source: non-gtk/firebug/firebug1.4/bg-BG/firebug.dtd @ 1974

Last change on this file since 1974 was 1974, checked in by Александър Шопов, 12 years ago

evolution-exchange: подаден в master

File size: 3.2 KB
Line 
1<!ENTITY firebug.Firebug "Firebug">
2<!ENTITY firebug.Close "Затваряне">
3<!ENTITY firebug.View "Изглед">
4<!ENTITY firebug.Help "Помощ">
5<!ENTITY firebug.Vertical "Вертикални панели">
6<!ENTITY firebug.Run "Изпълнение">
7<!ENTITY firebug.Copy "Копиране">
8<!ENTITY firebug.CopyBookmarklet "Копиране на скрипта като отметчица.">
9<!ENTITY firebug.Options "Настройки">
10<!ENTITY firebug.TextSize "Размер на шрифта">
11<!ENTITY firebug.IncreaseTextSize "Увеличаване на размера на шрифта">
12<!ENTITY firebug.DecreaseTextSize "Намаляване на размера на шрифта">
13<!ENTITY firebug.NormalTextSize "Стандартен размер на шрифта">
14<!ENTITY firebug.ShowTooltips "Показване на подсказки">
15<!ENTITY firebug.ShadeBoxModel "Оцветяване на модела на разполагането">
16<!ENTITY firebug.Website "Сайт на Firebug…">
17<!ENTITY firebug.Documentation "Документация…">
18<!ENTITY firebug.KeyShortcuts "Клавишни комбинации…">
19<!ENTITY firebug.Forums "Група за дискусии…">
20<!ENTITY firebug.Issues "Система за проследяване на грешки…">
21<!ENTITY firebug.Donate "Допринасяне…">
22<!ENTITY firebug.About "Относно…">
23<!ENTITY firebug.AlwaysOpenInWindow "Винаги да се отваря в нов прозорец">
24<!ENTITY firebug.ShowFirebug "Отваряне на Firebug">
25<!ENTITY firebug.DetachFirebug "Отваряне на Firebug в нов прозорец">
26<!ENTITY firebug.OpenWith "Отваряне с редактор">
27<!ENTITY firebug.CloseFirebug "Затваряне на Firebug">
28<!ENTITY firebug.Permissions "Сайтове…">
29<!ENTITY firebug.ConfigureEditors "Настройване на редакторите…">
30<!ENTITY firebug.CommandLine "Команден ред">
31<!ENTITY firebug.Search "Търсене">
32<!ENTITY firebug.Continue "Продължаване (F8)">
33<!ENTITY firebug.StepOver "Стъпка през функция (F10)">
34<!ENTITY firebug.StepInto "Стъпка във функция (F11)">
35<!ENTITY firebug.StepOut "Стъпка извън функция">
36<!ENTITY firebug.BreakOnErrors "Прекъсване при грешки">
37<!ENTITY firebug.Inspect "Изследване">
38<!ENTITY firebug.InspectElement "Изследване на елемент">
39<!ENTITY firebug.InspectTooltip "Натиснете върху елемента в страницата, който ще изследвате">
40<!ENTITY firebug.Edit "Редактиране">
41<!ENTITY firebug.EditHTMLTooltip "Редактиране на този HTML">
42<!ENTITY firebug.EditCSSTooltip "Редактиране на този CSS">
43<!ENTITY firebug.Profile "Отчет">
44<!ENTITY firebug.ProfileScript "Отчитане на JavaScript">
45<!ENTITY firebug.Clear "Изчистване">
46<!ENTITY firebug.ClearConsole "Изчистване на конзолата">
47<!ENTITY firebug.ClearTooltip "Изчистване на конзолата">
48<!ENTITY firebug.All "Всички">
49<!ENTITY firebug.Images "Изображенията">
50<!ENTITY firebug.Flash "Flash">
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.