звукови карти, като изчистване на ехото, поддръжка G.723.1 аудио кодека, POTS управление."
833
834#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:725(para)
835msgid "You can use the '*' sign of the keypad of your phone to replace the '.' if you want to dial IPv4 addresses. Notice also that if you want to dial complex URLs, you can associate them to speed dials in the address book, and simply dial the given speed dial followed by '#' to immediately start calling that URL."
836msgstr "Може да използвате знака \"*\" на телефонната си клавиатура, за да замените \".\", ако искате да използвате IPv4 адреси. Забележете също, че ако искате да набирате сложни адреси, може да ги асоциирате с бързо набиране в указателя и после просто да набирате съответното бързо набиране последвано от \"#\", което ще започне набирането на съответния адрес."
837
838#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:724(para)
839msgid "When using a Quicknet card, you can use either an old phone plugged into the card or an headset. You will need to select Quicknet as plugin in the Audio Devices section of the preferences, select the required Audio Input Device and then indicate if you are using a POTS or a headset with your Quicknet card. If you are using a phone, simply plug its cable into the Quicknet card and you are ready to do <application>GnomeMeeting</application>-managed calls with your phone. <placeholder-1/>"
840msgstr "Когато използвате Quicknet карта, може да използвате или стар телефон включен в нея или слушалки с микрофон. Трябва да изберете Quicknet като приставка в секцията на настройките за аудио устройство. Изберете изискваното аудио входно устройство и после укажете, че използвате POTS или комплект слушалки с микрофон за Quicknet карта. Ако използвате телефон, просто включете кабела му в Quicknet картата и сте готови да правите обаждания с телефона си през <application>GnomeMeeting</application>. <placeholder-1/>"
841
842#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:730(title)
843msgid "To Control the Video Bandwidth"
844msgstr "Контролиране на скоростта на видео връзката"
845
846#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:732(para)
847msgid "<application>GnomeMeeting</application> is using a best-effort algorithm to maintain a low bandwidth when transmitting video. You can adjust the video quality between 1 and 100%, and the number of transmitted images per second in the Video Codecs section of the preferences. It will permit <application>GnomeMeeting</application> to dynamically adjust the video bandwidth and the number of transmitted images per second during a call while trying to respect the requested video bandwidth."
848msgstr "<application>GnomeMeeting</application> използва алгоритъм за най-добри усилия, за да поддържа ниско използването на мрежата, когато се предава видео. Може да настроите видео качеството между 1 и 100% и номера на предадени изображения в секунда в секцията на настройките за Видео кодеците. Това ще позволи на <application>GnomeMeeting</application> динамично да настройва нужната скорост за видео и броят предадени изображения за секунда по време на разговор, докато се опитва да се уважи изискваното ограничение в скоростта на връзката при предаване на видео."
849
850#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:734(para)
851msgid "Notice that the algorithm is a best-effort algorithm, which means that if you are giving too high values for the minimum video quality and frames per seconds to transmit, it will be impossible to respect the requested video bandwidth. However, if the video bandwidth permits to transmit with a better quality, or faster than the requested values, then <application>GnomeMeeting</application> will dynamically increase them so that the quality and the framerate are always the best possible."
852msgstr "Забележете, че алгоритъма е с най-добри усилия, което означава, че ако давате големи стойности за минимално видео качество и предавани кадри в секунда, няма да бъде възможно да се уважи изискваното ограничение в скоростта. Въпреки това, ако скоростта позволява предаването с по-добро качество или по-бързо от изискваните стойности, тогава <application>GnomeMeeting</application> динамично ще ги увеличи, така че качеството и нивото на кадрите да са винаги възможно най-добрите."
853
854#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:736(para)
855msgid "Choosing a higher framerate and a lower quality will have the same result in terms of video bandwidth than choosing a higher quality with a lower framerate. It depends if you prefer using your bandwidth to transmit more lower quality images or fewer big quality images."
856msgstr "Избирането на повече кадри в секунда и по-ниско качество ще има същите резултати, ако говорим за заемане на мрежата, както и избирането на високо качество и малко на брой кадри в секунда. Зависи дали предпочитате да предавате повече изображения с ниско качество или по-малко с добро."
857
858#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:741(title)
859msgid "To Manage Codecs"
860msgstr "Управление на кодеци"
861
862#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:744(emphasis)
863msgid "Audio Codecs"
864msgstr "Аудио кодеци"
865
866#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:745(para)
867msgid "The <application>GnomeMeeting</application> audio codecs table in the preferences permits you to change the codecs order as well as disabling the codecs you don't want to use. Each codec has strong and weak points. For example, G.711 will give the best voice quality but will use the most bandwidth while Speex-8k will give an average voice quality but requiring a very low bandwidth usage."
868msgstr "Таблицата с аудио кодеците на <application>GnomeMeeting</application> Ви позволява да променяте реда на кодеците, както и да изключвате кодеци, които не искате да използвате. Всеки кодек има силни и слаби страни. Например, G.711 ще Ви даде най-доброто качество на глас, но ще използва и много от капацитета на мрежата, докато Speex-8k ще даде средно качество на гласа, но ще изисква много малко от мрежата."
869
870#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:748(emphasis)
871msgid "Reordering the codecs"
872msgstr "Пренареждане на кодеците"
873
874#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:749(para)
875msgid "When you reorder the codecs, you are reordering the local capabilities table, ie the codecs you will use for sending. You will always transmit audio using the first codec in the table that is in common with the remote user. The remote user will transmit audio using the first codec in his table that is common with you."
876msgstr "Когато пренареждате кодеците, пренареждате локалната таблица за възможностите, тоест кодеците, които ще използвате за изпращане. Винаги ще изпращате звук, използвайки първия кодек в таблицата, който е общ с отдалечения потребител. Отдалечения потребител ще предава звук, използвайки първия кодек в неговата таблица, който е общ с Ваш."
877
878#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:752(emphasis)
879msgid "Forcing the use of a specific codec"
880msgstr "Принуждаване да се използва определен кодек"
881
882#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:753(para)
883msgid "You can force the use of a specific codec by disabling all other codecs, but it will result in failed calls if the remote user doesn't allow that specific codec. The best is to put your prefered codecs at the top of the list so that you always transmit with them if the remote user allows it and to disable the codecs that you don't want to use for transmission and reception."
884msgstr "Може да принудите използването на специфичен кодек, като изключите всички останали, но това ще се прояви в пропаднали разговори, ако отдалечения потребител не позволява специфични кодеци. Най-добрия вариант е да сложите предпочитаните си кодеци на върха на списъка, така че винаги ще ги изпращате, ако отдалечения потребител го позволи и да изключите кодеците, които не искате да използват за предаване и приемане."
885
886#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:756(emphasis)
887msgid "Adjusting the delay"
888msgstr "Настройване на забавянето"
889
890#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:757(para)
891msgid "You can adjust the delay to wait before playing the sound buffers that you have received using the jitter buffer adjustment. If there is too much packets loss, the delay required to have received all packets could be so important that it will exceed the jitter buffer. In such a case, the sound you are receiving will be of bad quality. A solution to that problem would be to increase the maximum limit of the jitter buffer to a few seconds, resulting in a big delay but in an improved voice quality. Notice that the jitter buffer will readapt itself to the lowest delay allowing for optimum transmission, and that a bad voice quality in reception is not due to a too low jitter buffer value, but to bad internet connection quality."
892msgstr "Може да настройвате забавянето при изпълнението на звука, който получавате, като използвате различни настройки за защитния буфер. Ако има прекалено много загуба на пакети, нужното забавяне за получаване на всички пакети е толкова важно, че да надвишава защитния буфер. В такъв случай, звукът който получавате ще бъде с лошо качество. Решение на този проблем ще бъде да се увеличи максималния лимит на защитни буфер, до няколко секунди, проявявайки се в голямо забавяне, но подобрено качество на звука. Забележете, че защитния буфер ще се реадаптира сам към най-малкото збавяне, което позволява оптимално предаване и че лошото качество на звука не се дължи на малък защитен буфер, а на лоша Интернет връзка."
893
894#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:763(title)
895msgid "To Define Ports"
896msgstr "Определяне на портове"
897
898#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:765(emphasis)
899msgid "Setting <placeholder-1/> up to use Different Ports"
900msgstr "Настройване на <placeholder-1/> да използва различни портове"
901
902#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:766(para)
903msgid "The main port listening for incoming connections in <application>GnomeMeeting</application> is port 1720, to change this port you need to load \"gconf-editor\". Open gconf-editor, select apps from the left hand side menu and then select gnomemeeting. Then select \"ports\" it should give you a list in the corresponding window to your right. Select listen_port and change it to your desired value. You can also change the UDP/RTP port range, The TCP port range and the UDP port range used to register to a gatekeeper. These are described in detail below."
904msgstr ""
905
906#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:775(emphasis)
907msgid "Explanation of Port Ranges"
908msgstr "Обяснение на обхватите от портове"
909
910#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:777(para)
911msgid "1. The \"listen_port\" value is the port <application>GnomeMeeting</application> will listen for incoming connections on."
912msgstr "1. Стойността на \"listen_port\" е портът, където <application>GnomeMeeting</application> ще слуша за пристигащи връзки."
913
914#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:779(para)
915msgid "2. The \"rtp_port_range\" value is the range of UDP ports that <application>GnomeMeeting</application> will use for RTP (audio and video communication channels). You can change the UDP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect."
916msgstr ""
917
918#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:781(para)
919msgid "3. The \"tcp_port_range\" value is the range of TCP ports beside the listen_port that <application>GnomeMeeting</application> will use for the H.245 channel. You can change the TCP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect. This port range has no effect if both participants to the conference are using H.245 Tunneling."
920msgstr ""
921
922#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:783(para)
923msgid "4. The \"udp_port_range\" value is the range of UDP ports that <application>GnomeMeeting</application> will use when registering to gatekeepers. You can change the UDP port range if you are using IP translation and if you need to have several <application>GnomeMeeting</application> running behind your NAT/PAT router. <application>GnomeMeeting</application> needs to be restarted for the new values to take effect. This port range has no effect if you are not registering to a gatekeeper."
924msgstr ""
925
926#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:787(title)
927msgid "To Control the H.323 Advanced Settings"
928msgstr "Контролиране на допълнителните H.323 настройки"
929
930#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:789(para)
931msgid "<application>GnomeMeeting</application> permits a fine control of the H.323 settings in the Advanced H.323 Settings section of the preferences. You can enable H.245 Tunneling, Early H.245 and Fast Start."
932msgstr "<application>GnomeMeeting</application> позволява фин контрол на H.323 настройките в секцията за Допълнителни H.323 настройки. Може да включите H.245 тунелиране, ранен H.245 и бързо стартиране."
933
934#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:791(emphasis)
935msgid "H.245 Tunneling"
936msgstr "H.245 тунелиране"
937
938#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:793(para)
939msgid "H.245 Tunneling is the encapsulation of H.245 messages within H.225/Q.931 messages (H.245 Tunneling). If you have a firewall and enable H.245 Tunneling, there is one less TCP port that you need to allow for incoming connections."
940msgstr "H.245 тунелирането е капсулиране на H.245 съобщения в H.225/Q.931 съобщения (H.245 тунелиране). Ако имате firewall и включено H.245 тунелиране, има един TCP порт по-малко, който трябва да позволявате за входящи връзки."
941
942#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:795(emphasis)
943msgid "Early H.245"
944msgstr "Ранен H.245"
945
946#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:797(para)
947msgid "This enables H.245 early in the setup and permits to achieve faster call initiation."
948msgstr "Това позволява ранен H.245 в настройките и разрешава по-бързо започване на разговор."
949
950#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:799(emphasis)
951msgid "Fast Start"
952msgstr "Бързо стартиране"
953
954#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:801(para)
955msgid "Fast Connect is a new method of call setup that bypasses some usual steps in order to make it faster. In addition to the speed improvement, Fast Connect allows the media channels to be operational before the CONNECT message is sent, which is a requirement for certain billing procedures. It was introduced in H.323 version 2."
956msgstr ""
957
958#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:808(title)
959msgid "About <application>GnomeMeeting</application>"
960msgstr "Относно <application>GnomeMeeting</application>"
961
962#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:809(para)
963msgid "<application>GnomeMeeting</application> is written by Damien Sandras (<email>dsandras@seconix.com</email>). To find more information about <application>GnomeMeeting</application>, please visit the <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\"><application>GnomeMeeting</application> Home Page</ulink>."
964msgstr "<application>GnomeMeeting</application> е написан от Damien Sandras (<email>dsandras@seconix.com</email>). За да намерите още информация относно <application>GnomeMeeting</application>, посетете <ulink url=\"http://www.gnomemeeting.org\" type=\"http\">сайта на <application>GnomeMeeting</application></ulink>."
965
966#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:813(para)
967msgid "To report a bug or make a suggestion regarding this application or this manual, follow the directions in this <ulink url=\"ghelp:gnome-feedback\" type=\"help\">document</ulink>."
968msgstr "За да докладвате за грешка или да направите предложение относно програмата или това ръководство, следвайте указанията, описани в този <ulink url=\\"ghelp:gnome-feedback\\" type=\\"help\\">документ</ulink>."
969
970#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:817(para)
971msgid "This program is distributed under the terms of the GNU General Public license as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. A copy of this license can be found at this <ulink url=\"ghelp:gpl\" type=\"help\">link</ulink>, or in the file COPYING included with the source code of this program."
972msgstr ""
973
974#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:822(title)
975msgid "Appendix"
976msgstr "Приложение"
977
978#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:825(title)
979msgid "Related Software"
980msgstr "Софтуер свързан с темата"
981
982#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:827(emphasis)
983msgid "Gatekeepers, Gateways and Proxies"
984msgstr "Gatekeeper-и, Портали и Сървъри посредници"
985
986#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:830(para)
987msgid "OpenH323 Gatekeeper: http://www.openh323.org"
988msgstr "OpenH323 Gatekeeper: http://www.openh323.org"
989
990#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:831(para)
991msgid "GNU Gatekeeper: http://www.gnugk.org"
992msgstr "GNU Gatekeeper: http://www.gnugk.org"
993
994#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:832(para)
995msgid "OpenH323 Proxy: http://openh323.sourceforge.net"
996msgstr "OpenH323 Proxy: http://openh323.sourceforge.net"
997
998#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:833(para)
999msgid "H323 - ISDN Gateway: http://www.telos.de/linux/H323/"
1000msgstr "H323 - ISDN Gateway: http://www.telos.de/linux/H323/"
1001
1002#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:836(emphasis)
1003msgid "Conferencing/VoIP Software"
1004msgstr "Конференции/VoIP софтуер"
1005
1006#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:839(para)
1007msgid "OpenMCU: http://www.openh323.org"
1008msgstr "OpenMCU: http://www.openh323.org"
1009
1010#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:840(para)
1011msgid "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
1012msgstr "Asterisk PBX: http://asterisk.org"
1013
1014#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:843(emphasis)
1015msgid "Other H.323 Clients"
1016msgstr "Други H.323 клиенти"
1017
1018#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:846(para)
1019msgid "OpenPhone: http://www.openh323.org"
1020msgstr "OpenPhone: http://www.openh323.org"
1021
1022#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:847(para)
1023msgid "Netmeeting: http://www.microsoft.com"
1024msgstr "Netmeeting: http://www.microsoft.com"
1025
1026#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:848(para)
1027msgid "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
1028msgstr "SJPhone: http://www.sjlabs.com/"
1029
1030#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
1031#: /tmp/doc-l10n/cvs/gnomemeeting.opal/C/gnomemeeting.xml:0(None)
1032msgid "translator-credits"
1033msgstr "Ростислав \"zbrox\" Райков <zbrox@i-space.org>, 2005"
1034
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.